1
Textový procesor Microsoft Word 2007
TEXTOVÝ PROCESOR - MICROSOFT WORD 2007
Microsoft Word 2007 je súčasťou kancelárskeho balíka Microsoft Office 2007.
Microsoft Word je rozsiahly programový produkt, ktorý ponúka množstvo nástrojov
na vytváranie profesionálnych textových dokumentov, efektívne formátovanie textu,
vkladanie obrázkov, tabuliek, tlač dokumentov a pod.
MS Word môžeme spustiť viacerými spôsobmi:
 Príkazom z ponuky ŠTART → VŠETKY PROGRAMY → MICROSOFT OFFICE →
MICROSOFT WORD.
 Kliknutím na tlačidle Microsoft Word na paneli rýchleho spustenia,
 Kliknutím na ikone Microsoft Word, ak je vytvorená skratka (zástupca) na
pracovnej ploche.
 Otvorením už existujúceho súboru.
Okno aplikácie
Tlačidlo
Office
Titulný riadok
Pás kariet
Rýchly prístup
Príkazy zo skupín
Pracovná
plocha Wordu
Stavový riadok
Obr. 5.1 Okno MS Word 2007
Po spustení programu MS Word 2007 sa ukáže graficky upravené okno, ktoré sa
v mnohom líši od predchádzajúcich verzií Wordu. Samotné rozloženie okna je na prvý
pohľad iné, pre ľudí pracujúcich s Wordom po prvýkrát výhodné, no pre ľudí, ktorí
prechádzajú na Word 2007 z predchádzajúcich verzií, možno trochu chaotické.
V každom prípade však ide len o praktickú skúsenosť s týmto novým vzhľadom.
V Titulnom riadku je názov programu, teda Microsoft Word a názov aktuálneho
súboru. Úplne vľavo je umiestnený panel s nástrojmi Rýchly prístup. Štandardne sa
na tomto paneli nachádzajú tlačidlá na uloženie dokumentu a tlačidlo na krok späť.
Tlačidlo Späť dokáže vrátiť akúkoľvek zmenu v dokumente o niekoľko krokov. Na
panel Rýchly prístup môžeme pridať i ďalšie ovládacie prvky, ktoré často používame.
V pravej časti titulného riadku sú tlačidlá pre zmenu veľkosti okna a zatváracie
tlačidlo. V ľavom hornom rohu sa nachádza tlačidlo Office, ktoré v podstate nahrádza
príkaz Súbor z predchádzajúcich verzií. Tu sa nachádzajú príkazy, ktoré sú veľmi
často používané na prácu so samotným súborom: Nový, Otvoriť, Uložiť ako, Tlačiť,
atď.
Najdôležitejšie príkazy tlačidla Office:
 Nový – vytvorí nový dokument alebo otvorí šablónu.
 Otvoriť – otvorí existujúci dokument.
 Uložiť – uloží už raz uložený dokument.
 Uložiť ako – uloží dokument pod novým menom alebo typom súboru.
 Tlačiť – vytlačí dokument.
 Pripraviť – nastavenie vlastností dokumentu a oprávnení.
 Odoslať – odoslanie dokumentu emailom, vytvorenie PDF.
 Publikovať – publikovanie na blogu.
 Zavrieť – zatvorí dokument, aplikácia zostane spustená.
 Možnosti aplikácie Word – otvorí okno Možnosti.
 Ukončiť aplikáciu Word – zatvorí všetky dokumenty a ukončí celú aplikáciu.
 Dôležité
Pri ukladaní dokumentov vo Worde 2007 nastala oproti predchádzajúcim verziám
zmena v prípone. Štandardnou príponou Wordu po celé roky bola prípona DOC.
Vo Worde 2007 je to prípona DOCX. V praxi to znamená, že ak uložíme dokument
v tomto novom formáte, tak užívateľ používajúci predchádzajúcu verziu Wordu
nebude môcť tento dokument otvoriť, ak nemá nainštalovanú aktualizáciu alebo
konvertor súborov.
V hornej časti obrazovky sa nachádza tzv. Pás kariet – novinka Office 2007. Panely a
tlačidlá na tomto páse sa menia podľa toho, na ktorú kartu klikneme. Jednotlivé
záložky obsahujú príkazy, ktoré sú do danej záložky zaradené. Štandardne sú tu
prístupné karty Domov, Vložiť, Rozloženie strany, Referencie, Korešpondencia,
Posúdiť a Zobraziť.
Domov
Tu sa nachádzajú príkazy, ktoré sa vo Worde používajú najčastejšie.
Teda práca s kopírovaním, prilepovaním, formátovaním textu, práca
s odsekom, štýly, ...
Obr. 5.2
Vložiť
Karta Domov
Na tejto karte príkazov sa nachádzajú všetky objekty, ktoré sa do
textového dokumentu dajú vložiť. Je to napríklad tabuľka, obrázky,
Textový procesor Microsoft Word 2007
ClipArty, ale nachádzajú sa tu aj príkazy pre hlavičku a pätu, pre
vloženie textového poľa, symbolov...
Obr. 5.3
Rozloženie strany
Karta Vložiť
Táto karta obsahuje všetko týkajúce sa vzhľadu strany
samotného dokumentu. Natavenie okrajov, orientácie papiera,
veľkosť, práca so stĺpcami a so zlomami. Takisto sa tu dá
nastavovať veľkosť predvolenej zarážky, alebo aj veľkosť
medzier pred a za odsekom.
Obr. 5.4
Karta Rozloženie strany
Referencie Táto karta je určená na zjednodušenú prácu s obsahom dokumentu,
s poznámkami pod čiarou, citáciami, na prácu s popisom obrázkov, alebo
tabuliek a takisto pre prácu s odkazmi potrebnými pre vytvorenie
registra.
