LASERJET PRO M1530
MFP SÉRIA
Používateľská príručka
HP LaserJet Pro M1530 MFP Series
Používateľská príručka
Autorské a licenčné práva
Ochranné známky
© 2010 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Adobe®, Acrobat® a PostScript® sú
obchodné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated.
Kopírovanie, upravovanie alebo preklad
bez predchádzajúceho písomného súhlasu
sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré
povoľujú zákony o autorských právach.
Intel® Core™ je obchodná známka
spoločnosti Intel Corporation v USA
a v iných krajinách/oblastiach.
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente
sa môžu meniť bez upozornenia.
Java™ je americká ochranná známka
spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
V záruke dodanej spolu s týmito produktmi
a službami sú uvedené výlučne záruky
týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti
HP. Žiadne informácie v tomto dokumente
by sa nemali chápať ako dodatočná záruka.
Spoločnosť HP nebude zodpovedná za
technické ani textové chyby, ani vynechané
časti v tomto dokumente.
Microsoft®, Windows®, Windows XP® a
Windows Vista® sú registrované ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v
USA.
Číslo publikácie: CE538-90929
Edition 1, 9/2010
UNIX® je registrovaná obchodná známka
skupiny The Open Group.
ENERGY STAR a znak ENERGY STAR sú
známky registrované v USA.
Dohody použité v tejto príručke
TIP: Tipy poskytujú užitočné rady alebo skratky.
POZNÁMKA: Poznámky poskytujú dôležité informácie na vysvetlenie pojmu alebo dokončenie
úlohy.
UPOZORNENIE: Výstrahy uvádzajú postupy, podľa ktorých by ste mali postupovať, aby ste sa vyhli
strate údajov alebo poškodeniu produktu.
VAROVANIE! Varovania vás upozorňujú na špecifické postupy, podľa ktorých by ste mali
postupovať, aby ste sa vyhli zraneniam osôb, katastrofálnym stratám údajov alebo výraznému
poškodeniu produktu.
SKWW
iii
iv
Dohody použité v tejto príručke
SKWW
Obsah
1 Základné informácie o produkte .................................................................................................................... 1
Vlastnosti produktu ............................................................................................................................... 2
Funkcie ochrany životného prostredia .................................................................................................. 3
Funkcie zjednodušeného prístupu ....................................................................................................... 4
Zobrazenia produktu ............................................................................................................................ 5
Predný pohľad ..................................................................................................................... 5
Zadný pohľad ....................................................................................................................... 6
Porty rozhraní ...................................................................................................................... 6
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu ........................................................................ 7
Rozloženie ovládacieho panela ........................................................................................... 7
2 Ponuky ovládacieho panela ........................................................................................................................... 9
Ponuka Nastavenie ............................................................................................................................ 10
Ponuka Rýchle formuláre .................................................................................................. 10
Ponuka Hlásenia ................................................................................................................ 10
Nastavenie faxu ................................................................................................................. 12
Ponuka Nastavenia systému ............................................................................................. 14
Ponuka Služba ................................................................................................................... 16
Ponuka Inštalácia siete ...................................................................................................... 17
Ponuky konkrétnej funkcie ................................................................................................................. 19
Kopírovať ........................................................................................................................... 19
Fax ..................................................................................................................................... 20
3 Softvér pre systém Windows ....................................................................................................................... 23
Podporované operačné systémy systému Windows .......................................................................... 24
Podporované ovládače tlačiarne pre systém Windows ...................................................................... 25
Vyberte správny ovládač tlačiarne pre systém Windows ................................................................... 26
Zmena nastavení tlačovej úlohy ......................................................................................................... 27
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Windows ............................................................... 28
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ...................... 28
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh .................................................. 28
Zmena nastavení konfigurácie produktu ............................................................................ 28
Odstránenie softvéru pre systém Windows ........................................................................................ 29
Podporované pomocné programy v systéme Windows ..................................................................... 30
SKWW
v
Iné komponenty a pomocné programy systému Windows ................................................ 30
Softvér pre iné operačné systémy ...................................................................................................... 31
4 Používanie produktu s počítačmi Mac ........................................................................................................ 33
Softvér pre počítače Mac ................................................................................................................... 34
Podporované operačné systémy pre počítače Mac ........................................................... 34
Podporované ovládače tlačiarne pre systém Mac ............................................................. 34
Inštalácia softvéru v rámci operačných systémov Mac ...................................................... 34
Odstránenie softvéru z operačných systémov Mac ........................................................... 35
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Mac ....................................................... 36
Softvér pre počítače Mac ................................................................................................... 36
Tlač v systéme Mac ............................................................................................................................ 38
Zrušenie tlačovej úlohy v počítači Mac .............................................................................. 38
Zmena formátu a typu papiera na počítači Mac ................................................................ 38
Vytvorenie a používanie predvolieb tlače v systéme Mac ................................................. 38
Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier neštandardnej veľkosti v systéme
Mac .................................................................................................................................... 39
Tlač titulnej strany v systéme Mac ..................................................................................... 39
Používanie vodotlače v systéme Mac ................................................................................ 39
Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera v systéme Mac ............................................ 40
Tlač na obe strany stránky (obojstranná tlač) v systémoch Mac ....................................... 40
Používanie ponuky Služby v systémoch Mac .................................................................... 41
Faxovanie v systéme Mac .................................................................................................................. 42
Skenovanie v systéme Mac ................................................................................................................ 43
5 Pripojenie produktu ...................................................................................................................................... 45
Podporované sieťové operačné systémy ........................................................................................... 46
Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní ......................................................................................................... 47
Pripojenie pomocou rozhrania USB ................................................................................................... 48
Pripojte zariadenie k sieti ................................................................................................................... 49
Podporované sieťové protokoly ......................................................................................... 49
Inštalácia produktu do káblovej siete ................................................................................. 49
Konfigurovanie sieťových nastavení .................................................................................. 50
6 Papier a tlačové médiá ................................................................................................................................. 53
Vysvetlenie spôsobu používania papiera ........................................................................................... 54
Usmernenia pre špeciálne typy papiera ............................................................................ 54
Zmena ovládača tlačiarne s ohľadom na typ a veľkosť papiera ......................................................... 56
Podporované veľkosti papiera ............................................................................................................ 57
Podporované typy papiera a kapacita zásobníkov ............................................................................. 59
Orientácia papiera pri vkladaní do zásobníkov .................................................................. 60
Vkladanie papiera do zásobníkov ...................................................................................................... 61
Vkladanie do prioritnej vstupnej zásuvky ........................................................................... 61
vi
SKWW
Plnenie zásobníka 1 .......................................................................................................... 61
Vkladanie do podávača dokumentov ................................................................................................. 63
Konfigurácia zásobníkov .................................................................................................................... 64
7 Tlačové úlohy ................................................................................................................................................ 65
Zrušenie tlačovej úlohy ....................................................................................................................... 66
Základné úlohy tlače v systéme Windows .......................................................................................... 67
Otvorenie ovládača tlačiarne v systéme Windows ............................................................ 67
Získajte pomoc pre ktorúkoľvek možnosť tlače v systéme Windows ................................ 67
Zmena počtu tlačených kópií v systéme Windows ............................................................ 68
Uloženie vlastných nastavení tlače na opakované použitie v systéme Windows .............. 68
Zlepšenie kvality tlače v systéme Windows ....................................................................... 71
Tlač na obidve strany (duplexná tlač) v systéme Windows ............................................... 72
Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows ................................................. 76
Výber orientácie stránky Windows ..................................................................................... 78
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows ....................................................................................... 80
Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows .................... 80
Tlač na špeciálny papier, štítky alebo priehľadné fólie ...................................................... 82
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows ......................... 85
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky ................................................................... 88
Pridanie vodotlače k dokumentu v systéme Windows ....................................................... 89
Vytvorenie brožúry v systéme Windows ............................................................................ 90
8 Kopírovanie ................................................................................................................................................... 93
Používanie funkcií kopírovania ........................................................................................................... 94
Jednodotykové kopírovanie ............................................................................................... 94
Viacero kópií ...................................................................................................................... 94
Kopírovanie viacstranového originálu ................................................................................ 95
Kopírovanie identifikačných kariet ..................................................................................... 95
Zrušenie kopírovania ......................................................................................................... 96
Zmenšenie alebo zväčšenie obrázka kópie ....................................................................... 96
Skladanie kopírovacej úlohy .............................................................................................. 97
Nastavenia kopírovania ...................................................................................................................... 98
Zmena kvality kopírovania ................................................................................................. 98
Nastavenie formátu a typu papiera na kopírovanie na špeciálny papier ......................... 100
Uloženie zmien nastavení kopírovania ako predvolených nastavení .............................. 101
Obnovenie predvolených nastavení kopírovania ............................................................. 101
Kopírovanie fotografií ....................................................................................................................... 103
Kopírovanie originálov rôznej veľkosti .............................................................................................. 104
Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranná tlač) ...................................................................... 105
Automatické kopírovanie dokumentov ............................................................................. 105
Manuálne kopírovanie obojstranných dokumentov ......................................................... 105
SKWW
vii
9 Scan (Skenovanie) ...................................................................................................................................... 107
Používanie funkcií skenovania ......................................................................................................... 108
Metódy skenovania .......................................................................................................... 108
Zrušenie skenovania ........................................................................................................ 109
Nastavenia skenovania .................................................................................................................... 110
Rozlíšenie a farba skenera .............................................................................................. 110
Kvalita skenovania ........................................................................................................... 111
Skenovanie fotografie ....................................................................................................................... 113
10 Fax .............................................................................................................................................................. 115
Nastavenie faxu ................................................................................................................................ 116
Inštalácia a pripojenie hardvéru ....................................................................................... 116
Konfigurácia nastavení faxu ............................................................................................ 120
Používanie telefónneho zoznamu .................................................................................................... 122
Vytvorenie a úprava telefónneho zoznamu faxu pomocou ovládacieho panela. ............. 122
Importovanie alebo exportovanie kontaktov aplikácie Microsoft Outlook do
telefónneho zoznamu faxu ............................................................................................... 122
Používanie údajov z telefónneho zoznamu z iných programov ....................................... 122
Vymazanie telefónneho zoznamu .................................................................................... 123
Použitie rýchlych volieb ................................................................................................... 123
Správa záznamov skupinovej voľby ................................................................................ 125
Úprava nastavení faxov .................................................................................................................... 127
Nastavenia odoslania faxu ............................................................................................... 127
Nastavenia prijatia faxu ................................................................................................... 131
Nastavenie vyvolania faxu ............................................................................................... 138
Deaktivácia faxu zariadenia ............................................................................................. 138
Používanie faxu ................................................................................................................................ 139
Softvér faxu ...................................................................................................................... 139
Zrušenie faxu ................................................................................................................... 139
Odstránenie faxov z pamäte ............................................................................................ 139
Používanie faxu v systéme DSL, PBX alebo ISDN ......................................................... 140
Používanie faxu na službe VoIP ...................................................................................... 141
Pamäť faxu ...................................................................................................................... 141
Odoslanie faxu ................................................................................................................. 141
Prijatie faxu ...................................................................................................................... 148
Riešenie problémov s faxom ............................................................................................................ 151
Kontrolný zoznam na riešenie problémov s faxom .......................................................... 151
Chybové hlásenia faxu .................................................................................................... 152
Riešenie problémov s faxovými kódmi a sledovacími správami ...................................... 158
Faxové záznamy a správy ............................................................................................... 160
Zmena korekcie chyby a rýchlosti faxu ............................................................................ 163
Riešenie problémov s odosielaním faxov ........................................................................ 164
Riešenie problémov s prijímaním faxov ........................................................................... 170
viii
SKWW
Riešenie všeobecných problémov s faxovaním ............................................................... 176
Informácie o predpisoch a o zárukách ............................................................................................. 179
11 Správa a údržba produktu ........................................................................................................................ 181
Informačné stránky ........................................................................................................................... 182
HP ToolboxFX .................................................................................................................................. 184
Zobrazenie programu HP ToolboxFX .............................................................................. 184
Stav .................................................................................................................................. 184
Fax ................................................................................................................................... 185
Help (Pomocník) .............................................................................................................. 187
Systémové nastavenia ..................................................................................................... 187
Print Settings (Nastavenia tlače) ..................................................................................... 190
Network Settings (Nastavenia siete) ................................................................................ 190
Vstavaný webový server .................................................................................................................. 191
Funkcie ............................................................................................................................ 191
Používajte softvér HP Web Jetadmin ............................................................................................... 192
Funkcie zabezpečenia produktu ....................................................................................................... 193
Pridelenie systémového hesla prostredníctvom ovládacieho panelu .............................. 193
Pridelenie systémového hesla prostredníctvom EWS ..................................................... 193
Uzamknutie produktu ....................................................................................................... 193
Ekonomické nastavenia ................................................................................................................... 195
Tlač v režime EconoMode ............................................................................................... 195
Archivačná tlač ................................................................................................................ 195
Nastavenia tichého režimu ............................................................................................................... 196
Správa spotrebného materiálu a príslušenstva ................................................................................ 197
Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti kazety ............................................. 197
Spravovanie tlačových kaziet .......................................................................................... 198
Pokyny na výmenu .......................................................................................................... 199
Vyčistenie produktu .......................................................................................................................... 207
Čistenie podávacieho valčeka ......................................................................................... 207
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky podávača dokumentov .................... 208
Vyčistenie dráhy papiera ................................................................................................. 209
Čistenie skenovacieho pásika na skle skenera a prítlačnej ploche ................................. 210
Aktualizácie produktu ....................................................................................................................... 211
12 Riešenie problémov .................................................................................................................................. 213
Pomôž si sám ................................................................................................................................... 214
Kontrolný zoznam riešenia problémov ............................................................................................. 215
1. krok: Kontrola, či je zapnuté napájanie zariadenia ...................................................... 215
2. krok: Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazuje chybové hlásenie ............ 215
3. krok: Test funkcie tlače ................................................................................................ 215
4. krok: Test funkcie kopírovania ..................................................................................... 215
5. krok: Test funkcie odosielania faxov ............................................................................ 216
SKWW
ix
6. krok: Test funkcie prijímania faxov .............................................................................. 216
7. krok: Tlačovú úlohu skúste odoslať z počítača ............................................................ 216
Faktory, ktoré majú vplyv na výkon produktu ................................................................................... 217
Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia ................................................................................... 218
Interpretácia hlásení na ovládacom paneli ....................................................................................... 219
Typy hlásení na ovládacom paneli .................................................................................. 219
Hlásenia na ovládacom paneli ......................................................................................... 219
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva ............................................................................. 227
Zariadenie nepreberá papier ........................................................................................... 227
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ................................................. 227
Predchádzanie zaseknutiam papiera ............................................................................... 227
Odstraňovanie zaseknutého papiera ............................................................................... 228
Zlepšenie kvality tlače ...................................................................................................................... 237
Výber typu papiera ........................................................................................................... 237
Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP ................ 237
Tlač čistiacej strany ......................................................................................................... 238
Kontrola tlačovej kazety ................................................................................................... 238
Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač ........ 240
Zvýšenie kvality kópií ....................................................................................................... 241
Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ............................................................................................... 242
Zariadenie netlačí ............................................................................................................ 242
Zariadenie tlačí pomaly .................................................................................................... 242
Riešenie problémov so sieťovým pripojením ................................................................................... 244
Riešenie problémov s priamym pripojením ...................................................................... 244
Riešenie sieťových problémov ......................................................................................... 244
Problémy so softvérom produktu ...................................................................................................... 246
Riešenie bežných problémov na systémoch Mac ............................................................................ 247
Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie). ................. 247
Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač a
faxovanie) ........................................................................................................................ 247
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax
(Tlač a faxovanie) ............................................................................................................ 247
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia ............................................ 247
Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname
Print & Fax (Tlač a faxovanie). ........................................................................................ 248
Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania
USB ................................................................................................................................. 248
Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo ............................................................................................ 249
Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ...................................... 250
Čísla dielov ....................................................................................................................................... 251
Tlačová kazeta ................................................................................................................. 251
Káble a rozhrania ............................................................................................................. 251
Súpravy na údržbu ........................................................................................................... 251
x
SKWW
Príloha B Servis a podpora ........................................................................................................................... 253
Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard ............................ 254
Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP: Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové
kazety LaserJet ................................................................................................................................ 256
Údaje uložené na tlačovej kazete ..................................................................................................... 257
Licenčná zmluva pre koncového používateľa .................................................................................. 258
Podpora zákazníkov ......................................................................................................................... 261
Opätovné zabalenie produktu .......................................................................................................... 262
Príloha C Technické údaje produktu ............................................................................................................ 263
Fyzické technické údaje ................................................................................................................... 264
Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie ...................................................... 265
Požiadavky na okolité prostredie ...................................................................................................... 265
Príloha D Regulačné informácie ................................................................................................................... 267
Smernice komisie FCC ..................................................................................................................... 268
Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou výrobkov ......................................................... 269
Ochrana životného prostredia .......................................................................................... 269
Produkcia ozónu .............................................................................................................. 269
Spotreba energie ............................................................................................................. 269
Spotreba tonera ............................................................................................................... 269
Spotreba papiera ............................................................................................................. 269
Plasty ............................................................................................................................... 269
Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet ....................................................................... 269
Pokyny k vráteniu a recyklácii .......................................................................................... 270
Papier .............................................................................................................................. 271
Obmedzenia materiálov ................................................................................................... 271
Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci
Európskej únie ................................................................................................................. 272
Chemické látky ................................................................................................................ 272
Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS) ............................................................ 272
Ďalšie informácie ............................................................................................................. 272
Vyhlásenie o zhode .......................................................................................................................... 273
Prehlásenia o bezpečnosti ............................................................................................................... 275
Bezpečnosť laserového zariadenia ................................................................................. 275
Predpisy a vyhlásenie o spôsobilosti výrobku pre Kanadu .............................................. 275
Vyhlásenie VCCI (Japonsko) ........................................................................................... 275
Pokyny pre napájací kábel ............................................................................................... 275
Vyhlásenie o sieťovom elektrickom kábli (Japonsko) ...................................................... 275
Vyhlásenie EMC (Kórea) ................................................................................................. 276
Vyhlásenie o laserovom zariadení pre Fínsko ................................................................. 276
Vyhlásenie o GS (Nemecko) ........................................................................................... 276
Tabuľka susbtancií (Čína) ................................................................................................ 277
SKWW
xi
Vyhlásenie o obmedzení nebezpečných látok (Turecko) ................................................ 277
Doplnkové vyhlásenia pre telekomunikačné (faxové) produkty ....................................................... 278
Vyhlásenie EÚ o telekomunikačnej prevádzke ................................................................ 278
New Zealand Telecom Statements .................................................................................. 278
Additional FCC statement for telecom products (US) ...................................................... 278
Telephone Consumer Protection Act (US) ...................................................................... 279
Industry Canada CS-03 requirements ............................................................................. 279
Register ............................................................................................................................................................ 281
xii
SKWW
1
SKWW
Základné informácie o produkte
●
Vlastnosti produktu
●
Funkcie ochrany životného prostredia
●
Funkcie zjednodušeného prístupu
●
Zobrazenia produktu
1
Vlastnosti produktu
Zariadenie obsahuje nasledujúce funkcie:
HP LaserJet M1536dnf MFP
2
●
Pri zvýšenej rýchlosti tlačí až 26 stránok za minútu (ppm) veľkosti letter a až 25 stránok za minútu veľkosti A4.
●
Ovládače tlačiarne PCL 5, PCL 6 a emulácia HP postscript úroveň 3.
●
Do prioritného zásobníka sa zmestí až 10 hárkov tlačových médií.
●
Do zásobníka č. 1 sa zmestí až 250 hárkov tlačových médií alebo až 10 obálok.
●
Vysokorýchlostný port USB 2.0 a sieťový port 10/ 100 Base-T.
●
64-MB pamäte s náhodným prístupom (RAM).
●
Plochý skener a 35-stránkový podávač dokumentov
●
Fax V.34
●
Dva porty RJ-11 faxovej telefónnej linky
●
Automatická obojstranná tlač
Kapitola 1 Základné informácie o produkte
SKWW
Funkcie ochrany životného prostredia
Obojstranná tlač
Šetrite papier používaním obojstrannej tlače ako vášho predvoleného nastavenia tlače.
Tlačiť viacero strán na jeden
hárok
Uložte papier tak, že vytlačíte dve alebo viac strán dokumentu jednu po druhej na hárok
papiera. K tejto funkcii sa dostanete pomocou ovládača tlačiarne.
Recyklácia
Znižujte množstvo odpadu používaním recyklovaného papiera.
Recyklujte tlačové kazety využívaním vratného procesu spoločnosti HP.
SKWW
Funkcie ochrany životného prostredia
3
Funkcie zjednodušeného prístupu
Zariadenie poskytuje niekoľko funkcií, ktoré môžu byť nápomocné pre používateľov vyžadujúcich
zjednodušený prístup.
4
●
Elektronická používateľská príručka, ktorá je kompatibilná s programami na čítanie textu.
●
Tlačové kazety sa dajú nainštalovať a vybrať pomocou jednej ruky.
●
Všetky dvierka a kryty sa dajú otvoriť pomocou jednej ruky.
Kapitola 1 Základné informácie o produkte
SKWW
Zobrazenia produktu
Predný pohľad
2
1
3
4
5
8
6
7
SKWW
1
Ovládací panel
2
Vstupný zásobník podávača dokumentov
3
Výstupná priehradka podávača dokumentov
4
Veko skenera
5
Výstupný zásobník
6
Prioritný vstupný zásobník
7
Tray 1 (Zásobník 1)
8
Tlačidlo napájania
Zobrazenia produktu
5
Zadný pohľad
2
1
3
4
1
Zámok Kensington
2
Zadné dvierka na prístup k zaseknutému médiu
3
Porty rozhraní
4
Konektor napájania
Porty rozhraní
Produkt obsahuje sieťový port 10/100 Base-T (RJ-45), vysokorýchlostný port USB 2.0 a porty faxu.
1
2
3
4
6
1
Vysokorýchlostný port USB 2.0
2
Sieťový port
3
Faxový port „Line“ (Linka)
4
Faxový port „Telephone“ (Telefón)
Kapitola 1 Základné informácie o produkte
SKWW
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu
Štítok so sériovým číslom a číslom modelu produktu sa nachádza na zadnej strane produktu.
Rozloženie ovládacieho panela
1 2 3
20 19
SKWW
4
5
18 17 16
6 7 8 9 10 11
15 14 13
12
1
Tlačidlá rýchleho vytáčania Tlačidlá rýchleho vytáčania používajte na rýchle faxovanie dokumentov do bežne
používaných cieľov.
2
Tlačidlo Phone book (Telefónny zoznam) Pomocou tlačidla Telefónny zoznam
telefónneho zoznamu, ktoré boli nastavené v produkte.
3
Tlačidlo ponuky Fax Pomocou tlačidla Ponuka faxovania
4
Alfanumerická klávesnica. Použite alfanumerické tlačidlá, aby ste napísali údaje na displeji ovládacieho panela
produktu a vytočili telefónne čísla za účelom zaslania faxu.
5
LCD displej Pomocou LCD displeja sa môžete pohybovať v rámci štruktúry ponuky a monitorovať stav produktu.
6
Tlačidlo Späť. Pomocou tlačidla Späť
do stavu pripravenosti.
7
Tlačidlá so šípkami Pomocou tlačidiel so šípkami sa môžete pohybovať v rámci ponúk a konfigurovať určité
nastavenia.
8
Tlačidlo OK Pomocou tlačidla OK vyjadríte súhlas s nastavením alebo potvrdíte, že činnosť má pokračovať.
9
Tlačidlo Lighter/Darker (Svetlejšie/Tmavšie) Pomocou tlačidla Svetlejšie/Tmavšie
tmavosť kópie.
môžete pristupovať k záznamom
otvoríte ponuku s nastaveniami faxu.
sa vráťte do predchádzajúcej ponuky, prípadne opustite ponuky a vráťte sa
môžete ovládať jas alebo
Zobrazenia produktu
7
8
10
Tlačidlo Reduce/Enlarge (Zmenšiť/Zväčšiť). Pomocou tlačidla Zmenšiť/Zväčšiť
rozmer kópie.
11
otvoríte ponuku s nastaveniami kopírovania.
Tlačidlo ponuky kopírovania. Pomocou tlačidla Ponuka kopírovania
Ak chcete používať funkciu ID kopírovania, stláčajte tlačidlo, až kým sa nezobrazí položka Identifikačná kópia.
12
Tlačidlo Start Copy (Spustiť kopírovanie) Stlačením tlačidla Spustiť kopírovanie
13
Tlačidlo # Copies (Počet kópií) Pomocou tlačidla Počet kópií
rámci aktuálnej úlohy kopírovania.
14
Tlačidlo Cancel (Zrušiť) Pomocou tlačidla Zrušiť
15
Tlačidlo Setup (Nastavenie) Pomocou tlačidla Nastavenie
16
Indikátor tonera
17
Výstražný indikátor Tento indikátor signalizuje problém so zariadením. Pozrite si hlásenie na LCD displeji.
18
Indikátor pripravenosti
19
Tlačidlo Start Fax (Spustiť fax) Pomocou tlačidla Spustiť faxovanie
20
Tlačidlo Redial (Znovu vytočiť) Pomocou tlačidla Vytočiť znovu
pre predchádzajúcu faxovú úlohu.
môžete zmenšiť alebo zväčšiť
spustíte úlohu kopírovania.
môžete nastaviť počet kópií, ktoré chcete vytvoriť v
môžete zrušiť aktuálnu úlohu.
môžete otvoriť možnosti hlavnej ponuky.
Tento indikátor signalizuje, že hladina tonera v tlačovej kazete je nízka.
. Tento indikátor signalizuje, že produkt je pripravený na spracovanie akejkoľvek úlohy.
Kapitola 1 Základné informácie o produkte
môžete spustiť úlohu faxovania.
môžete vyvolať posledné čísla, ktoré sa použili
SKWW
2
SKWW
Ponuky ovládacieho panela
●
Ponuka Nastavenie
●
Ponuky konkrétnej funkcie
9
Ponuka Nastavenie
Ak chcete otvoriť túto ponuku, stlačte tlačidlo Nastavenie
●
Rýchle formuláre
●
Hlásenia
●
Nastavenie faxu
●
Nastavenia systému
●
Služba
●
Inštalácia siete
. K dispozícii sú nasledovné podponuky:
Ponuka Rýchle formuláre
Položka ponuky
Položka podponuky
Popis
Papier pracovného zošita
Pravidlo o zúžení
Tlačí na stránky s predtlačenými čiarami
Pravidlo o rozšírení
Pravidlo pre deti
Grafový papier
1/8 palca
Tlačí na stránky s predtlačenými grafovými čiarami
5 mm
Kontrolný zoznam
1-stĺpcový
Tlačí na stránky s predtlačenými čiarami a zaškrtávacími
políčkami
2-stĺpcový
Hudobný papier
Na výšku
Tlačí na stránky s predtlačenými čiarami na zápis hudby
Na šírku
Ponuka Hlásenia
10
Položka ponuky
Popis
Strana s ukážkou
Vytlačí stranu, ktorá demonštruje kvalitu tlače.
Štruktúra ponuky
Vytlačí mapu rozvrhnutia ponúk na ovládacom paneli. Uvedené sú aktívne nastavenia
každej ponuky. Tiež vytlačí mapu rozvrhnutia ponuky faxovania.
Správa konfigurácie
Vytlačí zoznam všetkých nastavení produktu. Obsahuje aj sieťové informácie, keď je
produkt pripojený k sieti.
Supplies Status (Stav
spotrebného materiálu).
Vytlačí stav tlačovej kazety. Obsahuje nasledujúce informácie:
●
Odhadovaný počet zostávajúcich strán
●
Sériové číslo
●
Počet vytlačených strán
Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela
SKWW
SKWW
Položka ponuky
Popis
Prehľad siete
Zobrazí stav:
●
Konfigurácie sieťového hardvéru
●
Zapnutých funkcií
●
Informácií o TCP/IP a SNMP
●
Štatistiky siete
Stránka používania
Zobrazí počet tlačených, odfaxovaných, kopírovaných a naskenovaných stránok v
produkte.
Zoznam písiem PCL
Vytlačí zoznam o všetkých písmach PCL 5, ktoré sú nainštalované.
Zoznam písiem PCL
Vytlačí zoznam všetkých písiem PS, ktoré sú nainštalované.
Zoznam písiem jazyka PCL6
Vytlačí zoznam o všetkých písmach PCL 6, ktoré sú nainštalované.
Servisná stránka
Zobrazí podporované typy papierov, nastavenia kopírovania a rôzne nastavenia produktu.
Ponuka Nastavenie
11
Nastavenie faxu
Položka ponuky
Položka
podponuky
Položka
podponuky
Popis
Základné
nastavenie
Dátum a čas
(Nastavenia pre
časový formát,
aktuálny čas,
formát dátumu a
aktuálny dátum.)
Upraví nastavenie času a dátumu v produkte.
Hlavička faxu
Vaše faxové číslo
Nastaví identifikujúcu informáciu, ktorá sa odošle na
prijímajúci produkt.
Názov
spoločnosti
Režim odpovede
Automaticky
Nastaví typ režimu odpovedania. K dispozícii sú
nasledujúce možnosti:
Ručná
TAM
Fax/Tel
Základné
nastavenie
●
Automaticky: Produkt automaticky odpovedá na
prichádzajúci hovor po určenom počte zazvonení.
●
TAM: Telefónny odkazovač (TAM) je zapojený k
telefónnemu portu Aux na produkte. Produkt
nezodvihne žiadny prichádzajúci hovor, ale bude
počúvať len faxové tóny potom, čo odpovedajúce
zariadenie nadviazalo hovor.
●
Fax/Tel: Produkt automaticky odpovedá na hovor a
určí, či je hovor hlasový alebo faxový hovor. Ak je
hovor faxovým hovorom, produkt narába s hovorom
bežným spôsobom. Ak je hovor hlasovým hovorom,
zaznie zvukové syntetizované zazvonenie, aby
upozornilo používateľa na prichádzajúci hlasový
hovor.
●
Ručná : Používateľ musí stlačiť tlačidlo Spustiť
alebo použiť telefón vnútornej
faxovanie
telefónnej linky, aby produkt odpovedal na
prichádzajúci hovor.
Zazvonenia do
odpovede
(Rozsah od 1 po 9)
Nastavte počet zvonení, ktoré sa musia vykonať predtým,
než faxový modem odpovie.
Typické zvonenie
Všetky zvonenia
Používateľovi so službou príznačného zvonenia umožňuje
nastaviť, na ktoré zvonenie bude odpovedať fax.
Jedno
●
Všetky zvonenia: Produkt odpovedá na akýkoľvek
hovor, ktorý prichádza cez telefónnu linku.
●
Jedno: Produkt odpovedá na akékoľvek hovory,
ktoré produkujú vzor jedného zazvonenia.
●
Dvojitý: Produkt odpovedá na akýkoľvek hovor, ktorý
produkuje vzor dvojitého zazvonenia.
●
Trojitý: Produkt odpovedá na akýkoľvek hovor, ktorý
produkuje vzor trojitého zazvonenia.
●
Dvojitý a trojitý: Produkt odpovedá na akýkoľvek
hovor, ktorý produkuje vzor dvojitého alebo trojitého
zazvonenia.
Dvojitý
Trojitý
Dvojitý a trojitý
Tel. predčíslie
Zap.
Nastavenie Zap. udáva, že pri odosielaní faxov zo
zariadenia sa automaticky vytočí predvoľba.
Vyp.
12
Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela
SKWW
Položka ponuky
Položka
podponuky
Položka
podponuky
Popis
Rozšírené
nastavenie
Rozlíšenie faxu
Štandardný
Nastaví rozlíšenie pre odoslané dokumenty. Obrazy s
vyšším rozlíšením majú viac bodov na palec (dpi), aby
mohli zobraziť viac detailov. Obrazy s nižším rozlíšením
majú menej bodov na palec a úroveň detailov je nižšia, ale
veľkosť súboru je menšia.
Jemné
Veľmi vysoký
Fotografia
Zosvetlenie/
stmavenie
Prispôsobiť na
veľkosť strany
Nastaví tmavosť odchádzajúcich faxov. Toto nastavenie
nadobúda rozsah od 1 do 11. Nastavením posuvníka na
hodnotu 6 (predvolené nastavenie) faxovanú kópiu
odošlete bez zmien.
Zap.
Vyp.
Veľkosť skla
Letter
Zmenší faxy, ktoré sú väčšie ako formát Letter alebo A4
tak, aby sa vmestili do formátu Letter alebo A4. Ak je táto
funkcia nastavená na možnosť Vyp., faxy väčšie ako
Letter alebo A4 sa rozložia na viaceré strany.
Nastaví predvolenú veľkosť papiera pre dokumenty, ktoré
sa skenujú z plochého skenera.
A4
Režim volania
Tón
Vyberte, či má produkt používať tónovú alebo impulzovú
voľbu.
Pulzná
Ak obsadené,
vytočiť znova
Zap.
Nastaví, či sa má produkt pokúsiť opakovane vytočiť, ak je
faxové číslo príjemcu obsadené.
Vyp.
Opätovné
vytáčanie pri
žiadnej odozve
Zap.
Chyba komunik.
opät. volania
Zap.
Nastaví, či sa má produkt pokúsiť vytočiť, ak je faxové
číslo príjemcu bez odozvy.
Vyp.
Nastaví, či sa má produkt pokúsiť opätovne vytočiť faxové
číslo príjemcu, ak sa vyskytne chyba v komunikácii.
Vyp.
Rozpoznať
oznamovací tón
Zap.
Nastaví, či má produkt skontrolovať oznamovací tón pred
odoslaním faxu.
Vyp.
Rozšírené
nastavenie
(pokračovanie)
Fakturačné kódy
Vyp.
Zap.
Klapka
Zap.
Vyp.
Označiť faxy
Vyp.
Zap.
SKWW
Umožní používanie kódov fakturácie, keď sa nastaví na
možnosť Zap.. Zobrazí sa výzva, ktorá vás požiada, aby
ste zadali kód fakturácie pre odchádzajúci fax.
Keď je táto funkcia zapnutá, používateľ môže stlačiť
tlačidlá 1-2-3 na telefóne vnútornej telefónnej linky, aby
produkt odpovedal na prichádzajúci faxový hovor.
Nastaví produkt na pridanie dátumu, času, telefónneho
čísla odosielateľa a počtu strán na každú stranu faxu,
ktorú toto zariadenie prijme.
Ponuka Nastavenie
13
Položka ponuky
Položka
podponuky
Položka
podponuky
Popis
Súkromné prijatie
Zap.
Nastavenie položky Súkromné prijatie na možnosť Zap.
vyžaduje, aby používateľ nastavil heslo v ponuke
zabezpečenia produktu. Po nastavení hesla sa nastavia
nasledujúce možnosti:
Vyp.
Potvrdiť faxové
číslo
Súkromné prijatie sa zapne.
●
Všetky staré faxy sa odstránia z pamäte.
●
Možnosti Preposlanie faxu alebo Prijatie do PC sa
nastavia na možnosť Zap. a už sa nemôžu nastaviť.
●
Všetky prichádzajúce faxy sa uložia v pamäti.
Vytlačiť faxy
Vytlačí uložené faxy, keď je zapnutá funkcia súkromného
prijatia. Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď
je zapnutá funkcia súkromného prijatia.
Zap.
Nastaví, či odchádzajúci fax vyžaduje od vás potvrdenie
čísla, na ktoré fax odosielate. Táto funkcia je užitočná v
prípade, ak chcete zaručiť, že faxy s citlivými údajmi sa
odošlú správnemu adresátovi.
Vyp.
Povoliť opätovnú
tlač
●
Zap.
Nastaví, či sa dajú opätovne vytlačiť všetky prijaté faxy,
ktoré sú uložené v dostupnej pamäti.
Vyp.
Čas zvonenia
faxu/telefónu
(Rozsah, ktorý
závisí od krajiny/
regiónu, kde sa
zariadenie
prevádzkuje)
Nastaví, či má produkt prestať vydávať zvukové zvonenie
Fax/Tel, aby upovedomil používateľa na prichádzajúci
hlasový hovor.
Tlačiť obojstranne
Vyp.
Nastaví, či sa prijaté faxy vytlačia na obidve strany
papiera.
Zap.
Rýchlosť faxu
Rýchlo(V.34)
Zvýši alebo zníži povolenú rýchlosť faxovej komunikácie.
Stredne(V.17)
Pomalá(V.29)
Ponuka Nastavenia systému
14
Položka ponuky
Položka
podponuky
Jazyk
(Zoznam
dostupných jazykov
zobrazenia
ovládacieho
panela.)
Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela
Položka
podponuky
Popis
Nastaví jazyk, v ktorom ovládací panel zobrazuje hlásenia
a správy o produkte.
SKWW
Položka ponuky
Položka
podponuky
Položka
podponuky
Popis
Nastavenie
papiera
Def. formát
papiera
Letter
Nastaví veľkosť pre tlač interných správ alebo akejkoľvek
tlačovej úlohy, v ktorej nie je určená veľkosť.
A4
Legal
Def. typ papiera
Zoznamy
dostupných typov
médií.
Nastaví typ pre tlač interných správ alebo akúkoľvek
tlačovú úlohu, ktorá neurčuje typ.
Zásobník 1
Typ papiera
Nastaví predvolený formát a typ papiera pre zásobník č. 1.
Formát papiera
Činnosť, keď sa
minie papier
Hustota tlače
(Rozsah od 1 do 5)
Nastavenia
hlasitosti
Hlasitosť
upozornenia
Čakať stále
Zrušiť
Určí, ako by tlačiareň mala reagovať, keď tlačová úloha
vyžaduje veľkosť alebo typ, ktorý nie je dostupný alebo v
prípade, ak je určený zásobník prázdny.
Vyradiť
●
Vyberte možnosť Čakať stále, aby produkt čakal,
kým nevložíte správne médiá.
●
Vyberte možnosť Vyradiť, aby sa po zadanom
oneskorení tlačilo na odlišnú veľkosť papiera.
●
Vyberte možnosť Zrušiť, aby sa po zadanom
oneskorení tlačová úloha automaticky zrušila.
●
Ak vyberiete možnosť Vyradiť alebo Zrušiť, ovládací
panel vás vyzve, aby ste zadali počet sekúnd
oneskorenia. Použite šípky, aby ste znížili čas alebo
zvýšili čas až o 3600 sekúnd.
Nastavte, koľko tonera má produkt použiť, aby rozšíril
čiary a okraje.
Tichý
Nastaví úrovne hlasitosti pre produkt. Každý typ hlasitosti
má štyri rovnaké nastavenia hlasitosti.
Stredne
Hlasitosť zvonenia
Hlasné
Hlasitosť pípnutia
klávesu
Vyp.
Hlasitosť
telefónnej linky
Dátum a čas
(Nastavenia pre
časový formát,
aktuálny čas, formát
dátumu a aktuálny
dátum.)
Upraví nastavenie času a dátumu v produkte.
Zabezpečenie
zariadenia
Zap.
Nastaví funkciu zabezpečenia produktu. Keď sa
nastavenie nastaví na možnosť Zap., musíte nastaviť
osobné identifikačné číslo (PIN).
Vyp.
Deaktivovať fax
Zap.
Vyp.
SKWW
Vypne funkcie faxu v zariadení. Ak ste v rámci nastavenia
Zabezpečenie zariadenia nakonfigurovali heslo, na
vypnutie funkcií faxu musíte zadať heslo. Ak nebolo
nastavené heslo, budete vyzvaní, aby ste ho vytvorili.
Ponuka Nastavenie
15
Položka ponuky
Položka
podponuky
Položka
podponuky
Popis
Na veľmi nízkej
hodnote
Čierna kazeta
Zastaviť
Vyberte, ako produkt reaguje, keď zaznamená minutie
tlačovej kazety.
Výzva
Pokračovať
Používateľom
definovaná nízka
hladina
Čiernobielo
Písmo Courier
Normálne
(Rozsah od 1 do
20)
Nastaví percento, pri ktorom ovládací panel vytvorí správu
takmer minutého tonera.
Nastaví hodnoty písma Courier.
Tmavé
Tichý režim
Zap.
Upraví nastavenie tichého režimu v zariadení.
Vyp.
Ponuka Služba
Položka ponuky
Údržba faxu
Položka podponuky
Popis
Vymazať uložené
faxy
Vymaže všetky faxy v pamäti. Týka sa to všetkých
prijatých faxov (vrátane nevytlačených faxov,
neodoslaných faxov načítaných do počítača
a nepreposlaných faxov), neodoslaných faxov
(vrátane oneskorených faxov) a vytlačených faxov,
ktoré sú stále v pamäti. Vymazané faxy nemožno
obnoviť. Po každej vymazanej položke sa
aktualizuje záznam aktivity faxu.
Spustiť test faxu
Vykoná test faxu na overenie zapojenia telefónneho
kábla do správnej zásuvky a prítomnosti signálu
telefónnej linky. Vytlačí sa správa s výsledkami
testu faxu.
Vytlačiť stopu
protokolu T.30
Nikdy
Vytlačí alebo naplánuje správu, ktorá sa používa na
riešenie problémov s faxovým prenosom.
Ak je chyba
Na konci hovoru
Teraz
Korekcia chyby
Režim korekcie chýb umožňuje odosielajúcemu
zariadeniu opätovne odoslať údaje, ak zistí chybový
signál. Predvolene je toto nastavenie zapnuté.
Denník údržby faxu
Denník údržby faxu vytlačí posledných 40 položiek.
Cleaning Page
(Čistiaca stránka)
Vyčistí produkt, keď sa na tlačenom výstupe
zobrazia škvrny alebo iné stopy nečistôt. Proces
čistenia odstráni prach a nadmerný toner z dráhy
papiera.
Po vybraní vás produkt vyzve, aby ste do zásobníka
1 vložili čistý papier formátu Letter alebo A4.
Stlačením tlačidla OK spustíte proces čistenia.
Počkajte, kým sa proces nedokončí. Zahoďte
stranu, ktorá sa tlačí.
16
Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela
SKWW
Položka ponuky
Položka podponuky
Popis
Rýchlosť USB
Vysoké
Nastaví rýchlosť USB. Nastavenie Vysoké je
predvolené nastavenie.
Plné
Menej skrútenia
papiera
Zap.
Ak sú tlačené stránky nepretržite zvlnené, táto
možnosť nastaví produkt do režimu, ktorý
obmedzuje vytváranie zvlnenia.
Vyp.
Predvolené nastavenie je Vyp..
Archivačná tlač
Zap.
Ak tlačíte stránky, ktoré sa budú dlhú dobu
skladovať, táto možnosť nastaví produkt do režimu,
ktorý obmedzuje rozmazanie a zaprášenie tonera.
Vyp.
Predvolené nastavenie je Vyp..
Aktualizácia
firmvéru
Zobrazuje dátumový kód aktuálneho firmvéru.
Restore Defaults
(Obnoviť
predvolené
nastavenia)
Nastaví všetky nastavenia na predvolené výrobné
hodnoty.
Ponuka Inštalácia siete
Položka ponuky
Položka podponuky
Popis
Konfig. TCP/IP
Automaticky
Automaticky automaticky nakonfiguruje všetky nastavenia TCP/
IP prostredníctvom DHCP, BootP alebo AutoIP.
Ručná
Ručná požaduje, aby ste manuálne nakonfigurovali IP adresu,
masku podsiete a predvolenú bránu.
Ovládací panel vás vyzve, aby ste určili hodnoty pre každú časť
adresy. Pomocou tlačidiel so šípkami zvýšte alebo znížte
hodnotu. Stlačte tlačidlo OK, aby ste hodnotu prijali a prejdite
kurzorom na ďalšie políčko.
Po dokončení každej adresy požiada produkt o potvrdenie
adresy skôr, ako prejde na nasledujúcu. Po nastavení všetkých
troch adries sa produkt automaticky reštartuje.
Automatický presah
Zap.
Nastaví funkciu automatického presahu.
Vyp.
Network Services
(Sieťové služby)
IPv4
Nastaví, či produkt použije protokol IPv4 alebo IPv6.
IPv6
Zobraziť IP adresu
Áno
Nastaví, či produkt zobrazí IP adresu na ovládacom paneli.
Nie
SKWW
Ponuka Nastavenie
17
Položka ponuky
Položka podponuky
Popis
Link Speed (Rýchlosť
pripojenia)
Automaticky
Ak je to potrebné, manuálne nastaví rýchlosť linky.
10T Full (10T Plná)
Po nastavení rýchlosti linky sa produkt automaticky reštartuje.
10T Half (10T Polovičná)
100TX Full (100TX Plná)
100TX Half (100TX
Polovičná)
Restore Defaults
(Obnoviť predvolené
nastavenia)
18
Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela
Vynuluje všetky sieťové konfigurácie na ich predvolené výrobné
hodnoty.
SKWW
Ponuky konkrétnej funkcie
Zariadenie je vybavené funkčne rozlíšenými ponukami pre kopírovanie a faxovanie. Ak chcete otvoriť
tieto ponuky, dotknite sa tlačidla pre danú funkciu na ovládacom paneli.
Kopírovať
Položka ponuky
Položka podponuky
Popis
Predvolený počet kópií
Nastavte predvolený počet kópií, aký sa má vytlačiť.
Identifikačná kópia
Kopíruje obidve strany identifikačných kariet alebo iných
dokumentov v malom formáte na rovnakú stranu jedného
hárku papiera.
Zmenšiť/zväčšiť
Originál=100%
Nastaví predvolené percento na zmenšenie alebo
zväčšenie kopírovaného dokumentu.
Legal na Letter = 78 %
Legal na A4 = 83 %
A4 na Letter = 94 %
Letter na A4=97%
Plná strana=91%
Prispôsobiť na veľkosť strany
2 strany/hárok
4 strany/hárok
Vlastná: 25-400%
Zosvetlenie/stmavenie
Optimalizovať
Špecifikuje kontrast kópie.
Automaticky
Upraví nastavenia kvality kopírovania v záujme čo
najlepšieho zachytenia kvality pôvodného dokumentu.
Zmiešané
Obrázok
Fotografia
Text
Papier
Formát papiera
Nastaví veľkosť a typ papiera na výstupe.
Typ papiera
Viacstranová kópia
Zap.
Nastavenie predvolených možností kopírovania viacerých
stránok cez plochý skener.
Vyp.
Predvolené zoradenie
Zap.
Nastaví predvolenú možnosť zoradenia.
Vyp.
Výber predvoleného
zásobníka
Automatický výber
Nastaví vstupný zásobník, z ktorého bude zariadenie
čerpať papier pri tlači kópie.
Zásobník 1
Obojstranne
1 na jednostranné
Nastaví podmienky obojstrannej tlače zariadenia pre
originál a kopírované dokumenty.
1 na dvojstranné
SKWW
Ponuky konkrétnej funkcie
19
Položka ponuky
Položka podponuky
Popis
Režim konceptu
Zap.
Nastaví kvalitu tlače kópií na režim konceptovej tlače.
Vyp.
Nastaviť ako nové
predvolené hodnoty
Uloží zmeny vykonané v tejto ponuke ako nové predvoľby.
Restore Defaults
(Obnoviť predvolené
nastavenia)
Nastaví všetky upravené nastavenia kopírovania na
predvolené výrobné hodnoty.
Fax
Položka ponuky
Položka
podponuky
Položka
podponuky
Popis
Hlásenia faxu
Správa o
potvrdení faxu
Nikdy
Nastaví, či produkt po úspešnom odoslaní alebo prijatí
úlohy vytlačí alebo nevytlačí správu o potvrdení.
Len poslaný fax
Prijať fax
Každý fax
Zahrnúť prvú
stranu
Zap.
Vyberte, či produkt zahrnie alebo nezahrnie zmenšený
obrázok prvej strany faxu do správy.
Vyp.
Správa o chybách
faxu
Každá chyba
Nastaví, či produkt vytlačí alebo nevytlačí správu potom,
čo zlyhalo odosielanie alebo prijímanie úlohy.
Chyba poslania
Chyba prijatia
Nikdy
Správa o
poslednom hovore
Denník o aktivite
faxu
20
Vytlačí detailnú správu o poslednej faxovej operácii, buď
odoslanej, alebo prijatej.
Vytlačiť denník
teraz
Vytlačiť denník teraz: Vytlačí zoznam faxov, ktoré sa z
tohto produktu odoslali, alebo ktoré produkt prijal.
Autom. denník
vytlačiť
Autom. denník vytlačiť: Vyberte možnosť Zap. na
automatickú tlač správy po každej faxovej úlohe. Vyberte
možnosť Vyp. na vypnutie funkcie automatickej tlače.
Telefónny zoznam
Vytlačí zoznam rýchlych volieb, ktoré boli nastavené pre
tento produkt.
Zoznam
nevyžiadaných
faxov
Vytlačí zoznam telefónnych čísiel, ktoré sú blokované, aby
neodosielali faxy do tohto produktu.
Fakturačná správa
Vytlačí zoznam fakturačných kódov, ktorý bol použitý pre
odchádzajúce faxy. Táto správa ukazuje, koľko
odoslaných faxov bolo fakturovaných pod ktorým kódom.
Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď je
zapnutá funkcia Billing Codes (Fakturačné kódy).
Všetky faxové
správy
Vytlačí všetky správy spojené s faxmi.
Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela
SKWW
Položka ponuky
Položka
podponuky
Položka
podponuky
Popis
Možnosti
odoslania
Odoslať fax
Faxové číslo
Odošle fax zo zariadenia.
Fax poslať neskôr
Čas odoslania
Odošle oneskorený fax v čase a dátume na faxové číslo,
ktoré ste zadali pri zariadení.
Dátum odoslania
Faxové číslo
Stav faxovej úlohy
Rozlíšenie faxu
Zobrazí zoznamy faxových úloh, ktoré čakajú na
odoslanie, preposlanie alebo vytlačenie.
Štandardný
Jemné
Veľmi vysoký
Nastaví rozlíšenie pre odoslané dokumenty. Obrazy s
vyšším rozlíšením majú viac bodov na palec (dpi), aby
mohli zobraziť viac detailov. Obrazy s nižším rozlíšením
majú menej bodov na palec a úroveň detailov je nižšia, ale
veľkosť súboru je menšia.
Fotografia
Možnosti príjmu
Vytlačiť faxy
Blokovať
nevyžiadané faxy
Vytlačí faxové úlohy, ktoré boli uložené na súkromné
prijatie. Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď
je nastavenie Súkromné prijatie aktivované. Musíte zadať
heslo na tlač súkromných faxov.
Pridať číslo
Odstrániť číslo
Vymazať všetky
Zoznam
nevyžiadaných
faxov
Znovu vytlačiť
faxy
Preposlanie faxu
Upravuje zoznam blokovaných faxov. Zoznam
zablokovaných faxových čísiel môže obsahovať až 30
čísel. Keď produkt prijíma hovor z jedného z blokovaných
faxových čísiel, vymaže prichádzajúci fax. Rovnako
zaregistruje blokovaný fax do denníka aktivít spolu s
účtovnými informáciami úlohy.
Znovu vytlačte faxy, ktoré zariadenie prijalo v minulosti.
Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, keď je
nastavenie Povoliť opätovnú tlač aktivované.
Vyp.
Nastaví produkt, aby odoslal všetky prijaté faxy na iný fax.
Zap.
Výzva prijatá
Nastavenie
telefónneho
zoznamu
Jednotlivé
nastavenie
Umožní, aby produkt zavolal na iný fax, ktorý má zapnuté
(odoslanie volania).
Pridať/upraviť
Odstrániť
Skupinové
nastavenie
Pridať/Upraviť
skupinu
Upraví rýchle voľby telefónneho zoznamu faxov a
záznamy skupinového vytáčania. Produkt podporuje až
120 záznamov telefónneho zoznamu, ktoré môžu byť
jednotlivé alebo skupinové záznamy.
