Laserová tlačiareň Brother
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA
HL-5340D
HL-5350DN
Pre zrakovo postihnutých užívateľov
Túto príručku si môžete prečítať
pomocou softvéru Screen Reader
slúžiaceho na prevod textu na reč.
Pred použitím tlačiarne musíte nastaviť hardvér a nainštalovať ovládač.
Na nastavenie tlačiarne použite Stručný návod na obsluhu. V škatuli nájdete tlačenú verziu.
Pred použitím tlačiarne si dôkladne prečítajte Príručku užívateľa. Disk CD-ROM skladujte na vhodnom mieste, aby
ste ho v prípade potreby mohli rýchlo použiť.
Príručku užívateľa si môžete pričítať aj v HTML formáte na našej webovej stránke http://solutions.brother.com/ alebo
priamym prístupom na disku CD-ROM.
Navštívte nás na internetovej stránke http://solutions.brother.com/, kde môžete získať podporu produktu, najnovšie
aktualizácie ovládačov alebo pomocné programy, ako aj odpovede na najčastejšie kladené otázky a technické
otázky.
Verzia B
SVK
Používanie príručky
Znaky použité v tejto príručke
V tejto príručke užívateľa sa používajú nasledujúce ikony:
Ikony Varovanie upozorňujú, ako predísť možným poraneniam.
Ikony Upozornenie určujú, ktoré postupy musíte dodržiavať, aby sa predišlo
možným malým alebo vážnym poraneniam.
Ikony Dôležité určujú, ktoré postupy musíte dodržiavať, aby sa predišlo
možnému poškodeniu tlačiarne alebo iného predmetu.
Ikony Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom upozorňujú na
možný zásah elektrickým prúdom.
Ikony Horúci povrch varujú pred dotykom s horúcimi časťami zariadenia.
Poznámky upozorňujú na to, ako reagovať na vzniknutú situáciu, alebo
radia, ako pri prevádzke používať iné funkcie.
i
Preventívne bezpečnostné opatrenia
Bezpečné použitie tlačiarne
Ak NEDODRŽÍTE tieto bezpečnostné pokyny, môže vypuknúť požiar, môže dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom, popáleniu alebo zaduseniu. Uschovajte si tieto pokyny na neskoršie použitie a prečítajte si ich pred
vykonaním akejkoľvek údržby.
VAROVANIE
Vnútri tlačiarne sa nachádzajú elektródy, ktoré sú pod vysokým napätím. Pred čistením vnútra tlačiarne
skontrolujte, či je vypínač prepnutý do polohy vypnuté a tlačiareň odpojená z elektrickej zásuvky.
Zástrčky sa NEDOTÝKAJTE mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.
Vždy skontrolujte, či je zástrčka úplne vložená.
Tento výrobok je nutné nainštalovať v blízkosti sieťovej elektrickej zásuvky, ktorá je jednoducho dostupná.
Napájací kábel musíte v prípade nebezpečenstva odpojiť z elektrickej zásuvky, a tak úplne vypnúť
napájanie.
Blesk a prepätie môžu zariadenie poškodiť! Odporúča sa, aby ste používali kvalitné ochranné prepäťové
zariadenie elektrického vedenia alebo počas búrky tlačiareň odpájali zo siete.
Nepoužívajte toto zariadenie počas búrok. Môže dôjsť k vzdialenému riziku zásahu elektrickým prúdom
spôsobeného bleskom.
ii
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie na hlásenie úniku plynu v blízkosti úniku.
Používajte iba napájací kábel dodávaný so zariadením.
Súčasťou balenia zariadenia sú plastové obaly. Uchovajte ich mimo dosahu detí z dôvodu nebezpečenstva
udusenia.
Na čistenie vnútra alebo vonkajška zariadenia NEPOUŽÍVAJTE horľavé látky, akékoľvek typy sprejov
alebo organické roztoky/tekutiny obsahujúce alkohol alebo amoniak. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom. Informácie o tom ako čistiť zariadenie nájdete v časti Čistenie na strane 106.
Na vyčistenie rozptýleného tonera NEPOUŽÍVAJTE vysávač. Mohlo by dôjsť k vznieteniu prachu z tonera
vo vnútri vysávača a možnému požiaru. Prach z tonera starostlivo vyčistite suchou handričkou, ktorá po
sebe nezanecháva vlákna, a zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi.
Čistenie vonkajších častí tlačiarne:
Skontrolujte, či je tlačiareň odpojená z elektrickej zásuvky.
Použite neutrálny saponát. Čistenie prchavými tekutinami, napríklad riedidlom alebo benzínom, poškodí
povrch tlačiarne.
NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky, ktoré obsahujú amoniak.
iii
UPOZORNENIE
Ak ste tlačiareň práve používali, niektoré jej vnútorné časti budú veľmi horúce. Aby ste predišli poraneniu,
keď otvoríte predný alebo zadný kryt (zadný výstupný zásobník) tlačiarne, NEDOTÝKAJTE sa sivých častí
znázornených na ilustrácii. Ak sa ich dotknete, môžete sa popáliť.
Vnútro tlačiarne (Pohľad spredu)
Otvorte zadný kryt (Pohľad zozadu)
Neumiestňujte zariadenie do blízkosti miesta, kadiaľ prechádza veľa ľudí.
NEUMIESTŇUJTE zariadenie do blízkosti ohrievačov, klimatizačných jednotiek, chladničiek, vody,
chemikálií alebo zariadení, ktoré obsahujú magnety alebo generujú magnetické polia.
Tlačiareň NEVYSTAVUJTE priamemu slnečnému svetlu, nadmernému teplu, otvorenému ohňu, slaným
alebo leptavým plynom alebo prachu.
NEPRIPÁJAJTE zariadenie k elektrickým zásuvkám ovládaným nástennými vypínačmi alebo
automatickými časovačmi.
NEPRIPÁJAJTE zariadenie k okruhu, ku ktorému sú pripojené veľké spotrebiče a iné zariadenia, ktoré by
mohli spôsobiť výpadok napájania.
Navrch zariadenia NEUKLADAJTE žiadne predmety.
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie v blízkostí vody, napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského
drezu, práčky alebo vo vlhkom suteréne či v blízkosti bazénov.
iv
Poznámka
NEODSTRAŇUJTE ani nepoškodzujte výstražný štítok nachádzajúci sa na zapekacej jednotke alebo okolo
nej.
v
Ochranné známky
Logo Brother je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brother Industries, Ltd.
Microsoft, Windows, Windows Server a Internet Explorer sú registrované ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.
Windows Vista je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a ďalších krajinách.
Apple, Macintosh, Safari a TrueType sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA
a ďalších krajinách.
Linux je registrovaná ochranná známka spoločnosti Linus Torvalds v USA a ďalších krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších
krajinách.
AMD je ochranná známka spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.
PostScript a PostScript3 sú buď registrované ochranné známky, alebo ochranné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a ďalších krajinách.
IBM je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka spoločnosti International Business
Machines Corporation v USA a/alebo ďalších krajinách.
Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je tu spomenutý, má licenčnú zmluvu na softvér týkajúcu sa jej
značkového programu.
Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Upozornenie o preklade a publikovaní
Táto príručka bola preložená a publikovaná pod dohľadom spoločnosti Brother Industries Ltd. a obsahuje
aktuálne popisy a technické parametre výrobku.
Obsah tejto príručky a technické parametre výrobku sa môžu meniť bez upozornenia.
Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonať zmeny v parametroch a textoch tu obsiahnutých aj bez
predchádzajúceho upozornenia a nie je zodpovedná za žiadne poškodenia (vrátane následných), ktoré
vzniknú v dôsledku spoľahnutia sa na uvedené texty vrátane, ale nie výlučne, typografických a ďalších chýb
týkajúcich sa publikovania.
© 2008 Brother Industries Ltd.
Preprava tlačiarne
Ak z nejakého dôvodu musíte tlačiareň prepravovať, starostlivo ju zabaľte, aby sa počas prepravy predišlo
akémukoľvek poškodeniu. Odporúča sa, aby ste si ponechali a použili pôvodný obal. Tlačiareň by ste mali
primerane poistiť u prepravnej spoločnosti.
vi
Obsah
1
Informácie o tlačiarni
1
Kartónové súčasti ......................................................................................................................................1
Prepojovací kábel ................................................................................................................................1
Pohľad spredu .....................................................................................................................................3
Pohľad zozadu.....................................................................................................................................4
Umiestnenie tlačiarne ................................................................................................................................5
Napájanie ............................................................................................................................................5
Prostredie ............................................................................................................................................5
2
Spôsoby tlače
6
Informácie o papieri ...................................................................................................................................6
Typ a veľkosť papiera..........................................................................................................................6
Odporúčaný papier ..............................................................................................................................8
Oblasť, na ktorú nemožno tlačiť ........................................................................................................10
Spôsoby tlače ..........................................................................................................................................11
Tlač na obyčajný papier, kancelársky papier a priesvitky..................................................................11
Tlač na hrubý papier, štítky a obálky .................................................................................................19
Obojstranná tlač.......................................................................................................................................24
Pokyny týkajúce sa tlače na obidve strany papiera...........................................................................24
Manuálna obojstranná tlač ................................................................................................................24
Automatická obojstranná tlač ............................................................................................................29
Tlač brožúr.........................................................................................................................................31
3
Ovládač a softvér
32
Ovládač tlačiarne .....................................................................................................................................32
Funkcie v tomto ovládači tlačiarne (pre systém Windows®)..............................................................35
Používanie ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™ pre systém
Windows®).........................................................................................................................................48
Funkcie v tomto ovládači tlačiarne (pre počítač Macintosh)..............................................................54
Používanie ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka Post Script® 3™ pre počítač
Macintosh) ...............................................................................................................................................64
Inštalácia ovládača tlačiarne BR-Script3 ...........................................................................................64
Odinštalovanie ovládača tlačiarne ...........................................................................................................70
Ovládač tlačiarne pre systém Windows® a Windows Vista® a Windows Server®
2003/2008 .....................................................................................................................................70
Ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh.........................................................................................70
Softvér .....................................................................................................................................................72
Softvér pre siete (pre HL-5350DN)....................................................................................................72
Informácie o režimoch emulácie........................................................................................................73
Automatický výber emulácie..............................................................................................................74
vii
Automatický výber rozhrania .............................................................................................................74
Remote Printer Console ....................................................................................................................75
4
Ovládací panel
76
LED diódy (diódy emitujúce svetlo) .........................................................................................................76
Signalizácie upozorňujúce na potrebu kontaktovať servis.......................................................................82
Tlačidlá ovládacieho panela ....................................................................................................................84
Tlač skúšobnej strany........................................................................................................................85
Vytlačiť stranu s nastaveniami tlačiarne ............................................................................................86
Tlač typu písma .................................................................................................................................87
Predvolené nastavenia ......................................................................................................................88
5
Možnosti
89
Spodný zásobník (LT-5300) ....................................................................................................................89
SO-DIMM (pamäťový modul)...................................................................................................................90
Typy pamäťových modulov SO-DIMM ..............................................................................................90
Inštalácia prídavnej pamäte...............................................................................................................91
6
Bežná údržba
93
Výmena spotrebného materiálu...............................................................................................................93
Spotrebný materiál ............................................................................................................................93
Kazeta s tonerom ..............................................................................................................................94
Jednotka valca.................................................................................................................................101
Čistenie..................................................................................................................................................106
Čistenie vonkajších častí tlačiarne ..................................................................................................106
Čistenie vnútorných častí tlačiarne..................................................................................................108
Čistenie valčeka na podávanie papiera...........................................................................................111
Čistenie kruhových drôtov .....................................................................................................................113
Čistenie kruhového drôtu.................................................................................................................113
7
Riešenie problémov
115
Identifikácia problému............................................................................................................................115
Chybové hlásenia v monitore stavu.......................................................................................................116
Vytlačenie chybových hlásení................................................................................................................119
Manipulácia s papierom.........................................................................................................................120
Zaseknutie papiera a jeho odstránenie..................................................................................................121
Zaseknutie papiera vo viacúčelovom zásobníku, Zásobníku 1, 2, 3 a vnútri tlačiarne....................121
Papier je zaseknutý v zadnej časti tlačiarne alebo duplexnej jednotke ...........................................126
Zvýšenie kvality tlače.............................................................................................................................130
Riešenie problémov s tlačou..................................................................................................................137
Problémy so sieťou (pre HL-5350DN) ...................................................................................................138
Ďalšie problémy .....................................................................................................................................138
viii
Pre počítače Macintosh s USB........................................................................................................138
BR-Script 3 ......................................................................................................................................139
A
Príloha
140
Technické parametre tlačiarne ..............................................................................................................140
Stroj .................................................................................................................................................140
Ovládací prvok.................................................................................................................................141
Softvér .............................................................................................................................................142
Ovládací panel.................................................................................................................................142
Manipulácia s papierom...................................................................................................................143
Technické parametre médií .............................................................................................................144
Spotrebný materiál ..........................................................................................................................144
Rozmery / hmotnosti........................................................................................................................145
Ďalšie...............................................................................................................................................145
Nároky na počítač............................................................................................................................146
Dôležité informácie o výbere papiera ..............................................................................................147
Sady symbolov a znakov .......................................................................................................................150
Ako používať aplikáciu Web Based Management (Internetový prehliadač) ....................................150
Zoznam sád symbolov a znakov .....................................................................................................151
Informácie o ovládacích príkazoch čiarového kódu...............................................................................152
Tlač čiarových kódov alebo rozšírených znakov .............................................................................152
B
Príloha (pre Európu a ďalšie krajiny)
160
Čísla spoločnosti Brother.......................................................................................................................160
C
Príloha (pre USA a Kanadu)
161
Telefónne čísla spoločnosti Brother.......................................................................................................161
D
Index
163
ix
Informácie o tlačiarni1
1
Informácie o tlačiarni
1
1
Kartónové súčasti
1
Po odbalení tlačiarne skontrolujte, či máte všetky nasledujúce časti.
Tlačiareň
Stručný návod na obsluhu
Disk CD-ROM
Napájací kábel
Súprava jednotky valca a kazety s tonerom
Prepojovací kábel
1
Prepojovací kábel nie je štandardné príslušenstvo. Pre rozhranie, ktoré používate, si zakúpte vhodný kábel.
„ Kábel USB
Skontrolujte, či používate kábel rozhrania USB 2.0, ktorý nie je dlhší ako 2,0 metre (6 stôp).
NEPRIPÁJAJTE ešte prepojovací kábel. Pripojenie prepojovacieho kábla sa vykonáva počas inštalácie
ovládača tlačiarne.
Uistite sa, že ste ho pripojili k portu USB počítača a nie k portu USB na klávesnici alebo nenapájanému
rozbočovaču USB.
Počítače Macintosh nepodporujú porty USB od iných výrobcov.
1
Informácie o tlačiarni
„ Paralelný kábel
1
NEPOUŽÍVAJTE paralelný prepojovací kábel dlhší ako 2,0 metre (6 stôp).
Použite tienený prepojovací kábel kompatibilný s normou IEEE 1284.
„ Sieťový kábel (Iba pre HL-5350DN)
Použite hladký točený kábel kategórie 5 (alebo vyššej) pre sieť Fast Ethernet 10BASE-T alebo 100BASETX.
2
Informácie o tlačiarni
Pohľad spredu
1
1
7
1
2
9
3
6
4
5
8
1 Uvoľňovacie tlačidlo predného krytu
2 Ovládací panel
3 Podporná záklopka výstupného zásobníka lícom nadol 1 (podporná záklopka 1)
4 Predný kryt
5 Zásobník papiera
6 Vypínač
7 Výstupný zásobník lícom nadol
8 Viacúčelový zásobník (VÚ zásobník)
9 Podporná záklopka výstupného zásobníka lícom nadol 2 (podporná záklopka 2)
3
Informácie o tlačiarni
Pohľad zozadu
1
1
8
1
7
6
2
3
5
4
1
Zadný kryt (zadný výstupný zásobník)
2
Duplexný zásobník
3
Napájací konektor
4
Port 10BASE-T/100BASE-TX (Ethernet) (Iba HL-5350DN)
5
Indikátory aktivity počítačovej siete (diódy emitujúce svetlo) (Iba pre HL-5350DN)
6
Konektor rozhrania USB
7
Kryt pamäťového modulu SO-DIMM
8
Paralelný prepojovací konektor
Poznámka
Zobrazená tlačiareň je typu HL-5350DN.
4
Informácie o tlačiarni
Umiestnenie tlačiarne
1
1
Pred používaním tlačiarne si prečítajte nasledujúce informácie.
Napájanie
1
Tlačiareň používajte v odporúčanom rozsahu napájania.
Zdroj napájania:
USA a Kanada:
Európa a Austrália:
Striedavý prúd 110 až 120 V, 50/60 Hz
Striedavý prúd 220 až 240 V, 50/60 Hz
Napájací kábel vrátane predĺžení by nemal byť dlhší ako 5 metrov (16,5 stopy).
Hlavný obvod nezdieľajte s inými vysokovýkonnými zariadeniami, akými sú klimatizácia, kopírovací alebo
skartovací stroj a podobne. Ak sa nemôžete vyhnúť tomu, aby sa tlačiareň používala zároveň s týmito
zariadeniami, odporúča sa používať napäťový transformátor alebo vysokofrekvenčný filter šumu.
Ak je napätie nestabilné, použite stabilizátor napätia.
Prostredie
1
„ Tlačiareň položte na rovný a stabilný povrch, napríklad na stôl, ktorý nie je vystavený pôsobeniu vibrácií
a otrasov.
„ Tlačiareň umiestnite vedľa elektrickej zásuvky tak, aby sa v prípade nebezpečenstva dala od nej ľahko
odpojiť.
„ Tlačiareň používajte len pri nasledujúcej teplote a vlhkosti:
Teplota: 10 °C až 32,5 °C
Vlhkosť: 20 % až 80 % (bez kondenzácie)
„ Tlačiareň používajte v dobre vetranej miestnosti.
„ Tlačiareň neukladajte na miesto, kde by bol vetrací otvor zablokovaný. Medzi vetracím otvorom a stenou
ponechajte medzeru zhruba 100 mm (4 palce).
„ Tlačiareň nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, nadmernému teplu, vlhkosti ani prachu.
„ Tlačiareň neukladajte v dosahu zariadení, ktoré obsahujú magnety alebo vytvárajú magnetické pole.
„ Tlačiareň NEVYSTAVUJTE otvorenému ohňu ani slaným alebo leptavým plynom.
„ Navrch tlačiarne neukladajte žiadne predmety.
„ Tlačiareň neumiestňujte do blízkosti vykurovacích zariadení, klimatizácie, vody, chemikálií ani
chladničiek.
„ Pri prenášaní držte tlačiareň vodorovne.
5
Spôsoby tlače2
2
Spôsoby tlače
2
Informácie o papieri
2
2
Typ a veľkosť papiera
2
Tlačiareň podáva papier z nainštalovaného zásobníka papiera alebo z multifunkčného zásobníka.
Zásobníky papiera v ovládači tlačiarne a tejto príručke sa nazývajú nasledujúcim spôsobom:
Zásobník papiera
Zásobník 1
Viacúčelový zásobník
Viacúčelový zásobník
(Zásobník MP)
Prídavný spodný zásobník
Zásobník 2 / zásobník 3
Jednotka obojstrannej tlače pre automatickú obojstrannú tlač
DX
Pokiaľ si túto stranu prezeráte na disku CD-ROM, kliknutím na symbol p v tabuľke sa môžete presunúť na
stranu príslušného spôsobu tlače.
Typ média
Zásobník 1
Zásobník 2 /
zásobník 3
Viacúčelový
zásobník
DX
p
p
p
p
Recyklovaný papier
p
p
p
p
Kancelársky papier
p
p
p
Drsný papier–
60 g/m2 až 163 g/m2
60 g/m2 až
105 g/m2
60 g/m2 až
105 g/m2
60 g/m2 až
163 g/m2
p
p
p
Obyčajný papier
75 g/m2 až 105 g/m2
Obyčajný papier
Tenký papier
Hrubý papier
Štítky
p
p
Hrubý papier alebo
Hrubší papier
p
p
Priesvitky
Až 10 listov
papiera
Až 10 listov
papiera
Formát A4
alebo Letter
Formát A4 alebo
Letter
105 g/m2 až 163 g/m2
Priesvitka
Recyklovaný papier
Kancelársky papier
Tenký papier
60 g/m2 až 75 g/m2
V ovládači tlačiarne
vyberte typ média
p
Hrubší papier
Formát A4 alebo
Letter
Obálky
p
Až 3 listy papiera
Obálky
Obálka tenká
Obálka hrubá
6
Spôsoby tlače
Veľkosť papiera
Počet listov papiera
(80 g/m2)
Zásobník 1
Zásobník 2 /
zásobník 3
Viacúčelový
zásobník
A4, Letter, B5 (ISO),
Executive, A5, A6,
B6 (ISO), A5
(predĺžený formát)
A4, Letter, B5 (ISO),
Executive, A5,
B6 (ISO)
Šírka: 69,8 až 216
mm
250 listov
250 listov/250 listov
50 listov
DX
A4
2
Dĺžka: 116 až 406,4
mm
7
Spôsoby tlače
Odporúčaný papier
2
Európa
Obyčajný papier
USA
Xerox Premier TCF 80 g/m2
Xerox 4200 20 lb
Xerox Business 80 g/m2
Hammermill Laser Print (24 lb=90g/m2)
Recyklovaný papier
Xerox Recycled Supreme 80 g/m2
(Nie je podporovaný)
Priesvitka
3M CG3300
3M CG3300
Štítky
Avery laser label L7163
Avery laser labels white #5160
Obálky
Antalis River series (DL)
(Žiadna odporúčaná značka)
2
„ Pred kúpou veľkého množstva papiera vyskúšajte malé množstvo a skontrolujte, či je papier vhodný.
„ Používajte papier určený na kopírovanie obyčajného papiera.
„ Používajte papier s hmotnosťou 75 až 90 g/m2.
„ Používajte neutrálny papier. Nepoužívajte kyslý ani alkalický papier.
„ Používajte papier s dlhými vláknami.
„ Používajte papier s obsahom vlhkosti približne 5 %.
„ Táto tlačiareň môže používať recyklovaný papier, ktorý zodpovedá norme DIN 19309.
DÔLEŽITÉ
NEPOUŽÍVAJTE papier určený pre atramentové tlačiarne, môže dôjsť k jeho zaseknutiu alebo
k poškodeniu tlačiarne.
Ak používate papier, ktorý sa neodporúča, v tlačiarni môže dôjsť k zaseknutiu alebo nesprávnemu
podávaniu papiera.
Do zásobníka NEDÁVAJTE naraz rozličné druhy papiera. Môže to spôsobiť zaseknutie papiera alebo
problémy pri podávaní.
Poznámka
• Na predtlačenom papieri musí byť použitý atrament, ktorý je odolný teplote tlačiarne pri procese tavenia
(200 stupňov Celzia).
• Pri použití kancelárskeho papiera, papiera s drsným povrchom a pokrčeného papiera sa môže znížiť
výkon.
Pomoc pri výbere vhodného papiera pre túto tlačiareň nájdete v časti Dôležité informácie o výbere papiera
na strane 147.
8
Spôsoby tlače
Typy obálok
2
Tlačiarni bude vyhovovať väčšina obálok. Spôsob výroby niektorých obálok môže mať za následok problémy
s podávaním a kvalitou tlače. Vhodná obálka by mala mať rovné a správne zahnuté okraje a horný okraj by
nemal byť hrubší ako 2 listy papiera. Obálka by mala byť plochá, nie nafúknutá ani krehká. Kvalitné obálky
by ste mali nakupovať od dodávateľa, ktorý vie, že ich budete používať v laserovej tlačiarni. Pred tlačou
veľkého množstva obálok jednu vyskúšajte a skontrolujte, či výsledky tlače vyhovujú vašim požiadavkám.
Spoločnosť Brother neodporúča konkrétny druh obálok, pretože výrobcovia obálok môžu ich parametre
zmeniť. Za kvalitu a vlastnosti používaných obálok zodpovedáte sami.
„ NEPOUŽÍVAJTE poškodené, stočené, pokrčené, nepravidelne tvarované, veľmi lesklé obálky ani obálky
s dekoratívnym povrchom.
„ NEPOUŽÍVAJTE obálky so spojkami, sponkami, retiazkami, samolepiacimi prvkami, okienkami, otvormi
ani dierované a perforované obálky.
„ NEPOUŽÍVAJTE nafúknuté, pokrčené, reliéfne obálky (s vystupujúcim nápisom) ani obálky predtlačené
na vnútornej strane.
„ NEPOUŽÍVAJTE obálky, na ktoré sa už tlačilo pomocou laserovej tlačiarne.
„ NEPOUŽÍVAJTE obálky, ktoré nemožno zostohovať.
„ NEPOUŽÍVAJTE papierové obálky, ktorých hmotnosť presahuje hmotnosť papiera uvedenú v
parametroch tlačiarne.
„ NEPOUŽÍVAJTE zle vyrobené obálky, ktorých okraje nie sú rovné alebo pravouhlé.
Používanie vyššie uvedených typov obálok môže spôsobiť poškodenie tlačiarne. Na takéto poškodenie sa
nevzťahuje žiadna záruka spoločnosti Brother ani servisná zmluva.
Poznámka
• Na obálky NETLAČTE použitím obojstrannej tlače.
• Veľkosť papiera vybraná v aplikácii sa musí zhodovať s veľkosťou papiera v zásobníku.
9
2
Spôsoby tlače
Oblasť, na ktorú nemožno tlačiť
2
Oblasť papiera, na ktorú nie je možné tlačiť, je zobrazená v nižšie uvedenej tabuľke:
2
Poznámka
Pri použití emulácie BR-Script majú okraje papiera, na ktoré nie je možné tlačiť 4,32 mm (0,17 palca).
Na výšku
2
A4
Letter
B5 (ISO)
Executive
A5
A6
B6 (ISO)
1
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
2
6,01 mm
(0,24 palca)
6,35 mm
(0,25 palca)
6,01 mm
(0,24 palca)
6,35 mm
(0,25 palca)
6,01 mm
(0,24 palca)
6,01 mm
(0,24 palca)
6,01 mm
(0,24 palca)
3
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4
6,01 mm
(0,24 palca)
6,35 mm
(0,25 palca)
6,01 mm
(0,24 palca)
6,35 mm
(0,25 palca)
6,01 mm
(0,24 palca)
6,01 mm
(0,24 palca)
6,01 mm
(0,24 palca)
Na šírku
2
A4
Letter
B5 (ISO)
Executive
A5
A6
B6 (ISO)
1
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
2
5.0 mm
(0.19 palca)
5.08 mm
(0.2 palca)
5.0 mm
(0.19 palca)
5.08 mm
(0.2 palca)
5.0 mm
(0.19 palca)
5.0 mm
(0.19 palca)
5.0 mm
(0.19 palca)
3
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4,23 mm
(0,16 palca)
4
5.0 mm
(0.19 palca)
5.08 mm
(0.2 alca)
5.0 mm
(0.19 palca)
5.08 mm
(0.2 palca)
5.0 mm
(0.19 palca)
5.0 mm
(0.19 palca)
5.0 mm
(0.19 palca)
10
Spôsoby tlače
Spôsoby tlače
2
Tlač na obyčajný papier, kancelársky papier a priesvitky
2
Tlač na obyčajný papier, kancelársky papier a priesvitky zo zásobníka 1, 2 alebo 3
2
Poznámka
Priesvitky sú iba pre Zásobník 1.
(Informácie o odporúčanom papieri nájdete v časti Informácie o papieri na strane 6.)
a
Z tlačiarne úplne vyberte zásobník papiera.
b
Stlačte modrú uvoľňovaciu páčku lišty na papier (1) a zároveň posuňte lišty na papier, aby vyhovovali
veľkosti papiera. Skontrolujte, či sú lišty pevne umiestnené v otvoroch.
1
11
2
Spôsoby tlače
c
Do zásobníka vložte papier a skontrolujte, či papier nepresahuje značku maximálnej výšky papiera
(bbb). Strana určená na tlač musí byť otočená smerom nadol.
2
DÔLEŽITÉ
Uistite sa, že lišty na papier sa dotýkajú strán papiera tak, aby sa správne podal.
d
e
Zásobník papiera vložte pevne späť do tlačiarne. Skontrolujte, či je zásobník úplne vložený do tlačiarne.
Zodvihnite podpornú záklopku, aby sa papier nevysunul zo zásobníka s výstupom smerom nadol, alebo
vyberte stranu hneď, ako vyjde z tlačiarne.
1
12
Spôsoby tlače
f
V ovládači tlačiarne vyberte nasledujúce nastavenia:
Veľkosť papiera......(1)
Typ média......(2)
Zdroj papiera......(3)
a akékoľvek iné nastavenia, ktoré chcete urobiť. (Pozrite časť 3. kapitola: Ovládač a softvér.)
