Barevná laserová tiskárna
Užívateská príručka
Táto príručka slúži len pre informáciu. Všetky tu uvedené informácie môžu by bez upozornenia zmenené. Spoločnos Xerox Corporation nenesie zodpovednos za
žiadne zmeny, priame či nepriame, vyplývajúce alebo súvisiace s použitím tejto príručky.
© 2006 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené.
· Phaser 6110 a Phaser 6110N sú názvy modelov spoločnosti Xerox Corporation.
· XEROX logo Xerox sú obchodné značky spoločnosti Xerox Corporation.
· Apple, TrueType, Laser Writer a Macintosh sú obchodné značky spoločnosti Apple Computer, Inc.
· Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows 2003, Windows NT 4.0 a Windows XP sú registrované obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation.
· Všetky alšie názvy značiek a produktov sú obchodnými značkami príslušných spoločností či organizácií.
1
OBSAH
1. Úvod
Zvláštne funkcie ................................................................................................................................................................
Komponenty tlačiarne ........................................................................................................................................................
Pohad spredu ...........................................................................................................................................................
Pohad zozadu ..........................................................................................................................................................
Vysvetlivky k ovládaciemu panelu .....................................................................................................................................
Kontrolky ...................................................................................................................................................................
Tlačidlo Stop .............................................................................................................................................................
1.1
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
2. Nastavenie tlačiarne
Vybalenie tlačiarne ............................................................................................................................................................
Inštalácia kaziet s tonerom ................................................................................................................................................
Zakladanie papiera ............................................................................................................................................................
Zmena formátu papiera v zásobníku ........................................................................................................................
Pripojenie kábla tlačiarne ..................................................................................................................................................
Pre miestnu tlač .......................................................................................................................................................
Pre sieovú tlač (len Phaser 6110N) ........................................................................................................................
Zapnutie tlačiarne ..............................................................................................................................................................
Tlač skúšobnej strany ........................................................................................................................................................
Inštalácia softwaru tlačiarne ..............................................................................................................................................
Požiadavky na systém ..............................................................................................................................................
Vlastnosti ovládačov tlačiarne ..................................................................................................................................
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
3. Použitie tlačových materiálov
Voba papiera a ostatných materiálov ...............................................................................................................................
Typ a kapacity ...........................................................................................................................................................
Pokyny pre použitie papiera a zvláštnych materiálov ..............................................................................................
Zaistenie výstupného miesta .............................................................................................................................................
Zakladanie papiera ............................................................................................................................................................
Použitie zásobníka ....................................................................................................................................................
Použitie režimu ručného podávania .........................................................................................................................
Tlač na špeciálne tlačové materiály ..................................................................................................................................
Tlač na obálky ..........................................................................................................................................................
Tlač na štítky .............................................................................................................................................................
Tlač na fólie ..............................................................................................................................................................
Tlač na predtlačený papier .......................................................................................................................................
Tlač na štočok štítkov alebo materiál so zvláštnym formátom .................................................................................
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.3
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
4. Základná tlač
Tlač dokumentu ................................................................................................................................................................. 4.1
Zrušenie tlačovej úlohy ...................................................................................................................................................... 4.1
2
5. Údržba tlačiarne
Tlač stránky s konfiguráciou ..............................................................................................................................................
Výmena spotrebného materiálu .........................................................................................................................................
Zaobchádzanie s kazetami s tonerom ...............................................................................................................................
Skladovanie kaziet s tonerom .................................................................................................................................
Doba životnosti kazety s tonerom ...........................................................................................................................
Opätovné rozloženie tonera ....................................................................................................................................
Výmena kaziet s tonerom .................................................................................................................................................
Výmena zobrazovacej jednotky ........................................................................................................................................
Výmena odpadovej nádoby tonera ...................................................................................................................................
Čistenie tlačiarne ..............................................................................................................................................................
Čistenie vonkajška tlačiarne ....................................................................................................................................
Čistenie vnútra tlačiarne ..........................................................................................................................................
5.1
5.1
5.2
5.2
5.2
5.2
5.3
5.4
5.4
5.5
5.5
5.5
6. Riešenie problémov
Zoznam pre odstraňovanie problémov .............................................................................................................................
Riešenie všeobecných problémov s tlačou ......................................................................................................................
Odstraňovanie problémov so zasekávaním papiera ........................................................................................................
Tipy pre zamedzenie zasekávania papiera .............................................................................................................
Riešenie problémov s kvalitou tlače .................................................................................................................................
