Laserová tlačiareň Brother
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
HL-4140CN
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
Pre zrakovo postihnutých používateľov
Túto príručku si môžete prečítať
pomocou softvéru Screen Reader
slúžiaceho na prevod ‘textu na reč’.
Pred použitím zariadenia musíte nastaviť hardvér a nainštalovať ovládač.
Na nastavenie tlačiarne použite Stručný návod na obsluhu. V škatuli nájdete tlačenú verziu.
Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte Príručku používateľa.
Navštívte nás na internetovej stránke http://solutions.brother.com/, kde môžete získať podporu produktu, najnovšie
aktualizácie ovládača alebo pomôcky a odpovede na najčastejšie kladené otázky a technické otázky.
Poznámka: Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.
Verzia 0
SVK
Používanie príručky
Znaky použité v tejto príručke
V dokumentácii sú použité nasledujúce symboly a konvencie.
VAROVANIE
VAROVANIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej
situácii, ktorá môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenia.
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej
situácii, ktorá môže spôsobiť menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ
DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej
situácii, ktorá môže spôsobiť POŠKODENIE zariadenia, nehodu alebo stratu
funkčnosti.
Ikony Horúci povrch varujú pred dotykom s horúcimi časťami zariadenia.
Poznámka
Poznámky upozorňujú na to, ako reagovať na vzniknutú situáciu, alebo radia,
ako pri prevádzke používať iné funkcie.
i
Obsah
1
Spôsoby tlače
1
Informácie o zariadení ...............................................................................................................................1
Pohľad spredu a pohľad zozadu .........................................................................................................1
Použiteľný papier a ostatné tlačové médiá ................................................................................................2
Odporúčaný papier a tlačové médiá....................................................................................................2
Typ a rozmer papiera ..........................................................................................................................2
Manipulácia a používanie špeciálneho papiera...................................................................................5
Oblasť, na ktorú nemožno tlačiť ..........................................................................................................9
Spôsoby tlače ..........................................................................................................................................10
Tlač na obyčajný papier.....................................................................................................................10
Tlač na obálky a hrubý papier ...........................................................................................................16
Obojstranná tlač.......................................................................................................................................20
Pokyny týkajúce sa tlače na obidve strany papiera ...........................................................................20
Automatická obojstranná tlač (len HL-4150CDN/HL-4570CDW(T))..................................................21
Manuálna obojstranná tlač ................................................................................................................23
Tlač údajov z pamäťovej jednotky USB Flash prostredníctvom funkcie priamej tlače ............................24
Podporované formáty súborov ..........................................................................................................24
Predvolené nastavenia Priamej tlače ................................................................................................24
Vytvorenie súboru PRN alebo PostScript® 3™ pre priamu tlač ........................................................25
Tlač údajov priamo z pamäťovej jednotky USB Flash.......................................................................26
2
Ovládač a softvér
29
Ovládač tlačiarne .....................................................................................................................................29
Funkcie ovládača tlačiarne (pre OS Windows®) ...............................................................................31
Použitie ovládača tlačiarne BR-Script3
(emulácia jazyka PostScript® 3™ pre OS Windows®) ..................................................................47
Funkcie ovládača tlačiarne (pre počítače Macintosh) .......................................................................54
Odinštalovanie ovládača tlačiarne ...........................................................................................................67
Ovládač tlačiarne OS Windows® .......................................................................................................67
Ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh.........................................................................................67
Softvér .....................................................................................................................................................68
Softvér pre siete ...............................................................................................................................68
3
Ovládací panel
69
Ovládací panel.........................................................................................................................................69
Tlačidlá ...................................................................................................................................................70
Go......................................................................................................................................................70
Cancel ...............................................................................................................................................71
Secure ...............................................................................................................................................71
Tlačidlo + alebo - ...............................................................................................................................71
Back...................................................................................................................................................71
OK .....................................................................................................................................................72
ii
LED diódy ................................................................................................................................................73
LCD displej ..............................................................................................................................................74
Podsvietenie displeja.........................................................................................................................74
Správy na LCD displeji ......................................................................................................................74
Opätovná tlač dokumentov................................................................................................................76
Tlač bezpečných údajov ....................................................................................................................77
Tabuľka ponuky .................................................................................................................................78
Predvolené nastavenia ......................................................................................................................90
Kalibrácia farieb .................................................................................................................................91
Automatická registrácia .....................................................................................................................91
Manuálna registrácia .........................................................................................................................92
Frekvencia .........................................................................................................................................92
4
Príslušenstvo
93
Spodný zásobník (LT-300CL)..................................................................................................................93
SO-DIMM.................................................................................................................................................94
Typy pamäťových modulov SO-DIMM ..............................................................................................94
Inštalácia prídavnej pamäte...............................................................................................................95
5
Bežná údržba
97
Výmena spotrebného materiálu...............................................................................................................97
Pred výmenou spotrebného materiálu.............................................................................................101
Tonerové kazety ..............................................................................................................................104
Jednotka valca.................................................................................................................................109
Jednotka pásu .................................................................................................................................114
Nádobka na odpadový toner ...........................................................................................................118
Čistenie..................................................................................................................................................123
Čistenie vonkajších častí zariadenia ...............................................................................................123
Čistenie vnútorných častí zariadenia...............................................................................................125
Čistenie korónových vodičov ...........................................................................................................129
Čistenie jednotky valca....................................................................................................................133
Čistenie valčeka na podávanie papiera...........................................................................................139
Preprava zariadenia...............................................................................................................................140
6
Riešenie problémov
148
Identifikácia problému............................................................................................................................148
Správy na LCD displeji ..........................................................................................................................149
Manipulácia s papierom.........................................................................................................................153
Zaseknutie papiera a jeho odstránenie..................................................................................................154
Zasek. MP zasob. (zaseknutý papier vo viacúčelovom zásobníku) ................................................155
Zasek. zasob. 1 / Zasek. zasob. 2 (papier sa zasekol vnútri zásobníka) ........................................155
Zasek. oboj. t. (Papier sa zasekol pod štandardným zásobníkom (zásobník 1)
alebo v zapekacej jednotke) ........................................................................................................158
Zaseknutie papiera vzadu (za zadným krytom)...............................................................................161
Zasek. vo vnutri (V zariadení sa zasekol papier).............................................................................164
iii
Zvýšenie kvality tlače.............................................................................................................................168
Riešenie problémov s tlačou..................................................................................................................175
Problémy so sieťou................................................................................................................................175
Ďalšie problémy .....................................................................................................................................176
Pre počítače Macintosh s rozhraním USB.......................................................................................176
BR-Script 3 ......................................................................................................................................176
A
Príloha
177
Technické parametre zariadenia ...........................................................................................................177
Stroj .................................................................................................................................................177
Ovládací prvok.................................................................................................................................179
Softvér .............................................................................................................................................180
Funkcia priamej tlače.......................................................................................................................181
Ovládací panel.................................................................................................................................181
Manipulácia s papierom...................................................................................................................181
Technické parametre médií .............................................................................................................182
Náhradný spotrebný materiál ..........................................................................................................183
Rozmery / hmotnosti........................................................................................................................184
Iné....................................................................................................................................................184
Nároky na počítač............................................................................................................................185
Dôležité informácie o výbere papiera ..............................................................................................186
Symboly a sady znakov .........................................................................................................................189
Ako používať aplikáciu Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)
(Internetový prehliadač)...............................................................................................................189
Zoznam sád symbolov a znakov .....................................................................................................190
Informácie o ovládacích príkazoch čiarového kódu...............................................................................191
Tlač čiarových kódov alebo rozšírených znakov .............................................................................191
B
Príloha (pre Európu a ďalšie krajiny)
199
Telefónne čísla spoločnosti Brother.......................................................................................................199
C
Príloha (pre USA a Kanadu)
200
Telefónne čísla spoločnosti Brother.......................................................................................................200
D
Index
203
iv
1
Spôsoby tlače
1
1
Informácie o zariadení
1
Pohľad spredu a pohľad zozadu
10
8
1
1
2
13
3
11
4
7
5
12
6
9
1 Vysúvacia podpera výstupného zásobníka lícom nadol (vysúvacia podpera)
2 Ovládací panel s polohovateľným displejom z tekutých kryštálov (LCD)
3 Rozhranie pre priamu tlač z USB
4 Uvoľňovacie tlačidlo predného krytu
5 Predný kryt
6 Zásobník papiera
7 Vypínač
8 Výstupný zásobník lícom nadol
9 Viacúčelový zásobník
10 Zadný kryt (výstupný zásobník, ktorý keď je otvorený, papier je lícom lícom nahor)
11 Napájací konektor
12 USB konektor
13 Konektor 10BASE-T/100BASE-TX
1
Spôsoby tlače
Použiteľný papier a ostatné tlačové médiá
1
1
Kvalita tlače sa môže líšiť v závislosti od typu používaného papiera.
Používať môžete nasledujúce typy tlačových médií: tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, kancelársky
papier, recyklovaný papier, lesklý papier, štítky alebo obálky.
Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
 Do zásobníka NEDÁVAJTE naraz rozličné druhy papiera. Môže to spôsobiť zaseknutie papiera alebo
problémy pri podávaní.
 Aby tlač prebiehala správne, veľkosť papiera vybraná v aplikácii softvéru sa musí zhodovať s veľkosťou
papiera v zásobníku.
 Dávajte pozor, aby ste sa potlačenej strany čerstvo vytlačeného papiera nedotýkali.
 Pred kúpou veľkého množstva papiera vyskúšajte malé množstvo a skontrolujte, či je papier vhodný.
Odporúčaný papier a tlačové médiá
1
Európa
USA
Xerox Premier TCF 80 g/m2
Xerox 4200 20 lb
Xerox Business 80 g/m 2
Hammermill Laser Print 24 lb (90 g/m2)
Recyklovaný papier
Xerox Recycled Supreme 80 g/m2
(Žiadna odporúčaná značka)
Štítky
Avery laser label L7163
Avery laser labels white #5160
Obálky
Antalis River series (DL)
(Žiadna odporúčaná značka)
Lesklý papier
International Paper Rey ColorLaser Gloss
140 g/m2 A4
Office Depot Brand Glossy Laser
Presentation Paper 65lb
Obyčajný papier
Typ a rozmer papiera
1
Zariadenie podáva papier z nainštalovaných zásobníkov papiera.
Zásobníky papiera v ovládači tlačiarne a tejto príručke sa nazývajú nasledujúcim spôsobom:
Zásobník papiera
Zásobník 1
Voliteľný spodný zásobník
(štandardná výbava modelu
HL-4570CDWT)
Zásobník 2
Viacúčelový zásobník
Viacúčelový zásobník
Jednotka obojstrannej tlače pre
automatickú obojstrannú tlač (len
modely
HL-4150CDN/HL-4570CDW(T))
DX
2
Spôsoby tlače
Pokiaľ si túto stranu prezeráte, kliknutím na symbol p v tabuľke sa môžete presunúť na stranu príslušného
spôsobu tlače.
1
Typ média
Zásobník 1 Zásobník 2 Viacúčelový
zásobník
DX
V ovládači tlačiarne
vyberte typ média
Obyčajný papier
Obyčajný papier
2
75 g/m až 105 g/m
2
Recyklovaný papier
p
p
p
p
p
p
p
p
Kancelársky papier
Kancelársky papier
p
Drsný papier– 60 g/m2 až
163 g/m2
Recyklovaný papier
60 g/m2 až
163 g/m2
Tenký papier
Tenký papier
p
60 g/m2 až 75 g/m2
p
p
p
105 g/m2 až 163 g/m2
p
Hrubý papier alebo
Hrubší papier
Štítky
p
Štítok
Hrubý papier
Formát A4
alebo Letter
Envelopes (Obálky)
Obálky
Obálka tenká
p
Obálka hrubá
Lesklý papier
Veľkosť papiera
Počet listov papiera
(80 g/m2)
p
p
Lesklý papier
Zásobník 1
Zásobník 2
Viacúčelový
zásobník
DX
A4, Letter, Legal,
B5 (ISO/JIS),
Executive, A5,
A5 (dlhý okrajom),
A6, B6 (ISO), fólia
A4, Letter, Legal,
B5 (ISO/JIS),
Executive, A5,
B6 (ISO), fólia
Šírka:
69,8 až 216 mm
A4
250 listov
500 listov
50 listov
Dĺžka:
116 až 406,4 mm
3
Spôsoby tlače
Parametre odporúčaného papiera
1
Pre toto zariadenie je vhodný papier s nasledujúcimi parametrami.
Základná hmotnosť
75-90 g/m2 (20-24 lb)
Hrúbka
80-110 μm
Drsnosť
Viac ako 20 sekúnd
Tuhosť
90-150 cm3/100
Smer vlákien
Dlhé vlákna
Objemový odpor
10e9-10e11 Ohm
Plošný odpor
10e9-10e12 Ohm-cm
Plnivo
CaCO3 (neutrálne)
Popolnatosť
Pod 23 wt%
Jas
Viac ako 80 %
Nepriehľadnosť
Viac ako 85 %
1
 Používajte papier určený na kopírovanie obyčajného papiera.
 Používajte papier s hmotnosťou 75 až 90 g/m2.
 Používajte papier s dlhým vláknom s neutrálnou hodnotou Ph a obsahom vlhkosti približne 5 %.
 Toto zariadenie môže používať recyklovaný papier, ktorý zodpovedá norme DIN 19309.
(Pomoc pri výbere vhodného papiera pre toto zariadenie nájdete v časti Dôležité informácie o výbere papiera
na strane 186.)
4
Spôsoby tlače
Manipulácia a používanie špeciálneho papiera
1
Zariadenie je navrhnuté tak, aby dokázalo spracovať väčšinu typov kopírovacieho a kancelárskeho papiera.
Niektoré charakteristiky papiera môžu mať vplyv na kvalitu tlače alebo trvanlivosť pri manipulácii s
vytlačenými médiami. Pred zakúpením papiera si otestujte jeho vzorku, aby ste pri tlači vždy dosahovali
požadované výsledky. Papier skladujte v pôvodnom obale a uzavrite ho. Papier skladujte na ležato a
zabráňte prístupu vlhkosti, priamemu slnečnému svetlu a nadmernému teplu.
Pri výbere papiera dbajte na nasledovné:
 NEPOUŽÍVAJTE papier určený pre atramentové tlačiarne, môže dôjsť k jeho zaseknutiu alebo
k poškodeniu zariadenia.
 Na predtlačenom papieri musí byť použité farbivo, ktoré je odolné proti teplote zariadenia pri procese
zapekania 200 stupňov Celzia.
 Pri použití kancelárskeho papiera, papiera s drsným povrchom a pokrčeného papiera sa môže znížiť
kvalita.
 Ak používate lesklý papier, pri tlači vždy vložte iba jeden hárok do viacúčelového zásobníka, aby ste
predišli zaseknutiu papiera v zariadení.
5
1
Spôsoby tlače
Aké typy papiera nepoužívať
1
DÔLEŽITÉ
1
Niektoré typy papiera nemusia byť vhodné pre použitie v tomto zariadení alebo môžu spôsobiť jeho
poškodenie.
NEPOUŽÍVAJTE papier:
• s výraznou textúrou,
• nadmerne hladký alebo lesklý,
• skrútený alebo pokrčený,
1
1
1 Skrútenie s veľkosťou 2 mm alebo väčšie môže spôsobiť zaseknutie papiera.
• potiahnutý nejakou vrstvou alebo chemický upravený,
• poškodený, pokrčený alebo preložený,
• prekračujúci odporúčanú hmotnostnú špecifikáciu, uvedenú v tejto príručke,
• so štítkami a spinkami,
• s hlavičkou vytvorenou farbivom s nízkym bodom topenia alebo termografiou,
• zložený z viacerých častí alebo samoprepisovací,
• určený pre atramentové tlačiarne
Používanie vyššie uvedených typov papiera môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Na takéto poškodenie
sa nevzťahuje žiadna záruka spoločnosti Brother ani servisná zmluva.
Obálky
1
Väčšina obálok určených pre laserové tlačiarne bude vyhovovať vášmu zariadeniu. Spôsob výroby
niektorých obálok môže mať za následok problémy s podávaním a kvalitou tlače. Vhodná obálka by mala
mať rovné a správne zahnuté okraje a horný okrajom by nemal byť hrubší ako dva listy papiera. Obálka by
mala byť plochá, nie nafúknutá ani krehká. Kvalitné obálky by ste mali nakupovať od dodávateľa, ktorý vie,
že ich budete používať v laserovom zariadení.
Pred tlačou veľkého množstva obálok vám odporúčame jednu obálku vyskúšať a skontrolovať, či výsledky
tlače vyhovujú vašim požiadavkám.
6
Spôsoby tlače
Aké typy obálok nepoužívať
1
DÔLEŽITÉ
1
NEPOUŽÍVAJTE obálky:
• poškodené, stočené, pokrčené, nepravidelne tvarované, veľmi lesklé obálky ani obálky s dekoratívnym
povrchom,
• so svorkami, spinkami, sponkami, retiazkami, samolepiacimi prvkami, okienkami, otvormi ani
dierované a perforované obálky,
• nafúknuté, pokrčené, reliéfne obálky (s vystupujúcim nápisom) ani obálky predtlačené na vnútornej
strane,
• na ktoré sa už tlačilo pomocou laserovej alebo LED tlačiarne,
• ktoré nemožno zostohovať,
• vyrobené z papiera, ktorého hmotnosť presahuje hmotnosť papiera uvedenú v parametroch
zariadenia,
• ktorých okraje nie sú rovné alebo pravouhlé,
• s lepidlom na povrchu, ako je to na obrázku nižšie,
• s dvojitými záklopkami, ako je to na obrázku nižšie,
• s lepiacimi záklopkami, ktoré nie sú z výroby preložené,
• s lepiacimi záklopkami, ako je to na obrázku nižšie,
7
Spôsoby tlače
• so zloženými bočnými stranami, ako je to na obrázku nižšie.
1
Používanie vyššie uvedených typov obálok môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Na takéto poškodenie
sa nemusí vzťahovať žiadna záruka spoločnosti Brother ani servisná zmluva.
Štítky
1
Zariadenie dokáže tlačiť na väčšinu typov štítkov určených pre použitie v laserových zariadeniach. Štítky by
mali byť vybavené lepiacou plochou na báze akrylu, pretože tento materiál je oveľa stabilnejší pri vyšších
teplotách, ktorým bude vystavený v zapekacej jednotke. Lepiace plochy by nemali prísť do kontaktu so
žiadnou časťou zariadenia, pretože štítok sa môže nalepiť na jednotku valca alebo na posuvné valčeky a
spôsobiť zaseknutie papiera a problémy s kvalitou. Medzi štítkami by nemala byť odkrytá žiadna lepiaca
plocha. Štítky by mali byť usporiadané tak, aby pokrývali celú dĺžku a šírku hárka. Používanie štítkov na hárku
s medzerami medzi nimi môže spôsobiť oddeľovanie štítkov od hárka a následne zaseknutie papiera alebo
problémy s tlačou.
Štítky, ktoré chcete v zariadení používať, musia vydržať teplotu až 200 stupňov Celzia po dobu 0,1 sekundy.
Aké typy štítkov nepoužívať
1
Nepoužívajte štítky, ktoré sú skrútené, poškodené, pokrčené alebo majú nezvyčajný tvar.
DÔLEŽITÉ
• Dávajte pozor, aby ste do zariadenia nepodali štítky, ktorých podkladový list je odkrytý. V opačnom
prípade bude zariadenie poškodené.
• Hárky so štítkami by nemali prekročiť hmotnostné špecifikácie popísané v dokumente Príručka
používateľa. Hárky so štítkami prekračujúce tieto hodnoty sa nemusia do zariadenia správne podávať
alebo sa nemusia správne vytlačiť a môžu spôsobiť poškodenie vášho zariadenia.
• NEPOUŽÍVAJTE už použité štítky, ani do zariadenia nevkladajte hárky, ktorým nejaké štítky chýbajú.
8
Spôsoby tlače
Oblasť, na ktorú nemožno tlačiť
1
1
Oblasť papiera, na ktorú nie je možné tlačiť, je zobrazená v nižšie uvedenej tabuľke:
Poznámka
Plocha, na ktorú nemožno tlačiť, sa môže líšiť v závislosti od veľkosti papiera a vami používaného
ovládača tlačiarne. Plocha, na ktorú nemožno tlačiť zobrazená nižšie, je pre papier veľkosti A4 / Letter.
Na výšku
Na šírku
1
1
2
2
4
4
3
3
Ovládač tlačiarne v systéme Windows® a ovládač tlačiarne pre počítače
Macintosh
Ovládač tlačiarne BRScript pre systém Windows ® a pre počítače
Macintosh
1
4,23 mm
2
4,23 mm
3
4,23 mm
4
4,23 mm
9
Spôsoby tlače
Spôsoby tlače
Tlač na obyčajný papier
Tlač na obyčajný papier zo zásobníka 1 a 2
1
1
1
1
(Informácie o odporúčanom papieri nájdete v časti Typ a rozmer papiera na strane 2.)
a
Zo zariadenia úplne vyberte zásobník papiera.
VAROVANIE
NEDOTÝKAJTE sa sivých častí znázornených na ilustrácii. Tieto valčeky sa môžu otáčať vysokou
rýchlosťou.
10
Spôsoby tlače
b
Stlačte zelenú uvoľňovaciu páčku lišty na papier a zároveň posuňte lišty na papier, aby vyhovovali
veľkosti papiera. Skontrolujte, či sú lišty pevne umiestnené v otvoroch.
1
c
Vložte papier do zásobníka a presvedčite sa, že:
 Úroveň stohu papiera je pod značkou maximálnej úrovne stohu papiera (b b b) (1).
Prekročenie maximálnej výšky stohu papiera v zásobníku spôsobí zaseknutie papiera v zariadení.
 Strana určená na tlač musí byť otočená lícom nadol.
 Lišty na papier sa dotýkajú strán papiera tak, aby sa správne podal.
1
d
Zásobník papiera vložte pevne späť do zariadenia. Skontrolujte, či je zásobník úplne vložený do
zariadenia.
11
Spôsoby tlače
e
Zodvihnite vysúvaciu podperu, aby sa papier nevysunul zo zásobníka s výstupom lícom nadol, alebo
vyberte stranu hneď, ako vyjde zo zariadenia.
1
f
V ovládači tlačiarne vyberte z každej rozbaľovacej ponuky nasledujúce nastavenia.
 Veľkosť papiera
A4
Letter
Legal
Executive
A5
B5
B6
Folio
JIS B5
A5 – predĺžený
formát
(Len zásobník 1)
A6
(Len zásobník 1)
Informácie o vhodných rozmeroch papiera nájdete v časti Typ a rozmer papiera na strane 2.
 Typ média
Obyčajný papier
Tenký papier
Recyklovaný
papier
 Zdroj papiera
Zásobník 1
Zásobník 2
(ak je dostupné)
Viac informácií o ďalších nastaveniach nájdete v časti Ovládač a softvér v kapitole 2.
g
Do zariadenia odošlite tlačové údaje.
12
Spôsoby tlače
Tlač na obyčajný papier, kancelársky papier, štítky alebo lesklý papier z viacúčelového
zásobníka
1
1
(Informácie o odporúčanom papieri nájdete v časti Typ a rozmer papiera na strane 2.)
a
Viacúčelový zásobník otvorte a jemne sklopte.
b
Vytiahnite podperu viacúčelového zásobníka a vyklopte záklopku (1).
1
c
Zodvihnite vysúvaciu podperu, aby sa papier nevysunul zo zásobníka s výstupom lícom nadol, alebo
vyberte stranu hneď, ako vyjde zo zariadenia.
13
Spôsoby tlače
d
Vložte papier do viacúčelového zásobníka a presvedčite sa, že:
 Úroveň stohu papiera je pod značkou maximálnej úrovne stohu papiera (1).
1
 Okrajom papiera je medzi šípkami (2).
 Strana určená na tlač musí smerovať horným okraj (predným okraj papiera) nahor.
2
1
Poznámka
Ak používate lesklý papier, pri tlači vždy vložte iba jeden hárok do viacúčelového zásobníka, aby ste
predišli zaseknutiu papiera v zariadení.
e
Stlačte uvoľňovaciu páčku lišty na papier a zároveň posuňte lišty na papier, aby vyhovovali veľkosti
papiera.
14
Spôsoby tlače
f
V ovládači tlačiarne vyberte z každej rozbaľovacej ponuky nasledujúce nastavenia.
 Veľkosť papiera
1
A4
Letter
Legal
Executive
A5
A5 – predĺžený
formát
A6
B5
B6
3x5
JIS B5
Folio
Vlastný rozmer papiera 1
1
Vlastný rozmer papiera môžete definovať v položke Definované používateľom... v ovládači tlačiarne v OS Windows®, Vlastná
veľkosń strany PostScript v ovládači tlačiarne BR-Script pre OS Windows®, alebo Custom Page Sizes (Vlastné velkosti strán) v
ovládači tlačiarne v počítačoch Macintosh.
Informácie o vhodných rozmeroch papiera nájdete v časti Typ a rozmer papiera na strane 2 a Veľkosť
papiera na strane 188.
 Typ média
Obyčajný papier
Tenký papier
Recyklovaný
papier
Kancelársky papier Štítok
Lesklý papier
 Zdroj papiera
Zásobník MP
Viac informácií o ďalších nastaveniach nájdete v časti Ovládač a softvér v kapitole 2.
g
Do zariadenia odošlite tlačové údaje.
15
Spôsoby tlače
Tlač na obálky a hrubý papier
1
1
(Informácie o odporúčanom papieri nájdete v časti Typ a rozmer papiera na strane 2.)
a
Viacúčelový zásobník otvorte a jemne sklopte.
b
Vytiahnite podperu viacúčelového zásobníka a vyklopte záklopku (1).
1
c
Zodvihnite vysúvaciu podperu, aby obálky alebo hárky hrubého papiera neskĺzli z výstupného zásobníka
lícom nadol. Ak vysúvaciu podperu necháte zatvorenú, každú obálku vezmite do ruky hneď, ako vyjde
zo zariadenia.
16
Spôsoby tlače
d
Do viacúčelového zásobníka vložte maximálne 3 obálky alebo maximálne 25 hárkov hrubého papiera
(163 g/m 2). Ak vložíte viac obálok alebo hárkov papiera, môžu sa v tlačiarni zaseknúť. Uistite sa:
1
 Predný okraj obálok je medzi šípkami (1).
 Strana určená na tlač musí byť otočená nahor.
1
e
Otvorte zadný kryt (výstupný zásobník lícom lícom nahor).
f
Dve sivé páčky, jednu na ľavej strane a druhú na pravej, potiahnite dolu do pozície pre obálky, ako je to
na obrázku nižšie.
g
Úplne zatvorte zadný kryt.
17
Spôsoby tlače
h
V ovládači tlačiarne vyberte z každej rozbaľovacej ponuky nasledujúce nastavenia.
 Veľkosť papiera
1
<Pre tlač na obálky>
Com-10
DL
C5
Monarch
DL – predĺžený
formát
Vlastný rozmer papiera 1
<Pre tlač na hrubý papier>
A4
Letter
Legal
Executive
A5
A5 – predĺžený
formát
A6
B5
B6
3x5
JIS B5
Folio
Vlastný rozmer papiera 1
1
Vlastný rozmer papiera môžete definovať v položke Definované používateľom... v ovládači tlačiarne v OS Windows®, Vlastná
veľkosń strany PostScript v ovládači tlačiarne BR-Script pre OS Windows®, alebo Custom Page Sizes (Vlastné velkosti strán) v
ovládači tlačiarne v počítačoch Macintosh.
Informácie o vhodných rozmeroch papiera nájdete v časti Typ a rozmer papiera na strane 2 a Veľkosť
papiera na strane 188.
 Typ média
<Pre tlač na obálky>
Obálky
Obálka tenká
Obálka hrubá
<Pre tlač na hrubý papier>
Hrubý papier
Hrubší papier
 Zdroj papiera
Zásobník MP
Viac informácií o ďalších nastaveniach nájdete v časti Ovládač a softvér v kapitole 2.
Poznámka
• Pri používaní obálky č. 10, vyberte v nastavení Veľkosť papiera voľbu Com-10.
• Ak chcete používať iné obálky, než sú uvedené v ovládači tlačiarne, ako napríklad obálka číslo 9 alebo
obálka C6, zvoľte položku Definované používateľom... (ovládač tlačiarne OS Windows®), Vlastná
veľkosń strany PostScript (ovládač tlačiarne BR-Script pre OS Windows®) alebo Custom Page
Sizes (Vlastné velkosti strán) (ovládač tlačiarne pre Macintosh). Ďalšie informácie o veľkosti obálok
nájdete v časti Veľkosť papiera na strane 188.
i
j
Do zariadenia odošlite tlačové údaje.
Po dokončení tlače otvorte zadný kryt a vráťte obe sivé páčky do pôvodnej polohy.
18
Spôsoby tlače
Poznámka
• Každú obálku vyberte zo zariadenia okamžite po tlači. Stohovanie obálok môže spôsobiť ich zaseknutie
alebo skrútenie.
• Ak počas tlače dochádza k rozmazaniu tlače na obálkach alebo hrubom papieri, nastavením položky Typ
média na Obálka hrubá alebo Hrubší papier zvýšte fixačnú teplotu.
• Ak sú obálky po vytlačení pokrčené, pozrite si časť Zvýšenie kvality tlače na strane 168.
• Ak sa hárky hrubého papiera počas tlače skrúcajú, do viacúčelového zásobníka vkladajte vždy len jeden
hárok a otvorte zadný kryt (zadný výstupný zásobník), aby sa doň mohli ukladať vytlačené hárky.
• (Pre používateľov OS Windows®) Ak sú obálky veľkosti DL s dvojitými chlopňami po vytlačení pokrčené,
na karte Základné zvoľte v ponuke Veľkosť papiera hodnotu DL – predĺžený formát. Do viacúčelového
zásobníka vložte dlhším okrajom napred novú obálku s veľkosťou DL s dvojitými chlopňami a potom znova
spustite tlač.
• Miesta spojenia obálky zlepené výrobcom by mali byť zabezpečené.
• Obálka by mala mať všetky strany správne zložené, bez záhybov a nepokrčené.
19
1
Spôsoby tlače
Obojstranná tlač
1
1
Všetky ovládače tlačiarne, ktoré sú súčasťou systému Windows® 2000 alebo vyššieho a Mac OS X 10.4.11
a vyššieho umožňujú obojstrannú tlač. Informácie, ako vybrať nastavenia, nájdete v texte Pomoc v ovládači
tlačiarne.
Pokyny týkajúce sa tlače na obidve strany papiera
1
 Ak je papier tenký, môže sa pokrčiť.
 Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho a vložte späť do zásobníka papiera. Ak sa papier aj ďalej skrúca,
vymeňte ho za iný.
 Ak nie je papier správne podávaný, môže sa zvlniť. Papier vyberte a vyrovnajte. Ak sa papier aj ďalej
skrúca, vymeňte ho za iný.
 Je možné, že pri používaní ručnej obojstrannej tlače dôjde k zaseknutiu papiera alebo nižšej kvalite tlače.
(Ak dôjde k zaseknutiu papiera, pozrite časť Zaseknutie papiera a jeho odstránenie na strane 154. Ak
máte problémy s kvalitou tlače, pozrite časť Zvýšenie kvality tlače na strane 168.)
Poznámka
Skontrolujte, či je zásobník papiera úplne vložený do zariadenia.
20
Spôsoby tlače
Automatická obojstranná tlač (len HL-4150CDN/HL-4570CDW(T))
1
1
Ak používate ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh, pozrite si časť Automatická obojstranná tlač (len
HL-4150CDN/HL-4570CDW(T)) na strane 64.
Automatická obojstranná tlač pomocou ovládača tlačiarne pre OS Windows®
a
1
V ovládači tlačiarne vyberte v každej ponuke nasledujúce nastavenia.
 Veľkosť papiera
A4
 Typ média
Obyčajný papier
Recyklovaný
papier
Tenký papier
Zásobník MP
Zásobník 2
(ak je dostupné)
Lesklý papier
(Len viacúčelový
zásobník)
 Zdroj papiera
Zásobník 1
 Obojstranná tlač / Tlač brožúr
Obojstranná tlač
 Typ obojstrannej tlače v Nastavenie Obojstranná tlač
Pre každú orientáciu papiera existujú štyri možnosti. (Pozrite časť Obojstranná tlač / Brožúra
na strane 36.)
 Nastavenie okraja na väzbu v Nastavenie Obojstranná tlač
Môžete nastaviť okraj na väzbu. (Pozrite časť Obojstranná tlač / Brožúra na strane 36.)
Poznámka
• Mali by ste použiť obyčajný, recyklovaný, tenký alebo lesklý papier. Nepoužívajte kancelársky papier.
• Ak používate lesklý papier, pri tlači vždy vložte iba jeden hárok do viacúčelového zásobníka, aby ste
predišli zaseknutiu papiera v zariadení.
Viac informácií o ďalších nastaveniach nájdete v časti Ovládač a softvér v kapitole 2.
b
Do zariadenia odošlite tlačové údaje. Zariadenie bude automaticky tlačiť na obe strany papiera.
21
Spôsoby tlače
Automatická obojstranná tlač pomocou ovládača tlačiarne BR-Script pre OS Windows®
a
1
1
V ovládači tlačiarne vyberte v každej ponuke nasledujúce nastavenia.
 Veľkosť papiera
A4
 Typ média
Obyčajný papier
Recyklovaný
papier
Tenký papier
Zásobník MP
Zásobník 2
(ak je dostupné)
Lesklý papier
(Len viacúčelový
zásobník)
 Zdroj papiera
Zásobník 1
 Obojstranná tlač
Otočiť po šírke
Otočiť po dĺžke
 Poradie strán
Od prvej po
poslednú
Od poslednej po
prvú
Poznámka
• Mali by ste použiť obyčajný, recyklovaný, tenký alebo lesklý papier. Nepoužívajte kancelársky papier.
• Ak používate lesklý papier, pri tlači vždy vložte iba jeden hárok do viacúčelového zásobníka, aby ste
predišli zaseknutiu papiera v zariadení.
Viac informácií o ďalších nastaveniach nájdete v časti Ovládač a softvér v kapitole 2.
b
Do zariadenia odošlite tlačové údaje. Zariadenie bude automaticky tlačiť na obe strany papiera.
22
Spôsoby tlače
Manuálna obojstranná tlač
1
1
Ovládač tlačiarne BR-Script pre OS Windows® nepodporuje manuálnu obojstrannú tlač.
Ak používate ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh, pozrite si časť Ručná obojstranná tlač na strane 62.
Manuálna obojstranná tlač pomocou ovládača tlačiarne pre OS Windows®
a
1
V ovládači tlačiarne vyberte z každej rozbaľovacej ponuky nasledujúce nastavenia.
 Veľkosť papiera
Vo zvolenom zásobníku môžete používať papier všetkých rozmerov, ktoré sú pre daný zásobník
určené.
 Typ média
Vo zvolenom zásobníku môžete používať všetky tlačové médiá, ktoré sú pre daný zásobník určené,
okrem obálok a štítkov s len jednou tlačovou stranou.
 Zdroj papiera
Zásobník 1
Zásobník MP
Zásobník 2
(ak je dostupné)
 Obojstranná tlač / Tlač brožúr
Obojstranná tlač
(ručná)
 Typ obojstrannej tlače v Nastavenie Obojstranná tlač...
Pre každú orientáciu papiera existujú štyri možnosti. (Pozrite časť Obojstranná tlač / Brožúra
na strane 36.)
 Nastavenie okraja na väzbu v Nastavenie Obojstranná tlač
Môžete nastaviť okraj na väzbu. (Pozrite časť Obojstranná tlač / Brožúra na strane 36.)
