Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí
I n t e r n e t o v é
s t r á n k y
Číslo 22
L i t v í n o v a :
w w w. l i t v i n o v. c z
ročník XXI.
Stručně
Betlémské světlo
přijede na Mostecko
Také letos přivezou skauti do Česka
vánoční plamínek betlémského světla.
Lidé si jej mohou převzít od soboty
22. prosince, kdy ho budou skauti rozvážet vlaky do všech koutů ČR. Pro
skauty je betlémské světlo symbolem
míru a přátelství. Vlakem ho rozvážejí
po republice, aby se dostal do co nejvíce
domácností. Plamen k nám tradičně putuje z Vídně, kde ho rakouští skauti předají 10. prosince skautským delegacím
z celé Evropy.
Na Litvínovsku si můžete světlo
vyzvednout:
23. 12. v 16 hod. Litvínov, nám. Míru
23. 12. v 17:30 hod. Meziboří, radnice
23. 12. v 18 hod. Horní Jiřetín
23. 12. v 18:30 hod. Klíny, ekocentrum
23. 12. v 18:30 hod. Nová Ves v Horách
23. 12. v 19 hod. Mníšek, u Kamzíka
23. 12. v 19:15 hod. Hora Sv. Kateřiny,
radnice
(red)
r a d n i c e @ m u l i t v i n o v. c z
21. 12. 2012
V lednu se koná první přímá volba prezidenta České republiky
Historicky první kolo přímé volby je určen pro občany umístěné ve zdraprezidenta se bude konat ve dnech votnickém zařízení, zařízení sociálních
11. a 12. ledna 2013, případné druhé služeb, školském zařízení pro výkon
kolo (pokud nezíská některý z kan- ústavní výchovy nebo ve školském zadidátů nadpoloviční většinu hlasů) řízení pro preventivně výchovnou péči
o 14 dní později, tedy 25. a 26. ledna nebo v jiném obdobném zařízení, dále
2013 (změna termínu voleb není vy- pro občany ve výkonu vazby, výkonu
loučena). V obou kolech vždy v pátek zabezpečovací detence nebo ve výkonu
od 14,00 hod do 22.00 hod. a v sobotu trestu odnětí svobody. Každý občan
od 8,00 hod do 14.00 hod. Voličem je může být zapsán pouze v jednom sestátní občan ČR, který alespoň druhý znamu voličů. Dále mohou občané voden volby prezidenta dosáhl věku 18 let. lit na voličský průkaz, a to jak na celém
Ve druhém kole volby prezidenta může území ČR, tak v jakémkoli zvláštním
volit i občan, který alespoň druhý den volebním okrsku v zahraničí. Voličské
konání druhého kola volby prezidenta průkazy budou vydávány občanům nejdosáhl věku 18 let.
déle do 9. ledna 2013 do 16.00 hod.
Překážkou ve výkonu volebního
K prezidentským volbám půjdou Mepráva je zákonem stanovené omezení zibořští do volebních místností, na které
osobní svobody z důvodu ochrany jsou už od minulých voleb zvyklí.
zdraví lidí nebo zbavení způsobilosti „K 10. listopadu letošního roku je ve sták právním úkonům. Voliči jsou zapsáni lém seznamu v Meziboří zapsáno 4 020
ve stálém seznamu voličů, podle místa voličů. Stálý seznam voličů je průběžně
svého trvalého bydliště, ve zvláštním aktualizován a bude uzavřen 9. ledna
seznamu vedeném zastupitelským úřa- 2013 v 16.00 hod. Hlasovací lístky budou
dem (pro občany ČR žijící v zahraničí) dodány voličům nejpozději do 8. ledna
nebo ve zvláštním seznamu vedeném 2013. K roznosu využijeme zčásti sluobecním úřadem na území ČR, který žeb České pošty, zčásti budou obálky
V bývalém Elixíru bude opět restaurace
Podmínky pronájmu řadu let opuštěného klubu Elixír v litvínovském zámku
schválili radní pro jediného zájemce,
který se přihlásil na základě zveřejněného záměru města. Litvínovští radní
schválili pronájem podmíněný rekonstrukcí nebytového prostoru na náklady
nájemce, dobu nájmu na 10 let s možností opce, nájemní smlouvu od 1. února
2013 za měsíční nájemné 1 Kč + DPH,
1 Kč + DPH 2014, 5 000 Kč + DPH 2015,
od roku 2016 za standardní nájemné stanovené radou. Zprovoznění restaurace
je stanoveno do 1. září 2013. Při nedodržení termínu město Litvínov odstoupí
od smlouvy a vynaložené prostředky
na rekonstrukci nebudou nájemcem
po městu požadovány. (red)
roznášet zaměstnanci města. V případě
II. kola dostanou hlasovací lístky voliči
přímo ve dny volby ve volebních místnostech,“ uvedla vedoucí odboru správního Libuše Řeháková.
Volební místnosti: VO č. 1 Sportovní
hala, Okružní 223, VO č. 2 Poradenský
a advokač. klub, Okružní 107, VO č. 3
ZŠ a MŠ, J. A. Komenského 340, VO č. 4
Městský úřad, nám. 8. května 341.
V Litvínově nastala změna v umístění okrskové volební místnosti v okrscích č. 16 a 17. Ttyto místnosti jsou přesunuty do Penzionu Litvínov – Horní
Litvínov, Vodní 872, ostatní volební
místnosti zůstávají na svých místech.
Okrskové volební komise jsou v Litvínově kompletní, 6 politických stran delegovalo své zástupce do okrskových
volebních komisí v počtu 84 členů, 94
členů jmenoval starosta na neobsazená
místa, aby bylo dosaženo minimálního
počtu členů OVK. Česká pošta doručí
hlasovací lístky voličům pro první kolo
volby v případě konání druhého kola obdrží voliči hlasovací lístky ve volebních
místnostech. (red)
Městský úřad Meziboří oznamuje
na rodiny s dětmi. Předvánoční atmosféru jim nabídla galerie s betlémy a vánočními netradičně ozdobenými stromky,
KALENDÁRIUM
26. 12.
Memoriál Jarušky Machovcové
Lyžařská nebo pěší akce
(dle podmínek) 17 km
(Start Komáří Hůrka 10–11 hod.)
30. 12.
Výstup na Loučnou
(KČT Meziboří, od Družice
v 9 hod.)
31. 12.
Silvestr na náměstí
(Nám. Míru Litvínov od 16.30 hod.)
1. 1.
O nejrychlejšího cyklistu
Novoroční vyjížďka
(CK Chemopetrol Litvínov,
v 10 hod. ze stadiónu na Lomské.)
1. 1.
Novoroční vycházka
(Start v Litvínově u Máje ve 13 hod.
Okolí Litvínova. Pořádá KČT
Litvínov.)
7. 1.
Rada města Litvínova
10. 1.
Den otevřených dveří
(ZŠ Litvínov–Hamr,
Mládežnická 220 od 8 hod.)
14. 1.
Rada města Meziboří
15. 1.
Sokrates
7. ročník prezentace vysokých
a vyšších odborných škol
(1. patro Obchodního centra
Central Most od 14 hod.)
21. 1.
Rada města Litvínova
28. 1.
Rada města Meziboří
4. 2.
Rada města Litvínova
17. 1.
Den otevřených dveří
(Střední odborná škola,
Litvínov–Hamr od 8 do 17 hod.)
18. 2.
Rada města Litvínova
mimořádný vývoz
18. 2.
Zastupitelstvo města Meziboří
komunálního odpadu
firmou Marius Pedersen, a. s.
betlémy v litvínovském zámku, rozsvěcení vánočního stromu na náměstí
s dračím příběhem, oblíbenou mikulášskou tramvaj s malou nadílkou… Na závěr roku město nabízí tradiční ohňostroj
na náměstí Míru 31. 12. od 17 hodin
a ještě před ním v 16.30 hodin představení s hořícími loutkami Divadla Kvelb.
Všichni jste srdečně zváni ke společnému
rozloučení se starým rokem. Ti, kteří
se chtějí se starým rokem rozloučit rozjímáním, k tomu mohou využít děkovné
bohoslužby v kostele sv. Michaela archanděla od 16 hodin. (gi)
Město Litvínov každoročně pořádá
celoměstskou akci Krušnohorské Vánoce.
Pestrý program je zaměřen především
zdarma
23. prosince proběhne
Se starým rokem se v Litvínově rozloučíme na náměstí
V Radničním sklípku
asi straší duchové
Radniční sklípek ve Smetanově ulici
v Litvínově je jednou z nejstarších budov
ve městě. Objekt byl vystavěn na místě
bývalého sirotčince. Sloužil jako radnice, která ve sklepních prostorách měla
šatlavu. V současné době je zde městská
galerie a restaurace. Pobyt v Radničním
sklípku v nočních hodinách nedoporučují
zaměstnanci restaurace, kteří tvrdí, že zde
řádí duchové bývalých sirotků, možná i některého z vězňů.
(red)
r e d a k c e :
I v čase, kdy vrcholí pro řadu z nás předvánoční chvat, bychom měli mít
na paměti, že vánoční svátky jsou nevšední příležitostí věnovat více času než
obvykle své rodině, přátelům a známým.
Čas a pozornost je zpravidla nejhezčím dárkem, který můžeme svým
dětem, partnerům, rodičům i dalším lidem kolem nás věnovat. A není tak
úplně důležité, zda se jedná o společnou procházku, přečtení pohádky, stavění
sněhuláka, bobování nebo výlet na běžkách. Podstatné kouzlo těchto chvil
je v poznání, že jsme schopni věnovat svou pozornost, naslouchat a vnímat.
Je to navíc dárek velmi praktický. Můžeme ho dát komukoliv a kdekoliv.
Lze jím obdarovat jednoho člověka i početnou rodinu současně. Nemusíme
ho nosit v taškách ani schovávat ve skříních. Není třeba ho složitě balit, stačí
přidat dobré slovo či úsměv. Můžeme ho dát vcelku i po částech. Nezkazí
se ani nezhořkne, naopak je vždy jako nový a po ruce ve dne i v noci. Nevyjde
z módy a neokouká se. Přestože je k nezaplacení, nic nás nestojí.
Až tedy budeme pod stromečkem rozbalovat dárky, vzpomeňme si,
že každý z nás máme ještě jeden, kterým určitě potěšíme.
Milan Šťovíček, starosta města Litvínova
Od 19. ledna 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů. Novelou se mění zejména skupiny a podskupiny řidičských oprávnění. Znamená
to, že v případě výměny řidičského
průkazu v něm bude zapsáno více skupin řidičských oprávnění, než doposud
(dle převodní tabulky udělených ŘO).
Stávající řidičské průkazy zůstávají
v platnosti s výjimkou těch, které byly
vydány do 30. dubna 2004 a které je
nutné vyměnit do 31. prosince 2013.
Další novinkou je omezení platnosti ŘP,
opravňujících k řízení vozidel skupiny C
a D, na 5 let. (red)
Vzdělávací a rekreační centrum,
o. p. s. realizuje v současné době
na Lesné v Krušných horách projekt
Obnova Krušnohorského arboreta. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
v Ústeckém kraji pro rok 2012 ve výši
147 900 Kč. V prostoru arboreta bylo
nově vysazeno 48 kusů keřů a stromů.
Zároveň byly zhotoveny informační
cedulky ke každému stromu a velká informační tabule. V arboretu je i model
rašeliniště, pro Krušné hory typického
biotopu. Vzdělávací a rekreační centrum Lesná zároveň připravilo pracovní
listy pro 1. a 2. stupeň základních škol,
jejichž plnění probíhá v prostoru arboreta. Doporučujeme návštěvu Arboreta
na Lesné především v jarních, letních
a podzimních měsících. (red)
E - m a i l
Vánoce jsou časem pro naše blízké
Novela přidá více
řidičských oprávnění
Arboretum v Lesné
je obnoveno
•
Redakce Radnice přeje
všem svým čtenářům
a dopisovatelům
úspěšný nový rok 2013.
28. 2.
Zastupitelstvo města Litvínova
(Schola Humanitas od 14 hod.)
do 31. 3. 2013
Zapomenuté příběhy
Každodenní život ve středověkých
hradech Mostecka
(Oblastní muzeum Most,
ČSL armády 1360.)
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
na pomoc lidem v nouzi
V LITVÍNOVĚ na pomoc žáků
ze sociálně slabých rodin
speciální školy v ul. Šafaříkova
Sbírka probíhá
začátkem ledna
www.charitamost.cz
Příští číslo vyjde 18. 1. 2013
Uzávěrka je 9. 1. 2013
společnost
společnost
Vedení měst Litvínova a Meziboří se ohlíží za uplynulým obdobím
Pro nás všechny to nebyl jednoduchý rok. Oproti předpokladům se běžné
příjmy města snížily a důsledkem byly
nezbytné úspory a škrty. Jsem moc rád,
že jsme především díky zodpovědnému
přístupu ředitelů příspěvkových organizací, vedoucích jednotlivých odborů
úřadu i jednatelů našich společností
propad příjmů zvládli bez většího omezení chodu města.
Nesporně pozitivní je nastartování
masivních investic do rekonstrukcí komunikací v Litvínově, rozsáhlých oprav
veřejného osvětlení i v okrajových částech města nebo dokončení rekreačního
areálu Nové Záluží včetně cyklostezky
napříč celým městem a jeho předání
do užívání veřejnosti. Je však škoda,
že jedna z největších investic do generální rekonstrukce Ruské ulice byla zahájena pozdě a nebyla dokončena v původním termínu.
Na začátku roku došlo k výrazné
změně v oblasti sociálních dávek, kdy
celá agenda přešla z města na Úřad
práce. Jsem rád, že přes tuhle změnu
se nám společně daří naplňovat Program nulové tolerance, který významně
přispívá k preventivní ochraně občanského soužití a také zužuje prostor pro
zneužívání dávek. Často mravenčí, neviditelná a nevděčná práce sociálního
odboru, městské i státní policie, pracovníků Úřadu práce, osadního výboru
v Janově a dalších přináší své ovoce
na poli boje proti kriminalitě, záškoláctví či extrémismu.
