Metodický Materiál
ateriál
17. ročníka
doBrá NoViNa
do
Veci okolo nás
Metodický Materiál
ateriál
17. ročníka
Milá Zodpovedná osoba Dobrej noviny, do rúk sa ti
dostali materiály, ktorých poslaním je, aby ti boli nápomocné pri príprave Dobrej noviny vo farnosti. dobrá novina chce byť nástrojom pre rozvoj aktívneho
duchovného života vo farských spoločenstvách na
Slovensku. Aj preto v tomto materiály nájdeš námety
na stretká, ktoré môžu byť požehnaným časom pre
teba i pre deti, s ktorými sa chystáte koledovať. Dobrá novina sa tiež snaží o motiváciu k uvažovaniu
nad aktuálnymi otázkami v spoločnosti. Tieto materiály sú venované téme „veci okolo nás“ a chceli by
povzbudiť k uvažovaniu nad tým ako sa správame
k veciam a povzbudiť k tomu, aby sme veciam prikladali tú správnu dôležitosť v našich životoch.
Cieľom tohto materiálu je napomôcť:
• k nárastu vedomostí v problematike životného prostredia a globálneho rozvoja
• zmene postojov v oblasti životného štýlu, toho ako pristupujeme k veciam
• rozvoju zručností detí pri nácviku piesní, kolied a spoločných aktivít
Motto:
Nedať núdznym ľuďom len hotovú rybu, ale naučiť ich loviť a zabezpečiť, aby ryby v mori boli – aby mali možnosť ich loviť. Nedať núdznym ľuďom do ruky len hotový chlieb, ale naučiť ich pestovať obilie a zabezpečiť,
aby mali prístup k úrodnej pôde na ktorej obilie môžu pestovať...
Človek je skutočne stvorený pre niečo veľké, pre nekonečno. Nič iné ho nikdy neuspokojí. Svätý
Augustín mal pravdu: Pane, naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v tebe. Túžba po zmysluplnejšom živote svedčí o tom, že Boh nás stvoril, že nesieme jeho „otlačok“. Boh je život, a preto každé
stvorenie prahne po živote. Jedinečným a zvláštnym spôsobom to prežíva ľudská bytosť, stvorená
na Boží obraz, ktorá túži po láske, radosti a pokoji. Chápeme teda, že je absurdné chcieť odstrániť
Boha, aby mohol žiť človek! Boh je zdrojom života; odstrániť ho znamená oddeliť sa od tohto zdroja
a nevyhnutne sa zbaviť plnosti a radosti: „Veď stvorenie bez Stvoriteľa zaniká“ (Druhý vatikánsky
koncil, konštitúcia Gaudium et spes, 36).
Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 26. svetovému dňu mládeže 2011
Obsah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Motivácia pre vedúceho
Úvodné aktivity ku stretkám
Stretko 1: Príroda je pokladom
• Turkána
• Hra Envi-bingo
• Rozprávka Malý Miško v Drevovinách
• Rolová hra - Drevoviny
• Aktivita Strom
• Aktivita Svetové bingo
Stretko 2: Zodpovední za Zem
Stretko 3: Čo potrebujeme k životu
Aktivita - ako sa veci okolo nás menia
Aktivita - najväčšia cestovateľka
Námety na kolednícke programy
Koledy
3
4
5
6
6
7
8
10
11
12
14
16
17
18
19
Ďalšie aktivity na stretká nájdeš na
Strana 2
Metodické materiály 17. ročníka Dobrej noviny vydalo eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí,
Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, tel.: 02/20445254,
mobil: 0908/183 410, e-mail: [email protected], www.erko.sk,
www.dobranovina.sk,
Zodpovedný redaktor: Ján Grenčík. Neprešlo jazykovou úpravou. Sadzba Ján Grenčík, vytlačil Duprint.
Do tlače zadané 18. októbra 2011. Nepredajné.
www.dobranovina.sk
Metodický materiál 17. ročníka DN
MotiV
Moti
Vácia
pre vedúceho
k téme 17. ročníka Dobrej noviny
„VECI OKOLO NÁS“
O čo ide?
Veci: Chceme sa spolu pozrieť na to ako
vnímame veci. Akú veciam pripisujeme hodnotu.
Aké miesto majú v našom živote. Chceme upozorniť na to, že veciam sa v súčasnej dobe venuje možno viac dôležitosti ako je potrebné. Mnohé veci možno vôbec nepotrebujeme a niektoré
vyrábame aj na úkor životného prostredia a tým
vlastne poškodzujeme naše životy.
okolo: Veci nás obklopujú počas celého
nášho života. Stáva sa, že veci vytvoria okolo
nás pomyslený múr, ktorý nám bráni v kontakte
s ľuďmi navôkol. Veciam venujeme náš čas, ktorý
je vzácny a o ktorý ochudobňujeme našich najbližších. Snažiť sa, aby sme veci správne používali – aby nám pomáhali budovať mosty k sebe
navzájom.
NÁS: Veci, ktoré my bežne používame sú
v mnohých krajinách raritou. Mnohí ľudia na svete nemajú prístup ani k tým najnevyhnutnejším
„veciam“ a my máme vecí často omnoho viac ako
potrebujeme. Čo s tým môžeme robiť? Možno
môžeme pomôcť zabezpečiť tie najzákladnejšie
veci pre ľudí v chudobných regiónoch a my možno môžeme žiť skromnejšie a aj tak nám nemusí
vlastne nič chýbať. Poďme to skúsiť!
Výzva pre vedúcich:
V novej ročnej téme chceme upriamiť našu
pozornosť na to, že ZDROJE, ktoré sú potrebné k výrobe a používaniu vecí SÚ VYČERPATEĽNÉ. A preto
by sme ich mali využívať rozumne. Spotreba zdrojov
je v súčasnom svete veľmi vysoká. Najmä vo vyspelých krajinách západnej civilizácie, kde sa spotrebúva väčšina všetkých prírodných zdrojov sveta (ropa,
zemný plyn). Je potrebné, aby sme sa zasadzovali
za to, aby ľudia na celom svete mali spravodlivý prístup aspoň k základným prírodným zdrojom (voda,
úrodná pôda) a mohli ich využívať pre svoju obživu.
V tom ako spotrebúvame veci, ako ich používame sa potrebujeme správať ZODPOVEDNE. Tak
na individuálnej ako aj na globálnej úrovni. Od nás
záleží čo si kúpime, čo budeme používať. Je dôležité,
aby sme si uvedomili, že nemíňame len na úkor ľudí
žijúcich v rozvojových krajinách, ale v súčasnej dobe
už míňame aj na úkor našich budúcich generácií.
A pritom je možné, aby sme používali zdroje, ktoré sú
obnoviteľné a máme k nim prístup.
Strana 3
Je dôležité sa pozastaviť a prehodnotiť náš
životný štýl. Dnes máme možnosť situáciu zmeniť
k lepšiemu. Stačí ak objavíme to, že aj keď budeme
žiť SKROMNE – môžeme byť šťastní! Keď sa PODELÍM, budem mať omnoho väčšiu radosť ako keď
si všetko nechám len pre seba. Nechceme aby sme
teraz vynechali zo svojho života všetky veci. Možno
stačí ak budeme hľadať tú správnu mieru.
Na záver spomeňme eRkárske heslo 3R –
„Radosť Rozdávaním Rastie“ a k nemu môžme pridať možno nie tak básnické, ale tiež veľmi praktické
3R v anglickom jazyku: „Reduce, Reuse, Recykle“ čo
by sa voľne dalo preložiť aj ako „Redukuj (míňaj menej); Reparuj (opätovne použi) a Recykluj“.
Aj v tejto oblasti nášho života sa môžeme nechať viesť príkladom, ktorý nám dal Ježiš. On sám
bol pokúšaný na púšti, aby chcel z kameňov chleby, alebo aby chcel všetky bohatstvá sveta. On nám
ukázal ako sa máme zachovať. Prosme ho o múdrosť a vnútornú silu aby sme dokázali múdro konať aj
vo vzťahu k veciam okolo nás.
„veci
okolo
nás“
Veci a deti
Nie je to ľahká téma. Na Slovensku sú deti,
ktoré trpia nedostatkom nevyhnutných dobier pre život. No v tomto istom čase je tu mnoho detí, ktoré
majú dostatok ale médiami a všadeprítomnou reklamou sú presviedčané, že im toho ešte viac chýba.
A že pokiaľ to nebudú mať sú nikto. Akoby to koľko
máš vecí prisudzovalo hodnotu aj samotnému človeku.
Deti sú k egoizmu veľmi náchylné. Ak vidia,
že ich kamarát má niečo čo oni nemajú – v tom momente to chcú mať tiež. A rodičov všemožne tlačia
k tomu, aby im ich túžbu splnili.
Deti sú odrazom doby do ktorej sa narodili. Nedivme
sa, že ak ich rodičia trávia všetok svoj čas zabezpečovaním hmotných dobier – deti tiež chcú mať viac
a stále nové hračky. Pokiaľ je to aspoň trošku možné
a vidíme, že deti sú schopné uvažovať nad dôsledkami svojho správania – pokúsme sa ich upriamiť
na pozitívne hodnoty. Upozornime ich, že kamaráti sú viac ako hračky, že čas strávený pomocou
rodičom je lepší ako čas strávený pri telke.
Nie je to ľahké, ale je to možné aby sme
v deťoch budovali správny vzťah k veciam, k spotrebe a zároveň k sebe navzájom.
Metodický materiál 17. ročníka DN
úvodné aktiVity
ity ku stretkám
Modlitba POŽEHNANIA
(môžete ju využiť ako úvodnú modlitbu na stretká 17. ročníka Dobrej noviny)
Boh, Stvoriteľ neba i Zeme,
ďakujeme ti, že si nás stvoril.
Ďakujeme ti, že si nás požehnal a umožnil žiť v tvojom svete.
