Príručka
používateľa programov
V jednotlivých krajinách nemusia byť dostupné všetky modely.
Verzia 0
SVK
Použiteľné modely
Táto príručka používateľa sa vzťahuje na nasledujúce modely.
DCP-1510(E)/1511/1512(E)
MFC-1810(E)/1811/1815
Pre používateľov modelov DCP: Táto dokumentácia je určená pre modely MFC aj DCP. Keď je v tejto
príručke používateľa uvedené „MFC“, čítajte, prosím, „MFC-xxxx“ ako „DCP-xxxx“.
Definícia poznámok
V tejto príručke používateľa používame nasledujúce ikony:
UPOZORNENIE
POZNÁMKA
UPOZORNENIE označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla
spôsobiť menšie zranenia.
Poznámky upozorňujú na to, ako reagovať na vzniknutú situáciu, alebo radia,
ako pri prevádzke používať iné funkcie.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA
 Tento výrobok je schválený na používanie len v krajine zakúpenia. Nepoužívajte tento výrobok mimo
krajiny zakúpenia, lebo tým môžete porušovať energetické predpisy a nariadenia danej krajiny.
Pre používateľov modelu DCP: V tejto príručke boli použité obrazovky z modelov MFC, pretože modely
DCP a MFC majú rovnaké funkcie. Kdekoľvek sa v tejto príručke zobrazuje „MFC“, rozumie sa „MFC-xxxx“
ako „DCP-xxxx“.
 Pre používateľov počítačov Macintosh: Pred uplatnením pokynov z tejto príručky nainštalujte dostupné
ovládače a softvér k svojmu zariadeniu z webovej lokality Brother Solutions Center
(http://solutions.brother.com/).
Pre používateľov modelu DCP: Z webovej lokality Brother Solutions Center si môžete prevziať ovládač
tlačiarne a ovládače skenera.
Pre používateľov modelu MFC: Z webovej lokality Brother Solutions Center si môžete prevziať ovládač
tlačiarne, ovládače skenera, softvér PC-FAX a aplikáciu Diaľkové nastavenie.
 Windows® XP v tomto dokumente označuje operačné systémy Windows® XP Professional, Windows® XP
Professional x64 Edition a Windows® XP Home Edition.
 Windows Vista® v tomto dokumente označuje všetky verzie operačného systému Windows Vista®.
 Windows® 7 v tomto dokumente označuje všetky verzie operačného systému Windows® 7.
i
Obsah
Windows®
Časť I
1
Tlač
2
Používanie ovládača tlačiarne Brother ......................................................................................................2
Tlač dokumentu .........................................................................................................................................3
Obojstranná tlač.........................................................................................................................................4
Pokyny pre tlač na obe strany papiera ................................................................................................4
Simultánne skenovanie, tlač a faxovanie...................................................................................................4
Nastavenia ovládača tlačiarne...................................................................................................................5
Prístup k nastaveniam ovládača tlačiarne .................................................................................................6
Karta Základné ..........................................................................................................................................7
Veľkosť papiera ...................................................................................................................................7
Orientácia ............................................................................................................................................8
Kópie ...................................................................................................................................................8
Typ média............................................................................................................................................8
Kvalita tlače .........................................................................................................................................8
Nastavenia tlače ..................................................................................................................................9
Rozloženie viacerých strán..................................................................................................................9
Obojstranná tlač / Tlač brožúr ...........................................................................................................10
Náhľad pred tlačou ............................................................................................................................11
Karta Rozšírené.......................................................................................................................................12
Zmena veľkosti ..................................................................................................................................12
Obrátená tlač .....................................................................................................................................12
Použiť vodotlač..................................................................................................................................13
Nastavenie vodotlače ........................................................................................................................14
Tlač hlavičky a päty ...........................................................................................................................15
Režim úspory tonera .........................................................................................................................15
Správca .............................................................................................................................................16
Ďalšie možnosti tlače.........................................................................................................................16
Nastavenie hustoty ............................................................................................................................17
Zlepšenie kvality tlače .......................................................................................................................17
Preskočiť prázdnu stranu ..................................................................................................................17
Vytlačiť text čiernou farbou ...............................................................................................................17
Karta Profily tlače.....................................................................................................................................18
Pridať profil ........................................................................................................................................19
Odstrániť profil...................................................................................................................................19
Podpora ...................................................................................................................................................20
Karta Nastavenia zariadenia....................................................................................................................22
Status Monitor..........................................................................................................................................23
Monitorovanie stavu zariadenia.........................................................................................................24
2
Skenovanie
25
Skenovanie dokumentu pomocou ovládača WIA ....................................................................................25
Podpora štandardu WIA ....................................................................................................................25
Skenovanie dokumentu do počítača .................................................................................................25
Predskenovanie na orezanie časti, ktorú chcete skenovať, pomocou skla skenera .........................28
ii
Skenovanie dokumentu pomocou ovládača WIA
(Windows Fotogaléria a Windows Faxovanie a skenovanie) ...............................................................32
Skenovanie dokumentu do počítača .................................................................................................32
Predskenovanie na orezanie časti, ktorú chcete skenovať, pomocou skla skenera .........................34
Skenovanie dokumentu pomocou ovládača TWAIN ...............................................................................35
Skenovanie celého dokumentu do počítača......................................................................................36
Predskenovanie a orezanie časti, ktorú chcete skenovať .................................................................37
Nastavenia v dialógovom okne Nastavenie skenera.........................................................................39
3
ControlCenter4
43
Prehľad ....................................................................................................................................................43
Zmena používateľského rozhrania ....................................................................................................43
Používanie aplikácie ControlCenter4 v Domácom režime režime...........................................................44
Funkcie aplikácie ControlCenter4 pre používateľov Domáceho režimu režimu ................................45
Karta skenovania .....................................................................................................................................46
Typy súborov .....................................................................................................................................47
Formát dokumentu ............................................................................................................................47
Rozšírené nastavenia........................................................................................................................48
Uloženie naskenovaného obrázka ....................................................................................................49
Tlač naskenovaného obrázka............................................................................................................49
Otvorenie naskenovaného obrázka v aplikácii ..................................................................................50
Priloženie naskenovaných údajov k E-mailu .....................................................................................50
Karta PC-FAX (pre modely MFC) ............................................................................................................51
Odoslanie obrazového súboru z počítača .........................................................................................52
Odoslanie naskenovaného obrázka ..................................................................................................52
Zobrazenie a tlač prijatých údajov PC-FAX.......................................................................................53
Karta Nastavenia zariadenia....................................................................................................................54
Konfigurácia diaľkového nastavenia (pre modely MFC)....................................................................55
Prístup do menu Adresár (pre modely MFC).....................................................................................55
Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania.......................................................................................56
Karta Podpora .........................................................................................................................................58
Otvorenie Pomocníka aplikácie ControlCenter..................................................................................58
Používanie lokality Brother Solutions Center ....................................................................................58
Prístup k lokalite Brother CreativeCenter ..........................................................................................58
Používanie aplikácie ControlCenter4 v Pokročilom režime .....................................................................59
Funkcie aplikácie ControlCenter4 pre používateľov Pokročilého režimu ..........................................60
Karta skenovania .....................................................................................................................................61
Typy súborov .....................................................................................................................................61
Formát dokumentu ............................................................................................................................61
Rozšírené nastavenia........................................................................................................................61
Otvorenie naskenovaného obrázka v aplikácii ..................................................................................62
Priloženie naskenovaných údajov k E-mailu .....................................................................................62
Uloženie naskenovaného obrázka ....................................................................................................62
Ako zmeniť východiskové nastavenia jednotlivých tlačidiel...............................................................63
Karta PC-Copy.........................................................................................................................................64
Tlač naskenovaného obrázka............................................................................................................64
Karta PC-FAX (pre modely MFC) ............................................................................................................65
Odoslanie obrazového súboru z počítača .........................................................................................65
Odoslanie naskenovaného obrázka ..................................................................................................65
Zobrazenie a tlač prijatých údajov PC-FAX.......................................................................................66
Karta Nastavenia zariadenia....................................................................................................................67
Konfigurácia diaľkového nastavenia (pre modely MFC)....................................................................67
iii
Prístup do menu Adresár (pre modely MFC).....................................................................................67
Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania.......................................................................................68
Karta Podpora .........................................................................................................................................70
Otvorenie Pomocníka aplikácie ControlCenter..................................................................................70
Používanie lokality Brother Solutions Center ....................................................................................70
Prístup k lokalite Brother CreativeCenter ..........................................................................................70
Karta Vlastné nastavenia.........................................................................................................................71
Vytvorenie karty vlastných nastavení ................................................................................................71
Vytvorenie tlačidla s vlastnými nastaveniami ....................................................................................72
Zmena nastavení tlačidla skenovania pre ponuku Skenovať do počítača...............................................73
4
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC)
75
Diaľkové nastavenie ................................................................................................................................75
5
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
77
Odosielanie prostredníctvom funkcie PC-FAX ........................................................................................77
Odosielanie súboru ako PC-FAX.......................................................................................................77
Nastavenie informácií o používateľovi...............................................................................................79
Nastavenie odosielania .....................................................................................................................80
Nastavenie titulného listu...................................................................................................................81
Zadanie informácií o titulnom liste .....................................................................................................81
Adresár kontaktov....................................................................................................................................82
Adresár Brother .................................................................................................................................83
Nastavenie kontaktu do adresára......................................................................................................84
Nastavenie skupiny na rozosielanie ..................................................................................................85
Úprava informácii o kontakte .............................................................................................................85
Odstránenie kontaktu alebo skupiny .................................................................................................86
Exportovanie adresára ......................................................................................................................86
Importovanie do adresára..................................................................................................................88
PC-FAX príjem.........................................................................................................................................90
Aktivovanie softvéru pre príjem PC-FAX v zariadení ........................................................................91
Spustenie softvéru pre príjem PC-FAX v počítači .............................................................................92
Nastavenie počítača ..........................................................................................................................93
Prezeranie nových správ funkcie PC-FAX ........................................................................................93
Časť II
6
Apple Macintosh
Tlač a faxovanie
95
Funkcie ovládača tlačiarne (Macintosh) ..................................................................................................95
Obojstranná tlač.......................................................................................................................................95
Pokyny pre tlač na obe strany papiera ..............................................................................................95
Manuálna obojstranná tlač ................................................................................................................95
Simultánne skenovanie, tlač a faxovanie.................................................................................................96
Výber možností nastavenia stránky...................................................................................................96
Výber možností tlače .........................................................................................................................99
Titulný list.........................................................................................................................................100
Rozloženie.......................................................................................................................................101
Nastavenia tlače ..............................................................................................................................102
iv
Odstránenie ovládača tlačiarne pre systém Macintosh .........................................................................105
Status Monitor........................................................................................................................................106
Aktualizácia stavu zariadenia ..........................................................................................................106
Skrytie alebo zobrazenie okna ........................................................................................................106
Zatvorenie okna...............................................................................................................................107
Odoslanie faxu (pre modely MFC).........................................................................................................108
7
Skenovanie
112
Skenovanie dokumentu pomocou ovládača ICA ...................................................................................112
Výber vášho zariadenia z menu Tlač a skenovanie ........................................................................117
Skenovanie dokumentu pomocou ovládača TWAIN .............................................................................118
Skenovanie celého dokumentu do počítača Macintosh ..................................................................119
Predskenovanie a orezanie časti, ktorú chcete skenovať ...............................................................120
Nastavenia v okne skenera .............................................................................................................121
8
ControlCenter2
125
Používanie ControlCenter2....................................................................................................................125
Vypnutie funkcie automatického načítavania ..................................................................................126
SKENOVANIE .......................................................................................................................................127
Typy súborov ...................................................................................................................................128
Formát dokumentu ..........................................................................................................................128
Rozšírené nastavenia......................................................................................................................129
Obrázok ...........................................................................................................................................130
E-mail ..............................................................................................................................................131
Súbor ...............................................................................................................................................132
POUŽÍVATEĽSKÉ SKENOVANIE.........................................................................................................133
Typy súborov ...................................................................................................................................133
Formát dokumentu ..........................................................................................................................133
Rozšírené nastavenia......................................................................................................................133
Tlačidlo definované používateľom ...................................................................................................134
Skenovať do obrázku ......................................................................................................................134
Skenovať do e-mailu .......................................................................................................................136
Skenovať do súboru ........................................................................................................................138
COPY / PC-FAX Sending (Mac OS X v10.6.8, PC-FAX len pre modely MFC) .....................................140
NASTAVENIA ZARIADENIA .................................................................................................................142
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC) ..........................................................................................143
Address Book (Adresár) (Pre modely MFC)....................................................................................144
Monitor stavu ...................................................................................................................................144
9
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC)
145
Diaľkové nastavenie ..............................................................................................................................145
Časť III
10
Používanie tlačidla pre skenovanie
Skenovanie
148
Používanie tlačidla skenovania..............................................................................................................148
Skenovať do e-mailu .......................................................................................................................149
v
Skenovať do obrázku ......................................................................................................................150
Skenovať do súboru ........................................................................................................................151
A
Index
152
vi
Časť I
Windows
®
Tlač
Skenovanie
ControlCenter4
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC)
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
I
2
25
43
75
77
1
Tlač
1
1
POZNÁMKA
Obrazovky v tejto časti sú z operačného systému Windows® 7. V závislosti od operačného systému vášho
počítača sa môžu jednotlivé obrazovky líšiť.
Používanie ovládača tlačiarne Brother
1
Ovládač tlačiarne je softvér, ktorý prekladá údaje z formátu používaného v počítači na formát, ktorý vyžaduje
konkrétna tlačiareň, pomocou príkazového jazyka tlačiarne alebo jazyka popisu stránky.
Ovládače tlačiarne sa nachádzajú na dodanom inštalačnom disku CD-ROM. Ovládače nainštalujte podľa
pokynov v dokumente Stručný návod na obsluhu. Najnovšiu verziu ovládačov si tiež môžete prevziať
z lokality Brother Solutions Center na adrese:
http://solutions.brother.com/
2
Tlač
Tlač dokumentu
1
Keď zariadenie príjme údaje z počítača, začne tlačiť podaním papiera zo zásobníka papiera. Zo zásobníka
papiera sa môže podávať obyčajný a recyklovaný papier. (Informácie o zásobníku papiera a odporúčanom
type papiera: uu Príručka používateľa)
a
V spustenej aplikácii vyberte príkaz Tlačiť.
Ak sú v počítači nainštalované aj iné ovládače tlačiarne, v menu Tlač alebo Nastavenia tlače v spustenej
softvérovej aplikácii vyberte ako ovládač tlačiarne Brother MFC-XXXX* a potom kliknutím na tlačidlo
OK alebo Tlačiť spustite tlač.
*(Kde XXXX je názov vášho modelu.)
POZNÁMKA
• Veľkosť a orientáciu papiera môžete vybrať v spustenej softvérovej aplikácii.
• Ak softvérová aplikácia nepodporuje vlastnú veľkosť papiera, vyberte najbližšiu väčšiu veľkosť papiera.
Potom nastavte oblasť tlače tak, že v spustenej softvérovej aplikácii zmeníte nastavenie pravého a ľavého
okraja.
3
1
Tlač
Obojstranná tlač
1
1
Dodaný ovládač tlačiarne podporuje manuálnu obojstrannú tlač.
Pokyny pre tlač na obe strany papiera
1
 Ak je papier tenký, môže sa pokrčiť.
 Ak sa papier krčí, otočte stoh papiera, vyrovnajte ho a potom ho vložte späť do zásobníka na papier.
 Ak sa papier nepodáva správne, môže byť pokrčený. Vyberte papier, vyrovnajte ho a obráťte stoh papiera.
 Pri používaní manuálnej obojstrannej tlače môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo nižšej kvalite tlače.
V prípade zaseknutia papiera: uu Príručka používateľa: Zaseknuté papiere. V prípade problémov
s kvalitou tlače: uu Príručka používateľa: Zlepšenie kvality tlače.
 Zariadenie najprv vytlačí všetky párne strany na jednu stranu papiera. Potom vám ovládač tlačiarne dá
pokyn (prostredníctvom vyskakovacieho hlásenia), aby ste znovu vložili papier. Pred opätovným vložením
papiera ho dôkladne vyrovnajte, aby ste predišli jeho uviaznutiu. Neodporúčame používať veľmi tenký ani
veľmi hrubý papier.
Simultánne skenovanie, tlač a faxovanie
1
Toto zariadenie môže tlačiť z počítača počas odosielania alebo prijímania faxu do pamäte alebo počas
skenovania dokumentu do počítača. Počas tlače z počítača sa odosielanie faxu nezastaví. Ak však prebieha
kopírovanie alebo príjem faxu na papier, tlač z počítača sa pozastaví a obnoví sa ihneď po tom, keď sa
skončí kopírovanie alebo príjem faxu.
4
Tlač
Nastavenia ovládača tlačiarne
1
1
Pri tlači z počítača môžete zmeniť nasledujúce nastavenia tlačiarne:
 Veľkosť papiera
 Orientácia
 Kópie
 Typ média
 Kvalita tlače
 Nastavenie tlače
 Rozloženie viacerých strán
 Obojstranná tlač / Tlač brožúr
 Náhľad pred tlačou
 Zmena veľkosti
 Obrátená tlač
 Použiť vodotlač
 Tlač hlavičky a päty
 Režim úspory tonera
 Správca
 Úprava intenzity
 Zlepšiť kvalitu tlače
 Preskočiť prázdne strany
 Profily tlače
 Vytlačiť text čiernou farbou
Na nasledujúcich stranách je uvedený prehľad nastavení ovládača tlačiarne. Viac informácií nájdete v texte
Pomocníka v ovládači tlačiarne.
5
Tlač
Prístup k nastaveniam ovládača tlačiarne
a
1
1
(Pre systém Windows® XP)
Kliknite na položku štart a potom Tlačiarne a faxy.
(Pre systém Windows Vista®)
Kliknite na
, Ovládací panel, Hardvér a zvuk a potom na Tlačiarne.
(Pre systém Windows® 7)
Kliknite na
a potom na Zariadenia a tlačiarne.
(Pre systém Windows® 8)
Presuňte kurzor myši do pravého spodného rohu monitora. Po zobrazení panela menu kliknite na
Nastavenie a potom na Ovládací panel. V skupine Hardvér a zvuk kliknite na voľbu Zobraziť
zariadenia a tlačiarne.
b
(Pre Windows® XP a Windows Vista®)
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Brother MFC-XXXX Printer (kde XXXX je názov vášho modelu)
a vyberte Vlastnosti. Zobrazí sa dialógové okno Vlastnosti tlačiarne.
(Pre Windows® 7 a Windows® 8)
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Brother MFC-XXXX Printer (kde XXXX je názov vášho modelu)
a vyberte Vlastnosti tlačiarne.
Ak sa zobrazia možnosti ovládača tlačiarne, vyberte ovládač k svojej tlačiarni. Zobrazí sa dialógové okno
Vlastnosti tlačiarne.
c
Zvoľte kartu Všeobecné a potom kliknite na Preferencie... alebo Predvoľby tlače....
Zobrazí sa dialógové okno ovládača tlačiarne.
6
Tlač
Karta Základné
1
1
Nastavenia rozvrhnutia stránky môžete zmeniť aj kliknutím na obrázok na ľavej strane karty Základné.
(3)
(1)
(2)
(4)
a
b
c
d
Vyberte Veľkosť papiera, Orientácia, Kópie, Typ média, Kvalita tlače a Nastavenie tlače (1).
Vyberte nastavenia pre Rozloženie viacerých strán a Obojstranná tlač / Tlač brožúr (2).
V okne (3) skontrolujte aktuálne nastavenia.
Ak chcete použiť vybraté nastavenia, kliknite na tlačidlo OK.
Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia, kliknite na tlačidlo Predvolené a potom na tlačidlo OK.
POZNÁMKA
Ak si pred vytlačením dokumentu chcete zobraziť jeho náhľad, začiarknite pole Náhľad pred tlačou (4).
Veľkosť papiera
1
V rozbaľovacom zozname vyberte veľkosť papiera, ktorú používate.
7
Tlač
Orientácia
1
1
Nastavenie orientácie určí, ako sa dokument vytlačí (Na výšku alebo Na šírku).
Na výšku (Vertikálne)
Na šírku (Horizontálne)
Kópie
1
Výber kópií nastavuje počet kópií, ktoré sa vytlačia.
 Zoradiť
Keď je začiarknuté políčko Zoradiť, najskôr sa vytlačí jedna úplná kópia celého dokumentu, a potom sa
vytlačia ďalšie kópie podľa toho, koľko kópií ste vybrali. Ak políčko Zoradiť nie je začiarknuté, postupne sa
vytlačí každá strana dokumentu v danom počte všetkých zvolených kópií.
Typ média
1
V zariadení môžete používať nasledujúce typy médií. Pre čo najlepšiu kvalitu tlače vyberte typ média, ktorý
chcete použiť.
 Obyčajný papier
 Recyklovaný papier
Kvalita tlače
1
Kvalitu tlače si môžete zvoliť takto:
 Koncept
 Normálny
 Vysoká
8
Tlač
Nastavenia tlače
1
1
Nastavenia tlače zmeníte nasledovne:
 Grafika
Toto je najvhodnejší režim na tlač dokumentov obsahujúcich grafiku.
 Text
Toto je najvhodnejší režim na tlač textových dokumentov.
 Manuálne
Nastavenia môžete zmeniť manuálne zvolením položky Manuálne a kliknutím na tlačidlo Ručné
nastavenie.
Môžete nastaviť jas, kontrast a ďalšie nastavenia.
Rozloženie viacerých strán
1
Výberom položky Rozloženie viacerých strán môžete zmenšiť veľkosť obrázka na strane a umožníte, aby sa
na jednom hárku vytlačilo viacero strán, alebo môžete zväčšiť veľkosť obrázka a umožníte, aby sa jedna
strana vytlačila na viacero hárkov papiera.
 Poradie strán
Po výbere možnosti N na 1 môžete z rozbaľovacieho zoznamu vybrať poradie strán.
 Okraj
Ak pomocou funkcie Rozloženie viacerých strán tlačíte viacero strán na jeden list papiera, môžete si zvoliť
pevný, čiarkovaný alebo žiaden okraj okolo každej strany na liste.
 Vytlačiť odstrihovú čiaru
Po výbere možnosti 1 na NxN stranách môžete vybrať možnosť Vytlačiť odstrihovú čiaru. Táto
možnosť vám umožňuje okolo potlačiteľnej plochy vytlačiť jemnú čiaru pre vystrihnutie.
9
Tlač
Obojstranná tlač / Tlač brožúr
1
1
Ak chcete vytlačiť brožúru alebo tlačiť obojstranne, použite túto funkciu.
 Žiadny
Zakáže sa obojstranná tlač.
 Obojstranná tlač (ručná)
Túto možnosť použite, ak chcete tlačiť na obe strany papiera.
• Obojstranná tlač (ručná)
Zariadenie vytlačí najprv všetky párne číslované strany. Potom sa ovládač tlačiarne zastaví a zobrazia
sa pokyny potrebné na opätovné vloženie papiera. Keď kliknete na tlačidlo OK, vytlačia sa nepárne
číslované strany.
Ak zvolíte Obojstranná tlač (ručná), sprístupní sa tlačidlo Nastavenie obojstrannej tlače....
V dialógovom okne Nastavenie obojstrannej tlače môžete nastaviť nasledujúce nastavenia.
• Typ obojstrannej tlače
Pre každú z orientácií sú k dispozícii štyri typy umiestnenia väzby pri obojstrannej tlači.
• Nastavenie okraja na väzbu
Ak začiarknete možnosť Nastavenie okraja na väzbu, môžete tiež určiť veľkosť okraja na väzbu
v palcoch alebo v milimetroch.
 Tlač brožúr (ručná)
Túto možnosť použite na tlač dokumentu vo forme brožúry v prípade obojstrannej tlače; dokument sa
usporiada podľa poradia strán a budete ho môcť ohnúť presne v strede tak, aby ste nemuseli meniť
poradie číslovania strán.
• Tlač brožúr (ručná)
Zariadenie vytlačí najprv všetky párne číslované strany. Potom sa ovládač tlačiarne zastaví a zobrazia
sa pokyny potrebné na opätovné vloženie papiera. Keď kliknete na tlačidlo OK, vytlačia sa nepárne
číslované strany.
Ak zvolíte Tlač brožúr (ručná), sprístupní sa tlačidlo Nastavenie obojstrannej tlače.... V dialógovom
okne Nastavenie obojstrannej tlače môžete nastaviť nasledujúce nastavenia.
• Typ obojstrannej tlače
Pre každú z orientácií sú k dispozícii dva typy umiestnenia väzby pri obojstrannej tlači.
• Spôsob tlače brožúr
Keď je vybratá možnosť Rozdeliť na sady:
Táto možnosť umožňuje vytlačiť celú brožúru ako menšie individuálne brožúry, pričom vám stále
umožní ohnúť dokument presne v strede menších individuálnych brožúr bez toho, aby ste museli meniť
poradie číslovania strán. Počet strán v menších brožúrach môžete nastaviť v rozsahu od 1 do 15. Táto
možnosť zjednodušuje skladanie vytlačenej brožúry, ak má brožúra veľký počet strán
• Nastavenie okraja na väzbu
Ak začiarknete možnosť Nastavenie okraja na väzbu, môžete tiež určiť veľkosť okraja na väzbu
v palcoch alebo v milimetroch.
10
Tlač
Náhľad pred tlačou
1
Pred vytlačením dokumentu si môžete zobraziť jeho náhľad. Ak začiarknete pole Náhľad pred tlačou, pred
spustením tlače za zobrazí okno Náhľad pred tlačou.
1
2
1 Oblasť zoznamu strán
Oblasť zoznamu strán zobrazuje čísla strán, ktoré sa vytlačia. Ak vyberiete nejakú stranu z tohto
zoznamu, v oblasti Náhľad sa zobrazí náhľad výsledkov tlače pre túto stranu.
Ak nejakú stranu nechcete vytlačiť, zrušte začiarknutie príslušného poľa.
2 Oblasť náhľadu
V oblasti náhľadu sa zobrazuje náhľad výsledkov tlače pre strany zvolené v oblasti zoznamu strán.
POZNÁMKA
Ak ste v nastaveniach ovládača tlačiarne vybrali možnosť Obojstranná tlač (ručná) alebo Tlač brožúr
(ručná), funkciu Náhľad pred tlačou nemožno použiť.
11
1
Tlač
Karta Rozšírené
1
1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Na tejto karte môžete upravovať tieto nastavenia:
 Zmena veľkosti (1)
 Obrátená tlač (2)
 Použiť vodotlač (3)
 Tlač hlavičky a päty (4)
 Režim úspory tonera (5)
 Správca (6)
 Ďalšie možnosti tlače (7)
Zmena veľkosti
1
Je možné zmeniť veľkosť výtlačku.
Obrátená tlač
1
Po začiarknutí možnosti Obrátená tlač sa údaje obrátia hore nohami.
12
Tlač
Použiť vodotlač
1
Do dokumentu môžete ako vodotlač vložiť logo alebo text. Môžete vybrať predvolené vodoznaky alebo
môžete použiť súbor bitovej mapy, ktorý ste vytvorili. Začiarknite políčko Použiť vodotlač a potom kliknite
na tlačidlo Nastavenie....
13
1
Tlač
Nastavenie vodotlače
1
1
Vybrať vodotlač
1
Vyberte vodotlač, ktorú chcete použiť.
Ak si chcete vytvoriť originálnu vodotlač, kliknutím na tlačidlo Pridať pridajte nastavenia vodotlače a potom
v menu Štýl vodotlače vyberte Použiť text alebo Použiť súbor s bitovou mapou.
Veľkosť vodotlače a jej umiestnenie na strane môžete zmeniť výberom vodotlače a kliknutím na tlačidlo
Nastavenie....
14
Tlač
 Nadpis
1
Do poľa vpíšte vhodný názov.
 Text
Do poľa Text zadajte Text vodotlače a potom vyberte nastavenie položiek Písmo, Štýl, Veľkosť a
Tmavosť.
 Bitová mapa
Do poľa Súbor zadajte názov súboru a umiestnenie obrázka bitovej mapy alebo kliknite na tlačidlo
Prehľadávať a vyhľadajte súbor. Môžete tiež nastaviť veľkosť zmeny mierky obrázka.
 Umiestnenie
Toto nastavenie sa používa vtedy, keď chcete skontrolovať pozíciu vodoznaku na stránke.
Preniesť dopredu
1
Výberom tejto možnosti pridáte do dokumentu vodotlač obsahujúcu zvolené znaky či obrázok.
Na obrysový text
1
Ak chcete vytlačiť obrys vodoznaku, začiarknite políčko Na obrysový text. Táto možnosť je dostupná, len
keď zvolíte textovú vodotlač.
Vlastné nastavenia
1
Môžete zvoliť, ktorá vodotlač sa vytlačí na prvej strane alebo na ostatných stranách.
Tlač hlavičky a päty
1
Ak je táto funkcia aktivovaná, na dokumente sa vytlačí dátum a čas podľa systémových hodín počítača
a prihlasovacie meno používateľa do počítača alebo text, ktorý zadáte. Kliknutím na tlačidlo Nastavenie
môžete tieto údaje upraviť.
 Tlač identifikácie
Ak vyberiete možnosť Login meno používateľa, vytlačí sa prihlasovacie meno používateľa počítača. Ak
vyberiete možnosť Vlastné a do políčka na editáciu Vlastné zadáte text, vytlačí sa vami zadaný text.
Režim úspory tonera
1
Pomocou tejto funkcie môžete šetriť toner. Ak zapnete Režim úspory tonera, výtlačok bude svetlejší.
Predvolene je režim vypnutý.
POZNÁMKA
• Režim úspory tonera neodporúčame používať na tlač fotografií alebo obrázkov v odtieňoch sivej.
• Režim úspory tonera nie je dostupný po nastavení rozlíšenia na Vysoká v menu Kvalita tlače.
15
Tlač
Správca
1
1
Správcovia majú právo obmedziť prístup k niektorým funkciám, napr. k funkcii Zmena veľkosti alebo
Vodotlač.
 Heslo
Do tohto poľa zadajte heslo.
POZNÁMKA
Ak chcete zmeniť heslo, kliknite na tlačidlo Nastaviť heslo....
 Zámok Kópií
Zablokovanie výberu počtu kópií na zabránenie tlači viacerých strán.
 Rozloženie strán & Zámok mierky
Uzamkne nastavenia zmeny veľkosti a rozloženia viacerých strán, aby sa zabránilo vykonaniu zmien.
 Zámok vodotlače
Zablokovanie aktuálnych nastavení funkcie Vodotlač na zabránenie vykonávania zmien.
 Zámok Tlač hlavičky a päty
Zablokovanie aktuálnych nastavení funkcie Tlač hlavičky a päty na zabránenie vykonávania zmien.
Ďalšie možnosti tlače
1
V menu Funkcie tlačiarne môžete nastaviť tieto možnosti:
 Úprava intenzity
 Zlepšiť kvalitu tlače
 Preskočiť prázdne strany
 Vytlačiť text čiernou farbou
16
Tlač
Nastavenie hustoty
1
1
Zvýšenie alebo zníženie hustoty tlače.
POZNÁMKA
Úprava intenzity nie je dostupná, ak zvolíte možnosť Vysoká v menu Kvalita tlače.
Zlepšenie kvality tlače
1
Táto funkcia umožňuje riešiť problém s kvalitou tlače.
 Znížiť zvlnenie papiera
Výberom tohto nastavenia môžete znížiť krčivosť papiera.
Ak tlačíte iba niekoľko strán, nie je potrebné zvoliť toto nastavenie.
POZNÁMKA
Táto operácia zníži teplotu procesu fixácie.
 Zlepšiť priľnavosť tonera
Výberom tohto nastavenia môžete zdokonaliť priľnavosť tonera na papier.
POZNÁMKA
Táto operácia zvýši teplotu procesu fixácie.
Preskočiť prázdnu stranu
1
Ak je začiarknutá položka Preskočiť prázdne strany, ovládač tlačiarne automaticky zistí prázdne strany
a vylúči ich z tlače.
POZNÁMKA
Táto možnosť nefunguje, ak vyberiete nasledujúce možnosti:
• Použiť vodotlač
• Tlač hlavičky a päty
• N na 1 alebo 1 na NxN stranách vo funkcii Rozloženie viacerých strán
• Obojstranná tlač (ručná) alebo Tlač brožúr (ručná)
• Náhľad pred tlačou
Vytlačiť text čiernou farbou
1
Táto funkcia umožňuje vytlačiť všetok text čiernou farbou namiesto v odtieňoch sivej.
POZNÁMKA
V prípade niektorých znakov však nemusí fungovať.
17
Tlač
Karta Profily tlače
1
1
Profily tlače sú editovateľné predvoľby, ktoré vám umožňujú rýchly prístup k často používaným
konfiguráciám tlače.
(5)
(1)
(4)
(2)
(3)
 Zoznam tlačových profilov (1)
 Vymazať profil (2)
 Vždy zobraziť kartu Profily tlače ako prvú. (3)
 Pridať profil (4)
 Zobrazenie aktuálneho tlačového profilu (5)
a
b
c
V zozname tlačových profilov si vyberte svoj profil.
Ak od ďalšej tlače chcete, aby sa karta Profily tlače zobrazovala v popredí okna, začiarknite možnosť
Vždy zobraziť kartu Profily tlače ako prvú..
Zvolený profil aplikujete kliknutím na položku OK.
18
Tlač
Pridať profil
1
1
Dialógové okno Pridať profil sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Pridať profil. Môžete pridať 20 nových profilov
s preferovanými nastaveniami.
a
b
c
V položke Názov zadajte požadovaný názov.
Zo zoznamu ikon vyberte ikonu, ktorú chcete použiť, potom kliknite na tlačidlo OK.
Uložia sa aktuálne nastavenia zobrazené v ľavej strane okna ovládača tlačiarne.
Odstrániť profil
1
Dialógové okno Vymazať profil sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Vymazať profil. Ktorýkoľvek z pridaných
profilov môžete odstrániť.
a
b
c
d
Kliknite na tlačidlo Vymazať profil.
Vyberte profil, ktorý chcete odstrániť a kliknite na tlačidlo Vymazať.
Kliknite na tlačidlo Áno.
Zvolený profil sa odstráni.
19
Tlač
Podpora
1
1
Kliknite na položku Podpora... v dialógovom okne preferencie tlače.
20
Tlač
1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
 Brother Solutions Center (1)
Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) je webová lokalita, ktorá obsahuje informácie o
produktoch spoločnosti Brother vrátane často kladených otázok, príručiek používateľa, aktualizácií
ovládačov a rád týkajúcich sa používania zariadenia.
 Webová stránka originálneho spotrebného materiálu (2)
Kliknutím na toto tlačidlo navštívite webovú lokalitu s originálnym spotrebným materiálom Brother.
 Brother CreativeCenter (3)
Kliknutím na toto tlačidlo navštívite našu webovú lokalitu, kde nájdete bezplatné a jednoduché online
riešenia pre firmy aj domácnosti.
 Skontrolovať nastavenie (4)
Kliknutím na toto tlačidlo môžete skontrolovať aktuálne nastavenia ovládača.
 O programe (5)
Zobrazí sa zoznam súborov ovládača tlačiarne a informácie o verzii.
21
Tlač
Karta Nastavenia zariadenia
1
1
POZNÁMKA
Pre prístup ku karte Nastavenie zariadenia, pozri Prístup k nastaveniam ovládača tlačiarne uu strana 6.
Nasledujúcim spôsobom môžete na karte Nastavenie zariadenia zistiť sériové číslo.
(1)
(2)
 Výrobné číslo (1)
Keď kliknete na tlačidlo Automaticky zistiť (2), ovládač tlačiarne zistí sériové číslo zariadenia a zobrazí
ho. Ak získanie údajov zlyhá, na obrazovke sa zobrazí „---------------“.
 Automaticky zistiť (2)
Funkcia Automaticky zistiť zobrazuje dostupné nastavenia ovládača tlačiarne.
POZNÁMKA
Funkcia Automaticky zistiť (2) nie je dostupná v nasledujúcich prípadoch:
• Zariadenie je vypnuté.
• Zariadenie je pripojené k tlačovému serveru prostredníctvom kábla USB v prostredí zdieľanej siete.
• Kábel USB nie je k zariadeniu správne pripojený.
22
Tlač
Status Monitor
1
1
Status Monitor je konfigurovateľný softvérový nástroj na monitorovanie stavu jedného alebo viacerých
zariadení, ktorý vám okamžite poskytne správy o chybách.
Stav zariadenia môžete kedykoľvek skontrolovať dvojitým kliknutím na ikonu na paneli úloh alebo zvolením
nástroja Status Monitor v umiestnení štart/Všetky programy/Brother/MFC-XXXX na počítači.
(Windows® 7)
Pre zobrazenie ikony Status Monitor na paneli úloh kliknite na tlačidlo
v malom okne. Potom pretiahnite ikonu
na panel úloh.
. Ikona Status Monitor sa zobrazí
(Windows® 8)
Kliknite na
(Brother Utilities) a potom na rozbaľovací zoznam a vyberte názov svojho modelu (ak už
nebol zvolený). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na Nástroje a potom na Status Monitor.
POZNÁMKA
• Ďalšie informácie o používaní softvéru Status Monitor získate kliknutím pravým tlačidlom na ikonu
Status Monitor a výberom možnosti Pomocník.
• Keď je aktívna funkcia Status Monitor, je aktívna aj funkcia automatickej aktualizácie softvéru.
Prostredníctvom funkcie aktualizácie môžete súčasne prijímať aktualizácie aplikácií Brother
aj aktualizácie firmvéru zariadenia.
23
Tlač
Monitorovanie stavu zariadenia
1
1
Ikona Status Monitor bude meniť farbu v závislosti od stavu zariadenia.
 Zelená ikona označuje normálny stav pohotovostného režimu.
 Žltá ikona znamená varovanie.
 Červená ikona znamená výskyt chyby.
Brother Status Monitor môžete v počítači zobraziť na dvoch miestach – na paneli úloh počítača alebo na
pracovnej ploche.
24
2
Skenovanie
2
Funkcie a ovládače skenovania sa budú líšiť v závislosti od používaného operačného systému. Zariadenie
používa ovládač kompatibilný s režimom TWAIN na skenovanie dokumentov z aplikácií.
2
®
Nainštalované sú dva ovládače skenera. Ovládač Windows Imaging Acquisition (WIA) (pozri Skenovanie
dokumentu pomocou ovládača WIA uu strana 25) a ovládač skenera kompatibilný so štandardom TWAIN
(pozri Skenovanie dokumentu pomocou ovládača TWAIN uu strana 35).
Skenovanie dokumentu pomocou ovládača WIA
2
Podpora štandardu WIA
2
Na skenovanie obrázkov zo zariadenia môžete zvoliť ovládač Windows® Image Acquisition (WIA). Obrázky
môžete skenovať priamo do akejkoľvek inej aplikácie, ktorá podporuje skenovanie prostredníctvom
štandardu WIA alebo TWAIN.
Skenovanie dokumentu do počítača
2
Existujú dva spôsoby skenovania celej strany. Môžete použiť buď ADF (automatický podávač dokumentov)
(pre modely MFC) alebo sklo skenera.
Ak chcete po predskenovaní dokumentu naskenovať a potom orezať časť strany, musíte použiť sklo skenera.
(Pozri Predskenovanie na orezanie časti, ktorú chcete skenovať, pomocou skla skenera uu strana 28.)
a
b
Vložte dokument.
Spustite aplikáciu Microsoft® Paint na skenovanie dokumentu.
POZNÁMKA
Pokyny na skenovanie v tejto príručke sú určené na používanie s programom Microsoft® Paint. Kroky
skenovania sa v prípade použitia iných softvérových aplikácií môžu odlišovať.
c
Kliknite na položku Zo skenera alebo z fotoaparátu v menu Súbor menu.
Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie skenera.
25
Skenovanie
d
V prípade potreby v dialógovom okne Nastavenie skenera upravte nasledujúce nastavenia:
 Zdroj papiera (1)
 Typ obrázka (2)
2
 Úprava kvality skenovaného obrázka (3)
 Veľkosť strany (4)
 Ukážka (5)
 Skenovať (6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
e
f
g
(6)
(Pre modely MFC) Vyberte Zdroj papiera z rozbaľovacieho zoznamu (1).
Vyberte typ obrázka (2).
Vyberte Veľkosť strany z rozbaľovacieho zoznamu (4).
POZNÁMKA
Tento krok vynechajte, ak ste vybrali možnosť Stolný skener v kroku e.
26
Skenovanie
h
Ak potrebujete získať prístup k pokročilým nastaveniam, kliknite na položku Úprava kvality
skenovaného obrázka (3). V okne Rozšírené vlastnosti môžete vybrať Jas, Kontrast, Rozlíšenie
(DPI) a Typ obrázka. Po zmene nastavení kliknite na tlačidlo OK.
2
POZNÁMKA
• Rozlíšenie skenera možno nastaviť na hodnoty až do 1200 dpi.
• Na vyššie rozlíšenie ako 1200 dpi použite Pomôcku skenera. (Pozri Pomôcka skenera uu strana 30.)
i
V dialógovom okne Skenovanie kliknite na tlačidlo Skenovať (6).
Zariadenie začne skenovať dokument.
27
Skenovanie
Predskenovanie na orezanie časti, ktorú chcete skenovať, pomocou skla
skenera
2
Tlačidlo Ukážka sa používa na zobrazenie náhľadu obrázka pri orezávaní nežiaducich častí obrázka. Ak ste
s náhľadom spokojní, kliknite na tlačidlo Skenovať v dialógovom okne Skenovanie, čím spustíte skenovanie
obrázka.
POZNÁMKA
Predskenovanie nie je k dispozícii počas používania ADF (Podávač dokumentov).
a
b
Postupujte podľa krokov od a do c v Skenovanie dokumentu do počítača uu strana 25.
(Pre modely MFC) Vyberte Stolný skener z rozbaľovacieho zoznamu Zdroj papiera (1).
(1)
(4)
(2)
(3)
(5)
c
d
(6)
Vyberte typ obrázka (2).
Kliknite na tlačidlo Ukážka (5).
Celý obrázok sa naskenuje do počítača a zobrazí sa v oblasti skenovania (4).
28
2
Skenovanie
e
Stlačte a držte ľavé tlačidlo myši a presuňte myš cez časť, ktorú chcete naskenovať.
2
f
Ak chcete zmeniť rozšírené nastavenia, kliknite na položku Úprava kvality skenovaného obrázka (3).
V okne Rozšírené vlastnosti môžete vybrať Jas, Kontrast, Rozlíšenie (DPI) a Typ obrázka. Po
zmene nastavenia kliknite na tlačidlo OK.
g
V dialógovom okne Skenovanie kliknite na tlačidlo Skenovať (6).
Zariadenie začne skenovať dokument.
Teraz sa v okne aplikácie Microsoft® Paint (alebo v okne vašej aplikácie) zobrazí iba vybraná časť
dokumentu.
29
Skenovanie
Pomôcka skenera
2
Pomôcka skenera sa používa na konfiguráciu ovládača skenera WIA pre rozlíšenia vyššie ako 1200 dpi.
Nové nastavenia sa prejavia až po reštartovaní počítača.
2
POZNÁMKA
• Ak dokument skenujete pri vyššom rozlíšení ako 1200 dpi, veľkosť súboru môže byť veľmi veľká. Uistite
sa, že máte dostatok pamäte a priestoru na pevnom disku pre veľkosť súboru, ktorý sa pokúšate
naskenovať. Ak nemáte dostatok pamäte alebo priestoru na pevnom disku, počítač môže zamrznúť a
hrozí riziko straty súboru.
• (Windows® XP)
Pomôcka skenera umožňuje zmeniť veľkosť papiera. Ak chcete ako predvolenú veľkosť papiera nastaviť
formát Legal, na zmenu nastavenia použite tento nástroj.
 Spustenie pomôcky
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
(Windows® XP, Windows® Vista a Windows® 7)
Túto pomôcku môžete spustiť kliknutím na položku Pomôcka skenera, ktorá sa nachádza v umiestnení
štart/Všetky programy/Brother/MFC-XXXX (kde XXXX je názov vášho modelu)/
Nastavenia skenera/Pomôcka skenera.
(Windows® 8)
Kliknite na
(Brother Utilities) a potom na rozbaľovací zoznam a vyberte názov svojho modelu (ak
už nebol zvolený). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na SKENOVANIE a potom na Pomôcka
skenera.
Zobrazenia na počítači sa môžu odlišovať v závislosti od nainštalovaného operačného systému alebo
modelu zariadenia.
30
Skenovanie
POZNÁMKA
(Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8)
Keď sa zobrazí dialógové okno Kontrola používateľských kont, postupujte nasledovne.
2
• Používatelia s oprávneniami správcu počítača: Kliknite na Povoliť alebo Yes (Áno).
• Používatelia bez oprávnení správcu počítača: Zadajte heslo správcu a kliknite na tlačidlo OK alebo Yes
(Áno).
31
Skenovanie
Skenovanie dokumentu pomocou ovládača WIA
(Windows Fotogaléria a Windows Faxovanie a skenovanie)
2
2
Skenovanie dokumentu do počítača
2
Existujú dva spôsoby skenovania celej strany. Môžete použiť buď ADF (automatický podávač dokumentov)
(pre modely MFC) alebo sklo skenera.
Ak chcete po predskenovaní dokumentu naskenovať a potom orezať časť strany, musíte použiť sklo skenera.
(Pozri Predskenovanie na orezanie časti, ktorú chcete skenovať, pomocou skla skenera uu strana 34.)
a
b
c
Vložte dokument.
Otvorte softvérovú aplikáciu na skenovanie dokumentu.
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 (Windows Photo Gallery)
Kliknite na položku Súbor a potom Importovať z fotoaparátu alebo skenera.
 (Windows Faxovanie a skenovanie)
Kliknite na položku Súbor, Nové a potom Skenovať.
d
e
Vyberte skener, ktorý chcete použiť.
Kliknite na Importovať alebo OK.
Zobrazí sa dialógové okno skenovania.
32
Skenovanie
f
V prípade potreby v dialógovom okne Skenovanie upravte nasledujúce nastavenia:
 Skener (1)
 Profil (2)
2
 Zdroj (3)
 Veľkosť papiera (4)
 Formát farieb (5)
 Typ súboru (6)
 Rozlíšenie (DPI) (7)
 Jas (8)
 Kontrast (9)
 Oblasť skenovania (10)
 Ukážka (11)
 Skenovať (12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(10)
(8)
(9)
(11)
g
(12)
V dialógovom okne Skenovanie kliknite na tlačidlo Skenovať.
Zariadenie začne skenovať dokument.
33
Skenovanie
Predskenovanie na orezanie časti, ktorú chcete skenovať, pomocou skla
skenera
2
Tlačidlo Ukážka sa používa na zobrazenie náhľadu obrázka pri orezávaní nežiaducich častí obrázka. Ak ste
s náhľadom spokojní, kliknite na tlačidlo Skenovať v dialógovom okne Skenovanie, čím spustíte skenovanie
obrázka.
POZNÁMKA
Predskenovanie nie je k dispozícii počas používania ADF (Podávač (skenovať jednostranne)).
a
b
c
d
Postupujte podľa krokov a až e v časti Skenovanie dokumentu do počítača uu strana 32.
e
Stlačte a držte ľavé tlačidlo myši a presuňte myš cez časť, ktorú chcete naskenovať.
f
V dialógovom okne Skenovanie kliknite na tlačidlo Skenovať.
Zariadenie začne skenovať dokument.
V aplikačnom okne sa zobrazí iba vybraná oblasť dokumentu.
(Pre modely MFC) Vyberte Stolný skener z rozbaľovacieho zoznamu Zdroj.
V prípade potreby v dialógovom okne Skenovanie upravte ďalšie nastavenia.
Kliknite na možnosť Ukážka.
Celý obrázok sa naskenuje do počítača a zobrazí sa v oblasti skenovania.
34
2
Skenovanie
Skenovanie dokumentu pomocou ovládača TWAIN
2
Softvér zariadenia Brother obsahuje ovládač skenera TWAIN pre Windows®. Tento ovládač skenera
Windows® TWAIN môžete používať s ľubovoľnými aplikáciami, ktoré podporujú štandard TWAIN.
2
Pri skenovaní dokumentu môžete používať ADF (automatický podávač dokumentov) (pre modely MFC)
alebo sklo skenera.
Ďalšie informácie o vkladaní dokumentov: uu Príručka používateľa: Vkladanie dokumentov.
POZNÁMKA
Pri prvom použití ovládača Brother TWAIN ho nastavte ako predvolený ovládač. Spôsob výberu ovládača
alebo skenovania dokumentu sa môže líšiť podľa aplikácie, ktorú používate.
35
Skenovanie
Skenovanie celého dokumentu do počítača
2
Existujú dva spôsoby skenovania celej strany. Môžete použiť buď ADF (automatický podávač dokumentov)
(pre modely MFC) alebo sklo skenera.
a
b
Vložte dokument.
c
V prípade potreby v dialógovom okne skener - nastavenie upravte nasledujúce nastavenia:
Spustite svoju grafickú aplikáciu a vyberte skenovanie.
Zobrazí sa dialógové okno skener - nastavenie.
 Skenovať (Typ obrázka) (1)
 Rozlíšenie (2)
 Typ skenovania (3)
 Redukcia šumu (4)
 Jas (5)
 Kontrast (6)
 Veľkosť dokumentu (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
d
Kliknite na tlačidlo Štart.
Po dokončení skenovania sa kliknutím na tlačidlo Zrušiť vrátite do okna grafickej aplikácie.
36
2
Skenovanie
Predskenovanie a orezanie časti, ktorú chcete skenovať
2
Pomocou tlačidla Predskenovanie môžete zobraziť náhľad obrázka a orezať nežiaduce časti pred začatím
skenovania.
Ak ste s náhľadom spokojní, kliknite na tlačidlo Štart v dialógovom okne Nastavenie skenera, čím spustíte
skenovanie obrázka.
a
b
Vložte dokument.
c
Kliknite na tlačidlo Predskenovanie.
Celý obrázok sa naskenuje do počítača a zobrazí sa v Oblasti skenovania (1) v dialógovom okne
Nastavenie skenera.
Podľa potreby vyberte nastavenia položiek Skenovať (Typ obrázka), Rozlíšenie, Typ skenovania,
Jas, Kontrast a Veľkosť dokumentu.
(1)
37
2
Skenovanie
d
Stlačte a držte ľavé tlačidlo myši a presuňte myš cez časť, ktorú chcete naskenovať.
2
1
1 Oblasť skenovania
POZNÁMKA
Môžete zväčšiť obrázok pomocou ikony
a potom použiť ikonu
na obnovenie pôvodnej veľkosti
obrázka.
e
Znova načítajte dokument.
POZNÁMKA
Vynechajte tento krok, ak ste položili dokument na sklo skenera v kroku a.
f
Kliknite na tlačidlo Štart.
Po dokončení skenovania sa kliknutím na tlačidlo Zrušiť vrátite do okna grafickej aplikácie.
V aplikačnom okne sa zobrazí iba vybraná oblasť dokumentu.
g
V okne aplikácie použite možnosti, ktoré sú k dispozícii na úpravu obrázka.
38
Skenovanie
Nastavenia v dialógovom okne Nastavenie skenera
2
Skenovanie (Typ obrázka)
2
2
Vyberte typ výstupného obrázka z možností Foto, Web alebo Text. Rozlíšenie a Typ skenovania sa
upravia pre každé predvolené nastavenie.
Predvolené nastavenia sú uvedené v tabuľke nižšie:
Skenovanie (Typ obrázka)
Rozlíšenie
Typ skenovania
Foto
Používa sa na skenovanie fotografických obrázkov. 300 x 300 dpi
Farebná 24 bitov
Web
Používa sa na odovzdanie naskenovaného
obrázka na webové stránky.
100 x 100 dpi
Farebná 24 bitov
Text
Používa sa na skenovanie textových dokumentov.
200 x 200 dpi
Čiernobiele
Rozlíšenie
2
Rozlíšenie skenovania môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu Rozlíšenie. Vyššie rozlíšenie je
náročnejšie na pamäť a čas prenosu, ale výsledkom je lepší naskenovaný obrázok. V nasledujúcej tabuľke
je uvedené rozlíšenie, ktoré si môžete vybrať, a dostupné možnosti použitia farieb.
Rozlíšenie
Čiernobiele/
Šedá (chybové
prelínanie)
Farebná 256 farieb
Odtiene šedej/Farebná 24
bitov
100 x 100 dpi
Áno
Áno
Áno
150 x 150 dpi
Áno
Áno
Áno
200 x 200 dpi
Áno
Áno
Áno
300 x 300 dpi
Áno
Áno
Áno
400 x 400 dpi
Áno
Áno
Áno
600 x 600 dpi
Áno
Áno
Áno
1200 x 1200 dpi
Áno
Nie
Áno
2400 x 2400 dpi
Áno
Nie
Áno
4800 x 4800 dpi
Áno
Nie
Áno
9600 x 9600 dpi
Áno
Nie
Áno
19200 x 19200 dpi
Áno
Nie
Áno
39
Skenovanie
Typ skenovania
2
 Čiernobiele
Používa sa na text alebo perokresby.
2
 Šedá (chybové prelínanie)
Používa sa na fotografické obrázky alebo grafy. (Chybové prelínanie je metóda na vytvorenie
simulovaných sivých obrázkov bez použitia skutočných sivej bodov. Čierne body sa zostavia do
špecifického vzoru, čím sa vytvorí dojem sivej farby.)
 Odtiene šedej
Používa sa na fotografické obrázky alebo grafy. Tento režim je presnejší, keďže používa až 256 odtieňov
šedej.
 Farebná 256 farieb
Používa až 256 farieb na skenovanie obrázka.
 Farebná 24 bitov
Používa až 16,8 milióna farieb na skenovanie obrázka.
Hoci možnosť Farebná 24 bitov slúži na vytvorenie obrázka s najlepšími farbami, obrázkový súbor bude
približne trikrát väčší, než v prípade použitia možnosti Farebná 256 farieb. Vyžaduje to väčšiu pamäť a
má taktiež dlhší čas prenosu.
Redukcia šumu
2
Pomocou tejto možnosti môžete zlepšiť kvalitu naskenovaných obrázkov. Nastavenie Redukcia šumu je
dostupné vtedy, keď používate možnosť Farebná 24 bitov a rozlíšenia skenovania 300  300 dpi,
400  400 dpi alebo 600  600 dpi.
Jas
2
Upravte nastavenie (–50 až 50) na získanie najlepšieho obrázka. Predvolená hodnota je 0 a predstavuje
priemernú hodnotu.
Úroveň položky Jas môžete nastaviť posunutím posuvníka doprava alebo doľava (zosvetlenie alebo
stmavenie obrázka). Taktiež môžete zadať hodnotu do okna pre nastavenie úrovne.
Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte nižšiu úroveň položky Jas a dokument naskenujte znovu.
Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte vyššiu úroveň položky Jas a dokument naskenujte znovu.
POZNÁMKA
Nastavenie Jas nie je dostupné, keď je vybratá možnosť Farebná 256 farieb.
40
Skenovanie
Kontrast
2
Úroveň položky Kontrast môžete zvýšiť alebo znížiť posunutím posuvníka doľava alebo doprava. Zvýšenie
zvýrazní tmavé a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo zníženie odhalí viac detailov v sivých oblastiach. Kontrast
tiež môžete nastaviť zadaním hodnoty do okna pre nastavenie úrovne.
2
POZNÁMKA
Nastavenie Kontrast je dostupné, len keď je vybratá možnosť Šedá (chybové prelínanie), Odtiene šedej
alebo Farebná 24 bitov.
Pri skenovaní fotografií alebo iných obrázkov na ich použitie v textovom editore alebo inej grafickej aplikácii
vyskúšajte viacero nastavení kontrastu a rozlíšenia, aby ste zistili, ktoré nastavenie vám najviac vyhovuje.
Formát dokumentu
2
Vyberte jednu z nasledujúcich veľkostí:
 A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palcov)
 JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 palcov)
 Letter 215,9 x 279,4 mm (8 1/2 x 11 palcov)
 Legal 215,9 x 355,6 mm (8 1/2 x 14 palcov) (Pre modely MFC)
 A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 palcov)
 JIS B6 128 x 182 mm (5 x 7,2 palcov)
 A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 palcov)
 Executive 184,1 x 266,7 mm (7 1/4 x 10 1/2 palcov)
 Vizitka 90 x 60 mm (3,5 x 2,4 palcov)
Pri skenovaní vizitiek zvoľte formát Vizitka a potom vizitku umiestnite potlačenou stranou nadol do ľavého
horného rohu skla skenera.
 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)
 13 x 20 cm (5 x 8 palcov)
 9 x 13 cm (3,5 x 5 palcov)
 13 x 18 cm (5 x 7 palcov)
 Pohľadnica 1 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 palcov)
 Pohľadnica 2 (Dvojitá) 148 x 200 mm (5,8 x 7,9 palcov)
41
Skenovanie
 používateľský...
(Pre modely DCP) Nastaviteľné používateľom od 8,9  8,9 mm do 215,9  297 mm
(Pre modely MFC) Nastaviteľné používateľom od 8,9  8,9 mm do 215,9  355,6 mm
Ak vyberiete formát používateľský..., zobrazí sa dialógové okno používateľský rozmer dokumentu .
Zadajte Názov používateľského rozmeru dokumentu, Šírka a Výška pre dokument.
Ako jednotku pre polia Šírka a Výška môžete zvoliť „mm“ alebo „palce“.
POZNÁMKA
• (Pre modely MFC) Do ADF môžete vkladať dokumenty štyroch veľkostí: A4, Letter, Legal a Folio. Pri
skenovaní menších dokumentov používajte sklo skenera.
• (Pre modely MFC) Pomocou ADF môžete skenovať celé strany dokumentov typu Folio. Vyberte veľkosť
Legal.
• Taktiež tu vidíte aktuálnu veľkosť papiera, ktorú ste vybrali.
• Šírka: ukazuje šírku skenovanej oblasti.
• Výška: ukazuje výšku skenovanej oblasti.
• Veľkosť dát: zobrazuje približnú veľkosť údajov vo formáte bitovej mapy. Táto veľkosť bude iná pre
iné formáty, napr. JPEG.
42
2
3
ControlCenter4
3
Prehľad
3
ControlCenter4 je softvérová pomôcka, ktorá umožňuje rýchlo a jednoducho pristupovať k najpoužívanejším
aplikáciám. Použitie ControlCenter4 eliminuje potrebu manuálneho spustenia špecifických aplikácií.
3
ControlCenter4 má dve používateľské rozhrania: Domáci režim a Pokročilý režim.
ControlCenter4 tiež ovláda nastavenia pre tlačidlo SCAN (SKEN) na ovládacom paneli vášho zariadenia
Brother. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia pre tlačidlo SCAN (SKEN), nájdete v časti Konfigurácia
nastavení tlačidla skenovania uu strana 56 pre Domáci režim alebo v časti Konfigurácia nastavení tlačidla
skenovania uu strana 68 pre Pokročilý režim.
 Domáci režim
Rozhranie Domáci režim poskytuje jednoduchý prístup k hlavným funkciám vášho zariadenia. Tento
režim sa odporúča pre používateľov pracujúcich doma. Pozri Používanie aplikácie ControlCenter4
v Domácom režime režime uu strana 44.
 Pokročilý režim
Rozhranie Pokročilý režim vám poskytuje väčšiu kontrolu nad detailnejšími nastaveniami funkcií
zariadenia. Môžete pridať až tri karty s vlastnými nastaveniami. Pozri Používanie aplikácie ControlCenter4
v Pokročilom režime uu strana 59.
Zmena používateľského rozhrania
a
b
3
Kliknite na možnosť Konfigurácia a potom zvoľte Výber režimu.
V dialógovom okne pre výber režimu vyberte Domáci režim alebo Pokročilý režim.
43
ControlCenter4
Používanie aplikácie ControlCenter4 v Domácom režime
režime
3
V tejto časti sú v stručnosti predstavené funkcie aplikácie ControlCenter4 v rozhraní Domáci režim. Pre
ďalšie informácie o jednotlivých funkciách kliknite na tlačidlo
(Pomocník).
3
1 Skenuje priamo do súboru, e-mailu alebo grafickej aplikácie podľa vlastného výberu.
2 Prístup k aplikáciám PC-FAX dostupným pre vaše zariadenie. (Pre modely MFC)
3 Prístup k nastaveniam dostupným na konfiguráciu zariadenia.
4 Prepojenie na lokalitu Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter a súbor Pomocník pre
ControlCenter.
5 Z rozbaľovacieho zoznamu Model môžete vybrať zariadenie, ku ktorému sa aplikácia ControlCenter4
pripojí.
6 Môžete zmeniť používateľské rozhranie a preferencie pre spúšťanie aplikácie ControlCenter4.
7 Prístup k súboru Pomocník.
8 Prístup k aplikácii Brother Status Monitor získate kliknutím na tlačidlo stavu zariadenia.
44
ControlCenter4
Funkcie aplikácie ControlCenter4 pre používateľov Domáceho režimu režimu
3
Skenovanie (Pozri Karta skenovania uu strana 46.)
 Pozri Uloženie naskenovaného obrázka uu strana 49.
 Pozri Tlač naskenovaného obrázka uu strana 49.
 Pozri Otvorenie naskenovaného obrázka v aplikácii uu strana 50.
3
 Pozri Priloženie naskenovaných údajov k E-mailu uu strana 50.
PC-FAX (Pozri Karta PC-FAX (pre modely MFC) uu strana 51.)
 Pozri Odoslanie naskenovaného obrázka uu strana 52.
 Pozri Odoslanie obrazového súboru z počítača uu strana 52.
 Pozri Zobrazenie a tlač prijatých údajov PC-FAX uu strana 53.
Nastavenie zariadeni (Pozri Karta Nastavenia zariadenia uu strana 54.)
 Pozri Konfigurácia diaľkového nastavenia (pre modely MFC) uu strana 55.
 Pozri Prístup do menu Adresár (pre modely MFC) uu strana 55.
 Pozri Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania uu strana 56.
Podpora (Pozri Karta Podpora uu strana 58.)
 Pozri Otvorenie Pomocníka aplikácie ControlCenter uu strana 58.
 Pozri Používanie lokality Brother Solutions Center uu strana 58.
 Pozri Prístup k lokalite Brother CreativeCenter uu strana 58.
45
ControlCenter4
Karta skenovania
3
K dispozícii sú štyri možnosti skenovania: Uložiť, Tlačiť, Otvoriť aplikáciou a Poslať e-mail.
V tejto časti je v stručnosti predstavená funkcia karty Skenovanie. Pre ďalšie informácie o jednotlivých
funkciách kliknite na tlačidlo
(Pomocník).
3
1 Oblasť s nastaveniami skenovania cez počítač
2 Prehliadač obrázkov
3 Tlačidlo Uložiť
4 Tlačidlo Tlačiť
5 Tlačidlo Otvoriť aplikáciou
6 Tlačidlo Poslať e-mail
46
ControlCenter4
Typy súborov
3
Môžete si vybrať z nasledujúceho zoznamu typov súborov pri ukladaní do priečinka.
Pre Uložiť a Poslať e-mail
3
 Windows Bitmap (*.bmp)
3
 JPEG (*.jpg) – odporúčané pre väčšinu používateľov pri skenovaní obrázkov.
 TIFF (*.tif)
 TIFF Viacero strán (*.tif)
 Portable Network Graphics (*.png)
 PDF (*.pdf) – odporúčané na skenovanie a zdieľanie dokumentov.
 Súbor PDF s vysokou kompresiou (*.pdf) 1
 Zabezpečené PDF (*.pdf)
 XML Paper Specification (*.xps)
1
Ak chcete dokument uložiť ako PDF s vysokým kompresným pomerom, musíte nastaviť Rozlíšenie na 300 x 300 dpi a Typ skenovania na
Odtiene šedej alebo Farebná 24 bitov.
POZNÁMKA
• Možnosť XML Paper Specification je dostupná pre operačný systém Windows Vista®, Windows® 7 a
Windows® 8, alebo ak používate aplikácie podporujúce súbory XML Paper Specification.
• Ak nastavíte typ súboru na TIFF alebo TIFF Multi-Page, môžete si vybrať možnosť Nekomprimovaný
alebo Komprimovaný.
• Keď používate sklo skenera na naskenovanie viacstranového dokumentu, začiarknite položku
Nepretržité skenovanie a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Formát dokumentu
3
V rozbaľovacom zozname môžete vybrať veľkosť (formát) dokumentu. Ak vyberiete veľkosť dokumentu „1
na 2“, napr. 1 na 2 (A4), skenovaný obrázok sa rozdelí na dva dokumenty formátu A5.
47
ControlCenter4
Rozšírené nastavenia
3
Rozšírené nastavenia môžete upravovať výberom položky Používateľské a následným kliknutím na
Používateľské nastavenie. Zobrazí sa dialógové okno Používateľské nastavenie skenovania. Kliknite na
Pokročilé nastavenia a zobrazí sa dialógové okno Pokročilé nastavenia.
Rozšírené nastavenia môžete upravovať aj kliknutím na tlačidlo Pokročilé nastavenia v dialógovom okne
nastavení skenovania.
 Odstrániť farbu pozadia
Odstráni podkladovú farbu dokumentu, aby boli naskenované dáta lepšie rozpoznateľné. Pri používaní
tejto funkcie si môžete vybrať 3 nastavenia úrovne: Vysoká, Stredná a Nízka.
48
3
ControlCenter4
Uloženie naskenovaného obrázka
Tlačidlo
3
(Uložiť) umožňuje naskenovať obrázok do priečinka na pevnom disku ako jeden z typov
súborov uvedených v zozname typov súborov.
a
Konfigurujte nastavenia v oblasti s nastaveniami skenovania cez počítač.
b
Kliknite na
c
Skontrolujte a (v prípade potreby) upravte naskenovaný obrázok v prehliadači obrázkov.
d
Kliknite na
e
f
Zobrazí sa dialógové okno Uložiť. Vyberte Cieľový priečinok a iné nastavenia. Kliknite na tlačidlo OK.
3
(Skenovanie).
(Uložiť).
Obrázok sa uloží vo vami zvolenom priečinku.
Tlač naskenovaného obrázka
3
Na zariadení môžete naskenovať stránku a vytlačiť kópie pomocou ľubovoľných funkcií aplikácie
ControlCenter4 podporovaných ovládačom vašej tlačiarne Brother.
a
b
Vyberte kartu Skenovanie.
c
Kliknite na
d
Skontrolujte a (v prípade potreby) upravte naskenovaný obrázok v prehliadači obrázkov.
e
Kliknite na
f
Konfigurujte nastavenia tlače a potom kliknite na tlačidlo
Konfigurujte nastavenia v oblasti s nastaveniami skenovania cez počítač.
(Skenovanie).
(Tlačiť).
(Spustiť tlač).
49
ControlCenter4
Otvorenie naskenovaného obrázka v aplikácii
Tlačidlo
3
(Otvoriť aplikáciou) umožňuje naskenovať obrázok priamo do grafickej aplikácie, kde
následne môžete upravovať obrázok.
a
b
Vyberte kartu Skenovanie.
c
Kliknite na
d
Skontrolujte a (v prípade potreby) upravte naskenovaný obrázok v prehliadači obrázkov.
e
Kliknite na
f
g
V rozbaľovacom zozname vyberte požadovanú aplikáciu a kliknite na tlačidlo OK.
3
Konfigurujte nastavenia v oblasti s nastaveniami skenovania cez počítač.
(Skenovanie).
(Otvoriť aplikáciou).
Obrázok sa zobrazí vo zvolenej aplikácii.
Priloženie naskenovaných údajov k E-mailu
3
Tlačidlo
(Poslať e-mail) umožňuje naskenovať dokument do predvolenej e-mailovej aplikácie, takže
môžete zaslať naskenovaný dokument ako prílohu.
a
b
Vyberte kartu Skenovanie.
c
Kliknite na
d
Skontrolujte a (v prípade potreby) upravte naskenovaný obrázok v prehliadači obrázkov.
e
Kliknite na
f
g
Konfigurujte nastavenia priloženého súboru a kliknite na tlačidlo OK.
Konfigurujte nastavenia v oblasti s nastaveniami skenovania cez počítač.
(Skenovanie).
(Poslať e-mail).