Po létech přešlapování se městu podařilo najít většinovou shodu nad budoucím vlastnictvím obytných křídel
Koldomu. Ačkoliv se názory mohou lišit, myslím, že vložit správu tohoto unikátního objektu bydlení do rukou současných nájemníků, byl správný krok.
Obdobně také zahájilo město předávání
správy sportovišť těm, kteří na nich
sportují. Vedle tenisových a volejbalových kurtů se podařilo v samotném
závěru roku najít shodu také s fotbalisty.
Město na sebe také vzalo velký a finančně náročný závazek rekonstrukce
zimního stadionu Ivana Hlinky pro potřeby extraligového hokeje.
I přes stále neuspokojivou situaci s přetíženou silnicí z Litvínova
do Mostu se podařilo dohodnout s ministerstvem dopravy a ŘSD realizaci
dalšího kroku na cestě k rozšíření této
životně důležité komunikace tak, aby
v příštím roce mohla být dokončena
projektová dokumentace a zahájeny přípravné práce na tuto finančně velmi náročnou investici státu.
Milan Šťovíček, starosta Litvínova
Na začátku letošního roku jsme
se potýkali se změnou zákona týkajícího se přechodu agendy nepojistných
dávek pod Úřad práce ČR. S převáděnou agendou přešla i část pracovnic odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Litvínov. Osm sociálních
pracovnic, které nepřešly pod úřad
práce, začalo pomáhat občanům města
Litvínova i okolních obcí při řešení nepříznivé sociální situace, poskytovat
odborné sociální poradenství a koordinovat poskytování sociálních služeb,
zvláště osobám ohroženým sociálním
vyloučením. Poskytují pomoc při řešení
bytové situace, velmi často prostřednictvím prostupného bydlení. Jedná
se o motivující systém nabídky pro nízkopříjmové skupiny. Letos jsme přijali
79 žádostí, z toho ve 45 případech byla
přidělena místnost v městských ubytovnách a 4 rodinám, které se ocitly v tíživé
bytové situaci, jsme za určitých podmínek pomohli uzavřít nájemní smlouvu
na byt se společností CPI byty, a. s.
Město Litvínov je opatrovníkem
15 občanům, které zastupuje v osobních
záležitostech. U 45 občanů ustanovilo
zvláštního příjemce dávek důchodového
pojištění. Vedení města nezapomíná ani
na své jubilanty. Seniorům při dožití 80
a 85 let jsou zasílána blahopřání, těm,
kteří dosáhli 90 let, chodí sociální pracovnice osobně blahopřát, ke stoletým a starším pak se zástupcem vedení města.
Oddělení sociálně právní ochrany
dětí pomáhá 2 745 evidovaným rodinám s dětmi, u kterých je z různých důvodů ohrožen jejich příznivý vývoj. Letos došlo v rodinách k více jak tisícovce
návštěv. Pro ohrožené děti se podařilo
zorganizovat 3 víkendové pobyty, příměstský tábor a další jednorázové akce.
V rámci městského programu prevence kriminality se odbor sociálních
věcí a školství podílel na přípravě a realizaci akcí zaměřených na děti a mládež
z vyloučených lokalit, které dotovalo
Ministerstva vnitra. Dalším významným projektem financovaným z prostředků MV bylo zřízení pohovorové
místnosti v odboru sociálních věcí
a školství například pro děti, které požádají OSPOD o pomoc. Letos na pozici terénního pracovníka v Janově, na detašovaném pracovišti odboru sociálních věcí a školství,
v registrované službě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pracovali 3 zaměstnanci a v registrované
službě terénní programy pracovali 4 zaměstnanci. Poskytovali službu v kanceláři i v přirozeném prostředí uživatelů
služeb. Do konce listopadu navštívilo
kancelář v Janově 444 občanů, kterým bylo poskytnuto odborné sociálně
právní poradenství, na základě smlouvy
sociální pracovníci pracovali s 34 rodinami a 11 jednotlivci. V rámci Janova
probíhalo monitorování lokality jako
preventivní opatření před zvyšováním
patologických jevů. Během monitorování bylo kontaktováno 112 dospělých
a 76 dětí, kteří se přistěhovali do lokality či stěhovali v rámci Janova. I jim
bylo poskytováno základní či odborné
sociální poradenství.
V kanceláři detašovaného pracoviště probíhá jednou za 14 dní vždy
ve čtvrtek od 9 do 13 hodin dluhové
poradenství. V poradně dochází k sepisování splátkových kalendářů, vyjednávání s exekutory, sepisování návrhu
na oddlužení dle insolvenčního zákona.
V letošním roce dosud všechny podané
návrhy na oddlužení byly Krajským soudem v Ústí nad Labem schváleny.
Velkou pozornost věnuje vedení
města oblasti sportu a kultury. Z rozpočtu
města podporuje sportovní, kulturní
a spolkové aktivity občanů. Letos se jednalo o podporu ve výši cca 17,8 mil. Kč.
Mezi příjemci dotací jsou SPORTAS,
s. r. o., Fotbalová škola, o. p. s., HC, o. s.,
Sdružení sportovních klubů Litvínov, TJ
Sokol Litvínov, Sport club Litvínov, o. s.,
TJ Kopisty. Do kultury z letošního rozpočtu plynulo 3,3 mil. Kč, Citadele a Docela velkému divadlu Litvínov.
V zájmu vedení města je také podpora spolkové činnosti, do které z rozpočtu města plynulo letos 1,5 mil. Kč.
Pomohli jsme Junákovi, partnerskému
spolku, gymnáziu a ZUŠ. Významnou podporu jsme poskytli městské
knihovně, která plní funkci komunitního centra. Letos na svou činnost získala 7,2 mil. Kč.
Radost máme z letošních úspěchů příspěvkových organizací zřízených městem v dotačních řízeních
o finanční podporu. Základní škola
a Mateřská škola Litvínov–Janov, Přátelství 160, okres Most získala z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR v rámci dotačního programu
Prevence rizikového chování ve výši
70 584 Kč na projekt Minimalizace
šikany DVPP. V projektu se škola zaměří na vzdělávání podstatné části pedagogického týmu v oblasti prevence
a řešení šikany.
Střední odborná škola pro ochranu
a obnovu životního prostředí – Schola
Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379,
okres Most získala z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši
704 915 Kč na realizaci projektu Inovace
a zkvalitnění výuky ve Schole Humanitas. Městská knihovna v letošním roce
získala z Ministerstva kultury investiční
dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši
132 000 Kč na projekt Clavius verze SQL
a OPAC 2.0 – Carmen v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven, podprogramu VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven. V rámci dotačního programu Ústeckého kraje Volný čas 2012
získaly finanční prostředky ZŠ a MŠ Litvínov – Janov (30 000 Kč k realizaci projektu ŽIVOČICHOVÉ kolem nás), ZUŠ
Litvínov (35 000 Kč na XI. European
Youth Music Festival in Italy) a městská
knihovna Litvínov (30 000 Kč na projekt Malujeme s mistrem). Všechny tyto
finanční prostředky organizace získávají
nad rámec svých provozních rozpočtů
a pomocí nich se snaží o zlepšení výuky
ve školách a zlepšení poskytovaných služeb. Erika Sedláčková,
1. místostarostka Litvínova
Nacházíme se v polovině volebního
období a pro mne osobně znamená zamyšlení v předvánočním období nepatrnou zastávku v každodenní práci. Byly
mi do gesce svěřeny odbory nakládání
s majetkem a odbor investic. S ohledem
na technické vzdělání i dosavadní praxi
mám těmto odborům co nabídnout. Zabýval jsem se správou nemovitostí, vedl
jsem litvínovské technické služby, pracoval na řídícím postu v soukromé
firmě poskytující komunální služby
a v neposlední řadě jsem v Mostě vedl
odbor investic a údržby.
Po nástupu do funkce místostarosty Litvínova jsem si vytkl několik
cílů, o jejichž splnění se snažím. Prvním byly technické služby. Po volbách
v roce 2010 jsme je přebírali ve velice
špatném stavu. Městská firma nebyla
schopna po technické ani ekonomické
stránce dostát svým závazkům, pro
které byla zřízena. Technické služby
nebyly připraveny na zajištění zimní
údržby města (silniční sypač se například vrátil z opravy až na Silvestra a dvě
multikáry se zimními nástavbami byly
nepojízdné) a firmě hrozila insolvence.
Dnes je firma téměř ekonomicky stabilizovaná a městu poskytuje za „málo
peněz hodně muziky“. V Litvínově je
pořádek, o zeleň je řádně postaráno, veřejné osvětlení je opět funkční. Do veřejného osvětlení jsme investovali letos 6,5 mil. Kč, a to za méně peněz než
v minulosti. Daří se nám také postupně
obměňovat i vozový park technických
služeb.
Druhou výzvou je pro mne Zimní
stadion Ivana Hlinky, který je v majetku města. V následujících měsících
se chci zaměřit na rekonstrukci tribun
horního stadionu i na zefektivnění jeho
chodu, na snížení provozních nákladů
i energetických vstupů. Vytápění areálu zimních stadionů je zajištěno centrálně z horkovodu. Několik let ale nikdo neprověřil, jakým způsobem je
dodávka tepla regulována. Přestože je
topný systém areálu rozdělen do zón
s možností nastavení tepelné pohody
pro každou zónu zvlášť (kanceláře, restaurace, hotel v severní části horním
haly, vedle toho šatny východní strany
a fitness centra na jižní straně stavby),
dodává se do těchto prostor teplo téměř
nekontrolovatelně. Chlazení ledových
ploch je nerentabilní a špatně technicky
vyřešené.
Vedení města zodpovědně přistupuje k veřejným financím. Soutěžíme
veřejné zakázky transparentním a nediskriminujícím způsobem na internetových stránkách města. Cenu zakázek
se nám tak podařilo snížit na cca 60 %
rozpočtových cen. Úspora tak představuje částku 22 mil. Kč. Máme za sebou několik úspěšných investičních
akcí, které pozvedly město – rekonstrukce chodníků ve Školní ulici, Tržní
ulici, Smetanově ulici, Mezibořské
ulici, kompletní rekonstrukce komunikace v Jandečkově ulici (která navazovala na vybudování rekreační plochy Nové Záluží a cyklostezku napříč
Litvínovem), parkoviště v Podkrušnohorské ulici, rekonstrukce mateřské školky v Bezručově ulici, sociálky
v Citadele, obnova parku a dětské hřiště v Chudeříně aj. Pracujeme na rekonstrukci Ruské ulice a z dotačního
titulu upravujeme veřejné prostranství
městské části Janov. Do konce roku
2012 se nám z dotačního titulu IPRSJ
podařilo zainvestovat v Janově cca
7 mil. Kč, v roce 2013 proinvestujeme
v Janově z dotace cca 11 mil. Kč.
V příštím roce nás čeká rekonstrukce
hlediště Zimního stadionu Ivana Hlinky,
aby mohl místní extraligový tým i v příštím období hrát nejvyšší soutěž v ledním
hokeji. Půjde o veřejností i Českým svazem ledního hokeje pozorně sledovanou
investiční akci. Předpokládané náklady
byly ve výši 33 mil. Kč, výběrovým řízením se snížily. Město na úhradu použije revolvingový úvěr. V současné
době stále probíhá zadávací řízení. Doufám, že se nám podaří výběr zhotovitele v režimu otevřeného podlimitního
řízení v souladu se zákonem vyhodnotit a zakázku po skončení ligy zdárně
realizovat.
Chceme se se ctí a profesionálně vypořádat s investičním plánem na příští
kalendářní rok, kde bychom chtěli především rekonstruovat mateřskou školku
v Janově a ulice Komenského, Wolkerovu a Dvořákovu na Osadě o celkovém
objemu cca 95 mil. Kč, přičemž budou
zapojeny také dotace a úvěry.
Karel Linhart,
2. místostarosta Litvínova
Meziboří má za sebou poměrně
úspěšný rok. I přes komplikace a bídu,
kterou v současné době Meziboří, stejně
jako všechna města a obce v republice,
zažívá, se nám podařilo úspěšně dokončit plánované investiční akce a opravy.
Pokračujeme s rozšiřováním parkovacích míst ve městě. Jsme si vědomi toho,
že v Meziboří je velký nedostatek parkovacích míst. Snažíme se proto parkoviště rozšiřovat a budovat nová parkovací
místa v lokalitách, kde je jich největší nedostatek. Město bylo postaveno v 60. letech, kdy se nepočítalo s tak velkým rozvojem motorismu a na parkování tehdy
projektanti nemysleli. Dnes proto často
složitě hledáme volná místa, ale zatím
se nám daří. Jen za letošní rok se podařilo vybudovat 74 nových parkovacích
míst například u sportovní haly, u mateřské školy nebo u čp. 100. Do budoucnosti
budeme v tomto trendu pokračovat. Během letošního roku jsme investovali také
do opravy veřejného osvětlení a do rekonstrukce chodníků. Během roku jsme
opravili 250 m2 chodníků, veřejné osvětlení a vybudovali nový bezpečný přechod pro chodce u sportovní haly. Další
investice v letošním roce jsme směřovali do zhodnocení sportovní haly, kde
jsme se zaměřili především na úsporu
energií, kterou zajistí nová vzduchotechnika a rekonstrukce původní luxferové
stěny. Během letních měsíců se také podařilo kromě dvou šaten ve všech prostorách sportovní haly nově natřít podlahy. Novou střechu má základní škola
a podařilo se udělat fasádu na objektu
kotelny S. Aktuálně těsně před zimou
se nám podařilo otevřít nové sociální
zařízení v areálu mezibořské sjezdovky.
Veřejné toalety budou využívány především v zimní sezóně návštěvníky sjezdovky. V areálu se ale odehrává také
řada dalších aktivit v ostatních obdobích roku. Toalety proto přispějí ke zvýšení komfortu pro návštěvníky. Jsem rád,
že se akce podařila, a že jsme mohli vyhovět požadavkům občanů, kterým toalety v areálu sjezdovky scházely. Na akci
jsme navíc získali dotaci 447 tis. Kč
z fondu Ústeckého kraje.
