Textový editor Microsoft Word
12
GRAFICKÉ OBJEKTY, FORMÁTOVANIE
Obrázky a iné grafické objekty sú súčasťou textov takmer v každej literatúre. Grafické objekty do MS Wordu
2010 vložíme pomocou karty Vložiť. Môžeme si vybrať s viacerých možností – obrázok, ClipArt, Tvary, SmartArt,
graf, textové pole, rovnice alebo symboly.
OBRÁZKY A CLIPARTY
Obrázok, ktorý je uložený na niektorom s diskov nášho PC, do dokumentu
vložíme pomocou karty Vložiť a vybratím možnosti Obrázok. Otvorí sa
nám dialógové okno Vložiť obrázok na vybratie ľubovoľného obrázka.
Ak chceme použiť obrázky, ktoré nám ponúka MS Word 2010, vyberieme si
na karte Vložiť možnosť ClipArt. Na pravej strane okna MS Wordu sa nám
otvorí okno s názvom Obrázka ClipArt, do ktorého si zadáme názov
obrázka a stlačíme na ikonu OK. Vybraný ClipArt vložíme tak, že sa najprv
nastavíme kurzorom myši na miesto, kam ho chceme vložiť a potom na
vybraný ClipArt klikneme PTM.
Úloha č. 1: Do dokumentu, ktorý Vám bol poskytnutý vložte ľubovoľný
obrázok stiahnutý z internetu.
Úloha č. 2: Do otvoreného dokumentu vložte vetu a ClipArt, ktorý súvisí s
textom. (Mgr. D. Hanula, 2005)
Napr. V lotérií som vyhral veľa
FORMÁTOVANIE OBRÁZKA
Vložený obrázok alebo ClipArt môžeme ďalej upravovať tak, že naň klikneme LTM. V MS Word 2010 sa nám
otvorí nová karta s názvom Formát. Táto karta nám umožňuje použiť viaceré skupiny na úpravu obrázka:
1. Upraviť – nastavenie jasu, kontrastu, prefarbenie obrázka, komprimovanie
obrázka, odstránenie obrázka, umelecké efekty, zmena obrázka
2. Štýly obrázkov – orámovanie, efekty, rozloženie obrázka
3. Usporiadať –
a. Pozícia – umožňuje nastaviť pozíciu obrázka v rámci strany – zarovno
s textom, s odtekaním textu, ďalšie možnosti rozloženia
b. Zalomiť text – umožňuje umiestnenie obrázka vedľa textu tak, aby ho
od textu neoddeľoval. Môžeme si vybrať s viacerých možností: zarovno
s textom, štvorec, pevné, za textom, pred textom, nad sebou, cez, ďalšie
možnosti rozloženia
c. O jeden dopredu, o jeden dozadu – nastavenie zobrazenia obrázka
d. Zarovnať –
e. Otočiť – otočenie o 90 stupňov, prevrátiť zvislo alebo vodorovne, ďalšie
možnosti otočenia
Zdroje:
1. RNDr. J. Machová: Pracovné liste s MS Word, Prešov, 2001
2. RNDr. J. Machová: Doplnkové úlohy pre MS Word, Prešov, 2001
3. Mgr. D. Hanula: Metódy a postupy pri vyučovaní textového editora Microsoft Word na strednej škole, Ružomberok, 2005
4. J. Skalka, M. Drlík, M. Mesárošová – Základy PC, Windows 7, Office 2007, Nitra 2011
Textový editor Microsoft Word
4. Veľkosť
–
rozmerov
v centimetroch,
obrázka
13
nastavenie
obrázka
orezanie
V dialógovom okne Rozloženie
v záložke Pozícia môžeme nastaviť
upevnenie obrázka k textu možnosť
Premiestniť
objekt
s textom
alebo
Zamknúť
ukotvenie.
Poznámka: Ak chceme obrázok
upravovať, musíme si ho najskôr
označiť.
Poznámka: Veľkosť a otočenie obrázka môžeme robiť aj priamo v obrázku - držaním ľavého tlačidla myši
uchopíme niektorú z úchytiek na okraji. Ťahaním zväčšujeme (zmenšujeme) veľkosť. Obrázok otočíme tak, že
pomocou ľavého tlačidla myši uchopíme zelenú úchytku a ťahaním obrázok otáčame. (Mgr. D. Hanula, 2005)
Úloha č. 3: Nastavte pre obrázky vložené do textu odtekanie do
štvorca a umiestnite ich k okrajom strany. Potom do dokumentu
vložte jeden ľubovoľný ClipArt a nahraďte ho zrkadlovým
obrazom.
Úloha č. 4: Orežte obrázky vložené do textu tak, aby medzi
užitočnou časťou obrázka a jeho okrajom nebolo žiadne
prázdne miesto.