Otvorí sa predvolená e-mailová aplikácia a obrázok sa použije ako príloha nového, prázdneho e-mailu.
POZNÁMKA
Webmailové služby nie sú podporované funkciou Skenovať do e-mailu.
50
ControlCenter4
Karta PC-FAX (pre modely MFC)
3
V tejto časti je v stručnosti predstavená funkcia karty PC-FAX. Pre ďalšie informácie o jednotlivých funkciách
kliknite na tlačidlo
(Pomocník).
POZNÁMKA
Softvér PC-FAX môže posielať iba čiernobiele faxové dokumenty vo formáte A4.
3
1 Tlačidlo Poslať súbor s obrázkom
2 Tlačidlo Poslať zoskenovaný obrázok
3 Tlačidlo Zobraziť PC-FAX - prijaté
4 Oblasť s nastaveniami skenovania cez počítač
5 Oblasť s naskenovaným obrázkom
6 Tlačidlo Poslať
51
ControlCenter4
Odoslanie obrazového súboru z počítača
3
Tlačidlo Poslať súbor s obrázkom umožňuje prostredníctvom softvéru Brother PC-FAX odoslať z počítača
obrazový súbor ako fax.
a
b
c
Vyberte kartu PC-FAX.
3
Kliknite na tlačidlo Poslať súbor s obrázkom.
Kliknutím na stromovú štruktúru vyhľadajte priečinok, kde sa nachádza obrázok, ktorý chcete odoslať.
Potom vyberte súbor, ktorý chcete odoslať.
d
Kliknite na
e
Zobrazí sa dialógové okno odosielania PC-FAX. Zadajte faxové číslo a kliknite na tlačidlo
Potom kliknite na tlačidlo Štart.
(Poslať).
.
Odoslanie naskenovaného obrázka
3
Tlačidlo Poslať zoskenovaný obrázok umožňuje naskenovať stranu alebo dokument a automaticky poslať
obrázok ako fax z počítača prostredníctvom softvéru Brother PC-FAX.
a
b
c
Vyberte kartu PC-FAX.
d
Kliknite na
e
Skontrolujte a (v prípade potreby) upravte naskenovaný obrázok v prehliadači obrázkov.
f
Kliknite na
g
Zobrazí sa dialógové okno odosielania PC-FAX. Zadajte faxové číslo a kliknite na tlačidlo
Potom kliknite na tlačidlo Štart.
Kliknite na tlačidlo Poslať zoskenovaný obrázok.
Konfigurujte nastavenia v oblasti s nastaveniami skenovania cez počítač.
(Skenovanie).
(Poslať).
.
52
ControlCenter4
Zobrazenie a tlač prijatých údajov PC-FAX
3
Tlačidlo Zobraziť PC-FAX - prijaté umožňuje zobraziť a vytlačiť prijaté faxové údaje prostredníctvom
softvéru Brother PC-FAX. Pred používaním funkcie Prijať PC-FAX, musíte zvoliť možnosť PC fax prijem
v ponuke ovládacieho panela zariadenia Brother. (Pozri Aktivovanie softvéru pre príjem PC-FAX
v zariadení uu strana 91.)
3
a
b
Vyberte kartu PC-FAX.
c
Aktivuje sa funkcia pre príjem PC-FAX a spustí sa príjem údajov z vášho zariadenia. Zobrazia sa prijaté
Kliknite na tlačidlo Zobraziť PC-FAX - prijaté.
údaje. Ak si chcete údaje prezrieť, vyberte ich a kliknite na
(Zobraziť).
d
Ak chcete prijaté údaje vytlačiť, vyberte požadované údaje a potom kliknite na tlačidlo
e
Konfigurujte nastavenia tlače a potom kliknite na tlačidlo
(Tlačiť).
(Spustiť tlač).
53
ControlCenter4
Karta Nastavenia zariadenia
3
V tejto časti je v stručnosti predstavená funkcia karty Nastavenie zariadenia. Pre ďalšie informácie
o jednotlivých funkciách kliknite na tlačidlo
(Pomocník).
3
1 Tlačidlo Diaľkové nastavenie
2 Tlačidlo Adresár
3 Tlačidlo Nastavenia skenovania na zariadení
54
ControlCenter4
Konfigurácia diaľkového nastavenia (pre modely MFC)
3
Tlačidlo Diaľkové nastavenie umožňuje otvoriť okno programu diaľkového nastavenia, kde môžete upraviť
väčšinu menu s nastaveniami zariadenia.
a
b
c
Vyberte kartu Nastavenie zariadenia.
3
Kliknite na tlačidlo Diaľkové nastavenie.
Zobrazí sa okno programu Diaľkové nastavenie. Informácie o konfigurácii programu Diaľkové
nastavenie, pozri Diaľkové nastavenie (pre modely MFC) uu strana 75.
Prístup do menu Adresár (pre modely MFC)
3
Tlačidlo Adresár umožňuje otvoriť okno Adresar v programe Diaľkové nastavenie. Potom môžete z počítača
jednoducho zaregistrovať alebo zmeniť čísla v adresári zariadenia z prostredia počítača.
a
b
c
Vyberte kartu Nastavenie zariadenia.
Kliknite na tlačidlo Adresár.
Zobrazí sa okno adresára. Informácie o konfigurácii adresára, pozri Diaľkové nastavenie (pre modely
MFC) uu strana 75.
55
ControlCenter4
Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania
3
Tlačidlo Nastavenia skenovania na zariadení umožňuje konfigurovať nastavenia tlačidla SCAN (SKEN).
3
K dispozícii sú tri funkcie skenovania, ktoré si môžete nakonfigurovať podľa vlastných požiadaviek.
Ak chcete konfigurovať jednotlivé funkcie skenovania, zvoľte kartu Nastavenie zariadenia a potom kliknite
na tlačidlo Nastavenia skenovania na zariadení. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenia skenovania na
zariadení.
Karta Obrázok
3
Umožňuje upravovať nastavenia pre funkciu Skenovať do obrázka po stlačení tlačidla SCAN (SKEN)
zariadenia Brother.
Podľa potreby vyberte nastavenia pre Typ súboru, Cieľová aplikácia, Cieľové umiestnenie súboru,
Veľkosť súboru, Rozlíšenie, Typ skenovania, Veľkosť dokumentu, Jas a Kontrast. Kliknite na tlačidlo
OK.
Ak vyberiete Zabezpečené PDF (*.pdf) z rozbaľovacieho zoznamu Typ súboru, kliknite na tlačidlo
(Nastaviť heslo PDF). Zobrazí sa dialógové okno Nastaviť heslo PDF. Do polí Heslo a Znova zadať heslo
vpíšte svoje heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.
56
ControlCenter4
POZNÁMKA
• Možnosť Zabezpečené PDF (*.pdf) je dostupná aj pre funkcie Skenovať do e-mailu a Skenovať do
súboru.
• Mieru kompresie údajov naskenovaného obrázka môžete zmeniť prostredníctvom položky Veľkosť
súboru.
3
Karta E-mail
3
Umožňuje upravovať nastavenia pre funkciu Skenovať do e-mailu po stlačení tlačidla SCAN (SKEN)
zariadenia Brother.
Podľa potreby vyberte nastavenia položiek Typ súboru, Cieľové umiestnenie súboru, Veľkosť súboru,
Rozlíšenie, Typ skenovania, Veľkosť dokumentu, Jas a Kontrast. Kliknite na tlačidlo OK.
POZNÁMKA
Mieru kompresie údajov naskenovaného obrázka môžete zmeniť prostredníctvom položky Veľkosť
súboru.
Karta Súbor
3
Umožňuje upravovať nastavenia pre funkciu Skenovať do súboru po stlačení tlačidla SCAN (SKEN)
zariadenia Brother.
Podľa potreby vyberte nastavenia pre Typ súboru, Názov súboru, Cieľový priečinok, Zobraziť adresár,
Veľkosť súboru a Vložiť dátum do názvu súboru. Kliknite na tlačidlo OK.
POZNÁMKA
• Ak je začiarknutá možnosť Zobraziť adresár, po naskenovaní sa zobrazí umiestnenie naskenovaného
obrázka.
• Mieru kompresie údajov naskenovaného obrázka môžete zmeniť prostredníctvom položky Veľkosť
súboru.
57
ControlCenter4
Karta Podpora
3
V tejto časti je v stručnosti predstavená funkcia karty Podpora. Pre ďalšie informácie o jednotlivých
funkciách kliknite na tlačidlo
(Pomocník) v aplikácii ControlCenter4.
Otvorenie Pomocníka aplikácie ControlCenter
3
Pomocník pre ControlCenter umožňuje otvoriť súbor Pomocník s podrobnejšími informáciami o aplikácii
ControlCenter.
a
b
c
Vyberte kartu Podpora.
Kliknite na tlačidlo Pomocník pre ControlCenter.
Zobrazí sa hlavná stránka súboru Pomocník pre ControlCenter.
Používanie lokality Brother Solutions Center
3
Tlačidlo Brother Solutions Center umožňuje otvoriť webovú lokalitu Brother Solutions Center, ktorá ponúka
informácie o výrobkoch spoločnosti Brother, vrátane najčastejších otázok (FAQ), príručiek používateľa,
aktualizácií ovládačov a tipov týkajúcich sa používania vášho zariadenia.
a
b
c
Vyberte kartu Podpora.
Kliknite na tlačidlo Brother Solutions Center.
Vo webovom prehliadači sa zobrazí webová lokalita Brother Solutions Center.
Prístup k lokalite Brother CreativeCenter
3
Tlačidlo Brother CreativeCenter umožňuje prístup k našej webovej lokalite, ktorá poskytuje bezplatné
a jednoduché online riešenia pre firemných zákazníkov aj domácnosti.
a
b
Vyberte kartu Podpora.
Kliknite na tlačidlo Brother CreativeCenter. Aplikácia ControlCenter4 spustí webový prehliadač a otvorí
webovú lokalitu Brother CreativeCenter.
58
3
ControlCenter4
Používanie aplikácie ControlCenter4 v Pokročilom režime
3
V tejto časti sú v stručnosti predstavené funkcie aplikácie ControlCenter4 v rozhraní Pokročilý režim. Pre
ďalšie informácie o jednotlivých funkciách kliknite na tlačidlo
(Pomocník).
3
1 Skenuje priamo do súboru, e-mailu alebo grafickej aplikácie podľa vlastného výberu.
2 Prístup k funkcii PC kopírovanie prostredníctvom počítača.
3 Prístup k aplikáciám PC-FAX dostupným pre vaše zariadenie. (Pre modely MFC)
4 Prístup k nastaveniam dostupným na konfiguráciu zariadenia.
5 Prepojenie na lokalitu Brother Solutions Center, Brother CreativeCenter a súbor Pomocník pre
ControlCenter.
6 Po kliknutí pravým tlačidlom myši do oblasti s kartami môžete konfigurovať kartu s vlastnými
nastaveniami.
7 Z rozbaľovacieho zoznamu Model môžete vybrať zariadenie, ku ktorému sa aplikácia ControlCenter4
pripojí.
8 Môžete otvoriť okno konfigurácie pre každú funkciu skenovania a zmeniť režim používateľského
rozhrania.
9 Prístup k súboru Pomocník.
10 Prístup k aplikácii Brother Status Monitor získate kliknutím na tlačidlo stavu zariadenia.
59
ControlCenter4
Funkcie aplikácie ControlCenter4 pre používateľov Pokročilého režimu
3
Skenovanie (Pozri Karta skenovania uu strana 61.)
 Pozri Otvorenie naskenovaného obrázka v aplikácii uu strana 62.
 Pozri Priloženie naskenovaných údajov k E-mailu uu strana 62.
 Pozri Uloženie naskenovaného obrázka uu strana 62.
3
 Pozri Ako zmeniť východiskové nastavenia jednotlivých tlačidiel uu strana 63.
PC kopírovanie (Pozri Karta PC-Copy uu strana 64.)
 Pozri Tlač naskenovaného obrázka uu strana 64.
PC-FAX (Pozri Karta PC-FAX (pre modely MFC) uu strana 65.)
 Pozri Odoslanie obrazového súboru z počítača uu strana 65.
 Pozri Odoslanie naskenovaného obrázka uu strana 65.
 Pozri Zobrazenie a tlač prijatých údajov PC-FAX uu strana 66.
Nastavenie zariadenia (Pozri Karta Nastavenia zariadenia uu strana 67.)
 Pozri Konfigurácia diaľkového nastavenia (pre modely MFC) uu strana 67.
 Pozri Prístup do menu Adresár (pre modely MFC) uu strana 67.
 Pozri Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania uu strana 68.
Podpora (Pozri Karta Podpora uu strana 70.)
 Pozri Používanie lokality Brother Solutions Center uu strana 70.
 Pozri Otvorenie Pomocníka aplikácie ControlCenter uu strana 70.
 Pozri Prístup k lokalite Brother CreativeCenter uu strana 70.
Používateľské (Pozri Karta Vlastné nastavenia uu strana 71.)
 Pozri Vytvorenie karty vlastných nastavení uu strana 71.
 Pozri Vytvorenie tlačidla s vlastnými nastaveniami uu strana 72.
60
ControlCenter4
Karta skenovania
3
K dispozícii sú tri možnosti skenovania: Obrázok, E-mail a Súbor.
V tejto časti je v stručnosti predstavená funkcia karty Skenovanie. Pre ďalšie informácie o jednotlivých
funkciách kliknite na tlačidlo
(Pomocník).
3
1 Oblasť s nastaveniami skenovania cez počítač
2 Tlačidlo Obrázok
3 Tlačidlo E-mail
4 Tlačidlo Súbor
Typy súborov
3
Môžete si zvoliť typ súboru, do ktorého chcete uložiť naskenovaný obrázok. Podrobnosti nájdete v časti Typy
súborov uu strana 47.
Formát dokumentu
3
V rozbaľovacom zozname môžete vybrať veľkosť (formát) dokumentu. Ak vyberiete veľkosť dokumentu „1
na 2“, napr. 1 na 2 (A4), skenovaný obrázok sa rozdelí na dva dokumenty formátu A5.
Rozšírené nastavenia
3
Tu môžete upravovať rozšírené nastavenia. Podrobnosti nájdete v časti Rozšírené nastavenia uu strana 48.
61
ControlCenter4
Otvorenie naskenovaného obrázka v aplikácii
3
Tlačidlo
(Obrázok) umožňuje naskenovať obrázok priamo do grafickej aplikácie, kde následne môžete
upravovať obrázok.
a
Vyberte kartu Skenovanie.
b
Kliknite na
c
V tomto dialógovom okne môžete upravovať nastavenia skenovania. Ak chcete zobraziť náhľad
a konfigurovať naskenovaný obrázok, začiarknite pole Predskenovanie.
d
Kliknite na tlačidlo Skenovanie. Obrázok sa zobrazí vo zvolenej aplikácii.
3
(Obrázok). Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie skenovania.
Priloženie naskenovaných údajov k E-mailu
3
Tlačidlo
(E-mail) umožňuje naskenovať dokument do predvolenej e-mailovej aplikácie, takže môžete
zaslať naskenovaný dokument ako prílohu.
a
Vyberte kartu Skenovanie.
b
Kliknite na
c
V tomto dialógovom okne môžete upravovať nastavenia skenovania. Ak chcete zobraziť náhľad
a konfigurovať naskenovaný obrázok, začiarknite pole Predskenovanie.
d
Kliknite na tlačidlo Skenovanie. Otvorí sa predvolená emailová aplikácia a obrázok sa použije ako
príloha nového emailu.
(E-mail). Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie skenovania.
POZNÁMKA
Funkcia e-mailu nepodporuje webmailové služby.
Uloženie naskenovaného obrázka
3
Tlačidlo
(Súbor) umožňuje naskenovať obrázok do priečinka na pevnom disku v jednom z typov súborov
uvedených v zozname príloh.
a
Vyberte kartu Skenovanie.
b
Kliknite na
c
V tomto dialógovom okne môžete upravovať nastavenia skenovania. Ak chcete zobraziť náhľad
a konfigurovať naskenovaný obrázok, začiarknite pole Predskenovanie.
d
Kliknite na tlačidlo Skenovanie. Obrázok sa uloží vo vami zvolenom priečinku.
(Súbor). Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie skenovania.
62
ControlCenter4
Ako zmeniť východiskové nastavenia jednotlivých tlačidiel
Môžete zmeniť predvolené nastavenia tlačidiel
(Obrázok),
(E-mail) a
3
(Súbor).
a
Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo, ktoré chcete konfigurovať a kliknite na Nastavenie tlačidla.
Zobrazí sa dialógové okno nastavení.
b
Podľa potreby vyberte nastavenia položiek Typ súboru, Predskenovanie, Rozlíšenie, Typ
skenovania, Veľkosť dokumentu, Jas, Kontrast a Nepretržité skenovanie.
c
Kliknite na tlačidlo OK. Nové nastavenia sa použijú ako východiskové nastavenia.
3
POZNÁMKA
Ak chcete zobraziť náhľad a konfigurovať naskenovaný obrázok, začiarknite pole Predskenovanie
v dialógovom okne nastavení.
63
ControlCenter4
Karta PC-Copy
3
Tlač naskenovaného obrázka
3
Na zariadení môžete naskenovať stránku a vytlačiť kópie pomocou ľubovoľných funkcií aplikácie
ControlCenter4 podporovaných ovládačom vašej tlačiarne Brother.
a
b
Vyberte kartu PC kopírovanie.
c
Kliknite na tlačidlo Čiernobiele kopírovanie, Kopírovanie 2 na 1 alebo Kopírovanie 4 na 1.
Každá tlačidlo môžete prispôsobiť podľa vlastných používateľských nastavení.
d
Naskenovaný obrázok sa vytlačí.
3
Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo, ktoré chcete zmeniť
a potom zmeňte nastavenia. Ak chcete zobraziť náhľad a konfigurovať naskenovaný obrázok,
začiarknite políčko Predskenovanie. Kliknite na tlačidlo OK.
64
ControlCenter4
Karta PC-FAX (pre modely MFC)
3
V tejto časti je v stručnosti predstavená funkcia karty PC-FAX. Pre ďalšie informácie o jednotlivých funkciách
kliknite na tlačidlo
(Pomocník).
POZNÁMKA
3
Softvér PC-FAX môže posielať iba čiernobiele faxové dokumenty vo formáte A4.
Odoslanie obrazového súboru z počítača
3
Tlačidlo
(Poslať súbor s obrázkom) umožňuje prostredníctvom softvéru Brother PC-FAX odoslať
z počítača obrázkový súbor ako fax.
a
Vyberte kartu PC-FAX.
b
Kliknite na
c
Kliknutím na stromovú štruktúru vyhľadajte priečinok, kde sa nachádza obrázok, ktorý chcete odoslať.
Potom vyberte súbor, ktorý chcete odoslať.
d
Kliknite na
e
Zadajte faxové číslo a kliknite na tlačidlo
(Poslať súbor s obrázkom).
(Poslať). Zobrazí sa dialógové okno odosielania PC-FAX.
. Potom kliknite na tlačidlo Štart.
Odoslanie naskenovaného obrázka
3
Tlačidlo
(Poslať zoskenovaný obrázok) umožňuje naskenovať stranu alebo dokument a automaticky
poslať obrázok ako fax z počítača prostredníctvom softvéru Brother PC-FAX.
a
Vyberte kartu PC-FAX.
b
Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, pravým tlačidlom myši kliknite na položku
(Poslať
zoskenovaný obrázok) a potom zmeňte nastavenia. Ak chcete zobraziť náhľad a konfigurovať
naskenovaný obrázok, začiarknite políčko Predskenovanie. Kliknite na tlačidlo OK.
c
Kliknite na
d
Zadajte faxové číslo a kliknite na tlačidlo
(Poslať zoskenovaný obrázok). Zobrazí sa dialógové okno odosielania PC-FAX.
. Potom kliknite na tlačidlo Štart.
65
ControlCenter4
Zobrazenie a tlač prijatých údajov PC-FAX
3
Tlačidlo
(Zobraziť PC-FAX - prijaté) umožňuje zobraziť a vytlačiť prijaté faxové údaje prostredníctvom
softvéru Brother PC-FAX. Pred používaním funkcie Prijať PC-FAX, musíte zvoliť možnosť PC fax prijem
v ponuke ovládacieho panela zariadenia Brother. (Pozri Aktivovanie softvéru pre príjem PC-FAX
v zariadení uu strana 91.)
a
Vyberte kartu PC-FAX.
b
Kliknite na
c
Aktivuje sa funkcia pre príjem PC-FAX a spustí sa príjem údajov z vášho zariadenia. Zobrazia sa prijaté
(Zobraziť PC-FAX - prijaté).
údaje. Ak si chcete údaje prezrieť, vyberte ich a kliknite na
(Zobraziť).
d
Ak chcete prijaté údaje vytlačiť, vyberte požadované údaje a potom kliknite na tlačidlo
e
Konfigurujte nastavenia tlače a potom kliknite na tlačidlo
(Tlačiť).
(Spustiť tlač).
66
3
ControlCenter4
Karta Nastavenia zariadenia
3
V tejto časti je v stručnosti predstavená funkcia karty Nastavenie zariadenia. Podrobnejšie informácie
o jednotlivých funkciách získate kliknutím na tlačidlo
(Pomocník).
Konfigurácia diaľkového nastavenia (pre modely MFC)
3
Tlačidlo
(Diaľkové nastavenie) umožňuje otvoriť okno programu diaľkového nastavenia, kde môžete
upraviť väčšinu menu s nastaveniami zariadenia.
a
Vyberte kartu Nastavenie zariadenia.
b
Kliknite na
c
Informácie o konfigurácii programu Diaľkové nastavenie, pozri Diaľkové nastavenie (pre modely MFC)
uu strana 75.
(Diaľkové nastavenie). Zobrazí sa okno programu Diaľkové nastavenie.
Prístup do menu Adresár (pre modely MFC)
3
Tlačidlo
(Adresár) umožňuje otvoriť okno Adresar v programe Diaľkové nastavenie. Potom môžete z
počítača jednoducho zaregistrovať alebo zmeniť čísla v adresári zariadenia z prostredia počítača.
a
Vyberte kartu Nastavenie zariadenia.
b
Kliknite na
c
Informácie o konfigurácii adresára, pozri Diaľkové nastavenie (pre modely MFC) uu strana 75.
(Adresár). Zobrazí sa okno adresára.
67
3
ControlCenter4
Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania
Tlačidlo
(SKEN).
3
(Nastavenia skenovania na zariadení) umožňuje konfigurovať nastavenia tlačidla SCAN
3
K dispozícii sú tri funkcie skenovania, ktoré si môžete nakonfigurovať podľa vlastných požiadaviek.
Ak chcete konfigurovať jednotlivé funkcie skenovania, zvoľte kartu Nastavenie zariadenia a potom kliknite
na tlačidlo Nastavenia skenovania na zariadení. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenia skenovania na
zariadení.