Ďakujeme ti, že si stvoril tento svet ako dobrý a stále sa oň staráš.
Prosíme ťa, otvor nám oči, aby sme videli kedy naša túžba mať viac
ubližuje Zemi a ľuďom, ktorí na nej žijú.
Prosíme ťa, daj nám múdrosť, aby sme vedeli ako správne využívať poklady Zeme,
a žehnaj našu Zem, aby sa jej poklady zachovali aj pre budúce generácie.
Prosíme o to v mene Ježiša Nazaretského.
Amen
VYTVORENIE SYMBOLU
Cieľ: vytvoriť symbol, ktorý bude upozorňovať
na tému 17. ročníka DN na koledníckych stretkách.
Všetky veci, ktoré sú okolo nás sú v konečnom
dôsledku vyrobené z látok, ktoré sú zo Zeme. (Aj
keď mnohé po rôznych úpravách). Svet, je pre nás
zdrojom vecí, ktoré máme a poznáme. No zároveň je
naším spoločným domovom a všetci ľudia na svete
majú na prírodné zdroje ukrývajúce sa vo svete rovnaké právo.
Pomôcky: väčšie množstvo starého novinového papiera, modrý a zelený krepový papier, disperzné lepidlo, miska, voda, štetec, mapa sveta, glóbus, primerané vzory kontinentov na obkreslenie, biely papier
A3 na kreslenie rôznych vecí.
Postup:
• Postupným prilepovaním strán z novín
vytvoríme jednu veľkú zemeguľu. (Ak
si myslíte, že deti nebude baviť robiť iba
jednu veľkú spoločnú zemeguľu – môžu
si vyrobiť aj malé vlastné zemegule, ktoré si môžu po stretku vziať domov.)
• Deti po jednom postupne prilepujú listy
novín do tvaru gule až do požadovanej
veľkosti.
• Dostatočne veľkú zemeguľu oblepíme
modrým krepákom – základ pre moria a
oceány.
• Pripravíme svetadiely, ktoré buď
vystrihnú zo starej mapy sveta, alebo
nakreslia na zelený krepový papier a potom vystrihnú.
• Na zemeguľu nalepíme svetadiely.
Strana 4
Deti asi už bežne poznajú, že veci, ktoré sa predávajú v obchodoch majú čiarové kódy.
Ak by Pán Boh stvoril zem „dnes“, asi by od neho obchodníci chceli, aby aj na ňu dal nejaký „čiarový kód“.
Aj deti môžu zemi, ktorú práve vyrobili vyrobiť kód
a pridať základné informácie o výrobku.
Na malé lístky deti napíšu:
• (nakreslia) čiarový kód s číselkami
(napríklad 000 00 001)
• Vyrobené v nebi.
• Návod na použitie: viď príbalový leták – Sväté písmo.
• Spotrebujte do...
• Zloženie:
Takto vytvorený symbol môžeme umiestniť na čestné
miesto.
Na záver tejto aktivity, sa spolu s deťmi môžeme porozprávať o tom ako sa správame k našej zemi. Boh
nám ju stvoril z lásky a dal nám ju, aby sme sa
o ňu starali. Zem nám poskytuje všetko potrebné
pre život. Je dôležité, aby sme sa k prírode správali
férovo a aby sme sa o jej bohatstvo vedeli navzájom
spravodlivo deliť.
Metodický materiál 17. ročníka DN
STRETKO 1
príroda je pokladom
Príroda je pokladom, z ktorého môžeme čerpať,
ale o ktorý sa treba starať.
Ciele:
• uvedomiť si, že v prírode sú zdroje energie, ktoré
využívame na chod našich domácností
• zdroje energie v prírode sú obnoviteľné a neobnoviteľné
• v súčasnosti využívame viac neobnoviteľné zdroje a využívame ich veľmi intenzívne čím neprimerane zaťažujeme životné prostredie
• uvažovať nad tým, kde by sme mohli spotrebúvať
menej energie alebo kde by sme mohli využiť
obnoviteľné zdroje energie
• informovať o živote v oblastiach podporených
z Dobrej noviny, kde hlavným zdrojom energie je
drevo, ale nie je spracovávané udržateľne.
Veková skupina: 6 – 14 rokov (dá sa prispôsobiť
na konkrétnu vekovú skupinu)
Pomôcky: symbol zeme (vyrobený na niektorom
z predchádzajúcich stretnutí), sviečka, mapa Afriky,
fotky z projektov.
Priebeh stretka:
*úvodná modlitba
*rozprávka
*rolová hra
*hra bingo alebo aktivita strom
*záverečná modlitba
*pieseň Budem ako strom
Informácie pre vedúceho:
Naša súčasná spoločnosť funguje na veľmi intenzívnej spotrebe prírodných zdrojov. V súčasnosti je to
najmä spotreba ropy, zemného plynu a uhlia, ktoré sú
neobnoviteľnými a vyčerpateľnými zdrojmi energie.
V mnohých – hlavne rozvojových krajinách na Zemi
je aj dnes hlavným zdrojom energie pre bežné potreby ľudí drevo a drevné uhlie. Drevo je síce obnoviteľný zdroj energie, no pri nesprávnom využívaní tiež
vyčerpateľný.
Lesy pokrývajú asi tretinu zemského povrchu a pre
svet vykonávajú životne dôležité funkcie. Životy 1,6
miliardy ľudí sú priamo závislé od lesov. Lesy zohrávajú kľúčovú úlohu aj vo vytváraní globálnej klímy.
V lesoch je zdroj vody pre naše rieky a zásobovanie vodou pre takmer 50% našich najväčších miest.
Lesné spoločenstvá pomáhajú regulovať ničivý vplyv
búrok a povodní.
Napriek ekologickej, ekonomickej, sociálnej i zdravotnej hodnote lesov, napriek tomu, že ich potrebuje
pre naše prežitie – lesy na mnohých miestach sveta
veľmi intenzívne poškodzujeme.
Globálne odlesňovanie pokračuje závratnou rýchlosťou - 13 miliónov hektárov lesov sú zničené ročne,
čo zodpovedá veľkosti Portugalska.
Problém s úbytkom lesa majú aj mnohé krajiny subsaharskej Afriky. Drevo a z neho vyrobené drevné
uhlie je v nich hlavným zdrojom energie na varenie.
Okrem toho je drevo v tomto regióne tak na vidieku,
ako aj v chudobnejších štvrtiach miest často využívaným stavebným materiálom.
Správcovstvu o Zem a jej zdroje sa musíme učiť.
Príroda a prírodné zdroje sú darom pre všetkých obyvateľov Zeme. Mali by sme s nimi nakladať rozumne,
spravodlivo a zodpovedne. Chudobu mnohých ľudí
v rozvojových krajinách, zapríčiňuje aj to, že nemajú
prístup ani k „svojim“ prírodným zdrojom.
Správajme sa k prírode tak, aby sa z jej darov mohli
tešiť aj budúce generácie. Aby aj oni mohli opakovať
so žalmistom „nebesia rozprávajú o sláve Boha
a príroda je dielom jeho rúk“. Boh, keď stvoril svet
so všetkými jej darmi povedal: „je to dobré“. Dovoľme aj ďalším generáciám, aby aj oni mohli obdivovať krásy stvorenstva a v nich objavovať krásu
Stvoriteľa.
Stromy udržujú úrodnosť pôdy. Bránia rozširovaniu púští. Stromy ponúkajú ľuďom i zvieratám v čase
horúčav svoj tieň, chránia nás pred vetrom, poskytujú nám svoje plody a zvieratám vytvárajú prirodzený priestor pre život. Stromy nás zásobujú drevom,
ktoré používame ako stavebný materiál, pri výrobe
nábytku a tiež ako palivo na vykurovanie a niekde aj
na varenie.
Strana 5
Metodický materiál 17. rročníka DN
Turkána
Región Turkána na severe Kene
V regióne žije podľa odhadov 450-tisíc ľudí, čo predstavuje menej ako 6 ľudí na jeden km2. Približne
85% žien stále nevie čítať a písať. Iba 35% obyvateľov má prístup ku zdravotne nezávadnej vode.
Aj na exotickú dovolenku sem zablúdi len zopár turistov. Región Turkána na severe Kene je horúci,
nehostinný a suchý. Tvorí ho púšť či polopúšť plná
kameňov a prachu. Len kde-tu rastú kríky a tráva.
Dažde sú nepredvídateľné a zriedkavé.
Napriek tomu, že človek sa neustále potí, je sprcha
pre väčšinu obyvateľov nepredstaviteľným luxusom.
Za vodou treba často prejsť viacero kilometrov. To,
čo odvážlivci považujú počas niekoľkých dní za dobrodružstvo, je však pre Turkáncov bežný život. Jeho
stredobodom sú zvieratá – ťavy, kozy, ovce, kravy
a somáre – tradične im poskytovali všetko, čo potrebovali na prežitie a predstavovali doslova celý ich
majetok. Ničím nespútané pastierske rodiny neustále
putovali ta, kde našli dostatok vody a trávy pre dobytok.
hra:
eNVi-BiNGo
Cieľ: Zistiť aký je náš životný štýl. Koľko vecí potrebujeme a spotrebúvame počas našich dní.
Pomôcky: papier pre každé dieťa, perá
STRETKO
1
Zmeny
Aj do tohto odľahlého regiónu však prichádzajú zmeny. Pri korytách riek sa pomaly rozširuje poľnohospodárstvo. Lodwar je stále sa rozrastajúce mesto s
internátnymi školami, pristávacou dráhou, trhom, obchodmi, barmi s kenským pivom. Mladí, ktorí získali
vzdelanie, už nechcú bez otázok nasledovať tradície
otcov. Aká budúcnosť ich čaká? Dokážu si vytvoriť
nové príležitosti a nestratiť pritom hodnoty, ktoré sú
pre nich cenné?
Partnerom Dobrej noviny v regióne Turkána je Katolícka diecéza Lodwar. Prví dvaja misionári sem
prišli v roku 1961 pomôcť s distribúciou potravinovej pomoci. Odvtedy sa práca diecézy výrazne rozšírila. Diecéza vybudovala vyše 100 základných a
6 stredných škôl. Otvorila nemocnicu, zdravotnícke
zariadenia, mobilné kliniky. Pomohla vyvŕtať takmer
300 hĺbkových studní. Pritom sa usiluje rešpektovať
turkánsku kultúru a tradície.
V sedemnástom ročníku Dobrej noviny podporíme
v tejto oblasti projekt Stromy pre Turkánu, ktorého hlavným cieľom je postupne zazeleniť pozemky
diecézy a areál Strednej školy v Lodware vysadením
2 500 stromčekov. Vo veľmi náročných klimatických
podmienkach Turkány ja výsadba stromov zvlášť
dôležitá.
Postup:
Hra má viaceré verzie. Pravidlá si môžete prispôsobiť podľa veku a schopností detí.
Deti si na papier napíšu otázky, alebo im rozdáte vopred vytlačené listy s otázkami.
OTÁZKY:
Radšej ako rôzne džúsy pijem čistú vodu z vodovodu .................................
Máme doma kompostovisko .................................
Mám radšej jabĺčko zo záhrady ako pomaranč zo zahraničia ...............................
Nemám vlastný mobil .....................................
Nemám vlastnú izbu sám, ale spolu so súrodencom..........................
Všetky platové fľaše vyhadzujem do žltých zberných kontajnerov ...........................................
Na cestovanie po našom meste rád používam bicykel alebo chodím pešo.....................................
Denne menej ako hodinu sedím pred televízorom ...............................
Starám sa o izbové kvety .............................
Už som sadil stromček ...............................
Deti si postupne odpovedajú na otázky a dopĺňajú
mená tých kamarátov, ktorí na danú otázku môžu odpovedať ÁNO. Pri hre môžeme odmeniť tých, ktorí
ako prví našli kamarátov na všetky odpovede.
Záverečná modlitba:
Spolu s deťmi poďakujeme za zem, prírodu a jej dary
a môžeme si zaspievať pieseň Budem ako strom...
Strana 6
Budem ako strom
R: /: Budem ako strom, budem ako strom,
sadený pri vode, pri vode, pri vode
a mojou oporou je mi živý Pán, je mi živý Pán :/
1. A keď príde des, ja neutečiem preč, ale ....
2. A po čase sucha, ja viem, že príde dážď, preto ...
Metodický materiál 17. ročníka DN
rozprávka:
STRETKO
1
Malý Miško V DrevoVINÁCH
Drevo
Malý Miško je celkom milý chlapec, ktorý sa rád so
všeličím rozdelí. No pred pár týždňami začal mať jeden nezvyčajný problém. Každá hračka u neho vydržala maximálne dva dni. Buď ju stratil, alebo pokazil
alebo jednoducho zapatrošil niekde doma. Maminka
mu dohovára, že to určite nie je v poriadku. No Miška to zatiaľ veľmi netrápi. Hovorí si: „minule sme išli
okolo obchodu kde bolo tóóóľko hračiek. Miško si
v hlave pomocou všakovakých výpočtov vyrátal, že
ak by sa s hračkami hral dlhšie ako dva dni – nemá
ani najmenšiu šancu zahrať sa so všetkými hračkami
z obchodu. A tak si šepotom zaželal: „tak rád by som
sa hral so všetkými hračkami z obchodu. Všetky vyzerajú zaujímavo.
Večer náš Miško zaspal a sníval sa mu neobyčajný
sen. V tom sne kráčal po ceste ale ani najmenej netušil kam. A tak kráčal a kráčal. Prešiel sedmoro riek
a sedmoro pohorí až sa nakoniec predral cez hustý
les a dostal sa do malej dedinky. Jééééj ako sa potešil! Hneď sa rozbehol k prvým ľuďom, ktorých zbadal.
„Dobrý deň! Môžem sa opýtať, kde som sa to ocitol?“
„Dobrý, dobrý. Vitaj! Si u nás v Drevovinách!“ „ojojojój“ - pomyslel si. „O dedinke s takýmto názvom som
ešte nikdy nepočul!“ Dedinčania ho upokojili a povedali mu, že u nich je všetkým ľuďom dobre, takže ani
on sa nemusí báť. Môže si u nich oddýchnuť, posilniť
sa a na ďalší deň vyberú niekoho, kto by mu pomohol
nájsť cestu domov.
Spomedzi dedinčanov pribehol za Miškom malý Jožko, ktorý bol veľmi podobného vzrastu. Ahoj Miško,
poď, ja ti poukazujem ako to tu u nás vyzerá a ty mi
porozprávaš ako je to zase u vás doma, dobre? Miško
sa potešil a už utekali spolu do Jožkovho domu. „Jéj
aký je krásny“ nadchol sa Miško. „Celý je drevený!
Len sa mi zdá trošku maličký.“ Jožko mu vysvetlil, že
oni sú tam spokojní. Každý zo súrodencov v ňom má
svoj kútik a svoju posteľ. Keby mali veľký dom určite
by naň potrebovali spíliť viac stromov a tie oni považujú za veľmi vzácne, lebo vďaka nim majú všetko.
„Ako to myslíš – všetko“ opýtal sa Miško. „Rodičia
nás to tak naučili. Pozri. Vďaka stromom máme domy,
v ktorých môžeme bývať. Máme i drevené vozy, na
ktorých môžeme čokoľvek prevážať. Drevo dávame
do piecky, aby sme si mohli upiecť chlieb či uvariť polievku. A Jožko pokračoval rozprávať o tom aké majú
drevené taniere, poháre a čomu sa tešil najviac, že
majú aj krásne drevené hračky. „A môžem sa s nimi
zahrať?“ „Jasné!“ odpovedal Jožko. „Poď!“ a už sedeli spolu na priedomí, kde mal Jožko malého dreveného koníka. K nemu sa dal špagátom pripojiť malý
drevený vozík, do ktorého nakladal všeličo možné.
Hrali sa spolu na objavovateľov, ktorí na voze prešli
celý svet. Ani sa nenazdali a bol večer.
Strana 7
Miško bol veľmi rád. A hoci Jožko nemal žiadnu hračku z obchodu, zahrali sa spolu veľmi dobre. Jožko mu
ukázal ako si robí gaštanových panáčikov do svojho
veľkého gaštankového kráľovstva.
„Chlapci, poďte jesť!“ zvolala Jožkova mama „večera
už na vás čaká!“
Pri stole už sedel aj Jožkov otec a jeho dve mladšie
sestry Zuzka a Darinka.
Otec sa návšteve potešil a privítal Miška u nich. Porozprával mu svoje zážitky z detstva a pýtal sa Miška
ako je to u nich. Vysvetlil mu, že tu v Drevovinách
majú za rok iba veľmi málo hostí. Sú od miest veľmi
ďaleko a tým, že ich dedina je hlboko v horách nevedie k nim žiadna hlavná cesta ani ropovod. Dokonca
ani pre ľudí v meste bežná – elektrina. Raz za čas
príde obchodník, ktorý im privezie rôzne kovové náradie ako píly, sekerky a napríklad aj nože. Oni mu za
to dajú veľmi pekne vyrezávané stolčeky a misky.
Otec na chvíľu stíchol. Všetci spozorneli.
„Dnes nám tento obchodník navrhol, že by chcel
v našej dedinke postaviť veľký závod na výrobu nábytku. Že sme veľmi zruční a máme krásne lesy bohaté na dobré, pevné drevo. On by nám za to priviedol do dediny širokú cestu, po ktorej by mohli jazdiť
aj kamióny.“
Ocko sa rozhovoril a spolu s maminkou uvažovali
nad tým čo všetko sa v ich rodine zmení, ak by v dedine vyrástol veľký závod. Miškovi prezradili, že zajtra
zasadá dedinská rada a na nej sa bude hlasovať
o tom či dovoliť, alebo nedovoliť obchodníkovi postaviť
u nich v dedinke veľký závod.
V tom sa Miško prebudil a utekal si poupratovať hračky, ktoré boli pohodené v kúte izby.
Stretko s malými deťmi:
• Pokúste sa spoločne vymyslieť alebo nakresliť ako by mohol pokračovať Miškov
sen o závode v Drevovinách.
Metodický materiál 17. ročníka DN
rolová hra:
STRETKO
1
DREVÁRENSKý ZÁVOD V DrevoVINÁCH
Drevo
?
Všeobecne o rolových hrách:
Rolové hry umožňujú deťom vžiť sa do určitej
situácie. Učia sa pozerať na svet z pohľadu iných
ľudí. Pri rolovej hre Miško už nie je Miškom, ale napríklad zástupcom dedinskej rady – mal by sa snažiť
vžiť do novej situácie, problémov i radostí člena dedinskej rady, premýšľať aj rozprávať ako on.
Rolové hry sú pre deti dobrým tréningom empatie,
fantázie aj vyjadrovacích schopností a patria k základným metódam zážitkového učenia sa.
Veľmi dôležitá je úloha moderátora. Ak sa účastníci
hry príliš vžijú do svojich úloh – môže nastať problém
v zvládaní emócií. Je potrebné, aby moderátor prispel k atmosfére, v ktorej sa budú jednotlivé skupiny
navzájom počúvať a prehovoria, keď im udelí slovo.
Moderátor citlivo usmerňuje priebeh diskusií a riadi
i záverečné zhrnutie hry (tu je vhodné dať deťom
priestor, aby hovorili opäť za seba – ako sa cítili pri
hre, či sú spokojné s jej výsledkom a pod.).