Poznámka
Ak používate lesklý papier, pri tlači vždy vložte iba jeden hárok do viacúčelového zásobníka, aby ste
predišli zaseknutiu papiera v zariadení.
Viac informácií o ďalších nastaveniach nájdete v časti Ovládač a softvér v kapitole 2.
b
Do zariadenia odošlite tlačové údaje. Zariadenie automaticky vytlačí najprv všetky párne strany na jednu
stranu papiera. Následne vás ovládač tlačiarne v OS Windows ® upozorní (prostredníctvom pop-up
správy), aby ste opäť vložili papier na vytlačenie nepárnych strán.
Poznámka
Papier pred vložením starostlivo zrovnajte, inak sa môže v zariadení zaseknúť. Neodporúčame používať
veľmi tenký alebo veľmi hrubý papier.
23
Spôsoby tlače
Tlač údajov z pamäťovej jednotky USB Flash prostredníctvom
funkcie priamej tlače
1
Funkcia priamej tlače umožňuje tlačiť údaje bez použitia počítača. Tlačiť môžete hneď po pripojení
pamäťovej jednotky USB Flash k priamemu rozhraniu USB na zariadení.
Niektoré pamäťové jednotky USB Flash nebudú v zariadení fungovať.
Podporované formáty súborov
1
Funkcia priamej tlače podporuje nasledujúce typy súborov:
 PDF verzia 1.7 1
 JPEG
 Exif+JPEG
 PRN (vytvorený ovládačom tlačiarne HL-4140CN, HL-4150CDN alebo HL-4570CDW(T))
 TIFF (naskenovaný všetkými modelmi MFC alebo DCP spoločnosti Brother)
 PostScript® 3™ (vytvorený ovládačom tlačiarne BRScript3 pre HL-4140CN, HL-4150CDN alebo
HL-4570CDW(T))
 XPS verzia 1.0
1
Údaje obsahujúce obrázkový súbor JBIG2, JPEG2000, alebo súbory s priehľadnosťou, nie sú podporované.
Predvolené nastavenia Priamej tlače
1
Použitím ovládacieho panela môžete zmeniť nastavenia priamej tlače. Pozrite Priama tlac na strane 89.
24
1
Spôsoby tlače
Vytvorenie súboru PRN alebo PostScript® 3™ pre priamu tlač
a
b
1
1
V paneli ponuky aplikácie kliknite na Súbor, a potom na Tlačiť.
Zvoľte modelové označenie vášho zariadenia (1) a zaškrtnite políčko Tlačiť do súboru (2). Kliknite na
Tlačiť.
1
2
c
Vyberte priečinok, do ktorého chcete súbory uložiť, a po vyzvaní zadajte názov súboru. Ak ste vyzvaný
zadať len názov súboru, môžete zadaním názvu adresára určiť aj priečinok, do ktorého chcete súbory
uložiť. Napríklad:
C:\Temp\Nazovsuboru.prn
Ak máte k počítaču pripojenú pamáťovú jednotku USB, súbor môžete priamo uložiť na pamäťovú
jednotku USB.
25
Spôsoby tlače
Tlač údajov priamo z pamäťovej jednotky USB Flash
1
Ak chcete tlačiť údaje z pamäťovej jednotky USB Flash prostredníctvom funkcie Secure Function Lock 2.0,
prečítajte si Kapitolu 6 v dokumente Príručka sieťových aplikácií, kde sú uvedené ďalšie informácie o funkcii
Secure Function Lock 2.0.
a
K priamemu rozhraniu USB (1) na prednej strane zariadenia pripojte pamäťovú jednotku USB.
1
b
<Funkcia Secure Function Lock aktívna> Skontrolujte, či sa na LCD displeji zobrazuje nasledujúca
správa. Stlačte tlačidlo OK.
Blok. funkcie
Stlacte OK a vyb
<Funkcia Secure Function Lock nesvieti> Skontrolujte, či sa na LCD displeji zobrazuje nasledujúca
správa. Potom prejdite na krok e.
Kontrola zariad.
Poznámka
• Keď je zariadenie v režime hlbokého spánku, na LCD displeji sa nezobrazujú žiadne informácie ani vtedy,
keď do konektora USB rozhrania pripojíte pamäťovú jednotku USB Flash. Zariadenie zobudíte stlačením
tlačidla Go a následne sa na LCD displeji zobrazí ponuka pre priamu tlač.
• Ak je pamäťová jednotka USB Flash vybavená rozhraním pre vysokorýchlostný prístup, potvrdenie
správy Kontrola zariad., ktorá sa na displeji zobrazí len na niekoľko sekúnd, môže byť
problematické. Čas zobrazenia správy Kontrola zariad. na LCD displeji závisí od rýchlosti vzájomnej
komunikácie medzi zariadením a pamäťovou jednotkou USB Flash a od množstva údajov v pamäti
pamäťovej jednotky USB Flash.
c
Stláčaním tlačidla + alebo - zvoľte ID. Stlačte tlačidlo OK. Ak zvolíte Verejne, prejdite na krok e.
Vyberte ID
Verejne
26
1
Spôsoby tlače
d
Zadajte štvormiestne heslo. Stlačte tlačidlo OK.
Vyberte ID
PIN:XXXX
1
Poznámka
Ak má vaše ID obmedzené možnosti, na LCD displeji sa môže zobraziť nasledujúca správa.
Správa
Význam
Iba CB tlac
Tlač farebných dokumentov je obmedzená. Tlačiť môžete len čiernobiele dokumenty.
Zostav. strany
Počet strán, ktorý môžete vytlačiť, je obmedzený. Druhý riadok LCD displeja zobrazuje
zvyšný počet strán, ktoré môžete vytlačiť.
e
Skontrolujte, či LCD displej zobrazuje názov priečinka alebo názov súboru z pamäťovej jednotky USB
Flash.
Priama tlac
1./XXXX.PRIEČ.1
f
Stláčaním tlačidiel + alebo - zvoľte názov priečinka alebo súboru, ktorý chcete tlačiť. Stlačte tlačidlo OK.
Ak ste vybrali názov priečinka, opakujte tento krok, pokým sa nedostanete k súboru, ktorého obsah
chcete tlačiť.
27
Spôsoby tlače
g
Stláčaním tlačidiel + alebo - zvoľte predvolenú tlačovú voľbu a stlačte tlačidlo OK,
vykonajte potrebné zmeny v nastaveniach tlače a stlačte tlačidlo Go,
potom stláčaním tlačidiel + alebo - zadajte požadovaný počet kópií a stlačte tlačidlo Go.
Predvolené nastavenia tlače
Nast. rad.
Velk. papiera
Nast. rad.
Typ media
1
Nast. rad.
Viacero stran
Nast. rad.
Farba vystupu
Nast. rad.
Moznost PDF
1
Nast. rad.
Orientacia
Nast. rad.
Duplex
Nast. rad.
Kvalita tlace.
Nast. rad.
Pouzity zasob.
Nast. rad.
Zoradit
Poznámka
Ak má vaše ID obmedzené možnosti, na LCD displeji sa môže zobraziť nasledujúca správa.
Správa
Význam
Pristup odmiet.
Vaše ID nepovoľuje tlač dokumentov priamo z pamäťovej jednotky USB Flash na
zariadení Brother.
Prekroceny limit
Prekročili ste počet strán, ktorý máte povolené vytlačiť. Tlačová úloha sa zruší.
Nemate povolenie
Tlač farebných dokumentov je obmedzená. Tlačová úloha sa zruší.
Nedostupne
Tlač dokumentov priamo z pamäťovej jednotky USB je obmedzená.
DÔLEŽITÉ
Pamäťovú jednotku USB NEODPÁJAJTE od priameho rozhrania USB, kým sa tlač nedokončí.
28
2
Ovládač a softvér
2
Ovládač tlačiarne
2
2
Ovládač tlačiarne je softvér, ktorý prekladá údaje z formátu používaného počítačom do formátu, ktorý
vyžaduje tlačiareň. Týmto formátom je zvyčajne jazyk na popis strany (PDL).
Ovládače tlačiarne pre podporované verzie systému Windows® a pre počítače Macintosh sa nachádzajú na
dodávanom disku CD-ROM alebo na internetovej stránke Brother Solutions Center
http://solutions.brother.com/. Na inštaláciu ovládačov použite Stručný návod na obsluhu. Najnovší ovládač
tlačiarne si môžete prevziať z internetovej stránky Brother Solutions Center http://solutions.brother.com/.
(Informácie, ako odinštalovať ovládač tlačiarne, nájdete v časti Odinštalovanie ovládača tlačiarne
na strane 67.)
V prípade systému Windows®
2
 Ovládač tlačiarne systému Windows® (najvhodnejší ovládač pre tento výrobok)
 Ovládač tlačiarne BR-Script (emulácia jazyka PostScript® 3™) 1
1
Ovládač nainštalujte z disku CD-ROM použitím možnosti Vlastná inštalácia.
V prípade počítačov Macintosh
2
 Ovládač tlačiarne pre počítač Macintosh (najvhodnejší ovládač pre tento výrobok)
 Ovládač tlačiarne BR-Script (emulácia jazyka PostScript® 3™) 1
1
Viac informácií o inštalácii ovládača tlačiarne nájdete na stránke http://solutions.brother.com/.
V prípade systému Linux® 1 2
2
 Ovládač tlačiarne LPR
 Ovládač tlačiarne CUPS
1
Z internetovej stránky http://solutions.brother.com/ alebo pomocou prepojenia na dodávanom disku CD-ROM prevezmite ovládač tlačiarne pre
systém Linux.
2
Dostupnosť ovládača závisí od distribúcie systému Linux.
Poznámka
• Viac informácií o ovládači tlačiarne pre systém Linux nájdete na internetovej stránke
http://solutions.brother.com/.
• Ovládač tlačiarne pre systém Linux môže byť sprístupnený až po uvedení tohto výrobku.
29
Ovládač a softvér
Pri tlači z počítača môžete zmeniť nasledujúce nastavenia tlačiarne:
 Veľkosť papiera
 Orientácia
 Kópie
2
 Typ média
 Kvalita tlače
 Farebne/Čiernobielo
 Rozloženie viacerých strán
 Obojstranná tlač 4 / Tlač brožúr 2 4
 Zdroj papiera
 Zmena veľkosti
 Obrátená tlač
 Použiť vodotlač 1 2
 Tlač hlavičky a päty 1 2
 Toner Save Mode (Režim úspory toneru)
 Bezpečná tlač
 Správca 1 2
 Overenie používateľa 1 2
 Kalibrácia farieb 1 3
 Použiť opakovanú tlač 1 3
 Prechod do režimu spánku
 Zlepšiť kvalitu tlače
 Vynechať prázdnu stranu 1 3
1
Tieto nastavenia nie sú dostupné pre ovládač tlačiarne BR-script systému Windows®.
2
Tieto nastavenia nie sú dostupné pre ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh a pre ovládač tlačiarne BR-Script pre počítače Macintosh.
3
Tieto nastavenia nie sú dostupné pre ovládač tlačiarne BR-Script systému Macintosh.
4
Funkcie Manuálna obojstranná tlač / manuálna tlač brožúr nie sú dostupné pre ovládač tlačiarne BR-script systému Windows®.
30
Ovládač a softvér
Funkcie ovládača tlačiarne (pre OS Windows®)
2
(Viac informácií nájdete v texte Pomoc v ovládači tlačiarne.)
Poznámka
2
• Jednotlivé obrazovky v tejto časti pochádzajú zo systému Windows® XP. V závislosti od operačného
systému vášho počítača sa budú jednotlivé obrazovky líšiť.
• Prístup k dialógovému oknu Predvoľby tlače získate po kliknutí na položku Predvoľby tlače v karte
Základné dialógového okna Všeobecné.
• Používatelia modelu HL-4570CDWT, označenie HL-4570CDW pre vás znamená označenie
HL-4570CDWT.
Karta Základné
2
Nastavenie položky Rozloženie strany môžete zmeniť aj kliknutím na ilustráciu na ľavej strane karty
Základné.
1
4
2
3
a
Zvoľte položku Veľkosť papiera, Orientácia, Kópie, Typ média, Kvalita tlače a
Farebne / čiernobielo (1).
b
c
d
Zvoľte položku Rozloženie viacerých strán a Obojstranná tlač / Tlač brožúr (2).
Zvoľte položku Zdroj papiera (3).
Zvolené nastavenia aplikujete kliknutím na položku OK.
Ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia, kliknite na Predvolené, a potom na OK.
31
Ovládač a softvér
Poznámka
Táto oblasť (4) zobrazuje aktuálne nastavenia.
Veľkosť papiera
2
V rozbaľovacom zozname vyberte veľkosť papiera, ktorú používate.
Orientácia
2
Orientácia určuje umiestnenie dokumentu pri tlači. (Na výšku alebo Na šírku).
Na výšku
Na šírku
Kópie
2
Výberom možnosti Kópie nastavte počet kópii, ktoré sa vytlačia.
 Zoradiť
Začiarknutím políčka Zoradiť sa najprv vytlačí a skompletizuje jedna kópia dokumentu a potom dotlačí
zvyšný počet požadovaných kópii. Ak nie je políčko Zoradiť začiarknuté, vytlačia sa najprv všetky kópie
jednej strany a až potom ďalších strán.
Políčko Zoradiť začiarknuté
Políčko Zoradiť nezačiarknuté
Typ média
2
Zariadenie dokáže používať nasledujúce typy médií. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače, vyberte typ
média, ktorý chcete použiť.
Obyčajný papier
Tenký papier
Hrubý papier
Hrubší papier
Kancelársky papier
Obálky
Obálka hrubá
Obálka tenká
Recyklovaný papier
Štítok
Lesklý papier
32
2
Ovládač a softvér
Poznámka
• Ak používate obyčajný papier (60 až 105 g/m2) zvoľte nastavenie Obyčajný papier. Pri použití ťažšieho
papiera alebo drsného papiera vyberte možnosť Hrubý papier alebo Hrubší papier. V prípade
kancelárskeho papiera vyberte možnosť Kancelársky papier.
• Ak používate obálky, vyberte možnosť Obálky. Ak sa toner po vybratí možnosti Obálky k obálke správne
neprichytí, zvoľte možnosť Obálka hrubá. Ak je obálka po vybratí možnosti Obálky pokrčená, zvoľte
možnosť Obálka tenká.
• Ak používate lesklý papier, zvoľte Lesklý papier. Aby ste predišli zaseknutiu papiera v zariadení, vložte
do viacúčelového zásobníka len jeden hárok.
33
2
Ovládač a softvér
Kvalita tlače
2
Môžete vybrať nasledujúce nastavenia kvality tlače.
 Normálna (600 x 600 dpi)
600×600 dpi. Odporúčané pre bežnú tlač. Dobrá kvalita tlače pri primeranej rýchlosti.
2
 Vysoká (interpolované rozlíšenie 2400 dpi)
Interpolované rozlíšenie 2400 dpi. Najkvalitnejší režim tlače. Tento režim používajte na tlač zreteľných
obrázkov, akými sú fotografie. Keďže údaje o tlači sú väčšie ako v normálnom režime, čas spracovania,
čas prenosu údajov a čas tlače bude dlhší.
Poznámka
Rýchlosť tlače sa zmení v závislosti od zvoleného nastavenia kvality tlače. Tlač vo vysokej kvalite trvá
dlhšie, zatiaľ čo tlač v nízkej kvalite trvá kratšie.
Farebne/Čiernobielo
2
Nastavenia farebnej/čiernobielej tlače môžete zmeniť nasledovne:
 Automaticky
Zariadenie skontroluje, či vaše dokumenty obsahujú farbu. Ak zariadenie zistí farbu, dokument vytlačí vo
farbe. Ak sa nezistí prítomnosť obsahu vo farbe, dokument sa vytlačí čiernobielo. Celková rýchlosť tlače
sa môže spomaliť.
 Farebne
Ak váš dokument obsahuje farbu a chcete ho vytlačiť farebne, zvoľte tento režim.
 Čiernobielo
Tento režim vyberte, ak dokument obsahuje iba čierny a sivý text alebo objekty. Ak je váš dokument
farebný, čiernobiely režim vytlačí váš dokument v 256 stupňoch sivej.
Poznámka
• Dokument môže niekedy obsahovať informácie vo farbe, aj keď sa na prvý pohľad zdá byť čiernobiely
(napríklad, sivé oblasti môžu v skutočnosti pozostávať z kombinácie farieb).
• Ak počas tlače farebného dokumentu dosiahne azúrový, purpurový alebo žltý toner koniec svojej
životnosti, tlačovú úlohu nie je možné dokončiť. Ak je dostupný čiernobiely toner, tlačovú úlohu môžete
opätovne spustiť v režime Čiernobielo.
34
Ovládač a softvér
Dialógové okno Nastavenia
2
Kliknutím na tlačidlo Nastavenie... na karte Základné môžete nastaviť nasledujúcu položku.
 Režim farieb
V režime farebnej zhody sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
2
• Normálny
Toto je predvolený farebný režim.
• Živé farby
Farby všetkých elementov sú upravené tak, aby boli oveľa živšie a farebnejšie.
• Automaticky
Ovládač tlačiarne automaticky vyberie typ Režim farieb.
• Žiadny
 Importovať
Kliknutím na tlačidlo Nastavenie môžete upraviť nastavenie tlače konkrétneho obrázka. Po skončení
úprav parametrov tohto obrázka, ako sú jas a kontrast, môžete tieto nastavenia importovať ako
konfiguračný súbor tlače. Pomocou funkcie Exportovať vytvorte z aktuálnych nastavení tlačový
konfiguračný súbor.
 Exportovať
Kliknutím na tlačidlo Nastavenie môžete upraviť nastavenie tlače konkrétneho obrázka. Po skončení
úprav parametrov tohto obrázka, ako sú jas a kontrast, môžete tieto nastavenia exportovať ako
konfiguračný súbor tlače. Pomocou funkcie Importovať načítajte predtým exportovaný konfiguračný
súbor.
 Vylepšiť odtiene šedej
Môžete zvýšiť kvalitu tlače tieňovaných oblastí.
 Vylepšiť čiernu tlač
Ak sa čierna grafika netlačí správne, vyberte toto nastavenie.
 Vylepšiť tenkú čiaru
Môžete zvýšiť kvalitu tlače tenkých čiar.
 Vylepšiť tlač šablón
Túto možnosť vyberte, pokiaľ sa vytlačené výplne a vzory líšia od výplní a vzorov zobrazených na
obrazovke počítača.
35
Ovládač a softvér
Rozloženie viacerých strán
2
Vybratím možnosti Rozloženie viacerých strán môžete zmenšiť veľkosť strany, čo umožní tlač viacerých
strán na jeden list papiera, alebo zväčšiť jej veľkosť a tlačiť jednu stranu na viacero listov papiera.
 Poradie strán
2
Po vybratí možnosti N na 1 možno z rozbaľovacieho okna vybrať poradie strán.
 Okraj
Ak pomocou funkcie Rozloženie viacerých strán tlačíte viacero strán na jeden list papiera, môžete si zvoliť
pevný, čiarkovaný alebo žiaden okraj okolo každej strany na liste.
 Vytlačiť odstrihovú čiaru
Ak je zvolená voľba1 na NxN strán, môžete zvoliť aj voľbu Vytlačiť odstrihovú čiaru. Táto voľba vám
umožní tlačiť jemnú čiaru pre orezanie papiera okolo oblasti, na ktorú je možné tlačiť.
Obojstranná tlač / Brožúra
2
Ak chcete vytlačiť brožúru alebo tlačiť obojstranne, použite túto funkciu.
 Žiadny
Zakážte obojstrannú tlač.
 Obojstranná tlač / Obojstranná tlač (ručná)
Tieto voľby použite pri obojstrannej tlači.
• Obojstranná tlač (Iba HL-4150CDN/HL-4570CDW(T))
Zariadenie bude automaticky tlačiť na obe strany papiera.
• Obojstranná tlač (ručná)
Zariadenie vytlačí najprv všetky párne číslované strany. Potom sa ovládač tlačiarne zastaví a zobrazia
sa pokyny na opätovné vloženie papiera. Kliknutím na tlačidlo OK sa vytlačia nepárne strany.
Ak zvolíte Obojstranná tlač alebo Obojstranná tlač (ručná), sprístupní sa vám tlačidlo
Nastavenie Obojstranná tlač.... Nasledujúce nastavenia je možné upraviť v dialógovom okne
Nastavenie Obojstranná tlač....
36
Ovládač a softvér
• Typ obojstrannej tlače
Pre každú z orientácií sú k dispozícii štyri typy umiestnenia väzby pri obojstrannej tlači.
Na výšku
Predĺž. formát (vľavo)
2
Predĺž. formát (vpravo)
Skrátený formát (hore)
Skrátený formát (dolu)
Predĺž. formát (dolu)
Skrátený formát (vpravo) Skrátený formát (vľavo)
Na šírku
Predĺž. formát (hore)
• Nastavenie okraja na väzbu
Ak začiarknete možnosť Nastavenie okraja na väzbu, môžete tiež určiť veľkosť okraja na strane
väzby, a to v palcoch alebo milimetroch.
 Tlač brožúr / Tlač brožúr (ručná)
Túto voľbu môžete použiť na tlač dokumentu vo forme brožúry za pomoci obojstrannej tlače; usporiada
dokument podľa správnych čísiel strán a umožní vám ho ohnúť presne v strede tak, aby ste nemuseli
meniť poradie číslovania strán.
• Tlač brožúr (Iba HL-4150CDN/HL-4570CDW(T))
Zariadenie bude automaticky tlačiť na obe strany papiera.
• Tlač brožúr (ručná)
Zariadenie vytlačí najprv všetky párne číslované strany. Potom sa ovládač tlačiarne zastaví a zobrazia
sa pokyny na opätovné vloženie papiera. Kliknutím na tlačidlo OK sa vytlačia nepárne strany.
Ak zvolíte Tlač brožúr alebo Tlač brožúr (ručná), sprístupní sa vám tlačidlo
Nastavenie Obojstranná tlač.... Nasledujúce nastavenia je možné upraviť v dialógovom okne
Nastavenie Obojstranná tlač .
37
Ovládač a softvér
• Typ obojstrannej tlače
Pre každú z orientácií sú k dispozícii dva typy umiestnenia väzby pri obojstrannej tlači.
Na výšku
Viazanie vľavo
Na šírku
Viazanie vpravo
Viazanie hore
2
Viazanie dolu
• Spôsob tlače brožúr
Ak ste zvolili Rozdeliť na sady: Táto voľba umožňuje vytlačiť celú brožúru ako menšie individuálne
brožúry, pričom vám stále umožní ohnúť dokument presne v strede menších individuálnych brožúr bez
toho, aby ste museli meniť poradie číslovania strán. Počet strán v menších brožúrach môžete nastaviť
v rozsahu od 1 do 15. Táto voľba vám umožní zjednodušiť skladanie v prípade, ak má brožúra veľký
počet strán.
• Nastavenie okraja na väzbu
Ak začiarknete možnosť Nastavenie okraja na väzbu, môžete tiež určiť veľkosť okraja na strane
väzby, a to v palcoch alebo milimetroch.
Zdroj papiera
2
Môžete vybrať možnosti Automatický výber, Zásobník 1, Zásobník 2, Zásobník MP alebo Ručne a určiť
rozdielne zásobníky na tlač prvej strany a na tlač druhej a nasledujúcich strán.
38
Ovládač a softvér
Karta Rozšírené
2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nastavenia karty zmeňte kliknutím na jednu z nasledujúcich ikon:
 Zmena veľkosti (1)
 Obrátená tlač (2)
 Použiť vodotlač (3)
 Tlač hlavičky a päty (4)
 Režim úspory tonera (5)
 Bezpečná tlač (6)
 Správca (7)
 Overenie používateľa (8)
 Ďalšie možnosti tlače... (9)
Zmena veľkosti
2
Môžete zmeniť veľkosť tlačeného obrázka.
Obrátená tlač
2
Ak chcete otočiť výsledný výtlačok o 180 stupňov, označte políčko Obrátená tlač.
39
Ovládač a softvér
Použiť vodotlač
2
Ako vodotlač môžete do dokumentu vložiť logo alebo text.
Môžete vybrať predvolenú vodotlač, použiť súbor vo formáte bitovej mapy alebo text, ktorý ste vytvorili.
Pri použití súboru vo formáte bitovej mapy ako vodotlače môžete meniť veľkosť vodotlače a umiestniť ju
kamkoľvek na stranu.
2
Pri použití textu ako vodotlače môžete meniť typ písma, farbu a nastavenie uhlov.
Tlač hlavičky a päty
2
Ak aktivujete túto funkciu, bude sa na dokument tlačiť dátum a čas systémových hodín počítača a
prihlasovacie meno používateľa počítača alebo vami zadaný text. Kliknutím na tlačidlo Nastavenie... môžete
príslušné informácie upraviť.
 Tlač identifikácie
Ak vyberiete možnosť Login meno používateľa, vytlačí sa prihlasovacie meno používateľa počítača. Ak
vyberiete možnosť Vlastné a do políčka Vlastné zadáte text, vytlačí sa vami zadaný text.
Toner Save Mode (Režim úspory toneru)
2
Pomocou tejto funkcie môžete šetriť toner. Ak režim Režim úspory tonera nastavíte na možnosť Zapnuté,
výtlačok bude vyzerať svetlejší. Predvolené nastavenie je Vypnuté.
Poznámka
Neodporúča sa používať funkciu Režim úspory tonera na tlač fotografií alebo obrázkov s odtieňmi sivej.
Bezpečná tlač
2
Bezpečné dokumenty sú pri odoslaní do tlačiarne chránené heslom. Dokumenty môžu vytlačiť len osoby,
ktoré poznajú heslo. Keďže dokumenty sú uložené v zariadení, heslo pre tlač musíte zadať pomocou
ovládacieho panelu zariadenia.
Ak chcete vytvoriť bezpečnú tlačovú úlohu, kliknite na Nastavenie... a označte políčko Bezpečná tlač. Do
poľa Heslo zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK. (Viac informácií o funkcii Bezpečná tlač nájdete v časti
Tlač bezpečných údajov na strane 77.)
Poznámka
Ak chcete zabrániť iným ľuďom v tlači vašich dát, začiarknite políčko Bezpečná tlač.
40
Ovládač a softvér
Správca
2
Správcovia majú právo obmedziť prístup k funkciám, akými sú mierka tlače a vodotlač.
 Zámok Kópií
Uzamknite výber kópií strán, aby ste zabránili tlači viacerých kópií.
2
 Rozloženie strán & Zámok mierky
Uzamkne nastavenia zmeny veľkosti a rozloženia viacerých strán.
 Zámok tlače farebne / čiernobielo
Uzamknite nastavenie Farebne/Čiernobielo, pretože nastavenie Čiernobielo nepovoľuje farebnú tlač.
 Zámok vodotlače
Uzamknite aktuálne nastavenia vodotlače, aby ste zabránili vykonaniu ich zmien.
 Zámok Tlač hlavičky a päty
Uzamknite aktuálne nastavenia Tlače hlavičky a päty, aby ste zabránili vykonaniu zmien.
 Nastaviť heslo...
Kliknutím sem zmeníte heslo.
Overenie používateľa
2
Ak máte obmedzenú tlač z počítača funkciou Secure Function Lock, je potrebné do dialógového okna
Nastavenie overenia používateľa zadať vaše ID a PIN kód. Kliknite na tlačidlo Nastavenie... v ponuke
Overenie používateľa a zadajte svoje ID a PIN kód. Ak je vaše prihlasovacie meno do počítača
zaregistrované vo funkcii Secure Function Lock, môžete namiesto zadávania vášho ID a PIN kódu začiarknuť
políčko Použiť prihlasovacie meno PC.
Viac informácií o funkcii Secure Function Lock 2.0 nájdete v Kapitole 6 v dokumente Príručka sieťových
aplikácií.
Poznámka
• Ak používate zariadenie v sieti, vaše ID a aplikované obmedzenia môžete zobraziť kliknutím na položku
Skontrolovať stav tlače. Zobrazí sa dialógové okno Výsledok overenia.
• Ak používate zariadenie v sieti, dialógové okno Výsledok overenia môžete zobraziť pri každej tlači
zaškrtnutím políčka Zobraziť stav tlače pred tlačením.
• Ak chcete zadávať vaše ID a PIN kód pri každej tlači, začiarknite políčko
Zadať ID/PIN pre každú tlačovú úlohu.
41
Ovládač a softvér
Ďalšie možnosti tlače
2
V ponuke Funkcie tlačiarne môžete nastaviť nasledujúce funkcie:
 Kalibrácia farieb
 Použiť opätovnú tlač
2
 Čas spánku zariadenia
 Zlepšiť kvalitu tlače
 Preskočiť prázdne strany
Kalibrácia farieb
2
Výstupná intenzita každej farby sa môže líšiť v závislosti od teploty a vlhkosti okolitého prostredia, v ktorom
sa zariadenie nachádza. Toto nastavenie vám umožní vylepšiť intenzitu farieb tým, že umožní ovládaču
tlačiarne použiť kalibračné údaje farieb, ktoré sú uložené vo vašom zariadení.
 Použiť kalibračné údaje
Ak označíte toto políčko, ovládač tlačiarne využije kalibračné údaje získané zo zariadenia na nastavenie
zhodnosti farieb, čo zabezpečí konzistentnú kvalitu tlače.
 Spustiť kalibráciu farieb...
Kliknutím na toto tlačidlo zariadenie spustí kalibráciu farby, a potom sa ovládač pokúsi získať kalibračné
dáta z vášho zariadenia.
 Automaticky získať údaje o zariadení
Ak toto políčko označíte, ovládač tlačiarne automaticky načíta kalibračné údaje farieb z vášho zariadenia.
Poznámka
Ak tlačíte za pomoci funkcie Priamej tlače alebo ovládača tlačiarne BR-Script, musíte kalibráciu vykonať
pomocou ovládacieho panela. Pozrite Kalibrácia farieb na strane 91.
Použiť opakovanú tlač
2
Zariadenie si uchováva odoslané tlačové úlohy vo svojej pamäti.
Údaje poslednej tlačovej úlohy môžete opätovne vytlačiť bez ich odoslania z počítača. Pre viac informácií o
funkcii Opätovná tlač si pozrite časť Opätovná tlač dokumentov na strane 76.
Poznámka
Ak chcete zabrániť iným ľuďom v tlači pomocou funkcie opakovanej tlače, zrušte označenie políčka
Použiť opätovnú tlač.
42
Ovládač a softvér
Prechod do režimu spánku
2
Ak zariadenie dlhšie neprijíma údaje, prepne sa do režimu spánku. Zariadenie sa v režime spánku správa,
ako keby bolo vypnuté. Ak vyberiete možnosť Predvolené nastavenie tlačiarne, nastavenie času
nečinnosti je nastavené na určitý predvolený čas výrobcu, ktorý je možné zmeniť v ovládači alebo v tlačiarni.
Režim inteligentného spánku nastaví najvhodnejšie nastavenie času nečinnosti v závislosti od frekvencie
používania zariadenia.
2
Ak je zariadenie v režime spánku, podsvietenie je vypnuté, LCD displej zobrazuje Spanok, no zariadenie
môže stále prijímať údaje. Prijatím tlačového súboru, dokumentu alebo stlačením tlačidla Go sa zariadenie
automaticky aktivuje kvôli začatiu tlače.
Zlepšiť kvalitu tlače
2
Táto možnosť vám umožní vylepšiť kvalitu tlače.
 Znížiť zvlnenie papiera
Ak zvolíte toto nastavenie, obmedzí sa vlnenie papiera.
Pri tlači iba niekoľkých stránok nie je potrebné toto nastavenie. Odporúča sa, aby ste v ponuke Typ média
zmenili nastavenie ovládača tlačiarne na tenký papier.
Poznámka
Tým sa zníži teplota procesu zapekania.
 Zlepšiť priľnavosť tonera
Ak zvolíte toto nastavenie, zlepší sa priľnavosť toneru. Ak táto voľba nemá za následok dostatočné
vylepšenie, v ponuke Typ média zmeňte nastavenie ovládača tlačiarne na hrubý papier.
Poznámka
Tým sa zvýši teplota procesu zapekania.
Preskočiť prázdne strany
2
Ak je označené políčko Preskočiť prázdne strany, ovládač tlačiarne automaticky kontroluje prítomnosť
prázdnych strán v dokumente a vylúči ich z tlače.
Poznámka
Ak zvolíte nasledujúce voľby, táto možnosť nefunguje:
• Použiť vodotlač
• Tlač hlavičky a päty
• N na 1 a 1 na NxN stranách v Rozloženie viacerých strán
• Obojstranná tlač (ručná), Tlač brožúr, Tlač brožúr (ručná) a Obojstranná tlač s
Nastavenie okraja na väzbu v Obojstranná tlač / Tlač brožúr
43
Ovládač a softvér
Karta Príslušenstvo
2
Poznámka
V ponuke start vyberte možnosť Ovládací panel, a potom Tlačiarne a faxy 1. Kliknite pravým tlačidlom
na ikonu Brother HL-4570CDW (HL-4150CDN/HL-4140CN) Series a zvoľte Vlastnosti, čím sa otvorí
karta Príslušenstvo.
1
Tlačiarne pre používateľov systému Windows® 2000.
Nasledujúcim spôsobom môžete pre každý zásobník papiera určiť veľkosť papiera a automaticky zistiť
sériové číslo na karte Príslušenstvo.
1
2
3
4
 Dostupné možnosti / Nainštalované možnosti (1)
Možnosti, ktoré má zariadenie nainštalované, môžete ručne pridať a odstrániť. Nastavenia zásobníka sa
prispôsobia nainštalovaným možnostiam.
 Nastavenie zdroja papiera (2)
Táto funkcia rozpoznáva veľkosť papiera, ktorý je pre každý zásobník nastavený v ponuke ovládacieho
panela.
 Výrobné číslo (3)
Kliknutím na tlačidlo Automaticky zistiť ovládač tlačiarne skontroluje zariadenie a zobrazí jeho výrobné
číslo. Ak sa túto informáciu nepodarí získať, na obrazovke sa zobrazia znaky „---------------“.
 Automaticky zistiť (4)
Funkcia Automaticky zistiť nájde aktuálne nainštalované voliteľné doplnky a zobrazí dostupné možnosti
v ovládači tlačiarne. Keď kliknete na položku Automaticky zistiť, v zozname Nainštalované možnosti
(1) sa zobrazia doplnkové prvky, ktoré sú v zariadení nainštalované. Možnosti môžete ručne pridať alebo
odstrániť vybratím voliteľného zariadenia, ktoré chcete pridať alebo odstrániť a následným kliknutím na
tlačidlo Pridať alebo Odstrániť.
44
2
Ovládač a softvér
Poznámka
Funkcia Automaticky zistiť (4) nie je dostupná v nasledujúcich prípadoch:
• Vypínač napájania je v polohe vypnuté.
• Zariadenie je v chybovom stave.
2
• Zariadenie je zdieľané prostredníctvom siete.
• K zariadeniu nie je správne pripojený kábel.
45
Ovládač a softvér
Support (Podpora)
2
Poznámka
Prístup k dialógovému oknu Podpora získate po kliknutí na položku Podpora v dialógovom okne
Predvoľby tlače.
2
1
2
3
4
5
6
 Brother Solutions Center... (1)
Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) je internetová stránka ponúkajúca informácie o
produktoch firmy Brother vrátane často kladených otázok, užívateľských príručiek, aktuálnych ovládačov
a rád pre používateľov týkajúcich sa zariadenia.