2
„ Ovládač tlačiarne systému Windows®
1
2
3
„ Ovládač tlačiarne BR-Script pre systém Windows®
1
3
2
Poznámka
Ak chcete používať ovládač tlačiarne BR-Script pre systém Windows®, musíte ho nainštalovať z disku
CD-ROM použitím možnosti Vlastná inštalácia.
13
Spôsoby tlače
„ Ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh
2
1
3
g
Do tlačiarne odošlite tlačové údaje.
DÔLEŽITÉ
Pri tlači na priesvitky odoberajte priesvitky hneď po tlači. Stohovanie vytlačených priesvitiek môže spôsobiť
zaseknutie papiera alebo zvlnenie priesvitky.
14
Spôsoby tlače
Tlač na obyčajný, kancelársky papier alebo priesvitky z viacúčelového zásobníka
2
(Informácie o odporúčanom papieri nájdete v časti Informácie o papieri na strane 6.)
a
Viacúčelový zásobník otvorte a jemne sklopte.
b
Vysuňte podpornú záklopku viacúčelového zásobníka (1).
2
1
c
Zodvihnite podpornú záklopku, aby sa papier nevysunul zo zásobníka s výstupom smerom nadol, alebo
vyberte stranu hneď, ako vyjde z tlačiarne.
1
15
Spôsoby tlače
d
Do viacúčelového zásobníka vložte papier. Skontrolujte, či papier nepresahuje značku maximálnej
výšky papiera (b) na obidvoch stranách zásobníka. Strana určená na tlač musí smerovať horným
okrajom (predným okraj papiera) nahor.
2
e
Stlačte uvoľňovaciu páčku lišty na papier (1) a zároveň posuňte lištu na papier, aby vyhovovala veľkosti
papiera.
1
16
Spôsoby tlače
f
V ovládači tlačiarne vyberte nasledujúce nastavenia:
Veľkosť papiera......(1)
Typ média......(2)
Zdroj papiera......(3)
a akékoľvek iné nastavenia, ktoré chcete urobiť. (Pozrite časť 3. kapitola: Ovládač a softvér.)
2
„ Ovládač tlačiarne systému Windows®
1
2
3
„ Ovládač tlačiarne BR-Script pre systém Windows®
1
3
2
Poznámka
Ak chcete používať ovládač tlačiarne BR-Script pre systém Windows®, musíte ho nainštalovať z disku
CD-ROM použitím možnosti Vlastná inštalácia.
17
Spôsoby tlače
„ Ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh
2
1
3
g
Do tlačiarne odošlite tlačové údaje.
DÔLEŽITÉ
Pri tlači na priesvitky odoberajte priesvitky hneď po tlači. Stohovanie vytlačených priesvitiek môže spôsobiť
zaseknutie papiera alebo zvlnenie priesvitky.
18
Spôsoby tlače
Tlač na hrubý papier, štítky a obálky
2
Potiahnutím zadného výstupného zásobníka nadol sa umožní priama cesta papiera z viacúčelového
zásobníka do zadnej časti tlačiarne. Používajte tento spôsob podávania a výstupu, ak chcete tlačiť na hrubý
papier, štítky alebo obálky. (Informácie o odporúčanom papieri nájdete v častiach Informácie o papieri na
strane 6 a Typy obálok na strane 9.)
a
Otvorte zadný kryt (zadný výstupný zásobník).
b
<Len pre tlač na obálky>
Potiahnite dve sivé páčky, jednu na ľavej strane a druhú na pravej, nadol smerom k vám, ako je
znázornené dole na obrázku.
c
Viacúčelový zásobník otvorte a jemne sklopte.
19
2
Spôsoby tlače
d
Vysuňte podpornú záklopku viacúčelového zásobníka (1).
2
1
e
Do viacúčelového zásobníka vložte papier. Skontrolujte, či papier nepresahuje značku maximálnej
výšky papiera (b).
Poznámka
•
•
•
•
f
Do viacúčelového zásobníka NEVKLADAJTE viac ako tri obálky.
Miesta spojenia obálky zlepené výrobcom by mali byť zabezpečené.
Strana určená na tlač musí byť otočená smerom nahor.
Obálka by mala mať všetky strany správne zložené, bez záhybov a nepokrčené.
Stlačte uvoľňovaciu páčku lišty na papier (1) a zároveň posuňte lištu na papier, aby vyhovovala veľkosti
papiera.
1
20
Spôsoby tlače
g
V ovládači tlačiarne vyberte nasledujúce nastavenia:
Veľkosť papiera......(1)
Typ média......(2)
Zdroj papiera......(3)
a akékoľvek iné nastavenia, ktoré chcete urobiť. (Pozrite časť 3. kapitola: Ovládač a softvér.)
2
„ Ovládač tlačiarne systému Windows®
1
2
3
„ Ovládač tlačiarne BR-Script pre systém Windows®
1
3
2
21
Spôsoby tlače
Poznámka
• Ak chcete používať ovládač tlačiarne BR-Script, musíte ho nainštalovať z disku CD-ROM použitím
možnosti Vlastná inštalácia.
• Pri používaní obálky č. 10, vyberte v nastavení Veľkosť papiera možnosť Com-10.
• V prípade obálok, ktoré sa nenachádzajú v zozname ovládača tlačiarne, akými sú obálka č. 9 alebo
obálka C6, vyberte možnosť Definované užívateľom... (Ďalšie informácie o veľkosti obálok nájdete
v časti Veľkosť papiera na strane 148.)
2
„ Ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh
1
3
Poznámka
V prípade obálok, ktoré sa nenachádzajú v zozname ovládača tlačiarne, akými sú obálka č. 9 alebo obálka
C6, vyberte možnosť Custom Page Sizes (Vlastné veľkosti strán). (Ďalšie informácie o veľkosti obálok
nájdete v časti Veľkosť papiera na strane 148.)
22
Spôsoby tlače
h
i
Do tlačiarne odošlite tlačové údaje.
<Len pre tlač na obálky>
Po dokončení tlače vráñte dve sivé páčky, ktoré ste potiahli v kroku b nadol, do pôvodnej polohy.
2
Poznámka
• Každú obálku odoberte hneď po vytlačení. Stohovanie obálok môže spôsobiť zaseknutie a zvinutie
papiera.
• Ak počas tlače dôjde k rozmazaniu obálok, nastavte Typ média na Hrubý papier alebo Hrubší papier,
čím sa zvýši fixačná teplota.
• Ak sú obálky po vytlačení pokrčené, pozrite si časť Zvýšenie kvality tlače na strane 130.
• (Pre užívateľov systému Windows®) Ak sú obálky veľkosti DL s dvojitými chlopňami po vytlačení
pokrčené, vyberte možnosť DL – predĺžený formát z ponuky Veľkosť papiera na karte Základné. Do
viacúčelového zásobníka vložte dlhším krajom napred novú obálku s veľkosťou DL s dvojitými
chlopňami a potom znova spustite tlač.
• Po vložení papiera do viacúčelového zásobníka si zapamätajte nasledujúce:
• Do zásobníka najprv vložte a jemne zatlačte horný okraj (predný okraj papiera).
• Skontrolujte, či je papier vo viacúčelovom zásobníku rovno a správne umiestnený. Ak nie je, papier
sa nemusí správne podávať a výsledkom bude zošikmený výtlačok alebo zaseknutie papiera.
23
Spôsoby tlače
Obojstranná tlač
2
Všetky ovládače tlačiarne, ktoré sú súčasťou systému Windows® 2000 alebo vyššieho a Mac OS X 10.3.9 a
vyššieho umožňujú obojstrannú tlač. Informácie, ako vybrať nastavenia, nájdete v časti Pomoc v ovládači
tlačiarne.
Pokyny týkajúce sa tlače na obidve strany papiera
2
2
„ Ak je papier tenký, môže sa pokrčiť.
„ Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho a vložte naspäť do zásobníka papiera alebo do viacúčelového
zásobníka.
„ Ak nie je papier správne podávaný, môže sa zvlniť. Papier vyberte a vyrovnajte.
„ Je možné, že pri používaní ručnej obojstrannej tlače dôjde k zaseknutiu papiera alebo nižšej kvalite tlače.
(Ak dôjde k zaseknutiu papiera, pozrite časť Zaseknutie papiera a jeho odstránenie na strane 121. Ak
máte problémy s kvalitou tlače, pozrite časť Zvýšenie kvality tlače na strane 130.)
Poznámka
• Jednotlivé obrazovky v tejto časti pochádzajú zo systému Windows® XP. V závislosti od operačného
systému môžu byť jednotlivé obrazovky na vašom počítači odlišné.
• Ak používate funkciu automatickej obojstrannej tlače, použite formát papiera A4.
• Skontrolujte, či je zadný kryt zatvorený.
• Skontrolujte, či je zásobník papiera úplne vložený do tlačiarne.
• Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho a vložte späť do zásobníka papiera.
• Mali by ste použiť obyčajný, recyklovaný alebo tenký papier. NEPOUŽÍVAJTE kancelársky papier.
Manuálna obojstranná tlač
2
„ Ovládač tlačiarne BR-Script (emulácia PostScript® 3™) nepodporuje manuálnu obojstrannú tlač.
„ Ak používate ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh, pozrite si časť Obojstranná tlač na strane 62.
Ručná obojstranná tlač zo zásobníka papiera
a
V ovládači tlačiarne vyberte kartu Základné a vyberte režim tlače Obojstranná tlač z nastavenia
Obojstranná tlač/Tlač brožúr, a potom z karty Základné vyberte ako Zdroj papiera Zásobník 1.
b
c
Kliknutím na tlačidlo Nastavenie Obojstranná tlač... sa zobrazí Nastavenie Obojstranná tlač.
2
Vyberte možnosť Ručná obojstranná tlač z nastavení Režim obojstrannej tlače a na obrazovke
počítača kliknite na OK.
24
Spôsoby tlače
d
Do tlačiarne odošlite tlačové údaje.
Tlačiareň automaticky vytlačí najprv všetky párne strany na jednu stranu papiera.
2
e
Vytlačené párne strany vyberte z výstupného zásobníka a potom, v rovnakom poradí 1, ich stranou
určenou na tlač (prázdnou stranou) nadol vložte naspäť do zásobníka papiera. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke počítača.
1
Keď je otvorený zadný výstupný zásobník, vložte papiere v opačnom poradí.
25
Spôsoby tlače
f
Tlačiareň automaticky vytlačí všetky nepárne strany na druhú stranu papiera.
Poznámka
• Ak ako Zdroj papiera vyberiete možnosť Automatický výber, vložte vytlačené párne strany do
viacúčelového zásobníka.
• Pred vložením papiera najprv vyprázdnite zásobník papiera. Potom do zásobníka vložte vytlačené
strany tlačenou stranou nahor. (Vytlačené strany NEPRIDÁVAJTE navrch stohu nevytlačeného
papiera.)
2
Manuálna obojstranná tlač z viacúčelového zásobníka
2
Poznámka
Papiere pred opätovným vložením do viacúčelového zásobníka vyrovnajte, aby nedošlo k zaseknutiu
papiera.
a
V ovládači tlačiarne vyberte kartu Základné a vyberte režim tlače Obojstranná tlač z nastavenia
Obojstranná tlač/Tlač brožúr, a potom z karty Základné vyberte ako Zdroj papiera Zásobník MP.
b
c
Kliknutím na tlačidlo Nastavenie Obojstranná tlač... sa zobrazí Nastavenie Obojstranná tlač.
d
Do viacúčelového zásobníka vložte papier tak, aby strana určená na tlač smerovala nahor. Do tlačiarne
odošlite tlačové údaje.
Tlačiareň automaticky vytlačí najprv všetky párne strany na jednu stranu papiera.
Vyberte možnosť Ručná obojstranná tlač z nastavení Režim obojstrannej tlače a na obrazovke
počítača kliknite na OK.
26
Spôsoby tlače
e
Z výstupného zásobníka vytlačené párne strany vyberte a v rovnakom poradí 1 vložte do viacúčelového
zásobníka. Papier vložte stranou určenou na tlač (prázdnou stranou) smerom nahor. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke počítača.
2
1
f
Keď je otvorený zadný výstupný zásobník, vložte papiere v opačnom poradí.
Tlačiareň automaticky vytlačí všetky nepárne strany.
27
Spôsoby tlače
Orientácia papiera pri ručnej obojstrannej tlači
2
Tlačiareň vytlačí najprv druhú stranu.
Ak tlačíte 10 strán na 5 listov papiera, na prvý list papiera sa vytlačí strana 2 a potom strana 1. Na druhý list
papiera sa vytlačí strana 4 a potom strana 3. Na tretí list papiera sa vytlačí strana 6 a potom strana 5 atď.
Počas ručnej obojstrannej tlače musíte papier do zásobníka papiera vložiť nasledujúcim spôsobom:
„ V prípade zásobníka papiera:
„ Papier vložte stranou určenou na tlač nadol a horným (predným) okrajom smerom k prednej časti
zásobníka.
„ Ak chcete tlačiť na druhú stranu papiera, vložte ho stranou určenou na tlač nahor a horným (predným)
okrajom smerom k prednej časti zásobníka.
„ Pri použití hlavičkového papiera vložte papier do zásobníka tak, aby sa hlavička nachádzala v prednej
časti zásobníka a smerovala nahor.
„ Ak chcete tlačiť na druhú stranu papiera, vložte ho tak, aby sa hlavička nachádzala v prednej časti
zásobníka a smerovala nadol.
„ V prípade viacúčelového zásobníka:
„ Papier vložte stranou určenou na tlač nahor a horným (predným) okrajom napred.
„ Ak chcete tlačiť na druhú stranu papiera, vložte ho lícom nadol a horným (predným) okrajom napred.
„ Pri použití hlavičkového papiera vložte papier do zásobníka hlavičkou nadol a napred.
„ Ak chcete tlačiť na druhú stranu papiera, vložte ho hlavičkou nahor a napred.
28
2
Spôsoby tlače
Automatická obojstranná tlač
2
Ak používate ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh, pozrite si časť Obojstranná tlač na strane 62.
a
b
Do zásobníka papiera alebo viacúčelového zásobníka vložte papier.
2
V prípade ovládača tlačiarne pre systém Windows®
1
V ovládači tlačiarne otvorte dialógové okno Vlastnosti.
2
Na karte Základné kliknite na ikonu Predvoľby tlače.
3
Z karty Všeobecné vyberte možnosť Obojstranná tlač z nastavenia Obojstranná tlač/Tlač
brožúr.
4
Kliknutím na tlačidlo Nastavenie Obojstranná tlač... sa zobrazí Nastavenie Obojstranná tlač.
5
Vyberte možnosť Použiť jednotku obojstrannej tlače z nastavenia Režim obojstrannej tlače.
6
Kliknite na tlačidlo OK. Tlačiareň bude automaticky tlačiť na obe strany papiera.
29
Spôsoby tlače
V prípade ovládača tlačiarne BR-Script
1
V ovládači tlačiarne otvorte dialógové okno Vlastnosti.
2
Na karte Základné kliknite na ikonu Predvoľby tlače.
3
Na karte Rozloženie vyberte možnosti Orientácia, Obojstranná tlač a Poradie strán.
4
Kliknite na tlačidlo OK. Tlačiareň bude automaticky tlačiť na obe strany papiera.
2
30
Spôsoby tlače
Tlač brožúr
a
b
2
Do zásobníka papiera alebo viacúčelového zásobníka vložte papier.
2
V prípade ovládača tlačiarne pre systém Windows®
1
V ovládači tlačiarne otvorte dialógové okno Vlastnosti.
2
Na karte Základné kliknite na ikonu Predvoľby tlače.
3
Z karty Všeobecné vyberte možnosť Tlač brožúr z nastavenia Obojstranná tlač/Tlač brožúr.
4
Kliknutím na tlačidlo Nastavenie Obojstranná tlač... sa zobrazí Nastavenie Obojstranná tlač.
5
Vyberte možnosť Použiť jednotku obojstrannej tlače alebo Ručná obojstranná tlač z
nastavenia Režim obojstrannej tlače.
6
Kliknite na tlačidlo OK.
V prípade ovládača tlačiarne BR-Script
1
V ovládači tlačiarne otvorte dialógové okno Vlastnosti.
2
Na karte Základné kliknite na ikonu Predvoľby tlače.
3
Z karty Rozloženie vyberte možnosť Tlač brožúr z nastavenia Počet strán na hárok.
4
Kliknite na tlačidlo OK. Tlačiareň vytlačí automaticky brožúru.
31
Ovládač a softvér3
3
Ovládač a softvér
3
Ovládač tlačiarne
3
Ovládač tlačiarne je softvér, ktorý prekladá údaje z formátu používaného počítačom do formátu, ktorý
vyžaduje tlačiareň. Týmto formátom je zvyčajne jazyk na popis strany (PDL).
3
Ovládače tlačiarne pre podporované verzie systému Windows® a pre počítače Macintosh sa nachádzajú na
dodávanom disku CD-ROM alebo na internetovej stránke Brother Solutions Center
http://solutions.brother.com/. Na inštaláciu ovládačov použite Stručný návod na obsluhu. Najnovší ovládač
tlačiarne si môžete prevziať z internetovej stránky Brother Solutions Center http://solutions.brother.com/.
(Informácie, ako odinštalovať ovládač tlačiarne, nájdete v časti Odinštalovanie ovládača tlačiarne na
strane 70.)
V prípade systému Windows®
3
„ Ovládač tlačiarne systému Windows® (najvhodnejší ovládač pre tento výrobok)
„ Ovládač tlačiarne BR-Script (emulácia jazyka PostScript® 3™ )
V prípade počítačov Macintosh
3
„ Ovládač tlačiarne pre počítač Macintosh (najvhodnejší ovládač pre tento výrobok)
„ Ovládač tlačiarne BR-Script (emulácia jazyka PostScript® 3™) 1
1
Informácie o inštalácii ovládača nájdete v časti Inštalácia ovládača tlačiarne BR-Script3 na strane 64.
V prípade systému Linux® 1 2
3
„ Ovládač tlačiarne LPR
„ Ovládač tlačiarne CUPS
1
Ovládač tlačiarne pre systém Linux si prevezmite z internetovej stránky http://solutions.brother.com/ alebo pomocou prepojenia na dodávanom
disku CD-ROM.
2
Dostupnosť ovládača závisí od distribúcie systému Linux.
Poznámka
• Viac informácií o ovládači tlačiarne pre systém Linux nájdete na internetovej stránke
http://solutions.brother.com/.
• Ovládač tlačiarne pre systém Linux môže byť sprístupnený až po uvedení tohto výrobku.
32
Ovládač a softvér
Ovládač tlačiarne
systému
Windows®
Ovládač tlačiarne
BR-Script
Windows® 2000 Professional
p
p
Windows® XP Home Edition
p
p
Windows® XP Professional
p
p
Windows Vista®
p
p
Windows Server® 2003
p
p
Windows Server® 2008
p
p
Windows® XP Professional
x64 Edition
p
p
Windows Server® 2003
x64 Edition
p
p
Mac OS X 10.3.9 alebo vyšší
Linux
1
1
p
Ovládač tlačiarne
pre počítače
Macintosh
Ovládač tlačiarne
LPR alebo CUPS 1
3
p
p
Informácie o distribúcii podporovaného systému Linux a prevzatí ovládača tlačiarne nájdete na našej internetovej stránke
http://solutions.brother.com/.
Ovládač tlačiarne si môžete prevziať aj pomocou prepojenia na dodávanom disku CD-ROM. Ak si chcete ovládač prevziať pomocou prepojenia
na disku CD-ROM, kliknite na tlačidlo Inštalácia ďalších ovládačov a pomôcok; potom v ponuke na obrazovke kliknite na možnosť Pre
užívateľov systému Linux. Vyžaduje sa prístup na internet.
33
Ovládač a softvér
Pri tlači z počítača môžete zmeniť nasledujúce nastavenia tlačiarne.
„ Veľkosť papiera
„ Orientácia
„ Kópie
„ Typ média
3
„ Rozlíšenie
„ Nastavenia tlače
„ Rozloženie viacerých strán
„ Obojstranná tlač / Tlač brožúr 3
„ Zdroj papiera
„ Zmena veľkosti
„ Obrátená tlač
„ Použiť vodotlač 1 3
„ Tlač hlavičky a päty 3
„ Režim úspory tonera
„ Správca 3
„ Použiť opätovnú tlač 1 3
„ Čas spánku zariadenia
„ Makro 1 3
„ Ochrana strany 1 3
„ Úprava intenzity 2
„ Tlač chybového hlásenia 1 3
„ Zlepšiť kvalitu tlače
1
Tieto nastavenia nie sú dostupné pre ovládač tlačiarne BR-script systému Windows®.
2
Tieto nastavenia nie sú dostupné pre ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh.
3
Tieto nastavenia nie sú dostupné pre ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh a pre ovládač tlačiarne BR-script pre počítače Macintosh.
34
Ovládač a softvér
Funkcie v tomto ovládači tlačiarne (pre systém Windows®)
3
(Viac informácií nájdete v časti Pomoc v ovládači tlačiarne.)
Poznámka
• Jednotlivé obrazovky v tejto časti pochádzajú zo systému Windows® XP. V závislosti od operačného
systému vášho počítača sa budú jednotlivé obrazovky líšiť.
• Prístup k dialógovému oknu Predvoľby tlače máte po kliknutí na možnosť Predvoľby tlače... na karte
Všeobecné v dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne.
Karta Základné
3
3
Nastavenia môžete meniť aj kliknutím na ilustráciu na ľavej strane karty Základné.
1
6
2
3
5
4
a
b
c
d
Vyberte možnosť Veľkosť papiera, Orientácia, Kópie, Typ média, Rozlíšenie a Nastavenia tlače (1).
Vyberte nastavenie Rozloženie viacerých strán a Obojstranná tlač / Tlač brožúr (2).
Vyberte možnosť Zdroj papiera (3).
Kliknutím na možnosť OK (4) použite zvolené nastavenia.
Kliknutím na tlačidlo Predvolené (5) a následným kliknutím na tlačidlo OK (4) sa vráťte k predvoleným
nastaveniam.
Poznámka
Táto oblasť (6) zobrazuje aktuálne nastavenia.
35
Ovládač a softvér
Veľkosť papiera
3
V rozbaľovacom okne vyberte Veľkosť papiera, ktorú používate.
Orientácia
3
Pomocou funkcie Orientácia vyberte umiestnenie dokumentu, ktorý chcete tlačiť (Na výšku alebo Na šírku).
Na výšku
3
Na šírku
1
1
Kópie
3
Výberom možnosti Kópie nastavte počet kópii, ktoré sa vytlačia.
„ Zoradiť
Začiarknutím políčka Zoradiť sa najprv vytlačí a skompletizuje jedna kópia dokumentu a potom dotlačí
zvyšný počet požadovaných kópii. Ak nie je políčko Zoradiť začiarknuté, vytlačia sa najprv všetky kópie
jednej strany a až potom ďalších strán.
Políčko Zoradiť začiarknuté
1 2
Políčko Zoradiť nezačiarknuté
1 2
1 1
2 2
Typ média
3
Tlačiareň dokáže používať nasledujúce typy médií. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače, vyberte typ
média, ktorý chcete použiť.
Obyčajný papier
Obálka hrubá
Tenký papier
Obálka tenká
Hrubý papier
Recyklovaný
papier
Hrubší papier
Obálky
Kancelársky papier
Priesvitky
Poznámka
• Pri použití bežného papiera vyberte možnosť Obyčajný papier. Pri použití ťažšieho papiera alebo
drsného papiera vyberte možnosť Hrubý papier alebo Hrubší papier. V prípade kancelárskeho papiera
vyberte možnosť Kancelársky papier.
• Ak používate obálky, vyberte možnosť Obálky. Ak sa toner po vybratí možnosti Obálky k obálke
správne neprichytí, vyberte možnosť Obálka hrubá. Ak je obálka po vybratí možnosti Obálky pokrčená,
vyberte možnosť Obálka tenká.
36
Ovládač a softvér
Rozlíšenie
3
Rozlíšenie vyberiete nasledujúcim spôsobom:
„ 300 dpi
„ 600 dpi
„ Vysoká kvalita 1200
3
„ 1200 dpi
Poznámka
Ak vyberiete nastavenie Vysoká kvalita 1 200 dpi (1 200 x 1 200 dpi), rýchlosť tlače bude pomalšia.
Nastavenie tlače
3
Môžete ručne zmeniť nastavenia tlače.
„ Základné
Toto je režim všeobecnej tlače dokumentov.
„ Grafika
Toto je najvhodnejší režim pre tlač dokumentov obsahujúcich grafiku.
„ Kancelársky dokument
Toto je najvhodnejší režim pre tlač úradných dokumentov.
„ Text
Toto je najvhodnejší režim pre tlač textových dokumentov.
„ Manuálne
Vybratím možnosti Manuálne a kliknutím na tlačidlo Ručné nastavenie... môžete ručne zmeniť
nastavenia.
Môžete nastaviť jas, kontrast a iné.
Rozloženie viacerých strán
3
Vybratím možnosti Rozloženie viacerých strán môžete zmenšiť veľkosť strany, čo umožní tlač viacerých
strán na jeden list papiera, alebo zväčšiť jej veľkosť a tlačiť jednu stranu na viacero listov papiera.
„ Poradie strán
Po vybratí možnosti N na 1 možno z rozbaľovacieho okna vybrať poradie strán.
„ Okraj
Ak pomocou funkcie Rozloženie viacerých strán tlačíte viacero strán na jeden list papiera, môžete si zvoliť
pevný, čiarkovaný alebo žiaden okraj okolo každej strany na liste.
37
Ovládač a softvér
Obojstranná tlač / Tlač brožúr
3
Túto funkciu použite pri tlači brožúry alebo pri obojstrannej tlači a potom na karte Základné vyberte
Obojstranná tlač/Tlač brožúr (Viac informácií nájdete v časti Obojstranná tlač na strane 24).
„ Žiadny
Zakážte obojstrannú tlač.
3
„ Obojstranná tlač
Túto funkciu použite pri obojstrannej tlači.
Ak si vyberiete možnosť Obojstranná tlač a kliknete na tlačidlo Nastavenie Obojstranná tlač.... Môžete
urobiť nasledujúce nastavenia.
• Režim obojstrannej tlače
• Použiť jednotku obojstrannej tlače
V tomto režime bude tlačiareň automaticky tlačiť na obe strany papiera.
• Ručná obojstranná tlač
V tomto režime sa vytlačia najprv všetky párne číslované strany. Potom sa ovládač tlačiarne zastaví
a zobrazia sa pokyny na opätovné vloženie papiera. Kliknutím na tlačidlo OK sa vytlačia nepárne
strany.
• Typ obojstrannej tlače
Pre každú z orientácií je k dispozícii 6 typov umiestnenia väzby pri obojstrannej tlači.
• Nastavenie okraja na väzbu
Ak začiarknete možnosť Nastavenie okraja na väzbu, môžete tiež určiť veľkosť okraja na strane väzby,
a to v palcoch alebo milimetroch.
„ Tlač brožúr
Túto funkciu použite pri tlači brožúry. Ak chcete vytvoriť brožúru, zložte vytlačené strany v strede.
Ak si vyberiete možnosť Tlač brožúr a kliknete na tlačidlo Nastavenie Obojstranná tlač.... Môžete urobiť
nasledujúce nastavenia.
• Režim obojstrannej tlače
• Použiť jednotku obojstrannej tlače
V tomto režime bude tlačiareň automaticky tlačiť na obe strany papiera.
• Ručná obojstranná tlač
V tomto režime sa vytlačia najprv všetky párne číslované strany. Potom sa ovládač tlačiarne zastaví
a zobrazia sa pokyny na opätovné vloženie papiera. Kliknutím na tlačidlo OK sa vytlačia nepárne
strany.
• Typ obojstrannej tlače
Pre každú z orientácií sú k dispozícii 2 typy umiestnenia väzby pri obojstrannej tlači.
• Nastavenie okraja na väzbu
Ak začiarknete možnosť Nastavenie okraja na väzbu, môžete tiež určiť veľkosť okraja na strane väzby,
a to v palcoch alebo milimetroch.
38
Ovládač a softvér
Zdroj papiera
3
Môžete vybrať Automatický výber, Zásobník 1, Zásobník 2 1, Zásobník 3 1, Zásobník MP alebo Ručne
a určiť rozdielne zásobníky na tlač prvej strany a na tlač druhej a nasledujúcich strán.
1
Zásobník 2 a Zásobník 3 sú voliteľné. Na karte Príslušenstvo musíte pridať Zásobník 2 alebo Zásobník 3, aby ste z ovládača vybrali Zásobník 2
alebo Zásobník 3. (Pozrite časť Karta Príslušenstvo na strane 44.)