Priebeh:
Na úvod oboznámime deti s tým, že sa idú hrať rolovú hru, vysvetlíme im princíp rolovej hry a rozdelíme
ich do skupín. Pri tejto hre budeme potrebovať päť
skupín: rodina „Jožkovcov“, rodina „Adamovcov“, dedinská rada, obchodník, starosta. Skupinkám pridelíme jednotlivé roly (ak je detí menej, môžete úlohy prideliť aj jednotlivcom). Každej skupine dajte kartičku
s popisom ich roly. Prečítame si spoločne rozprávku
Malý Miško v Drevovinách.
Strana 8
Na to, aby sa porozprávali a pripravili si argumenty
do debaty by mali mať 10 – 15 minút. Počas prípravy
sa v každej skupine zastavte a uistite sa, že porozumeli svojej úlohe a vedia, čo majú robiť.
Po príprave nechajte najprv vystúpiť zástupcov obchodnej spoločnosti, ktorí prinesú nápad postavenia
závodu a ukazujú na jeho výhody. Potom nechajte reagovať radu starších, aby povedali, čo sa im
na zámere obchodnej spoločnosti postaviť veľký
závod nepáči a čo navrhujú oni.
Ďalej dajte slovo rodine „Adamovcov“ aby povedali čo
sa im na nápade postaviť závod páči a čo si oni ako
rodina myslia, že im to prinesie. Potom dajte priestor
rodine „Jožkovcov“, aby vyjadrili svoje obavy. Nech
sa pokúsia vyrozprávať čo všetko sa v ich rodine
po rozbehnutí závodu zmení. Ako sa bude
musieť zmeniť ich život – nakoľko sú úplne závislí
na zdrojoch, ktoré im poskytuje les.
Dajte deťom 2 – 3 minúty, aby sa poradili a vyzvite
ich, aby jednotlivé skupiny ešte raz reagovali, kým
dedinská rada povie svoje rozhodnutie.
Ako poslednú nechajte vystúpiť dedinskú radu. Nech
sa pokúsia zvážiť prínosy aj riziká postavenia závodu
a nech skúsia predložiť riešenie, ktoré by umožnilo
rozvíjať drevárenskú výrobu, ale zároveň by nezničilo les a zachovalo čo možno najviac životný štýl obyvateľov. Dedinská rada by mohla predstaviť pravidlá
a podmienky za ktorých by si vedeli predstaviť, aby
drevárenský závod v ich dedine fungoval.
Metodický materiál 17. ročníka DN
STRETKO
1
Verzia 1 - pre vek 14 rokov a vyššie
Verzia 2 - pre vek 10 - 14 rokov
Rodina „Jožkovcov“
- Navrhuje, aby sa v ich dedine drevárenský závod
nestaval. Obáva sa čo všetko zlé môže taký závod
do života dedina priniesť. No hlavne vyzdvihuje štýl
života, ktorým žili doteraz. Dôraz kladú na to, že aj
keď drevárenský závod v dedine nebol – ľudia tu žili
celkom spokojne a šťastne. Vyzdvihujú to, že všetci
ľudia v dedine ovládajú nejaké remeslo a navzájom
si pomáhajú so všetkým čo potrebujú.
Rodina „Jožkovcov“
- Nechcú, aby sa v ich dedinke staval veľký drevárenský závod. Páči sa im pokojný život, ktorý majú.
Vedia si vypestovať a vyrobiť všetko, čo potrebujú.
Netúžia byť bohatí na peniaze, radšej chcú čas venovať svojej rodine a pokojnej práci v remeselnej dielni,
ktorú majú. Vyzdvihujú to, že všetci ľudia v dedine
ovládajú nejaké remeslo a navzájom si pomáhajú
so všetkým, čo potrebujú.
Rodina „Adamovcov“
- Nadchla ich ponuka od obchodníka, ktorý im predstavil postavenie drevárskeho závodu a ponúkol
im rôzne „zlepšenia“, ktoré im rozbehnutie výroby
v závode prinesie. Páči sa im hlavne to, že by k nim
bola urobená široká cesta po ktorej by mohli chodiť
do miest. Tiež sa im páči, že by aj u nich postavili obchod, v ktorom by mohli nakupovať. Páči sa im
nápad, že by tam prišli pracovať aj ľudia z okolitých
dedín a postupne by sa možno ich dedina mohla rozrastať. Láka ich to, že by o niekoľko rokov mohli žiť
rovnakým životom ako bežní ľudia z miest.
Rodina „Adamovcov“
- Chcú, aby sa v ich dedine staval nový veľký drevárenský podnik. Páči sa im nápad, že by do ich dediny bola nová široká cesta, po ktorej by mohli chodiť
na nákupy do mesta. Tiež sa im páči, že by aj v dedine vyrástol obchod v ktorom by mohli nakupovať.
Páči sa im, že by o niekoľko rokov mohli žiť rovnakým životom ako ľudia z miest.
Dedinská rada
- Jej úlohou je vypočuť si názory oboch strán a zvážiť,
aké sa dá v tejto situácii nájsť riešenie. Musia rozumne zvážiť pre a proti oboch možností. Dedinská rada
je múdra a preto hľadá riešenie tak, aby sa ochránili
v maximálnej miere výhody života v Drevovinách, ale
aby rozumne rozbehli aj drevárenský priemysel, ktorý má v ich dedine dobré predpoklady.
Zástupcovia obchodnej spoločnosti
- Vidia v rozbehnutí veľkého drevárskeho závodu
obrovskú možnosť zarobiť veľa peňazí. Obyvateľov
lákajú na svoj nápad sľubovaním rôznych až neskutočných výhod, ktoré z toho môžu mať. Obyvateľov
presviedčajú, že čím väčší drevárenský závod – tým
viac na ňom môžu zarobiť.
Rada starších
- Niektorí z rady starších mnoho rokov cestovali
po celom svete. Vedia, že ani ich dedina nebude
môcť donekonečna žiť v izolácii od ostatných dedín
a miest. Rada starších pozná aj mnohé negatívne
dopady veľkých závodov na prírodu a životy ľudí
v okolí takýchto závodov. Obáva sa, že veľký závod zničí les, ktorý im dáva všetko, čo potrebujú pre
život a veľmi výrazne zmení ich život. Varuje dedinskú radu, nech si dobre zvážia čo urobia a skôr sú
za malý drevárenský podnik, ktorý síce neprinesie
obrovský zisk, ale nebude ani hrozbou pre les.
Strana 9
Dedinská rada
- Rozmýšľa, čo je pre dedinu a jej obyvateľov najlepšie. Vypočuje si aj tých, ktorí chcú stavať nový závod, aj tých, ktorí nechcú stavať nový závod. Nájde
riešenie, ako čo najmenej poškodiť život obyvateľov
dediny a zároveň postaviť malý drevársky závod
v Drevovinách. Spíše všetky pravidlá za akých sa závod bude v Drevovinách môcť postaviť a ako bude
môcť pôsobiť.
Zástupcovia obchodnej spoločnosti
- Chcú aby sa nový veľký závod v Drevovinách postavil. Myslia si, že by na tom mohli zarobiť veľa peňazí,
lebo okolo dediny je naozaj veľa kvalitného dreva,
ktoré by chceli spracovať na nábytok a rozposlať do
sveta. Dedinskú radu si chcú získať na svoju stranu
rôznymi sľubmi čo všetko im závod a výroba prinesie. Obyvateľov presviedčajú, že čím väčší závod –
tým viac na ňom môžu obyvatelia zarobiť.
Rada starších
- Nechce, aby sa staval v ich malej pokojnej dedinke obrovský závod. Mnoho rokov cestovali po svete. Videli, že vo veľkých mestách a v okolí mnohých
obrovských tovární je tiež veľa chudobných ľudí,
ktorí nemajú dostatok peňazí aby mohli pokojne žiť.
Navrhujú, aby si dedinská rada dobre zvážila, aký
veľký závod dovolí postaviť a za akých podmienok.
Ďalej navrhujú, aby sa postavil radšej menší závod
a hlavne, aby sa nedovolilo zničiť les, ktorý je okolo
ich dediny a dáva ľuďom všetko čo potrebujú. Navrhujú, aby závod mal povinnosť vypestovať rovnaké
množstvo, alebo ešte viac stromov, ako sa vyrúbe
pri výrobe.
Metodický materiál 17. ročníka DN
aktivita:
STROM
Pomôcky: plagát, na ktorom je schematicky nakreslený strom aj s koreňmi, pastelky, perá
Priebeh:
1. Pieseň „Budem ako strom“
R: /: Budem ako strom, budem ako strom,
sadený pri vode, pri vode, pri vode
a mojou oporou je mi živý Pán, je mi živý Pán :/
1. A keď príde des, ja neutečiem preč, ale ....
2. A po čase sucha, ja viem, že príde dážď,
preto...
2. Prečítame podobenstvo o horčičnom zrnku (Lk
13, 18 – 19). Potom povedal: „Čomu sa podobá
Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá
sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial
vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom
a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“
3. Nakreslíme, alebo na nakreslenom strome rozprávame sa o jeho jednotlivých častiach.
4. Deťom položíme otázky a poprosíme ich, aby
na plagát k jednotlivým častiam dokreslili.*
• Odkiaľ čerpám živiny ja? Z čoho žijem, kde
sú moje korene? (odpovede deti zapisujú
do koreňov stromu)
• Pevný kmeň je dobrou oporou pre mnoho
ovocia. O čo sa opiera môj život?
• Bolo by to smutné keby aj krásny strom
so silným kmeňom a koreňmi neprinášal
žiadne ovocie.
• Užitočnosť stromu je aj v prinášaní ovocia.
Aký je zmysel môjho života? Aké ovocie prinášam?
5. Na záver si prečítame jednotlivé myšlienky napísané na plagáte. Nie je nutné ich nijako komentovať.
6. Záverečná modlitba (môže byť aj niekde vonku
v parku medzi stromami.)
Dobrý Bože, ty si stvoril stromy i mňa.
Ďakujem ti, že sa o nás staráš.