 Webová stránka originálneho spotrebného materiálu... (2)
Kliknutím na toto tlačidlo navštívite webovú stránku s originálnym spotrebným materiálom značky Brother.
 Brother CreativeCenter... (3)
Kliknutím na toto tlačidlo navštívite webovú stránku, kde on-line nájdete jednoduché riešenia pre firmy a
domácnosti.
 Tlač nastavenia (4)
Použitím tohto tlačidla vytlačíte strany obsahujúce konfiguráciu interných nastavení zariadenia.
 Skontrolovať nastavenie... (5)
Môžete skontrolovať aktuálne nastavenia ovládača.
 O programe... (6)
Tu sa vám zobrazí zoznam súborov ovládača tlačiarne a informácie o verzii.
46
Ovládač a softvér
Použitie ovládača tlačiarne BR-Script3
(emulácia jazyka PostScript® 3™ pre OS Windows®)
2
(Viac informácií nájdete v texte Pomoc v ovládači tlačiarne.)
2
Poznámka
• Ak chcete používať ovládač tlačiarne BR-Script3, musíte ho nainštalovať z disku CD-ROM použitím
možnosti Vlastná inštalácia.
• Jednotlivé obrazovky v tejto časti pochádzajú zo systému Windows® XP. V závislosti od operačného
systému môžu byť jednotlivé obrazovky na vašom počítači odlišné.
Predvoľby tlače
2
Poznámka
Prístup k dialógovému oknu Predvoľby tlače získate po kliknutí na položku Predvoľby tlače v karte
Základné dialógového okna Brother HL-4570CDW (HL-4150CDN/HL-4140CN) BR-Script3-vlastnosti.
 Karta Rozloženie
Nastavenia rozloženia môžete upraviť pomocou nastavení pre Orientácia, Obojstranná tlač,
Poradie strán a Počet strán na hárok.
• Orientácia
Orientácia určuje umiestnenie dokumentu pri tlači. (Na výšku, Na šírku alebo Otočený na šírku)
• Obojstranná tlač (Iba HL-4150CDN/HL-4570CDW(T))
Ak chcete tlačiť obojstranne, zvoľte Otočiť po šírke alebo Otočiť po dĺžke.
• Poradie strán
Určí, v akom poradí sa vytlačia strany dokumentu. Od prvej po poslednú vytlačí dokument tak, že
strana 1 je navrchu stohu. Od poslednej po prvú vytlačí dokument tak, že strana 1 je naspodku stohu.
47
Ovládač a softvér
• Počet strán na hárok
Voľba Strana na hárok dokáže zmenšiť rozmer strany, a tým umožniť tlač viacerých strán na jeden
hárok papiera. Ak zvolíte voľbu Tlač brožúr, dokument môžete v automaticky vytlačiť ako brožúru.
 Karta Papier a kvalita
2
Zvoľte položku Zdroj papiera a Farba.
• Zdroj papiera
Môžete si vybrať položku Automatically Select, Automatický výber, Zásobník 1, Zásobník 2,
Zásobník MP alebo Manuálny podávač.
• Farba
Zvoľte si, či si želáte tlačiť farebnú grafiku v režime Čiernobielo alebo Farebne.
48
Ovládač a softvér
Rozšírené možnosti
2
2
1
2
a
Zvoľte položku Veľkosť papiera a Počet kópií (1).
 Veľkosť papiera
V rozbaľovacom okne vyberte veľkosť papiera, ktorú používate.
 Počet kópií
Voľba Kópie nastaví počet kópii, ktoré sa vytlačia.
b
Nastavte možnosti Správa farieb obrázka, Mierka a Písmo TrueType(2).
 Správa farieb obrázka
Určuje, ako tlačiť farebnú grafiku.
• Ak nechcete aktivovať režim Správa farieb obrázka, kliknite na ICM Disabled.
• Ak chcete výpočet zhodnosti farieb vykonať na hostiteľskom počítači, skôr ako odošlete dokument
na tlač, kliknite na Ovládanie ICM hostiteľským systémom.
• Ak chcete výpočet zhodnosti farieb vykonať na svojom počítači, skôr ako odošlete dokument na
tlač, kliknite na Ovládanie ICM tlačiarňou použitím kalibrácie tlačiarne.
 Mierka
Určí, či sa dokumenty zmenšia alebo zväčšia, a o koľko percent.
 Písmo TrueType
Určuje nastavenia typu písma TrueType. Kliknutím na možnosť Nahradiť písmom zariadenia
(pôvodné nastavenie) použijete na tlač dokumentov, ktoré obsahujú typy písma TrueType, rovnaké
typy písma tlačiarne. To vám umožní rýchlejšiu tlač, avšak môžete stratiť špeciálne znaky, ktoré typ
písma tlačiarne nepodporuje. Kliknutím na možnosť Prevziať ako písmo sa namiesto použitia písiem
tlačiarne prevezmú typy písma TrueType určené na tlač.
49
Ovládač a softvér
c
V zozname Funkcie tlačiarne (3) môžete meniť nastavenia:
2
3
 Kvalita tlače
Môžete vybrať nasledujúce nastavenia kvality tlače.
• Normálna (600 x 600 dpi)
600×600 dpi. Odporúčané pre bežnú tlač. Dobrá kvalita tlače pri primeranej rýchlosti.
• Vysoké (interpolované rozlíšenie 2400 dpi)
Interpolované rozlíšenie 2400 dpi. Najkvalitnejší režim tlače. Tento režim používajte na tlač
zreteľných obrázkov, akými sú fotografie. Keďže údaje o tlači sú väčšie ako v normálnom režime,
čas spracovania, čas prenosu údajov a čas tlače bude dlhší.
Poznámka
Rýchlosť tlače sa zmení v závislosti od zvoleného nastavenia kvality tlače. Tlač vo vysokej kvalite trvá
dlhšie, zatiaľ čo tlač v nízkej kvalite trvá kratšie.
 Typ média
Zariadenie dokáže používať nasledujúce typy médií. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače,
vyberte typ média, ktorý chcete použiť.
Obyčajný papier
Tenký papier
Hrubý papier
Hrubší papier
Kancelársky papier
Obálky
Obálka hrubá
Obálka tenká
Recyklovaný papier
Štítok
Lesklý papier
Poznámka
Ak používate lesklý papier, zvoľte Lesklý papier. Aby ste predišli zaseknutiu papiera v zariadení, vložte
do viacúčelového zásobníka len jeden hárok.
50
Ovládač a softvér
 Bezpečná tlač
Bezpečná tlač umožňuje zabezpečiť dokumenty, ktoré sú pri odosielaní do zariadenia chránené
heslom. Dokumenty môžu vytlačiť len osoby, ktoré poznajú heslo. Keďže dokumenty sú uložené v
zariadení, heslo musíte zadať pomocou ovládacieho panelu zariadenia. Bezpečné dokumenty musia
obsahovať Heslo a Názov úlohy.
(Viac informácií o funkcii Bezpečná tlač nájdete v časti Tlač bezpečných údajov na strane 77.)
 Heslo
V rozbaľovacom okne vyberte heslo bezpečného dokumentu, ktorý odosielate do tlačiarne.
 Názov úlohy
Z rozbaľovacieho okna vyberte názov úlohy pre zabezpečený dokument.
 Úspora tonera
Pomocou tejto funkcie môžete šetriť toner. Ak režim Režim úspory tonera nastavíte na možnosť
Zapnuté, výtlačok bude vyzerať svetlejší. Predvolené nastavenie je Vypnuté.
Poznámka
Neodporúča sa používať funkciu Úspora tonera na tlač fotografií alebo obrázkov s odtieňmi sivej.
 Začiatok spiaceho režimu [Min.]
Ak zariadenie dlhšie neprijíma údaje, prepne sa do režimu spánku. Zariadenie sa v režime spánku
správa, ako keby bolo vypnuté. Ak vyberiete možnosť Predvolené nastavenie tlačiarne, nastavenie
času nečinnosti je nastavené na určitý predvolený čas výrobcu, ktorý je možné zmeniť v ovládači
alebo v tlačiarni. Ak je zariadenie v režime spánku, LCD displej zobrazuje Spanok, no zariadenie
môže stále prijímať údaje. Prijatím tlačového súboru, dokumentu alebo stlačením tlačidla Go sa
zariadenie automaticky aktivuje kvôli začatiu tlače.
 Farebne / čiernobielo
Môžete vybrať nasledujúci farebný režim:
• Automaticky
Zariadenie skontroluje, či vaše dokumenty obsahujú farbu. Ak zariadenie zistí farbu, dokument
vytlačí vo farbe. Ak sa nezistí prítomnosť obsahu vo farbe, dokument sa vytlačí čiernobielo.
Celková rýchlosť tlače sa môže spomaliť.
• Farebne
Zariadenie vytlačí všetky strany v plne farebnom režime.
• Čiernobielo
Vybratím možnosti Čiernobiela tlač sa dokument vytlačí v odtieňoch sivej.
Poznámka
• Dokument môže niekedy obsahovať informácie vo farbe, aj keď sa na prvý pohľad zdá byť čiernobiely
(napríklad, sivé oblasti môžu v skutočnosti pozostávať z kombinácie farieb).
• Ak počas tlače farebného dokumentu dosiahne azúrový, purpurový alebo žltý toner koniec svojej
životnosti, tlačovú úlohu nie je možné dokončiť. Ak je dostupný čiernobiely toner, tlačovú úlohu môžete
opätovne spustiť v režime Čiernobielo.
51
2
Ovládač a softvér
 Režim farieb
V režime farebnej zhody sú k dispozícii nasledujúce možnosti:
• Normálny
Toto je predvolený farebný režim.
2
• Živé farby
Farby všetkých elementov sú upravené tak, aby boli oveľa živšie a farebnejšie.
• Žiadny
 Vylepšiť odtiene šedej
Môžete zvýšiť kvalitu obrázku tieňovaných oblastí.
 Zvýšiń čiernu tlač
Ak sa čierna grafika netlačí správne, vyberte toto nastavenie.
 Zámok tieňovania obrazovky
Zabráni iným aplikáciám meniť nastavenia tieňovania. Predvolené nastavenie je Zapnuté.
 Vysokokvalitná tlač obrázkov
Môžete dosiahnuť vysokokvalitnú tlač obrázkov. Ak nastavíte možnosť Vysokokvalitná tlač
obrázkov na Zapnuté, rýchlosť tlače bude nižšia.
 Zlepšiť kvalitu tlače
Táto možnosť vám umožní vylepšiť kvalitu tlače.
• Znížiť zvlnenie papiera
Ak zvolíte toto nastavenie, obmedzí sa vlnenie papiera. Pri tlači iba niekoľkých stránok nie je
potrebné toto nastavenie. Odporúča sa, aby ste v ponuke Typ média zmenili nastavenie ovládača
tlačiarne na tenký papier.
Poznámka
Tým sa zníži teplota procesu zapekania.
• Zlepšiť priľnavosť tonera
Ak zvolíte toto nastavenie, zlepší sa priľnavosť toneru. Ak táto voľba nemá za následok dostatočné
vylepšenie, v ponuke Typ média zmeňte nastavenie ovládača tlačiarne na hrubý papier.
Poznámka
Tým sa zvýši teplota procesu zapekania.
52
Ovládač a softvér
Karta Porty
2
Vyberte port, ku ktorému je zariadenie pripojené, alebo cestu k vami používanému sieťovému zariadeniu.
2
53
Ovládač a softvér
Funkcie ovládača tlačiarne (pre počítače Macintosh)
2
Toto zariadenie podporuje operačný systém Mac OS X 10.4.11, 10.5.x a 10.6.x.
Poznámka
• Jednotlivé obrazovky v tejto časti pochádzajú zo systému Mac OS X 10.5.x. Jednotlivé obrazovky na
vašom počítači Macintosh budú odlišné v závislosti od operačného systému.
2
• Používatelia modelu HL-4570CDWT, označenie HL-4570CDW pre vás znamená označenie
HL-4570CDWT.
Výber možností nastavenia strany
2
a
V aplikácii ako napríklad Apple TextEdit kliknite na položku File (Súbor) a potom na položku Page Setup
(Nastavenie strany). Skontrolujte, či je v kontextovej ponuke Format for (Formát pre) vybratá položka
HL-XXXX (kde XXXX je názov vášho modelu.). Môžete zmeniť nastavenia položiek Paper Size (Veľkosť
papiera), Orientation (Orientácia) a Scale (Mierka veľkosti), potom kliknite na OK.
b
V aplikácii ako napríklad Apple TextEdit kliknite na položku File (Súbor) a následným kliknutím na
položku Print (Tlač) spustite tlač.
 Systém Mac OS X 10.4.11
54
Ovládač a softvér
 Systém Mac OS X 10.5.x a 10.6.x
Viac možností nastavenia strany nájdete po kliknutí na vysvetlenie v trojuholníku vedľa kontextovej
ponuky tlačiarne.
2
Výber možnosti tlače
2
Ak chcete kontrolovať špeciálne tlačové funkcie, vyberte si možnosti v dialógovom okne Print (Tlač).
Podrobnosti o dostupných voľbách sa dozviete v popise každej voľby.
55
Ovládač a softvér
Cover Page (Titulná strana)
2
Môžete nastaviť nasledujúce nastavenia titulnej strany:
2
 Print Cover Page (Vytlačiť titulnú stranu)
Ak chcete pridať titulnú stranu dokumentu, použite túto funkciu.
 Cover Page Type (Typ titulného listu)
Vyberte šablónu pre titulnú stranu.
 Billing Info (Fakturačné informácie)
Ak chcete na titulnú stranu pridať účtovacie informácie, vložte text do dialógového okna Billing Info
(Fakturačné informácie).
Layout (Rozloženie)
2
 Pages per Sheet (Počet strán na hárok)
Vyberte počet strán na každú stranu papiera.
 Layout Direction (Smer rozloženia)
Okrem určenia počtu strán na list môžete určiť aj smer rozloženia.
56
Ovládač a softvér
 Border (Okraj)
Ak chcete pridať okrajom, použite túto funkciu.
 Two-Sided (Obojstranne)
Ak chcete tlačiť obojstranne, zvoľte Long-edge binding (Väzba na dlhšom okraji) alebo Short-edge
binding (Väzba na kratšom okraji).
2
 Reverse Page Orientation (Opačná orientácia strán) (Len systém Mac OS X 10.5.x a 10.6.x)
Začiarknutím možnosti Reverse Page Orientation (Opačná orientácia strán) sa údaje obrátia zhora
nadol.
 Flip Horizontally (Obrátiť Horizontálne) (Len systém Mac OS X 10.6.x)
Pre tlač obrazu ako pri odraze lícom zľava doprava označte políčko Flip Horizontally (Obrátiť
Horizontálne).
Bezpečná tlač
2
Secure Print (Bezpečná tlač): Bezpečné dokumenty sú pri odoslaní do tlačiarne chránené heslom.
Dokumenty môžu vytlačiť len osoby, ktoré poznajú heslo. Keďže dokumenty sú uložené v zariadení, heslo
pre tlač musíte zadať pomocou ovládacieho panelu zariadenia.
Ak chcete vytvoriť bezpečnú tlačovú úlohu, označte políčko Secure Print (Bezpečná tlač). Zadajte meno
používateľa, názov úlohy, heslo a kliknite na tlačidlo Print (Tlač). (Viac informácií o funkcii Bezpečná tlač
nájdete v časti Tlač bezpečných údajov na strane 77.)
Poznámka
Ak chcete zabrániť iným ľuďom v tlači vašich dát, začiarknite políčko Secure Print (Bezpečná tlač).
57
Ovládač a softvér
Print Settings (Nastavenia tlače)
2
V zozname Print Settings (Nastavenia tlače) môžete meniť nastavenia:
Karta Basic (Základné)
2
 Media Type (Typ média)
Typ média môžete zmeniť na jeden z nasledovných:
• Plain Paper (Obyčajný papier)
• Thin Paper (Tenký papier)
• Thick Paper (Hrubý papier)
• Thicker Paper (Hrubší papier)
• Bond Paper (Kancelársky papier)
• Envelopes (Obálky)
• Env. Thick (Hrubá obálka)
• Env. Thin (Tenká obálka)
• Recycled Paper (Recyklovaný papier)
• Label (Štítok)
• Glossy Paper (Lesklý papier)
Poznámka
Ak používate lesklý papier, zvoľte Glossy Paper (Lesklý papier). Aby ste predišli zaseknutiu papiera v
zariadení, vložte do viacúčelového zásobníka len jeden hárok.
58
Ovládač a softvér
 Print Quality (Kvalita tlače)
Môžete vybrať nasledujúce nastavenia kvality tlače.
• Normal (600 x 600 dpi) (Normálna (600 x 600 dpi))
Interpolované rozlíšenie 600 dpi. Odporúčané pre bežnú tlač. Dobrá kvalita tlače s dobrou rýchlosťou.
• Fine (2400 dpi class) (Vysoká (interpolované rozlíšenie 2400 dpi))
Interpolované rozlíšenie 2400 dpi. Najkvalitnejší režim tlače. Tento režim používajte na tlač zreteľných
obrázkov, akými sú fotografie. Keďže údaje o tlači sú väčšie ako v normálnom režime, čas spracovania,
čas prenosu údajov a čas tlače bude dlhší.
Poznámka
Rýchlosť tlače sa zmení v závislosti od zvoleného nastavenia kvality tlače. Tlač vo vysokej kvalite trvá
dlhšie, zatiaľ čo tlač v nízkej kvalite trvá kratšie.
 Color / Mono (Farebne / čiernobielo)
Nastavenia farebnej alebo čiernobielej tlače zmeníte nasledovne:
• Auto (Automaticky)
Zariadenie skontroluje, či vaše dokumenty obsahujú farbu. Ak zariadenie zistí farbu, dokument vytlačí
vo farbe. Ak sa nezistí prítomnosť obsahu vo farbe, dokument sa vytlačí čiernobielo. Celková rýchlosť
tlače sa môže spomaliť.
• Color (Farebne)
Ak váš dokument obsahuje farbu a chcete ho vytlačiť farebne, zvoľte tento režim.
• Mono (Čiernobielo)
Tento režim vyberte, ak dokument obsahuje iba čierny a sivý text alebo objekty. V režime čiernobielej
tlače je tlač rýchlejšia ako v režime farebnej tlače. Ak je váš dokument farebný, čiernobiely režim vytlačí
váš dokument v 256 stupňoch sivej.
Poznámka
• Dokument môže niekedy obsahovať informácie vo farbe, aj keď sa na prvý pohľad zdá byť čiernobiely
(napríklad, sivé oblasti môžu v skutočnosti pozostávať z kombinácie farieb).
• Ak počas tlače farebného dokumentu dosiahne azúrový, purpurový alebo žltý toner koniec svojej
životnosti, tlačovú úlohu nie je možné dokončiť. Ak je dostupný čiernobiely toner, tlačovú úlohu môžete
opätovne spustiť v režime Mono (Čiernobielo).
 Toner Save Mode (Režim úspory tonera)
Pomocou tejto funkcie môžete šetriť toner. Ak nastavíte režim Toner Save Mode (Režim úspory tonera)
na možnosť On (zap.), výtlačok bude vyzerať svetlejší. Predvolené nastavenie je Off (Vypnuté).
Poznámka
Neodporúča sa používať funkciu Úspora toneru na tlač fotografií alebo obrázkov s odtieňmi sivej.
59
2
Ovládač a softvér
 Paper Source (Zdroj papiera)
Môžete si vybrať položku Auto Select (Automatický výber), Tray1 (Zásobník 1), Tray2 (Zásobník 2), MP
Tray (Viacúčelový zásobník) alebo Manual (Manuálne).
 Reverse Print (Obrátená tlač) (Len systém Mac OS X 10.4.11)
2
Ak chcete otočiť údaje o 180 stupňov, označte políčko Reverse Print (Obrátená tlač).
Karta Advanced (Rozšírené)
 Color Mode (Režim farieb)
Nastavenia farebnej tlače môžete zmeniť nasledovne:
• Normal (Normálny)
Toto je predvolený farebný režim.
• Vivid (Živé farby)
Farby všetkých elementov sú upravené tak, aby boli oveľa živšie a farebnejšie.
• None (Žiadny)
 Enhance Black Printing (Vylepšiť čiernu tlač)
Ak sa čierna grafika netlačí správne, vyberte toto nastavenie.
 Improve Gray Color (Vylepšiť odtiene sivej)
Kvalitu tlače tieňovaných oblastí môžete zvýšiť označením políčka Improve Gray Color (Vylepšiť odtiene
sivej).
 Skip Blank Page (Preskočiť prázdne strany)
Ak je označené políčko Skip Blank Page (Preskočiť prázdne strany), ovládač tlačiarne automaticky
kontroluje prítomnosť prázdnych strán v dokumente a vylúči ich z tlače.
 Improve Print Output (Zlepšenie výstupu tlače)
Táto možnosť vám umožní vylepšiť kvalitu tlače.
60
Ovládač a softvér
• Reduce Paper Curl (Zníženie krčivosti papiera)
Ak zvolíte toto nastavenie, obmedzí sa vlnenie papiera.
Pri tlači iba niekoľkých stránok nie je potrebné toto nastavenie. Odporúča sa, aby ste v ponuke Media
Type (Typ média) zmenili nastavenie ovládača tlačiarne na tenký papier.
Poznámka
Tým sa zníži teplota procesu zapekania.
• Improve Toner Fixing (Zdokonalenie priľnavosti tonera)
Ak zvolíte toto nastavenie, zlepší sa priľnavosť toneru. Ak táto voľba nemá za následok dostatočné
vylepšenie, v ponuke Media Type (Typ média) zmeňte nastavenie ovládača tlačiarne na hrubý papier.
Poznámka
Tým sa zvýši teplota procesu zapekania.
 Sleep Time (Čas spánku zariadenia)
Ak zariadenie dlhšie neprijíma údaje, prepne sa do režimu spánku. Zariadenie sa v režime spánku správa,
ako keby bolo vypnuté. Ak vyberiete možnosť Printer Default (Predvolené nastavenie tlačiarne),
nastavenie času nečinnosti je nastavené na určitý predvolený čas výrobcu, ktorý je možné zmeniť v
ovládači alebo v tlačiarni. Ak chcete čas spánku zmeniť, vyberte možnosť Manual (Manuálne) a do
dialógového okna ovládača zadajte čas.
Ak je zariadenie v režime spánku, LCD displej zobrazuje Spanok, no zariadenie môže stále prijímať údaje.
Prijatím tlačového súboru, dokumentu alebo stlačením tlačidla Go sa zariadenie automaticky aktivuje kvôli
začatiu tlače.
61
2
Ovládač a softvér
Ručná obojstranná tlač
2
 Systém Mac OS X 10.4.11
a
b
Vyberte možnosť Paper Handling (Manipulácia s papierom).
Zvoľte položku Reverse (Obrátené) (pre viacúčelový zásobník) alebo Normal (Normálne) (pre
zásobník 1 a 2) v Page Order (Poradie strán). Potom zvoľte položku Even numbered pages (Párne
strany) a kliknite na Print (Tlač).
c
Vložte papier do zásobníka čistou stranou lícom nahor (viacúčelový zásobník) alebo nadol (zásobník
1 a 2).
d
V ponuke Page Order (Poradie strán) zvoľte položku Normal (Normálne). Potom zvoľte položku Odd
numbered pages (Nepárne strany) a kliknite na Print (Tlač).
62
2
Ovládač a softvér
 Systém Mac OS X 10.5.x a 10.6.x
a
b
Vyberte možnosť Paper Handling (Manipulácia s papierom).
Zvoľte položku Reverse (Obrátené) (pre viacúčelový zásobník) alebo Normal (Normálne) (pre
zásobník 1 a 2) v Page Order (Poradie strán). Potom v ponuke Pages To Print (Tlačiť Strany) zvoľte
položku Even Only (Len párne) a kliknite na Print (Tlač).
c
Vložte papier do zásobníka čistou stranou lícom nahor (viacúčelový zásobník) alebo nadol (zásobník
1 a 2).
d
V ponuke Page Order (Poradie strán) zvoľte položku Normal (Normálne). Potom v ponuke Pages
To Print (Tlačiť Strany) zvoľte položku Odd Only (Len nepárne) a kliknite na Print (Tlač).
63
2
Ovládač a softvér
Automatická obojstranná tlač (len HL-4150CDN/HL-4570CDW(T))
2
 Systém Mac OS X 10.4.11
a
b
Vyberte možnosť Layout (Rozloženie).
c
d
Vyberte možnosť Paper Handling (Manipulácia s papierom).
V ponuke Two-Sided (Obojstranne) zvoľte položku Long-edged binding (Väzba na dlhšom okraji)
alebo Short-edged binding (Väzba na kratšom okraji).
Zvoľte položku All Pages (Všetky Strany) a kliknite na Print (Tlač).
64
2
Ovládač a softvér
 Systém Mac OS X 10.5.x a 10.6.x
a
b
c
d
Vyberte možnosť Layout (Rozloženie).
V ponuke Two-Sided (Obojstranne) zvoľte položku Long-edge binding (Väzba na dlhšom okraji)
alebo Short-edge binding (Väzba na kratšom okraji). Políčko Two-Sided (Obojstranne) sa
automaticky označí.
Vyberte možnosť Paper Handling (Manipulácia s papierom).
V ponuke Pages To Print (Tlačiť Strany) zvoľte položku All Pages (Všetky Strany) a kliknite na Print
(Tlač). Tlačiť môžete na obidve strany papiera.
65
2
Ovládač a softvér
Status Monitor
2
Táto funkcia zobrazuje stav zariadenia (všetky chyby, ktoré sa môžu objaviť) počas tlače. Ak chcete zapnúť
funkciu Status Monitor, postupujte podľa týchto krokov:
 Systém Mac OS X 10.4.11
a
Spustite aplikáciu Printer Setup Utility (Nástroj Nastavenie tlače) (v ponuke Go (Prejsť na) zvoľte
Applications (Aplikácie), Utilities (Obslužné programy)), a potom vyberte zariadenie.
b
Kliknite na Utility (Nástroje) a funkcia Status Monitor sa spustí.
 Systém Mac OS X 10.5.x
a
Spustite System Preferences (Predvoľby systému), zvoľte Print & Fax (Tlač a faxovanie), a potom
zvoľte zariadenie.
b
Kliknite na Open Print Queue... (Otvoriť tlačovú radu…), a potom kliknite na Utility (Nástroje).
Status Monitor sa spustí.
 Systém Mac OS X 10,6.x
a
Spustite System Preferences (Predvoľby systému), zvoľte Print & Fax (Tlač a faxovanie), a potom
zvoľte zariadenie.
b
Kliknite na Open Print Queue... (Otvoriť tlačovú radu…), a potom kliknite na Printer Setup
(Nastavenie tlačiarne). Zvoľte kartu Utility (Nástroje) a kliknite na Open Printer Utility (Otvoriť
program tlačiarne). Status Monitor sa spustí.
66
2
Ovládač a softvér
Odinštalovanie ovládača tlačiarne
2
Podľa nasledujúcich krokov odinštalujte nainštalovaný ovládač tlačiarne.
Poznámka
2
• Nie je to možné, ak ste ovládač tlačiarne nainštalovali použitím funkcie Pridať tlačiareň 1 v systéme
Windows.
• Po odinštalovaní sa odporúča reštartovať počítač, aby sa odstránili súbory použité počas odinštalovania.
1
Pridať tlačiareň pre používateľov OS Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2
Ovládač tlačiarne OS Windows®
a
Kliknite na tlačidlo štart, prejdite na položku Všetky programy 1, Brother a vyberte názov vášho
zariadenia.
b
c
Kliknite na Odinštalovanie.
1
Postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.
Programy pre používateľov systému Windows® 2000
Ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh
Systém Mac OS X 10.4.11
a
b
2
2
Prihláste sa ako „Administrator“ (Správca).
Spustite aplikáciu Printer Setup Utility (Nástroj Nastavenie tlače) (v ponuke Go (Prejsť na) zvoľte
Applications (Aplikácie), Utilities (Obslužné programy)), a potom kliknutím na tlačidlo Delete
(Odstrániť) vyberte tlačiareň, ktorú chcete odstrániť.
Systém Mac OS X 10.5.x a 10.6.x
a
b
Prihláste sa ako „Administrator“ (Správca).
c
Kliknite na OK 1.
1
2
2
V ponuke Apple vyberte možnosť System Preferences (Predvoľby systému). Kliknite na položku
Print & Fax (Tlač a faxovanie), a potom kliknutím na tlačidlo - vyberte tlačiareň, ktorú chcete odstrániť.
Delete Printer (Odstrániť Tlačiareň) používatelia systému Mac OS X 10.6.x
67
Ovládač a softvér
Softvér
2
Softvér pre siete
2
Viac informácií o softvéri pre sieťovú správu nájdete v Kapitole 1 v dokumente Príručka sieťových aplikácií.
68
2
3
Ovládací panel
3
Ovládací panel
3
Na ovládacom paneli zariadenia sa nachádza podsvietený displej s tekutými kryštálmi (LCD displej), sedem
tlačidiel a dve diódy emitujúce svetlo (LED diódy). LCD displej má dva riadky, v každom dokáže zobraziť 16
znakov a je možné ho naklopiť do vertikálnej polohy. Uhol LCD displeja môžete nastaviť jeho naklopením.
Zobrazená ilustrácia vychádza z modelu HL-4570CDW.
69
3
Ovládací panel
Tlačidlá
3
Pomocou siedmich tlačidiel môžete ovládať základné operácie zariadenia a meniť rôzne nastavenia tlačiarne
(Go, Cancel, Secure, +, -, Back, OK).
Tlačidlo
Úkony
Go
Vymazanie chybových hlásení.
3
Pozastavenie a pokračovanie v tlači.
Prepnutie do režimu opakovanej tlače.
Cancel
Zastavenie a zrušenie prebiehajúcej tlačovej úlohy.
Opustenie ponuky ovládacieho panela, ponuky opakovanej tlače, bezpečnej tlače
alebo priamej tlače.
Secure
Výber ponuky Bezpečná tlač.
+
Posun dozadu v ponukách a dostupných možnostiach.
Zadávanie a zvyšovanie čísel.
-
Posun dopredu v ponukách a dostupných možnostiach.
Zadávanie a znižovanie čísel.
Back
Návrat o krok späť v štruktúre ponuky.
OK
Výber ponuky ovládacieho panela.
Potvrdenie vybratých ponúk a nastavení.
Go
3
Stlačením tlačidla Go môžete pozastaviť tlač. Opätovným stlačením tlačidla Go sa tlač znova spustí. Počas
pozastavenia je zariadenie v režime offline.
Stlačením tlačidla Go si môžete vybrať zobrazenú možnosť v poslednej úrovni ponuky. Po zmene nastavenia
sa zariadenie vráti do stavu Pripravené.
Ak zostali v pamäti zariadenia nejaké údaje, stlačením tlačidla Go ich vytlačíte.
Stlačením tlačidla Go môžete odstrániť niektoré upozornenia na chybu. Všetky ďalšie chyby odstráňte podľa
inštrukcií na ovládacom paneli alebo informácií uvedených v časti Riešenie problémov na strane 148.
Do režimu opakovanej tlače môžete zariadenie prepnúť stlačením tlačidla Go a jeho podržaním po dobu 4
sekúnd. (Viac informácií nájdete v časti Opätovná tlač dokumentov na strane 76.)
Poznámka
• Vami vybraté možnosti sú zobrazené s hviezdičkou na konci displeja. Keďže hviezdička označuje, aké
nastavenia ste vybrali, pri prezeraní LCD displeja ľahko zistíte aktuálne nastavenia.
• Stlačením tlačidla Cancel v režime pozastavenia sa už zvyšné údaje nevytlačia. Po zrušení tlačovej úlohy
sa zariadenie vráti do stavu Pripravené.
70
Ovládací panel
Cancel
3
Stlačením tlačidla Cancel môžete zrušiť spracovanie alebo tlač údajov. LCD displej zobrazuje
Rusenie tlace, pokým nie je úloha zrušená. Ak chcete zrušiť všetky úlohy, stlačte tlačidlo Cancel po dobu
približne 4 sekúnd, kým sa na LCD displeji nezobrazí správa Zrus. vs. ulohy, a potom ho uvoľnite.
Po zrušení tlačovej úlohy sa zariadenie vráti do režimu Pripravené.
Stlačenie tlačidla Cancel spôsobí opustenie ovládacieho panela a návrat zariadenia do stavu Pripravené.
3
Secure
3
Ak chcete tlačiť bezpečné údaje chránené heslom, stlačte tlačidlo Secure. Viac informácií nájdete v časti
Tlač bezpečných údajov na strane 77.
Tlačidlo + alebo -
3
Posun medzi ponukami na LCD displeji
3
Stlačením tlačidla + alebo - v stave Pripravené prejde zariadenie do režimu offline a na LCD displeji sa
zobrazí ponuka ovládacieho panela.
Stlačením tlačidla sa posuniete medzi ponukami a možnosťami. Podržte tlačidlo, kým neuvidíte požadované
nastavenie.
Zadávanie čísel
3
Čísla môžete zadať dvomi spôsobmi. Stlačením tlačidla + alebo - sa budete pohybovať nahor alebo nadol po
jednom čísle, podržaním tlačidla + alebo - sa budete pohybovať rýchlejšie. Ak uvidíte požadované číslo,
stlačte tlačidlo OK.
Back
3
Stlačením tlačidla Back v stave Pripravené prejde zariadenie do režimu offline a na LCD displeji sa zobrazí
ponuka ovládacieho panela.
Stlačením tlačidla Back sa môžete vrátiť z aktuálnej úrovne ponuky na predchádzajúcu.
Tlačidlo Back umožňuje pri nastavovaní čísel vybrať predošlé číslo.
Ak vyberiete nastavenie, ktoré nie je označené hviezdičkou (nestlačili ste tlačidlo OK), tlačidlom Back sa
vrátite na predchádzajúcu úroveň ponuky s pôvodným nastavením.
71
Ovládací panel
OK
3
Stlačením tlačidla OK v stave Pripravené prejde zariadenie do režimu offline a na LCD displeji sa zobrazí
ponuka ovládacieho panela.
Stlačením tlačidla OK môžete vybrať zobrazenú ponuku alebo možnosť. Po zmene nastavenia sa na LCD
displeji zobrazí správa Prijate a zariadenie sa vráti na predchádzajúcu úroveň ponuky.
3
Poznámka
Vami vybraté možnosti sú zobrazené s hviezdičkou na konci displeja. Keďže hviezdička označuje, aké
nastavenia ste vybrali, pri prezeraní LCD displeja ľahko zistíte aktuálne nastavenia.
72
Ovládací panel
LED diódy
3
LED diódy slúžia ako svetelné ukazovatele stavu zariadenia.
LED dióda údajov (zelená)
3
Signalizácia LED diódy
Význam
Svieti
Údaje sa nachádzajú v pamäti zariadenia.
Bliká
Príjem alebo spracovanie údajov.
Nesvieti
V pamäti neostali žiadne údaje.
LED dióda Error (oranžová)
3
3
Signalizácia LED diódy
Význam
Bliká
Nastal problém so zariadením.
Nesvieti
Zariadenie nemá žiadny problém.
73
Ovládací panel
LCD displej
3
LCD displej ukazuje aktuálny stav zariadenia. Keď použijete tlačidlá na ovládacom paneli, LCD displej zmení
zobrazenie.
Ak nastanú problémy, na LCD displeji sa zobrazia chybové hlásenia, správa údržby alebo správa služby Call
service, ktoré upozorňujú na potrebu vykonať príslušný úkon. (Ďalšie informácie o týchto správach nájdete v
časti Správy na LCD displeji na strane 149.)
Podsvietenie displeja
3
3
Svetlo
Význam
Nesvieti
Zariadenie je vypnuté alebo v stave spánku.
Zelená (všeobecné, chyba,
nastavenie)
Pripravená na tlač
Tlač
Zahrievanie
Nastal problém so zariadením.
Výber ponuky, (ponuka ovládacieho panela, ponuka opakovanej tlače alebo
ponuka priamej tlače)
Zrušenie tlačovej úlohy
Pozastaviť
Správy na LCD displeji
3
Správa na LCD displeji označuje aktuálny stav zariadenia počas bežnej prevádzky.
Pripravena
Ko Yo Mn Co
Značky o a n označujú stav každej tonerovej kazety, čiernej (K), žltej (Y), purpurovej (M) a azúrovej (C) (kde
symbol n znamená blikanie). Keď značka bliká (n), príslušná tonerová kazeta sa blíži ku koncu svojej
životnosti. Keď je už nevyhnutné vymeniť tonerovú kazetu, príslušná značka o zmizne.
Značka indikuje intenzitu bezdrôtového signálu pomocou štyroch úrovní. ( Indikátor znamená žiadny
signál, znamená slabý signál, znamená stredne silný signál a silný signál.) (Iba HL-4570CDW(T))
Ak nastala chyba, druh chyby sa najprv zobrazí v prvom riadku správy na LCD displeji, ako je znázornené
nižšie.
Hlásenia v druhom riadku zobrazuje informáciu pre odstránenie chyby.
Otvoreny kryt
Zatvorte predny
74
Ovládací panel
Hlásenia o stave zariadenia
3
Nasledujúca tabuľka obsahuje aktuálny stav zariadenia počas bežnej prevádzky:
Správa stavu zariadenia
Význam
Ochladzovanie
Zariadenie sa ochladzuje.
Zrusenie ulohy
Zrušenie tlačovej úlohy.
3
Zrus. vs. ulohy
Ignorovat udaje
Zariadenie ignoruje údaje spracované ovládačom PS.
Pozastavit
Zariadenie dočasne prerušilo úkony. Stlačením tlačidla Go obnovíte tlač.
Cakajte, prosim
Zariadenie sa zahrieva.
Zariadenie vykonáva proces kalibrácie.
1
Prebieha tlac
Prebieha tlač.
Pripravena
Pripravená na tlač.
Spanok
V režime spánku (režim úspory energie). Zariadenie sa správa, ako keby bolo
vypnuté.
Rezim spanku 1
V režime hlbokého spánku (ešte výraznejšia úspora energie než v režime
spánku). Zariadenie sa správa, ako keby bolo vypnuté. Ak zariadenie dlhšie
neprijíma údaje v režime spánku, automaticky aktivuje režim hlbokého
spánku.
((Iba HL-4570CDW(T)) Ak je aktívna bezdrôtová sieť, zariadenie sa neprepne do režimu hlbokého spánku. Ak chcete zablokovať bezdrôtovú sieť,
zmeňte nastavenie položky WLAN nemozne na Vypnute. (Pozrite časť Siet pre používateľov HL-4570CDW(T) na strane 85.)
75
Ovládací panel
Opätovná tlač dokumentov
3
Opakovaná tlač poslednej úlohy
3
Údaje poslednej tlačovej úlohy môžete opakovane vytlačiť bez ich odoslania z počítača.
Poznámka
• Funkcia opakovane tlačenia nie je dostupná vtedy, keď je zapnutá funkcia Secure Function Lock 2.0. Viac
informácií o funkcii Secure Function Lock 2.0 nájdete v Kapitole 6 v dokumente Príručka sieťových
aplikácií.
3
• Ak zariadenie nemá dostatok pamäte na zaradenie tlačovej úlohy, dokument nevytlačí.
• Ak chcete pokračovať v používaní ovládacieho panela a počkáte 30 sekúnd, LCD displej automaticky
opustí nastavenie Opakovanie tlace.
• Viac informácií o nastavení ovládača tlačiarne nájdete v časti Karta Rozšírené na strane 39.
• Po vypnutí tlačiarne sa posledné tlačové údaje vymažú.
Ako opakovane vytlačiť poslednú tlačovú úlohu
3
Poznámka
Ak tlačíte použitím ovládača tlačiarne pre systém Windows® dodaného so zariadením, nastavenia funkcie
Použiť opätovnú tlač v ovládači tlačiarne majú prednosť pred nastavením vykonaným prostredníctvom
ovládacieho panela. (Viac informácií nájdete v časti Použiť opakovanú tlač na strane 42.)
a
Skontrolujte, či je nastavenie Opakovanie tlace nastavené na Zapnute a použitím tlačidiel na
ovládacom paneli vstúpte do ponuky Vseob. nastav..
b
Stlačte tlačidlo Go na asi 4 sekundy, a potom ho uvoľnite. Skontrolujte, či sa na LCD displeji zobrazuje
Opakovanie tlace.
c
d
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Tlac. Stlačte tlačidlo OK.
e
Stlačte tlačidlo OK alebo Go.
Stlačením tlačidla + zadáte počet kópií, ktoré chcete. Hodnotu položky Kopie môžete nastaviť z
rozsahu 1 až 999.
76
Ovládací panel
Tlač bezpečných údajov
3
Bezpečné údaje
3
Bezpečné dokumenty sú chránené heslom a môžu ich vytlačiť iba ľudia, ktorí toto heslo poznajú. Ak
dokument odošlete na tlač, zariadenie ho nevytlačí. Ak chcete vytlačiť dokument, musíte použiť ovládací
panel zariadenia (s heslom). Bezpečné údaje sa vymažú po prvom vytlačení.
3
Ak je oblasť na zoradenie údajov plná, na LCD displeji sa zobrazí Nestaci pamat. Stlačením tlačidla
Cancel sa vrátite do stavu Pripravené.
Pomocou ovládacieho panelu alebo aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)
môžete vymazať zoradené údaje.
Poznámka
• Bezpečné údaje sa vymažú po vypnutí zariadenia.
• Ak chcete pokračovať v používaní ovládacieho panela a počkáte 30 sekúnd, LCD displej automaticky
opustí nastavenie Bezpečná tlač.
• Viac informácií o nastaveniach ovládača tlačiarne a postupe, ako vytvoriť bezpečné údaje nájdete v časti
Bezpečná tlač na strane 40 (pre ovládač tlačiarne systému Windows®), Rozšírené možnosti na strane 49
(pre ovládač tlačiarne BR-Script systému Windows®) alebo Bezpečná tlač na strane 57 (pre ovládač
tlačiarne pre počítače Macintosh).
Ako tlačiť bezpečné údaje
a
b
c
d
e
f
g
3
Stlačte tlačidlo Secure.
Stlačením tlačidla + alebo - vyberiete používateľské meno. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - vyberiete tlačovú úlohu. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zadajte heslo. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Tlac. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zadáte počet kópií, ktoré chcete.
Stlačte tlačidlo OK alebo Go.
77
Ovládací panel
Tabuľka ponuky
3
K dispozícii máte osem ponúk. Viac informácií o možnostiach dostupných v každej ponuke nájdete v tabuľke
zobrazenej nižšie.
Ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadny úkon pomocou ovládacieho panela, LCD displej sa vráti automaticky
do stavu Pripravené.
3
Poznámka
Názvy zásobníkov papiera na LCD displeji ovládacieho panela sú nasledujúce.
• Štandardný zásobník papiera: zasobnik 1
• Viacúčelový zásobník: VU
• Voliteľný spodný zásobník: zasobnik 2
Info o zariad.
Vedľajšia ponuka
Možnosti ponuky Možnosti
Popisy
Nastavenia tlace
Vytlačí sa strana s nastaveniami tlačiarne.
Tlac siet. nast.
Vytlačí sa zoznam konfigurácie siete.
Vytl.WLAN správu
Vytlačí sa výsledok diagnostiky pripojenia k
bezdrôtovej LAN sieti.
(Iba HL-4570CDW(T))
Skuska tlace
Vytlačí sa testovacia strana.
Demo tlac
Vytlačí sa ukážkový list.
Tlc kon bodiek
Vytlačí sa kontrolný list chybových bodov valca.
Tlac typu pisma
HP LaserJet
Vytlačí sa zoznam písiem a ukážky jazyka HP
LaserJet.
BR-Script 3
Vytlačí sa zoznam písiem a ukážky jazyka BR-Script.
Zobrazí sa sériové číslo zariadenia.
Seriove cislo
Verzia
Pocet stran
Pocit. obrazkov
Hlavna verzia
Zobrazí sa verzia hlavného firmvéru.
Vedlajsia verzia
Zobrazí sa verzia vedľajšieho firmvéru.
Velkost RAM
Zobrazí sa veľkosť pamäte zariadenia.
Celkovo
Zobrazí sa aktuálny počet vytlačených strán.
Farebne
Zobrazí sa aktuálny počet farebne vytlačených strán.
Ciernobielo
Zobrazí sa aktuálny počet čiernobielo vytlačených
strán.
Cierna (K)
Zobrazí sa počet obrázkov vytlačených čiernou
farbou.
Azurova (C)
Zobrazí sa počet obrázkov vytlačených azúrovou
farbou.
Purpurova (M)
Zobrazí sa počet obrázkov vytlačených purpurovou
farbou.
Zlta (Y)
Zobrazí sa počet obrázkov vytlačených žltou farbou.
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
78
Ovládací panel
Info o zariad. (Pokračovanie)
Vedľajšia ponuka
Možnosti ponuky Možnosti
Zobrazí sa počet strán vytlačených jednotkou valca.
Pocitadlo valca
Zivot. dielov
Reset zivot diel
(Zobrazí sa len vtedy,
ak jednotka valca alebo
pásu prekročila svoju
menovitú životnosť.)
Popisy
Zivotn. valca
Zobrazí sa zostávajúca životnosť jednotky valca.
Zivotnost pasu
Zobrazí sa zostávajúca životnosť jednotky pásu.
Zivot. PF Kit MP
Zobrazí sa počet zostávajúcich strán pri tlači s PF Kit
MP.
Zivotn. PF Kit 1
Zobrazí sa počet zostávajúcich strán pri tlači s PF Kit
1.
Zivot. PF Kit2
Zobrazí sa počet zostávajúcich strán pri tlači s PF Kit
2.
Zivot. zap. j.
Zobrazí sa počet zostávajúcich strán životnosti
zapekacej jednotky.
Zivotnost lasera
Zobrazí sa počet zostávajúcich strán životnosti
laserovej jednotky.
Jednotka valca
Vynuluje životnosť jednotky valca. Správa sa objaví,
ak vymeníte jednotku valca.
Jednotka pasu
Vynuluje životnosť jednotky pásu. Správa sa objaví,
ak vymeníte jednotku pásu.
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
79
3
Ovládací panel
Zasob. na papier
3
Vedľajšia ponuka
Možnosti
Popisy
Pouzity zasob.
Auto*/Iba MP/
Iba zasobnik 1/
Iba zasobnik 2
Vyberie sa vami používaný zásobník.
Manual. pod.
Vypnute*/Zapnute
Vyberie sa manuálne podávanie papiera.
Priorita
(bez nainštalovaného zásobníka
2) MP>ZAS.1*/ZAS.1>MP
Ak ste v Pouzity zasob. zvolili Auto: Vyberie
sa poradie, v ktorom bude zariadenie používať
zásobníky obsahujúce papier s rovnakou
veľkosťou.
(s nainštalovaným zásobníkom 2)
MP>Zas.1>Zas.2*/
MP>Zas.2>Zas.1/
Zas.1>Zas.2>MP/
Zas.2>Zas.1>MP/
Zas.1>Zas.2/
Zas.2>Zas.1/
Zas.1>MP>Zas.2/
Zas.2>MP>Zas.1
3
Najprv MP
Vypnute*/Zapnute
Vyberie sa prednostné podávanie papiera z
viacúčelového zásobníka.
Duplex
Vypnute*/Zap.(Dlhy)/
Zap.(Kratky)
Vyberie, či bude tlačiareň automaticky tlačiť na obe
strany papiera.
Velkost pre MP
Vsetky*/Letter/Legal/A4...
Vyberie veľkosť papiera, ktorý ste vložili do
viacúčelového zásobníka.
Velkost zas. 1
Vsetky*/Letter/Legal/A4...
Vyberie veľkosť papiera, ktorý ste vložili do
štandardného zásobníka.
Velkost zas. 2
Vsetky*/Letter/Legal/A4...
Vyberie veľkosť papiera, ktorý ste vložili do
voliteľného spodného zásobníka.
(Iba HL-4150CDN/
HL-4570CDW(T))
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
80
Ovládací panel
Vseob. nastav.
Vedľajšia ponuka
3
Možnosti ponuky
Možnosti
Popisy
Anglicky*/Français...
Zmení jazyk LCD displeja podľa
vašej krajiny.
Cas spanku
0/1/2/3*/4/5...Min
Nastaví čas pre návrat do režimu
úspory energie.
Uspora tonera
Vypnute*/Zapnute
Zvýši výťažnosť tonerové kazety.
Tlacid. Repeat
0.1*/0.4/0.6/0.8/1.0/
1.4/1.8/2.0 sek.
Nastaví čas, ako rýchlo sa bude
meniť správa na LCD displeji počas
intervalu držania tlačidla + alebo -.
Rolovan. sprav
Uroven 1*/Uroven 2.../Uroven 10
Nastaví čas v sekundách, ako rýchlo
sa bude posúvať správa naprieč LCD
displejom. Úroveň 1 = 0,2 sekundy
až Úroveň 10 = 2,0 sekundy.
LCD kontrast
-nnonn+
Upraví kontrast LCD displeja.
Auto Online
Zapnute*/Vypnute
Nastaví zariadenie do režimu, ktorý
sa automaticky vráti do režimu
Pripravené.
Nast. zamknut
Vypnute*/Zapnute
Pomocou hesla zmení nastavenia
uzamknutia panela na Zapnute
alebo Vypnute.
Opakovanie tlace
Vypnute*/Zapnute
Nastavenia opakovanej tlače zmení
na Zapnute alebo Vypnute.
Auto*/USB/Siet
Zvolí sa vami používané rozhranie.
Miestny jazyk
Ekologicke
Ovlad. panelu
Rozhranie
Vybrat
3
Ak zvolíte voľbu Auto, zariadenie
automaticky zmení rozhranie na USB
alebo Ethernet v závislosti od toho,
cez ktoré rozhranie prijíma dáta.
Auto cas IF
1/2/3/4/5*.../99 (sek.)
Musíte nastaviť dobu uplynutia
časového limitu funkcie
automatického výberu rozhrania.
Vstupny buffer
Uroven 1/2/3/4*.../7
Zvýši alebo zníži kapacitu vstupnej
pamäte.
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
81
Ovládací panel
Ponuka tlace
Vedľajšia ponuka
Emulacia
Možnosti ponuky
Možnosti
Popisy
Auto*/HP LaserJet/
BR-Script 3
Vyberie sa vami používaný režim
emulácie.
Ak zvolíte voľbu Auto, zariadenie
automaticky zmení režim emulácie.
Ak zvolíte voľbu inú ako Auto, každý
režim emulácie bude zafixovaný.
Auto pokracuj
Vypnute*/Zapnute
Zvolí, či sa má odstrániteľná chyba
automaticky odstrániť.
Farba vystupu
Auto*/Farba/Mono
Nastavuje farbu výstupu.
Typ media
Obyc. papier*/
Hruby papier/
Hrubsi papier/
Tenky papier/
Recykl. papier/
Kancel. papier/
Obalky/
Hruba obalka/
Tenka obalka/
Hagaki/Stitok/
Leskly papier
Nastavte typ papiera.
Papier
Letter/Legal/A4*/
Executive/Com-10/DL/
JIS B5/B5/A5/A5 L/
JIS B6/B6/A6/Monarch/
C5/Folio/DL L/Hagaki
Nastavte veľkosť papiera.
Kopie
1*/2.../999
Nastavte počet vytlačených strán.
Orientacia
Na vysku*/Na sirku
Toto zariadenie dokáže tlačiť
dokumenty na výšku alebo na šírku.
Vazba na okraj X -500/-499.../0*.../499/
500Bodky
Posúva začiatočnú pozíciu tlače
(ľavý horný roh strany) vodorovne od
-500 (vľavo) do +500 (vpravo) bodov
pri rozlíšení 300 dpi.
Vazba na okraj Y -500/-499.../0*.../499/
500Bodky
Posúva začiatočnú pozíciu tlače
(ľavý horný roh strany) zvislo od -500
(nahor) do+500 (nadol) bodov pri
rozlíšení 300 dpi.
Umiest. tlace
Auto FF
Vypnute*/Zapnute
Umožňuje tlačiť zvyšné údaje bez
stlačenia tlačidla Go.
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
82
3
Ovládací panel
Ponuka tlace (Pokračovanie)
Vedľajšia ponuka
Možnosti ponuky
Možnosti
HP LaserJet
Cislo pisma
I000.../I059*.../I071
Rozostupy pisma
0.44/10*.../99.99
Bod pisma
4.00/12*.../999.75
Znakova sada
PC-8*...
Nastaví sadu symbolov alebo
znakov.
3
Vytlačí kódovú tabuľku.
Ak sa na LCD displeji zobrazí
hlásenia Zmenit emulaciu, zvoľte
v ponuke
Ponuka tlace/Emulacia
nastavenie Auto alebo
HP LaserJet.
(Pozri strana 82.)
Tlac tabulky
BR-Script 3
Popisy
Auto LF
Vypnute*/Zapnute
ZAP.: CR i CR+LF, VYP.: CR i CR
Auto CR
Vypnute*/Zapnute
ZAP.: LF i LF+CR, FF i FF+CR,
alebo
VT i VT+CR
VYP.: LF i LF, FF i FF, alebo VT i
VT
Auto ZALOMIT
Vypnute*/Zapnute
Vyberie, či dôjde k posunu na nový
riadok a návratu tlačovej hlavy, keď
zariadenie dosiahne pravý okraj.
Auto PRESKOCIT
Zapnute*/Vypnute
Vyberie, či dôjde k posunu na nový
riadok a návratu tlačovej hlavy, keď
zariadenie dosiahne spodný okraj.
Lavy okraj
##
Nastaví bok ľavého okraja na
hodnotu 0 až 70 pri 10 cpi.
Pravy okraj
##
Nastaví bok pravého okraja na
hodnotu 10 až 80 pri 10 cpi.
Horny okraj
#.##
Nastaví vzdialenosť horného okraja
od hornej hrany papiera: 0; 0,33; 0,5;
1,0; 1,5 alebo 2,0 palce. Predvolene
nastavená hodnota je 0,5 palca.
Spodny okraj
#.##
Nastaví vzdialenosť spodného
okraja od spodnej hrany papiera: 0;
0,33; 0,5; 1,0; 1,5 alebo 2,0 palce.
Predvolene nastavená hodnota je
0,5 palca.
Ciary
###
Nastaví počet čiar na každej strane v
rozmedzí od 5 do 128.
Chyba tlace
Zapnute*/Vypnute
CAPT
Vypnute*/Zapnute
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
83
Ovládací panel
Siet pre používateľov HL-4140CN a HL-4150CDN
3
Vedľajšia ponuka
Možnosti ponuky
Možnosti
Popisy
TCP/IP
Boot metoda
Auto*/Static/RARP/
BOOTP/DHCP
Vyberie IP metódu, ktorá najviac
vyhovuje vašim potrebám.
IP Adresa
###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1
Zadajte IP adresu.
Maska podsiete
###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1
Zadajte masku podsiete.
Vstupna brana
###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1
Zadajte adresu vstupnej brány.
3
Pokusy o IP Boot 0/1/2/3*.../32767
Špecifikuje počet pokusov získania
IP adresy, keď voľba Boot metoda
toto automatické získavanie
umožňuje.
APIPA
Zapnute*/Vypnute
Automaticky prideľuje IP adresu v
rozsahu adries lokálnej linky. 1
IPv6
Vypnute*/Zapnute
Nastavuje použitie protokolu IPv6.
Ethernet
Auto*/100B-FD/100B-HD/
10B-FD/10B-HD
Vyberie režim linky Ethernet.
Stav
100B-FD aktívny/
100B-HD aktívny/
10B-FD aktívny/
10B-HD aktívny/
Neaktívne
Zobrazí stav linky Ethernet.
Zobrazí sa MAC adresa zariadenia.
MAC adresa
Reset siete
Obnoví pôvodné hodnoty všetkých sieťových nastavení vnútorného tlačového servera.
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
1
### znamená číslo v rozsahu od 000 do 255. Ak je pri pripojení do siete funkcia zariadenia „Boot metóda“ nastavená na hodnotu „Auto“, zariadenie
sa automaticky pokúsi o nastavenie IP adresy a masky podsiete podľa zavádzacieho servera, akými sú DHCP alebo BOOTP. Ak sa nepodarí
nájsť zavádzací server, pridelí sa IP adresa APIPA, napríklad 169. 254. [001-254]. [000-255]. Ak je funkcia zariadenia „Boot metóda“ nastavená
na hodnotu „Static“, na ovládacom paneli zariadenia musíte ručne zadať IP adresu.
84
Ovládací panel
Siet pre používateľov HL-4570CDW(T)
Podponuka 1 Podponuka 2 Možnosti ponuky
Možnosti
Popisy
Kab. LAN
Boot metoda
Auto*/Static/RARP/
BOOTP/DHCP
Vyberie IP metódu, ktorá najviac
vyhovuje vašim potrebám.
IP Adresa
###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1
Zadajte IP adresu.
Maska podsiete
###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1
Zadajte masku podsiete.
Vstupna brana
###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1
Zadajte adresu vstupnej brány.
TCP/IP
3
Pokusy o IP Boot 0/1/2/3*.../32767
Špecifikuje počet pokusov
získania IP adresy, keď voľba
Boot metoda toto automatické
získavanie umožňuje.
APIPA
Zapnute*/Vypnute
Automaticky prideľuje IP adresu
v rozsahu adries lokálnej linky. 1
IPv6
Vypnute*/Zapnute
Nastavuje použitie protokolu
IPv6.
Ethernet
Auto*/100B-FD/100B-HD/
10B-FD/10B-HD
Vyberie režim linky Ethernet.
Stav kabl siet
100B-FD aktívny/
100B-HD aktívny/
10B-FD aktívny/
10B-HD aktívny/
Neaktívne/ODPOJENÉ
Zobrazí stav linky Ethernet.
Zobrazí sa MAC adresa
zariadenia.
MAC adresa
Predvol. nast. Obnoví pôvodné hodnoty nastavení káblovej siete vnútorného tlačového servera.
LAN povolena
Zapnute*/Vypnute
Vyberie režim linky Ethernet.
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
85
Ovládací panel
Siet pre používateľov HL-4570CDW(T) (Pokračovanie)
Podponuka 1 Podponuka 2 Možnosti ponuky
Možnosti
Popisy
WLAN
Boot metoda
Auto*/Static/RARP/
BOOTP/DHCP
Vyberie IP metódu, ktorá najviac
vyhovuje vašim potrebám.
IP Adresa
###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1
Zadajte IP adresu.
Maska podsiete
###.###.###.###
(000.000.000.000)* 1
Zadajte masku podsiete.
###.###.###.###
Zadajte adresu vstupnej brány.
TCP/IP
Vstupna brana
3
(000.000.000.000)* 1
Pokusy o IP Boot 0/1/2/3*.../32767
Špecifikuje počet pokusov
získania IP adresy, keď voľba
Boot metoda toto automatické
získavanie umožňuje.
APIPA
Zapnute*/Vypnute
Automaticky prideľuje IP adresu
v rozsahu adries lokálnej linky. 1
IPv6
Vypnute*/Zapnute
Aktivuje alebo deaktivuje
protokol IPv6.
Nastav pomoc
Konfiguruje nastavenia
bezdrôtovej siete pomocou
sprievodcu nastavením.
WPS/AOSS
Konfiguruje nastavenia
bezdrôtovej siete pomocou
metódy WPS alebo AOSS™.
WPS w/Kód PIN
Konfiguruje nastavenia
bezdrôtovej siete pomocou
WPS s kódom PIN.
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
86
Ovládací panel
Siet pre používateľov HL-4570CDW(T) (Pokračovanie)
Podponuka 1 Podponuka 2 Možnosti ponuky
WLAN
Stav WLAN
(Pokračovanie)
(Zobrazí sa
len vtedy, ak
je funkcia
WLAN
nemozne
nastavená na
možnosť
Zapnute.)
Možnosti
Popisy
Stav
Zobrazí stav bezdrôtovej linky
Ethernet.
Signal
Keď je voľba Stav nastavená
na Aktívne, zobrazuje stav
signálu.
Kanal
Keď je voľba Stav nastavená
na Aktívne, zobrazuje
používaný kanál.
Rychlost
Keď je voľba Stav nastavená
na Aktívne, zobrazuje rýchlosť
pripojenia.
SSID
Zobrazí SSID [používa
maximálne 32 číslic a znaky 0-9,
a-z a A-Z v hodnote ASCII]
Rezim komunik.
3
Ad-hoc*/Infrastruktura Zobrazí aktuálny režim
komunikácie.
Zobrazí sa MAC adresa
zariadenia.
MAC adresa
Predvol. nast. Obnoví pôvodné hodnoty bezdrôtových sieťových nastavení vnútorného tlačového
servera.
WLAN nemozne
Vypnute*/Zapnute
Zapne alebo vypne rozhranie
bezdrôtového pripojenia.
Reset siete Obnoví pôvodné hodnoty všetkých sieťových nastavení vnútorného tlačového servera.
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
1
### znamená číslo v rozsahu od 000 do 255. Ak je pri pripojení do siete funkcia zariadenia „Boot metóda“ nastavená na hodnotu „Auto“, zariadenie
sa automaticky pokúsi o nastavenie IP adresy a masky podsiete podľa zavádzacieho servera, akými sú DHCP alebo BOOTP. Ak sa nepodarí
nájsť zavádzací server, pridelí sa IP adresa APIPA, napríklad 169. 254. [001-254]. [000-255]. Ak je funkcia zariadenia „Boot metóda“ nastavená
na hodnotu „Static“, na ovládacom paneli zariadenia musíte ručne zadať IP adresu.
87
Ovládací panel
Ponuka Reset
3
Zobrazené na displeji
Popis
Siet
Obnoví pôvodné hodnoty všetkých sieťových nastavení vnútorného tlačového servera.
Reset tlaciar.
Vynuluje zariadenie a všetky nastavenia tlačiarne (vrátane nastavení príkazov) zmení späť
na nastavenia, ktoré ste vykonali použitím tlačidiel ovládacieho panela.
Tovar. nast.
Vynuluje zariadenie a všetky nastavenia tlačiarne (vrátane nastavení príkazov) vráti do
pôvodného stavu.
3
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
Korekcia farieb
Vedľajšia ponuka
3
Možnosti ponuky
Možnosti
Popisy
Normálna*/Nízka/Vypnuté Nastaví časový interval, v ktorom
chcete vykonať automatickú
korekciu farieb
Frekvencia
Kalibrovat
Vykoná kalibráciu, aby bolo možné
skontrolovať farby. (Pozrite časť
Kalibrácia farieb na strane 91.)
Reset
Vráti parametre kalibrácie do
pôvodného stavu. (Pozrite časť
Kalibrácia farieb na strane 91.)
Auto registr.
Registracia
Automaticky upraví pozíciu tlače pre
každú farbu. (Pozrite časť
Automatická registrácia
na strane 91.)
Manual. registr
Tlac grafu
Vytlačí graf na ručnú registráciu
farieb. (Pozrite časť Manuálna
registrácia na strane 92.)
Kalibr. farieb
Nastav. registr. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Purpur. vlavo
Azurova vlavo
Zlta vlavo
Purpur. stred
Azurova stred
Zlta stred
Purpur.vpravo
Azurova vpravo
Zlta vpravo
Zadajte správnu hodnotu grafu, ktorý
ste vytlačili použitím funkcie
Tlac grafu. (Pozrite časť
Manuálna registrácia na strane 92.)
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
88
Ovládací panel
Priama tlac
Vedľajšia ponuka
3
Možnosti ponuky
Možnosti
Popisy
Velk. papiera
Letter/Legal/A4*/
Executive/JIS B5/B5/
A5/A5 L/JIS B6/B6/A6/
Folio
Nastaví veľkosť papiera pre priamu
tlač.
Typ media
Obyc. papier*/
Hruby papier/
Hrubsi papier/
Tenky papier/
Recykl. papier/
Kancel. papier/
Leskly papier
Nastaví typ papiera pre priamu tlač.
Viacero stran
1 na 1*/2na1/4na1/9na1/
16na1/25na1/
1 na 2x2 str./
1 na 3x3 str./
1 na 4x4 str./
1 na 5x5 str.
Nastaví vzor pri tlači viacerých strán
na jeden list alebo jednej strany na
viacero listov.
Orientacia
Na vysku*/Na sirku
Toto zariadenie dokáže tlačiť
dokumenty na výšku alebo na šírku.
Zoradit
Zapnute*/Vypnute
Nastavuje použitie tlače so
zoradením.
Kvalita tlace.
Normalna*/Jemne
Nastavuje kvalitu tlače.
Moznost PDF
Dokument*/
Dokum. a znamky/
Dokum. a znacka
Nastavuje informáciu, ktorú chcete
pridať do dokumentu.
Indexova tlac
Jednoduche*/Detaily
Nastaví formát indexu pre priamu
tlač. Ak ste vybrali možnosť
Detaily, tlač bude trvať dlhšie.
(Pozrite časť Tlač údajov z
pamäťovej jednotky USB Flash
prostredníctvom funkcie priamej
tlače na strane 24.)
Pôvodné nastavenia sú vyznačené tučným písmom a hviezdičkou.
89
3
Ovládací panel
Predvolené nastavenia
3
Zariadenie disponuje tromi úrovňami predvolených nastavení; predvolené nastavenia boli nastavené
výrobcom ešte pred prepravou tlačiarne (pozrite časť Tabuľka ponuky na strane 78).
 Pôvodné nastavenia siete
 Továr. nastav.
3
 Reset nastavení
Poznámka
• Predvolené nastavenia nemôžete meniť.
• Počítadlo strán sa nedá zmeniť.
Pôvodné nastavenia siete
3
Ak chcete vrátiť nastavenia tlačového servera do pôvodného stavu (vynulovať všetky informácie, ako
napríklad heslo a IP adresa), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
a
b
c
d
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Siet. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Reset siete. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + vyberiete možnosť Reset.
Stlačením tlačidla + vyberiete možnosť Ano. Zariadenie sa automaticky reštartuje.
Továrenské nastavenia
3
Tlačiareň môžete čiastočne vynulovať na jej predvolené nastavenia. Nastavenia, ktoré sa nevynulujú, sú
Rozhranie, Miestny jazyk, Opakovanie tlace, Nastav. registr., Nast. zamknut, Secure
Function Lock 2.0 a Nastavenia siete:
a
b
c
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Ponuka Reset. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Tovar. nast.. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + vyberiete možnosť Reset.
Reset nastavení
3
Touto operáciou vynulujete všetky nastavenia zariadenia na nastavenia nastavené výrobcom:
a
Odpojte sieťový kábel zo zariadenia. V opačnom prípade sa sieťové nastavenia (ako napr. IP adresa)
nevynulujú.
b
c
d
e
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Ponuka Reset. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačte súčasne tlačidlo + a Cancel. Tlačidlo OK stlačte po tom, ako sa zobrazí Reset. Nastaveni.
Stlačením tlačidla + vyberiete možnosť Reset.
Stlačením tlačidla + vyberiete možnosť Ano. Zariadenie sa automaticky reštartuje.
90
Ovládací panel
Kalibrácia farieb
3
Výstupná intenzita každej farby sa môže líšiť v závislosti od teploty a vlhkosti okolitého prostredia, v ktorom
sa zariadenie nachádza. Kalibrácia pomáha zvýšiť intenzitu farieb.
Poznámka
Ak tlačíte za pomoci ovládača tlačiarne pre systém Windows®, ovládač získa údaje o kalibrácii
automaticky za predpokladu, že obidve voľby Použiť kalibračné údaje a Automaticky získať údaje o
zariadení sú zapnuté. Predvolené nastavenie je zapnuté. Pozrite Kalibrácia farieb na strane 42.
3
Ak tlačíte za pomoci ovládača tlačiarne pre systém Macintosh, musíte kalibráciu vykonať pomocou
Status Monitor. Po zapnutí voľby Status Monitor zvoľte v ponuke Control (Ovládanie) položku Color
Calibration (Kalibrácia farieb). Informácie o zapnutí funkcie Status Monitor nájdete v Status Monitor
na strane 66.
Kalibrácia
a
b
c
d
3
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Korekcia farieb. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Kalibr. farieb. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla OK vyberiete možnosť Kalibrovat.
Stlačením tlačidla + vyberiete možnosť Ano.
Reset
3
Parametre kalibrácie môžete zmeniť späť na továrenské.
a
b
c
d
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Korekcia farieb. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Kalibr. farieb. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Reset. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + vyberiete možnosť Reset.
Automatická registrácia
Registrácia
3
3
Môžete automaticky upraviť pozíciu tlače pre každú farbu.
a
b
c
d
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Korekcia farieb. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Auto registr.. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla OK vyberiete možnosť Registracia.
Stlačením tlačidla + vyberiete možnosť Ano.
91
Ovládací panel
Manuálna registrácia
3
Keď ručne nastavíte registráciu farieb, musíte vytlačiť graf registrácie farieb. Potom musíte nastaviť
parametre zariadenia podľa inštrukcií na registračnom grafe farieb.
Tlač grafu
3
Môžete vytlačiť registračný graf farieb pre ručnú kontrolu registrácie farieb.
a
b
c
3
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Korekcia farieb. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Manual. registr. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Tlac grafu. Stlačte tlačidlo OK.
Nastav. registr.
3
Registráciu farieb môžete opraviť ručne.
a
b
c
d
e
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Korekcia farieb. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Manual. registr. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Nastav. registr.. Stlačte tlačidlo OK.
Registráciu farieb môžete nastaviť pomocou inštrukcií na grafe registrácie farieb.
Stlačte tlačidlo OK.
Frekvencia
3
Môžete nastaviť, ako často dôjde ku korekcii farieb (Kalibrácia farieb a Automatická registrácia). Predvolené
nastavenie je Normálne. Proces korekcie farieb spotrebuje určitý objem tonera.
a
b
c
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Korekcia farieb. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Frekvencia. Stlačte tlačidlo OK.
Stláčaním tlačidla + alebo - zvoľte Normalna, Nízka alebo Vypnute. Stlačte tlačidlo OK.
92
4
Príslušenstvo
4
Toto zariadenie má nasledujúce voliteľné zariadenia. Funkcie zariadenia môžete rozšíriť použitím
nasledujúceho príslušenstva.
Spodný zásobník 1
Pamäťový modul SO-DIMM
LT-300CL
4
Pozrite Spodný zásobník (LT-300CL)
na tejto strane.
1
Pozrite SO-DIMM na strane 94.
HL-4570CDWT je k dispozícii v štandardnej výbave so spodným zásobníkom.
Spodný zásobník (LT-300CL)
4
Nainštalovať sa dá jeden voliteľný spodný zásobník (zásobník 2) a spodný zásobník môže pojať až 500
hárkov 80 g/m2 papiera. Po nainštalovaní voliteľného zásobníka sa do tlačiarne zmestí až 800 hárkov
80 g/m2 papiera. S požiadavkou na zakúpenie jednotky voliteľného spodného zásobníka sa obráťte na
predajcu, u ktorého ste zariadenie kúpili alebo na Brother Customer Service.
Informácie o nastavení nájdete v Príručke používateľa dodávanej spolu s jednotkou spodného zásobníka.
