OTÁZKY na skúšku z TE1
1. Základné charakteristiky elektrických obvodov
a) Elektrické obvody a ich rozdelenie;
b) Elektrická schéma obvodu, základné topologické pojmy – uzol, vetva, cesta,
slučka, počet nezávislých uzlov, počet nezávislých slučiek;
c) Obvodové veličiny a Kirchhoffove zákony, vzťahy pre 1. a 2. Kirchhoffov zákon.
2. Základné pasívne prvky elektrických obvodov:
a) Rezistor – základné vlastnosti, A -V charakteristika, odpor, Ohmov zákon, výkon;
b) Kapacitor - základné vlastnosti, C-V charakteristika, kapacita, vzťah medzi napätím
a prúdom kapacitora, energia kapacitora;
c) Induktor – základné vlastnosti, Wb - A charakteristika, indukčnosť, Faradayov
indukčný zákon, energia induktora.
3. Aktívne prvky elektrických obvodov:
a) Elektrický napäťový zdroj – ideálny, reálny, náhradné schémy,zaťažovacia
charakteristika zdroja;
b) Elektrický prúdový zdroj – ideálny, reálny, náhradné schémy, zaťažovacia
charakteristika zdroja;
c) Ekvivalentná náhrada zdroja napätia zdrojom prúdu a naopak, vzťahy pre výpočet
veličín ekvivalentného zdroja napätia, resp. prúdu.
4. Lineárne elektrické obvody s rezistormi (lineárne jednosmerné elektrické
obvody):
a) Metóda priamej aplikácie Kirchoffových zákonov – zostavenie rovníc a ich riešenie
uviesť na konkrétnom obvode;
b) Metóda slučkových prúdov - zostavenie rovníc a ich riešenie uviesť na konkrétnom
obvode;
c) Metóda uzlových napätí - zostavenie rovníc a ich riešenie uviesť na konkrétnom
obvode.
5. Všeobecné princípy analýzy lineárnych obvodov s rezistormi 1:
a) Princíp superpozície – znenie, príklad riešenia obvodu pomocou princípu
superpozície;
b) Vety o premiestňovaní ideálneho zdroja napätia a ideálneho zdroja prúdu;
c) Princíp reciprpocity (vzájomnosti); princíp kompenzácie – napäťová a prúdová
kompenzácia.
6. Všeobecné princípy analýzy lineárnych obvodov s rezistormi 2:
a) Princíp ekvivalencie;
b) Théveninova veta (veta o náhradnom napäťovom zdroji), definovať a uviesť riešenie
konkrétneho obvodu pomocou Théveninovej vety;
c) Nortonova veta (veta o náhradnom prúdovom zdroji), definovať a uviesť riešenie
konkrétneho obvodu pomocou Nortonovej vety.
7. Lineárne elektrické obvody s harmonickým napájaním 1:
a) Časové závislosti obvodových veličín;
b) Harmonicky časovo závislé obvodové veličiny – ich matematické a grafické
vyjadrenie – okamihová hodnota, amplitúda, okamihová fáza, počiatočná fáza,
frekvencia, časové priebehy harmonických obvodových veličín;
c) Komplexory a fázory – ich vyjadrenie matematické a grafické – fázorové diagramy.
8. Lineárne elektrické obvody s harmonickým napájaním 2:
a) 1. Kirchhoffov zákon pre skutočné okamihové hodnoty a pre fázory, fázorový
diagram;
b) 2. Kirchhoffov zákon pre skutočné okamihové hodnoty a pre fázory, fázorový
diagram;
c) Efektívna hodnota striedavej harmonickej veličiny.
9. Lineárne pasívne prvky elektrických obvodov s harmonickým napájaním:
a) Ohmov zákon pre fázory obvodových veličín, impedancia, fázový rozdiel (posuv),
admitancia;
b) Rezistor - Ohmov zákon, časové priebehy napätia a prúdu, fázorový diagram;
c) Induktor - vzťah medzi napätím a prúdom na induktore, časové priebehy,
fázorový diagram;
d) Kapacitor - vzťah medzi napätím a prúdom na induktore, časové priebehy,
fázorový diagram.
10. Výkon harmonického striedavého prúdu:
a) Výkon okamihový, činný, jalový, zdanlivý, komplexný, účinník;
b) Výkonové prispôsobenie zdroja a spotrebiča a neúplné impedančné prispôsobenie;
c) Kompenzácia účinníka, účinnosť prenosu.
11. Rezonančné obvody 1:
a) Jednoduchý sériový rezonančný obvod, podmienka sériovej rezonancie,
faktor kvality, charakteristický odpor rezonančného obvodu; fázorový diagram;
b) Frekvenčné prúdové charakteristiky: amplitúdová a fázová, normovaná frekvenčná
charakteristika;
c) Jednoduchý paralelný rezonančný obvod, fázorový diagram, podmienka paralelnej
rezonancie.
12. Rezonančné obvody 2:
a) Sériový rezonančný obvod so skutočnými prvkami, podmienka rezonancie,
faktor kvality;
b) Paralelný rezonančný obvod so skutočnými prvkami, podmienka rezonancie,
faktor kvality;
c) Viacnásobná rezonancia, výpočet seériových a paralelných rezonančmých frekvencií
reaktančného rezonančného dvojpólu.
12. Vlastnosti skutočných pasívnych prvkov striedavých harmonických obvodov:
a) Skutočné rezistory- odporníky, vlastnosti, náhradné schémy pre nízke, vysoké
a veľmi vysoké frekvencie, fázorové diagramy;
b) Skutočné kapacitory- elektrické kondenzátory, vlastnosti, náhradné schémy pre
nízke a veľmi vysoké frekvencie, fázorové diagramy;
c) Skutočné induktory- indukčné cievky, vlastnosti, náhradné schémy pre nízke
a vysoké frekvencie, fázorové diagramy.
13. Obvody s indukčne viazanými prvkami:
a) Indukčná väzba dvoch cievok, vlastná a vzájomná indukčnosť, indukované napätie
následkom vlastnej a vzájomnej indukcie, koeficient indukčnej väzby;
b) Analýza obvodov so vzájomnými indukčnosťami metódou slučkových prúdov,
zostavenie rovníc pre konkrétny obvod, vzduchový transformátor;
c) Dvojica indukčne viazaných induktorov, výsledná indukčnosť dvoch indukčne
viazaných induktorov zapojených α) do série a β) paralelne.
14. Trojfázové prenosové sústavy 1:
a) Trojfázové generátory, zapojenie 3-fázového zdroja do hviezdy a do trojuholníka;
b) Fázorové diagramy zapojení, fázové a združené veličiny oboch zapojení, sled fáz;
c) Vzájomné prepojenie 3-fázového zdroja a spotrebiča do hviezdy, analýza obvodu
metódou paralelných generátorov (Millmanova veta, t.j. metóda uzlových napätí
pre 1 nezávislý uzol);
15. Trojfázové prenosové sústavy 2:
a) Vzájomné prepojenie zdroja a spotrebiča: trojuholník- hviezda a jeho analýza;
b) Vzájomné prepojenie zdroja a spotrebiča: trojuholník - trojuholník a jeho analýza;
c) Výkon v trojfázových sústavách (nesúmerných a súmerných).
Download

Tématické celky ku skúške z TE1