Daj, aby som mal odvahu - ako strom
- zapustiť hlboké korene, ktoré dokážu
čerpať vodu hlboko aj v čase sucha.
Daj, aby som mal pevný kmeň,
ktorý bude pripravený zniesť nápory vetra.
Daj, aby som bol oporou aj pre ostatných okolo
mňa, keď zaduje silný vietor.
Daj Pane, aby som nebol ako strom,
ktorý neprináša žiadne ovocie.
Daj aby som objavoval dary a talenty, ktoré mám
a aby som nimi obdarúval mojich priateľov.
Strana 10
STRETKO
1
* bod 4.) Verzia otázok pre staršie deti, alebo mládež:
Každý strom, na to aby žil, potrebuje svoje miesto,
pôdu, vodu – živiny, svetlo. Stromy tvoria les a v ňom
nachádzajú domov mnohé zvieratá a ďalšie rastliny.
Ľudia vedia využiť zo stromov drevo na výrobu mnohých vecí. Stromy prirodzene dávajú ovocie, alebo
rôzne iné plody, ktoré môžu slúžiť ako potrava pre
človeka a zvieratá.
• Čo potrebujem ja na to, aby som žil? Odkiaľ
„čerpám živiny“ ja? Aké zdroje používam? (životný priestor, vodu, jedlo, svetlo, ale aj elektrinu, drevo, plyn, špeciálny zdroj – financie, do
školy papier, zošity – tie sa vyrábajú z dreva...)
(odpovede zapisujú do koreňov stromu).
• Korunu stromov do výšky nesie kmeň. Čo ja
denne používam k životu? Aké veci potrebujem? Čo všetko používam počas môjho bežného dňa? Čo všetko sa mi dostane do rúk?
(počítač, príbor, tanier, mobil, pero, zošit, učebnica, bicykel).
• Stromy dávajú ovocie, alebo rôzne iné plody. Čo
po mne ostáva? Aké ovocie má zo mňa Zem?
(odpad, alebo aj kompost, ktorý môže byť pozitívny, zasadil som x stromčekov, pracujem v záhrade, lámem konáre, bezbreho pílim stromy,
zahadzujem kopy odpadu vonku, každý deň je
po mne kôš plný odpadkov, vodu zbytočne nechám pustenú, keď umývam ocovi auto...)
• Strom, ktorý má dostatok „zdrojov“ dobrú vodu,
svetlo, dostatočne pevný kmeň a konáre dokáže prinášať aj pekné a zdravé ovocie. Vidíme
nejaký súvis aj v našom živote? Veci ktoré bežne používame si vyžadujú viaceré zdroje na výrobu i chod a tiež ovplyvňujú Zem tým, že kvôli
nim vzniká isté množstvo odpadu.
• Ako spotrebúvame zdroje, ktoré máme? Koľko
tvoríme odpadu?
Prepojenie na Dobrú novinu: Deťom
pripomenieme, že aj
zapojením sa do Dobrej noviny pomáhajú
zlepšovať
situáciu
iných detí a mladých
v Afrike na príklade
Projektu sadenia stromov v Turkáne, kde
vďaka podpore z DN
sadia stromy a tak zúrodňujú krajinu.
Metodický materiál 17. ročníka DN
aktiVita
ita
aktiVita
ita
svetové bingo
Cieľ: pomôcť deťom nahliadnuť a pochopiť globalizované vzťahy v súčasnom svete. Uvedomiť si, že
medzi obyvateľmi v rôznych krajinách sú rôzne vzťahy a väzby.
Vek: 8-12
Čas: 20 – 30 minút
Pomôcky: pracovný list - formulár pre každé dieťa
Postup: Každé dieťa dostane svoj formulár. Všetky
deti sa voľne pohybujú po miestnosti. Cieľom hry je
vyplniť čo najviac políčok formulára zapísaním získaných informácií od spoluhráčov. Na začiatku treba
zdôrazniť, že meno krajiny a meno spoluhráča je potrebné vyplniť do správneho štvorca. Meno každého
spoluhráča sa smie na jednom formulári objaviť iba
raz – dosiahne sa tým maximálny počet možných
interakcií v skupine. Vyplnenie radu troch štvorcov
– vertikálneho, horizontálneho alebo diagonálneho
– môže hráč ohlásiť zvolaním „BINGO!“. Deti, ktoré
získajú „Bingo“ môžeme odmeniť. Je dôležité podporovať hráčov v aktívnom opytovaní sa.
Pracovný list
Nájdi niekoho, kto...
Po tejto fáze hry je možné vyvesiť na stenu (alebo
položiť na stôl) veľkú mapu sveta a vyzvať deti, aby
rozstrihali svoj formulár a jednotlivé štvorčeky umiestnili na príslušné miesto na mape sveta. Výsledkom
je zobrazenie „sveta v stretku“. Vedúci môže, vďaka
rozloženiu štvorčekov na mape sveta, ukázať deťom
že vo svete medzi jednotlivými krajinami sú vzájomné vzťahy. Diskusiu môžeme usmerňovať nasledovnými otázkami:
•
•
•
„S ktorými časťami sveta máme nejaké vzťahy?“
„Ako by sa zmenil náš život, keby tieto vzťahy
zanikli?“
„Ovplyvňuje náš život/životný štýl ľudí na druhej
strane Zeme? Ako?“
Otázky k diskusii je samozrejme možné modifikovať
v závislosti od veku hráčov, ako aj predmetu a témy,
v rámci ktorého/ktorej aktivitu využívame.
Zdroj: SOSNA, Zem je len jedna
svetové bingo
A
kto má príbuzných
v zahraničí:
Krajina:.....................................
Meno odpovedajúceho:
......................................
B
kto má rád jedlo pochádzajúce
z druhej krajiny:
Jedlo:.......................................
Krajina:....................................
Meno:......................................
D
kto má na sebe niečo vyrobené
v zahraničí:
Čo:............................................
Krajina:.....................................
Meno:.......................................
E
kto vlastní elektrický spotrebič
(mobil), vyrobený v cudzine:
Značka:....................................
Krajina:.....................................
Meno:.......................................
C
kto má obľúbený zahraničný
športový klub, alebo športovca:
Klub:.........................................
Krajina:.....................................
Meno:.......................................
F
kto má doma rastlinu alebo
kvet, pochádzajúci z inej
krajiny:
Rastlina:...................................
Krajina:.....................................
Meno:.......................................
G
H
I
kto má v rodine auto, vyrobené kto pozná krajinu,
kto bol s rodičmi na dovolenke
v cudzine:
v ktorej Dobrá novina
v zahraničí:
Značka:.................................... podporuje rozvojové projekty:
Krajina:.....................................
Krajina:..................................... Krajina:..................................... Meno:.......................................
Meno:....................................... Meno:........................................
Strana 11
Metodický materiál 17. ročníka DN
STRETKO 2
STRETKO
2
zodpovední za Zem
Všetci sme zodpovední za našu Zem
a jeden za druhého.
Ciele:
• uvedomiť si, že každý z nás je zodpovedný za
našu Zem, ktorú nám dal Boh do správy – aby
sme sa o ňu starali
• zamyslieť sa nad tým, ktoré veci sú pre náš život
nevyhnutné
• viac sa dozvedieť o projektoch Dobrej noviny
a získať ďalšiu motiváciu do koledovania
• zamyslieť sa nad tým, ako sa správame jeden
k druhému
Veková skupina: 6 – 14 rokov (dá sa prispôsobiť na
konkrétnu vekovú skupinu)
Informácie pre vedúceho:
Zber a využitie dažďovej vody.
Vo väčšine krajín sub-saharskej Afriky je prístup
k čistej pitnej vode problémom pre veľkú časť obyvateľstva. Na vidieku ľudia často čerpajú vodu
z blízkych riek, jazier či vodných nádrží. Tento zdroj
vody používajú na všetko – chodia tu prať, kúpať
sa, vodia sem napojiť zvieratá a tú istú vodu používajú aj na pitie a varenie. V mestách bývajú často
v slumoch, kde si musia vodu kupovať. V ich domoch
sa totiž nenachádza ani kúpeľňa ani záchod. Voda
v mestách pochádza z verejného rozvodu vody – nie
je však taká čistá, ako sme zvyknutí u nás. Zo zdravotného hľadiska by bolo dobré vodu na pitie vždy
prevariť, čo si však ľudia často nemôžu dovoliť a ani
na to nie sú zvyknutí.
V týchto podmienkach predstavuje dažďová voda
veľmi vhodnú a navyše veľmi ekologickú alternatívu. Umožňuje použiť vodu, ktorá by ináč „nevyužitá“
stiekla do okolia. Zber a využitie dažďovej vody sa
preto stále viac rozširuje. Veľmi vhodný je najmä tam,
kde veľká plocha striech umožňuje zachytiť väčšie
množstvo vody (ako je to v prípade väčších budov –
škôl, internátov, nemocníc, rozličných centier a pod.).
Vodu je možné zachytávať do plastových nádrží alebo do podzemných, na tento účel postavených zásobníkov vody. Z týchto je nutné vodu prečerpať do
vyššie položeného zásobníka, z ktorého sa potom
rozvádza na jednotlivé miesta.
Prístup k vode predstavuje veľký problém aj pre ľudí
žijúcich v suchých oblastiach s minimálnymi dažďami
počas roka. Avšak aj na miestach, kde prší zriedkavo
ale výdatne, je možné zbierať dažďovú vodu. Ak je
dostatočný priestor na jej uskladnenie, môže zabezpečiť prístup k vode na obdobie niekoľkých týždňov
až mesiacov.
POSTUP:
1. Úvodná modlitba – poďakovanie za to, že sme
opäť spolu, za priateľstvo
2. Čítanie zo Svätého písma – Príbeh o Noemovi
a potope (s menšími deťmi si môžeme najprv vyrobiť
lodičky z papiera a použiť ich pri čítaní). Tiež je možné čítanie rozdeliť na dve časti – podľa pozornosti
detí.