Obr. 5.5
Korešpondencia
Túto kartu využívame pri práci s tvorbou obálok, menoviek alebo
pri práci s hromadnou korešpondenciou.
Obr. 5.6
Posúdiť
Karta Referencie
Karta Korešpondencia
Táto karta je určená pre prácu s kontrolou pravopisu a gramatiky,
s vkladaním komentárov, so sledovaním zmien a zabezpečením
dokumentu.
Obr. 5.7
Karta Posúdiť
Zobraziť
Slúži ako pomôcka pre iný typ zobrazovania dokumentov, pre skrývanie
a zobrazovanie pravítka, štruktúry dokumentu, ale aj na zmenu mierky
zobrazenia a prepínanie medzi otvorenými oknami Wordu.
Obr. 5.8
Karta Zobraziť
Lišta nachádzajúca sa pri spodnom okraji okna Wordu sa nazýva Stavový riadok.
Pôvodne slúžila iba na zobrazovanie informácií, teraz sú tu umiestnené aj ovládacie
prvky. V ľavej časti je zobrazený počet strán, počet slov a aktuálne nastavený jazyk
dokumentu. Kliknutím na jazyk môžeme prepínať spomedzi ponúkaných jazykov
dokumentu. Na stavovom riadku sa vpravo nachádzajú tlačidlá na zväčšovanie
a zmenšovanie náhľadu dokumentu.
Režimy zobrazenia dokumentu
Word ponúka na zobrazenie dokumentu niekoľko režimov, ktoré sa od seba významne
líšia:
 Rozloženie pri tlači – V tomto zobrazení sa vytvára dokument najčastejšie. Sú tu
zobrazené všetky štandardné prvky užívateľského rozhrania programu, jednotlivé
strany sú graficky oddelené akoby skutočným koncom a začiatkom strany.
Zobrazené sú tiež hlavička a päta dokumentu.
 Zobrazenie na čítanie na celú obrazovku – Vedľa seba sú zobrazené dve celé
strany dokumentu, väčšina ovládacích prvkov je skrytá.
 Webové rozloženie – V tomto režime je možné vidno dokument ako webovú
stránku.
 Obrys – Toto zobrazenie sa riadi úrovňami nadpisov a podnadpisov, na základe
štruktúry vytvára z celého textu dokumentu odrážkovú osnovu.
 Koncept – Zobrazuje síce dokument bežným spôsobom, konce stránok sú však iba
naznačené čiarkovanou čiarou, nie je vidieť hlavičku a pätu dokumentu.
1.1 Základné nastavenia programu Word
Po kliknutí v ponuke tlačidla Office na tlačidlo Možnosti programu Word sa
dostaneme k základným nastaveniam programu Word 2007. V ľavej časti okna sa
vyberá skupina nastavení, ktorá sa zobrazuje v pravej časti okna.
V skupine Obľúbené sa dajú nájsť nasledujúce možnosti:
 Pri výbere zobraziť miniatúrny panel s nástrojmi – automaticky sa zobrazí
plávajúci panel nástrojov vo chvíli, keď sa označí časť textu.
 Povoliť živú ukážku
 Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi – karta Vývojár ponúka funkcie
vytvárania makier a šablón.
 Otvoriť prílohy e-mailu v zobrazení Čítanie na celú obrazovku
 Farebná schéma
 Štýl obrazovkového komentára
 Meno používateľa a Iniciálky
Textový procesor Microsoft Word 2007
Po kliknutí na tlačidlo Nastavenie jazyka, je možné vybrať si z ponúkaných
dostupných jazykov na úpravu dokumentu a primárneho jazyka.
Obr. 5.9
Dialógové okno Možnosti programu Word
1.2 Vytvorenie nového dokumentu
Po spustení Wordu sa automaticky otvorí nový prázdny dokument s predvoleným
názvom Dokument1. Ak nám vyhovuje preddefinované nastavenie nového
dokumentu môžeme začať s písaním alebo vkladaním rôznych objektov.
Obr. 5.10 Dialógové okno Nový dokument
2.2.1 Využitie šablón
MS Word 2007 prináša vylepšený spôsob vytvárania nového dokumentu. Ak klikneme
na tlačidlo Office a z ponuky vyberieme Nový, otvorí sa dialógové okno Nový
dokument, ktoré je rozdelené na tri časti: v ľavom stĺpci Šablóny sú zobrazené
kategórie šablón, v prostrednom stĺpci aktuálne dostupné šablóny zvolenej kategórie
a v pravom stĺpci náhľad aktuálne vybranej šablóny. Šablóny obsahujú prednastavené
rôzne parametre dokumentu, zároveň môžu obsahovať vopred pripravený obsah.
2.2.2 Nastavenie okrajov dokumentu a orientácia papiera
Pred začatím písania by sme si mali skontrolovať nastavenie rozmerov strany
a okrajov. Tieto nastavenia sa dajú skontrolovať a zmeniť tak, že klikneme na kartu
Rozloženie strany, kde je možné pohodlne nastaviť šírku okrajov, orientáciu strany,
veľkosť papiera. Ak chceme dokument po vytlačení zviazať, môžeme okrem
štandardných okrajov nastaviť i okraje na väzbu. Najskôr určíme Umiestnenie väzby
a následne nastavíme okraj pri položke Na väzbu. Takto nastavený okraj bude pridaný
navyše k už nastavenému okraju vľavo.
Obr. 5.11 Dialógové okno Nastavenie strany – Okraje
Vytváranému dokumentu môžeme určiť orientáciu papiera na výšku alebo na šírku,
podľa aktuálnych potrieb. K nastaveniu orientácie sa dostaneme na karte Rozloženie
strany v skupine Nastavenie strany.