Chybové hlásenia pre odstraňovanie problémov .............................................................................................................
Legenda týkajúca sa stavu LED diód ......................................................................................................................
Bežné problémy s Windows .............................................................................................................................................
Všeobecné problémy v počítačoch Macintosh .................................................................................................................
Všeobecné problémy s operačným systémom Linux .......................................................................................................
6.1
6.2
6.3
6.5
6.5
6.7
6.7
6.8
6.8
6.8
7. Použitie tlačiarne v sieti (len Phaser 6110N)
O zdieaní tlačiarne v sieti ................................................................................................................................................ 7.1
Nastavenie sieovej tlačiarne ............................................................................................................................................ 7.1
8. Špecifikácie
Technické špecifikácie tlačiarne ........................................................................................................................................
Technické špecifikácie papiera ..........................................................................................................................................
Prehad ....................................................................................................................................................................
Podporované rozmery papiera ................................................................................................................................
Smernice pre používanie papiera ............................................................................................................................
Technické špecifikácie papiera ...............................................................................................................................
Kapacita výstupu papiera ........................................................................................................................................
Vstupná kapacita papiera ........................................................................................................................................
Prostredie pre umiestnenie tlačiarne a skladovanie papiera ..................................................................................
Obálky ......................................................................................................................................................................
Štítky ........................................................................................................................................................................
3
8.1
8.1
8.1
8.2
8.2
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.4
Dôležité opatrenia a bezpečnostné informácie
16 Ak tlačíte nepretržite veké množstvo stránok, môže dôjs k zahriatiu povrchu
výstupného zásobníka. Nedotýkajte sa povrchu prístroja. Zamedzte prístupu
detí k prístroju.
Pri používaní tohto prístroja je treba vždy dodržiava tieto základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru a úrazu elektrickým prúdom:
1
Prečítajte si a zoznámte sa so všetkými pokynmi.
2
Pri používaní elektrických spotrebičov dodržujte bežné bezpečnostné opatrenia.
3
Riate sa všetkými varovaniami a pokynmi uvedenými na prístroji a v dokumentácii dodanej spolu s prístrojom.
4
Ak sa vám zdá, že prevádzkové pokyny odporujú informáciám o bezpečnosti,
dodržujte bezpečnostné pokyny. Môže sa sta, že ste správne neporozumeli
prevádzkovým pokynom. Ak sa vám nepodarí vzniknutý rozpor vyrieši, kontaktujte prosím predajcu alebo servis.
17 ULOŽIŤ TIETO POKYNY.
Prehlásenie o bezpečnosti laserového zariadenia
Tlačiareň vyhovuje americkému nariadeniu DHHS 21 CFR, poda kapitoly 1
odstavca J pre laserová zariadenia triedy I(1). Inde vo svete má osvedčenie pre
laserové zariadenia triedy I a vyhovuje požiadavkám normy IEC 825.
Laserové zariadenia triedy I nie sú považované za nebezpečné. Laserový systém a tlačiareň sú navrhnuté tak, aby nikto nebol vystavený laserovému žiareniu
nad úrovňou triedy I v priebehu používania zariadenia, pri jeho údržbe alebo servisných prácach.
5
Pred čistením odpojte prístroj z napájacej siete. Nepoužívajte tekuté čistiace
prostriedky ani prostriedky v spreji. Na čistenie používajte len vlhkú handričku.
6
Zariadenie nesmie by umiestnené na nestabilnom vozíku, podstavci alebo
stole. Mohlo by spadnú, čo by viedlo k vážnemu poškodeniu.
VAROVANIE
7
Prístroj nesmie by umiestnený na, blízko alebo nad radiátorom, kúrením, jednotkou klimatizácie alebo ventilácie.
Ak je ochranný kryt jednotky lasera a skenera odstránený, nikdy zariadenie
nepoužívajte, ani nevykonávajte jeho opravy. Odrazený lúč, napriek tomu, že nie
je viditený, vám môže poškodi zrak.
8
Prívodný napájací kábel nesmie by ničím zaažený. Neumiestňujte prístroj na
také miesto, na ktorom by bolo nutné prechádza cez káble.
9
Nepreažujte elektrické zásuvky a predlžovacie káble. Mohlo by dôjs k obmedzeniu výkonu a ku zvýšeniu rizika vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
10 Zamedzte tomu, aby domáce zvieratá okusovali prívodné napájacie káble
alebo káble rozhrania PC.