Strana 12
Pomôcky: symbol zeme (vyrobený na niektorom
z predchádzajúcich stretnutí), sviečka, farebné papiere alebo stužky, papierové kartičky (papier A4
rozdelený na 4-6 častí) – aspoň 15 kartičiek na skupinku, písacie potreby, hárky papiera. Môžeme tiež
použiť Sväté Písmo, mapu Afriky, fotky z projektov,
papier na výrobu lodičiek.
Zber dažďovej vody podporujeme aj prostredníctvom
Dobrej noviny:
• V Keni v mimoriadne suchej časti Marsabit na
Strednej škole sv. Pavla postavia z vykoledovaných peňazí dve vodné nádrže na zber dažďovej vody a tak si vypomôžu v časoch, keď v ich
studni nie je žiadna voda (viac informácií o tomto
projekte nájdeš na detských stránkach Dobrých
novín Dobrej noviny).
• V Ugande v dedine Kyabakkade (čítaj „čabakáde“) tiež podporujeme v tomto roku výstavbu 4
nových tried pre miestnu základnú školu. Počet
žiakov tu veľmi narástol a tak je v súčasnosti
v jednej triede viac ako 70 detí. Nové triedy preto
veľmi potrebujú. Na náš návrh ich postavia tak,
aby tu bolo možné zachytávať dažďovú vodu. Na
jej uskladnenie kúpia plastové zásobníky. Dedina
je v oblasti, kde často prší a tak deti budú mať
dosť vody – na pitie, na umytie rúk... Doteraz ju
museli do školy nosiť zo vzdialenosti asi pol kilometra v plastových nádobách.
3. Skupinová práca: Deti vyzveme, aby si predstavili, že Noemov príbeh sa odohráva dnes, na Slovensku. Nech si predstavia, ako Noe stavia svoj koráb
a že ich pozval, aby sa k nemu pridali, a tak sa zachránili pred strašnou potopou. Majú teraz 10 minút
na to, aby si premysleli, čo si chcú zobrať so sebou.
Deti v malých skupinkách (najlepšie najviac 4 deti
v skupine, aby sa každé mohlo zapojiť) píšu na papieriky, čo by si zobrali zo sebou – vždy jednu vec alebo
súbor vecí (napr. oblečenie) na jeden papierik.
Metodický materiál 17. ročníka DN
STRETKO
2
4. Po 10 minútach sa môžeme podeliť o to, čo kto napísal. Vzápätí deti vyzveme, aby každá skupinka vybrala 10 najdôležitejších vecí, lebo na lodi nebude
dosť miesta na to, aby mohli všetko zobrať. Čo ktorá
skupinka vyberie? Čo považujeme za ozaj dôležité?
ako vyzerá naša izba, naša trieda, naša škola, ulica... Ako sa k sebe správame na rozličných miestach.
A raz, keď dospejú, tak možno niektorí z nich budú
na veľmi zodpovedných miestach, kde budú robiť
rozhodnutia, ktoré sa budú týkať veľa ľudí.
5. Pravidlá správania: Deti vyzveme, aby si predstavili, že boli spolu s Noem v korábe 40 dní a 40 nocí
a počkali, kým vody opadli, aby mohli vystúpiť. Teraz
vystúpili spolu so svojimi kamarátmi a ostatnými, ktorých Noe tiež pozval plaviť sa s nimi. Na Zemi nie
sú nijakí ďalší ľudia ani zvieratá okrem nich. Ako sa
chcú správať jeden k druhému? Čo bude pre nich
dôležité? Väčšie deti môžu opäť v skupinách spísať
určitý súbor pravidiel, ktoré považujú za dôležité. Ak
máme menej času alebo menšie deti, môžeme sa
o tom iba stručne porozprávať.
7. Na udržanie pozornosti urobíme krátku prestávku – môžeme si precvičiť koledu, zaspievať pieseň,
zahrať sa nejakú pohybovú hru a pod.
6. Deťom povieme, že my všetci sme potomkovia
Noema a jeho detí. Dnes nás je na svete približne 6
miliárd a žijeme na všetkých kontinentoch, hovoríme
rôznymi jazykmi, žijeme v rozličných podmienkach.
Kto je podľa nich zodpovedný za to, ako vyzerá tento
svet a ako sa správame jeden k druhému? Deti vedieme k tomu, aby si uvedomili, že každý z nás je
zodpovedný za tento svet. Sme zodpovední za to,
9. Z farebných papierov alebo farebných stužiek
si urobíme symbol dúhy, ako pripomenutie božieho
zasľúbenia, že už nezošle na zem potopu. K dúhe
priložíme na predchádzajúcom stretnutí vyrobený
symbol zeme a zapálime sviečku.
8. Deťom pripomenieme, že aj zapojením sa do
Dobrej noviny sa staráme jeden o druhého a môžeme pomôcť deťom a mladým v Afrike. Ako príklad
uvedieme projekty zberu dažďovej vody – viď informácie pre vedúceho. Tiež je možné použiť projektovú úlohu uvedenú na detských stránkach Dobrých
novín Dobrej noviny.
10. Pomodlíme sa záverečnú modlitbu požehnania.
Čítanie:
Kniha Genesis, kapitoly 6 až 9 – vybrané (Je tiež možné použiť detskú bibliu a prečítať príbeh o potope)
Keď Pán videl, že ľudská neresť na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ich srdca je ustavične naklonené na zlé, Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. Bol skormútený v srdci a povedal: „Vyničím zo zemského povrchu ľudí, ktorých som
stvoril: človeka i zvieratá, plazy i nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich urobil.“ Iba Noe, ktorý viedol spravodlivý a
bohumilý život. našiel milosť u Pána. Tu povedal Boh Noemovi: Urob si koráb z cyprusového dreva, v korábe urob priehrady a zvnútra i zvonka ho vymaž smolou! Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom
je dych života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou však uzavriem zmluvu: do korába vojdeš ty i tvoji
synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou. A z každého druhu živočíchov vezmeš do korába po jednom páre,
aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca i samicu. Nech vojdú po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť. Ty však
naber z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou! To bude tebe aj im za pokrm.“ A Noe urobil všetko tak, ako mu
prikázal urobiť Boh.
Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody potopy. A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. Vody veľmi stúpali a
zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách. A vody vzrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky,
aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom. I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver,
plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia. Všetko čo malo v nozdrách dych života, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo. A
vody ovládali zem ešte stopäťdesiat dní. Tu si Boh spomenul na Noema a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol s
ním v korábe, a Boh dal zaviať vetru nad zemou a vody upadávali. A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca
koráb zastal na vrchu Ararat. A keď uplynulo štyridsať dní Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil, a vypustil krkavca.
On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. Po ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme.
Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, lebo vody boli ešte na
povrchu celej zeme. On vystrel ruku, chytil ju a vzal ju k sebe do korába. Potom čakal ďalších sedem dní a opäť vypustil
z korába holubicu. A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť. Tu Noe odstránil
strechu korába, aby videl, a zemský povrch bol suchý. Vyšiel teda Noe a jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov s
ním; všetka zver, všetky plazy a všetko vtáctvo, všetko, čo sa pohybuje na zemi, vyšlo podľa svojich druhov z korába.
Potom Boh požehnal Noema a jeho synov a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Ja uzavriem zmluvu s vami
a s vaším potomstvom, čo bude po vás, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem. Kým potrvá zem, nikdy neprestane sejba a žatva, chladno a teplo, leto a zima, deň a noc.“
A Boh hovoril ďalej: „Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenia medzi mnou a vami a všetkými
živými bytosťami, čo sú s vami: Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou. Keď
zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluvu, ktorá je medzi mnou
a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory.“
Strana 13
Metodický materiál 17. ročníka DN
STRETKO
STRETKO 3
3
čo potrebujeme k životu?
Čo potrebujeme k pohodlnému životu?
V našom živote bežne používame mnohé veci. Deti
prijímajú ako samozrejmosť množstvo hračiek a hier,
ktoré majú vo svojich izbách. Mladí si radi kúpia
pekné značkové tričko a nezamýšľajú sa nad tým,
že bežne používajú najnovšie mobilné telefóny.
Cieľ: Upozorniť deti na to, že aj malý mobil, ktorý
bežne používame je „vzácna vec“. Na to, aby fungoval a aby sa dostal až k nám sa podieľalo určite viacero ľudí. Je dôležité, aby sme ho len tak nevyhodili
do odpadu, keď sa nám už po roku páči nejaký iný
mobil z ponuky. Rovnako tričká aj rôzne hračky, kým
sa vyrobia do finálnej podoby „prežijú“ dlhý príbeh.
Našim cieľom je deti povzbudiť k skromnosti, a zodpovednosti za veci, ktoré majú. Aby si uvedomili cenu
a priraďovali veciam ich správnu hodnotu.
Inšpirácia pre vedúceho môžu byť aj články z Katolíckych novín „Ruže s tŕňmi nespravodlivosti“
a „Lacné rifle môžu byť draho zaplatené“, ktoré
nájdeš aj na stránke www.dobranovina.sk
Objasnenie pre vedúceho:
V honbe za udržaním čo najnižších cien presunuli továrne na elektroniku svoju výrobu do krajín, kde sú
náklady na pracovnú silu nízke a štandardy ochrany
životného prostredia nie sú tak prísne. Väčšina výroby bola presunutá do Číny, kde sa vyrába viac ako
tretina svetových mobilných telefónov a laptopov.
Podmienky v týchto továrňach sú často otrasné –
hlavne pre dodávateľov jednotlivých súčiastok. Elektronické spoločnosti svetových značiek často nemajú
prehľad o situácii pracovníkov v celom ich subdodávateľskom reťazci a zlyhávajú v prevzatí zodpovednosti za neprijateľné podmienky pracovníkov a znečistenie životného prostredia.