Po kliknutí na malú šípku v riadku s názvom skupina na
karte Formát sa nám otvorí dialógové okno Formátovať
obrázok. V tomto dialógovom okne môžeme nastaviť
výplň obrázka buď efektom alebo farbou, orámovanie
obrázka, tieň, 3D formát, odraz, žiara, orezanie ...
Úloha č. 5: Zmeňte formátovanie obrázka, ktorý ste si do
dokumentu MS Word vložili, nasledovne:
zmeňte odtekanie textu okolo obrázka do štvorca
(vyskúšajte si všetky ponúknuté možnosti)
vložte okraj okolo obrázka vami zvolenou farbou
a hrúbkou čiary
upravte jas a kontrast obrázka
obrázku upravte veľkosť a otočte ho o 45 ° vpravo
VLOŽENIE AUTOMATICKÉHO TVARU
Rôzne hviezdy, bubliny s textom a iné tvary vložíme na karte Vložiť
kliknutím na ikonu Tvary. Po kliknutí na zvolený tvar sa nám kurzor myši
zmení na symbol plus, pomocou ktorého po kliknutí LTM nakreslíme
vybraný objekt. Po kliknutí LTM na nakreslení objekt sa nám zobrazí
karta Formát - nástroje na kreslenie.
Okrem už predtým opísaných nástrojov formátovanie sa nám zobrazia ďalšie možnosti úpravy tvarov:
1. Vložiť tvary – vloženie nového tvaru, upraviť tvar, pridať text
2. Štýl tvarov – nastavenie výplne tvar, obrysu tvaru, zmena tvaru
3. Štýly WortArt
Zdroje:
1. RNDr. J. Machová: Pracovné liste s MS Word, Prešov, 2001
2. RNDr. J. Machová: Doplnkové úlohy pre MS Word, Prešov, 2001
3. Mgr. D. Hanula: Metódy a postupy pri vyučovaní textového editora Microsoft Word na strednej škole, Ružomberok, 2005
4. J. Skalka, M. Drlík, M. Mesárošová – Základy PC, Windows 7, Office 2007, Nitra 2011
Textový editor Microsoft Word
14
4. Text – zarovnanie textu, smer textu
Poznámka: Tvarom môžeme upravovať body:
 modrý kruh – súčasná zmena šírky a výšky
 modrý štvorec – samostatná zmena šírky
a výšky


zelený kruh – otáčanie
žltý kosoštvorec – zmena veľkosti častí tvaru
ĎALŠIE MOŽNOSTI ÚPRAVY OBJEKTOV
Úloha č. 6: Do MS Wordu vložte ClipArt o hráčke golfu.
Na to, aby sme obrázok mohli upravovať musíme ho preniesť do podoby, ktorá úpravu umožňuje. Klikneme PTM
na obrázok a vyberieme možnosť Upraviť obrázok. Pre obrázok sa otvorí tvz. kresliace plátno, ktoré na karte
Formát ponúka paletu nástrojov na úpravu obrázkov a objektov. Obrázok sa skladá z množstva častí, na ktoré
môžeme klikať a upravovať:
1. Farbu – vyberieme časť, ktorú chceme upraviť a nastavíme farbu výplne, farbu
obrysu na karte Formát
2. Zlučovanie a posun – ak potrebujeme tieto objekty posunúť ako jeden celom, musíme
si ich najskôr vybrať a potom zlúčiť. Na výber objektu si zvolíme na karte Domov /
Úpravy / Vybrať / Vybrať objekty. Na zlúčenie použijeme príkaz na karte Formát /
Usporiadať / Zoskupiť. Takto môžeme objekty jednoducho presúvať všetky spolu.
3. Manipulácia s objektami – jednotlivé objekty môžeme na kresliacom plátne
upravovať - zmenšovať alebo zväčšovať, odstraňovať tak, že na ne klikneme LTM.
Úloha č. 7: Hráčke posuňte loptičku za chrbát.
Úloha č. 8: Prerobte golfistku na futbalistu (ostrihať, sukňu prezliecť na nohavice, palicu aj zelený
trávnik zahodiť, loptu zväčšiť).
4. Vrstvy – nový objekt vložíme na karte Formát v skupine Vložiť tvary. Keď objekt do obrázka
dokreslíme, prekryjú sa niektoré časti obrázka. Jednotlivé objekty sú uložené do vrstiev. Týmto
objektom môžeme meniť poradie (dopredu, dozadu) na karte Formát v skupine Usporiadať,
alebo kliknutím PTM na obrázok.
5. Kopírovanie objektu
6. Špeciálna výplň – výplň pomocou vzoriek a textúr – karta Formát / Štýly tvarov / Výplň tvarov / Obrázok,
Prechod, Textúra alebo vzorka
7. Zarovnanie objektov – Formát/ Zarovnať
Úloha č. 9: Vytvorte pre loptu a futbalistu nový zelený trávnik. Rozmiestnite okolo futbalistu 6 rôzne farebných
lôpt. Loptám upravte rôzne výplne a obrysy.