11 Otvormi a medzerami v skrini tlačiarne nikdy nevkladajte do zariadenia žiadne
predmety. Mohli by sa dosta do styku s vysokým napätím a spôsobi požiar
alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy do prístroja nelejte žiadne tekutiny.
12 Aby ste znížili nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, nerozoberajte
zariadenie. Ak je treba ho opravi, obráte sa na kvalifikovaného pracovníka
servisu. Po otvorení alebo odstránení krytov môžete by vystavení vysokému
napätiu a iným nebezpečenstvám. Následné nesprávne zostavenie môže
spôsobi úraz elektrickým prúdom pri používaní zariadenia.
13 V nasledujúcich prípadoch odpojte prístroj od elektrickej siete i od počítača
a opravu prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi:
· Ak došlo k poškodeniu alebo rozdrapkaniu akejkovek časti zástrčky, napájacieho alebo prepojovacieho kábla.
· Ak do zariadenia vnikla nejaká tekutina.
· Ak bol prístroj vystavený dažu alebo pôsobeniu vody.
· Ak prístroj nepracuje správne, i ke ste dodržali všetky pokyny.
· Ak prístroj spadol, alebo ak je poškodená jeho skriňa.
· Ak dôjde k náhlej a neobvyklej zmene výkonu.
Bezpečnostné informácie týkajúce sa ozónu
Pri bežnom používaní tohto zariadenia vzniká ozón. Vzniknutý
ozón neznamená pre obsluhu zariadenia žiadne nebezpečenstvo. Napriek tomu odporúčame, aby ste zariadenie prevádzkovali v dobre vetranom priestore.
14 Používajte len ovládacie prvky popísané v prevádzkovej príručke. Nesprávne
nastavenie iných ovládacích prvkov môže vies k poškodeniu prístroja.
Obnova správnej činnosti prístroja bude pravdepodobne vyžadova zásah
kvalifikovaného servisného technika.
Ďalšie informácie týkajúce sa ozónu môžete získa od predajcov spoločnosti Xerox.
15 Zariadenie nepoužívajte pri búrke. Blesky by mohli zvýši riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak je to možné, odpojte pri búrke napájanie.
l
Recyklácia
Prehlásenie o zhode (Európske krajiny)
Zlikvidujte obal tohto zariadenia spôsobom šetrným k životnému
prostrediu, alebo ho recyklujte.
Osvedčenie a certifikáty
Symbol CE, ktorým je toto zariadenie opatrené, symbolizuje
Prehlásenie spoločnosti Xerox Corporation o zhode s nasledujúcimi smernicami Európskej Únie 93/68/EEC prijatými v nasledujúcich dátumoch:
Správna likvidácia tohto produktu (Zničenie elektrického a elektronického zariadenia)
1. január 1995: Smernica Rady 73/23/EEC o zbližovaní zákonov členských štátov týkajúcich sa zariadení s nízkym napätím.
1. január 1996: Smernica Rady 89/336/EEC (92/31/EEC) o zbližovaní zákonov
členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.
Táto značka zobrazená na produkte alebo v dokumentácii znamená, že by nemal by používaný s inými domácimi zariadeniami po
skončení svojho funkčného obdobia. Aby sa zabránilo možnému
znečisteniu životného prostredia alebo zraneniu človeka vaka
nekontrolovanému zničeniu, oddete ho prosíme od alších typov
odpadov a recyklujte ho zodpovedne pre podporu opätovného
využitia hmotných zdrojov.
9. marec 1999: Smernica Rady 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a telekomunikačných terminálových zariadeniach a vzájomnom uznávaní ich zhody.
Plné znenie s definíciou zodpovedajúcich smerníc a uvedených štandardov získate od miestneho zástupcu spoločnosti Xerox Corporation.
Členovia domácnosti by mali kontaktova predajcu, u ktorého produkt zakúpili,
i miestnu vládnu kanceláriu, ohadne podrobností, kde a ako môžete tento výrobok bezpečne vzhadom k životnému prostrediu recyklova.
Obchodníci by mali kontaktova svojich dodávateov a skontrolova všetky podmienky nákupu. Tento výrobok by sa nemal mieša s inými komerčnými produktmi, určenými na likvidáciu.
Vyžarovanie rádiových vĺn
Informácie komisie FCC pre užívatea
Toto zariadenie bolo podrobené testom a vyhovuje obmedzeniam pre digitálne
zariadenia triedy B poda časti 15 smernice komisie FCC. