REALITYEXPORT
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
Obsah
1 SPUSTENIE A OVLÁDANIE PROGRAMU..............................................................................3
1.1 Prihlásenie sa do systému.........................................................................................................3
1.1.1 Tlačidlá.............................................................................................................................4
2 KLIENTI.........................................................................................................................................5
2.1 Pridanie nového klienta............................................................................................................5
2.2 Editácia a vymazanie klienta....................................................................................................6
2.3 Vyhľadávanie klienta................................................................................................................6
3 MAKLÉRI......................................................................................................................................7
3.1 Pridanie nového makléra..........................................................................................................7
3.2 Editácia a vymazanie makléra..................................................................................................9
3.3 Vyhľadávanie makléra..............................................................................................................9
4 ZÁKAZKY....................................................................................................................................10
4.1 Pridanie novej zákazky...........................................................................................................10
4.2 Párovanie zákazok..................................................................................................................13
4.3 Vyhľadávanie, prehliadanie a editovanie jednotlivých zákaziek............................................15
4.3.1 Postup otvorenia súboru csv v programe Microsoft Excel.............................................16
5 OBHLIADKY...............................................................................................................................19
5.1 Vyhľadávanie jednotlivých obhliadok....................................................................................19
5.2 Pridanie novej obhliadky........................................................................................................19
6 NÁBORY.......................................................................................................................................20
6.1 Pridanie nového náboru..........................................................................................................21
7 ŠTATISTIKY................................................................................................................................23
8 NASTAVENIA..............................................................................................................................24
9 MLS...............................................................................................................................................26
10 EXPORT.....................................................................................................................................27
11 ODHLÁSENIE...........................................................................................................................29
2
1 SPUSTENIE A OVLÁDANIE PROGRAMU
Po zadaní adresy new.realityexport.sk sa na obrazovke zobrazí nasledovná stránka
1.1 Prihlásenie sa do systému
Do políčok Meno a Heslo vpíšete prihlasovacie údaje zaslané správcom stránky. Po úspešnom
prihlásení sa zobrazí hlavné menu programu.
3
Pomocou hlavného menu, ktoré sa nachádza v hornej časti okna, je možné otvárať ďalšie časti
programu - pomocou nich sa sprístupňujú jednotlivé funkcie programu, prípadne ich podfunkcie.
1.1.1 Tlačidlá
Jednoduchým kliknutím na ovládacie tlačidlo sa vykoná príkaz uvedený na tlačidle.
4
2 KLIENTI
Umiestnenie: MENU – KLIENTI
Táto časť programu umožňuje uchovávať informácie o jednotlivých klientoch.
2.1 Pridanie nového klienta
Ak kliknete na ikonku Nový klient, zobrazí sa nasledujúci formulár
5
•
Aby ste mohli klienta pridať, musíte vyplniť všetky povinné údaje, vyznačené červenou
farbou.
•
Ďalej môžete uchovávať ďalšie údaje, ako sú adresa, PSČ...
•
Ak Vám nestačia tieto údaje, môžete vložiť ďalšie do políčka “Poznámka”.
•
Klienta uložíte kliknutím na políčko Uložiť, ktoré sa nachádza v ľavej dolnej časti pod
tabuľkou.
•
Ak ste nevyplnili všetky potrebné údaje, systém Vás na to upozorní.
2.2 Editácia a vymazanie klienta
Jednotlivých klientov môžete upravovať alebo vymazať podľa svojej potreby a to pomocou
ikoniek nachádzajúcich sa vpravo u každého makléra/klienta.
•
kliknutím na túto ikonku môžete upraviť údaje o klientovi
•
kliknutím na túto ikonku môžete klienta vymazať
•
kliknutím na túto ikonku sa vám zobrazí zoznam zákaziek daného klienta
•
kliknutím na túto ikonku sa vám zobrazí zoznam vyhovujúcich zákaziek pre daného
klienta(dopytov i ponúk)
Vymazaného klienta je tiež možno obnoviť a to kliknutím na nasledujúcu ikonku
. Po tomto
úkone bude vymazaný klient znovu pridaný do aktuálneho zoznamu klientov.