Karta Rozšírené
3
1
2
3
4
5
6
7
V ponuke Funkcie tlačiarne môžete nastaviť nasledujúce funkcie:
„ Zmena veľkosti (1)
„ Obrátená tlač (2)
„ Použiť vodotlač (3)
„ Tlač hlavičky a päty (4)
„ Režim úspory tonera (5)
„ Správca (6)
„ Ďalšie možnosti tlače (7)
Zmena veľkosti
3
Môžete zmeniť veľkosť tlačeného obrázka.
Obrátená tlač
3
Začiarknutím možnosti Obrátená tlač sa údaje obrátia zhora nadol.
39
3
Ovládač a softvér
Použiť vodotlač
3
Ako vodotlač môžete do dokumentu vložiť logo alebo text.
Môžete vybrať predvolenú vodotlač, použiť súbor vo formáte bitovej mapy alebo text, ktorý ste vytvorili.
Pri použití súboru vo formáte bitovej mapy ako vodotlače môžete meniť veľkosť vodotlače a umiestniť ju
kamkoľvek na stranu.
3
Pri použití textu ako vodotlače môžete meniť nastavenia Text, Písmo, Štýl, Veľkosť a Tmavosť.
Tlač hlavičky a päty
3
Ak aktivujete túto funkciu, bude sa na dokument tlačiť dátum a čas systémových hodín počítača a
prihlasovacie meno používateľa počítača alebo vami zadaný text. Kliknutím na tlačidlo Nastavenie... môžete
príslušné informácie upraviť.
„ Tlač identifikácie
Ak vyberiete možnosť Login meno Uzivatela, vytlačí sa prihlasovacie meno používateľa počítača. Ak
vyberiete možnosť Vlastné a do políčka Vlastné zadáte text, vytlačí sa vami zadaný text.
Režim úspory tonera
3
Zapnutím režimu Režim úspory tonera, ktorý znižuje intenzitu tlače, môžete znížiť prevádzkové náklady.
Poznámka
• Neodporúča sa používať funkciu Režim úspory tonera na tlač fotografií alebo obrázkov s odtieňmi šedej.
• Režim úspory tonera nie je dostupný pre rozlíšenie 1200 dpi alebo Vysoká kvalita 1200.
Správca
3
Správcovia majú právo obmedziť funkcie ako sú počet kópií, nastavenie zmeny veľkosti a nastavenie
vodotlače.
„ Heslo
Do tohto dialógového okna napíšte heslo.
„ Nastaviť heslo...
Kliknutím sem zmeníte heslo.
„ Nastaviť
Kliknite tu na aktuálne heslo. Potom môžete zmeniť nastavenia.
„ Zámok Kópií
Uzamknite výber kópií strán, aby ste zabránili tlači viacerých kópií.
„ Rozloženie strán Zámok mierky
Uzamknite aktuálne nastavenia Rozloženia viacerých strán a Zmeny veľkosti, aby ste zabránili vykonaniu
ich zmien.
„ Zámok vodotlače
Uzamknite aktuálne nastavenia vodotlače, aby ste zabránili vykonaniu ich zmien.
40
Ovládač a softvér
„ Zámok Tlač hlavičky a päty
Uzamknite aktuálne nastavenia Tlače hlavičky a päty, aby ste zabránili vykonaniu zmien.
Ďalšie možnosti tlače...
3
V ponuke Funkcie tlačiarne môžete nastaviť nasledujúce funkcie:
„ Použiť opätovnú tlač
3
„ Čas spánku zariadenia
„ Makro
„ Ochrana strany
„ Úprava intenzity
„ Tlač chybového hlásenia
„ Zlepšiť kvalitu tlače
Použiť opätovnú tlač
3
Tlačiareň uchová poslednú odoslanú tlačovú úlohu v pamäti.
Stlačením tlačidla Go na štyri sekundy, pokým všetky diódy LED nesvietia a následným pustením tlačidla Go
opätovne vytlačíte posledný dokument.
Do dvoch sekúnd stlačte tlačidlo Go toľkokrát, koľko chcete vykonať opakovaní tlače.
Ak do dvoch sekúnd nestlačíte tlačidlo Go, vytlačí sa jedna kópia.
Poznámka
Ak chcete zabrániť iným ľudom tlačiť vaše údaje použitím funkcie Opätovná tlač, zrušte začiarknutie políčka
Použiť opätovnú tlač v nastaveniach Ďalšie možnosti tlače....
41
Ovládač a softvér
Čas spánku zariadenia
3
Ak tlačiareň dlhšie neprijíma údaje, prepne sa do režimu spánku. Tlačiareň sa v režime spánku správa, ako
keby bola vypnutá. Ak vyberiete možnosť Predvolené nastavenie tlačiarne, nastavenie času nečinnosti
bude 1 minúta. Režim inteligentného spánku nastaví najvhodnejšie nastavenie času nečinnosti v závislosti
od frekvencie používania tlačiarne.
Ak je tlačiareň v režime spánku, všetky LED diódy sú vypnuté, slabo svieti LED dióda Status, no tlačiareň
môže stále prijímať údaje. Prijatím tlačového súboru, dokumentu alebo stlačením tlačidla Go sa tlačiareň
automaticky aktivuje kvôli začatiu tlače.
3
Viac informácii o zmene nastavenia Čas spánku zariadenia nájdete na stránke o produktoch na adrese
http://solutions.brother.com/ v časti „Information“ (Informácie).
Makro
3
Stranu dokumentu môžete uložiť ako makro do pamäte tlačiarne. Taktiež môžete uložené makro spustiť
(uložené makro môžete použiť ako vrstvenie na ktorékoľvek dokumenty). To ušetrí čas a zvýši rýchlosť tlače
formulárov, firemného loga, štruktúr v záhlaví listov alebo faktúr.
Ochrana strany
3
Ochrana strany je nastavenie, ktoré rezervuje časť pamäti na vytvorenie obrázkov na celú stranu.
Môžete si vybrať možnosti Automaticky, Vypnuté a Predvolené nastavenie tlačiarne.
Funkcia Ochrana strany umožňuje tlačiarni vytvoriť v pamäti obrázok na celú stranu, ktorý sa má tlačiť ešte
skôr, ako sa fyzicky posunie papier v tlačiarni. Túto funkciu použite pri zložitom obrázku, kedy musí tlačiareň
pred tlačou čakať na spracovanie obrázka.
42
Ovládač a softvér
Úprava intenzity
3
Zvýšenie alebo zníženie intenzity tlače.
Poznámka
Možnosť Úprava intenzity nie je dostupná pri nastavení funkcie Rozlíšenie na možnosť Vysoká kvalita
1200.
Tlač chybového hlásenia
3
3
Môžete zvoliť, či tlačiareň upozorní na problémy vytlačením chybového hlásenia. Viac informácií nájdete v
časti Vytlačenie chybových hlásení na strane 119.
Môžete si vybrať možnosti Predvolené nastavenie tlačiarne, Zapnuté a Vypnuté.
Zlepšiť kvalitu tlače
3
Táto možnosť vám umožní vylepšiť kvalitu tlače.
„ Znížiť zvlnenie papiera
Ak zvolíte toto nastavenie, obmedzí sa vlnenie papiera. Pri tlači iba niekoľkých stránok nie je potrebné toto
nastavenie. Odporúča sa, aby ste v ponuke Typ média zmenili nastavenie ovládača tlačiarne na Tenký
papier.
„ Zlepšiť priľnavosť tonera
Ak zvolíte toto nastavenie, zlepší sa priľnavosť tonera. Ak týmto výberom nepríde k dostatočnému
zlepšeniu, vyberte možnosť Hrubší papier v nastaveniach Typ média.
43
Ovládač a softvér
Karta Príslušenstvo
3
Poznámka
Z ponuky Štart vyberte Ovládací panel a potom Tlačiarne a faxy 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na
ikonu Brother HL-5340D/HL-5350DN series a výberom položky Vlastnosti získate prístup na kartu
Príslušenstvo.
1
3
Tlačiarne pre užívateľov systému Windows® 2000.
Po inštalácii prídavných zariadení môžete na karte Príslušenstvo pridať a vybrať ich nastavenia nasledovne.
1
3
2
4
„ Dostupné možnosti (1)
Možnosti, ktoré má tlačiareň nainštalované, môžete ručne pridať a odstrániť. Nastavenia zásobníka sa
prispôsobia nainštalovaným možnostiam.
„ Nastavenie zdroja papiera (2)
Táto funkcia zistí veľkosť papiera určenú pre každý zásobník papiera.
• Veľkosť papiera
Toto nastavenie umožňuje určiť, ktorá veľkosť papiera je použitá pre každý zásobník. Zvýraznite
zásobník, ktorý chcete určiť a v rozbaľovacej ponuke vyberte veľkosť papiera. Kliknutím na možnosť
Aktualizovať použite dané nastavenia na zásobník. Ak používate viac než jednu veľkosť papiera,
musíte určiť veľkosť papiera pre každý zásobník, aby sa papier vytiahol zo správneho zásobníka.
• Predvolený zdroj
Toto nastavenie umožňuje zvoliť predvolený zdroj papiera, na ktorý sa vytlačí dokument. V
rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Predvolený zdroj a kliknutím na položku Aktualizovať uložte
nastavenia. Nastavenie Automatický výber automaticky vytiahne papier z ktoréhokoľvek zásobníka,
v ktorom sa nachádza papier s určenou veľkosťou, ktorá sa zhoduje s vašim dokumentom.
44
Ovládač a softvér
„ Výrobné číslo (3)
Kliknutím na tlačidlo Automaticky zistiť ovládač tlačiarne skontroluje tlačiareň a zobrazí jej výrobné číslo.
Ak sa túto informáciu nepodarí získať, na obrazovke sa zobrazia znaky "---------".
„ Automaticky zistiť (4)
Funkcia Automaticky zistiť nájde aktuálne nainštalované voliteľné zariadenia a v ovládači tlačiarne
zobrazí dostupné nastavenia. Kliknutím na tlačidlo Automaticky zistiť sa v ponuke Nainštalované
možnosti (1) zobrazia možnosti, ktoré ma tlačiareň nainštalované. Možnosti môžete ručne pridať alebo
odstrániť vybratím voliteľného zariadenia, ktoré chcete pridať alebo odstrániť a následným kliknutím na
tlačidlo Pridať >> alebo Odstrániť.
Poznámka
Funkcia Automaticky zistiť nie je dostupná v nasledujúcich prípadoch:
• Vypínač napájania je v polohe vypnuté.
• Tlačiareň je v chybovom stave.
• Tlačiareň je zdieľaná prostredníctvom siete.
• K tlačiarni nie je správne pripojený kábel.
45
3
Ovládač a softvér
Podpora
3
Poznámka
Prístup k dialógovému oknu Podpora získate po kliknutí na položku Podpora... v dialógovom okne
Predvoľby tlače.
3
1
2
3
4
5
6
„ Brother Solutions Center (1)
Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) je internetová stránka ponúkajúca informácie
o produktoch firmy Brother vrátane často kladených otázok, užívateľských príručiek, aktuálnych
ovládačov a rád pre užívateľov týkajúcich sa tlačiarne.
„ Webová stránka dodávok originálov...(2)
Kliknutím na toto tlačidlo navštívite webovú stránku s originálnym spotrebným materiálom značky Brother.
„ Tlač nastavenia (3)
Použitím tohto tlačidla vytlačíte strany obsahujúce konfiguráciu interných nastavení tlačiarne.
„ Tlač typy písma (4)
Použitím tohto tlačidla vytlačíte strany obsahujúce všetky interné typy písma tlačiarne.
„ Skontrolovať nastavenie...(5)
Môžete skontrolovať aktuálne nastavenia ovládača.
„ O programe...(6)
Tu sa vám zobrazí zoznam súborov ovládača tlačiarne a informácie o verzii.
46
Ovládač a softvér
Monitor stavu
3
Táto funkcia zobrazuje stav tlačiarne (všetky chyby, ktoré sa môžu objaviť) počas tlače. Ak chcete monitor
stavu zapnúť, postupujte podľa týchto krokov:
Kliknite na tlačidlo Štart, Všetky programy 1, Brother, vaša tlačiareň (napr. Brother HL-5350DN), a potom
Monitor stavu.
1
3
Programy pre užívateľov systému Windows® 2000
47
Ovládač a softvér
Používanie ovládača tlačiarne BR-Script3 (emulácia jazyka PostScript® 3™ pre
systém Windows®)
3
(Viac informácií nájdete v časti Pomoc v ovládači tlačiarne.)
Poznámka
• Ak chcete používať ovládač tlačiarne BR-Script3, musíte ho nainštalovať z disku CD-ROM použitím
možnosti Vlastná inštalácia.
3
• Jednotlivé obrazovky v tejto časti pochádzajú z modelu HL-5350DN so systémom Windows® XP.
• V závislosti od operačného systému môžu byť jednotlivé obrazovky na vašom počítači odlišné.
Karta Nastavenie zariadenia
3
Poznámka
Z ponuky Štart vyberte Ovládací panel a potom Tlačiarne a faxy 1. Pravým tlačidlom myši kliknite na
ikonu Brother HL-5340D/HL-5350DN BR-Script3 a výberom položky Vlastnosti získate prístup na kartu
Nastavenie zariadenia.
1
Tlačiarne pre užívateľov systému Windows® 2000.
Vyberte nainštalované možnosti.
48
Ovládač a softvér
Predvoľby tlače
3
Poznámka
Prístup k dialógovému oknu Predvoľby tlače získate po kliknutí na položku Predvoľby tlače... na karte
Všeobecné v dialógovom okne Brother HL-5340D/HL-5350DN BR-Script3 – vlastnosti.
„ Karta Rozloženie
3
Nastavenia rozloženia môžete zmeniť v nastaveniach týchto možností: Orientácia, Obojstranná tlač,
Poradie strán a Počet strán na hárok.
„ Orientácia
Orientácia určuje umiestnenie dokumentu pri tlači. (Na výšku, Na šírku alebo Otočený na šírku)
„ Obojstranná tlač
Ak chcete tlačiť obojstranne, vyberte možnosť Otočiť po šírke alebo Otočiť po dĺžke.
„ Poradie strán
Určí, v akom poradí sa vytlačia strany dokumentu. Možnosť Od prvej po poslednú vytlačí dokument
s prvou stranou navrchu stohu. Možnosť Od poslednej po prvú vytlačí dokument s prvou stranou
naspodku stohu.
„ Počet strán na hárok
Vyberte počet strán na každú stranu papiera alebo Tlač brožúr.
49
Ovládač a softvér
„ Karta Papier a kvalita
Vyberte možnosť Zdroj papiera.
3
„ Zdroj papiera
Môžete vybrať možnosť Automatically Select, Automatický výber, Zásobník 1, Zásobník 2 1,
Zásobník 3 1, Zásobník MP alebo Manual Feed.
1
Zásobník 2 a Zásobník 3 sú voliteľné.
50
Ovládač a softvér
Rozšírené možnosti
3
1
3
2
a
Vyberte Veľkosť papiera a Počet kópií (1).
„ Veľkosť papiera
V rozbaľovacom okne vyberte veľkosť papiera, ktorú používate.
„ Počet kópií
Voľba Kópie nastaví počet kópii, ktoré sa vytlačia.
b
Nastavte možnosti Zmena veľkosti a Písmo True Type (2).
„ Zmena veľkosti
Určí, či sa dokumenty zmenšia alebo zväčšia, a o koľko percent.
„ Písmo True Type
Určuje nastavenia typu písma TrueType. Kliknutím na možnosť Nahradiť písmom zariadenia
(pôvodné nastavenie) použijete na tlač dokumentov, ktoré obsahujú typy písma TrueType, rovnaké
typy písma tlačiarne. To vám umožní rýchlejšiu tlač, avšak môžete stratiť špeciálne znaky, ktoré typ
písma tlačiarne nepodporuje. Kliknutím na možnosť Prevziať ako Softfont sa namiesto použitia
písiem tlačiarne prevezmú typy písma TrueType určené na tlač.
51
Ovládač a softvér
c
V zozname Printer Features (3) môžete meniť nastavenia:
3
3
„ Kvalita tlače
Môžete vybrať nasledujúce nastavenia kvality tlače.
„ 1200 dpi
„ Vysoká kvalita 1200
„ 600 dpi
„ 300 dpi
„ Typ média
Tlačiareň dokáže používať nasledujúce typy médií. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače,
vyberte typ média, ktorý chcete použiť.
Obyčajný papier
Obálka hrubá
Tenký papier
Obálka tenká
Hrubý papier
Recyklovaný
papier
Hrubší papier
Obálky
Kancelársky papier
Priesvitky
„ Úspora tonera
Pomocou tejto funkcie môžete šetriť toner. Ak režim Úspora tonera nastavíte na možnosť Zapnuté,
výtlačok bude vyzerať svetlejší. Predvolené nastavenie je Vypnuté.
Poznámka
• Neodporúča sa používať funkciu Úspora tonera na tlač fotografií alebo obrázkov s odtieňmi šedej.
• Režim Úspora tonera nie je dostupný pre rozlíšenie 1200 dpi alebo Vysoká kvalita 1200.
52
Ovládač a softvér
„ Čas spánku zariadenia
Ak tlačiareň dlhšie neprijíma údaje, prepne sa do režimu spánku. Tlačiareň sa v režime spánku
správa, ako keby bola vypnutá. Ak vyberiete možnosť Predvolené nastavenie tlačiarne, nastavenie
času nečinnosti bude 1 minúta.
Ak je tlačiareň v režime spánku, všetky LED diódy sú vypnuté, slabo svieti LED dióda Status, no
tlačiareň môže stále prijímať údaje. Prijatím tlačového súboru, dokumentu alebo stlačením tlačidla Go
sa tlačiareň automaticky aktivuje kvôli začatiu tlače.
Viac informácii o zmene nastavenia Čas spánku zariadenia nájdete na stránke o produktoch na
adrese http://solutions.brother.com/ v časti „Information“ (Informácie).
„ Zámok tieňovania obrazovky
Zabráni iným aplikáciám meniť nastavenia tieňovania. Predvolené nastavenie je Zapnuté.
„ Vysokokvalitná tlač obrázkov
Môžete dosiahnuť vysokokvalitnú tlač obrázkov. Ak nastavíte možnosť Vysokokvalitná tlač
obrázkov na Zapnuté, zníži sa rýchlosť tlače.
„ Znížiť zvlnenie papiera
Ak zvolíte toto nastavenie, obmedzí sa vlnenie papiera. Pri tlači iba niekoľkých stránok nie je potrebné
toto nastavenie. Odporúča sa, aby ste v ponuke Typ média zmenili nastavenie ovládača tlačiarne na
tenký papier.
„ Zlepšiť priľnavosť tonera
Ak zvolíte toto nastavenie, zlepší sa priľnavosť tonera. Ak týmto výberom nepríde k dostatočnému
zlepšeniu, vyberte možnosť Hrubší papier v nastaveniach Typ média.
„ Úprava intenzity
Zvýšenie alebo zníženie intenzity tlače.
53
3
Ovládač a softvér
Funkcie v tomto ovládači tlačiarne (pre počítač Macintosh)
3
Táto tlačiareň podporuje systém Mac OS X 10.3.9 alebo vyšší.
Poznámka
Jednotlivé obrazovky v tejto časti pochádzajú zo systému Mac OS X 10.5. Jednotlivé obrazovky na vašom
počítači Macintosh budú odlišné v závislosti od operačného systému.
Výber možností nastavenia strany
3
3
Môžete nastaviť funkcie Paper Size (Veľkosť papiera), Orientation (Orientácia) a Scale (Stupnica).
a
Z aplikácie, ako napr. Apple TextEdit, kliknite na položku File (Súbor) a potom Page Setup (Nastavenie
strany). Skontrolujte, či je v kontextovej ponuke Format for (Formát pre) vybratá položka HL-XXXX (kde
XXXX je názov vášho modelu.). Môžete zmeniť nastavenia pre možnosti Paper Size (Veľkosť papiera),
Orientation (Orientácia) a Scale (Stupnica), a potom kliknite na OK.
b
Z aplikácie, ako napr. Apple TextEdit, kliknutím na položku File (Súbor) a potom Print (Tlač) spustíte
tlač.
„ Pre systém Mac OS X 10.3 a 10.4.
54
Ovládač a softvér
„ Pre systém Mac OS X 10.5
Viac možností nastavenia strany nájdete po kliknutí na vysvetlenie v trojuholníku vedľa kontextovej
ponuky tlačiarne.
3
Výber možnosti tlače
3
Ak chcete kontrolovať špeciálne tlačové funkcie, vyberte si možnosti v dialógovom okne Print (Tlač).
55
Ovládač a softvér
Cover Page (Titulná strana)
3
Môžete nastaviť nasledujúce nastavenia titulnej strany:
3
„ Print Cover Page (Vytlačiť titulnú stranu)
Ak chcete pridať titulnú stranu dokumentu, použite túto funkciu.
„ Cover Page Type (Typ titulnej strany)
Vyberte šablónu pre titulnú stranu.
„ Billing Info (Fakturačné informácie)
Ak chcete na titulnú stranu pridať účtovacie informácie, vložte do dialógového okna text Billing Info
(Fakturačné informácie).
Paper Feed (Podávanie papiera)
3
Môžete vybrať možnosti Auto Select (Automatický výber), Tray1 (Zásobník 1), Tray2 (Zásobník 2) 1, Tray3
(Zásobník 3) 1, MP Tray (Zásobník MP) 2 alebo Manual (Manuálne) a určiť rozdielne zásobníky na tlač prvej
strany a na tlač druhej a nasledujúcich strán.
1
Zásobník 2 a Zásobník 3 sú voliteľné.
2
Ak do zásobníka Multi-purpose Tray (Viacúčelový zásobník) vložíte papier, v tlačiarni sa automaticky zapne režim manuálneho podávania.
56
Ovládač a softvér
Layout (Rozloženie)
3
3
„ Pages per Sheet (Počet strán na hárok)
Vyberte počet strán na každú stranu papiera.
„ Layout Direction (Smer rozloženia)
Okrem určenia počtu strán na list môžete určiť aj smer rozloženia.
„ Border (Ohraničenie)
Ak chcete pridať okraj, použite túto funkciu.
„ Two-sided (Obojstranne)
Pozrite časť Obojstranná tlač na strane 62.
„ Reverse Page Orientation (Orientácia obrátenej strany) (pre systém Mac OS X 10.5)
Začiarknutím možnosti Reverse Page Orientation (Orientácia obrátenej strany) sa údaje obrátia zhora
nadol.
57
Ovládač a softvér
Print Settings (Nastavenia tlače)
3
V zozname Print Settings (Nastavenia tlače) môžete meniť nastavenia:
Karta Basic (Základná)
3
„ Media Type (Typ média)
Typ média môžete zmeniť na jeden z nasledovných:
„ Plain Paper (Obyčajný papier)
„ Thin Paper (Tenký papier)
„ Thick Paper (Hrubý papier)
„ Thicker Paper (Hrubší papier)
„ Bond Paper (Kancelársky papier)
„ Transparencies (Priesvitky)
„ Envelopes (Obálky)
„ Env. Thick (Obálka Hrubá)
„ Env. Thin (Obálka Tenká)
„ Recycled Paper (Recyklovaný papier)
„ Resolution (Rozlíšenie)
Rozlíšenie vyberiete nasledujúcim spôsobom:
„ 300 dpi
„ 600 dpi
„ Vysoká kvalita 1200
„ 1200 dpi
58
Ovládač a softvér
„ Toner Save Mode (Režim úspory tonera)
Pomocou tejto funkcie môžete šetriť toner. Zapnutím funkcie Toner Save Mode (Režim úspory tonera)
bude výtlačok vyzerať svetlejší. Predvolené nastavenie je Off (Vypnuté).
Poznámka
• Neodporúča sa používať funkciu Toner Save (Úspora tonera) na tlač fotografií alebo obrázkov s
odtieňmi šedej.
• Toner Save Mode (Režim úspory tonera) nie je dostupný pre rozlíšenie 1200 dpi alebo HQ 1200
(Vysoká kvalita 1200).
3
„ Reverse Print (Obrátená tlač) (pre systém Mac OS X 10.3 a 10.4)
Začiarknutím možnosti Reverse Print (Obrátená tlač) sa údaje obrátia zhora nadol.
Karta Advanced (Rozšírené)
„ Graphics Quality (Kvalita grafiky)
Kvalitu tlače zmeníte nasledujúcim spôsobom:
„ Photo (Fotografia)
Režim fotografie (priorita odstupňovania farieb). Toto nastavenie vyberte pri tlači fotografií, ktoré majú
postupné odstupňovanie farieb. Môžete vystihnúť jemné kontrasty medzi rozličnými odtieňmi šedej.
„ Graphics (Grafika)
Grafický režim (priorita kontrastu). Toto nastavenie vyberte pri tlači textu a diagramov, akými sú
obchodné dokumenty a dokumenty určené na prezentáciu. Môžete vystihnúť ostré kontrasty medzi
tieňovanými oblasťami.
„ Chart/Graph (Tabuľka/Graf)
Toto je najvhodnejší vzor vyjadrenia farebných odtieňov pre obchodné dokumenty (napríklad
prezentácie), ktoré obsahujú slová, grafy a tabuľky. Zvlášť vhodné pre jednoliate farby.
„ Text
Toto je najvhodnejší režim pre tlač textových dokumentov.
59
Ovládač a softvér
„ Improve Print Output... (Zlepšenie výstupu tlače)
Táto možnosť vám umožní vylepšiť kvalitu tlače.
„ Reduce Paper Curl (Zníženie krčivosti papiera)
Ak zvolíte toto nastavenie, obmedzí sa vlnenie papiera. Pri tlači iba niekoľkých stránok nie je potrebné
toto nastavenie. Odporúča sa, aby ste v ponuke Media Type (Typ média) zmenili nastavenie ovládača
tlačiarne na tenký papier.
„ Improve Toner Fixing (Zdokonalenie priľnavosti tonera)
Ak zvolíte toto nastavenie, zlepší sa priľnavosť tonera. Ak týmto výberom nepríde k dostatočnému
zlepšeniu, vyberte možnosť Thicker Paper (Hrubší papier) v nastaveniach Media Type (Typ média).
„ Sleep Time (Čas spánku zariadenia)
Ak tlačiareň dlhšie neprijíma údaje, prepne sa do režimu spánku. Tlačiareň sa v režime spánku správa,
ako keby bola vypnutá. Predvolené nastavenie času nečinnosti je 1 minúta. Ak chcete čas spánku zmeniť,
vyberte možnosť Manual (Manuálne) a do dialógového okna ovládača zadajte čas.
Ak je tlačiareň v režime spánku, všetky LED diódy sú vypnuté, slabo svieti LED dióda Status, no tlačiareň
môže stále prijímať údaje. Prijatím tlačového súboru, dokumentu alebo stlačením tlačidla Go sa tlačiareň
automaticky aktivuje kvôli začatiu tlače.
Viac informácii o zmene nastavenia Sleep Time (Čas spánku zariadenia) nájdete na stránke o produktoch
na adrese http://solutions.brother.com/ v časti „Information“ (Informácie).
60
3
Ovládač a softvér
„ Support (Podpora)
3
„ Brother Solutions Center
Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/) je internetová stránka ponúkajúca informácie
oproduktoch firmy Brother vrátane často kladených otázok, užívateľských príručiek, aktuálnych
ovládačov arád pre užívateľov týkajúcich sa tlačiarne.
„ Visit the Genuine Supplies website (Navštívte webovú stránku originálneho spotrebného
materiálu)
Kliknutím na toto tlačidlo navštívite webovú stránku s originálnym spotrebným materiálom značky
Brother.
61
Ovládač a softvér
Obojstranná tlač
3
„ Použiť jednotku obojstrannej tlače
Vyberte možnosť Layout (Rozloženie).
Vyberte možnosť Long-edge binding (Predĺžený formát väzby) alebo Short-edge binding (Skrátený
okraj väzby) funkcie Two-Sided (Obojstranne).
3
„ Ručná obojstranná tlač
Vyberte možnosť Paper Handling (Manipulácia s papierom).
„ Pre systém Mac OS X 10.3 a 10.4
Vyberte možnosť Odd numbered pages (Nepárne číslované strany) a spustite tlač. Otočte papier a
znova ho vložte do zásobníka, vyberte možnosť Even numbered pages (Párne číslované strany) a
spustite tlač.
62
Ovládač a softvér
„ Pre systém Mac OS X 10.5
Vyberte možnosť Odd Only (Iba nepárne) a spustite tlač. Otočte papier a znova ho vložte do zásobníka,
vyberte možnosť Even Only (Iba párne) a spustite tlač.
3
Status Monitor (Monitor stavu)
3
Táto funkcia zobrazuje stav tlačiarne (všetky chyby, ktoré sa môžu objaviť) počas tlače. Ak chcete monitor
stavu zapnúť, postupujte podľa týchto krokov:
„ Pre systém Mac OS X 10.3 a 10.4
a
Spustite aplikáciu Printer Setup Utility (Nástroj nastavenia tlačiarne) (v ponuke Go vyberte
Applications (Aplikácie), Utilities (Nástroje)) a vyberte tlačiareň.
b
Kliknutím na Utility (Nástroje) sa spustí Status Monitor (Monitor stavu).