Odstrániť
skupinu
Odstrániť číslo v
skupine
Vymazať všetky
Vytlačiť správu
teraz
SKWW
Vytlačí správu telefónneho zoznamu.
Ponuky konkrétnej funkcie
21
22
Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela
SKWW
3
SKWW
Softvér pre systém Windows
●
Podporované operačné systémy systému Windows
●
Podporované ovládače tlačiarne pre systém Windows
●
Vyberte správny ovládač tlačiarne pre systém Windows
●
Zmena nastavení tlačovej úlohy
●
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Windows
●
Odstránenie softvéru pre systém Windows
●
Podporované pomocné programy v systéme Windows
●
Softvér pre iné operačné systémy
23
Podporované operačné systémy systému Windows
Produkt podporuje nasledovné operačné systémy Windows:
24
Odporúčaná inštalácia softvéru
Len ovládače tlače a skenovania
●
Windows XP (32-bitový a Service Pack 2)
●
Windows Server 2003 (32-bitový, Service Pack 3)
●
Windows Vista (32-bitový a 64-bitový)
●
Windows Server 2008
●
Windows 7 (32-bitový a 64-bitový)
Kapitola 3 Softvér pre systém Windows
SKWW
Podporované ovládače tlačiarne pre systém Windows
●
HP PCL 6 (toto je predvolený ovládač tlačiarne)
●
Univerzálny ovládač tlačiarne HP pre Windows Postscript
●
Univerzálny ovládač tlačiarne HP pre PCL 5
Ovládače tlačiarne zahŕňajú pomocníka v režime on-line, v ktorom sa nachádzajú pokyny k bežným
tlačovým úlohám a popisy tlačidiel, začiarkovacích políčok a rozbaľovacích zoznamov, ktoré sa
nachádzajú v ovládači tlačiarne.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o UPD nájdete na lokalite www.hp.com/go/upd.
SKWW
Podporované ovládače tlačiarne pre systém Windows
25
Vyberte správny ovládač tlačiarne pre systém Windows
Ovládače tlačiarne poskytujú prístup k funkciám produktu a umožňujú počítaču komunikovať s
produktom (pomocou jazyka tlačiarne). Pre dodatočný softvér a jazyky si pozrite inštalačné
poznámky a súbory na prečítanie na disku CD od produktu.
Popis ovládača HP PCL 6
●
Inštaluje sa zo sprievodcu Add Printer (Pridať tlačiareň)
●
Poskytnuté ako predvolený ovládač
●
Odporúča sa na tlač vo všetkých podporovaných prostrediach systému Windows.
●
Poskytuje celkovú najlepšiu rýchlosť, kvalitu tlače a podporu funkcií produktu pre väčšinu
používateľov
●
Vyvinutý pre zjednotenie s grafickým rozhraním pre zariadenia (GDI) v systéme Windows pre
najlepšiu rýchlosť v prostrediach systému Windows
●
Nemusí byť plne kompatibilný s programami tretích strán a s voliteľnými programami založenými
na PCL 5
Popis ovládača HP UPD PS
●
Môžete prevziať z internetu na adrese www.hp.com/go/ljm1530series_software
●
Odporúčané pre tlač so softvérovými programami Adobe® alebo s inými softvérovými
programami s veľmi intenzívnou grafikou
●
Poskytuje podporu pre tlač z emulácie PostScript alebo pre podporu súpravy písiem PostScript
Flash
Popis ovládača HP UPD PCL 5
26
●
Môžete prevziať z internetu na adrese www.hp.com/go/ljm1530series_software
●
Kompatibilný s predchádzajúcimi verziami PCL a staršími produktmi HP LaserJet
●
Najlepší výber pre tlač zo softvérových programov tretích strán alebo voliteľných softvérových
programov
●
Navrhnuté pre použitie v podnikových prostrediach systému Windows na poskytnutie
samostatného ovládača pre použitie s viacerými modelmi tlačiarní
●
Uprednostňované pri tlači z viacerých modelov tlačiarní z mobilného počítača so systémom
Windows
Kapitola 3 Softvér pre systém Windows
SKWW
Zmena nastavení tlačovej úlohy
Nástroj na zmenu nastavení
Metóda na zmenu nastavení
Trvanie zmien
Hierarchia zmien
Nastavenia softvérovej aplikácie
V ponuke File (Súbor) v
softvérovom programe kliknite
na možnosť Page Setup
(Nastavenie stránky) alebo
podobnú položku.
Tieto nastavenia si zachovajú
účinnosť len pre aktuálnu
tlačovú úlohu.
Zmeny v nastavení, ktoré
urobíte v tomto dialógovom
okne, majú prednosť pred
zmenami urobenými kdekoľvek
inde.
Nastavenia tlačiarne v
softvérovej aplikácii
Kroky môžu byť v jednotlivých
softvéroch odlišné. Uvádzame
najbežnejší postup.
Tieto nastavenia si zachovajú
účinnosť len pre aktuálnu reláciu
softvérovej aplikácie.
Nastavenia, ktoré zmeníte na
tomto mieste, prepíšu
predvolené nastavenia ovládača
tlačiarne a predvolené
nastavenia zariadenia.
Tieto nastavenia môžete
prepísať zmenou nastavení v
softvérovej aplikácii.
Predvolené nastavenia ovládača
tlačiarne
Predvolené nastavenia
zariadenia
SKWW
1.
V ponuke File (Súbor) v
softvérovom programe
kliknite na možnosť Print
(Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom
kliknite na položku
Properties (Vlastnosti)
alebo Preferences
(Preferencie).
3.
Na niektorých kartách
zmeňte nastavenia.
1.
Otvorte zoznam tlačiarní vo
vašom počítači a vyberte
toto zariadenie.
Účinnosť týchto nastavení sa
zachová, kým ich opäť
nezmeníte.
POZNÁMKA: Tento krok
je v každom operačnom
systéme odlišný.
POZNÁMKA: Uplatnením tejto
metódy zmeníte predvolené
nastavenia ovládača tlačiarne
pre všetky softvérové aplikácie.
2.
Kliknite na položku Printer
(Tlačiareň) a potom kliknite
na položku Printing
Preferences (Predvoľby
tlače)
3.
Na niektorých kartách
zmeňte nastavenia.
Na ovládacom paneli alebo v
aplikácii na správu zariadenia
dodanej spolu so zariadením
zmeňte nastavenia zariadenia.
Účinnosť týchto nastavení sa
zachová, kým ich opäť
nezmeníte.
Tieto nastavenia môžete
prepísať realizáciou zmien
pomocou ľubovoľného iného
nástroja.
Zmena nastavení tlačovej úlohy
27
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Windows
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru
1.
V ponuke Súbor v programe softvéru kliknite na Tlačiť.
2.
Vyberte ovládač a kliknite na položku Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Preferencie).
Kroky sa môžu líšiť. Tento postup je najbežnejší.
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh
1.
Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (používanie predvoleného
zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy.
Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (používanie klasického
zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na Nastavenie a následne
kliknite na Tlačiarne.
Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na Ovládací panel a potom v kategórii pre
Hardvér a zvuk kliknite na Tlačiareň.
Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy.
2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača a potom vyberte položku Printing
preferences (Predvoľby tlače).
Zmena nastavení konfigurácie produktu
1.
Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (používanie predvoleného
zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy.
Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (používanie klasického
zobrazenia ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na Nastavenie a následne
kliknite na Tlačiarne.
Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na Ovládací panel a potom v kategórii pre
Hardvér a zvuk kliknite na Tlačiareň.
Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy.
28
2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača a potom vyberte položku Properties
(Vlastnosti) alebo Printer properties (Vlastnosti tlačiarne).
3.
Kliknite na záložku Nastavenia zariadenia.
Kapitola 3 Softvér pre systém Windows
SKWW
Odstránenie softvéru pre systém Windows
Windows XP
1.
Kliknite na položku Štart a potom kliknite na položku Programy.
2.
Kliknite na položku HP a potom kliknite na názov produktu.
3.
Kliknite na Odinštalovať a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste softvér
odstránili.
Systém Windows Vista a Windows 7
SKWW
1.
Kliknite na položku Štart a potom na možnosť Všetky programy.
2.
Kliknite na položku HP a potom kliknite na názov produktu.
3.
Kliknite na Odinštalovať a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste softvér
odstránili.
Odstránenie softvéru pre systém Windows
29
Podporované pomocné programy v systéme Windows
●
HP Web Jetadmin
●
Vstavaný webový server HP
●
HP ToolboxFX
Iné komponenty a pomocné programy systému Windows
30
●
Inštalátor softvéru — vykonáva automatickú inštaláciu tlačového systému
●
Registrácia na webovej lokalite v režime on-line
●
Zariadenie HP LaserJet Scan
●
Odosielanie faxov cez PC
Kapitola 3 Softvér pre systém Windows
SKWW
Softvér pre iné operačné systémy
SKWW
Operačný systém
Softvér
UNIX
V prípade sietí so softvérom HP-UX a Solaris prevezmete inštalátor tlačiarne
HP Jetdirect pre systém UNIX na lokalite www.hp.com/support/net_printing.
Linux
Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.hp.com/go/linuxprinting.
Softvér pre iné operačné systémy
31
32
Kapitola 3 Softvér pre systém Windows
SKWW
4
SKWW
Používanie produktu s počítačmi Mac
●
Softvér pre počítače Mac
●
Tlač v systéme Mac
●
Faxovanie v systéme Mac
●
Skenovanie v systéme Mac
33
Softvér pre počítače Mac
Podporované operačné systémy pre počítače Mac
Produkt podporuje nasledujúce operačné systémy Mac:
●
Mac OS X 10.5, 10.6 a novší
POZNÁMKA: U systémov Mac OS X 10.5 a novších sa podporujú systémy Mac s procesorom
Intel® Core™. V systéme Mac OS V10.6 sa podporujú počítače Mac a procesorom Intel Core.
Podporované ovládače tlačiarne pre systém Mac
Inštalačná aplikácia softvéru HP LaserJet poskytuje súbory PostScript® Printer Description (PPD) a
Printer Dialog Extensions (PDE) pre použitie s počítačmi Mac OS X. Súbory tlačiarne HP formátu
PPD a PDE v kombinácii so vstavanými ovládačmi Apple PostScript poskytujú kompletné možnosti
tlače a prístupu k špecifickým funkciám tlačiarne HP.
Inštalácia softvéru v rámci operačných systémov Mac
Inštalácia softvéru pre počítače Mac pripojené priamo k zariadeniu
Tento produkt podporuje pripojenie pomocou USB 2.0. Použite štandardný kábel USB typu A-do-B.
Spoločnosť HP vám odporúča používať kábel, ktorého dĺžka nepresahuje 2 m.
1.
Pripojte kábel USB k zariadeniu a počítaču.
2.
Nainštalujte softvér z disku CD.
3.
Kliknite na ikonu aplikácie HP Installer a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4.
Na obrazovke Congratulations (Blahoželáme) kliknite na tlačidlo Zatvoriť.
5.
Z ľubovoľného programu vytlačte jednu stranu, a tak sa presvedčte, či je softvér správne
nainštalovaný.
Inštalácia softvéru pre počítače Mac pripojené k drôtovej sieti
Konfigurácia IP adresy
IP adresa produktu sa dá nastaviť manuálne alebo sa môže nakonfigurovať automaticky
prostredníctvom DHCP, BootP, prípadne AutoIP.
34
Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac
SKWW
Manuálna konfigurácia
Manuálne sa dá nakonfigurovať len protokol IPv4.
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Inštalácia siete a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Konfig. TCP/IP a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Ručná a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou alfanumerických tlačidiel zadajte IP adresu a potom stlačte tlačidlo OK.
6.
Ak nie je IP adresa správna, pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Nie a potom stlačte
tlačidlo OK. Zopakujte krok 5 so zadaním správnej IP adresy a následne zopakujte krok 5 pre
nastavenia masky podsiete a predvolenej brány.
Automatická konfigurácia
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Inštalácia siete a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Konfig. TCP/IP a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Automaticky a potom stlačte tlačidlo OK.
Môže trvať niekoľko minút, kým bude automatická IP adresa pripravená pre použitie.
POZNÁMKA: Ak chcete vypnúť alebo zapnúť určité automatické režimy IP (ako napríklad BOOTP,
DHCP alebo AutoIP), tieto nastavenia sa môžu zmeniť s použitím vstavaného webového servera
alebo iba pomocou programu HP ToolboxFX.
Inštalácia softvéru
1.
Ukončite všetky otvorené programy v počítači.
2.
Nainštalujte softvér z disku CD.
3.
Kliknite na ikonu aplikácie HP Installer a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4.
Na obrazovke Congratulations (Blahoželáme) kliknite na tlačidlo Zatvoriť.
5.
Z ľubovoľného programu vytlačte jednu stranu, a tak sa presvedčte, či je softvér správne
nainštalovaný.
Odstránenie softvéru z operačných systémov Mac
Ak chcete odobrať softvér, musíte mať oprávnenia správcu.
SKWW
1.
Odpojte zariadenie od počítača.
2.
Otvorte položku Applications (Aplikácie).
3.
Vyberte položku Hewlett Packard.
4.
Vyberte položku HP Uninstaller.
Softvér pre počítače Mac
35
5.
V zozname zariadení vyberte dané zariadenie a potom kliknite na tlačidlo Uninstall
(Odinštalovať).
6.
Po odinštalovaní softvéru reštartujte počítač a vyprázdnite odpadkový kôš.
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Mac
Zmena nastavení všetkých úloh
tlače, kým sa nezatvorí program
softvéru
Zmena predvolených nastavení
všetkých tlačových úloh
Zmena nastavení konfigurácie
produktu
1.
V ponuke Súbor kliknite na
tlačidlo Tlač.
1.
V ponuke Súbor kliknite na
tlačidlo Tlač.
Mac OS X 10.5 a 10.6
2.
Zmena nastavení, ktoré
požadujete v rôznych ponukách.
2.
Zmena nastavení, ktoré
požadujete v rôznych ponukách.
3.
V ponuke Presets (Predvoľby)
kliknite na možnosť Save As...
(Uložiť ako...) a zadajte názov
predvoľby.
Tieto nastavenia sa uložia v ponuke
Presets (Predvoľby). Aby ste použili
nové nastavenia, musíte vybrať uloženú
možnosť predvoľby zakaždým, keď
otvoríte program a bude sa tlačiť.
1.
V počítači otvorte ponuku Apple
, kliknite na ponuku Systémové
preferencie a potom kliknite na
ikonu Tlač a fax.
2.
Na ľavej strane okna zvoľte
produkt.
3.
Stlačte tlačidlo Možnosti a
spotrebný materiál.
4.
Kliknite na kartu Ovládač.
5.
Nakonfigurujte nainštalované
možnosti.
Softvér pre počítače Mac
Pomôcka na nastavenie tlačiarne HP Utility pre systém Mac
Program HP Utility použite na nastavenie funkcií zariadenia, ktoré nie sú dostupné v ovládači
tlačiarne.
Program HP Utility môžete využiť v prípade tlačiarne, ktorá používa kábel USB (universal serial bus)
alebo je pripojená k sieti s protokolom TCP/IP.
Spustenie aplikácie HP Utility
▲
Na dokovacom prvku kliknite na HP Utility.
-aleboV časti Applications (Aplikácie) kliknite na Hewlett Packard a potom na HP Utility.
Funkcie programu HP Utility
Aplikácia HP Utility sa používa na nasledujúce úlohy:
36
●
získavanie informácií o stave spotrebného materiálu,
●
získavanie informácií o produkte, ako je verzia firmvéru a sériové číslo.
●
Vytlačte konfiguračnú stranu.
●
Ak máte záujem o zariadenia pripojené k sieti na báze IP, získajte informácie o sieti a spustite
vstavaný webový server HP.
Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac
SKWW
●
Nakonfigurujte typ a formát papiera pre zásobník.
●
Prenášajte súbory a písma z počítača do zariadenia.
●
Aktualizuje firmvér zariadenia.
●
Konfiguruje základné nastavenia faxu.
Podporované pomôcky pre operačný systém Mac
Vstavaný webový server HP
Produkt je vybavený vstavaným webovým serverom, ktorý zabezpečuje prístup k informáciám o
produkte a činnostiam vykonávaným v rámci siete.
SKWW
Softvér pre počítače Mac
37
Tlač v systéme Mac
Zrušenie tlačovej úlohy v počítači Mac
Ak sa tlačová úloha práve tlačí, zrušte ju stlačením tlačidla Zrušiť
na ovládacom paneli produktu.
POZNÁMKA: Stlačením tlačidla Zrušiť vymažete úlohu, ktorú produkt práve spracováva. Ak je
spustených viacero procesov (napríklad produkt tlačí dokument, zatiaľ čo prijíma fax), stlačením
tlačidla Zrušiť sa vymaže proces, ktorý sa práve zobrazuje na ovládacom paneli produktu.
Tlačovú úlohu môžete tiež zrušiť zo softvérového programu alebo tlačového radu.
Aby ste okamžite zastavili tlačovú úlohu, vyberte zostávajúce tlačové médiá z produktu. Po zastavení
tlače použite nasledujúce možnosti:
●
Ovládací panel produktu: Tlačovú úlohu zrušíte stlačením a pustením tlačidla Zrušiť
ovládacom paneli produktu.
●
Softvérový program: Zvyčajne sa na obrazovke počítača na krátky čas objaví dialógové okno,
umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.
●
Tlačový rad Mac: Otvorte tlačový rad tak, že dvakrát kliknete na ikonu produktu v doku.
Označte tlačovú úlohu a potom kliknite na položku Delete (Odstrániť).
na
Zmena formátu a typu papiera na počítači Mac
1.
V ponuke Súbor v softvérovom programe kliknite na položku Tlač.
2.
V ponuke Kópie a stránky kliknite na tlačidlo Nastavenie stránky.
3.
Vyberte formát v rozbaľovacom zozname Formát papiera a kliknite na tlačidlo OK.
4.
Otvorte ponuku Dokončuje sa.
5.
Typ vyberte v rozbaľovacom zozname Typ média.
6.
Stlačte tlačidlo Tlač.
Vytvorenie a používanie predvolieb tlače v systéme Mac
Použite klávesové skratky pre tlač na uloženie aktuálnych nastavení ovládača tlačiarne pre opätovné
použitie.
Vytvorenie predvoľby pre tlač
38
1.
V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.
2.
Vyberte ovládač.
3.
Vyberte nastavenia tlače, ktoré chcete uložiť pre opakované použitie.
4.
V ponuke Presets (Predvoľby) kliknite na možnosť Save As... (Uložiť ako...) a zadajte názov
predvoľby.
5.
Stlačte tlačidlo OK.
Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac
SKWW
Používanie predvolieb pre tlač
1.
V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.
2.
Vyberte ovládač.
3.
V ponuke Presets (Predvoľby) zvoľte predvoľbu tlače.
POZNÁMKA: Aby ste použili predvolené nastavenia ovládača tlačiarne, vyberte možnosť standard
(štandardné).
Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier neštandardnej veľkosti v
systéme Mac
Mac OS X 10.5 a 10.6
1.
V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.
Použite jednu z týchto metód.
2.
Stlačte tlačidlo Nastavenie stránky.
3.
Zvoľte produkt a potom zvoľte správne nastavenia pre možnosti Formát
papiera a Orientation (Orientácia).
1.
V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.
2.
Otvorte ponuku Paper Handling (Manipulácia s papierom).
3.
V oblasti Destination Paper Size (Cieľový formát papiera) kliknite do
rámčeka Scale to fit paper size (Prispôsobenie dokumentu na veľkosť
stránky) a potom z rozbaľovacieho zoznamu vyberte veľkosť.
Tlač titulnej strany v systéme Mac
1.
V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.
2.
Vyberte ovládač.
3.
Otvorte ponuku Cover Page (Titulná stránka) a potom vyberte, kde chcete vytlačiť titulnú
stranu. Kliknite na tlačidlo Before Document (Pred dokumentom) alebo tlačidlo After
Document (Za dokumentom).
4.
V ponuke Cover Page Type (Typ titulnej stránky) zvoľte text, ktorý chcete vytlačiť na titulnú
stranu.
POZNÁMKA: Aby ste vytlačili prázdnu titulnú stránku, vyberte možnosť standard
(štandardné) v ponuke Cover Page Type (Typ titulnej stránky).
Používanie vodotlače v systéme Mac
SKWW
1.
V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.
2.
Otvorte ponuku Watermarks (Vodotlače).
3.
V ponuke Mode (Režim) vyberte typ vodotlače, ktorý chcete používať. Vyberte túto možnosť
Watermark (Vodotlač), ak chcete vytlačiť polopriehľadnú správu. Vyberte túto možnosť
Overlay (Prekryť), ak chcete vytlačiť nepriehľadnú správu.
4.
V ponuke Pages (Stránky) vyberte, či sa má vytlačiť vodotlač na všetky stránky alebo len na
prvú stránku.
Tlač v systéme Mac
39
5.
V ponuke Text vyberte jednu zo štandardných správ alebo vyberte možnosť Vlastná a do
rámčeka zadajte novú správu.
6.
Vyberte možnosti pre zostávajúce nastavenia.
Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera v systéme Mac
1.
V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.
2.
Vyberte ovládač.
3.
Otvorte ponuku Layout (Rozloženie).
4.
V ponuke Pages per Sheet (Strán na list) vyberte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na každú
stranu (1, 2, 4, 6, 9 alebo 16).
5.
V oblasti Layout Direction (Smer rozloženia) vyberte poradie a umiestnenie stránok na hárku.
6.
V ponuke Borders (Okraje) vyberte typ okraja, ktorý chcete vytlačiť okolo každej stránky na
hárku.
Tlač na obe strany stránky (obojstranná tlač) v systémoch Mac
Použite automatickú duplexnú tlač
1.
Do jedného zo zásobníkov vložte množstvo papiera, ktoré bude postačovať na vytlačenie úlohy.
2.
V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.
3.
Otvorte ponuku Layout (Rozloženie).
4.
V ponuke Two-Sided (Obojstranne) vyberte možnosť viazania.
Tlač na obidve strany ručne
40
1.
Do jedného zo zásobníkov vložte množstvo papiera, ktoré bude postačovať na vytlačenie úlohy.
2.
V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.
3.
Otvorte ponuku Dokončuje sa a kliknite na kartu Manual Duplex (Manuálna obojstranná tlač)
alebo otvorte ponuku Manual Duplex (Manuálna obojstranná tlač).
4.
Kliknite do rámčeka Manual Duplex (Manuálna obojstranná tlač) a vyberte možnosť viazania.
5.
Stlačte tlačidlo Tlač. Postupujte podľa pokynov v kontextovom okne, ktoré sa zobrazí na
obrazovke počítača pred výmenou vytlačených hárkov v zásobníku 1 na tlač druhej polovice.
6.
Choďte k produktu a zo zásobníka 1 vyberte všetok čistý papier.
Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac
SKWW
7.
Vložte vytlačené hárky do zásobníka 1 lícovou stranou nahor tak, aby spodný okraj papiera
vchádzal do tlačiarne ako prvý. Druhú stranu musíte tlačiť zo zásobníka 1.
8.
Ak sa zobrazí výzva, pokračujte stlačením tlačidla na ovládacom paneli.
Používanie ponuky Služby v systémoch Mac
Ak je produkt pripojený k sieti, použite kartu Services (Služby), aby ste získali informácie o produkte
a stave spotrebného materiálu.
1.
V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.
2.
Otvorte ponuku Services (Služby).
3.
Aby ste otvorili vstavaný webový server a vykonali údržbu, uskutočnite nasledovné:
4.
SKWW
a.
Zvoľte kartu Device Maintenance (Údržba zariadenia).
b.
Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte úlohu.
c.
Stlačte tlačidlo Launch (Spustiť).
Aby ste prešli na rôzne webové stránky podpory pre tento výrobok, vykonajte nasledujúce:
a.
Zvoľte kartu Services on the Web (Webové služby).
b.
V ponuke vyberte niektorú možnosť.
c.
Stlačte tlačidlo Go! (Choď!).
Tlač v systéme Mac
41
Faxovanie v systéme Mac
Aby ste odoslali fax vytlačením na ovládači faxu, dokončite nasledujúce kroky:
1.
Otvorte dokument, ktorý chcete faxovať.
2.
Kliknite na tlačidlo File (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo Print (Tlač).
3.
V kontextovej ponuke Printer (Tlačiareň) vyberte tlačový rad faxu, ktorý chcete použiť.
4.
V poli Copies (Kópie) v prípade potreby nastavte počet kópií.
5.
V kontextovej ponuke Paper Size (Formát papiera) nastavte v prípade potreby formát papiera.
6.
V oblasti Fax Information (Faxové údaje) zadajte faxové číslo jedného alebo niekoľkých
príjemcov.
POZNÁMKA: Ak potrebujete zadať predvoľbu, zadajte ju do poľa Dialing Prefix (Predvoľba).
7.
42
Kliknite na možnosť Fax.
Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac
SKWW
Skenovanie v systéme Mac
Použitie softvéru HP Scan na skenovanie snímok do počítača Mac.
1.
Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača dokumentov.
2.
Otvorte priečinok Applications (Aplikácie) a potom kliknite na Hewlett-Packard. Dvakrát
kliknite na HP Scan.
3.
Otvorte ponuku HP Scan a kliknite na Preferences (Preferencie). V kontextovej ponuke
Scanner (Skener) vyberte v zozname zariadenie a kliknite na Continue (Pokračovať).
4.
Ak chcete použiť štandardné predvolené nastavenia, ktoré produkujú výsledky prijateľné pre text
i obrázky, kliknite na tlačidlo Scan (Skenovať).
Ak chcete použiť predvoľby optimalizované pre obrázky alebo textové dokumenty, vyberte
predvoľbu z kontextovej ponuky Scanning Presets (Predvoľby skenovania). Ak chcete upraviť
nastavenia, kliknite na tlačidlo Edit (Upraviť). Keď ste pripravení na skenovanie, kliknite na
tlačidlo Scan (Skenovať).
5.
Ak chcete skenovať ďalšie stránky, vložte ďalšiu stránku a kliknite na Scan (Skenovať). Ak
chcete pridať nové stránky do aktuálneho zoznamu, kliknite na Append to List (Pridať do
zoznamu). Opakujte, kým nenaskenujete všetky stránky.
6.
Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť) a potom prejdite na priečinok v počítači, do ktorého chcete
súbor uložiť.
POZNÁMKA: Ak chcete naskenované snímky ihneď vytlačiť, kliknite na tlačidlo Print (Tlačiť).
SKWW
Skenovanie v systéme Mac
43
44
Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac
SKWW
5
SKWW
Pripojenie produktu
●
Podporované sieťové operačné systémy
●
Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní
●
Pripojenie pomocou rozhrania USB
●
Pripojte zariadenie k sieti
45
Podporované sieťové operačné systémy
Nasledujúce operačné systémy podporujú sieťovú tlač:
Odporúčaná inštalácia
softvéru
●
46
Windows XP (32-bitový a Service
Pack 2)
●
Windows Vista (32-bitový a 64bitový)
●
Windows 7 (32-bitový a 64bitový)
Kapitola 5 Pripojenie produktu
Ovládač tlače a skenovania
Iba ovládač tlačiarne
●
Windows Server 2003 (32-bitový,
Service Pack 3)
●
Linux (Iba web)
●
●
Windows Server 2008
Modelové skripty pre systém UNIX
(Iba web)
SKWW
Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní
Spoločnosť HP nepodporuje siete typu peer-to-peer, keďže nejde o funkciu ovládačov tlačiarní HP,
ale operačných systémov spoločnosti Microsoft. Navštívte webové stránky spoločnosti Microsoft
v lokalite www.microsoft.com.
SKWW
Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní
47
Pripojenie pomocou rozhrania USB
POZNÁMKA: Nepripájajte kábel USB od produktu k počítaču, kým nebudete k tomu vyzvaní.
48
1.
Do počítača vložte disk CD produktu. Ak sa inštalačný program softvéru nespustí, prejdite na
súbor setup.exe na disku CD a dvakrát na neho kliknite.
2.
Postupujte podľa pokynov v inštalačnom programe.
3.
Umožnite, aby sa dokončil proces inštalácie a potom reštartujte počítač.
Kapitola 5 Pripojenie produktu
SKWW
Pripojte zariadenie k sieti
Podporované sieťové protokoly
Na pripojenie produktu prispôsobeného na pripojenie k sieti potrebujete sieť, ktorá používa jeden
alebo niekoľko z nasledujúcich protokolov.
●
TCP/IP (IPv4 alebo IPv6)
●
Port 9100
●
LPR
●
DHCP
●
AutoIP
●
SNMP
●
Bonjour
●
SLP
●
WSD
●
NBNS
●
LLMNR
Inštalácia produktu do káblovej siete
Konfigurácia IP adresy
IP adresa produktu sa dá nastaviť manuálne alebo sa môže nakonfigurovať automaticky
prostredníctvom DHCP, BootP, prípadne AutoIP.
Manuálna konfigurácia
Manuálne sa dá nakonfigurovať len protokol IPv4.
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Inštalácia siete a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Konfig. TCP/IP a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Ručná a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou alfanumerických tlačidiel zadajte IP adresu a potom stlačte tlačidlo OK.
6.
Ak nie je IP adresa správna, pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Nie a potom stlačte
tlačidlo OK. Zopakujte krok 5 so zadaním správnej IP adresy a následne zopakujte krok 5 pre
nastavenia masky podsiete a predvolenej brány.
Automatická konfigurácia
SKWW
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Inštalácia siete a potom stlačte tlačidlo OK.
Pripojte zariadenie k sieti
49
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Konfig. TCP/IP a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Automaticky a potom stlačte tlačidlo OK.
Môže trvať niekoľko minút, kým bude automatická IP adresa pripravená pre použitie.
POZNÁMKA: Ak chcete vypnúť alebo zapnúť určité automatické režimy IP (ako napríklad BOOTP,
DHCP alebo AutoIP), tieto nastavenia sa môžu zmeniť s použitím vstavaného webového servera
alebo iba pomocou programu HP ToolboxFX.
Inštalácia softvéru
1.
Ukončite všetky otvorené programy v počítači.
2.
Nainštalujte softvér z disku CD.
3.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
4.
Po vyzvaní vyberte možnosť Pripojiť sa prostredníctvom drôtovej siete a potom kliknite na
tlačidlo Ďalej.
5.
V zozname dostupných tlačiarní vyberte tlačiareň so správnou IP adresou.
6.
Stlačte tlačidlo Dokončiť.
7.
Na obrazovke Ďalšie možnosti môžete nainštalovať dodatočný softvér, prípadne kliknúť na
tlačidlo Dokončiť.
8.
Z ľubovoľného programu vytlačte jednu stranu, a tak sa presvedčte, či je tlačový softvér správne
nainštalovaný.
Konfigurovanie sieťových nastavení
Zobrazenie alebo zmena nastavení siete
Na zobrazenie alebo zmenu konfiguračných nastavení protokolu IP môžete použiť vstavaný webový
server.
1.
Vytlačte konfiguračnú stránku a nájdite adresu IP.
●
Ak používate protokol IPv4, adresa IP obsahuje iba číslice. Má takýto formát:
xxx.xxx.xxx.xxx
●
Ak používate protokol IPv6, adresa IP je hexadecimálna kombinácia znakov a číslic.
Nadobúda formát podobný nasledujúcemu:
xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
50
2.
Ak chcete spustiť vstavaný webový server HP, zadajte IP adresu (IPv4) do adresového riadku
webového prehľadávača. Ak používate IPv6, použite protokol používaný v rámci webového
prehliadača na zadávanie adries IPv6.
3.
Kliknutím na kartu Networking (Sieť) získajte informácie o sieti. Nastavenia môžete podľa
potreby zmeniť.
Kapitola 5 Pripojenie produktu
SKWW
Nastavenie alebo zmena hesla zariadenia
Pomocou vstavaného webového servera HP nastavte heslo alebo zmeňte existujúce heslo pre
zariadenie pripojené k sieti.
1.
Do riadku s adresou webového prehliadača zadajte IP adresu zariadenia. Kliknite na kartu
Networking (Sieťová práca) a následne kliknite na prepojenie Security (Zabezpečenie).
POZNÁMKA: Ak je nastavené heslo, budete vyzvaní na zadanie hesla. Zadajte heslo a potom
kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).
2.
Zadajte nové heslo do políčka New Password (Nové heslo) a do políčka Verify Password
(Overenie hesla).
3.
Heslo uložte kliknutím na tlačidlo Apply (Použiť) v spodnej časti okna.
Nastavenie rýchlosti linky
POZNÁMKA: Nesprávne zmeny nastavení rýchlosti linky môžu zabrániť, aby produkt komunikoval
s inými sieťovými zariadeniami. Vo väčšine prípadov by sa mal produkt nechať v automatickom
režime. Zmeny môžu spôsobiť, že produkt bude prechádzať medzi cyklami napájania. Zmeny
vykonajte len v prípade, že je produkt v nečinnosti.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Inštalácia siete a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Link Speed (Rýchlosť pripojenia) a potom
stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte jedno z nasledujúcich nastavení.
●
Automaticky
●
10T Full (10T Plná)
●
10T Half (10T Polovičná)
●
100TX Full (100TX Plná)
●
100TX Half (100TX Polovičná)
.
POZNÁMKA: Nastavenia musia zodpovedať sieťovému produktu, ku ktorému sa pripájate
(sieťový rozbočovač, prepínač, brána, router alebo počítač).
5.
SKWW
Stlačte tlačidlo OK. Tlačiareň sa vypne a potom zapne.
Pripojte zariadenie k sieti
51
52
Kapitola 5 Pripojenie produktu
SKWW
6
SKWW
Papier a tlačové médiá
●
Vysvetlenie spôsobu používania papiera
●
Zmena ovládača tlačiarne s ohľadom na typ a veľkosť papiera
●
Podporované veľkosti papiera
●
Podporované typy papiera a kapacita zásobníkov
●
Vkladanie papiera do zásobníkov
●
Vkladanie do podávača dokumentov
●
Konfigurácia zásobníkov
53
Vysvetlenie spôsobu používania papiera
Tento produkt podporuje množstvo druhov papiera a iných tlačových médií v súlade s usmerneniami
v tejto používateľskej príručke. Papier alebo tlačové médiá, ktoré nespĺňajú tieto usmernenia, môžu
spôsobovať nízku kvalitu tlače, zvýšený výskyt zaseknutí a predčasné opotrebenie produktu.
Najlepšie výsledky dosiahnete používaním značkového papiera a tlačových médií od spoločnosti HP
navrhnutých pre laserové tlačiarne alebo univerzálne používanie. Nepoužívajte papier alebo médiá
určené pre atramentové tlačiarne. Spoločnosť Hewlett-Packard nemôže odporúčať použitie iných
značiek alebo médií, pretože nemôže kontrolovať ich kvalitu.
Môže sa stať, že papier spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto príručke a napriek tomu výsledky
tlače stále nie sú uspokojivé. Môže to byť spôsobené nesprávnou manipuláciou, extrémnou teplotou
alebo vlhkosťou, prípadne inými faktormi, ktoré spoločnosť Hewlett-Packard nemôže nijako ovplyvniť.
UPOZORNENIE: Používanie papiera alebo tlačových médií, ktoré nevyhovujú požiadavkám
spoločnosti HP, môže spôsobiť problémy a nutnosť opravy tlačiarne. Na takéto opravy sa záruka
spoločnosti Hewlett-Packard ani servisné zmluvy nevzťahujú.
Usmernenia pre špeciálne typy papiera
Tento produkt podporuje tlač na špeciálne médiá. Použite nasledujúce usmernenia, aby ste
dosahovali uspokojivé výsledky. Pri používaní špeciálneho papiera alebo tlačových médií sa uistite,
že ste nastavili typ a rozmer papiera tlačiarne pre dosahovanie optimálnych výsledkov.
UPOZORNENIE: Produkty HP LaserJet používajú natavovacie jednotky, ktoré natavujú suché
čiastočky tonera na papier v podobe veľmi precíznych bodov. Papier pre laserovú tlač značky HP je
navrhnutý tak, aby zniesol tieto extrémy teploty. Používaním papiera pre atramentovú tlač môžete
produkt poškodiť.
Typ médií
Možno
Nemožno
Obálky
●
Skladovať obálky na rovnom
povrchu.
●
●
Používať pokrčené, zlepené
obálky, obálky so zárezmi alebo
inak poškodené obálky.
Používať obálky so spojom po
celom okraji obálky.
●
Používať obálky so samolepiacimi
prúžkami schválené na používanie
v laserových tlačiarňach.
Používať obálky, ktoré obsahujú
zapínanie, úchytky, priesvitné
okná alebo natierané okraje.
●
Používať samolepiace alebo iné
syntetické materiály.
●
Štítky
Fólie
54
Kapitola 6 Papier a tlačové médiá
●
Používať len štítky bez medzier
medzi jednotlivými štítkami.
●
Používať štítky so záhybmi,
bublinami alebo poškodené štítky.
●
Používajte štítky, ktoré ležia
naplocho.
●
Tlačiť na listy s chýbajúcimi
štítkami.
●
Používať len kompletný list štítkov.
●
Používajte len priehľadné fólie,
ktoré sú schválené na používanie
vo farebných laserových
tlačiarňach.
●
Používať priesvitné tlačové médiá,
ktoré nie sú schválené pre
laserové tlačiarne.
●
Umiestňovať fólie na rovný povrch
po vybratí z tlačiarne.
SKWW
SKWW
Typ médií
Možno
Nemožno
Hlavičkový papier alebo predtlačené
formuláre
●
Používať len hlavičkový papier
alebo predtlačené formuláre
schválené na používanie v
laserových tlačiarňach.
●
Používať hlavičkové papiere s
kovovými časťami alebo so silným
reliéfom.
Ťažký papier
●
Používať len ťažký papier
schválený na používanie v
laserových tlačiarňach,
zodpovedajúci hmotnostným
špecifikáciám stanoveným pre
tento produkt.
●
Používať ťažší papier, ako sa
odporúča v špecifikáciách
príslušného média pre tento
produkt, s výnimkou papiera od
spoločnosti HP schváleného pre
tento produkt.
Lesklý alebo natieraný papier
●
Používať len lesklý alebo
natieraný papier schválený na
používanie v laserových
tlačiarňach.
●
Používať lesklý alebo natieraný
papier určený na používanie v
tlačiarňach inkjet.
Vysvetlenie spôsobu používania papiera
55
Zmena ovládača tlačiarne s ohľadom na typ a veľkosť
papiera
POZNÁMKA: Ak v softvérovej aplikácii zmeníte nastavenia stránky, tieto nastavenia prepíšu
akéhoľvek nastavenia v ovládači tlačiarne.
56
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti aleboPreferencie.
3.
Kliknite na kartu Papier/kvalita.
4.
Formát vyberte v rozbaľovacom zozname Veľkosť papiera.
5.
Typ papiera vyberte v rozbaľovacom zozname Typ papiera.
6.
Stlačte tlačidlo OK.
Kapitola 6 Papier a tlačové médiá
SKWW
Podporované veľkosti papiera
POZNÁMKA: Aby ste získali najlepšie tlačové výsledky, pred tlačou vyberte v ovládači tlačiarne
správny rozmer a typ papiera.
Ovládač tlačiarne podporuje pri automatickej obojstrannej tlači len niektoré rozmery médií. Pre iné
rozmery médií použite manuálnu obojstrannú tlač.
Tabuľka 6-1 Podporované veľkosti papiera a tlačových médií
Veľkosť
Rozmery
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
A4
210 x 297 mm
Executive
184 x 267 mm
8,5 x 13
216 x 330 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
B5 (JIS)
182 x 257 mm
16k
184 x 260 mm
Zásobník 1
Prioritná vstupná
zásuvka
Zásobník 1
Prioritná vstupná
zásuvka
195 x 270 mm
197 x 273 mm
Vlastný
Minimálne: 76 x 127 mm
Maximálne: 216 x 356 mm
Tabuľka 6-2 Podporované obálky a pohľadnice
SKWW
Veľkosť
Rozmery
Obálka č. 10
105 x 241 mm
Obálka DL
110 x 220 mm
Obálka C5
162 x 229 mm
Obálka B5
176 x 250 mm
Obálka Monarch
98 x 191 mm
Podporované veľkosti papiera
57
Tabuľka 6-2 Podporované obálky a pohľadnice (pokračovanie)
58
Veľkosť
Rozmery
Japonská
pohľadnica
100 x 148 mm
Dvojitá otočená
japonská
pohľadnica
148 x 200 mm
Kapitola 6 Papier a tlačové médiá
Zásobník 1
Prioritná vstupná
zásuvka
SKWW
Podporované typy papiera a kapacita zásobníkov
Úplný zoznam typov papiera značky HP, ktoré táto tlačiareň podporuje, nájdete na adrese
www.hp.com/support/ljm1530series.
Typ papiera (ovládač tlačiarne)
Zásobník 1
Prioritná vstupná zásuvka
Obyčajný
Recyklovaný
Vellum
Ľahký
Stredne ťažký
Ťažký
Veľmi ťažký
Hlavičkový
Predtlačený
Preddierovaný
Farebný
Kancelársky
Drsný
Obálka
Štítky
Kartičky
Priesvitná fólia
Pohľadnice
Zásobník alebo priehradka
Typ papiera
Technické údaje
Množstvo
Zásobník 1
Papier
Rozsah:
250 hárkov kancelárskeho
papiera s hmotnosťou 75 g/m220.
60 g/m2 (kancelársky) až 163 g/
m243 (kancelársky)
SKWW
Obálky
Menej ako 60 g/m2 až 90 g/m2 –
kancelársky papier
Do 10 obálok
Priehľadné fólie
Minimálna hrúbka 0,13 mm
Až 125 fólií
Podporované typy papiera a kapacita zásobníkov
59
Zásobník alebo priehradka
Typ papiera
Technické údaje
Množstvo
Prioritná vstupná zásuvka
Papier
Rozsah:
Ekvivalentné k 10 hárkom 75 g/
m220 kancelárskeho papiera
60 g/m2 (kancelársky) až 163 g/
m243 (kancelársky)
Výstupný zásobník
Priehľadné fólie
Minimálna hrúbka 0,13 mm
Maximálna výška stohu: 1 mm
Papier
Rozsah:
Do 125 hárkov kancelárskeho
papiera 75 g/m2
60 g/m2 (kancelársky) až 163 g/
m243 (kancelársky)
Priesvitné fólie
Minimálna hrúbka 0,13 mm
Až 75 fólií
Obálky
Menej ako 60 g/m2 až 90 g/m2 –
kancelársky papier
Až 10 obálok
Orientácia papiera pri vkladaní do zásobníkov
Používajte len papier odporúčaný pre laserové tlačiarne.
Ak používate papier, ktorý vyžaduje špecifickú orientáciu, vložte ho podľa informácií v tejto tabuľke.
Typ papiera
Ako vkladať papier
Predtlačený alebo hlavičkový
●
Lícom nahor
●
Horná hrana smerom do produktu
●
Lícom nahor
●
Otvory smerom na ľavú stranu produktu
●
Lícom nahor
●
Ľavá krátka hrana smerom do produktu
Prepunched (Perforovaný)
Obálka
POZNÁMKA: Na vytlačenie jednej obálky alebo iného špeciálneho média používajte prioritnú
vstupnú zásuvku. Pri tlači viacerých obálok alebo iných špeciálnych médií používajte zásobník 1.
60
Kapitola 6 Papier a tlačové médiá
SKWW
Vkladanie papiera do zásobníkov
Vkladanie do prioritnej vstupnej zásuvky
Do prioritnej vstupnej zásuvky je možné vložiť až desať listov papiera alebo jednu obálku, jednu
priehľadnú fóliu, prípadne jeden hárok štítkov alebo vizitiek.
1.
Vložte papier s hornou časťou dopredu a so
stranou určenou na tlač smerom nahor.
2.
Ak sa chcete vyhnúť uviaznutiu a šikmej tlači,
pred vložením papiera vždy upravte bočné
vodiace lišty.
Plnenie zásobníka 1
Zásobník 1 dokáže pojať až 250 listov kancelárskeho papiera s hmotnosťou 60 až 90 g/m2 .
POZNÁMKA: Keď pridávate nový papier, vyberte všetok papier zo vstupného zásobníka a stoh
nových papierov zarovnajte. Papier neprelistúvajte. Tak zabránite tomu, aby sa do produktu zaviedlo
viac listov naraz a znížite tým riziko uviaznutia papiera.
SKWW
Vkladanie papiera do zásobníkov
61
62
1.
Papier vložte do vstupného zásobníka lícnou
stranou smerujúcou nahor, vrchnou stranou
dopredu.
2.
Nastavujte vodiace lišty, pokiaľ nebudú
priliehať k papieru.
Kapitola 6 Papier a tlačové médiá
SKWW
Vkladanie do podávača dokumentov
POZNÁMKA: Keď pridávate nový papier, vyberte všetok papier zo vstupného zásobníka a stoh
nových papierov zarovnajte. Médiá neprevzdušňujte. Tak zabránite tomu, aby sa do produktu
zaviedlo viac listov naraz a znížite tým riziko uviaznutia papiera.
UPOZORNENIE: Aby ste zabránili poškodeniu produktu, nevkladajte originál, ktorý obsahuje
korekčnú pásku, korekčnú kvapalinu, papierové sponky alebo svorky zošívačky. Do podávača
dokumentov nevkladajte ani fotografie, malé originály alebo krehké originály.
Podávač dokumentov dokáže pojať až 35 listov kancelárskeho papiera s hmotnosťou 60 až 90 g/m2 .
1.
Originály vložte do podávača dokumentov
lícnou stranou nahor.
2.
Nastavujte vodiace lišty, pokiaľ nebudú
priliehať k papieru.
SKWW
Vkladanie do podávača dokumentov
63
Konfigurácia zásobníkov
Zariadenie predvolene čerpá papier z prioritnej vstupnej zásuvky. Ak je prioritná vstupná zásuvka
prázdna, produkt čerpá papier zo zásobníka 1. Konfiguráciou zásobníka 1 tohto produktu zmeníte
nastavenia tepla a rýchlosti s ohľadom na dosahovanie čo najlepšej kvality tlače vzhľadom na
používaný papier. Ak u väčšiny alebo všetkých tlačových úloh využívate špeciálny papier, zmeňte
toto predvolené nastavenie zariadenia.
Nasledovná tabuľka uvádza potenciálne spôsoby, ktoré môžete použiť na prispôsobenie nastavení
zásobníkov vašim potrebám.
Použitie papiera
Konfigurácia zariadenia
Print (Tlačiť)
Do oboch zásobníkov vložte rovnaký
papier a nastavte zariadenie tak, aby po
vyprázdnení jedného zásobníka začalo
papier čerpať z druhého zásobníka.
●
Vložte papier do prioritného
vstupného zásobníka alebo
zásobníka 1. Ak ste nezmenili
predvolené nastavenia pre typ a
veľkosť, nie je potrebná žiadna
konfigurácia.
Z prostredia softvérovej aplikácie
vytlačte úlohu.
Špeciálny papier (napr. ťažký papier
alebo hlavičkový papier) pri občasnom
použití podávajte zo zásobníka, ktorý
zvyčajne obsahuje obyčajný papier.
●
Vložte špeciálny papier do
zásobníka 1.
V dialógovom okne tlače v príslušnej
softvérovej aplikácii pred odoslaním
vyberte typ papiera, ktorý sa zhoduje s
typom špeciálneho papiera, ktorý je
vložený v zásobníku a zvoľte zásobník
1 ako zdroj papiera. Uistite sa, že sa v
prioritnej vstupnej zásuvke nenachádza
žiaden papier.
Časté použitie špeciálneho papiera
(napr. ťažký papier alebo hlavičkový
papier) z jedného zásobníka.
●
Do zásobníka 1 vložte špeciálny
papier a nakonfigurujte zásobník
pre tento typ papiera.
V dialógovom okne tlače v príslušnej
softvérovej aplikácii pred odoslaním
vyberte typ papiera, ktorý sa zhoduje s
typom špeciálneho papiera, ktorý je
vložený v zásobníku a zvoľte zásobník
1 ako zdroj papiera. Uistite sa, že sa v
prioritnej vstupnej zásuvke nenachádza
žiaden papier.
Konfigurácia zásobníka
1.
Skontrolujte, či je produkt zapnutý.
2.
Vykonajte niektorú z nasledujúcich úloh:
3.
64
●
Control panel (Ovládací panel): Otvorte ponuku Nastavenia systému a potom otvorte
ponuku Nastavenie papiera. Zvoľte si zásobník, ktorý chcete konfigurovať.
●
Embedded Web server (Vstavaný webový server): Kliknite na kartu Settings
(Nastavenia) a potom kliknite na položku Paper Handling (Manipulácia s papierom) na
ľavom paneli.
Zmeňte požadované nastavenie zásobníkov a potom stlačte tlačidlo OK alebo kliknite na tlačidlo
Apply (Použiť).
Kapitola 6 Papier a tlačové médiá
SKWW
7
Tlačové úlohy
Táto časť obsahuje informácie o bežných tlačových úlohách.
SKWW
●
Zrušenie tlačovej úlohy
●
Základné úlohy tlače v systéme Windows
●
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows
65
Zrušenie tlačovej úlohy
Ak sa tlačová úloha práve tlačí, zrušte ju stlačením tlačidla Zrušiť
na ovládacom paneli produktu.
POZNÁMKA: Stlačením tlačidla Zrušiť vymažete úlohu, ktorú produkt práve spracováva. Ak je
spustených viacero procesov (napríklad produkt tlačí dokument, zatiaľ čo prijíma fax), stlačením
tlačidla Zrušiť sa vymaže proces, ktorý sa práve zobrazuje na ovládacom paneli produktu.
Tlačovú úlohu môžete tiež zrušiť zo softvérového programu alebo tlačového radu.
Aby ste okamžite zastavili tlačovú úlohu, vyberte zostávajúce tlačové médiá z produktu. Po zastavení
tlače použite nasledujúce možnosti:
66
●
Ovládací panel produktu: Tlačovú úlohu zrušíte stlačením a pustením tlačidla Zrušiť
ovládacom paneli produktu.
●
Softvérový program: Zvyčajne sa na obrazovke počítača na krátky čas objaví dialógové okno,
umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.
●
Tlačový rad Windows: Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade (pamäti počítača) alebo v
tlačovom zoraďovači, vymažte ju tam.
na
◦
Windows XP: Kliknite na tlačidlo Štart, položku Nastavenie a potom Tlačiarne a faxy.
Dvakrát kliknite na ikonu produktu, aby ste otvorili okno, pravým tlačidlom kliknite na
tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom kliknite na položku Zrušiť.
◦
Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom pod
položkou Hardvér a zvuk kliknite na položku Tlačiareň. Dvakrát kliknite na ikonu produktu,
aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť a potom
kliknite na položku Zrušiť.
◦
Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy. Dvakrát kliknite
na ikonu produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú
chcete zrušiť a potom kliknite na položku Zrušiť.
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
Základné úlohy tlače v systéme Windows
Spôsoby otvorenia dialógového okna tlače v softvérových aplikáciách môžu byť odlišné. Nasledovné
pokyny popisujú štandardný spôsob. Niektoré softvérové aplikácie nedisponujú ponukou File (Súbor).
Ak sa chcete dozvedieť, ako otvoriť dialógové okno tlače, naštudujte si dokumentáciu k vášmu
softvéru.
Otvorenie ovládača tlačiarne v systéme Windows
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
Získajte pomoc pre ktorúkoľvek možnosť tlače v systéme Windows
1.
Kliknutím na tlačidlo Pomocník otvoríte online pomocníka.
SKWW
Základné úlohy tlače v systéme Windows
67
Zmena počtu tlačených kópií v systéme Windows
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Zvoľte produkt a potom zvoľte počet kópií.
Uloženie vlastných nastavení tlače na opakované použitie v systéme
Windows
Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows
68
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
3.
Kliknite na kartu Klávesové skratky pre tlač.
4.
Vyberte jednu zo skratiek a potom kliknite na
tlačidlo OK.
POZNÁMKA: Po zvolení skratky sa na
ostatných kartách ovládača tlače zmenia
príslušné nastavenia.
Tvorba klávesových skratiek pre tlač
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
SKWW
Základné úlohy tlače v systéme Windows
69
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Klávesové skratky pre tlač.
4.
Vyberte existujúcu klávesovú skratku ako
základ.
POZNÁMKA: Vždy zvoľte skratku pred
nastavením niektorého z nastavení v pravej
časti obrazovky. Ak upravíte nastavenia a
potom vyberiete skratku, prípadne ak
vyberiete odlišnú skratku, prídete o všetky
úpravy.
70
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
5.
Pre novú klávesovú skratku vyberte možnosti
tlače.
POZNÁMKA: Na tejto alebo iných kartách
ovládača tlačiarne môžete zvoliť možnosti
tlače. Po výbere možností na ostatných
kartách sa vráťte na kartu Klávesové skratky
pre tlač a následne pokračujte ďalším
krokom.
6.
Stlačte tlačidlo Uložiť ako.
7.
Napíšte názov skratky a kliknite na tlačidlo
OK.
Zlepšenie kvality tlače v systéme Windows
Zvoľte veľkosť stránky v systéme Windows
SKWW
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.
Základné úlohy tlače v systéme Windows
71
3.
Kliknite na kartu Papier/kvalita.
4.
Veľkosť vyberte v rozbaľovacom zozname Veľkosť papiera.
Zvolenie vlastnej veľkosti strany v systéme Windows
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Papier/kvalita.
4.
Stlačte tlačidlo Vlastná veľkosť.
5.
Zadajte názov voliteľnej veľkosti a stanovte rozmery.
●
Šírka sa vzťahuje na krátky okraj papiera.
●
Dĺžka sa vzťahuje na dlhý okraj papiera.
POZNÁMKA: Papier vždy vkladajte do zásobníkov kratším okrajom dopredu.
6.
Kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo OK na karte Papier/kvalita. Stránka voliteľnej
veľkosti sa zobrazí v zozname formátov papiera pri nasledovnom otvorení ovládača tlačiarne.
Výber typu papiera v systéme Windows
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Papier/kvalita.
4.
V rozbaľovacom zozname Typ papiera kliknite na možnosť Ďalšie....
5.
Rozviňte zoznam možností Typ.
6.
Rozbaľte kategóriu typy papiera, ktorá najlepšie popisuje váš papier, a potom kliknite na typ
papiera, ktorý používate.
Výber zásobníka na papier v systéme Windows
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Papier/kvalita.
4.
Zásobník vyberte v rozbaľovacom zozname Zdroj papiera.
Tlač na obidve strany (duplexná tlač) v systéme Windows
Zariadenie podporuje nasledovné typy papiera pre automatickú duplexnú tlač:
72
●
Obyčajný
●
Ľahký
●
Hlavičkový papier
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
●
Predtlačený
●
Farebný
●
Kancelársky
●
Drsný
Zariadenie podporuje nasledovné formáty papiera pre automatickú duplexnú tlač:
●
Letter
●
Legal
●
A4
●
216 x 330 mm
Papier, ktorý nespĺňa podporované typy a formáty pre automatickú duplexnú tlač, je možné použiť na
manuálnu duplexnú tlač.
Automatická tlač na obidve strany v systéme Windows
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
SKWW
Základné úlohy tlače v systéme Windows
73
3.
Kliknite na kartu Dokončuje sa.
4.
Označte zaškrtávacie políčko Obojstranná
tlač. Vytlačte úlohu kliknutím na tlačidlo OK.
Manuálna tlač na obidve strany v systéme Windows
1.
74
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Dokončuje sa.
4.
Označte zaškrtávacie políčko Tlač na obidve
strany (manuálne). Vytlačte prvú stranu
úlohy kliknutím na tlačidlo OK.
SKWW
Základné úlohy tlače v systéme Windows
75
5.
Po zobrazení výzvy na obrazovke vyberte
vytlačený stoh z výstupnej priehradky a vložte
ho do zásobníka 1 pri zachovaní správnej
orientácie.
6.
V ovládacom paneli stlačením tlačidla OK
vytlačíte druhú stranu úlohy.
Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows
76
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
3.
Kliknite na kartu Dokončuje sa.
4.
V rozbaľovacom zozname Strán na hárok
vyberte počet strán na hárok.
5.
Zvoľte správne možnosti Vytlačiť testovaciu
stránku, Poradie strán a Orientácia.
SKWW
Základné úlohy tlače v systéme Windows
77
Výber orientácie stránky Windows
78
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
3.
Kliknite na kartu Dokončuje sa.
4.
V oblasti Orientácia vyberte možnosť Na
výšku alebo Na šírku.
Aby ste vytlačili zobrazenie na strane
obrátene, vyberte možnosť Otočiť o 180
stupňov.
SKWW
Základné úlohy tlače v systéme Windows
79
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows
Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme
Windows
80
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Papier/kvalita.
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
4.
V rozbaľovacom zozname Typ papiera
kliknite na možnosť Ďalšie....
5.
Rozviňte zoznam možností Typ.
SKWW
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows
81
6.
Rozviňte zoznam možností Iné.
7.
Zvoľte možnosť pre používaný typ papiera a
kliknite na tlačidlo OK.
Tlač na špeciálny papier, štítky alebo priehľadné fólie
1.
82
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Papier/kvalita.
4.
V rozbaľovacom zozname Typ papiera
kliknite na možnosť Ďalšie....
SKWW
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows
83
5.
84
Rozbaľte zoznam možností Typ.
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
6.
Rozbaľte kategóriu typov papiera, ktorá
najlepšie popisuje váš papier.
POZNÁMKA: Štítky a priehľadné fólie sa
nachádzajú v zozname možností Other
(Ostatné).
7.
Zvoľte možnosť pre používaný typ papiera a
kliknite na tlačidlo OK.
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
SKWW
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows
85
86
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Papier/kvalita.
4.
V oblasti Špeciálne strany kliknite na
možnosť Vytlačiť stránky na odlišný papier
a potom na tlačidlo Nastavenia.
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
5.
V oblasti Strán v dokumente vyberte
možnosť Prvá alebo Posledná.
6.
V rozbaľovacích zoznamoch Zdroj papiera a
Typ papiera zvoľte správne možnosti. Stlačte
tlačidlo Pridať.
SKWW
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows
87
7.
Ak tlačíte tak prvé ako aj posledné stránky na
odlišný papier, zopakujte kroky 5 a 6 a zvoľte
možnosti pre druhú stránku.
8.
Stlačte tlačidlo OK.
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky
1.
88
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Efekty.
4.
Kliknite na tlačidlo Vytlačiť dokument na a
potom v rozbaľovacom zozname vyberte
veľkosť.
Pridanie vodotlače k dokumentu v systéme Windows
SKWW
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Efekty.
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows
89
4.
Vodotlač vyberte v rozbaľovacom zozname Vodoznaky.
Prípadne na pridanie nového vodoznaku do zoznamu kliknite na tlačidlo Upraviť. Špecifikujte
nastavenia pre vodotlač a potom kliknite na tlačidlo OK.
5.
Aby ste vytlačili vodotlač len na prvej strane, označte zaškrtávacie políčko Iba prvá strana. V
opačnom prípade sa vodotlač vytlačí na každej strane.
Vytvorenie brožúry v systéme Windows
90
1.
V ponuke File (Súbor) v softvérovom
programe kliknite na položku Print (Tlačiť).
2.
Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo
Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Dokončuje sa.
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
4.
Označte zaškrtávacie políčko Obojstranná
tlač.
5.
V rozbaľovacom zozname Tlač brožúr
kliknite na možnosť Väzba vľavo alebo
Väzba vpravo. Možnosť Strán na hárok sa
automaticky zmení na 2 strany na hárok.
SKWW
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows
91
92
Kapitola 7 Tlačové úlohy
SKWW
8
SKWW
Kopírovanie
●
Používanie funkcií kopírovania
●
Nastavenia kopírovania
●
Kopírovanie fotografií
●
Kopírovanie originálov rôznej veľkosti
●
Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranná tlač)
93
Používanie funkcií kopírovania
Jednodotykové kopírovanie
1.
Položte dokument na sklo skenera.
2.
Stlačením tlačidla Spustiť kopírovanie
3.
Proces zopakujte pre každú kópiu.
spustite kopírovanie.
Viacero kópií
94
1.
Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača dokumentov.
2.
Počet kópií zadajte pomocou numerickej klávesnice.
3.
Stlačením tlačidla Spustiť kopírovanie
Kapitola 8 Kopírovanie
spustite kopírovanie.
SKWW
Kopírovanie viacstranového originálu
1.
Pôvodný dokument vložte do podávača dokumentov.
2.
Stlačením tlačidla Spustiť kopírovanie
spustite kopírovanie.
Kopírovanie identifikačných kariet
Pomocou funkcie Identifikačná kópia skopírujete obidve strany identifikačných kariet alebo iných
dokumentov v malom formáte na rovnakú stranu jedného hárku papiera. Zariadenie vás vyzve k
skopírovaniu prvej strany a potom k položeniu druhej strany na inú časť skla skenera a zopakovaniu
kopírovania. Produkt súčasne vytlačí obidva obrázky na jednu stranu.
1.
Položte dokument na sklo skenera.
2.
Stlačte tlačidlo Ponuka kopírovania
SKWW
.
Používanie funkcií kopírovania
95
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku
Identifikačná kópia a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Po zobrazení výzvy na displeji ovládacieho
panela otočte dokument naruby, umiestnite
ho na inú časť skla skenera a potom stlačte
tlačidlo OK.
5.
Po zobrazení výzvy na displeji ovládacieho
panela stlačte tlačidlo Spustiť kopírovanie
.
Zrušenie kopírovania
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Zrušiť
.
POZNÁMKA: Ak je spustených viacero procesov, stlačením tlačidla Zrušiť
aktuálny proces a všetky čakajúce procesy.
odstránite
2.
Vyberte zostávajúce strany z podávača dokumentov.
3.
Stlačením tlačidla OK vysuňte zostávajúce strany z dráhy papiera podávača dokumentov.
Zmenšenie alebo zväčšenie obrázka kópie
96
1.
Položte dokument na sklo skenera alebo do
podávača dokumentov.
2.
Vyhľadajte tlačidlo Zmenšiť/Zväčšiť
Kapitola 8 Kopírovanie
.
SKWW
3.
Opakovaným stláčaním tlačidla Zmenšiť/
Zväčšiť zobrazte správny formát a potom
stlačte tlačidlo OK.
4.
Stlačením tlačidla Spustiť kopírovanie
spustite kopírovanie.
Skladanie kopírovacej úlohy
1.
Stlačte tlačidlo Ponuka kopírovania
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku
Predvolené zoradenie a potom stlačte
tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť Zap. a potom stlačte tlačidlo OK.
SKWW
.
Používanie funkcií kopírovania
97
Nastavenia kopírovania
Zmena kvality kopírovania
Nastavenie kvality kopírovania podľa pôvodného dokumentu
K dispozícii sú nasledovné nastavenia kvality kopírovania:
●
Automaticky: Toto nastavenie použite vtedy, keď sa nezaujímate o kvalitu kópie. Toto je
predvolené nastavenie.
●
Zmiešané: Toto nastavenie použite na dokumenty, ktoré obsahujú zmes textu a grafiky.
●
Obrázok: Toto nastavenie použite na kopírovanie grafiky bez fotografií.
●
Fotografia z filmu: Toto nastavenie použite na kopírovanie fotografií.
●
Text: Toto nastavenie vyberte pre dokumenty, ktoré obsahujú väčšinou text.
.
1.
Stlačte tlačidlo Ponuka kopírovania
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Optimalizovať a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť kvality kopírovania a potom stlačte
tlačidlo OK.
POZNÁMKA: Nastavenie sa po dvoch
minútach vráti na predvolenú hodnotu.
Nastavenie nastavenia predvolenej kópie konceptu
Použite ovládací panel, aby ste nastavili produkt na tlač kópií v režime konceptu.
POZNÁMKA: Toto nastavenie má vplyv len na kvalitu kopírovania. Nemá vplyv na kvalitu tlače.
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Ponuka kopírovania
.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Režim konceptu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo Vyp..
4.
Stlačením tlačidla OK výber uložíte.
Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy
Časom sa škvrny čiastočiek môžu nahromadiť na skle skenera a bielej plastovej podložke, čo môže
mať vplyv na výkon. Použite nasledujúci postup, aby ste vyčistili sklo skenera a bielu plastovú
podložku.
98
Kapitola 8 Kopírovanie
SKWW
1.
Použite hlavný vypínač na vypnutie produktu
a potom odpojte sieťovú zástrčku od
elektrickej zásuvky.
2.
Otvorte kryt skenera.
3.
Vyčistite sklo skenera a bielu plastovú
podložku pomocou mäkkej tkaniny alebo
špongie, ktorá bola mierne navlhčená jemným
čistiacim prostriedkom na sklo.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte leštiace
prostriedky, acetón, benzén, čpavok,
etylalkohol alebo tetrachlórmetán na žiadnu
časť produktu, pretože ho môžete poškodiť.
Neaplikujte tekutiny priamo na sklo alebo
prítlačnú plochu. Môžu presiahnuť a poškodiť
produkt.
4.
Sklo a biely plast vysušte pomocou
jelenicovej kože alebo špongie, aby ste
predišli tvorbe fľakov.
5.
Zapojte produkt a potom zapnite produkt
pomocou hlavného vypínača.
SKWW
Nastavenia kopírovania
99
Upravte svetlosť alebo tmavosť kópií
1.
Stlačte tlačidlo Svetlejšie/Tmavšie
.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami zvýšte alebo
znížte nastavenie svetlejšieho/tmavšieho
zobrazenia a potom stlačte tlačidlo OK.
POZNÁMKA: Nastavenie sa po dvoch
minútach vráti na predvolenú hodnotu.
Nastavenie formátu a typu papiera na kopírovanie na špeciálny papier
Produkt je nastavený tak, aby kopíroval na papier formátu Letter alebo A4, a to v závislosti od krajiny/
oblasti, v ktorej sa zakúpil. Veľkosť a typ kopírovaného papiera môžete zmeniť pre aktuálnu úlohu
kopírovania alebo pre všetky úlohy kopírovania.
Nastavenia formátu papiera
●
Letter
●
Legal
●
A4
Nastavenia typu papiera
●
Plain (Obyčajný)
●
Light (Ľahký)
●
Heavy (Ťažký)
●
Transparency (Priehľadná fólia)
●
Labels (Štítky)
●
Letterhead (Hlavičkový papier)
●
Envelope (Obálka)
●
Preprinted (Predtlačený)
●
Prepunched (Preddierovaný)
●
Colored (Farebný)
●
Bond (Kancelársky)
●
Recycled (Recyklovaný)
●
Mid weight (Stredne ťažký)
100 Kapitola 8 Kopírovanie
SKWW
●
Extra heavy (Veľmi ťažký)
●
Rough (Drsný papier)
●
Vellum (Pergamen)
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Nastavenie .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Nastavenia systému a potom stlačte tlačidlo
OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Nastavenie papiera a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Def. formát papiera a potom stlačte tlačidlo
OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte veľkosť
papiera a potom stlačte tlačidlo OK.
6.
Stlačením tlačidla OK výber uložíte.
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Nastavenie .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Nastavenia systému a potom stlačte tlačidlo
OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Nastavenie papiera a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Def. typ papiera a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte typ
papiera a potom stlačte tlačidlo OK.
6.
Stlačením tlačidla OK výber uložíte.
Uloženie zmien nastavení kopírovania ako predvolených nastavení
Na ovládacom paneli môžete pozmenené nastavenia uložiť ako nové predvolené nastavenia
zariadenia.
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Ponuka kopírovania
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Nastaviť ako nové predvolené hodnoty a
potom stlačte tlačidlo OK.
.
Obnovenie predvolených nastavení kopírovania
Použite ovládací panel na obnovenie nastavení kopírovania na predvolené hodnoty nastavené pri
výrobe.
SKWW
Nastavenia kopírovania 101
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Ponuka kopírovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť Restore Defaults (Obnoviť
predvolené nastavenia) a potom stlačte
tlačidlo OK.
3.
Stlačením tlačidla OK potvrďte, že chcete
obnoviť predvolené nastavenia.
102 Kapitola 8 Kopírovanie
SKWW
Kopírovanie fotografií
POZNÁMKA: Fotografie je potrebné kopírovať pomocou pracovnej plochy skenera, nie z podávača
dokumentov.
SKWW
1.
Zdvihnite kryt a položte fotografiu na pracovnú plochu skenera obrázkom smerom nadol a ľavý
horný roh fotografie umiestnite do rohu naznačeného ikonou na skeneri.
2.
Opatrne zatvorte kryt.
3.
Stlačte tlačidlo Spustiť kopírovanie
.
Kopírovanie fotografií 103
Kopírovanie originálov rôznej veľkosti
Ak chcete kopírovať originály zmiešaného formátu, použite sklo skenera.
POZNÁMKA: Originály zmiešaného formátu môžete kopírovať pomocou podávača dokumentov len
v prípade, ak majú stránky jeden spoločný rozmer. Môžete napríklad skombinovať stránky formátu
Letter a Legal, pretože majú rovnakú šírku. Stoh zo stránok vytvorte tak, aby vrchné okraje boli
vzájomne zarovnané a aby mali rovnakú šírku a odlišnú dĺžku.
1.
Do zásobníka 1 vkladajte papier, ktorý je dostatočne veľký na skopírovanie najväčšej stránky
pôvodného dokumentu.
2.
Umiestnite jednu stranu pôvodného dokumentu lícnou stranou otočenou nadol na sklo skenera.
3.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka kopírovania
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Papier a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Formát papiera a potom stlačte tlačidlo OK.
6.
V zozname formátov papiera vyberte formát papiera, ktorý je vložený v zásobníku 1 a potom
stlačte tlačidlo OK.
7.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Typ papiera a potom stlačte tlačidlo OK.
8.
V zozname typov papiera vyberte typ papiera, ktorý je vložený v zásobníku 1 a potom stlačte
tlačidlo OK.
9.
Stlačením tlačidla Spustiť kopírovanie
.
spustite kopírovanie.
10. Tieto kroky zopakujte pre každú stranu.
104 Kapitola 8 Kopírovanie
SKWW
Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranná tlač)
Automatické kopírovanie dokumentov
1.
Do podávača dokumentov vložte pôvodný
dokument.
2.
Stlačte tlačidlo Ponuka kopírovania
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Obojstranne a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť 1 na jednostranné alebo možnosť 1
na dvojstranné a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Stlačením tlačidla Spustiť kopírovanie
spustite kopírovanie.
.
Manuálne kopírovanie obojstranných dokumentov
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Ponuka kopírovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku
Viacstranová kópia a potom stlačte tlačidlo
OK.
SKWW
Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranná tlač) 105
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť Zap. a potom stlačením tlačidla OK
uložte výber.
POZNÁMKA: Predvolené výrobné
nastavenie automatického skladania kópií je
Zap..
4.
Na plochý skener položte prvú stranu
dokumentu.
5.
Stlačte tlačidlo Spustiť kopírovanie
6.
Vyberte vytlačenú stránku z výstupnej
priehradky a potom ju umiestnite do
zásobníka 1 s horným okrajom smerom do
vnútra zariadenia, vytlačenou stranou
smerom nadol.
7.
Vyberte prvú stranu a následne na plochý
skener položte druhú stranu.
8.
Stlačte tlačidlo OK a potom zopakujte proces,
kým sa neskopírujú všetky stránky originálu.
9.
Po dokončení úlohy kopírovania stlačte
tlačidlo Spustiť kopírovanie
, aby ste sa
vrátili do režimu pripraveného stavu produktu.
106 Kapitola 8 Kopírovanie
.
SKWW
9
SKWW
Scan (Skenovanie)
●
Používanie funkcií skenovania
●
Nastavenia skenovania
●
Skenovanie fotografie
107
Používanie funkcií skenovania
Metódy skenovania
Úlohy skenovania vykonajte nasledovným spôsobom.
●
Skenovanie z počítača s použitím programu HP Scan
●
Skenovanie zo softvéru kompatibilného s TWAIN alebo softvéru kompatibilného s Windows
Imaging Application (WIA)
POZNÁMKA: Aby ste získali informácie o softvéri rozpoznania textu a použili ho, nainštalujte
program Readiris z disku CD so softvérom. Softvér na rozpoznanie textu je tiež známy ako softvér
optického rozpoznania znakov (OCR).
Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (Windows)
1.
Dvakrát kliknite na ikonu HP Scan na pracovnej ploche počítača.
2.
Vyberte odkaz na skenovanie a v prípade potreby upravte nastavenia.
3.
Kliknite na položku Scan (Skenovanie).
POZNÁMKA: Kliknutím na položku Advanced Settings (Rozšírené nastavenia) získate prístup k
ďalším možnostiam.
Kliknutím na položku Create New Shortcut (Vytvoriť nový odkaz) vytvorte prispôsobenú súpravu
nastavení a uložte ju do zoznamu odkazov.
Skenovanie s použitím iného softvéru
Produkt je kompatibilný s TWAIN a Windows Imaging Application (WIA). Produkt funguje s
programami pre systém Windows, ktoré podporujú kompatibilitu so skenovacími zariadeniami TWAIN
alebo WIA a s programami pre počítače Macintosh, ktoré podporujú skenovacie zariadenia
kompatibilné s TWAIN.
Zatiaľ, čo sa nachádzate v kompatibilnom programe s TWAIN alebo WIA, môžete získať prístup k
funkcii skenovania a skenovať obrázok priamo do otvoreného programu. Ďalšie informácie nájdete v
súbore pomocníka alebo dokumentácii, ktorá sa dodala so softvérovým programom kompatibilným s
TWAIN alebo WIA.
Skenovanie z programu kompatibilného s TWAIN
Vo všeobecnosti je softvérový program kompatibilný s TWAIN, ak má príkaz, ako napríklad Acquire
(Načítať), File Acquire (Načítať súbor), Scan (Skenovať), Import New Object (Importovať nový
objekt), Insert from (Vložiť z) alebo Scanner (Skener). Ak si nie ste istí, či je program kompatibilný
alebo neviete, ako sa príkaz nazýva, pozrite si pomocníka softvérového programu alebo
dokumentáciu.
Keď skenujete z programu kompatibilného s TWAIN, softvérový program HP Scan sa môže spustiť
automaticky. Ak sa spustí program HP Scan, môžete vykonať zmeny počas prehliadania obrázka. Ak
sa program automaticky nespustí, obrázok prejde okamžite do programu kompatibilného s TWAIN.
Spustite skenovanie v rámci programu kompatibilného s TWAIN. Informácie o príkazoch a
príslušných krokoch nájdete v pomocníkovi softvérového programu alebo v dokumentácii.
108 Kapitola 9 Scan (Skenovanie)
SKWW
Skenovanie z programu kompatibilného s TWAIN
WIA predstavuje iný spôsob na skenovanie obrázka priamo v softvérovom programe. WIA používa na
skenovanie softvér od spoločnosti Microsoft namiesto softvéru HP Scan.
Vo všeobecnosti je softvérový program kompatibilný s WIA, ak v ponuke Vložiť alebo Súbor obsahuje
príkaz, ako napríklad Picture/From Scanner or Camera (Obrázok/Zo skeneru alebo fotoaparátu). Ak
si nieste istí, či je program kompatibilný s WIA, pozrite si pomocníka softvérového programu alebo
dokumentáciu.
Skenovanie spustite v rámci programu kompatibilného s WIA. Pozrite si pomocníka softvérového
programu alebo dokumentáciu, kde nájdete informácie o príkazoch a príslušných krokoch.
-aleboZ ovládacieho panelu systému Windows v priečinku Cameras and Scanner (Fotoaparáty a skener)
(ktorý sa nachádza pod priečinkom Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) v systéme Windows
Vista a Windows 7) dvakrát kliknite na ikonu zariadenia. Týmto spôsobom sa otvorí bežný sprievodca
Microsoft WIA Wizard, ktorý vám umožní skenovať súbor.
Skenovanie pomocou softvéru na optické rozpoznanie znakov (OCR)
Ak chcete importovať naskenovaný text do uprednostneného textového editora, spustite softvér
HP Scan a vyberte odkaz s názvom Save as Editable Text (OCR) (Uložiť vo forme textu s
možnosťou úprav (OCR)).
Môžete tiež použiť externý sofvér OCR. OCR program Readiris sa dodáva na samostatnom disku
CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom. Aby ste použili program Readiris, nainštalujte ho z
príslušného softvérového disku CD a potom postupujte podľa pokynov v on-line pomocníkovi.
Zrušenie skenovania
Aby ste zrušili úlohu skenovania, použite jeden z nasledujúcich postupov.
SKWW
●
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Zrušiť
●
Kliknite na tlačidlo Zrušiť v dialógovom okne na obrazovke.
.
Používanie funkcií skenovania 109
Nastavenia skenovania
Rozlíšenie a farba skenera
Ak tlačíte skenovaný obrázok a kvalita nie je taká, akú ste očakávali, možno ste vybrali nastavenia
rozlíšenia alebo farby v softvéri skenera, ktoré nezodpovedajú vašim potrebám. Rozlíšenie a farba
ovplyvňujú nasledujúce funkcie naskenovaných obrázkov:
●
Svetlosť obrázka
●
Textúra stupňovania (plynulé alebo drsné)
●
Čas skenovania
●
Veľkosť súboru
Rozlíšenie skenovania sa meria v pixeloch na palec (ppi).
POZNÁMKA: Úrovne ppi pri skenovaní si nezamieňajte s úrovňami dpi (bodov na palec) pri tlači.
Farba, odtiene sivej a čiernobielo definujú počet možných farieb. Hardvérové rozlíšenie skenera
môžete nastaviť až na 1200 ppi.
Tabuľka zásad rozlíšenia a farieb obsahuje jednoduché typy, podľa ktorých môžete postupovať, aby
ste vyhoveli svojim potrebám skenovania.
POZNÁMKA: Nastavenie rozlíšenia a farby na vysoké hodnoty môže vytvoriť veľké súbory, ktoré
zaberú priestor na disku a spomalia proces skenovania. Pred nastavením rozlíšenia a farby určte,
ako použijete naskenovaný obrázok.
Zásady rozlíšenia a farieb
Nasledujúca tabuľka opisuje odporúčané nastavenia rozlíšenia a farieb pre rôzne typy úloh
skenovania.
Zamýšľané využitie
Odporúčané rozlíšenie
Odporúčané nastavenia farieb
Fax
150 ppi
●
Čiernobielo
E-mail
150 ppi
●
Čiernobielo, ak obrázok nevyžaduje plynulé
odstupňovanie farieb
●
Odtiene sivej, ak vyžaduje plynulé odstupňovanie
farieb
●
Farebne, ak je obrázok farebný
●
Čiernobielo
Upraviť text
110 Kapitola 9 Scan (Skenovanie)
300 ppi
SKWW
Zamýšľané využitie
Odporúčané rozlíšenie
Odporúčané nastavenia farieb
Tlač (grafika alebo text)
600 ppi pre komplexnú grafiku,
prípadne vtedy, ak chcete značne
zväčšiť dokument
●
Čiernobielo pre text a čiarovú grafiku
●
Odtiene sivej pre tieňované alebo farebné grafiky
a fotografie
●
Farebne, ak je obrázok farebný
●
Čiernobielo pre text
●
Odtiene sivej pre grafiku a fotografie
●
Farebne, ak je obrázok farebný
300 ppi pre normálnu grafiku a text
150 ppi pre fotografie
Zobrazenie na obrazovke
75 ppi
Color (Farebne)
Počas skenovania môžete nastaviť hodnoty farieb pre nasledujúce nastavenia.
Nastavenie
Odporúčané použitie
Color (Farebne)
Použite toto nastavenie pre vysokokvalitné farebné fotografie alebo dokumenty, v
ktorých je farba dôležitá.
Black and White (Čiernobielo)
Použite toto nastavenie pre textové dokumenty.
Grayscale (Odtiene sivej)
Použite toto nastavenie, keď je problémom veľkosť súboru alebo v prípade, ak chcete
rýchlo naskenovať dokument alebo fotografiu.
Kvalita skenovania
Časom sa škvrny čiastočiek môžu nahromadiť na skle skenera a bielej plastovej podložke, čo môže
mať vplyv na výkon. Použite nasledujúci postup, aby ste vyčistili sklo skenera a bielu plastovú
podložku.
1.
Použite hlavný vypínač na vypnutie produktu
a potom odpojte sieťovú zástrčku od
elektrickej zásuvky.
2.
Otvorte kryt skenera.
SKWW
Nastavenia skenovania 111
3.
Vyčistite sklo skenera a bielu plastovú
podložku pomocou mäkkej tkaniny alebo
špongie, ktorá bola mierne navlhčená jemným
čistiacim prostriedkom na sklo.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte leštiace
prostriedky, acetón, benzén, čpavok,
etylalkohol alebo tetrachlórmetán na žiadnu
časť produktu, pretože ho môžete poškodiť.
Neaplikujte tekutiny priamo na sklo alebo
prítlačnú plochu. Môžu presiahnuť a poškodiť
produkt.
4.
Sklo a biely plast vysušte pomocou
jelenicovej kože alebo špongie, aby ste
predišli tvorbe fľakov.
5.
Zapojte produkt a potom zapnite produkt
pomocou hlavného vypínača.
112 Kapitola 9 Scan (Skenovanie)
SKWW
Skenovanie fotografie
SKWW
1.
Položte fotografiu na pracovnú plochu skenera obrázkom smerom nadol a ľavý horný roh
fotografie umiestnite do rohu naznačeného ikonou na skeneri.
2.
Opatrne zatvorte kryt.
3.
Naskenujte fotografiu pomocou jednej z metód skenovania.
Skenovanie fotografie 113
114 Kapitola 9 Scan (Skenovanie)
SKWW
10 Fax
SKWW
●
Nastavenie faxu
●
Používanie telefónneho zoznamu
●
Úprava nastavení faxov
●
Používanie faxu
●
Riešenie problémov s faxom
●
Informácie o predpisoch a o zárukách
115
Nastavenie faxu
Inštalácia a pripojenie hardvéru
Pripojte fax k telefónnej linke
Produkt je analógové zariadenie. Spoločnosť HP odporúča používať produkt s vyhradenou
analógovou telefónnou linkou.
POZNÁMKA: V niektorých krajinách môže byť na pripojenie telefónneho kábla dodávaného so
zariadením nevyhnutná redukcia.
Pripojenie dodatočných zariadení
Produkt obsahuje dva porty faxu:
●
„Linkový“ port
●
„Telefónny“ port
, ktorý pripája produkt k nástennému telefónnemu konektoru.
, ktorý k produktu pripája dodatočné zariadenia.
Telefóny, používané v spojení s produktom, sa môžu použiť dvomi spôsobmi:
●
Telefón vnútornej telefónnej linky je telefón pripojený k rovnakej telefónnej linke na inom mieste.
●
Telefón odchádzajúceho signálu je telefón, ktorý sa pripojí k produktu alebo zariadeniu, ktoré je
zapojené k produktu.
Pripojte dodatočné zariadenia v poradí, ktoré je opísané v nasledujúcich krokoch. Výstupný port pre
každé zariadenie je pripojený do vstupného portu nasledujúceho zariadenia, čím sa vytvára „reťaz“.
Ak nechcete pripojiť konkrétne zariadenie, preskočte krok, ktorý to vysvetľuje a pokračujte na
nasledujúce zariadenie.
POZNÁMKA: K telefónnej linke nepripájajte viac ako tri zariadenia.
POZNÁMKA: Tento produkt nepodporuje hlasovú poštu.
1.
Odpojte sieťové káble všetkých zariadení, ktoré chcete pripojiť.
2.
Ak produkt ešte nie je pripojený k telefónnej linke, pred pokračovaním si pozrite inštalačnú
príručku k produktu. Produkt už musí byť pripojený k telefónnemu konektoru.
116 Kapitola 10 Fax
SKWW
3.
Odpojte plastovú vložku od „telefónneho“ portu (port, ktorý je označený ikonou telefónu).
4.
Aby ste pripojili interný alebo externý modem k počítaču, pripojte jeden koniec telefónneho kábla
do „telefónneho“ portu produktu
. Zapojte druhý koniec telefónneho kábla do „linkového“
portu modemu.
POZNÁMKA: Niektoré modemy majú druhý „linkový“ port na pripojenie určenej hlasovej linky.
Ak máte dva „linkové“ porty, pozrite si dokumentáciu modemu, aby ste sa uistili, že uskutočníte
pripojenie do správneho „linkového“ portu.
SKWW
Nastavenie faxu 117
5.
Aby ste pripojili koncový prijímač identifikácie volajúceho, pripojte telefónny kábel do
„telefónneho“ portu predchádzajúceho zariadenia. Zapojte druhý koniec telefónneho kábla do
„linkového“ portu koncového prijímača identifikácie volajúceho.
6.
Aby ste pripojili odkazovač, pripojte telefónny kábel do „telefónneho“ portu predchádzajúceho
zariadenia. Zapojte druhý koniec telefónneho kábla do „linkového“ portu odkazovača.
7.
Aby ste pripojili telefón, pripojte telefónny kábel do „telefónneho“ portu predchádzajúceho
zariadenia. Zapojte druhý koniec telefónneho kábla do „linkového“ portu telefónu.
8.
Po pripojení dodatočných zariadení pripojte všetky zariadenia k ich zdrojom napájania.
Nastavenie faxu s telefónnym odkazovačom
●
Upravte nastavenie počtu zvonení do odpovedania produktu o aspoň jedno zvonenie viac, ako
je počet zvonení, pre ktoré je nastavený odkazovač.
●
Ak je odkazovač pripojený k rovnakej telefónnej linke, ale k odlišnému konektoru (napríklad v
inej miestnosti), môže rušiť schopnosť produktu prijímať faxy.
118 Kapitola 10 Fax
SKWW
Nastavenie faxu s telefónom vnútornej telefónnej linky
Keď je toto nastavenie zapnuté, môžete následným stlačením 1-2-3 na klávesnici upovedomiť
produkt, aby zodvihol prichádzajúci faxový hovor. Predvolené nastavenie je Zap.. Toto nastavenie
vypnite len v prípade, ak používate impulzné vytáčanie, alebo ak máte službu od vašej telefónnej
spoločnosti, ktorá tiež používa poradie 1-2-3. Služba telefónnej spoločnosti nefunguje, ak je v
konflikte s produktom.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Klapka a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo Vyp. a potom na uloženie výberu
stlačte tlačidlo OK.
.
Nastavenie pre samostatný fax
1.
Rozbaľte a nastavte produkt.
2.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenia systému a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Dátum a čas a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte 12-hodinové alebo 24-hodinové zobrazenie hodín a potom
stlačte tlačidlo OK.
6.
Použitím klávesnice zadajte aktuálny čas.
7.
Dokončite jednu z nasledujúcich možností:
.
●
V prípade 12-hodinového zobrazenia hodín použite na presun za štvrtý znak tlačidlá so
šípkami. Vyberte 1 pre doobeda alebo 2 pre poobede. Stlačte tlačidlo OK.
●
Pre 24-hodinové zobrazenie hodín stlačte tlačidlo OK.
8.
Použitím klávesnice zadajte aktuálny dátum. Použite dve číslice na určenie mesiaca, dňa a roka.
Stlačte tlačidlo OK.
9.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
10. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Základné nastavenie a potom stlačte tlačidlo OK.
11. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Hlavička faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
12. Pomocou klávesnice zadajte svoje faxové číslo a názov alebo hlavičku vašej spoločnosti a
potom stlačte tlačidlo OK.
POZNÁMKA: Maximálny počet znakov pre faxové číslo je 20; na názov spoločnosti použite až
do 25 znakov.
13. Podľa potreby upravte ostatné nastavenia, aby sa nastavili pre prostredie produktu.
SKWW
Nastavenie faxu 119
Konfigurácia nastavení faxu
Faxové nastavenia produktu sa dajú nastaviť z ovládacieho panelu alebo z HP ToolboxFX.
V USA a mnohých iných krajinách/oblastiach je nastavenie času, dátumu a iných informácií do
hlavičky faxu povinné zo zákona.
Na nastavenie času faxu, dátumu a hlavičky použite ovládací panel
Aby ste použili ovládací panel na nastavenie dátumu, času a hlavičky, dokončite nasledujúce kroky:
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
Nastavenie .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Nastavenia systému a potom stlačte tlačidlo
OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Dátum a čas a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte 12hodinové alebo 24-hodinové zobrazenie
hodín a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Použitím klávesnice zadajte aktuálny čas.
6.
Dokončite jednu z nasledujúcich možností:
●
V prípade 12-hodinového zobrazenia
hodín použite na presun za štvrtý znak
tlačidlá so šípkami. Vyberte 1 pre
doobeda alebo 2 pre poobede. Stlačte
tlačidlo OK.
●
Pre 24-hodinové zobrazenie hodín stlačte
tlačidlo OK.
7.
Použitím klávesnice zadajte aktuálny dátum.
Použite dve číslice na určenie mesiaca, dňa a
roka. Stlačte tlačidlo OK.
8.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
9.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Základné nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
120 Kapitola 10 Fax
SKWW
10. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Hlavička faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
11. Pomocou klávesnice zadajte svoje faxové
číslo a názov alebo hlavičku vašej spoločnosti
a potom stlačte tlačidlo OK.
POZNÁMKA: Maximálny počet znakov pre
faxové číslo je 20; na názov spoločnosti
použite až do 25 znakov.
Používanie bežných lokalizovaných znakov v hlavičkách faxu
Keď používate ovládací panel na zadanie svojho mena do hlavičky alebo zadanie názvu pre
jednodotykové tlačidlo, záznam rýchlej voľby alebo záznam skupinovej voľby, dotykom tlačidla 123
otvorte klávesnicu, ktorá obsahuje špeciálne znaky.
SKWW
Nastavenie faxu 121
Používanie telefónneho zoznamu
Môžete uložiť často používané faxové čísla (až do 100 záznamov).
Vytvorenie a úprava telefónneho zoznamu faxu pomocou ovládacieho
panela.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Nastavenie telefónneho zoznamu a potom
stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Jednotlivé nastavenie alebo ponuku
Skupinové nastavenie a potom stlačte
tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Pridať/upraviť a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Zadajte faxové číslo a meno a potom stlačte
tlačidlo OK.
Importovanie alebo exportovanie kontaktov aplikácie Microsoft Outlook
do telefónneho zoznamu faxu
1.
Otvorte program HP ToolboxFX.
2.
Kliknite na možnosť Fax a potom kliknite na položku Fax Phone Book (Telefónny zoznam
faxu).
3.
Prejdite na telefónny zoznam programu a potom kliknite na možnosť Importovať/exportovať
telefónny zoznam.
Používanie údajov z telefónneho zoznamu z iných programov
POZNÁMKA: Pred importovaním telefónneho zoznamu z iného programu musíte v danom
programe použiť funkciu exportovania.
HP ToolboxFX dokáže importovať informácie o kontaktoch z telefónnych zoznamov nasledovných
softvérových programov.
●
Microsoft Outlook
●
Lotus Notes
●
Microsoft Outlook Express
●
Telefónny zoznam v minulosti exportovaný zo softvéru ToolboxFX iného zariadenia značky HP.
122 Kapitola 10 Fax
SKWW
Vymazanie telefónneho zoznamu
Môžete odstrániť všetky záznamy telefónneho zoznamu, ktoré sú v produkte naprogramované.
UPOZORNENIE: Keď záznamy telefónneho zoznamu odstránite, nedajú sa obnoviť.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Nastavenie telefónneho zoznamu a potom
stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť Vymazať všetky a potom stlačte
tlačidlo OK.
4.
Stlačením tlačidla OK odstránenie potvrdíte.
Použitie rýchlych volieb
Vytvorenie a úprava rýchlych volieb
Rýchle voľby 1 až 12 sú tiež spojené s ich príslušnými jednodotykovými tlačidlami na ovládacom
paneli. Jednodotykové tlačidlá sa dajú použiť pre záznamy rýchlych volieb alebo skupinových volieb.
K jednému faxovému číslu sa dá zadať maximálne 50 znakov.
POZNÁMKA: Aby ste získali prístup k všetkým rýchlym voľbám, musíte použiť tlačidlo Shift. Rýchle
voľby 7 až 12 sú všetky dostupné po stlačení tlačidla Shift a príslušného jednodotykového tlačidla na
ovládacom paneli.
Na naprogramovanie rýchlych volieb z ovládacieho panela dokončite nasledujúce kroky:
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Nastavenie telefónneho zoznamu a potom
stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Jednotlivé nastavenie a potom stlačte
tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Pridať/upraviť a potom stlačte tlačidlo OK.
SKWW
Používanie telefónneho zoznamu 123
5.
Pomocou alfanumerických tlačidiel zadajte
číslo záznamu rýchlej voľby, ktoré chcete
spojiť s týmto faxovým číslom a potom stlačte
tlačidlo OK. Výber čísla od 1 po 8 tiež
priraďuje faxové číslo k príslušnému
jednodotykovému tlačidlu.
6.
Na zadanie faxového čísla použite
alfanumerické tlačidlá. Vložte akékoľvek
pauzy alebo iné potrebné čísla, ako napríklad
kód oblasti, prístupový kód pre čísla mimo
systému PBX (zvyčajne 9 alebo 0), prípadne
predvoľbu pre medzimestské a diaľkové
hovory.
POZNÁMKA: Pri zadaní faxového čísla
stlačte tlačidlo #, kým sa nezobrazí čiarka (,),
ak chcete do sekvencie vytáčania vložiť
pauzu, prípadne stlačte tlačidlo *, kým sa
nezobrazí W, ak chcete, aby produkt počkal
na oznamovací tón.
7.
Stlačte tlačidlo OK.
8.
Pomocou alfanumerických tlačidiel zadajte
meno pre faxové číslo. Aby ste to uskutočnili,
opakovane stláčajte alfanumerické tlačidlo s
požadovaným znakom, kým sa daný znak
nezobrazí.
POZNÁMKA: Aby ste vložili interpunkčné
znamienko, opakovane stláčajte tlačidlo
hviezdičky (*), kým sa nezobrazí požadovaný
znak. Následným stlačením tlačidla šípky
nahor prejdete na nasledujúcu pozíciu.
9.
Kliknutím na tlačidlo OK informácie uložíte.
10. Ak chcete naprogramovať viacero rýchlych
volieb, zopakujte kroky 1 až 9.
Odstránenie rýchlych volieb
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Nastavenie telefónneho zoznamu a potom
stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Jednotlivé nastavenie a potom stlačte
tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť Delete (Vymazať) a potom stlačte
tlačidlo OK.
124 Kapitola 10 Fax
SKWW
5.
Na zadanie čísla záznamu rýchlej voľby, ktorú
chcete odstrániť, použite alfanumerické
tlačidlá a potom stlačte tlačidlo OK.
6.
Stlačením tlačidla OK odstránenie potvrdíte.
Správa záznamov skupinovej voľby
Vytvorenie a úprava záznamov skupinovej voľby
1.
Ku každému faxovému číslu, ktoré chcete mať v skupine, priraďte záznam rýchlej voľby.
2.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka faxovania
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie telefónneho zoznamu a potom
stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Skupinové nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Add/Edit group (Pridať/Upraviť) skupinu a potom
stlačte tlačidlo OK.
6.
Na zadanie čísla, ktoré chcete priradiť k tejto skupine, použite alfanumerické tlačidlá a potom
stlačte tlačidlo OK. Výberom 1 až 8 sa k skupine tiež priradí príslušné jednodotykové tlačidlo.
7.
Pomocou tlačidiel so šípkami zadajte názov skupiny a potom stlačte tlačidlo OK.
8.
Stlačte jednodotykové tlačidlo a potom opätovne stlačte tlačidlo OK, aby ste potvrdili pridanie.
Zopakujte tento krok pre každého člena skupiny, ktorého chcete pridať.
9.
Keď skončíte, stlačte tlačidlo OK.
.
10. Ak chcete pridať viacero záznamov skupinovej voľby, stlačte tlačidlo OK a potom zopakujte
kroky 1 až 10.
Odstránenie záznamov skupinovej voľby
SKWW
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka faxovania
.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie telefónneho zoznamu a potom
stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Skupinové nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Odstrániť skupinu a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou alfanumerických tlačidiel zadajte číslo skupinovej voľby, ktorú chcete odstrániť a
potom stlačte tlačidlo OK.
6.
Stlačením tlačidla OK odstránenie potvrdíte.
Používanie telefónneho zoznamu 125
Odstránenie jednotlivca zo záznamu skupinovej voľby
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka faxovania
.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie telefónneho zoznamu a potom
stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Skupinové nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Del. # in group (Odstr. č. v skupine) a potom
stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte jednotlivca, ktorého chcete zo skupiny odstrániť.
6.
Stlačením tlačidla OK odstránenie potvrdíte.
7.
Zopakujte kroky 4 a 5, aby ste zo skupiny odstránili iných jednotlivcov.
-aleboPo dokončení stlačte tlačidlo Zrušiť
.
POZNÁMKA: Odstránením záznamu rýchlej voľby sa tiež odstráni daný záznam z ktorýchkoľvek
záznamov skupinovej voľby, ktoré daný záznam rýchlej voľby obsahoval.
126 Kapitola 10 Fax
SKWW
Úprava nastavení faxov
Nastavenia odoslania faxu
Nastavenie špeciálnych symbolov a možností
Môžete vložiť pauzy do faxového čísla, ktoré vytáčate. Pauzy sú často potrebné pri vytáčaní do
zahraničia alebo pri pripájaní k externej linke.
●
Vloženie pauzy do vytáčania: Opakovane stláčajte tlačidlo #, kým sa na displeji ovládacieho
panela nezobrazí čiarka (,) naznačujúca, že v sekvencii vytáčania sa v danom bode vyskytne
pauza.
●
Vloženie pauzy pre oznamovací tón: Opakovane stláčajte tlačidlo *, kým sa na displeji
ovládacieho panela nezobrazí (W), aby produkt počkal na oznamovací tón, kým vytočí
zostávajúcu časť telefónneho čísla.
●
Vloženie okamžitého opätovného vytočenia: Opakovane stláčajte tlačidlo *, kým sa na
displeji ovládacieho panela nezobrazí (R), aby produkt uskutočnil okamžité opätovné vytočenie.
Nastavenie predvoľby vytáčaného čísla
Predvoľba vytáčania je číslo alebo skupina čísel, ktoré sa automaticky pridávajú na začiatok každého
faxového čísla, ktoré zadáte cez ovládací panel alebo zo softvéru. Maximálny počet znakov pre
predvoľbu vytáčania je 50.
Predvolené nastavenie je Vyp.. Toto nastavenie môžete chcieť zapnúť a zadať predvoľbu napríklad
vtedy, keď musíte vytočiť číslo, ako napríklad 9, aby ste sa pripojili k telefónnej linke mimo systému
vašej telefónnej spoločnosti. Zatiaľ, čo je toto nastavenie aktivované, môžete vytočiť faxové číslo bez
predvoľby vytáčania, a to s použitím manuálneho vytočenia.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Základné nastavenie a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Tel. predčíslie a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo Vyp. možnosť a potom stlačte tlačidlo
OK.
6.
Ak ste vybrali možnosť Zap., použite klávesnicu na zadanie predvoľby a potom stlačte tlačidlo
OK. Môžete použiť čísla, pauzy a symboly vytáčania.
.
Nastavenie zistenia tónu vytáčania
Za normálnych okolností začne produkt vytáčať faxové číslo okamžite. Ak používate produkt na
rovnakej linke ako telefón, zapnite nastavenie zistenia tónu vytáčania. Týmto spôsobom sa zabráni
tomu, aby produkt odoslal fax zatiaľ, čo je niekto pri telefóne.
Predvolené výrobné nastavenie na zistenie oznamovacieho tónu je možnosť Zap. pre Francúzsko a
Maďarsko a možnosť Vyp. pre všetky ostatné krajiny/oblasti.
SKWW
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
.
Úprava nastavení faxov 127
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozpoznať oznamovací tón a potom stlačte
tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo Vyp. možnosť a potom stlačte tlačidlo
OK.
Nastavenie tónového vytáčania alebo impulzného vytáčania
Použite tento postup na nastavenie produktu do režimu tónového vytáčania alebo impulzného
vytáčania. Predvolené výrobné nastavenie tejto možnosti je Tón. Toto nastavenie nemeňte, pokiaľ
neviete, či telefónna linka nedokáže používať tónové vytáčanie.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Režim volania a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Tón alebo Pulzná a potom na uloženie výberu
stlačte tlačidlo OK.
.
POZNÁMKA: Možnosť impulzného vytáčania nie je dostupná vo všetkých krajinách/oblastiach.
Nastavte automatickú opakovanú voľbu a čas medzi opakovanými voľbami
Ak produkt nedokázal odoslať fax, pretože prijímací fax neodpovedal alebo bol obsadený, produkt sa
pokúsi uskutočniť opätovné vytočenie, ktoré je založené na možnostiach opätovné vytočenie pri
obsadení, opätovné vytočenie pri žiadnej odozve a opätovné vytočenie pri chybe v komunikácii.
Použite postupy v tejto časti, aby ste zapli alebo vypli tieto možnosti.
Nastavenie možnosti opätovného vytočenia pri obsadení
Ak je táto možnosť zapnutá, produkt automaticky vykoná opätovné vytočenie, ak príjme signál
obsadenia. Predvolené výrobné nastavenie pre možnosť opätovného vytočenia pri obsadení je Zap..
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Ak obsadené, vytočiť znova a potom stlačte
tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo Vyp. možnosť a potom stlačte tlačidlo
OK.
128 Kapitola 10 Fax
.
SKWW
Nastavenie možnosti opätovného vytočenia pri žiadnej odozve
Ak je táto možnosť zapnutá, produkt automaticky vykoná opätovné vytočenie, ak prijímacie
zariadenie neodpovedá. Predvolené výrobné nastavenie pre možnosť opätovného vytočenia pri
žiadnej odozve je Vyp..
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Opätovné vytáčanie pri žiadnej odozve a potom
stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo možnosť Vyp. a potom stlačte tlačidlo
OK.
.
Nastavenie možnosti opätovného vytočenia pri chybe v komunikácii
Ak je táto možnosť zapnutá, produkt automaticky vykoná opätovné vytočenie, ak sa vyskytne nejaký
druh chyby v komunikácii. Predvolené výrobné nastavenie pre možnosť opätovného vytočenia pri
chybe v komunikácii je Zap..
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Chyba komunik. opät. volania a potom stlačte
tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo možnosť Vyp. a potom stlačte tlačidlo
OK.
Nastavenie svetlosti/tmavosti a rozlíšenia
Úprava svetlého/tmavého (kontrastu) nastavenia
Kontrast ovplyvňuje svetlosť a tmavosť odchádzajúceho faxu pri jeho odosielaní.
Predvolené svetlé/tmavé nastavenie je kontrast, ktorý sa normálne použije na faxované položky.
Posuvník je ako predvolené nastavenie nastavený dostredu.
SKWW
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Zosvetlenie/stmavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
Úprava nastavení faxov 129
5.
Pomocou tlačidla šípky vľavo posuňte posuvník doľava na zosvetlenie faxu voči originálu alebo
pomocou tlačidla šípky vpravo posuňte posuvník doprava na stmavenie faxu voči originálu.
6.
Stlačením tlačidla OK výber uložíte.
Úprava nastavení rozlíšenia
POZNÁMKA: Zvýšenie rozlíšenia zväčší veľkosť faxu. Väčšie faxy zvyšujú čas odoslania a mohli
by prekročiť dostupnú pamäť v produkte.
Predvolené výrobné nastavenie rozlíšenia je možnosť Štandardný.
Tento postup použite na zmenu predvoleného rozlíšenia všetkých faxových úloh na jedno z
nasledujúcich nastavení:
●
Štandardný: Toto nastavenie poskytuje najnižšiu kvalitu a najrýchlejší čas prenosu.
●
Jemné: Toto nastavenie poskytuje vyššiu kvalitu rozlíšenia ako možnosť Štandardný, ktoré je
zvyčajne vhodné pre textové dokumenty.
●
Veľmi vysoký: Toto nastavenie je najlepšie použiť v prípade dokumentov, ktoré obsahujú text a
obrázky. Čas prenosu je pomalší ako pri nastavení Jemné, ale rýchlejší ako pri nastavení
Fotografia.
●
Fotografia: Toto nastavenie vytvára najlepšie obrázky, ale značne predlžuje čas prenosu.
Nastavenie predvoleného nastavenia rozlíšenia
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozlíšenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Použite tlačidlá šípok na zmenu nastavenia rozlíšenia.
6.
Stlačením tlačidla OK výber uložíte.
Nastavenie fakturačných kódov
Ak sa funkcia fakturačných kódov vypla, používateľ bude musieť zadať fakturačný kód pre každý fax.
Počítanie fakturačných kódov narastá každou odoslanou stránkou faxu. Toto zahŕňa všetky typy
faxov s výnimkou obdržaných výziev, preposlaných faxov alebo faxov prevzatých z počítača. Pri
nedefinovanej skupine alebo faxe skupinovej voľby sa počítanie fakturačného kódu zvýši o každý
úspešne odoslaný fax, ktorý sa odošle na každé z cieľových čísel.
Predvolené výrobné nastavenie pre nastavenie fakturačného kódu je Vyp.. Fakturačný kód môže byť
ktorékoľvek číslo od 1 až po 250.
Pozrite si nastavenie fakturačného kódu
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
130 Kapitola 10 Fax
.
SKWW
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Billing Codes (Fakturačné kódy) a potom stlačte
tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte nastavenie Zap. alebo nastavenie Vyp. a potom stlačte
tlačidlo OK.
Používanie fakturačných kódov
1.
Vložte dokument do vstupného zásobníka podávača dokumentov alebo na plochý skener.
2.
Na ovládacom paneli zadajte telefónne číslo, a to manuálne, záznamom rýchlej voľby alebo
záznamom skupinovej voľby.
3.
Stlačte tlačidlo Spustiť faxovanie
4.
Zadajte fakturačný kód a potom stlačte tlačidlo Spustiť faxovanie
.
.
Faxová úloha sa odošle a zaznamená v správe fakturačného kódu.
Tlač správy fakturačného kódu
Správa fakturačného kódu predstavuje vytlačený zoznam všetkých fakturačných kódov faxu a
celkový počet faxov, ktoré sa fakturovali pri každom z kódov.
POZNÁMKA: Po vytlačení tejto správy sa všetky údaje o fakturácii odstránia.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka faxovania
.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Hlásenia faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Billing Report (Správa o fakturácii) a potom
stlačte tlačidlo OK. Produkt opustí nastavenia ponuky a vytlačí správu.
Nastavenia prijatia faxu
Nastavenie preposielania faxov
Svoj produkt môžete nastaviť na preposielanie prichádzajúcich faxov na iné faxové číslo. Keď fax
dorazí do vášho produktu, uloží sa v pamäti. Produkt následne vytočí vami určené faxové číslo a
odošle fax. Ak produkt nemôže fax preposlať z dôvodu chyby (napríklad vtedy, keď je číslo
obsadené) a opakované pokusy opätovného vytočenia sú neúspešné, váš produkt fax vytlačí.
Ak produkt počas prijímania faxu minie voľnú pamäť, zruší prichádzajúci hovor a prepošle len stránky
a čiastočné stránky, ktoré sa uložili v pamäti.
Keď používa funkciu preposielania faxu, produkt (skôr ako počítač) musí prijímať faxy a režim
odpovedania musí byť nastavený na možnosť Automaticky.
SKWW
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka faxovania
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Možnosti príjmu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Preposlanie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
.
Úprava nastavení faxov 131
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo možnosť Vyp. a potom stlačte tlačidlo
OK.
5.
Ak zapnete funkciu preposielania faxu, použite klávesnicu na určenie faxového čísla, kam sa má
fax odoslať a potom na uloženie výberu stlačte tlačidlo OK.
Nastavenie režimu odpovedania
V závislosti od situácie nastavte režim odpovedania produktu na možnosť Automaticky, TAM, Fax/
Tel alebo Ručná. Predvolené výrobné nastavenie je Automaticky.
●
Automaticky: Produkt odpovedá na prichádzajúce hovory po určenom počte zazvonení alebo
po rozpoznaní špeciálnych faxových tónov.
●
TAM: Produkt neodpovedá automaticky na hovor. Namiesto toho čaká, kým nezistí faxový tón.
●
Fax/Tel: Produkt okamžite odpovedá na prichádzajúce hovory. Ak zistí faxový tón, spracuje
hovor ako fax. Ak nezistí faxový tón, vytvorí počuteľné zvonenie, aby vás upozornilo na prijatie
prichádzajúceho hlasového hovoru.
●
Ručná: Produkt nikdy neodpovedá na hovory. Proces prijímania faxu musíte spustiť sami, a to
buď stlačením tlačidla Spustiť faxovanie
na ovládacom paneli, alebo zodvihnutím telefónu,
ktorý je pripojený k danej linke a vytočením 1-2-3.
Aby ste nastavili alebo zmenili režim odpovedania, dokončite nasledujúce kroky:
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Režim odpovede a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte režim odpovedania a potom stlačte tlačidlo OK.
Zablokovanie alebo odblokovanie faxových čísel
Ak nechcete prijímať faxy od konkrétnych ľudí alebo spoločností, môžete pomocou ovládacieho
panela zablokovať až 30 faxových čísel. Keď zablokujete faxové číslo a niekto z daného čísla vám
odošle fax, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí, že číslo je blokované, fax sa nevytlačí a ani sa
neuloží do pamäte. Faxy z blokovaných faxových čísel sa zobrazia v zázname aktivity faxu s
označením „discarded (zlikvidované)“. Zablokované faxové čísla môžete odblokovať jednotlivo alebo
všetky súčasne.
POZNÁMKA: Odosielateľa blokovaného faxu neupovedomí, že prijatie faxu zlyhalo.
Na zablokovanie alebo odblokovanie faxových čísel pomocou ovládacieho panela dokončite
nasledujúce kroky:
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka faxovania
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Možnosti príjmu a potom stlačte tlačidlo OK.
132 Kapitola 10 Fax
.
SKWW
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Blokovať nevyžiadané faxy a potom stlačte
tlačidlo OK.
4.
Ak chcete zablokovať faxové číslo, pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Pridať číslo
a potom stlačte tlačidlo OK. Zadajte faxové číslo presne tak, ako sa zobrazí v hlavičke (vrátane
medzier) a potom stlačte tlačidlo OK. Zadajte názov pre blokované číslo a potom stlačte tlačidlo
OK.
Ak chcete odblokovať jedno faxové číslo, pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť
Odstrániť číslo a potom stlačte tlačidlo OK. Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte faxové číslo,
ktoré chcete odstrániť a potom na potvrdenie odstránení stlačte tlačidlo OK.
Ak chcete odblokovať všetky blokované faxové čísla, pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť Vymazať všetky a potom stlačte tlačidlo OK. Opätovným stlačením tlačidla OK
potvrdíte odstránenia.
Nastavenie počtu zazvonení do odpovedania
Keď sa režim odpovedania nastaví na možnosť Automaticky, nastavenie počtu zvonení do
odpovedania v produkte určuje počet zazvonení telefónu predtým, ako produkt odpovie na
prichádzajúci hovor.
Ak je produkt pripojený k linke, ktorá prijíma faxy a hlasové hovory (zdieľaná linka) a ktorá tiež
používa odkazovač, možno budete musieť upraviť nastavenie počtu zvonení do odpovedania. Počet
zazvonení do odpovedania musí byť väčší ako počet zazvonení do odpovedania na odkazovači. Toto
nastavenie umožní odkazovaču odpovedať na prichádzajúci hovor a v prípade hlasového hovoru
zaznamenať správu. Keď odkazovač odpovie na hovor, produkt si vypočuje hovor a automaticky na
neho odpovie, ak zaznamená faxové tóny.
Predvolené nastavenie počtu zazvonení do odpovedania je pre USA a Kanadu nastavené na päť a
pre iné krajiny/oblasti nastavené na dve.
Použite nasledujúcu tabuľku, aby ste určili počet zazvonení do odpovedania, ktorý použijete.
SKWW
Typ telefónnej linky
Odporúčané nastavenie zazvonení do odpovedania
Priradená faxová linka (prijíma výlučne faxové hovory)
Nastavte počet zazvonení v rámci rozsahu zobrazeného na
displeji ovládacieho panelu. (Minimálny a maximálny počet
povolených zazvonení sa odlišuje v závislosti od krajiny/
oblasti.)
Jedna linka s dvomi samostatnými číslami a službou schémy
zvonenia
Jedno alebo dve zazvonenia. (Ak máte odkazovač alebo
hlasovú schránku v počítači pre iné telefónne číslo, uistite
sa, že je produkt nastavený na väčší počet zazvonení ako
systém odpovedania. Tiež použite funkciu osobitného
zazvonenia, aby ste odlíšili hlasové a faxové hovory.)
Zdieľaná linka (prijímajúca faxové a hlasové hovory) len s
pripojeným telefónom
Päť alebo viac zazvonení.
Zdieľaná linka (prijímajúca faxové a hlasové hovory) s
pripojeným odkazovačom alebo hlasovou schránkou v
počítači
O dve zazvonenia viac ako odkazovač alebo hlasová
schránka v počítači.
Úprava nastavení faxov 133
Aby ste nastavili alebo zmenili počet zazvonení do odpovedania, použite nasledujúce kroky:
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Základné nastavenie a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Zazvonenia do odpovede a potom stlačte tlačidlo
OK.
5.
Použite klávesnicu na zadanie počtu zazvonení do odpovedania a potom stlačte tlačidlo OK.
Nastavenie osobitého zvonenia
Vzor zvonenia alebo služba osobitého zvonenia sú dostupné u niektorých miestnych telefónnych
spoločností. Služba vám umožňuje mať viacero telefónnych čísel na jednej linke. Každé telefónne
číslo má jedinečný vzor zvonenia, aby ste mohli odpovedať na hlasové hovory a produkt mohol
odpovedať na faxové hovory.
Ak si u telefónnej spoločnosti prihlásite službu vzoru zvonenia, musíte nastaviť produkt na
odpovedanie na správny vzor zvonenia. Nie všetky krajiny/oblasti podporujú jedinečné vzory
zvonenia. Kontaktujte telefónnu spoločnosť, aby ste zistili, či je táto služba dostupná vo vašej krajine/
oblasti.
POZNÁMKA: Ak nemáte službu vzoru zvonenia a zmeníte nastavenia vzoru zvonenia na iné ako
predvolené nastavenie Všetky zvonenia, produkt nemusí byť schopný prijímať faxy.
Nastavenia sú nasledovné:
●
Všetky zvonenia: Produkt odpovedá na akýkoľvek hovor, ktorý prichádza cez telefónnu linku.
●
Jedno: Produkt odpovedá na akékoľvek hovory, ktoré produkujú vzor jedného zazvonenia.
●
Dvojitý: Produkt odpovedá na akýkoľvek hovor, ktorý produkuje vzor dvojitého zazvonenia.
●
Trojitý: Produkt odpovedá na akýkoľvek hovor, ktorý produkuje vzor trojitého zazvonenia.
●
Dvojitý a trojitý: Produkt odpovedá na akýkoľvek hovor, ktorý produkuje vzor dvojitého alebo
trojitého zazvonenia.
Aby ste zmenili vzory zvonenia pre odpovedanie na hovory, dokončite nasledujúce kroky:
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Základné nastavenie a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Typ zvonenia odpovede a potom stlačte tlačidlo
OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte požadovaný vzor zvonenia a potom stlačte tlačidlo OK.
6.
Po dokončení inštalácie produktu niekoho požiadajte, aby vám odoslal fax, čím môžete overiť, či
správne funguje služba vzoru zvonenia.
134 Kapitola 10 Fax
SKWW
Nastavenie produktu tak, aby prijaté faxy odosielal do počítača
POZNÁMKA: Prijímanie faxov pomocou počítača sa pri počítači Macintosh nepodporuje.
Prijímanie faxov do počítača je dostupné iba v prípade, ak sa počas úvodnej inštalácie produktu
vykonala kompletná inštalácia softvéru.
Aby ste prijímali faxy do počítača, v softvéri zapnite nastavenie zapnutia pre prijímanie do PC.
1.
Otvorte program HP ToolboxFX.
2.
Vyberte produkt.
3.
Kliknite na možnosť Fax.
4.
Kliknite na možnosť Fax Tasks (Úlohy faxu).
5.
V položke Fax Receive Mode (režim prijímania faxu) vyberte možnosť Receive faxes to this
computer (Prijímanie faxov do tohto počítača).
6.
Ak chcete prijať upozornenie na fakt, že ste v počítači prijali fax, vyberte možnosť Display a
message when a fax is received to this computer (Zobraziť správu, keď sa v počítači prijme
fax).
7.
Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).
POZNÁMKA: Funkciu Prijať do PC je možné nastaviť len pre jeden počítač. Ak bolo toto
nastavenie aktivované z počítača, nastavenie sa v softvéri prestane zobrazovať a z iného počítača ho
nebude možné nastaviť. Ak chcete prijímať faxy do iného počítača, na ovládacom paneli musíte
najskôr toto nastavenie deaktivovať.
Vypnutie nastavenia prijímania do PC z ovládacieho panela
Nastavenie prijímania do PC sa dá aktivovať len z jedného počítača. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je
daný počítač už dostupný, môžete použiť nasledujúci postup na vypnutie nastavenia prijímania do PC
z ovládacieho panela.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Zastavenie prijímania do PC a potom stlačte
tlačidlo OK.
.
Používanie automatického zmenšovania pre prichádzajúce faxy
Ak je funkcia prispôsobenia na stranu zapnutá, produkt automaticky zmenší dlhé faxy až o 75%, aby
prispôsobil informácie na predvolený formát papiera (fax sa napríklad zmenší z formátu legal na
formát letter).
Ak je funkcia prispôsobenia na stranu vypnutá, dlhé faxy sa vytlačia v úplnej veľkosti na viacero
stránok. Predvolené výrobné nastavenie pre automatické zmenšovanie prichádzajúceho faxu je Zap..
Ak máte zapnutú možnosť Označiť faxy, možno budete chcieť mať zapnuté aj automatické
zmenšovanie. Týmto sa mierne zmenší formát prichádzajúcich faxov a zabráni sa v tom, aby
označenie strany rozložilo fax na dve stránky.
SKWW
Úprava nastavení faxov 135
POZNÁMKA: Uistite sa, že predvolené nastavenie formátu médií zodpovedá formátu médií
vložených v zásobníku.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Prispôsobiť na veľkosť strany a potom stlačte
tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo Vyp. a potom na uloženie výberu
stlačte tlačidlo OK.
Úprava nastavení opakovanej tlače faxov
Nastavenie zariadenia Allow Reprint (Povoliť opakovanú tlač) sa musí aktivovať, ak má zariadenie
opakovane tlačiť faxové úlohy uložené v pamäti. Predvolené nastavenie opätovného vytlačenia faxu
je Zap.. Aby ste zmenili toto nastavenie z ovládacieho panela, dokončite nasledujúce kroky:
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Allow Reprint (Povoliť opakovanú tlač) OK a
potom stlačte tlačidlo .
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo možnosť Vyp. a potom stlačte tlačidlo
OK.
.
Keď aktivujete nastavenie Allow Reprint (Povoliť opakovanú tlač), zariadenie bude schopné
opakovane tlačiť faxové úlohy.
Nastavenie hlasitosti zvukov faxu
Z ovládacieho panelu ovládajte hlasitosť zvukov faxu. Zmeny môžete vykonať pri nasledujúcich
zvukoch:
●
Zvukoch faxu, ktoré sú spojené s prichádzajúcimi a odchádzajúcimi faxmi
●
Zvonenie pre prichádzajúce faxy
Predvolené výrobné nastavenie pre hlasitosť je možnosť Tichý.
Nastavenie hlasitosti upozornenia, hlasitosti telefónnej linky a hlasitosti pípania pri stlačení tlačidla na
klávesnici
.
1.
Stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenia systému a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenia hlasitosti a potom stlačte tlačidlo OK.
136 Kapitola 10 Fax
SKWW
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Hlasitosť upozornenia, ponuku Hlasitosť
telefónnej linky, ponuku Key-Press Volume (Hlasitosť pípnutia klávesu) alebo ponuku
Hlasitosť zvonenia a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte nastavenie Vyp., Tichý, Stredne alebo Hlasné.
6.
Stlačením tlačidla OK výber uložíte.
Nastavenie označovania prijatých faxov
Produkt vytlačí identifikačné informácie odosielateľa na hornej strane každého prijatého faxu. Na
každom prijatom faxe si môžete tiež zvoliť uvedenie vlastných informácií v hlavičke, aby ste potvrdili
dátum a čas prijatia daného faxu. Predvolené výrobné nastavenie pre označenie prijatých faxov je
Vyp..
POZNÁMKA: Zapnutím nastavenia označenia prijatia sa môže zväčšiť veľkosť strany a spôsobiť,
že produkt vytlačí druhú stranu.
POZNÁMKA: Táto možnosť sa vzťahuje len na prijaté faxy, ktoré produkt vytlačí.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Označiť faxy a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo Vyp. a potom na uloženie výberu
stlačte tlačidlo OK.
Nastavenie funkcie súkromného prijatia
Keď je aktivovaná funkcia súkromného prijatia, prijaté faxy sa uložia v pamäti. Aby ste mohli vytlačiť
uložené faxy, vyžaduje sa osobné identifikačné číslo (PIN).
Zapnutie funkcie súkromného prijatia
SKWW
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Súkromné prijatie a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. a potom stlačte tlačidlo OK.
6.
Pomocou klávesnice zadajte heslo zabezpečenia produktu a potom stlačte tlačidlo OK.
7.
Na potvrdenie hesla zabezpečenia produktu použite klávesnicu, aby ste opätovne zadali heslo
zabezpečenia produktu a potom stlačte tlačidlo OK.
Úprava nastavení faxov 137
Vypnutie funkcie súkromného prijatia
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou klávesnice zadajte heslo zabezpečenia produktu a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Súkromné prijatie a potom stlačte tlačidlo OK.
6.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Vyp. a potom stlačte tlačidlo OK.
Ak sa v pamäti faxu nachádza akýkoľvek nevytlačený fax, produkt vytlačí faxy a potom ich
vymaže z pamäte.
Keď aktivujete nastavenie Súkromné prijatie, zariadenie bude schopné tlačiť súkromné faxové
úlohy.
Nastavenie vyvolania faxu
Ak niekto iný nastavil vyvolanie faxu, môžete požadovať, aby sa fax odoslal na váš produkt. (Toto je
známe ako vyvolanie z iného zariadenia).
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka faxovania
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Možnosti príjmu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Výzva prijatá a potom stlačte tlačidlo OK.
.
Produkt vytočí druhý fax a požiada o fax.
Deaktivácia faxu zariadenia
Funkcie faxu zariadenia — softvér a firmvér — je možné deaktivovať z ovládacieho panelu. Ak sa
funkcie faxu deaktivujú, zariadenia typu downstream pripojené k faxovému portu „telephone“ (telefón)
na zariadení zostanú naďalej v prevádzke. Zariadenie nebude prijímať ani uchovávať faxy zaslané do
zariadenia.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenia systému a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Deaktivovať fax a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
.
●
Ak bolo v rámci nastavenia Zabezpečenie zariadenia nakonfigurované heslo, zadajte
heslo a potom stlačte tlačidlo OK.
●
Ak v rámci nastavenia Zabezpečenie zariadenia nebolo nakonfigurované heslo, po
zobrazení výzvy ho vytvorte a potom stlačte tlačidlo OK.
Rovnakým spôsobom aktivujte fax. Nastavenie Vyp. obnoví funkcie faxu.
138 Kapitola 10 Fax
SKWW
Používanie faxu
Softvér faxu
Podporované faxové programy
Počítačový faxový program, ktorý sa dodal s produktom, je jediným počítačovým faxovým
programom, ktorý funguje s produktom. Aby ste pokračovali v používaní v minulosti nainštalovaného
počítačového faxového programu, musí sa použiť s modemom, ktorý je už pripojený k počítaču.
Nebude fungovať prostredníctvom modemu produktu.
Zrušenie faxu
Použite tieto pokyny na zrušenie jedného faxu, ktorý sa práve vytáča alebo faxu, ktorý sa vysiela
alebo prijíma.
Zrušenie aktuálneho faxu
Stlačte tlačidlo Zrušiť na ovládacom paneli. Akékoľvek doposiaľ nevyslané strany sa zrušia.
Stlačenie tlačidla Zrušiť tiež zastaví úlohy skupinovej voľby.
Zrušenie čakajúcej faxovej úlohy
Použite tento postup na zrušenie faxovej úlohy v nasledujúcich situáciách:
●
Produkt čaká na opätovné vytočenie po vyskytnutí sa signálu obsadenia, neodpovedaného
hovoru alebo chyby v komunikácii.
●
Fax je naplánovaný na neskoršie odoslanie.
Použite nasledujúce kroky na zrušenie faxovej úlohy pomocou ponuky Fax Job status (Stav faxovej
úlohy):
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka faxovania
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Možnosti odoslania a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Stav faxovej úlohy a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami prechádzajte cez čakajúce úlohy, kým sa nedostanete k úlohe,
ktorú chcete vymazať.
5.
Stlačením tlačidla OK vyberte úlohu, ktorú chcete zrušiť.
6.
Stlačením tlačidla OK potvrďte, že chcete odstrániť úlohu.
Odstránenie faxov z pamäte
Tento postup použite iba v prípade, že sa obávate prístupu inej osoby k vášmu produktu, ktorá by
mohla chcieť opätovne tlačiť z pamäte.
UPOZORNENIE: Okrem vymazania pamäte opätovného vytlačenia, tento postup vymaže
akýkoľvek práve odosielaný fax, neodoslané faxy, ktoré čakajú na opätovné vytočenie, faxy, ktoré sú
naplánované na neskoršie odoslanie a faxy, ktoré sa nevytlačili alebo nepreposlali.
SKWW
Používanie faxu 139
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo
Nastavenie .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Služba a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Údržba faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť Vymazať uložené faxy a potom
stlačte tlačidlo OK.
5.
Stlačením tlačidla OK odstránenie potvrdíte.
Používanie faxu v systéme DSL, PBX alebo ISDN
Produkty značky HP sú navrhnuté špecificky pre používanie s bežnými analógovými telefónnymi
službami. Nie sú navrhnuté, aby fungovali s linkami DSL, PBX, ISDN alebo so službami VoIP, ale
môžu fungovať so správnym nastavením a vybavením.
POZNÁMKA: Spoločnosť HP odporúča, aby ste prediskutovali možnosti nastavenia DSL, PBX,
ISDN a VoIP s poskytovateľom služby.
Produkt HP LaserJet je analógové zariadenie, ktoré nie je kompatibilné so všetkými prostrediami
digitálnych telefónov (pokiaľ sa nepoužíva konvertor digitálneho na analógový signál). Spoločnosť HP
nezaručuje, že produkt bude kompatibilný s digitálnymi prostrediami alebo konvertormi digitálneho na
analógový signál.
DSL
Linka digitálneho telefónneho účastníka (DSL) používa digitálnu technológiu cez bežné medené
telefónne káble. Tento produkt nie je priamo kompatibilný s digitálnymi signálmi. Avšak, ak sa počas
nastavenia DSL určí konfigurácia, signál sa môže oddeliť, aby sa časť šírky pásma použila na
vysielanie analógového signálu (pre hlas alebo fax) zatiaľ, čo zostávajúca šírka pásma sa použije na
vysielanie digitálnych údajov.
POZNÁMKA: Nie všetky faxy sú kompatibilné so službami DSL. Spoločnosť HP nezaručuje, že
produkt bude kompatibilný so všetkými linkami DSL služieb alebo poskytovateľmi.
Bežný DSL modem využíva filter na oddeľovanie vysokofrekvenčnej komunikácie DSL modemu od
nízkofrekvenčnej komunikácie analógového telefónu a faxmodemu. Ak sú analógové telefóny a
analógové faxy pripojené k telefonickej linke využívanej DSL modemom, často je nevyhnutné použiť
filter. Poskytovateľ služieb DSL zvyčajne zabezpečí takýto filter. Ohľadom ďalších informácií alebo
ohľadom asistencie kontaktujte poskytovateľa služby DSL.
PBX
Produkt je analógové zariadenie, ktoré nie je kompatibilné vo všetkých prostrediach digitálneho
telefónu. Pre funkčnosť faxu môžu byť potrebné filtre alebo konvertory digitálneho na analógový
signál. Ak sa v prostredí PBX vyskytnú problémy s faxom, môže byť potrebné kontaktovať
140 Kapitola 10 Fax
SKWW
poskytovateľa služby PBX za účelom asistencie. Spoločnosť HP nezaručuje, že produkt bude
kompatibilný s digitálnymi prostrediami alebo konvertormi digitálneho na analógový signál.
Ohľadom ďalších informácií alebo ohľadom asistencie kontaktujte poskytovateľa služby PBX.
ISDN
Ohľadom ďalších informácií alebo ohľadom asistencie kontaktujte poskytovateľa služby ISDN.
Používanie faxu na službe VoIP
Služby protokolu hlas cez internet (VoIP) často nie sú kompatibilné s faxmi, pokiaľ poskytovateľ
výslovne neuvádza, že podporujú služby fax cez IP.
Ak sa produkt stretne s problémami s fungovaním faxu v sieti VoIP, overte, či sú správne všetky
káble a nastavenia. Zníženie nastavenia rýchlosti faxu môže umožniť, aby produkt odoslal fax cez
sieť VoIP.
Ak problémy s faxom pokračujú, kontaktujte poskytovateľa služby VoIP.
Pamäť faxu
Uchovanie pamäte faxu v prípade výpadku napájania
Pamäť typu Flash chráni pred stratou údajov v prípade výpadku prúdu. Iné faxové zariadenia
ukladajú faxové stránky do normálnej pamäte RAM alebo krátkodobej pamäte RAM. Normálna pamäť
RAM okamžite stratí údaje pri výskyte výpadku prúdu zatiaľ, čo krátkodobá pamäť RAM stratí údaje
po približne 60 minútach výpadku elektrického prúdu. Pamäť typu Flash dokáže uchovať svoje údaje
niekoľko rokov bez prívodu elektrického prúdu.
Odoslanie faxu
Fax z plochého skenera
1.
Položte dokument lícovou stranou nadol na
sklo skenera.
2.
Stlačte tlačidlo Telefónny zoznam
SKWW
.
Používanie faxu 141
3.
Zo zoznamu vyberte položku telefónneho
zoznamu. Ak neexistujú žiadne položky,
vytočte číslo pomocou klávesnice na
ovládacom paneli.
4.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Spustiť
faxovanie
. Produkt spustí faxovú úlohu.
Faxovanie pomocou podávača dokumentov
1.
Originály vložte do podávača dokumentov
lícnou stranou nahor.
POZNÁMKA: Kapacita podávača
dokumentov je až 35 hárkov 75 g/m2 alebo 20
librových médií.
UPOZORNENIE: Aby ste zabránili
poškodeniu produktu, nepoužívajte originál,
ktorý obsahuje korekčnú pásku, korekčnú
kvapalinu, papierové sponky alebo svorky
zošívačky. Do podávača dokumentov
nevkladajte fotografie, malé originály alebo
krehké originály.
2.
Nastavujte vodiace lišty, pokiaľ nebudú
priliehať k papieru.
3.
Stlačte tlačidlo Telefónny zoznam
4.
Zo zoznamu vyberte položku telefónneho
zoznamu. Ak neexistujú žiadne položky,
vytočte číslo pomocou klávesnice na
ovládacom paneli.
5.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Spustiť
faxovanie
. Produkt spustí faxovú úlohu.
142 Kapitola 10 Fax
.
SKWW
Faxovanie s manuálnym vytáčaním
Zvyčajne produkt vytáča po stlačení tlačidla Spustiť faxovanie
. Niekedy však môžete chcieť, aby
produkt vytočil každé číslo po jeho stlačení. Napríklad, ak spoplatňujete faxový hovor cez volaciu
kartu, môže byť potrebné vytočiť faxové číslo, počkať na tón prijatia zo strany vašej telefónnej
spoločnosti a potom vytočiť číslo volacej karty. Keď vytáčate zahraničné číslo, môžete potrebovať
vytočiť časť čísla a potom čakať na oznamovací tón skôr, ako budete pokračovať vo vytáčaní.
Manuálne odoslanie faxu skupine (faxovanie ad hoc)
Pomocou nasledujúcich pokynov odošlite fax skupine príjemcov:
1.
Dokument vložte do vstupného zásobníka podávača dokumentov.
2.
Stlačte tlačidlo Telefónny zoznam
3.
Zo zoznamu vyberte položku telefónneho zoznamu. Ak neexistujú žiadne položky, vytočte číslo
pomocou klávesnice na ovládacom paneli.
4.
Aby ste pokračovali vo vytáčaní čísel, zopakujte kroky 2 a 3. Ak ste dokončili vytáčanie čísel,
prejdite na nasledujúci krok.
5.
Stlačte tlačidlo Spustiť faxovanie
6.
Ak máte viacero stránok na skenovanie, stlačením tlačidla 1 vyberte možnosť Áno a potom pre
každú stranu faxovej úlohy zopakujte krok 5. Po skončení stlačte tlačidlo 2 na výber možnosti
Nie.
.
.
Produkt odošle fax na každé faxové číslo. Ak je číslo v skupine obsadené alebo neodpovedá, produkt
opätovne vytočí dané číslo na základe nastavenia opätovného vytočenia. Ak zlyhajú všetky pokusy o
opätovné vytočenie, produkt aktivuje záznam aktivity faxu tak, že pridá chybu a potom bude
pokračovať nasledujúcim číslom v skupine.
Manuálne opätovné vytáčanie
1.
Dokument vložte do podávača dokumentov.
2.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Vytočiť znovu
3.
Stlačte tlačidlo Spustiť faxovanie
4.
Ak máte viacero stránok na skenovanie, stlačením tlačidla 1 vyberte možnosť Áno a potom pre
každú stranu faxovej úlohy zopakujte krok 3. Po skončení stlačte tlačidlo 2 na výber možnosti
Nie.
.
.
Produkt odošle fax na číslo, ktoré sa opätovne vytočilo. Ak je číslo obsadené alebo neodpovedá,
produkt opätovne vytočí číslo v závislosti od nastavenia opätovného vytočenia. Ak zlyhajú všetky
pokusy o opätovné vytočenie, produkt pridaním chyby aktualizuje záznam aktivity faxu.
SKWW
Používanie faxu 143
Používanie záznamov rýchlych volieb a skupinových volieb
Odoslanie faxu pomocou rýchlej voľby
1.
Vložte dokument do vstupného zásobníka podávača dokumentov alebo na plochý skener.
2.
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
●
Stlačte jednodotykové tlačidlo pre rýchlu voľbu.
●
Stlačte tlačidlo Telefónny zoznam , použite alfanumerické tlačidlá na určenie záznamu
rýchlej voľby a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Vložte dokument do vstupného zásobníka podávača dokumentov alebo na plochý skener.
4.
. Ak sú strany, ktoré chcete odoslať, v podávači
Stlačte tlačidlo Spustiť faxovanie
dokumentov, faxovanie sa automaticky spustí.
5.
Ak snímač podávača dokumentov produktu zaznamená, že v podávači dokumentov nie je
vložený žiadny dokument, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí Send from glass? 1=Yes
2=No (Odoslať zo skla? 1=Áno 2=Nie). Aby ste odoslali fax z plochého skenera, stlačením
tlačidla 1 vyberte možnosť Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
Po stlačení tlačidla OK sa na displeji ovládacieho panela zobrazí Load page: X Press OK
(Načítať stránku: X Stlačte OK).
6.
Ak ste už dokument položili na plochý skener, stlačte tlačidlo OK (alebo umiestnite dokument na
plochý skener a potom stlačte tlačidlo OK).
Po naskenovaní strany sa na displeji ovládacieho panela zobrazí Another page? 1=Yes 2=No
(Ďalšia strana? 1=Áno 2=Nie).
7.
Ak máte viacero strán na skenovanie, stlačením tlačidla 1 vyberte možnosť Áno a potom
zopakujte krok 5 pre každú stranu faxovej úlohy.
Po skončení stlačte tlačidlo 2 na výber možnosti Nie.
Potom, čo posledná stránka faxu opustí produkt, môžete začať odosielať druhý fax, kopírovanie
alebo skenovanie.
Odoslanie faxu pomocou záznamu skupinovej voľby
1.
Vložte dokument do vstupného zásobníka podávača dokumentov alebo na plochý skener.
2.
Vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:
●
Stlačte jednodotykové tlačidlo pre skupinu.
●
Stlačte tlačidlo Telefónny zoznam , použite alfanumerické tlačidlá na určenie záznamu
skupinovej voľby a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Stlačte tlačidlo Spustiť faxovanie
. Ak sú strany, ktoré chcete odoslať, v podávači
dokumentov, faxovanie sa automaticky spustí.
4.
Ak snímač podávača dokumentov zariadenia zaznamená, že v podávači dokumentov nie je
vložený žiadny dokument, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí Another page? 1=Yes
2=No (Ďalšia strana? 1=Áno 2=Nie). Aby ste odoslali fax z plochého skenera, stlačením tlačidla
1 vyberte možnosť Áno a potom stlačte tlačidlo OK.
144 Kapitola 10 Fax
SKWW
Po stlačení tlačidla OK sa na displeji ovládacieho panela zobrazí Load page: X Press OK
(Načítať stránku: X Stlačte OK).
5.
Ak ste už dokument položili na plochý skener, stlačte tlačidlo OK (alebo umiestnite dokument na
plochý skener a potom stlačte tlačidlo OK).
Po naskenovaní strany sa na displeji ovládacieho panela zobrazí Another page? 1=Yes 2=No
(Ďalšia strana? 1=Áno 2=Nie).
6.
Ak máte viacero strán na skenovanie, stlačením tlačidla 1 vyberte možnosť Áno a potom
zopakujte krok 5 pre každú stranu faxovej úlohy.
Po skončení stlačte tlačidlo 2 na výber možnosti Nie.
Produkt naskenuje dokument do pamäte a odošle fax na každé z určených čísel. Ak je číslo v
skupine obsadené alebo neodpovedá, produkt opätovne vytočí číslo v závislosti od nastavenia
opätovného vytočenia. Ak zlyhajú všetky pokusy o opätovné vytočenie, produkt pridaním chyby
aktualizuje záznam aktivity faxu a prejde na nasledujúce číslo v skupine.
Odoslanie faxu zo softvéru
Nasledujúca informácia poskytuje základné pokyny pre odosielanie faxov pomocou softvéru
dodávaného s produktom. Všetky ostatné témy spojené so softvérom sa nachádzajú v pomocníkovi
softvéru, ktorý sa dá otvoriť zo softvérového programu z ponuky Help (Pomocník).
Ak dodržíte nasledujúce požiadavky, môžete faxovať elektronické dokumenty z počítača:
●
Zariadenie je pripojené priamo k počítaču alebo k sieti, ku ktorej je pripojený počítač.
●
V počítači je nainštalovaný softvér produktu.
●
Operačný systém používaný v tomto počítači je podporovaný týmto zariadením.
Odoslanie faxu zo softvéru
Postup odosielania faxov sa odlišuje v závislosti od vašich špecifikácií. Nižšie sú uvedené
najbežnejšie kroky.
1.
Kliknite na Spustiť, kliknite na Programs (Programy) (alebo All Programs (Všetky programy) v
systéme Windows XP) a potom kliknite na HP.
2.
Kliknite na názov produktu a potom kliknite na položku Send fax (Odoslať fax). Spustí sa softvér
faxu.
3.
Zadajte faxové číslo jedného alebo viacerých príjemcov.
4.
Vložte dokument do podávača dokumentov.
5.
Kliknite na možnosť Send Now (Odoslať teraz).
Odoslanie faxu zo softvérového programu tretej strany, ako napríklad programu Microsoft Word
SKWW
1.
V programe tretej strany otvorte dokument.
2.
Kliknite na tlačidlo File (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo Print (Tlač).
3.
Z rozbaľovacieho zoznamu tlačiarní vyberte ovládač tlače faxov. Spustí sa softvér faxu.
4.
Zadajte faxové číslo jedného alebo viacerých príjemcov.
Používanie faxu 145
5.
Pridať akékoľvek stránky vložené v dokumente. Tento krok je voliteľný.
6.
Vyberte možnosť Send Now (Odoslať teraz).
Odoslanie faxu vytáčaním z telefónu pripojeného k faxovej linke
Príležitostne môžete chcieť vytočiť faxové číslo z telefónu, ktorý je pripojený k rovnakej linke ako aj
produkt. Napríklad, ak odosielate fax osobe, ktorej zariadenie je v režime manuálneho príjmu, môžete
pred jeho odoslaním uskutočniť hlasový hovor, aby ste osobu upovedomili, že prichádza fax.
POZNÁMKA: Telefón musí byť pripojený k „telefónnemu“ portu produktu
.
1.
Dokument vložte do podávača dokumentov.
2.
Zodvihnite slúchadlo telefónu, ktorý je pripojený k rovnakej linke ako produkt. Číslo vytočte
pomocou klávesnice telefónu.
3.
Keď príjemca odpovie, poučte osobu, aby spustila fax.
4.
, počkajte, kým sa na displeji
Keď budete počuť faxové tóny, stlačte tlačidlo Spustiť faxovanie
ovládacieho panela nezobrazí Connecting (Pripája sa) a následne zaveste telefón.
Odoslanie faxu s potvrdením
Pomocou ovládacieho panelu na zariadení si vyžiadajte, aby odosielateľ faxu potvrdil číslo
zariadenia.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Správa o potvrdení faxu a potom stlačte tlačidlo
OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo možnosť Vyp. a potom stlačte tlačidlo
OK.
.
Naplánovanie oneskoreného odoslania faxu
Na naplánovanie faxu na automatické odoslanie v budúcnosti pre jednu alebo viaceré osoby použite
ovládací panel produktu. Keď sa tento postup dokončí, produkt preskenuje dokumenty v pamäti a
potom sa vráti do stavu pripravenosti.
POZNÁMKA: Ak produkt nedokáže vyslať fax v naplánovanom čase, daná informácia sa zobrazí v
správe o chybe faxu (ak je daná možnosť zapnutá) alebo sa zaznamená v zázname aktivity faxu.
Prenos sa nemusí spustiť, pretože sa neodpovedalo na hovor odosielania faxu, prípadne pretože
signál obsadenia zastaví pokusy o opätovné vytočenie.
Ak sa naplánovalo odoslať fax v budúcnosti, ale je potrebná jeho aktualizácia, odošlite dodatočné
informácie ako inú úlohu. Všetky faxy, ktoré sú naplánované, aby sa odoslali na rovnaké faxové číslo
v rovnakom čase, sa odosielajú ako samostatné faxy.
146 Kapitola 10 Fax
SKWW
1.
Dokument vložte do podávača dokumentov.
2.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Možnosti odoslania a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Fax poslať neskôr a potom stlačte tlačidlo
OK.
5.
Použitím klávesnice zadajte čas.
6.
Ak je produkt nastavený na 12-hodinový
režim času, použite tlačidlá so šípkami, aby
ste premiestnili kurzor cez štyri znaky a
nastavili doobeda (A.M.) alebo poobede
(P.M.). Stlačte tlačidlo 1 pre doobeda alebo
tlačidlo 2 pre poobede a potom stlačte tlačidlo
OK. Ak je produkt nastavený na 24-hodinový
režim času, stlačte tlačidlo OK.
7.
Stlačením tlačidla OK akceptujte predvolený
dátum alebo zadajte dátum pomocou
klávesnice a potom stlačte tlačidlo OK.
8.
Zadajte faxové číslo.
POZNÁMKA: Táto funkcia nepodporuje
nedefinované skupiny (ad hoc - pre daný
prípad).
9.
Stlačte tlačidlo OK alebo tlačidlo Spustiť
faxovanie
. Produkt naskenuje dokument
do pamäte a odošle ho v určenom čase.
SKWW
Používanie faxu 147
Používanie prístupových kódov, kreditných kariet alebo volacích kariet
Aby ste použili prístupové kódy, kreditné karty alebo volacie karty, manuálne vytáčajte, aby ste
umožnili vloženie páuz a kódov vytáčania.
Medzinárodné odosielanie faxov
Aby ste odoslali fax na medzinárodné cieľové miesto, vytáčajte manuálne, aby ste umožnili vloženie
páuz a medzinárodných kódov vytáčania.
Prijatie faxu
Tlačiť fax
Keď produkt prijme faxový prenos, vytlačí fax (pokiaľ nie je aktivovaná funkcia súkromného prijatia) a
tiež ho automaticky uloží v pamäti.
Vytlačenie uloženého faxu, keď je zapnutá funkcia súkromného prijatia
Aby ste vytlačili uložené faxy, musíte uviesť kód PIN súkromného prijatia. Potom, čo produkt vytlačí
uložené faxy, odstránia sa z pamäte.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka faxovania
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Možnosti príjmu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Vytlačiť faxy a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou klávesnice zadajte bezpečnostný kód PIN produktu a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Súkromné prijatie a potom stlačte tlačidlo OK.
.
Opätovné vytlačenie faxu
Ak chcete opätovne vytlačiť fax, pretože tlačová kazeta bola prázdna alebo vtedy, ak fax tlačil na
nesprávny typ média, môžete sa ho pokúsiť opätovne vytlačiť. Množstvo dostupnej pamäte určuje
skutočný počet faxov, ktoré sú uložené pre opätovné vytlačenie. Najnovší fax sa vytlačí ako prvý.
Najstarší fax, ktorý je v úložnom priestore, sa vytlačí ako posledný.
Tieto faxy sa ukladajú nepretržite. Opätovné vytlačenie ich nevymaže z pamäte.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka faxovania
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Možnosti príjmu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Vytlačiť faxy a potom stlačte tlačidlo OK.
Produkt začne opätovne tlačiť naposledy vytlačený fax.
.
POZNÁMKA: Tlač kedykoľvek zastavíte stlačením tlačidla Zrušiť
.
UPOZORNENIE: Ak je nastavenie Allow Reprint (Povoliť opakovanú tlač) nastavené na možnosť
Vyp., zle vytlačené alebo vyblednuté faxy sa nedajú opätovne vytlačiť.
148 Kapitola 10 Fax
SKWW
Automatická tlač prijatých faxov na obidve strany papiera
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Tlačiť obojstranne a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo možnosť Vyp. a potom stlačte tlačidlo
OK.
Prijímanie faxov, keď je počuť faxové tóny na telefónnej linke
Ak máte telefónnu linku, ktorá prijíma faxy a telefónne hovory a počujete faxové tóny, keď zodvihnete
telefón, môžete spustiť proces prijímania jedným z dvoch spôsobov:
●
Ak ste v blízkosti produktu, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Spustiť faxovanie
●
Ak tomu tak nie je, stlačte 1-2-3 v tomto poradí na klávesnici telefónu, počúvajte zvuky faxového
prenosu a potom zaveste.
.
POZNÁMKA: Aby druhá metóda fungovala, nastavenie Klapka musí byť nastavené na možnosť
Áno.
Prijímanie faxov do počítača
POZNÁMKA: Prijímanie faxov pomocou počítača sa pri počítači Macintosh nepodporuje.
Prijímanie faxov do počítača je dostupné iba v prípade, ak sa počas úvodnej inštalácie produktu
vykonala kompletná inštalácia softvéru.
Aby ste prijímali faxy do počítača, v softvéri zapnite nastavenie zapnutia pre prijímanie do PC.
1.
Otvorte program HP ToolboxFX.
2.
Vyberte produkt.
3.
Kliknite na možnosť Fax.
4.
Kliknite na možnosť Fax Tasks (Úlohy faxu).
5.
V položke Fax Receive Mode (režim prijímania faxu) vyberte možnosť Receive faxes to this
computer (Prijímanie faxov do tohto počítača).
Vypnutie nastavenia prijímania do PC z ovládacieho panela
Nastavenie prijímania do PC sa dá aktivovať len z jedného počítača. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je
daný počítač už dostupný, môžete použiť nasledujúci postup na vypnutie nastavenia prijímania do PC
z ovládacieho panela.
SKWW
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
Používanie faxu 149
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zastaviť prij. do PC a potom stlačte tlačidlo OK.
Zobrazenie nového faxu, keď je produkt v režime prijímania do počítača
1.
Otvorte program HP ToolboxFX.
2.
Vyberte produkt.
3.
Kliknite na možnosť Fax.
4.
Kliknite na možnosť Fax Receive Log (Záznam prijatia faxov).
5.
V stĺpčeku Fax Image (Obrázok faxu) kliknite na prepojenie „zobrazenia“ faxu, ktorý chcete
zobraziť.
150 Kapitola 10 Fax
SKWW
Riešenie problémov s faxom
Kontrolný zoznam na riešenie problémov s faxom
●
Dostupných je niekoľko možných riešení. Po každom odporúčanom kroku skúste odoslať fax,
aby ste sa presvedčili, či sa problém vyriešil.
●
Ak chcete pri riešení problémov s faxom dosahovať optimálne výsledky, zaistite, aby linka
vedúca zo zariadenia, bola zapojená priamo do telefónnej zásuvky na stene. Odpojte všetky
ostatné prístroje pripojené k zariadeniu.
1.
Overte si, či je telefónny kábel pripojený k správnemu portu na zadnej strane zariadenia.
2.
Skontrolujte telefónnu linku testom faxu:
a.
Na ovládacom paneli otvorte ponuku Nastavenie a potom otvorte ponuku Služba.
b.
Vyberte možnosť Údržba faxu.
c.
Vyberte možnosť Spustiť test faxu. Produkt vytlačí správu testu faxu.
Správa obsahuje nasledovné možné výsledky:
3.
SKWW
●
Pass (Úspešný): Správa obsahuje všetky aktuálne nastavenia faxu kvôli kontrole.
●
Fail (Neúspešný): The cord is in the wrong port. (Kábel je v nesprávnom porte.)
Správa obsahuje návrhy, ako odstrániť problém.
●
Fail: the phone line is not active (Neúspešný: telefónna linka nie je aktívna): Správa
obsahuje návrhy, ako odstrániť problém.
Skontrolujte, či je firmvér produktu aktuálny:
a.
Vytlačením konfiguračnej stránky z ovládacieho panelu Hlásenia zistite dátumový kód
aktuálneho firmvéru.
b.
Prejdite na lokalitu www.hp.com.
1.
Kliknite na položku Support & Drivers (Podpora a ovládače).
2.
Kliknite na prepojenie voľby Download drivers and software (and firmware)
(Prevziať ovládače a softvér (a firmvér)).
3.
Do poľa For product (Pre zariadenie) zadajte modelové číslo zariadenia a potom
kliknite na tlačidlo Go (Choď).
Riešenie problémov s faxom 151
4.
Kliknite na prepojenie vášho operačného systému.
5.
Prejdite na časť Firmware (Firmvér) v tejto tabuľke.
◦
Ak sa uvedená verzia zhoduje s verziou na konfiguračnej stránke, máte
nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu.
◦
Ak sú verzie odlišné, prevezmite upgrade firmvéru a firmvér zariadenia
aktualizujte podľa pokynov zobrazených na displeji.
POZNÁMKA: Firmvér je možné aktualizovať len v prípade, ak je zariadenie
pripojené počítaču s internetovým pripojením.
◦
4.
Fax znovu odošlite.
Skontrolujte, či bol fax nastavený v čase inštalácie softvéru zariadenia.
V programovom priečinku HP v počítači spustite aplikáciu Fax Setup Utility.
5.
6.
Skontrolujte, či telefonická služba podporuje analógový fax.
●
Ak využívate ISDN alebo digitálny PBX, informujte sa u poskytovateľa služby o konfigurácii
analógovej faxovej linky.
●
Ak používate službu VoIP, zmeňte nastavenie Rýchlosť faxu na možnosť Pomalá(V.29)
alebo vypnite Rýchlo(V.34) z ovládacieho panela. U poskytovateľa služby sa informujte, či
sa podporuje fax a aká je odporúčaná rýchlosť faxmodemu. Niektoré spoločnosti môžu
vyžadovať redukciu.
●
Ak používate službu DSL, zabezpečte, že súčasťou pripojenia telefonickej linky k
zariadeniu je filter. Kontaktujte poskytovateľa služby DSL alebo zakúpte filter DSL, ak
žiaden nevlastníte. Ak je filter DSL nainštalovaný, skúste iný, pretože tieto filtre sa zvyknú
kaziť.
Ak chyba pretrváva, v nasledujúcich častiach tejto príručky nájdete podrobnejšie riešenia
uvedeného problému.
Chybové hlásenia faxu
Výstražné a varovné hlásenia sa zobrazia dočasne a môžu vyžadovať, aby ste potvrdili správu
dotykom tlačidla OK, čím by sa pokračovalo v úlohe alebo dotykom tlačidla Zrušiť , čím by sa úloha
zrušila. Pri určitých varovaniach sa úloha nemusí dokončiť, prípadne sa môže ovplyvniť kvalita tlače.
Ak sa výstražné alebo varovné hlásenie vzťahuje na tlač a funkcia automatického pokračovania je
zapnutá, produkt sa pokúsi pokračovať v tlači úlohy bez potvrdenia potom, čo sa na 10 sekúnd
zobrazilo varovanie.
152 Kapitola 10 Fax
SKWW
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Fax neodpovedá
Prijímajúca faxová linka neodpovedala.
Produkt sa po niekoľkých minútach pokúsi
uskutočniť opätovné vytočenie.
Umožnite produktu, aby sa znova pokúsil
odoslať fax.
Prebieha opätovné volanie
Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové
zariadenie zapnuté a či je pripravené.
Skontrolujte, či vytáčate správne faxové
číslo.
Ak produkt pokračuje v opätovnom
vytáčaní, odpojte telefónny kábel produktu
od zásuvky, pripojte telefón a vyskúšajte
uskutočniť hlasový hovor.
Uistite sa, že kábel telefónu z nástenného
telefónneho konektora je pripojený do portu
linky
.
Pripojte telefónny kábel produktu do
konektora pre inú telefónnu linku.
Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.hp.com/support/
ljm1530series alebo na letáku s
informáciami o podpore, ktorý je pribalený v
škatuli produktu.
Fax neodpovedá
Zrušené posielanie
Pokusy o opätovné vytočenie faxového
čísla zlyhali, prípadne sa vypla možnosť
Opätovné vytáčanie pri žiadnej odozve.
Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové
zariadenie zapnuté a či je pripravené.
Skontrolujte, či vytáčate správne faxové
číslo.
Skontrolujte, či je zapnutá možnosť
opätovného vytáčania.
Kábel telefónu odpojte od produktu a
zásuvky a potom ho opätovne pripojte.
Odpojte telefónny kábel produktu od
zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte
uskutočniť hlasový hovor.
Uistite sa, že kábel telefónu z nástenného
telefónneho konektora je pripojený do portu
linky
.
Pripojte telefónny kábel produktu do
konektora pre inú telefónnu linku.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.hp.com/support/
ljm1530series alebo na letáku s
informáciami o podpore, ktorý je pribalený v
škatuli produktu.
SKWW
Riešenie problémov s faxom 153
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Chyba komunikácie
Medzi produktom a odosielateľom alebo
príjemcom sa vyskytla chyba vo faxovej
komunikácii.
