Individuálny učebný plán
DEJEPIS
Trieda: SEKUNDA (II.OA)
Školský rok: 2013/2014
Vyučujúci: Lukáš Gallo
Hodnotenie: 1. Písomná skúška
2. Ústna skúška
3. zošit – každý študent si musí založiť zošit, do ktorého si vypracuje odpovede
na otázky podľa individuálneho učebného plánu
4. projekt – v MS Powerpointe – aspoň 6 slajdov, treba zahrnúť vlastné
názory, obrázky, nielen fakty. Témy na projekt budú 2 za každý
polrok, z ktorých si študent vyberie ľubovoľnú. Projekt treba
vedieť aj prerozprávať, nielen priniesť!!!
Skúška:
na základe uvedených 4 bodov a to vždy pred I. a II. polrokom, príp.
priebežne, podľa dohody s vyučujúcim
Kontakt: v prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov ma môžete kontaktovať:
e-mail: [email protected]
1
1.POLROK
1. VEĽKÁ MORAVA
a) Kedy ako vznikla Veľká Morava?
b) Kto vládol v Nitrianskom a kto v Moravskom kniežatstve?
c) Čo vieš o kniežati Rastislavovi a Svätoplukovi?
d) Kedy a prečo zanikla Veľká Morava
e) Kedy prišli na Veľkú Moravu sv. Konštantín a Metod?
f) Popíšte pôsobenie sv. Konštantína a Metoda na Veľkej Morave - o čo sa zaslúžili?
g) Čo je to hlaholika?
h) Popíšte ich výpravu do Ríma.
i) Čo je to hradisko? Vieš nejaké príklady na Slovensku?
2. SLOVÁCI V UHORSKOM KRÁĽOVSTVE
a) Aká dynastia položila základy Uhorského štátu?
b) Čo vieš o 1.uhorskom kráľovi - sv. Štefanovi? Prečo bol vyhlásený za svätého?
c) Popíš vládu Ondreja II. - prečo bol slabým panovníkom? Kedy bola vydaná Zlatá
bula a čo sa v nej písalo?
d) Za ktorého panovníka vtrhli na územie Slovenska Tatári? Kedy sa odohrala bitka
na rieke Slaná a ako dopadla?
e) Čo to boli mestské privilégiá? Vieš niektoré vymenovať?
f) Čo vieš o Matúšovi Čákovi Trenčianskom? Prečo sa nazýva aj Pán Váhu a Tatier?
g) Aká dynastia nastupuje po dynastii Arpádovcov?
h) Čo vieš o vláde Karola Róberta?
i) Aký mali význam banské mestá?
j) Popíš vládu 1.cisára na uhorskom tróne - Žigmunda Luxemburského.
k) Popíš vládu Mateja Korvína.
l) Kedy, kde a kým bola založená Academia Istropolitana?
TÉMY PROJEKTOV ZA I. POLROK:
a) Sv. Konštantín a Metod - ich život a prínos
b) Vyberte si niektorého uhorského kráľa a spracujte o ňom projekt
2.POLROK
3. DEJINY NOVOVEKU
a) Vysvetlite pojmy: humanizmus a renesancia.
b) V ktorom štáte vznikli a prečo?
c) Vymenujte aspoň 2 renesančných umelcov (Leonardo daVinci, Michelangelo
Buonaroti a pod.)
d) Kto vynašiel kníhtlač a kedy to bolo?
e) Aké boli príčiny zámorských objavov?
f) Vymenujte niektoré objavné plavby (Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama, a pod.)
g) Kedy a kým bola objavená Amerika?
h) Čo vieš o ríši Inkov? Na území ktorého štátu sa rozprestierala?
2
i) Vysvetlite pojem: kolónia
j) Vysvetlite pojem: reformácia - čo bolo jej príčinou a ako sa skončila?
k) Kto to bol Martin Luther?
l) Kto je zakladateľom rehole Jezuitov?
m) Vysvetlite pojem: manufaktúra.
n) Čo je to osvietenstvo? Aké má znaky? Vymenuj niektorých osvietencov?
o) Čo je to Encyklopédia?
p) Vysvetlite pojem: osvietenský absolutizmus.
4. HABSBURSKÁ MONARCHIA
a) Popíšte bitku pri Moháči - kedy, kto a ako sa skončila?
b) Čo s stalo s územím Uhorska po bitke pri Moháči?
c) Akou bitkou boli Turci definitívne vyhnaní z Uhorska (1683)?
d) Kto to bol Juraj Jánošík a čím sa preslávil?
e) Kto to bol Mikuláš Oláh a Peter Pázmaň?
f) Kto a kedy založil Trnavskú univerzitu?
g) Popíš vládu Márie Terézie - jej život, domácu i zahraničnú politiku.
h) Vymenuj jej najdôležitejšie reformy (Tereziánsky urbár, reforma školstva a pod.)
i) Popíšte vládu jej syna Jozefa II. - Aké boli jeho najdôležitejšie reformy?
j) Kto to bol Matej Bel a Samuel Mikovíni?
TÉMY PROJEKTOV ZA II. POLROK:
c) Vyberte si niektorého renesančného umelca a spracujte o ňom projekt
d) Popíšte ľubovoľnú objavnú plavbu a popíšte ju.
DEJEPIS
KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE
1. ÚSTNA SKÚŠKA
2. PÍSOMNÁ SKÚŠKA
a) Test
3. PODKLADY KU SKÚŠKE
a) sylaby
b) projekt
STUPNICA HODNOTENIA:
3
100% - 90% = 1
89% - 75% = 2
74% - 60% = 3
59% - 45% = 4
44% - 0% = 5
Vypracované sylaby a projekt slúžia ako podklad ku skúške, študent
nemôže vykonať skúšku z uvedeného predmetu, pokiaľ ich nemá
dostatočne vypracované!!!
Vypracoval: L. Gallo, uč. DEJ
4
Download

DEJEPIS