2.3 Vyhľadávanie klienta
Vyhľadávanie aktívnych i vymazaných klientov je možné vykonať pomocou tabuľky nad
zoznamom klientov a to podľa mena, adresy, telefónu, emailu, stavu(Aktívny, Zmazaný), typu
(Nezáleží, Dopytujúci, Predávajúci). Následne potvrdíte, ak kliknete na Filtruj.
V tabuľke pod zoznamom klientov (aktívnych i zmazaných) si môžete zvoliť počet záznamov na
stranu (10, 20, 50, všetky), vykonať hromadnú akciu (napr. vymazanie viacerých klientov naraz kliknutím myšou na políčko vľavo u daného klienta si ho označíte), vidieť celkový počet v danej
kategórii.
6
3 MAKLÉRI
Umiestnenie: MENU - MAKLÉRI
3.1 Pridanie nového makléra
Ak kliknete na ikonku Nový užívateľ, zobrazí sa Vám nasledujúci formulár:
•
Aby ste mohli makléra pridať, musíte vyplniť všetky potrebné údaje, vyznačené červenou
farbou (email nemusí byť unikátny pre každého makléra).
•
Ďalej môžete uchovávať iné potrebné údaje ako napr. Ulica, Mesto, Fax, Skype atď.
•
V kolonke Fotografia môžete vložiť fotografiu makléra, kliknutím na Vybrať súbor a
nahratím Vami zvolenej fotografie z počítača.
7
•
V kolonke Pobočka môžete zvoliť prevádzku, v ktorej maklér pracuje.
•
V kolonke Jazyky môžete vybrať jazyky, ktoré maklér ovláda.
•
V kolonke Google kalendár si zadáte prihlasovacie údaje pokiaľ ste zaregistrovaný v tejto
službe. V tom prípade môžete pracovať s kalendárom buď v Googli alebo priamo v systéme
v sekcii Úvod
Kliknutím na príslušný deň sa vám zobrazí tabuľka s pripomenutím úlohy, kde môžete pridávať
novú úlohu, prípadne úlohy vymazať.
•
V kolonke Ostatné si maklér môže zvoliť farbu zákaziek a ľubovoľný formát dátumu a
času zobrazovaný v zozname zákaziek (stĺpce dátum úpravy a dátum pridania).
•
V kolonke Práva zadáte maklérovi jeho užívateľské práva.
•
Správa maklérov - maklér môže pridávať i upravovať ľubovoľných maklérov.
•
Správa RK - maklér môže upravovať, pridávať či vymazávať ľubovoľné údaje
vrámci celej realitnej kancelárie.
8
•
Správa pobočky - maklér môže upravovať, pridávať či vymazávať ľubovoľné údaje
vrámci danej pobočky.
•
Vidieť všetky inzeráty - maklér môže prehliadať všetky inzeráty. Pridávať,
upravovať alebo vymazávať však môže len vrámci určených práv.
•
Exportovať - maklér môže vykonávať všetky funkcie v sekcii Export (t.j. Objekty,
Aktualizácia, Makléri, Preexportovať - viď kapitola 10 EXPORT).
•
Makléra uložíte kliknutím na políčko Odoslať, nachádzajúce sa v ľavej dolnej časti pod
tabuľkou.
•
Ak ste nevyplnili všetky povinné údaje, systém Vás na to upozorní.
3.2 Editácia a vymazanie makléra
Jednotlivých maklérov môžete upravovať alebo vymazať podľa svojej potreby a to pomocou
ikoniek nachádzajúcich sa vpravo u každého makléra
. Pomocou prvej ikonky (symbol
ceruzky) jednotlivé údaje upravujete, pomocou druhej ikonky (biely krížik v červenom kruhu)
makléra či klienta vymažete.