Umožnite, aby produkt opätovne vyskúšal
odoslať fax. Odpojte telefónny kábel
produktu od zástrčky, pripojte telefón a
vyskúšajte uskutočniť hovor. Pripojte
telefónny kábel produktu do konektora pre
inú telefónnu linku.
Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.
Nastavte možnosť Rýchlosť faxu na
nastavenie Pomalá(V.29) alebo vypnite
nastavenie Rýchlo(V.34).
Vypnite funkciu Korekcia chyby, čím
deaktivujete automatickú korekciu chýb.
POZNÁMKA: Vypnutie funkcie Korekcia
chyby môže znížiť kvalitu zobrazenia.
Vytlačte správu Denník o aktivite faxu z
ovládacieho panelu, aby ste overili, či k
výskytu chyby nedochádza len u
konkrétneho faxového čísla.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.hp.com/support/
ljm1530series alebo na letáku s
informáciami o podpore, ktorý je pribalený v
škatuli produktu.
Chyba poslania faxu
Počas pokusu o odoslanie faxu sa vyskytla
chyba.
Pokúste sa fax opätovne odoslať.
Vyskúšajte faxovať na odlišné faxové číslo.
Dotykom tlačidla Spustiť faxovanie
skontrolujte oznamovací tón na telefónnej
linke.
Odpojením a opätovným pripojením kábla
skontrolujte, či je telefónny kábel bezpečne
pripojený.
Uistite sa, či používate telefónny kábel,
ktorý sa dodal s produktom.
Uistite sa, že telefón funguje tak, že produkt
odpojíte, pripojíte telefón k telefónnej linke a
uskutočníte hlasový hovor.
Produkt pripojte k odlišnej telefónnej linke.
Rozlíšenie faxu nastavte na možnosť
Štandardný namiesto predvolenej možnosti
Jemné.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.hp.com/support/
ljm1530series alebo na letáku s
informáciami o podpore, ktorý je pribalený v
škatuli produktu.
154 Kapitola 10 Fax
SKWW
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Chyba prij. faxu
Počas pokusu o prijatie faxu sa vyskytla
chyba.
Požiadajte odosielateľa, aby opätovne
odoslal fax.
Vyskúšajte faxovať naspäť odosielateľovi
alebo na iný fax.
Dotykom tlačidla Spustiť faxovanie
skontrolujte oznamovací tón na telefónnej
linke.
Skontrolujte, či je kábel telefónu bezpečne
pripojený tak, že kábel odpojíte a opätovne
pripojíte.
Uistite sa, či používate telefónny kábel,
ktorý sa dodal s produktom.
Uistite sa, že telefón funguje tak, že produkt
odpojíte, pripojíte telefón k telefónnej linke a
uskutočníte hlasový hovor.
Znížte rýchlosť faxu. Požiadajte
odosielateľa o opätovné odoslanie faxu.
Vypnite režim korekcie chýb. Požiadajte
odosielateľa o opätovné odoslanie faxu.
POZNÁMKA: Ak vypnete režim korekcie
chýb, môže dôjsť k zníženiu kvality
zobrazenia faxu.
Produkt pripojte k odlišnej telefónnej linke.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.hp.com/support/
ljm1530series alebo na letáku s
informáciami o podpore, ktorý je pribalený v
škatuli produktu.
Kryt podávača dokumentov je otvorený.
Kryt na vrchu podávača dokumentov je
otvorený a zariadenie nemôže odoslať fax.
Zatvorte kryt a fax odošlite znova.
Produkt odpovedal na prichádzajúci hovor,
ale nezaznamenal, že volal fax.
Umožnite, aby sa produkt opätovne pokúsil
prijať fax.
Faxovanie bolo zrušené.
Nebol rozpoznaný fax
Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.
Pripojte telefónny kábel produktu do
konektora pre inú telefónnu linku.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.hp.com/support/
ljm1530series alebo na letáku s
informáciami o podpore, ktorý je pribalený v
škatuli produktu.
SKWW
Riešenie problémov s faxom 155
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Obsadené
Faxová linka, na ktorú ste odosielali fax,
bola obsadená. Produkt automaticky vykoná
opätovné vytočenie obsadeného čísla.
Umožnite, aby sa produkt pokúsil fax
opätovne odoslať.
Prebieha opätovné volanie
Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové
zariadenie zapnuté a či je pripravené.
Skontrolujte, či vytáčate správne faxové
číslo.
Dotykom tlačidla Spustiť faxovanie
skontrolujte oznamovací tón na telefónnej
linke.
Uistite sa, že telefón funguje tak, že produkt
odpojíte, pripojíte telefón k telefónnej linke a
uskutočníte hlasový hovor.
Pripojte telefónny kábel produktu do
konektora druhej telefónnej linky a pokúste
sa fax opätovne odoslať.
Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.hp.com/support/
ljm1530series alebo na letáku s
informáciami o podpore, ktorý je pribalený v
škatuli produktu.
Obsadené
Zrušené posielanie
Faxová linka, na ktorú ste odosielali fax,
bola obsadená. Produkt zrušil odosielanie
faxu.
Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové
zariadenie zapnuté a či je pripravené.
Skontrolujte, či vytáčate správne faxové
číslo.
Skontrolujte, či je zapnutá možnosť Ak
obsadené, vytočiť znova.
Dotykom tlačidla Spustiť faxovanie
skontrolujte oznamovací tón na telefónnej
linke.
Uistite sa, že telefón funguje tak, že produkt
odpojíte, pripojíte telefón k telefónnej linke a
uskutočníte hlasový hovor.
Pripojte telefónny kábel produktu do
konektora druhej telefónnej linky a potom sa
pokúste fax opätovne odoslať.
Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.hp.com/support/
ljm1530series alebo na letáku s
informáciami o podpore, ktorý je pribalený v
škatuli produktu.
156 Kapitola 10 Fax
SKWW
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Pamäť je nedostatočná
Množstvo dostupnej pamäte na ukladanie
faxov je nedostatočné na uloženie
prichádzajúceho faxu.
Vymaže faxy v pamäte. Otvorte ponuku
Nastavenia systému a potom otvorte
ponuku Služba. V ponuke Údržba faxu
vyberte možnosť Vymazať uložené faxy.
Zrušenie prijatia
Vypnite funkciu Povoliť opätovnú tlač.
Keď je táto funkcia vypnutá, zariadenie
neuloží prijaté faxy do pamäte. Otvorte
ponuku Nastavenia systému a potom
otvorte ponuku Nastavenie faxu. V ponuke
Rozšírené nastavenie vyberte možnosť
Povoliť opätovnú tlač a vypnite ju.
Plný zásobník faxu
Zrušenie poslania
Počas faxovej úlohy sa zaplnila pamäť.
Všetky stránky faxu musia byť v pamäti, aby
faxová úloha správne fungovala. Odoslali sa
len strany, ktoré sa zmestili do pamäte.
Vytlačte všetky prijaté faxy alebo počkajte,
kým sa neodošlú všetky čakajúce faxy.
Požiadajte odosielateľa, aby fax opätovne
odoslal.
Požiadajte odosielateľa, aby veľký fax
rozdelil na menšie časti a potom ich
odfaxoval samostatne.
Skontrolujte, či rozlíšenie odosielajúceho
faxu nie je nakonfigurované na nastavenie
Fotografia alebo nastavenie Veľmi
vysoký.
Zrušte všetky faxové úlohy alebo faxy
vymažte z pamäte.
SKWW
Riešenie problémov s faxom 157
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Plný zásobník faxu
Počas faxového prenosu sa v produkte
minula pamäť. Vytlačia sa len stránky, ktoré
sa zmestia do pamäte.
Vytlačte všetky faxy a potom požiadajte
odosielateľa, aby fax opätovne odoslal.
Požiadajte odosielateľa, aby faxovú úlohu
pred odoslaním rozdelil na viacero úloh.
Zrušte všetky faxové úlohy alebo faxy
vymažte z pamäte.
Produkt nemohol zaznamenať oznamovací
tón.
Dotykom tlačidla Spustiť faxovanie
skontrolujte oznamovací tón na telefónnej
linke.
Zrušenie prijatia
Žiaden tón zvonenia
Kábel telefónu odpojte od produktu a
zásuvky a potom ho opätovne pripojte.
Uistite sa, či používate telefónny kábel,
ktorý sa dodal s produktom.
Odpojte telefónny kábel produktu od
zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte
uskutočniť hlasový hovor.
Uistite sa, že kábel telefónu z nástenného
telefónneho konektora je pripojený do portu
linky
.
Pripojte telefónny kábel produktu do
konektora pre inú telefónnu linku.
Skontrolujte telefonickú linku pomocou
možnosti Spustiť test faxu v ponuke
Služba ovládacieho panela.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete
na lokalite www.hp.com/support/
ljm1530series alebo na letáku s
informáciami o podpore, ktorý je pribalený v
škatuli produktu.
Riešenie problémov s faxovými kódmi a sledovacími správami
Zobrazenie a interpretácia chybových hlásení faxu
Chybové hlásenie faxu z denníka o aktivite faxu použite na riešenie problémov s faxovými funkciami
zariadenia.
158 Kapitola 10 Fax
SKWW
Číslo kódu
Popis
232
Medzi možné príčiny patria nasledovné:
●
Vyskytlo sa komunikačné zlyhanie medzi zariadeniami.
●
Používateľ pri vzdialenom zariadení možno stlačil tlačidlo Stop.
●
Napájanie vzdialeného zariadenia mohlo byť prerušené alebo zámerne odpojené, v dôsledku čoho sa
relácia faxu prerušila.
Ak chcete problém vyriešiť, vykonajte nasledujúce kroky:
282
1.
Fax odošlite znovu v inom čase, keď sa zlepší stav telefonickej linky.
2.
Ak chyba pretrváva a v rámci faxovej relácie sa využíva korekcia chýb, vypnite nastavenie Korekcia
chyby.
Zariadenie neprijalo žiadne údaje na začiatku stránky počas príjmu v režime korekcie chýb, hoci modem
nezaznamenal odpojenie vzdialeného zariadenia. Vzdialené zariadenie pravdepodobne vysiela
synchronizačné rámce na miesto údajov a buď sa v ňom zasekol papier alebo sa pokazilo.
Vzdialené zariadenie pravdepodobne vysiela synchronizačné rámce na miesto údajov a buď sa v ňom
zasekol papier alebo sa pokazilo. Nechajte odosielateľa odoslať fax znovu a požiadajte ho, aby vopred
skontroloval, či odosielajúce zariadenie pracuje správne.
321
Došlo k zlyhaniu komunikácie s prijímajúcim faxovým zariadením z dôvodu nekvalitného pripojenia
telefonickej linky.
Fax odošlite znovu v inom čase, keď sa zlepší stav telefonickej linky.
344-348
Medzi možné príčiny patria nasledovné:
●
Vzdialené zariadenie neodpovedalo na príkaz faxu odoslaný z lokálneho zariadenia z dôvodu
prerušenia spojenia.
●
Používateľ pri vzdialenom zariadení možno stlačil tlačidlo Stop.
●
V zriedkavých prípadoch môže nekompatibilita medzi zariadeniami spôsobiť, že vzdialené zariadenie
jednoducho ukončí hovor.
Ak chcete problém vyriešiť, vykonajte nasledujúce kroky:
381
1.
Fax odošlite znovu v inom čase, keď sa zlepší stav telefonickej linky.
2.
Ak chyba pretrváva a v rámci faxovej relácie sa využíva korekcia chýb, vypnite nastavenie Korekcia
chyby.
Medzi možné príčiny patria nasledovné:
●
Vzdialené zariadenie neodpovedalo na príkaz faxu odoslaný z lokálneho zariadenia z dôvodu
prerušenia spojenia.
●
Používateľ pri vzdialenom zariadení možno stlačil tlačidlo Stop.
Ak chcete problém vyriešiť, vykonajte nasledujúce kroky:
SKWW
1.
Fax odošlite znovu v inom čase, keď sa zlepší stav telefonickej linky.
2.
Ak chyba pretrváva a v rámci faxovej relácie sa využíva korekcia chýb, vypnite nastavenie Korekcia
chyby.
Riešenie problémov s faxom 159
Zobrazenie správy sledovania faxu
Správa sledovania faxu T.30 obsahuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pri riešení problémov s
prenosom faxov. Ak zavoláte do spoločnosti HP a požiadate o pomoc pri riešení týchto problémov,
pred zahájením hovoru vytlačte sledovaciu správu T.30.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Vyberte ponuku Služba.
3.
Vyberte možnosť Údržba faxu.
4.
Vyberte možnosť Vytlačiť stopu protokolu T.30. Produkt vytlačí správu sledovania faxu.
.
Faxové záznamy a správy
Na vytlačenie faxových záznamov a správ použite nasledujúce pokyny:
Tlač všetkých faxových správ
Použite tento postup na vytlačenie všetkých z nasledujúcich správ súčasne:
●
Záznam aktivity faxu
●
Zoznam telefónneho adresára
●
Správa o konfigurácii
●
Zoznam nevyžiadaných faxov
●
Správa o poslednom hovore
●
Správa o fakturácii
●
Stránka používania
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Hlásenia faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť Všetky faxové správy a potom
stlačte tlačidlo OK. Produkt opustí nastavenia
ponuky a vytlačí správy.
160 Kapitola 10 Fax
SKWW
Tlač jednotlivých faxových správ
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Hlásenia faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte správu
na vytlačenie a potom stlačte tlačidlo OK.
Produkt opustí nastavenia ponuky a vytlačí
správu.
POZNÁMKA: Ak ste vybrali správu Denník
o aktivite faxu a stlačili ste tlačidlo OK,
stlačte znovu tlačidlo OK, aby ste vybrali
možnosť Vytlačiť denník teraz. Produkt
opustí nastavenia ponuky a vytlačí záznam.
Nastavenie záznamu aktivity faxu na automatickú tlač
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Hlásenia faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Denník o aktivite faxu a potom stlačte
tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Autom. denník vytlačiť a potom stlačte
tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť Zap. a potom stlačte tlačidlo OK na
potvrdenie výberu.
Nastavenie správy o chybe faxu
Správa o chybách faxu je krátka správa, ktorá naznačuje, že sa produkt stretol s chybou faxovej
úlohy. Môže sa nastaviť, aby sa vytlačila po nasledujúcich udalostiach:
SKWW
●
Každá chyba faxu (predvolené výrobné nastavenie)
●
Chyba faxu pri odosielaní
Riešenie problémov s faxom 161
●
Chyba faxu pri prijímaní
●
Nikdy
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Hlásenia faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Správa o chybách faxu a potom stlačte
tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť, kedy chcete, aby sa vytlačili správy
o chybách faxu.
5.
Stlačením tlačidla OK výber uložíte.
Nastavte správy o potvrdení faxu
Správa o potvrdení je krátka správa, ktorá naznačuje, že produkt úspešne odoslal alebo prijal faxovú
úlohu. Môže sa nastaviť, aby sa vytlačila po nasledujúcich udalostiach:
●
Každá faxová úloha
●
Odoslanie faxu
●
Prijatie faxu
●
Nikdy (predvolené výrobné nastavenie)
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Hlásenia faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Správa o potvrdení faxu a potom stlačte
tlačidlo OK.
162 Kapitola 10 Fax
SKWW
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť, kedy chcete, aby sa vytlačili správy
o chybách faxu.
5.
Stlačením tlačidla OK výber uložíte.
Zahrňte prvú stranu každého faxu na potvrdení faxu, chybe faxu a správach
posledného hovoru.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Ponuka
faxovania .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Hlásenia faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku
Zahrnúť prvú stranu a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte
možnosť Zap. a potom stlačte tlačidlo OK na
potvrdenie výberu.
Zmena korekcie chyby a rýchlosti faxu
Nastavenie režimu korekcie chyby faxu
Za bežných okolností produkt monitoruje signály na telefónnej linke zatiaľ, čo odosiela alebo prijíma
fax. Ak produkt zaznamená chybu počas prenosu a nastavenie korekcie chyby je nastavené na
možnosť Zap., produkt môže požadovať, aby sa časť faxu opätovne odoslala. Predvolené výrobné
nastavenie korekcie chyby je možnosť Zap..
Korekciu chyby by ste mali vypnúť len v prípade, ak máte problémy s odosielaním alebo prijímaním
faxu a chcete prijať chyby v prenose. Vypnutie nastavenia môže byť užitočné, ak sa pokúšate odoslať
fax do zámoria alebo prijať fax zo zámoria, prípadne vtedy, ak používate pripojenie satelitného
telefónu.
SKWW
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Služba a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Údržba faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Korekcia chyby a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. alebo Vyp. a potom na uloženie výberu
stlačte tlačidlo OK.
.
Riešenie problémov s faxom 163
Zmena rýchlosti faxu
Nastavenie rýchlosti faxu je protokol modemu, ktorý produkt používa na odosielanie faxov.
Predstavuje celosvetovú normu pre plne duplexné modemy, ktoré odosielajú a prijímajú údaje v rámci
telefónnych liniek pri až do 33 600 bitoch za sekundu (bps). Predvolené výrobné nastavenie rýchlosti
faxu je možnosť Rýchlo(V.34).
Nastavenie by ste mali zmeniť len v prípade, ak máte problémy s odosielaním alebo prijímaním faxu
z príslušného zariadenia. Zníženie rýchlosti faxu môže byť užitočné, keď sa pokúšate odosielať faxy
do zámoria, prípadne prijímať faxy zo zámoria, prípadne ak používate pripojenie cez satelitný telefón.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenie faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rozšírené nastavenie a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Rýchlosť faxu a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte nastavenie rýchlosti a potom stlačte tlačidlo OK.
.
Riešenie problémov s odosielaním faxov
●
Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie
●
Ovládací panel zobrazuje správuReady (Pripravené) bez pokusu o odoslanie faxu.
●
Ovládací panel zobrazuje správu „Storing page 1“ (Ukladá sa strana 1) a nedostane sa za túto
správu
●
Faxy je možné prijať, ale nie odoslať
●
Z ovládacieho panelu nie je možné používať funkcie faxu
●
Aktivácia používania rýchlych volieb
●
Nie je možné používať skupinové voľby
●
Prijatie zaznamenaného chybového hlásenia od telefonickej spoločnosti pri pokuse o odoslanie
faxu
●
Nie je možné odoslať fax, keď je telefón pripojený k zariadeniu
Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie
Zobrazí sa správa Chyba komunikácie.
●
Umožnite produktu, aby sa znova pokúsil odoslať fax. Opakované odoslanie dočasne zníži
rýchlosť faxu.
●
Odpojte telefónny kábel produktu od zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť hovor.
Pripojte telefónny kábel produktu do konektora pre inú telefónnu linku.
●
Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.
164 Kapitola 10 Fax
SKWW
●
●
Na ovládacom paneli zmeňte možnosť Rýchlosť faxu na nastavenie Stredne(V.17) alebo
nastavenie Pomalá(V.29).
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Rozšírené nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Rýchlosť faxu.
e.
Vyberte správne nastavenie.
Vypnite možnosť Korekcia chyby.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Služba.
c.
Otvorte ponuku Údržba faxu.
d.
Otvorte ponuku Korekcia chyby.
e.
Vyberte nastavenie Vyp..
POZNÁMKA: Vypnutie možnosti Korekcia chyby môže znížiť kvalitu zobrazenia.
●
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.hp.com/support/ljm1530series alebo na letáku s informáciami o podpore, ktorý je pribalený
v škatuli produktu.
Žiaden tón zvonenia
SKWW
●
Uistite sa, že je telefónny kábel pripojený k správnemu portu na zariadení.
●
Uistite sa, že je telefónny kábel vedúci zo zariadenia zapojený priamo k nástennému
telefónnemu konektoru.
●
Pomocou tlačidla Spustiť faxovanie
●
Odpojte telefónny kábel produktu od zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť hlasový
hovor.
●
Kábel telefónu odpojte od produktu a zásuvky a potom ho opätovne pripojte.
●
Uistite sa, či používate telefónny kábel, ktorý sa dodal s produktom.
●
Pripojte telefónny kábel produktu do konektora pre inú telefónnu linku.
●
Skontrolujte telefonickú linku pomocou možnosti Spustiť test faxu v ponuke Služba
ovládacieho panela.
skontrolujte oznamovací tón na telefónnej linke.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Služba.
c.
Otvorte ponuku Údržba faxu.
d.
Vyberte položku Spustiť test faxu.
Riešenie problémov s faxom 165
Zobrazí sa správa Obsadené.
●
Pokúste sa fax opätovne odoslať.
●
Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové zariadenie zapnuté a či je pripravené.
●
Skontrolujte, či vytáčate správne faxové číslo.
●
Pomocou tlačidla Spustiť faxovanie
●
Uistite sa, že telefón funguje tak, že produkt odpojíte, pripojíte telefón k telefónnej linke a
uskutočníte hlasový hovor.
●
Pripojte telefónny kábel produktu do konektora druhej telefónnej linky a pokúste sa fax opätovne
odoslať.
●
Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.
●
Fax odošlite neskôr.
●
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.hp.com/support/ljm1530series alebo na letáku s informáciami o podpore, ktorý je pribalený
v škatuli produktu.
skontrolujte oznamovací tón na telefónnej linke.
Zobrazí sa správa Fax neodpovedá.
●
Fax skúste odoslať znovu.
●
Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové zariadenie zapnuté a či je pripravené.
●
Skontrolujte, či vytáčate správne faxové číslo.
●
Odpojte telefónny kábel produktu od zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť hlasový
hovor.
●
Pripojte telefónny kábel produktu do konektora pre inú telefónnu linku.
●
Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.
●
Uistite sa, že kábel telefónu z nástenného telefónneho konektora je pripojený do portu linky
●
Skontrolujte telefonickú linku pomocou možnosti Spustiť test faxu v ponuke Služba
ovládacieho panela.
●
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Služba.
c.
Otvorte ponuku Údržba faxu.
d.
Vyberte položku Spustiť test faxu.
.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.hp.com/support/ljm1530series alebo na letáku s informáciami o podpore, ktorý je pribalený
v škatuli produktu.
166 Kapitola 10 Fax
SKWW
Zaseknutie papiera v podávači dokumentov
●
Overte si, či papier spĺňa požiadavky zariadenia na formát. Zariadenie nepodporuje faxovanie
stránok dlhších ako 381 mm .
●
Skopírujte alebo vytlačte originál na papier formátu letter, A4 alebo legal a potom fax odošlite
znova.
Zobrazí sa správa Plný zásobník faxu.
●
Produkt vypnite a znova ho zapnite.
●
Vytlačte uložené faxy, ktoré neboli vytlačené.
●
●
a.
Otvorte ponuku Fax.
b.
Otvorte ponuku Možnosti príjmu.
c.
Vyberte položku Vytlačiť faxy.
d.
Zadajte PIN kód a potom vyberte položku Súkromné prijatie.
Odstráňte z pamäte uložené faxy.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Služba.
c.
Otvorte ponuku Údržba faxu.
d.
Vyberte položku Vymazať uložené faxy.
Veľkú úlohu faxovania rozdeľte na menšie časti a potom ich samostatne odfaxujte.
Chyba skenera
●
Overte si, či papier spĺňa požiadavky zariadenia na formát. Zariadenie nepodporuje faxovanie
stránok dlhších ako 381 mm .
●
Skopírujte alebo vytlačte originál na papier formátu letter, A4 alebo legal a potom fax odošlite
znova.
Ovládací panel zobrazuje správuReady (Pripravené) bez pokusu o odoslanie faxu.
●
SKWW
Skontrolujte, či v denníku aktivity faxu nenájdete chyby.
a.
Otvorte ponuku Fax.
b.
Otvorte ponuku Hlásenia faxu.
c.
Otvorte ponuku Denník o aktivite faxu.
d.
Vyberte možnosť Vytlačiť denník teraz.
●
Ak je k zariadeniu pripojený telefón, uistite sa, že je slúchadlo zavesené.
●
Odpojte všetky ostatné linky medzi faxom a zariadením.
●
Zariadenie pripojte priamo k telefónnej zásuvke na stene a fax odošlite znovu.
Riešenie problémov s faxom 167
Ovládací panel zobrazuje správu „Storing page 1“ (Ukladá sa strana 1) a nedostane sa
za túto správu
●
Odstráňte z pamäte uložené faxy.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Služba.
c.
Otvorte ponuku Údržba faxu.
d.
Vyberte položku Vymazať uložené faxy.
Faxy je možné prijať, ale nie odoslať
Po odoslaní faxu sa nič nestane.
skontrolujte oznamovací tón na telefónnej linke.
1.
Pomocou tlačidla Spustiť faxovanie
2.
Produkt vypnite a znova ho zapnite.
3.
Na nastavenie času faxu, dátumu a údajov hlavičky faxu použite ovládací panel.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Hlavička faxu.
e.
Zadajte správne nastavenia.
4.
Overte si, či sú zavesené všetky prídavné telefóny na danej linke.
5.
Ak používate službu DSL, zabezpečte, že súčasťou pripojenia telefonickej linky k zariadeniu je
filter.
Z ovládacieho panelu nie je možné používať funkcie faxu
●
Zariadenie môže byť chránené heslom. Na nastavenie hesla použite vstavaný webový server
HP, softvér HP Toolbox alebo ovládací panel.
●
Ak nepoznáte heslo zariadenia, kontaktujte správcu systému.
●
U správcu systému sa informujte, či funkcia faxu nebola vypnutá.
Aktivácia používania rýchlych volieb
●
Skontrolujte, či je faxové číslo platné.
●
Ak externá linka vyžaduje predvoľbu, zapnite možnosť Tel. predčíslie alebo zahrňte predvoľbu
do čísla rýchlej voľby.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
168 Kapitola 10 Fax
SKWW
d.
Otvorte ponuku Tel. predčíslie.
e.
Vyberte nastavenie Zap..
Nie je možné používať skupinové voľby
●
Skontrolujte, či je faxové číslo platné.
●
Ak externá linka vyžaduje predvoľbu, zapnite možnosť Tel. predčíslie alebo zahrňte predvoľbu
do čísla rýchlej voľby.
●
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Tel. predčíslie.
e.
Vyberte nastavenie Zap..
Nastavte všetky záznamy v skupine s položkami rýchlych volieb.
a.
Otvorte nepoužívaný záznam rýchlej voľby.
b.
Zadajte faxové číslo pre rýchlu voľbu.
c.
Stlačením tlačidla OK uložte rýchlu voľbu.
Prijatie zaznamenaného chybového hlásenia od telefonickej spoločnosti pri pokuse o
odoslanie faxu
●
Uistite sa, že vytáčate správne faxové číslo a skontrolujte, či telefonická služba nie je
zablokovaná. Niektoré telefonické služby napríklad nemusia umožňovať uskutočňovanie
hovorov na dlhé vzdialenosti.
●
Ak externá linka vyžaduje predvoľbu, zapnite možnosť Tel. predčíslie alebo zahrňte predvoľbu
do čísla rýchlej voľby.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Tel. predčíslie.
e.
Vyberte nastavenie Zap..
POZNÁMKA: Ak chcete odoslať fax bez predvoľby, v čase, keď je voľba Tel. predčíslie
zapnutá, odošlite fax manuálne.
●
SKWW
Odoslanie faxu na medzinárodné číslo
a.
Ak je nevyhnutná predvoľba, manuálne zadajte telefónne číslo s predvoľbou.
b.
Pred vytočením telefónneho čísla zadajte kód krajiny/regiónu.
Riešenie problémov s faxom 169
c.
Pri počúvaní tónov v telefóne počkajte na pauzy.
d.
Odošlite fax manuálne z ovládacieho panelu.
Nie je možné odoslať fax, keď je telefón pripojený k zariadeniu
●
Skontrolujte, či je telefón zavesený.
●
Skontrolujte, či sa telefón počas faxovania nepoužíva na uskutočňovanie hlasových hovorov.
●
Odpojte telefón od linky a potom skúste odoslať fax.
Riešenie problémov s prijímaním faxov
●
Fax nereaguje
●
Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie
●
Fax sa prijme, ale nevytlačí sa
●
Odosielateľ prijme signál obsadenej linky
●
Žiaden tón zvonenia
●
Nie je možné odosielať ani prijímať faxy na linke PBX
Fax nereaguje
Fax má vyhradenú telefonickú linku
●
Na ovládacom paneli nastavte možnosť Režim odpovede na nastavenie Automaticky.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Režim odpovede.
e.
Vyberte nastavenie Automaticky.
K zariadeniu je pripojený odkazovač
●
Nastavte možnosť Režim odpovede na nastavenie TAM a odkazovač pripojte k portu
„telephone“ (telefón).
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Režim odpovede.
e.
Vyberte nastavenie TAM.
170 Kapitola 10 Fax
SKWW
Ak je nastavenie TAM nedostupné, nastavte možnosť Režim odpovede na nastavenie
Automaticky.
●
Upravte nastavenie Zazvonenia do odpovede o aspoň jedno zvonenie viac, ako je počet
zvonení, pre ktoré je nastavený odkazovač.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Zazvonenia do odpovede.
e.
Vyberte správne nastavenie.
●
Pripojte odkazovač k portu „telephone“ (telefón).
●
Ak je k zariadeniu pripojené slúchadlo telefónu, nastavte možnosť Režim odpovede na
nastavenie Fax/Tel, čím hovory nasmerujete na správne zariadenie. Keď sa rozpozná hlasový
hovor, zariadenie vygeneruje tón zvonenia, ktorý vás upozorní na to, aby ste zdvihli slúchadlo.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Režim odpovede.
e.
Vyberte nastavenie Fax/Tel.
Slúchadlo telefónu je pripojené k zariadeniu
Nastavte možnosť Režim odpovede na nastavenieAutomaticky.
1.
Otvorte ponuku Nastavenie.
2.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
3.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
4.
Otvorte ponuku Režim odpovede.
5.
Vyberte nastavenie Automaticky.
Nastavenie je Režim odpovede nakonfigurované na nastavenie Ručná
●
Stlačte tlačidlo Spustiť faxovanie
na ovládacom paneli.
Na faxovej linke je dostupná hlasová pošta
●
SKWW
Pridajte k telefónnej linke službu typického zvonenia a zmeňte nastavenie Typické zvonenie v
zariadení s ohľadom na schému zvonenia príslušnej telefonickej spoločnosti. Informácie žiadajte
od telefonickej spoločnosti.
a.
Overte, či je režim odpovedania nakonfigurovaný na nastavenie Automaticky.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie.
c.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
Riešenie problémov s faxom 171
d.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
e.
Otvorte ponuku Typické zvonenie.
f.
Vyberte správne nastavenie.
●
Zakúpte linku vyhradenú pre fax.
●
Nastavte možnosť Režim odpovede na nastavenieRučná.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Režim odpovede.
e.
Vyberte nastavenie Ručná.
POZNÁMKA: Ak chcete prijímať faxy, musíte byť prítomní.
Zariadenie je pripojené k telefónnej službe DSL
●
Skontrolujte inštaláciu a funkcie. Jednotka faxu v zariadení vyžaduje, aby sa na telefonickej linke
pripájajúcej sa k DSL modemu nachádzal filter. Ohľadom filtra sa informujte u poskytovateľa
služby DSL alebo zakúpte príslušný filter.
●
Skontrolujte, či je filter zapojený.
●
Pripojený filter vymeňte za iný, aby ste si overili, či nie je poškodený.
Zariadenie využíva telefonickú službu fax cez IP alebo VoIP
●
●
Nastavte možnosť Rýchlosť faxu na nastavenie Pomalá(V.29) alebo vypnite nastavenie
Rýchlo(V.34).
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Rozšírené nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Rýchlosť faxu.
e.
Vyberte správne nastavenie.
Kontaktujte poskytovateľa služby a overte si, či sa podporuje fax a zistite si odporúčané
nastavenia rýchlosti faxu. Niektoré spoločnosti môžu vyžadovať redukciu.
172 Kapitola 10 Fax
SKWW
Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie
Zobrazí sa správa Nebol rozpoznaný fax.
POZNÁMKA: Táto chyba sa nie vždy vzťahuje na zmeškaný fax. Ak sa omylom uskutoční hlasový
hovor na faxové číslo a volajúci zavesí, na ovládacom paneli sa zobrazí správa Nebol rozpoznaný
fax.
●
Požiadajte odosielateľa o opätovné odoslanie faxu.
●
Uistite sa, že telefónny kábel vedúci zo zariadenia je pripojený k nástennému telefónnemu
konektoru.
●
Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.
●
Pripojte telefónny kábel produktu do konektora pre inú telefónnu linku.
●
Skontrolujte, či sú telefonická linka a konektor nástennej telefónnej zásuvky funkčné, a to
pripojením telefónu a skontrolovaním, či zaznie oznamovací tón.
●
Uistite sa, že telefónny kábel je pripojený k portu „line“ (linka) na zariadení.
●
Skontrolujte telefonickú linku spustením testu faxu z ovládacieho panelu.
●
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.hp.com/support/ljm1530series alebo na letáku s informáciami o podpore, ktorý je pribalený
v škatuli produktu.
Zobrazí sa správa Chyba komunikácie.
●
Požiadajte odosielateľa, aby fax odoslal znovu alebo fax odoslal neskôr, keď sa stav linky zlepší.
●
Odpojte telefónny kábel produktu od zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť hovor.
Pripojte telefónny kábel produktu do konektora pre inú telefónnu linku.
●
Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.
●
Nastavte možnosť Rýchlosť faxu na nastavenie Pomalá(V.29) alebo vypnite nastavenie
Rýchlo(V.34).
●
SKWW
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Rozšírené nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Rýchlosť faxu.
e.
Vyberte správne nastavenie.
Vypnite funkciu Korekcia chyby, čím deaktivujete automatickú korekciu chýb.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Služba.
c.
Otvorte ponuku Údržba faxu.
Riešenie problémov s faxom 173
d.
Otvorte ponuku Korekcia chyby.
e.
Vyberte nastavenie Vyp..
POZNÁMKA: Vypnutie funkcie Korekcia chyby môže znížiť kvalitu zobrazenia.
●
●
Vytlačte správu Denník o aktivite faxu z ovládacieho panelu, aby ste overili, či k výskytu chyby
nedochádza len u konkrétneho faxového čísla.
a.
Otvorte ponuku Fax.
b.
Otvorte ponuku Hlásenia faxu.
c.
Otvorte ponuku Denník o aktivite faxu.
d.
Vyberte možnosť Vytlačiť denník teraz.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite
www.hp.com/support/ljm1530series alebo na letáku s informáciami o podpore, ktorý je pribalený
v škatuli produktu.
Zobrazí sa správa Plný zásobník faxu.
●
Produkt vypnite a znova ho zapnite.
●
Vytlačte všetky faxy a potom požiadajte odosielateľa, aby fax opätovne odoslal.
●
Požiadajte odosielateľa, aby veľký fax rozdelil na menšie časti a potom ich odfaxoval
samostatne.
●
Skontrolujte, či rozlíšenie odosielajúceho faxu nie je nakonfigurované na nastavenie Fotografia
alebo nastavenie Veľmi vysoký.
●
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Rozšírené nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Rozlíšenie faxu.
e.
Vyberte správne nastavenie.
Zrušte všetky faxové úlohy alebo faxy vymažte z pamäte.
Zobrazí sa správa Obsadené.
●
Zariadenie nemôže prijať fax v čase, keď sa pokúša iný fax odoslať. Zrušte odosielanie faxu a
skúste ho odoslať neskôr.
●
Umožnite zariadeniu pokúsiť sa odoslať fax neskôr.
174 Kapitola 10 Fax
SKWW
Fax sa prijme, ale nevytlačí sa
Funkcia Súkromné prijatie je zapnutá
●
Keď je aktivovaná funkcia Súkromné prijatie, prijaté faxy sa uložia v pamäti. Aby ste mohli
vytlačiť uložené faxy, vyžaduje sa osobné identifikačné číslo (PIN) alebo heslo.
●
Zadajte PIN alebo heslo a fax sa vytlačí. Ak nepoznáte PIN alebo heslo, kontaktujte správcu
zariadenia.
POZNÁMKA: Chyby pamäte sa môžu vyskytnúť v prípade, ak sa faxy netlačia. Ak je pamäť plná,
zariadenie neodpovedá.
Funkcia Prijatie do PC je zapnutá
●
●
Skontrolujte, či je nastavená možnosť Prijatie do PC. Na konfiguráciu tejto funkcie je potrebné
použiť softvér HP Toolbox.
a.
V počítači otvorte HP ToolboxFX.
b.
Vyberte produkt.
c.
Kliknite na možnosť Fax.
d.
Kliknite na možnosť Fax Tasks (Úlohy faxu).
e.
V položke Fax Receive Mode (režim prijímania faxu) vyberte možnosť Receive faxes to
this computer (Prijímanie faxov do tohto počítača).
Overte komunikáciu so zariadením.
Odosielateľ prijme signál obsadenej linky
Slúchadlo telefónu je pripojené k zariadeniu
●
Skontrolujte, či je telefón zavesený.
●
Zmeňte možnosť Režim odpovede s ohľadom na nastavenie zariadenia.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Základné nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Režim odpovede.
e.
Vyberte nastavenie, ktoré je vhodné vzhľadom na nastavenie zariadenia.
Možnosť Režim odpovede nakonfigurujte na nastavenie Fax/Tel, aby sa faxy prijímali
automaticky. Nastavenie Fax/Tel automaticky rozpozná, či prichádzajúci prenos
predstavuje fax alebo hlasový hovor a hovor nasmeruje na príslušné zariadenie.
SKWW
Riešenie problémov s faxom 175
Používa sa rozdeľovač telefónnej linky
●
Ak používate rozdeľovač telefónnej linky, odstráňte rozdeľovač a nastavte telefón do režimu
„downstream“ (len prichádzajúce prenosy).
●
Skontrolujte, či je telefón zavesený.
●
Skontrolujte, či sa telefón počas faxovania nepoužíva na uskutočňovanie hlasových hovorov.
Žiaden tón zvonenia
●
Ak používate rozdeľovač telefónnej linky, odstráňte ho a nastavte telefón do režimu
„downstream“ (len prichádzajúce prenosy).
Nie je možné odosielať ani prijímať faxy na linke PBX
●
Ak používate telefonickú linku PBX, kontaktujte správcu linky PBX a požiadajte ho o konfiguráciu
analógovej faxovej linky pre vaše zariadenie.
Riešenie všeobecných problémov s faxovaním
●
Faxy sa odosielajú pomaly
●
Kvalita faxu je nízka
●
Fax je odrezaný alebo sa vytlačí na dve stránky
Faxy sa odosielajú pomaly
Zariadenie vykazuje nízku kvalitu telefonickej linky.
●
Fax skúste odoslať znovu v čase, keď sa zlepší stav telefonickej linky.
●
Obráťte sa na poskytovateľa telefonických služieb a spýtajte sa, či telefonická linka podporuje
fax.
●
Vypnite nastavenie Korekcia chyby.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Služba.
c.
Otvorte ponuku Údržba faxu.
d.
Otvorte ponuku Korekcia chyby.
e.
Vyberte nastavenie Vyp..
POZNÁMKA: Môže sa tým znížiť kvalita zobrazenia.
●
Pre originál použite biely papier. Nepoužívajte farby ako je sivá, žltá alebo ružová.
●
Zvýšte nastavenie Rýchlosť faxu.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Rozšírené nastavenie.
176 Kapitola 10 Fax
SKWW
d.
Otvorte ponuku Rýchlosť faxu.
e.
Vyberte správne nastavenie.
●
Veľké úlohy faxovania rozdeľte na menšie časti a potom ich samostatne odfaxujte.
●
Zmeňte nastavenia faxovania na ovládacom paneli na nižšie rozlíšenie.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Rozšírené nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Rozlíšenie faxu.
e.
Vyberte správne nastavenie.
Kvalita faxu je nízka
Fax je rozmazaný alebo bledý.
●
Zvýšte rozlíšenie faxu pri odosielaní faxov. Rozlíšenie nemá vplyv na prijímané faxy.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Rozšírené nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Rozlíšenie faxu.
e.
Vyberte správne nastavenie.
POZNÁMKA: Zvýšením rozlíšenia sa znižuje rýchlosť prenosu.
●
Na ovládacom paneli zapnite nastavenie Korekcia chyby.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Služba.
c.
Otvorte ponuku Údržba faxu.
d.
Otvorte ponuku Korekcia chyby.
e.
Vyberte nastavenie Zap..
●
Skontrolujte tlačové kazety a v prípade potreby ich vymeňte.
●
Požiadajte odosielateľa, aby stmavil nastavenie kontrastu na faxe a potom odoslal fax.
Fax je odrezaný alebo sa vytlačí na dve stránky
●
SKWW
Nastavte nastavenie Def. formát papiera. Faxy sa tlačia na papier jednotnej veľkosti
zodpovedajúcej nastaveniu Def. formát papiera.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenia systému.
Riešenie problémov s faxom 177
c.
Otvorte ponuku Nastavenie papiera.
d.
Otvorte ponuku Def. formát papiera.
e.
Vyberte správne nastavenie.
●
Nakonfigurujte typ a formát papiera pre zásobník používaný na faxovanie.
●
Ak chcete, aby sa dlhšie faxy tlačili na papier formátu letter alebo A4, zapnite nastavenie
Prispôsobiť na veľkosť strany.
a.
Otvorte ponuku Nastavenie.
b.
Otvorte ponuku Nastavenie faxu.
c.
Otvorte ponuku Rozšírené nastavenie.
d.
Otvorte ponuku Prispôsobiť na veľkosť strany.
e.
Vyberte nastavenie Zap..
POZNÁMKA: Ak je nastavenie Prispôsobiť na veľkosť strany vypnuté a nastavenie Def. formát
papiera je nakonfigurované na možnosť letter, originály formátu legal sa budú tlačiť na dve stránky.
178 Kapitola 10 Fax
SKWW
Informácie o predpisoch a o zárukách
Informácie o predpisoch a záruke nájdete v časti Doplnkové vyhlásenia pre telekomunikačné (faxové)
produkty na strane 278.
SKWW
Informácie o predpisoch a o zárukách 179
180 Kapitola 10 Fax
SKWW
11 Správa a údržba produktu
SKWW
●
Informačné stránky
●
HP ToolboxFX
●
Vstavaný webový server
●
Používajte softvér HP Web Jetadmin
●
Funkcie zabezpečenia produktu
●
Ekonomické nastavenia
●
Nastavenia tichého režimu
●
Správa spotrebného materiálu a príslušenstva
●
Vyčistenie produktu
●
Aktualizácie produktu
181
Informačné stránky
Informačné strany uložené v pamäti produktu. Tieto strany pomáhajú určiť a vyriešiť problémy s
produktom.
POZNÁMKA: Ak počas inštalácie nebol správne zvolený jazyk produktu, môžete jazyk nastaviť
manuálne tak, že informačné strany sa vytlačia v jednom z podporovaných jazykov. Zmeňte jazyk s
použitím ponuky Nastavenia systému na ovládacom paneli alebo vo vstavanom webovom serveri.
Popis strany
Ako stranu vytlačiť
Configuration page (Konfiguračná stránka)
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Nastavenie .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Hlásenia
a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Správa
konfigurácie a potom stlačte tlačidlo OK.
Zobrazuje aktuálne nastavenia a vlastnosti produktu.
Vytlačí sa tiež druhá strana. Na stránke v časti Ponuka faxu
sú uvedené podrobnosti o nastaveniach faxu produktu.
Supplies status page (Stránka stavu spotrebného
materiálu)
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Nastavenie .
Zobrazuje životnosť tlačovej kazety spoločnosti HP,
odhadovaný počet zostávajúcich strán, počet vytlačených
strán a ďalšie informácie o spotrebnom materiáli.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Hlásenia
a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Supplies
Status (Stav spotrebného materiálu). a potom stlačte
tlačidlo OK.
PCL, PCL 6, or PS font list (Zoznam písiem CL, PCL 6
alebo PS)
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Nastavenie .
Zobrazuje, ktoré typy písma sú momentálne v zariadení
nainštalované.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť
Hlásenia a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku PCL font
list (Zoznam písiem PCL), položku PS font list
(Zoznam písiem PS) alebo položku PCL6 font list
(Zoznam písiem PCL6) a potom stlačte tlačidlo OK.
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Nastavenie .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Hlásenia
a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Strana
s ukážkou a potom stlačte tlačidlo OK.
Demo page (Ukážková stránka)
Stránka obsahuje príklady textu a grafiky.
Event log (Denník udalostí)
182 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
Denník udalostí môžete vytlačiť z lokality HP ToolboxFX
vstavaného webového servera alebo softvéru HP Web
Jetadmin.
SKWW
Popis strany
Ako stranu vytlačiť
Usage page (Stránka používania)
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Nastavenie .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Hlásenia
a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Stránka
používania a potom stlačte tlačidlo OK.
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Nastavenie .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Hlásenia
a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku
Štruktúra ponuky a potom stlačte tlačidlo OK.
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Nastavenie .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Hlásenia
a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Prehľad
siete a potom stlačte tlačidlo OK.
Uvádza počet strán každého formátu vytlačeného papiera,
počet strán vytlačených pri jednostrannej (simplexnej) alebo
obojstrannej (duplexnej) talči a priemerné percento pokrytia
plochy.
Menu map (Mapa ponuky)
Ukazuje ponuky ovládacieho panela a dostupné nastavenia.
Správa o sieti
Zobrazuje sieťové nastavenia produktu.
SKWW
Fax reports (Faxové správy)
Informácie o faxových záznamoch a správach nájdete v
kapitole Fax.
Service page (Servisná stránka)
1.
Zobrazí podporované typy papierov, nastavenia kopírovania
a rôzne nastavenia produktu.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo
Nastavenie .
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Hlásenia
a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Servisná
stránka a potom stlačte tlačidlo OK.
Informačné stránky 183
HP ToolboxFX
je program, ktorý môžete použiť na dokončenie nasledujúcich úloh: HP ToolboxFX
●
Kontrola stavu produktu.
●
Konfigurácia nastavení produktu.
●
Zobrazenie informácií o riešení problémov.
●
Zobrazenie on-line dokumentácie.
HP ToolboxFX môžete zobraziť vtedy, keď je produkt priamo pripojený k vášmu počítaču, alebo keď
je pripojený k sieti. Na použitie HP ToolboxFX musíte nainštalovať celú verziu odporúčaného
softvéru.
Zobrazenie programu HP ToolboxFX
Program HP ToolboxFX otvorte jedným z nasledujúcich spôsobov:
●
V priečinku operačného systému Windows alebo na vašej pracovnej ploche dvakrát kliknite na
ikonu HP ToolboxFX.
●
V ponuke Start (Štart) operačného systému Windows kliknite na položku Programs (Programy)
(alebo All programs (Všetky programy) v operačnom systéme Windows XP), kliknite na položku
HP, kliknite na HP LaserJet Pro M1530 MFP Series a potom kliknite na položku
HP ToolboxFX.
Stav
Karta HP ToolboxFX Status (Stav) obsahuje prepojenia pre nasledujúce hlavné stránky:
●
Device Status (Stav zariadenia). Zobrazí informácie o stave produktu. Táto stránka uvádza stav
produktu, ako napríklad zaseknutie alebo prázdny zásobník. Po odstránení problémov produktu
aktualizujte stav produktu kliknutím na tlačidlo Refresh status (Obnoviť stav).
●
Supplies Status (Stav spotrebného materiálu). Zobrazuje informácie o podrobnom stave
spotrebného materiálu, ako napríklad odhadované percento zostávajúceho tonera v tlačovej
kazete a počet strán, ktoré sa vytlačili pomocou aktuálnej tlačovej kazety. Táto strana obsahuje
tiež prepojenia na objednávanie spotrebného materiálu a na nájdenie informácií o recyklácii.
●
Device Configuration (Konfigurácia zariadenia). Zobrazuje podrobné informácie o aktuálnej
konfigurácii produktu vrátane veľkosti nainštalovanej pamäte a či sú nainštalované voliteľné
zásobníky.
●
Network Summary (Prehľad siete). Zobrazuje podrobný popis aktuálnej konfigurácie siete,
vrátane IP adresy a stavu siete.
●
Print Info Pages (Tlač informačných stránok). Vytlačí konfiguračnú stránku a rôzne iné
informačné stránky, ktoré sú dostupné pre produkt, ako napríklad stránka stavu spotrebného
materiálu a stránka s ukážkou.
●
Event log (Denník udalostí). Zobrazí históriu chýb produktu. Najnovšia chyba je na vrchu
zoznamu.
184 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
Event log (Denník udalostí)
Denník udalostí je tabuľka, v ktorej sú pre vašu potrebu zaznamenané chyby produktu. Denník
obsahuje kódy, ktoré zodpovedajú správam o chybách, ktoré sa zobrazujú na displeji ovládacieho
panelu produktu. Číslo v stĺpci Page Count (Počet strán) určuje celkový počet strán, ktoré produkt
vytlačil v čase výskytu chyby. Denník udalostí obsahuje tiež krátky popis chyby.
Fax
Použite HP ToolboxFX kartu Fax, aby sa faxové úlohy vykonali z vášho počítača. Karta Fax obsahuje
prepojenia k nasledujúcim hlavným stranám:
●
Fax Tasks (Úlohy faxovania). Nastavenie režimu prijatia faxu.
●
Fax Phone Book (Telefónny zoznam faxu). Pridáva, upravuje alebo vymazáva položky v
telefónnom zozname produktu.
●
Fax Send Log (Denník odoslaných faxov). Zobrazuje všetky najnovšie faxy odoslané
produktom.
●
Fax Receive Log (Denník prijatých faxov). Zobrazuje všetky najnovšie faxy prijaté produktom.
●
Block Faxes (Blokovanie faxov). Pridáva, vymazáva alebo zobrazuje blokované faxové čísla.
Fax tasks (Úlohy faxovania)
Pri prijímaní faxu sú k dispozícii tri nasledovné voľby:
●
Print the fax (Tlačiť fax). Môžete tiež zvoliť voľbu, aby sa správa upozorňujúca na vytlačenie
faxu zobrazila na vašom počítači.
●
Prijatie faxu na vašom počítači. Môžete tiež zvoliť voľbu, aby sa správa upozorňujúca na
prichádzajúci fax zobrazila na vašom počítači. Ak je faxové zariadenie pripojené k niekoľkým
počítačom, môžete na prijímanie faxov určiť iba jeden počítač.
●
Odošlite fax na iné faxové zariadenie.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
Fax phone book (Telefónny zoznam faxu)
Na pridávanie a odstraňovanie jednotlivcov alebo skupín do vášho zoznamu rýchlej voľby,
importovanie telefónnych zoznamov z rozličných zdrojov a aktualizáciu a údržbu zoznamu kontaktov
použite telefónny zoznam faxu HP ToolboxFX.
SKWW
●
Pre pridanie jednotlivého kontaktu do zoznamu rýchlej voľby zvoľte riadok čísla rýchlej voľby,
ktoré si želáte vybrať. Zadajte meno kontaktu do okienka Contact name (Meno kontaktu). Do
okienka Fax number (Faxové číslo) zadajte číslo faxu. Kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
●
Pre pridanie skupiny kontaktov do zoznamu rýchlej voľby zvoľte riadok čísla rýchlej voľby, ktoré
si želáte vybrať. Kliknite na Add Group (Pridať skupinu). Dvakrát kliknite na položku meno
kontaktu z ľavého zoznamu, aby ste ju presunuli do skupinového zoznamu vpravo alebo zvoľte
meno na ľavej strane a potom kliknite príslušnou šípkou, aby ste ho presunuli do skupinového
zoznamu napravo. Tieto dve metódy môžete použiť tiež na presunutie mien sprava doľava. Keď
ste vytvorili skupinu, zadajte názov do okienka Group name (Názov skupiny) a potom kliknite na
tlačidlo OK.
HP ToolboxFX 185
●
Na upravenie jednotlivej existujúcej položky rýchlej voľby kliknite kdekoľvek do riadka
obsahujúceho meno kontaktu tak, aby ste ho zvolili a potom kliknite na položku Update
(Aktualizovať). Do príslušných okien zadajte zmeny a potom kliknite na položku OK.