Letos se nám podařilo spojit mateřskou školu se základní školou v jeden subjekt. Pro chod ZŠ a MŠ znamená tento
krok úsporu v provozních nákladech.
V oblasti majetku jsme dosáhli letos dvou
významných úspěchů. Od Ústeckého
kraje jsme získali objekty bývalého učiliště. Po odchodu střední odborné školy
z Meziboří neměl kraj s těmito budovami
žádný záměr. Nechtěli jsme se rozhodně
dočkat toho, aby byly objekty prodány
a fungovaly jako ubytovny pro nepřizpůsobivé občany. Nedovolíme, aby se z Meziboří stala vyloučená lokalita, druhý
Janov. Zatím ještě nemáme pro objekt
využití, přestože některé záměry se už rýsují. Pro město je ale důležité, že o osudu
budovy rozhodne výhradně jen zastupitelstvo. Druhým úspěchem je, že se podařilo převést na Ústecký kraj komunikaci v Okružní ulici. Osobně jsem se o to
snažil několik let a jsem velmi spokojený, že se to letos konečně podařilo. Pro
město to do budoucna znamená velké
úspory při zimní údržbě i při nezbytných
opravách, byť v současné době je komunikace ve velmi dobrém stavu. Významným
počinem pro město je také prodej tří dlouhou dobu opuštěných objektů, a to čp.
108, ze kterého má být bytový dům s minimálně 14 byty, a čp. 103 a čp. 109, které
nový majitel využije k sociálním a zdravotním účelům.
Díky štědrým sponzorům, kteří zůstali městu věrní i v nelehkém období
hospodářské krize, můžeme dál podporovat mládežnický sport a volnočasové aktivity ve městě. Pozornost věnujeme rovněž našim seniorům. Podařilo
se nám získat dotaci z programu Euroregin Ziel 3, ze kterého financujeme společné akce s našimi německými partnery ze Saydy. Přestože letos skončilo
prozatím v Meziboří promítání místního kina a o dalším využití objektu kina
a mezibořské knihovny se bude ještě rozhodovat, kultura ve městě rozhodně nestrádá. Městská knihovna se stala centrem kulturně společenských akcí.
Na závěr hodnocení letošního roku
se patří poděkovat všem sponzorům
a partnerům města, díky nimž se také
daří udržet sportovní a společenskou
činnost v Meziboří na dobré úrovni.
Mezi partnery patří velcí zaměstnavatelé z regionu, jako je Litvínovská
uhelná, a. s., Česká rafinérská, a. s.,
Unipetrol RPA, a. s., Marius Pedersen,
a. s., i menší místní firmy, jejichž podpory si neméně vážíme, a to INELSEV
Servis, s. r. o., Lubomír Prejza, Vladimíra Jakubeková. Mezi sponzory města
patří i ENERGION Šumný důl, a. s. Poděkování patří rovněž všem, kteří se podílí na chodu města, zaměstnancům
městského úřadu, příspěvkových organizací, zaměstnancům technických služeb, zastupitelům i všem ostatním. Vánoční svátky ať všichni prožiji v klidu
a pokoji se svými blízkými.
Petr Červenka, starosta Meziboří
společnost
společnost
Čaje o páté lákají na zajímavá témata
Mění se ceník
knihovny
v Meziboří
Městská knihovna v Meziboří
na základě rozhodnutí rady města zvýšila roční poplatky z důvodu neustále
se zvyšujících nákladů na nákup knih,
obalového materiálu, evidenci knih
a zvyšování cen energií. Roční poplatek v knihovně od 1. ledna 2013 je pro
dospělé 180 Kč, důchodce 100 Kč, studenty a děti 60 Kč. (knim)
V prostorách nově zrekonstruovaného poradenského a advokačního
klubu v Meziboří se konají pravidelná
setkání účastníků projektu Příležitost
– slaďování pracovního a rodinného života pro ženy na trhu práce v lokalitě
Litvínov a Meziboří. Partnerem projektu je město Meziboří. Projekt realizuje Litvínovská vzdělávací společnost.
Dalšími partnery jsou Úřad práce ČR
a Okresní hospodářská komora Most.
Projekt přináší novou šanci pro ženy
z Litvínova a Meziboří najít uplatnění
na trhu práce. Setkání především mezibořských maminek s dětmi organizuje
v klubu občanské sdružení Libuše.
Prosincový Čaj o páté se konal v adventním duchu. Děti s maminkami
připravovaly vánoční ozdoby, svícny
a zdobily perníčky. Na předvánoční setkání s maminkami do poradenského
klubu zavítala také tajemnice městského úřadu Jitka Zetková a radní Jitka
Bartůňková.
Také předchozí tři setkání se vydařila. První tematický večer s názvem
Čaj o páté se konal 27. září a hostem
večera byla dětská lékařka MUDr. Iva
Šimmerová, která pohovořila s přítomnými ženami na téma povinného a nepovinného očkování. Po úvodní přednášce následovala diskuse a konkrétní
dotazy. Po vyčerpání tématu očkování
došlo i na otázky a sdílení zkušeností
z dalších oblastí péče o děti, např.
ohledně zdravé výživy a rizika dětských úrazů. Podruhé se na Čaji o páté
setkali účastníci projektu 10. října. Pozvání tentokrát přijala učitelka základní školy Mgr. Iveta Fousová, která
přednesla velmi poutavou formou problematiku na téma Projevy a přístup
k dětem s hyperaktivitou, vysvětlila základní pojmy, jak a kdy rozpoznat tuto
poruchu u dětí. Nešetřila konkrétními
příklady ze své dlouholeté praxe i radami, jak jednat s dětmi s touto či jinou
poruchou a kam se obrátit v případě
podezření. Třetího setkání 15. listopadu bylo na téma Farma dříve a dnes.
Účastníky setkání jím provedla studentka Střední technické školy Most
Lucie Samcová. V první části večera
proběhla prezentace na téma farmaření doplněná zajímavými videoukázkami, například postup ručního či automatizovaného dojení koz nebo stříhání
ovcí. Následovala praktická část, kdy si
účastníci vyzkoušeli práci s ovčí vlnou
a vyrobili si vlastní upomínkový předmět suchou i mokrou technikou plstění.
Bylo též připraveno zajímavé pohoštění ve formě domácího chleba, housek
a škvařeného sádla. V tematických setkáních se bude pokračovat i v příštím
roce. (mez)
Koncert pomohl psímu útulku
V kostele sv. Michaela archanděla
v Litvínově se 2. prosince konal varhanní
a pěvecký koncert Ave Maria. Vystoupili v něm, za doprovodu Ivany Janečkové, emeritní operní sólistka z Plzně
Alena Žáková s manželem Milošem Ježilem. Nevšední umělecký zážitek byl
nejen důstojným zahájením adventu, ale
i další benefiční akcí o. s. ETIAM Litvínov. Koncert byl pořádán ve spolupráci
s Městským úřadem Litvínov a výtěžek
byl věnován na pomoc opuštěným zvířatům v městském útulku. Velké poděkování patří návštěvníkům za jejich štědré
finanční dary do pokladny kostela,
Aleně Žákové, která věnovala částku
3 000 Kč ze svého honoráře, faráři Gregorzu Czernemu za jeho laskavé svolení
ke konání koncertu a za dar 2 523 Kč,
který po odečtení 2 000 Kč na náklady
kostela zbyl v pokladně z dobrovolného
vstupného.
Částky byly vloženy na transparentní účet o. s. ETIAM Litvínov
(č. účtu 2800316520/2010) a budou použity podle vedoucího útulku Štefana
Horského: „Až bude potřeba...“
Alice Formánková, o. s. ETIAM
S těžkým srdcem oznamuji,
že 12. prosince zemřel v 81 letech
velký skaut Ing. Miloslav Moc z Litvínova. Byl skautem celý svůj život,
ať už tomu doba přála nebo ne. Byl
to člověk, který přenášel své skautské cítění i do politiky a veřejného
dění města. Byl velice pracovitý,
vždy více než na sebe myslel na
ostatní. Pokládám jako člen skautského střediska Perun Litvínov za
svou povinnost, Vás o této skutečnosti informovat, neboť odešel jeden z nás. Miloslav Moc byl člověk,
kterého si musel vážit každý, kdo
ho znal. Roman Lošťák
Elektronická aukce šetří milióny
V červnu schválila Rada města Litvínova centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb ve společné variantě
úřad + organizace zřizované městem + organizace zakládané městem. Podlimitní
veřejnou zakázkou na výběr dodavatele
mobilních telekomunikačních služeb
s názvem Mobilní služby sítí elektronických komunikací pro město Litvínov
byl realizován záměr města na společný
postup tzv. Centrálním zadavatelem.
V průběhu září byla podepsána smlouva
o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání se všemi účastníky
centrálního nákupu a byla zveřejněna výzva pro podání nabídek.
V průběhu října 2012 byly zhodnoceny nabídky tří uchazečů Telefónica
Czech Republic, a. s., Vodafone Czech
Republic, a. s., a T-Mobile Czech Republic, a. s. Uchazeč T-Mobile Czech
Republic byl vyloučen pro nesplnění
požadavku na popis požadované služby
dle zadávací dokumentace. Do hodnocení nabídek formou elektronické aukce
postoupili dva zbývající uchazeči.
První elektronická aukce v historii
města proběhla 26. listopadu od 14:00
hod., ukončena byla v 16:19 hod. Hodnotící komise vybrala jako nejvhodnější nabídkovou cenou 803 611,10 Kč bez DPH
uchazeče Vodafone Czech Republic, a. s.
Na základě dříve provedené analýzy telekomunikačního řešení města Litvínova
a jeho organizací v oblasti mobilních telekomunikačních služeb by se za současných podmínek náklady pro období čtyř
let pohybovaly ve výši 3 584 263 Kč bez
DPH. Elektronickou aukcí bylo pro nadcházející čtyřleté období dosaženo snížení ceny za mobilní telekomunikační
služby na 709 968 Kč bez DPH. Za předpokladu, že se během čtyř let nezmění
objem odebraných služeb, lze celkovou
úsporu města a jeho organizací vyčíslit
na 2 874 295 Kč. (red)
PROVOZ MĚSTSKÉHO HŘBITOVA V LITVÍNOVĚ
od 21. 12. 2012 do 1. 1. 2013
otevřeno pro veřejnost od 7.00 do 20.00 hodin.
Sníh život v Meziboří nekomplikuje
První sněhová kalamita letošní zimy
se obešla v Meziboří bez závažnějších
problémů. Zaměstnanci mezibořských
technických služeb zvládají odklízení
sněhu s velkým nasazením. Na zimním
úklidu se podílí 16 zaměstnanců veřejně
prospěšné práce. „Úřad práce nám vyšel
vstříc a před začátkem zimy ještě místa
VPP přidal. Díky tomu se nás příliš nedotklo zrušení veřejné služby. V současném obsazení zvládáme odklízení sněhu
bez problémů. S ručním odklízením začínáme už v pět hodin ráno, aby byly
přednostně uklizené zastávky a schodiště. Řidiči sypačů a pluhů vyjíždí ještě
o hodinu dřív. Všichni naši zaměstnanci
si zaslouží za zvládání přívalů sněhu
pochvalu,“ uvedl vedoucí technických
služeb Pavel Esop. Přestože Ústecký kraj
schválil přijetí komunikace na Okružní
ulici do svého majetku, letošní zimu ještě
tuto silnici budou uklízet mezibořské
technické služby. „Převod komunikace
je proces na dlouhou dobu. Tuto zimu to
určitě nestihneme,“ vysvětlil vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí Miroslav Dundr. Jedinou komplikací, která v Meziboří během kalamity
je, jsou neukáznění řidiči. „Parkují tak,
že není možné odklízet sníh. To je pro
nás v mnoha případech komplikací. Věřím ale, že si řidiči uvědomí, že bez jejich
spolupráce se sníh z ulic odstranit nepodaří,“ doplnil Pavel Esop. (ema)
Termín dokončení Ruské ulice se prodlužuje
Město Litvínov stálo v letošním
roce před dvěma zásadními opravami
komunikací. Jednou byla sdružená investice na rekonstrukci ulice Smetanova. S městem Litvínovem sdružily
finanční prostředky Dopravní podnik
měst Mostu a Litvínova, Severočeské
vodovody a kanalizace, Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje. Všechny dohody klaply a za aktivního přístupu zúčastněných byla od května do září opravena kanalizace, vodovodní přípojky,
vozovka, tramvajový pás a chodník,
a to i přes podmínku města, že rekonstrukce proběhne ve dvou částech, aby
byla zachována dostupnost sběrného
dvora pro občany města.
Druhou ulicí, jejíž rekonstrukce byla
v plánu, je ulice Ruská. Stav vozovky
a chodníků zde byl dlouhodobě neuspokojivý a město chtělo občanům ulici
opravit. Jelikož byla od jara opravována
Smetanova ulice, která byla celkově neprůjezdná, byl termín zahájení opravy
Ruské ulice určen až po dokončení Smetanovy ulice, aby nedošlo k dopravnímu
kolapsu ve městě. Stavba se při realizaci
dostala do technických a organizačních
obtíží. Po odfrézování živice byl, například, zjištěn větší počet kanalizačních
vpustí, než se kterými počítala projektová dokumentace. Průběžně docházelo
na přání občanů k situačním změnám
z důvodu zajištění příjezdu vozidel k bytovým domům. Situaci zkomplikovalo
změněné stanovisko majitele topného
kanálu ve vztahu k jeho možnému zatížení při pojíždění těžkou stavební technikou, řešili se změny kabelových tras
veřejného osvětlení apod. Z uvedených
důvodů byl prodloužen termín dokončení stavby do 15. prosince. Zhotovitel
stavby však nezvládl ani tento termín
a panující klimatické podmínky ho donutily k zastavení prací. Přestože se ještě
podařilo realizovat opatření, které vedlo
ke zlepšení pojíždění rozestavěné silnice, zasypal stavbu sníh. Dokončení rekonstrukce se tedy bohužel odkládá.