V prípade potreby je možné vymazaných maklérov zobraziť a to pomocou políčka Stav v Zozname
maklérov, následne zvolenia si možnosti Zmazaný a kliknutím na políčko Filtruj.
Vymazaného makléra je tiež možno obnoviť a to kliknutím na nasledujúcu ikonku
úkone bude vymazaný maklér znovu pridaný do aktuálneho zoznamu maklérov.
. Po tomto
3.3 Vyhľadávanie makléra
Vyhľadávanie je podobné ako vyhľadávanie klienta (viď kapitola 2.3).V hornej tabuľke môžete
makléra vyhĺadať i podľa pobočky,naopak ,na rozdiel od klientov,nie podľa typu.
9
4 ZÁKAZKY
Umiestnenie: MENU – ZÁKAZKY
4.1 Pridanie novej zákazky
Ak kliknete na ikonku Nová zákazka, objaví sa Vám nasledujúca tabuľka
•
V poli Kategória vyberiete druh nehnuteľnosti (Byty, Domy, Pozemky, atď.).
•
V poli Účel vyberiete možnosť (Predaj, Kúpa, Prenájom, atď.).
•
Po zvolení vhodných údajov potvrdíte tlačidlom Vytvoriť.
Následne sa Vám na obrazovke objaví nasledujúci formulár. Ten sa odlišuje v závislosti od
predchádzajúceho výberu druhu zákazky (napr. Rozšírené vlastnosti budú rozdielne u pozemku, u
domu, atď.). Pri zadaní dopytu (kúpa, hľadám podnájom) je možné si vybrať viacero druhov
nehnuteľností (napr. hľadám 2-3 izb.byt – pričom druhá možnosť sa objaví po zadaní prvej).
10
•
Vyplníte všetky povinné údaje vyznačené červenou farbou.
•
Pri vypisovaní poľa Obec sa Vám podľa zadaného začiatku názvu obce/mesta rozbalí
zoznam začínajúci na zadaný reťazec, z ktorého môžete kliknutím zvoliť danú obec/mesto.
Nevyplňujte teda toto pole ručne, systém to vyhodnotí ako nesprávne vyplnené.Ulica je
povinná v obciach kde sú ulice pomenované.Ak si neprajete aby sa na portáloch a webe
zobrazovala,necháte políčko Zobraziť ulicu nezakliknuté.
•
Z existujúceho zoznamu Stav zákazky vyberte príslušný status.
11
◦ Aktívna – pre prípad reálnej zákazky, zobrazuje sa na webovej stránke a je tiež
exportovaná na ostatné portále.
◦ Kontaktovanie – pre prípad potencionálnej zákazky, ešte neoverenej, nezobrazuje sa na
webovej stránke, ani nie je exportovaná na ostatné portále.
◦ Rezervované – pre prípad rezervovanej zákazky, na webovej stránke sa zobrazí
s logom Rezervované, nie je exportovaná na ostatné portále.
◦ Predané – pre prípad zrealizovanej zákazky, nezobrazuje sa na webovej stránke, ani nie
je exportovaná na ostatné portále.
◦ Zrušené – pre prípad nezrealizovanej a už neplatnej zákazky.
◦ Inkognito – takáto zákazka je rovnaká ako aktívna, ale na rozdiel od nej sa nezobrazuje
na webovej stránke a ani nie je exportovaná na ostatné portále.
◦ Korekcia – takáto zákazka sa bude ešte upravovať, nezobrazuje sa teda na webovej
stránke, ani nie je exportovaná na ostatné portále.
◦ Prenajatá – pre prípad už prenajatej zákazky (rovnako ako u statusu Predané)
•
Pole Export na portále označíte ak chcete aby bola zákazka vyexportovaná na príslušné,
Vami aktivované portále.
•
Pole Vodotlač označíte ak chcete aby boli fotografie pridané k zákazke pri exporte na
portále označené Vami zvolenou vodotlačou.