93
Príslušenstvo
SO-DIMM
4
Zariadenie je vybavené 128 MB štandardnej pamäte a jednou zásuvkou pre prídavnú pamäť. Pamäť môžete
zväčšiť až na 384 MB inštalovaním jedného pamäťového modulu SO-DIMM (Small Outline Dual In-line
Memory Module).
4
Typy pamäťových modulov SO-DIMM
4
Do zariadenia môžete použiť nasledujúce typy pamäťových modulov SO-DIMM:
 128 MB Kingston KTH-LJ2015/128
 256 MB Kingston KTH-LJ2015/256
 128 MB Transcend TS128MHP422A
 256 MB Transcend TS256MHP423A
Poznámka
• Viac informácií nájdete na stránke Kingston Technology na adrese http://www.kingston.com/.
• Viac informácií nájdete na stránke Transcend Information na adrese http://www.transcend.com.tw/.
Zariadenie, vo všeobecnosti, používa štandardný pamäťový modul s nasledujúcimi parametrami:
Typ: 144 kolíkov a 16-bitový výstup
Oneskorenie CAS: 4
Frekvencia: 267 MHz (533 Mb/s/kolík) alebo viac
Kapacita: 64, 128 alebo 256 MB
Výška: 30,0 mm
Typ DRAM: DDR2 SDRAM
Poznámka
• Niektoré pamäťové moduly SO-DIMM nebudú v zariadení fungovať.
• Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo službu Brother Customer Service.
94
Príslušenstvo
Inštalácia prídavnej pamäte
4
Poznámka
Vždy pred inštaláciou alebo odstránením pamäťového modulu SO-DIMM prepnite vypínač do polohy
vypnuté.
a
Vypínač zariadenia prepnite do polohy vypnuté a potom zariadenie odpojte zo siete. Zo zariadenia
odpojte všetky káble.
b
Odstráňte plastový (1) a aj kovový (2) kryt modulu SO-DIMM.
4
2
1
c
Pamäťový modul SO-DIMM rozbaľte a uchopte za hrany.
DÔLEŽITÉ
NEDOTÝKAJTE sa pamäťových modulov ani ich povrchu, aby ste predišli možnému poškodeniu
zariadenia statickou elektrinou.
d
Pamäťový modul SO-DIMM držte za hrany a zarovnajte zárezy na pamäťovom module SO-DIMM s
výstupkami na zásuvke. Pamäťový modul SO-DIMM vložte diagonálne (1) a nakláňajte ho k doske
rozhrania, kým s kliknutím nezapadne na svoje miesto (2).
1
2
95
Príslušenstvo
e
Naspäť založte kovový (2), ako aj plastový (1) kryt modulu SO-DIMM.
2
1
4
f
Kábel rozhrania opätovne pripojte k zariadeniu. Zariadenie zapojte do siete a vypínač zariadenia
prepnite do polohy zapnuté.
Poznámka
Vytlačením strany nastavenia tlačiarne, ktorá uvádza aktuálnu veľkosť pamäte, môžete skontrolovať, či
ste pamäťový modul SO-DIMM nainštalovali správne. (Pozrite časť Info o zariad. na strane 78.)
96
5
Bežná údržba
5
Výmena spotrebného materiálu
5
Ak zariadenie udáva, že sa skončila životnosť spotrebného materiálu, je potrebné vymeniť spotrebný
materiál. Nasledujúci spotrebný materiál môžete vymeniť sami:
Tonerová kazeta
Jednotka valca
Pozrite Tonerové kazety na strane 104.
Názov modelu: TN-320BK, TN-325BK, TN-328BK,
TN-320C, TN-325C, TN-328C, TN-320M, TN-325M,
TN-328M, TN-320Y, TN-325Y, TN-328Y
Pozrite Jednotka valca na strane 109.
Názov modelu: DR-320CL
Jednotka pásu
Nádobka na odpadový toner
Pozrite Jednotka pásu na strane 114.
Pozrite Nádobka na odpadový toner na strane 118.
Názov modelu: BU-300CL
Názov modelu: WT-300CL
5
97
Bežná údržba
V stave Pripravené sa na LCD displeji objavia nasledujúce správy. Tieto správy poskytujú rozšírené
upozornenia na výmenu spotrebného materiálu predtým, ako dosiahne koniec životnosti. Ak chcete predísť
nepríjemnostiam, náhradný spotrebný materiál zakúpte ešte pred tým, ako zariadenie prestane tlačiť.
Správy na LCD
displeji
Spotrebný
materiál na
výmenu
Približná životnosť
Návod na výmenu
Názov modelu
Pripravena
Tonerová kazeta,
čierna
2 500 strán 1 2 6
Pozrite stranu 105
TN-320BK 6 TN-325BK 7
TN-328BK 8
Kn Yo Mo Co 5
4 000 strán 1 2 7
6 000 strán 1 2 8
Pripravena
Ko Yo Mo Cn 5
Pripravena
Ko Yo Mn Co 5
Pripravena
Ko Yn Mo Co 5
Tonerová kazeta,
azúrová
Tonerová kazeta,
purpurová
1 500 strán 1 2 6
3 500 strán
TN-320C 6 TN-325C 7
TN-328C 8
127
5
TN-320M 6 TN-325M 7
TN-328M 8
6 000 strán 1 2 8
Tonerová kazeta,
žltá
TN-320Y 6 TN-325Y 7
TN-328Y 8
Blizky kon.valca
Jednotka valca
25 000 strán 1 3 4
Pozrite stranu 110
DR-320CL
Koncí jedn. pásu
Jednotka pásu
50 000 strán 1
Pozrite stranu 114
BU-300CL
Koncí odp. ton.
Nádobka na
odpadový toner
50 000 strán 1
Pozrite stranu 118
WT-300CL
1
Jednostranné listy veľkosti A4 alebo Letter.
2
Približná kapacita kazety sa uvádza v súlade s normou ISO/IEC 19798.
3
1 strana na úlohu
4
Životnosť valca je približná a môže sa líšiť podľa typu používania.
5
Značka n znamená blikanie.
6
Štandardná tonerová kazeta
7
Veľkokapacitná kazeta
8
Super veľká veľkokapacitná kazeta (len HL-4570CDW(T))
98
Bežná údržba
Zariadenie je potrebné pravidelne čistiť a ak sa na LCD displeji zobrazia nasledujúce správy, vymeniť
spotrebný materiál.
Správy na LCD
displeji
Spotrebný
materiál na
výmenu
Približná životnosť
Návod na výmenu Názov modelu
Vymente toner
Tonerová kazeta,
čierna
2 500 strán 1 2 5
Pozrite stranu 105
<Druhý riadok na LCD
displeji>
6 000 strán 1 2 7
Otvorte predny
kryt a vymente
tonerovú kazetu.
Cierny (K)
Vymente toner
<Druhý riadok na LCD
displeji>
5
Tonerová kazeta,
azúrová
<Druhý riadok na LCD
displeji>
1 500 strán 1 2 5
TN-320C 5 TN-325C 6
TN-328C 7
3 500 strán 1 2 6
6 000 strán 1 2 7
Otvorte predny
kryt a vymente
tonerovú kazetu.
Tyrkysovy (C)
Vymente toner
4 000 strán 1 2 6
TN-320BK 5 TN-325BK 6
TN-328BK 7
Tonerová kazeta,
purpurová
TN-320M 5 TN-325M 6
TN-328M 7
Tonerová kazeta,
žltá
TN-320Y 5 TN-325Y 6
TN-328Y 7
Otvorte predny
kryt a vymente
tonerovú kazetu.
Purpurovy (M)
Vymente toner
<Druhý riadok na LCD
displeji>
Otvorte predny
kryt a vymente
tonerovú kazetu.
Zlty (Y)
Vymente valec
Jednotka valca
25 000 strán 1 3 4
Pozrite stranu 110
DR-320CL
Zastavenie valca
Jednotka valca
25 000 strán 1 3 4
Pozrite stranu 110
DR-320CL
Vymen pás
Jednotka pásu
50 000 strán 1
Pozrite stranu 114
BU-300CL
Vymen odp. Toner
Nádobka na
odpadový toner
50 000 strán 1
Pozrite stranu 118
WT-300CL
<Druhý riadok na LCD
displeji>
Vymente nádobku
odpadového
tonera. Pozri
Uzívat. prírucku.
99
Bežná údržba
Správy na LCD
displeji
Spotrebný
materiál na
výmenu
Približná životnosť
Návod na výmenu Názov modelu
Vymen. zap. jed.
Zapekacia
jednotka
100 000 strán 1
Kvôli náhradnej zapekacej jednotke sa obráťte
na svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
Vymente PF KitMP
Súprava na
podávanie
papiera
50 000 strán 1
Kvôli náhradnej sade PF MP sa obráťte na
svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
Vymente PF Kit1
Súprava na
podávanie
papiera
100 000 strán 1
Kvôli náhradnej sade PF kit1 sa obráťte na
svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
Vymente PF Kit2
Súprava na
podávanie
papiera
100 000 strán 1
Kvôli náhradnej sade PF kit2 sa obráťte na
svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
Vymente laser
Laserová
jednotka
100 000 strán 1
Kvôli náhradnej laserovej jednotke sa obráťte
na svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
1
Jednostranné listy veľkosti A4 alebo Letter.
2
Približná kapacita kazety sa uvádza v súlade s normou ISO/IEC 19798.
3
1 strana na úlohu
4
Životnosť valca je približná a môže sa líšiť podľa typu používania.
5
Štandardná tonerová kazeta
6
Veľkokapacitná kazeta
7
Super veľká veľkokapacitná kazeta (len HL-4570CDW(T))
5
Poznámka
• Pokyny, ako vrátiť použitú tonerovú kazetu zbernému programu Brother, nájdete na adrese
http://www.brother.eu/recycle/. Ak sa rozhodnete nevrátiť použitú tonerovú kazetu, zlikvidujte použitú
tonerovú kazetu podľa miestnych predpisov, oddelene od domového odpadu. Ak máte nejaké otázky,
obráťte sa na technickú službu v mieste bydliska.
• Spotrebný materiál sa doporučuje položiť na kus papiera, aby v jeho nedošlo k náhodnému vysypaniu
alebo rozptýleniu náplne.
• Ak používate papier, ktorý nie je identický s odporúčaným papierom, životnosť spotrebného materiálu a
častí zariadenia sa môže znížiť.
• Predpokladaná životnosť tonerových kaziet a nádobky odpadového toneru je založená na norme ISO/IEC
19798. Frekvencia výmeny bude závisieť od zložitosti tlačených strán, percentuálnej hodnoty pokrytia a
použitého typu média.
100
Bežná údržba
Pred výmenou spotrebného materiálu
5
Pred výmenou spotrebného materiálu si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.
VAROVANIE
Tonerovú kazetu a nádobku na odpadový toner NEVHADZUJTE do ohňa. Výbuch môže spôsobiť zranenia.
Na čistenie vnútra alebo vonkajška zariadenia NEPOUŽÍVAJTE horľavé látky, akékoľvek typy sprejov
alebo organické roztoky/tekutiny obsahujúce alkohol alebo amoniak. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom. Informácie o tom ako čistiť zariadenie nájdete v časti Čistenie na strane 123.
5
Dávajte pozor, aby ste nevdýchli toner.
DÔLEŽITÉ
• Zariadenia od spoločnosti Brother sú navrhnuté na prácu s tonerom s určitými parametrami a optimálny
výkon dosiahnu pri použití originálnych tonerových kaziet od spoločnosti Brother. Spoločnosť Brother
nemôže zaručiť optimálny výkon, ak sa použijú tonery alebo tonerové kazety s inými parametrami.
Spoločnosť Brother neodporúča so zariadením používať iné než originálne kazety od spoločnosti Brother.
Ak sa v dôsledku používania výrobkov od iných výrobcov v zariadení poškodí jednotka valca alebo iná
časť zariadenia, na následné potrebné opravy sa nemusí vzťahovať záruka.
• Tonerovú kazetu vložte hneď po odstránení ochranného krytu do jednotky valca. NEDOTÝKAJTE sa
sivých častí znázornených na ilustrácii, aby nedošlo k zníženiu kvality tlače.
Vnútro zariadenia (Pohľad spredu)
• Pri prenášaní jednotky valca ju vždy držte za zelené rukoväte. Jednotku valca NEDRŽTE za bočné strany.
101
Bežná údržba
• Odporúčame položiť súpravu jednotky valca a/alebo tonerové kazety na rovný, čistý povrch na kus
papiera pre prípad náhodného vysypania alebo rozptýlenia toneru.
• S tonerovou kazetou a nádobkou na odpadový toner zaobchádzajte opatrne. Ak sa toner rozptýli na ruky
alebo na oblečenie, ihneď ich utrite alebo umyte studenou vodou.
• NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu zariadenia
statickou elektrinou.
5
• NEDOTÝKAJTE sa sivých častí znázornených na ilustrácii, aby sa zabránilo problémom s kvalitou tlače.
<Tonerová kazeta>
<Jednotka valca>
<Jednotka pásu>
• Odporúčame vám zariadenie vyčistiť pri výmene spotrebného materiálu. Pozrite Čistenie na strane 123.
• Tonerovú kazetu rozbaľte až TESNE PRED vložením do zariadenia. Ak tonerovú kazetu necháte
rozbalenú dlhší čas, životnosť toneru sa môže skrátiť.
• Náhradnú jednotku valca rozbaľte až TESNE PRED vložením do zariadenia. Ak je rozbalená jednotka
valca vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo svetlu v miestnosti, môže sa poškodiť.
• S jednotkou valca zaobchádzajte počas odstraňovania opatrne, lebo môže obsahovať toner.
102
Bežná údržba
Poznámka
• Uistite sa, že ste tonerovú kazetu pevne uzavreli do vhodného vrecka, aby sa toner nevysypal z kazety.
• Pokyny, ako vrátiť použitú tonerovú kazetu zbernému programu Brother, nájdete na adrese
http://www.brother.eu/recycle/. Ak sa rozhodnete nevrátiť použitú tonerovú kazetu, zlikvidujte použitú
tonerovú kazetu podľa miestnych predpisov, oddelene od domového odpadu. Ak máte nejaké otázky,
obráťte sa na technickú službu v mieste bydliska.
• Použitú nádobku na odpadový toner zlikvidujte podľa miestnych predpisov, oddelene od domového
odpadu. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na technickú službu v mieste bydliska.
• Na zabezpečenie vysokej kvality tlače sa odporúča používať iba originálne tonerové kazety od spoločnosti
Brother. S kúpou nových tonerových kaziet sa obráťte na svojho predajcu.
5
103
Bežná údržba
Tonerové kazety
5
Názov modelu: Názvy modelov tonerových kaziet nájdete v časti Výmena spotrebného materiálu
na strane 97.
Pomocou štandardného toneru je možné vytlačiť 2 500 strán (čiernobielych) alebo približne 1 500 strán (žltá,
purpurová, azúrová) 1.
Približná životnosť veľkokapacitného toneru a super veľkého veľkokapacitného toneru je uvedená v časti
Výmena spotrebného materiálu na strane 97.
Poznámka
• Tonerové kazety, ktoré sa dodávajú so zariadením sú štandardné.
5
• Množstvo použitého toneru sa mení podľa obsahu tlače a nastavenia intenzity tlače.
• Pri zmene nastavenia intenzity tlače na svetlejšiu alebo tmavšiu sa zmení aj množstvo použitého tonera.
1
Jednostranné strany veľkosti A4/Letter. Približná kapacita tonera je v súlade s normou ISO/IEC 19798.
Správa Málo tonera
5
Pripravena
Ko Yo Mn Cn
Značky o a n označujú stav každej tonerovej kazety, čiernej (K), žltej (Y), purpurovej (M) a azúrovej (C) (kde
symbol n znamená blikanie). Keď značka bliká (n), príslušná tonerová kazeta sa blíži ku koncu svojej
životnosti.
Správa Vymeň toner
5
Ak sa na LCD displeji objaví nasledujúca správa, musíte vymeniť tonerovú kazetu.
Vymente toner
Otvorte predny k
Druhý riadok LCD displeja oznamuje, ktorú farbu musíte vymeniť.
Zariadenie zastaví tlač, kým nevymeníte tonerovú kazetu. Nová a nepoužitá originálna tonerová kazeta
značky Brother zresetuje režim Výmena toneru.
104
Bežná údržba
Výmena tonerových kaziet
5
Pred výmenou tonerovej kazety si prečítajte časť Pred výmenou spotrebného materiálu na strane 101.
a
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
5
b
Uchopte zelenú rukoväť jednotky valca. Vytiahnite jednotku valca von, pokým sa nezastaví.
c
Držte rukoväť tonerovej kazety a jemne ju zatlačte proti zariadeniu a odomknite ju. Potom ju vytiahnite
z jednotky valca. Tento postup zopakujte so všetkými tonerovými kazetami.
105
Bežná údržba
d
Potlačením uvoľnite západky krytu korónového vodiča (1) a otvorte kryt.
5
1
e
Korónový vodič vnútri jednotky valca očistite jemným viacnásobným posunutím zelenej plôšky zľava
doprava a sprava doľava.
1
Poznámka
Uistite sa, že ste plôšku vrátili do východiskovej polohy (a) (1). V opačnom prípade sa na vytlačených
stranách môžu objaviť zvislé pruhy.
106
Bežná údržba
f
Zatvorte kryt korónového vodiča.
5
g
h
Zopakovaním krokov d až f očistite aj zvyšné tri korónové vodiče.
i
Odstráňte ochranný obal.
Vybaľte novú tonerovú kazetu. Niekoľkokrát ňou jemne zatraste zo strany na stranu, aby sa toner vnútri
súpravy rovnomerne rozmiestnil.
107
Bežná údržba
j
Držte tonerovú kazetu za rukoväť a opatrne ju posúvajte do jednotky valca, potom ju jemne potiahnite
lícom k vám, pokým nezačujete cvaknutie označujúce správne osadenie kazety s tonerom. Presvedčite
sa, či ste osadili farebnú tonerovú kazetu na rovnako farebne označené miesto na jednotke valca. Tento
postup zopakujte so všetkými tonerovými kazetami.
C
M
Y
5
K
C - azúrová
M - purpurová
Y - žltá
K - čierna
k
Zatlačte jednotku valca dnu, pokým nezapadne.
l
Zatvorte predný kryt zariadenia.
Poznámka
Po výmene tonerové kazety NEVYPÍNAJTE vypínač zariadenia ani neotvárajte predný kryt, pokým sa na
LCD displeji nezobrazí Pripravena.
108
Bežná údržba
Jednotka valca
5
Názov modelu: DR-320CL
Nová jednotka valca dokáže vytlačiť jednostranne približne 25 000 strán veľkosti A4 alebo Letter.
Poznámka
• Veľa faktorov vplýva na životnosť valca, napríklad teplota, vlhkosť, typ papiera, typ tonera a podobne. V
prípade ideálnych podmienok je životnosť valca približne 25 000 strán. Skutočný počet strán, ktoré valec
vytlačí, môže byť výrazne nižší ako tento odhad. Keďže nemáme žiadnu kontrolu nad mnohými faktormi,
ktoré ovplyvňujú skutočnú životnosť valca, nedá sa zaručiť minimálny počet strán, ktoré je možné vytlačiť
valcom.
• Najlepší výkon dosiahnete, ak použijete iba originálny toner od spoločnosti Brother. Zariadenie používajte
iba v primerane vetranom a čistom prostredí bez prachu.
5
• Tlač s jednotkou valca od iného výrobcu môže znížiť nielen kvalitu tlače, ale aj kvalitu a životnosť
zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na problémy vzniknuté použitím jednotky valca od iného výrobcu.
Správa Chyba valca
5
Chyba valca
Korónové vodiče sú znečistené. Vyčistite korónové vodiče v jednotke valca. (Pozrite časť Čistenie
korónových vodičov na strane 129.)
Ak ste vyčistili korónové vodiče a na LCD displeji stále svieti správa Chyba valca, znamená to, že sa
skončila životnosť jednotky valca. Vymeňte jednotku valca za novú.
Správa Blizky kon. valca
5
Blizky kon.valca
Čoskoro sa skončí životnosť jednotky valca a bude potrebné ju vymeniť. Odporúčame vám mať v zálohe
originálnu jednotku valca Brother, ktorú v prípade potreby môžete vymeniť.
Vyčistite korónové vodiče v jednotke valca. V opačnom prípade sa na vytlačených stranách môžu objaviť
zvislé pruhy alebo môže nastať Chyba valca. (Pozrite časť Čistenie korónových vodičov na strane 129.)
Správa Vymeň valec
5
Vymente valec
Jednotka valca prekročila svoju menovitú životnosť. Prosím, vymeňte jednotku valca za novú. Odporúčame
vám inštalovať originálnu jednotku valca od spoločnosti Brother.
Po výmene vynulujte počítadlo valca podľa postupu, ktorý je súčasťou novej jednotky valca.
109
Bežná údržba
Správa Zastavenie valca
5
Zastavenie valca
Nemôžeme garantovať kvalitu tlače. Prosím, vymeňte jednotku valca za novú. Odporúčame vám inštalovať
originálnu jednotku valca od spoločnosti Brother.
Po výmene vynulujte počítadlo valca podľa postupu, ktorý je súčasťou novej jednotky valca.
Výmena jednotky valca
5
Pred výmenou jednotky valca si prečítajte časť Pred výmenou spotrebného materiálu na strane 101.
a
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
b
Uchopte zelenú rukoväť jednotky valca. Vytiahnite jednotku valca von, pokým sa nezastaví.
110
5
Bežná údržba
c
Otočte zelenou páčkou (1) na ľavej časti zariadenia v smere proti chodu hodinových ručičiek do pozície
uvoľnenia. Uchopte zelené rukoväte jednotky valca, zdvihnite prednú časť jednotky valca a vytiahnite ju
zo zariadenia.
1
d
Držte rukoväť tonerové kazety, jemne ju zatlačte a uvoľnite ju. Potom ju vytiahnite z jednotky valca.
Tento postup zopakujte so všetkými tonerovými kazetami.
e
Vybaľte novú jednotku valca a odstráňte ochranný kryt.
5
111
Bežná údržba
f
Držte tonerovú kazetu za rukoväť a opatrne ju zasuňte do správne farebne označenej sekcie v jednotke
valca, pokým nezacvakne na miesto.
C
M
Y
K
5
C - azúrová
M - purpurová
Y - žltá
K - čierna
g
Presvedčite sa, že zelená páčka (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to zobrazené na ilustrácii.
1
h
Zarovnajte vodiace konce (2) jednotky valca so značkami c (1) na oboch stranách zariadenia, potom
jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, pokým sa nezastaví na zelenej páčke.
1
2
112
Bežná údržba
i
Otočte zelenou páčkou (1) v smere chodu hodinových ručičiek do pozície uzamknutia.
1
j
Zatlačte jednotku valca dnu, pokým nezapadne.
k
Zatvorte predný kryt zariadenia.
5
Po výmene jednotky valca za novú musíte vynulovať počítadlo valca vykonaním nasledujúcich krokov:
a
b
c
d
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Info o zariad.. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Reset zivot diel. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + vyberiete možnosť Jednotka valca. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + vynulujte počítadlo jednotky valca.
113
Bežná údržba
Jednotka pásu
5
Názov modelu: BU-300CL
Nová jednotka pásu dokáže vytlačiť jednostranne približne 50 000 strán veľkosti A4 alebo Letter.
Správa Končí životnosť pásu
5
Koncí jedn. pásu
Ak sa na LCD displeji zobrazí správa Koncí jedn. pásu, znamená to, že sa blíži koniec životnosti
jednotky pásu. Novú jednotku pásu kúpte ešte pred tým, ako sa zobrazí správa Vymen pás.
5
Správa Vymeňte pás
5
Ak sa na LCD displeji objaví nasledujúca správa, musíte vymeniť jednotku pásu.
Vymen pás
DÔLEŽITÉ
Poškodenie spôsobené neodborným zaobchádzaním s jednotkou pásu môže viesť k ukončeniu záruky.
Výmena jednotky pásu
5
Pred výmenou jednotky pásu si prečítajte časť Pred výmenou spotrebného materiálu na strane 101.
a
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
114
Bežná údržba
b
Uchopte zelenú rukoväť jednotky valca. Vytiahnite jednotku valca von, pokým sa nezastaví.
c
Otočte zelenou páčkou (1) na ľavej časti zariadenia v smere proti chodu hodinových ručičiek do pozície
uvoľnenia. Uchopte zelené rukoväte jednotky valca, zdvihnite prednú časť jednotky valca a vytiahnite ju
zo zariadenia.
1
d
Oboma rukami uchopte zelenú rukoväť jednotky pásu, jednotku pásu nadvihnite a vytiahnite ju von.
115
5
Bežná údržba
e
Rozbaľte novú jednotku pásu a vložte ju do zariadenia. Presvedčite sa, že jednotka pásu je vyrovnaná
a je pevne upevnená na svojom mieste.
f
Presvedčite sa, že zelená páčka (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to zobrazené na ilustrácii.
5
1
g
Zarovnajte vodiace konce (2) jednotky valca so značkami c (1) na oboch stranách zariadenia, potom
jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, pokým sa nezastaví na zelenej páčke.
1
2
116
Bežná údržba
h
Otočte zelenou páčkou (1) v smere chodu hodinových ručičiek do pozície uzamknutia.
1
i
Zatlačte jednotku valca dnu, pokým nezapadne.
j
Zatvorte predný kryt zariadenia.
5
Po výmene jednotky pásu za novú musíte zmeniť počítadlo jednotky pásu vykonaním nasledujúcich krokov:
a
b
c
d
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Info o zariad.. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Reset zivot diel. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Jednotka pasu. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + vynulujte počítadlo jednotky pásu.
117
Bežná údržba
Nádobka na odpadový toner
5
Názov modelu: WT-300CL
Životnosť nádobky na odpadový toner je približne 50 000 strán veľkosti A4 alebo Letter tlačených
jednostranne.
Správa Koncí odp. ton
5
Koncí odp. ton.
Ak sa na LCD displeji zobrazí správa Koncí odp. ton., znamená to, že sa blíži koniec životnosti nádobky
na odpadový toner. Novú nádobku na odpadový toner kúpte ešte pred tým, ako sa zobrazí správa
Vymen odp. Toner.
Správa Vymen odp. Toner
5
5
Ak sa na LCD displeji objaví nasledujúca správa, musíte vymeniť nádobku na odpadový toner.
Vymen odp. Toner
DÔLEŽITÉ
Nádobku na odpadový toner opätovne NEPOUŽÍVAJTE.
Výmena nádobky odpadového tonera
5
Skôr ako vymeníte nádobku na odpadový toner, prečítajte si informácie v časti Pred výmenou spotrebného
materiálu na strane 101.
a
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
118
Bežná údržba
b
Uchopte zelenú rukoväť jednotky valca. Vytiahnite jednotku valca von, pokým sa nezastaví.
c
Otočte zelenou páčkou (1) na ľavej časti zariadenia v smere proti chodu hodinových ručičiek do pozície
uvoľnenia. Uchopte zelené rukoväte jednotky valca, zdvihnite prednú časť jednotky valca a vytiahnite ju
zo zariadenia.
1
d
Oboma rukami uchopte zelenú rukoväť jednotky pásu, jednotku pásu nadvihnite a vytiahnite ju von.
119
5
Bežná údržba
e
Odstráňte dva kusy oranžového obalového materiálu a zlikvidujte ich.
Poznámka
Tento krok je potrebný iba v prípade, ak nádobku odpadového tonera vymieňate prvýkrát a nie je potrebné
ho vykonať v prípade použitia náhradnej nádobky na odpadový toner. Oranžový obalový materiál je
vložený počas výroby s cieľom chrániť zariadenie pri preprave.
f
Uchopte zelenú rukoväť a vyberte nádobku na odpadový toner zo zariadenia.
g
Vybaľte novú nádobku na odpadový toner, uchopte ju za zelenú rukoväť a vložte ju do zariadenia.
Presvedčite sa, že nádobka na odpadový toner je vyrovnaná a je pevne upevnená na svojom mieste.
120
5
Bežná údržba
h
Jednotku pásu zasuňte späť do tlačiarne. Presvedčite sa, že jednotka pásu je vyrovnaná a je pevne
upevnená na svojom mieste.
i
Presvedčite sa, že zelená páčka (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to zobrazené na ilustrácii.
5
1
j
Zarovnajte vodiace konce (2) jednotky valca so značkami c (1) na oboch stranách zariadenia, potom
jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, pokým sa nezastaví na zelenej páčke.
1
2
121
Bežná údržba
k
Otočte zelenou páčkou (1) v smere chodu hodinových ručičiek do pozície uzamknutia.
1
l
Zatlačte jednotku valca dnu, pokým nezapadne.
m
Zatvorte predný kryt zariadenia.
5
122
Bežná údržba
Čistenie
5
Vonkajšie a vnútorné časti zariadenia pravidelne čistite suchou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva
vlákna. Ak meníte tonerovú kazetu alebo jednotku valca, dbajte na to, aby ste vyčistili vnútro zariadenia. Ak
sú strany po vytlačení zafarbené tonerom, vyčistite vnútro zariadenia suchou handričkou, ktorá po sebe
nezanecháva vlákna.
VAROVANIE
Na čistenie vnútra alebo vonkajška zariadenia NEPOUŽÍVAJTE horľavé látky, akékoľvek typy sprejov
alebo organické roztoky/tekutiny obsahujúce alkohol alebo amoniak.
5
Dávajte pozor, aby ste nevdýchli toner.
DÔLEŽITÉ
Použite neutrálny saponát. Čistenie prchavými tekutinami, napríklad riedidlom alebo benzínom, poškodí
povrch zariadenia.
Čistenie vonkajších častí zariadenia
a
Prepínač napájania zariadenia prepnite do polohy vypnuté. Odpojte všetky káble od konektorov
rozhraní, a potom odpojte sieťový napájací kábel.
b
Zo zariadenia úplne vyberte zásobník papiera.
5
123
Bežná údržba
c
Prach z vonkajších častí zariadenia utrite suchou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
5
d
e
Odstráňte všetko, čo je prilepené vnútri zásobníka papiera.
f
g
Zásobník papiera vložte späť do zariadenia.
Prach zo zásobníka papiera utrite suchou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
Pripojte káble rozhraní a zariadenie zapojte do siete. Vypínač zariadenia prepnite do polohy zapnuté.
124
Bežná údržba
Čistenie vnútorných častí zariadenia
a
Prepínač napájania zariadenia prepnite do polohy vypnuté. Odpojte všetky káble od konektorov
rozhraní, a potom odpojte sieťový napájací kábel.
b
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
5
5
c
Uchopte zelenú rukoväť jednotky valca. Vytiahnite jednotku valca von, pokým sa nezastaví.
125
Bežná údržba
d
Otočte zelenou páčkou (1) na ľavej časti zariadenia v smere proti chodu hodinových ručičiek do pozície
uvoľnenia. Uchopte zelené rukoväte jednotky valca, zdvihnite prednú časť jednotky valca a vytiahnite ju
zo zariadenia.
1
5
DÔLEŽITÉ
• Pri prenášaní jednotky valca ju vždy držte za zelené rukoväte. Jednotku valca NEDRŽTE za bočné strany.
• Odporúčame položiť súpravu jednotky valca na rovný, čistý povrch na kus papiera pre prípad náhodného
vysypania alebo rozptýlenia toneru.
• NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu zariadenia
statickou elektrinou.
126
Bežná údržba
e
Štyri okná laserovej jednotky (1) utrite suchou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
1
f
5
Presvedčite sa, že zelená páčka (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to zobrazené na ilustrácii.
1
g
Zarovnajte vodiace konce (2) jednotky valca so značkami c (1) na oboch stranách zariadenia, potom
jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, pokým sa nezastaví na zelenej páčke.
1
2
127
Bežná údržba
h
Otočte zelenou páčkou (1) v smere chodu hodinových ručičiek do pozície uzamknutia.
1
i
Zatlačte jednotku valca dnu, pokým nezapadne.
j
k
Zatvorte predný kryt zariadenia.
5
Pripojte káble rozhraní a zariadenie zapojte do siete. Vypínač zariadenia prepnite do polohy zapnuté.
128
Bežná údržba
Čistenie korónových vodičov
5
Ak máte problémy s kvalitou tlače, vyčistite korónové vodiče nasledujúcim spôsobom:
a
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
5
b
Uchopte zelenú rukoväť jednotky valca. Vytiahnite jednotku valca von, pokým sa nezastaví.
c
Držte rukoväť tonerovej kazety a jemne ju zatlačte proti zariadeniu a odomknite ju. Potom ju vytiahnite
z jednotky valca. Tento postup zopakujte so všetkými tonerovými kazetami.
129
Bežná údržba
d
Potlačením uvoľnite západky krytu korónového vodiča (1) a otvorte kryt.
5
1
e
Korónový vodič vnútri jednotky valca očistite jemným viacnásobným posunutím zelenej plôšky zľava
doprava a sprava doľava.
1
Poznámka
Uistite sa, že ste plôšku vrátili do východiskovej polohy (a) (1). V opačnom prípade sa na vytlačených
stranách môžu objaviť zvislé pruhy.
130
Bežná údržba
f
Zatvorte kryt korónového vodiča.
5
g
h
Zopakovaním krokov d až f očistite aj zvyšné tri korónové vodiče.
Držte tonerovú kazetu za rukoväť a opatrne ju posúvajte do jednotky valca, potom ju jemne potiahnite
lícom k vám, pokým nezačujete cvaknutie označujúce správne osadenie tonerovej kazety. Presvedčite
sa, či ste osadili farebnú tonerovú kazetu na rovnako farebne označené miesto na jednotke valca. Tento
postup zopakujte so všetkými tonerovými kazetami.
C
M
Y
K
C - azúrová
M - purpurová
Y - žltá
K - čierna
131
Bežná údržba
i
Zatlačte jednotku valca dnu, pokým nezapadne.
j
Zatvorte predný kryt zariadenia.
5
132
Bežná údržba
Čistenie jednotky valca
5
Ak sa na výtlačkoch vyskytujú farebné škvrny vo vzdialenosti 94 mm, na valci sa môže nachádzať cudzí
materiál ako napríklad lepidlo zo štítku, ktorý sa prilepil na povrch valca. Podľa nižšie uvedených krokov
problém odstráňte.
a
b
c
Skontrolujte, či je zariadenie v stave Pripravené.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Info o zariad.. Stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla + alebo - zvoľte Tlc kon bodiek. Stlačením tlačidla OK vytlačíte kontrolný list
chybových bodov valca.
d
Prepínač napájania zariadenia prepnite do polohy vypnuté. Odpojte všetky káble od konektorov
rozhraní, a potom odpojte sieťový napájací kábel.
e
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
f
Uchopte zelenú rukoväť jednotky valca. Vytiahnite jednotku valca von, pokým sa nezastaví.
5
133
Bežná údržba
g
Otočte zelenou páčkou (1) na ľavej časti zariadenia v smere proti chodu hodinových ručičiek do pozície
uvoľnenia. Uchopte zelené rukoväte jednotky valca, zdvihnite prednú časť jednotky valca a vytiahnite ju
zo zariadenia.
1
5
DÔLEŽITÉ
• Pri prenášaní jednotky valca ju vždy držte za zelené rukoväte. Jednotku valca NEDRŽTE za bočné strany.
• Odporúčame položiť súpravu jednotky valca a/alebo tonerové kazety na rovný, čistý povrch na kus
papiera pre prípad náhodného vysypania alebo rozptýlenia toneru.
• S tonerovou kazetou a nádobkou na odpadový toner zaobchádzajte opatrne. Ak sa toner rozptýli na ruky
alebo na oblečenie, ihneď ich utrite alebo umyte studenou vodou.
• NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu zariadenia
statickou elektrinou.
134
Bežná údržba
h
Držte rukoväť tonerovej kazety, jemne ju zatlačte a uvoľnite ju. Potom ju vytiahnite z jednotky valca.
Tento postup zopakujte so všetkými tonerovými kazetami.
5
i
Uchopte jednotku valca za zelené rukoväte a otočte ju. Presvedčite sa, či sú ozubené kolesá (1) jednotky
valca po vašej ľavej ruke.
1
j
Z kontrolného listu chybových bodov valca si prečítajte nasledujúce údaje.
 Problém s farbou bodu: Farba vytlačených bodov je farba valca, ktorý by ste mali vyčistiť.
 Umiestnenie bodu: Hárok má osem očíslovaných stĺpcov. Číslo stĺpca s vytlačeným bodom sa
používa na nájdenie pozície bodu na valci.
135
Bežná údržba
k
Pomocou čísiel vedľa valca, ktoré prislúchajú číslam v stĺpci, skontrolujte podozrivú oblasť príslušného
farebného valca.
5
l
Rukou otáčajte pohonnú jednotku valca k sebe a zároveň sledujte povrch podozrivej oblasti.
m
Keď nájdete na valci značku, ktorá sa zhoduje so značkou na skúšobnej strane, utrite povrch valca
vatovou tyčinkou, kým značku z povrchu neodstránite.
DÔLEŽITÉ
Povrch valca citlivého na svetlo NEČISTITE ostrým predmetom.
136
Bežná údržba
n
Držte tonerovú kazetu za rukoväť a opatrne ju zasuňte do správne farebne označenej sekcie v jednotke
valca, pokým nezacvakne na miesto.
C
M
Y
K
5
C - azúrová
M - purpurová
Y - žltá
K - čierna
o
Presvedčite sa, že zelená páčka (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to zobrazené na ilustrácii.
1
p
Zarovnajte vodiace konce (2) jednotky valca so značkami c (1) na oboch stranách zariadenia, potom
jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, pokým sa nezastaví na zelenej páčke.
1
2
137
Bežná údržba
q
Otočte zelenou páčkou (1) v smere chodu hodinových ručičiek do pozície uzamknutia.
1
r
Zatlačte jednotku valca dnu, pokým nezapadne.
s
t
Zatvorte predný kryt zariadenia.
5
Pripojte káble rozhraní a zariadenie zapojte do siete. Vypínač zariadenia prepnite do polohy zapnuté.
138
Bežná údržba
Čistenie valčeka na podávanie papiera
5
a
Prepínač napájania zariadenia prepnite do polohy vypnuté. Odpojte všetky káble od konektorov
rozhraní, a potom odpojte sieťový napájací kábel.
b
c
Zo zariadenia úplne vyberte zásobník papiera.
Navlhčite mäkkú handričku vlažnou vodou, dôkladne ju vyžmýkajte a utrite ňou oddeľujúcu podložku (1)
zásobníka papiera, aby ste z nej odstránili prach.
1
5
d
Utrite dva valčeky na podávanie papiera (1) vo vnútri zariadenia, aby ste z nich odstránili prach.
1
e
f
Zásobník papiera vložte späť do zariadenia.
Pripojte káble rozhraní a zariadenie zapojte do siete. Vypínač zariadenia prepnite do polohy zapnuté.
139
Bežná údržba
Preprava zariadenia
5
VAROVANIE
Zariadenie je ťažké a jeho hmotnosť je približne 21,0 kg. Aby ste predišli možnému úrazu, zariadenie by
mali dvíhať minimálne dvaja ľudia. Pri ukladaní zariadenia na zem dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty.
5
Ak používate spodný zásobník, prepravujte ho osobitne.
DÔLEŽITÉ
Pred prepravou zariadenia je potrebné zo zariadenia vybrať nádobku na odpadový toner, umiestniť ju do
plastového vrecka a dôkladne uzavrieť. Ak tak neurobíte, zariadenie sa môže poškodiť a vaša záruka
môže byť neplatná.
Poznámka
• Ak z nejakého dôvodu musíte zariadenie prepravovať, starostlivo ho zabaľte do pôvodného obalu, aby sa
počas prepravy predišlo akémukoľvek poškodeniu. Zariadenie by ste mali primerane poistiť u prepravnej
spoločnosti.
• Používatelia modelu HL-4570CDWT by mali spodný zásobník a zariadenie samostatne zabaliť do
individuálnych pôvodných kartónových obalov, a potom do väčšieho pôvodného kartónového obalu.
Pred balením skontrolujte, či máte k dispozícii nasledujúce časti:
1
3
2
1 Plastové vrecko pre nádobku na odpadový toner
2 Oranžový baliaci materiál na uzamknutie vnútorných častí (4 kusy)
3 Hárok papiera (A4 alebo Letter) na ochranu jednotky pásu (pripravte si ho sami, prosím)
140
Bežná údržba
a
Prepínač napájania zariadenia prepnite do polohy vypnuté. Odpojte všetky káble od konektorov
rozhraní, a potom odpojte sieťový napájací kábel.
b
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
5
c
Uchopte zelenú rukoväť jednotky valca. Vytiahnite jednotku valca von, pokým sa nezastaví.
d
Otočte zelenou páčkou (1) na ľavej časti zariadenia v smere proti chodu hodinových ručičiek do pozície
uvoľnenia. Uchopte zelené rukoväte jednotky valca, zdvihnite prednú časť jednotky valca a vytiahnite ju
zo zariadenia.
1
141
Bežná údržba
DÔLEŽITÉ
• Pri prenášaní jednotky valca ju vždy držte za zelené rukoväte. Jednotku valca NEDRŽTE za bočné strany.
• Odporúčame položiť súpravu jednotky valca na rovný, čistý povrch na kus papiera pre prípad náhodného
vysypania alebo rozptýlenia toneru.
• S tonerovou kazetou a nádobkou na odpadový toner zaobchádzajte opatrne. Ak sa toner rozptýli na ruky
alebo na oblečenie, ihneď ich utrite alebo umyte studenou vodou.
• NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu zariadenia
statickou elektrinou.
e
Oboma rukami uchopte zelenú rukoväť jednotky pásu, jednotku pásu nadvihnite a vytiahnite ju von.
142
5
Bežná údržba
f
Odstráňte dva kusy oranžového obalového materiálu a zlikvidujte ich.
Poznámka
Tento krok je potrebný iba v prípade, ak nádobku odpadového tonera vymieňate prvýkrát a nie je potrebné
ho vykonať v prípade použitia náhradnej nádobky na odpadový toner. Oranžový obalový materiál je
vložený počas výroby s cieľom chrániť zariadenie pri preprave.
g
Uchopte zelenú rukoväť, vyberte nádobku na odpadový toner zo zariadenia, umiestnite ju do plastového
vrecka a dôkladne uzavrite.
DÔLEŽITÉ
S nádobkou na odpadový toner zaobchádzajte opatrne. Ak sa toner rozptýli na ruky alebo na oblečenie,
ihneď ich utrite alebo umyte studenou vodou.
143
5
Bežná údržba
h
Jednotku pásu zasuňte späť do tlačiarne. Presvedčite sa, že jednotka pásu je vyrovnaná a je pevne
upevnená na svojom mieste.
i
Oranžový baliaci materiál použite v jednotke valca nasledovne:
5
 Jeden oranžový obalový materiál (1) použite na zabezpečenie tonerových kaziet v jednotke valca na
pravej, resp. ľavej strane.
 Jeden oranžový obalový materiál (2) použite na ľavú bočnú stranu jednotky valca (pri pohľade
spredu).
 Jeden oranžový obalový materiál (3) použite na prečnievajúcu bočnú stranu jednotky valca na pravej
strane.
1
2
3
144
Bežná údržba
j
Na jednotku pásu umiestnite hárok papiera (A4 alebo Letter), aby ste predišli jej poškodeniu.
k
Presvedčite sa, že zelená páčka (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to zobrazené na ilustrácii.
5
1
l
Zarovnajte vodiace konce (2) jednotky valca so značkami c (1) na oboch stranách zariadenia, potom
jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, pokým sa nezastaví na zelenej páčke.
1
2
145
Bežná údržba
m
Otočte zelenou páčkou (1) v smere chodu hodinových ručičiek do pozície uzamknutia.
1
n
Zatlačte jednotku valca dnu, pokým nezapadne.
o
p
Zatvorte predný kryt zariadenia.
5
Kus styrofoamu (1) dajte do škatule. Potom dajte do styrofoamu nádobku na odpadový toner.
1
146
Bežná údržba
q
Zariadenie obaľte plastovým vrecom. Zariadenie položte na kus styrofoamu (1) a kus styrofoamu (2)
položte na zariadenie. Kus styrofoamu má značku „FRONT“, ktorá sa musí umiestniť na rovnakú značku
na zariadení.
FRONT
2
5
FRONT
r
1
Napájací kábel umiestnite do časti styrofoamu (2).
2
1
s
Zatvorte kartónovú škatuľu a oblepte lepiacou páskou.
147
6
Riešenie problémov
6
Väčšinu problémov môžete vyriešiť vlastnými silami. Ďalšiu pomoc nájdete v aktuálnych často kladených
otázkach a riešeniach problémov, ktoré ponúka Brother Solutions Center. Viac informácií nájdete na
internetovej stránke http://solutions.brother.com/.
Identifikácia problému
6
Najprv skontrolujte nasledujúce:
6
 Napájací kábel striedavého prúdu je správne pripojený a zariadenie je zapnuté.
 Odstránili ste všetky ochranné časti.
 Tonerové kazety a jednotka valca sú správne nainštalované.
6
 Predný a zadný kryt je úplne zatvorený.
 Papier je správne vložený do zásobníka papiera.
 Kábel rozhrania je bezpečne pripojený k zariadeniu a počítaču.
 Vybrali ste a nainštalovali správny ovládač zariadenia.
 Počítač je nastavený na pripojenie k správnemu portu zariadenia.
Zariadenie netlačí:
6
Ak ste problém pomocou vyššie spomenutých kontrol nevyriešili, identifikujte váš problém a prejdite na stranu
uvedenú nižšie.
 Správy na LCD displeji
(Pozrite časť Správy na LCD displeji na strane 149.)
 Manipulácia s papierom
(Pozrite časti Manipulácia s papierom na strane 153 a Zaseknutie papiera a jeho odstránenie
na strane 154.)
 Ďalšie problémy
(Pozrite časť Ďalšie problémy na strane 176.)
Strany sa vytlačia, ale problémom je:
6
 Kvalita tlače
(Pozrite časť Zvýšenie kvality tlače na strane 168.)
 Výtlačok je chybný
(Pozrite časť Riešenie problémov s tlačou na strane 175.)
148
Riešenie problémov
Správy na LCD displeji
6
Ak sa vyskytne problém, zariadenie automaticky prestane tlačiť, diagnostikuje problém a zobrazením
výslednej správy na LCD displeji vás na daný problém upozorní. Podľa nižšie uvedených tabuliek vykonajte
príslušné opatrenia. Ak problém nemôžete odstrániť, obráťte sa na svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
Poznámka
Názvy zásobníkov papiera na LCD displeji sú nasledujúce.
• Štandardný zásobník papiera: Zasobnik 1
• Viacúčelový zásobník: VU
• Voliteľný spodný zásobník: Zasobnik 2
6
Chybové hlásenia
Chybové hlásenia
Chyba DIMM
Príčina
Úkon
 Pamäťový modul DIMM nie je
správne nainštalovaný.
 Zariadenie vypnite a vyberte pamäťový modul
DIMM.
 Pamäťový modul DIMM je
pokazený.
 Skontrolujte, či pamäťový modul DIMM
zodpovedá požadovaným špecifikáciám. (Viac
informácií nájdete v časti Typy pamäťových
modulov SO-DIMM na strane 94.)
 Pamäťový modul DIMM
nezodpovedá požadovaným
špecifikáciám.
 Pamäťový modul DIMM vložte naspäť správne.
Chvíľu počkajte a zapnite tlačiareň.
 Ak sa chybové hlásenia znova objaví, pamäť
DIMM vymeňte za novú. (Pozrite časť Inštalácia
prídavnej pamäte na strane 95.)
Chyba kazety
Tonerová kazeta je nesprávne
nainštalovaná.
Vytiahnite jednotku valca von. Podľa označenia na
LCD displeji vyberte príslušnú tonerovú kazetu von a
znovu ju nainštalujte do jednotky valca. Jednotku
valca vložte späť do zariadenia. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na svojho predajcu alebo
službu Brother Customer Service.
Chyba pristupu
Zariadenie bolo odstránené z
konektora priameho USB rozhrania
počas spracovávania údajov.
Zariadenie USB bolo odstránené počas spracovania
údajov. Stlačte tlačidlo Cancel. Zariadenie USB
vložte naspäť a vyskúšajte tlačiť použitím funkcie
Priama tlač.
Chyba tonera
Jedna alebo viacero tonerových
Vytiahnite jednotku valca von. Vyberte všetky
kaziet sú nesprávne nainštalované. tonerové kazety a založte ich znova do jednotky
valca.
Chyba valca
Korónový vodič jednotky valca je
potrebné vyčistiť.
Vyčistite korónové vodiče. (Pozrite časť Čistenie
korónových vodičov na strane 129.)
Chyba valec.
Jednotka valca nie je správne
nainštalovaná.
Znovu nainštalujte jednotku valca. (Pozrite časť
Jednotka valca na strane 109.)
149
Riešenie problémov
Chybové hlásenia (Pokračovanie)
Chybové hlásenia
Príčina
Úkon
Chyba velk.
Rozmer papiera definovaný v
ovládači tlačiarne nie je
podporovaný vybraným
zásobníkom.
Vyberte taký rozmer papiera, aký je podporovaný
jednotlivými zásobníkmi. (Pozrite časť Typ a rozmer
papiera na strane 2.)
Chyba velk. DX
Rozmer papiera definovaný v
ovládači tlačiarne nie je použiteľný
pre automatickú obojstrannú tlač.
Stlačte tlačidlo Cancel. Vyberte taký rozmer papiera,
aký je použiteľný pre zásobník pre obojstrannú tlač.
(Pozrite časť Typ a rozmer papiera na strane 2.)
Teplota zapekacej jednotky
nedosiahne v určenom čase
potrebnú úroveň.
Prepínač napájania tlačiarne prepnite do polohy
vypnuté, chvíľu počkajte a prepnite ho do polohy
zapnuté. Zariadenie ponechajte 15 minút zapnuté.
(Iba HL-4150CDN/
HL-4570CDW(T))
Chyba zap. j.
Zapekacia jednotka je príliš horúca.
Chyba zas. 2
Voliteľný spodný zásobník nie je
správne nainštalovaný.
Znova nainštalujte voliteľný spodný zásobník.
Duplex vypnuty
Aj keď rozmer papiera v zásobníku
papiera zodpovedá rozmeru
papiera zvolenému na ovládacom
paneli alebo v ovládači tlačiarne,
zariadenie prestalo tlačiť z toho
dôvodu, že v zásobníku zistilo
prítomnosť ďalšieho papiera s iným
rozmerom. LCD displej vás vyzve,
aby ste vložili do zásobníka len
papier zvoleného rozmeru.
Presvedčite sa, že v zásobníku papiera je len papier
takého rozmeru, aký ste zvolili buď v ovládacom
paneli alebo v ovládači tlačiarne, a potom stlačte
tlačidlo Go.
Zásobník papiera bol vytiahnutý zo
zariadenia skôr, ako zariadenie
dokončilo tlač na obe strany
papiera.
Zásobník papiera vložte späť do zariadenia a stlačte
tlačidlo Go.
Zadný kryt zariadenia nie je úplne
zatvorený.
Zatvorte zadný kryt zariadenia.
<Druhý riadok na LCD
displeji>
Vlozte papier
formatu XX a
stlacte tlacidlo
Go.
(Iba HL-4150CDN/
HL-4570CDW(T))
Duplex vypnuty
<Druhý riadok na LCD
displeji>
Zatvorte zadny
kryt zariadenia.
6
(Iba HL-4150CDN/
HL-4570CDW(T))
150
Riešenie problémov
Chybové hlásenia (Pokračovanie)
Chybové hlásenia
Príčina
Kalibrovat
Kalibrácia zlyhala.
<Druhý riadok na LCD
displeji>
Úkon
 Vypnite zariadenie. Chvíľu počkajte a zapnite
tlačiareň.
 Vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena
jednotky valca na strane 110.)
Kalibracia sa
nepodarila.
Pozrite kapitolu
Riesenie problemov
v Uzivatelskej
prirucke.
 Vložte novú jednotku pásu. (Pozrite časť Výmena
jednotky pásu na strane 114.)
 Vložte nádobku na odpadový toner. (Pozrite časť
Výmena nádobky odpadového tonera
na strane 118.)
 Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho
predajcu alebo službu Brother Customer Service.
Kondenzacia
Jednou z príčin vzniku tejto chyby
môže byť kondenzácia vlhkosti vo
vnútri zariadenia, ku ktorej mohlo
dôjsť po náhlej zmene teploty v
miestnosti.
Ponechajte zariadenie zapnuté. Otvorte predný kryt a
počkajte 30 minút. Potom zariadenie vypnite a kryt
zatvorte. Znovu ho zapnite.
Krátky papier
Dĺžka papiera v zásobníku je príliš
krátka na to, aby ho zariadenie
mohlo dopraviť do výstupného
zásobníka lícom lícom nadol.
Otvorte zadný kryt (zadný výstupný zásobník), aby
mohol potlačený papier vychádzať do zadného
výstupného zásobníka. Vyberte potlačené strany a
stlačte tlačidlo Go.
Maly papier
Rozmer papiera definovaný v
ovládači tlačiarne je príliš malý na
to, aby ho zariadenie mohlo
dopraviť do výstupného zásobníka
lícom nadol.
Otvorte zadný kryt (zadný výstupný zásobník), aby
mohol potlačený papier vychádzať do zadného
výstupného zásobníka a stlačte tlačidlo Go.
Nenajdeny toner
Kazeta s farebným tonerom, ktorá je
vyznačená v druhom riadku LCD
displeja, nie je správne vložená.
Vytiahnite jednotku valca von. Farebnú tonerovú
kazetu, ktorá je vyznačená v druhom riadku LCD
displeja, vytiahnite von a znovu ju založte do valca.
(Pozrite časť Tonerové kazety na strane 104)
Nepouzit. zar.
Do priameho USB rozhrania bolo
pripojené nekompatibilné alebo
poškodené zariadenie.
Vyberte pamäťovú jednotku USB Flash z konektora
priameho USB rozhrania.
Nesprav. Velkost
Papier vo vyznačenom zásobníku
nemá správny rozmer.
Do zásobníka papiera vložte papier so správnou
veľkosťou, ktorá je uvedená v ovládači tlačiarne a
stlačte tlačidlo Go, alebo vyberte veľkosť papiera vo
zvolenom zásobníku.
Nestaci pamat
Pamäť zariadenia je plná.
Ak sa na LCD displeji zobrazuje táto chybová správa
počas tlače bezpečných dát, stlačte tlačidlo Cancel a
odstráňte predtým uložené dáta.
Ak sa nejedná o tlač bezpečných dát, pridajte pamäť.
(Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte
na strane 95.)
Nizka teplota
Izbová teplota je na prevádzku
zariadenia príliš nízka.
Zvýšte izbovú teplotu, aby zariadenie mohlo
pracovať.
151
6
Riešenie problémov
Chybové hlásenia (Pokračovanie)
Chybové hlásenia
Príčina
Úkon
Otvoreny kryt
Kryt, vyznačený na LCD displeji, nie
je úplne zatvorený.
Zatvorte kryt, ktorý je uvedený v druhom riadku LCD
displeja.
Registracia
Registrácia zlyhala.
<Druhý riadok na LCD
displeji>
Registracia sa
nepodarila.
Pozrite kapitolu
Riesenie problemov
v Uzivatelskej
prirucke.
 Vypnite zariadenie. Chvíľu počkajte a zapnite
tlačiareň.
 Vložte novú jednotku pásu. (Pozrite časť Výmena
jednotky pásu na strane 114.)
 Ak problém pretrváva, obráťte sa na svojho
predajcu alebo službu Brother Customer Service.
Zasek. XXX
V oblasti zobrazenej na LCD displeji
sa zasekol papier.
Zaseknutý papier opatrne vyberte z oblasti
znázornenej v časti Zaseknutie papiera a jeho
odstránenie na strane 154.
Ziaden odp.toner
Nádobka na odpadový toner nie je
správne nainštalovaná.
Znovu nainštalujte nádobku na odpadový toner.
(Pozrite časť Nádobka na odpadový toner
na strane 118.)
Ziaden papier
Zariadenie nemá papier alebo
papier nie je správne vložený v
zásobníku.
Do vyznačeného zásobníka vložte papier. Ak
problém stále pretrváva, môže byť potrebné vyčistiť
valček na podávanie papiera. Vyčistite valček na
podávanie papiera. (Pozrite časť Čistenie valčeka na
podávanie papiera na strane 139.)
Ziaden zasobnik
Zásobník papiera, ktorý je uvedený
v druhom riadku LCD displeja, nie je
nainštalovaný alebo nie je správne
nainštalovaný.
Zásobník papiera, ktorý je uvedený v druhom riadku
LCD displeja, nainštalujte do zariadenia.
Ziadna pas. j.
Jednotka pásu nie je správne
nainštalovaná.
Znovu nainštalujte jednotku pásu. (Pozrite časť
Jednotka pásu na strane 114.)
Správy údržby
6
6
Ďalšie informácie o správach údržby nájdete v časti Bežná údržba na strane 97.
Servisné správy
Správa služby Call service
Úkon
Tlac nemozna ##
Vypnite zariadenie. Chvíľu počkajte a zapnite tlačiareň. Ak chybu neodstránite,
obráťte sa na svojho predajcu alebo na Službu zákazníkom spoločnosti Brother.
152
Riešenie problémov
Manipulácia s papierom
6
Najprv skontrolujte, či používate papier, ktorý spĺňa parametre odporúčané spoločnosťou Brother. (Pozrite
časť Typ a rozmer papiera na strane 2.)
Problém
Zariadenie nepodáva papier.
Odporúčanie
 Ak je v zásobníku papier, skontrolujte, či je rovný. Ak je papier pokrčený, pred
tlačou ho vyrovnajte. Niekedy pomôže vybrať papier. Balík otočte a vložte späť
do zásobníka papiera. Ak sa papier aj ďalej skrúca, vymeňte ho za iný.
 Znížte množstvo papiera v zásobníku a skúste to znova.
 Skontrolujte, či v ovládači tlačiarne nie je vybratý režim manuálneho podávania.
 Vyčistite valček na podávanie papiera. Pozrite Čistenie valčeka na podávanie
papiera na strane 139.
Zariadenie nepodáva papier z
viacúčelového zásobníka.
 Skontrolujte, či ste vybrali Zásobník MP v ponuke Zdroj papiera v ovládači
tlačiarne.
Zariadenie nepodáva obálky.
 Zariadenie nepodáva obálky z viacúčelového zásobníka. Aplikáciu musíte
nastaviť, aby tlačila obálky s používanou veľkosťou. To zvyčajne vykonáte v
ponuke nastavenia strany alebo nastavenia dokumentu v softvéri. (Viac
informácií nájdete v príručke k aplikácii.)
Došlo k zaseknutiu papiera.
 Odstráňte zaseknutý papier. (Pozrite časť Zaseknutie papiera a jeho odstránenie
na strane 154.)
Zariadenie netlačí.
 Skontrolujte, či je kábel pripojený k zariadeniu.
6
 Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a či sa na LCD displeji nezobrazujú žiadne
chybové hlásenia.
 Skontrolujte, či ste vybrali správny ovládač tlačiarne.
Papier sa krčí pri tlači na
normálny papier.
 V ponuke Typ média ovládača tlačiarne zmeňte nastavenie na tenký papier.
Papier sa zosúva z horného
výstupného zásobníka.
 Zodvihnite vysúvaciu podperu.
 Otvorte zadný kryt a skontrolujte, či medzi valčekmi zapekacej jednotky nie je
zaseknutý papier.
153
Riešenie problémov
Zaseknutie papiera a jeho odstránenie
6
Ak dôjde vnútri zariadenia k zaseknutiu papiera, zariadenie prestane tlačiť. Jedna z nasledujúcich správ sa
objaví na LCD displeji a oznámi, kde hľadať zaseknutý papier.
6
5
1
2
4
6
3
 Zasek.MP zasob. (1)
Papier sa zasekol vo viacúčelovom zásobníku. (Pozrite časť strana 155.)
 Zasek. zasob. 1 (2)
Papier sa zasekol v štandardnom zásobníku (Zásobníku 1). (Pozrite časť strana 155.)
 Zasek. zasob. 2 (3)
Papier sa zasekol v spodnom zásobníku (Zásobník 2). (Pozrite časť strana 155.)
 Zasek. oboj. t. (4)
Papier sa zasekol pod štandardným zásobníkom (Zásobník 1) alebo v zapekacej jednotke. (Pozrite časť
strana 158.)
 Zasek. Vzadu (5)
Papier sa zasekol na výstupe papiera zo zariadenia. (Pozrite časť strana 161.)
 Zasek. vo vnutri (6)
Papier sa zasekol vnútri zariadenia. (Pozrite časť strana 164.)
Ak sa chybové hlásenia objavuje na LCD displeji aj po odstránení zaseknutého papiera, mohlo dôjsť k
zaseknutiu papiera niekde inde. Dôkladne zariadenie skontrolujte.
Poznámka
Vždy po pridaní nového papiera vyberte všetok papier zo zásobníka a vyrovnajte balík. Zabránite
podávaniu viacerých listov papiera naraz a zaseknutiu papiera.
154
Riešenie problémov
Zasek. MP zasob. (zaseknutý papier vo viacúčelovom zásobníku)
6
Zasek.MP zasob.
Ak sa zasekne papier vnútri viacúčelového zásobníka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
a
b
c
Vyberte papier z viacúčelového zásobníka.
d
Pri vkladaní papiera do viacúčelového zásobníka skontrolujte, či papier nepresahuje lišty maximálnej
výšky papiera na oboch stranách zásobníka.
e
Stlačením tlačidla Go obnovte tlač.
Vyberte zaseknutý papier z alebo z okolia viacúčelového zásobníka.
Prevzdušnite stoh papiera a potom ho vložte naspäť do viacúčelového zásobníka.
Zasek. zasob. 1 / Zasek. zasob. 2 (papier sa zasekol vnútri zásobníka)
6
6
Poznámka
Názvy zásobníkov papiera na LCD displeji sú nasledujúce.
• Štandardný zásobník papiera: zasobnik 1
• Voliteľný spodný zásobník: zasobnik 2
Zasek. zasob. 1
Zasek. zasob. 2
155
Riešenie problémov
Ak sa zasekne papier vnútri zásobníka, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
a
Zo zariadenia úplne vyberte zásobník papiera.
6
VAROVANIE
NEDOTÝKAJTE sa sivých častí znázornených na ilustrácii. Tieto valčeky sa môžu otáčať vysokou
rýchlosťou.
156
Riešenie problémov
b
Oboma rukami pomaly vytiahnite zaseknutý papier.
6
Poznámka
Vytiahnutím zaseknutého papiera lícom nadol vám umožní vybrať papier ľahšie.
c
Skontrolujte, či papier nepresahuje značku maximálnej výšky papiera (b b b). Stlačte zelenú uvoľňovaciu
páčku lišty na papier a zároveň posuňte lišty na papier, aby vyhovovali veľkosti papiera. Skontrolujte, či
sú lišty pevne umiestnené v otvoroch.
d
Zásobník papiera vložte pevne späť do zariadenia.
157
Riešenie problémov
Zasek. oboj. t. (Papier sa zasekol pod štandardným zásobníkom (zásobník 1)
alebo v zapekacej jednotke)
6
Zasek. oboj. t.
Ak sa zasekne papier vnútri duplexnej jednotky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
a
b
Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby vychladlo.
Zo zariadenia úplne vyberte zásobník papiera a skontrolujte vnútro zariadenia.
6
VAROVANIE
NEDOTÝKAJTE sa sivých častí znázornených na ilustrácii. Tieto valčeky sa môžu otáčať vysokou
rýchlosťou.
158
Riešenie problémov
c
Ak dôjde vnútri zariadenia k zaseknutiu papiera, skontrolujte priestor pod zásobníkom papiera.
Poznámka
Zásobník papiera ešte nevkladajte späť do zariadenia.
d
6
Ak v zásobníku papiera nie je papier zaseknutý, otvorte zadný kryt.
UPOZORNENIE
Ak ste zariadenie práve používali, niektoré jeho vnútorné časti budú veľmi horúce. Skôr než sa dotknete
vnútorných častí zariadenia, počkajte, kým zariadenie vychladne.
159
Riešenie problémov
e
Pomaly vytiahnite zaseknutý papier.
f
g
Úplne zatvorte zadný kryt.
6
Zásobník papiera vložte späť do zariadenia.
160
Riešenie problémov
Zaseknutie papiera vzadu (za zadným krytom)
6
Zasek. Vzadu
Ak sa papier zasekne za zadným krytom, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
a
b
Ponechajte zariadenie zapnuté asi 10 minút, aby vychladlo.
Otvorte zadný kryt.
6
UPOZORNENIE
Ak ste zariadenie práve používali, niektoré jeho vnútorné časti budú veľmi horúce. Skôr než sa dotknete
vnútorných častí zariadenia, počkajte, kým zariadenie vychladne.
161
Riešenie problémov
c
Na ľavej a pravej strane potiahnite zelené záklopky (2) lícom k sebe a zložte kryt zapekacej jednotky (1).
2
2
3
3
1
6
Poznámka
Ak sú páčky pre obálky (3) vnútri zadného krytu potiahnuté dole do pozície pre tlač obálok, pred
potiahnutím zelených záklopiek (2) lícom nadol zdvihnite tieto páčky do pôvodnej pozície.
d
Oboma rukami jemne vytiahnite zaseknutý papier zo zapekacej jednotky.
162
Riešenie problémov
e
Zatvorte kryt zapekacej jednotky (1).
2
2
1
6
Poznámka
Ak tlačíte na obálky, pred zatvorením zadného krytu potiahnite páčky pre tlač obálok (2) späť do pozície
pre tlač obálok.
f
Úplne zatvorte zadný kryt.
163
Riešenie problémov
Zasek. vo vnutri (V zariadení sa zasekol papier)
6
Zasek. vo vnutri
Ak sa zasekne papier vnútri zariadenia, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
a
b
Pomocou hlavného vypínača vypnite zariadenie a zo zástrčky vytiahnite napájací kábel.
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
6
c
Uchopte zelenú rukoväť jednotky valca. Vytiahnite jednotku valca von, pokým sa nezastaví.
164
Riešenie problémov
d
Otočte zelenou páčkou (1) na ľavej časti zariadenia v smere proti chodu hodinových ručičiek do pozície
uvoľnenia. Uchopte zelené rukoväte jednotky valca, zdvihnite prednú časť jednotky valca a vytiahnite ju
zo zariadenia.
1
6
DÔLEŽITÉ
• Pri prenášaní jednotky valca ju vždy držte za zelené rukoväte. Jednotku valca NEDRŽTE za bočné strany.
• Odporúčame položiť súpravu jednotky valca na rovný, čistý povrch na hárok papiera alebo handričku pre
prípad náhodného vysypania alebo rozptýlenia tonera.
• NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu zariadenia
statickou elektrinou.
165
Riešenie problémov
e
Pomaly vytiahnite zaseknutý papier.
DÔLEŽITÉ
NEDOTÝKAJTE sa sivých častí znázornených na ilustrácii, aby sa zabránilo problémom s kvalitou tlače.
f
Presvedčite sa, že zelená páčka (1) je v pozícii uvoľnenia, ako je to zobrazené na ilustrácii.
1
166
6
Riešenie problémov
g
Zarovnajte vodiace konce (2) jednotky valca so značkami c (1) na oboch stranách zariadenia, potom
jemne zasuňte jednotku valca do zariadenia, pokým sa nezastaví na zelenej páčke.
1
2
h
Otočte zelenou páčkou (1) v smere chodu hodinových ručičiek do pozície uzamknutia.
6
1
i
Zatlačte jednotku valca dnu, pokým nezapadne.
j
Zatvorte predný kryt zariadenia.
Poznámka
Ak zariadenie vypnete pri zobrazenom hlásení Jam Inside, zariadenie vytlačí nekompletné údaje z vášho
počítača. Skôr ako zariadenie zapnete, vymažte tlačovú frontu.
k
Zariadenie zapojte do siete a vypínač zariadenia prepnite do polohy zapnuté.
167
Riešenie problémov
Zvýšenie kvality tlače
6
Ak máte problém s kvalitou tlače, vytlačte najprv skúšobnú stranu (pozrite časť Info o zariad. na strane 78).
Ak výtlačok vyzerá v poriadku, problém pravdepodobne nebude v zariadení. Skontrolujte kábel rozhrania
alebo zariadenie vyskúšajte s iným počítačom. Ak máte problém s kvalitou výtlačku, najprv prejdite
nasledujúce kroky. Pokiaľ aj potom dochádza k problémom s kvalitou výtlačku, pozrite si dolu uvedenú
schému a postupujte podľa odporúčaní.
Poznámka
Spoločnosť Brother neodporúča používanie iných než originálnych tlačových kaziet Brother alebo
opätovné napĺňanie použitých kaziet tonerom od iných zdrojov.
a
b
Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu tlače, odporúčame vám, aby ste používali odporúčaný typ papiera.
Skontrolujte, či používate papier, ktorý spĺňa požadované parametre. (Pozrite časť Použiteľný papier a
ostatné tlačové médiá na strane 2.)
Skontrolujte, či je jednotka valca a tonerové kazety správne nainštalované.
Príklady zlej kvality tlače
Biele čiary, pásy alebo pruhy
naprieč stranou
Odporúčanie
 Vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena jednotky valca
na strane 110.)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
Svetlé alebo nejasné farby na celej
strane
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
 Skontrolujte, či je na ovládacom paneli ovládača tlačiarne vypnutý režim
úspory toneru.
 Skontrolujte, či sa použitý papier zhoduje s typom média v nastaveniach
ovládača. (Pozrite časť Typ a rozmer papiera na strane 2.)
 Jemne zatraste všetkými štyrmi tonerovými kazetami.
 Sklo skenera pretrite suchou a jemnou handričkou, ktorá nezanecháva
vlákna. (Pozrite časť Čistenie vnútorných častí zariadenia na strane 125.)
 Vykonajte kalibráciu. (Pozrite časť Kalibrácia farieb na strane 91.)
168
6
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Biele pruhy alebo pásy tiahnuce sa
k spodnej časti strany
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
Odporúčanie
 Sklo laserovej jednotky pretrite suchou a jemnou handričkou, ktorá
nezanecháva vlákna. (Pozrite časť Čistenie vnútorných častí zariadenia
na strane 125.)
 Vyčistite jednotku valca. (Pozrite časť Čistenie jednotky valca na strane 133.)
 Identifikujte chýbajúcu farbu a vložte novú tonerovú kazetu. (Pozri Výmena
tonerových kaziet na strane 105.)
Ak chcete identifikovať farbu tonerové kazety, navštívte nás na adrese
http://solutions.brother.com/, kde si môžete pozrieť odpovede na často
kladené otázky a tipy pre riešenie problémov.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
6
Farebné pásy alebo pruhy
tiahnuce sa k spodnej časti strany
 Všetky štyri korónové vodiče (jeden pre každú farbu) vnútri jednotky valca
očistite posúvaním zelenej plôšky. (Pozrite časť Čistenie korónových vodičov
na strane 129.)