„Vedení města se omlouvá občanům
a především obyvatelům Ruské ulice,
že nedostanou k Vánocům novou silnici,
jak původně zamýšlelo. Žádá všechny
o pochopení při překonávání obtíží spojených se zhoršenými podmínkami při
pohybu v ulici. Věříme, že opravená silnice, zvýšený počet parkovacích míst,
nové chodníky a nové veřejné osvětlení
bude pro ně dostatečnou satisfakcí. Rekonstrukce bude dokončena, jakmile to
umožní klimatické podmínky,“ uvádí
k problémům v Ruské ulici starosta Milan Šťovíček.
(red)
Mezibořští zastupitelé prodali prázdné a nevyužívané objekty
Na posledním letošním jednání
schválili mezibořští zastupitelé pravidla rozpočtového provizoria pro rok
2013. „K projednávání pravidel rozpočtového provizoria na rok 2013 přistupujeme především z důvodů dosud
neschváleného státního rozpočtu. Nejdůležitější částí rozpočtu na straně příjmů jsou daňové příjmy. Poslanecká
sněmovna schválila novelu rozpočtového určení daní, která by se měla
v příjmu města pozitivně promítnout.
Prováděcí vyhláška k novele vstoupí
v platnost až v průběhu prosince,“ vysvětlila při projednávání rozpočtového
provizória vedoucí finančního odboru
Jarmila Roubalová. Do doby schválení
rozpočtu na rok 2013 je stanoveno měsíční čerpání 1/12 z celkového objemu
navrhovaných běžných výdajů na rok
2013, jejichž výše je 44 905 tis. Kč. Rozpočtové provizorium se Mezibořským
osvědčilo už v minulých letech. Pracovní jednání zastupitelů k projednání
rozpočtu bude svoláno na leden příštího roku. Zastupitelé dále schválili
rozpočtová opatření. Jedná se o vrácení
nevyčerpaných finančních prostředků
na účet vedlejší hospodářské činnosti.
Největším rozpočtovým opatřením
bylo vrácení 1 100 tis. Kč za neuskutečněný kamerový systém. „Na kamerový
systém jsme žádali dotaci z fondu Ústeckého kraje a nedostali ho. Proto investici odkládáme. Pokud bude příznivé
rozpočtové určení daní, můžeme ji zařadit na příští rok,“ uvedl starosta Petr
Červenka. V dalším bodě schválili zastupitelé finanční dotaci Sportovnímu
fotbalovému klubu Meziboří ve výši
350 tis. Kč na činnost mládežnických
družstev.
Zastupitelé schválili dvě obecně
závazné vyhlášky, a to o místním poplatku ze psů a o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatků se nemění. Změnila
se ale splatnost poplatku, který musí
být nově uhrazen jednorázově do 30.
listopadu daného kalendářního roku.
Zastupitelstvo také změnilo pravidla
města o poskytování a použití účelových finančních prostředků z Fondu
oprav a modernizace bytového fondu.
Jedná se o prodloužení doby, po kterou
lze žádat o rychlejší splacení půjčky,
a to z jednoho na dva roky. Nově je
také možné žádat o půjčku celoročně
s tím, že už nebudou vyhlašovány
radou města termíny pro podávání
žádostí. Ruku zvedli zastupitelé pro
změnu zřizovací listiny Technických
služeb města Meziboří. Doplněna byla
o aktualizovaný soupis nemovitého
majetku, který ke své činnosti technické služby fakticky užívají. Hodnota
nově svěřených nemovitostí do správy
technických služeb je 18 725 tis. Kč.
Zastupitelé dále prodloužili termín
pro vypracování studie možnosti vybudování nové stezky pro pěší z Meziboří
do Litvínova, a to až do konce února
příštího roku.
Diskuze se rozpoutala při projednávání prodeje objektu čp. 108. O dlouho
nevyužívaný objekt projevila zájem společnost Delfy, s. r. o., a Petr Legeza, který
už v Meziboří jeden prázdný dům opravil a vybudoval v něm bytové jednotky.
Nyní má stejný záměr i s čp. 108. „Dům
je ve velmi špatném stavu, kupujeme
vlastně jen hrubou stavbu. Do konce
příštího roku, maximálně do prvního
čtvrtletí 2014, plánujeme vybudovat
v domě minimálně 14, pokud to stav
domu umožní, až 16 bytů. Část z nich
bude o rozměru 100 m 2 , zbytek maximálně do 60 m 2. Začít s rekonstrukcí
můžeme prakticky okamžitě,“ ujistil zastupitelstvo Petr Legeza. Po dlouhé debatě většina zastupitelů na prodej kývla
za částku 550 tis. Kč. Dále zastupitelé
prodali čp. 103 a čp. 109 včetně parcel
za 1 400 tis. Kč společnosti Medicína
Litvínova, s. r. o. Z objektů budou vybudována zdravotní lůžková zařízení,
která budou poskytovat služby v oblasti
dlouhodobé a sociální péče obyvatelům
Meziboří a celého ústeckého regionu.
Součástí využívání budov je i vybudování denního či týdenního stacionáře
pro obyvatele města.
Na závěr interpeloval zastupitel Pavel Kopecký vedoucího technických služeb Pavla Esopa. Dotazoval se, jak bylo
rozhodováno o kácení dřevin v Meziboří, jak bylo naloženo se dřevem a zda
bude kácení ještě pokračovat. „Technické služby nekácí stromy bez povolení městského úřadu. Posudek na zeleň
dělala dendrologická firma. Po 1. listopadu se kácí z výchovného důvodu.
Před tímto datem jsme káceli stromy nebezpečné. Pospíchali jsme, aby byli nebezpečné stromy z města pryč dřív, než
napadne sníh. Ještě nyní kácíme stromy,
které polámal těžký sníh. S plánovaným kácením budeme ještě pokračovat,
až nám to dovolí klimatické podmínky.
Dřevo si odkupují zaměstnanci technických služeb a občané města podle pořadníku zájemců. Pokácené stromy nahradíme novými, ale ne vždy nutně tam,
kde původně strom stál. Ne všechna
místa jsou totiž pro stromy vhodná,“ vysvětlil Pavel Esop. Na závěr jednání starosta Petr Červenka všem poděkoval
za celoroční práci a popřál příjemné
prožití svátků.
(ema)
společenská kronika
Blahopřejeme
• V prosinci slaví
naše zlatá máma,
paní Zdeňka
SYKOVÁ
své
80. narozeniny.
Do dalších let
hodně zdraví
a životního elánu
Ti přejí Zdeněk, Jirka a Lída
s rodinami.
• V prosinci slaví 70. narozeniny pan
Josef ČERMÁK z Litvínova. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody
přejí manželka Miluška a kamarádi
Vlasta, Zdeněk, Jarka a Láďa.
• V lednu oslaví
své
90. narozeniny
pan Jaroslav
HRYNČUK
z Litvínova. Vše
nejlepší, hodně
zdraví, pohody
a elánu
do dalších let přejí dcery a synové
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
• PSÍ KADEŘNÍK – Ivana Hrubá, SmeSeznam přivítaných nových občánků
tanova 519, Litvínov. Tel. 723 613 345.
města dne 8. prosince 2012:
• Zdají se vám originální parfémy
Alena Linhartová
předražené?
Chtěli byste vonět svěŠtěpán Vačkář
tovými vůněmi, přitom neplatit tisíce
Berenika Vačkářová
korun? Záleží vám hlavně na vůni než
Jiří Syka
na vzhledu balení? Pak neváhejte a naAlena Bělinová
vštivte e-shop WWW.PARFEMY.FM.
Lukáš Hromek
• PRODÁM BYT 1+1 (cca 30 m 2)
Jaroslav Zamastil
v ci h lovém domě v L oučné.
Eliška Kosková
Tel. 476 701 314.
Adam Pajecki
Hana Racíková
• Hotel Lázeňský vrch, ValdštejnVzpomínáme
Viktor Pleticha
ská 2179, Litvínov byl otevřen 9. 11.
Nikola Záhrobská
2012. Hotel nabízí 34 pokojů, 76 lůžek.
• Dne
Jakub Veverka
Ubytování je vhodné pro sportovce
20. listopadu by
Barbora Štěpánová
i pro obchodní management. Příoslavil své
Lukáš Tutko
padnou schůzku lze domluvit na tel.
nedožité
Alena Růňová
476 701 320, e-mail: [email protected] narozeniny
Eliška Bednářová
vinov.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
pan Vlastislav
Tomáš Dresler
• NOVĚ OTEVŘENÉ kosmetické stuBÁRTA.
Nella Urbanová
dio
a kadeřnictví nabízí – péči o vlasy
Vzpomíná syn
Jakub Čapík
a pleť, permanentní make-up za zaváStanda. Táto,
Kateřina Kurinovská
děcí ceny, laserové ošetření pleti, vyDaniel Balín
nikdy nezapomenu.
hlazovací
masáž, prodlužování řas
Klaudie Ďurčová
za zaváděcí ceny, dárkové poukázky.
• Dne 11. prosince jsme vzpoměli
Arnošt Urban
Litvínov, Studentská 729 (bývalé kanedožitých 99. narozenin našeho
Natálie Staňková
deřnictví Adam). Tel. 602 313 360,
hodného tatínka, tchána, dědečka,
Petr Konvalinka
www.kosmetikalitvinov.cz.
pradědečka a strýčka, pana Josefa
Michaela Kadlecová
SKUHROVCE z Loučné a Mezi• STAVEBNÍ FIRMA maloobchod –
Adéla Fivébrová
boří. Zároveň uplynulo dne 21. provodoinstalatérství – topenářství. Stavby
Maxmilián Kordík
rodinných domů, fasády (zateplování,
since 10 let od úmrtí naší milé maTereza Reichertová
šlechtěné omítky), půdní vestavby –
minky, tchýně, babičky, prababičky
Matěj Hrazdira
sádrokartony, koupelny na klíč – oba tety, paní Jiřiny SKUHROVCOVÉ
Tereza Švandová
klady – dlažby, plovoucí podlahy, inz Loučné a Meziboří. Stále vzpomíBarbora Blažková
stalatérské práce včetně tlakových
Karel Žalud
nají dcera Ludmila s celou rodinou.
zkoušek, rozvody topení a plynu
Barbora Stehlíková
• Roky jako tiché řeky plynou, jen
včetně revizí, rozvody elektroinstalace
Nikola Urbanová
bolest trvá a nedá zapomenout. Dne
včetně revizí, výroba kuchyňských li18. prosince uplynuly 3 roky, kdy • …a lesy budou dále v slunci snít
nek a jiného nábytku. Tel. 773 559 586,
od nás navždy odešla naše drahá
a vody dřímat v lesku bílých hvězd… www.ptacnikaspol.cz.
dcera, maminka, sestra, teta a ba- Dne 31. prosince tomu budou 3 roky, • PRODÁM nadstandardní nízko
bička, paní Liduška KOZLOVSKÁ kdy nás opustil náš milovaný manžel, energetický dům v Mostě – Vtelno
z Hamru. S bolestí v srdci stále vzpo- tatínek, dědeček a pradědeček, pan vhodný pro velkou rodinu, nebo
mínají maminka, synové s rodinami, Václav DOHNAL z Meziboří. S lás- možno předělat na více bytových jedsestry, bratři, neteře a synovci, vnou- kou vzpomínají manželka Marie, notek či využít ke komerčnímu účelu.
čata. Nikdy nezapomeneme.
dcera Jitka s manželem, vnoučata, Tel. 734 796 302.
pravnoučata a ostatní příbuzní. Dě- • PRODÁM víceúčelový komerční
• To, že čas rány hojí, je jenom pouhé
objekt v Litvínově–Chudeř íně
zdání, stále v srdci velká bolest a ti- kujeme za tichou vzpomínku.
vhodný jako sídlo firmy. Dvě budovy
ché vzpomínání. Ptáme se zas a znovu,
se samostatnými vjezdy se dvorem
Inzerce
když přicházíme k Tvému hrobu, proč
se šesti garážemi. Objekt je napojen
Tvé srdce muselo přestat bít, vždyť
mělo pro koho žít. Dne 20. prosince • HLEDÁM PRÁCI jako pečovatelka, na bezpečnostní a kamerový systém.
Doporučuji vidět. Tel. 777 339 291.
osobní asistentka. Tel. 606 250 837.
uplynulo 17 let, kdy nás navždy
opustil pan Jaroslav VOLF z Louky • PRODÁM BYT 2+kk v Meziboří, • PRODÁM byt 2+1 předělaný na 3+1
u Litvínova. Stále vzpomínají man- v cihlovém domě, 31 m2, v družstevním v podílovém vlastnictví v Litvínově,
želka Dáša, dcera Alena s rodinou vlastnictví, kompletní rekonstrukce. ul. Ukrajinská. Byt ve 4. podlaží,
nová kuchyňská linka. K bytu dále náa rodina Reifova. Kdo jste ho znali, Cena 165 tis. Kč. Tel. 731 330 865.
vzpomeňte s námi.
• PSÍ K ADEŘNÍK v Litvínově, leží sklep, balkon, společná prádelna
a kočárkárna. Tel. 734 796 302.
PKH 200 m pod has. zbrojnicí směr
• O letošních Vánocích vzpomeneme
• Děkuji všem z ortopedického
Hamr.
Parkování
přímo
na
hlavní
silna naše blízké, kteří s námi nezasedoddělení B mostecké nemocnice
nici u provozovny. Tel. 723 613 345.
nou k štědrovečernímu stolu, pana
za příkladnou a obětavou poopePetra SOKOLOVSKÉHO, který ze- • PRODÁM jednopatrový rod. do- rační péči.
Jaroslava Maninová
mřel 18. 12. 2002, jeho maminku, mek v Louce u Litvínova, plas• Tělov
ýchovná
jednota Ko2
tová okna, zahrada 158 m , cena
paní Růženu SOKOLOVSKOU, která
pisty velice děkuje Litvínovské
850 000 Kč.
Tel.
725
873 983.
zemřela 19. 12. 2002 a naši milou
uhelné ze společnosti Czech Coal,
tetu a švagrovou, paní Milenu FOL- • PRODÁ M byt 1+1 v Loučné
za významnou a životně důležitou
TÝNOVOU, roz. Sokolovskou, která – podíl. Byt je suchý a teplý, ná- finanční podporu v roce 2012. Finás opustila 24. 12. 1993. Děkujeme
klady na bydlení cca 4 000 Kč mě- nanční prostředky byly použity
všem, kteří vzpomenou s námi.
síčně. V domě plyn. kotelna. Cena
na pokrytí základní činnosti TJ.