•
V poli Klient môžete zvoliť už existujúceho,Vami vytvoreného klienta. Prípadne môžete
vytvoriť nového (pole Nový klient ...).
•
V poli Prílohy je možné vytvoriť virtuálnu prehliadku príp. YouTube video prehliadku
nehnuteľnosti.Ak chcete vytvoriť YouTube je treba do políčka Youtube ID zadať kód
videa(nachádza sa v url hneď za znamienkom = ).V prípade virtuálnej prehliadky je treba
byť zároveň prihlásený na portáli TopReality.sk a v Realsofte kliknúť na Správa panorám
a následne na Nová panoráma.Do názvu vložíte ľubovoľný,Vami zvolený názov
prehliadky,kliknete na Pridať panorámu a vyhľadáte súbor v ktorom ju máte
uloženú.Uložíte kliknutím na Uložiť.
•
V poli Fotografie môžete vložiť ľubovoľný počet Vami zvolených fotografií, kliknutím na
Vybrať súbor a následným zvolením príslušných fotografií z počítača. Je vhodné aby
nemala viac ako 5 MB. Systém fotografie upraví na maximálne rozlíšenie 800x600 bodov.
•
V poli Dokumenty je možno pridávať interné dokumenty určené iba pre daného
prihláseného užívateľa.
•
V poli Rozšírené vlastnosti môžete doplniť ďalšie vlastnosti danej zákazky,jednoducho ak
myšou označíte prázdne biele políčko u danej, Vami zvolenej charakteristiky.
12
•
Je treba vyplniť pole Nadpis a Popis.
•
Ak chcete doplniť ešte ďalšie údaje k zákazke,vyplníte pole Interné údaje. Toto pole sa na
webovej stránke nezobrazuje.
Po vyplnení kliknete na ikonku Uložiť / Párovanie nachádzajúcu sa v ľavej časti pod formulárom a
zákazka sa uloží a zobrazí vyhovujúce zákazky.
4.2 Párovanie zákazok
Párovanie slúži na spárovanie zákazky typu dopyt so všetkými zákazkami typu ponuka podľa
zadaných kritérií, resp. zákazky typu ponuka so všetkými zákazkami typu dopyt vrámci vašej
realitnej kancelárie - nebudú však spárované so zákazkami v stave Kontaktovanie (naopak ak ho
zadáte, vyhovujúce ponuky príp. dopyty spárované budú).
To znamená že ak kliknete po pridaní, prezeraní či editovaní zákazky na Uložiť / Párovanie objaví
sa vám následne zoznam vyhovujúcich zákaziek.
Ak je zadaný dopyt, email bude doručený klientovi zadanému v dopyte.
Ak je zadaná ponuka, email bude doručený dopytujúcim klientom.
Maklér si môže vybrať komu konkrétne z týchto klientov email pošle a to ak si myšou označí danú
zákazku (klikne na políčko pred zákazkou), následne prejde na pole Akcie - Hromadné akcie a
klikne na šípku a označí myšou pole Odoslať email.
13
14
4.3 Vyhľadávanie, prehliadanie a editovanie jednotlivých zákaziek
Ak chcete vyhľadať a prehliadať už pridané zákazky, kliknite na ikonku Zákazky v hlavnom menu.
V ľavom dolnom rohu sa zobrazuje vždy počet aktívnych zákaziek.
Je možné si zvoliť počet záznamov na stranu (10, 20, 50, všetky), kliknutím myšou na políčko
Záznamov na stranu, ktoré sa nachádzajú pod tabuľkou s jednotlivými zákazkami. Taktiež je tu
možné si zvoliť aktuálne zobrazenú stranu kliknutím na Stránka:
15
Konkrétnu zákazku si môžete vyhľadať podľa nasledujúcich kritérií:
•
podľa ID, ceny od... do, Fulltextu - do týchto polí vpisujete údaje manuálne (do Fulltextu
vpíšete časť názvu alebo časť hľadaného textu).