Karta Obrázok
3
Umožňuje upravovať nastavenia pre funkciu Skenovať do obrázka po stlačení tlačidla SCAN (SKEN)
zariadenia Brother.
Podľa potreby vyberte nastavenia pre Typ súboru, Cieľová aplikácia, Cieľové umiestnenie súboru,
Veľkosť súboru, Rozlíšenie, Typ skenovania, Veľkosť dokumentu, Jas a Kontrast. Kliknite na tlačidlo
OK.
Ak vyberiete Zabezpečené PDF (*.pdf) z rozbaľovacieho zoznamu Typ súboru, kliknite na tlačidlo
(Nastaviť heslo PDF). Zobrazí sa dialógové okno Nastaviť heslo PDF. Do polí Heslo a Znova zadať
heslo vpíšte svoje heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.
68
ControlCenter4
POZNÁMKA
• Možnosť Zabezpečené PDF (*.pdf) je dostupná aj pre funkcie Skenovať do e-mailu a Skenovať do
súboru.
• Mieru kompresie údajov naskenovaného obrázka môžete zmeniť prostredníctvom položky Veľkosť
súboru.
3
Karta E-mail
3
Umožňuje upravovať nastavenia pre funkciu Skenovať do e-mailu po stlačení tlačidla SCAN (SKEN)
zariadenia Brother.
Podľa potreby vyberte nastavenia položiek Typ súboru, Cieľové umiestnenie súboru, Veľkosť súboru,
Rozlíšenie, Typ skenovania, Veľkosť dokumentu, Jas a Kontrast. Kliknite na tlačidlo OK.
POZNÁMKA
Mieru kompresie údajov naskenovaného obrázka môžete zmeniť prostredníctvom položky Veľkosť
súboru.
Karta Súbor
3
Umožňuje upravovať nastavenia pre funkciu Skenovať do súboru po stlačení tlačidla SCAN (SKEN)
zariadenia Brother.
Podľa potreby vyberte nastavenia pre Typ súboru, Názov súboru, Cieľový priečinok, Zobraziť adresár,
Veľkosť súboru a Vložiť dátum do názvu súboru. Kliknite na tlačidlo OK.
POZNÁMKA
• Ak je začiarknutá možnosť Zobraziť adresár, po naskenovaní sa zobrazí umiestnenie naskenovaného
obrázka.
• Mieru kompresie údajov naskenovaného obrázka môžete zmeniť prostredníctvom položky Veľkosť
súboru.
69
ControlCenter4
Karta Podpora
3
V tejto časti je v stručnosti predstavená funkcia karty Podpora. Pre ďalšie informácie o jednotlivých
funkciách kliknite na tlačidlo
(Pomocník) v aplikácii ControlCenter4.
Otvorenie Pomocníka aplikácie ControlCenter
3
(Pomocník pre ControlCenter) umožňuje otvoriť súbor Pomocník s podrobnejšími informáciami
o aplikácii ControlCenter.
a
Vyberte kartu Podpora.
b
Kliknite na
c
Zobrazí sa hlavná stránka súboru Pomocník pre ControlCenter.
(Pomocník pre ControlCenter).
Používanie lokality Brother Solutions Center
3
Tlačidlo
(Brother Solutions Center) umožňuje otvoriť webovú lokalitu Brother Solutions Center, ktorá
ponúka informácie o výrobkoch spoločnosti Brother, vrátane najčastejších otázok (FAQ), príručiek
používateľa, aktualizácií ovládačov a tipov týkajúcich sa používania vášho zariadenia.
a
Vyberte kartu Podpora.
b
Kliknite na
c
Vo webovom prehliadači sa zobrazí webová lokalita Brother Solutions Center.
(Brother Solutions Center).
Prístup k lokalite Brother CreativeCenter
3
Tlačidlo
(Brother CreativeCenter) umožňuje prístup k našej webovej lokalite, ktorá poskytuje
jednoduché online riešenia pre firemných zákazníkov aj domácnosti.
a
Vyberte kartu Podpora.
b
Kliknite na
(Brother CreativeCenter). Aplikácia ControlCenter4 spustí webový prehliadač a otvorí
webovú lokalitu Brother CreativeCenter.
70
3
ControlCenter4
Karta Vlastné nastavenia
3
V tejto časti je v stručnosti predstavené pridanie karty Používateľské. Pre ďalšie informácie kliknite na
položku
(Pomocník).
Vytvorenie karty vlastných nastavení
3
Môžete vytvoriť až tri karty s vlastnými nastaveniami, vrátane maximálne piatich prispôsobených tlačidiel
s vlastnými používateľskými nastaveniami.
a
Kliknite na položku Konfigurácia a potom vyberte položku Vytvoriť používateľskú kartu.
71
3
ControlCenter4
Vytvorenie tlačidla s vlastnými nastaveniami
a
3
Kliknite na položku Konfigurácia a potom vyberte položku Vytvoriť používateľské tlačidlo.
V ponuke vyberte tlačidlo, ktoré chcete vytvoriť. Zobrazí sa dialógové okno nastavení.
3
b
Zadajte názov tlačidla a v prípade potreby zmeňte nastavenia. Kliknite na tlačidlo OK. (Možnosti
nastavenia sa odlišujú v závislosti od vytvoreného tlačidla.)
POZNÁMKA
Vytvorenú kartu, tlačidlo alebo nastavenia môžete zmeniť alebo odstrániť. Kliknite na tlačidlo
Konfigurácia a postupujte podľa ponuky.
72
ControlCenter4
Zmena nastavení tlačidla skenovania pre ponuku Skenovať
do počítača
3
Pomocou aplikácie ControlCenter4 môžete zmeniť nastavenia tlačidla SCAN (SKEN) pre funkciu Skenovať
do počítača.
3
a
Otvorte aplikáciu ControlCenter4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
(Pre Windows® XP, Windows® Vista a Windows® 7)
Kliknite na štart/Všetky programy/Brother/MFC-XXXX (kde MFC-XXXX je názov vášho
modelu)/ControlCenter4.
(Pre systém Windows® 8)
Kliknite na
(Brother Utilities) a potom na rozbaľovací zoznam a vyberte názov svojho modelu
(ak už nebol zvolený). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na SKENOVANIE a potom na
ControlCenter4.
b
c
d
V rozbaľovacom zozname Model zvoľte zariadenie, ktoré chcete používať.
Kliknite na kartu Nastavenie zariadenia.
Kliknite na tlačidlo Nastavenia skenovania na zariadení.
73
ControlCenter4
e
Zvoľte kartu Súbor. Môžete tu zmeniť východiskové nastavenia.
1
2
3
3
4
5
1 V tomto rozbaľovacom zozname si môžete zvoliť typ súboru.
2 Môžete zadať názov súboru, ktorý chcete použiť pre dokument.
3 Súbor môžete uložiť do predvoleného priečinka, alebo môžete kliknúť na tlačidlo
a vybrať iný priečinok.
(Prehľadávať)
4 V rozbaľovacom zozname Rozlíšenie môžete zvoliť rozlíšenie skenovania.
5 V rozbaľovacom zozname Veľkosť dokumentu môžete vybrať veľkosť (formát) dokumentu.
f
Kliknite na tlačidlo OK.
74
4
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC)
4
Diaľkové nastavenie
4
Program Remote Setup umožňuje konfigurovať mnohé nastavenia zariadenia pomocou aplikácie systému
Windows®. Po spustení tejto aplikácie sa do počítača automaticky prevezmú nastavenia zariadenia a
zobrazia sa na obrazovke počítača. Ak nastavenia zmeníte, môžete ich načítať priamo do zariadenia.
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
4
(Pre systém Windows® XP, Windows® Vista a Windows® 7)
Kliknite na tlačidlo štart, Všetky programy, Brother, MFC-XXXX a Vzdialená inštalácia.
(Pre systém Windows® 8)
Kliknite na
(Brother Utilities) a potom na rozbaľovací zoznam a vyberte názov svojho modelu (ak už
nebol zvolený). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na Nástroje a potom na Vzdialená inštalácia.
 OK
Umožňuje spustiť načítanie údajov do zariadenia a ukončiť aplikáciu Diaľkové nastavenie. Ak sa zobrazí
chybové hlásenie, znova zadajte správne údaje a potom kliknite na tlačidlo OK.
 Zrusit
Umožňuje ukončiť aplikáciu Remote Setup bez načítania údajov do zariadenia.
75
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC)
 Pouzit
Umožňuje načítať údaje do zariadenia bez ukončenia aplikácie Remote Setup.
 Tlacit
Umožňuje vytlačiť zvolené položky na zariadení. Údaje je možné vytlačiť až po načítaní do zariadenia.
Kliknutím na tlačidlo Pouzit načítajte nové údaje do zariadenia a potom kliknite na tlačidlo Tlacit.
 Exportovat
Umožňuje uložiť aktuálne konfiguračné nastavenia do súboru.
4
 Importovat
Umožňuje načítať nastavenia zo súboru.
POZNÁMKA
• Tlačidlom Exportovat môžete uložiť svoj adresár alebo všetky nastavenia zariadenia.
• Ak používate bránu firewall systému Windows® a nainštalovali ste si z inštalačného disku CD-ROM
programy MFL-Pro Suite, potrebné nastavenia brány firewall už boli vykonané.
76
5
Softvér Brother PC-FAX
(pre modely MFC)
5
Odosielanie prostredníctvom funkcie PC-FAX
5
Funkcia Brother PC-FAX vám umožňuje použiť počítač na odoslanie dokumentu z aplikácie ako klasický fax.
Súbor vytvorený ľubovoľnou aplikácii na počítači môžete odoslať ako PC-FAX. Môžete dokonca pripojiť aj
titulnú stránku. Stačí iba nastaviť príjemcov ako členov alebo skupiny v adresári funkcie PC-FAX alebo zadať
cieľovú adresu, alebo faxové číslo do používateľského rozhrania. Môžete použiť vyhľadávanie v adresári na
rýchle nájdenie členov, ktorým chcete fax zaslať.
Najnovšie informácie a aktualizácie funkcie Brother PC-FAX nájdete na http://solutions.brother.com/.
5
POZNÁMKA
Softvér PC-FAX môže posielať iba čiernobiele faxové dokumenty vo formáte A4.
Odosielanie súboru ako PC-FAX
a
b
Vytvorte si súbor v akejkoľvek aplikácii počítača.
c
Ako tlačiareň vyberte možnosť Brother PC-FAX a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť.
Zobrazí sa dialógové okno odosielania PC-FAX:
5
Kliknite na položku Súbor a potom Tlačiť.
Zobrazí sa dialógové okno Tlač:
77
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
d
Pomocou jednej z nasledujúcich metód zadajte číslo faxu:
 Pomocou vytáčacej klávesnice zadajte číslo a potom kliknite na tlačidlo
.
 Kliknite na tlačidlo Adresár a potom vyberte člena skupiny z adresára.
Ak urobíte chybu, kliknutím na položku Vymazať všetko odstráňte všetky zadané údaje.
e
Ak chcete zahrnúť titulný list, začiarknite možnosť Pridať titulný list.
POZNÁMKA
Po kliknutí na ikonu
f
môžete titulný list upravovať.
Ak chcete odoslať fax, kliknite na tlačidlo Štart.
5
POZNÁMKA
• Ak chcete fax zrušiť, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
• Ak chcete znova vytočiť číslo, po kliknutí na možnosť Znova budete môcť prepínať medzi poslednými
piatimi faxovými číslami. Potom kliknite na Štart.
78
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Nastavenie informácií o používateľovi
5
POZNÁMKA
Prístup k menu Informácie o Používateľovi získate z dialógového okna odosielania PC-FAX kliknutím
na ikonu
.
(Pozri Odosielanie súboru ako PC-FAX uu strana 77.)
a
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
(Windows® XP, Windows® Vista a Windows® 7)
Kliknite na tlačidlo štart, Všetky programy, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX Odosielanie, potom
Inštalácia PC-FAX.
5
(Windows® 8)
Kliknite na
(Brother Utilities) a potom na rozbaľovací zoznam a vyberte názov svojho modelu
(ak už nebol zvolený). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na PC-FAX odosielanie a potom na
Inštalácia PC-FAX.
Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie PC-FAX:
b
c
Zadaním týchto informácií vytvorte hlavičku faxu a titulnú stránku.
Kliknutím na tlačidlo OK uložte Informácie o Používateľovi.
POZNÁMKA
Informácie o Používateľovi môžete nastaviť osobitne pre každé konto systému Windows®.
79
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Nastavenie odosielania
5
V dialógovom okne Nastavenie PC-FAX zobrazte kliknutím na kartu Odosielanie nižšie uvedenú
obrazovku.
5
 Prístup k vonkajšej linke
Sem zadajte číslo na prístup k vonkajšej linke. Niekedy si to vyžaduje nastavenie miestnej telefónnej linky
(je napríklad potrebné vytočiť číslo 9, aby ste sa z kancelárie mohli pripojiť na vonkajšiu linku). Pre funkciu
Odoslať PC-Fax sa použije toto číslo a predvoľba vytáčania nastavená v ponuke funkcie sa bude
ignorovať.
 Pripojiť hlavičku
Ak chcete pridať informácie hlavičky, ktorú ste zadali na karte Informácie o Používateľovi, do hornej časti
faxov, začiarknite políčko Pripojiť hlavičku. (Pozri Nastavenie informácií o používateľovi uu strana 79.)
80
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Nastavenie titulného listu
V dialógovom okne Odosielanie PC-FAX kliknutím na ikonu
listu Brother PC-FAX.
5
otvorte obrazovku Nastavenie titulného
Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie titulného listu Brother PC-FAX:
5
Zadanie informácií o titulnom liste
5
POZNÁMKA
Ak zasielate fax viac než jednému príjemcovi, informácie o príjemcovi nebudú na titulnom liste uvedené.
 Komu
Vyberte informácie o príjemcovi, ktoré chcete pridať na titulný list.
 Od
Vyberte informácie o odosielateľovi, ktoré chcete pridať na titulný list.
 Poznámka
Zadajte komentár, ktorý chcete pridať na titulný list.
 Formulár
Vyberte formát titulného listu, ktorý chcete použiť.
 Hlavička titulného listu
Ak vyberiete možnosť Vlastné, môžete priložiť na titulný list bitmapový súbor (napr. logo spoločnosti).
Pomocou tlačidla Prehľadávať vyberte súbor BMP a potom vyberte štýl zarovnania.
 Započítať titulný list
Ak chcete do číslovania strán zahrnúť aj titulný list, začiarknite políčko Započítať titulný list.
81
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Adresár kontaktov
5
Ak máte v počítači nainštalovaný program Outlook®, Outlook Express alebo Windows® Mail, v rozbaľovacom
zozname Vybrať adresár môžete vybrať, ktorý adresár sa má použiť pri odosielaní pomocou funkcie
PC-FAX.
Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte databázový súbor.
5
Môžete použiť adresár, ktorý ste vybrali v rozbaľovacom zozname Vybrať adresár – kliknutím na tlačidlo
Adresár v dialógovom okne odosielania faxu.
Windows Kontakty
5
POZNÁMKA
• Ak chcete použiť adresár aplikácie Outlook, ako predvolenú e-mailovú aplikáciu musíte vybrať Microsoft®
Outlook® 2000, 2002, 2003, 2007 alebo 2010.
• V prípade aplikácie Microsoft® Outlook® 2010 nie je podporovaná 64-bitová verzia.
82
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Adresár Brother
a
5
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
(Windows® XP, Windows® Vista a Windows® 7)
Kliknite na tlačidlo štart, Všetky programy, Brother, MFC-XXXX (kde XXXX je názov vášho modelu),
PC-FAX Odosielanie a potom na Adresár PC-FAX.
(Windows® 8)
Kliknite na
(Brother Utilities) a potom na rozbaľovací zoznam a vyberte názov svojho modelu
(ak už nebol zvolený). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na PC-FAX odosielanie a potom na
Adresár PC-FAX.
5
Zobrazí sa dialógové okno Adresár:
83
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Nastavenie kontaktu do adresára
5
V dialógovom okne Adresár môžete pridávať, upravovať a odstraňovať kontakty a skupiny.
a
Ak chcete pridať člena, v dialógovom okne Adresár kliknite na ikonu
.
Zobrazí sa dialógové okno Adresár Nastavenie člena:
5
b
V dialógovom okne Adresár Nastavenie člena vložte informácie o danom členovi. Meno je povinné
pole. Kliknutím na tlačidlo OK uložte informácie.
84
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Nastavenie skupiny na rozosielanie
5
Môžete vytvoriť skupinu na zasielanie toho istého dokumentu PC-FAX pre rôznych príjemcov naraz.
a
Ak chcete vytvoriť skupinu, v dialógovom okne Adresár kliknite na ikonu
.
Zobrazí sa dialógové okno Adresár Nastavenie skupiny:
5
b
c
d
Do poľa Názov skupiny zadajte názov novej skupiny.
V poli Dostupné názvy vyberte všetkých členov, ktorých chcete zahrnúť do skupiny a potom kliknite na
položku Pridať >>.
Členovia skupiny, ktorých ste pridali do skupiny, sa zobrazia v poli Členovia skupiny.
Po pridaní všetkých požadovaných členov kliknite na tlačidlo OK.
POZNÁMKA
Skupina môže obsahovať maximálne 50 členov.
Úprava informácii o kontakte
a
Vyberte kontakt alebo skupinu, ktorú chcete upraviť.
b
Kliknite na ikonu úprav
c
d
Zmeňte informácie o kontakte alebo o skupine.
5
.
Kliknite na tlačidlo OK.
85
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Odstránenie kontaktu alebo skupiny
a
Vyberte kontakt alebo skupinu, ktorú chcete odstrániť.
b
Kliknite na ikonu odstránenia
c
Keď sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, kliknite na tlačidlo OK.
5
.
Exportovanie adresára
5
Celý adresár môžete exportovať do textového súboru ASCII (*.csv). Môžete tiež vytvoriť vizitku vCard pre
člena v adresári, ktorú potom môžete priložiť k odosielanému e-mailu (vCard je elektronická vizitka, ktorá
obsahuje kontaktné informácie o odosielateľovi). Adresár tiež môžete vyexportovať ako údaje vytáčania pri
vzdialenej inštalácii, ktoré dokáže používať aplikácia Diaľkové nastavenie vášho zariadenia. (Pozri Diaľkové
nastavenie uu strana 75.) Ak vytvárate vizitku vCard, musíte najskôr kliknúť na meno v adresári, pre ktoré
chcete vytvoriť vizitku vCard.
Exportovanie položiek adresára
5
5
POZNÁMKA
• Ak vytvárate vizitku vCard, musíte najskôr vybrať kontakt.
• Ak v kroku a vyberiete vizitku vCard, položka Uložiť vo formáte: bude vCard (*.vcf).
a
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 V adresári kliknite na položku Súbor, Exportovať, potom na položku Text.
 V adresári kliknite na položku Súbor, Exportovať, potom na položku vCard a prejdite na krok e.
 V adresári kliknite na položku Súbor, Exportovať, potom na položku Údaje vytáčania pri
vzdialenej inštalácii a prejdite na krok e.
b
V stĺpci Dostupné položky vyberte údajové polia, ktoré chcete exportovať a potom kliknite na položku
Pridať >>.
POZNÁMKA
Vyberte položky v poradí, v ktorom ich chcete uviesť.
c
Ak vykonávate export do súboru ASCII, vyberte položku Tabulátor alebo Čiarka v časti Oddeľovací
znak. Týmto krokom vyberiete možnosť Tabulátor alebo Čiarka na oddelenie údajových polí.
86
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
d
Kliknutím na tlačidlo OK uložte údaje.
5
e
Zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
87
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Importovanie do adresára
5
Do adresára je možné importovať textové súbory vo formáte ASCII (*.csv), súbory vCard (elektronické vizitky)
alebo Údaje vytáčania pri vzdialenej inštalácii.
Importovanie textového súboru ASCII
a
5
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 V adresári kliknite na položku Súbor, Importovať, potom na položku Text.
 V adresári kliknite na položku Súbor, Importovať, potom na položku vCard a prejdite na krok e.
 V adresári kliknite na položku Súbor, Importovať, potom na položku Údaje vytáčania pri vzdialenej
inštalácii a prejdite na krok e.
b
V stĺpci Dostupné položky vyberte údajové polia, ktoré chcete importovať a kliknite na tlačidlo Pridať
>>.
POZNÁMKA
Zo zoznamu Dostupné položky vyberte polia v rovnakom poradí, v akom sú uvedené v importovanom
textovom súbore.
c
Vyberte možnosť Tabulátor alebo Čiarka na základe formátu súboru, ktorý importujete, z časti
Oddeľovací znak.
d
Kliknutím na tlačidlo OK importujte údaje.
88
5
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
e
Zadajte názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.
5
POZNÁMKA
Ak vyberiete súbor Text v kroku a, Súbory typu: budú Textové súbory {*.txt;*.csv}.
89
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
PC-FAX príjem
5
Softvér Brother pre príjem PC-FAX umožňuje prezerať a ukladať faxy v počítači. Nainštaluje sa automaticky
pri inštalácii balíčka MFL-Pro Suite a pracuje na lokálne pripojených zariadeniach.
Keď je aktivovaný, zariadenie bude prijímať faxy do svojej pamäte. Po prijatí faxu ho automaticky odošle do
počítača.
Ak vypnete počítač, zariadenie bude naďalej prijímať faxy a ukladať ich do svojej pamäte. Na displeji LCD
zariadenia sa zobrazí počet uložených prijatých faxov, napríklad:
PC fax spr:001
Po zapnutí počítača softvér Brother pre príjem PC-FAX automaticky prenesie faxy do počítača.
5
Ak chcete aktivovať softvér Brother pre príjem PC-FAX, postupujte nasledovne:
 Pred použitím funkcie pre príjem PC-FAX musíte v ponuke zariadenia vybrať položku Prijať PC-FAX.
 Spustite softvér Brother pre príjem PC-FAX v počítači. (Odporúčame vám začiarknuť políčko Pridať do
priečinka Po spustení, čím sa softvér automaticky spustí a môže po spustení počítača preniesť všetky
faxy.)
POZNÁMKA
Softvér PC-FAX môže prijímať len čiernobiele faxové dokumenty.
90
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Aktivovanie softvéru pre príjem PC-FAX v zariadení
5
Voliteľne môžete aktivovať funkciu Záložná tlač. Keď je aktivovaná, zariadenie vytlačí kópie faxov ešte
predtým, než ich pošle do počítača, alebo ak je počítač vypnutý.
a
b
Stlačte tlačidlo Menu.
c
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Vzdial moz.fax.
Stlačte tlačidlo OK.
d
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť PC fax prijem.
Stlačte tlačidlo OK.
e
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Zapnute.
Stlačte tlačidlo OK.
f
Potvrďte správu.
Stlačte tlačidlo OK.
g
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Zalozna tlac:Zapnute alebo Zalozna
tlac:Vypnute.
Stlačte tlačidlo OK.
h
Stlačte tlačidlo Stop/Exit (Stop/Koniec).
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Fax.
Stlačte tlačidlo OK.