●
Na upravenie existujúcej položky rýchlej voľby skupiny kliknite kdekoľvek do riadku
obsahujúceho názov skupiny tak, aby ste ho zvolili, a potom kliknite na položku Update
(Aktualizovať). Vykonajte akékoľvek požadované zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.
●
Na vymazanie položky zo zoznamu rýchlej voľby zvoľte položku a potom kliknite na Delete
(Vymazať).
●
Na presunutie položiek rýchlej voľby zvoľte položku a potom kliknite na Move (Presunúť) alebo
zvoľte Move (Presunúť) a potom vyberte položku v dialógovom okne. Zvoľte buď Next empty
row (Ďalší prázdny riadok), alebo určte počet riadkov, kam si želáte presunúť položku.
POZNÁMKA: Ak ste vybrali obsadený riadok, nová položka prepíše existujúcu položku.
●
Na importovanie kontaktov z telefónneho zoznamu existujúceho v programoch Lotus Notes,
Outlook alebo Outlook Express kliknite na položku Import/Export Phone Book (Importovanie/
exportovanie telefónneho zoznamu). Zvoľte položku Import (Importovať) a potom kliknite na
tlačidlo Next (Ďalší). Zvoľte príslušný softvérový program, prejdite na príslušný súbor a potom
kliknite na položku Finish (Dokončiť). Na exportovanie kontaktov z telefónneho zoznamu kliknite
na položku Import/Export Phone Book (Importovanie/exportovanie telefónneho zoznamu).
Zvoľte možnosť Export (Exportovať) a potom kliknite na položku Next (Ďalší). Zadajte názov
súboru alebo nájdite súbor, do ktorého si želáte exportovať kontakty a potom kliknite na položku
Finish (Dokončiť). Namiesto importovania celého telefónneho zoznamu môžete vyznačiť
jednotlivé položky z telefónneho zoznamu.
●
Ak chcete vymazať všetky položky, kliknite na položku Odstrániť všetko a potom na položku
Áno.
Okrem numerických číslic sú platnými znakmi pre faxové čísla aj nasledovné znaky:
●
(
●
)
●
+
●
-
●
*
●
#
●
R
●
W
●
.
●
,
●
<space>
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
186 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
Fax send log (Denník odoslaných faxov)
Položka HP ToolboxFX denník odoslaných faxov zaznamenáva najnovšie odoslané faxy a informácie
o nich, vrátane dátumu a času odoslania, čísla úlohy, faxového čísla, počtu strán a výsledkov.
Kliknite na ktorékoľvek záhlavie stĺpca v denníku odoslaných faxov na zoradenie informácií v tomto
stĺpci vzostupne alebo zostupne.
Stĺpec Results (Výsledky) obsahuje stav faxu. Ak bol pokus o odoslanie faxu neúspešný, v tomto
stĺpci nájdete popis, prečo sa fax neodoslal.
Fax receive log (Denník prijatých faxov)
Položka denník prijatých faxov HP ToolboxFX zaznamenáva najnovšie odoslané faxy a informácie o
nich, vrátane dátumu a času prijatia, čísla úlohy, faxového čísla, počtu strán, výsledkov a skráteného
faxového obrázku.
Denník prijatých faxov možno použiť na blokovanie faxov v budúcnosti. Skontrolujte okno Block Fax
(Blokovať faxy) vedľa položky prijatý fax zaznamenanej v denníku.
Keď počítač pripojený k produktu obdrží fax, fax obsahuje položku View (Zobraziť) prepojenie.
Kliknutím na toto prepojenie sa otvorí nová stránka poskytujúca informácie o faxe.
Kliknite na ktorékoľvek záhlavie stĺpca v denníku prijatých faxov na zoradenie informácií v tomto stĺpci
vzostupne alebo zostupne.
Stĺpec Results (Výsledky) obsahuje stav faxu. Ak bol pokus o prijatie faxu neúspešný, v tomto stĺpci
nájdete popis, prečo sa fax neprijal.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
Block Faxes (Blokovanie faxov)
Block Faxes (Blokovanie faxov) poskytuje zoznam všetkých blokovaných čísel. Pridáva, upravuje
alebo vymazáva blokované faxové čísla v tejto karte.
Help (Pomocník)
Karta HP ToolboxFX Documentation (Dokumentácia) obsahuje prepojenia k nasledujúcim hlavným
stranám:
●
Troubleshooting (Riešenie problémov)
●
Animated demonstrations (Animované ukážky)
●
User Guide (Používateľská príručka). Zobrazí informácie o používaní produktu, záruke,
technických údajoch a podpore. Používateľská príručka je dostupná vo formáte HTML a PDF.
Systémové nastavenia
Karta HP ToolboxFX System Settings (Systémové nastavenia) obsahuje prepojenia k nasledujúcim
hlavným stránkam:
SKWW
●
Device Information (Informácie o zariadení). Zobrazuje informácie o produkte, ako napríklad
popis produktu a kontaktnú osobu.
●
Paper Handling (Manipulácia s papierom). Mení nastavenia pre manipuláciu s papierom v
produkte, napríklad predvolený formát a predvolený typ papiera.
HP ToolboxFX 187
●
Print Quality (Kvalita tlače). Mení nastavenia kvality tlače produktu.
●
Paper Types (Typy papiera). Mení nastavenia režimu tlače pre každý typ médií, ako napríklad
hlavičkový papier, predierovaný alebo lesklý papier.
●
System Setup (Nastavenie systému). Mení systémové nastavenia produktu, napríklad jazyk
produktu a obnovu z uviaznutia papiera.
●
Service (Servis). Zaisťuje prístup k rôznym postupom, ktoré sú potrebné pre údržbu produktu.
●
Device Polling (Kontrola zariadenia). Mení nastavenia kontroly produktu, ktoré ovplyvňujú ako
často HP ToolboxFX zbiera údaje z produktu.
●
Save/Restore Settings (Uložiť alebo obnoviť nastavenia). Ukladá aktuálne nastavenia pre
produkt do súboru v počítači. Použite tento súbor na nahranie rovnakých nastavení do iného
produktu alebo na obnovenie týchto nastavení pre tento produkt v budúcnosti.
●
Password (Heslo). Nastavenie, zmena alebo vymazanie hesla zabezpečenia produktu.
POZNÁMKA: Cez ovládací panel môžete nastaviť samostatné heslo, HP ToolboxFX, prípadne
vstavaný webový server.
Device information (Informácie o zariadení)
Strana s informáciami o zariadení HP ToolboxFX ukladá údaje o vašom produkte pre použitie v
budúcnosti. Informácie, ktoré uvediete do týchto políčok, sa zobrazia na konfiguračnej stránke. Do
každého z týchto políčok môžete napísať akýkoľvek znak.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
Manipulácia s papierom
Použite možnosti pre narábanie s papierom HP ToolboxFX, aby ste nakonfigurovali vaše predvolené
nastavenia. Sú to tie isté možnosti, ktoré sú dostupné na ovládacom paneli produktu.
Keď sa v produkte minuli médiá, sú dostupné tri možnosti pre narábanie s tlačovými úlohami:
●
Vyberte možnosť Wait for paper to be loaded (Čakať na vloženie papiera).
●
Vyberte možnosť Cancel (Zrušiť) z rozbaľovacieho zoznamu Paper out action (Činnosť
vybratia papiera), aby ste zrušili tlačovú úlohu.
●
Vyberte možnosť Override (Vyradiť) z rozbaľovacieho zoznamu Paper out time (Činnosť pri
minutí papiera), aby ste odoslali tlačovú úlohu do iného zásobníka papiera.
Políčko Paper out time (Čas vybratia papiera) určuje, ako dlho bude produkt čakať, kým bude
reagovať na vaše výbery. Môžete špecifikovať hodnotu od 0 až po 3600 sekúnd.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
Print quality (Kvalita tlače)
Použite možnosti kvality tlače HP ToolboxFX, aby ste zlepšili vzhľad tlačových úloh. Sú to tie isté
možnosti, ktoré sú dostupné na ovládacom paneli produktu.
188 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
Štyri voľby pre ovládanie kvality tlače sú rozlíšenie, REt (Technológia zlepšeného rozlíšenia), hustota
tlače a režim EconoMode (ekonomický režim).
●
Resolution (Rozlíšenie). Vyberte rozlíšenie 600 pre priemerné tlačové úlohy a režim Fast Res
1200 pre tlačové úlohy s vyššou kvalitou.
●
REt. Môžete zapnúť funkciu REt, ktorú spoločnosť HP poskytuje pre zlepšenie kvality tlače.
●
Print density (Hustota tlače). Vyšším číslom vyberiete vyššiu hustotu tlače. Nižším číslom
vyberiete nižšiu hustotu tlače.
●
EconoMode (Ekonomický režim). Funkciu EconoMode (Ekonomický režim) zapnite na tlačenie
priemerných tlačových úloh. EconoMode (Ekonomický režim) je funkcia, ktorá umožňuje
produktu použiť na strane menej toneru. Zvolením tejto možnosti predĺžite životnosť tonera a
znížite náklady na tlač stránky. Zároveň však zníži kvalitu tlače. Vytlačený obrázok je svetlejší,
ale dostatočný pre tlač konceptov alebo kontrolných výtlačkov. Spoločnosť HP neodporúča
trvalé používanie režimu EconoMode (Ekonomický režim). Pri trvalom používaní režimu
EconoMode (Ekonomický režim) sa môžu mechanické časti tlačovej kazety opotrebovať skôr,
ako sa minie zásoba tonera. Ak sa za týchto okolností začne znižovať kvalita tlače, budete
musieť nainštalovať novú tlačovú kazetu, aj keby ešte v kazete zostal nejaký toner.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
Paper types (Typy papiera)
Použite možnosti HP ToolboxFX Paper Types (Typy papiera) na konfiguráciu režimov tlače, ktoré
zodpovedajú rôznym typom médií. Keď vyberiete možnosť Restore modes (Obnoviť režimy),
obnovíte výrobné nastavenia všetkých režimov.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
System setup (Nastavenie systému)
Použite možnosti HP ToolboxFX nastavení systému na konfiguráciu globálnych nastavení pre
kopírovanie, faxovanie, skenovanie a tlačenie, ako aj pre obnovenie po zaseknutí média a
automatické pokračovanie.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
Údržba
V priebehu tlače sa môžu vo vnútri produktu nahromadiť čiastočky papiera, toneru a prachu.
Postupom času môže usadená nečistota spôsobiť problémy s kvalitou tlače, ako napríklad škvrny
alebo rozmazanie toneru. HP ToolboxFX poskytuje jednoduchú metódu na čistenie dráhy papiera.
Kontrola zariadenia
Môžete vypnúť kontrolu zariadenia HP ToolboxFX, aby ste znížili množstvo prenášaných údajov, ale
zároveň tým vypnete niektoré HP ToolboxFX funkcie: kontextové výstrahy, aktualizácie denníka
faxov, schopnosť prijímať faxy do vášho počítača.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
SKWW
HP ToolboxFX 189
Print Settings (Nastavenia tlače)
Karta HP ToolboxFX Print Settings (Nastavenia tlače) obsahuje prepojenia na nasledovné hlavné
stránky:
●
Printing (Tlač). Mení predvolené nastavenia tlače produktu, ako napríklad počet kópií a
otočenie papiera.
●
PCL5e. Zobrazuje a mení nastavenia PCL5.
●
Postscript. Zobrazuje a mení nastavenia PS.
Printing (Tlač)
Použite možnosti nastavení tlače HP ToolboxFX na konfiguráciu nastavení pre všetky tlačové
funkcie. Sú to tie isté možnosti, ktoré sú dostupné na ovládacom paneli produktu.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
PCL 5e
Možnosti PCL 5 použite na konfiguráciu nastavení, ak používate osobné tlačové nastavenie PCL 5.
Predstavujú rovnaké možnosti ako tie, ktoré sú dostupné v ponukách PCL5 na ovládacom paneli
zariadenia.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
PostScript
Možnosť PostScript použite, ak používate osobné tlačové nastavenie pre emuláciu HP postscript
level 3. Keď je zapnutá možnosť Print PostScript Errors (Tlačiť chyby PostScriptu), chybová
stránka emulácie HP postscript úroveň 3 sa pri výskyte chyby automaticky vytlačí.
POZNÁMKA: Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby sa zmeny vykonali.
Network Settings (Nastavenia siete)
Správca siete môže použiť kartu HP ToolboxFX Network Settings (Nastavenia siete) na ovládanie
nastavení týkajúcich sa siete pre produkt, keď je pripojený k sieti založenej na IP protokole.
190 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
Vstavaný webový server
Produkt je vybavený vstavaným webovým serverom (EWS), ktorý zabezpečuje prístup k informáciám
o produkte a činnostiach vykonávaných v rámci siete. Webový server poskytuje prostredie, v ktorom
môžu bežať webové programy rovnakým spôsobom ako operačný systém, napríklad systém
Windows, poskytuje prostredie pre programy bežiace na počítači. Výstup z týchto programov možno
zobraziť internetovým prehliadačom, ako napríklad Microsoft Internet Explorer, Safari alebo Netscape
Navigator.
„Vstavaný“ webový server sa nachádza v hardvéri produktu (ako zariadenie HP LaserJet) alebo vo
firmvéri namiesto softvéru načítaného na sieťovom serveri.
Výhodou vstavaného webového servera je, že poskytuje rozhranie pre produkt, ktorý môže používať
ktokoľvek s produktom pripojeným k sieti a počítaču. Neinštaluje sa a ani sa nekonfiguruje žiadny
špeciálny softvér, ale v počítači musíte mať podporovaný internetový prehliadač. Prístup k
vstavanému webovému serveru získate, ak do adresového riadku prehliadača napíšete IP adresu
produktu. (Aby ste našli IP adresu, vytlačte konfiguračnú stránku.
POZNÁMKA: S operačnými systémami počítačov Macintosh sa môžete pripojiť k vstavanému
webovému serveru prostredníctvom prípojky USB po inštalácii softvéru Macintosh dodávaného spolu
s produktom.
Funkcie
Vstavaný webový server umožňuje zobraziť produkt a stav siete a riadiť funkcie tlače z počítača. So
vstavaným webovým serverom môžete vykonať nasledovné úlohy:
●
Zobrazenie informácie o stave produktu
●
Určenie zostávajúcej životnosti všetkých spotrebných materiálov a objednanie nových
●
Zobrazenie a zmenu časti konfigurácie produktu
●
Zobrazenie a tlač niektorých interných stránok
●
Zvolenie jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať stránky vstavaného webového servera
●
Zobrazenie a zmenu konfigurácie siete
●
Nastavenie, zmena alebo vymazanie hesla zabezpečenia produktu.
POZNÁMKA: Zmena sieťových nastavení vo vstavanom webovom serveri môže vypnúť niektoré
programy produktu alebo funkcie.
SKWW
Vstavaný webový server 191
Používajte softvér HP Web Jetadmin
Nástroj HP Web Jetadmin predstavuje webové softvérové riešenie na vzdialenú inštaláciu,
monitorovanie a riešenie problémov s perifériami pripojenými k sieti. Správa je proaktívna, čiže
umožňuje správcom siete riešiť problémy bez toho, aby to malo dopad na koncových používateľov.
Prevezmite tento bezplatný softvér na rozšírenú správu na adrese www.hp.com/go/webjetadmin.
Zásuvné moduly produktu je možné doinštalovať do nástroja HP Web Jetadmin na poskytovanie
podpory pre špecifické vlastnosti produktu. Softvér HP Web Jetadmin vás môže automaticky
upozorňovať, ak sú dostupné nové zásuvné moduly. Na stránke Product Update (Aktualizácie
produktu) postupujte podľa usmernení, aby ste sa automaticky pripojili k webovej stránke spoločnosti
HP a nainštalovali najnovšie zásuvné moduly zariadenia pre váš produkt.
POZNÁMKA: Prehľadávače musia podporovať technológiu Java™. Prehľadávanie v prostredí
systémov Mac OS nie je podporované.
192 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
Funkcie zabezpečenia produktu
Produkt obsahuje funkciu hesla, ktorá obmedzuje prístup k funkciám nastavenia, zatiaľ čo umožňuje
v pokračovaní základných funkcií. Heslo možno nastaviť vo vstavanom webovom serveri alebo na
ovládacom paneli.
Súkromné prijatie sa môže použiť na uloženie faxov v produkte, kým nebudete pri produkte, aby ste
ich vytlačili.
Pridelenie systémového hesla prostredníctvom ovládacieho panelu
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenia systému a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Zabezpečenie zariadenia a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Pomocou klávesnice zadajte heslo a potom stlačte tlačidlo OK.
Pridelenie systémového hesla prostredníctvom EWS
Na zabránenie zmien nastavení produktu neoprávnenými osobami zadajte prístupové heslo pre
zariadenie.
1.
Otvorte vstavaný webový server tak, že do adresového riadku webového prehľadávača napíšete
IP adresu produktu.
2.
Kliknite na kartu Settings (Nastavenia).
3.
V ľavej časti okna kliknite na ponuku Security (Zabezpečenie).
4.
V oblasti Bezpečnostné nastavenia zariadenia kliknite na tlačidlo Konfigurovať . . ..
5.
V oblasti Device Password (Heslo zariadenia) zadajte nové heslo do políčka New Password
(Nové heslo) a znovu ho zadajte do políčka Verify Password (Overenie hesla).
6.
Stlačte tlačidlo Apply (Použiť). Poznačte si heslo a uložte ho na bezpečnom mieste.
Uzamknutie produktu
Produkt obsahuje zásuvku, ktorú môžete použiť na pripojenie bezpečnostného zámku káblového
typu.
SKWW
Funkcie zabezpečenia produktu 193
194 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
Ekonomické nastavenia
Tlač v režime EconoMode
Tento produkt má možnosť EconoMode (Ekonomický režim) pre tlač konceptov dokumentov.
Pomocou možnosti EconoMode (Ekonomický režim) sa dá použiť menej toneru a dajú sa znížiť
výdavky na stranu. Avšak používanie možnosti EconoMode (Ekonomický režim) môže tiež znížiť
kvalitu tlače.
Spoločnosť HP neodporúča trvalé použitie režimu EconoMode. Ak sa režim EconoMode používa
trvalo, je možné, že toner prežije mechanické časti tlačovej kazety. Ak sa za takých okolností začne
znižovať kvalita tlače, musíte nainštalovať novú tlačovú kazetu napriek tomu, že v kazete zostal
toner.
1.
V ponuke Súbor softvérového programu kliknite na položku Tlačiť.
2.
Zvoľte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.
3.
Kliknite na kartu Papier/kvalita.
4.
Kliknite na zaškrtávacie políčko Nastavenie EconoMode.
Archivačná tlač
Archivačná tlač vytvára výstup, ktorý je menej náchylný na rozmazávanie a zaprášenie tonera.
Používajte archivačnú tlač na vytvorenie dokumentov, ktoré chcete uchovať alebo archivovať.
SKWW
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Služba a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Archivačná tlač, vyberte možnosť Zap. alebo
Vyp. a následne stlačte tlačidlo OK.
.
Ekonomické nastavenia 195
Nastavenia tichého režimu
Tento produkt obsahuje tichý režim, ktorý znižuje hlučnosť počas tlače. Keď sa tichý režim vypne,
produkt tlačí pri nižšej rýchlosti.
POZNÁMKA: Tichý režim znižuje rýchlosť tlače a môže zvyšiť jej kvalitu.
Podľa týchto krokov zapnite tichý režim.
Aktivácia tichého režimu z ovládača tlačiarne
1.
Otvorte vlastnosti tlačiarne a potom kliknite na kartu Nastavenia zariadenia.
2.
Funkciu Tichý režim zapnete kliknutím na možnosť Zapnúť.
Aktivácia tichého režimu z ovládacieho panelu zariadenia
.
1.
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenia systému a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Tichý režim a potom stlačte tlačidlo OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte možnosť Zap. a potom stlačte tlačidlo OK.
196 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
Správa spotrebného materiálu a príslušenstva
Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti kazety
Správy o spotrebnom materiáli
Upozornenia týkajúce sa spotrebného materiálu sa zobrazujú na ovládacom paneli zariadenia a
počítačoch, ktoré majú nainštalovaný kompletný softvér zariadenia. Ak kompletný softvér zariadenia
nie je nainštalovaný, upozornenia v spojitosti so spotrebným materiálom sa nemusia zobrazovať
správnym spôsobom. Ak chcete nainštalovať kompletný softvér zariadenia, vložte disk CD, ktorý bol
dodaný spolu so zariadením, a podľa pokynov vykonajte kompletnú inštaláciu.
●
Správa Black cartridge low (Nízka hladina čiernej kazety) sa zobrazí, keď sa tlačová kazeta
blíži k odhadovanému koncu životnosti.
●
Správa Black very low (Veľmi nízka hladina čiernej kazety) sa zobrazí, keď tlačová kazeta
dosiahla svoj odhadovaný koniec životnosti. Na zaistenie optimálnej kvality tlače spoločnosť HP
odporúča vymeniť tlačovú kazetu po zobrazení správy Black very low (Veľmi nízka hladina
čiernej kazety).
K problémom s kvalitou tlače môže dochádzať, ak používate tlačovú kazetu, ktorá sa blíži k
odhadovanému koncu životnosti. Spotrebný materiál nemusí byť vymenený hneď v tomto okamihu,
pokiaľ je kvalita tlače aj naďalej prijateľná.
POZNÁMKA: Použitie nastavenia Pokračovať vám umožňuje tlačiť za hranicu veľmi nízkej hladiny
bez zásahu klienta. V dôsledku toho však môže dochádzať k tvorbe výtlačkov neuspokojivej kvality.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Prompt at Very Low (Upozorniť pri dosiahnutí veľmi
nízkej hladiny) na ovládacom paneli
Funkciu Pokračovať môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť a nemusíte ju opätovne zapnúť, keď
nainštalujete novú tlačovú kazetu. Keď je funkcia Na veľmi nízkej hodnote nastavená na možnosť
Pokračovať, produkt automaticky pokračuje v tlači, keď tlačová kazeta dosiahne odporúčanú úroveň
výmeny. Správa Black very low (Veľmi nízka hladina čiernej kazety) sa zobrazí pri používaní
tlačovej kazety v režime pokračovania v tlači po dosiahnutí veľmi nízkej hladiny.
1.
Stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Nastavenia systému a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Na veľmi nízkej hodnote a potom stlačte tlačidlo
OK.
4.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Čierna kazeta a potom stlačte tlačidlo OK.
5.
Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
6.
SKWW
.
●
Výberom možnosti Pokračovať zapnete funkciu pokračovania v tlači po dosiahnutí veľmi
nízkej hladiny.
●
Výberom možnosti Zastaviť vypnete funkciu čiernobielej tlače (alebo pokračovania v tlači)
pri dosiahnutí veľmi nízkej hladiny.
●
Vyberte možnosť Výzva, ak chcete používateľa vyzvať k potvrdeniu pokračovania v tlači
pred vytlačením úlohy.
Stlačením tlačidla OK uložíte nastavenie.
Správa spotrebného materiálu a príslušenstva 197
Potom, čo spotrebný materiál značky HP dosiahne veľmi nízku hladinu, skončí sa platnosť prémiovej
ochrannej záruky spoločnosti HP na túto položku spotrebného materiálu. Pokiaľ sa spotrebný
materiál HP používa v režime pokračovania pri nízkej hladine, všetky chyby tlače alebo zlyhania
kaziet, ktoré sa vyskytnú, sa nebudú považovať za chyby materiálu ani spracovania spotrebného
materiálu, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie spoločnosti HP o záruke na tlačové kazety.
Spravovanie tlačových kaziet
Uskladnenie tlačových kaziet
Nevyberajte tlačovú kazetu z balenia, pokiaľ ju nechcete hneď používať.
UPOZORNENIE: Aby sa tlačová kazeta nepoškodila, nevystavujte ju svetlu na viac ako niekoľko
minút.
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných výrobcov
Spoločnosť Hewlett-Packard nemôže odporúčať použitie tlačových kaziet od iných výrobcov, a to
nových alebo prerobených.
POZNÁMKA: Záruka poskytovaná spoločnosťou HP ani servisné zmluvy sa nevzťahujú na
poškodenie, ktoré vznikne v dôsledku používania tlačových kaziet od iných výrobcov.
Protipirátska linka a webová lokalita spoločnosti HP
Ak ste nainštalovali tlačovú kazetu od spoločnosti HP a hlásenie na tlačiarni ju označilo ako produkt
iného výrobcu, obráťte sa na protipirátsku linku spoločnosti HP (1-877-219-3183, v Severnej Amerike
bezplatne) alebo na webovú lokalitu www.hp.com/go/anticounterfeit. Spoločnosť HP pomôže určiť, či
je výrobok pôvodný a podnikne kroky na vyriešenie problému.
Nasledujúce situácie môžu signalizovať, že kazeta nie je pôvodnou kazetou od spoločnosti HP:
●
Stránka so stavom spotrebného materiálu informuje o tom, že bol nainštalovaný spotrebný
materiál od iného výrobcu ako HP.
●
Pri používaní kazety sa vyskytuje mnoho problémov.
●
Kazeta sa líši od bežnej kazety (napríklad jej balenie sa líši od balenia výrobkov
spoločnosti HP).
Recyklácia spotrebného materiálu
Ak chcete recyklovať originálnu tlačovú kazetu HP, vložte použitú kazetu do škatule, v ktorej bola
dodaná nová kazeta. Použite priložený štítok určený na vrátenie spotrebného materiálu a použitý
spotrebný materiál odošlite spoločnosti HP na recykláciu. Úplné informácie nájdete v príručke
k recyklácii, ktorá je priložená ku každej položke spotrebného materiálu HP.
198 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
Prvky tlačovej kazety
1
2
3
1
Plastový kryt
2
Pamäťový štítok tlačovej kazety
3
Prenosový valec. Nedotýkajte sa prenosového valca na spodnej časti tlačovej kazety. Odtlačky prstov na prenosovom
valci môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače.
Pokyny na výmenu
Zmena rozloženia tonera
Keď sa v tlačovej kazete nachádza už len malé množstvo tonera, na vytlačenej strane sa môžu začať
objavovať vyblednuté alebo svetlé miesta. Kvalitu tlače môžete dočasne zlepšiť zmenou rozloženia
tonera.
1.
SKWW
Otvorte dvierka tlačovej kazety a vyberte tlačovú kazetu.
Správa spotrebného materiálu a príslušenstva 199
2.
Toner rozložíte opatrným potriasaním tlačovej kazety spredu dozadu.
UPOZORNENIE: Ak sa vám toner dostane na oblečenie, oprášte ho suchou handričkou a
oblečenie vyperte v studenej vode. Horúca voda toner naviaže na vlákna.
3.
Vložte tlačovú kazetu späť do produktu a potom zatvorte dvierka tlačovej kazety.
Ak je tlač stále slabá, nainštalujte novú tlačovú kazetu.
Výmena tlačovej kazety
1.
Otvorte dvierka tlačovej kazety a vyberte
starú tlačovú kazetu. Pozrite si informácie
týkajúce sa recyklácie vo vnútri krabice
tlačovej kazety.
2.
Vyberte novú tlačovú kazetu z obalu.
UPOZORNENIE: Aby ste tlačovú kazetu
nepoškodili, držte je na oboch koncoch.
200 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
3.
Potiahnite za úchytku a pásku úplne vyberte z
kazety. Úchytku dajte do krabice tlačovej
kazety späť na recykláciu.
4.
Jemne potraste tlačovou kazetou spredu
dozadu, aby sa toner v kazete rovnomerne
rozložil.
5.
Kazetu dajte do produktu a zatvorte dvierka
tlačovej kazety.
UPOZORNENIE: Ak sa toner dostane na
vaše oblečenie, vytrite ho suchou látkou a
vyperte v studenej vode. Horúca voda toner
naviaže na vlákna.
POZNÁMKA: Keď je stav toneru nízky, vytlačená strana vyzerá bledo alebo sa objavujú svetlé
oblasti. Dočasne môžete zlepšiť kvalitu tlače rozložením toneru. Toner rozložíte tak, ze kazetu
vyberiete z produktu a jemne ňou potrasiete spredu dozadu.
Výmena podávacieho valčeka
Normálne použitie s dobrými médiami spôsobuje opotrebovanie. Použitie nekvalitných médií môže
vyžadovať častejšiu výmenu podávacieho valčeka.
Ak produkt opakovane nepodá médium (žiadne neprejde), budete musieť vymeniť alebo vyčistiť
podávací valček.
VAROVANIE! Pred výmenou podávacieho valčeka vypnite zariadenie vypínačom, odpojte napájací
kábel a počkajte, kým zariadenie vychladne.
SKWW
Správa spotrebného materiálu a príslušenstva 201
UPOZORNENIE: Nedokončenie tohto postupu môže produkt zničiť.
1.
Otvorte dvierka tlačovej kazety a vyberte tlačovú kazetu.
UPOZORNENIE: Aby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, snažte sa nevystavovať ju
priamemu svetlu. Tlačovú kazetu prikryte listom papiera.
2.
Nájdite podávací valček.
3.
Uvoľnite malé, biele poistky na oboch stranách podávacieho valčeka a otočte ním dopredu.
202 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
SKWW
4.
Podávací valček opatrne vytiahnite hore a von.
5.
Umiestnite nový podávací valček do zásuvky. Kruhové a obdĺžnikové zásuvky na každej strane
zabránia nesprávnej inštalácii valčeka.
6.
Otáčajte hornou časťou podávacieho valčeka smerom od vás, až kým obe strany nezapadnú na
svoje miesto.
Správa spotrebného materiálu a príslušenstva 203
7.
Kazetu dajte do produktu a zatvorte dvierka tlačovej kazety.
Výmena separačnej vložky
Normálne použitie s dobrými médiami spôsobuje opotrebovanie. Použitie nekvalitných médií môže
vyžadovať častejšiu výmenu separačnej vložky.
Ak sa pravidelne stáva, že sa podáva naraz viacero hárkov médií, môže byť potrebné vymeniť
separačnú vložku.
VAROVANIE! Pred výmenou separačnej vložky vypnite zariadenie vypínačom, odpojte napájací
kábel a počkajte, kým zariadenie vychladne.
POZNÁMKA: Pred výmenou separačnej vložky vyčistite podávací valček.
1.
Vyberte papier a zatvorte hlavný vstupný zásobník. Produkt postavte na jeho bočnú časť.
204 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
SKWW
2.
Na spodnej časti produktu odskrutkujte dve skrutky držiace separačnú vložku.
3.
Vyberte separačnú vložku.
4.
Vložte novú separačnú vložku a zaskrutkujte ju.
Správa spotrebného materiálu a príslušenstva 205
5.
Produkt zapojte do zásuvky a zapnite ho.
206 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
Vyčistenie produktu
Čistenie podávacieho valčeka
Ak chcete vyčistiť podávací valček pred tým, než sa rozhodnete pre jeho výmenu, postupujte podľa
týchto pokynov:
1.
Zariadenie vypnite, odpojte od neho sieťový kábel a potom vyberte podávací valček.
2.
Navlhčite látku bez uvoľnených vlákien izopropylalkoholom a pretrite valček.
VAROVANIE! Alkohol je horľavý. Alkohol a látku nevystavujte ohňu. Prv, než produkt zatvoríte
a zapojíte napájací kábel, nechajte alkohol úplne vyschnúť.
POZNÁMKA: V určitých oblastiach Kalifornie environmentálne predpisy obmedzujú použitie
tekutých čistiacich prípravkov z izopropylalkoholu. V týchto oblastiach predchádzajúce
odporúčania neplatia a namiesto toho použite suchú látku bez uvoľnených vlákien navlhčenú
vodou a ňou pretrite podávací valček.
3.
SKWW
Použite suchú látku bez uvoľnených vlákien a pretrite podávací valček, aby ste odstránili
nečistoty.
Vyčistenie produktu 207
4.
Prv, než podávací valček opäť nainštalujete do produktu, nechajte ho úplne vyschnúť.
5.
Zapojte napájací kábel do produktu.
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky podávača dokumentov
Ak sa vyskytnú problémy s manipuláciou s papierom v podávači dokumentov zariadenia (napr.
zaseknutia alebo podanie niekoľkých strán súčasne), vyčistite podávacie valčeky a separačnú vložku.
1.
Otvorte kryt podávača dokumentov.
2.
Na vyčistenie podávací valčekov a separačnej vložky od nečistôt použite vlhkú tkaninu, z ktorej
sa neuvoľňujú vlákna.
208 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
3.
Zatvorte kryt podávača dokumentov.
Vyčistenie dráhy papiera
V priebehu tlače sa môžu vo vnútri produktu nahromadiť čiastočky papiera, tonera a prachu.
Postupom času môže usadená nečistota spôsobiť problémy s kvalitou tlače, ako napríklad škvrny
alebo rozmazanie toneru. Produkt je vybavený režimom čistenia, ktorý umožňuje odstrániť tento typ
problémov a predchádzať im.
Škvrny
Rozmazanie
Vyčistenie dráhy papiera od HP ToolboxFX
Použite HP ToolboxFX na vyčistenie dráhy papiera. Toto je odporúčaná metóda čistenia. Ak nemáte
prístup k HP ToolboxFX, použite metódu využívajúcu ovládací panel.
1.
Uistite sa, že produkt je zapnutý, nachádza sa v pohotovostnom stave a médiá sú vložené v
prioritnom vstupnom zásobníku alebo zásobníku č. 1.
2.
Otvorte položku HP ToolboxFX, kliknite na produkt a potom kliknite na kartu System Settings
(Nastavenie systému).
3.
Kliknite na kartu Service (Servis) a potom kliknite na položku Start (Štart).
Cez produkt pomaly prejde stránka. Po dokončení tohto procesu stránku zlikvidujte.
Pomocou ovládacieho panela produktu vyčistite dráhu papiera
Ak nemáte prístup k funkcii HP ToolboxFX, môžete vytlačiť a použiť čistiacu stránku z ovládacieho
panela produktu.
SKWW
1.
Stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Služba a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Cleaning Page (Čistiaca stránka) a potom
stlačte tlačidlo OK.
.
Vyčistenie produktu 209
4.
Po výzve systému vložte obyčajný papier formátu Letter alebo A4.
5.
Opätovným stlačením tlačidla OK potvrďte a spustite proces čistenia.
Cez produkt pomaly prejde stránka. Po dokončení tohto procesu stránku zlikvidujte.
Čistenie skenovacieho pásika na skle skenera a prítlačnej ploche
Časom sa škvrny čiastočiek môžu nahromadiť na skle skenera a bielej plastovej podložke, čo môže
mať vplyv na výkon. Použite nasledujúci postup, aby ste vyčistili sklo skenera a bielu plastovú
podložku.
1.
Použite hlavný vypínač na vypnutie produktu a potom odpojte sieťovú zástrčku od elektrickej
zásuvky.
2.
Otvorte kryt skenera.
3.
Vyčistite sklo skenera a bielu plastovú podložku pomocou mäkkej tkaniny alebo špongie, ktorá
bola mierne navlhčená jemným čistiacim prostriedkom na sklo.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte leštiace prostriedky, acetón, benzén, čpavok, etylalkohol alebo
tetrachlórmetán na žiadnu časť produktu, pretože ho môžete poškodiť. Neaplikujte tekutiny
priamo na sklo alebo prítlačnú plochu. Môžu presiahnuť a poškodiť produkt.
4.
Sklo a bielu plastovú podložku vysušte pomocou jelenicovej kože alebo špongie, aby ste predišli
tvorbe fľakov.
5.
Zapojte produkt a potom zapnite produkt pomocou hlavného vypínača.
210 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
Aktualizácie produktu
Aktualizácie softvéru a firmvéru a pokyny na inštaláciu tohto produktu sú dostupné na webovej
lokalite www.hp.com/support/ljm1530series. Kliknite na možnosť Downloads and drivers (Súčasti
na prevzatie a ovládače), kliknite na operačný systém a vyberte súčasti na prevzatie pre svoj produkt.
SKWW
Aktualizácie produktu 211
212 Kapitola 11 Správa a údržba produktu
SKWW
12 Riešenie problémov
SKWW
●
Pomôž si sám
●
Kontrolný zoznam riešenia problémov
●
Faktory, ktoré majú vplyv na výkon produktu
●
Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia
●
Interpretácia hlásení na ovládacom paneli
●
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva
●
Zlepšenie kvality tlače
●
Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly
●
Riešenie problémov so sieťovým pripojením
●
Problémy so softvérom produktu
●
Riešenie bežných problémov na systémoch Mac
213
Pomôž si sám
Okrem informácii v tejto príručke sú k dispozícii aj iné zdroje, ktoré obsahujú užitočné informácie.
Stredisko pomoci a vzdelávania HP
Stredisko pomoci a vzdelávania HP a iná dokumentácia sa nachádzajú na disku
CD, ktorý sa dodáva s produktom, prípadne v programovom priečinku HP
v počítači. Stredisko pomoci a vzdelávania HP predstavuje nástroj pomocníka k
produktu, ktorý zabezpečuje ľahký prístup k informáciám o produkte, webovú
podporu k produktu značky HP, poradenstvo pri riešení problémov a regulačné a
bezpečnostné informácie.
Témy na rýchlu referenciu úloh
Niekoľko tém na rýchlu referenciu úloh pre toto zariadenie je dostupných na tejto
webovej lokalite: www.hp.com/support/ljm1530series
Tieto témy môžete vytlačiť a ponechať si ich v blízkosti zariadenia. Budú
užitočným pomocníkom u často vykonávaných činností.
Rýchla referenčná príručka
Táto príručka obsahuje postupy pre najčastejšie využívané funkcie zariadenia.
Príručka je dostupná na tejto webovej lokalite: www.hp.com/support/ljm1530series
Túto príručku si môžete vytlačiť a ponechať v blízkosti zariadenia.
Pomocník k ovládaciemu panelu
214 Kapitola 12 Riešenie problémov
Ovládací panel obsahuje vstavaného pomocníka, ktorý vás prevádza niekoľkými
úlohami, ako napr. výmenou tlačových kaziet alebo odstraňovaním zaseknutých
médií.
SKWW
Kontrolný zoznam riešenia problémov
Pri pokuse o odstránenie problémov s produktom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
●
1. krok: Kontrola, či je zapnuté napájanie zariadenia
●
2. krok: Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazuje chybové hlásenie
●
3. krok: Test funkcie tlače
●
4. krok: Test funkcie kopírovania
●
5. krok: Test funkcie odosielania faxov
●
6. krok: Test funkcie prijímania faxov
●
7. krok: Tlačovú úlohu skúste odoslať z počítača
1. krok: Kontrola, či je zapnuté napájanie zariadenia
1.
Presvedčte sa, že produkt je zapojený a zapnutý.
2.
Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zariadenia a elektrickej zásuvky.
3.
Skontrolujte zdroj napájania pripojením napájacieho kábla do inej zásuvky.
4.
Skontrolujte, či je správne nainštalovaná tlačová kazeta a či sú všetky dvierka zavreté. Ovládací
panel zobrazuje správy, ktoré indikujú tieto problémy.
5.
Ak sa motor podávača dokumentov neotáča, otvorte kryt podávača dokumentov a odstráňte
baliaci materiál a prepravnú pásku.
6.
Ak nesvieti žiarovka skenera, obráťte sa na podporu spoločnosti HP.
2. krok: Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazuje chybové
hlásenie
Ovládací panel by mal signalizovať stav pripravenosti. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, chybu
odstráňte.
3. krok: Test funkcie tlače
1.
Otvorte ponuku Hlásenia a výberom položky Správa konfigurácie vytlačte správu.
2.
Ak sa správa nevytlačí, skontrolujte, či je v zásobníku vložený papier a na ovládacom paneli
skontrolujte, či nie je papier zaseknutý vo vnútri zariadenia.
4. krok: Test funkcie kopírovania
SKWW
1.
Umiestnite konfiguračnú stránku do podávača dokumentov a vytvorte kópiu. Ak sa papier
nepodáva hladko cez podávač dokumentov, môže byť potrebné vymeniť podávací
mechanizmus podávača dokumentov.
2.
Umiestnite konfiguračnú stránku na sklo skenera a vytvorte kópiu.
3.
Ak kvalita tlače na kopírovaných stranách nie je prijateľná, vyčistite sklo skenera.
Kontrolný zoznam riešenia problémov 215
5. krok: Test funkcie odosielania faxov
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Spustiť faxovanie
.
2.
Počkajte, kým zaznie oznamovací tón.
3.
Ak oznamovací tón nezaznie, telefonická linka môže byť mimo prevádzky alebo zariadenie nie je
pripojené k telefonickej linke.
6. krok: Test funkcie prijímania faxov
1.
Použite iný fax na odoslanie faxu do zariadenia.
2.
Ak zariadenie fax neprijme, skontrolujte, či k nemu nie je pripojených priveľa telefónnych
zariadení a či sú jednotlivé telefónne zariadenia pripojené v správnom poradí.
3.
Skontrolujte a obnovte nastavenia faxu produktu.
4.
Vypnite funkciu Súkromné prijatie.
7. krok: Tlačovú úlohu skúste odoslať z počítača
1.
Na odoslanie tlačovej úlohy do produktu použite textový program.
2.
Ak sa úloha nevytlačí, skontrolujte, či ste zvolili správny ovládač tlačiarne.
3.
Odinštalujte a znova nainštalujte softvér produktu.
216 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Faktory, ktoré majú vplyv na výkon produktu
Viacero faktorov ovplyvňuje čas, ktorý tlačiareň potrebuje na vykonanie úlohy:
SKWW
●
Použitie špeciálneho papiera (ako priehľadné fólie, ťažký papier a papier s vlastným formátom)
●
Čas spracovania a prevzatia produktu
●
Zložitosť a veľkosť grafík
●
Rýchlosť počítača, ktorý používate
●
Pripojenie USB alebo sieťové pripojenie
●
Konfigurácia vstupov a výstupov produktu
●
Určité nastavenia tlače, napr. Quiet Mode (Tichý režim), Best Mode (Režim najvyššej kvality),
Draft Mode (Režim konceptu) alebo Print Density (Hustota tlače).
Faktory, ktoré majú vplyv na výkon produktu 217
Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia
Obnovenie predvolených výrobných nastavení vráti všetky nastavenia na predvolené výrobné
nastavenia a vymaže tiež názov hlavičky faxu, telefónne číslo, rýchle vytáčanie a všetky faxy uložené
v pamäti produktu.
UPOZORNENIE: Tento postup tiež vymaže všetky faxové čísla a mená spojené s jednodotykovými
klávesmi a kódy rýchlej voľby a vymaže všetky stránky uložené v pamäti. Proces automaticky
reštartuje produkt.
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Nastavenie
.
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Služba a potom stlačte tlačidlo OK.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Restore Defaults (Obnoviť predvolené
nastavenia) a potom stlačte tlačidlo OK.
Produkt sa automaticky reštartuje.
218 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Interpretácia hlásení na ovládacom paneli
Väčšina hlásení ovládacieho panela je určená na to, aby viedla používateľa počas typických operácií.
Hlásenia ovládacieho panela ukazujú stav aktuálnej operácie a podľa potreby aj vrátane počtu strán v
druhom riadku displeja. Keď produkt prijíma faxové údaje, tlačové údaje alebo skenovacie príkazy,
hlásenia na ovládacom paneli tento stav zobrazujú. Výstražné hlásenia, varovné hlásenia a kritické
chybové hlásenia zobrazujú situácie, ktoré môžu vyžadovať zásah.
Typy hlásení na ovládacom paneli
Výstražné a varovné hlásenia sa zobrazia dočasne a môžu vyžadovať, aby ste potvrdili správu
stlačením tlačidla OK, čím by sa pokračovalo v úlohe alebo stlačením tlačidla Zrušiť , čím by sa
úloha zrušila. Pri určitých varovaniach sa úloha nemusí dokončiť, prípadne sa môže ovplyvniť kvalita
tlače. Ak sa výstražné alebo varovné hlásenie vzťahuje na tlač a funkcia automatického pokračovania
je zapnutá, produkt sa pokúsi pokračovať v tlačovej úlohe bez potvrdenia potom, čo sa na 10 sekúnd
zobrazilo varovanie.
Kritické chybové hlásenia môžu znamenať určitý druh zlyhania. Vypnutie a zapnutie môže problém
napraviť. Ak kritická chyba pretrváva, produkt bude možno potrebné opraviť.
Hlásenia na ovládacom paneli
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
10.0000 Supply memory error (10.0000
chyba pamäte spotrebného materiálu)
Nastala chyba pri komunikácii s tlačovou
kazetou.
●
Vypnite produkt a znovu ho zapnite.
●
Skontrolujte, či je správne
nainštalovaná tlačová kazeta. Vyberte
a opätovne vložte tlačovú kazetu.
●
Ak chyba pretrváva, vymeňte tlačovú
kazetu.
●
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
●
Vypnite produkt a znovu ho zapnite.
●
Ak chyba pretrváva, vymeňte tlačovú
kazetu.
●
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
10.0004 Supply Error (10.0004 Chyba
spotrebného materiálu)
10.1004 Supply memory error (10.1004
Chyba pamäte spotrebného materiálu)
SKWW
Nastala chyba pri komunikácii so
zobrazovacím valcom.
Interpretácia hlásení na ovládacom paneli 219
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
49 Error (49 Chyba)
Produkt zaznamenal chybu firmvéru.
1.
Vypnite napájanie spínačom
napájania.
2.
V prípade, že používate prepäťovú
ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt
priamo k sieťovej zásuvke.
3.
Počkajte najmenej 30 sekúnd, potom
zapnite napájanie a počkajte na
spustenie produktu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
1.
Vypnite napájanie spínačom
napájania.
2.
V prípade, že používate prepäťovú
ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt
priamo k sieťovej zásuvke.
3.
Počkajte najmenej 30 sekúnd, potom
zapnite napájanie a počkajte na
spustenie produktu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
1.
Vypnite napájanie spínačom
napájania.
2.
V prípade, že používate prepäťovú
ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt
priamo k sieťovej zásuvke.
3.
Počkajte najmenej 30 sekúnd, potom
zapnite napájanie a počkajte na
spustenie produktu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
Vypnite a potom zapnite
57 Fan Error (57 Chyba ventilátora)
79 Error (79 Chyba)
Produkt zaznamenal všeobecnú chybu
ventilátora.
Produkt zaznamenal chybu firmvéru
Vypnite a potom zapnite
220 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
A used black cartridge in use (Používa
sa použitá čierna kazeta).
Bol nainštalovaný použitý spotrebný
materiál.
Ak si myslíte, že ste kúpili originálny
spotrebný materiál od spoločnosti HP,
navštívte nasledujúcu webovú lokalitu HP:
www.hp.com/go/anticounterfeit.
Záruka poskytovaná na zariadenie sa
nevzťahuje na opravy nevyhnutné v
dôsledku používania použitých tlačových
kaziet. Stav spotrebného materiálu a
funkcie závisiace od stavu spotrebného
materiálu pri používaní použitých kaziet nie
sú dostupné.
Doc. feeder jam (Zaseknutie v podávači
dokumentov)
Produkt zaznamenal zaseknutie v podávači
dokumentov.
Odstráňte zaseknutie v podávači
dokumentov.
Dvierka na automatickom podávači ADF
sú otvorené
Dvierka podávača dokumentov sú otvorené.
Zatvorte dvierka podávača dokumentov.
Dvierka sú otvorené
Dvierka tlačovej kazety sú otvorené.
Zatvorte dvierka tlačovej kazety.
Chyba natavovacej jednotky 50.X
Produkt zaznamenal vnútornú chybu
hardvéru.
1.
Vypnite napájanie spínačom
napájania.
2.
V prípade, že používate prepäťovú
ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt
priamo k sieťovej zásuvke.
3.
Počkajte najmenej 25 minút, potom
zapnite napájanie a počkajte na
spustenie produktu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
1.
Vypnite napájanie spínačom
napájania.
2.
V prípade, že používate prepäťovú
ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt
priamo k sieťovej zásuvke.
3.
Počkajte najmenej 30 sekúnd, potom
zapnite napájanie a počkajte na
spustenie produktu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
Vypnite a potom zapnite
Chyba skenera č. 52
Produkt zaznamenal chybu skenera.
Vypnite a potom zapnite
SKWW
Interpretácia hlásení na ovládacom paneli 221
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Chyba zariadenia
Produkt zaznamenal chybu vo vnútornej
komunikácii.
1.
Vypnite napájanie spínačom
napájania.
2.
V prípade, že používate prepäťovú
ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt
priamo k sieťovej zásuvke.
3.
Počkajte najmenej 30 sekúnd, potom
zapnite napájanie a počkajte na
spustenie produktu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
1.
Stránky vytlačte znovu.
2.
Ak chyba pretrváva, zariadenie vypnite
a znovu zapnite.
3.
Stránky vytlačte znovu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
Press OK to continue (Pokračujte
stlačením tlačidla OK)
Chybný výtlačok
Produkt zaznamenal vnútornú chybu
hardvéru.
Stlačte tlačidlo OK
Jam in cartridge area (Zaseknutý papier
v oblasti kazety)
Produkt zistil zaseknutie papiera v oblasti
tlačovej kazety.
Odstráňte zaseknuté médium z miesta
označeného správou a potom postupujte
podľa pokynov zobrazených na ovládacom
paneli.
Jam in output bin (Zaseknutie vo
výstupnej priehradke)
Produkt zistil zaseknutie papiera v oblasti
výstupnej priehradky.
Odstráňte zaseknuté médium z miesta
označeného správou a potom postupujte
podľa pokynov zobrazených na ovládacom
paneli.
Jam in print paper path (Zaseknutie v
ceste tlače papiera)
Produkt zistil zaseknutie v dráhe papiera.
Odstráňte zaseknuté médium z miesta
označeného správou a potom postupujte
podľa pokynov zobrazených na ovládacom
paneli.
Jam in tray 1 (Zaseknutý papier v
zásobníku 1)
Produkt zistil zaseknutie vo vstupnom
zásobníku.
Odstráňte zaseknuté médium z miesta
označeného správou a potom postupujte
podľa pokynov zobrazených na ovládacom
paneli.
222 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Komunikačná chyba motora
Produkt zaznamenal vnútornú chybu
hardvéru.
1.
Vypnite napájanie spínačom
napájania.
2.
V prípade, že používate prepäťovú
ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt
priamo k sieťovej zásuvke.
3.
Počkajte najmenej 30 sekúnd, potom
zapnite napájanie a počkajte na
spustenie produktu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
Manuálne podávanie <veľkosť>, <typ>
Produkt je nastavený do režimu ručného
podávania.
Vložte do zásobníka obyčajný papier s
označenou veľkosťou alebo stlačte tlačidlo
OK, aby ste použili papier, ktorý je v
zásobníku.
V pamäti zariadenia nie je dostatok voľného
priestoru na dokončenie tejto úlohy.
Kopírujte buď menší počet strán súčasne
alebo vypnite zakladanie.
strieda sa s
Stlačením tlačidla OK zobrazte dostupné
médiá
Memory is low. (Nedostatok pamäte.)
Vytvorila sa len 1 kópia.
Ak chyba pretrváva, zariadenie vypnite a
znovu zapnite.
Na pokračovanie v tlači stlačte tlačidlo
[OK].
Naplňte zásobník č. 1 OBYČAJNÝM
PAPIEROM <veľkosť>
Produkt vykonáva cyklus čistenia.
Vložte do zásobníka obyčajný papier s
označenou veľkosťou. Stlačením tlačidla
OK spustite cyklus čistenia.
Produkt vymazal nastavenia úlohy.
Zadajte znovu všetky príslušné nastavenia
úlohy.
strieda sa s
Ak chcete spustiť tlač čistiacej strany,
stlačte tlačidlo [OK]
Nastavenia vymazané
SKWW
Interpretácia hlásení na ovládacom paneli 223
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Nepodal sa papier
Produkt zaznamenal vnútornú chybu
hardvéru.