Bc. Petr Letalik, výbor TJ Kopisty
• Dne 170 000 Kč. Tel. 739 641 414.
28. prosince • PRODÁM patrovou chatu v Panské • Děkuji společnosti Tiskárna
uplynou 2 roky, dolině v obci Loučná u Lomu. Objekt K+B, s. r. o., Most za poskytnuté
se nachází uprostřed lesa v malé cha- služby naší organizaci, a to za zhotokdy nás opustil
vení vizitek pro předsedu organizace
tové osadě. Tel. 734 796 302.
náš kamarád
Josef MIŠČI • PENÍZE kdykoliv potřebujete! Bě- sponzorským darem. Jan Bartko,
předseda MO STP Litvínov
z Litvínova. Stále
hem několika hodin. Tel. 734 156 497. vzpomínají • Vzkaz pro H. Š. Miluji tě • Mr. Dog food – prodejna krkamarádi. tak, jak jen člověk milovat může… miv v Litvínově na nám. Míru pořádala v říjnu sbírku pro litvínovský
Ze srdce. M. D.
• Dne 28. prosince uplynou již dva
psí útulek. Na sbírce se podíleli závelmi smutné roky ode dne, kdy nás • MÁTE MÁLO ENERGIE? Cítíte
kazníci, kteří tak přispěli částkou
navždy opustila naše drahá a milo- se unaveni? Navštivte Léčivou pyramidu, cca 3 000 Kč, za které útulek získá
vaná maminka, babička, sestra paní
dodá Vám energii a celkově Vám zhar- krmivo. Majitel prodejny Petr BoDanuše ROUDOVÁ. Za tichou vzpo- monizuje Vaše tělo. Také nabízím kuže- háč děkuje všem zákazníkům za přímínku děkují dcera Dana a syn Old- lové léčivé pyramidy pro domácí využití. spěvky a přeje jim klidné Vánoce
řich s rodinami.
Lom – Loučná. Tel. 731 639 573.
a pohodový nový rok.
INZERCE
Porady s německým právníkem
Každou první středu v měsíci
od 18 do 19 hod. vám německý právník
bezplatně udělí základní informace a rady
týkající se německého práva.
Avšak v lednu se poradna uskuteční
až ve středu 9. 1. 2013
Dotazy můžete sdělit předem
e-mailem: [email protected]
nebo telefonicky na čís. 476 700 408
Základní škola Hamr, Mládežnická 220
pořádá
Den otevřených dveří
aneb Hledání
skřítků Školáčků
Přijďte se k nám podívat
10. ledna 2013
na zábavné Učení se skřítky
8–12.30 hod., 14–18 hod.
Všichni se na Vás těšíme!
TRUHLÁŘSTVÍ
PECH
Výroba na zakázku:
vchodové dveře
kuchyňské linky
a další...
Zadní část areálu EGC (bývalý Dehor)
Ukrajinská 283, Litvínov – naproti Tescu
www.truhlarstvipech.cz
tel. 728 254 612
LUCY DESIGN
VÝROBA ŠPERKŮ A DOPLŇKŮ
www.lucydesign.cz
Tel. 607 540 270
MŮJ DESIGN – VÁŠ STYL
Plavecký bazén SPORTaS, s. r. o., v Litvínově
PROVOZ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
22. prosince 2012 23. prosince 2012 24. prosince 2012 25. prosince 2012
26. prosince 2012
27. prosince 2012
28. prosince 2012
29. prosince 2012 30. prosince 2012 31. prosince 2012 1. ledna 2013
2. ledna 2013
3. ledna 2013
4. ledna 2013
5. ledna 2013
6. ledna 2013
12.00–20.00 hod.
10.00–20.00 hod.
ZAVŘENO
12.00–20.00 hod.
12.00–20.00 hod.
10.00–20.00 hod. 
10.00–20.00 hod.
12.00–20.00 hod.
10.00–20.00 hod. 
ZAVŘENO
ZAVŘENO
10.00–20.00 hod.
13.00–15.00 hod. 16.00–20.00 hod.
12.00–20.00 hod.
12.00–20.00 hod.
10.00–20.00 hod. 
Ranní plavání ve výše uvedeném období PŘERUŠENO
Ranní plavání OBNOVENO v pondělí 7. ledna 2013
Přejeme Všem návštěvníkům krásné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v novém roce.
Nemovitosti města Litvínova na prodej
Smetanova ul. č. p. 39, Litvínov – bývalá škola
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 639 m2
zahrada o výměře 415 m2
katastrální území Horní Litvínov
Sklářská č. p. 81, Litvínov 8 – Hamr
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 236 m2
zahrada o výměře 90 m2
zahrada o výměře 61 m2
katastrální území Hamr u Litvínova
Podkrušnohorská č. p. 1600, Litvínov
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 261 m2
katastrální území Horní Litvínov
areál „staré polikliniky“ ul. Tylova, Litvínov
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 410 m2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 665 m2
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 256 m2
ostatní plocha, zeleň o výměře 1 752 m2
ostatní plocha, zeleň o výměře 1 132 m2
katastrální území Horní Litvínov
s věcným břemenem provozování sociálních služeb dle Komunitního plánu
rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Litvínova na roky 2012–2013
U Bílého sloupu č. p. 930, Litvínov, bývalé ubytovny
budova blok B, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 518 m2
budova blok D, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 518 m2
budova blok F, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 517 m2
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1587 m2
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 112 m2
katastrální území Horní Litvínov
Projekt „Příležitost“ a příklady dobré praxe
„Projekt Příležitost, který realizuje Litvínovská vzdělávací společnost, s. r. o., vnímám jako velmi přínosnou iniciativu. Pomáhá ženám se slaďováním pracovního a rodinného života a vzdělává jejich zaměstnavatele. Neméně významný je také fakt, že podobné
aktivity přispívají k veřejné diskuzi o tématu, jež se týká nás všech – žen i mužů, rodičů
i těch, kteří děti nemají, ale třeba pečují o své rodiče nebo nemocné příbuzné. Česká spořitelna má přes 10 tisíc zaměstnanců a více než 75 % z toho jsou ženy. Zaměstnancům
se zvláštními potřebami vychází vstříc nabídkou zkrácených pracovních úvazků, možností práce z domova nebo pružnou pracovní dobou. Rodičům dětí do pěti let měsíčně
přispívá na hlídaní potomka částkou 4 000 Kč. Se zaměstnanci na rodičovské dovolené
banka udržuje přátelský kontakt – pořádá pro ně různá setkání, kde diskutují o možnostech hladkého návratu do zaměstnání. V České spořitelně klademe veliký důraz na dodržování rovných příležitostí a v této oblasti chceme být vzorem pro ostatní firmy. Jsem
přesvědčen, že tato podpora přispívá nejen k našemu dobrému jménu, ke snížení fluktuace zaměstnanců a k zvýšení jejich motivovanosti a výkonnosti, ale především k posilování firemní kultury založené na respektu ke každému jedinci. Speciální program
na podporu rovných příležitostí Diversitas České spořitelně vysloužil tituly „Firma roku:
Rovné příležitosti“ (2009), „Pracoviště budoucnosti“ (2011) a „Společnost přátelská rodině“ (2011). Těší mě být součástí projektu Příležitost, který překonává hranice jedné
firmy a podporuje rovné příležitosti všech zaměstnanců v Litvínově a Meziboří. Projekt
je spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Jan Lamač
Vedoucí obchodního týmu retailového bankovnictví
Česká spořitelna, a.s., region Severozápadní Čechy, Pánevní oblast, Pobočka Litvínov
inzerce
POZVÁNÍ
Cyklistický klub Chemopetrol Litvínov
novoroční vyjížďka 15 km
1. ledna 2013 od 10:00 hod.
Sportoviště SPORTaS, s. r. o., Litvínov – Lomská
O nejrychlejšího cyklistu Nového roku 2013
Informace: Oldřich Roud, tel. 737 052 453
Akce se koná za silničního provozu a je třeba
dodržovat pokyny doprovodu a pořadatele.
Aula Scholy Humanitas
Partnerský spolek Litvínov, o. p. s.
nám. Míru 575, 436 01 Litvínov, tel. 476 700 408,
www.partnerskyspolek.cz, email: [email protected], www.partnerskyspolek.cz.
Loučná 2012
Klub českých turistů Meziboří
v rámci projektu „Partnerství měst – 20. výročí partnerství mezi městy
Olbernhau – Litvínov“ v Programu EU ZIEL3/CÍL3
pořádá netradiční zimní výstup
na nejvyšší vrchol
východní části Krušných hor
Vyhlášení soutěže „Poznej Olbernhau“
neděle 30. prosince
Soutěžili jste s námi o rodinné vstupenky do muzeí v Olbernhau,
poukázky na občerstvení v hotelu Saigerhütte a zajímavé knihy!
Vylosovaní výherci hlavních cen: Jitka Kasalová, Rostislav Pelc, Ladislav Nejdl
Ceny byly výhercům předány na závěrečné schůzce k projektu
„Partnerství měst – 20. výročí partnerství mezi městy Olbernhau – Litvínov“
dne 19. 12. 2012 v sídle Partnerského spolku.
Vhodná aktivita pro volný čas! TTC Litvínov pořádá
NÁBOR DĚTÍ na stolní tenis
Informace u trenéra Václava Beránka, tel. 603 501 883
Děti se mohou pod odborným dozorem věnovat stolnímu tenisu
od pondělí do pátku vždy od 16 hod.
Stačí přijít ve vhodné sportovní obuvi.
3. 1.
ZUMBA FITNESS
Od 18.30 hod., vstupné 75 Kč.
7. 1.
TJ SOKOL LITVÍNOV
Od 9.30 hod.
ZUMBA ATOMIK
(pro děti 5-15 let)
Od 17.30 hod., vstupné 50 Kč.
ZUMBA FITNESS
Od 18.30 hod., vstupné 75 Kč.
10. 1.
ZUMBA FITNESS
Od 18.30 hod., vstupné 75 Kč.
14. 1.
TJ SOKOL LITVÍNOV
Od 9.30 hod.
ZUMBA ATOMIK
(pro děti 5-15 let)
Od 17.30 hod., vstupné 50 Kč.
ZUMBA FITNESS
Od 18.30 hod., vstupné 75 Kč.
17. 1.
ZUMBA FITNESS
Od 18.30 hod., vstupné 75 Kč.
Start: v 9.00 hodin
v Meziboří u Družice
Zveme všechny milovníky
pohybu v zimní přírodě
(náročnější výstup trvá
cca 3 hodiny)
Brandov
středa 26. prosince, 15:30 hod.
kostel Sv. Michaela Archanděla
Krušnohorský živý betlém
Jakub Jan Ryba
Česká mše Vánoční
Vox Melodica II s hosty
Přijměte naše upřímné pozvání
22.–23. 12. od 16–18 hod.
24. 12. od 14–16 hod.
Klíny, od křižovatky Mníšek x
Český Jiřetín 100 m směr Fláje
FARMIČKA U KAČKY
www.farmickaukacky.cz
SOUTĚŽTE S Městskou
KNIHOVNOU Litvínov
Jaké besedy, přednášky a aktivity pro vás
připravila Městská knihovna Litvínov pro
XI. semestr Univerzity volného času?
Odpovědi na soutěžní otázky zašlete na adresu Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, 436 01 nebo
na emailovou adresu vostarkova@
knihovna-litvinov.cz.
Správné odpovědi z Radnice č. 20: 1) Vyjmenujte tři česky psané novely, které
se považují za vrcholné. – Babička
(B. Němcová), novoklasicistní Krysař
(Viktor Dyk), prózy Arnošta Lustiga.
2) Vyjmenujte některé z významných
francouzských spisovatelů z období
klasicismu (1650–1700). – Jean de La
Fontaine, Pierre Corneille, Jean Racine, Moliere, Francois de La Rochfoucauld. 3) Znáte alespoň tři maďarské
spisovatele? – Babits Mihály, Balassi
Bálint, Arany János, Márai Sándor,
Molnár Ferenc……. 4) Napište nějaká
díla z vietnamské literatury, která byla
přeložena do češtiny a slovenštiny. –
Zlodejka 1973, Západný kraj 1981, Deník z vězení 1985, Rozbité břehy 1989,
Sto oken 2001, Krejčovský závod Saigon 2008, Slovník vietnamských spisovatelů 2011
Výherce: Patoková Eva, Litvínov. Výherci gratulujeme a cenu si může vyzvednout v knihovně v Soukenické ulici.
HC VERVA Litvínov, a.s.
děkuje
všem svým obchodním partnerům
za podporu v roce 2012
Zůstaňte s námi!
I n t e r n e t o v é
s t r á n k y
L i t v í n o v a :
w w w. l i t v i n o v. c z
•
E - m a i l
r e d a k c e :
r a d n i c e @ m u l i t v i n o v. c z
Radnici vydává město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, 436 01 Litvínov, nám. Míru 11. Členové redakční rady: Litvínov – Mgr. Milan Šťovíček, starosta města; RSDr. Erika Sedláčková, 1. místostarostka města Litvínova; Ing. Karel Linhart, 2. místostarosta města Litvínova;
Zuzana Wiednerová, ved. úseku kanceláře starosty Litvínova; PhDr. Vlastimil Doležal, člen RM Litvínova; Meziboří – tajemnice města Ing. Jitka Zetková; redaktorka – poradní hlas.