 Skontrolujte, či sú zelené plôšky korónových vodičov v základnej polohe (a).
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
 Vymeňte tonerovú kazetu, ktorá sa zhoduje s farbou pruhu alebo pásu. (Pozri
Výmena tonerových kaziet na strane 105.)
Ak chcete identifikovať farbu tonerové kazety, navštívte nás na adrese
http://solutions.brother.com/, kde si môžete pozrieť odpovede na často
kladené otázky a tipy pre riešenie problémov.
 Vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena jednotky valca
na strane 110.)
Farebné čiary naprieč stranou
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
 Ak sa farebné čiary zobrazuje v rozstupe 30 mm, vymeňte farebnú tonerovú
kazetu, ktorá zodpovedá farbe čiar. (Pozrite časť Výmena tonerových kaziet
na strane 105.)
Ak chcete zistiť, aká je farba tonerové kazety, navštívte stránku
http://solutions.brother.com/, kde nájdete často kladené otázky a typy na
odstraňovanie problémov.
 Ak sa farebné čiary zobrazuje v rozstupe 94 mm, vymeňte jednotku valca za
novú. (Pozrite časť Výmena jednotky valca na strane 110.)
169
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Biele škvrny alebo prázdny
výtlačok
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
Celkom čistá strana alebo
chýbajúce niektoré farby
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
Odporúčanie
 Skontrolujte, či sa použitý papier zhoduje s typom média v nastaveniach
ovládača. (Pozrite časť Typ a rozmer papiera na strane 2.)
 Skontrolujte prostredie, v ktorom sa zariadenie nachádza. Niektoré
podmienky, napríklad vysoká vlhkosť, môžu spôsobiť biele škvrny alebo
prázdny výtlačok.
 Vložte novú tonerovú kazetu. (Pozri Výmena tonerových kaziet
na strane 105.)
Ak chcete identifikovať farbu tonerové kazety, navštívte nás na adrese
http://solutions.brother.com/, kde si môžete pozrieť odpovede na často
kladené otázky a tipy pre riešenie problémov.
6
 Vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena jednotky valca
na strane 110.)
Farebné body s rozstupom 94mm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
 Vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena jednotky valca
na strane 110.)
94 mm
94 mm
Farebné body s rozstupom 30mm
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
30 mm
30 mm
 Ak sa po vytlačení niekoľkých strán problém nevyrieši, na jednotke valca
môže byť cudzí materiál, ako napríklad lepidlo zo štítka prilepeného na
povrchu valca. Vyčistite jednotku valca. (Pozrite časť Čistenie jednotky valca
na strane 133.)
 Identifikujte farbu, ktorá spôsobuje problém a vložte novú tonerovú kazetu.
(Pozri Výmena tonerových kaziet na strane 105.)
Ak chcete identifikovať farbu tonerové kazety, navštívte nás na adrese
http://solutions.brother.com/, kde si môžete pozrieť odpovede na často
kladené otázky a tipy pre riešenie problémov.
170
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Rozptýlený toner alebo škvrny od
toneru
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
Odporúčanie
 Skontrolujte prostredie, v ktorom sa zariadenie nachádza. Podmienky
prostredia, napríklad vysoká vlhkosť a teplota, môžu byť príčinou problému s
kvalitou tlače.
 Identifikujte farbu, ktorá spôsobuje problém a vložte novú tonerovú kazetu.
(Pozri Výmena tonerových kaziet na strane 105.)
Ak chcete identifikovať farbu tonerové kazety, navštívte nás na adrese
http://solutions.brother.com/, kde si môžete pozrieť odpovede na často
kladené otázky a tipy pre riešenie problémov.
 Ak problém pretrváva, vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena
jednotky valca na strane 110.)
Farba výtlačkov nespĺňa
očakávania
 Skontrolujte, či je na ovládacom paneli ovládača tlačiarne vypnutý režim
úspory toneru.
 Vykonajte kalibráciu. (Pozrite časť Kalibrácia farieb na strane 91.)
 Upravte nastavenie farby pomocou vlastného nastavenia v ovládači a
pomocou ovládacieho panela. Farby, ktoré zariadenie dokáže vytlačiť a farby,
ktoré vidíte na monitore, sú rozdielne. Tlačiareň možno nedokáže
reprodukovať farby zobrazené na monitore. (Pozrite časť Korekcia farieb
na strane 88.)
 Ak sa farby zobrazuje v tlačených sivých oblastiach, uistite sa, že políčko
Vylepšiť odtiene šedej v ovládači tlačiarne je zaškrtnuté. Pozrite časť
Vylepšiť odtiene šedej v kapitole Dialógové okno Nastavenia na strane 35
(ovládač tlačiarne pre systém Windows®), Rozšírené možnosti na strane 49
(ovládač tlačiarne BR-Script pre systém Windows®) alebo Print Settings
(Nastavenia tlače) na strane 58 (ovládač tlačiarne pre počítač Macintosh).
 Pokiaľ sú tieňované plochy nevýrazné, zrušte zaškrtnutie políčka
Vylepšiť odtiene šedej.
 Pokiaľ je vytlačená čierna grafika veľmi svetlá, zvoľte v ovládači tlačiarne
režim Vylepšiť čiernu tlač. Pozrite časť Vylepšiť čiernu tlač v kapitole
Dialógové okno Nastavenia na strane 35 (ovládač tlačiarne pre systém
Windows®), Rozšírené možnosti na strane 49 (ovládač tlačiarne BR-Script
pre systém Windows®) alebo Print Settings (Nastavenia tlače) na strane 58
(ovládač tlačiarne pre počítač Macintosh).
 Identifikujte farbu, ktorá spôsobuje problém a vložte novú tonerovú kazetu.
(Pozrite časť Výmena tonerových kaziet na strane 105.)
 Vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena jednotky valca
na strane 110.)
171
6
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Odporúčanie
Všetko jednofarebne
 Vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena jednotky valca
na strane 110.)
Nesprávna registrácia farieb
 Presvedčite sa, či je zariadenie umiestnené na pevnom a rovnom povrchu.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
 Pomocou ovládacieho panela vykonajte automatickú registráciu farieb
(pozrite Automatická registrácia na strane 91) alebo pomocou ovládacieho
panela vykonajte manuálnu registráciu farieb (pozrite Manuálna registrácia
na strane 92).
 Vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena jednotky valca
na strane 110.)
 Vložte novú jednotku pásu. (Pozrite časť Výmena jednotky pásu
na strane 114.)
Pravidelne nerovnomerná intenzita
tlače naprieč stranou
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
 Vykonajte kalibráciu. (Pozrite časť Kalibrácia farieb na strane 91.)
 Identifikujte farbu, ktorá je nerovnomerná a vložte novú tonerovú kazetu pre
danú farbu. (Pozri Výmena tonerových kaziet na strane 105.)
Ak chcete identifikovať farbu tonerové kazety, navštívte nás na adrese
http://solutions.brother.com/, kde si môžete pozrieť odpovede na často
kladené otázky a tipy pre riešenie problémov.
 Vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena jednotky valca
na strane 110.)
Chýbajúci obrázok na tenkej čiare
 Skontrolujte, či je na ovládacom paneli ovládača tlačiarne vypnutý režim
úspory toneru.
 Zmeňte rozlíšenie tlače.
 Ak používate ovládač tlačiarne systému Windows, vyberte možnosť Vylepšiť
tlač šablón alebo Vylepšiť tenkú čiaru v nastaveniach tlače na karte Základné.
(Pozrite časť Dialógové okno Nastavenia na strane 35.)
Krčenie
 Vymeňte papier za odporúčaný typ. (Pozrite časť Odporúčaný papier a
tlačové médiá na strane 2.)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
 Skontrolujte, či je zadný kryt správne zatvorený.
 Presvedčte sa, že dve sivé páčky vo vnútri zadného krytu sú v hornej polohe.
 Skontrolujte, či sa použitý papier zhoduje s typom média v nastaveniach
ovládača. (Pozrite časť Typ a rozmer papiera na strane 2.)
172
6
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Posun obrázka
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
Odporúčanie
 Skontrolujte, či sa použitý papier zhoduje s typom média v nastaveniach
ovládača. (Pozrite časť Typ a rozmer papiera na strane 2.)
 Presvedčte sa, že dve sivé páčky vo vnútri zadného krytu sú v hornej polohe.
 Skontrolujte prostredie, v ktorom sa zariadenie nachádza. Podmienky
prostredia, napríklad nízka vlhkosť a teplota, môžu byť príčinou problému s
kvalitou tlače.
 Vložte novú jednotku valca. (Pozrite časť Výmena jednotky valca
na strane 110.)
Slabá priľnavosť
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
 Skontrolujte, či sa použitý papier zhoduje s typom média v nastaveniach
ovládača. (Pozrite časť Typ a rozmer papiera na strane 2.)
 Presvedčte sa, že dve sivé páčky vo vnútri zadného krytu sú v hornej polohe.
 V ovládači tlačiarne vyberte režim Zlepšiť priľnavosť tonera. Pozrite časť
Zlepšiť kvalitu tlače v kapitole Zlepšiť kvalitu tlače na strane 43 (ovládač
tlačiarne pre systém Windows®), Rozšírené možnosti na strane 49 (ovládač
tlačiarne BR-Script pre systém Windows®) alebo Print Settings (Nastavenia
tlače) na strane 58 (ovládač tlačiarne pre počítač Macintosh).
Ak táto voľba nemá za následok dostatočné vylepšenie, v ponuke Typ média
zmeňte nastavenie ovládača tlačiarne na hrubý papier.
Skrútenie alebo zvlnenie
 Ak nepoužívate nami odporúčaný papier, v ovládači tlačiarne vyberte režim
Znížiť zvlnenie papiera. Pozrite časť Zlepšiť kvalitu tlače v kapitole Zlepšiť
kvalitu tlače na strane 43 (ovládač tlačiarne pre systém Windows®),
Rozšírené možnosti na strane 49 (ovládač tlačiarne BR-Script pre systém
Windows®) alebo Print Settings (Nastavenia tlače) na strane 58 (ovládač
tlačiarne pre počítač Macintosh).
 Ak zariadenie často nepoužívate, papier mohol byť v zásobníku príliš dlho.
Otočte stoh papiera v zásobníku. Taktiež prevzdušnite stoh papiera a papier
v zásobníku otočte o 180°.
 Papier skladujte na miestach, kde nebude vystavený vysokým teplotám a
vlhkosti.
 Otvorte zadný kryt (zadný výstupný zásobník), aby mohol potlačený papier
vychádzať do zadného výstupného zásobníka.
173
6
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
EFGHIJKLMN
 Pri tlači na obálky skontrolujte, či sú páčky pre obálku vo vnútri zadného krytu
v dolnej polohe, určenej pre tlač obálok.
ABCDEFG
Krčenie obálok
Odporúčanie
 Ak sú páčky pre tlač obálok v dolnej polohe a obálky sa pri tlači krčia, tlačte s
otvoreným zadným krytom a obálky podávajte jednu po druhej z
viacúčelového zásobníka.
174
6
Riešenie problémov
Riešenie problémov s tlačou
Problém
Zariadenie sa nezapne.
6
Odporúčanie
 Nevyhovujúce podmienky napájania (napríklad búrka alebo prepätie) mohli
spustiť vnútorné bezpečnostné mechanizmy zariadenia. Vypnite zariadenie a
odpojte napájací kábel. Počkajte 10 minút a potom zapojte napájací kábel do
elektrickej zásuvky a zapnite zariadenie.
 Ak zariadenie stále nie je napájané, pripojte ho do inej elektrickej zásuvky.
Zariadenie začne neočakávane
tlačiť alebo tlačí nežiaduce
údaje.
 Skontrolujte, či nie je kábel zariadenia príliš dlhý. Odporúča sa použiť USB kábel,
ktorý nie je dlhší ako 2 metre.
 Skontrolujte, či kábel zariadenia nie je poškodený alebo zlomený.
 Ak používate zariadenie na prepínanie rozhraní, odstráňte ho. Počítač pripojte
priamo k zariadeniu a pokus zopakujte.
6
 Skontrolujte, či ste vybrali správny ovládač tlačiarne s možnosťou Nastaviť ako
predvolenú tlačiareň.
 Skontrolujte, či nie je zariadenie pripojené k rovnakému portu ako pamäťové
zariadenie alebo skener. Odpojte všetky ostatné zariadenia a pripojte port iba
k tomuto zariadeniu.
 Vypnite funkciu Status Monitor.
Zariadenie nedokáže vytlačiť
celé strany dokumentu. Zobrazí
sa chybové hlásenia
Nestaci pamat.
 Ak chcete vytlačiť zvyšné údaje v pamäti zariadenia, stlačte tlačidlo Go. Ak
chcete vymazať zvyšné údaje v pamäti zariadenia, zrušte tlačovú úlohu. (Pozrite
časť Tlačidlá na strane 70.)
 Zmenšite zložitosť dokumentu alebo vyberte menšie rozlíšenie tlače.
 Pridajte viac pamäte. (Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte na strane 95.)
Hlavičky a päty sa zobrazia na
monitore, ale nezobrazia sa pri
tlači dokumentu.
Zariadenie po pripojení
pamäťovej jednotky USB Flash
ku konektoru priameho USB
rozhrania neaktivuje režim
priamej tlače.
 Upravte horný a spodný okrajom dokumentu.
Keď je zariadenie v režime hlbokého spánku a do konektora USB rozhrania pripojíte
pamäťovú jednotku USB Flash, zariadenie sa nezobudí. Zariadenie zobudíte
stlačením tlačidla Go a následne sa na LCD displeji zobrazí ponuka pre priamu tlač.
Problémy so sieťou
6
Problémy s používaním zariadenia v sieti sú popísané v Príručke sieťových aplikácií.
Najnovšiu Príručku sieťových aplikácií v formáte PDF si môžete prevziať z internetovej stránky Brother
Solutions Center (http://solutions.brother.com/).
175
Riešenie problémov
Ďalšie problémy
6
Pre počítače Macintosh s rozhraním USB
Problém
Toto zariadenie sa nezobrazí v
položke Printer Setup Utility
(Nástroj Nastavenie tlače) (Mac
OS X 10.4.11) alebo v položke
Print & Fax (Tlač a faxovanie)
v System Preferences
(Predvoľby systému) (Mac
OS X 10.5.x a 10.6.x).
V aplikácii sa nedá tlačiť.
6
Odporúčanie
 Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a či sa na LCD displeji nezobrazujú žiadne
chybové hlásenia.
 Skontrolujte, či je kábel rozhrania USB pripojený priamo k počítaču Macintosh a
k USB portu zariadenia.
 Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač tlačiarne.
6
 Presvedčite sa, či je dodávaný ovládač tlačiarne pre systém Macintosh
nainštalovaný na pevnom disku a či je zvolený v ponuke Printer Setup Utility
(Nástroj Nastavenie tlače) (Mac OS X 10.4.11) alebo Print & Fax (Tlač a
faxovanie) v System Preferences (Predvoľby systému) (Mac OS X 10.5.x a
10.6.x).
BR-Script 3
6
Problém
Odporúčanie
Rýchlosť tlače sa znižuje.
Pridajte prídavnú pamäť. (Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte
na strane 95.)
Zariadenie nedokáže tlačiť údaje
EPS, ktoré obsahujú binárne
znaky.
Na tlač údajov EPS musíte upraviť nasledujúce nastavenia:
a
Pre používateľov OS Windows® 7 a Windows Server ® 2008 R2: Kliknite na
tlačidlo start a Zariadenia a tlačiarne.
Windows Vista®: Kliknite na tlačidlo Štart, Ovládací panel,
Hardvér a zvuk, a potom na Tlačiarne.
Windows® XP a Windows Server® 2003/2008: Kliknite na tlačidlo start a
zvoľte Tlačiarne a faxy.
Windows® 2000: Kliknite na tlačidlo start, zvoľte Nastavenia, a potom na
Tlačiarne.
b
Pre používateľov OS Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2: Kliknite
pravým tlačidlom na ikonu Brother HL-4570CDW
(HL-4150CDN/HL-4140CN) Series a zvoľte Brother HL-4570CDW
(HL-4150CDN/HL-4140CN) BR-Script3.
Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® a
Windows Server® 2003/2008: Kliknite pravým tlačidlom na ikonu Brother
HL-4570CDW (HL-4150CDN/HL-4140CN) BR-Script3 a zvoľte
Vlastnosti.
c
Na karte Nastavenie zariadenia v ponuke Output Protocol zvoľte TBCP
(označený binárny komunikačný protokol).
176
A
Príloha
A
Technické parametre zariadenia
A
Poznámka
Táto kapitola obsahuje súhrn technických parametrov zariadenia. Podrobnejšie technické parametre
nájdete na internetovej stránke http://www.brother.com/.
Stroj
A
Model
HL-4140CN
Technológia
Xerografická laserová tlačiareň (s jedným podávaním)
Rýchlosť
tlače 1 2
(veľkosť
A4/Letter)
Tlač na jednu
stranu
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
Až 28 strán za minútu (veľkosť
A4) 3, až 30 strán za minútu
Až 22 strán za
minútu
(veľkosť A4) 3,
až 22 strán za
minútu
(veľkosť
Až 24 strán za
minútu
(veľkosť A4) 3,
až 25 strán za
minútu
(veľkosť
Letter) 3
Letter) 3
Až 22 strán za
minútu
(veľkosť A4) 3,
až 22 strán za
minútu
(veľkosť
Až 24 strán za
minútu
(veľkosť A4) 3,
až 25 strán za
minútu
(veľkosť
Letter) 3
Letter) 3
Čiernobielo
-
Až 14 strán za minútu (veľkosť A4) 3, až 14 strán za
minútu (veľkosť Letter) 3
Plnofarebne
-
Až 14 strán za minútu (veľkosť A4) 3, až 14 strán za
minútu (veľkosť Letter) 3
Čiernobielo
Plnofarebne
Obojstranná
tlač
HL-4150CDN
Čas do prvého výtlačku 4
(z režimu Pripravené a zo štandardného
zásobníka)
A
(veľkosť Letter) 3
Až 28 strán za minútu (veľkosť
A4) 3, až 30 strán za minútu
(veľkosť Letter) 3
Menej ako 16 sekúnd
177
Príloha
Model
Rozlíšenie
HL-4140CN
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
Windows® 2000 Professional, Kvalita tlače 2 400 dpi (2400 × 600)
Windows® XP Home Edition, 600 × 600 dpi.
Windows® XP Professional,
Windows® XP Professional
x64 Edition,
Windows Server® 2003,
Windows Server® 2003 x64
Edition,
Windows Vista®,
Windows Server® 2008,
Windows Server® 2008 R2,
Windows® 7
Systém DOS
600 × 600 dpi.
Systém Mac OS X 10.4.11,
10.5.x, 10.6.x
Kvalita tlače 2 400 dpi (2400 × 600)
Linux
600 × 600 dpi.
A
600 × 600 dpi.
1
Rýchlosť tlače sa môže meniť v závislosti od typu tlačeného dokumentu.
2
Ak je zariadenie pripojené pomocou bezdrôtovej siete LAN, môže sa znížiť rýchlosť tlače.
3
Zo štandardného zásobníka papiera.
4
Čas prvej tlače sa môže zmeniť, ak sa zariadenie kalibruje alebo registruje.
178
Príloha
Ovládací prvok
A
Model
HL-4140CN
Procesor
400 MHz
Pamäť
HL-4570CDW
Štandardne
128 MB
Voliteľne
1 slot: DDR2 SO-DIMM (144 kolíkov) až do 256 MB
Rozhranie
Sieťové
pripojenie
HL-4150CDN
Hi-speed USB 2.0,
10BASE-T/100BASE-TX Ethernet
HL-4570CDWT
Hi-speed USB 2.0,
10BASE-T/100BASE-TX Ethernet,
IEEE802.11b/g bezdrôtová sieť LAN
Protokoly
TCP/IP (štandardný 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet) 1
Nástroje na
správu siete
BRAdmin Light 2
BRAdmin Professional 3 3
Web BRAdmin 4
Web Based Management 5
Emulácia
Vlastné typy
písma
A
PCL6, BR-Script 3 (PostScript® 3™) 6
PCL
66 prispôsobiteľných typov písma, 12 písiem typu bitová mapa, 13 čiarových
kódov 7
PostScript® 3™
66 prispôsobiteľných písiem
1
Podrobnosti o podporovaných sieťových protokoloch nájdete v Príručke sieťových aplikácií.
2
Originálna pomôcka od spoločnosti Brother pre systém Windows® a Macintosh na správu tlačiarne a tlačového servera. Nainštalujte z
dodávaného disku CD-ROM.
3
Originálna pomôcka od spoločnosti Brother pre systém Windows® na správu tlačiarne a tlačového servera. Prevezmite ju z internetovej lokality
http://solutions.brother.com/.
4
Pomôcka na správu servera. Prevezmite ju z internetovej lokality http://solutions.brother.com/.
5
Tlačiareň a správa tlačového servera prostredníctvom aplikácie Web Based Management (Internetový prehliadač).
6
Emulácia jazyka PostScript® 3™.
7
Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),
Code128 (súprava A, súprava B, súprava C), EAN-128 (súprava A, súprava B, súprava C)
179
Príloha
Softvér
A
Model
Ovládač
tlačiarne
HL-4140CN
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
Windows® 1 Hostiteľský ovládač pre OS Windows® 2000 Professional,
Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional,
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2003 4,
Windows Server® 2003 x64 Edition 4, Windows Vista®, Windows Server® 2008 4,
Windows Server® 2008 R2 4, Windows® 7
BR-Script3 (PPD súbor) pre OS Windows® 2000 Professional,
Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional,
Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Server® 2003 4,
Windows Server® 2003 x64 Edition 4, Windows Vista®, Windows Server® 2008 4,
Windows Server® 2008 R2 4, Windows® 7
Počítače
Macintosh
Ovládač tlačiarne pre počítač Macintosh s operačným systémom Mac OS X 10.4.11,
10.5.x a 10.6.x
BR-Script3 (PPD súbor) pre Mac OS X 10.4.11, 10.5.x a 10.6.x
Linux 2 3
Ovládač systému tlače CUPS pre systém Linux (prostredie x86, x64)
Ovládač systému tlače LPD/LPRng pre systém Linux (prostredie x86, x64)
Obslužné programy
Driver Deployment Wizard 5
1
Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na stránke http://solutions.brother.com/.
2
Ovládač tlačiarne pre systém Linux si prevezmite z internetovej stránky http://solutions.brother.com/.
3
Dostupnosť ovládača závisí od distribúcie systému Linux.
4
Len pre použitie v sieti
5
Driver Deployment Wizard vykonáva automatickú inštaláciu tlačiarní v sieti peer-to-peer (len pre systém Windows®).
180
A
Príloha
Funkcia priamej tlače
Model
A
HL-4140CN
Direct Print
Typy súborov
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
PDF verzia 1.7 1, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvorené modelmi HL-4140CN,
HL-4150CDN alebo HL-4570CDW(T)) 2, TIFF(naskenované všetkými modelmi
Brother MFC alebo DCP), XPS verzia 1.0
1
Údaje obsahujúce obrázkový súbor JBIG2, JPEG2000, alebo súbory s priehľadnosťou, nie sú podporované.
2
Pozrite Vytvorenie súboru PRN alebo PostScript® 3™ pre priamu tlač na strane 25.
Ovládací panel
A
Model
HL-4140CN
HL-4150CDN
HL-4570CDW
LED
dióda
2 LED diódy: LED dióda údajov a chybová LED dióda
LCD
displej
2 riadky (16 znakov v riadku)
Tlačidlo
7 tlačidiel: Go, Cancel, Secure, OK, Back a 2 tlačidlá posunu
HL-4570CDWT
A
Manipulácia s papierom
Model
Vstup papiera 1
A
HL-4140CN
Viacúčelový zásobník
50 listov
Zásobník papiera
(štandardný)
250 listov
Spodný zásobník
(voliteľný) 2
500 listov
Výstup papiera 1 Lícom nadol
Lícom nahor (to platí
vtedy, keď je otvorený
zadný kryt)
150 listov
Obojstranná tlač Ručná obojstranná tlač
Áno
Automatická obojstranná
tlač
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
1 list papiera
Nie
1
Vypočítané pri papieri s hmotnosťou 80 g/m2
2
HL-4570CDWT je k dispozícii v štandardnej výbave so spodným zásobníkom.
Áno
181
Príloha
Technické parametre médií
Model
Typy médií
HL-4140CN
A
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
Viacúčelový
zásobník
Obyčajný papier, tenký papier, hrubý papier, hrubší papier, recyklovaný papier,
kancelársky papier, štítok, obálky, hrubá obálka, tenká obálka, lesklý papier
Zásobník papiera
(štandardný)
Obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier
Spodný zásobník
(voliteľný)
Hmotnosť
médií
Automatická
obojstranná tlač 2
Obyčajný papier, tenký papier, recyklovaný papier, lesklý papier
Viacúčelový
zásobník
60 až 163 g/m2
Zásobník papiera
(štandardný)
60 až 105 g/m2
Spodný zásobník
(voliteľný)
A
Automatická
obojstranná tlač 2
Veľkosť
médií
Viacúčelový
zásobník
Šírka: 69,8 až 216 mm Dĺžka: 116 až 406,4 mm
Zásobník papiera
(štandardný)
A4, Letter, Legal 1, B5 (ISO/JIS), Executive, A5, A5 (Long Edge), A6, B6 (ISO),
fólia
Spodný zásobník
(voliteľný)
A4, Letter, Legal 1, B5 (ISO/JIS), Executive, A5, B6 (ISO), fólia
Automatická
obojstranná tlač 2
A4
1
Papier formátu Legal nie je dostupný v niektorých krajinách mimo USA a Kanady.
2
HL-4150CDN/ iba HL-4570CDW(T)
182
Príloha
Náhradný spotrebný materiál
Model
Tonerová
kazeta
HL-4140CN
Štandardne
Veľkokapacitné
Čierna
A
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
Názov
modelu
Približne 2 500 strán veľkosti A4 alebo Letter 1
TN-320BK
Azúrová, Približne 1 500 strán veľkosti A4 alebo Letter 1
Purpurová,
Žltá
TN-320C,
TN-320M,
TN-320Y
Čierna
Približne 4 000 strán veľkosti A4 alebo Letter 1
TN-325BK
Azúrová, Približne 3 500 strán veľkosti A4 alebo Letter 1
Purpurová,
Žltá
TN-325C,
TN-325M,
TN-325Y
Super
Čierna
veľké
veľkokapacitné
Azúrová, Purpurová,
Žltá
Približne 6 000 strán veľkosti A4
alebo Letter 1
TN-328BK
Približne 6 000 strán veľkosti A4
alebo Letter 1
TN-328C,
TN-328M,
TN-328Y
Jednotka valca
Približne 25 000 strán veľkosti A4 alebo Letter 2
DR-320CL
Jednotka pásu
Približne 50 000 strán veľkosti A4 alebo Letter
BU-300CL
Nádobka na odpadový toner
Približne 50 000 strán veľkosti A4 alebo Letter
WT-300CL
1
Približná kapacita kazety sa uvádza v súlade s normou ISO/IEC 19798.
2
Životnosť valca je približná a môže sa líšiť podľa typu používania.
183
A
Príloha
Rozmery / hmotnosti
A
Model
HL-4140CN
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
Rozmery (š × h × v)
410 × 486 × 313 mm
410 × 495 ×
446 mm
Hmotnosti
Cca 21,0 kg
Cca 27,0 kg
Iné
A
Model
HL-4140CN
Zdroj napájania
1
Príkon
(Priemerný)
HL-4150CDN
HL-4570CDW
HL-4570CDWT
Striedavý prúd 220 až 240 V, 50/60 Hz
Tlač
Cca 560 W pri 25 °C
Stav
Pripravené
Cca 65 W pri 25 °C
Spánok
(WLAN:
Zapnuté)
Nie je k dispozícii
Hlboký
spánok
Cca 0,9 W
Úroveň Akustický Tlač
hlučnosti tlak
Stav
Pripravené
LPAm = 57 dB (A)
LPAm = 33 dB (A)
Akustický Tlač
LWAd = 6,71 B (A)
kvalita
(Čiernobielo)
Tlač
A
Cca 8 W
LWAd = 6,69 B (A)
LWAd = 6,71 B (A) 3
LWAd = 6,63 B (A) 3
LWAd = 6,77 B (A) 3
LWAd = 6,69 B (A) 3
LWAd = 6,64 B (A) 3
LWAd = 6,77 B (A) 3
LWAd = 4,01 B (A)
LWAd = 4,09 B (A)
(Farebne)
Stav
Pripravené
Životné Režim úspory energie
prostredie
Úspora tonera 2
LWAd = 4,07 B (A)
Dostupné
Dostupné
1
USB pripojenia k PC
2
Neodporúča sa používať funkciu Úspora toneru na tlač fotografií alebo obrázkov s odtieňmi sivej.
3
Kancelárske zariadenie s hodnotou LWAd>6,30 B (A) nie je vhodné pre použitie v miestnostiach určených predovšetkým na duševnú prácu. Kvôli
hlukovým emisiám by takéto zariadenia mali byť umiestnené do oddelených miestností.
184
Príloha
Nároky na počítač
A
Počítačová platforma a verzia
operačného systému
Minimálna frekvencia
procesora
Minimálne
množstvo
pamäte
RAM
Odporúčané
množstvo
pamäte
RAM
Operačný
systém
Windows® 1
Intel® Pentium® II alebo
ekvivalentný
64 MB
256 MB 50 MB
Windows® 2000
Professional
Miesto
Podporované
na disku počítačové
potrebné rozhranie 2
na
inštaláciu
128 MB
Windows® XP Home
Edition
Windows® XP
Professional
Operačný
systém pre
počítače
Macintosh
Windows® XP
Professional x64 Edition
S podporou 64-bitového
procesora (Intel® 64 alebo
AMD64)
256 MB
512 MB
Windows Vista®
Intel® Pentium® 4 alebo
ekvivalentný
s podporou 64-bitového
procesora (Intel® 64 alebo
AMD64)
512 MB
1 GB
Windows® 7
Intel® Pentium® 4 alebo
ekvivalentný
s podporou 64-bitového
procesora (Intel® 64 alebo
AMD64)
1 GB
(32-bitový)
2 GB
(64-bitový)
1 GB
(32-bitový)
2 GB
(64-bitový)
Windows Server® 2003
Intel® Pentium® III alebo
ekvivalentný
256 MB
512 MB
Windows Server® 2003
x64 Edition
S podporou 64-bitového
procesora (Intel® 64 alebo
AMD64)
Windows Server® 2008
Intel® Pentium® 4 alebo
ekvivalentný
s podporou 64-bitového
procesora (Intel® 64 alebo
AMD64)
512 MB
2 GB
Windows Server® 2008
R2
S podporou 64-bitového
procesora (Intel® 64 alebo
AMD64)
Systém OS X 10.4.11 a
10.5.x
PowerPC G4/G5
Procesor Intel® Core™
512 MB
1 GB
Systém OS X 10.6.x
Procesor Intel® Core™
1 GB
2 GB
1
Microsoft® Internet Explorer® 6.0 alebo vyšší.
2
USB porty iného výrobcu nie sú podporované.
USB,
10/100
Base-TX
(Ethernet),
bezdrôtová
sieť
802.11b/g
A
80 MB
Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na stránke http://solutions.brother.com/.
185
Príloha
Dôležité informácie o výbere papiera
A
Táto časť obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu vybrať vhodný papier pre zariadenie.
Poznámka
Ak používate papier, ktorý sa neodporúča, v zariadeniu môže dôjsť k zaseknutiu alebo nesprávnemu
podávaniu papiera.
Pred zakúpením väčšieho množstva papiera
A
Skontrolujte, či papier zariadeniu vyhovuje.
Papier pre obyčajné kópie
A
Papier sa delí podľa účelu použitia na papier na tlač a papier na kopírovanie. Účel použitia je zvyčajne
napísaný na obale. Podľa obalu skontrolujte, či je papier vhodný pre laserové tlačiarne. Používajte papier
vhodný pre laserové tlačiarne.
Základná hmotnosť
A
Základná hmotnosť papiera na všeobecné použitie sa v rôznych krajinách líši. Odporúča sa používať papier
s hmotnosťou 75 až 90 g/m2. Napriek tomu dokáže zariadenie pracovať aj s tenším alebo hrubším papierom.
Jednotka
Európa
USA
g/m2
80 až 90
75 až 90
lb
20 až 24
Dlhé a krátke vlákna
A
Počas výroby papiera sa narovnáva vlákno papierovej drviny. Preto sa papier delí na typ s dlhými a krátkymi
vláknami.
Dlhé vlákna idú rovnobežne s dlhým okrajom papiera. Krátke vlákna idú kolmo na dlhý okrajom papiera. Aj
keď väčšina bežného papiera na kopírovanie obsahuje dlhé vlákna, niektoré obsahujú aj krátke vlákna.
Odporúča sa, aby ste pre toto zariadenie používali papier s dlhými vláknami. Papier s krátkymi vláknami je
príliš slabý na posun papiera v zariadení.
Kyslý a zneutralizovaný papier
A
Papier možno rozdeliť na kyslý a zneutralizovaný papier.
Aj keď moderné výrobné technológie začali výrobou kyslého papiera, v poslednej dobe sa kvôli životnému
prostrediu prechádza na výrobu zneutralizovaného papiera.
Viaceré druhy kyslého papiera však možno nájsť v recyklovanom papieri. Odporúča sa, aby ste pre toto
zariadenie používali zneutralizovaný papier.
Na rozlíšenie kyslého papiera od zneutralizovaného použite kontrolné pero.
186
A
Príloha
Povrch tlače
A
Vlastnosti prednej a zadnej strany listu papiera sa môžu trochu odlišovať.
Ak otvoríte balík s papierom, vrchná strana je určená na tlač. Riaďte sa pokynmi uvedenými na obale. Strana
určená na tlač je zvyčajne označená šípkou.
Obsah vlhkosti
A
Obsah vlhkosti je množstvo vody, ktoré po výrobe ostane v papieri. Je to jedna z dôležitých vlastností
papiera. Voda tvorí 5 % hmotnosti papiera, aj keď v závislosti od prostredia, v ktorom sa papier skladuje, sa
to môže zmeniť. V prostredí s vysokou vlhkosťou môže papier vstrebať vodu, a tak množstvo vody v papieri
môže tvoriť až 10 %. Ak sa zvýši množstvo vody v papieri, vlastnosti papiera sa výrazne zmenia. Môže sa
zhoršiť fixácia toneru. Odporúčaná vlhkosť prostredia, v ktorom sa papier skladuje a používa, sa pohybuje v
rozmedzí od 50 % do 60 %.
Hrubý odhad hmotnosti papiera
g/m2
A
lb
Kancelársky
A
Indexový
60
16
64
17
75
20
90
24
105
28
120
32
135
36
163
43
90
200
53
110
187
Príloha
Veľkosť papiera
Veľkosť papiera
A
mm
Letter
8,5 × 11 palca
Legal
8,5 × 14 palca
Executive
7,25 × 10,5 palca
A4
210 × 297 mm
A5
148 × 210 mm
A5 (predĺžený formát)
210 × 148 mm
A6
105 × 148 mm
Obálka typu Monarch
3,875 × 7,5 palca
Obálka typu Com-10
4,12 × 9,5 palca
Obálka typu DL
110 × 220 mm
Obálka typu C5
162 × 229 mm
B5 (JIS)
182 × 257 mm
B5 (ISO)
176 × 250 mm
B6 (JIS)
128 × 182 mm
B6 (ISO)
125 × 176 mm
Obálka typu DL-L
220 × 110 mm
3×5
Hagaki 1
A
8,5 × 13 palca
Folio
1
palce
3 × 5 palca
100 × 148 mm
Pohľadnica s veľkosťou určenou spoločnosťou Japan Post Service Co., LTD
188
Príloha
Symboly a sady znakov
A
Použitím aplikácie Web Based Management (Internetový prehliadač) môžete vybrať sady symbolov a znakov
pre režim emulácie HP LaserJet.