1.
Overte, či ste médium vložili
dostatočne hlboko do vstupného
zásobníka.
2.
Do zásobníka vložte papier správnej
veľkosti vzhľadom na danú úlohu.
3.
Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera
v zásobníku nastavené správne podľa
veľkosti papiera. Nastavte vodiace lišty
šírky papiera tak, aby sa stohu papiera
dotýkali, ale neohýbali ho.
4.
Skontrolujte ovládací panel zariadenia
a presvedčte sa, či zariadenie nečaká
na váš súhlas s manuálnym
podávaním papiera. Vložte papier a
pokračujte.
5.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
Stlačte tlačidlo OK
Pamäť je nedostatočná
Produkt nemá dostatok pamäte na
spracovanie úlohy.
Stlačte tlačidlo OK
Ak produkt spracúva iné úlohy, odošlite
úlohu znovu potom, ako sa dokončia
ostatné úlohy.
Ak problém pretrváva, vypnite napájanie
spínačom napájania a potom počkajte
najmenej 30 sekúnd. Zapnite napájanie a
počkajte na spustenie produktu.
Remove shipping locks from cartridge
(Odstráňte prepravné poistky z kazety)
Na kazete zostala prepravná poistka.
Tlačovú kazetu vyberte, odstráňte
prepravnú poistku a potom kazetu znovu
vložte do zariadenia.
Remove shipping material from rear door
(Odstráňte prepravný materiál zo
zadných dvierok)
Prepravný materiál zostal v zadnej časti
produktu.
Otvorte zadné dvierka a odstráňte všetok
prepravný materiál.
Replace Supplies (Výmena spotrebného
materiálu)
Produkt je nastavený na zastavenie tlače,
keď je hladina tlačovej kazety veľmi nízka.
Tlačovú kazetu vymeňte alebo zmeňte
nastavenie produktu tak, aby umožňoval
pokračovať v tlači, keď tlačová kazeta
dosiahne veľmi nízku hladinu.
Resend Upgrade (Odoslať aktualizáciu
znovu)
Upgrade firmvéru bol prerušený.
Súbor upgradu znovu odošlite do
zariadenia.
Ručná obojstranná tlač
Produkt spracováva manuálnu obojstrannú
úlohu.
Na vytlačenie druhej strany položte strany
lícnou stranou nadol do zásobníka, a to
horným okrajom ako prvým.
strieda sa s
Naplňte zásobník 1
Stlačte tlačidlo OK
224 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Scanner Error X (Chyba skenera X)
Produkt zaznamenal všeobecnú chybu
skenera.
1.
Vypnite napájanie spínačom
napájania.
2.
V prípade, že používate prepäťovú
ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt
priamo k sieťovej zásuvke.
3.
Počkajte najmenej 30 sekúnd, potom
zapnite napájanie a počkajte na
spustenie produktu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
1.
Vypnite napájanie spínačom
napájania.
2.
V prípade, že používate prepäťovú
ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt
priamo k sieťovej zásuvke.
3.
Počkajte najmenej 30 sekúnd, potom
zapnite napájanie a počkajte na
spustenie produktu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
Sensor Error (Chyba senzora)
Produkt zaznamenal chybu senzora
papiera.
Unexpected size in tray 1 (Neočakávaná
veľkosť papiera v zásobníku 1)
Papier v zásobníku sa nezhoduje s
formátom potrebným pre aktuálnu tlačovú
úlohu.
Vložte papier so správnou veľkosťou a
skontrolujte, či je zásobník nastavený na
správnu veľkosť.
Vložte papier do zásobníka 1 <TYP>,
<VEĽKOSŤ>
Zásobník je prázdny.
Naplňte zásobník papierom správneho typu
a formátu.
Vymeniť čiernu kazetu
Produkt je nastavený na zastavenie tlače,
keď je hladina tlačovej kazety veľmi nízka.
Tlačovú kazetu vymeňte alebo zmeňte
nastavenie produktu tak, aby umožňoval
pokračovať v tlači, keď tlačová kazeta
dosiahne veľmi nízku hladinu.
SKWW
Interpretácia hlásení na ovládacom paneli 225
Hlásenie na ovládacom paneli
Popis
Odporúčaný postup
Zaseknutie papiera v <miesto>
Produkt zistil zaseknutie média v mieste
označenom v správe.
Odstráňte zaseknuté médium z miesta
označeného správou a potom postupujte
podľa pokynov zobrazených na ovládacom
paneli. Odstránenie niektorých zaseknutých
médií si vyžaduje otvorenie dvierok tlačovej
kazety a vybranie tlačovej kazety.
Produkt zaznamenal chybu vo vnútornej
komunikácii.
1.
Vypnite napájanie spínačom
napájania.
2.
V prípade, že používate prepäťovú
ochranu, odpojte ju. Pripojte produkt
priamo k sieťovej zásuvke.
3.
Počkajte najmenej 30 sekúnd, potom
zapnite napájanie a počkajte na
spustenie produktu.
4.
Ak chyba pretrváva, obráťte sa na
spoločnosť HP. Ďalšie informácie
nájdete na lokalite www.hp.com/
support/ljm1530series alebo na letáku
s informáciami o podpore, ktorý je
pribalený v škatuli produktu.
strieda sa s
Otvorte dvierka a odstráňte uviaznutie
Zlyhanie tlače
226 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva
Zariadenie nepreberá papier
Ak zariadenie zo zásobníka nedokáže prebrať papier, vyskúšajte nasledovné riešenia.
1.
Otvorte zariadenie a odstráňte všetky zaseknuté hárky papiera.
2.
Do zásobníka vložte papier správnej veľkosti vzhľadom na danú úlohu.
3.
Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené správne podľa veľkosti papiera.
Nastavte vodiace lišty šírky papiera tak, aby sa stohu papiera dotýkali, ale neohýbali ho.
4.
Skontrolujte ovládací panel zariadenia a presvedčte sa, či zariadenie nečaká na váš súhlas s
manuálnym podávaním papiera. Vložte papier a pokračujte.
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne
Ak zariadenie prevezme zo zásobníka niekoľko hárkov papiera, vyskúšajte nasledovné riešenia.
1.
Vyberte stoh papiera zo zásobníka a poprehýbajte ho, otočte o 180 stupňov a preklopte ho
naopak. Papier neprelistúvajte. Stoh papiera vráťte do zásobníka.
2.
Používajte iba papier, ktorý zodpovedá technickým údajom HP pre tento produkt.
3.
Používajte papier, ktorý nie je pokrčený, prehnutý ani poškodený. V prípade potreby použite
papier z iného balenia.
4.
Skontrolujte, či zásobník nie je nadmerne naplnený. Ak áno, vyberte celý stoh papiera zo
zásobníka, zarovnajte ho a potom časť papiera vložte späť do zásobníka.
5.
Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené správne podľa veľkosti papiera.
Nastavte vodiace lišty šírky papiera tak, aby sa stohu papiera dotýkali, ale neohýbali ho.
Predchádzanie zaseknutiam papiera
Ak chcete znížiť počet zaseknutí papiera, vyskúšajte nasledovné riešenia.
SKWW
1.
Používajte iba papier, ktorý zodpovedá technickým údajom HP pre tento produkt.
2.
Používajte papier, ktorý nie je pokrčený, prehnutý ani poškodený. V prípade potreby použite
papier z iného balenia.
3.
Používajte papier, ktorý v minulosti nebol použitý pri tlači ani kopírovaní.
4.
Skontrolujte, či zásobník nie je nadmerne naplnený. Ak áno, vyberte celý stoh papiera zo
zásobníka, zarovnajte ho a potom časť papiera vložte späť do zásobníka.
5.
Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera v zásobníku nastavené správne podľa veľkosti papiera.
Nastavte vodiace lišty šírky papiera tak, aby sa stohu papiera dotýkali, ale neohýbali ho.
6.
Skontrolujte, či je zásobník úplne zasunutý do zariadenia.
7.
Ak tlačíte na ťažký, embosovaný alebo perforovaný papier, použite funkciu manuálneho
podávania a hárky podávajte od zariadenia po jednom.
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva 227
Odstraňovanie zaseknutého papiera
Pri odstraňovaní zaseknutého papiera dajte pozor, aby ste ho neroztrhli. Ak malá časť papiera ostane
v produkte, môže spôsobiť ďalšie uviaznutie.
UPOZORNENIE: Pred odstránením zaseknutí vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel.
Miesta zaseknutia
Papier sa môže v produkte zaseknúť na nasledujúcich miestach.
1
2
3
4
5
1
Podávač dokumentov
2
Výstupné priehradky
3
Vstupné zásobníky
4
Oblasť tlačovej kazety
5
Zadné dvierka a duplexor
228 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Odstránenie uviaznutia z podávača dokumentov
1.
Otvorte kryt podávača dokumentov.
2.
Zdvihnutím bočnej páčky otvorte zdvižný
mechanizmus a jemne ťahajte zaseknutý
papier smerom von.
3.
Zatvorte súpravu zachytávania a kryt
podávača dokumentov.
SKWW
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva 229
Odstránenie zaseknutého papiera zo vstupných zásobníkov
1.
Otvorte dvierka tlačovej kazety a vyberte
tlačovú kazetu.
2.
Z hlavného vstupného zásobníka alebo
prioritnej vstupnej zásuvky vyberte stoh
médií.
230 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
3.
Obidvoma rukami uchopte tú stranu
zaseknutého média, ktorá je najlepšie
viditeľná (vrátane stredu) a opatrne ju
vytiahnite von z produktu.
4.
Opäť založte tlačovú kazetu a zatvorte
dvierka tlačovej kazety.
Odstráňte zaseknutý papier vo vnútri produktu
1.
Otvorte dvierka tlačovej kazety a vyberte
tlačovú kazetu.
UPOZORNENIE: Poškodeniu tlačovej
kazety predídete tým, že ju nebudete
vystavovať svetlu. Prikryte ju kusom papiera.
SKWW
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva 231
2.
Keď uvidíte zaseknutý papier, opatrne ho
chyťte a pomaly ho vytiahnite z produktu.
POZNÁMKA: Ak papier nevidíte, pokračujte
ďalším krokom.
Ak ste úspešne zaseknutý papier odstránili,
vynechajte ďalší krok.
3.
Stlačte zelenú poistku a potom otvorte
prístupové dvierka na odstraňovanie
zaseknutia papiera, opatrne ho chyťte a
pomaly ho vytiahnite z produktu.
4.
Opäť založte tlačovú kazetu a potom zatvorte
dvierka tlačovej kazety.
232 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Odstránenie uviaznutia z oblasti výstupov
UPOZORNENIE: Nepoužívajte ostré predmety, napríklad pinzety alebo nožnice na odstránenie
uviaznutí. Na poškodenia spôsobené ostrými predmetmi sa nebude vzťahovať záruka.
1.
Otvorte dvierka tlačovej kazety a vyberte
tlačovú kazetu.
2.
Dvierka tlačovej kazety nechajte otvorené a
oboma rukami uchopte tú stranu uviaznutého
média, ktorá je najlepšie viditeľná (vrátane
stredu) a opatrne ju vytiahnite von z produktu.
SKWW
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva 233
3.
Stlačte zelenú poistku a potom otvorte
prístupové dvierka na odstraňovanie
zaseknutia papiera, opatrne ho chyťte a
pomaly ho vytiahnite z produktu.
4.
Znova vložte tlačovú kazetu a zatvorte
dvierka tlačovej kazety.
Odstránenie zaseknutého papiera z duplexora
1.
Otvorte dvierka tlačovej kazety a vyberte
tlačovú kazetu.
234 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
2.
Otvorte zadné dvierka.
UPOZORNENIE: Oblasť natavovacej
jednotky môže byť počas používania produktu
horúca. Počkajte, kým natavovacia jednotka
vychladne.
3.
Opatrne uchyťte zaseknutý papier a pomaly
ho vytiahnite z produktu
SKWW
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva 235
4.
Zatvorte zadné dvierka.
5.
Opäť založte tlačovú kazetu a zatvorte
dvierka tlačovej kazety.
236 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Zlepšenie kvality tlače
Väčšine problémov s kvalitou tlače môžete predísť tak, že budete postupovať podľa týchto pokynov.
●
Používajte správne nastavenie typu papiera v ovládači tlačiarne.
●
Používajte papier, ktorý zodpovedá technickým údajom HP pre tento produkt.
●
Tlačiareň podľa potreby čistite.
●
Vymeňte tlačové kazety, keď sa blíži koniec ich odhadovanej životnosti a kvalita tlače viac nie je
prijateľná.
●
Používajte ovládač tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač.
Výber typu papiera
1.
Otvorte ovládač tlačiarne, kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Predvoľby a potom na kartu
Papier/Kvalita.
2.
Z rozbaľovacej ponuky Typ vyberte typ.
3.
Kliknite na tlačidlo OK.
Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti
HP
Ak sa vyskytuje niektorý z nasledovných problémov, použite odlišný papier:
●
Tlač je príliš slabá alebo na niektorých oblastiach vyzerá ako vyblednutá.
●
Zhluky tonera sa zachytávajú na vytlačených stránkach.
●
Toner sa rozmazáva na vytlačených stránkach.
●
Vytlačené znaky majú nenáležitý tvar.
●
Vytlačené stránky sú zvlnené.
Vždy používajte papier hmotnosti a typu, ktorý toto zariadenie podporuje. Okrem toho sa pri výbere
papiera riaďte nasledovnými pravidlami:
SKWW
●
Používajte papier dobrej kvality a bez výrezov, zárezov, útržkov, škvŕn, voľných častíc, prachu,
záhybov, chýbajúcich častí, spiniek či skrútených alebo ohnutých hrán.
●
Používajte papier, ktorý nebol v minulosti použitý pri tlači.
●
Používajte papier určený na použitie v laserových tlačiarňach. Nepoužívajte papier určený na
použitie v atramentových tlačiarňach.
●
Používajte papier, ktorý nie je príliš drsný. Pri používaní hladšieho papiera sa vo všeobecnosti
dosahuje vyššia kvalita tlače.
Zlepšenie kvality tlače 237
Tlač čistiacej strany
Vytlačením čistiacej stránky odstráňte prach a nadbytočný toner z dráhy papiera v prípade, ak sa
vyskytol niektorý z nasledujúcich problémov:
●
Zhluky tonera sa zachytávajú na vytlačených stránkach.
●
Toner sa rozmazáva na vytlačených stránkach.
●
Na vytlačených stránkach sa opakujú niektoré značky.
Čistiacu stránku vytlačíte nasledovným postupom.
.
1.
Na ovládacom paneli produktu stlačte tlačidlo Nastavenie
2.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte ponuku Služba.
3.
Pomocou tlačidiel so šípkami vyberte položku Cleaning Page (Čistiaca stránka).
4.
Po výzve systému vložte obyčajný papier formátu Letter alebo A4.
5.
Stlačením tlačidla OK spustíte proces čistenia.
Cez produkt pomaly prejde stránka. Po dokončení tohto procesu stránku zlikvidujte.
Kontrola tlačovej kazety
Ak sa vyskytne niektorý z nasledovných problémov, skontrolujte tlačovú kazetu a v prípade potreby ju
vymeňte:
●
Tlač je príliš slabá alebo na niektorých oblastiach vyzerá ako vyblednutá.
●
Na vytlačených stránkach sa nachádzajú malé nevytlačené oblasti.
●
Na vytlačených stránkach sa nachádzajú pruhy alebo pásy.
POZNÁMKA: Ak používate nastavenie konceptovej tlače alebo režim EconoMode, tlač sa môže
zdať príliš bledá.
Ak zistíte, že je potrebné vymeniť tlačovú kazetu, vytlačte stránku stavu spotrebného materiálu, na
ktorej nájdete číslo príslušnej originálnej tlačovej kazety HP.
238 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Typ tlačovej kazety
Postup riešenia problému
Doplnená alebo repasovaná tlačová
kazeta
Spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča použitie spotrebného materiálu od iných
výrobcov, či už nového alebo prerobeného. Pretože to nie sú výrobky spoločnosti
HP, spoločnosť HP nemôže ovplyvniť ich konštrukciu ani kvalitu. Ak používate
doplnenú alebo repasovanú tlačovú kazetu a nie ste spokojní s kvalitou tlače,
tlačovú kazetu vymeňte za originálnu tlačovú kazetu HP, na ktorej sa nachádzajú
slová „HP“ alebo „Hewlett-Packard“, prípadne sa na nej nachádza logo HP.
Originálna tlačová kazeta HP.
1.
Ovládací panel zariadenia alebo stránka stavu spotrebného materiálu
signalizuje stav Very Low (Veľmi nízka hladina) v čase, keď tlačová kazeta
dosiahla odhadovaný koniec životnosti. Pokiaľ kvalita tlače viac nie je
prijateľná, tlačovú kazetu vymeňte.
2.
Vizuálne skontrolujte, či tlačová kazeta nie je poškodená. Pozrite si
nasledujúce pokyny. V prípade potreby tlačovú kazetu vymeňte.
3.
Ak sa na vytlačených stránkach vyskytujú značky, ktoré sa opakujú
niekoľkokrát s rovnakým odstupom, vytlačte čistiacu stránku. Ak sa tým
problém nevyrieši, použite pravidlá odstraňovania opakujúcich sa chýb v
tomto dokumente a odhaľte príčinu problému.
Tlač stránky s údajmi o stave spotrebného materiálu
Stránka Supplies Status (Stav spotrebného materiálu). uvádza odhadovanú zostávajúcu životnosť
tlačových kaziet. Okrem iných užitočných informácií tu nájdete aj číslo dielu originálnej tlačovej kazety
HP pre vaše zariadenie, aby ste mohli objednať náhradnú tlačovú kazetu.
1.
Na ovládacom paneli produktu otvorte ponuku Hlásenia.
2.
Zvolením stránky Supplies Status (Stav spotrebného materiálu). spustite tlač.
Kontrola poškodenia tlačovej kazety
1.
Tlačovú kazetu vyberte zo zariadenia a overte, či ste odstránili tesniacu pásku.
2.
Skontrolujte, či pamäťový čip nie je poškodený.
3.
Skontrolujte povrch zeleného zobrazovacieho valca na spodnej strane tlačovej kazety.
UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa zeleného valčeka (zobrazovací valec) na spodnej strane
kazety. Odtlačky prstov na prenosovom valci môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače.
SKWW
Zlepšenie kvality tlače 239
4.
Ak na zobrazovacom valci uvidíte škrabance, odtlačky prstov alebo iné poškodenie, tlačovú
kazetu vymeňte.
5.
Ak sa zobrazovací valec nejaví byť poškodený, tlačovú kazetu niekoľkokrát ponakláňajte a
vložte ju späť. Vytlačte niekoľko strán, aby ste videli, či sa problém vyriešil.
Opakujúce sa chyby
Ak sa na stránke v nasledovných približných intervaloch opakujú chyby, tlačová kazeta môže byť
poškodená.
●
27 mm
●
29 mm
●
75 mm
Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám
na tlač
Ak sa na vytlačenej stránke objavia neočakávané grafické čiary, chýbajúci text, chýbajúca grafika,
nesprávne formátovanie alebo nahradené písma, môže byť potrebné použiť iný ovládač tlačiarne.
Ovládač HP PCL 6
Ovládač HP UPD PS
HP UPD PCL 5
240 Kapitola 12 Riešenie problémov
●
Poskytuje sa ako predvolený ovládač. Tento ovládač sa inštaluje
automaticky, ak si nezvolíte iný.
●
Odporúča sa vo všetkých prostrediach systému Windows.
●
Poskytuje kombináciu najvyššej rýchlosti, kvality tlače a podpory funkcií
produktu, ktorá je vhodná pre väčšinu používateľov.
●
Vyvinutý na zosúladenie s rozhraním Graphic Device Interface (GDI)
systému Windows s cieľom dosiahnuť najvyššiu rýchlosť v prostrediach
systému Windows.
●
Nemusí byť plne kompatibilný s programami tretích strán a s voliteľnými
programami založenými na PCL 5
●
Odporúča sa na tlač v softvérových programoch spoločnosti Adobe® alebo
v iných softvérových programoch, ktoré intenzívne využívajú grafiku.
●
Poskytuje podporu pre tlač z emulácie PostScript alebo pre podporu súpravy
písiem PostScript Flash
●
Odporúčaný pre všeobecnú kancelársku tlač v prostrediach systému
Windows
●
Kompatibilný s predchádzajúcimi verziami PCL a staršími produktmi
HP LaserJet
●
Najlepší výber pre tlač zo softvérových programov tretích strán alebo
voliteľných softvérových programov
●
Najlepší výber pri prevádzke so zmiešanými prostrediami, ktoré vyžadujú,
aby sa produkt nastavil na PCL 5 (UNIX, Linux, hlavný počítač)
●
Navrhnuté pre použitie v podnikových prostrediach systému Windows na
poskytnutie samostatného ovládača pre použitie s viacerými modelmi
tlačiarní
●
Uprednostňované pri tlači z viacerých modelov tlačiarní z mobilného počítača
so systémom Windows
SKWW
Ďalšie ovládače tlačiarne môžete prevziať z nasledovnej webovej lokality: www.hp.com/go/
ljm1530series_software.
Zvýšenie kvality kópií
Ak sa pri kopírovaní dokumentov vyskytnú problémy s kvalitou tlače, preštudujte si riešenia pre
tlačené dokumenty uvedené v predchádzajúcich častiach tohto dokumentu. Niektoré problémy s
kvalitou tlače sa však vyskytujú len pri kopírovaní dokumentov.
●
Ak sa na kópiách vytváraných pomocou podávača dokumentov vyskytujú pruhy, vyčistite malý
sklenený pásik na ľavej strane mechaniky skenera.
●
Ak sa na kópiách vytváraných pomocou skla skenera nachádzajú bodky alebo iné vady, vyčistite
sklo skenera a biely plastový kryt.
1.
Použite hlavný vypínač na vypnutie produktu a potom odpojte sieťovú zástrčku od elektrickej
zásuvky.
2.
Otvorte kryt skenera.
3.
Vyčistite sklo skenera a bielu plastovú podložku pomocou mäkkej tkaniny alebo špongie, ktorá
bola mierne navlhčená jemným čistiacim prostriedkom na sklo.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte leštiace prostriedky, acetón, benzén, čpavok, etylalkohol alebo
tetrachlórmetán na žiadnu časť produktu, pretože ho môžete poškodiť. Neaplikujte tekutiny
priamo na sklo alebo prítlačnú plochu. Môžu presiahnuť a poškodiť produkt.
SKWW
4.
Sklo a bielu plastovú podložku vysušte pomocou jelenicovej kože alebo špongie, aby ste predišli
tvorbe fľakov.
5.
Zapojte produkt a potom zapnite produkt pomocou hlavného vypínača.
Zlepšenie kvality tlače 241
Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly
Zariadenie netlačí
Ak zariadenie vôbec netlačí, vyskúšajte nasledovné riešenia.
1.
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a či ovládací panel uvádza, že je v stave pripravenosti.
◦
Ak ovládací panel neuvádza stav pripravenosti zariadenia, vypnite ho a znovu zapnite.
◦
Ak ovládací panel uvádza stav pripravenosti zariadenia, skúste úlohu odoslať znova.
2.
Ak ovládací panel uvádza výskyt poruchy v zariadení, poruchu odstráňte a potom úlohu skúste
odoslať znova.
3.
Skontrolujte, či sú káble pripojené správne. Ak je zariadenie pripojené k sieti, skontrolujte
nasledovné aspekty:
◦
Skontrolujte indikátor vedľa sieťového pripojenia produktu. Ak je sieť aktívna, indikátor
svieti nazeleno.
◦
Uistite sa, že na pripojenie k sieti používate sieťový kábel, nie telefónny kábel.
◦
Uistite sa, že sieťový smerovač, rozbočovač alebo prepínač je zapnutý a pracuje správne.
4.
Nainštalujte softvér HP z disku CD, ktorý bol dodaný spolu so zariadením. Používanie
univerzálnych ovládačov tlačiarne môže spôsobiť zdržanie pri odstraňovaní úloh z tlačového
radu.
5.
V zozname tlačiarní vo vašom počítači pravým tlačidlom kliknite na názov tohto zariadenia,
kliknite na položku Properties (Vlastnosti) a otvorte kartu Ports (Porty).
◦
Ak na pripojenie k sieti používate sieťový kábel, skontrolujte, či sa názov tlačiarne uvedený
na karte Ports (Porty) zhoduje s názvom zariadenia na konfiguračnej stránke zariadenia.
◦
Ak používate kábel USB a pripájate sa k bezdrôtovej sieti, nezabudnite označiť
zaškrtávacie políčko vedľa položky Virtual printer port for USB (Virtuálny port tlačiarne
pre USB).
6.
Ak v počítači používate osobný firewall, možno blokuje komunikáciu so zariadením. Skúste
firewall dočasne deaktivovať a presvedčte sa, či nie je príčinou problému.
7.
Ak je váš počítač alebo produkt pripojený k bezdrôtovej sieti, tlačové úlohy môžu byť zdržiavané
nízkou intenzitou signálu alebo rušením.
Zariadenie tlačí pomaly
Ak zariadenie tlačí, ale tlač sa zdá byť pomalá, vyskúšajte nasledovné riešenia.
1.
Skontrolujte, či počítač spĺňa minimálne požiadavky na prevádzku tohto zariadenia. Zoznam
špecifikácií nájdete na nasledovnej webovej lokalite: www.hp.com/support/ljm1530series.
2.
Keď zariadenie nastavíte na tlač na niektoré typy papiera (napr. ťažký papier), zariadenia tlačí
pomalšie, aby sa toner natavil na papier správnym spôsobom. Ak nastavenie typu papiera nie je
správne vzhľadom na používaný typ papiera, nastavenie zmeňte na správny typ papiera.
3.
Ak je váš počítač alebo produkt pripojený k bezdrôtovej sieti, tlačové úlohy môžu byť zdržiavané
nízkou intenzitou signálu alebo rušením.
242 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
SKWW
4.
Vypnite nastavenie Tichý režim na produkte. Keď je tento režim zapnutý, zariadenie tlačí pri
nižšej rýchlosti.
5.
Ak je zariadenie pripojené priamo k počítaču, zmeňte nastavenie Rýchlosť USB v zariadení.
Keď je toto nastavenie zvolené nesprávne, zariadenie tlačí pri nižšej rýchlosti.
Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly 243
Riešenie problémov so sieťovým pripojením
Riešenie problémov s priamym pripojením
Ak ste produkt pripojili priamo k počítaču, skontrolujte kábel.
●
Skontrolujte, či je kábel pripojený k počítaču a k produktu.
●
Overte, či kábel nie je dlhší ako 5 m. Skúste použiť kratší kábel.
●
Overte, či kábel správne funguje tak, že ho pripojíte k inému produktu. V prípade potreby kábel
vymeňte.
Riešenie sieťových problémov
Skontrolujte nasledujúce položky, aby ste overili, či produkt komunikuje so sieťou. Kým začnete,
vytlačte konfiguračnú stránku z ovládacieho panelu zariadenia a vyhľadajte na nej IP adresu
zariadenia.
●
Nekvalitné fyzické pripojenie
●
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia
●
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením
●
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci siete
●
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou
●
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne
●
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne
Nekvalitné fyzické pripojenie
1.
Overte, či je produkt pripojený k správnemu sieťovému portu pomocou kábla správnej dĺžky.
2.
Overte, či sú káblové pripojenia zabezpečené.
3.
Pozrite sa na pripojenie k sieťovému portu na zadnej strane produktu a overte si, či svieti
jantárová kontrolka aktivity a zelená kontrolka stavu pripojenia.
4.
Ak problém aj naďalej pretrváva, vyskúšajte odlišný kábel alebo ho pripojte k odlišnému portu na
rozbočovači.
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia
1.
Otvorte vstavaný webový server a kliknite na kartu Porty. Overte aktuálnu IP adresu vybraného
produktu. IP adresa zariadenia sa nachádza na konfiguračnej stránke zariadenia.
2.
Ak ste nainštalovali produkt pomocou štandardného portu TCP/IP od spoločnosti HP, vyberte
rámček označený ako Vždy tlačiť na tejto tlačiarni, dokonca aj vtedy, keď sa jej IP adresa
zmení.
3.
Ak ste nainštalovali produkt pomocou štandardného portu TCP/IP od spoločnosti Microsoft,
použite namiesto IP adresy názov hostiteľa.
4.
Ak je IP adresa správna, vymažte produkt a pridajte ho znovu.
244 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením
1.
2.
Otestujte sieťovú komunikáciu odoslaním príkazu ping v rámci siete.
a.
Spustite príkazový riadok vo vašom počítači. V systéme Windows kliknite na tlačidlo Štart,
na položku Spustiť a zadajte príkaz cmd.
b.
Zadajte príkaz ping, po ktorom bude nasledovať IP adresa zariadenia.
c.
Ak sa v okne zobrazia doby odozvy, sieť funguje.
Ak príkaz ping zlyhal, overte, či sú zapnuté sieťové rozbočovače a potom overte, či sieťové
nastavenia, produkt a počítač sú nakonfigurované pre rovnakú sieť.
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci
siete
Spoločnosť Hewlett-Packard odporúča, aby ste toto nastavenie nechali v automatickom režime
(predvolené nastavenie). Ak zmeníte tieto nastavenia, musíte ich zmeniť aj v rámci siete.
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou
Overte si, či nové softvérové programy boli správne nainštalované, a či využívajú správny ovládač
tlačiarne.
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne
1.
Skontrolujte sieťové ovládače, ovládače tlačiarne a presmerovanie v rámci siete.
2.
Overte si, či je operačný systém správne nakonfigurovaný.
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne
SKWW
1.
Vytlačte konfiguračnú stránku, aby ste skontrolovali stav sieťového protokolu. V prípade potreby
ho zapnite.
2.
V prípade potreby zmeňte konfiguráciu nastavení siete.
Riešenie problémov so sieťovým pripojením 245
Problémy so softvérom produktu
Problém
Riešenie
Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň
nenachádza.
●
Ak chcete reštartovať proces zoraďovania, reštartujte
počítač. Ak zoraďovač zlyhal, v priečinku Printers
(Tlačiarne) sa nebudú zobrazovať žiadne ovládače
tlačiarne.
●
Opätovne nainštalujte softvér produktu.
POZNÁMKA: Zavrite bežiace aplikácie. Ak má
aplikácia ikonu na hlavnom paneli, kliknite pravým
tlačidlom na ikonu a vyberte položku Zavrieť alebo
Vypnúť.
Počas inštalácie softvéru sa objavilo chybové hlásenie.
●
Skúste pripojiť kábel USB k inému portu USB na
počítači.
●
Opätovne nainštalujte softvér produktu.
POZNÁMKA: Zavrite bežiace aplikácie. Ak má
aplikácia ikonu na paneli úloh, kliknite pravým tlačidlom
na ikonu a vyberte položku Zavrieť alebo Vypnúť.
Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí.
246 Kapitola 12 Riešenie problémov
●
Skontrolujte veľkosť voľného miesta na disku, do
ktorého inštalujete softvér produktu. Ak je to potrebné,
uvoľnite čo najviac priestoru a preinštalujte softvér
produktu.
●
Ak je to potrebné, spustite defragmentáciu disku a
preinštalujte softvér produktu.
●
Vytlačte konfiguračnú stránku a skontrolujte fungovanie
produktu.
●
Skontrolujte správnosť pripojenia káblov a ich súlad s
technickými údajmi. Týka sa to rozhrania USB a
napájacieho kábla. Skúste nový kábel.
SKWW
Riešenie bežných problémov na systémoch Mac
●
Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie).
●
Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie)
●
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax (Tlač a
faxovanie)
●
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia
●
Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname Print &
Fax (Tlač a faxovanie).
●
Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB
Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie).
1.
Skontrolujte, či je súbor GZ produktu uložený v nasledujúcom priečinku na pevnom disku:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Ak je to potrebné, preinštalujte softvér.
2.
Ak sa v priečinku nachádza súbor GZ, súbor PPD môže byť poškodený. Súbor odstráňte a
preinštalujte softvér.
Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax
(Tlač a faxovanie)
1.
Uistite sa, že káble sú správne pripojené a že je zariadenie zapnuté.
2.
Názov produktu skontrolujte vytlačením konfiguračnej stránky. Overte, či názov na konfiguračnej
stránke zodpovedá názvu produktu v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie).
3.
Vymeňte kábel USB alebo sieťový kábel za vysoko kvalitný kábel.
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname
Print & Fax (Tlač a faxovanie)
1.
Uistite sa, že káble sú správne pripojené a že je zariadenie zapnuté.
2.
Skontrolujte, či je súbor GZ produktu uložený v nasledujúcom priečinku na pevnom disku:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Ak je to potrebné, preinštalujte softvér.
3.
Ak sa v priečinku nachádza súbor GZ, súbor PPD môže byť poškodený. Súbor odstráňte a
preinštalujte softvér.
4.
Vymeňte kábel USB alebo sieťový kábel za vysoko kvalitný kábel.
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia
SKWW
1.
Otvorte tlačový rad a reštartujte tlačovú úlohu.
2.
Tlačovú úlohu mohol prijať iný produkt s rovnakým alebo podobným názvom. Názov produktu
skontrolujte vytlačením konfiguračnej stránky. Overte, či názov na konfiguračnej stránke
zodpovedá názvu produktu v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie).
Riešenie bežných problémov na systémoch Mac 247
Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví
v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie).
Riešenie problémov so softvérom
▲
Uistite sa, že váš počítač Macintosh používa operačný systém Mac OS X v10.5 alebo novší.
Riešenie problémov s hardvérom
1.
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
2.
Uistite sa, že je správne pripojený kábel USB.
3.
Skontrolujte, či používate vhodný kábel USB na prenos vysokou rýchlosťou.
4.
Uistite sa, že z okruhu neodoberá napätie príliš veľa USB zariadení. Odpojenie všetkých
zariadení z reťazca a pripojenie kábla priamo k portu USB na počítači
5.
Skontrolujte, či v reťazci za sebou nemáte viac ako dva nenapájané rozvádzače USB. Odpojte
všetky zariadenia z reťazca a potom kábel pripojte priamo k portu USB na počítači.
POZNÁMKA: Klávesnica iMac je prípad nenapájaného rozbočovača USB.
Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom
rozhrania USB
Ak ste pripojili kábel USB pred inštaláciou softvéru, na miesto ovládača určeného pre tento produkt
možno používate univerzálny ovládač.
1.
Odstráňte univerzálny ovládač tlačiarne.
2.
Preinštalujte softvér z produktového disku CD. Kábel USB nepripájajte, kým vás k tomu
inštalačný program softvéru nevyzve.
3.
Ak je nainštalovaných niekoľko tlačiarní, skontrolujte, či ste v rozbaľovacej ponuke Format For
(Formát pre) v dialógovom okne Print (Tlač) vybrali správnu tlačiareň.
248 Kapitola 12 Riešenie problémov
SKWW
A
SKWW
Spotrebný materiál a príslušenstvo
●
Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu
●
Čísla dielov
249
Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a
spotrebného materiálu
Objednanie spotrebného materiálu a papiera
www.hp.com/go/suresupply
Objednanie originálnych súčastí alebo príslušenstva značky
HP
www.hp.com/buy/parts
Objednávanie cez poskytovateľov servisu alebo podpory
Kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti HP alebo
poskytovateľa podpory.
250 Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo
SKWW
Čísla dielov
Nasledujúci zoznam príslušenstva bol aktuálny v čase tlače. Informácie o objednaní a dostupnosť
príslušenstva sa môžu počas životnosti produktu zmeniť.
Tlačová kazeta
Položka
Popis
Číslo dielu
Tlačová kazeta pre tlačiarne
HP LaserJet
Čierna tlačová kazeta
CE278A
Položka
Popis
Číslo dielu
Kábel USB
2-metrový kábel A – B
8121-0868
Položka
Popis
Číslo dielu
Podávací valček
Podávací valček pre vstupný zásobník
RL1-1443-000CN
Mechanizmus separačnej vložky
Separačná vložka pre vstupný zásobník
RM1-4006-000CN
Káble a rozhrania
Súpravy na údržbu
SKWW
Čísla dielov 251
252 Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo
SKWW
B
SKWW
Servis a podpora
●
Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard
●
Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP: Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové
kazety LaserJet
●
Údaje uložené na tlačovej kazete
●
Licenčná zmluva pre koncového používateľa
●
Podpora zákazníkov
●
Opätovné zabalenie produktu
253
Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej
spoločnosťou Hewlett-Packard
PRODUKT HP
TRVANIE OBMEDZENEJ ZÁRUKY
HP LaserJet M1536dnf
Jednoročná výmena zariadenia
Spoločnosť HP sa vám ako koncovému zákazníkovi zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca
horeuvedenej lehoty nebude mať hardvér a príslušenstvo od spoločnosti HP žiadne chyby spôsobené
použitými materiálmi a spracovaním. Ak spoločnosť HP počas záručnej lehoty obdrží upozornenie o
takýchto chybách, výrobky, ktoré sa ukázali ako chybné, podľa vlastného uváženia opraví alebo
vymení. Vymenené výrobky môžu byť nové alebo výkonom rovnocenné novým.
Spoločnosť HP sa vám zaručuje, že od dátumu kúpy až do konca horeuvedeného obdobia nebude
softvér spoločnosti HP neschopný vykonávať programové inštrukcie v dôsledku chýb materiálu alebo
spracovania pod podmienkou, že bude správne nainštalovaný a používaný. Ak spoločnosť HP obdrží
počas záručnej lehoty upozornenie na takéto chyby, vymení softvér, ktorý nevykonáva programové
inštrukcie pre takéto chyby.
Spoločnosť HP nezaručuje, že prevádzka zariadení značky HP bude bez prerušenia a bez chýb. Ak
spoločnosť HP nedokáže v rámci rozumného obdobia opraviť alebo vymeniť akýkoľvek výrobok do
zaručeného stavu, budete mať právo na vrátenie kúpnej ceny po urýchlenom vrátení výrobku.
Výrobky spoločnosti HP môžu obsahovať obnovené súčasti, ktoré sú rovnocenné s novými z hľadiska
výkonu, alebo ktoré mohli byť náhodne použité.
Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené (a) nesprávnou alebo neadekvátnou údržbou alebo
kalibráciou, (b) softvérom, rozhraním, dielmi alebo spotrebnými materiálmi, ktoré nedodala
spoločnosť HP, (c) nepovolenými úpravami alebo zneužitím, (d) prevádzkou mimo vydaných
technických údajov o prostredí pre zariadenie alebo (e) nesprávnou prípravou alebo údržbou miesta.
V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, VYŠŠIE UVEDENÉ ZÁRUKY SÚ
EXKLUZÍVNE A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO PODMIENKA, ČI UŽ V PÍSANEJ ALEBO ÚSTNEJ
PODOBE, NIE JE VYJADRENÁ ALEBO IMPLIKOVANÁ A SPOLOČNOSŤ HP OSOBITNE
VYHLASUJE, ŽE NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI,
USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré krajiny/oblasti, štáty
alebo provincie neumožňujú obmedzenie trvania akejkoľvek implicitnej záruky, takže vyššie uvedené
obmedzenia alebo vylúčenia, sa nemusia na vás vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje špecifické
zákonné práva a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa odlišujú v závislosti od krajiny/oblasti, štátu
alebo provincie.
Obmedzená záruka spoločnosti HP platí v ktorejkoľvek krajine/oblasti alebo lokalite, kde má
spoločnosť HP podporu pre tento produkt a kde spoločnosť HP predávala tento produkt. Úroveň
zaručených prijímaných služieb sa môže odlišovať podľa miestnych noriem. Spoločnosť HP nezmení
formu, prispôsobenie alebo funkcie produktu, aby sa mohlo prevádzkovať v krajine/oblasti, pre ktorú
nikdy nebolo určené z právnych alebo regulačných dôvodov.
V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, SÚ PROSTRIEDKY V TOMTO
ZÁRUČNOM PREHLÁSENÍ URČENÉ PRE VAŠE ZÁKLADNÉ A VÝHRADNÉ NÁPRAVY. OKREM
VYŠŠIE UVEDENÝCH PRÍPADOV NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ SPOLOČNOSŤ HP
ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO ZA PRIAME,
ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV) ALEBO INÉ
CHYBY BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA ZAKLADAJÚ NA ZMLUVE, ÚMYSELNOM UBLÍŽENÍ ALEBO
INÝM SPÔSOBOM. Niektoré krajiny/oblasti, štáty alebo provincie neumožňujú vylúčenie alebo
254 Príloha B Servis a podpora
SKWW
obmedzenie náhodných alebo následných poškodení, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo
vylúčenia sa nemusia na vás vzťahovať.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ OKREM ROZSAHU, KTORÝ JE ZO
ZÁKONA POVOLENÝ, ICH NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A OKREM
POVINNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SA VZŤAHUJÚ NA PREDAJ TOHTO PRODUKTU VÁM.
SKWW
Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard 255
Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP:
Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové kazety
LaserJet
Za tento produkt spoločnosti HP sa ručí, že nebude obsahovať chyby materiálu alebo spracovania.
Táto záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré (a) sa doplnili, obnovili, prerobili alebo do ktorých sa
svojvoľne akýmkoľvek spôsobom zasahovalo, (b) vykazujú problémy spôsobené zneužitím,
nesprávnym uskladnením alebo prevádzkou mimo uvedených technických údajov prostredia pre
tlačiareň alebo (c) vykazujú opotrebovanie spôsobené bežným používaním.
Aby ste získali záručné služby, vráťte produkt na mieste zakúpenia (s písomným popisom problému a
tlačovými vzorkami) alebo kontaktujte podporu pre zákazníkov spoločnosti HP. Na základe
rozhodnutia spoločnosti HP sa vymení produkt, ktorý sa preukázal, že je chybný alebo sa vám vráti
jeho kúpna cena.
V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, JE VYŠŠIE UVEDENÁ ZÁRUKA
EXKLUZÍVNA A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO STAV BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE PÍSOMNÝ
ALEBO ÚSTNY, NIE JE VYSLOVENÝ ALEBO IMPLICITNÝ A SPOLOČNOSŤ HP ŠPECIFICKY
ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI,
DOSTATOČNEJ KVALITY A VHODNOSTI PRE PRÍSLUŠNÝ ÚČEL.
V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ
SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, ŠPECIÁLNE,
NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV) ALEBO INÉ POŠKODENIA
BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA ZAKLADAJÚ NA ZMLUVE, ÚMYSELNOM UBLÍŽENÍ ALEBO INÝM
SPÔSOBOM.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ OKREM ROZSAHU, KTORÝ JE ZO
ZÁKONA POVOLENÝ, ICH NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A OKREM
POVINNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SA VZŤAHUJÚ NA PREDAJ TOHTO PRODUKTU VÁM.
256 Príloha B Servis a podpora
SKWW
Údaje uložené na tlačovej kazete
Tlačové kazety HP používané u tohto produktu obsahujú pamäťový čip, ktorý pomáha pri prevádzke
zariadenia.
Okrem toho pamäťový čip zbiera limitovaný súbor informácií o používaní produktu, ktoré môžu
zahŕňať nasledovné údaje: dátum prvotnej inštalácie tlačovej kazety, dátum posledného použitia
tlačovej kazety, počet strán vytlačených tlačovou kazetou, pokrytie stránky, použité režimy tlače,
výskyt tlačových chýb a model zariadenia. Vďaka týmto informáciám môže spoločnosť HP navrhovať
budúce produkty, ktoré dokonale spĺňajú požiadavky našich zákazníkov na kvalitu tlače.
Zozbierané údaje z čipu tlačovej kazety neobsahujú informácie, na základe ktorých by bolo možné
priradiť konkrétny produkt alebo kazetu k danému zákazníkovi alebo používateľovi.
Spoločnosť HP zhromažďuje vzorky z pamäťových čipov tlačových kaziet, ktoré boli vrátené v rámci
programu bezplatného návratu a recyklácie HP (partneri HP Planet: www.hp.com/recycle). Pamäťové
čipy z tohto zberu sa načítavajú a študujú s cieľom zdokonaliť budúce produkty od spoločnosti HP.
Partneri spoločnosti HP, ktorí pomáhajú recyklovať túto tlačovú kazetu, môžu mať tiež prístup k týmto
údajom.
Každá externá spoločnosť, ktorá disponuje touto tlačovou kazetou, môže získať prístup k
anonymným informáciám na pamäťovom čipe. Ak uprednostníte zamietnutie prístupu k týmto
informáciám, môžete vyvolať nemožnosť prevádzky čipu. Ak však vyvoláte nemožnosť prevádzky
pamäťového čipu, pamäťový čip nebude možné použiť v žiadnom produkte od spoločnosti HP.
SKWW
Údaje uložené na tlačovej kazete 257
Licenčná zmluva pre koncového používateľa
PRED POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉROVÉHO PRODUKTU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE
NASLEDOVNÉ: Táto licenčná zmluva pre koncového používateľa („licenčná zmluva“) je zmluvou
medzi (a) vami (buď jednotlivcom alebo spoločnosťou, ktorú zastupujete) a (b) spoločnosťou HewlettPackard Company („HP“) a upravuje používanie tohto softvérového produktu („softvér“). Táto
licenčná zmluva neplatí v prípade, že medzi vami a spoločnosťou HP alebo jej dodávateľmi softvéru
bola uzatvorená osobitná licenčná zmluva, a to vrátane licenčnej zmluvy nachádzajúcej sa
v elektronickej dokumentácii. Výraz „softvér“ sa môže vzťahovať na (i) súvisiace médiá, (ii)
používateľskú príručku a ďalšie tlačené dokumenty a (iii) dokumentáciu „online“ alebo elektronickú
dokumentáciu (spoločne označenú ako „používateľská dokumentácia“).
PRÁVA NA SOFTVÉR SÚ PONÚKANÉ LEN ZA PREDPOKLADU, ŽE SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI
PODMIENKAMI TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY. INŠTALÁCIOU, SKOPÍROVANÍM, PREVZATÍM
ALEBO INÝM POUŽITÍM TOHTO SOFTVÉRU SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI LICENČNEJ
ZMLUVY. AK TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU NEAKCEPTUJETE, SOFTVÉR NEINŠTALUJTE,
NEPREBERAJTE A ANI INÝM SPÔSOBOM NEPOUŽÍVAJTE. AK STE SOFTVÉR KÚPILI, ALE
NESÚHLASITE S TOUTO LICENČNOU ZMLUVOU, DO ŠTRNÁSTICH DNÍ HO VRÁŤTE TAM, KDE
STE HO ZAKÚPILI A BUDE VÁM VYPLATENÁ JEHO KÚPNA CENA. AK JE SOFTVÉR
NAINŠTALOVANÝ ALEBO POSKYTNUTÝ AJ S INÝM PRODUKTOM SPOLOČNOSTI HP, MÔŽETE
VRÁTIŤ CELÝ NEPOUŽITÝ PRODUKT.
1. SOFTVÉR TRETÍCH STRÁN. Okrem softvéru, ktorý je vlastníctvom spoločnosti HP („softvér
spoločnosti HP“), môže byť súčasťou tohto softvéru aj softvér poskytnutý na základe licencie od
tretích strán („softvér tretích strán“ a „licencia od tretích strán“). Softvér tretích strán je vám
poskytnutý na základe podmienok uvedených v súvisiacej licencii od tretích strán. Licencia od tretích
strán sa vo všeobecnosti nachádza v príslušnom súbore, napríklad license.txt. Ak licenciu od tretích
strán nemôžete nájsť, mali by ste sa obrátiť na podporu spoločnosti HP. Ak niektorá z licencií od
tretích strán poskytuje prístup k zdrojovému kódu (napríklad všeobecná verejná licencia GNU)
a predmetný zdrojový kód nie je súčasťou softvéru, informácie o získaní takéhoto zdrojového kódu
nájdete na stránkach podpory daného produktu na webovej lokalite spoločnosti HP (hp.com).
2. LICENČNÉ PRÁVA. V prípade, že splníte všetky podmienky tejto licenčnej zmluvy, získate
nasledujúce práva:
a. Používanie. Spoločnosť HP vám udeľuje licenciu na používanie jednej kópie tohto softvéru.
„Používanie“ znamená inštalovanie, kopírovanie, ukladanie, nahrávanie, spúšťanie alebo
zobrazovanie softvéru spoločnosti HP. Softvér spoločnosti HP nesmiete upravovať ani deaktivovať
jeho licenčné alebo ovládacie funkcie. Ak spoločnosť HP poskytuje tento softvér na používanie
so zobrazovacím alebo tlačovým produktom (napríklad, ak softvérom je ovládač tlačiarne, firmvér
alebo doplnok), softvér spoločnosti HP môžete používať iba s týmto produktom („produkt spoločnosti
HP“). Ďalšie obmedzenia týkajúce sa používania sa môžu nachádzať v používateľskej dokumentácii.
Na účely používania nesmiete oddeľovať časti softvéru spoločnosti HP. Nemáte právo distribuovať
softvér spoločnosti HP.
b. Kopírovanie. Právo na kopírovanie znamená, že môžete robiť archívne alebo záložné kópie
softvéru tak, aby každá kópia obsahovala všetky pôvodné vlastnícke upozornenia softvéru a bola
použitá len na účely zálohovania.
3. INOVÁCIE. Ak chcete softvér spoločnosti HP použiť ako inováciu, aktualizáciu alebo doplnok
(spoločne označované ako „inovácia“), musíte byť najprv vlastníkom licencie na pôvodný softvér
spoločnosti HP, ktorý je spoločnosťou HP odsúhlasený na inováciu. Ak inovácia nahrádza pôvodný
softvér spoločnosti HP, tak ho potom už ďalej nemôžete používať. Ak spoločnosť HP v súvislosti
s inováciou neposkytne iné podmienky, tak táto licenčná zmluva sa bude vzťahovať na všetky
inovácie. V prípade, že dôjde k rozporu medzi touto licenčnou zmluvou a inými podmienkami, tieto
iné podmienky budú mať prednosť.
258 Príloha B Servis a podpora
SKWW
4. PREVOD SOFTVÉRU.
a. Prevod softvéru tretej strane. Pôvodný koncový používateľ softvéru spoločnosti HP môže
uskutočniť jednorazový prevod softvéru spoločnosti HP na iného koncového používateľa. Každý
prevod bude obsahovať všetky súčasti softvéru, médiá, používateľskú dokumentáciu, túto licenčnú
zmluvu a v prípade výskytu aj certifikát pravosti. Pri prevode nesmie ísť o nepriamy prevod, napríklad
prostredníctvom inej osoby. Pred prevodom musí koncový používateľ, ktorý prijíma prevádzaný
softvér, súhlasiť s touto licenčnou zmluvou. Prevedením softvéru spoločnosti HP vaša licencia
automaticky končí.
b. Obmedzenia. Softvér spoločnosti HP nesmiete poskytovať na základe nájomnej alebo lízingovej
zmluvy a ani ho požičiavať. Softvér spoločnosti HP nesmiete používať ani na spoločné komerčné
zdieľanie alebo využívanie na kancelárske účely. Okrem prípadov výslovne uvedených v tejto
licenčnej zmluve nesmiete na softvér spoločnosti HP udeľovať licencie, nesmiete ho postupovať a ani
iným spôsobom prevádzať.
5. VLASTNÍCKE PRÁVA. Všetky duševné vlastnícke práva na softvér a používateľskú dokumentáciu
vlastní spoločnosť HP alebo jej dodávatelia a sú chránené zákonmi, ku ktorým patria príslušné
zákony na ochranu autorských práv, obchodného tajomstva, patentov a ochranných známok. Zo
softvéru nesmiete odstrániť žiadne označenia produktu, upozornenia na autorské práva alebo
vlastnícke obmedzenia.
6. OBMEDZENIE DEKÓDOVANIA. Softvér spoločnosti HP nesmiete dekódovať, dekompilovať ani
rozkladať, okrem zákonom povolených prípadov a v rozsahu, ktorý príslušné zákony umožňujú.