2.2.3 Veľkosť strany
Rozmery strany môžeme vybrať z predvolených možností, keď na karte Rozloženie
strany v skupine Nastavenie strany klikneme na tlačidlo Veľkosť. Z otvorenej
Textový procesor Microsoft Word 2007
ponuky potom môžeme vybrať niektorý z prednastavených rozmerov strany. Ak
chceme nastaviť neštandardný formát strany, klikneme v danej ponuke na Ďalšie
veľkosti papiera, následne môžeme zadať presné rozmery strany v centimetroch.
Veľkosť strany sa nemusí týkať celého dokumentu, môžeme ju určiť aj pre jednotlivú
stranu, nezávisle na ostatných – pri položke Použiť na, zmeníme voľbu na Od tohto
miesta ďalej.
2.2.4 Stĺpce
Text v dokumente môžeme rozdeliť aj na viaceré stĺpce, pokiaľ sa to od nás vyžaduje.
Na karte Rozloženie strany v skupine Nastavenie strany kliknime na možnosť Stĺpce
a môžeme nastaviť vopred definovaný počet alebo zarovnanie stĺpcov. Ak chceme
nastaviť stĺpce detailnejšie, vyberieme položku Ďalšie stĺpce. V dialógovom okne
potom môžeme okrem predvolených typov nastaviť parametre stĺpcov ručne.
Ak však zmeníme veľkosť medzery, automaticky sa upraví šírka stĺpcov. Keď
potrebujeme vytvoriť stĺpce s rôznou šírkou, zrušíme zaškrtnutie voľby Rovnaká šírka
stĺpcov. Okrem pridania zvislej čiary medzi stĺpce môžeme tiež určiť, či sa má zmena
uplatniť na celý dokument alebo iba od tohto miesta ďalej.
Obr. 5.12 Dialógové okno Stĺpce
2.2.5 Vkladanie novej sekcie
Ak chceme mať oddelené jednotlivé časti dokumentu (napríklad kapitoly), musíme
rozdeliť dokument na viac sekcií. Táto možnosť dovoľuje inak formátovať jednotlivé
sekcie (napríklad vložiť inú hlavičku, pätu, čísla strán...). Okrem konca oddielu
môžeme pomocou tejto ponuky vložiť aj koniec strany, avšak so zachovaním jedinej
sekcie.
2.2.6 Nastavenie pozadia strany a vodotlač
Pozadie strany je možné nastaviť na karte Rozloženie strany v skupine Pozadie
strany. Jednotlivé stránky vytváraného dokumentu môžu mať nastavenú rôznu
vodotlač, farbu strany a orámovanie celej strany.
Dokumenty je možné veľmi ľahko označiť vodoznakom našikmo cez celú stranu.
Nemusíme používať obrázok vytvorený v inom programe, stačí použiť na to určenú
funkciu Wordu.
Vodoznak sa automaticky vloží na všetky strany dokumentu. Obdobným spôsobom
môžeme na pozadie vložiť vodoznak pomocou obrázku. Ak chceme vodotlač
odstrániť, klikneme v skupine Pozadie strany na tlačidlo Vodotlač a vyberieme
položku Odstrániť vodotlač.
Obr. 5.13 Dialógové okno Tlačená vodotlač
1.3 Karta Domov
Ako prvá skupina na tejto karte je skupina Schránka, kde sa nachádzajú nástroje
na vystrihnutie, kopírovanie a prilepenie textu či rôznych objektov. Ďalšou možnosťou
je aj kopírovanie formátu, pomocou ktorého je možné na vybraný text aplikovať
nastavenia formátu inej časti textu alebo odseku. Všetky dôležité úpravy textu je
možné urobiť na tejto karte alebo pomocou miestnej ponuky po kliknutí pravým
tlačidlom nad označeným textom. Textu je možné priradiť rôzne parametre (typ,
veľkosť, farbu písma, zarovnanie, tučný rez, podčiarknuté, kurzíva, atď.).
Približne v strede spomínanej karty sa nachádza skupina na upravenie časti alebo
celého odseku. Všetky tieto parametre sa môžu priradiť textu buď ručne, alebo
Textový procesor Microsoft Word 2007
pomocou tzv. štýlov. Úplne vpravo je umiestnená skupina s úpravami, kde je asi
najčastejšou funkciou hľadanie slova alebo celého výrazu.
2.3.1 Formátovanie písma
Na karte Domov v skupine Písmo sa nachádzajú všetky dôležité príkazy na
formátovanie písma. Pri úpravách textu je to najčastejšie používaná skupina tlačidiel.
Úpravu textu je možné realizovať pomocou nastavenia typu písma (štandardné texty
bývajú písané typom Times New Roman), jeho veľkosti (štandardne 12 bodov) a farby
(napr. čierna farba). Popri spomínaných základných nastaveniach formátu písma je
možné použiť aj funkciu tučného rezu, kurzívy alebo podčiarknutého písma (bloku
textu). Medzi ďalšie nastavenia formátu písma patrí aj horný a dolný index,
prečiarknutie, veľkosť písmen, farba zvýraznenia textu a v neposlednom rade aj
funkcia vymazania celého nastaveného formátovania. Zmenu farby písma je možné
vykonať pomocou ikony Farba písma.
Obr. 5.14 Záložka Písmo
Pre podrobnejšie formátovanie písma slúži malé tlačidlo so šípkou v pravom dolnom
rohu. V otvorenom dialógovom okne je možné priradiť označenému textu požadované
zmeny.