„ Pre systém Mac OS X 10.5
a
Spustite System Preferences (Predvoľby systému), vyberte možnosť Print & Fax (Tlač a fax) a vyberte
tlačiareň.
b
Kliknite na možnosť Open Print Queue... (Otvoriť tlačovú radu...) a potom kliknite na Utility (Nástroje).
Spustí sa Status Monitor (Monitor stavu).
63
Ovládač a softvér
Používanie ovládača tlačiarne BR-Script3
(emulácia jazyka Post Script® 3™ pre počítač Macintosh)
3
Poznámka
• Viac informácií o používaní ovládača tlačiarne BR-Script3 v sieti nájdete v Príručke sieťových aplikácií
na disku CD-ROM.
• Ak chcete použiť ovládač tlačiarne BR-Script3, musíte nastaviť emuláciu na BR-Script3 pomocou
softvéru Remote Printer Console (Vzdialená konzola tlačiarne) alebo aplikácie Web Based
Management (Internetový prehliadač).(Pozrite si časť Remote Printer Console na strane 75.)
Inštalácia ovládača tlačiarne BR-Script3
3
3
Podľa nasledujúcich pokynov nainštalujte ovládač tlačiarne BR-Script3.
Poznámka
Ak používate kábel USB, v aplikácii Printer Setup Utility (Nástroj nastavenia tlačiarne) (pre systém Mac
OS X 10.3 a 10.4) alebo Print & Fax (Tlač a fax) (pre systém Mac OS X 10.5), môžete pre jednu tlačiareň
registrovať iba jeden ovládač tlačiarne. Pred začatím inštalácie ovládača tlačiarne BR-Script3 vymažte z
priečinka Printer list (Zoznam tlačiarní) všetky ovládače tlačiarne Brother pre rovnakú tlačiareň.
„ Pre systém Mac OS X 10.3 a 10.4
a
V ponuke Go (Prejsť na) vyberte možnosť Applications (Aplikácie).
64
Ovládač a softvér
b
Otvorte priečinok Utilities (Nástroje).
3
c
Dvakrát kliknite na ikonu Printer Setup Utility (Nástroj nastavenia tlačiarne).
d
Kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
Užívatelia systému Mac OS X 10.3 prejdite na krok e.
Užívatelia systému Mac OS X 10.4 alebo vyššieho prejdite na krok f.
65
Ovládač a softvér
e
Vyberte možnosť USB.
3
f
Vyberte názov modelu a skontroluje, či ste v ponuke Printer Model (Model tlačiarne) (Použitá tlač)
vybrali možnosť Brother a názov modelu, ktorý v ponuke Model Name (Názov modelu) (Model)
obsahuje BR-Script. Potom kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
Pre užívateľov systému Mac OS X 10.3:
66
Ovládač a softvér
Pre užívateľov systému Mac OS X 10.4 alebo vyššieho:
3
g
V ponuke Printer Setup Utility (Nástroj nastavenia tlačiarne) vyberte možnosť Quit Printer Setup
Utility (Opustiť Nástroj nastavenia tlačiarne).
67
Ovládač a softvér
„ Pre systém Mac OS X 10.5
a
Z ponuky Apple vyberte možnosť System Preferences (Predvoľby systému).
3
b
Vyberte možnosť Print & Fax (Tlač a fax).
68
Ovládač a softvér
c
Kliknite na tlačidlo +.
3
d
Vyberte možnosť Printer Name (Názov tlačiarne), ďalej vyberte Select a driver to use... (ktorý sa má
použiť...) v ponuke Print Using (Použitá tlač), a potom vyberte možnosť Printer Name (Názov
tlačiarne), ktorá zobrazuje BR-Script in Model Name (BR-Script v názve modelu) a kliknite na Add
(Pridať).
e
Ukončite okno System Preferences (Predvoľby systému).
69
Ovládač a softvér
Odinštalovanie ovládača tlačiarne
3
Podľa nasledujúcich krokov odinštalujte nainštalovaný ovládač tlačiarne.
Poznámka
• Nie je to možné, ak ste ovládač tlačiarne nainštalovali použitím funkcie Pridať tlačiareň v systéme
Windows®.
• Po odinštalovaní sa odporúča reštartovať počítač, aby sa odstránili súbory použité počas odinštalovania.
Ovládač tlačiarne pre systém Windows® a Windows Vista® a Windows Server®
2003/2008
a
Kliknite na tlačidlo Štart, prejdite na položku Všetky programy 1, Brother a vyberte názov vašej
tlačiarne.
b
c
Kliknite na tlačidlo UnInstal (Odinštalovanie).
1
3
Postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.
Programy pre užívateľov systému Windows® 2000
Ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh
3
Pre systém Mac OS X 10.3 a 10.4
a
b
c
d
Odpojte kábel USB, ktorým sa tlačiareň pripája k počítaču Macintosh.
Reštartujte počítač Macintosh.
Prihláste sa ako „Administrator“ (Správca).
Spustite aplikáciu Printer Setup Utility (Nástroj nastavenia tlačiarne) (v ponuke Go (Prejsť na), vyberte
možnosť Applications (Aplikácie), Utilities (Nástroje)), vyberte tlačiareň, ktorú chcete odstrániť, a
odstráňte ju kliknutím na tlačidlo Delete (Vymazať).
e
Priečinok (v ponuke Macintosh HD (Spúšťací disk) vyberte položky Library (Knižnica), Printers
(Tlačiarne), Brother) presuňte do Koša a potom Kôš vyprázdnite.
f
Reštartujte počítač Macintosh.
Pre systém Mac OS X 10.5
a
b
c
3
3
Odpojte kábel USB, ktorým sa tlačiareň pripája k počítaču Macintosh.
Reštartujte počítač Macintosh.
Prihláste sa ako „Administrator“ (Správca).
70
3
Ovládač a softvér
d
Otvorte okno System Preferences (Predvoľby systému). Vyberte možnosť Print & Fax (Tlač a fax),
vyberte tlačiareň, ktorú chcete odstrániť a odstráňte ju kliknutím na tlačidlo -.
e
Priečinok (v ponuke Macintosh HD (Spúšťací disk) vyberte položky Library (Knižnica), Printers
(Tlačiarne), Brother) presuňte do Koša a potom Kôš vyprázdnite.
f
Reštartujte počítač Macintosh.
3
71
Ovládač a softvér
Softvér
3
Softvér pre siete (pre HL-5350DN)
3
BRAdmin Light
3
3
Aplikácia BRAdmin Light je pomôcka na počiatočné nastavenie zariadení Brother pripojených k sieti.
Pomocou tejto pomôcky môžete vyhľadať zariadenia Brother v sieti, zobraziť stav a konfigurovať základné
sieťové nastavenia, napríklad adresu IP. Pomocný program BRAdmin Light je dostupný pre počítače so
systémom Windows® 2000/XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003/2008 a Mac OS X 10.3.9 alebo
vyšším. Informácie o inštalácii aplikácie BRAdmin Light v systéme Windows® nájdete v príručke Stručný
návod na obsluhu, ktorá sa dodáva spolu so zariadením. Aplikácia BRAdmin Light sa automaticky nainštaluje
užívateľom počítačov Macintosh pri inštalácii ovládača tlačiarne. Ak ste už ovládač tlačiarne nainštalovali,
nemusíte ho inštalovať znova.
Viac informácií o aplikácii BRAdmin Light nájdete na internetovej stránke http://solutions.brother.com/.
BRAdmin Professional 3 (pre systém Windows®)
3
Aplikácia BRAdmin Professional 3 je pomocný program určený na rozšírenú správu zariadení Brother
pripojených k sieti. Tento pomocný program môže vyhľadať produkty značky Brother vo vašej sieti a zobraziť
stav zariadenia z okna v štýle aplikácie Explorer s jednoduchým čítaním, ktoré mení farbu identifikujúcu stav
každého zariadenia. Môžete nakonfigurovať nastavenia siete a zariadenia spolu s možnosťou aktualizovať
firmvér zariadenia z počítača so systémom Windows® vo vašej sieti LAN. Aplikácia BRAdmin Professional 3
môže zapísať aj aktivitu zariadení Brother vo vašej sieti a exportovať dáta vo formáte HTML, CSV, TXT alebo
SQL.
Užívatelia, ktorí chcú monitorovať lokálne pripojené tlačiarne si musia nainštalovať softvér BRPrint Auditor
na klientsky počítač. Tento pomocný program umožňuje monitorovať tlačiarne, ktoré sú pripojené ku
klientskemu počítaču cez USB alebo paralelný port z aplikácie BRAdmin Professional 3.
Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie alebo si aplikáciu prevziať, navštívte internetovú stránku
http://solutions.brother.com/.
Web BRAdmin (pre systém Windows®)
3
Aplikácia Web BRAdmin je pomocný program na správu zariadení Brother pripojených k sieti LAN a WAN.
Pomocou tejto pomôcky môžete vyhľadať zariadenia Brother v sieti, zobraziť stav a konfigurovať základné
sieťové nastavenia. Na rozdiel od aplikácie BRAdmin Professional 3, ktorá je navrhnutá len pre systém
Windows®, aplikácia Web BRAdmin je sieťový pomocný program, ktorý je dostupný z každého klientskeho
počítača s internetovým prehliadačom s podporou funkcie JRE (Java Runtime Environment). Nainštalovaním
pomocného programu servera Web BRAdmin na počítači so serverom IIS 1 sa môžete pripojiť k serveru Web
BRAdmin, ktorý sám komunikuje so zariadením.
Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie alebo si aplikáciu prevziať, navštívte internetovú stránku
http://solutions.brother.com/.
1
Aplikácia Internet Information Server 4.0 a Internet Information Services 5.0/5.1/6.0/7.0
72
Ovládač a softvér
BRPrint Auditor (pre systém Windows®)
3
Aplikácia BRPrint Auditor prináša silu monitorovania nástrojov na správu siete Brother na lokálne pripojené
zariadenia. Tento pomocný program umožňuje klientskemu počítaču zozbierať informácie o používaní a
stave zo zariadenia pripojeného pomocou paralelného rozhrania alebo USB portu. Aplikácia BRPrint Auditor
môže potom predať túto informáciu do ďalšieho počítača v sieti, ktorý má spustenú aplikáciu BRAdmin
Professional 3 alebo Web BRAdmin 1.45 alebo novšiu. To umožňuje správcovi skontrolovať také položky,
ako napr. počet strán, stav tonera a valca a verziu firmvéru. Okrem hlásení pre aplikácie správy siete Brother
môže tento pomocný program odoslať e-mail s informáciami o používaní a stave priamo na predefinovanú
e-mailovú adresu vo formáte súboru CSV alebo XML (je potrebná podpora e-mailového protokolu SMTP).
Pomocný program BRPrint Auditor podporuje aj e-mailové upozornenie s hlásením o varovných a chybných
stavoch.
Web Based Management (internetový prehliadač)
3
3
Web Based Management (internetový prehliadač) je pomôcka na správu zariadení Brother pripojených k sieti
použitím protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Pomocou tohto pomocného programu môžete
zobraziť stav produktov spoločnosti Brother v sieti a konfigurovať zariadenie alebo nastavenia siete použitím
internetového prehliadača nainštalovaného v počítači.
Ďalšie informácie nájdete v kapitole 10 Príručky sieťových aplikácií na dodanom disku CD-ROM.
Kvôli zvýšenému zabezpečeniu podporuje aplikácia Web Based Management aj HTTPS. Ďalšie informácie
nájdete v kapitole 14 Príručky sieťových aplikácií na dodanom disku CD-ROM.
Driver Deployment Wizard (pre systém Windows®)
3
Driver Deployment Wizard je pomocný program na inštaláciu. Môžete ho použiť na uľahčenie inštalácie alebo
dokonca na automatizáciu inštalácie tlačiarne pripojenej lokálne alebo v sieti. Softvér Driver Deployment
Wizard môžete použiť na vytvorenie samostatného spúšťacieho súboru, ktorý po spustení na vzdialenom
počítači úplne automatizuje inštaláciu ovládača tlačiarne. Vzdialený počítač nemusí byť pripojený k sieti.
Informácie o režimoch emulácie
3
Tlačiareň má nasledujúce režimy emulácie. Použitím ovládacieho panela alebo aplikácie Web Based
Management (Internetový prehliadač) môžete zmeniť nastavenie.
„ Režim HP LaserJet
Režim HP LaserJet (alebo režim HP) je režim emulácie, v ktorom tlačiareň podporuje jazyk PCL6
laserovej tlačiarne LaserJet spoločnosti Hewlett-Packard. Tento typ tlačiarne podporuje mnoho aplikácií.
Tento režim umožní najlepšie fungovanie tlačiarne s aplikáciami.
„ Režim BR-Script 3
BR-Script je originálny jazyk spoločnosti Brother na popis strán a tiež prekladač emulácie jazyka
PostScript®. Táto tlačiareň podporuje úroveň 3. Prekladač BR-Script vám umožní kontrolovať text a
grafiku na stranách.
Technické informácie o príkazoch PostScript® nájdete v nasledujúcich príručkách:
„ Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Reference, 3. vydanie. Addison-Wesley
Professional, 1999. ISBN: 0-201-37922-8
73
Ovládač a softvér
„ Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Program Design. Addison-Wesley Professional,
1988. ISBN: 0-201-14396-8
„ Adobe Systems Incorporated. PostScript® Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley
Professional, 1985. ISBN: 0-201-10179-3
„ Režim EPSON FX-850 a IBM® ProPrinter XL
3
Režimy EPSON FX-850 a IBM ProPrinter XL sú emulačné režimy, ktoré táto tlačiareň podporuje, aby
spĺňala normu platnú v odvetví pre ihličkové tlačiarne. Niektoré aplikácie podporujú tieto emulácie pre
ihličkové tlačiarne. Používajte tieto emulačné režimy, aby tlačiareň fungovala správne pri tlači z týchto
typov aplikácii.
Automatický výber emulácie
3
Tlačiareň má funkciu automatického výberu emulácie, ktorá je predvolene zapnutá. To umožňuje
automatickú zmenu režimu emulácie podľa typu prijímaných údajov.
Použitím aplikácie Remote Printer Console (Vzdialená konzola tlačiarne) alebo aplikácie Web Based
Management (Internetový prehliadač) môžete zmeniť nastavenie.
Tlačiareň si môže vybrať z nasledujúcich kombinácii:
Nastavenie 1 (predvolené nastavenie)
Nastavenie 2
HP LaserJet
HP LaserJet
BR-Script 3
BR-Script 3
EPSON FX-850
IBM ProPrinter XL
Automatický výber rozhrania
3
Tlačiareň má funkciu automatického výberu rozhrania, ktorá je predvolene zapnutá. To umožňuje
automaticky zmeniť rozhranie na paralelné IEEE 1284 , USB alebo Ethernet v závislosti od rozhrania, ktoré
je pripojené a prijíma údaje.
Pri používaní paralelného rozhrania môžete vysokorýchlostné a obojsmerné paralelné komunikácie zapnúť
alebo vypnúť pomocou aplikácie Remote Printer Console (Vzdialená konzola tlačiarne). (Pozrite časť
Remote Printer Console na strane 75.)
Poznámka
Môže trvať niekoľko sekúnd, kým funkcia začne fungovať. Ak chcete urýchliť tlač, zvoľte požadované
rozhranie ručne pomocou aplikácie Remote Printer Console (Vzdialená konzola tlačiarne). (Pozrite si časť
Remote Printer Console na strane 75.)
Ak obvykle používate iba jedno rozhranie, odporúča sa toto rozhranie vybrať pomocou aplikácie Remote
Printer Console (Vzdialená konzola tlačiarne). (Pozrite časť Remote Printer Console na strane 75.) Ak je
vybraté iba jedno rozhranie, tlačiareň pridelí celú vstupnú pamäť tomuto rozhraniu, aby zrýchlilo tlač.
74
Ovládač a softvér
Remote Printer Console
3
Remote Printer Console (Vzdialená konzola tlačiarne) je softvér slúžiaci na zmenu nastavení tlačiarne
nezávisle od aplikácií. Môžete napríklad zmeniť nastavenia okrajov tlačiarne, režimu spánku, znakov atď.
Tieto nastavenia sú uchované a používané tlačiarňou.
Používanie a inštalácia softvéru Remote Printer Console (Vzdialená konzola tlačiarne)
3
Pri používaní softvéru Remote Printer Console (Vzdialená konzola tlačiarne) dodržujte nižšie uvedené kroky.
V prípade systému Windows®
a
b
c
d
e
Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM a zatvorte úvodnú obrazovku, ktorá sa zobrazí.
Otvorte prehliadač Windows® Explorer a vyberte jednotku CD-ROM.
Dvakrát kliknite na priečinok Tool.
Dvakrát kliknite na priečinok RPC.
Informácie o inštalácii a používaní aplikácie Remote Printer Console nájdete v súbore
RPC_User’s_Guide.pdf.
V prípade počítačov Macintosh
a
b
c
d
3
3
Do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM. Dvakrát kliknite na ikonu HL5300 na pracovnej ploche.
Dvakrát kliknite na priečinok Utilities.
Dvakrát kliknite na priečinok RPC.
Informácie o inštalácii a používaní aplikácie Remote Printer Console nájdete v súbore
RPC_User’s_Guide.pdf.
75
3
Ovládací panel4
4
Ovládací panel
4
LED diódy (diódy emitujúce svetlo)
4
Táto časť súvisí s piatimi LED diódami Back Cover, Toner, Drum, Paper, Status a dvoma tlačidlami Job
Cancel a Go na ovládacom paneli.
1) LED dióda Back Cover
4
LED dióda zadného krytu označuje chyby,
ktoré sa objavia v zadnej časti tlačiarne.
2) LED dióda Toner
LED dióda Toner označuje málo tonera
alebo koniec životnosti kazety s tonerom.
3) LED dióda Drum
LED dióda Drum označuje blížiaci sa koniec
životnosti valca.
4) LED dióda Paper
LED dióda Error označuje jeden z
nasledujúcich stavov tlačiarne: Žiaden
papier/Zaseknutý papier/Otvorený kryt
5) LED dióda Status
LED dióda stavu bliká v závislosti od stavu
tlačiarne.
6) Tlačidlo Job Cancel
Zrušenie 1 úlohy / Zrušenie všetkých úloh
7) Tlačidlo Go
Aktivácia / Vyriešenie chyby / Podávač
formulárov / Opakovaná tlač
Na obrázkoch v tejto kapitole sa používajú signalizácie LED diód uvedené v nasledujúcej tabuľke.
LED dióda je vypnutá.
LED dióda je stlmená.
alebo
alebo
LED dióda je zapnutá.
alebo
alebo
LED dióda bliká.
76
Ovládací panel
LED dióda
Stav tlačiarne
Režim spánku
Tlačiareň je v režime spánku. Stlačenie tlačidla Go aktivuje tlačiareň a prepne
z režimu spánku do režimu pripravený.
4
Pripravená na tlač
Tlačiareň je pripravená na tlač.
Zahrievanie
Tlačiareň sa zahrieva.
LED dióda Status sa zapne na 1 sekundu a vypne na 1 sekundu.
77
Ovládací panel
LED dióda
Stav tlačiarne
Prijímanie údajov
Tlačiareň buď prijíma údaje z počítača, spracúva údaje v pamäti alebo tlačí údaje.
LED dióda Status sa zapne na 0,5 sekundy a vypne na 0,5 sekundy.
Ochladzovanie
Tlačiareň sa ochladzuje. Chvíľu počkajte, kým sa neochladí vnútro tlačiarne.
LED dióda Status sa zapne na 1 sekundu a vypne na 1 sekundu.
4
Zostávajúce údaje v pamäti
V pamäti tlačiarne sú zostávajúce údaje o tlači. Ak je žltá dióda LED Status zapnutá
dlhý čas a nič sa netlačí, stlačením tlačidla Go vytlačíte zostávajúce údaje v pamäti.
Málo tonera
Označuje, že kazete tonera sa končí životnosť. Zakúpte novú kazetu s tonerom
a majte ju pripravenú v prípade, že sa zobrazí hlásenie Vymeňte toner.
LED dióda Toner sa zapne na 2 sekundy a vypne na 3 sekundy.
Vymeňte toner
Vymeňte kazetu s tonerom za novú. Pozrite časť Výmena kazety s tonerom na
strane 95.
Chyba kazety
Súprava jednotky valca je nesprávne nainštalovaná. Jednotku valca zo zariadenia
vyberte a vložte späť.
Žiadny toner
Otvorte predný kryt a vložte kazetu tonera. Pozrite časť Kazeta s tonerom na
strane 94.
78
Ovládací panel
LED dióda
Stav tlačiarne
Končí životnosť valca
Čoskoro sa skončí životnosť jednotky valca. Odporúčame zakúpiť novú jednotku
valca, aby ste mohli vymeniť súčasnú. Pozrite časť Výmena jednotky valca na
strane 102.
LED dióda Drum sa zapne na 2 sekundy a vypne na 3 sekundy.
4
Vymeňte valec
Vymeňte valec za nový. Pozrite časť Výmena jednotky valca na strane 102.
Žiadny papier
Vložte papier do zásobníka. Potom stlačte tlačidlo Go. Pozrite časť Tlač na
obyčajný papier, kancelársky papier a priesvitky na strane 11, Tlač na hrubý papier,
štítky a obálky na strane 19 alebo Čistenie valčeka na podávanie papiera na
strane 111.
79
Ovládací panel
LED dióda
Stav tlačiarne
Žiadny zásobník
Zásobník na papier sa nezistil. Vložte ho alebo skontrolujte, či je správne vložený.
Zaseknutie papiera
Odstráňte zaseknutie papiera. Pozrite časť Zaseknutie papiera a jeho odstránenie
na strane 121. Ak tlačiareň nezačne tlačiť, stlačte tlačidlo Go.
LED dióda Paper sa zapne na 0,5 sekundy a vypne na 0,5 sekundy.
Nesprávna veľkosť papiera pre auto DX
Stlačte tlačidlo Go alebo Job Cancel. Vložte správny papier, ktorý chcete použiť
alebo vložte papier tej istej veľkosti, ktorú ste vybrali pri aktuálnom nastavení
ovládača. Veľkosť papiera, ktorú môžete použiť na automatickú obojstrannú tlač je
A4.
LED dióda Paper sa zapne na 0,5 sekundy a vypne na 0,5 sekundy.
Nespráv. veľkosť
Do zásobníka papiera alebo do viacúčelového zásobníka vložte papier so správnou
veľkosťou, ktorá je uvedená v ovládači tlačiarne a stlačte tlačidlo Go.
Zaseknutie papiera (zadný kryt alebo duplexný zásobník)
Odstráňte zaseknutie papiera. Pozrite časť Zaseknutie papiera a jeho odstránenie
na strane 121. Ak tlačiareň nezačne tlačiť, stlačte tlačidlo Go.
LED dióda Back Cover sa zapne na 0,5 sekundy a vypne na 0,5 sekundy.
Obojstranná tlač je vypnutá
Zatvorte zadný kryt tlačiarne a založte duplexný zásobník naspäť.
Kryt zapekacej jednotky je otvorený
Zatvorte kryt zapekacej jednotky, ktorý sa nachádza za zadným krytom tlačiarne.
LED dióda Back Cover sa zapne na 0,5 sekundy a vypne na 0,5 sekundy.
80
4
Ovládací panel
LED dióda
Stav tlačiarne
Predný kryt je otvorený
Zatvorte predný kryt tlačiarne.
Príliš veľa zásobníkov
Maximálny počet prídavných zásobníkov je 2. Odoberte ďalšie zásobníky.
Chyba medzipamäte
Skontrolujte pripojenie kábla medzi počítačom a tlačiarňou.
4
Zaplnená pamäť
Pamäť tlačiarne je plná a tlačiareň nedokáže vytlačiť celé strany dokumentu.
Pozrite časť Riešenie problémov s tlačou na strane 137.
Preplnená tlač
Došlo k preplneniu tlačiarne a tlačiareň nedokáže vytlačiť celé strany dokumentu.
Pozrite časť Riešenie problémov s tlačou na strane 137.
Preberanie plné
Medzipamäť preberania tlačiarne je plná. Pridajte do tlačiarne viac pamäte. Pozrite
časť Inštalácia prídavnej pamäte na strane 91.
Písmo plné
Oblasť pamäte písma je plná. Odstráňte písma alebo pridajte do tlačiarne viac
pamäte. Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte na strane 91.
Chyba valca
Musíte vyčistiť kruhový drôt. Pozrite časť Čistenie kruhového drôtu na strane 113.
Ak po vyčistení kruhového drôtu LED dióda signalizuje rovnakú chybu, vymeňte
jednotku valca za novú. Pozrite časť Výmena jednotky valca na strane 102.
81
Ovládací panel
Signalizácie upozorňujúce na potrebu kontaktovať servis
4
Ak nastane chyba, ktorú nedokáže odstrániť užívateľ, tlačiareň zapnutím všetkých LED diód, ako je
znázornené nižšie, upozorní na potrebu kontaktovať servis.
4
Ak uvidíte signalizáciu upozorňujúcu na potrebu kontaktovať servis, ako je znázornené vyššie, prepnite
vypínač do polohy vypnuté a následne ho prepnite do polohy zapnuté a vyskúšajte tlačiť.
Ak sa chyba nevymaže po vypnutí a opätovnom zapnutí vypínača, stlačte spolu tlačidlá Go a Job Cancel,
diódy LED sa s rozsvietia tak, ako je to zobrazené v tabuľke nižšie, a tak identifikujú chybu.
Označenie LED diódy Error
LED diódy
Chyba
zapekacej
jednotky 1
4
Chyba
hlavného
PCB
Chyba
laserovej
jednotky
Chyba
hlavného
motora
Chyba
vysokého
napätia
Chyba DI
MM
Porucha
ventilátora
Back
Cover
Toner
Drum
Paper
Status
1
Ak nastane táto chyba, prepnite prepínač napájania tlačiarne do polohy vypnuté, chvíľu počkajte a prepnite späť do polohy zapnuté. Tlačiareň
nechajte zapnutú 15 minút. Ak sa chyba zopakuje, obráťte sa na svojho predajcu alebo službu Brother Customer Service.
82
Ovládací panel
Napríklad, signalizácia LED diódy znázornená nižšie upozorňuje na chybu zapekacej jednotky.
4
Poznamenajte si signalizáciu podľa tabuľky na strana 82 a nahláste chybový stav svojmu predajcovi alebo
Službe zákazníkom spoločnosti Brother.
Poznámka
Pred kontaktovaním servisu skontrolujte, či je predný kryt úplne zatvorený.
83
Ovládací panel
Tlačidlá ovládacieho panela
4
Tlačidlá ovládacieho panela majú nasledujúce funkcie:
„ Zrušiť tlač
Zrušenie iba tlačovej úlohy:
Ak stlačíte tlačidlo Job Cancel počas tlače, tlačiareň okamžite zastaví tlač a vysunie papier.
Zrušenie všetkých prijatých úloh:
Ak chcete zrušiť všetky úlohy, stlačte a podržte tlačidlo Job Cancel asi na 4 sekundy. LED dióda Status
zabliká zelenou, červenou a žltou, pokým nie sú zrušené všetky úlohy.
„ Aktivácia
Ak je tlačiareň v režime spánku, stlačením tlačidla Go alebo Job Cancel aktivujete tlačiareň a prejdete do
stavu Pripravený.
„ Vyriešenie chyby
Ak nastane chyba, tlačiareň vyrieši niektoré chyby automaticky. Ak nie je chyba automaticky odstránená,
stlačením tlačidla Go odstránite chybu a pokračujete v používaní tlačiarne.
„ Podávač formulárov
Ak svieti žltá dióda LED Status dlho, stlačte tlačidlo Go. Tlačiareň vytlačí akékoľvek údaje, ktoré zostali
v pamäti tlačiarne.
„ Opakovaná tlač
Stlačením tlačidla Go na štyri sekundy (pokým všetky diódy LED nesvietia) a jeho následným pustením,
opätovne vytlačíte posledný dokument. Do dvoch sekúnd stlačte tlačidlo Go toľkokrát, koľko chcete
vykonať opakovaní tlače. Ak do dvoch sekúnd nestlačíte tlačidlo Go, vytlačí sa jedna kópia.
Ak chcete použiť funkciu opätovnej tlače, otvorte dialógové okno ovládača Vlastnosti, prejdite na kartu
Rozšírené, vyberte ikonu Ďalšie možnosti tlače... a kliknite na možnosť Použiť opätovnú tlač, potom
začiarknite políčko Použiť opätovnú tlač. Pozrite časť Ďalšie možnosti tlače... na strane 41.