7. SÚHLAS S POUŽITÍM ÚDAJOV. Spoločnosť HP a jej pobočky môžu zbierať a používať technické
informácie, ktoré im poskytnete v súvislosti s (i) používaním softvéru alebo produktu spoločnosti HP
alebo (ii) prijatím služieb podpory týkajúcich sa softvéru alebo produktu spoločnosti HP. S týmito
informáciami sa bude narábať v súlade s pravidlami spoločnosti HP o ochrane súkromia. Spoločnosť
HP takéto informácie nepoužije spôsobom, ktorý by vás osobne identifikoval, okrem prípadov nutných
na zlepšenie použitia produktu alebo poskytnutie služieb podpory.
8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. Celková zodpovednosť spoločnosti HP a jej dodávateľov
vyplývajúca z tejto licenčnej zmluvy a zároveň váš výhradný nárok na odstránenie škôd na základe
tejto licenčnej zmluvy je len do výšky sumy, ktorú ste skutočne zaplatili za produkt alebo do sumy
5,00 USD, a to bez ohľadu na prípadné škody, ktoré vám mohli vzniknúť. V MAXIMÁLNOM
ROZSAHU UMOŽNENOM PLATNOU LEGISLATÍVOU NEBUDÚ SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ
DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŠPECIFICKÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAME
ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU, ÚDAJOV, PRERUŠENIA ČINNOSTI,
POŠKODENIA ZDRAVIA ALEBO STRATY SÚKROMIA) TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO
NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, AJ KEĎ SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATEĽ BOLI
POUČENÍ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD A VYŠŠIE UVEDENÉ ODSTRÁNENIE ŠKÔD
NESPLNILO SVOJ HLAVNÝ ÚČEL. Niektoré štáty alebo právne systémy nepovoľujú výnimky alebo
obmedzenia náhodných alebo následných škôd a preto sa vyššie uvedené obmedzenia nemusia na
vás vzťahovať.
9. ŠTÁTNI ZÁKAZNÍCI V USA. Pre štátne inštitúcie v USA platí, že licencie na komerčný počítačový
softvér, dokumentáciu k počítačovému softvéru a technické údaje pre komerčné položky sú
poskytované na základe príslušnej komerčnej licenčnej zmluvy spoločnosti HP v súlade s predpismi
FAR 12.211 a FAR 12.212.
10. SÚLAD S VÝVOZNÝMI ZÁKONMI. Budete dodržiavať všetky zákony, pravidlá a predpisy (i)
týkajúce sa vývozu alebo dovozu softvéru alebo (ii) obmedzujúce používanie softvéru vrátane
všetkých obmedzení týkajúcich sa šírenia jadrových, chemických alebo biologických zbraní.
11. VYHRADENIE PRÁV. Spoločnosť HP a jej dodávatelia si vyhradzujú všetky práva, ktoré vám
neboli touto licenčnou zmluvou výslovne priznané.
SKWW
Licenčná zmluva pre koncového používateľa 259
(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Rev. 11/06
260 Príloha B Servis a podpora
SKWW
Podpora zákazníkov
Získajte telefonickú podporu vo svojej krajine/oblasti
Pripravte si názov produktu, sériové číslo, dátum zakúpenia
a popis problému.
SKWW
Telefónne čísla krajiny/oblasti sa nachádzajú na letáku, ktorý
sa nachádzal v škatuli s produktom alebo na lokalite
www.hp.com/support/.
Získajte 24-hodinovú internetovú podporu
www.hp.com/support/ljm1530series
Získajte podporu pre produkty používané s počítačom
Macintosh
www.hp.com/go/macosx
Prevezmite si pomocné softvérové programy, ovládače a
elektronické informácie
www.hp.com/go/ljm1530series_software
Objednanie dodatočných služieb alebo dohôd o údržbe od
spoločnosti HP
www.hp.com/go/carepack
Zaregistrujte svoj produkt
www.register.hp.com
Podpora zákazníkov 261
Opätovné zabalenie produktu
Ak Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP určí, že váš produkt je potrebné vrátiť
spoločnosti HP na opravu, produkt pred jeho odoslaním opätovne zabaľte vykonaním nasledujúcich
krokov.
UPOZORNENIE: Za poškodenie pri preprave v dôsledku nedostatočného zabalenia zodpovedá
zákazník.
1.
Vyberte a uschovajte tlačovú kazetu.
UPOZORNENIE: Je veľmi dôležité, aby ste pred odoslaním produktu vybrali tlačovú kazetu.
Tlačová kazeta, ktorá zostane v produkte počas prepravy, sa môže vysypať a pokryť motor a iné
časti produktu tonerom.
Ak chcete zabrániť poškodeniu tlačovej kazety, nedotýkajte sa jej valca a uložte ju do jej
pôvodného balenia alebo niekde, kde nebude vystavená svetlu.
2.
Odpojte a uschovajte si napájací kábel, kábel rozhrania a doplnkové príslušenstvo, napríklad
kartu EIO.
3.
Ak je to možné, priložte do balenia aj vzorky tlače a 50 až 100 hárkov papiera alebo iných
tlačových médií, ktoré sa vytlačili nesprávne.
4.
Ak chcete v USA požiadať o nový baliaci materiál, volajte služby pre zákazníkov spoločnosti HP.
V iných oblastiach podľa možnosti použite pôvodný baliaci materiál. Spoločnosť HewlettPackard odporúča prepravované zariadenie poistiť.
262 Príloha B Servis a podpora
SKWW
C
SKWW
Technické údaje produktu
●
Fyzické technické údaje
●
Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie
●
Požiadavky na okolité prostredie
263
Fyzické technické údaje
Tabuľka C-1 Fyzické špecifikácie1
1
Špecifikácia
HP LaserJet M1536dnf
Hmotnosť produktu
11,7 kg
Výška produktu
373 mm
Hĺbka produktu
343 mm
Šírka produktu
441 mm
Hodnoty vychádzajú z predbežných údajov. Pozrite si časť www.hp.com/support/ljm1530series.
264 Príloha C Technické údaje produktu
SKWW
Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové
emisie
Aktuálne informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/ljm1530series_regulatory.
Požiadavky na okolité prostredie
Tabuľka C-2 Požiadavky na okolité prostredie
1
SKWW
Prevádzkové1
Skladovacie1
Teplota
10 °C až 32,5 °C
0 °C až 35 °C
Relatívna vlhkosť
10 % až 80 %
10 % až 80 %
Hodnoty vychádzajú z predbežných údajov. Pozrite si časť www.hp.com/support/ljm1530series.
Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie 265
266 Príloha C Technické údaje produktu
SKWW
D
SKWW
Regulačné informácie
●
Smernice komisie FCC
●
Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou výrobkov
●
Vyhlásenie o zhode
●
Prehlásenia o bezpečnosti
●
Doplnkové vyhlásenia pre telekomunikačné (faxové) produkty
267
Smernice komisie FCC
Na základe testov bolo uznané, že zariadenie vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa
článku 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred
škodlivým rušením počas prevádzky v obývanej zóne. Toto zariadenie generuje, využíva a môže
vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa toto zariadenie neinštaluje a nepoužíva v súlade s
pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že sa pri
konkrétnej inštalácii rušenie neobjaví. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo
televízneho príjmu, čo sa dá dokázať vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby ste sa
pokúsili odstrániť rušenie niektorým z nasledovných opatrení:
●
zmenou orientácie alebo presunutím antény prijímača,
●
zväčšením vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom,
●
pripojením zariadenia k zásuvke v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač,
●
konzultáciou problému s vaším predajcom alebo so skúseným rádiovým alebo televíznym
technikom.
POZNÁMKA: Akékoľvek zmeny alebo modifikácie tlačiarne, ktoré nie sú výslovne schválené
spoločnosťou HP, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.
Na dosiahnutie súladu s obmedzeniami triedy B predpisov FCC, článok 15, sa vyžaduje používanie
tieneného kábla rozhrania.
268 Príloha D Regulačné informácie
SKWW
Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou
výrobkov
Ochrana životného prostredia
Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zaviazala vyrábať kvalitné výrobky a zároveň nezaťažovať
životné prostredie. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre, na základe ktorých sa jeho
vplyv na životné prostredie minimalizuje.
Produkcia ozónu
Tento výrobok nevytvára ani zanedbateľné množstvá ozónu (O3).
Spotreba energie
Spotreba energie výrazne klesá v režime Pripravené alebo v režime Režim spánku, čo šetrí prírodné
zdroje a peniaze bez vplyvu na výkon produktu. Zariadenie spoločnosti Hewlett-Packard označené
logom ENERGY STAR® spĺňa špecifikácie americkej agentúry Environmental Protection Agency
určené pre zariadenia na tvorbu obrazu. Produkty spĺňajúce tieto špecifikácie sú označené týmto
znakom ENERGY STAR:
Ďalšie informácie o produktoch spĺňajúcich tieto špecifikácie ENERGY STAR sú uvedené na adrese:
www.hp.com/go/energystar
Spotreba tonera
EconoMode používa menej toneru, čo môže predĺžiť životnosť tlačovej kazety.
Spotreba papiera
Funkcia manuálnej/automatickej obojstrannej tlače tohto produktu (tlač na obe strany) a tlač
viacerých strán na jeden hárok papiera znižuje spotrebu papiera a nároky na prírodné zdroje.
Plasty
Plastické súčiastky nad 25 gramov sú označené podľa medzinárodných štandardov, čo zvyšuje
možnosti ich identifikácie pre účely recyklácie na konci životnosti výrobku.
Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet
Vracanie a recyklovanie použitých tlačových kaziet HP LaserJet je jednoduché - bezplatné prostredníctvom služby HP Planet Partners. S každou novou tlačovou kazetou a balením
spotrebného materiálu sa dodávajú programové informácie a pokyny vo viacerých jazykoch.
Zaťaženie životného prostredia môžete ďalej znížiť aj tým, že budete vracať niekoľko kaziet súčasne,
namiesto ich vracania po jednej.
SKWW
Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou výrobkov 269
Spoločnosť HP je odhodlaná poskytovať inovatívne, vysokokvalitné produkty a služby, ktoré sú
environmentálne prijateľné, od dizajnu produktu a jeho výroby až po distribúciu, použitie
používateľom a recykláciu. Ak sa zúčastňujete programu HP Planet Partners, ubezpečujeme vás, že
vrátené tlačové kazety HP LaserJet sú recyklované vhodne tak, aby sa opätovne využili plasty a kovy
pre nové produkty a nesmerovali na skládky v podobe miliónov ton odpadu. Keďže táto kazeta sa
recykluje a použije sa v nových materiáloch, nebude vám vrátená. Ďakujeme vám za to, že chránite
životné prostredie!
POZNÁMKA: Návratový štítok použite len na vrátenie prázdnej, originálnej tlačovej kazety HP
LaserJet. Nepoužívajte ho na vrátenie atramentových kaziet HP, kaziet od iných výrobcov, opätovne
napĺňaných alebo prerábaných kaziet, alebo na reklamácie. Informácie o recyklácii atramentových
kaziet HP nájdete na adrese http://www.hp.com/recycle.
Pokyny k vráteniu a recyklácii
Spojené štáty a Portoriko
Priložený štítok v krabici tonerovej kazety HP LaserJet je určený na vrátenie a recykláciu jednej alebo
viacero použitých tlačových kaziet HP LaserJet. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
Viacnásobné vrátenie (viac ako jednej kazety)
1.
Každú tlačovú kazetu HP LaserJet zabaľte do jej pôvodnej krabice a obalu.
2.
Zlepte škatule k sebe pomocou páskovacej alebo baliacej pásky. Balík môže vážiť až 31 kg
(70 libier).
3.
Použite jeden predplatený prepravný štítok.
ALEBO
1.
Použite svoju vlastnú vhodnú škatuľu, prípadne požiadajte o bezplatnú prázdnu zbernú škatuľu
na lokalite www.hp.com/recycle alebo na čísle 1-800-340-2445 (zmestí sa do nej až 31 kg
(70 libier) tlačových kaziet pre laserové tlačiarne HP).
2.
Použite jeden predplatený prepravný štítok.
Vrátenie jednotlivých kaziet
1.
Tlačovú kazetu HP LaserJet zabaľte do jej pôvodnej krabice a obalu.
2.
Prepravný štítok umiestnite na prednú časť krabice.
Preprava
Pri všetkých vráteniach tlačových kaziet od laserových tlačiarní značky HP za účelom recyklácie dajte
balík kuriérovi UPS počas vašej nasledujúcej dodávky alebo vyzdvihnutia, prípadne ho odneste na
autorizované stredisko preberania balíkov spoločnosťou UPS. Aby ste zistili miesto miestneho
strediska preberania balíkov spoločnosťou UPS, zavolajte na číslo 1-800-VYZDVIHNUTIA alebo
navštívte lokalitu www.ups.com. Ak balík vraciate pomocou štítku USPS, odovzdajte balík kuriérovi
americkej poštovej služby alebo ho odneste do kancelárie americkej poštovej služby. Navštívte
lokalitu www.hp.com/recycle alebo zavolajte na číslo 1-800-340-2445, aby ste získali viac informácií
alebo objednali viac štítkov alebo škatúľ na hromadné vracanie. Požadované vyzdvihnutia
spoločnosťou UPS sa budú spoplatňovať bežnými sadzbami za vyzdvihnutie. Informácie podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
270 Príloha D Regulačné informácie
SKWW
Pre obyvateľov Aljašky a Havajských ostrovov
Nepoužívajte označenie UPS. Informácie a pokyny vám budú poskytnuté na tel. čísle
1-800-340-2445. Spoločnosť U.S. Postal Services poskytuje služby bezplatnej prepravy vracaných
kaziet po dohode s pobočkami HP na Aljaške a Havajských ostrovoch.
Vrátenia mimo USA
Aby ste sa zúčastnili programu vrátenia a recyklácie HP Planet Partners, jednoducho postupujte
podľa bežných nariadení v sprievodcovi recykláciou (nachádza sa v balení od vašej novej položky
spotrebného materiálu pri produkte) alebo navštívte lokalitu www.hp.com/recycle. Vyberte svoju
krajinu/oblasť, aby ste získali informácie o tom, ako vrátite spotrebný materiál k laserovým tlačiarňam
značky HP.
Papier
Tento produkt umožňuje používanie recyklovaného papiera, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v
príručke HP LaserJet printer family print media guide (Sprievodca tlačovými médiami pre tlačiarne HP
LaserJet). Tento produkt umožňuje používanie recyklovaného papiera podľa normy EN12281:2002.
Obmedzenia materiálov
Tento produkt spoločnosti HP neobsahuje ortuť.
Tento produkt obsahuje batériu, ktorá po skončení svojej životnosti môže vyžadovať osobitnú
manipuláciu. Batérie dodané spoločnosťou Hewlett-Packard alebo obsiahnuté v tomto produkte majú
tieto vlastnosti:
HP LaserJet Pro M1530 MFP Series
Typ
Carbon monofluoride lithium (Lítium monofluoridu uhlíka)
Hmotnosť
0,8 g
Umiestnenie
On formatter board (Na formátovacej doske)
Vymeniteľnosť používateľom
No (Bez)
Viac informácií o recyklácii získate na webovej lokalite www.hp.com/recycle, prípadne sa obráťte na
miestne úrady alebo na organizáciu Electronics Industries Alliance (Asociácia elektronického
priemyslu): www.eiae.org.
SKWW
Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou výrobkov 271
Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v
rámci Európskej únie
Tento symbol na produkte alebo jeho obale znamená, že produkt nesmiete zlikvidovať s ostatným
domácim odpadom. Namiesto toho je vašou povinnosťou odovzdať opotrebované zariadenie na
zberné miesto určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení. Separovaný
zber a recyklácia odpadových zariadení po ich odstránení pomáha šetriť prírodné zdroje a zaisťuje
recykláciu spôsobom, ktorý chráni zdravie človeka a životné prostredie. Ak chcete získať informácie,
kde môžete odovzdať vaše odpadové zariadenia, obráťte sa na najbližšiu mestskú pobočku, službu,
poskytovatela odvozu domáceho odpadu alebo na obchod, kde ste produkt kúpili.
Chemické látky
Spoločnosť HP sa zaväzuje k poskytovaniu informácií svojim zákazníkom o chemických látkach v
našich produktoch, tak ako je to nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s právnymi požiadavkami, ako je
napr. REACH (Nariadenie ES č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady). Správu s informáciami
o chemických látkach v tomto produkte nájdete na lokalite: www.hp.com/go/reach.
Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS)
Hárky s údajmi o bezpečnosti materiálov (MSDS) pre spotrebný materiál s obsahom chemických
látok (napr. toner) môžete získať tak, že prejdete na webovú stránku spoločnosti HP na lokalite
www.hp.com/go/msds alebo www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o týchto ekologických témach:
●
Hárok s ekologickým profilom tohto produktu a ďalších príbuzných výrobkov spoločnosti HP
●
Ekologické záväzky spoločnosti HP
●
Systém environmentálneho manažmentu spoločnosti HP
●
Program vrátenia produktov na konci životnosti a recyklácie produktov spoločnosti HP
●
Hárky s údajmi o bezpečnosti materiálu
Navštívte www.hp.com/go/environment alebo www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.
272 Príloha D Regulačné informácie
SKWW
Vyhlásenie o zhode
Vyhlásenie o zhode
podľa normy ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1
Názov výrobcu:
Hewlett-Packard Company
Adresa výrobcu:
11311 Chinden Boulevard
Č. VoZ: BOISB-0902-01-rel.1.0
Boise, Idaho 83714-1021, USA
prehlasuje, že produkt
Názov produktu:
HP LaserJet Professional M1536 Series
Číslo regulačného modelu2)
BOISB-0902-01
BOISB-0903-00 - (Americký faxový modul LIU)
BOISB-0903-01 - (Európsky faxový modul LIU)
Možnosti produktu:
VŠETKY
Tlačová kazeta:
CE278A
je v súlade s nasledujúcimi Technickými údajmi zariadenia:
BEZPEČNOSŤ:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 62311:2007/EN62311:2008
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Trieda 1 produkt Laser/LED)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 +A1/EN55022:2006 +A1 - Trieda B1)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC článok 47 CFR, časť 15 trieda B1) / ICES-003, výtlačok 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003
TELECOM:
ES 203 021, FCC článok 47 CFR, časť 683)
SPOTREBA ENERGIE:
Nariadenie (EC) č. 1275/2008
Doplnkové informácie:
Výrobok týmto spĺňa požiadavky smernice EMC 2004/108/ES, smernice o nízkom napätí 2006/95/ES, smernice R 1999/5/ES (Príloha II)
a smernice EuP 2005/32/ES a podľa toho nesie označenie CE
SKWW
.
Vyhlásenie o zhode 273
Toto zariadenie spĺňa predpisy FCC, časť 15. Jeho prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami: (1) zariadenie nesmie
spôsobovať škodlivé rušenie a 2) zariadenie musí byť schopné prijať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať
neželanú prevádzku.
1.
Výrobok bol testovaný v typickej konfigurácii so systémami osobných počítačov Hewlett-Packard.
2.
Z regulačných dôvodov má tento výrobok priradené regulačné číslo modelu. Toto regulačné číslo by sa nemalo zamieňať s
marketingovým názvom alebo s výrobnými číslami.
3.
Okrem vyššie uvedených sa na toto zariadenie aplikovali aj príslušné schválenia a štandardy spoločnosti Telecom pre krajiny/oblasti
určenia.
4.
Tento produkt používa príslušenstvo analógového faxu, ktorého čísla regulačného modelu sú: BOISB-0903-00 (americký modul LIU)
alebo BOISB-0903-01 (európsky modul LIU), ktoré sa vyžadujú na splnenie technických regulačných požiadaviek v krajinách/
oblastiach predaja tohto produktu.
Boise, Idaho USA
September 2010
Iba pri témach týkajúcich sa regulácie:
V Európe:
Miestne predajné a servisné stredisko spoločnosti Hewlett-Packard alebo spoločnosť HewlettPackard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034,
Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates
v USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (Telefón: 208-396-6000)
274 Príloha D Regulačné informácie
SKWW
Prehlásenia o bezpečnosti
Bezpečnosť laserového zariadenia
Stredisko pre zariadenia a radiačnú bezpečnosť (Center for Devices and Radiological Health, CDRH)
amerického štátneho orgánu U.S. Food and Drug Administration zaviedlo predpisy pre laserové
prístroje vyrobené po 1. auguste 1976. Splnenie požiadaviek v zmysle týchto predpisov je pre
produkty predávané v USA povinné. Tlačiareň je schválená ako laserový produkt triedy 1 v zmysle
normy o radiačnej prevádzke ministerstva zdravotníctva USA (Department of Health and Human
Services, DHHS) podľa Zákona o radiačnej kontrole zdravia a bezpečnosti (Radiation Control for
Health and Safety Act) z roku 1968. Keďže šírenie radiácie emitovanej v tlačiarni je plne ohraničené
ochranným puzdrom a vonkajším krytom, laserový lúč nemôže uniknúť počas žiadnej fázy normálnej
prevádzky.
VAROVANIE! Používanie ovládacích prvkov, vykonávanie úprav alebo iných procedúr, ktoré nie sú
uvedené v tejto používateľskej príručke, môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnej radiácii.
Predpisy a vyhlásenie o spôsobilosti výrobku pre Kanadu
Complies with Canadian EMC Class B requirements.
« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »
Vyhlásenie VCCI (Japonsko)
Pokyny pre napájací kábel
Podľa hodnoty napätia sa presvedčte, či je napájací kábel vhodný. Hodnota napätia je uvedená na
štítku produktu. Produkt používa striedavý prúd s napätím 110 – 127 V alebo 220 – 240 V, 50/60 Hz.
Napájací kábel pripojte k produktu a k uzemnenej zásuvke striedavého prúdu.
UPOZORNENIE: Používajte iba napájaci kábel dodaný s produktom, aby ste predišli poškodeniu
produktu.
Vyhlásenie o sieťovom elektrickom kábli (Japonsko)
SKWW
Prehlásenia o bezpečnosti 275
Vyhlásenie EMC (Kórea)
Vyhlásenie o laserovom zariadení pre Fínsko
Luokan 1 laserlaite
Klass 1 Laser Apparat
HP LaserJet M1536dnf, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite.
Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.
Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.
VAROITUS !
Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
VARNING !
Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
HUOLTO
HP LaserJet M1536dnf - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei
katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa
lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.
VARO !
Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa
toiminnassa. Älä katso säteeseen.
VARNING !
Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrålning. Betrakta ej strålen.
Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m
W Luokan 3B laser.
Vyhlásenie o GS (Nemecko)
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
276 Príloha D Regulačné informácie
SKWW
Tabuľka susbtancií (Čína)
Vyhlásenie o obmedzení nebezpečných látok (Turecko)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur
SKWW
Prehlásenia o bezpečnosti 277
Doplnkové vyhlásenia pre telekomunikačné (faxové)
produkty
Vyhlásenie EÚ o telekomunikačnej prevádzke
Tento produkt je určený na pripojenie k analógovým verejným sieťam (PSTN) v krajinách/regiónoch
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Spĺňa požiadavky smernice EÚ o rádiových a koncových telekomunikačných zariadeniach CE
1999/5/EC (Dodatok II) a má príslušné označenie CE.
Podrobnejšie informácie nájdete vo Vyhlásení o zhode vydanom výrobcom v inej časti tejto príručky.
V dôsledku rozdielov medzi jednotlivými národnými sieťami PSTN nemôže produkt úplne zaručiť
spoľahlivú prevádzku vo všetkých koncových bodoch siete PSTN. Kompatibilita siete závisí od
správneho nastavenia vybratého zákazníkom pri príprave pripojenia k sieti PSTN. Postupujte podľa
pokynov v používateľskej príručke.
Ak sa vyskytnú problémy s kompatibilitou siete, obráťte sa na dodávateľa vybavenia alebo technickú
podporu spoločnosti Hewlett-Packard v krajine/regióne prevádzky.
Pripojenie ku koncovému bodu siete PSTN môže vyžadovať dodatočné úpravy, ktoré nastaví miestny
prevádzkovateľ siete PSTN.
New Zealand Telecom Statements
The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has
accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no
endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it
provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of
Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is
compatible with all of Telecom’s network services.
This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to
the same line.
This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom “111” Emergency Service.
This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for
New Zealand.
Additional FCC statement for telecom products (US)
This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA.
On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in
the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone
company.
The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line.
Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an
incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be
certain of the number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs,
contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.
This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.
278 Príloha D Regulačné informácie
SKWW
An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment
is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular
jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided
coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.
If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in
advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical,
the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your
right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.
The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that
could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide
advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain
uninterrupted service.
If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and
(or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone
company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.
The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device.
This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone
cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this
device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and
other electrical surges.
Telephone Consumer Protection Act (US)
The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer
or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly
contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the
transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or
individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business,
or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other
number for which charges exceed local or long distance transmission charges).
Industry Canada CS-03 requirements
Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the
equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety
requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement
document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user’s
satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the
equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment
must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that
compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.
Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier.
Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give
the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users
should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility,
telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This
precaution can be particularly important in rural areas.
UPOZORNENIE: Users should not attempt to make such connections themselves, but should
contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer
Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.
SKWW
Doplnkové vyhlásenia pre telekomunikačné (faxové) produkty 279
Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an
indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The
termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement
that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The
standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to
the telephone network is CA11A.
280 Príloha D Regulačné informácie
SKWW
Register
A
ad hoc skupiny, odosielanie
faxov 143
Aplikácia HP ToolboxFX
informácie o zariadení 188
karta Systémové
nastavenia 187
Aplikácia HP Utility, Mac 36
B
blokovanie faxov 132
bodov na palec (dpi)
fax 130
brožúry
tvorba (Windows) 90
Č
čas faxu, nastavenie
použitie ovládacieho
panelu 120
čiernobiele skenovanie 111
čísla dielov
tlačové kazety 251
čistenie
dráha papiera 209, 238
podávací valček 207
sklo 98, 111, 210
D
dátum faxu, nastavenie
použitie ovládacieho
panelu 120
dohody, dokument iii
dohody dokumentu iii
dpi (bodov na palec)
fax 13, 130
skenovanie 110
druhy písma
tlač zoznamu písiem
SKWW
182
DSL
faxovanie 140
duplexná tlač (obojstranná)
nastavenia (Windows) 72
E
elektrické technické údaje 265
elektronické faxy
odoslanie 145
prijímanie 149
e-mail, skenovanie do
nastavenia rozlíšenia 110
e-mailové výstrahy,
nastavenie 184
energia
spotreba 265
event log (denník udalostí) 185
externé linky
pauzy, vkladanie 127
predvoľby vytáčania 127
F
fakturačné kódy, fax
používanie 130
farba, nastavenia
skenovania 110, 111
fax
ad hoc skupiny 143
automatické
zmenšovanie 135
blokovanie 132
denník odoslaných faxov 187
denník prijatých faxov 187
fakturačné kódy 130
korekcia chyby 163
manuálne opätovné
vytáčanie 143
manuálne vytáčanie 143
nastavenia hlasitosti 136
nastavenia opätovného
vytočenia 128
nastavenie kontrastu 129
nastavenie príznačného
zvonenia 12
nastavenie V.34 164
nie je možné odosielať 164
nie je možné prijímať 170
odosielanie z telefónu 146
odoslanie pomocou rýchlej
voľby 144
odoslanie zo softvéru 145
odstránenie z pamäte 139
oneskorenie odosielania 146
opätovné vytlačenie z
pamäti 148
označenie prijatých 137
pauzy, vkladanie 127
počet zvonení do
odpovedania 133
pomocou DSL, PBX alebo
ISDN 140
pomocou VoIP 141
potvrdenie odoslania 146
predvoľby vytáčania 127
predvolené výrobné
nastavenia, obnovenie 218
preposielanie 131
prijímanie cez telefón vnútornej
telefónnej linky 119
prijímanie vtedy, keď počujete
faxové tóny 149
prijímanie zo softvéru 149
režim odpovedania 12, 132
riešenie všeobecných
problémov 176
rozlíšenie 130
rýchle voľby 144
správa o chybách, tlač 161
Register 281
správy 20
správy, tlač všetkých 160
súkromné prijatie 137
tlač 148
tlač súkromných faxov 148
vytáčanie, tónové alebo
impulzné 128
vyvolanie 138
vzory zvonení 134
zabezpečenie, súkromné
prijatie 137
záznamy skupinovej
voľby 144
zistenie nastavení tónu
vytáčania 127
zrušenie 139
faxovanie
z počítača (Mac) 42, 145
z počítača (Windows) 145
faxové správy, tlač 20
Fax tab (karta Fax),
HP ToolboxFX 185
formátovač
zabezpečenie 193
formát papiera
zmena 56
formáty, médiá
nastavenie prispôsobenia na
stranu, faxovanie 135
formáty papiera
výber 71
výber vlastných 72
formuláre
tlač (Windows) 80
fotografie
kopírovanie 103
skenovanie 113
funkcie ochrany životného
prostredia 3
funkcie zabezpečenia 193
fyzické technické údaje 264
G
grafový papier, tlač
10
H
hárok s údajmi o bezpečnosti
materiálu (MSDS) 272
Help tab (karta Pomocník),
HP ToolboxFX 187
282 Register
hlásenia
ovládací panel 219
hlasitosť
nastavenia 15
hlasitosť, nastavenie 136
hlavička faxu, nastavenie
použitie ovládacieho
panelu 120
hlavičkový papier
tlač (Windows) 80
HP Customer Care 261
HP Scan (Windows) 108
HP ToolboxFX
Documentation tab (karta
Dokumentácia) 187
Fax tab (karta Fax) 185
Help tab (karta
Pomocník) 187
karta Network Settings
(Nastavenia siete) 190
karta Print Settings (Nastavenia
tlače) 190
Karta Status (Stav) 184
otvorenie 184
HP ToolboxFX Karta Status
(Stav) 184
HP Utility 36
HP Web JetAdmin 30, 192
hudobný papier, tlač 10
CH
chybové hlásenia
ovládací panel 219
chybové hlásenia,
fax 152, 164, 170
chyby
softvér 246
chyby, opakujúce sa 240
I
identifikačné karty
kopírovanie 95
impulzné vytáčanie 128
inštalácia
produkt v káblových
sieťach 49
softvér, káblové siete 35, 50
IP adresa
automatická
konfigurácia 35, 49
manuálna konfigurácia 34, 49
ISDN
faxovanie 140
J
Jetadmin, HP Web
30, 192
K
kábel USB, číslo dielu 251
karta Documentation
(Dokumentácia),
HP ToolboxFX 187
Karta Network Settings
(Nastavenia siete),
HP ToolboxFX 190
Karta Print Settings (Nastavenia
tlače), HP ToolboxFX 190
karta Služby
Macintosh 41
kazety
čísla dielov 251
iný výrobca 198
recyklácia 198, 269
stav, zobrazenie
HP ToolboxFX 184
uskladnenie 198
záruka 256
kazety, tlačové
stav systému Macintosh 41
kazety s tonerom. Pozri tlačové
kazety
koncové prijímače identifikácie
volajúceho, pripojenie 118
konfiguračná stránka
tlač 182
kontrola, zariadenie 189
kontrola zariadenia 189
kontrolné zoznamy, tlač 10
kontrolný zoznam
riešenie problémov s
faxom 151
kópie
zmena počtu (Windows) 68
kopírovanie
fotografie 103
jednodotykové 94
kontrast, nastavenie 100
SKWW
kvalita, nastavenie 98, 241
nastavenie konceptu 98
obojstranné 105
originály rôznej veľkosti 104
Ponuka kopírovania 19
skladanie 97
svetlé/tmavé nastavenia 100
typy papiera 100
veľkosti papiera 100
viacero kópií 94
zmenšenie 96
zrušenie 96
zväčšenie 96
Kórejské vyhlásenie EMC 276
kvalita
nastavenia kopírovania 98
nastavenia programu HP
ToolboxFX 188
kvalita obrázku
nastavenia programu HP
ToolboxFX 188
kvalita tlače
nastavenia programu HP
ToolboxFX 188
zlepšenie 237
zvýšenie kvality (Windows) 71
L
licencia, softvér 258
likvidácia, koniec životnosti
likvidácia po skončení
životnosti 271
Linux 31
271
M
Mac
faxovanie 42
HP Utility 36
nastavenia ovládača 36, 38
odstránenie softvéru 35
podporované operačné
systémy 34
problémy, riešenie
problémov 247
skenovanie zo softvéru
kompatibilného s
TWAIN 108
softvér 36
zmena typov a formátov
papiera 38
SKWW
Macintosh
podpora 261
zmena veľkosti
dokumentov 39
malé dokumenty
kopírovanie 95
manipulácia s papierom
riešenie problémov 227
manuálne opätovné
vytáčanie 143
manuálne vytáčanie 143
mapa ponuky
tlač 183
médiá
nastavenia automatického
zmenšovania faxu 135
nastavenia programu HP
ToolboxFX 189
podporované veľkosti 57
predvolená veľkosť
zásobníka 64
prvá strana 39
strany na hárok 40
vlastná veľkosť, nastavenia
Macintosh 39
medzinárodné vytáčanie 143
Microsoft Word, faxovanie z 145
model
číslo, umiestnenie 7
porovnanie 1
modemy, pripojenie 117
N
napodobeniny spotrebného
materiálu 198
nastavenia
aplikácia HP ToolboxFX 187
ovládače 28
ovládače (Mac) 36
predvoľby ovládača (Mac) 38
predvolené výrobné
nastavenia, obnovenie 218
nastavenia automatického
zmenšovania, fax 135
nastavenia kontrastu
fax 129
kopírovanie 100
nastavenia osobitého
zvonenia 134
nastavenia ovládača Macintosh
papier vlastnej veľkosti 39
nastavenia ovládača pre
Macintosh
vodotlač 39
nastavenia protokolu, fax 164
nastavenia režimu
EconoMode 195
nastavenia rýchlosti linky 51
nastavenia zistenia tónu
vytáčania 127
nastavenie korekcie chyby,
fax 163
nastavenie ovládačov v systémoch
Macintosh
karta Služby 41
nastavenie počtu zvonení do
odpovedania 133
nastavenie prispôsobenia na
stranu, fax 135
nastavenie V.34 164
n-up printing (tlač viacerých strán
na jeden hárok) 40
O
objednávanie
čísla dielov 251
spotrebný materiál a
príslušenstvo 250
objednávanie spotrebného
materiálu
webové stránky 249
obmedzenia materiálov 271
Obnovenie predvolených
výrobných hodnôt
nastavenia 218
obojstranná tlač
nastavenia (Windows) 72
obojstranná tlač (duplexná)
Mac 40
obsadené signály, možnosti
opätovného vytočenia 128
OCR softvér 109
OCR softvér Readiris 109
odblokovanie faxových čísel 132
odinštalácia softvéru pre systém
Macintosh 35
odinštalovanie softvéru pre systém
Windows 29
Register 283
odkazovače, pripojenie
nastavenia faxu 133
odosielanie faxov
ad hoc skupiny 143
denník, aplikácia HP
ToolboxFX 187
fakturačné kódy 130
manuálne vytáčanie 143
oneskorenie 146
potvrdenie 146
preposielanie 131
rýchla voľba 144
správa o chybách, tlač 161
záznamy skupinovej
voľby 144
z telefónu odchádzajúceho
signálu 146
odoslanie faxov
zo softvéru 145
zrušenie 139
odoslanie produktu 262
odstránenie faxov z pamäte 139
Odstránenie odpadu v Európskej
únii 272
odstránenie softvéru pre systém
Macintosh 35
odstraňovanie zaseknutí
miesta 228
oneskorenie odosielania
faxu 146
on-line podpora 261
opakované chyby, riešenie
problémov 240
opätovné vytáčanie
manuálne 143
opätovné vytlačenie faxov 148
opätovné vytočenie
automatické, nastavenia 128
opätovné zabalenie produktu 262
operačné systémy, siete 46
orientácia
výber, Windows 78
orientácia na šírku
výber, Windows 78
orientácia na výšku
výber, Windows 78
otvorenie ovládačov tlačiarne
(Windows) 67
ovládací panel
čistiaca strana, tlač 209
284 Register
hlásenia, riešenie
problémov 219
nastavenia programu HP
ToolboxFX 189
ponuky 10
typy hlásení 219
ovládače
nastavenia (Mac) 38
nastavenia (Windows) 67
podporované (Windows) 25
podporované operačné
systémy 46
predvoľby (Mac) 38
typy papiera 59
zmena nastavení (Mac) 36
zmena nastavení
(Windows) 28
zmena typov a formátov
papiera 56
ovládače emulácie PS 25
ovládače PCL 25
ovládače tlačiarne
výber 240
ovládače tlačiarne (Mac)
nastavenia 38
zmena nastavení 36
ovládače tlačiarne (Windows)
nastavenia 67
podporované 25
zmena nastavení 27, 28
Ovládač PostScript, nastavenia
programu HP ToolboxFX 190
P
pamäť
DIMM, zabezpečenie 193
odstránenie faxov 139
opätovné vytlačenie
faxov 148
vstavaná 36
pamäťový čip, tlačová kazeta
popis 257
papier
nastavenia automatického
zmenšovania faxu 135
nastavenia programu HP
ToolboxFX 189
podporované typy 59
podporované veľkosti 57
prvá strana 39
prvé a posledné strany,
používanie odlišného
papiera 85
strany na hárok 40
titulné strany, používanie
odlišného papiera 85
tlač na predtlačený hlavičkový
papier alebo formuláre
(Windows) 80
typ, zmena 0
veľkosť, zmena 0
vlastná veľkosť, nastavenia
Macintosh 39
výber 237
zaseknutia 227
papier, objednávanie 250
papier, špeciálny
tlač (Windows) 82
papier pracovného zošita, tlač 10
pauzy, vkladanie 127
PBX
faxovanie 140
pixelov na palec (ppi), rozlíšenie
skenovania 110
počet kópií, zmena 94
podávací valček
čistenie 207
výmena 201
podávač dokumentov
umiestnenie 5
vkladanie 63
zaseknutia 229
podpora
on-line 261
opätovné zabalenie
produktu 262
podpora zákazníkov
on-line 261
podporované médiá 57
podporované operačné
systémy 24, 34
pomocník
možnosti tlače (Windows) 67
ponuka
Hlásenia 10
Nastavenie faxu 12
Nastavenie siete 17
Nastavenie systému 14
Ponuka kopírovania 19
SKWW
Rýchle formuláre 10
Údržba 16
Ponuka Fax Setup (Nastavenie
faxu) 17
Ponuka System Setup (Nastavenie
systému) 14
porovnanie, modely produktov 1
port siete
umiestnenie 6
porty
umiestnenie 6
porty faxu, umiestnenie 6
porty rozhraní
umiestnenie 6
posledná strana
tlač na odlišný papier
(Windows) 85
potvrdenie odoslania faxu 146
poznámky iii
PPDs
súčasť 36
ppi (pixelov na palec), rozlíšenie
skenovania 110
Predpisy a vyhlásenie
o spôsobilosti výrobku pre
Kanadu 275
predtlačený papier
tlač (Windows) 80
predvoľby, vytáčanie 127
predvoľby (Mac) 38
predvolené nastavenia,
obnovenie 218
predvolené výrobné nastavenia,
obnovenie 218
preposielanie faxov 131
priehľadné fólie
tlač (Windows) 82
priehradky, výstupné
kapacita 59
prijatie faxov
opätovné vytlačenie 148
prijímanie faxov
blokovanie 132
denník, aplikácia HP
ToolboxFX 187
keď počujete faxové tóny 149
nastavenia automatického
zmenšovania faxu 135
nastavenia počtu zvonení do
odpovedania 133
SKWW
nastavenie označenia
prijatých 137
režim odpovedania,
nastavenie 132
správa o chybe, tlač 161
vyvolanie 138
vzory zvonení,
nastavenia 134
zo softvéru 149
z telefónu vnútornej telefónnej
linky 119
priložené batérie 271
prioritná vstupná zásuvka
kapacita 60
vkladanie 61
prioritný vstupný zásobník
umiestnenie 5
zaseknutý papier,
odstránenie 230
pripojiteľnosť
riešenie problémov 244
príslušenstvo
čísla dielov 251
objednávanie 249, 250
prispôsobené nastavenia veľkosti
papiera
Macintosh 39
prispôsobenie dokumentov
kopírovanie 96
Windows 88
problémy s preberaním papiera
riešenie 227
produkt
porovnanie modelov 1
sériové číslo, umiestnenie 7
produkt bez obsahu ortuti 271
program ekologického dozoru nad
nezávadnosťou 269
protipirátska linka hotline 198
protipirátska linka hotline
spoločnosti HP 198
protipirátsky spotrebný
materiál 198
prvá strana
použitie rôzneho papiera 39
tlač na odlišný papier
(Windows) 85
R
recyklácia
program recyklácie a návratu
materiálu spoločnosti HP a
environmentálny
program 270
recyklácia spotrebného
materiálu 198
režim odpovedania,
nastavenie 132
riešenie
problémy s faxom 164
problémy s priamym
pripojením 244
sieťové problémy 244
riešenie problémov
fax 176
faxy 151
hlásenia na ovládacom
paneli 219
kontrolný zoznam 215
nastavenie korekcie chyby
faxu 163
odoslanie faxu 164
opakujúce sa chyby 240
pomalá odozva 242
príjem faxu 170
problémy s počítačmi
Mac 247
problémy s priamym
pripojením 244
sieťové problémy 244
správy na ovládacom
paneli 219
zaseknutia 227
žiadna odozva 242
riešenie problémov s faxom
kontrolný zoznam 151
riešenie problému
manipulácia s papierom 227
rozlíšenie
fax 130
skenovanie 110
rýchle voľby
odstránenie 124
programovanie 144
úprava 123
vytvorenie 123
Register 285
S
separačná vložka
výmena 204
sériové číslo, umiestnenie 7
Service menu (Ponuka
Údržba) 16
servis
opätovné zabalenie
produktu 262
servisná stránka, tlač 183
sieť
heslo, nastavenie 51
heslo, zmena 51
konfigurácia 17, 45
konfigurácia IP adresy 34, 49
kontrola zariadenia 189
nastavenia, zmena 50
nastavenia, zobrazenie 50
nastavenia rýchlosti linky 51
siete
HP Web Jetadmin 192
siete, káblové
inštalácia produktu 49
skener
čistenie
skla 98, 111, 210, 241
skenovanie
čiernobielo 111
farba 110
fotografie 113
metódy 108
OCR softvér 109
rozlíšenie 110
softvér kompatibilný s
TWAIN 108
softvér kompatibilný s
WIA 108
v odtieňoch sivej 111
zo softvéru HP Scan
(Windows) 108
zo softvéru Mac 43
zrušenie 109
skenovanie v odtieňoch sivej 111
skladanie kópií 97
sklo, čistenie 98, 111, 210
skratky (Windows)
používanie 68
tvorba 69
softvér
HP ToolboxFX 30, 184
286 Register
HP Utility 36
HP Web Jetadmin 30
inštalácia, káblové
siete 35, 50
komponenty systému
Windows 23
Linux 31
Mac 36
odinštalácia pre systém
Mac 35
odinštalovanie v systéme
Windows 29
odoslanie faxov 145
podporované operačné
systémy 24, 34
prijímanie faxov 149
problémy 246
Readiris OCR 109
skenovanie z TWAIN alebo
WIA 108
softvérová licenčná
zmluva 258
Solaris 31
UNIX 31
vstavaný webový server 30
Windows 30
Softvér HP-UX 31
softvér kompatibilný s TWAIN,
skenovanie z 108
softvér kompatibilný s WIA,
skenovanie z 108
Softvér Linux 31
softvér na optické rozpoznanie
znakov (OCR) 109
Softvér Solaris 31
Softvér UNIX 31
spínač zap./vyp. (on/off),
umiestnenie 5
spotrebné materiály
objednávanie 250
spotrebný materiál
čísla dielov 251
iný výrobca 198
napodobenina 198
objednávanie 249
recyklácia 198, 269
stav, zobrazenie
HP ToolboxFX 184
stav, zobrazovanie pomocou
HP Utility 36
strana s informáciami o stave,
tlač 182
spotrebný materiál od iných
výrobcov 198
správa o chybe, fax
tlač 161
správa o sieti, tlač 183
správa siete 50
správy
fax 20
konfiguračná stránka 10, 182
mapa ponuky 10, 183
servisná stránka 11, 183
sieťový súhrn 11
správa o sieti 183
stránka používania 11, 183
stránka stavu spotrebného
materiálu 10, 182
ukážková stránka 10, 182
zoznam písiem PCL 11
zoznam písiem PCL 6 11
Zoznam písiem PS 11
správy, fax
chyba 161
tlač všetkých 160
stav
HP Utility, Mac 36
karta Služby Macintosh 41
výstrahy HP ToolboxFX 184
zobrazenieHP ToolboxFX 184
stav spotrebného materiálu, karta
Služby
Macintosh 41
stav zariadenia
karta Služby Macintosh 41
stránka používania, tlač 183
stránka s informáciami o stave
spotrebného materiálu
tlač 239
strán na hárok
výber (Windows) 76
súbory PPD (PostScript Printer
Description)
zahrnuté 36
súkromné prijatie 137
svetlosť
kontrast faxu 129
kontrast kopírovania 100
SKWW
System Settings tab (Karta
Systémové nastavenia), 187
Š
špeciálné médiá
usmernenia 54
špeciálny papier
tlač (Windows) 82
usmernenia 54
štítky
tlač (Windows) 82
T
TCP/IP
podporované operačné
systémy 46
technická podpora
on-line 261
opätovné zabalenie
produktu 262
technické údaje
elektrické a zvukové 265
fyzické 264
prostredie 265
technické údaje o veľkosti,
produkt 264
technické údaje prevádzkového
prostredia 265
technické údaje prostredia 265
technické údaje teploty 265
technické údaje vlhkosti 265
telefónny zoznam, fax
importovanie 122
karta HP ToolboxFX 185
odstránenie všetkých
záznamov 123
pridávanie záznamov 144
telefón vnútornej telefónnej linky
odosielanie faxov z 146
telefóny
prijímanie faxov z 119, 149
telefóny, odchádzajúci signál
odosielanie faxov z 146
telefóny, pripojenie
dodatočného 118
telefóny vnútornej telefónnej linky
prijímanie faxov z 119
tichý režim
zapnutie 196
tipy iii
SKWW
titulné strany
tlač (Mac) 39
tlač na odlišný papier
(Windows) 85
tlač
konfiguračná stránka 182
mapa ponuky 183
nastavenia (Mac) 38
nastavenia (Windows) 67
priame pripojenie k
počítaču 48
pripojenie USB 48
servisná stránka 183
správa o sieti 183
stránka používania 183
stránka stavu spotrebného
materiálu 182
ukážková stránka 182
zoznam písiem 182
tlač na obidve strany
nastavenia (Windows) 72
tlač n-nahor
výber (Windows) 76
tlačová kazeta
uvoľnenie dvierok,
umiestnenie 5
tlačová úloha
zmena nastavení 27
zrušenie 38, 66
tlačové kazety
čísla dielov 251
iný výrobca 198
kontrola poškodenia 239
pamäťové čipy 257
recyklácia 198, 269
stav, zobrazenie
HP ToolboxFX 184
stav systému Macintosh 41
uskladnenie 198
záruka 256
zmena rozloženia tonera 199
tlačové médiá
podporované 57
tmavosť, nastavenia kontrastu
fax 129
kopírovanie 100
toner
zmena rozloženia 199
tónové vytáčanie 128
tóny zvonenia
osobité 134
Toolbox (Panel s nástrojmi). Pozri
HP ToolboxFX
typy, médiá
nastavenia programu HP
ToolboxFX 189
typy papiera
výber 72
zmena 56
U
údržba
nastavenia programu HP
ToolboxFX 189
ukážková stránka, tlač 182
UNIX 31
upozornenia iii
USB port
umiestnenie 6
uskladnenie
produkt 265
tlačové kazety 198
uviaznutia
výstupný zásobník,
odstránenie 233
uvoľnenie dvierok kazety,
umiestnenie 5
uzamknutie produktu 193
V
veľkosť, kopírovanie
zmenšenie alebo
zväčšenie 96
veľkosti stránky
prispôsobenie veľkosti
dokumentov (Windows) 88
viacero stránok na hárok
tlač (Windows) 76
vkladanie médií
podávač dokumentov 63
prioritná vstupná zásuvka 61
vstupný zásobník 61
vlastné nastavenia tlače
(Windows) 68
vlastné rozmery kópií 96
vodotlač
pridanie (Windows) 89
VoIP
faxovanie 141
Register 287
volacie karty 143
vstavaný webový server (EWS)
funkcie 191
Vstavaný webový server (EWS)
prideľovanie hesiel 193
Vstavaný webový server HP 30
vstupný zásobník
vkladanie 61
vkladanie do prioritnej vstupnej
zásuvky 61
vyhlásenia o
bezpečnosti 275, 276
vyhlásenia o bezpečnosti
laserového zariadenia 275, 276
Vyhlásenia o bezpečnosti
laserového zariadenia pre
Fínsko 276
Vyhlásenie VCCI pre
Japonsko 275
výmena
podávací valček 201
separačná vložka 204
vypínač, umiestnenie 5
výstrahy iii
výstrahy, nastavenie 184
výstupná kvalita
nastavenia programu HP
ToolboxFX 188
výstupný zásobník
kapacita 60
umiestnenie 5
vytáčanie
fax 21
manuálne 143
manuálne opätovné
vytáčanie 143
nastavenie tónového alebo
impulzného 128
pauzy, vkladanie 127
predvoľby, vloženie 127
z telefónu 146
vytočenie
automatické opätovné
vytočenie, nastavenia 128
vyvolanie faxov 138
vzory zvonení 134
288 Register
W
webové lokality
hárok s údajmi o bezpečnosti
materiálu (MSDS) 272
Webové lokality
hlásenie pirátskych
produktov 198
webové stránky
objednávanie spotrebného
materiálu 249
Webové stránky
HP Web Jetadmin,
prevzatie 192
podpora zákazníkov 261
Zákaznícka podpora
Macintosh 261
Windows
faxovanie z 145
nastavenia ovládačov 28
podporované operačné
systémy 24
podporované ovládače 25
skenovanie zo softvéru TWAIN
alebo WIA 108
softvérové komponenty 23, 30
Word, faxovanie z 145
Z
zabalenie produktu 262
zabezpečenie
nastavte heslo cez
HP ToolboxFX 188
zákaznícka podpora
opätovné zabalenie
produktu 262
záruka
licencia 258
produkt 254
tlačové kazety 256
zaseknutia
bežné príčiny 227
miesta 228
podávač dokumentov,
odstránenie 229
zaseknutia papiera. Pozri
zaseknutia
zaseknutý papier
zásobníky, odstránenie
zásobník, výstup
uviaznutia, odstránenie
zásobník 1
obojstranná tlač 40
umiestnenie 5
zaseknutý papier,
odstránenie 230
Zásobník 1
kapacita 59
zásobníky
kapacita 59
obojstranná tlač 40
predvolená veľkosť médií 64
výber (Windows) 72
zaseknutý papier,
odstránenie 230
záznamy, fax
chyba 161
tlač všetkých 160
záznamy skupinovej voľby
odosielanie faxov na 144
odstránenie 125
úprava 125
vytvorenie 125
zmena rozloženia tonera 199
zmena veľkosti dokumentov
kopírovanie 96
Macintosh 39
Windows 88
zmenšenie dokumentov
kopírovanie 96
zrušenie
faxy 139
kopírovanie úloh 96
tlačovej úlohy 38, 66
úloh skenovania 109
zväčšenie dokumentov
kopírovanie 96
zvukové technické údaje 265
230
233
SKWW
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
www.hp.com
*CE538-90929*
*CE538-90929*
CE538-90929
Download

HP LaserJet Pro M1530 MFP Series User Guide