Redakce a příjem inzerce v budově Galerie Radniční sklípek (st 8–17 hod., čt 8–15 hod.), Smetanova č. p. 40, Litvínov, telefon 476 732 705, 737 200 685, e-mail: [email protected]
Registrační číslo: MK ČR E11603. Tisk a grafická úprava Tiskárna K&B, L. Štúra 2456, 434 01 Most, tel./fax 476 140 530. Vychází dvakrát v měsíci v nákladu 6 300 kusů, o prázdninách jedenkrát. Rozšiřují soukromí distributoři. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
dopisy
N a p s a l i j s t e ná m do r e d a kc e Ra d n ic e... Na punč, vánoční pohádku, malovaný betlém i mikulášskou nadílku lákalo město Horní Jiřetín. Atraktivní
program, jehož součástí bylo i rozsvícení vánočního stromečku, si nenechaly ujít stovky návštěvníků. Program
začal již v 15 hodin před hornojiřetínským kulturním domem a nechyběl
v něm štrúdl, vánoční pohádka nebo
punč. „Přišla jsem s maminkou a se synem a moc se nám tu líbilo. Krásně
sněžilo a díky koledám, které tu zněly,
jsem měla i vánoční náladu,“ okomentovala návštěvnice Karolina Kvasničková.
Součástí akce, která vyšla na druhou
adventní neděli, byli i kovář, předvádění vánočních zvyků, vánoční pošta
a tradiční rozsvícení vánočního stromečku. Celý program potom vyvrcholil v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
kam spěchaly zejména děti. Tam totiž
dorazili Mikuláš, čert a anděl a za básničku nebo písničku rozdávali nadílku.
A protože se v kostele sešly jen hodné
děti, nemusel si čert nikoho odnést
do pekla. V předvánočním čase se nejen místní mohou těšit na premiéru hornojiřetínského divadla SchachTa, které
21. 12. od 19 hodin uspořádá v sále
v Černicích Poslední večeři. A budou
hned dvě. Ta první bude divadelní,
druhá fotografická. „Divadelní komedie Poslední večeře našla inspiraci v televizních pořadech o vaření. Soubor fotek Poslední večeře zase vychází přímo
z našeho kraje a jeho historie,“ uvedl
člen divadla Tomáš Buřt.
Vedení města Horního Jiřetína
všem svým občanům přeje
poklidné vánoční svátky v příjemné
sváteční atmosféře a do nového roku
především zdraví, které je předpokladem
jeho úspěšného zvládnutí.
Branko Glavica, starosta
Městská knihovna Meziboří uspořádala ve spolupráci s bývalou učitelkou místní
ZŠ A. Machovou Vánoční pásmo. Povídání o tradicích Vánoc proložené básničkami, koledami, vánočními melodiemi a tanečním vystoupením na píseň W. Matušky Vždyť jsou Vánoce zakončila p. Machová dojemnou recitací básně K. J. Erbena
Štědrý den. Odpolední hodinka přinesla pro většinu posluchačů příjemné chvíle radosti i rozjímání o tom, že je “život lidský jako sen!“
Ivana Podlenová
Zahájení třídních schůzek v Hoře Sv. Kateřiny proběhlo netradičně. Ředitelka
základní školy Věra Sehnalová přivítala hosty a rodiče žáků v tělocvičně školy s novými plastovými okny, které škola získala díky sponzorskému daru Litvínovské
uhelné, a. s., ve výši 395 tis. Kč. Představila také projekt Na zelenou na Kateřinu,
který je zaměřen na dopravní výchovu a je z grantu Na zelenou aneb Bezpečné
cesty do školy. Projekt zpracovali žáci školy s učitelkami Ing. Zuzanou Balážovou
a Ing. Klárou Křivánkovou. Grant 80 tis. Kč získala škola jako jediná v Ústeckém
kraji. Finanční prostředky byly použity na projektovou dokumentaci a vybavený
přístřešek na kola před budovu školy. Projektovou dokumentaci žáci slavnostně
předali starostce města Haně Řebíkové, která slíbila, že do budoucna bude projekt
realizován. Slavnostního předávání se zúčastnili kromě rodičů také zástupci obce
Nová Ves v Horách, starosta a poslanec David Kádner a místostarosta Ing. Václav Krůta a za obec Brandov místostarosta Patrik Studnička (www.zskaterina.cz
v sekci Na zelenou).
(hor)
V říjnu naši školu navštívila zástupkyně specializovaného oddělení Věznice Bělušice Ing. Danuše Vránová a zástupkyně Kiwanis klubu Most – Litvínov Mgr. Jaroslava Hanzlíková. Žákům byly předány různé výrobky, které vytvořili odsouzení
v rámci zájmové a speciálně výchovné terapie. Pracovníci školy ocenili výtvarnou
a řemeslnou úroveň dárků–různé košíčky a kabelky z ruliček novinového papíru,
batůžky a loutky. Předměty slouží jako nápady pro pracovní vyučování a pro výzdobu dílny Tkalcohraní. Loutky budou využívány v předmětu Dramatická výchova, který je ve škole vyučován. Zástupcům věznice a Kiwanis klubu posíláme
velký DÍK.
pedagogové ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most
?
Sedmnáct netradičně ozdobených
vánočních stromků je opravdovým potěšením pro návštěvníky mezibořské městské knihovny od první neděle adventní.
Letos vytvořili krásné a zajímavé ozdoby
P. Vetešníková se synem, MŠ Mírová
a Žižkova, třídy ZŠ s učitelkami J. Gallovou, V. Chrzovou, J. Pacinovou, D. Kadlecovou, Procházkovou, Vitouškovou,
školní družina, Mateřské centrum Klubíčko z Litvínova, F. Kostlánová z DD,
B. Rosová, G. Volná, Energie, o. p. s.,
Domov důchodců Meziboří a H. Važanská s dcerami. Všem patří veliké poděkování a zároveň obdiv nad jejich tvůrčí
nápaditostí!
Stromky jsou jeden hezčí než druhý
a jakékoli hodnocení není vůbec jednoduché, ne-li zbytečné. Přesto mohli návštěvníci věnovat svůj hlas stromečku,
který je nejvíce zaujal. Soutěž o nejkrásněji ozdobený stromek je součástí
vánočního programu, který je finančně
podpořen EU. (ip)
Do Meziboří přijelo 7. 12. za malými i velkými diváky loutko-činoherní
divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu
se svou Pekelnou pohádkou. Alternativní divadýlko si cestu ke svému především dětskému publiku otevřelo již před
patnácti lety a od té doby jezdí po vlastech českých a hraje a hraje. Za Pekelnou pohádku, kterou na motivy klasických pohádek napsali Yvonna Kršková
a Jan Prokeš, získalo divadélko hlavní
cenu poroty na Miniteatru v Havířově.
Příběh je o peklu, které sleduje hříchy
světa, o hodném pekaři Vojtovi Rohlíčkovi a čertici Luciendě, která má usilovat o jeho duši. Knihovna ve spolupráci s MěÚ přichystala pro všechny
malé diváky překvapení pod stromečkem, a tak si děti neodnášely strach
z lucifera a čertů, ale úsměv na tvářích, že všechno dobře dopadlo a navíc
i hezký dárek. Ivana Podlenová
Začátkem prosince se žáci Střední školy EDUCHEM, oboru chemie zúčastnili
v Ekologickém centru v Mostě semináře Těžba a rekultivace. Poznatky z něj využijí v rámci předmětů Chemická technologie a Ekologie. Seminář se skládal z teoretické části, která se zabývala vznikem, historií těžby, využitím uhlí a základními
způsoby rekultivace krajiny. V praktické části pak sestavovali časovou osu přípravy
těžby, těžbu a ukončení těžby uhlí, pak přiřazovali jednotlivé kroky k příslušným
obdobím. V závěru semináře si vyzkoušeli použití svých nových poznatků při návrhu rekultivace krajiny po těžbě. Různé zadání typu krajiny je přinutilo přemýšlet
o způsobu rekultivace a navrácení krajiny přírodě a člověku.
Svůj návrh pak jednotlivé skupiny představili svým kolegům. Všichni zúčastnění se aktivně zapojili do práce a vytvořili i originální nápady na obnovení krajiny
po těžbě, jako například návrh repliky hradu na výsypce, ostrov na jezeře napuštěném ve zbytkové jámě po těžbě, nudapláž obřích rozměrů a jiné. Jejich návrhy budou vystaveny ve škole pro jejich kolegy, kteří neměli to štěstí a na semináři nebyli.
Poděkování patří lektorkám semináře z Ekologického centra v Mostě za předané
informace a přípravu všech aktivit.
Ing. Mária Kuscheová, učitelka odborných předmětů
Jako každý rok navštívily členky Sociální a zdravotní komise Městského úřadu
Meziboří s mikulášskou nadílkou ubytovnu pro matky s dětmi čp. 107, jejímž zřizovatelem je město. Skupina dětí, kterou pravidelně navštěvujeme a sledujeme, měla
z nadílky obrovskou radost. Sponzorský dar, který na nákup sladkostí zajistila pí
Janouškovcová, věnovala firma Allkon, s. r. o. Děkujeme všem, kteří podporují
naši snahu pomáhat dětem žijících v sociálně ztížených podmínkách, ať už osobním zájmem či hmotnými dary. Každý zájem nás těší. Příjemné svátky a šťastný
nový rok všem přeje radní a předsedkyně komise Jitka Bartůňková a členka komise
Vladimíra Jakubeková.
(mez)
Chcete mě?
Městský útulek
v Litvínově
nabízí
psí kamarády
Máša je 3letá fenka rasy xx,
rezavé barvy kamarádské povahy.
Arina je 2letá fenka rasy xx,
barvy černé s bílou náprsenkou.
Aida je 8měsíční fenka rasy jezevčíka,
barva divočák.
Bim je asi 4letý pejsek rasy xx,
černé barvy s bílou náprsenkou.
Bim byl nalezen v obci Braňany.
Stoletá oslavenkyně žije v Janově
Rok se sešel s rokem a opět se blíží čas Vánoc, nejen pro děti nejkrásnějšího
období v roce. Sportovní soukromá ZŠ v Litvínově se připravuje na celou řadu akcí
spojenou s Vánocemi. Před budovou školy je tradičně ozdobený strom, který je dílem žáků 5. B a pí uč. Durinové. Děti si zažily hromadné vypouštění balónků s přáním, vánočních radovánek spojených s vánočním jarmarkem a zpíváním koled
u stromečku v hale školy, ochutnávkou vánočních specialit ze školní jídelny, připomenutím si tradičních vánočních zvyků… Nelze zapomenout na originální vánoční
vědomostní soutěž a následný nákup v obchůdku U Ježíška.
Mgr. Dana Nekvindová, SSZŠ Litvínov
Andy je 2letý pejsek rasy x knírače,
střední velikosti, trochu nedůvěřivý.
Více informací podá litvínovský
psí útulek.
Provoz litvínovského
psího útulku
ve dnech:
Domov důchodců a ústav sociální péče v Litvínově Janově zažil velkou slávu. Své
101. narozeniny v něm v prosinci oslavila jeho klientka Marie Kloudová. Mezi gratulanty nechyběli zástupci města Litvínova v čele se starostou Milanem Šťovíčkem, který
jí mimo jiné popřál ještě hodně hezkých chvil v kruhu příbuzných a přátel. Marie Kloudová si užívá péče domova krátce. Předtím, i přes vysoký věk, byla soběstačná a celodenní péči nepotřebovala. Přestože je nyní závislá na vozíčku a hůře slyší, má dobrou
náladu. Stále vnímá své okolí, se kterým bez problémů komunikuje. Dokonce čte pravidelně noviny, a to bez brýlí. (gi)
24. 12.
25. 12.
26. 12.
1. 1. 2013
7–15 hod.
8–12 hod.
8–12 hod.
8–12 hod.
Tel. 737 142 577
kultura
KINO citadela
22. 12.
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL – 3D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 140 Kč.
RAUBÍŘ RALF – 2D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 110 Kč.
ARGO
Drama, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 100 Kč.
PARANORMAL ACTIVITY 4
Horor, titulky.
Od 22 hod., vstupné 90 Kč.
23. 12.
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL – 3D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 140 Kč.
LEGENDÁRNÍ PARTA – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 160 Kč.
ARGO
Drama, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 100 Kč.
26. 12.
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL – 2D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 110 Kč.
TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK 2. ČÁST
Dobrodružný, titulky.
Od 17 hod., vstupné 100 Kč.
ARGO
Drama, titulky.
Od 19.30 hod., vstupenky 100 Kč.
27. 12.
RAUBÍŘ RALF – 3D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 140 Kč.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 2D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 100 Kč.
JACK REACHER:
POSLEDNÍ VÝSTŘEL
Krimi, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
28. 12.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 2D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 100 Kč.
TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK 2. ČÁST
Dobrodružný, titulky.
Od 17 hod., vstupné 100 Kč.
JACK REACHER:
POSLEDNÍ VÝSTŘEL
Krimi, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
29. 12.
DOBA LEDOVÁ 4 –
ZEMĚ V POHYBU – 3D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 140 Kč.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
JACK REACHER:
POSLEDNÍ VÝSTŘEL
Krimi, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
NÁVRAT DO SILENT HILL – 3D
Horor, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 130 Kč.
30. 12.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 3D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 140 Kč.
HOTEL TRANSYLVÁNIE – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
JACK REACHER:
POSLEDNÍ VÝSTŘEL
Krimi, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
2. 1.
LEGENDÁRNÍ PARTA – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 150 Kč.
ATLAS MRAKŮ
Sci-fi, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
3. 1.
LEGENDÁRNÍ PARTA – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 150 Kč.
ATLAS MRAKŮ
Sci-fi, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
4. 1.
RAUBÍŘ RALF – 2D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 100 Kč.
ANNA KARENINA
Drama, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 90 Kč.
5. 1.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 3D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 130 Kč.
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
ANNA KARENINA
Drama, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 90 Kč.
sport
PROMÉTHEUS – 3D
Sci-fi, dobrodružný.
Od 22 hod., vstupné 130 Kč.
6. 1.
RAUBÍŘ RALF – 3D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 140 Kč.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 130 Kč.
ATLAS MRAKŮ
Sci-fi, titulky, přístupné od 15 let.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
7. 1.
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
ATLAS MRAKŮ
Drama, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
8. 1.
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL – 2D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 90 Kč.
ANNA KARENINA
Drama, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 90 Kč.
9. 1.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 2D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 100 Kč.
BÍDNÍCI
Muzikál, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
10. 1.
LEGENDÁRNÍ PARTA – 2D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 90 Kč.
BÍDNÍCI
Muzikál, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
11. 1.
LEGENDÁRNÍ PARTA – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 150 Kč.