•
podľa stavu (t.j. Aktívne, Rezervované atď.), podľa toho či sa jedná o Top ponuku, podľa
typu (Predaj, Kúpa atď.), makléra, kategórie (Byty, Domy, atď.) a podkategórie (1 izb. byt
atď.) - do týchto polí vstupujete pomocou kurzora myši a kliknete na dané kritérium.
Potvrdíte ak kliknete na Filtruj a vpravo dole pod formulárom sa objaví počet zákaziek
vyhľadaných podľa Vami zvolených kritérií.
Danú zákazku si otvoríte, ak na ňu kliknete myšou. Tým pádom ju môžete aj editovať. V tomto
prípade je nutné zakázku znova uložiť aby sa zapísali všetky Vami vykonané zmeny.
Zákazku môžete takisto editovať, ak si kliknete na ikonku
, nachádzajúcu sa vpravo za
zákazkou.
Tak isto je možné editovať viac zákaziek naraz pomocou hromadnej akcie, v tom prípade ak chcete
zmeniť stav (aktívny na predaný atď.), či makléra. Označíte najskôr zákazky, ktoré chcete zmeniť a
následne kliknete myšou na ikonku Akcie – Hromadné akcie nachádzajúcu sa v dolnej časti, pod
zoznamom ponúk.
V zozname zákaziek môžete i zobraziť vyhovujúce zákazky na portáli TopReality, ak kliknete na
ikonku
vyhovujúce inzeráty na topreality.sk, nachádzajúcu sa vpravo.
Pri vyhľadávaní zákaziek je možné využiť Rozšírené hľadanie.
To si môžete zvoliť podľa Vami vybraných kritérií v Nastaveniach – Vyhľadávanie (viď kapitola
8 NASTAVENIA).
Kliknutím na Exportuj výber sa ponúkne na stiahnutie súbor so zoznamom vyfiltrovaných
zákaziek vo formáte csv (čiarkou oddelené údaje, je možné ho importovať do programu Microsoft
Excel alebo Open Office Calc).
4.3.1 Postup otvorenia súboru csv v programe Microsoft Excel
1. Otvorte nový prázdny dokument v Exceli.
2. Vyberte hore v menu Údaje – Importovať externé údaje – importovať údaje …
16
3. V roletkovom menu súbory typu vyberte Textové súbory a otvorte stiahnutý súbor csv
súbor.
4. Spustí sa sprievodca importom údajov:
1. Vyberte možnosť oddelené. Pôvod súboru by mal byť automaticky nastavený na
65001: Unicode (UTF-8)
2. V ďalšom kroku nechajte v poli oddeľovače zaškrknutú čiarku a textový kvalifikátor “
a vyberte dokončiť.
17
3. V treťom kroku len zvoľte dokončiť.
5. V okne importovať údaje len zvoľte OK.
6. Teraz sa vám zobrazia dáta v tabuľke.
18
5 OBHLIADKY
Umiestnenie: MENU – OBHLIADKY
V tejto sekcii je možnosť zaznamenať si všetky Vaše plánované i vykonané obhliadky.
V tabuľke je uvedené ID zákazky, dátum a čas, klient, výsledok (vybavená - áno alebo nie) a
jednotlivé akcie, t.j. upraviť údaje o obhliadke (zmeniť dátum, čas a pod.), vymazať obhliadku
alebo upraviť zákazku
.
5.1 Vyhľadávanie jednotlivých obhliadok
Pod tabuľkou sa nachádzajú možnosti zobrazenia – aktuálna strana, počet záznamov na stranu (10,
20, 50, všetky) a takisto celkový počet záznamov v tejto sekcii.
Jednotlivé obhliadky môžete vyhľadať i podľa ID zákazky, klienta - údaje vpíšete do určených
políčok vedľa príslušného textu alebo podľa výsledku (Nezáleží, Áno, Nie) - kliknete myšou na
políčko a rozbalíte jednotlivé možnosti. Následne potvrdíte kliknutím na Filtruj.