84
4
Ovládací panel
Tlač skúšobnej strany
4
Na vytlačenie skúšobnej strany môžete použiť tlačidlo Go alebo ovládač tlačiarne.
Použitie tlačidla Go
a
b
c
Vypnite tlačiareň.
d
Stlačte znova tlačidlo Go. Tlačiareň vytlačí skúšobnú stranu.
4
Skontrolujte, či je predný kryt zatvorený a napájací kábel zasunutý do zásuvky.
4
Počas prepínania vypínača do polohy zapnuté podržte tlačidlo Go. Držte tlačidlo Go stlačené, pokým sa
nerozsvietia diódy LED Back Cover, Toner, Drum a Paper. Uvoľnite tlačidlo Go. Skontrolujte, či LED
diódy Back Cover, Toner, Drum a Paper prestali svietiť.
Použitie ovládača tlačiarne
4
Ak používate ovládač tlačiarne systému Windows®, kliknite na tlačidlo Vytlačiť skúšobnú stranu na karte
Všeobecné ovládača tlačiarne.
85
Ovládací panel
Vytlačiť stranu s nastaveniami tlačiarne
4
Použitím tlačidla ovládacieho panela alebo ovládača tlačiarne môžete vytlačiť aktuálne nastavenia.
Použitie tlačidla Go
a
b
c
4
Skontrolujte, či je predný kryt zatvorený a napájací kábel zasunutý do zásuvky.
Zapnite tlačiareň a počkajte, kým nebude v stave Pripravené.
Do dvoch sekúnd stlačte trikrát tlačidlo Go. Tlačiareň vytlačí stranu s aktuálnymi nastaveniami tlačiarne.
Použitie ovládača tlačiarne
4
Ak používate ovládač tlačiarne systému Windows®, kliknutím na tlačidlo Tlač nastavenia v dialógovom okne
Podpora môžete vytlačiť stranu s aktuálnymi nastaveniami tlačiarne.
86
4
Ovládací panel
Tlač typu písma
4
Použitím tlačidla ovládacieho panela alebo ovládača tlačiarne môžete vytlačiť zoznam interných typov písma.
Použitie tlačidla Go
a
b
c
Vypnite tlačiareň.
d
Stlačte tlačidlo Go dvakrát. Tlačiareň vytlačí zoznam interných typov písma.
4
Skontrolujte, či je predný kryt zatvorený a napájací kábel zasunutý do zásuvky.
4
Počas prepínania vypínača do polohy zapnuté podržte tlačidlo Go. Držte tlačidlo Go stlačené, pokým sa
nerozsvietia diódy LED Back Cover, Toner, Drum a Paper. Uvoľnite tlačidlo Go. Skontrolujte, či LED
diódy Back Cover, Toner, Drum a Paper prestali svietiť.
Použitie ovládača tlačiarne
4
Ak používate ovládač tlačiarne systému Windows® od spoločnosti Brother, kliknutím na tlačidlo Tlač typy
písma v dialógovom okne Podpora môžete vytlačiť zoznam s internými typmi písma.
87
Ovládací panel
Predvolené nastavenia
4
Ak chcete vrátiť nastavenia tlačového servera do pôvodného stavu (vynulovať všetky informácie, akými sú
heslo a IP adresa), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Predvolené nastavenia siete (iba HL-5350DN)
a
b
c
Vypnite tlačiareň.
d
e
Uvoľnite tlačidlo Go. Skontrolujte, či sa vypli všetky LED diódy.
4
Skontrolujte, či je predný kryt zatvorený a napájací kábel zasunutý do zásuvky.
4
Počas prepínania vypínača do polohy zapnuté podržte tlačidlo Go. Držte tlačidlo Go stlačené, pokým
nesvietia všetky diódy LED a potom sa dióda LED stavu vypne.
Stlačte tlačidlo Go šesťkrát. Skontrolujte, či sa rozsvietili všetky LED diódy signalizujúce, že nastavenia
tlačového servera boli zmenené na predvolené. Tlačiareň sa reštartuje.
Továrenské nastavenia
4
Tlačiareň môžete čiastočne vynulovať na jej predvolené nastavenia. Nastavenia, ktoré sa nevynulujú sú
sieťové nastavenia:
a
b
c
Vypnite tlačiareň.
d
e
Uvoľnite tlačidlo Go. Skontrolujte, či sa vypli všetky LED diódy.
Skontrolujte, či je predný kryt zatvorený a napájací kábel zasunutý do zásuvky.
Počas prepínania vypínača do polohy zapnuté podržte tlačidlo Go. Držte tlačidlo Go stlačené, pokým
nesvietia všetky diódy LED a potom sa dióda LED stavu vypne.
Stlačte tlačidlo Go osemkrát. Skontrolujte, či sa rozsvietili všetky LED diódy signalizujúce, že nastavenia
tlačového servera boli zmenené na predvolené. Tlačiareň sa reštartuje.
Reset nastavení
4
Touto operáciou vynulujete všetky nastavenia zariadenia na nastavenia nastavené výrobcom:
a
b
c
Vypnite tlačiareň.
d
e
Uvoľnite tlačidlo Go. Skontrolujte, či sa vypli všetky LED diódy.
Skontrolujte, či je predný kryt zatvorený a napájací kábel zasunutý do zásuvky.
Počas prepínania vypínača do polohy zapnuté podržte tlačidlo Go. Držte tlačidlo Go stlačené, pokým
nesvietia všetky diódy LED a potom sa dióda LED stavu vypne.
Stlačte tlačidlo Go desaťkrát. Tlačiareň sa automaticky reštartuje.
88
Možnosti5
5
Možnosti
5
Tlačiareň má nasledujúce prídavné zariadenia. Funkcie tlačiarne môžete rozšíriť použitím nasledujúceho
príslušenstva.
Spodný zásobník
Pamäťový modul SO-DIMM
LT-5300
5
Pozrite časť Spodný zásobník (LT-5300) na strane 89.
Pozrite časť SO-DIMM (pamäťový modul) na strane 90.
Spodný zásobník (LT-5300)
5
Je možné nainštalovať dva prídavné spodné zásobníky (Zásobník 2 a Zásobník 3). Každý spodný zásobník
má kapacitu 250 hárkov papiera s hmotnosťou 80 g/m2. Po nainštalovaní obidvoch prídavných zásobníkov
sa do tlačiarne zmestí až 800 hárkov obyčajného papiera. S požiadavkou na zakúpenie prídavného
spodného zásobníka sa obráťte na predajcu, u ktorého ste tlačiareň kúpili.
Informácie o nastavení nájdete v užívateľskej príručke dodávanej spolu s jednotkou spodného zásobníka.
89
Možnosti
SO-DIMM (pamäťový modul)
5
Pre HL-5340D
Tlačiareň HL-5340D je vybavená 16 MB štandardnej pamäte a jednou zásuvkou pre prídavnú pamäť.
Nainštalovaním pamäťového modulu (SO-DIMM) môžete pamäť rozšíriť až na 528 MB.
Pre HL-5350DN
Tlačiarne sú vybavené 32 MB štandardnej pamäte a jednou zásuvkou pre prídavnú pamäť. Nainštalovaním
pamäťových modulov (SO-DIMM) môžete pamäť rozšíriť až na 544 MB.
Typy pamäťových modulov SO-DIMM
5
Zariadenie, vo všeobecnosti, používa štandardný pamäťový modul s nasledujúcimi parametrami:
Typ: výstup 144-kolíkový a 64-bitový
Latentnosť CAS: 2
Taktovacia frekvencia: 100 MHz alebo viac
Kapacita: 64, 128, 256 alebo 512 MB
Výška: 31,75 mm
Typ Dram: SDRAM 2 Bank
Možno použiť pamäťový modul SDRAM.
Informácie o kúpe a číslach súčiastok nájdete na webovej lokalite spoločnosti Buffalo Technology:
http://www.buffalo-technology.com/
Poznámka
• Niektoré pamäťové moduly SO-DIMM nebudú s tlačiarňou fungovať.
• Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo službu Brother Customer
Service.
90
5
Možnosti
Inštalácia prídavnej pamäte
a
5
Vypínač tlačiarne prepnite do polohy vypnuté a potom tlačiareň odpojte zo siete. Z tlačiarne odpojte
prepojovací kábel.
DÔLEŽITÉ
Pred inštaláciou alebo odobratím modulu DIMM vypnite tlačiareň.
b
Odstráňte kryt modulu DIMM.
5
c
Pamäťový modul DIMM odbaľte a uchopte za hrany.
UPOZORNENIE
NEDOTÝKAJTE sa pamäťových modulov ani ich povrchu, aby ste predišli možnému poškodeniu tlačiarne
statickou elektrinou.
d
Pamäťový modul DIMM držte za hrany a zarovnajte zárezy na pamäťovom module DIMM s výstupkami
na zásuvke.
Pamäťový modul DIMM vložte diagonálne (1) a nakláňajte ho k doske rozhrania, kým s kliknutím
nezapadne na svoje miesto (2).
1
2
91
Možnosti
e
Naspäť založte kryt modulu DIMM.
f
Kábel rozhrania opätovne pripojte k tlačiarni. Tlačiareň zapojte do siete a vypínač tlačiarne prepnite do
polohy zapnuté.
5
Poznámka
Vytlačením strany nastavenia tlačiarne, ktorá uvádza aktuálnu veľkosť pamäte, môžete skontrolovať, či ste
pamäťový modul DIMM nainštalovali správne. Pozrite časť Vytlačiť stranu s nastaveniami tlačiarne na
strane 86.
92
Bežná údržba6
6
Bežná údržba
6
Tlačiareň vyžaduje pravidelnú výmenu určitých častí a čistenie.
Výmena spotrebného materiálu
6
Ak zariadenie udáva, že sa skončila životnosť spotrebného materiálu, je potrebné vymeniť spotrebný
materiál.
UPOZORNENIE
Pri výmene určitých častí alebo vnútornom čistení tlačiarne pamätajte na nasledujúce:
Ak si oblečenie zašpiníte tonerom, utrite toner suchou handričkou a okamžite vyperte oblečenie v studenej
vode, aby ste zabránili vzniku škvŕn.
6
Dávajte pozor, aby ste nevdýchli toner.
Ak ste tlačiareň práve používali, niektoré jej vnútorné časti budú veľmi horúce. Aby ste predišli poraneniu,
keď otvoríte predný alebo zadný kryt (zadný výstupný zásobník) tlačiarne, NEDOTÝKAJTE sa sivých častí
znázornených na ilustrácii. Ak sa ich dotknete, môžete sa popáliť.
Spotrebný materiál
Kazeta s tonerom
Pozrite časť Kazeta s tonerom na strane 94.
6
Jednotka valca
Pozrite časť Jednotka valca na strane 101.
93
Bežná údržba
Kazeta s tonerom
6
Životnosť pôvodne dodávanej kazety s tonerom môže byť určená štandardnou 1 alebo veľkokapacitnou
kazetou s tonerom 2 a závisí od modelu tlačiarne a krajiny, kde ste ju kúpili.
1
Pri použití štandardnej kazety s tonerom je možné jednostranne vytlačiť približne 3 000 strán veľkosti A4 alebo Letter. Približná kapacita tonera
je v súlade s normou ISO/IEC 19752.
2
Pri použití veľkokapacitnej kazety s tonerom je možné jednostranne vytlačiť približne 8 000 strán veľkosti A4 alebo Letter. Približná kapacita
tonera je v súlade s normou ISO/IEC 19752.
Poznámka
• Množstvo použitého tonera sa mení podľa obsahu tlače a nastavenia intenzity tlače.
• Pri zmene nastavenia intenzity tlače na svetlejšiu alebo tmavšiu sa zmení aj množstvo použitého tonera.
• Kazetu s tonerom odbaľte až pred vložením do tlačiarne.
6
Správa Málo tonera
6
LED dióda Toner sa opakovane rozsvieti na 2 sekundy a zhasne na 3 sekundy.
Ak LED dióda zobrazí túto správu, označuje, že kazete tonera sa končí životnosť. Novú kazetu s tonerom
kúpte ešte pred tým, ako sa zobrazí správa Vymeň toner. Informácie o výmene tonera nájdete v časti Výmena
kazety s tonerom na strane 95.
Poznámka
Ak kazete tonera sa končí životnosť, dióda LED Toner nepretržite bliká.
94
Bežná údržba
Správa Vymeň toner
6
Tlačiareň zastaví tlač, kým nevymeníte kazetu s tonerom za novú.
Výmena kazety s tonerom
6
6
Poznámka
• Na zabezpečenie vysokej kvality tlače sa odporúča používať iba originálne kazety s tonerom od
spoločnosti Brother. S kúpou nových kaziet s tonerom sa obráťte na svojho predajcu.
• Počas výmeny kazety s tonerom sa odporúča vyčistiť tlačiareň. Pozrite časť Čistenie na strane 106.
a
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá. Otvorte predný kryt.
95
Bežná údržba
b
Vytiahnite súpravu jednotky valca a kazety s tonerom.
DÔLEŽITÉ
Odporúčame položiť súpravu jednotky valca a kazety s tonerom na kus papiera alebo handričku pre prípad
náhodného rozliatia alebo rozptýlenia tonera.
NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu tlačiarne
statickou elektrinou.
c
Stlačte modrú páčku uzamknutia a z jednotky valca vyberte kazetu s tonerom.
96
6
Bežná údržba
VAROVANIE
Kazetu s tonerom NEVHADZUJTE do ohňa. Výbuch môže spôsobiť zranenia.
Pri čistení tlačiarne používajte neutrálne saponáty.
Na čistenie zariadenia zvonku alebo zvnútra NEPOUŽÍVAJTE čistiace materiály, ktoré obsahujú amoniak,
alkohol, akýkoľvek typ spreju alebo akýkoľvek typ horľavej látky. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
Dávajte pozor, aby ste nevdýchli toner.
DÔLEŽITÉ
6
S kazetou s tonerom zaobchádzajte opatrne. Ak sa toner rozptýli na ruky alebo na oblečenie, ihneď ich
utrite alebo umyte studenou vodou.
NEDOTÝKAJTE sa sivých častí znázornených na ilustrácii, aby sa zabránilo problémom s kvalitou tlače.
Poznámka
• Uistite sa, že ste kazetu s tonerom pevne uzavreli do vhodného vrecka, aby sa toner nevysypal z kazety.
• Pokyny, ako vrátiť použitú kazetu s tonerom zbernému programu Brother nájdete na webovej lokalite
http://www.brother.eu/recycle/. Ak sa rozhodnete nevrátiť použitú kazetu s tonerom, zlikvidujte použitú
kazetu s tonerom podľa miestnych predpisov, oddelene od domového odpadu. Ak máte nejaké otázky,
obráťte sa na technickú službu v mieste bydliska.
97
Bežná údržba
d
Vybaľte novú kazetu s tonerom. Niekoľkokrát ňou jemne zatraste zo strany na stranu, aby sa toner vnútri
súpravy rovnomerne rozmiestnil.
DÔLEŽITÉ
Kazetu s tonerom odbaľte až tesne pred vložením do tlačiarne. Ak kazetu s tonerom necháte odbalenú
dlhší čas, životnosť tonera sa zníži.
6
Ak je odbalená jednotka valca vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo svetlu v miestnosti, môže sa
poškodiť.
UPOZORNENIE
Kazetu s tonerom vložte hneď po odstránení ochranného krytu do jednotky valca. NEDOTÝKAJTE sa
sivých častí znázornených na ilustrácii, aby nedošlo k zníženiu kvality tlače.
DÔLEŽITÉ
V prípade USA a Kanady
Spoločnosť Brother dôrazne odporúča, aby ste kazety s tonerom dodané s tlačiarňou opätovne nenapĺňali.
Tiež sa dôrazne odporúča, aby ste pokračovali v používaní iba originálnych náhradných kaziet s tonerom
od spoločnosti Brother. Použitie alebo pokus o použitie nekompatibilného tonera alebo kaziet v zariadení
od spoločnosti Brother môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo mať za následok neuspokojivú kvalitu
tlače. Na problémy spôsobené použitím nepovoleného tonera alebo kazety iného výrobcu sa nevzťahuje
záruka. Ak chcete ochrániť vašu investíciu a dosiahnuť najlepší výkon zariadenia od spoločnosti Brother,
mali by ste používať originálny spotrebný materiál od spoločnosti Brother.
98
Bežná údržba
DÔLEŽITÉ
V prípade Veľkej Británie a ďalších krajín
Zariadenia od spoločnosti Brother sú navrhnuté na prácu s tonerom s určitými parametrami a optimálny
výkon dosiahnu pri použití originálnych kaziet s tonerom od spoločnosti Brother. Spoločnosť Brother
nemôže zaručiť optimálny výkon, ak sa použijú tonery alebo kazety s tonerom s inými parametrami.
Spoločnosť Brother neodporúča so zariadením používať iné než originálne kazety od spoločnosti Brother.
Ak sa v dôsledku používania výrobkov od iných výrobcov v zariadení poškodí jednotka valca alebo iná časť
zariadenia, na následné potrebné opravy sa nemusí vzťahovať záruka.
e
Odstráňte ochranný obal.
f
Novú kazetu s tonerom vkladajte pevne do jednotky valca, kým nezačujete kliknutie označujúce správne
osadenie kazety s tonerom. Ak bola kazeta s tonerom vložená správne, páčka uzamknutia sa
automaticky zdvihne.
6
Poznámka
Presvedčte sa, či ste kazetu s tonerom vložili správne, v opačnom prípade môže dôjsť k jej oddeleniu od
jednotky valca.
99
Bežná údržba
g
Kruhový drôt vo vnútri jednotky valca očistite jemným viacnásobným posunutím modrej plôšky zľava
doprava a sprava doľava.
1
Poznámka
Uistite sa, že ste plôšku vrátili do východiskovej polohy (a) (1). V opačnom prípade sa na vytlačených
stranách môžu objaviť zvislé pruhy.
h
6
Súpravu jednotky valca a kazety s tonerom vložte späť do tlačiarne. Zatvorte predný kryt.
Poznámka
NEVYPÍNAJTE tlačiareň ani neotvárajte predný kryt, pokým sa nerozsvieti LED dióda Status.
100
Bežná údržba
Jednotka valca
6
Novou jednotkou valca je možné jednostranne vytlačiť približne 25 000 strán veľkosti A4 alebo Letter.
Poznámka
• Veľa faktorov vplýva na životnosť valca, napríklad teplota, vlhkosť, typ papiera, typ tonera a podobne. V
prípade ideálnych podmienok je životnosť valca približne 25 000 strán. Skutočný počet strán, ktoré valec
vytlačí, môže byť výrazne nižší ako tento odhad. Keďže nemáme žiadnu kontrolu nad mnohými faktormi,
ktoré ovplyvňujú skutočnú životnosť valca, nedá sa zaručiť minimálny počet strán, ktoré je možné
vytlačiť valcom.
• Najlepší výkon dosiahnete, ak použijete iba originálny toner od spoločnosti Brother. Tlačiareň používajte
iba v primerane vetranom a čistom prostredí bez prachu.
• Tlač s jednotkou valca od iného výrobcu môže znížiť nielen kvalitu tlače, ale aj kvalitu a životnosť
tlačiarne. Záruka sa nevzťahuje na problémy vzniknuté použitím jednotky valca od iného výrobcu.
Správa Blizky kon. valca
6
6
Ak dióda LED valca bliká, znamená to, že sa skončila životnosť jednotky valca. Odporúča sa, aby ste
jednotku valca vymenili za novú ešte pred viditeľným zhoršením kvality tlače.
Správa Vymeň valec
6
Ak dióda LED valca svieti, znamená to, že jednotka valca sa musí vymeniť. Vymeňte ju za novú jednotku
valca.
101
Bežná údržba
Výmena jednotky valca
6
DÔLEŽITÉ
S jednotkou valca zaobchádzajte počas odstraňovania opatrne, lebo môže obsahovať toner.
Vždy počas výmeny jednotky valca vyčistite aj vnútro tlačiarne. Pozrite si časť Čistenie na strane 106.
Po výmene jednotky valca za novú musíte vynulovať počítadlo valca vykonaním nasledujúcich krokov:
a
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
6
b
Vytiahnite súpravu jednotky valca a kazety s tonerom.
102
Bežná údržba
DÔLEŽITÉ
Odporúčame položiť súpravu jednotky valca a kazety s tonerom na kus papiera alebo handričku pre prípad
náhodného rozliatia alebo rozptýlenia tonera.
NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu tlačiarne
statickou elektrinou.
6
c
Stlačte modrú páčku uzamknutia a z jednotky valca vyberte kazetu s tonerom.
VAROVANIE
Kazetu s tonerom NEVHADZUJTE do ohňa. Výbuch môže spôsobiť zranenia.
Pri čistení tlačiarne používajte neutrálne saponáty.
Na čistenie zariadenia zvonku alebo zvnútra NEPOUŽÍVAJTE čistiace materiály, ktoré obsahujú amoniak,
alkohol, akýkoľvek typ spreju alebo akýkoľvek typ horľavej látky. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
Dávajte pozor, aby ste nevdýchli toner.
103
Bežná údržba
DÔLEŽITÉ
S kazetami s tonerom zaobchádzajte opatrne. Ak sa toner rozptýli na ruky alebo na oblečenie, ihneď ich
utrite alebo umyte studenou vodou.
NEDOTÝKAJTE sa sivých častí znázornených na ilustrácii, aby sa zabránilo problémom s kvalitou tlače.
d
6
Vybaľte novú jednotku valca.
DÔLEŽITÉ
Jednotku valca vybaľte až tesne pred vložením do tlačiarne. Vystavenie priamemu slnečnému svetlu alebo
svetlu v miestnosti môže poškodiť jednotku valca.
e
Kazetu s tonerom vložte pevne do novej jednotky valca, kým nezačujete kliknutie označujúce správne
osadenie kazety s tonerom. Ak bola kazeta s tonerom vložená správne, modrá páčka uzamknutia sa
automaticky zdvihne.
Poznámka
Presvedčte sa, či ste kazetu s tonerom vložili správne, v opačnom prípade môže dôjsť k jej oddeleniu od
jednotky valca.
104
Bežná údržba
f
Súpravu jednotky valca a kazety s tonerom vložte späť do tlačiarne.
g
Stlačte a podržte tlačidlo Go približne štyri sekundy, kým sa nerozsvietia všetky diódy LED. Keď sa
rozsvietia všetky štyri diódy LED, uvoľnite tlačidlo Go.
6
DÔLEŽITÉ
Pri výmene kazety s tonerom nenulujte počítadlo valca.
h
i
Zatvorte predný kryt.
Skontrolujte, či LED dióda Drum prestala svietiť.
105
Bežná údržba
Čistenie
6
Vonkajšie a vnútorné časti tlačiarne pravidelne čistite suchou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva
vlákna. Ak meníte kazetu s tonerom alebo jednotku valca, dbajte na to, aby ste vyčistili vnútro tlačiarne. Ak
sú strany po vytlačení zafarbené tonerom, vyčistite vnútro tlačiarne suchou handričkou, ktorá po sebe
nezanecháva vlákna.
Čistenie vonkajších častí tlačiarne
6
VAROVANIE
Použite neutrálny saponát. Čistenie prchavými tekutinami, napríklad riedidlom alebo benzínom, poškodí
povrch tlačiarne.
6
NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky, ktoré obsahujú amoniak.
Na čistenie zariadenia zvonku alebo zvnútra NEPOUŽÍVAJTE čistiace materiály, ktoré obsahujú amoniak,
alkohol, akýkoľvek typ spreju alebo akýkoľvek typ horľavej látky. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
a
Prepínač napájania tlačiarne prepnite do polohy vypnuté a potom tlačiareň odpojte zo siete.
b
Z tlačiarne úplne vyberte zásobník papiera.
106
Bežná údržba
c
Prach z vonkajších častí tlačiarne utrite suchou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
d
e
Odstráňte všetko, čo je prilepené vnútri zásobníka papiera.
f
g
Zásobník papiera vložte späť do tlačiarne.
Prach zo zásobníka papiera utrite suchou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
6
Tlačiareň zapojte do siete a vypínač tlačiarne prepnite do polohy zapnuté.
107
Bežná údržba
Čistenie vnútorných častí tlačiarne
a
Prepínač napájania tlačiarne prepnite do polohy vypnuté a potom tlačiareň odpojte zo siete.
b
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
6
6
108
Bežná údržba
c
Vytiahnite súpravu jednotky valca a kazety s tonerom.
UPOZORNENIE
Ak ste tlačiareň práve používali, niektoré jej vnútorné časti budú veľmi horúce. Skôr než sa dotknete
vnútorných častí tlačiarne, počkajte, kým tlačiareň vychladne.
6
DÔLEŽITÉ
Odporúčame položiť súpravu jednotky valca a kazety s tonerom na kus papiera alebo handričku pre prípad
náhodného rozliatia alebo rozptýlenia tonera.
S kazetou s tonerom zaobchádzajte opatrne. Ak sa toner rozptýli na ruky alebo na oblečenie, ihneď ich
utrite alebo umyte studenou vodou.
NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu tlačiarne
statickou elektrinou.
109
Bežná údržba
d
Sklo skenera utrite suchou handričkou, ktorá po sebe nezanecháva vlákna.
6
e
f
g
Súpravu jednotky valca a kazety s tonerom vložte späť do tlačiarne.
Zatvorte predný kryt.
Tlačiareň zapojte do siete a vypínač tlačiarne prepnite do polohy zapnuté.
110
Bežná údržba
Čistenie valčeka na podávanie papiera
6
Ak je valček na podávanie papiera zašpinený, tlačiareň nemusí podávať papier. V takomto prípade vyčistite
valček nasledujúcim spôsobom:
a
Vypínač tlačiarne prepnite do polohy vypnuté a tlačiareň odpojte zo siete.
6
b
c
Odpojte z tlačiarne napájací kábel a prepojovací kábel.
d
Navlhčite mäkkú handričku vlažnou vodou a utrite ňou oddeľujúcu podložku (1) v zásobníku papiera.
Z tlačiarne vyberte zásobník papiera.
1
111
Bežná údržba
e
Utrite dva valčeky na podávanie papiera (1) vo vnútri tlačiarne.
1
f
Zásobník papiera vložte späť do tlačiarne.
6
g
h
Uistite sa, že ste tlačiareň vypli, a potom k nej pripojte napájací kábel a prepojovací kábel.
Zapojte napájací kábel a zapnite tlačiareň.
112
Bežná údržba
Čistenie kruhových drôtov
Čistenie kruhového drôtu
6
6
Ak máte problémy s kvalitou tlače, vyčistite kruhový drôt nasledujúcim spôsobom:
a
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného krytu a otvorte predný kryt.
6
b
Vytiahnite súpravu jednotky valca a kazety s tonerom.
113
Bežná údržba
DÔLEŽITÉ
Odporúčame položiť súpravu jednotky valca a kazety s tonerom na kus papiera alebo handričku pre prípad
náhodného rozliatia alebo rozptýlenia tonera.
NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu tlačiarne
statickou elektrinou.
6
c
Kruhový drôt vo vnútri jednotky valca očistite jemným viacnásobným posunutím modrej plôšky zľava
doprava a sprava doľava.
1
Poznámka
Uistite sa, že ste plôšku vrátili do východiskovej polohy (a) (1). V opačnom prípade sa na vytlačených
stranách môžu objaviť zvislé pruhy.
d
Súpravu jednotky valca a kazety s tonerom vložte späť do tlačiarne. Zatvorte predný kryt.
114
Riešenie problémov7
7
Riešenie problémov
7
Väčšinu problémov môžete vyriešiť vlastnými silami. Ďalšiu pomoc nájdete v aktuálnych často kladených
otázkach a riešeniach problémov, ktoré ponúka Brother Solutions Center. Viac informácií nájdete na
internetovej stránke http://solutions.brother.com/.
Identifikácia problému
7
Najprv skontrolujte nasledujúce:
7
„ Napájací kábel striedavého prúdu je správne pripojený a tlačiareň je zapnutá.
„ Odstránili ste všetky ochranné časti.
„ Kazeta s tonerom a jednotka valca sú správne nainštalované.
„ Predný a zadný kryt je úplne zatvorený.
„ Papier je správne vložený do zásobníka papiera.
7
„ Prepojovací kábel je bezpečne pripojený k tlačiarni a počítaču.
„ Vybrali ste a nainštalovali správny ovládač tlačiarne.
„ Počítač je nastavený na pripojenie k správnemu portu tlačiarne.
Tlačiareň netlačí:
7
Ak ste problém pomocou vyššie spomenutých kontrol nevyriešili, identifikujte váš problém a prejdite na stranu
uvedenú nižšie.
„ Bliká LED dióda tlačiarne
Pozrite časť LED diódy (diódy emitujúce svetlo) na strane 76.
„ Objaví sa chybové hlásenie monitora stavu
Pozrite časť Chybové hlásenia v monitore stavu na strane 116.