5
POZNÁMKA
Ak vyberiete možnosť Zalozna tlac:Zapnute, zariadenie fax vytlačí, takže budete mať kópiu v
prípade výpadku napájania ešte pred odoslaním faxu do počítača. Faxové správy sa automaticky vymažú
z pamäte zariadenia po úspešnom vytlačení a odoslaní do počítača. Keď je funkcia Záložná tlač vypnutá,
faxové správy sa automaticky vymažú z pamäte zariadenia po úspešnom odoslaní do počítača.
91
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Spustenie softvéru pre príjem PC-FAX v počítači
5
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
(Windows® XP, Windows® Vista a Windows® 7)
Kliknite na tlačidlo štart, Všetky programy, Brother, MFC-XXXX, PC-FAX Príjem a Prijať.
(Pre systém Windows® 8)
Kliknite na
(Brother Utilities) a potom na rozbaľovací zoznam a vyberte názov svojho modelu (ak už
5
nebol zvolený). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na PC-FAX príjem a potom na Prijať.
Na paneli úloh počítača sa zobrazí ikona PC-FAX.
92
Softvér Brother PC-FAX (pre modely MFC)
Nastavenie počítača
a
5
Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu PC-FAX
na paneli úloh počítača a potom
kliknite na Nastavenie PC-Fax Príjem.
Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie PC-Fax Príjem:
5
b
Ak chcete zmeniť cestu ukladania súborov funkcie PC-FAX, v dialógovom okne Uložiť súbor do kliknite
na tlačidlo Prehľadávať.
c
V časti Formát súboru vyberte ako formát prijímaných dokumentov možnosť .tif alebo .pdf. Predvolený
formát je .tif.
d
Ak pri prijatí faxu chcete prehrať zvukový súbor typu .wav, začiarknite políčko Prehrať súbor wave pri
prijatí faxu a zadajte cestu k danému zvukovému súboru.
e
Ak chcete, aby sa softvér pre príjem PC-FAX automaticky spustil po spustení systému Windows®,
začiarknite možnosť Pridať do priečinka Po spustení.
Prezeranie nových správ funkcie PC-FAX
5
Vždy, keď počítač prijíma PC-FAX, vzhľad ikony sa bude striedavo
zmení na
. Po prezretí faxu sa ikona
zmení na
a
. Po prijatí faxu sa ikona
.
a
Dvakrát kliknite na ikonu
b
Dvojitým kliknutím otvoríte nové faxy a budete si ich môcť prezrieť.
, čím otvoríte priečinok s prijatými faxmi.
POZNÁMKA
Predmet prijatého faxu bude obsahovať dátum a čas prijatia podľa hodín na počítači. (Napríklad „Fax 202-2011 16:40:21.tif“.)
93
Časť II
Apple Macintosh
Tlač a faxovanie
Skenovanie
ControlCenter2
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC)
II
95
112
125
145
6
Tlač a faxovanie
6
Funkcie ovládača tlačiarne (Macintosh)
6
Toto zariadenie podporuje operačný systém Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.
POZNÁMKA
• Ovládač tlačiarne pre Macintosh je dostupný na prevzatie na webových stránkach Brother Solutions
Center pre váš model (http://solutions.brother.com/).
• Obrazovky v tejto časti sú z operačného systému OS X v10.7.x. V závislosti od verzie operačného
systému vášho počítača Macintosh sa budú jednotlivé obrazovky líšiť.
Obojstranná tlač
6
Dodaný ovládač tlačiarne podporuje obojstrannú tlač.
Pokyny pre tlač na obe strany papiera
6
 Ak je papier tenký, môže sa pokrčiť.
 Ak sa papier krčí, otočte stoh papiera, vyrovnajte ho a potom ho vložte späť do zásobníka na papier.
 Ak sa papier nepodáva správne, môže byť pokrčený. Vyberte papier, vyrovnajte ho a obráťte stoh papiera.
 Pri používaní manuálnej obojstrannej tlače môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo nižšej kvalite tlače.
V prípade zaseknutia papiera: uu Príručka používateľa: Zaseknuté papiere. V prípade problémov
s kvalitou tlače: uu Príručka používateľa: Zlepšenie kvality tlače.
Manuálna obojstranná tlač
6
Zariadenie najprv vytlačí všetky párne strany na jednu stranu papiera. Pred opätovným vložením papiera ho
dôkladne vyrovnajte, aby ste predišli jeho uviaznutiu. Neodporúčame používať veľmi tenký ani veľmi hrubý
papier.
95
6
Tlač a faxovanie
Simultánne skenovanie, tlač a faxovanie
6
Toto zariadenie môže tlačiť z počítača počas odosielania alebo prijímania faxu do pamäte alebo počas
skenovania dokumentu do počítača. Počas tlače z počítača sa odosielanie faxu nezastaví. Ak však prebieha
kopírovanie alebo príjem faxu na papier, tlač z počítača sa pozastaví a obnoví sa ihneď po tom, keď sa
skončí kopírovanie alebo príjem faxu.
Výber možností nastavenia stránky
6
Môžete nastaviť Paper Size (Veľkosť papiera), Orientation (Orientácia) a Scale (Mierka veľkosti).
a
V aplikácii ako napríklad TextEdit kliknite na položku File (Súbor) a potom na položku Page Setup
(Nastavenie strany). Skontrolujte, či je v kontextovej ponuke Format For (Formát pre) zvolená
položka Brother MFC-XXXX (kde XXXX je názov vášho modelu). Môžete zmeniť nastavenia
Paper Size (Veľkosť papiera), Orientation (Orientácia) a Scale (Mierka veľkosti), potom kliknite na
OK.
96
6
Tlač a faxovanie
b
V aplikácii ako napríklad TextEdit kliknite na položku File (Súbor) a následným kliknutím na položku
Print (Tlač) spustite tlač.
 (Pre Mac OS X v10.6.8)
Ďalšie informácie o možnostiach nastavenia strany získate po kliknutí na trojuholník vedľa
rozbaľovacej ponuky tlačiarne.
6
POZNÁMKA
Aktuálne nastavenia môžete uložiť ako predvoľbu výberom možnosti Save As (Uložiť ako) z kontextovej
ponuky Presets (Predvoľby).
97
Tlač a faxovanie
 (Pre OS X v10.7.x to v10.8.x)
Pre viac možností nastavení strany kliknite na tlačidlo Show Details (Zobraziť podrobnosti).
6
POZNÁMKA
Aktuálne nastavenia môžete uložiť ako predvoľbu výberom možnosti Save Current Settings as Preset
(Uložiť aktuálne nastavenia ako predvoľbu) z kontextovej ponuky Presets (Predvoľby).
98
Tlač a faxovanie
Výber možností tlače
6
Ak chcete kontrolovať špeciálne tlačové funkcie, vyberte si v dialógovom okne Tlač možnosti, ktoré chcete
zmeniť.
6
99
Tlač a faxovanie
Titulný list
6
Môžete si vybrať nasledujúce nastavenia titulnej strany:
6
 Print Cover Page (Vytlačiť titulnú stranu)
Túto funkciu použite, ak chcete k dokumentu pridať titulnú stranu.
 Cover Page Type (Typ titulného listu)
Výber šablóny titulnej strany.
 Billing Info (Fakturačné informácie)
Ak chcete k titulnému listu pridať fakturačné údaje, zadajte text v poli Billing Info
(Fakturačné informácie).
100
Tlač a faxovanie
Rozloženie
6
6
 Pages per Sheet (Počet strán na hárok)
Výberom položky Pages per Sheet (Počet strán na hárok) môžete zmenšiť veľkosť obrázka na strane
a umožníte, aby sa na jednom hárku vytlačilo viacero strán.
 Layout Direction (Smer rozloženia)
Keď zadáte počet strán na hárok, môžete taktiež zadať smer rozloženia.
 Border (Okraj)
Túto funkciu použite, ak chcete pridať ohraničenie.
 Reverse page orientation (Opačná orientácia strán)
Ak chcete obrátiť údaje zhora nadol, začiarknite políčko Reverse page orientation (Opačná orientácia
strán).
 Flip horizontally (Prevrátiť vodorovne)
Ak chcete, aby bola tlač otočená ako odraz zľava doprava, začiarknite možnosť Flip horizontally
(Prevrátiť vodorovne).
101
Tlač a faxovanie
Nastavenia tlače
6
Nastavenia môžete zmeniť výberom nastavenia v zozname Print Settings (Nastavenia tlače):
6
 Media Type (Typ média)
Môžete zmeniť typ média na jeden z nasledujúcich:
• Plain Paper (Obyčajný papier)
• Recycled Paper (Recyklovaný papier)
 Print Quality (Kvalita tlače)
Kvalitu tlače si môžete zvoliť takto:
• Draft (Koncept)
• Normal (Normálna)
• Fine (Vysoké)
102
Tlač a faxovanie
Advanced (Rozšírené) nastavenia tlače
Keď kliknete na značku trojuholníka (c) vedľa položky Advanced (Rozšírené), zobrazia sa rozšírené
nastavenia tlače.
6
 Toner Save Mode (Režim úspory tonera)
Pomocou tejto funkcie môžete šetriť toner. Ak zapnete Toner Save Mode (Režim úspory tonera),
výtlačok bude svetlejší. Predvolene je režim vypnutý.
POZNÁMKA
• Toner Save Mode (Režim úspory tonera) neodporúčame používať na tlač fotografií alebo obrázkov
v odtieňoch sivej.
• Toner Save Mode (Režim úspory tonera) nie je dostupný po nastavení rozlíšenia na Fine (Vysoké) v
menu Print Quality (Kvalita tlače).
 Graphics Quality (Kvalita grafiky)
Kvalitu tlače môžete zmeniť nasledovne:
• Graphics (Grafika)
Grafický režim uprednostňuje kontrast. Toto nastavenie vyberte pre tlač textu a obrazcov, ako napr.
obchodné dokumenty a prezentácie. Môžete dosiahnuť ostrý kontrast medzi tieňovanými oblasťami.
• Text
Toto je najvhodnejší režim na tlač textových dokumentov.
 Improve Print Output (Zlepšiť kvalitu tlače)
Táto funkcia umožňuje riešiť problém s kvalitou tlače.
• Reduce Paper Curl (Znížiť zvlnenie papiera)
Výberom tohto nastavenia môžete znížiť krčivosť papiera.
POZNÁMKA
Táto operácia zníži teplotu procesu fixácie.
103
Tlač a faxovanie
• Improve Toner Fixing (Zlepšiť priľnavosť tonera)
Výberom tohto nastavenia môžete zdokonaliť priľnavosť tonera na papier.
POZNÁMKA
Táto operácia zvýši teplotu procesu fixácie.
 Density Adjustment (Úprava intenzity)
Zvýšenie alebo zníženie hustoty tlače.
 Other Print Options (Ďalšie možnosti tlače)
• Skip Blank Page (Preskočiť prázdne strany)
Ak je začiarknutá položka Skip Blank Page (Preskočiť prázdne strany), ovládač tlačiarne
automaticky zistí prázdne strany a vylúči ich z tlače.
Obojstranná tlač
6
6
 Manual 2-sided (Ručná obojstranná tlač)
Vyberte možnosť Paper Handling (Manipulácia s papierom).
Vyberte možnosť Even Only (Len párne) a spustite tlač. Potom znovu vložte potlačený papier do
zásobníka (čistou stranou nahor). Vyberte možnosť Odd Only (Len nepárne) a tlač.
104
Tlač a faxovanie
Odstránenie ovládača tlačiarne pre systém Macintosh
a
b
Prihláste sa ako „Administrator“ (Správca).
c
Kliknite na tlačidlo Delete Printer (Vymazať tlačiareň).
1
6
V ponuke Apple vyberte položku System Preferences (Predvoľby systému). Kliknite na Print & Scan
(Tlač a skenovanie) 1 a potom kliknutím na tlačidlo - vyberte tlačiareň, ktorú chcete odstrániť.
Print & Fax (Tlač a faxovanie) pre používateľov systému Mac OS X v10.6.8
6
105
Tlač a faxovanie
Status Monitor
6
Status Monitor je konfigurovateľný softvérový nástroj na monitorovanie stavu zariadenia, ktorý v
predvolených intervaloch zobrazuje správy o chybách. Po spustení programu Status Monitor môžete
skontrolovať stav zariadenia. Postupujte podľa týchto krokov:
a
Spustite System Preferences (Predvoľby systému), vyberte Print & Scan (Tlač a skenovanie) 1 a
potom zvoľte svoje zariadenie.
b
Kliknite na Options & Supplies... (Možnosti a spotrebný materiál...). Vyberte kartu Utility (Nástroje)
a potom kliknite na Open Printer Utility (Otvoriť pomôcku tlačiarne). Spustí sa Status Monitor.
1
Print & Fax (Tlač a faxovanie) pre používateľov systému Mac OS X v10.6.8
Aktualizácia stavu zariadenia
Ak chcete poznať aktuálny stav zariadenia a okno Status Monitor je otvorené, kliknite na ikonu
6
.
Môžete nastaviť interval, ako často bude softvér aktualizovať informácie o stave zariadenia. Prejdite na panel
s ponukami, Brother Status Monitor a vyberte položku Preferences (Preferencie).
Skrytie alebo zobrazenie okna
6
Po spustení pomôcky Status Monitor, môžete okno skryť alebo zobraziť. Ak chcete skryť okno, prejdite na
panel ponuky, Brother Status Monitor a vyberte možnosť Hide Status Monitor (Skryť monitor stavu). Ak
chcete zobraziť okno, kliknite na ikonu Brother Status Monitor v doku.
106
6
Tlač a faxovanie
Zatvorenie okna
6
Na paneli ponuky kliknite na položku Brother Status Monitor a potom v rozbaľovacej ponuke vyberte
položku Quit Status Monitor (Ukončiť monitor stavu).
6
107
Tlač a faxovanie
Odoslanie faxu (pre modely MFC)
6
Môžete odoslať fax priamo z aplikácie systému Macintosh.
POZNÁMKA
Faxové dokumenty sa budú odosielať iba ako čiernobiele.
a
b
Vytvorte dokument v aplikácii systému Macintosh.
V aplikácii ako napríklad TextEdit kliknite na položku File (Súbor) a potom na položku Print (Tlač).
 (Mac OS X v10.6.8)
Ďalšie informácie o možnostiach nastavenia strany získate po kliknutí na trojuholník vedľa
rozbaľovacej ponuky tlačiarne.
6
108
Tlač a faxovanie
 (Pre OS X v10.7.x to v10.8.x)
Pre viac možností nastavení strany kliknite na tlačidlo Show Details (Zobraziť podrobnosti).
6
109
Tlač a faxovanie
c
V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Send Fax (Odoslať fax).
6
d
V rozbaľovacej ponuke Output (Výstup) vyberte položku Facsimile (Fax).
e
f
Do poľa Input Fax Number (Zadajte číslo faxu) vpíšte faxové číslo.
g
Kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
Faxové číslo sa zaregistruje medzi Destination Fax Numbers :.
Kliknite na tlačidlo Print (Tlač).
110
Tlač a faxovanie
POZNÁMKA
Ak chcete poslať fax na viac než jedno číslo, po zadaní prvého faxového čísla kliknite na položku Add
(Pridať). Cieľové čísla faxu budú uvedené v dialógovom okne.
6
111
7
Skenovanie
7
Skenovanie dokumentu pomocou ovládača ICA
7
Môžete naskenovať dokument s použitím ovládača ICA.
POZNÁMKA
• Ovládač ICA pre Macintosh je dostupný na prevzatie na webových stránkach Brother Solutions Center pre
váš model (http://solutions.brother.com/).
• Ak svoje zariadenie po nainštalovaní ovládača ICA nevidíte v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie)
alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie), môžete ho pridať kliknutím na tlačidlo +.
• Obrazovky v tejto časti sú z operačného systému OS X v10.7.x. V závislosti od verzie operačného
systému vášho počítača Macintosh sa budú jednotlivé obrazovky líšiť.
a
b
Prostredníctvom kábla USB pripojte vaše zariadenie Brother k počítaču Macintosh.
7
Spustite Image Capture (Zachytávanie obrázkov).
112
Skenovanie
c
Zo zoznamu na ľavej strane obrazovky vyberte požadované zariadenie.
Ak ste zariadenie Brother a počítač Macintosh prepojili prostredníctvom kábla USB, zariadenie uvidíte
v oblasti DEVICES (ZARIADENIA).
POZNÁMKA
(Pre OS X v10.7.x to v10.8.x)
Ak zariadenie nevidíte v oblasti DEVICES (ZARIADENIA) umiestnite kurzor myši na túto oblasť a potom
kliknite na Show (Zobraziť).
7
d
Vložte dokument do ADF (pre modely MFC) alebo na sklo skenera.
 (Pre OS X v10.7.x)
Ak dokument umiestnite do automatického podávača dokumentov, pre položku Mode (Režim)
vyberte možnosť Document Feeder (Podávač dokumentov) a pre položku Scan Size (Veľkosť
skenovania) vyberte formát dokumentu.
Ak dokument umiestnite na sklo skenera, vyberte voľbu Flatbed (Sklo skenera) pre Mode (Režim)
(modely MFC) a veľkosť dokumentu pre Scan Size (Veľkosť skenovania).
113
Skenovanie
 (Pre OS X v10.8.x)
Ak dokument vložíte do ADF, začiarknite možnosť Use Document Feeder (Použiť podávač
dokumentov) a vyberte veľkosť (formát) dokumentu.
Ak dokument umiestnite na sklo skenera, zrušte začiarknutie voľby Use Document Feeder (Použiť
podávač dokumentov) (modely MFC) a vyberte veľkosť dokumentu.
POZNÁMKA
• (Mac OS X v10.6.8)
Keď nie je začiarknuté políčko Detect Separate Items (Rozpoznať samostatné položky), dokument sa
naskenuje ako jedna položka a uloží sa ako jeden súbor. Keď je políčko Detect Separate Items
(Rozpoznať samostatné položky) začiarknuté, program zistí každý obrázok a uloží ich ako samostatné
súbory. Ak program automaticky neoreže dokument podľa vašich predstáv, môžete ho orezať manuálne:
kliknutím na tlačidlo Show Details (Zobraziť podrobnosti) vyvolajte dialógové okno a v ňom pretiahnite
kurzor myši cez časť, ktorú chcete skenovať.
• (OS X v10.7.x až v10.8.x)
Keď je pre položku Scan Size (Veľkosť skenovania) zvolená možnosť Detect Enclosing Box (Zistiť
obklopujúci rámik), dokument sa naskenuje ako jedna položka a uloží sa ako jeden súbor. Keď je pre
položku Scan Size (Veľkosť skenovania) zvolená možnosť Detect Separate Items (Rozpoznať
samostatné položky), program zistí jednotlivé obrázky a uloží ich ako samostatné súbory. Ak program
automaticky neoreže dokument podľa vašich predstáv, môžete ho orezať manuálne: kliknutím na tlačidlo
Show Details (Zobraziť podrobnosti) vyvolajte dialógové okno a v ňom pretiahnite kurzor myši cez časť,
ktorú chcete skenovať.
114
7
Skenovanie
e
Vyberte cieľový priečinok alebo cieľovú aplikáciu pre položku Scan To (Skenovať do).
V prípade potreby môžete v dialógovom okne, ktoré vyvoláte kliknutím na možnosť Show Details
(Zobraziť podrobnosti), upraviť nasledujúce nastavenia. Majte na pamäti, že názov položky a hodnota,
ktorú je možné prideliť, sa odlišujú v závislosti od zariadenia.
 Scan Mode (Režim skenovania): Vyberte Podávač dokumentov alebo Plochý skener.
 Kind (Druh): Vyberte možnosť Farebne, Čiernobielo alebo Text.
 Resolution (Rozlíšenie): Vyberte rozlíšenie, pri ktorom chcete dokument naskenovať.
 Use Custom Size (Použiť vlastnú veľkosť) (OS X v10.7.x až v10.8.x): Toto pole začiarknite, ak
chcete upraviť veľkosť dokumentu.
 Scan Size (Veľkosť skenovania) alebo Size (Veľkosť): Vyberte veľkosť papiera dokumentu
skenovaného z podávača dokumentov alebo oblasť skenovania pri skenovaní zo skla skenera.
 Orientation (Orientácia) alebo Rotation Angle (Uhol otočenia): Vyberte orientáciu dokumentu
skenovaného z podávača dokumentov alebo uhol skenovania pri skenovaní zo skla skenera.
 Auto selection (Automatický výber) (OS X v10.7.x až v10.8.x): Ak pri používaní skla skenera
začiarknete možnosť Use Custom Size (Použiť vlastnú veľkosť), môžete zvoliť funkcie
automatického rozpoznania prostredníctvom ovládača skenera.
 Scan To (Skenovať do): Vyberte cieľový priečinok alebo cieľovú aplikáciu.
 Name (Názov): Zadajte predponu, ktorá sa použije pre názov skenovaného obrázka.
 Format (Formát): Vyberte formát súboru naskenovaných údajov.
 Create single document (Vytvoriť jediný dokument) (Mac OS X v10.6.8): Ak ako formát súboru
zvolíte PDF, po začiarknutí tohto poľa sa všetky naskenované dokumenty uložia ako jeden súbor
PDF.
 Combine into single document (Zlúčiť do jedného dokumentu) (OS X v10.7.x až v10.8.x): Ak ako
formát súboru zvolíte PDF alebo TIFF, po začiarknutí tohto poľa sa dokument naskenuje ako jedna
položka a uloží sa ako jeden súbor.
115
7
Skenovanie
 Image Correction (Korekcia obrázkov): Ručne môžete upravovať jas, kontrast (len OS X v10.7.x
až v10.8.x), odtieň, teplotu, prahové hodnoty a sýtosť.
f
7
Kliknutím na tlačidlo Scan (Skenovanie) spustite skenovanie.
116
Skenovanie
Výber vášho zariadenia z menu Tlač a skenovanie
7
a
b
c
Prostredníctvom kábla USB pripojte vaše zariadenie Brother k počítaču Macintosh.
d
Zo zoznamu na ľavej strane obrazovky vyberte požadované zariadenie a kliknite na tlačidlo Open Print
Queue (Otvoriť tlačovú radu).
V ponuke Apple vyberte položku System Preferences (Predvoľby systému).
Kliknite na Print & Scan (Tlač a skenovanie) (Print & Fax (Tlač a faxovanie) pre používateľov Mac
OS X 10.6.8).
POZNÁMKA
Ak na obrazovke nevidíte kartu Scan (Skenovanie), kliknutím na tlačidlo - v zozname Print & Fax (Tlač
a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie) odoberte zariadenie. Potom kliknutím na tlačidlo
+ pridajte zariadenie.
7
e
Kliknite na tlačidlo Scanner (Skener).
f
Pre pokračovanie prejdite na krok d v časti Skenovanie dokumentu pomocou ovládača ICA
uu strana 112.
Zobrazenia sa odlišujú v závislosti od použitého spôsobu skenovania.