BÍDNÍCI
Muzikál, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 110 Kč.
12. 1.
RAUBÍŘ RALF – 3D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 140 Kč.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 130 Kč.
NEDOTKNUTELNÍ
Komedie, životopisný.
Od 19.30 hod., vstupné 90 Kč.
SEDM PSYCHOPATŮ
Komedie, titulky.
Od 22 hod., vstupné 100 Kč.
13. 1.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 3D
Animovaný, dabing.
Od 15 hod., vstupné 130 Kč.
RAUBÍŘ RALF – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
NEDOTKNUTELNÍ
Komedie, životopisný.
Od 19.30 hod., vstupné 90 Kč.
14. 1.
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA – 3D
Dobrodružný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
NEDOTKNUTELNÍ
Komedie, životopisný.
Od 20 hod., vstupné 90 Kč.
15. 1.
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA – 3D
Dobrodružný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
SEDM PSYCHOPATŮ
Komedie, titulky.
Od 20 hod., vstupné 100 Kč.
16. 1.
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA – 3D
Dobrodružný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
PROMÉTHEUS – 3D
Sci-fi, dobrodružný.
Od 20 hod., vstupné 130 Kč.
17. 1.
MADAGASKAR 3 – 3D
Animovaný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
PROMÉTHEUS – 3D
Sci-fi, dobrodružný.
Od 19.30, vstupné 130 Kč.
18. 1.
FRANKENWEENIE:
DOMÁCÍ MAZLÍČEK – 3D
Animovaný, sci-fi,
Od 17 hod., vstupné 165 Kč; děti 145 Kč.
HON
Drama, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 90 Kč.
19. 1.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 3D
Od 15 hod., vstupné 130 Kč.
FRANKENWEENIE:
DOMÁCÍ MAZLÍČEK – 3D
Od 17 hod., vstupné 165 Kč; děti 145 Kč.
HON
Od 19.30 hod., vstupné 90 Kč.
ATLAS MRAKŮ
Od 22 hod., vstupné 110 Kč.
citadela
25. 12.
VÁNOČNÍ TANČÍRNA
S MANŽELI HVOZDOVÝMI
Společenský sál od 18 hod.,
vstupné 50 Kč.
27. 12.
A KONEC ROKU JE TADY,
ANEB SILVESTR 2012!
S TO SD Chomutov, se sólisty,
zpěváky a kapelníkem
Josefem Zástavou
Společenský sál od 17 hod.,
vstupné 50 Kč.
10. 1.
NOVOROČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
S TO SD CHOMUTOV
Se sólisty, zpěváky.
Společenský sál od 17 hod.,
vstupné 50 Kč.
13. 1.
POZOR PRO DĚTI JIŽ OD 2 LET!
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
Malá scéna od 16 hod., vstupné 60 Kč.
Docela velké
Divadlo Litvínov
http://www.docelavelkedivadlo.cz
22. 12.
DIVADELNÍ VÁNOCE
Generálka na Štědrý večer s lidovými
zvyky, pečením kapra, výrobou dárků
pro maminky.
Od 15 hod., vstupné 90 Kč.
22. 12.
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Vox Melodica II a hosté.
Od 19 hod., vstupné 100 Kč.
12. 1.
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Od 10 hodin! Vstupné 80 Kč.
18. 1.
TRIOLA
Od 19 hod. Večer hudby a poezie.
Vstupné 40 Kč.
19. 1.
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Od 10 hodin! Vstupné 80 Kč.
GALERIE RADNIČNÍ
SKLÍPEK LITVÍNOV
10. 1.
BEST OF THE BEASTS
Daniel Havel – obrazy
Vernisáž od 18 hod.
Výstava potrvá do 6. 2.
Městská knihovna
Litvínov nabízí
Logo pro TeenZone
Soutěž o nejlepší logo klubu pro náctileté – TeenZone. Co: ručně malované
nebo na PC vyrobené jednoduché logo
klubu. Kam: osobně do knihovny, e-mailem: [email protected] Kdy:
nejpozději do 31. 1. 2013. Výhra: 1 000 Kč
+ bezplatná roční registrace do knihovny.
Vyhlášení: 18. 2. 2013.
Výstava fotografií
Fotografie členů Fotoklubu 11.11 Litvínov
do 5. 2. 2013.
Malování s Pavlem Lakomým
Kurz. Termíny: 3., 7., 17., 31. 1. 2013
od 15 hod. ve společenské místnosti.
Konverzační kurz ruštiny pro pokročilé
Termíny: 10., 17. 1. 2013 od 9:30 hod.
ve společenské místnosti.
Rangers Litvínov
Kroužek je určený dětským čtenářům. Náplní je pomáhat seniorům, lidem v nemocnicích, zvířatům ve volné přírodě a v zajetí. Termíny setkání: 10., 21. 1. 2013
od 14:30 hod.
Kurzy hovorové angličtiny
Termíny: 8., 15. 1. 2013 od 9:30 hod.
ve společenské místnosti.
Klub tvořivých ručiček
Paličkování a patchwork. Kurz je zdarma.
Termíny: 4., 18. 1. a 1., 15. 2. 2013
od 15 hod. ve společenské místnosti.
Kurz šití
Kurz šití pod vedením Mileny Hejnové. Zájemci. Cena 50 Kč za 2 hodiny. Materiál si
musí zájemci přinést vlastní. Termíny: 7.,
21. 1. a 4., 18. 2. 2013 od 15:30 hod. ve společenské místnosti.
XI. semestr Univerzity volného času
Hlásit se můžete do 4 oborů a na 3 obory
speciální. Více informací v knihovně.
Univerzita volného času
Pečujte o svou paměť. Do kurzu se můžete hlásit do 9. 1. 2013. Poplatek činí
150 Kč a počet účastníků je omezený. Začínáme 9. 1. 2013 od 15:30 hod. ve společenské místnosti.
Autorské čtení
Téma K rušné hory a Sudety, autorské čtení s promítáním dokumentů autora Mgr. Petra Mikšíčka. Termín: 15. 1.
od 17:30 hod. ve společenské místnosti.
Křeslo pro hosta
S Mgr. Jiřím Šlajsnou od 16 hod. ve společenské místnosti.
Orion florbal cup 2012
Zleva dole: Jakub Opolský, Jan Vaněk, Jan Peška, Jiří Vybíral a Michal Frank.
Nahoře stojí zleva: ředitel ŽŠ a MŠ Meziboří Mgr. Jan Peška, Josef Uher, Jan Rusnák, David Červený, Vlasta Hladík, Jan Bohata a učitel Josef Půža. (foto: mez)
Dne 29. a 30. listopadu se žáci
6.–7. třídy ZŠ Meziboří účastnili okresního finále Orion florbal cupu 2012
ve sportovní hale v Litvínově. Jak dívky,
tak i chlapci si vybojovali postup v eliminačním kole. Do finálových bojů
postoupily vždy dvě školy z Litvínova
a Mostu. Ve čtvrtek dívky obsadily konečné 4. místo. Páteční utkání chlapců
slibovalo hezké umístění, jelikož na své
postupové cestě se jim podařilo porazit
SSZŠ Litvínov i litvínovské gymnázium.
Sehráli pěkné tři zápasy a konečné
2. místo jim bylo odměnou za předvedenou hru. Krásné druhé místo je obrovským úspěchem týmu florbalistů pod
vedením učitele TV Josefa Půži, který
s dětmi pravidelně trénuje. (mez)
Oblastní muzeum v Mostě
TJ Sokol Litvínov – Lom
příspěvková organizace Ústeckého kraje
Československé armády 1360
JANA HOLŠTAJNOVÁ
Sběratelka kočárků, panenek
a hraček
VĚRA VLKOVÁ
Sběratelka panenek a hraček
hledá cvičitele/ku
na cvičení
rodičů s dětmi
Výstava potrvá do 28. února 2013
Každý čtvrtek od 16 hod. do 18 hod.
tělocvična v ZŠ s rozšířenou výukou
jazyků Litvínov
Informace: náčelnice 608 635 220
Zajistíme proškolení zdarma
a finanční odměnu.
JAK NEBÝT „OVČANEM“
XX. DIVADELNÍ PLES
zvou na vánoční výstavu
ŽIVOT NÁŠ ZAČÍNÁ
V KOČÁRKU
Projekt podpořený
Evropskou unií
www.nebudovcan.cz
Městské divadlo v Mostě
23. února 2013 od 20 hod.
Vstupné 400 Kč
Bivoj poráží kladenského soupeře
2. 12. Bivoj Litvínov
Hulič (Michal Skuhrovec), 59:21 David
– FBC Kladno 11:8 (4:4, 3:3, 4:1) Procházka (Viktor Hocelík).
Litvínovští hráči nastoupili do zá- 9. 12. Sokol Královské Vinohrady
pasu bez tří obránců, ale s posilou z B- – Bivoj Litvínov 9:12 (4:3, 1:6, 4:3)
-mužstva Kumaiem. Než se domácí Branky (asistence): 07:48 Ondřej Hertl
rozkoukali, prohrávali 2:0 a po pěti mi- (Václav Roth), 15:04 Michal Skuhrovec
nutách mohli být ještě za tento výsledek (David Procházka), 18:07 Jaroslav Kromoc rádi... Bivoj až do konce 2. třetiny páček, 20:14 Jan Werner, 21:31 Daniel
pouze dotahoval náskok svého soupeře, Hulič, 27:55 Jaroslav Kropáček (Jiří Hokdyž o rozhodující obrat z 5:7 na 9:7 rák), 35:10 Daniel Hulič (Ondřej Hertl),
se rovným dílem mezi 38. a 50. mi- 37:50 Jiří Horák (Ondřej Krejčí), 39:23
nutou postarali Kropáček a Hocelík. Lukáš Černý (Milan Kumai), 53:13 DaDo konce zápasu si již Bivoj 3 body niel Hulič (Jaroslav Kropáček), 54:18
v pohodě pohlídal.
Viktor Hocelík (Jan Werner), 57:29 MiBranky (asistence): 05:56 Václav Roth chal Skuhrovec (Viktor Hocelík)
(Daniel Hulič), 08:54 Michal Skuhrovec, 13:25 Daniel Hulič, 14:40 Viktor Soupiska: Černý Lukáš, Hertl Ondřej,
Hocelík (Ondřej Hertl), 24:25 Ondřej Hloušek Jan, Hocelík Viktor, Horák Jiří,
Krejčí (Daniel Hulič), 37:45 Jaroslav Hruška Martin, Hulič Daniel, Khek VácKropáček (Daniel Hulič), 39:11 Viktor lav, Krejčí Ondřej, Kropáček Jaroslav,
Hocelík (Ondřej Hertl), 41:01 Jaroslav Kumai Milan, David Procházka, Roth
Kropáček (Jiří Horák), 50:10 Viktor Václav, Skořepa Filip, Skuhrovec Michal,
Hocelík (Ondřej Hertl), 52:42 Daniel Stránský Milan.
(biv)
Litvínovským volejbalistům se daří
V prosincovém turnaji sehraném
na domácí palubovce se starším žákům
Volejbalového klubu Chemopetrol Litvínov ve složení P. Koutný, M. Mužík,
J. Petráček, J. Kameník, J. Šitina, O. Dohnal, E. Kellerman a P. Chvojka konečně
podařilo zvítězit a to hned dvakrát!
Lídrovi soutěže sice v prvním zápase turnaje podlehli hladce a bez boje 0:2. Pak
si ale vzali k srdci rady trenérského tandemu J. Kameník, P. Kokeš a koncentrovaným, ale hlavně kolektivním výkonem
porazili jak tradičního rivala VK Ervěnice, tak dosud nedosažitelného soupeře
SK Volejbal Ústí nad Labem. Tým tak
konečně začíná ukazovat, že má rozhodně na čelo tabulky, vždyť na 3. místo
ztrácí zatím pouhé 2 body. Oba trenéři
po zápase ocenili výkon celého týmu, zejména J. Petráčka.
O víkendu 8.–9. 12. se podařilo volejbalistkám porazit v okresním derby
tým TJ Baník Most a pomstít tak porážku kadetek z mistrovského utkání
z předešlého týdne. Děvčata bojovala
o postup do silnější, bodovanější skupiny, a tři ze svých 4 zápasů vyhrála.
Po žákyních z Mostu porazila týmy TJ
Veros Chomutov a TJ Klášterec nad
Ohří. I zápas s posledním soupeřem
SKP Ústí začal jasně vyhraným setem
litvínovských žákyň v poměru 25:10.
Pak se ale soupeřky více zkoncentrovaly, přitvrdily ve všech herních činnostech a otočily zápas na svou stranu.
Ztráta postupu prohrou, která začala
jako jasné vítězství, tak mrzí o to víc.
Přesto trenér Miroslav Mikolášek pochválil všechny hráčky. V tabulce vedou starší žákyně VK Chemopetrol
Litvínov druhou pětičlennou skupinu
a o postup do elitní pětice budou bojovat opět příští měsíc. Budeme držet
palce! (vkl)
sport
sport
Bez Kluce by liga v Litvínově nebyla
V pátek 30. listopadu se chystal
na hokejové utkání Chomutov – Litvínov, dvou svých nejmilovanějších
klubů, když ho stihla mozková příhoda.
Od té doby byl hospitalizován ve VFN
v Praze, kde 4. prosince zemřel. Dožil se 90. narozenin, které v Litvínově
oslavil s kamarády v předstihu 16. listopadu. V Chomutově, kde v závěru 50. let
už neměli zájem o jeho služby hrajícího
trenéra, to už nestihl... Miroslav Kluc,
rodák z Nesuchyně u Rakovníka (narozen 1. prosince 1922), měl pro Litvínov
ruce opravdu zlaté. Když do hokejového
klubu v roce 1958 v pětatřiceti letech
přišel jako údajně neperspektivní, dokázal neuvěřitelné. S týmem, kde většina
hráčů neměla žádné zkušenosti s velkým hokejem, postoupil hned v 1. roce
do nejvyšší soutěže! A Chomutov mohl
přemýšlet, zda těch dvacet tréninků,
za které Kluce do Litvínova uvolnil, nebylo přece jen málo. Druhým husarským
kouskem bylo, že se v lize podceňovaný
tým dokázal udržet.