Obr. 5.15 Dialógové okno Písmo
2.3.2 Formátovanie odseku
Skupina Odsek sa nachádza tiež na karte Domov. Okrem zarovnania textu ponúka aj
odrážky, číslované zoznamy, ohraničenie a ďalšie nástroje na formátovanie textu.
Ponuka podrobného formátovania odseku sa vyvolá podobne ako ponuka
formátovania písma prostredníctvom malej šípky vpravo dolu.
Obr. 5.16 Dialógové okno Odsek
Odrážky a číslovanie
Na vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo číslovaný zoznam je najlepšie napísať
najskôr samotný text, z dôvodu vyhnutia sa problémom s formátovaním. Obzvlášť to
platí pri viacúrovňovom zozname. Jednotlivé úrovne zoznamu sa dajú vytvoriť
pomocou tabulátoru, ktorý odsadí text od ľavého okraja. Word ponúka viacero štýlov
odrážok, prípadne číslovania, štýl je možné kedykoľvek v budúcnosti zmeniť.
Obr. 5.17 Odrážky a číslovania
Textový procesor Microsoft Word 2007
Pri zmene zarovnania textu je potrebné najskôr vybrať text a následne kliknúť na
tlačidlo zarovnania textu vľavo, na stred, vpravo alebo do bloku. Po kliknutí na
tlačidlo Riadkovanie je možné vybrať si z ponúkaných možností 1,0 - 3,0. Ďalej je tu
aj možnosť pridať medzeru pred alebo za odsek.
Podfarbenie odseku
Celý odsek je možné podfarbiť. Ikona podfarbenia sa nachádza vpravo od ikony
nastavenia riadkovania. Je možné vybrať si z prednastavených farieb alebo sa dajú
farby aj namiešať podľa vlastnej potreby.
Obr. 5.18 Výber podfarbenia odseku
Pre podfarbenie niektorých ďalších odsekov v dokumente rovnakou farbou, stačí už
len kliknúť na tlačidlo Podfarbenie. Na zrušenie tieňovania sa používa obdobný
postup, ale namiesto farby sa vyberie v ponuke položka Bez farieb.
2.3.3 Štýly
Na formátovanie textu celého dokumentu je vhodné použiť tzv. Štýly. Každému
odseku (znaku) môže byť priradený určitý štýl, ktorý zahŕňa nastavenie formátovania
písma a odseku. Po priradení tohto štýlu odseku, celý text odseku sa sformátuje presne
podľa nastaveného formátu. Štýl môže obsahovať všetky parametre formátovania
dostupné vo Worde. Štýly môžeme vytvárať, upravovať i mazať; zároveň môžeme
štýly prenášať do iných dokumentov.
Obr. 5.19 Skupina Štýly
Plávajúce okno Štýly
Okrem skupiny Štýly, ktorá obsahuje tlačidlá s náhľadmi, môžeme aktivovať
plávajúce okno so zoznamom štýlov. Skupina Štýly je dostupná iba vtedy, keď sa
nachádzame na karte Domov. Plávajúce okno so zoznamom štýlov však môžeme mať
po ruke neustále, i keď sa prepneme na inú kartu. Okno aktivujeme kliknutím na malú
Word
šípku v pravom dolnom rohu skupiny Štýly. Ak chceme niektorému odseku priradiť
štýl, stačí ho označiť a kliknúť na požadovaný štýl v okne Štýly. Ak chceme vidieť
náhľady štýlov, zaškrtneme v ľavom dolnom rohu okna položku Zobraziť ukážku.
Úprava štýlu
Ak je nastavenie štýlu nevyhovujúce, môžeme ho zmeniť a upraviť podľa vlastných
požiadaviek. Po úprave štýlu sa automaticky preformátujú všetky odseky s priradeným
štýlom.
Obr. 5.20 Dialógové okno Úprava štýlu
K najdôležitejším nastaveniam štýlu sa dostaneme priamo v hlavnom okne Úprava
štýlu, môžeme tu meniť nasledujúce parametre: Názov, Typ štýlu, Štýl založiť na, Štýl
nasledujúceho odseku, Formátovanie
K pokročilejším nastaveniam formátovania štýlu sa dostaneme cez ponuku tlačidla
Formát, ktoré sa nachádza v ľavom dolnom rohu okna Upraviť štýl. Nájdeme tu
odkaz na jednotlivé kategórie formátovania, kategórie Písmo, Odsek a Číslovanie sú
totožné s formátovaním popísaným v časti Formátovanie textu.
Obr. 5.21 Ponuka tlačidla Formát
Textový procesor Microsoft Word 2007
Tabulátor a zarovnanie od okraja
Pri vytváraní dokumentu je často nutné zarovnať niektoré položky pod seba v rovnakej
vzdialenosti od okraja strany; k tomu slúži kláves Tabulátor. Ak počas písania textu
stlačíme tento kláves, textový kurzor preskočí o určitú vzdialenosť doprava. Ak
použijeme na ďalšom riadku opäť kláves Tabulátor, budú riadky zarovnané celkom
rovnako od okraja. Ak stlačíme tabulátor viackrát, textový kurzor sa vždy posunie
o určitú vzdialenosť doprava. Táto vzdialenosť je určovaná tzv. zarážkami, ktoré sú
prednastavené na rovnakú hodnotu cca 2 cm.
Obr. 5.22 Dialógové okno Tabulátory
Ohraničenie a tieňovanie
Odseku môžeme pridať ohraničenie, tieňovanie a podfarbenie. Všetky tieto možnosti
jednoducho nastavíme opäť v nastavení formátovania priamo v štýle. Ak sa prepneme
na záložku Podfarbenie, môžeme nastaviť farbu alebo vzor pozadia odseku. Voľby sa
zobrazujú v náhľade priamo v okne, máme tak ihneď prehľad o tom, ako budú
požadované zmeny vyzerať.
Obr. 5.23 Dialógové okno Orámovanie a podfarbenie
Word
Rám
Rám definuje textový rám v stanovenej veľkosti umiestnený na požadované miesto na
strane. V štýle môžeme nastaviť, že všetky odseky daného štýlu sa majú zobraziť
v neviditeľnom ráme s veľkosťou napríklad 11 cm, vzdialenom 3 cm od ľavého okraja.
Ostatný text môže rám plynule obtekať.
Obr. 5.24 Dialógové okno Rám
Nastavenie jazyka
Automatická kontrola gramatiky funguje správne iba vtedy, ak máme správne zvolený
jazyk dokumentu. Avšak ak používame v dokumente text vo viacerých jazykoch,
môžeme použiť nastavenie jazyka priamo v štýle odseku. Jazyk daného štýlu môžeme
nastaviť tak, že v ponuke tlačidla Formát v dialógovom okne Úprava štýlu vyberieme
položku Jazyk.
Nový štýl
Na vytvorenie celkom nového štýlu klikneme na tlačidlo Nový štýl, ktoré sa nachádza
v ľavom dolnom rohu okna Štýly. Teraz by sme mali nastaviť najmä tieto parametre:
Názov štýlu, Typ štýlu, Štýl založiť na, Štýl nasledujúceho odseku
K veľmi pokročilému nastaveniu štýlu sa dostaneme cez tlačidlo Správa štýlov, ktoré
sa nachádza pri spodnom okraji okna Štýly.
Sady štýlov
V porovnaní so staršími verziami Wordu prináša Word 2007 tzv. Sady štýlov. Ide
vždy o súbor štýlov, ktorý obsahuje všetky dôležité štýly (názov, nadpisy niekoľkých
úrovní, bežný text, zvýraznenie, citácie a pod.). Ak naformátujeme text vstavanými
štýlmi Wordu, môžeme potom pomocou sady štýlov preformátovať celý dokument
podľa nastavení danej sady.
Textový procesor Microsoft Word 2007
Obr. 5.25 Predvolené sady štýlov
1.4 Karta Vložiť
Do dokumentu môžeme vkladať okrem textu rôzne objekty. Okrem obrázkov
a fotografií, ktoré sú umiestnené v počítači, to môžu byť i grafické objekty vytvorené
priamo vo Worde. V porovnaní so staršími verziami prináša Word 2007 práve
v oblasti multimédií a grafiky niekoľko noviniek a pochopiteľne i zmenu práce
s grafickými prvkami v dokumente. Okrem výhradne grafických prvkov môžeme tiež
vkladať do dokumentu textové polia, ktoré sú nezávislé na ostatnom texte. Väčšinu
možností práce s týmito objektmi nájdeme na karte Vložiť.
2.4.1 Obrázky
Asi najčastejším prvkom, ktorý budeme chcieť do dokumentu vložiť, sú obrázky alebo
fotografie. V prípade, že je obrázok práve označený vidíme okolo obrázka rám
s niekoľkými bodmi – v rohoch sú body vyznačené malými kolieskami, uprostred hrán
obrázka štvorčekmi, nad obrázkom je zelené koliesko. Tieto body predstavujú
ovládacie prvky, ktorými môžeme meniť určité parametre obrázka – konkrétne jeho
veľkosť a natočenie.
Zmena veľkosti a otočenia
Zmena veľkosti obrázka pomocou myši je síce šikovná, ale nepresná. Ak potrebujeme
zadať presné rozmery obrázka, klikneme pravým tlačidlom myši nad obrázkom
a z miestnej ponuky vyberieme Veľkosť. V dialógovom okne potom môžeme presne
určiť veľkosť obrázka v centimetroch alebo percentuálnom zmenšení (zväčšení).
Word
Obr. 5.26 Dialógové okno Veľkosť
Zarovnanie obrázka
Obrázok je štandardne zarovnaný k ľavému okraju strany. Obdobne ako text ho
môžeme zarovnať i na stred alebo k ľavému okraju. Najskôr označíme obrázok
a klikneme na požadované tlačidlo zarovnania v skupine Odsek na karte Domov.
Obtekanie textu
Obrázok je štandardne vložený do dokumentu bez obtekania textu, text teda pokračuje
až pod obrázkom.
Obr. 5.27 Miestna ponuka možností zalamovania textu
Textový procesor Microsoft Word 2007
Pokročilé úpravy obrázka
Ak je obrázok označený, objaví sa v pravej časti pásu kariet červene podsvietený nápis
Nástroje obrázkov. Pod týmto nápisom pribudne nová karta Formát, ktorá je aktívna,
iba vtedy, ak je označený obrázok. Táto karta sa objaví aj vtedy, keď sú označené
niektoré iné objekty, štandardne nie je vidieť, pretože sa vzťahuje iba k zvláštnym
nastaveniam určitého typu objektu.
Obr. 5.28 Karta Formát pre nástroje na úpravu obrázkov
Na karte Formát môžeme urobiť veľa pokročilých nastavení obrázku, niektoré z nich
sú veľmi užitočné. Keď je obrázok málo svetlý, môžeme v skupine Upraviť zmeniť
jeho Jas a Kontrast. Stačí kliknúť na príslušné tlačidlo a zvoliť zmenu v percentách.
V skupine Štýly obrázkov sú umiestnené prednastavené štýly úpravy obrázkov
s náhľadmi. V tejto skupine sa nachádza aj tlačidlo Tvar obrázka, ak klikneme na toto
tlačidlo, objaví sa ponuka mnohých tvarov, do ktorých môže byť obrázok orezaný.