„ Manipulácia s papierom
Pozrite si časti Manipulácia s papierom na strane 120 a Zaseknutie papiera a jeho odstránenie na
strane 121.
„ Ďalšie problémy
Pozrite časť Ďalšie problémy na strane 138.
Strany sa vytlačia, ale problémom je:
7
„ Kvalita tlače
Pozrite časť Zvýšenie kvality tlače na strane 130.
„ Výtlačok je chybný
Pozrite časť Riešenie problémov s tlačou na strane 137.
115
Riešenie problémov
Chybové hlásenia v monitore stavu
7
Monitor stavu hlási problémy s tlačiarňou. Podľa tabuľky uvedenej nižšie vykonajte potrebné opatrenia.
Ak chcete zapnúť monitor stavu, pozrite si časť Monitor stavu na strane 47 (pre užívateľov systému
Windows®) alebo Status Monitor (Monitor stavu) na strane 63 (pre užívateľov počítača Macintosh).
Chybové hlásenie
Úkon
Chyba pozície kazety
„ Jednotku valca vložte naspäť do tlačiarne.
Životnosť valca
čoskoro skončí
„ Čoskoro sa skončí životnosť jednotky valca. Zakúpte novú jednotku valca, aby ste mohli
súčasnú vymeniť. Pozrite časť Výmena jednotky valca na strane 102.
Vymeň valec
„ Pozrite Výmena jednotky valca na strane 102.
Obojstranná tlač
zakázaná
„ Zatvorte zadný kryt tlačiarne a založte duplexný zásobník naspäť.
Chyba valca
„ Pozrite časť Čistenie kruhového drôtu na strane 113.
Predný kryt je
otvorený
„ Zatvorte predný kryt tlačiarne.
Kryt zapekacej
jednotky je otvorený
„ Zatvorte kryt zapekacej jednotky, ktorý sa nachádza za zadným krytom tlačiarne.
Nesprávna veľkosť
papiera pre auto DX
„ Stlačte tlačidlo Go alebo Job Cancel. Vložte správny papier, ktorý chcete použiť alebo
vložte papier tej istej veľkosti, ktorú ste vybrali pri aktuálnom nastavení ovládača.
Veľkosť papiera, ktorú môžete použiť na automatickú obojstrannú tlač je A4.
Zásobník VU je
zaseknutý
„ Odstráňte zaseknutý papier z označenej oblasti. Pozrite časť Zaseknutie papiera a jeho
odstránenie na strane 121.
7
Zásobník 1 je
zaseknutý
Zásobník 2 je
zaseknutý
Zásobník 3 je
zaseknutý
Zaseknutie vnútri
Zaseknutie vzadu
Zaseknutie
obojstrannej tlače
Zaplnená pamäť
„ Ak chcete vytlačiť zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, stlačte tlačidlo Go. Ak chcete
vymazať zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, zrušte tlačovú úlohu. Pozrite časť Tlačidlá
ovládacieho panela na strane 84.
„ Znížte zložitosť dokumentu alebo znížte rozlíšenie tlače.
„ Pridajte viac pamäte. Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte na strane 91.
Žiaden toner
„ Otvorte predný kryt a vložte kazetu tonera.
116
Riešenie problémov
Chybové hlásenie
Žiaden papier
Žiaden papier v
manuálnom podávači
Žiaden papier v
zásobníku VU alebo
nesprávna veľkosť
Žiaden papier v
zásobníku 1 alebo
nesprávna veľkosť
Žiaden papier v
zásobníku 2 alebo
nesprávna veľkosť
Úkon
„ V zásobníku papiera došiel papier alebo nie je správne nainštalovaný. Ak je prázdny,
vložte do zásobníka papiera nový stoh papiera a stlačte tlačidlo Go. Ak problém stále
pretrváva, valček na podávanie papiera môže byť špinavý. Vyčistite valček na podávanie
papiera. Pozrite časť Čistenie valčeka na podávanie papiera na strane 111.
„ Ak je v zásobníku papier, skontrolujte, či je rovný. Ak je papier pokrčený, pred tlačou ho
vyrovnajte. Niekedy pomôže vybrať papier, otočiť stoh a vložiť ho späť do zásobníka
papiera.
„ Znížte množstvo papiera v zásobníku a skúste to znova.
„ Skontrolujte, či používate papier, ktorý spĺňa parametre odporúčané spoločnosťou
Brother. Pozrite časť Informácie o papieri na strane 6.
„ Vložte papier rovnakej veľkosti, akú ste vybrali v aktuálnych nastaveniach ovládača.
Žiaden papier v
zásobníku 3 alebo
nesprávna veľkosť
Preplnená tlač
7
„ Ak chcete vytlačiť zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, stlačte tlačidlo Go. Ak chcete
vymazať zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, zrušte tlačovú úlohu. Pozrite časť Tlačidlá
ovládacieho panela na strane 84.
„ Ak to neodstráni chybu, znížte zložitosť dokumentu alebo znížte rozlíšenie tlače.
„ Pridajte viac pamäte. Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte na strane 91.
„ Zmeňte nasledujúce nastavenia dodaného ovládača pre systém Windows® a skúste to
znovu. Najlepšia kombinácia nastavení bude závisieť od dokumentu.
„ Režim grafiky
„ Režim TrueType
„ Použiť TrueType® písmo tlačiarne
1
Chyba servisného
volania
Vyberte kartu Rozšírené, kliknite na ikonu Kvalita tlače, vyberte možnosť Manuálne v Nastavenia tlače
a kliknite na tlačidlo nastavenie....
„ Skontrolujte LED diódu, aby ste identifikovali chybu. Pozrite časť Signalizácie
upozorňujúce na potrebu kontaktovať servis na strane 82.
Plný úložný priestor
Veľkosť RAMDISK-u je nastavená na 0 MB. Zvýšte veľkosť RAMDISK-u. Alebo nebude
žiadny priestor na ukladanie tlačových úloh. Odstráňte nepotrebné makrá alebo typy písma.
Vymeň PF sadu VU
Kvôli náhradnej súprave na podávanie papiera pre viacúčelový zásobník (valček na
podávanie papiera a oddeľovacia podložka) sa obráťte na svojho predajcu alebo službu
Brother Customer Service.
Vymeň PF sadu1
Kvôli náhradnej súprave na podávanie papiera pre zásobník 1 (valček na podávanie
papiera a oddeľovacia podložka) sa obráťte na svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
Vymeň PF sadu2
Kvôli náhradnej súprave na podávanie papiera pre zásobník 2 (valček na podávanie
papiera a oddeľovacia podložka) sa obráťte na svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
Vymeň PF sadu3
Kvôli náhradnej súprave na podávanie papiera pre zásobník 3 (valček na podávanie
papiera a oddeľovacia podložka) sa obráťte na svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
117
Riešenie problémov
Chybové hlásenie
Úkon
Vymeňte zapekaciu
jednotku
Kvôli náhradnej zapekacej jednotke sa obráťte na svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
Vymeňte laserovú
jednotku
Kvôli náhradnej laserovej jednotke sa obráťte na svojho predajcu alebo službu Brother
Customer Service.
Výmena tonera
„ Pozrite časť Výmena kazety s tonerom na strane 95.
Málo tonera
„ Zakúpte novú kazetu s tonerom a majte ju pripravenú v prípade, že sa zobrazí hlásenie
Vymeň toner.
7
118
Riešenie problémov
Vytlačenie chybových hlásení
7
Tlačiareň môže hlásiť problémy vytlačením chybového hlásenia. Použitím nižšie uvedenej tabuľky
identifikujte a odstráňte chybové hlásenie. Predvolene je vytlačenie chybových hlásení vypnuté. Ak chcete
zapnúť vytlačenie chybových hlásení, na karte Rozšírené ovládača tlačiarne pre systém Windows®, kliknite
na možnosť Ďalšie možnosti tlače... a vyberte Tlač chybového hlásenia.
Chybové hlásenie
Memory Full
(Zaplnená pamäť)
Úkon
„ Ak chcete vytlačiť zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, stlačte tlačidlo Go. Ak chcete
vymazať zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, zrušte tlačovú úlohu. Pozrite časť
Tlačidlá ovládacieho panela na strane 84.
„ Znížte zložitosť dokumentu alebo znížte rozlíšenie tlače.
„ Pridajte viac pamäte. Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte na strane 91.
Print Overrun
(Preplnená tlač)
„ Ak chcete vytlačiť zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, stlačte tlačidlo Go. Ak chcete
vymazať zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, zrušte tlačovú úlohu. Pozrite časť
Tlačidlá ovládacieho panela na strane 84.
„ Ak to neodstráni chybu, znížte zložitosť dokumentu alebo znížte rozlíšenie tlače.
„ Pridajte viac pamäte. Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte na strane 91.
„ Nastavte ochranu strany na Automaticky pomocou dodávaného ovládača pre
systém Windows® alebo ovládacieho panela.
„ Zmeňte nasledujúce nastavenia dodaného ovládača pre systém Windows® a
skúste to znovu. Najlepšia kombinácia nastavení bude závisieť od dokumentu.
„ Grafika 1
„ Režim TrueType 1
„ Použiť TrueType® písmo tlačiarne
1
Resolution Adapted
(Rozlíšenie adaptované)
Vyberte kartu Základné, vyberte možnosť Manuálne v Nastavenia tlače a kliknite na Ručné
nastavenie....
„ Znížte zložitosť dokumentu pred tlačou, aby ste predišli automatickému zníženiu
rozlíšenia.
119
7
Riešenie problémov
Manipulácia s papierom
7
Najprv skontrolujte, či používate papier, ktorý spĺňa parametre odporúčané spoločnosťou Brother. (Pozrite
časť Informácie o papieri na strane 6.)
Problém
Tlačiareň nepodáva papier.
Odporúčanie
„ Ak je v zásobníku papier, skontrolujte, či je rovný. Ak je papier pokrčený, pred
tlačou ho vyrovnajte. Niekedy pomôže vybrať papier. Balík otočte a vložte späť
do zásobníka papiera.
„ Znížte množstvo papiera v zásobníku a skúste to znova.
„ Skontrolujte, či v ovládači tlačiarne nie je vybratý režim manuálneho podávania.
„ Vyčistite valček na podávanie papiera. Pozrite časť Čistenie valčeka na
podávanie papiera na strane 111.
Tlačiareň nepodáva papier z
viacúčelového zásobníka.
„ Papier dobre prevzdušnite a vložte pevne naspäť.
„ Skontrolujte, či ste ako zdroj papiera v ovládači tlačiarne vybrali možnosť
Zásobník MP.
7
Tlačiareň nepodáva obálky.
„ Tlačiareň dokáže podávať obálky z viacúčelového zásobníka. Aplikáciu musíte
nastaviť, aby tlačila obálky s používanou veľkosťou. To zvyčajne vykonáte v
ponuke nastavenia strany alebo nastavenia dokumentu v softvéri. (Viac
informácií nájdete v príručke k aplikácii.)
Došlo k zaseknutiu papiera.
„ Odstráňte zaseknutý papier. (Pozrite časť Zaseknutie papiera a jeho odstránenie
na strane 121.)
Tlačiareň netlačí.
„ Skontrolujte, či je kábel pripojený k tlačiarni.
„ Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a na ovládacom paneli tlačiarne nie sú
rozsvietené žiadne diódy LED s chybou.
„ Skontrolujte, či ste vybrali správny ovládač tlačiarne.
Papier sa krčí pri tlači na
normálny papier.
„ V ponuke Typ média ovládača tlačiarne zmeňte nastavenie na tenký papier.
Papier sa zosúva z horného
výstupného zásobníka.
„ Vysuňte zásobník a zodvihnite podpornú záklopku výstupného zásobníka.
1
120
Riešenie problémov
Zaseknutie papiera a jeho odstránenie
7
Zaseknutie papiera vo viacúčelovom zásobníku, Zásobníku 1, 2, 3 a vnútri
tlačiarne
7
Ak sa zasekne papier vo vnútri viacúčelového zásobníka alebo zásobníka na papier, LED dióda Paper
tlačiarne začne blikať, ako je znázornené nižšie.
7
UPOZORNENIE
Ak ste tlačiareň práve používali, niektoré jej vnútorné časti budú veľmi horúce. Aby ste predišli poraneniu,
keď otvoríte predný alebo zadný kryt (zadný výstupný zásobník) tlačiarne, NEDOTÝKAJTE sa sivých častí
znázornených na ilustrácii. Ak sa ich dotknete, môžete sa popáliť.
Odstráňte zaseknutý papier nasledujúcim spôsobom.
Ak je zaseknutý papier úplne odstránený podľa nižšie uvedených krokov, môžete nainštalovať zásobník
papiera a potom zatvorte predný kryt. Tlačiareň bude automaticky pokračovať v tlači.
Ak tlačiareň nezačne automaticky tlačiť, stlačte tlačidlo Go. Ak tlačiareň stále netlačí, skontrolujte, či bol
všetok zostávajúci zaseknutý papier odstránený z tlačiarne. Skúste znovu tlačiť.
121
Riešenie problémov
Poznámka
• Vždy po pridaní nového papiera vyberte všetok papier zo zásobníka a vyrovnajte balík. Zabránite
podávaniu viacerých listov papiera naraz a zaseknutiu papiera.
• Potvrďte, že ste nainštalovali kazetu s tonerom a jednotku valca do zariadenia. Ak ste nenainštalovali
jednotku valca alebo ju nainštalovali nesprávne, môžete spôsobiť zaseknutie papiera v zariadení
Brother.
a
Otvorte predný kryt.
7
b
Pomaly vytiahnite súpravu jednotky valca a kazety s tonerom. Zaseknutý papier sa vytiahne spolu so
súpravou jednotky valca a kazety s tonerom.
122
Riešenie problémov
DÔLEŽITÉ
Odporúčame položiť súpravu jednotky valca a kazety s tonerom na kus papiera alebo handričku pre prípad
náhodného rozliatia alebo rozptýlenia tonera.
NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu tlačiarne
statickou elektrinou.
c
7
Zatvorte predný kryt.
Poznámka
Súpravu jednotky valca a kazety s tonerom ešte nevkladajte späť.
d
Z tlačiarne úplne vyberte zásobník papiera.
123
Riešenie problémov
e
Z tlačiarne vyberte zaseknutý papier.
f
Stlačte modrú páčku uzamknutia a z jednotky valca vyberte kazetu s tonerom. Ak je v jednotke valca
zaseknutý papier, odstráňte ho.
7
DÔLEŽITÉ
S kazetou s tonerom zaobchádzajte opatrne. Ak sa toner rozptýli na ruky alebo na oblečenie, ihneď ich
utrite alebo umyte studenou vodou.
NEDOTÝKAJTE sa sivých častí znázornených na ilustrácii, aby sa zabránilo problémom s kvalitou tlače.
124
Riešenie problémov
g
Kazetu s tonerom vložte späť do jednotky valca, kým nezačujete kliknutie označujúce správne osadenie
kazety s tonerom. Ak bola kazeta s tonerom vložená správne, modrá páčka uzamknutia sa automaticky
zdvihne.
h
Otvorte predný kryt. Súpravu jednotky valca a kazety s tonerom vložte späť do tlačiarne.
7
i
j
k
Zásobník papiera vložte pevne späť do tlačiarne.
Zatvorte predný kryt.
Skontrolujte, či dióda LED Paper nesvieti a či dióda LED Status svieti nazeleno.
125
Riešenie problémov
Papier je zaseknutý v zadnej časti tlačiarne alebo duplexnej jednotke
7
Ak sa zasekne papier za zadným krytom (zadný výstupný zásobník) alebo vo vnútri duplexného zásobníka,
LED dióda Back Cover a Paper tlačiarne začne blikať, ako je znázornené nižšie.
UPOZORNENIE
7
Ak ste tlačiareň práve používali, niektoré jej vnútorné časti budú veľmi horúce. Aby ste predišli poraneniu,
keď otvoríte predný alebo zadný kryt (zadný výstupný zásobník) tlačiarne, NEDOTÝKAJTE sa sivých častí
znázornených na ilustrácii. Ak sa ich dotknete, môžete sa popáliť.
126
Riešenie problémov
Odstráňte zaseknutý papier nasledujúcim spôsobom.
a
Stlačte tlačidlo uvoľnenia krytu a otvorte predný kryt.
7
b
Pomaly vytiahnite súpravu jednotky valca a kazety s tonerom. Zaseknutý papier sa vytiahne spolu so
súpravou jednotky valca a kazety s tonerom.
DÔLEŽITÉ
Odporúčame položiť súpravu jednotky valca a kazety s tonerom na kus papiera alebo handričku pre prípad
náhodného rozliatia alebo rozptýlenia tonera.
NEDOTÝKAJTE sa elektród zobrazených na ilustrácii, aby ste predišli možnému poškodeniu tlačiarne
statickou elektrinou.
127
Riešenie problémov
c
Otvorte zadný kryt.
d
Potiahnite plôšky na ľavej a pravej strane smerom k sebe a otvorte kryt zapekacej jednotky (1).
7
1
e
Oboma rukami jemne vytiahnite zaseknutý papier zo zapekacej jednotky.
UPOZORNENIE
Ak ste tlačiareň práve používali, niektoré jej vnútorné časti budú veľmi horúce. Skôr než sa dotknete
vnútorných častí tlačiarne, počkajte, kým tlačiareň vychladne.
128
Riešenie problémov
f
g
h
Súpravu jednotky valca a kazety s tonerom vložte naspäť do tlačiarne (pevne zatlačte).
i
Vytiahnite zaseknutý papier z tlačiarne alebo duplexného zásobníka.
j
k
Duplexný zásobník vložte naspäť do tlačiarne.
Úplne zatvorte predné a zadné kryty.
Z tlačiarne úplne vyberte duplexný zásobník.
7
Skontrolujte, či diódy LED Back Cover a Paper nesvietia a či dióda LED Status svieti nazeleno.
129
Riešenie problémov
Zvýšenie kvality tlače
7
Ak máte problém s kvalitou tlače, vytlačte najprv skúšobnú stranu (pozrite časť Tlač skúšobnej strany na
strane 85). Ak výtlačok vyzerá v poriadku, problém pravdepodobne nebude v tlačiarni. Skontrolujte
prepojovací kábel alebo tlačiareň vyskúšajte s iným počítačom.
Táto časť obsahuje informácie o nasledujúcich témach.
Príklady zlej kvality tlače
Odporúčanie
„ Skontrolujte prostredie, v ktorom sa tlačiareň nachádza. Príčinou tejto chyby
tlačiarne môžu byť podmienky prostredia, napríklad vlhkosť, vysoká teplota
a pod. Pozrite časť Umiestnenie tlačiarne na strane 5.
„ Ak je celá strana veľmi svetlá, môže byť zapnutá funkcia Režim úspory tonera.
Vypnite funkciu Režim úspory tonera na karte Vlastnosti ovládača tlačiarne.
„ Vložte novú kazetu s tonerom. Pozrite časť Výmena kazety s tonerom na
strane 95.
Bledosť
„ Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť Výmena jednotky valca na strane 102.
„ Problém môžete odstrániť utretím skla skenera jemnou handričkou. Pozrite časť
Čistenie vnútorných častí tlačiarne na strane 108.
„ Skontrolujte, či používate papier, ktorý spĺňa požadované parametre. Pozrite
časť Informácie o papieri na strane 6.
„ Skontrolujte prostredie, v ktorom sa tlačiareň nachádza. Tieňovanie pozadia
môžu zintenzívniť podmienky prostredia, napríklad vysoká vlhkosť a teplota.
Pozrite časť Umiestnenie tlačiarne na strane 5.
„ Vložte novú kazetu s tonerom. Pozrite časť Výmena kazety s tonerom na
strane 95.
Sivé pozadie
„ Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť Výmena jednotky valca na strane 102.
„ Skontrolujte, či používate papier, ktorý spĺňa požadované parametre. Tento
problém môžu spôsobiť drsný papier alebo hrubé tlačové média. Pozrite časť
Informácie o papieri na strane 6.
„ Skontrolujte, či sa použitý papier zhoduje s typom média v nastaveniach
ovládača. Pozrite časť Informácie o papieri na strane 6.
„ Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť Výmena jednotky valca na strane 102.
Duchovia
„ Zapekacia jednotka môže byť znečistená. Obráťte sa na službu Brother
Customer Service.
„ Skontrolujte, či používate papier, ktorý spĺňa požadované parametre. Tento
problém môže spôsobiť drsný papier. Pozrite časť Informácie o papieri na
strane 6.
„ Jednotka valca môže byť poškodená. Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť
Výmena jednotky valca na strane 102.
„ Zapekacia jednotka môže byť znečistená. Obráťte sa na službu Brother
Customer Service.
Tonerové škvrny
130
7
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Odporúčanie
„ Skontrolujte, či používate papier, ktorý spĺňa požadované parametre. Pozrite
časť Informácie o papieri na strane 6.
„ V ovládači tlačiarne vyberte režim Hrubý papier alebo použite tenší papier ako
ten, ktorý používate.
„ Skontrolujte prostredie, v ktorom sa tlačiareň nachádza. Niektoré podmienky,
napríklad vysoká vlhkosť, môžu spôsobiť neúplnú tlač. Pozrite časť Umiestnenie
tlačiarne na strane 5.
Neúplná tlač
„ Jednotka valca môže byť poškodená. Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť
Výmena jednotky valca na strane 102.
„ Očistite hlavný kruhový drôt vnútri jednotky valca posúvaním modrej plôšky.
Uistite sa, že ste modrú plôšku vrátili do východiskovej polohy (a). Pozrite časť
Čistenie kruhového drôtu na strane 113.
„ Jednotka valca môže byť poškodená. Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť
Výmena jednotky valca na strane 102.
„ Zapekacia jednotka môže byť znečistená. Obráťte sa na službu Brother
Customer Service.
7
Všetko čierne
„ Skontrolujte, či používate papier, ktorý spĺňa požadované parametre. Problémy
môžu spôsobiť drsný papier alebo hrubé tlačové média.
„ Skontrolujte, či ste v ovládači tlačiarne vybrali správny typ média.
„ Problém môže zmiznúť sám od seba. Na odstránenie problému vytlačte viacero
strán, najmä ak ste tlačiareň nepoužívali dlhšiu dobu.
Biele čiary naprieč stranou
„ Jednotka valca môže byť poškodená. Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť
Výmena jednotky valca na strane 102.
„ Vyčistite vnútro tlačiarne a hlavný kruhový drôt v jednotke valca. Pozrite si časti
Čistenie vnútorných častí tlačiarne na strane 108 a Čistenie kruhových drôtov na
strane 113.
„ Jednotka valca môže byť poškodená. Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť
Výmena jednotky valca na strane 102.
Čiary naprieč stranou
„ Skontrolujte prostredie, v ktorom sa tlačiareň nachádza. Podmienky prostredia,
napríklad vysoká vlhkosť a teplota, môžu byť príčinou problému s kvalitou tlače.
(Pozrite časť Umiestnenie tlačiarne na strane 5.)
„ Ak sa po vytlačení niekoľkých strán problém nevyrieši, vložte novú jednotku
valca. (Pozrite časť Výmena jednotky valca na strane 102.)
Biele čiary, pásy alebo pruhy
naprieč stranou
131
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Odporúčanie
„ Ak sa po vytlačení niekoľkých strán problém nevyrieši, na jednotke valca môže
byť lepidlo zo štítka nalepeného na povrchu valca OPC.
Jednotku valca vyčistite nasledujúcim spôsobom:
7
1) Pred jednotku valec položte skúšobnú stranu a nájdite presné miesto zlej
tlače.
Biele škvrny na čiernom
texte a obrázkoch vo
vzdialenosti 94 mm
2) Rukou otáčajte ozubený prevod jednotky valca a zároveň sledujte povrch
OPC valca (1).
7
Čierne škvrny vo
vzdialenosti 94 mm
1
3) Keď nájdete na valci značku, ktorá sa zhoduje so skúšobnou stranou, utierajte
povrch OPC valca vatovou tyčinkou, kým prach alebo lepidlo neodstránite z
povrchu.
DÔLEŽITÉ
Povrch valca citlivého na svetlo NEČISTITE ostrým predmetom.
„ Jednotka valca môže byť poškodená. Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť
Výmena jednotky valca na strane 102.
132
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Odporúčanie
„ Jednotka valca môže byť poškodená. Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť
Výmena jednotky valca na strane 102.
„ Kazeta s tonerom môže byť poškodená. Vložte novú kazetu s tonerom. Pozrite
časť Výmena kazety s tonerom na strane 95.
„ Skontrolujte, či používate papier, ktorý spĺňa požadované parametre. Pozrite
časť Informácie o papieri na strane 6.
Čierne škvrny od tonera
naprieč stranou
„ Ak používate hárky štítkov pre laserovú tlačiareň, lepidlo z týchto štítkov sa
niekedy môže prilepiť na povrch OPC valca. Vyčistite jednotku valca. Pozrite časť
Jednotku valca vyčistite nasledujúcim spôsobom: na strane 132.
„ Nepoužívajte papier, ktorý má spinky alebo svorky, pretože poškriabe povrch
valca.
„ Ak je odbalená jednotka valca vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo
svetlu v miestnosti, môže sa poškodiť.
„ Očistite hlavný kruhový drôt vnútri jednotky valca posúvaním modrej plôšky.
Pozrite časť Čistenie kruhového drôtu na strane 113.
7
„ Skontrolujte, či je hlavný čistič kruhového drôtu v základnej polohe (a).
„ Jednotka valca môže byť poškodená. Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť
Výmena jednotky valca na strane 102.
Čierne čiary tiahnuce sa
k spodnej časti strany
Na vytlačených stranách sú
škvrny od tonera tiahnuce sa
k spodnej časti strany
„ Kazeta s tonerom môže byť poškodená. Vložte novú kazetu s tonerom. Pozrite
časť Výmena kazety s tonerom na strane 95.
„ Zapekacia jednotka môže byť zamazaná. Obráťte sa na svojho predajcu alebo
Službu zákazníkom spoločnosti Brother.
„ Skontrolujte, či v tlačiarni nie je roztrhnutý kúsok papiera, ktorý zakrýva sklo
skenera.
„ Sklo skenera pretrite jemnou handričkou. Pozrite časť Čistenie vnútorných častí
tlačiarne na strane 108.
„ Kazeta s tonerom môže byť poškodená. Vložte novú kazetu s tonerom. Pozrite
časť Výmena kazety s tonerom na strane 95.
Biele čiary tiahnuce sa
k spodnej časti strany
„ Jednotka valca môže byť poškodená. Vložte novú jednotku valca. Pozrite časť
Výmena jednotky valca na strane 102.
„ Skontrolujte, či papier alebo iné tlačové média sú správne vložené do zásobníka
papiera a lišty nie sú veľmi tesné alebo veľmi voľné proti stohu papiera.
„ Správne nastavte lišty na papier. Pozrite časť Tlač na obyčajný papier,
kancelársky papier a priesvitky zo zásobníka 1, 2 alebo 3 na strane 11.
„ Ak používate viacúčelový zásobník, pozrite časť Tlač na obyčajný, kancelársky
papier alebo priesvitky z viacúčelového zásobníka na strane 15.
Šikmá strana
„ Zásobník papiera môže byť preplnený. Pozrite časť Tlač na obyčajný papier,
kancelársky papier a priesvitky zo zásobníka 1, 2 alebo 3 na strane 11.
„ Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pozrite časť Informácie o papieri na strane 6.
133
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Odporúčanie
„ Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Vysoké teploty a vlhkosť spôsobia skrútenie
papiera. Pozrite časť Informácie o papieri na strane 6.
„ Ak tlačiareň často nepoužívate, papier mohol byť v zásobníku príliš dlho. Otočte
stoh papiera v zásobníku. Taktiež prevzdušnite stoh papiera a papier
v zásobníku otočte o 180°.
Skrútenie alebo zvlnenie
„ Skontrolujte, či je papier správne vložený. Pozrite časť Tlač na obyčajný papier,
kancelársky papier a priesvitky zo zásobníka 1, 2 alebo 3 na strane 11.
„ Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pozrite časť Informácie o papieri na strane 6.
„ Otočte stoh papiera v zásobníku alebo skúste otočiť papier o 180° vo vstupnom
zásobníku.
7
Záhyby alebo pokrčenie
„ Pri tlači na obálky skontrolujte, či sú páčky pre obálku vo vnútri zadného krytu sú
v dolnej polohe.
Krčenie obálok
Poznámka
Po dokončení tlače otvorte zadný kryt a vráťte obe modré páčky do pôvodnej
polohy.
134
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Odporúčanie
„ Otvorte zadný kryt a skontrolujte, či sú obidve modré páčky na ľavej a pravej
strane v hornej polohe.
