Pokyny na praktické cvičenia
Názov úlohy:
Ohmov zákon
Zadanie:
1. Overte platnosť Ohmovho zákona v elektrickom obvode a vyhodnoťte:
a) závislosť prúdu od napätia zdroja pri konštantnom (stálom) odpore rezistora,
b) závislosť prúdu od odporu rezistora pri konštantnom napätí zdroja.
2. Zmerajte V/A charakteristiku žiarovky.
Pokyny:
Ro 100
IR
A
R 100
U
V
=
UR
S
Obr. č. 1 Schéma zapojenia na overenie Ohmovho zákona zadanie 1 a), b)
doma pred praktickým cvičením
 Podľa zadaného vzoru spracujte písomnú prípravu na praktické cvičenie.
 Nakreslite schémy elektrických obvodov, navrhnite tabuľky pre záznam hodnôt
meraných veličín. Zabezpečiť si milimetrový papier na kreslenie grafov.
 V súlade so zadaním a na základe získaných teoretických poznatkov si premyslite
možný postup riešenia jednotlivých úloh.
 Vykonajte kontrolu svojho meracieho prístroja, funkčnosť, stav batérie.
na praktickom cvičení
 Priebežne zaznamenávajte postup plnenia úloh, získané skutočnosti, náčrty a pod.
 Vykonajte písomné vyhodnotenie jednotlivých úloh praktického cvičenia,
Pomôcky a doplnkové materiály:
-
Učebnica: Voženílek, L.: Základy elektrotechniky. Alfa, Bratislava 1983, s.82.
-
Písacie a kresliace potreby, pracovný zošit, kalkulačka a vlastný merací prístroj.
Kontrolné otázky:
1. Definujte Ohmov zákon.
1. Vysvetlite vzájomnú závislosť medzi veličinami odpor, napätie a prúd.
2. Čo vyjadruje voltampérová charakteristika?
3. Akým spôsobom môžeme meniť elektrický prúd, elektrické napätie v elektrickom
obvode?
4. Definujte odpor vodiča, od čoho a ako závisí.
Download

Meranie elektrického prudu