Toto vyhľadávanie nájdete v hornej časti nad tabuľkou so zoznamom obhliadok.
5.2 Pridanie novej obhliadky
Ak chcete pridať novú obhliadku,kliknite na ikonku Nová obhliadka, nachádzajúcu sa vľavo
v hornej časti nad tabuľkou s obhliadkami.
19
Zobrazí sa Vám nasledujúci formulár:
Vyplníte všetky potrebné údaje, povinné údaje sú vyznačené červenou farbou. Nového klienta
vytvoríte kliknutím na pole Nový klient ... ,už existujúceho klienta zadáte, ak kliknete na
Existujúci klient ... a následne si vyberiete zo zoznamu klientov.
Formulár potvrdíte ak kliknete na Uložiť.
6 NÁBORY
Umiestnenie: MENU – NÁBORY
20
Táto sekcia sa používa pri potencionálnej zákazke-maklér ešte nevykonal obhliadku (bol
kontaktovaný majiteľom nehnuteľnosti....)
Kliknutím na ikonu sa Vám zobrazí nasledovný formulár
6.1 Pridanie nového náboru
Ak chcete pridať nový nábor,kliknete na Nový nábor,vľavo hore nad tabuľkou so zoznamom.
21
Povinné polia sú označené červenou farbou.
Ak zákazku vezmete medzi svoje ponuky,zapíšete ju v zozname zákaziek,zakliknete vo formulári
Vybavený a pridelíte náboru vygenerované ID.
Pokiaľ zákazku presuniete inému maklérovi,zakliknete políčko Posunutý.
Tieto statusy sa Vám následne objavia v hlavnej tabuľke.
22
7 ŠTATISTIKY
Umiestnenie: MENU – ŠTATISTIKY
V sekcii Štatistiky môžete prezerať aktivitu jednotlivých maklérov, t.j. počet aktívnych, zrušených
a predaných zákaziek, provízie a počet naplánovaných a vykonaných obhliadok. Môžete si zvoliť
počet maklérov na stranu (10, 20, 50, všetky). Toto zvolíte, ak myšou kliknete na políčko
Záznamov na stranu, ktorá sa nachádza v spodnej časti pod tabuľkou.
23
8 NASTAVENIA
Umiestnenie: MENU – NASTAVENIA
Ak kliknete na ikonku nastavenia, zobrazí sa Vám nasledovné menu:
Do jednotlivých sekcií vstupujete kliknutím myšou na príslušnú ikonku.
•
Môj profil – zobrazia sa profilové údaje aktuálne prihláseného makléra, povinné údaje sú
vyznačené červenou farbou.
•
Stĺpce v zákazkách – tu si môžete nastaviť poradie stĺpcov podľa Vášho výberu. Toto
poradie sa zobrazí následne v zozname zákaziek. Tieto úpravy vykonáte ak kurzorom myši
podržíte a premiestnite jednotlivé názvy stĺpcov. Následne kliknete myšou na políčko
Uložiť, nachádzajúce sa vľavo pod formulárom.
•
Vyhľadávanie – tu je možné nastaviť si kritéria vyhľadávania jednotlivých zákaziek(tieto
sa zobrazia ak kliknete na Rozšírené hľadanie v Zákazkách - viď kapitola 4 ZÁKAZKY).
Úpravy vykonáte rovnakým spôsobom ako u stĺpcov v zákazkách v predošlom odstavci,
následne zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť nachádzajúcim sa vpravo vedľa formuláru.
V Type vyhľadávania je možné si zvoliť spôsob vyhľadania lokality v Zákazkách
(v hlavnom menu).
24
•
Detail RK – kompletné údaje o Vašej realitnej kancelárii. Treba vyplniť povinné údaje,
ktoré sú vyznačené červenou farbou. Následne môžete vyplniť i ďalšie údaje ako napr. PSČ,
fax, adresu webovej stránky (túto je ale potrebné vyplniť aby sa správne zobrazovala
klientom v emailoch) atď. Takisto môžete pridať logo Vašej r.k. a vodotlač, u ktorej si
môžete zvoliť pozíciu a možnosť ak chcete aby bola Vami zvolená vodotlač pridávaná na
fotky k jednotlivým zákazkám.