Slabá priľnavosť
7
„ Vyberte režim Zlepšiť priľnavosť tonera v ovládači tlačiarne. Pozrite si časť
Zlepšiť kvalitu tlače na Karta Rozšírené na strane 39 (pre ovládač tlačiarne
systému Windows®), Rozšírené možnosti na strane 51 (pre ovládač tlačiarne
BR-Script systému Windows®) alebo Print Settings (Nastavenia tlače) na
strane 58 (pre počítače Macintosh). Ak týmto výberom nepríde k dostatočnému
zlepšeniu, vyberte možnosť Hrubší papier v nastaveniach Typ média.
135
Riešenie problémov
Príklady zlej kvality tlače
Odporúčanie
„ Nadvihnite podpornú záklopku zásobníka s výstupom lícom nadol 2 (podporná
záklopka 2) (1).
1
Skrútenie
„ Vyberte režim Znížiť zvlnenie papiera v ovládači tlačiarne. Pozrite si časť
Zlepšiť kvalitu tlače na Karta Rozšírené na strane 39 (pre ovládač tlačiarne
systému Windows®), Rozšírené možnosti na strane 51 (pre ovládač tlačiarne
BR-Script systému Windows®) alebo Print Settings (Nastavenia tlače) na
strane 58 (pre počítače Macintosh).
7
„ Otočte papier v zásobníku na papier naopak a znovu vytlačte stranu (okrem
hlavičkového papiera). Ak problém pretrváva, posuňte Prepínač ohnutia
nasledujúcim spôsobom:
1) Otvorte zadný kryt.
2) Jednou rukou použitím západky (1) zdvihnite sústavu valca a druhou rukou
posuňte Prepínač ohnutia (2) v smere šípky.
2
1
3) Zatvorte zadný kryt.
136
Riešenie problémov
Riešenie problémov s tlačou
Problém
Tlačiareň neočakávane začne
tlačiť alebo tlačí nežiaduce
údaje.
7
Odporúčanie
„ Skontrolujte, či nie je kábel tlačiarne príliš dlhý. Odporúča sa použiť paralelný
alebo USB kábel, ktorý nie je dlhší ako 2 metre (6,5 stopy).
„ Skontrolujte, či kábel tlačiarne nie je poškodený alebo zlomený.
„ Ak používate zariadenie na prepínanie rozhraní, odstráňte ho. Počítač pripojte
priamo k tlačiarni a pokus zopakujte.
„ Skontrolujte, či ste vybrali správny ovládač tlačiarne s možnosťou Nastaviť ako
predvolenú tlačiareň.
„ Skontrolujte, či nie je tlačiareň pripojená k rovnakému portu ako ukladacie
zariadenie alebo skener. Odpojte všetky ostatné zariadenia a pripojte port iba
k tlačiarni.
„ Vypnite funkciu Monitor stavu.
Tlačiareň nedokáže vytlačiť
celé strany dokumentu. Zobrazí
sa chybové hlásenie
ZAPLNENÁ PAMÄŤ.
„ Ak chcete vytlačiť zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, stlačte tlačidlo Go. Ak chcete
vymazať zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, zrušte tlačovú úlohu. (Pozrite časť
Tlačidlá ovládacieho panela na strane 84.)
„ Znížte zložitosť dokumentu alebo znížte rozlíšenie tlače.
„ Pridajte viac pamäte. (Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte na strane 91.)
Tlačiareň nedokáže vytlačiť
celé strany dokumentu. Zobrazí
sa chybové hlásenie
PREPLNENÁ TLAČ.
„ Ak chcete vytlačiť zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, stlačte tlačidlo Go. Ak chcete
vymazať zvyšné údaje v pamäti tlačiarne, zrušte tlačovú úlohu. Pozrite časť
Tlačidlá ovládacieho panela na strane 84.
„ Znížte zložitosť dokumentu alebo znížte rozlíšenie tlače.
„ Pridajte viac pamäte. Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte na strane 91.
„ Nastavte ochranu strany na Automaticky pomocou dodávaného ovládača pre
systém Windows® .
„ Zmeňte nasledujúce nastavenia dodaného ovládača pre systém Windows® a
skúste to znovu. Najlepšia kombinácia nastavení bude závisieť od dokumentu.
„ Grafika 1
„ Režim TrueType 1
„ Použiť TrueType® písmo tlačiarne
1
Hlavičky a päty sa zobrazia na
monitore, ale nezobrazia sa pri
tlači dokumentu.
Vyberte kartu Základné, vyberte možnosť Manuálne v Nastavenia tlače a kliknite na Ručné
nastavenie....
„ Upravte horný a spodný okraj dokumentu.
137
7
Riešenie problémov
Problémy so sieťou (pre HL-5350DN)
7
Viac informácií o problémoch pri použití tlačiarne v sieti nájdete v Príručke sieťových aplikácií na dodávanom
disku CD-ROM. Na obrazovke ponuky kliknite na možnosť Dokumentácia.
Príručka sieťových aplikácií vo formáte HTML sa nainštaluje automaticky počas inštalácie ovládača. Kliknite
na tlačidlo Štart, Všetky programy 1, vaša tlačiareň a Príručku užívateľa.
Príručky si môžete prezrieť aj v PDF formáte na internetovej stránke Brother Solutions Center
(http://solutions.brother.com/).
1
Programy pre užívateľov systému Windows® 2000
Ďalšie problémy
7
Problém
Tlačiareň netlačí. Na
obrazovke počítača sa zobrazí
chybové hlásenie „Pri zápise
cez port LPT1 došlo k chybe:
(alebo BRUSB) pre
tlačiareň“.
Odporúčanie
„ Skontrolujte, či kábel tlačiarne nie je poškodený alebo zlomený.
„ Ak používate zariadenie na prepínanie rozhraní, skontrolujte, či ste vybrali
správnu tlačiareň.
Pre počítače Macintosh s USB
Problém
Tlačiareň sa nezobrazuje v
aplikácii Printer Setup Utility
(Nástroj nastavenia tlačiarne)
(systém Mac OS X 10.3 a 10.4)
alebo v ponuke Print & Fax
(Tlač a fax) v položke System
Preferences (Predvoľby
systému) (Mac OS X 10.5).
V aplikácii sa nedá tlačiť.
7
„ Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a na tlačiarni nie sú rozsvietené žiadne diódy
LED s chybou.
7
Odporúčanie
„ Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.
„ Skontrolujte, či je priamo pripojený prepojovací kábel USB k počítaču Macintosh.
„ Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač tlačiarne.
„ Skontrolujte, či dodávaný ovládač tlačiarne pre počítače Macintosh je
nainštalovaný a je vybratý v aplikácii Printer Setup Utility (Nástroj nastavenia
tlačiarne) (Mac OS X 10.3 a 10.4) alebo v ponuke Print & Fax (Tlač a fax) v
položke System Preferences (Predvoľby systému).
138
Riešenie problémov
BR-Script 3
Problém
7
Odporúčanie
Rýchlosť tlače sa znižuje.
Pridajte prídavnú pamäť. (Pozrite časť Inštalácia prídavnej pamäte na
strane 91.)
Tlačiareň nedokáže tlačiť údaje
EPS, ktoré obsahujú binárne
znaky.
Na tlač údajov EPS musíte upraviť nasledujúce nastavenia:
1) Pre systém Windows Vista®: Kliknite na tlačidlo Štart, Ovládací panel,
Hardvér a zvuk a Tlačiarne.
Pre systém Windows® XP a Windows Server® 2003/2008: Kliknite na tlačidlo
Štart a vyberte možnosť Tlačiarne a faxy.
Pre systém Windows® 2000: Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte Nastavenie a
Tlačiarne.
2) Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Brother HL-XXXX BR_Script3
series a vyberte Vlastnosti.
3) Na karte Nastavenie zariadenia vyberte možnosť TBCP (Označený protokol
binárnej komunikácie) v položke Output Protocol.
139
7
PrílohaA
A
Príloha
A
Technické parametre tlačiarne
0
Stroj
0
Model
Technológia
Rýchlosť
tlače 1 2
(veľkosť
A4/Letter)
HL-5350DN
Xerografická
Štandardná (A4/Letter)
Až 30 strán za minútu (veľkosť A4) 3, až 32 strán za minútu (veľkosť
Letter) 3
Automatická obojstranná tlač
(A4)
Až 13 strán za minútu (6,5 listu za minútu)
Čas prvej tlače
Rozlíšenie
HL-5340D
Menej ako 8,5 sekúnd
Windows®
2000/XP/ XP
Professional x64 Edition,
Windows Vista®, Windows
Server® 2003/ Windows
Server® 2003 x64 Edition/
Windows Server® 2008
1200 dpi 4
Vysoká kvalita 1200
A
600 dpi
300 dpi
Systém DOS
600 dpi
Mac OS X 10.3.9 alebo vyšší
1 200 dpi 4
Vysoká kvalita 1200
600 dpi
300 dpi
Linux
1200 dpi 4
Vysoká kvalita 1200
600 dpi
300 dpi
1
Rýchlosť tlače sa môže meniť v závislosti od typu tlačeného dokumentu.
2
Ak je tlačiareň pripojená pomocou bezdrôtovej siete LAN, môže sa znížiť rýchlosť tlače.
3
Zo štandardného zásobníka papiera.
4
Ak vyberiete nastavenie Vysoká kvalita 1200 dpi (1 200 x 1 200 dpi), rýchlosť tlače bude pomalšia.
140
Príloha
Ovládací prvok
0
Model
Procesor
Pamäť
HL-5340D
HL-5350DN
300MHz
Štandardne
16 MB
32 MB
Prídavná
1 zásuvka na pamäťový modul SO1 zásuvka na pamäťový modul SODIMM (144-kolíková) (64, 128, 256, 512 DIMM (144-kolíková) (64, 128, 256, 512
MB); rozšíriteľná až na 528 MB
MB); rozšíriteľná až na 544 MB
Rozhranie
Štandardne
Paralelné IEEE 1284, Hi-Speed USB
2.0
Paralelné IEEE 1284, Hi-Speed USB
2.0, 10/100BASE-TX Ethernet
Sieťové
pripojenie
Protokoly
Nie je k dispozícii
TCP/IP (štandardný Ethernet
10/100BASE-TX) 1
Nástroje na
správu siete
Nie je k dispozícii
BRAdmin Light 2
BRAdmin Professional 3 3
Web BRAdmin 4
Web Based Management 5
Vlastné typy
písma
A
PCL6, BR-Script3 6, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850
Emulácia
PCL
66 prispôsobiteľných typov písma, 12 písiem typu bitová mapa, 13 čiarových
kódov 7
PostScript® 3™
66 typov písma
1
Informácie o podporovaných sieťových protokoloch nájdete na disku CD-ROM v Príručke sieťových aplikácií.
2
Originálny pomocný program od spoločnosti Brother pre systém Windows® a počítače Macintosh na správu tlačiarne a tlačového servera.
Nainštalujte z disku CD-ROM.
3
Originálny pomocný program od spoločnosti Brother pre systém Windows® na správu tlačiarne a tlačového servera. Stiahnite si ho z lokality
http://solutions.brother.com/.
4
Pomôcka na správu servera. Stiahnite si ho z lokality http://solutions.brother.com/.
5
Tlačiareň a správa tlačového servera prostredníctvom aplikácie Web Based Management (Internetový prehliadač).
6
Emulácia jazyka PostScript® 3™.
7
Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),
Code128 (súprava A, súprava B, súprava C), EAN-128 (súprava A, súprava B, súprava C)
141
Príloha
Softvér
0
Model
Ovládač
tlačiarne
HL-5340D
HL-5350DN
Windows® 1 Ovládač PCL pre Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home Edition, Windows®
XP Professional Edition, Windows® XP professional x64 Edition, Windows Server® 2003,
Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2008
BR-Script 3 (súbor PPD pre Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home Edition,
Windows® XP Professional Edition, Windows® XP professional x64 Edition, Windows
Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server®
2008)
Macintosh 1
Ovládač tlačiarne pre počítač Macintosh so systémom Mac OS X 10.3.9 alebo vyšším
BR-Script 3 (súbor PPD) pre systém Mac OS X 10.3.9 alebo vyšší
Linux 2 3
Ovládač systému tlače CUPS pre systém Linux (prostredie x86, x64)
Ovládač systému tlače LPD alebo LPRng pre systém Linux (prostredie x86, x64)
Pomôcky
Nie je k dispozícii
Driver Deployment Wizard 4
1
Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na stránke http://solutions.brother.com/.
2
Ovládač tlačiarne pre systém Linux si prevezmite z internetovej stránky http://solutions.brother.com/.
3
Dostupnosť ovládača závisí od distribúcie systému Linux.
4
Driver Deployment Wizard vykonáva automatickú inštaláciu tlačiarní v sieti peer-to-peer (len pre systém Windows®).
A
Ovládací panel
Model
0
HL-5340D
LED
dióda
5 diód LED: Back Cover, Toner, Drum, Paper a Status
Tlačidlo
2 tlačidlá: Job Cancel a Go
HL-5350DN
142
Príloha
Manipulácia s papierom
0
Model
Vstup
papiera 1
1
HL-5340D
Viacúčelový zásobník
50 listov
Zásobník papiera
(štandardný)
250 listov
Spodný zásobník
(prídavný)
250 listov
Výstup
papiera 1
Lícom nadol
150 listov
Lícom nahor
1 list papiera
Obojstranná
tlač
Ručná obojstranná tlač
Áno
Automatická obojstranná
tlač
Áno
HL-5350DN
Vypočítané pri papieri s hmotnosťou 80 g/m2
A
143
Príloha
Technické parametre médií
0
Model
Typy médií
Hmotnosť
médií
Veľkosť
médií
HL-5340D
HL-5350DN
Viacúčelový zásobník
Obyčajný papier, kancelársky papier, recyklovaný papier, obálky 1,
štítky, priesvitky 2, hrubý papier, tenký papier
Zásobník papiera
Obyčajný papier, kancelársky papier, recyklovaný papier, priesvitky 2,
tenký papier
Spodný zásobník
(prídavný)
Obyčajný papier, recyklovaný papier, kancelársky papier, tenký papier
Automatická obojstranná
tlač
Obyčajný papier, recyklovaný papier, tenký papier
Viacúčelový zásobník
60 až 163 g/m2
Zásobník papiera
60 až 105 g/m2
Spodný zásobník
(prídavný) (LT-5300)
60 až 105 g/m2
Automatická obojstranná
tlač
60 až 105 g/m2
Viacúčelový zásobník
Šírka: 69,8 až 216 mm Dĺžka: 116 až 406,4 mm
Zásobník papiera
(štandardný)
A4, Letter, B5 (ISO), Executive, A5, A5 (predĺžený formát), A6, B6 (ISO)
Spodný zásobník
(prídavný) (LT-5300)
A4, Letter, B5 (ISO), Executive, A5, B6 (ISO)
Automatická obojstranná
tlač
A4
1
Až 3 obálky
2
Až 10 listov papiera
A
Spotrebný materiál
Model
Kazeta s
tonerom
HL-5340D
HL-5350DN
Číslo objednávky
Štandardná kazeta
Približne 3 000 strán veľkosti A4 alebo Letter 1 TN-3230
Veľkokapacitná kazeta
Približne 8 000 strán veľkosti A4 alebo Letter 1 TN-3280
Jednotka valca
1
0
Približne 25 000 strán veľkosti A4 alebo Letter DR-3200
Približná kapacita kazety sa uvádza v súlade s normou ISO/IEC 19752.
144
Príloha
Rozmery / hmotnosti
0
Model
HL-5340D
Rozmery (Š × H × V)
371 × 384 × 246 mm
Hmotnosť
Približne 9,5 kg
HL-5350DN
Ďalšie
0
Model
Spotreba energie
Úroveň
hlučnosti
Akustický tlak
Akustický výkon
HL-5340D
HL-5350DN
Tlač
Priemerne 675 W pri 25 °C
(77 °F)
Priemerne 675 W pri 25 °C
(77 °F)
Pohotovostný
režim
Priemerne 75 W pri 25 °C
(77 °F)
Priemerne 75 W pri 25 °C
(77 °F)
Spánok
Približne 6 W
Približne 6 W
Tlač
LpAm = 52,6 dB (A)
Pohotovostný
režim
LpAm = 21,4 dB (A)
Tlač
LWAd = 6,8 belu (A)
A
Kancelárske zariadenia s hodnotou LWAd prevyšujúcou 6,3
belu (A) nie sú vhodné na používanie do miestností, kde sa
ľudia venujú duševným činnostiam. Kvôli hlukovým
emisiám by takéto zariadenia mali byť umiestnené do
oddelených miestností.
Pohotovostný
režim
Životné
prostredie
1
LWAd = 3,7 belu (A)
Režim úspory energie
Áno
Úspora tonera 1
Áno
Neodporúča sa používať funkciu Úspora tonera na tlač fotografií alebo obrázkov s odtieňmi šedej.
145
Príloha
Nároky na počítač
0
Počítačová platforma a verzia
operačného systému
Minimálna frekvencia Minimálne Odporúčané Miesto na
procesora
množstvo
množstvo
disku
pamäte
pamäte RAM potrebné
RAM
na
inštaláciu
Operačný
Windows® 2000
systém
Professional
Windows® 1
Windows® XP
Home Edition
Intel® Pentium® II
alebo ekvivalent
64 MB
256 MB
50 MB
128 MB
Windows® XP
Professional
Operačný
systém pre
počítače
Macintosh
Windows® XP
Professional x64
Edition
S podporou 64bitového procesora
(Intel® 64 alebo
AMD64)
256 MB
512 MB
Windows Vista®
Intel® Pentium® 4
alebo ekvivalentný s
podporou 64-bitového
procesora (Intel® 64
alebo AMD64)
512 MB
1 GB
Windows Server®
2003
Intel® Pentium® III
alebo ekvivalent
256 MB
512 MB
Windows Server®
2003 x64 Edition
S podporou 64bitového procesora
(Intel® 64 alebo
AMD64)
Windows Server®
2008
Intel® Pentium® 4
alebo ekvivalentný s
podporou 64-bitového
procesora (Intel® 64
alebo AMD64)
512 MB
2 GB
Mac OS X 10.3.9
– 10.4.3
PowerPC
G4/G5,PowerPC G3
350 MHz
128 MB
256 MB
Mac OS X 10.4.4
alebo vyšší
PowerPC G4/G5,
512 MB
®
Procesor Intel Core™
1
Microsoft® Internet Explorer® 5.5 alebo vyšší
2
USB/paralelné porty iného výrobcu nie sú podporované.
Podporované
počítačové
rozhranie 2
USB,
10/100BASETX (Ethernet),
IEEE802.11b/g,
Paralelné
IEEE1284
A
80 MB
1 GB
USB,
10/100BASETX (Ethernet),
IEEE802.11b/g
Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na stránke http://solutions.brother.com/.
146
Príloha
Dôležité informácie o výbere papiera
0
Táto časť obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu vybrať vhodný papier pre tlačiareň.
Poznámka
Ak používate papier, ktorý sa neodporúča, v tlačiarni môže dôjsť k zaseknutiu alebo nesprávnemu
podávaniu papiera. (Pozrite časť Odporúčaný papier na strane 8.)
Pred zakúpením väčšieho množstva papiera
0
Skontrolujte, či papier tlačiarni vyhovuje.
Papier pre obyčajné kópie
0
Papier sa delí podľa účelu použitia na papier na tlač a papier na kopírovanie. Účel použitia je zvyčajne
napísaný na obale. Podľa obalu skontrolujte, či je papier vhodný pre laserové tlačiarne. Používajte papier
vhodný pre laserové tlačiarne.
Základná hmotnosť
0
Základná hmotnosť papiera na všeobecné použitie sa v rôznych krajinách líši. Odporúča sa používať papier
s hmotnosťou 75 až 90 g/m2. Napriek tomu dokáže tlačiareň pracovať aj s tenším alebo hrubším papierom.
Jednotka
g/m2
Európa
80 až 90
lb
A
USA
75 až 90
20 až 24
Dlhé a krátke vlákna
0
Počas výroby papiera sa narovnáva vlákno papierovej drviny. Preto sa papier delí na typ s dlhými a krátkymi
vláknami.
Dlhé vlákna idú rovnobežne s dlhým okrajom papiera. Krátke vlákna idú kolmo na dlhý okraj papiera. Aj keď
väčšina bežného papiera na kopírovanie obsahuje dlhé vlákna, niektoré obsahujú aj krátke vlákna. Odporúča
sa, aby ste pre túto tlačiareň používali papier s dlhými vláknami. Papier s krátkymi vláknami je príliš slabý na
posun papiera tlačiarne.
Kyslý a zneutralizovaný papier
0
Papier možno rozdeliť na kyslý a zneutralizovaný papier.
Aj keď moderné výrobné technológie začali výrobou kyslého papiera, v poslednej dobe sa kvôli životnému
prostrediu prechádza na výrobu zneutralizovaného papiera.
Viaceré druhy kyslého papiera však možno nájsť v recyklovanom papieri. Odporúča sa, aby ste pre túto
tlačiareň používali zneutralizovaný papier.
Na rozlíšenie kyslého papiera od zneutralizovaného použite kontrolné pero.
147
Príloha
Povrch tlače
0
Vlastnosti prednej a zadnej strany listu papiera sa môžu trochu odlišovať.
Ak otvoríte balík s papierom, vrchná strana je určená na tlač. Riaďte sa údajmi uvedenými na obale. Strana
určená na tlač je zvyčajne označená šípkou.
Obsah vlhkosti
0
Obsah vlhkosti je množstvo vody, ktoré po výrobe ostane v papieri. Je to jedna z dôležitých vlastností
papiera. Voda tvorí 5 % hmotnosti papiera, aj keď v závislosti od prostredia, v ktorom sa papier skladuje, sa
to môže zmeniť. V prostredí s vysokou vlhkosťou môže papier vstrebať vodu, a tak množstvo vody v papieri
môže tvoriť až 10 %. Ak sa zvýši množstvo vody v papieri, vlastnosti papiera sa výrazne zmenia. Môže sa
zhoršiť fixácia tonera. Odporúčaná vlhkosť prostredia, v ktorom sa papier skladuje a používa, sa pohybuje v
rozmedzí od 50 % do 60 %.
Hrubý odhad hmotnosti papiera
0
lb
g/m2
Kancelársky
Indexový
60
16
64
17
75
20
90
24
105
28
120
32
135
36
163
43
90
200
53
110
A
Veľkosť papiera
0
Veľkosť papiera
mm
palce
Letter
8,5 × 11 palca
Executive
7,25 × 10,5 palca
A4
210 × 297 mm
A5
148 × 210 mm
A5 (predĺžený formát)
210 × 148 mm
A6
105 × 148 mm
Obálka typu Monarch
3,875 × 7,5 palca
Obálka typu Com-10
4,12 × 9,5 palca
Obálka typu DL
110 × 220 mm
Obálka typu C5
162 × 229 mm
B5 (JIS)
182 × 257 mm
148
Príloha
Veľkosť papiera
mm
B5 (ISO)
176 × 250 mm
B6 (ISO)
125 × 176 mm
A4 Dlhý
210 × 405 mm
Obálka typu DL-L
220 × 110 mm
3×5
palce
3 × 5 palca
A
149
Príloha
Sady symbolov a znakov
0
Použitím aplikácie Web Based Management (Internetový prehliadač) alebo softvéru Remote Printer Console
môžete vybrať súpravy symbolov a znakov pre režim emulácie HP LaserJet.
Ako používať aplikáciu Web Based Management (Internetový prehliadač)
0
Ak chcete použiť aplikáciu Web Based Management (Internetový prehliadač), riaďte sa nasledujúcimi krokmi.
Poznámka
Odporúča sa prehliadač Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (alebo vyšší) alebo Firefox 1.0 (alebo vyšší) pre
systém Windows® a Safari 1.3 (alebo vyšší) pre počítače Macintosh. Skontrolujte, či sú v používanom
prehliadači vždy povolené skripty JavaScript a súbory Cookies. Ak chcete použiť internetový prehliadač,
musíte poznať IP adresu tlačového servera.
a
b
Spustite internetový prehliadač.
Zadajte do prehliadača http://printer_ip_address/. (kde printer_ip_address je IP adresa
alebo názov uzla)
„ Napríklad:
http://192.168.1.2/ (ak je IP adresa tlačiarne 192.168.1.2.)
Poznámka
• Ak ste upravovali hostiteľské súbory na počítači alebo používate systém DNS (Domain Name System),
môžete tiež zadať názov DNS tlačového servera. Keďže tlačiareň podporuje protokoly TCP/IP a
NetBIOS, môžete zadať názov NetBIOS tlačového servera. Názov NetBIOS môžete vidieť na strane s
nastaveniami tlačiarne. Pridelený názov NetBIOS je prvých 15 znakov názvu uzla a predvolene sa
zobrazí ako „BRNxxxxxxxxxxxx“ pre sieť alebo „BRWxxxxxxxxxxxx“ pre bezdrôtovú sieť.
• Užívatelia počítačov Macintosh kliknutím na ikonu zariadenia na obrazovke Monitor stavu získajú ľahký
prístup k aplikácii Web Based Management.
• Aktuálnu IP adresu nájdete v Nastaveniach tlače. Pokyny nájdete v časti Vytlačiť stranu s nastaveniami
tlačiarne na strane 86.
c
d
Kliknite na tlačidlo Printer Settings.
Zadajte meno užívateľa a heslo.
Poznámka
Prihlasovacie meno administrátora je „admin“ (rozlišujte malé a veľké písmena) a predvolené heslo je
„access“.
e
f
Kliknite na tlačidlo OK.
Vyberte kartu HP LaserJet a kliknite na tlačidlo Font Setup. V zozname Symbol Set vyberte sadu
symbolov, ktorú chcete použiť.
150
A
Príloha
Zoznam sád symbolov a znakov
0
Sada symbolov OCR
0
Ak vyberiete typ písma OCR-A alebo OCR-B, vždy sa použije zodpovedajúca sada symbolov.
OCR A (0O)
OCR B (1O)
Režim HP LaserJet
ABICOMP Brazil / Portugal (13P)
Desktop (7J)
HP German (0G)
ISO Latin1 (0N)
ISO Latin5 (5N)
ISO2 IRV (2U)
ISO5 ASCII (0U)
ISO11 Swedish (0S)
ISO15 Italian (0I)
ISO17 Spanish (2S)
ISO25 French (0F)
ISO60 Norwegian1 (0D)
ISO69 French (1F)
ISO85 Spanish (6S)
ISO8859 / 15 Latin (9N)
Legal (1U)
MC Text (12J)
PC8 (10U)
PC8 D/N (11U)
PC8 Latin / Greek (12G)
PC8 Turkish (9T)
PC850 Multilingual (12U)
PC852 East Europe (17U)
PC855 Cyrillic (10R)
PC858 Multilingual Euro (13U)
PC861 Iceland (21U)
PC865 Nordic (25U)
PC869 Greece (11G)
Pi Font (15U)
PS Text (10J)
Roman9 (4U)
Russian-GOST (12R)
0
ABICOMP International (14P)
Greek8 (8G)
HP Spanish (1S)
ISO Latin2 (2N)
ISO Latin6 (6N)
ISO4 UK (1E)
ISO10 Swedish (3S)
ISO14 JIS ASCII (0K)
ISO16 Portuguese (4S)
ISO21 German (1G)
ISO57 Chinese (2K)
ISO61 Norwegian2 (1D)
ISO84 Portuguese (5S)
ISO8859 / 7 Latin / Greek (12N)
ISO8859 / 15 Latin / Cyrillic (10N)
Math-8 (8M)
MS Publishing (6J)
PC8 Bulgarian (13R)
PC8 Greek Alternate (437G) (14G)
PC8 PC Nova (27Q)
PC775 (26U)
PC851 Greece (10G)
PC853 Latin3 (Turkish) (18U)
PC857 Latin5 (Turkish) (16U)
PC860 Portugal (20U)
PC863 Canadian French (23U)
PC866 Cyrillic (3R)
PC1004 (9J)
PS Math (5M)
Roman8 (8U)
Roman Extension (0E)
Symbol (19M)
A
151
Príloha
Informácie o ovládacích príkazoch čiarového kódu
0
Tlačiareň dokáže tlačiť čiarové kódy v režime emulácie HP LaserJet.
Tlač čiarových kódov alebo rozšírených znakov
Kód
Dec
Hex
0
ESC i
27 105
1B 69
Formát: ESC i n ... n \
Vytvorí čiarový kód alebo rozšírené znaky podľa segmentu parametrov ‘n ... n’. Viac informácií o parametroch
nájdete v časti Popis parametrov. Tento príkaz musí končiť znakom ‘ \ ’ (5CH).
Popis parametrov
0
Príkaz čiarového kódu môže obsahovať v segmente parametrov nasledujúce parametre (n ... n). Keďže sú
parametre platné v jednoduchej príkazovej skladbe ESC i n ... n \, nepoužívajú sa v príkazoch čiarového
kódu. Ak nie sú niektoré parametre zadané, použijú sa predvolené nastavenia. Posledný parameter musí byť
začiatkom údajov čiarového kódu (‘b’ alebo ‘B’) alebo začiatkom údajov rozšíreného znaku (‘l’ alebo ‘L’).