117
Skenovanie
Skenovanie dokumentu pomocou ovládača TWAIN
7
Softvér zariadenia Brother obsahuje ovládač skenera TWAIN pre počítače Macintosh. Ovládač skenera
TWAIN pre počítače Macintosh môžete používať s ľubovoľnými aplikáciami, ktoré podporujú štandard
TWAIN.
Pri skenovaní dokumentu môžete používať ADF (automatický podávač dokumentov) (pre modely MFC)
alebo sklo skenera. Ďalšie informácie o vkladaní dokumentov: uu Príručka používateľa:
Vkladanie dokumentov.
POZNÁMKA
• Ovládač TWAIN pre Macintosh je dostupný na prevzatie na webových stránkach Brother Solutions Center
pre váš model (http://solutions.brother.com/).
• Pri prvom použití ovládača Brother TWAIN ho nastavte ako predvolený ovládač. Spôsob výberu ovládača
alebo skenovania dokumentu sa môže líšiť podľa aplikácie, ktorú používate.
7
118
Skenovanie
Skenovanie celého dokumentu do počítača Macintosh
7
Existujú dva spôsoby skenovania celej strany. Môžete použiť buď ADF (automatický podávač dokumentov)
(pre modely MFC) alebo sklo skenera.
Skenovanie celej stránky
a
b
c
7
Vložte dokument.
Spustite svoju grafickú aplikáciu a začnite skenovať.
V prípade potreby v dialógovom okne Nastavenie skenera upravte nasledujúce nastavenia:
1 Resolution (Rozlíšenie)
2 Scan Type (Typ skenovania)
3 Document Size (Veľkosť dokumentu)
4 Adjust Image (Upraviť obrázok)
7
 Brightness (Jas)
 Contrast (Kontrast)
1
2
3
4
d
Kliknite na tlačidlo Start (Štart).
Po dokončení skenovania sa obraz zobrazí v grafickej aplikácii.
119
Skenovanie
Predskenovanie a orezanie časti, ktorú chcete skenovať
7
Pomocou tlačidla PreScan (Predskenovanie) môžete zobraziť náhľad obrázka a orezať nežiaduce časti
pred začatím skenovania.
Ak ste s náhľadom spokojní, kliknite na tlačidlo Start (Štart) v dialógovom okne Nastavenie skenera, čím
spustíte skenovanie obrázka.
a
b
c
d
Vložte dokument.
Spustite svoju grafickú aplikáciu a začnite skenovať.
Kliknite na tlačidlo PreScan (Predskenovanie).
Celý obrázok sa naskenuje do počítača Macintosh a zobrazí sa v časti Scanning Area (Oblasť
skenovania).
Potiahnite kurzor myši ponad časť, ktorú chcete skenovať.
7
e
Znova načítajte dokument.
POZNÁMKA
Ak ste v kroku a položili dokument na sklo skenera, tento krok preskočte.
f
V prípade potreby v dialógovom okne Nastavenie skenera upravte Resolution (Rozlíšenie),
Scan Type (Typ skenovania), Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).
g
Kliknite na tlačidlo Start (Štart).
V okne aplikácie sa teraz zobrazí vybraná oblasť dokumentu.
h
V okne aplikácie použite možnosti, ktoré sú k dispozícii na úpravu obrázka.
120
Skenovanie
Nastavenia v okne skenera
7
Rozlíšenie
7
Rozlíšenie skenovania môžete zmeniť v rozbaľovacej ponuke Resolution (Rozlíšenie). Vyššie rozlíšenie je
náročnejšie na pamäť a čas prenosu, ale výsledkom je lepší naskenovaný obrázok. V nasledujúcej tabuľke
je uvedené rozlíšenie, ktoré si môžete vybrať, a dostupné možnosti použitia farieb.
Resolution (Rozlíšenie)
Black & White
(Čiernobiele)/
Gray (Error Diffusion)
(Šedá (chybové
prelínanie))
256 Color (Farebná 256
farieb)
True Gray (Odtiene
šedej)/24bit Color
(Farebná 24 bitov)
100 x 100 dpi
Áno
Áno
Áno
150 x 150 dpi
Áno
Áno
Áno
200 x 200 dpi
Áno
Áno
Áno
300 x 300 dpi
Áno
Áno
Áno
400 x 400 dpi
Áno
Áno
Áno
600 x 600 dpi
Áno
Áno
Áno
1200 x 1200 dpi
Áno
Nie
Áno
2400 x 2400 dpi
Áno
Nie
Áno
4800 x 4800 dpi
Áno
Nie
Áno
9600 x 9600 dpi
Áno
Nie
Áno
19200 x 19200 dpi
Áno
Nie
Áno
7
Typ skenovania
7
 Black & White (Čiernobiele)
Používa sa pre text alebo pre načrtnuté obrázky.
 Gray (Error Diffusion) (Šedá (chybové prelínanie))
Používa sa na fotografické obrázky alebo grafy. (Chybové prelínanie je metóda na vytvorenie
simulovaných sivých obrázkov bez použitia skutočných sivej bodov. Čierne body sa zostavia do
špecifického vzoru, čím sa vytvorí dojem sivej farby.)
 True Gray (Odtiene šedej)
Používa sa na fotografické obrázky alebo grafy. Tento režim je presnejší, keďže používa až 256 odtieňov
šedej.
 256 Color (Farebná 256 farieb)
Používa až 256 farieb na skenovanie obrázka.
121
Skenovanie
 24bit Color (Farebná 24 bitov)
Používa až 16,8 milióna farieb na skenovanie obrázka.
Hoci použitím možnosti 24bit Color (Farebná 24 bitov) dosiahnete reprodukciu s najlepším zobrazením
farieb, obrazový súbor bude približne trikrát väčší než v prípade použitia možnosti 256 Color (Farebná
256 farieb). Vyžaduje to väčšiu pamäť a má taktiež dlhší čas prenosu.
7
Formát dokumentu
7
Vyberte jednu z nasledujúcich veľkostí dokumentu:
 A4 210 x 297 mm
 JIS B5 182 x 257 mm
 Letter 215.9 x 279.4 mm
 Legal 215.9 x 355.6 mm (Pre modely MFC)
 A5 148 x 210 mm
 JIS B6 128 x 182 mm
 A6 105 x 148 mm
 Executive 184.1 x 266.7 mm
 Business Card 90 x 60 mm (Vizitka 90 x 60 mm)
Pri skenovaní vizitiek zvoľte formát Business Card (Vizitka) a potom vizitku umiestnite potlačenou
stranou nadol do ľavého horného rohu skla skenera.
 10 x 15 cm
 13 x 20 cm
 9 x 13 cm
 13 x 18 cm
 Postcard 1 100 x 148 mm (Pohľadnica 1 100 x 148 mm)
 Postcard 2 (Double) 148 x 200 mm (Pohľadnica 2 (Dvojitá) 148 x 200 mm)
122
Skenovanie
 Custom (používateľský)
(Pre modely DCP) Nastaviteľné používateľom od 8,9  8,9 mm do 215,9  297 mm
(Pre modely MFC) Nastaviteľné používateľom od 8,9  8,9 mm do 215,9  355,6 mm
Keď vyberiete vlastný formát, môžete upraviť oblasť skenovania. Kliknite a podržte tlačidlo myši a ťahaním
označte oblasť orezania obrazu.
Width: (Šírka) Uveďte požadovanú šírku.
Height: (Výška) Uveďte požadovanú výšku.
POZNÁMKA
• (Pre modely MFC) Do ADF môžete vkladať dokumenty štyroch veľkostí: A4, Letter, Legal a Folio. Pri
skenovaní menších dokumentov používajte sklo skenera.
• (Pre modely MFC) Pomocou ADF môžete skenovať celé strany dokumentov typu Folio. Vyberte veľkosť
Legal.
Úprava obrazu
7
 Brightness (Jas)
Upravte nastavenie (–50 až 50) na získanie najlepšieho obrázka. Predvolená hodnota je 0, predstavuje
priemer a obvykle je vhodná pre väčšinu obrázkov.
Úroveň položky Brightness (Jas) môžete nastaviť posunutím posuvníka doprava alebo doľava
(zosvetlenie alebo stmavenie obrázka). Taktiež môžete zadať hodnotu do okna pre nastavenie úrovne.
Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte nižšiu úroveň položky Brightness (Jas) a dokument
naskenujte znovu.
Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte vyššiu úroveň položky Brightness (Jas) a dokument naskenujte
znovu.
POZNÁMKA
Nastavenie Brightness (Jas) nie je dostupné pre možnosť 256 Color (Farebná 256 farieb).
123
7
Skenovanie
 Contrast (Kontrast)
Kontrast môžete zvýšiť alebo znížiť posunutím posuvníka doľava alebo doprava. Zvýšenie zvýrazní tmavé
a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo zníženie odhalí viac detailov v sivých oblastiach. Contrast (Kontrast)
tiež môžete nastaviť zadaním hodnoty do okna pre nastavenie úrovne.
POZNÁMKA
Nastavenie Contrast (Kontrast) je dostupné, len ak ste nastavili položku Scan Type (Typ skenovania)
na hodnotu Gray (Error Diffusion) (Šedá (chybové prelínanie)), True Gray (Odtiene šedej) alebo 24bit
Color (Farebná 24 bitov).
 Reduce Noise (Redukcia šumu)
Pomocou tejto možnosti môžete zlepšiť kvalitu naskenovaných obrázkov. Nastavenie Reduce Noise
(Redukcia šumu) je dostupné vtedy, keď používate možnosť 24bit Color (Farebná 24 bitov) a rozlíšenia
skenovania 300  300 dpi, 400  400 dpi alebo 600  600 dpi.
Pri skenovaní fotografií alebo iných obrázkov na ich použitie v textovom procesore alebo inej grafickej
aplikácii vyskúšajte viacero nastavení pre Resolution (Rozlíšenie), Scan Type (Typ skenovania),
Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast), aby ste zistili, ktoré nastavenie najviac vyhovuje vašim potrebám.
124
7
8
ControlCenter2
8
POZNÁMKA
• Aplikácia ControlCenter2 je dostupná na prevzatie na webových stránkach Brother Solutions Center pre
váš model (http://solutions.brother.com/).
• Funkcie dostupné v aplikácii ControlCenter2 sa môžu odlišovať v závislosti od modelového čísla
zariadenia.
Používanie ControlCenter2
8
ControlCenter2 je softvérové vybavenie, ktoré umožňuje rýchlo a jednoducho získať prístup k často
používaným aplikáciám. Použitie ControlCenter2 eliminuje potrebu manuálneho spustenia špecifických
aplikácií. Na paneli s ponukami sa zobrazí ikona. Ak chcete otvoriť okno aplikácie ControlCenter2, kliknite na
a vyberte možnosť Open (Otvoriť). ControlCenter2 má nasledujúce operácie:
1 Skenuje priamo do súboru, e-mailu alebo grafickej aplikácie podľa vlastného výberu.
2 Tlačidlá vlastného skenovania umožnia konfigurovať tlačidlo, ktoré vyhovuje potrebám aplikácií.
3 Prístup k funkciám kopírovania dostupným prostredníctvom počítača Macintosh a prístup k aplikáciám
PC-FAX dostupným pre vaše zariadenie. (Mac OS X v10.6.8)
4 Prístup k nastaveniam dostupným na konfiguráciu zariadenia.
5 Vo vyskakovacej ponuke Model vyberte, s ktorým zariadením sa aplikácia ControlCenter2 spojí.
Vybratím položky Other... (Iné...) vo vyskakovacej ponuke Model otvorte okno Device Selector (Výber
zariadenia).
6 Kliknutím na tlačidlo Configuration (Konfigurácia) môžete tiež otvoriť okno konfigurácie pre každú
funkciu.
5
6
1
2
3
4
125
8
ControlCenter2
Vypnutie funkcie automatického načítavania
8
Ak nechcete, aby sa aplikácia ControlCenter2 spustila automaticky pri každom spustení počítača Macintosh,
vykonajte nasledujúce kroky.
a
Na paneli ponuky kliknite na ikonu aplikácie ControlCenter2 a vyberte položku Preferences
(Preferencie).
Zobrazí sa okno predvolieb aplikácie ControlCenter2.
b
Zrušte začiarknutie políčka Start ControlCenter on computer startup (Spustiť ControlCenter po
spustení počítača).
c
Kliknutím na položku OK zavrite okno.
8
POZNÁMKA
Ikona aplikácie ControlCenter2 sa nachádza v umiestnení Macintosh HD/Applications
(Aplikácie)/Brother.
126
ControlCenter2
SKENOVANIE
8
K dispozícii sú tri tlačidlá skenovania pre operácie Scan to Image (Skenovať do obrázka), Scan to E-mail
(Skenovať do E-mailu) a Scan to File (Skenovať do súboru).
 Image (Obrázok) (Predvolené: Apple Preview)
Táto funkcia umožňuje naskenovať stranu priamo do grafického editora či prehliadača obrázkov. Môžete
vybrať cieľovú aplikáciu, napr. Adobe® Photoshop® alebo akúkoľvek aplikáciu na úpravu obrázkov pre
Macintosh.
 E-mail (Predvolené: Apple Mail)
Umožňuje skenovať stranu alebo dokument priamo do e-mailovej aplikácie ako štandardnú prílohu.
Môžete zvoliť typ súboru a rozlíšenie prílohy.
 File (Súbor)
Umožňuje skenovať priamo do súboru na disku. Podľa potreby môžete zmeniť typ súboru a cieľový
priečinok.
ControlCenter2 vám umožňuje nakonfigurovať tlačidlo SCAN (SKEN) vášho zariadenia a softvérové tlačidlo
ControlCenter2 pre jednotlivé funkcie skenovania. Ak chcete nakonfigurovať tlačidlo SCAN (SKEN) vášho
zariadenia, vyberte Device Button (Tlačidlo zariadenia) (klikajte na jednotlivé tlačidlá aplikácie
ControlCenter a súčasne držte stlačené tlačidlo Ctrl a vyberte Device Button (Tlačidlo zariadenia)) v menu
konfigurácie pre jednotlivé tlačidlá SCAN (SKENOVANIE). Ak chcete nakonfigurovať softvérové tlačidlo
v aplikácii ControlCenter2, vyberte kartu Software Button (Tlačidlo softvéru) (klikajte na jednotlivé tlačidlá
aplikácie ControlCenter, pričom držte stlačený kláves Ctrl a vyberte položku Software Button (Tlačidlo
softvéru)) v ponuke konfigurácie pre jednotlivé tlačidlá SCAN (SKENOVANIE).
127
8
ControlCenter2
Typy súborov
8
Môžete vybrať z nasledujúceho zoznamu typov súborov ako príloh alebo na uloženie do priečinka.
V kontextovej ponuke vyberte typ súboru, do ktorého chcete naskenované obrázky uložiť.
Pre Image (Obrázok), E-mail a File (Súbor)
8
 Windows Bitmap (*.bmp)
 JPEG (*.jpg) – odporúčané pre väčšinu používateľov pri skenovaní obrázkov.
 TIFF (*.tif)
 TIFF Multi-Page (*.tif) (TIFF Multi-Page (*.tif))
 Portable Network Graphics (*.png)
 PDF (*.pdf) – odporúčané na skenovanie a zdieľanie dokumentov.
 High Compression PDF (*.pdf) (Súbor PDF s vysokou kompresiou (*.pdf)) 1
 Secure PDF (*.pdf) (Zabezpečené PDF (*.pdf))
1
Ak chcete dokument uložiť ako PDF s vysokým kompresným pomerom, musíte nastaviť Resolution (Rozlíšenie) na 300 x 300 dpi a Scan Type
(Typ skenovania) na True Gray (Odtiene šedej) alebo 24bit Color (Farebná 24 bitov). Navyše nemožno použiť možnosť Show Scanner
Interface (Zobraziť rozhranie skenera).
8
POZNÁMKA
• Ak nastavíte typ súboru na TIFF alebo TIFF Multi-Page, môžete si vybrať možnosť Uncompressed
(Nekomprimovaný) alebo Compressed (Komprimovaný).
• Keď používate sklo skenera na naskenovanie viacstranového dokumentu, začiarknite položku
Continuous Scanning (Nepretržité skenovanie) a postupujte podľa zobrazených pokynov.
Formát dokumentu
8
V kontextovej ponuke si môžete vybrať veľkosť (formát) dokumentu. Ak vyberiete veľkosť dokumentu „1 na
2“, napr. 1 to 2 (A4) (1 na 2 (A4)), skenovaný obrázok sa rozdelí na dva dokumenty formátu A5.
128
ControlCenter2
Rozšírené nastavenia
8
Tu môžete upravovať rozšírené nastavenia. V dialógovom okne nastavení skenovania kliknite na tlačidlo
Advanced Settings (Pokročilé nastavenia).
 Remove Background Color (Odstrániť farbu pozadia)
Odstráni podkladovú farbu dokumentu, aby boli naskenované dáta lepšie rozpoznateľné. Pri používaní
tejto funkcie si môžete vybrať 3 nastavenia úrovne: vysoká, stredná a nízka.
129
8
ControlCenter2
Obrázok
8
Funkcia Scan to Image (Skenovať do obrázka) umožňuje skenovať obrázok priamo do grafickej aplikácie,
kde následne môžete upravovať obrázok.
a
Vyberte kartu SCAN (SKENOVANIE).
b
Kliknite na
(Image (Obrázok)).
Zobrazí sa dialógové okno Scan to Image (Skenovať do obrázka).
8
c
Tu môžete upraviť nastavenia skenovania.
 Ak chcete naskenovať a potom orezať časť strany po predskenovaní dokumentu, začiarknite pole
Show Scanner Interface (Zobraziť rozhranie skenera).
 Ak chcete zmeniť používanú aplikáciu, vyberte vhodnú aplikáciu z kontextovej ponuky Target
Application (Cieľová aplikácia). Môžete pridať aplikáciu do zoznamu kliknutím na tlačidlo Add
(Pridať). Ak chcete aplikáciu odstrániť, kliknite na Delete (Odstrániť).
d
Kliknite na tlačidlo Start Scanning (Spustenie skenovania).
Spustí sa vaša predvolená aplikácia a zobrazí sa obrázok.
POZNÁMKA
ak vyberiete Secure PDF (*.pdf) (Zabezpečené PDF (*.pdf)) zo zoznamu File Type (Typ súboru),
zobrazí sa dialógové okno Set PDF Password (Nastaviť heslo súboru PDF). Vpíšte svoje heslo do polí
Password (Heslo) a Re-type Password (Znova zadajte heslo) a potom kliknite na OK. Môžete tiež
zvoliť možnosť Secure PDF (*.pdf) (Zabezpečené PDF (*.pdf)) pre operácie Scan to E-mail (Skenovať
do E-mailu) a Scan to File (Skenovať do súboru).
130
ControlCenter2
E-mail
8
Funkcia Scan to E-mail (Skenovať do E-mailu) umožňuje naskenovať dokument do predvolenej e-mailovej
aplikácie, takže môžete naskenovaný dokument odoslať ako prílohu.
a
Vyberte kartu SCAN (SKENOVANIE).
b
Kliknite na
(E-mail).
Zobrazí sa dialógové okno Scan to E-mail (Skenovať do E-mailu).
8
c
Tu môžete upraviť nastavenia skenovania.
 Ak chcete naskenovať a potom orezať časť strany po predskenovaní dokumentu, začiarknite pole
Show Scanner Interface (Zobraziť rozhranie skenera).
 Ak chcete zmeniť e-mailovú aplikáciu, vyberte vhodnú aplikáciu z kontextovej ponuky E-mail
Application (E-mailová aplikácia). Aplikáciu môžete pridať do zoznamu kliknutím na tlačidlo Add
(Pridať) 1. Ak chcete aplikáciu odstrániť, kliknite na Delete (Odstrániť).
1
d
Pri prvom spustení aplikácie ControlCenter2 sa v kontextovej ponuke zobrazí predvolený zoznam kompatibilných e-mailových aplikácií. Ak
máte problémy pri používaní vlastnej aplikácie s aplikáciou ControlCenter2, mali by ste si vybrať aplikáciu zo zoznamu.
Kliknite na tlačidlo Start Scanning (Spustenie skenovania).
Spustí sa predvolená emailová aplikácia a obrázok sa použije ako príloha nového emailu.
POZNÁMKA
Funkcia Skenovať do e-mailu nepodporuje webmailové služby.
Na skenovanie dokumentu alebo obrázka použite funkciu Skenovať do obrázka alebo Skenovať do
súboru a potom pripojte súbor s naskenovanými údajmi k e-mailovej správe.
131
ControlCenter2
Súbor
8
Tlačidlo Scan to File (Skenovať do súboru) umožňuje naskenovať obrázok do priečinka na pevnom disku
v podporovanom formáte súboru.
Táto funkcia vám umožní jednoducho archivovať papierové dokumenty.
a
Vyberte kartu SCAN (SKENOVANIE).
b
Kliknite na
(File (Súbor)).
Zobrazí sa dialógové okno Scan to File (Skenovať do súboru).
8
c
Tu môžete upraviť nastavenia skenovania.
 Ak chcete naskenovať a potom orezať časť strany po predskenovaní dokumentu, začiarknite pole
Show Scanner Interface (Zobraziť rozhranie skenera).
 Ak chcete zmeniť názov súboru, do poľa File Name (Názov súboru) vpíšte názov súboru, ktorý
chcete použiť pre dokument (max. 100 znakov). Ak chcete pridať dátum, začiarknite možnosť Insert
Date in File Name (Vložiť dátum do názvu súboru). Ak už existuje súbor s rovnakým názvom,
súboru sa priradí poradové číslo.
 Z kontextovej ponuky File Type (Typ súboru) vyberte typ súboru pre uložený obrázok. Súbor môžete
uložiť do predvoleného priečinka, alebo môžete kliknutím na Browse (Prehľadávať) vybrať
požadovaný priečinok.
 Ak chcete zobraziť miesto uloženia naskenovaného obrázka po dokončení skenovania, začiarknite
pole Show Folder (Zobraziť priečinok). Ak chcete zakaždým zvoliť cieľové umiestnenie
naskenovaného obrázka, začiarknite pole Show Save As window (Zobraziť okno Uložiť ako).
d
Kliknite na tlačidlo Start Scanning (Spustenie skenovania).
Obrázok sa uloží vo vami zvolenom priečinku.
132
ControlCenter2
POUŽÍVATEĽSKÉ SKENOVANIE
8
Existujú štyri tlačidlá, ktoré si môžete nakonfigurovať podľa svojich potrieb pri skenovaní.
Ak chcete tlačidlo nakonfigurovať, kliknite naň a zároveň držte stlačené tlačidlo Ctrl. Zobrazí sa okno
konfigurácie. K dispozícii sú tri funkcie skenovania: Scan to Image (Skenovať do obrázka), Scan to E-mail
(Skenovať do E-mailu) a Scan to File (Skenovať do súboru).