•
Pobočky – zoznam pobočiek, ktoré sa nachádzajú pod Vašou realitnou kanceláriou.
Jednotlivé pobočky je možné editovať, prípadne vymazať ak kliknete na ikonky
nachádzajúce sa úplne vpravo na konci riadku u každej pobočky.
•
Nová pobočka – možnosť vytvoriť novú pobočku, povinné údaje sú vyznačené červenou
farbou. Ak ju chcete pridať, kliknite na políčko Uložiť, nachádzajúce sa vľavo pod
formulárom.
•
Texty emailov – tu sa nachádza text emailu, ktorý sa bude odosielať klientom ak jeho dopyt
zodpovedá niektorej z Vašich zákaziek. Do textu si doplníte url Vašej webovej stránky a
meno makléra, či názov realitnej kancelárie.
Značky ktorými môžete nahradiť v emailoch dynamický text:
•
•
{meno rk} – názov realitnej kancelárie
•
{url} – odkazy na zákazky
•
{otazky} – Možnosti pre klienta odpovedať k zákazke, platí pre pripomenutie ponuky
Dokumenty – tu sa nachádzajú texty dokumentov, ktoré ste si vytvorili (zmluvy, oznámenie
o dražbe a pod.). Na pravej strane sa nachádzajú ikonky, pomocou ktorých môžete
dokument zobraziť, editovať, alebo vymazať.
.
Takisto si môžete zvoliť možnosť či sa má dokument zobraziť v zozname zákaziek alebo
nie.
•
Nový dokument – tu si môžete vytvoriť nový dokument a to tak, že zadáte názov
dokumentu (políčko Názov), následne si z počítača kliknutím na Vybrať súbor vyberiete
dokument, ktorý chcete vložiť (podporovaný je len formát PDF). Vyberiete možnosť, či
chcete aby sa objavoval i v jednotlivých zákazkách (označiť Zobraziť v zákazkách).
Pri zadávaní dokumentu je možnosť vložiť kdekoľvek do textu ID zákazky a meno makléra,
nachádzajúce sa vľavo v hornej lište.
25
•
Obhliadkový list – maklér má možnosť vytlačiť si prázdny formulár pre obhliadku podľa
svojej potreby (podľa kategórií ktoré si zadá).
•
Farby v PDF – nastavenie farieb textu a orámovaní textu v generovaných PDF
dokumentoch (vývesky, pdf pre klienta a realitku v zozname zákaziek).
•
Charakteristiky – tu si môžete pri pridávaní alebo editácii zákazky ľubovoľne odobrať
charakteristiky, ktoré nepotrebujete, daného typu nehnuteľnosti. Napríklad pri bytoch
odobrať počet kúpeľní a podobne.
•
Charakteristiky v PDF – tu si môžete nastaviť charakteristiky, ktoré sa majú zobrazovať
v PDF dokumentoch (kolonka Akcie u zákazky – Výveska, PDF pre klienta, PDF pre
realitku).
•
RSS pre facebook – tu sa nachádzajú linky pre zobrazenie Vašej ponuky na Facebooku
9 MLS
Umiestnenie: MENU – MLS
Táto sekcia Vám umožňuje vidieť zákazky iných realitných kancelárií,ktoré využívajú túto
službu.Pokiaľ chcete aby aj ostatné realitné kancelárie videli tie Vaše,je možné si túto možnosť
zakliknúť priamo pri pridávaní alebo editácii Vašich zákaziek (MLS).
Vyhovujúce zákazky si v MLS vyhľadáte podľa filtru presne ako v sekcii Zákazky.
Pokiaľ maklér chce aby mu chodili maily ohľadne novopridaných zákaziek v MLS,môže si toto
nastaviť vo svojom účte (Makléri-Uprav makléra-Odosielať nové zákazky v MLS).