Ďalšie parametre môžete zadať v ľubovoľnom poradí. Každý parameter môže začínať malým alebo veľkým
písmenom, napríklad ‘t0’ alebo ‘T0’, ‘s3’alebo ‘S3’ a tak ďalej.
Režim čiarového kódu
n = ‘t0’ alebo ‘T0’
n = ‘t1’ alebo ‘T1’
n = ‘t3’ alebo ‘T3’
n = ‘t4’ alebo ‘T4’
n = ‘t5’ alebo ‘T5’
n = ‘t6’ alebo ‘T6’
n = ‘t9’ alebo ‘T9’
n = ‘t12’ alebo ‘T12’
n = ‘t13’ alebo ‘T13’
n = ‘t14’ alebo ‘T14’
n = ‘t130’ alebo ‘T130’
n = ‘t131’ alebo ‘T131’
n = ‘t132’ alebo ‘T132’
n = ‘t133’ alebo ‘T133’
n = ‘t134’ alebo ‘T134’
A
0
CODE 39 (predvolené nastavenie)
Interleaved 2 of 5
FIM (US-Post Net)
Post Net (US-Post Net)
EAN 8, EAN 13 alebo UPC A
UPC E
Codabar
Code 128 set A
Code 128 set B
Code 128 set C
ISBN (EAN)
ISBN (UPC-E)
EAN 128 set A
EAN 128 set B
EAN 128 set C
Týmto parametrom sa vyberie čiarový kód znázornený vyššie. Pokiaľ je n ‘t5’ alebo ‘T5’, režim čiarového kódu
(EAN 8, EAN 13 alebo UPC A) sa zmení podľa počtu znakov v údajoch.
152
Príloha
Čiarový kód, rozšírený znak, perová kresba a kresba rámčekov
n = ‘s0’ alebo ‘S0’
n = ‘s1’ alebo ‘S1’
n = ‘s3’ alebo ‘S3’
0
3: 1 (predvolené nastavenie)
2: 1
2.5: 1
Týmto parametrom sa vyberie štýl čiarového kódu, ako je znázornené vyššie. Pokiaľ je vybratý režim
čiarového kódu EAN 8, EAN 13, UPC-A, Code 128 alebo EAN 128, tento parameter štýlu čiarového kódu sa
bude ignorovať.
Rozšírený znak
‘S’
0 = biela
1 = čierna
2 = zvislé pruhy
3 = vodorovné pruhy
4 = šrafovanie
Napríklad ‘S’ n1 n2
A
n1 = vzor vyplnenia pozadia
n2 = vzor vyplnenia popredia
Ak po znaku ‘S’ nasleduje len jeden parameter, ide o parameter vzoru vyplnenia popredia.
Perová kresba a kresba rámčekov
‘S’
1 = čierna
2 = zvislé pruhy
3 = vodorovné pruhy
4 = šrafovanie
Čiarový kód
0
n = ‘mnnn’ alebo ‘Mnnn’ (nnn = 0 ~ 32767)
Tento parameter udáva šírku čiarového kódu. Jednotka ‘nnn’ určuje percentuálnu hodnotu.
Zapnutý alebo vypnutý riadok čiarového kódu čitateľný pre človeka
n = ‘r0’ alebo ‘R0’
n = ‘r1’ alebo ‘R1
Predvolené:
0
Riadok čitateľný pre človeka je vypnutý
Riadok čitateľný pre človeka je zapnutý
Riadok čitateľný pre človeka je zapnutý
(1) ‘T5’ alebo ‘t5’
(2) ‘T6’ alebo ‘t6’
(3) ‘T130’ alebo ‘t130’
(4) ‘T131’ alebo ‘t131’
153
Príloha
Predvolené:
Riadok čitateľný pre človeka je vypnutý
Všetky ostatné
Tento parameter udáva, či tlačiareň tlačí pod čiarovým kódom riadok čitateľný pre človeka. Znaky čitateľné
pre človeka sa tlačia stále typom písma OCR-B s rozstupom 10 a všetky aktuálne vylepšenia štýlu znakov
sú skryté. Predvolené nastavenie sa v režime čiarového kódu určí vybratím parametra ‘t’ alebo ‘T’.
Prázdna zóna
0
n = ‘onnn’ alebo ‘Onnn’ (nnn = 0 ~ 32767)
Prázdna zóna je priestor po oboch stranách čiarového kódu. Jednotky nastavené parametrom ‘u’ alebo ‘U’
môžu označovať jej šírku. (Popis parametra ‘u' alebo ‘U' nájdete v nasledujúcej časti.) Predvolené nastavenie
prázdnej zóny je 1 palec.
Čiarový kód, jednotka rozšíreného znaku, perová kresba a kresba rámčekov
n = ‘u1’ alebo ‘U1’
n = ‘u1’ alebo ‘U1’
n = ‘u2’ alebo ‘U2’
n = ‘u3’ alebo ‘U3’
n = ‘u4’ alebo ‘U4’
n = ‘u5’ alebo ‘U5’
n = ‘u6’ alebo ‘U6’
n = ‘u7’ alebo ‘U7’
0
mm (predvolené nastavenie)
1/10
1/100
1/12
1/120
1/10 mm
1/300
1/720
A
Tento parameter udáva veľkosť okraja osi X, osi Y a výšku čiarového kódu.
Čiarový kód, jednotka rozšíreného znaku, perová kresba a kresba rámčekov podľa okraja osi
X
0
n = ‘xnnn’ alebo ‘Xnnn’
Tento parameter udáva hodnotu okraja od ľavého okraja v parametri ‘u’- alebo ‘U’- zadaná jednotka.
Čiarový kód a rozšírený znak podľa okraja osi Y
0
n = ‘ynnn’ alebo ‘Ynnn’
Tento parameter udáva hodnotu spodného okraja od aktuálnej pozície tlače v parametri ‘u’- alebo ‘U’- zadaná
jednotka.
Čiarový kód, jednotka rozšíreného znaku, perová kresba a výška kresby rámčekov
0
n = ‘hnnn’, ‘Hnnn’, ‘dnnn’ alebo ‘Dnnn’
1) EAN13, EAN8, UPC-A, ISBN (EAN13, EAN8, UPC-A), ISBN (UPC-E): 22 mm
2) UPC-E: 18 mm
3) Iné: 12 mm
Rozšírené znaky i 2,2 mm (predvolené nastavenie)
Perová kresba a kresba rámčekov i 1 bod
154
Príloha
Tento parameter označuje výšku čiarového kódu alebo rozšírených znakov, ako je uvedené vyššie. Môže
začínať parametrom ‘h’, ‘H’, ‘d’ alebo ‘D’. Výška čiarového kódu je vyjadrená parametrom ‘u’- alebo ‘U’zadaná jednotka. Predvolené nastavenie výšky čiarového kódu (12 mm, 18 mm alebo 22 mm) sa v režime
čiarového kódu určuje vybratím parametra ‘t’ alebo ‘T’.
Šírka rozšíreného znaku, perová kresba a kresba rámčekov
0
n = ‘wnnn’ alebo ‘Wnnn’
Rozšírený znak i 1,2 mm
Perová kresba a kresba rámčekov i 1 bod
Tento parameter vyjadruje šírku rozšíreného znaku, ako je uvedené vyššie.
Otáčanie rozšíreného znaku
n = ‘a0’ alebo ‘A0’
n = ‘a1’ alebo ‘A1’
n = ‘a2’ alebo ‘A2’
n = ‘a3’ alebo ‘A3’
0
‘Kolmo (predvolené nastavenie)
‘Otočenie o 90 stupňov
‘Hore nohami, otočenie o 180 stupňov
‘Otočenie o 270 stupňov
A
Začiatok údajov čiarového kódu
0
n = ‘b’ alebo ‘B’
Nasledujúce údaje ‘b’ alebo ‘B’ sa čítajú ako údaje čiarového kódu. Údaj čiarového kódu sa musí končiť
znakom ‘ \ ’ (5CH), ktorý zároveň ukončuje príkaz. Prijateľné údaje čiarového kódu sa v režime čiarového
kódu určia vybratím parametra ‘t’ alebo ‘T’.
„ Ak je vybratá možnosť CODE 39 s parametrom ‘t0’ alebo ‘T0’
43 znakov ‘0’ až ‘9’, ‘A’ až ‘Z’, ‘-’, ‘ . ’, ‘(medzera)’, ‘$’, ‘ / ’, ‘+’, a ‘%’ môžu byť údajmi čiarového kódu.
Ostatné znaky spôsobia chybu údajov. Počet znakov čiarového kódu je neobmedzený. Údaj čiarového
kódu automaticky začína a končí hviezdičkou ‘ * ’ (počiatočný a koncový znak). Ak prijaté údaje obsahujú
na začiatku alebo na konci hviezdičku ‘ * ’, hviezdička sa považuje za začiatočný alebo koncový znak.
„ Ak je vybratá možnosť Interleaved 2 of 5 s parametrom ‘t1’ alebo ‘T1’
Údaj čiarového kódu môže pozostávať z týchto 10 číselných znakov: ‘0’ až ‘9’. Ostatné znaky spôsobia
chybu údajov. Počet znakov čiarového kódu je neobmedzený. Režim čiarového kódu vyžaduje párny
počet znakov. Ak údaje čiarového kódu obsahujú nepárny počet znakov, na ich koniec sa automaticky
pridá znak ‘0’.
„ Ak je vybratá možnosť FIM (US-Post Net) s parametrom ‘t3’ alebo ‘T3’
Platné znaky sú ‘A’ až ‘D’ a môže sa vytlačiť jedna číslica údajov. Prípustné sú veľké a malé písmená
abecedy.
„ Ak je vybratá možnosť Post Net (US-Post Net) s parametrom ‘t4’ alebo ‘T4’
Údajmi môžu byť čísla ‘0’ až ‘9' a musia končiť kontrolnou číslicou. Namiesto kontrolnej číslice môže byť
znak „?“.
„ Ak sú vybraté možnosti EAN 8, EAN 13 alebo UPC A s parametrom ‘t5’ alebo ‘T5’
Údaj čiarového kódu môže pozostávať z týchto 10 čísel: ‘0’ až ‘9’. Počet znakov čiarového kódu je
obmedzený nasledujúcim spôsobom:
155
Príloha
EAN 8: celkom 8 číslic (7 číslic + 1 kontrolná číslica)
EAN 13: celkom 13 číslic (12 číslic + 1 kontrolná číslica)
UPC A: celkom 12 číslic (11 číslic + 1 kontrolná číslica)
Rozdielny počet znakov, ako je uvedené vyššie, spôsobí chybu údajov a údaje čiarového kódu sa vytlačia
ako normálne tlačové údaje. Ak kontrolná číslica nie je správna, tlačiareň si automaticky zvolí správnu
kontrolnú číslicu a údaje čiarového kódu budú vytlačené správne. Ak je vybratá možnosť EAN13, pridaním
znamienka ‘+’ a dvojciferného alebo päťciferného čísla za údaje vytvoríte prídavný kód.
„ Ak je vybratá možnosť UPC-E s parametrom ‘t6’ alebo ‘T6’
Údaj čiarového kódu môže pozostávať z čísel ‘0’ až ‘9’.
8 číslic 1 2
6 číslic
2
(štandardný formát) Prvý znak musí byť ‘0’ a údaje sa musia končiť kontrolnou číslicou.
Celkom 8 číslic = ‘0’, 6 číslic a 1 kontrolná číslica.
Z osemciferných údajov sa odstráni prvý znak a posledná kontrolná číslica.
1
Namiesto kontrolnej číslice môže byť znak „?“.
2
Pridaním znamienka ‘+’ a dvojciferného alebo päťciferného čísla za údaje vytvoríte prídavný kód.
„ Ak je vybratá možnosť Codebar s parametrom ‘t9’ alebo ‘T9’
A
Znaky ‘0’ až ‘9’, ‘-’, ‘ . ’, ‘$’, ‘/’, ‘+’, ‘ : ’ môžete vytlačiť. Znaky ‘A’ až ‘D’ môžete vytlačiť veľkými alebo malými
písmenami ako kód začiatku-konca. Ak nie je zadaný kód začiatku-konca, vyskytnú sa chyby. Nemožno
pridať kontrolnú číslicu a použitie znaku ‘?’ spôsobí chyby.
„ Ak sú vybraté možnosti Code 128 Set A, Set B alebo Set C s parametrom ‘t12’ alebo ‘T12’, ‘t13’ alebo
‘T13’, ‘t14’ alebo ‘T14’
Sady Code 128 A, B a C môžete vybrať samostatne. Sada A obsahuje znaky Hex 00 až 5F. Sada B
obsahuje znaky Hex 20 až 7F. Súprava C zahrňuje páry 00 až 99. Medzi súpravami kódov môžete
prepínať odoslaním parametra %A, %B alebo %C. FNC 1, 2, 3, a 4 sú vytvorené s parametrom %1, %2,
%3 a %4. Kód SHIFT, %S, umožňuje dočasné prepnutie (len pre jeden znak) zo súpravy A na súpravu B
a naopak. Znak „%“ môže byť kódovaný, ak ho odošlete dvakrát.
„ Ak je vybratá možnosť ISBN (EAN) s parametrom ‘t130’ alebo ‘T130’
Platia rovnaké podmienky ako pre parameter ‘t5’ alebo ‘T5’.
„ Ak je vybratá možnosť ISBN (UPC-E) s parametrom ‘t131’ alebo ‘T131’:
Platia rovnaké podmienky ako pre parameter ‘t6’ alebo ‘T6’.
„ Ak sú vybraté možnosti EAN 128 Set A, Set B, alebo Set C s parametrami ‘t132’ alebo ‘T132’, ‘t133’ alebo
‘T133’, ‘t134’ alebo ‘T134’
Platia rovnaké pravidlá ako pre parametre ‘t12’ alebo ‘T12’, ‘t13’ alebo ‘T13’, ‘t14’ alebo ‘T14’.
Kresba rámčekov
0
ESC i ... E (alebo e)
‘E’ alebo ‘e’ je koncový znak.
156
Príloha
Perová kresba
0
ESC i ... V (alebo v)
‘V’ alebo ‘v’ je koncový znak.
Začiatok údajov rozšíreného znaku
0
n = ‘l’ alebo ‘L’
Údaje nasledujúce po znaku ‘l’ alebo ‘L’ sa čítajú ako údaje rozšíreného znaku (alebo etiketovacie údaje).
Údaje rozšíreného kódu sa musia končiť znakom ‘ \ ’ (5CH), ktorý zároveň ukončuje príkaz.
A
157
Príloha
Tabuľka kódov (EAN) 128 súprava C
0
Kód (EAN) 128 súprava C popisuje pôvodný príkaz. Korešpondenčná tabuľka je nasledovná.
No. Code 128 Set C Input command
0
00
NUL
1
01
SOH
2
02
STX
3
03
ETX
4
04
EOT
5
05
ENQ
ACK
6
06
7
07
BEL
8
08
BS
9
09
HT
10
10
LF
11
11
VT
12
12
NP
13
13
CR
14
14
SO
15
15
SI
16
16
DLE
17
17
DC1
18
18
DC2
19
19
DC3
20
20
DC4
21
21
NAK
22
22
SYN
23
23
ETB
24
24
CAN
25
25
EM
26
26
SUB
27
27
ESC
28
28
FS
29
29
GS
30
30
RS
31
31
US
32
32
SP
33
33
!
34
34
"
35
35
#
36
36
$
37
37
%
38
38
&
39
39
'
(
40
40
)
41
41
42
42
*
43
43
+
44
44
,
45
45
46
46
.
47
47
/
48
48
0
49
49
1
50
50
2
51
51
3
Hex
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x08
0x09
0x0a
0x0b
0x0c
0x0d
0x0e
0x0f
0x10
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1a
0x1b
0x1c
0x1d
0x1e
0x1f
0x20
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2a
0x2b
0x2c
0x2d
0x2e
0x2f
0x30
0x31
0x32
0x33
No. Code 128 Set C Input command
52
52
4
53
53
5
54
54
6
55
55
7
56
56
8
57
57
9
58
58
:
59
59
;
60
60
<
61
61
=
62
62
>
63
63
?
@
64
64
A
65
65
66
66
B
67
67
C
68
68
D
69
69
E
70
70
F
71
71
G
72
72
H
73
73
I
74
74
J
75
75
K
76
76
L
77
77
M
78
78
N
79
79
O
80
80
P
81
81
Q
82
82
R
83
83
S
T
84
84
85
85
U
86
86
V
87
87
W
X
88
88
Y
89
89
90
90
Z
91
91
[
92
92
\\
93
93
]
94
94
^
_
95
95
96
96
`
97
97
a
98
98
b
99
99
c
100
Set B
d
e
101
Set A
102
FNC 1
f
Hex
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3a
0x3b
0x3c
0x3d
0x3e
0x3f
0x40
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4a
0x4b
0x4c
0x4d
0x4e
0x4f
0x50
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5a
0x5b
0x5c5c
0x5d
0x5e
0x5f
0x60
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
A
158
Príloha
Príklad výpisu programu
0
WIDTH "LPT1:",255
'CODE 39
LPRINT CHR$(27);"it0r1s0o0x00y00bCODE39?\";
'Interleaved 2 of 5
LPRINT CHR$(27);"it1r1s0o0x00y20b123456?\";
'FIM
LPRINT CHR$(27);"it3r1o0x00y40bA\";
'Post Net
LPRINT CHR$(27);"it4r1o0x00y60b1234567890?\";
'EAN-8
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x00y70b1234567?\";
'UPC-A
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x50y70b12345678901?\";
'EAN-13
A
LPRINT CHR$(27);"it5r1o0x100y70b123456789012?\";
'UPC-E
LPRINT CHR$(27);"it6r1o0x150y70b0123456?\";
'Codabar
LPRINT CHR$(27);"it9r1s0o0x00y100bA123456A\";
'Code 128 set A
LPRINT CHR$(27);"it12r1o0x00y120bCODE128A12345?\";
'Code 128 set B
LPRINT CHR$(27);"it13r1o0x00y140bCODE128B12345?\";
'Code 128 set C
LPRINT CHR$(27);"it14r1o0x00y160b";CHR$(1);CHR$(2);"?\";
'ISBN(EAN)
LPRINTCHR$(27);"it130r1o0x00y180b123456789012?+12345\";
'EAN 128 set A
LPRINT CHR$(27);"it132r1o0x00y210b1234567890?\";
LPRINT CHR$(12)
END
159
Príloha (pre Európu a ďalšie krajiny)B
B
Príloha (pre Európu a ďalšie krajiny)
B
Čísla spoločnosti Brother
0
DÔLEŽITÉ
Ak potrebujete technickú a prevádzkovú pomoc, telefonicky sa obráťte na pobočku spoločnosti Brother v
krajine, kde ste tlačiareň kúpili. Hovor musíte uskutočniť v tej istej krajine.
Registrácia výrobku
0
Pri registrácii výrobku spoločnosti Brother budete zaznamenaní ako pôvodní vlastníci výrobku.
Registrácia u spoločnosti Brother:
„ môže slúžiť ako potvrdenie o dátume kúpy výrobku v prípade straty potvrdenia o predaji;
„ môže slúžiť ako nárok na poistku v prípade straty poisteného výrobku a
„ pomôže nám upozorniť vás na vylepšenia výrobku a špeciálne ponuky.
Vyplňte registračný formulár spoločnosti Brother alebo pohodlne a efektívne zaregistrujte svoj nový výrobok
online na internetovej stránke
B
http://www.brother.com/registration/
Často kladené otázky
0
Brother Solutions Center je komplexný zdroj všetkých potrieb tlačiarne. Môžete si tu prevziať najnovšie
ovládače, softvér, pomôcky, prečítať často kladené otázky, riešenia problémov a nájsť tipy ako najlepšie
využiť výrobok spoločnosti Brother.
http://solutions.brother.com/
Môžete tu skontrolovať aktualizácie ovládača spoločnosti Brother.
Služby zákazníkom
0
Informácie o miestnej pobočke spoločnosti Brother nájdete na internetovej stránke http://www.brother.com/.
Sídla servisných stredísk
0
Informácie o servisných strediskách v Európe vám poskytne miestna pobočka spoločnosti Brother. Ak si na
internetovej stránke http://www.brother.com/ vyberiete vašu krajinu, zobrazia sa adresy a telefónne kontakty
európskych pobočiek.
Internetové adresy
Celosvetová internetová stránka spoločnosti Brother: http://www.brother.com/
Často kladené otázky, podporu výrobku, technické otázky, aktualizácie ovládača a pomocné programy nájdete na
stránke: http://solutions.brother.com/
160
Príloha (pre USA a Kanadu)C
C
Príloha (pre USA a Kanadu)
C
Telefónne čísla spoločnosti Brother
0
DÔLEŽITÉ
Ak potrebujete technickú a prevádzkovú pomoc, telefonicky sa obráťte na pobočku spoločnosti Brother v
krajine, kde ste tlačiareň kúpili. Hovor musíte uskutočniť v tej istej krajine.
Registrácia výrobku
0
Pri registrácii výrobku spoločnosti Brother International Corporation budete zaznamenaní ako pôvodní
vlastníci výrobku.
Registrácia u spoločnosti Brother:
„ môže slúžiť ako potvrdenie o dátume kúpy výrobku v prípade straty potvrdenia o predaji;
„ môže slúžiť ako nárok na poistku v prípade straty poisteného výrobku a
„ pomôže nám upozorniť vás na vylepšenia výrobku a špeciálne ponuky.
Vyplňte registračný formulár spoločnosti Brother alebo pohodlne a efektívne zaregistrujte svoj nový výrobok
online na internetovej stránke
http://www.brother.com/registration/
Často kladené otázky
C
0
Brother Solutions Center je komplexný zdroj všetkých potrieb tlačiarne. Môžete si tu prevziať najnovší
softvér, pomocné programy, prečítať často kladené otázky, riešenia problémov a nájsť tipy ako najlepšie
využiť výrobok spoločnosti Brother.
http://solutions.brother.com/
Môžete tu skontrolovať aktualizácie ovládača spoločnosti Brother.
Zákaznícky servis
V USA:
V Kanade:
0
1-877-BROTHER (1-877-276-8437)
1-877-BROTHER
Akékoľvek komentáre alebo pripomienky píšte na adresu:
V USA:
Printer Customer Support
Brother International Corporation
7905 North Brother Boulevard
Bartlett, TN 38133
161
Príloha (pre USA a Kanadu)
V Kanade:
Brother International Corporation (Canada), Ltd.
- Marketing Dept.
1, rue Hotel de Ville Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6
Vyhľadanie servisného strediska (iba USA)
0
Ak chcete nájsť autorizované servisné stredisko spoločnosti Brother, zavolajte na telefónne číslo 1-877BROTHER (1-877-276-8437).
Servisné strediska (iba Kanada)
0
Ak chcete nájsť autorizované servisné stredisko spoločnosti Brother, zavolajte na telefónne číslo 1-877BROTHER.
Internetové adresy
Celosvetová internetová stránka spoločnosti Brother: http://www.brother.com/
Často kladené otázky, podporu výrobku, technické otázky, aktualizácie ovládača a pomocné programy nájdete na
stránke: http://solutions.brother.com/
Príslušenstvo a spotrebný materiál Brother:
V USA: http://www.brothermall.com/
V Kanade: http://www.brother.ca/
Objednávanie spotrebného materiálu
0
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov používajte iba originálny spotrebný materiál Brother, ktorý je dostupný
u väčšiny predajcov značky Brother. Ak nemôžete nájsť spotrebný materiál, ktorý potrebujete a máte kreditnú
kartu Visa, MasterCard, Discover alebo American Express, môžete si spotrebný materiál objednať priamo od
spoločnosti Brother. (Navštívte nás on-line, kde nájdete kompletný výber príslušenstva a spotrebného
materiálu Brother, ktoré sú k dispozícii na zakúpenie.)
V USA:
V Kanade:
1-877-552-MALL (1-877-552-6255)
1-800-947-1445 (fax)
http://www.brothermall.com/
1-877-BROTHER
http://www.brother.ca/
Popis
Kazeta s tonerom
Položka
TN-620 (Štandardná, tlačí pribl. 3 000 strán) 1
TN-650 (Veľkokapacitná, tlačí pribl. 8 000 strán) 1
1
Jednotka valca
DR-620
Spodný zásobník
LT-5300
Približná kapacita kazety sa uvádza v súlade s normou ISO/IEC 19752.
162
C
D
Index
A
Linux ......................................................................... 32
Automatická obojstranná tlač .................................... 29
Automatický výber emulácie ..................................... 74
Automatický výber rozhrania ..................................... 74
M
B
BRAdmin Light .......................................................... 72
BRAdmin Professional 3 ........................................... 72
BRPrint Auditor ......................................................... 73
BR-Script3 .................................................. 48, 64, 139
Č
Čas spánku zariadenia ................................ 42, 53, 60
D
Driver Deployment Wizard ........................................ 73
E
Emulácia ................................................................. 141
H
Hmotnosť ................................................................ 145
CH
Chyba kazety ............................................................ 78
Chyba medzipamäte ................................................. 81
Chyba valca .............................................................. 81
Chybové hlásenia ...........................................116, 119
Macintosh ..........................................................54, 138
Manipulácia s papierom .......................................... 143
Manuálna obojstranná tlač ........................................ 24
Málo tonera ............................................................... 78
Monitor stavu .......................................................... 116
N
Napájanie .................................................................... 5
Nastavenia tlačiarne ................................................. 86
Nároky na počítač ................................................... 146
Nespráv. veľkosť ....................................................... 80
Nesprávna veľkosť papiera pre auto DX ................... 80
O
Obálky ...................................................................9, 19
Oblasť, na ktorú nemožno tlačiť ................................ 10
Obojstranná tlač ........................................................ 24
Obojstranná tlač je vypnutá ...................................... 80
Obyčajný papier .......................................................... 8
ochranné známky ....................................................... vi
Opakovaná tlač ......................................................... 84
OPC valec ............................................................... 132
Otvorený kryt .......................................................80, 81
Ovládací panel ..................................................76, 142
Ovládač tlačiarne ....................................... 35, 70, 142
Ovládač tlačiarne PCL .............................................. 35
Ovládanie čiarového kódu ...................................... 152
P
Karta Príslušenstvo ................................................... 44
Kazeta s tonerom ...................................................... 94
Končí životnosť valca ................................................ 79
Kontaktovanie servisu ............................................... 82
Kruhový drôt ........................................... 100, 113, 114
Pamäť ...............................................................90, 141
Papier ..................................................................6, 147
Paralelné rozhranie ................................................... 74
Písmo plné ................................................................ 81
Pomôcky ................................................................. 142
Preberanie plné ......................................................... 81
Predvolené nastavenia ............................................. 88
Predvolené nastavenia siete ..................................... 88
Preplnená tlač ........................................................... 81
Príliš veľa zásobníkov ............................................... 81
Procesor .................................................................. 141
L
R
LED diódy ................................................................. 76
Registrácia výrobku ........................................160, 161
J
Jednotka valca ........................................................ 101
K
163
D
Index
Režim BR-Script 3 .................................................... 73
Režim EPSON FX-850 ............................................. 74
Režim HP LaserJet ................................................... 73
Režim ProPrinter XL ................................................. 74
Režimy emulácie ....................................................... 73
Riešenie problémov ................................................ 115
Rozhranie ................................................................ 141
Rozhranie USB ......................................................... 74
Rozlíšenie ................................................................. 37
Rozmery .................................................................. 145
Ž
Žiadny papier ............................................................ 79
Žiadny zásobník ........................................................ 80
S
Sady znakov ........................................................... 150
Servisné strediská (Európa a ďalšie krajiny) ........... 160
Servisné strediská (USA/Kanada) .......................... 162
Sieť ........................................................................... 72
Sieťové pripojenie ................................................... 141
Sklo skenera ........................................................... 110
SO-DIMM .................................................................. 90
Softvér ....................................................................... 72
Spodný zásobník ...................................................... 89
Spotrebný materiál .................................................... 93
Symbol .................................................................... 150
T
Technické parametre .............................................. 140
Technické parametre médií .................................... 144
Telefónne čísla spoločnosti Brother (USA/Kanada) ....161
Tlač brožúr ................................................................ 31
Tlač skúšobnej strany ............................................... 85
Tlačidlo Go ................................................................ 84
Typ média ................................................................... 6
Typy písma .......................................................87, 141
D
V
Valček na podávanie papiera .................................. 111
Viacúčelový zásobník .........................................15, 26
Vymeňte toner ........................................................... 78
W
Web Based Management ......................................... 73
Web BRAdmin .......................................................... 72
Windows® ................................................................. 35
Z
Zaplnená pamäť ........................................................ 81
Zaseknutie papiera ................................................... 80
Zrušiť ......................................................................... 84
164
Download

1 - Brother