STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, KOMENSKÉHO 50, 010 01 ŽILINA
MODERNÉ VYUČOVANIE V STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE ELEKTROTECHNICKEJ V ŽILINE
IČO: 17055377
ITMS: 26110130351
Pokyny pre žiakov
Názov úlohy:
Meranie elektrického napätia
Cieľ úlohy: Naučiť sa merať elektrické napätie analógovými i digitálnymi meracími
prístrojmi a správne využívať merací rozsah meracieho prístroja. Dokázať platnosť
druhého Kirchhoffovho zákona. Naučiť sa vypočítať chybu merania.
Zadanie:
1. Metódou meraní napätí, dokážte platnosť II. Kirchhoffovho zákona.
2. Vypočítajte veľkosť prúdu, ktorý tečie elektrickým obvodom a celkový výkon na
spotrebičoch.
3. Vypočítajte veľkosť chyby pri meraní napätia.
Schéma zapojenia:
V1
V2
V3
R1
R2
R3
+
=
V
Obr. 1 – meranie napätí pre dôkaz II. Kirchhoffovho zákona
Úlohy: (doma)

Spracujte do zošita teoretický rozbor úlohy podľa metodických pokynov pre
laboratórne cvičenia (pred meraním).

Navrhnite tabuľku pre meranie a vyhodnotenie údajov dôležitých pre meranie. Napíšte
dôležité vzťahy pre jednotlivé výpočty (pred meraním).
Pomôcky a doplnkové materiály:
-
Učebnica: Antošovský, V.: Elektrické merania I. Alfa, Bratislava 1988.
-
Učebnica: Voženílek, L.: Základy elektrotechniky. Alfa, Bratislava 1983, s.82
-
Písacie a kresliace potreby, pracovný zošit, kalkulačka a vlastný merací prístroj.
Kontrolné otázky:
D
a) Definujte Kirchhoffov zákon, ktorý hovorí o napäťových pomeroch v elektrickom
obvode.
b) Uveďte ideálne hodnoty vstupných odporov meracích prístrojov (ampérmeter,
voltmeter).
c) Charakterizujte možné chyby merania.
d) Definujte absolútnu a relatívnu chybu meracieho prístroja.
e) Definujte pojem konštanta elektromechanického (ručičkového) meracieho prístroja.
Download

Meranie elektrickeho napätia