Ako používať aplikáciu Web Based Management (Ovládanie cez webové
rozhranie) (Internetový prehliadač)
A
Ak chcete použiť aplikáciu Web Based Management (Internetový prehliadač), riaďte sa nasledujúcimi krokmi.
Poznámka
Odporúča sa prehliadač Internet Explorer® 6.0 (alebo vyšší) alebo Firefox 3.0 (alebo vyšší) pre systém
Windows® a Safari 3.0 (alebo vyšší) pre počítače Macintosh. Skontrolujte, či sú v používanom prehliadači
vždy povolené skripty JavaScript a súbory Cookies. Ak chcete použiť internetový prehliadač, musíte
poznať IP adresu tlačového servera.
a
b
A
Spustite internetový prehliadač.
Zadajte do prehliadača http://ip adresa tlačiarne/. (Kde „IP adresa tlačiarne“ je IP
adresa zariadenia)
 Napríklad:
http://192.168.1.2/
Poznámka
• Ak ste upravovali hostiteľské súbory na počítači alebo používate systém DNS (Systém názvov domén),
môžete tiež zadať názov DNS tlačového servera.
• Pre používateľov systému Windows®: keďže tlačiareň podporuje protokoly TCP/IP a NetBIOS, môžete
zadať názov NetBIOS tlačového servera. Názov NetBIOS môžete vidieť na zozname konfigurácie siete.
Pridelený názov NetBIOS je prvých 15 znakov názvu uzla a predvolene sa zobrazí ako
„BRNxxxxxxxxxxxx“ pre sieť alebo „BRWxxxxxxxxxxxx“ pre bezdrôtovú sieť.
• Používatelia počítačov Macintosh: kliknutím na ikonu zariadenia na obrazovke Status Monitor získajú
ľahký prístup k aplikácii Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).
c
d
Kliknite na Printer Settings.
Zadajte meno používateľa a heslo.
Poznámka
Prihlasovacie meno administrátora je „admin“ (rozlišujte malé a veľké písmena) a predvolené heslo je
„access“.
e
f
Kliknite na OK.
Zvoľte kartu HP LaserJet a kliknite na Font Setup. V zozname Symbol Set vyberte sadu symbolov,
ktorú chcete použiť.
189
Príloha
Zoznam sád symbolov a znakov
A
Sada symbolov OCR
A
Ak vyberiete typ písma OCR-A alebo OCR-B, vždy sa použije zodpovedajúca sada symbolov.
OCR A (0O)
OCR B (1O)
Režim HP LaserJet
A
ABICOMP B/P (13P)
ABICOMP INTL (14P)
DESKTOP (7J)
GREEK8 (8G)
HP GERMAN (0G)
HP SPANISH (1S)
ISO LATIN1 (0N)
ISO LATIN2 (2N)
ISO LATIN5 (5N)
ISO LATIN6 (6N)
ISO2 IRV (2U)
ISO4 UK (1E)
ISO6 ASCII (0U)
ISO10 SWE/FIN (3S)
ISO11 SWEDISH (0S)
ISO14 JISASCII (0K)
ISO15 ITALIAN (0I)
ISO16 POR (4S)
ISO17 SPANISH (2S)
ISO21 GERMAN (1G)
ISO25 FRENCH (0F)
ISO57 CHINESE (2K)
ISO60 NORv1 (0D)
ISO61 NORv2 (1D)
ISO69 FRENCH (1F)
ISO84 POR (5S)
ISO85 SPANISH (6S)
LEGAL (1U)
MATH-8 (8M)
MC TEXT (12J)
MS PUBLISHING (6J)
PC-8 (10U)
PC-8 BULGARIAN (13R)
PC-8 D/N (11U)
PC-8 Greek Alternate (437G) (14G)
PC-8 L/G (12G)
PC-8 PC NOVA (27Q)
PC-8 TURKISH (9T)
PC-775 (26U)
PC-850 Multilingual (12U)
PC-851 Greece (10G)
PC-852 East Europe (17U)
PC-853 Latin3 (Turkish) (18U)
PC-855 Cyrillic (10R)
PC-857 Latin5 (Turkish) (16U)
PC-858 Multilingual Euro (13U)
PC-860 Portugal (20U)
PC-861 Iceland (21U)
PC-863 Canadian French (23U)
PC-865 Nordic (25U)
PC-866 Cyrillic (3R)
PC-869 Greece (11G)
PC-1004 (9J)
PI FONT (15U)
PS MATH (5M)
PS TEXT (10J)
ROMAN8 (8U)
ROMAN9 (4U)
ROMAN EXT. (0E)
RUSSIAN-GOST (12R)
A
SYMBOL (19M)
190
Príloha
Informácie o ovládacích príkazoch čiarového kódu
A
Zariadenie dokáže tlačiť čiarové kódy v režime emulácie HP LaserJet.
Tlač čiarových kódov alebo rozšírených znakov
Kód
ESC i
Dec
27 105
Hex
1B 69
A
Formát: ESC i n ... n \
Vytvorí čiarový kód alebo rozšírené znaky podľa segmentu parametrov ‘n ... n’. Viac informácií o parametroch
nájdete v časti Popis parametrov. Tento príkaz musí končiť znakom ‘ \ ’ (5CH).
Popis parametrov
A
Príkaz čiarového kódu môže obsahovať v segmente parametrov nasledujúce parametre (n ... n). Keďže sú
parametre platné v jednoduchej príkazovej skladbe ESC i n ... n \, nepoužívajú sa v príkazoch čiarového
kódu. Ak nie sú niektoré parametre zadané, použijú sa predvolené nastavenia. Posledný parameter musí byť
začiatkom údajov čiarového kódu (‘b’ alebo ‘B’) alebo začiatkom údajov rozšíreného znaku (‘l’ alebo ‘L’).
Ďalšie parametre môžete zadať v ľubovoľnom poradí. Každý parameter môže začínať malým alebo veľkým
písmenom, napríklad ‘t0’ alebo ‘T0’, ‘s3’ alebo ‘S3’ a tak ďalej.
Režim čiarového kódu
A
n = ‘t0’ alebo ‘T0’
CODE 39 (predvolené nastavenie)
n = ‘t1’ alebo ‘T1’
Interleaved 2 of 5
n = ‘t3’ alebo ‘T3’
FIM (US-Post Net)
n = ‘t4’ alebo ‘T4’
Post Net (US-Post Net)
n = ‘t5’ alebo ‘T5’
EAN 8, EAN 13 alebo UPC A
n = ‘t6’ alebo ‘T6’
UPC E
n = ‘t9’ alebo ‘T9’
Codabar
n = ‘t12’ alebo ‘T12’
Code 128 set A
n = ‘t13’ alebo ‘T13’
Code 128 set B
n = ‘t14’ alebo ‘T14’
Code 128 set C
n = ‘t130’ alebo ‘T130’
ISBN (EAN)
n = ‘t131’ alebo ‘T131’
ISBN (UPC-E)
n = ‘t132’ alebo ‘T132’
EAN 128 set A
n = ‘t133’ alebo ‘T133’
EAN 128 set B
n = ‘t134’ alebo ‘T134’
EAN 128 set C
191
A
Príloha
Týmto parametrom sa vyberie čiarový kód znázornený vyššie. Pokiaľ je n ‘t5’ alebo ‘T5’, režim čiarového kódu
(EAN 8, EAN 13 alebo UPC A) sa zmení podľa počtu znakov v údajoch.
Čiarový kód, rozšírený znak, perová kresba a kresba rámčekov
n = ‘s0’ alebo ‘S0’
3: 1 (predvolené nastavenie)
n = ‘s1’ alebo ‘S1’
2: 1
n = ‘s3’ alebo ‘S3’
2,5: 1
A
Týmto parametrom sa vyberie štýl čiarového kódu, ako je znázornené vyššie. Pokiaľ je vybratý režim
čiarového kódu EAN 8, EAN 13, UPC-A, Code 128 alebo EAN 128, tento parameter štýlu čiarového kódu sa
bude ignorovať.
Rozšírený znak
‘S’
0 = biela
1 = čierna
A
2 = zvislé pruhy
3 = vodorovné pruhy
4 = šrafovanie
Napríklad ‘S’ n1 n2
n1 = vzor vyplnenia pozadia
n2 = vzor vyplnenia popredia
Ak po znaku ‘S’ nasleduje len jeden parameter, ide o parameter vzoru vyplnenia popredia.
Perová kresba a kresba rámčekov
‘S’
1 = čierna
2 = zvislé pruhy
3 = vodorovné pruhy
4 = šrafovanie
Čiarový kód
A
n = ‘mnnn’ alebo ‘Mnnn’ (nnn = 0 ~ 32767)
Tento parameter udáva šírku čiarového kódu. Jednotka ‘nnn’ určuje percentuálnu hodnotu.
Zapnutý alebo vypnutý riadok čiarového kódu čitateľný pre človeka
n = ‘r0’ alebo ‘R0’
Riadok čitateľný pre človeka je vypnutý
n = ‘r1’ alebo ‘R1
Riadok čitateľný pre človeka je zapnutý
A
192
Príloha
Predvolené:
Riadok čitateľný pre človeka je zapnutý
(1) ‘T5’ alebo ‘t5’
(2) ‘T6’ alebo ‘t6’
(3) ‘T130’ alebo ‘t130’
(4) ‘T131’ alebo ‘t131’
Predvolené:
Riadok čitateľný pre človeka je vypnutý
Všetky ostatné
Tento parameter udáva, či zariadenie tlačí pod čiarovým kódom riadok čitateľný pre človeka. Znaky čitateľné
pre človeka sa tlačia stále typom písma OCR-B s rozstupom 10 a všetky aktuálne vylepšenia štýlu znakov
sú skryté. Predvolené nastavenie sa v režime čiarového kódu určí vybratím parametra ‘t’ alebo ‘T’.
Prázdna zóna
A
n = ‘onnn’ alebo ‘Onnn’ (nnn = 0 ~ 32767)
A
Prázdna zóna je priestor po oboch stranách čiarového kódu. Jednotky nastavené parametrom ‘u’ alebo ‘U’
môžu označovať jej šírku. (Popis parametra ‘u' alebo ‘U' nájdete v nasledujúcej časti.) Predvolené nastavenie
prázdnej zóny je 1 palec.
Čiarový kód, jednotka rozšíreného znaku, perová kresba a kresba rámčekov
n = ‘u0’ alebo ‘U0’
mm (predvolené nastavenie)
n = ‘u1’ alebo ‘U1’
1/10
n = ‘u2’ alebo ‘U2’
1/100
n = ‘u3’ alebo ‘U3’
1/12
n = ‘u4’ alebo ‘U4’
1/120
n = ‘u5’ alebo ‘U5’
1/10 mm
n = ‘u6’ alebo ‘U6’
1/300
n = ‘u7’ alebo ‘U7’
1/720
A
Tento parameter udáva veľkosť okraja osi X, osi Y a výšku čiarového kódu.
193
Príloha
Čiarový kód, jednotka rozšíreného znaku, perová kresba a kresba rámčekov podľa okraja osi
X
A
n = ‘xnnn’ alebo ‘Xnnn’
Tento parameter udáva hodnotu okraja od ľavého okraja v parametri ‘u’- alebo ‘U’- zadaná jednotka.
Čiarový kód a rozšírený znak podľa okraja osi Y
A
n = ‘ynnn’ alebo ‘Ynnn’
Tento parameter udáva hodnotu spodného okraja od aktuálnej pozície tlače v parametri ‘u’- alebo ‘U’- zadaná
jednotka.
Čiarový kód, jednotka rozšíreného znaku, perová kresba a výška kresby rámčekov
A
n = ‘hnnn’, ‘Hnnn’, ‘dnnn’ alebo ‘Dnnn’
1 EAN13, EAN8, UPC-A, ISBN (EAN13, EAN8, UPC-A), ISBN (UPC-E): 22 mm
2 UPC-E: 18 mm
A
3 Iné: 12 mm
Rozšírené znaky i 2,2 mm (predvolené nastavenie)
Perová kresba a kresba rámčekov i 1 bod
Tento parameter označuje výšku čiarového kódu alebo rozšírených znakov, ako je uvedené vyššie. Môže
začínať parametrom ‘h’, ‘H’, ‘d’ alebo ‘D’. Výška čiarového kódu je vyjadrená parametrom ‘u’- alebo ‘U’zadaná jednotka. Predvolené nastavenie výšky čiarového kódu (12 mm, 18 mm alebo 22 mm) sa v režime
čiarového kódu určuje vybratím parametra ‘t’ alebo ‘T’.
Šírka rozšíreného znaku, perová kresba a kresba rámčekov
A
n = ‘wnnn’ alebo ‘Wnnn’
Rozšírený znak i 1,2 mm
Perová kresba a kresba rámčekov i 1 bod
Tento parameter vyjadruje šírku rozšíreného znaku, ako je uvedené vyššie.
Otáčanie rozšíreného znaku
n = ‘a0’ alebo ‘A0’
‘Kolmo (predvolené nastavenie)
n = ‘a1’ alebo ‘A1’
‘Otočenie o 90 stupňov
n = ‘a2’ alebo ‘A2’
‘Hore nohami, otočenie o 180 stupňov
n = ‘a3’ alebo ‘A3’
‘Otočenie o 270 stupňov
Začiatok údajov čiarového kódu
A
A
n = ‘b’ alebo ‘B’
194
Príloha
Nasledujúce údaje ‘b’ alebo ‘B’ sa čítajú ako údaje čiarového kódu. Údaj čiarového kódu sa musí končiť
znakom ‘ \ ’ (5CH), ktorý zároveň ukončuje príkaz. Prijateľné údaje čiarového kódu sa v režime čiarového
kódu určia vybratím parametra ‘t’ alebo ‘T’.
 Ak je vybratá možnosť CODE 39 s parametrom ‘t0’ alebo ‘T0’
43 znakov ‘0’ až ‘9’, ‘A’ až ‘Z’, ‘-’, ‘ . ’, ‘(medzera)’, ‘$’, ‘ / ’, ‘+’, a ‘%’ môžu byť údajmi čiarového kódu.
Ostatné znaky spôsobia chybu údajov. Počet znakov čiarového kódu je neobmedzený. Údaj čiarového
kódu automaticky začína a končí hviezdičkou ‘ * ’ (počiatočný a koncový znak). Ak prijaté údaje obsahujú
na začiatku alebo na konci hviezdičku ‘ * ’, hviezdička sa považuje za začiatočný alebo koncový znak.
 Ak je vybratá možnosť Interleaved 2 of 5 s parametrom ‘t1’ alebo ‘T1’
Údaj čiarového kódu môže pozostávať z týchto 10 číselných znakov: ‘0’ až ‘9’. Ostatné znaky spôsobia
chybu údajov. Počet znakov čiarového kódu je neobmedzený. Režim čiarového kódu vyžaduje párny
počet znakov. Ak údaje čiarového kódu obsahujú nepárny počet znakov, na ich koniec sa automaticky
pridá znak ‘0’.
 Ak je vybratá možnosť FIM (US-Post Net) s parametrom ‘t3’ alebo ‘T3’
Platné znaky sú ‘A’ až ‘D’ a môže sa vytlačiť jedna číslica údajov. Prípustné sú veľké a malé písmená
abecedy.
A
 Ak je vybratá možnosť Post Net (US-Post Net) s parametrom ‘t4’ alebo ‘T4’
Údajmi môžu byť čísla ‘0’ až ‘9' a musia končiť kontrolnou číslicou. Namiesto kontrolnej číslice môže byť
znak ‘?’.
 Ak sú vybraté možnosti EAN 8, EAN 13 alebo UPC A s parametrom ‘t5’ alebo ‘T5’
Údaj čiarového kódu môže pozostávať z týchto 10 čísel: ‘0’ až ‘9’. Počet znakov čiarového kódu je
obmedzený nasledujúcim spôsobom:
EAN 8: celkom 8 číslic (7 číslic + 1 kontrolná číslica)
EAN 13: celkom 13 číslic (12 číslic + 1 kontrolná číslica)
UPC A: celkom 12 číslic (11 číslic + 1 kontrolná číslica)
Rozdielny počet znakov, ako je uvedené vyššie, spôsobí chybu údajov a údaje čiarového kódu sa vytlačia
ako normálne tlačové údaje. Ak kontrolná číslica nie je správna, zariadenie si automaticky zvolí správnu
kontrolnú číslicu a údaje čiarového kódu budú vytlačené správne. Ak je vybratá možnosť EAN13, pridaním
znamienka ‘+’ a dvojciferného alebo päťciferného čísla za údaje vytvoríte prídavný kód.
 Ak je vybratá možnosť UPC-E s parametrom ‘t6’ alebo ‘T6’:
Údaj čiarového kódu môže pozostávať z čísel ‘0’ až ‘9’.
8 číslic 1 2
(štandardný formát) Prvý znak musí byť ‘0’ a údaje sa musia končiť kontrolnou číslicou.
Celkom 8 číslic = ‘0’, 6 číslic a 1 kontrolná číslica.
6 číslic 2
Z osemciferných údajov sa odstráni prvý znak a posledná kontrolná číslica.
1
Namiesto kontrolnej číslice môže byť znak ‘?’.
2
Pridaním znamienka ‘+’ a dvojciferného alebo päťciferného čísla za údaje vytvoríte prídavný kód.
195
Príloha
 Ak je vybratá možnosť Codebar s parametrom ‘t9’ alebo ‘T9’
Znaky ‘0’ až ‘9’, ‘-’, ‘ . ’, ‘$’, ‘/’, ‘+’, ‘ : ’ je možné tlačiť. Znaky ‘A’ až ‘D’ môžete vytlačiť veľkými alebo malými
písmenami ako kód začiatku-konca. Ak nie je zadaný kód začiatku-konca, vyskytnú sa chyby. Nemožno
pridať kontrolnú číslicu a použitie znaku ‘?’ spôsobí chyby.
 Ak sú vybraté možnosti Code 128 Set A, Set B alebo Set C s parametrom ‘t12’ alebo ‘T12’, ‘t13’ alebo
‘T13’, ‘t14’ alebo ‘T14’
Sady Code 128 A, B a C môžete vybrať samostatne. Sada A obsahuje znaky Hex 00 až 5F. Sada B
obsahuje znaky Hex 20 až 7F. Súprava C zahrňuje páry 00 až 99. Medzi súpravami kódov môžete
prepínať odoslaním parametra %A, %B alebo %C. FNC 1, 2, 3, a 4 sú vytvorené s parametrom %1, %2,
%3 a %4. Kód SHIFT, %S, umožňuje dočasné prepnutie (len pre jeden znak) zo súpravy A na súpravu B
a naopak. Znak ‘%’ môže byť kódovaný, ak ho odošlete dvakrát.
 Ak je vybratá možnosť ISBN (EAN) s parametrom ‘t130’ alebo ‘T130’
Platia rovnaké podmienky ako pre parameter ‘t5’ alebo ‘T5’.
 Ak je vybratá možnosť ISBN (UPC-E) s parametrom ‘t131’ alebo ‘T131’:
Platia rovnaké podmienky ako pre parameter ‘t6’ alebo ‘T6’.
A
 Ak sú vybraté možnosti EAN 128 Set A, Set B, alebo Set C s parametrami ‘t132’ alebo ‘T132’, ‘t133’ alebo
‘T133’, ‘t134’ alebo ‘T134’
Platia rovnaké pravidlá ako pre parametre ‘t12’ alebo ‘T12’, ‘t13’ alebo ‘T13’, ‘t14’ alebo ‘T14’.
Kresba rámčekov
A
ESC i ... E (alebo e)
‘E’ alebo ‘e’ je koncový znak.
Perová kresba
A
ESC i ... V (alebo v)
‘V’ alebo ‘v’ je koncový znak.
Začiatok údajov rozšíreného znaku
A
n = ‘l’ alebo ‘L’
Údaje nasledujúce po znaku ‘l’ alebo ‘L’ sa čítajú ako údaje rozšíreného znaku (alebo etiketovacie údaje).
Údaje rozšíreného kódu sa musia končiť znakom ‘ \ ’ (5CH), ktorý zároveň ukončuje príkaz.
Tabuľka kódov (EAN) 128 súprava C
A
Kód (EAN) 128 súprava C popisuje pôvodný príkaz. Korešpondenčná tabuľka je nasledovná.
196
Príloha
No. Code 128 Set C Input command
0
00
NUL
1
01
SOH
2
02
STX
3
03
ETX
4
04
EOT
5
05
ENQ
6
06
ACK
7
07
BEL
8
08
BS
9
09
HT
10
10
LF
11
11
VT
12
12
NP
13
13
CR
14
14
SO
15
15
SI
16
16
DLE
17
17
DC1
18
18
DC2
19
19
DC3
20
20
DC4
21
21
NAK
22
22
SYN
23
23
ETB
24
24
CAN
25
25
EM
26
26
SUB
27
27
ESC
28
28
FS
29
29
GS
30
30
RS
31
31
US
32
32
SP
33
33
!
34
34
"
35
35
#
36
36
$
37
37
%
38
38
&
39
39
'
(
40
40
)
41
41
42
42
*
43
43
+
44
44
,
45
45
46
46
.
47
47
/
48
48
0
49
49
1
50
50
2
51
51
3
Hex
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09
0x0a
0x0b
0x0c
0x0d
0x0e
0x0f
0x10
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1a
0x1b
0x1c
0x1d
0x1e
0x1f
0x20
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2a
0x2b
0x2c
0x2d
0x2e
0x2f
0x30
0x31
0x32
0x33
No. Code 128 Set C Input command
52
52
4
53
53
5
54
54
6
55
55
7
56
56
8
57
57
9
58
58
:
59
59
;
60
60
<
61
61
=
62
62
>
63
63
?
@
64
64
A
65
65
66
66
B
67
67
C
68
68
D
69
69
E
70
70
F
71
71
G
72
72
H
73
73
I
74
74
J
75
75
K
76
76
L
77
77
M
78
78
N
79
79
O
80
80
P
81
81
Q
82
82
R
83
83
S
T
84
84
85
85
U
86
86
V
87
87
W
X
88
88
Y
89
89
90
90
Z
91
91
[
92
92
\\
93
93
]
94
94
^
_
95
95
96
96
`
97
97
a
98
98
b
99
99
c
100
Set B
d
e
101
Set A
102
FNC 1
f
Hex
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3a
0x3b
0x3c
0x3d
0x3e
0x3f
0x40
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4a
0x4b
0x4c
0x4d
0x4e
0x4f
0x50
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5a
0x5b
0x5c5c
0x5d
0x5e
0x5f
0x60
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
A
197
Príloha
Príklad výpisu programu
A
WIDTH "LPT1:",255
'CODE 39
LPRINT CHR$(27);"it0r1s0o0x00y00bCODE39?\";
'Interleaved 2 of 5
LPRINT CHR$(27);"it1r1s0o0x00y20b123456?\";
'FIM
LPRINT CHR$(27);"it3r1o0x00y40bA\";
'Post Net
LPRINT CHR$(27);"it4r1o0x00y60b1234567890?\";
'EAN-8
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x00y70b1234567?\";
'UPC-A
A
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x50y70b12345678901?\";
'EAN-13
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x100y70b123456789012?\";
'UPC-E
LPRINT CHR$(27);"it6r1o0x150y70b0123456?\";
'Codabar
LPRINT CHR$(27);"it9r1s0o0x00y100bA123456A\";
'Code 128 set A
LPRINT CHR$(27);"it12r1o0x00y120bCODE128A12345?\";
'Code 128 set B
LPRINT CHR$(27);"it13r1o0x00y140bCODE128B12345?\";
'Code 128 set C
LPRINT CHR$(27);"it14r1o0x00y160b";CHR$(1);CHR$(2);"?\";
'ISBN(EAN)
LPRINTCHR$(27);"it130r1o0x00y180b123456789012?+12345\";
'EAN 128 set A
LPRINT CHR$(27);"it132r1o0x00y210b1234567890?\";
LPRINT CHR$(12)
END
198
B
Príloha (pre Európu a ďalšie krajiny)
B
Telefónne čísla spoločnosti Brother
B
DÔLEŽITÉ
Ak potrebujete technickú a prevádzkovú pomoc, telefonicky sa obráťte na pobočku spoločnosti Brother v
krajine, kde ste zariadenie kúpili. Hovor musíte uskutočniť v tej istej krajine.
Registrácia výrobku
B
Vyplňte registračný formulár spoločnosti Brother alebo pohodlne a efektívne zaregistrujte svoj nový výrobok
online na internetovej stránke
http://www.brother.com/registration/
Často kladené otázky
B
Brother Solutions Center je komplexný zdroj všetkých potrieb vášho zariadenia. Môžete si tu prevziať
najnovšie ovládače, softvér, pomôcky, prečítať často kladené otázky, riešenia problémov a nájsť tipy ako
najlepšie využiť výrobok spoločnosti Brother.
B
http://solutions.brother.com/
Môžete tu skontrolovať aktualizácie ovládača spoločnosti Brother.
Služby zákazníkom
B
Informácie o miestnej pobočke spoločnosti Brother nájdete na internetovej lokalite http://www.brother.com/.
Sídla servisných stredísk
B
Informácie o servisných strediskách v Európe vám poskytne miestna pobočka spoločnosti Brother. Ak si na
internetovej stránke http://www.brother.com/ vyberiete vašu krajinu, zobrazia sa adresy a telefónne kontakty
európskych pobočiek.
Internetové adresy
Celosvetová internetová stránka spoločnosti Brother: http://www.brother.com/
Často kladené otázky, podporu výrobku, technické otázky, aktualizácie ovládača a pomocné programy nájdete na
stránke: http://solutions.brother.com/
199
C
Príloha (pre USA a Kanadu)
C
Telefónne čísla spoločnosti Brother
C
DÔLEŽITÉ
Ak potrebujete technickú a prevádzkovú pomoc, telefonicky sa obráťte na pobočku spoločnosti Brother v
krajine, kde ste zariadenie kúpili. Hovor musíte uskutočniť v tej istej krajine.
Registrácia výrobku
C
Pri registrácii výrobku spoločnosti Brother International Corporation budete zaznamenaní ako pôvodní
vlastníci výrobku.
Registrácia u spoločnosti Brother:
 môže slúžiť ako potvrdenie o dátume kúpy výrobku v prípade straty potvrdenia o predaji;
 môže slúžiť ako nárok na poistku v prípade straty poisteného výrobku a
 pomôže nám upozorniť vás na vylepšenia výrobku a špeciálne ponuky.
Vyplňte registračný formulár spoločnosti Brother alebo pohodlne a efektívne zaregistrujte svoj nový výrobok
online na internetovej stránke
C
http://www.brother.com/registration/
Často kladené otázky
C
Brother Solutions Center je komplexný zdroj všetkých potrieb vášho zariadenia. Môžete si tu prevziať
najnovší softvér, pomocné programy, prečítať často kladené otázky, riešenia problémov a nájsť tipy ako
najlepšie využiť výrobok spoločnosti Brother.
http://solutions.brother.com/
Môžete tu skontrolovať aktualizácie ovládača spoločnosti Brother.
200
Príloha (pre USA a Kanadu)
Zákaznícky servis
V USA:
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)
V Kanade:
1-877-BROTHER
C
Akékoľvek komentáre alebo pripomienky píšte na adresu:
V USA:
Printer Customer Support
Brother International Corporation
7905 North Brother Boulevard
Bartlett, TN 38133
V Kanade:
Brother International Corporation (Canada), Ltd.
- Marketing Dept.
1, rue Hotel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6
Vyhľadanie servisného strediska (iba USA)
C
Ak chcete nájsť autorizované servisné centrum spoločnosti Brother, zavolajte na telefónne číslo
1-877-BROTHER (1-877-276-8437),
C
alebo navštívte našu stránku na adrese http://www.brother-usa.com/service/.
Servisné strediska (iba Kanada)
C
Ak chcete nájsť autorizované servisné centrum spoločnosti Brother, zavolajte na telefónne číslo
1-877-BROTHER
Internetové adresy
Celosvetová internetová stránka spoločnosti Brother: http://www.brother.com/
Často kladené otázky, podporu výrobku, technické otázky, aktualizácie ovládača a pomocné programy nájdete na
stránke: http://solutions.brother.com/
Príslušenstvo a spotrebný materiál Brother:
V USA: http://www.brothermall.com/
V Kanade: http://www.brother.ca/
201
Príloha (pre USA a Kanadu)
Objednávanie spotrebného materiálu
C
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte iba originálny spotrebný materiál Brother, ktorý je dostupný
u väčšiny predajcov značky Brother. Ak nemôžete nájsť spotrebný materiál, ktorý potrebujete a máte kreditnú
kartu Visa, MasterCard, Discover alebo American Express, môžete si spotrebný materiál objednať priamo od
spoločnosti Brother. (Navštívte nás on-line, kde nájdete kompletný výber príslušenstva a spotrebného
materiálu Brother, ktoré sú k dispozícii na zakúpenie.)
Poznámka
V Kanade je možné platiť len platobnými kartami typu Visa a MasterCard.
V USA:
1-877-552–MALL (1-877-552-6255)
1-800-947-1445 (fax)
http://www.brothermall.com/
V Kanade:
1-877-BROTHER
http://www.brother.ca/
Popis
Položka
Tonerová kazeta <čierna>
TN-310BK (Štandardná, približne 2 500 strán) 1 2
C
TN-315BK (Veľkokapacitná, približne 6 000 strán) 1 2
Tonerová kazeta <azúrová>
TN-310C (Štandardná, približne 1 500 strán) 1 2
TN-315C (Veľkokapacitná, približne 3 500 strán) 1 2
Tonerová kazeta <purpurová>
TN-310M (Štandardná, približne 1 500 strán) 1 2
TN-315M (Veľkokapacitná, približne 3 500 strán) 1 2
Tonerová kazeta <žltá>
TN-310Y (Štandardná, približne 1 500 strán) 1 2
TN-315Y (Veľkokapacitná, približne 3 500 strán) 1 2
Jednotka valca
DR-310CL (približne 25 000 strán) 1 3 4
Nádobka na odpadový toner
WT-300CL (približne 50 000 strán) 1
Jednotka pásu
BU-300CL (približne 50 000 strán) 1
1
Jednostranné listy veľkosti A4 alebo Letter.
2
Približná kapacita kazety sa uvádza v súlade s normou ISO/IEC 19798.
3
1 strana na úlohu.
4
Životnosť valca je približná a môže sa líšiť podľa typu používania.
202
D
Index
A
L
Automatická registrácia ............................................. 91
LCD displej (displej s tekutými kryštálmi) .................. 74
LED (dióda vyžarujúca svetlo) .................................. 73
LED dióda Error ........................................................ 73
LED dióda údajov ...................................................... 73
Linux® ....................................................................... 29
B
Bezpečná tlač ........................................................... 71
Bezpečné údaje ........................................................ 77
BR-Script3 ................................................................. 47
BR-Script3 ............................................................... 176
Č
Často kladené otázky .............................................. 200
Čistenie ................................................................... 123
D
M
Macintosh ................................................... 29, 54, 176
Manipulácia s papierom .......................................... 181
Manuálna obojstranná tlač ..................................23, 36
Manuálna registrácia ................................................. 92
N
Displej z tekutých kryštálov (LCD) ............................ 69
Doména .................................................................. 189
Nastavenia ponuky ................................................... 78
Nádobka na odpadový toner ................................... 118
Nároky na počítač ................................................... 185
E
O
Emulácia ................................................................. 179
Chybové hlásenia ................................................... 149
Obálky .............................................................. 6, 7, 16
Oblasť, na ktorú nemožno tlačiť ................................. 9
Obojstranná tlač ........................................................ 20
Obslužné programy ................................ 180, 199, 200
Obyčajný papier ....................................................2, 10
Okno laserovej jednotky .......................................... 125
Opakovaná tlač ...................................................42, 76
Ovládací panel ..................................................69, 181
Ovládač tlačiarne .................... 29, 31, 47, 54, 67, 180
Ovládač tlačiarne PCL .............................................. 31
Ovládanie čiarového kódu ...................................... 191
I
P
Informácie o zariadení .............................................. 78
Pamäť ...............................................................94, 179
Pamäťová jednotka USB Flash .........................24, 151
Papier ..................................................................2, 186
odporúčaný ..........................................................2, 4
rozmer ...................................................................... 2
typ ............................................................................ 2
Podsvietenie displeja ................................................ 74
Ponuka ovládacieho panela na LCD displeji ............. 78
Ponuka Reset ........................................................... 88
Ponuka Sieť ........................................................84, 85
Ponuka tlače ............................................................. 82
Predvolené nastavenia ............................................. 90
Priama tlac ................................................................ 89
Priama tlač ........................................................24, 181
H
Hlboký spánok ......................................... 75, 175, 184
Hmotnosti ................................................................ 184
Hrubý papier ............................................................. 16
CH
J
Jednotka pásu ......................................................... 114
Jednotka valca ........................................................ 109
K
Kalibrácia ............................................................42, 91
Karta Príslušenstvo ................................................... 44
Korekcia farieb .......................................................... 88
Korónový vodič ...............................................106, 129
Kvalita tlače .................................................. 34, 50, 59
203
D
Index
Priame USB rozhranie .............................................. 24
Procesor .................................................................. 179
R
Registrácia výrobku ........................................199, 200
Režim spánku .................................... 43, 75, 175, 184
Riešenie problémov ................................................ 148
Rozhranie ................................................................ 179
Rozmery .................................................................. 184
Ručná obojstranná tlač ............................................. 62
S
Sady znakov ........................................................... 189
Secure Function Lock 2.0 ...................................26, 41
Servisné správy ...................................................... 152
Servisné strediská (Európa a ďalšie krajiny) ........... 199
Servisné strediská (USA/Kanada) .......................... 201
Sieťové pripojenie ................................................... 179
Sieťový softvér .......................................................... 68
SO-DIMM .................................................................. 94
Spodný zásobník ...................................................... 93
Spotrebný materiál ............................... 97, 98, 99, 183
Spotrebný materiál (USA/Kanada) .......................... 202
Správy údržby .....................................................97, 99
Status Monitor ........................................................... 66
Symboly .................................................................. 189
V
Vodotlač ....................................................... 39, 40, 41
Všeobecné nastavenie .............................................. 81
W
Windows® ................................................................. 31
WLAN ..................................................................86, 87
Z
Zasek. MP zasob. ................................................... 155
Zasek. oboj. t. ......................................................... 158
Zasek. vo vnutri ....................................................... 164
Zasek. zasob. 1 / Zasek. zasob. 2 .......................... 155
Zaseknutie papiera ................................................. 154
Zaseknutie papiera vzadu ....................................... 161
Zásobník papiera ...................................................... 80
D
Š
Štítky .....................................................................8, 13
T
TCP/IP ......................................................... 84, 85, 86
Technické parametre .............................................. 177
Technické parametre médií .................................... 182
Telefónne čísla spoločnosti Brother
(Európa a ďalšie krajiny) ......................................... 199
Telefónne čísla spoločnosti Brother
(USA/Kanada) ........................................ 200, 201, 202
Tlačidlá ...................................................................... 70
Tlačidlo + alebo - ...................................................... 71
Tlačidlo Back ............................................................. 71
Tlačidlo Cancel ......................................................... 71
Tlačidlo Go ................................................................ 70
Tonerová kazeta .............................................104, 105
Typy písma ............................................................. 179
204
Download

OK - Brother