 Scan to Image (Skenovať do obrázka)
Táto funkcia umožňuje naskenovať stránku priamo do ľubovoľného zobrazovača/editora obrázkov. V
počítači Macintosh môžete ako cieľové umiestnenie zvoliť akúkoľvek aplikáciu obrázkového editora.
 Scan to E-mail (Skenovať do E-mailu)
Umožňuje priložiť naskenované obrázky do e-mailovej správy. Môžete vybrať aj typ priloženého súboru
a vytvoriť rýchly zoznam rozosielania pre e-mailové adresy vybrané v e-mailovom adresári.
 Scan to File (Skenovať do súboru)
Táto funkcia umožňuje uložiť naskenovaný obrázok do akéhokoľvek priečinka na miestnom alebo
sieťovom pevnom disku. Môžete taktiež vybrať typ súboru na použitie.
8
Typy súborov
8
Môžete si zvoliť typ súboru, do ktorého chcete uložiť naskenované obrázky. Podrobnosti nájdete v časti Typy
súborov uu strana 128.
Formát dokumentu
8
V kontextovej ponuke si môžete vybrať veľkosť (formát) dokumentu. Ak vyberiete veľkosť dokumentu „1 na
2“, napr. 1 to 2 (A4) (1 na 2 (A4)), skenovaný obrázok sa rozdelí na dva dokumenty formátu A5.
Rozšírené nastavenia
8
Tu môžete upravovať rozšírené nastavenia. Podrobnosti nájdete v časti Rozšírené nastavenia
uu strana 129.
133
ControlCenter2
Tlačidlo definované používateľom
8
Ak chcete tlačidlo nakonfigurovať, kliknite naň a zároveň držte stlačené tlačidlo Ctrl. Zobrazí sa okno
konfigurácie. Pri konfigurácii tlačidla postupujte podľa týchto pokynov.
Skenovať do obrázku
8
 Karta General (Všeobecné)
Zadaním názvu do poľa Name for Custom (Meno Používateľa) (max. 30 znakov) vytvoríte názov
tlačidla.
V poli Scan Action (Skenovanie) vyberte typ skenovania.
8
134
ControlCenter2
 Karta Settings (Nastavenia)
Vyberte nastavenia Target Application (Cieľová aplikácia), File Type (Typ súboru), Resolution
(Rozlíšenie), Scan Type (Typ skenovania), Document Size (Veľkosť dokumentu), Continuous
Scanning (Nepretržité skenovanie), Show Scanner Interface (Zobrazenie Rozhrania skenera),
Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).
8
Ak v zozname Secure PDF (*.pdf) (Zabezpečené PDF (*.pdf)) vyberiete formát File Type (Typ súboru),
zobrazí sa dialógové okno Set PDF Password (Nastaviť heslo súboru PDF). Do polí Password (Heslo)
a Re-type Password (Znova zadajte heslo) vpíšte svoje heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.
POZNÁMKA
Možnosť Secure PDF (*.pdf) (Zabezpečené PDF (*.pdf)) je dostupná aj pre funkcie Skenovať do E-mailu
a Skenovať do súboru.
135
ControlCenter2
Skenovať do e-mailu
8
 Karta General (Všeobecné)
Zadaním názvu do poľa Name for Custom (Meno Používateľa) (max. 30 znakov) vytvoríte názov
tlačidla.
V poli Scan Action (Skenovanie) vyberte typ skenovania.
8
136
ControlCenter2
 Karta Settings (Nastavenia)
Vyberte nastavenia E-mail Application (E-mailová aplikácia), File Type (Typ súboru), Resolution
(Rozlíšenie), Scan Type (Typ skenovania), Document Size (Veľkosť dokumentu), Continuous
Scanning (Nepretržité skenovanie), Show Scanner Interface (Zobraziť rozhranie skenera),
Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast).
8
POZNÁMKA
Webmailové služby nie sú podporované funkciou Skenovať do e-mailu.
137
ControlCenter2
Skenovať do súboru
8
 Karta General (Všeobecné)
Zadaním názvu do poľa Name for Custom (Meno Používateľa) (max. 30 znakov) vytvoríte názov
tlačidla.
V poli Scan Action (Skenovanie) vyberte typ skenovania.
8
138
ControlCenter2
 Karta Settings (Nastavenia)
V rozbaľovacej ponuke File Type (Typ súboru) vyberte formát súboru. Kliknutím na tlačidlo Browse
(Prehľadávať) uložte súbor do predvoleného priečinka alebo do požadovaného priečinka.
Vyberte nastavenia Resolution (Rozlíšenie), Scan Type (Typ skenovania), Document Size (Veľkosť
dokumentu), Continuous Scanning (Nepretržité skenovanie), Show Scanner Interface (Zobraziť
rozhranie skenera), Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) a vpíšte názov súboru, ak ho chcete
zmeniť.
Ak chcete určiť cieľové umiestnenie naskenovaného obrázka, začiarknite políčko Show Save As window
(Zobraziť okno Uložiť ako).
Ak chcete naskenovať a potom orezať časť strany po predskenovaní dokumentu, začiarknite pole Show
Scanner Interface (Zobraziť rozhranie skenera).
8
139
ControlCenter2
COPY / PC-FAX Sending (Mac OS X v10.6.8, PC-FAX len pre
modely MFC)
8
KOPÍROVANIE – Umožňuje používať počítač Macintosh a akýkoľvek ovládač tlačiarne na pokročilé funkcie
kopírovania. Zariadením môžete naskenovať stranu a vytlačiť kópie pomocou ľubovoľných funkcií ovládača
tlačiarne, alebo môžete pre výstup kópií zvoliť ľubovoľný štandardný ovládač tlačiarne nainštalovaný
v počítači Macintosh.
PC-FAX – Umožňuje naskenovať stránku alebo dokument a automaticky poslať obrázok ako fax z počítača
Macintosh.
POZNÁMKA
Funkcia PC-FAX príjem nie je dostupná pre Macintosh.
Uprednostňované nastavenia môžete nakonfigurovať až na štyroch tlačidlách.
Tlačidlá Copy1 (Kopírovať1) až Copy4 (Kopírovať4) možno prispôsobiť tak, aby ste mohli využívať
pokročilé funkcie kopírovania, ako je tlač N na 1.
8
Ak chcete nakonfigurovať tlačidlá Copy (Kopírovať), nakonfigurujte ovládač tlačiarne kliknutím na tlačidlo a
súčasným podržaním klávesu Ctrl.
140
ControlCenter2
Do poľa Name for Copy (Názov pre Kopírovať) zadajte názov (max. 30 znakov).
Vyberte požadované nastavenia Copy Ratio (Pomerná veľkosť kópie), Resolution (Rozlíšenie),
Scan Type (Typ skenovania), Document Size (Veľkosť dokumentu), Continuous Scanning
(Nepretržité skenovanie), Show Scanner Interface (Zobraziť rozhranie skenera), Brightness (Jas) a
Contrast (Kontrast).
Skôr než ukončíte konfiguráciu tlačidla Copy (Kopírovať), vyberte položku Printer (Tlačiareň). Potom
vyberte nastavenia tlačiarne z kontextovej ponuky Presets (Predvoľby) a kliknutím na tlačidlo OK zatvorte
dialógové okno. Po kliknutí na nakonfigurované tlačidlo kopírovania sa otvorí okno nastavení tlače.
Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, kliknite na trojuholník vedľa kontextovej ponuky Printer (Tlačiareň).
Ak chcete kopírovať, kliknite na tlačidlo Print (Tlač).
Ak chcete faxovať, kliknite na trojuholník vedľa kontextovej ponuky Printer (Tlačiareň) a potom v kontextovej
ponuke vyberte možnosť Send Fax (Odoslať fax). (Pozri Odoslanie faxu (pre modely MFC) uu strana 108.)
8
141
ControlCenter2
NASTAVENIA ZARIADENIA
8
Môžete konfigurovať alebo skontrolovať nastavenia zariadenia.
 Remote Setup (Diaľkové nastavenie) (Pre modely MFC)
Umožňuje otvoriť program Remote Setup. (Pozri Diaľkové nastavenie (pre modely MFC) uu strana 145.)
 Address Book (Adresár) (Pre modely MFC)
Umožňuje otvoriť okno s nastaveniami Address Book (Adresár) v programe diaľkového nastavenia. (Pozri
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC) uu strana 145.)
 Status Monitor
Umožňuje otvoriť pomôcku Monitor stavu.
8
142
ControlCenter2
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC)
8
Tlačidlo Remote Setup (Diaľkové nastavenie) otvára okno programu; umožní vám upravovať nastavenia
zariadenia.
POZNÁMKA
Podrobnosti nájdete v časti Diaľkové nastavenie (pre modely MFC) uu strana 145.
8
143
ControlCenter2
Address Book (Adresár) (Pre modely MFC)
8
Tlačidlo Address Book (Adresár) umožňuje otvoriť okno Address Book (Adresar) v programe Diaľkové
nastavenie a jednoducho zaregistrovať alebo zmeniť čísla pre Address Book (Adresár) vo svojom počítači
Macintosh.
8
Monitor stavu
8
Tlačidlo Status Monitor umožňuje monitorovať stav zariadenia a zároveň získavať okamžité správy o
chybách, ako je napr. zaseknutie papiera. (Pozri Status Monitor uu strana 106.)
144
9
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC)
9
Diaľkové nastavenie
9
Aplikácia Remote Setup (Diaľkové nastavenie) umožňuje upravovať mnohé nastavenia zariadenia
z aplikácie počítača Macintosh. Po spustení tejto aplikácie sa do počítača Macintosh automaticky prevezmú
nastavenia zariadenia a zobrazia sa na obrazovke počítača Macintosh. Ak nastavenia zmeníte, môžete ich
načítať priamo do zariadenia.
POZNÁMKA
• Aplikácia Diaľkové nastavenie je dostupná na prevzatie na webových stránkach Brother Solutions Center
pre váš model (http://solutions.brother.com/).
• Ikona aplikácie Remote Setup (Diaľkové nastavenie) sa nachádza v umiestnení
Macintosh HD/Applications (Aplikácie)/Brother.
9
 OK
Umožňuje spustiť načítanie údajov do zariadenia a ukončiť aplikáciu Remote Setup. Ak sa zobrazí
chybové hlásenie, znova zadajte správne údaje a potom kliknite na tlačidlo OK.
 Cancel (Zrušiť)
Umožňuje ukončiť aplikáciu Remote Setup bez načítania údajov do zariadenia.
 Apply (Použiť)
Umožňuje načítať údaje do zariadenia bez ukončenia aplikácie Remote Setup.
145
Diaľkové nastavenie (pre modely MFC)
 Print (Tlačiť)
Umožňuje vytlačiť zvolené položky na zariadení. Údaje je možné vytlačiť až po načítaní do zariadenia.
Kliknutím na tlačidlo Apply (Použiť) načítajte nové údaje do zariadenia a potom kliknite na tlačidlo Print
(Tlačiť).
 Export (Exportovať)
Umožňuje uložiť aktuálne konfiguračné nastavenia do súboru.
 Import (Importovať)
Umožňuje načítať nastavenia zo súboru.
POZNÁMKA
Tlačidlom Export (Exportovať) môžete uložiť svoj adresár alebo všetky nastavenia zariadenia.
9
146
Časť III
Používanie tlačidla pre skenovanie
Skenovanie
148
III
10
Skenovanie
10
Používanie tlačidla skenovania
10
Tlačidlo
(SCAN (SKEN)) na ovládacom paneli môžete používať na skenovanie dokumentov do
grafických alebo e-mailových aplikácií či do priečinka v počítači.
Než budete môcť používať tlačidlo
(SCAN (SKEN)), je potrebné nainštalovať softvér Brother MFL-Pro
Suite a pripojiť zariadenie k počítaču. Ak ste nainštalovali softvér MFL-Pro Suite z dodaného inštalačného
disku CD-ROM, potom máte nainštalované správne ovládače a aplikáciu ControlCenter4 alebo
ControlCenter2. Skenovanie pomocou tlačidla
(SCAN (SKEN)) prebieha v súlade s nastaveniami
obrazovky Nastavenia skenovania na zariadení aplikácie ControlCenter4 alebo karty Device Button
(Tlačidlo zariadenia) aplikácie ControlCenter2. (Ak máte systém Windows®, pozrite si časť Konfigurácia
nastavení tlačidla skenovania uu strana 56 pre rozhranie Domáci režim alebo Konfigurácia nastavení
tlačidla skenovania uu strana 68 pre rozhranie Pokročilý režim. Ak máte počítač Macintosh, pozrite si časť
SKENOVANIE uu strana 127.) Podrobnejšie informácie o konfigurácii nastavení skenovania pre tlačidlá
aplikácií ControlCenter4 alebo ControlCenter2 a o spustení požadovanej aplikácie prostredníctvom tlačidla
(SCAN (SKEN)) nájdete v časti ControlCenter4 uu strana 43 alebo ControlCenter2 uu strana 125.
POZNÁMKA
• Aplikácia ControlCenter pre Macintosh je dostupná na prevzatie na webových stránkach Brother Solutions
Center pre váš model (http://solutions.brother.com/).
• Formát súboru XPS je dostupný pre systémy Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8 alebo v prípade
používania aplikácií, ktoré podporujú súbory XML Paper Specification.
148
10
Skenovanie
Skenovať do e-mailu
10
Do e-mailovej aplikácie môžete ako prílohu naskenovať čiernobiely alebo farebný dokument.
a
Vložte dokument.
b
Stlačte
c
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Sken. do PC.
Stlačte tlačidlo OK.
d
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť E-mail.
Stlačte tlačidlo OK.
e
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Spustit sken.
Stlačte tlačidlo OK.
f
Stlačte tlačidlo Start (Štart).
Zariadenie začne skenovať dokument, vytvorí súbor s prílohou a spustí e-mailovú aplikáciu so
zobrazením novej správy čakajúcej na odoslanie.
(SCAN (SKEN)).
POZNÁMKA
• Typ skenovania závisí od nastavení v okne Nastavenia skenovania na zariadení aplikácie
ControlCenter4 alebo na karte Device Button (Tlačidlo zariadenia) na obrazovke konfigurácie aplikácie
ControlCenter2.
• Ak chcete prepínať medzi farebným a čiernobielym skenovaním, na obrazovke Nastavenia skenovania
na zariadení aplikácie ControlCenter4 alebo na karte Device Button (Tlačidlo zariadenia) na obrazovke
konfigurácie aplikácie ControlCenter2 vyberte ako typ skenovania možnosť farebného alebo
čiernobieleho skenovania. (Ak máte systém Windows®, pozrite si časť Konfigurácia nastavení tlačidla
skenovania uu strana 56 pre rozhranie Domáci režim alebo Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania
uu strana 68 pre rozhranie Pokročilý režim. Ak máte počítač Macintosh, pozrite si časť SKENOVANIE
uu strana 127.)
• Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť súborov pre formát JPEG, PDF alebo Zabezpečené PDF, vyberte
požadovanú veľkosť posunutím posuvníka na obrazovke Nastavenia skenovania na zariadení aplikácie
ControlCenter4 alebo na karte Device Button (Tlačidlo zariadenia) na obrazovke konfigurácie aplikácie
ControlCenter2.
• Webmailové služby nie sú podporované funkciou Skenovať do e-mailu.
149
10
Skenovanie
Skenovať do obrázku
10
Čiernobiely alebo farebný dokument môžete naskenovať do grafickej aplikácie, v ktorej si ho môžete prezrieť
a upraviť.
a
Vložte dokument.
b
Stlačte
c
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Sken. do PC.
Stlačte tlačidlo OK.
d
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Obrazok.
Stlačte tlačidlo OK.
e
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Spustit sken.
Stlačte tlačidlo OK.
f
Stlačte tlačidlo Start (Štart).
Zariadenie spustí skenovanie.
(SCAN (SKEN)).
POZNÁMKA
• Typ skenovania závisí od nastavení v okne Nastavenia skenovania na zariadení aplikácie
ControlCenter4 alebo na karte Device Button (Tlačidlo zariadenia) na obrazovke konfigurácie aplikácie
ControlCenter2.
• Ak chcete prepínať medzi farebným a čiernobielym skenovaním, na obrazovke Nastavenia skenovania
na zariadení aplikácie ControlCenter4 alebo na karte Device Button (Tlačidlo zariadenia) na obrazovke
konfigurácie aplikácie ControlCenter2 vyberte ako typ skenovania možnosť farebného alebo
čiernobieleho skenovania. (Ak máte systém Windows®, pozrite si časť Konfigurácia nastavení tlačidla
skenovania uu strana 56 pre rozhranie Domáci režim alebo Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania
uu strana 68 pre rozhranie Pokročilý režim. Ak máte počítač Macintosh, pozrite si časť SKENOVANIE
uu strana 127.)
• Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť súborov pre formát JPEG, PDF alebo Zabezpečené PDF, vyberte
požadovanú veľkosť posunutím posuvníka na obrazovke Nastavenia skenovania na zariadení aplikácie
ControlCenter4 alebo na karte Device Button (Tlačidlo zariadenia) na obrazovke konfigurácie aplikácie
ControlCenter2.
150
10
Skenovanie
Skenovať do súboru
10
Čiernobiely alebo farebný dokument môžete naskenovať do počítača a uložiť ho ako súbor do priečinka
podľa vlastného výberu. Nastavenia typu súboru a konkrétneho priečinka sa vykonávajú podľa nastavení
určených na obrazovke Nastavenia skenovania na zariadení v aplikácii ControlCenter4 alebo na
obrazovke Scan to File (Skenovať do súboru) v aplikácii ControlCenter2. (Ak máte systém Windows®,
pozrite si časť Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania uu strana 56 pre rozhranie Domáci režim alebo
Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania uu strana 68 pre rozhranie Pokročilý režim. Ak máte počítač
Macintosh, pozrite si časť SKENOVANIE uu strana 127.)
a
Vložte dokument.
b
Stlačte
c
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Sken. do PC.
Stlačte tlačidlo OK.
d
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Subor.
Stlačte tlačidlo OK.
e
Stlačením tlačidla a alebo b vyberte možnosť Spustit sken.
Stlačte tlačidlo OK.
f
Stlačte tlačidlo Start (Štart).
Zariadenie spustí skenovanie.
(SCAN (SKEN)).
10
POZNÁMKA
• Typ skenovania závisí od nastavení v okne Nastavenia skenovania na zariadení aplikácie
ControlCenter4 alebo na karte Device Button (Tlačidlo zariadenia) na obrazovke konfigurácie aplikácie
ControlCenter2.
• Ak chcete prepínať medzi farebným a čiernobielym skenovaním, na obrazovke Nastavenia skenovania
na zariadení aplikácie ControlCenter4 alebo na karte Device Button (Tlačidlo zariadenia) na obrazovke
konfigurácie aplikácie ControlCenter2 vyberte ako typ skenovania možnosť farebného alebo
čiernobieleho skenovania. (Ak máte systém Windows®, pozrite si časť Konfigurácia nastavení tlačidla
skenovania uu strana 56 pre rozhranie Domáci režim alebo Konfigurácia nastavení tlačidla skenovania
uu strana 68 pre rozhranie Pokročilý režim. Ak máte počítač Macintosh, pozrite si časť SKENOVANIE
uu strana 127.)
• Ak chcete po naskenovaní dokumentu zobraziť okno priečinka, vyberte možnosť Zobraziť adresár na
obrazovke Nastavenia skenovania na zariadení aplikácie ControlCenter4 alebo na karte Device Button
(Tlačidlo zariadenia) na obrazovke konfigurácie aplikácie ControlCenter2.
• Ak chcete zmeniť názov súboru naskenovaných dokumentov, v časti Názov súboru na obrazovke
Nastavenia skenovania na zariadení aplikácie ControlCenter4 alebo na karte Device Button (Tlačidlo
zariadenia) na obrazovke konfigurácie programu ControlCenter2 vpíšte názov súboru.
• Ak chcete zmeniť predvolenú veľkosť súborov pre formát JPEG, PDF alebo Zabezpečené PDF, vyberte
požadovanú veľkosť posunutím posuvníka na obrazovke Nastavenia skenovania na zariadení aplikácie
ControlCenter4 alebo na karte Device Button (Tlačidlo zariadenia) na obrazovke konfigurácie aplikácie
ControlCenter2.
151
A
Index
C
ControlCenter2
Macintosh ............................................................ 125
ControlCenter4
Windows® .............................................................. 43
TWAIN ................................................................ 35
WIA ..................................................................... 25
P
Podpora .................................................................... 20
D
S
Diaľkové nastavenie
Macintosh ............................................................ 145
Windows® .............................................................. 75
Skenovanie
Macintosh
Ovládač ICA ...................................................... 112
Podpora štandardu TWAIN ............................... 118
Rozlíšenie ......................................................... 121
Windows®
Podpora štandardu TWAIN ................................. 35
Podpora štandardu WIA ..................................... 25
Rozlíšenie ........................................................... 39
Správca ...............................................................12, 16
Status Monitor
Macintosh ............................................................. 106
Windows® .............................................................. 23
F
FAX (PC-FAX)
Macintosh
odosielanie ........................................................ 108
Windows®
adresár ................................................................ 83
nastavenie .......................................................... 80
odosielanie .......................................................... 77
príjem .................................................................. 90
skupina ............................................................... 85
titulný list ............................................................. 81
H
Heslo ......................................................................... 16
J
Jas
Macintosh ............................................................ 116
Windows® .............................................................. 40
K
Kontrast
Macintosh ............................................................ 116
Windows® .............................................................. 41
O
Ovládače
Macintosh
ICA .................................................................... 112
tlačiareň .............................................................. 95
TWAIN .............................................................. 118
Windows®
tlačiareň ................................................................ 2
T
Tlač
Macintosh
Obojstranná tlač ..........................................95, 104
Ovládač tlačiarne ................................................ 95
Predvoľba ........................................................... 98
Režim úspory tonera ......................................... 103
Windows®
Obojstranná tlač ..............................................4, 10
Ovládač tlačiarne .................................................. 2
Profily tlače ......................................................... 18
Režim úspory tonera ........................................... 15
Tlač brožúr .......................................................... 10
Zmena veľkosti ................................................... 12
Tlač hlavičky a päty .............................................12, 15
Tlačidlo skenovania ................................................ 148
Typ skenovania
Macintosh
Čiernobiele ........................................................ 121
Farebná 24 bitov ............................................... 122
Farebná 256 farieb ........................................... 121
Odtiene sivej ..................................................... 121
Šedá (chybové prelínanie) ................................ 121
Windows®
Čiernobiele .......................................................... 40
Farebná 24 bitov ................................................. 40
Farebná 256 farieb ............................................. 40
152
A
Index
Odtiene sivej ....................................................... 40
Šedá (chybové prelínanie) .................................. 40
V
Vodotlač ..............................................................12, 13
A
153
Navštívte nás na našej webovej lokalite
http://www.brother.com/
Tieto zariadenia boli schválené na používanie iba v krajine zakúpenia. Miestne spoločnosti Brother alebo ich predajcovia
poskytujú podporu len zariadeniam zakúpeným v ich krajinách.
www.brotherearth.com
Download

1 - Brother