Situácia je ešte horšia pre baníkov v Afrike, ktorí riskujú svoj život bez vhodných bezpečnostných opatrení, len preto, aby získali kovy pre elektronický
priemysel.
Niektorí z vás už možno majú aj svoj prvý či druhý mobil. Mnohí vaši priatelia možno menia svoje mobilné
telefóny aj každý rok za nablýskané nové verzie. No
zatiaľ čo my tu rozposielame SMSky z nových smartfónov naším priateľom, pracovníci v továrňach, kde
sa vyrábajú naše telefóny pravdepodobne pracovali
12 hodín denne sedem dní v týždni, len aby zarobili
dosť peňazí na prežitie pre členov svojich rodín.
Strana 14
Každý deň musia pracovníci vyrábajúci elektroniku
v krajinách ako Thajsko, Čína vydržať dlhé pracovné
dni v často nebezpečných pracovných podmienkach
aby vyrobili mobilné telefóny, MP3 prehrávače, herné
konzoly a laptopy, ktoré my všetci tak radi používame
v každodennom živote.
Niektorí pracovníci sú pri práci vystavení nebezpečným chemikáliám a zarobia si možno iba 2€ denne.
Môžeme povedať, že často riskujú či neprídu o svoje
zdravie alebo baníci vsádzajú do hry život v nezabezpečených banských šachtách, aby dodali kovy
k uspokojeniu našej túžby po najmodernejších elektronických vynálezoch.
Je ťažké predstaviť si svet, bez týchto prístrojov. Na
informačné technológie – IT - sa spoliehame každý
deň, používame ich v práci či pri hre. IT rôznymi spôsobmi dokonca zlepšili naše životy. No je dôležité,
aby sme chceli spravodlivosť a aby sme hľadali možnosti ako by sa môhli zlepšiť životy ľudí pracovníkov
v rozvojových krajinách, ktorí pomáhajú plniť naše
„elektronické“ sny. Lebo spoločne je možné vyrábať
elektroniku férovo pre všetkých.
Najväčšie nedostatky IT výroby:
• Dlhé pracovné dni – v mnohých továrňach v Ázii
sú pracovné dni bežne 12 hodinové, šesť až sedem dní v týždni s povinnými nadčasmi.
• Nelegálne nízke platy – vo väčšine tovární musia pracovníci pracovať nadčas, aby si zarobili
dostatok na prežitie.
• Vojnové konflikty – ťažba kovov nevyhnutných
pre výrobu mobilných telefónov rozdúchava ozbrojené konflikty ako napríklad v Kongu v Afrike.
• Strata živobytia – v Juhoafrickej republike sú
chudobné miestne komunity nútené opustiť svoju
poľnohospodársku pôdu bez riadnej kompenzácie len preto, aby uvoľnili cestu novým baniam
pre produkciu kovov nevyhnutných k výrobe počítačov. V Zambii vidia komunity baníkov, ktorí
ťažia kobalt pre dobíjacie batérie, ako sú ich rieky
a zem znečisťované len kvôli ťažbe.
• Nebezpečný odpad – keď nie je starý mobilný
telefón správne zrecyklovaný, do vody alebo atmosféry sa dostávajú škodlivé látky ako arzén a
olovo. Väčšina elektronického odpadu je vyvážaná do chudobných krajín, kde neexistujú zákony
na ochranu životného prostredia.
(spracované podľa makeITfair.org)
Metodický materiál 17. ročníka DN
Pomôcky: Mobily, mapa sveta do ktorej si môže
kresliť, mapa sveta s názvami krajín, hračka, písacie
potreby, papiere na kreslenie.
Navodenie témy: Vedúci sa opýta detí, či majú, alebo videli mobilný telefón. Ako im slúži, ako často ho
používajú. Môžu spolu s vedúcim jeden nefunkčný
mobil rozobrať na miekoľko častí.
ÚLOHA- SPÁJAČKA: Ďalej sa vedúci môže detí
opýtať či vedia z čoho je mobil vyrobený, z čoho sú
vyrobené jednotlivé časti.
ČASŤ
displej, hard disk
kábliky a spoje
kontakty
batéria
matičná doska
procesor
pamäťová jednotka
kryt - obal
MATERIÁL
vzácne kovy
kovy
vzácne kovy
kovy
plasty a kovy
kovy
vzácne kovy
plast
STRETKO
PÁTRAČKA: Ďalej sa vedúci opýta detí, či vedia odkiaľ sa u nich ten telefón vzal. Či vedia, odkiaľ pochádza? Vedúci im môže dať do skupiniek telefóny,
aby na nich našli napísané kde boli vyrobené jednotlivé časti – kryt, hlavné časti a batéria. (Made in
China, Malayzia, Germany...) Nech na mape nájdu
krajinu, v ktorej boli tieto súčiastky skompletizované
do ich mobilného telefónu. Ďalej nech nájdu Slovensko – krajinu, v ktorej ten telefón bol predaný a oni
ho majú v rukách.
ZDROJ/dôležitá látka
- platina
- meď
- zlato
- nikel, hliník
- ropa a striebro, hliník
- hlavne hliník vyrobený z Bauxitu
- kobalt
- ropa
Spájačka nebude pre deti jednoduchá preto asi bude
dobré, ak vedúci spolu s deťmi identifikuje, jednotlivé
časti, a materiály a pomôže „objaviť“ krajinu odkiaľ
dané materiály pochádzajú.
Prostredníctvom „spájačky“ deti môžu zistiť kde začal
svoju „púť“ ich mobilný telefón. Na mape sveta jasne vidia, že sú to pre nás dosť vzdialené oblasti, ale
najmä sú to regióny, kde žije mnoho chudobných aj
napriek tomu, že majú obrovské prírodné bohatstvo.
PANTOMÍMA: Úloha – pokúste sa zahrať (pantomimicky) alebo nakresliť ako trávite čas, keď prídete
domov zo školy. Čo robíte a s čím sa hráte? ...mnohé deti sa po príchode domov zo školy hrajú na počítači, alebo pozerajú telku či si zapnú CD prehrávač a
počúvajú svoju obľúbenú hudbu. Deti sú už od malička obklopené viacerými informačnými technológiami,
ale o ľuďoch ktorí sa podieľajú na výrobe ich obľúbených „hračiek“ na druhej strane sveta vedia len veľmi
veľmi málo.
KRESLENIE: Deti môžu nakresliť akú elektroniku
používajú oni sami, alebo rodičia u nich doma...
OTÁZKY: Vedúci sa môže opýtať detí, či niekedy rozmýšľali nad tým kto a ako vyrábal ich „obľúbené hračky“ a odkiaľ sú? Či si pamätajú kedy sa u nich doma
menil televízor, počítač či mobil. Prečo si kúpili nový?
Bol ten starý prístroj už úplne nefunkčný? Alebo je
tento nový s menšou spotrebou elektrickej energie?
Bolo to kvôli tomu, že sa na starom prístroji niečo
pokazilo? Nedal sa opraviť? Alebo vymenili spotrebič
len preto, že chceli mať už nový?
3
HLAVNÝ PRODUCENT
- JAR
- Čile
- JAR
- Rusko, Dem. rep. Kongo
- Mexiko
- Brazília, Čina
- Dem. Rep. Kongo
- stredný východ
(Saudská Arábia) a Rusko
Mobil je súčasťou spotrebnej elektroniky tak isto
ako počítače, televízory, MP3 prehrávače. Väčšina
kovov, ktoré sa používajú pri výrobe súčasnej spotrebnej elektroniky sa ťaží práve v rozvojových krajinách v Afrike, v Ázii a Južnej Amerike. Ťažba rúd
pre získavanie týchto kovov je často vo veľmi náročných podmienkach iba s jednoduchými nástrojmi.
Odhaduje sa, že takýchto baniach pracuje viac ako
milión detí. Pracovníci v baniach a lomoch sú veľmi
zle platení a tak si nemôžu zarobiť na lepšie životné
podmienky.
Čo môžeme urobiť my?
• Môžeme sa zapojiť do rôznych medzinárodných
kampaní za zlepšenie situácie pracovníkov v takýchto závodoch.
• Ak si kupuješ svoj nový telefón – starý odovzdaj do
recyklačného centra, alebo ho nechaj v obchode s
elektronikou aby sa mohol zrecyklovať a využiť ako
zdroj surovín.
• Hľadaj si informácie o tom ako bola tvoja elektronika
vyrobená a pýtaj sa či pri jeho výrobe boli dodržané
správne pracovné podmienky a ochrana životného
prostredia.
• Navrhni, aby ste sa o tejto téme mohli rozprávať na
„projektovom dni“ vo vašej škole či triede.
• Rozprávaj sa o tom s rodičmi a priateľmi...
Možno sami len veľmi ťažko môžeme zmeniť
podmienky ľudí, ktorí pracujú v tak náročných
podmienkach. Ale keď sa spojíme viacerí je možné s tým niečo robiť. Je úžasné ako aj prostredníctvom projektov Dobrej noviny umožňujeme
ľuďom v rozvojových krajinách žiť plnohodnotnejší život. Aj preto je dobré, že ideme ako skupinka koledovať...
Metodický materiál 17. ročníka DN
aktiVita
ita
aktiVita
ita
ako sa veci okolo nás
menia
Cieľ: Upozorniť deti, že obaly, ktoré sa používali
v minulosti a materiály, z ktorých boli vyrobené, boli
iné ako používame dnes. Viaceré obaly sa dali využiť
aj opakovane. V súčasnosti väčšina vecí je balená
v plaste, ktorý sa vyrába z ropy.
Vek: 8-12 rokov
Pomôcky: vytlačené pracovné listy
Postup: Verzia 1: Deti dostanú nakopírovaný pracovný list spolu s inštrukciou na „domácu úlohu“ - vyplnenie tabuľky. Na ďalšom stretku sa k vyplneným
pracovným listom vrátime, ponecháme priestor na
prezentáciu zistení detí a diskutujeme o súvislostiach
podľa otázok uvedených v pracovnom liste.