Neperspektivní Kluc válel v litvínovském dresu v lize až do čtyřiceti
let. Ve 105 utkáních nastřílel 73 branek. V první sezóně 23 gólů ve 22 zápasech! Skromný a veselý člověk, dříč
a pracant, měl obrovskou sílu v rukách.
V týmu si uměl zjednat kázeň a disciplínu. Když někdo neposlouchal nebo
v zápase neplnil to, co měl, byl s ním
rychle hotový. „Jošku (to byl kustod),
hoď na něj deku!“ Čtyřnásobný král ligových střelců v dresu Chomutova 14x
reprezentoval. Zahrál si na MS 1953
a olympiádě v Cortině v roce 1956. Nehrát výhradně na severu Čech, asi by
startů v národním týmu bylo víc. Trénoval ve Švýcarsku, Slovinsku, vedl reprezentaci Jugoslávie. Do juniorských
reprezentací doporučil litvínovské mladíky Petry Svobodu a Klímu.
Miroslav Kluc položil základy vrcholového hokeje v Litvínově. „Bez něj
by liga v Litvínově nebyla,“ říká Zdeněk
Zíma starší i jeho ostatní bývalí spoluhráči a pamětníci. Čest jeho památce.
Vladimír Novotný
V zápase
Mezibořští bodovali
Výsledky
SK Kopisty
V sobotu 1. 12. se v Kamenickém
Šenově konal Mikulášský turnaj mládeže v zápase ř. ř. Zúčastnilo se 112
zápasníků z 13 oddílů ČR a Polska.
V soutěži jednotlivců za TJ Baník Meziboří v kat. přípravek B ve váze do 29 kg
vybojoval Tadeáš Marek 4. místo,
ve váze do 31 kg Zdeněk Rath 5. místo
a Karel Hnízdil 2. místo, v kat. mladších žáků ve váze do 40 kg vybojoval
Vít Šimůnek 3. místo a Jakub Zelený
ve váze do 52 kg 1. místo.
V sobotu 8. 12. se konal v Březové
u Sokolova turnaj mládeže v ř. ř. zápase
o Pohár starosty Březové. Zúčastnilo
se 133 zápasníků z 16 oddílů ČR a Německa. V soutěži družstev se oddíl TJ
Baník Meziboří umístnil na 13. místě.
V soutěži jednotlivců v kat. přípravek
B ve váze do 31 kg vybojoval Daniel
Chumchal 4. místo a ve váze do 33 kg
Jiří Janda 1. místo. V kategorii mladších žáků ve váze do 37 kg vybojoval
Vít Šimůnek 3. místo a ve váze do 52 kg
Jakub Zelený 1. místo. (mas)
24. 11. Muži A Sokol Velká Černoc
– SK Kopisty A
1:2 (0:1)
Sestava: Salač – Malina, Fous, Hegr,
Benešovský – Nodes (58´Šipoš), Štěpnička, Čábelka (88´Dlouhý), Lovíšek –
Viktora (75´Kec), Lokes.
Branky: Lovíšek 2.
R. 2002 – halový turnaj ve fotbale
VČSA Ervěnice ve sportovní hale
ve Spořicích
SK Děčín – SK Kopisty 2:1
SK Kopisty – FK Ústí nad Labem 0:4
SK Kopisty – VČSA Ervěnice 0:1
SK Kopisty – Buldoci Karlovy Vary 0:2
SK Kopisty – FŠ Most 0:3
SK Kopisty – FK Louny 0:3
Sestava: Plachý – Suttner, Puža, Zeman, Hajník, Raiminius, Jeníček, Klokoč, Pagač.
Na hokej
do Litvínova!
www.hokej-litvinov.cz
středa 26. prosince 2012
33. kolo – Kometa BRNO
18:15 hodin
neděle 30. prosince 2012
35. kolo – Bílí Tygři LIBEREC
17:30 hodin
neděle 6. ledna 2013
37. kolo – Oceláři TŘINEC
(čas do uzávěrky Radnice nebyl znám)
pátek 11. ledna 2013
39. kolo – Piráti CHOMUTOV
18:15 hodin
neděle 13. ledna 2013
40. kolo – Škoda PLZEŇ
17:30 hodin
Předprodej den před utkáním v pokladně ZS.
Ceny:
sezení 135 (115) Kč, stání 90 Kč,
osoby do 140 cm výšky
a vozíčkáři zdarma
Rezervace vstupenek:
tel. 224 091 439
www.ticketportal.cz
Představujeme hráče
HC VERVA
Nechvátal Patrik 24
brankář (*1992), 191 cm, 83 kg
Posmyk Marek 29
obránce (*1978), 196 cm, 103 kg
Pšurný Roman 12
útočník (*1986), 186 cm, 85 kg
Výsledky
FK Litvínov
Zimní fotbalová liga ml. žáků v Teplicích:
FK Litvínov 01 – Baník Osek 1 1:0 (5:0)
Branky: Lišková 3, Potluka 3, Beran 2,
Verner, Ferianc, Novák.
FK Litvínov 01 – TJ Oldřichov 13:1 (4:1)
Branky: Verner 3, Potluka 2, Beran 2,
Činoveský 2, Havlínová, Novák, Lišková, Nigrin.
Sestava: Bartovský – Novák, Lišková,
Beran, Havlínová – Radoš, Verner, Potluka, Činoveský – Hanka, Ferianc, Nigrin, Jonáš Jáchym.
Juniorky bojovaly
v aerobiku
Rapáč Richard 79
útočník (*1987), 185 cm, 85 kg
Ručinský Martin 9
útočník (*1971), 187 cm, 95 kg
První prosincovou sobotu se uskutečnil 28. ročník Junior Aerobic Master
Class v tělocvičně Sportovní soukromé
ZŠ v Litvínově. Závodů se zúčastnily dva litvínovské kluby a Fit Klub
dětí a mládeže z Mostu. Vítězné poháry si z týmu litvínovské ZŠ vybojovaly nejmladší dívenky – Anička
Kotoučková (2. místo v 0. kategorii)
a Anička Burdová (3. místo v 1. kategorii). Velké uznání patří Sabince Skazkové (2. místo v 1. kategorii) a Leničce
Palmové (3. místo v 2. kategorii). Všem
ostatním cvičenkám patří dík za výborné výkony. Palmy vítězství ve všech
kategoriích si odnesly dívky z WACL
v Litvínově. Poděkování patří také
všem organizátorům, cvičitelkám a rozhodčím, bez kterých by se tradiční akce
ve sportovní škole neobešla.
Mgr. J. Ledererová, SSZŠ Litvínov
Tenistky přiváží do Litvínova stříbro
Zleva Machová Petra, Nikolovová Vanesa, Hlinková Michaela, vzadu kapitánka
Zuzana Rolenčíková.
Ve dnech 1.–3. prosince se v Rakovníku konala soutěž družstev oblastních
tenisových svazů v kategorii mladšího
žactva Junior fed cup 2012. V každé
kategorii se utkalo osm tříčlenných
družstev dívek z ČR, které v každém
utkání sehrály dvě dvouhry a jednu
čtyřhru. Severočeský kraj reprezentovaly litvínovské tenisové naděje Petra
Machová, Vanesa Nikolovová a Michaela Hlinková. V prvním kole porazily
družstvo východních Čech 3:0, v semifinále porazily družstvo severní Moravy 2:1, ve finále podlehly družstvu
Tenisté vzpomínali na Jana Rauschera
Oddíl stolního tenisu TJ Kopisty uspořádal 1. prosince 1. ročník Memoriálu
Jana Rauschera. Zúčastnilo se ho 34 hráčů. Vítězem se stal překvapivě hráč z Meziboří Tomáš Žielinský, druhý skončil Jirka Vokáč z Meziboří a třetí Zdeněk Hylský
z Horního Jiřetína. Cenu útěchy získal Jan Pech z pořádajícího oddílu. (pech)
Mladí plavci opět přivezli medaile
Víkendová rekreační
autobusová linka:
Litvínov – Osek
– Dlouhá Louka
a zpět
(sobota, neděle)
dopravu zajišťuje: DP měst Mostu
a Litvínova, a.s. a INTUS Litvínov
Odjezd: Litvínov (aut.nádr.)
v 9.30 hod. stanoviště č. 5
zastávka Citadela 9.35 hod.
zastávka Osek nám. 9.50 hod.
Dlouhá Louka (parkoviště)
10.10 hod.
Zpět: Dlouhá Louka (parkoviště)
15.00 hod.
Jízdné: z Litvínova 30Kč *
z Oseka 20 Kč *
* jízdenka je obousměrná a platí
pouze v den vydání
Prosíme cestující o platbu mincemi
do nominální hodnoty 50 Kč.
Děti do 10let zdarma
Při dobrých sněhových
podmínkách bude rekreační
autobus vypravován každou
sobotu a neděli.
Sněhový
INFORMAČNÍ servis
INTUS, Galerie Radniční
Sklípek, Smetanova 40, Litvínov,
tel. 776 402 896
sněhové podmínky na Klínech:
Sportareál Klíny, tel.: 476 101 445
sněhové podmínky na Dlouhé Louce:
Penzion Rozcestí, tel. 602 561 991
www. mulitvinov.cz
www.kliny.cz (web kamera)
www.kbstopa.cz (web kamera)
www.krusnohorskyklub.cz
Rekreační dopravu finančně
podporují města Litvínov, Osek
jižní Moravy 1:2. Od vítězství dělil
děvčata pouze jediný míček. V prvním
duelu dvojek zvítězila Nikolovová nad
Najmanovou 4/6 6/0 6/3. V druhém
utkání jedniček prohrála Machová
s republikovou jedničkou Siskovou 6/3
4/6 7/6 (7:5), přičemž ve třetím setu
měla Machová za stavu 5:4 dva mečboly. Rozhodující čtyřhra již byla čistě
v režii moravských děvčat, která zvítězila 6/2 6/0. Děvčatům gratulujeme
za vzornou reprezentaci kraje a přejeme mnoho dalších úspěchů.
kapitánka Zuzana Rolenčíková
Ve dnech 1.–2. prosince se konaly
zimní Poháry České republiky mladšího žactva v plavání. Desetileté žactvo
z Litvínova odjelo zápolit do Sokolova
v počtu čtyř plavců. Nejvýraznějšího
úspěchu dosáhla vynikajícími výkony
a zároveň osobními rekordy Anna Haselbergerová, která pět ze šesti startů
proměnila v medailová umístění.
Na trati 100 m motýl dohmátla pátá,
dvě bronzové příčky vyplavala na tratích 200 m polohový závod a 400 m
volný způsob, dvě stříbra přidala v závodech na 100 m znak a 100 m volný způsob a po strhujícím finiši na trati 100 m
polohový závod vybojovala pro litvínovské barvy, historicky po osmnácti
letech, zlatou medaili desetiletého žactva. Na stupně vítězů vystoupil i Adam
Novák, který vybojoval bronzovou medaili na trati 50 m prsa. Šestý dohmátl
na trati 100 m prsa a osmou pozici vyplaval na 200 m polohový závod. Dalšími účastníky Poháru ČR v Sokolově
byli Jana Seilerová a Adéla Březinová.
Jedenáctiletí závodili v počtu čtyř
plavců v Berouně. Zde dosáhla nejlepších umístění litvínovská Lenka Danihelková, která se dvakrát probojovala
do první desítky, a to šestým místem
na trati 800 m volný způsob a osmým
místem v závodě na 400 m volný způsob. Dalšími účastníky Poháru ČR
v Berouně byli Ondrej Wohl, Adéla Ema
Dvořáková a Alexej Ptáček. (plavl)
Ondřej Müller mistrem republiky
Hrálo se o republikové tituly v billiard-hockeyi šprtci v hotelu Olympik Tristar v Praze. Své dosavadní výborné
výkony potvrdil Ondřej Müller a stal
se juniorským mistrem republiky. Matěj Šanoba skončil 5. V silně obsazené
kategorii mužů obsadil Jakub Hasil
18. a Kamil Blažek 25. místo. Po MČR
začala nová sezóna Českého poháru
v billiard-hockeyi šprtci. Pohár města
Mostu se již tradičně odehrál v tělocvičně 15. ZŠ Most. Vítězství si do Brna
odvezl Jaromír Procházka, následován
mosteckými Gadžorem a Fleišmanem.
Nejlepším starším žákem byl Tomáš Sýkora (SHL StarColor Litvínov).
Výsledky litvínovských a mezibořských hráčů: 7. Ondřej Müller II.
(Litvínov/BHC AB STAIN Most),
8. Daniel Pícha (Meziboří/BHC
AB STAIN Most), 9. Matěj Šanoba
(SHL StarColor Litvínov), 13. Dalibor Frýba, 14. Ondřej Frýba (oba Litvínov/BHC AB STAIN Most), 15. Tomáš Sýkora (SHL StarColor Litvínov),
16. Kamil Blažek (Litvínov/BHC AB
STAIN Most), 21. Zdeněk Bednář (Meziboří/BHC AB STAIN Most).
Finálovým turnajem nejlepších
čtyř družstev základní části skončila
mostecká skupina 3. ligy billiard-hockeye šprtce. V roli favorita do něj vstupoval vítěz základní části tým KSH ZŠ
Meziboří. Mezibořští si i ve finále počínali suverénně, když postupně porazili BHC 4. ZŠ Most 8:0, BHC 15. ZŠ
Most 7:1 a na závěr Klub dětí Most 6:2.
Vítězem StarColor severočeského třetiligového poháru se tak stal KSH ZŠ
Meziboří v sestavě Jan Bugno, Jakub
Hofmann, David Červený, Tomáš Komůrka, Daniel Pícha.
Probíhající 14. ročník Ligy škol
v billiard-hockeyi šprtci měl v Meziboří na programu oblastní čtvrtfinále.
Ze tří zástupců Litvínovska se povedlo
postoupit jen pořádající ZŠ Meziboří,
která obsadila 4. místo. Vítězem oblastního čtvrtfinále se stala 10. ZŠ Most.
(has)
Download

Radnice č. 22 ze dne 21.12.2012