Tlačidlo Orámovanie obrázka otvorí ponuku farieb, ak klikneme na niektorú
z ponúkaných farieb, objaví sa okolo obrázka farebný rámček. Posledným v skupine
Štýly obrázkov je tlačidlo Efekty obrázkov, ktoré otvorí ponuku s desiatkami
prednastavených efektov (okrem rôznych tvarov a tieňov tu nájdete dokonca
i priestorové efekty). K ďalším pokročilým úpravám obrázka a nastaveniam sa
dostaneme cez miestnu ponuku, keď vyberieme položku Formátovať obrázok.
2.4.2 ClipArt
ClipArt existoval už v predchádzajúcich verziách Wordu. V zásade ide o účelovú
grafiku (dnes už i fotografie), ktorú môžeme ihneď vložiť do dokumentu bez toho, aby
sme museli niečo maľovať alebo hľadať na internete. Word 2007 obsahuje možnosť
automatického vyhľadávania ClipArtov. S ClipArtom môžeme pracovať rovnako ako
s obrázkom.
Obr. 5.29 Okno Obrázky ClipArt
2.4.3 Tvary
Niekedy dokáže jediná šípka vysvetliť viac ako odsek textu. Názornosť dokumentu je
preto dobré umocniť použitím schém. Na to však potrebujeme rôzne šípky, obdĺžniky,
popisy a ďalšie prvky. Word ponúka pre tento prípad tzv. tvary. Ďalej môžeme
s tvarom opäť pracovať obdobne ako s obrázkom, väčšina funkcií je dostupná na karte
Formát, ktorá sa objaví, iba ak je označený vložený tvar.
Obr. 5.30 Ponuka dostupných tvarov
2.4.4 Grafy
Jedným z pokročilých objektov, ktoré môžeme využiť v dokumentoch vo Worde, sú
grafy. Tými môžeme názornou metódou podporiť prezentované fakty.
V skutočnosti sú grafy úzko previazané s aplikáciou Excel, v ktorej sú zadávané
zdrojové údaje pre grafy. Nemusíme sa však obávať spúšťania Excelu, keď chceme
vytvoriť graf; Word automaticky spustí Excel a ponúkne užívateľské rozhranie,
v ktorom môžeme zdrojové údaje pre graf pohodlne zadávať.
Obr. 5.31 Zobrazenie okien MS Wordu 2007 a MS Excelu 2007
2.4.5 Tabuľky
Textový procesor Microsoft Word 2007
Vo Worde môžeme využívať dva typy tabuliek. Prvý typ je tabuľka vytvorená priamo
ako súčasť dokumentu. Druhý typ je síce tiež súčasťou dokumentu, v skutočnosti je to
vložený objekt Excelu. Pre obyčajné tabuľky postačí prvý typ, ak však chceme
využívať vzorce a výpočty, musíme použiť vloženú tabuľku Excelu.
Obr. 5.32 Ponuka tlačidla Tabuľka
Vloženie tabuľky
V dialógovom okne môžeme presne definovať výšku i šírku tabuľky. V časti
Automatické prispôsobovanie môžeme buď presne určiť šírku stĺpca, alebo
definovať automatické usporiadanie tabuľky.
Obr. 5.33 Dialógové okno Vložiť tabuľku
Tabuľku je možné navrhnúť aj pomocou kreslenia jednotlivých čiar. Ak vyberieme
v ponuke tlačidla Tabuľka možnosť Navrhnúť tabuľku, zmení sa kurzor myši na
ceruzu. Ťahom najskôr nakreslíme okrajový rámček tabuľky, následne môžeme kresliť
jednotlivé čiary tabuľky. Ak je tabuľka označená (teda ak sa nachádzame v niektorej z
buniek tabuľky), objavia sa na páse kariet karty Návrh a Rozloženie, obdobne ako pri
práci s inými objektmi. Tieto karty sa vzťahujú iba k úpravám tabuľky.
Word
Orámovanie buniek
Okrem štýlov tu nájdeme aj niektoré voľby ohraničenia buniek v tabuľke. Ohraničenie
buniek tabuľky (alebo celej tabuľky) môžeme taktiež určiť pomocou funkcie skupiny
Kresliť orámovanie. Táto funkcia je veľmi intuitívna, ponúka navyše kompletné
možnosti ohraničenia, vrátane farby a druhu čiary.
Obr. 5.34 Ponuka orámovania
Ak chceme naopak niektoré ohraničenie vymazať, klikneme v skupine Kresliť
orámovanie na tlačidlo Guma a postupujeme obdobne ako pri kreslení čiary.
Vlastnosti tabuľky
K väčšine nastavení tabuľky sa dostaneme na karte Rozloženie, ktorá je aktívna iba
vtedy, keď sa nachádzame v tabuľke. Ak chceme označiť celú tabuľku, premiestnime
kurzor myši nad tabuľku, pri ľavom hornom rohu tabuľky sa objaví krížik. Po kliknutí
na tento krížik sa označí celá tabuľka.
Obr. 5.35 Dialógové okno Vlastnosti tabuľky
Textový procesor Microsoft Word 2007
Ak chceme vybrať stĺpec, riadok alebo bunku, prepneme sa na kartu Rozloženie
a vyberieme požadovanú možnosť v ponuke tlačidla Vybrať v skupine Tabuľka.
K podrobným možnostiam nastavenia tabuľky sa dostaneme cez tlačidlo Vlastnosti
v skupine Tabuľka, alebo pokiaľ v miestnej ponuke tabuľky vyberieme Vlastnosti
tabuľky. Môžeme tu zadať uprednostňovanú šírku tabuľky v centimetroch.