Verzia 2: Verzia „ideme von“. Deti rozdelíme do
menších skupín a rozdáme nakopírovaný pracovný
list. Deti budú mať 20 – 30 minút na to, aby išli von
a pýtali sa okoloidúcich – najmä starších ľudí otázky
z pracovného listu.
Potom sa spolu opäť stretneme a spolu sa pozrieme
na vyplnené pracovné listy. Ponecháme priestor na
prezentáciu zistení detí a diskutujeme o súvislostiach
podľa otázok v pracovnom liste.
Pracovný list
„veci okolo nás sa menia“
Vezmi si pero a nasledujúcu tabuľku. Práve si sa stal reportérom (reportérkou). Tvojou úlohou je zistiť, aké
obaly sa používali v minulosti, aké sa používajú dnes a z čoho boli vyrobené. Môžeš si do tabuľky pridať niekoľko výrobkov, ktoré ťa zaujímajú. Už sa tešíme na tvoje informácie ...
Dnes
Zisti
Aký obal?
Z akého materiálu
vyrobený?
Rodičia, keď boli malí
Aký obal?
Z akého materiálu
vyrobený?
Starí rodičia, keď boli malí
Aký obal?
Z akého materiálu
vyrobený?
Maslo
Mlieko
Chlieb
Zelenina
Mäso
Vajíčka
Jogurt
Malinovka
Minerálka
Otázky:
•
•
•
•
•
•
Strana 16
Zmenili sa typy obalov? Ako?
Aké materiály sa používali v dávnejšej minulosti a aké prevažujú dnes?
Z čoho sa vyrábajú?
Nachádzajú sa tieto látky/suroviny na výrobu obalov na Slovensku?
Odkiaľ sa suroviny na výrobu obalov dovážajú?
Ako sa obaly likvidujú?
Metodický materiál 17. ročníka DN
aktiVita
ita
aktiVita
ita
najväčšia cestovateľka
Aktivita sa dá uskutočniť aj s rôznymi inými
vecami, ktoré si vyberiete - odev, elektronika,
kozmetika, drogéria, nábytok...
Verzia 2: Vedúci prinesie obaly, alebo celé zabalené potraviny, ktoré majú rôzne krajiny pôvodu. Čím
pestrejšie tým lepšie. Vedúci predstaví deťom „potraviny – cestovateľky“ a dám im úlohu:
•
•
•
Zistite z koľkých rôznych krajín „pricestovali“
potraviny, ktoré tu sú?
Ktoré tri potraviny cestovali
z najvzdialenejších krajín?
Ktoré tri potraviny cestovali najkratšie?
OTÁZKY
Cieľ: Spolu s deťmi objaviť, ktoré z potravín pri ceste
na náš stôl prekonali najväčšiu vzdialenosť. Uvedomiť si, že veci, ktoré máme bežne u nás doma museli
precestovať obrovské vzdialenosti pričom sa spotrebovalo mnoho prírodných zdrojov.
Vek: 10 - 14 rokov
Pomôcky: vytlačené pracovné listy
Postup:
Verzia 1: Deti dostanú nakopírovaný pracovný list
spolu s inštrukciou na „domácu úlohu“ - vyplnenie
tabuľky.
Na ďalšom stretku sa k vyplneným pracovným listom
vrátime, ponecháme priestor na prezentáciu zistení
detí a diskutujeme o súvislostiach podľa otázok uvedených v rámčeku. Spolu nájdite zistené krajiny na
mape. Opýtajte sa detí, či sa podobné potraviny, aké
majú v zoznamoch, vyrábajú aj u nás na Slovensku.
Otázky môže vedúci deťom prispôsobiť podľa schopností detí.
Vedúci by si mal dopredu pripraviť zoznam krajín
z ktorých má jednotlivé potraviny a ich vzdialenosť
od Slovenska. Zoznam by mal byť usporiadaný abecedne, aby si deti vedeli pozrieť minimálnu vzdialenosť, ktorú potravina musela precestovať, kým sa
dostala k nám.
Spolu nájdite zistené krajiny na mape. Opýtajte sa
detí, či sa podobné potraviny vyrábajú aj u nás na
Slovensku.
Pracovný list
Hľadá sa najväčšia cestovateľka
Počas istého obdobia (jedného dňa, víkendu) si na čistý papier zapisuj názvy a krajiny pôvodu 10 - 15 potravín a nápojov, ktoré doma zjete a vypijete. Krajinu pôvodu sa snaž objaviť na obaloch (pozor, nie dovozcu).
Zistené údaje si prehľadne zapíš. Zisti, akú vzdialenosť prekonali na váš stôl (môžeš použiť na vyhľadávanie
vzdialeností internet) a vyhodnoť najväčšiu cestovateľku a najekologickejšiu cestovateľku (potraviny, ktoré
precestovali najkratšie vzdialenosti).
Najväčšia
cestovateľka
1. miesto
Názov potraviny
(nápoja):
Krajina:
Počet kilometrov,
ktoré precestovala:
Názov potraviny
(nápoja):
Krajina:
Počet kilometrov,
ktoré precestovala:
2. miesto
3. miesto
Najekologickejšia
cestovateľka
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Strana 17
Metodický materiál 17. ročníka DN
KOLEDNÍCK
KOLEDNÍCKE
programy
Pokoj tomuto domu, a všetkým čo v ňom bývajú.
Priniesli sme vám Dobrú novinu.
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude patriť všetkým ľuďom:
Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ Kristus Pán.“
Radujte sa všetci ľudia, zobuďte sa, plesajte!
Dnes sa nebo otvorilo, narodil sa Spasiteľ.
Nemeškajte! Utekajte! V Betleheme v jasličkách
uvidíte malé dieťa, zavinuté v plienočkách.
Nemá posteľ, perinôčku, len slamu a samý chlad,
otvorilo náruč malú, chce vás všetkých požehnať.
Maštaľka je ožiarená, svetlo a spev z výsosti
volá všetkých oslavovať zázrak Božej milosti.“
Všemohúci Bože a náš nebeský Otec, my deti
s osobitným požehnaním od nášho kňaza,
prosíme ťa za pokoj, šťastie, zdravie a požehnanie
tohto domu i všetkých, čo v ňom bývajú.
Nech ti ako domáca cirkev prinášajú duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.
Amen.
Dieťatko v Betleme, Ježiško maličký,
za tebou ideme, čuj naše prosbičky:
Za rodinu túto prosíme, Ježiško náš,
že im milostí, zdravia a pokoja dáš.
Za našu vlasť prosím, drahý Ježiško môj,
za malý raj sveta stvorený pre pokoj.
Žehnaj národy a ľud celej zeme
nech v pokoji a láske žiť tu spolu vieme.
Vinšujem vám tieto vianočné sviatky,
Krista Pána narodenia,
dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka,
do duše radosti, do srdca svornosti.
Anjel pokoja nech medzi vami prebýva
a láska Kristova nech u vás spočíva.
V tie vianočné sviatky poviem vám vinš krátky:
Ježiško je narodený, tak nebuďme zarmútení,
ale sa mu radujme a na slávu prespevujme.
Znak pokoja si medzi sebou dajme
nech pokoj a bratská láska medzi nami je.
Poďakovať by sme chceli, že ste si nás vypočuli.
A teraz sa odberáme, Ježiška vám nechávame.
V srdci si ho opatrujte, a iných Ním obdarujte.
Strana 18
Pochválen Pán Ježiš i Márie meno
v dňoch týchto sviatočných nech je pochválenô.
Bo celé kresťanstvo chystá sa sláviť
pamiatku narodenia Krista.
Keď slávime toto Krista Pána narodenie
i ja vám kresťanskô nesiem požehnanie.
S vinšom, aby z darov podiel ste dostali,
ktoré celému svetu nesie Ježiško malý.
Vinšujem vám smelo
tu všetkým veselo,
sedliakovi vrece plné na plece,
pastierovi kaše a statku paše.
Vinšujem vám všetky vinše
zdravia, šťastia, dobrá inšie.
I Božieho požehnania
i radosti bez prestania.
A taký kus makovníka,
čo zaberie pou chodníka.
Kapustičky klobásu
čo vás ňou všetkých opášu.
Teraz nás už nezdržujte,
čo len chcete to nám dajte.
Sám Pán Boh vám to odplatí
budeme sa primlúvati.
Ďakujeme za tie dary čo ste dali hospodári,
aby ste sa nehnevali ďakujeme vám.
Pane Bože dobrú noc im daj,
po dobrej noci všetkího dobrího,
šťastia, zdravia, rôčika hojního.
(Kolednícky program -z farnosti Dobroč)
rôzne vinše
Uprostred všetkých darov, ktorými izba praská,
Boh podelil sa s človekom o dar menom Láska.
A či len môže byť krásnejšia novina,
akože nám Pán Boh dal z lásky svojho syna?
Zasa sme dožili tie radostné sviatky,
ktoré nám tak sladia tento život krátky.
Pri tom ja radosť svoju vyslovujem,
že vás všetkých v tie vianočné sviatky
pekne pozdravujem.
Šťastlivá chvíľa sa nám zjavila,
že Panna čistá - Syna svetu zrodila.
Nad Betlemom jasná žiara vstaňte hore pastieri,
anjel Boží zjavuje sa, čakajme kam zamieri.
Počujte jak na nebesiach anjelici spievajú,
Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.
Metodický materiál 17. ročníka DN
koledy
oledy
koledy
Ježiš se narodzil
Strana 19
Metodický materiál 17. ročníka DN
V hlbokej doline, v cudzej krajine
koledy
oledy
Keby som mal peniažteky
Strana 20
Metodický materiál 17. ročníka DN
Download

Metodický Materiál 17. ročníka