26
10 EXPORT
Umiestnenie: MENU – EXPORT
V tejto sekcii sa nachádza prehľad všetkých dostupných exportov a s nimi súvisiacich funkcií.
•
Služby – funkcie určené na aktiváciu služieb, objednávanie kreditu a prehľady s týmto
spojené.
•
Nastavenia – nastavenia konfiguračných (prístupových) údajov pre jednotlivé exporty.
•
Fakturačné údaje pre export – údaje realitnej kancelárie (administratívny kontakt, krátka
charakteristika, fakturačná a poštová adresa).
•
Export – zobrazí sa nasledujúci formulár:
•
História – kliknutím na toto pole sa Vám zobrazia dátumy Vašich exportov na daný portál.
Ak chcete vedieť presný zoznam vyexportovaných príp. nevyexportovaných ponúk, kliknete
na pole detail.
•
Aktualizácia – znamená, že v danom momente sa Vaše ponuky dostanú na prvé miesto na
príslušnom portáli. Je ju možné vykonať jedenkrát denne, priamo v Exporte alebo na
príslušnom portáli.
•
Makléri – kliknutím na toto pole sa preexportujú Vaši makléri na príslušný portál (platí iba
pre portále, pri ktorých je toto pole v Exporte zadané, na ostatné sa makléri pridávajú ručne
alebo sa exportujú spolu so zákazkami).
•
Preexportovať – kliknutím na toto pole odošlete požiadavku správcovi stránky, týmto
krokom sa exportovaním pošlú všetky zákazky a vykonajú všetky zmeny, ktoré ste zadali v
systéme vo Vašich zákazakách. Na rozdiel od Objekty sa pošlú všetky zákazky, nie len
upravené a novo pridaná. Používa sa v prípade nesúladu inzerátov na danom portáli.
•
Objekty – kliknutím na toto pole prebehne export zmien ktoré ste vykonali - počet zmien je
zobrazený v položke Počet (nejedná sa teda o počet ponúk). Zmenou sa rozumie pridanie,
odstránenie, editácia a takisto znovuuloženie ponuky. Tento export môžete vykonať
27
kedykoľvek. Ak neprebehli žiadne zmeny, v kolonke Počet je 0 a nadpis Objekty sa na
obrazovke neobjaví. Automatický export na portále prebieha vždy nadránom (takže ak aj
celý deň nekliknete na objekty, tak sa zmeny raz za deň exportujú automaticky)
Postup pri aktivácii exportov:
•
v úvode si treba skontrolovať správnosť údajov o svojom účte v menu Fakturačné údaje
pre export.
•
následne prejdete do Služieb.
•
prejdete do Zmeniť aktívne služby.
•
zvolíte si balík služieb podľa počtu ponúk, ktoré budete chcieť exportovať - od
programového balíka závisí cena jednotlivých exportov.
•
zvolíte si portále, ktoré chcete aktivovať a to kliknutím myšou na políčko vedľa daného
portálu a následným kliknutím na Uložiť zmeny aktívnych služieb naspodu stránky.
Ceny jednotlivých exportov sa zobrazujú pri každom portáli, sú uvádzané za mesiac,
pričom prvých 30 dní od prvej aktivácie portálu je zdarma. Export na portál TopReality.sk
je zdarma úplne.
•
prejdete do menu Nastavenia
•
v linke nastavenia vpíšete prihlasovacie údaje, pod ktorými ste registrovaní na danom
portáli, príp. ktoré daný portál vyžaduje. Potvrdíte tlačítkom Zapíš.
28
11 ODHLÁSENIE
Umiestnenie: MENU – ODHLÁSIŤ SA
V prípade, že kliknete na tlačidlo Odhlásiť sa, odhlásite sa zo svojho účtu a pri ďalšom otvorení
účtu budete vyzvaný na zadanie mena a hesla.
29
Download

REALITYEXPORT