Zlúčenie alebo rozdelenie buniek
Tabuľka je pri vložení rozdelená pravidelnou mriežkou – tzn. všetky stĺpce a riadky
majú rovnakú veľkosť. Môže sa stať, že budeme potrebovať vytvoriť uprostred takto
pravidelnej tabuľky väčšie políčko, avšak pri zachovaní inak pravidelnej štruktúry
tabuľky. Obdobným spôsobom môžeme rozdeliť tabuľku horizontálne na dve na sebe
nezávislé tabuľky. Ak klikneme na ľubovoľnú bunku riadku, ktorý má byť posledným
riadkom prvej tabuľky a následne klikneme na tlačidlo Rozdeliť tabuľku (v skupine
Zlúčiť na karte Rozloženie). Veľkosť bunky (prípadne i výšku stĺpca) môžeme
dynamicky meniť vďaka skupine Veľkosť bunky, ktorá sa taktiež nachádza na karte
Rozloženie.
Zarovnanie a smer textu v bunke
Tlačidlá na zmenu zarovnania textu v bunke nájdeme v skupine Zarovnanie na karte
Rozloženie. Označíme bunku a klikneme na tlačidlo s požadovaným zarovnaním
textu. Smer textu v bunke sa môže líšiť od ostatných, túto funkciu môžeme využiť
napríklad v hlavičkách. Označíme bunky, v ktorých chceme zmeniť smer textu
a klikneme v skupine Zarovnanie na tlačidlo Smer textu.
2.4.6 WordArt
Túto funkciu využijeme napríklad pri tvorbe letákov alebo iných reklamných
materiálov, môže sa ale hodiť i pri tvorbe pozvánky, vizitiek a pod. Umožňuje totiž
vytvárať graficky okrasný text.
Obr. 5.36 Ponuka WordArt
2.4.7 Iniciála
Iniciála je ozdobné písmeno, ktoré je umiestnené typicky na začiatku kapitoly
(spomeňme si na staré ručne písané knihy). Aj v moderných publikáciách
Word
a tlačovinách sa môžeme s iniciálou často stretnúť, obzvlášť obľúbená je v rôznych
graficky moderne spracovaných brožúrach a časopisoch.
Obr. 5.37 Dialógové okno Iniciála
2.4.8 Rovnice
Vkladanie rovníc do textového dokumentu bol odjakživa problém kvôli veľkému
množstvu matematických symbolov a znakov, ktoré majú navyše rozdielnu veľkosť.
Word 2007 našťastie obsahuje veľmi pokročilý editor rovníc, ktorý umožňuje vložiť
do textového dokumentu i veľmi zložité vzorce a rovnice s využitím skoro všetkých
dostupných matematických symbolov. Matematický zápis môžeme v budúcnosti
kedykoľvek upravovať, rovnica sa chová ako textový objekt, ktorý je súčasťou textu
dokumentu. Ak klikneme do oblasti rovnice, môžeme ju upravovať podobným
spôsobom ako bežný text, vrátane formátovania.
Obr. 5.38 Karta Návrh – úprava rovnice
Uložené rovnice sa zobrazujú medzi ostatnými vopred pripravenými rovnicami po
kliknutí na spodnú polovicu tlačidla Rovnice v skupine Symboly na karte Vložiť.
Obr. 5.39 Ponuka uloženia do predvolených
2.4.9 Symboly
Ak chceme vložiť do dokumentu iné symboly, klikneme na tlačidlo Symbol v skupine
Symboly na karte Vložiť. Objaví sa ponuka najbežnejších symbolov, ak klikneme na
Textový procesor Microsoft Word 2007
niektorý z nich, ihneď sa vloží do textu na aktuálnu pozíciu textového kurzoru. Pre
ponuku všetkých dostupných symbolov klikneme v ponuke tlačidla Symbol na
položku Ďalšie symboly.
Obr. 5.40 Dialógové okno Symbol
2.4.10 Hlavička, päta a čísla strán
Hlavička je oblasť nad hlavným textom (prípadne iným obsahom dokumentu), päta je
naopak oblasť pod textom. Hlavičku a pätu je vidieť iba vtedy, pokiaľ máme zvolené
zobrazenie Rozloženie pri tlači (karta Zobraziť, skupina Zobrazenia dokumentov).
Do hlavičky a päty dokumentu je možné vložiť text alebo obrázky, tieto oblasti sa
upravujú oddelene od hlavného obsahu dokumentu. Hlavička a päta sa pravidelne
uplatňuje na každej strane dokumentu, presnejšie povedané sekcii. Štandardne
dokument nie je rozdelený na viacero sekcií, môžeme to urobiť pridaním konca sekcie.
Obr. 5.41 Karta Návrh – Hlavička/Päta
Na páse kariet sa objaví karta Návrh, ktorá sa vzťahuje iba k úpravám hlavičky/päty.
Napriek tomu, že sa nachádzame v režime úpravy hlavičky/päty, môžeme prepínať
i na iné karty, samotnú hlavičku/pätu tak môžeme upravovať obdobne ako hlavnú časť
dokumentu – písať a formátovať text, vkladať obrázky, tabuľky a ďalšie objekty.
Úprava obsahu hlavičky/päty sa tak líši iba na karte Návrh. Režim úpravy
hlavičky/päty ukončíme kliknutím na tlačidlo Zavrieť hlavičku a pätu.
Výšku hlavičky/päty môžeme meniť v skupine Pozícia, kde stačí napísať požadovanú
hodnotu do políčka Hlavička zhora/Päta zdola v centimetroch.