VLASTNÝ OBRÁZOK
Ak chceme vytvoriť obrázok ako jeden celok, musíme si najskôr vložiť kresliace plátno – Vložiť / Tvary / Nové
kresliace plátno. Pomocou tvarov potom vytvoríme vlastný obrázok. Po kliknutí PTM na kresliace plátno môžeme
prispôsobiť veľkosť kresliaceho plátna obrázku, zväčšiť plátno, upraviť veľkosť kresby.
Úloha č. 10: Nakreslite klobúk, ktorému doplňte hlavu s úsmevom a okuliarmi.
Úloha č. 11: Nakreslite sliepku a okolo nej poskakujúce kurčatá. Do misky im vložte zrno.
Úloha č. 12: Nakreslite pavučinu a v nej sa rozťahujúceho pavúka.
Zdroje:
1. RNDr. J. Machová: Pracovné liste s MS Word, Prešov, 2001
2. RNDr. J. Machová: Doplnkové úlohy pre MS Word, Prešov, 2001
3. Mgr. D. Hanula: Metódy a postupy pri vyučovaní textového editora Microsoft Word na strednej škole, Ružomberok, 2005
4. J. Skalka, M. Drlík, M. Mesárošová – Základy PC, Windows 7, Office 2007, Nitra 2011
Textový editor Microsoft Word
15
OBRÁZOK SMARTART
SmartArt je skupina obrázok
určená na vytváranie rôznych
schém. SmartArt vložíme na
karte Vložiť / SmartArt. Po
vložení obrázka SmartArt sa
nám zobrazí karta Nástroje pre
grafické prvky SmartArt,
pomocou ktorých si môžeme
náš vložený SmartArt upraviť.
VLOŽENIE WORDART
WordArt slúži na vytváranie textových efektov – karta Vložiť / skupina Text / WortArt. V prvom kroku si
musíme vybrať typ a potom napísať text, pokiaľ nebol zadaný predtým. Na úpravu WortArt máme k dispozíciu
kartu Formát. Okrem starých funkcií tu máme aj nové ako prepojenie, zvislý text, vodorovný text ...
Úloha č. 13: Do dokumentu pod obrázok vložte ľubovoľný
WordArt a upravte ho. (Mgr. D. Hanula, 2005)
TEXTOVÉ POLE
Textové pole je samostatný objekt, ktorý môže obsahovať všetky štandardné objekty Wordu s parametrami
nastavenými nezávisle na okolí – karta Vložiť / skupina Text / Textové pole. Po kliknutí si môžeme vložiť
preddefinované textové pole alebo kresliť textové pole. Textové pole nakreslíme rovnako ako ľubovoľný tvar a aj
možnosti, ktoré sa nám na úpravu zobrazia zodpovedajú funkciám popísaným vyššie.
Cvičenie: (RNDr. Jana Machová, 2001)
1. Vytvorte vlastný návrh pozvánky na študentský ples s využitím spomínaných prvkov.
2. Vytvorte oznam o konaní koncertu školskej hudobnej skupiny.
3. Nástenka Vašej triedy zíva prázdnotou. Využite ClipArt a vytvorte vtipný text.
4. Vytvorte plagát s námetom „boj proti drogám“, ktorý bude obsahovať vhodné obrázky a heslá.
5. Vytvorte pútavý oznam o konaní volejbalového zápasu profesori – študenti. Súčasťou oznamu
budú údaje typu: kde, kedy a za akých podmienok sa zápas uskutoční.
6. Nakreslite dievčatko s hlavou, rukami, vlasmi, sukňou a s topánkami. Pridajte k nemu sprava i zľava
kamarátky, ktoré budú vyzerať podobne, len budú mať iné vlasy a budú sa o dievčatko opierať – zošikmite
alebo otočte ich.
7. Vytvorte srdečné blahoželanie, v ktorom text vsadíte do ornamentu. Pokiaľ máte k dispozícii okrasné
písmo použite ho. Môžete použiť aj vodotlač a orámovanie strany.
8. Vytvorte svoj rodokmeň. Použite textové bloky a šípky medzi nimi. Do rodokmeňa zahrňte svojich
súrodencov, rodičov, súrodencov rodičov a ich deti, starých rodičov. Stránku otočte po šírke.
Zdroje:
1. RNDr. J. Machová: Pracovné liste s MS Word, Prešov, 2001
2. RNDr. J. Machová: Doplnkové úlohy pre MS Word, Prešov, 2001
3. Mgr. D. Hanula: Metódy a postupy pri vyučovaní textového editora Microsoft Word na strednej škole, Ružomberok, 2005
4. J. Skalka, M. Drlík, M. Mesárošová – Základy PC, Windows 7, Office 2007, Nitra 2011
Download

Textový editor Microsoft Word 12 GRAFICKÉ OBJEKTY