Vzorová hodina FYZIKA
Téma/čo budem učiť
Ročník/koho
Druhý Newtonov pohybový zákon
1. ročník ZŠ
Vyučovacia forma/typ hodiny
 Hodina bádateľského typu (riadené skúmanie) s využitím digitálnych nástrojov.
Vzdelávacie ciele/čo chcem žiaka naučiť
Nosná myšlienka: Časový účinok výslednice síl sa rovná zmene hybnosti telesa.
Ciele:
1. Utvrdiť správne návyky pri práci s fyzikálnou veličinou sila.
2. Prehĺbiť schopnosti skladať sily pôsobiace v jednom bode.
3. Prehĺbiť schopnosti pracovať s nelineárnym grafom fyzikálnej závislosti.
4. Prehĺbiť schopnosti pracovať s fyzikálnou veličinou hybnosť.
5. Naučiť Druhý Newtonov zákon.
Kľúčové slová
sila, hybnosť, zrýchlenie, rýchlosť, Druhý Newtonov zákon
Vyučovacie metódy/ako budem učiť
Vyučovacie prostriedky/čím budem učiť

riadená diskusia
Učebné pomôcky

demonštračný pokus
vozík, silomer, plastová fľaša

kvalitatívny experiment
Digitálne technológie

samostatná práca

počítač s pripojením na internet

projektor, interaktívna tabuľa, alebo
veľkoplošná obrazovka

digitálny vzdelávací obsah Planéta
vedomostí

senzor sily systému CMA Coach
pripojený k počítaču
1
Vzorová hodina FYZIKA
ŠTRUKTÚRA HODINY
UPRIAMENIE POZORNOSTI (MOTIVÁCIA)
Učiteľ riadeným rozhovorom spojeným s demonštračnými pokusmi upriamuje pozornosť žiakov na
pojmy: sila, meranie sily, hmotnosť telesa, rýchlosť, hybnosť, skladanie síl, rozklad sily. Požíva pri
tom vozík, silomer pripojený k počítaču, plastovú fľašu s vodou.
Demonštračný pokus 1
Použijeme objekt z lekcie Sily ZŠ.
Vedieme diskusiu s týmito hlavnými otázkami:
1. Aké sily pôsobia na loptu v zobrazenom okamihu? (očakávame: gravitačná sila; sila, ktorou
pôsobí noha; odporová sila vzduchu)
2. Akými fyzikálnymi veličinami môžeme opísať pohyb lopty počas pôsobenie nohy na loptu?
(očakávame: rýchlosť, zrýchlenie, hybnosť)
3. Aký smer má zrýchlenie lopty v tomto okamihu?
Demonštračný pokus 2
Použijeme objekt z lekcie Sily ZŠ kombinovaný s reálnym pokusom.
2
Vzorová hodina FYZIKA
Na silomer pripojený k počítaču zavesíme plastovú fľašu s vodou (s hmotnosťou 0,5 kg).
Sledujeme údaj na silomere. Riadenou diskusiou overíme, že žiaci poznajú vzťah medzi
hmotnosťou telesa a gravitačnou (tiažovou) silou pôsobiacou na teleso. Situáciu
modelujeme animáciou s pružinovým silomerom. Dokreslíme gravitačnú silu a silu, ktorou
na závažie pôsobí silomer. Zvážime, že tieto sily sú rovnako veľké, opačne orientované
a že pôsobia na jedno teleso.
3
Vzorová hodina FYZIKA
NAVODENIE PROBLÉMU, KTORÝ IDEME SKÚMAŤ (MOTIVÁCIA)
Učiteľ demonštračným kvalitatívnym experimentom navodzuje kognitívny konflikt - vedie žiakov
k uvedomeniu si, že v predchádzajúcich aktivitách sme mlčky zanedbali pohybový stav telesa.
Rukou, v ktorej držíme silomer vo zvislom smere pohýbeme a sledujeme veľkosť meranej sily.
Napriek skutočnosti, že hmotnosť závažia (fľaše s vodou) sa nezmenila, meraná veľkosť sily sa
výrazne mení.
RIEŠENIE PROBLÉMU (EXPOZÍCIA)
Učiteľ zvýrazňuje jednotlivé situácie, v ktorých sa výrazne prejavuje zotrvačnosť telesa. Vyzýva
žiakov k tomu, aby si všímali súvislosti medzi pohybom telesa a pôsobiacou silou.
Učiteľ vedie žiakov k pozorovaniu vzťahu medzi smerom zrýchlenie závažia (nahor a nadol)
a meranou silou (viac ako 5N, menej ako 5N).
Ďalšie aktivity:
Učiteľ necháva žiakov samostatne realizovať aktivity z lekcie.
Žiaci samostatne zrealizujú aktivity z lekcie Druhý Newtonov pohybový zákon.
4
Vzorová hodina FYZIKA
FORMATÍVNE HODNOTENIE (SPÄTNÁ VÄZBA)
Učiteľ hodnotí splnenie svojich cieľov, vyzdvihuje vedomosti, ktoré žiaci získali a vysvetľuje
prípadne omyly, ktoré v odpovediach žiakov objaví. Žiakov žiadnym spôsobom neklasifikuje.
Učiteľ vyzve žiaka, aby vysvetli vzťahy a súvislosti medzi fyzikálnymi veličinami: výsledná sila
pôsobiaca na teleso, zrýchlenie telesa, hybnosť telesa, hmotnosť telesa, rýchlosť telesa. Očakáva
správne odpovede.
5
Download

Vzorová hodina FYZIKA Téma/čo budem učiť Ročník/koho