Hlavička je spravidla rovnaká pre celú sekciu (prípadne dokument). Sú tu však aj
výnimky, ktoré môžeme nastaviť v skupine Možnosti:
 Iné na prvej strane – zaškrtneme túto voľbu, ak chceme mať na prvej strane
odlišnú hlavičku od ostatných.
 Rôzne párne a nepárne strany – budeme môcť zvlášť upravovať hlavičku pre párne
a nepárne strany. Pri prerušovanej čiare, ktorá v režime úprav oddeľuje
Word
hlavičku/pätu od hlavného obsahu dokumentu, bude zobrazený nápis párna
(prípadne nepárna) hlavička/päta.
 Zobraziť text dokumentu – štandardne je táto voľba zapnutá, určuje, či sa má pri
úpravách hlavičky/päty zobrazovať súčasne hlavný text dokumentu.
Čísla strán
Číslovanie strán sa vkladá do hlavičky alebo päty strany.
Obr. 5.42 Dialógové okno Formát čísiel strán
1.5 Karta Referencie
Karta Referencie sa využíva na prácu s obsahom dokumentu, poznámkami pod čiarou,
popismi obrázkov, tabuliek a pod.
2.5.1 Obsah dokumentu
Táto funkcia automaticky vytvára obsah podľa hierarchickej úrovne nadpisov (ako už
bolo povedané, z toho dôvodu musia byť nadpisom priradené patričné štýly, aby Word
mohol rozpoznať o akú úroveň nadpisu ide a zaradiť ju do obsahu).
Obr. 5.43 Dialógové okno Obsah
2.5.2 Poznámky pod čiarou
Textový procesor Microsoft Word 2007
K ľubovoľnému slovu môžeme pridať odkaz na poznámku pod čiarou, ktorá sa
automaticky vloží na koniec strany a očísluje. Pri odkazovanom slove sa číslo
poznámky označí horným indexom.
Obr. 5.44 Dialógové okno Poznámka pod čiarou
Poznámku môžeme kedykoľvek neskôr editovať ako bežný text. Okrem poznámky
pod čiarou môžeme vložiť k ľubovoľnému slovu i vysvetlivku, ktorá je označená
rímskou číslicou a je umiestnená ihneď za textom, teda pred poznámkami pod čarou.
Stačí kliknúť na tlačidlo Vložiť koncovú poznámku v skupine Poznámky pod čiarou.
K detailnému nastaveniu poznámok pod čiarou sa dostaneme, keď klikneme na
tlačidlo s malou šípkou v pravom dolnom rohu skupiny Poznámky pod čiarou. Ak je
v dialógovom okne zaškrtnutá voľba Poznámky pod čiarou, týka sa všetkých
nastavení poznámok pod čiarou. Ak je ale zaškrtnutá voľba Koncové poznámky, sú
všetky nastavenia platné pre vysvetlivky.
2.5.3 Komentáre
Dokument môžeme obohatiť tiež komentármi, ktoré pridáme ku konkrétnemu slovu
alebo ľubovoľne veľkej časti textu. Kedykoľvek v budúcnosti môžeme komentár
upraviť, ak naň klikneme ľavým tlačidlom. Ak chceme komentár zmazať, klikneme
naň pravým tlačidlom a z miestnej ponuky vyberieme Odstrániť komentár. Všetky
komentáre v dokumente môžeme odstrániť pomocou tlačidla Odstrániť v skupine
Komentár a možnosť Odstrániť všetky komentáre v dokumente.
Obr. 5.45 Ukážka komentáru k textu
1.6 Tlač a uloženie súboru
Predtým ako chceme súbor vytlačiť je dobré ho najskôr skontrolovať, či je všetko
nastavené tak, ako si prajeme. Na skontrolovanie súboru použijeme náhľad. Po
zobrazení dialógového okna Tlačiť môžeme nastaviť niektoré parametre tlače. Medzi
najbežnejšie používané patria:
 Rozsah strán – určuje, ktoré strany sa majú vytlačiť. Okrem celého dokumentu
a aktuálnej strany môžeme zadať i rozsah strán, napríklad pokiaľ potrebujeme
vytlačiť strany 7−8, zaškrtneme políčko Strany a napíšeme rozsah vo formáte 7−8.
 Počet kópií.
 Počet strán na hárok – pomocou tejto funkcie môžeme automaticky vytlačiť viac
strán na jeden papier vedľa seba. Zadaný počet strán sa automaticky zarovná tak,
aby maximálne využil plochu papiera.
Obr. 5.46 Dialógové okno Tlačiť
Na uloženie súboru klikneme na tlačidlo Office a z ponuky vyberieme príkaz Uložiť.
Ak ukladáme súbor prvýkrát, zvolíme jeho názov a umiestnenie. Pri výbere možnosti
Uložiť ako je k dispozícii niekoľko formátov uloženia:
 Dokument programu Word – uloží súbor s koncovkou .docx.
 Šablóna programu Word – uloží dokument ako šablónu, ktorú možno použiť na
formátovanie budúcich dokumentov.
 Dokument programu Word 97-2003 – uloží kópiu dokumentu, ktorá je plne
kompatibilná s predchádzajúcimi verziami Wordu.
 Text vo formáte OpenDocument – uloží dokument vo formáte OpenDocument, po
uložení v tomto formáte sa stane, že nie všetky funkcie Wordu budú podporované.
 PDF alebo XPS – umožní publikovať kópiu dokumentu ako súbor vo formáte PDF
alebo XPS.
Po uložení súboru môžeme ukončiť prácu s Wordom kliknutím na červený krížik
v pravom hornom rohu titulného riadku.
Download

1 TEXTOVÝ PROCESOR - MICROSOFT WORD 2007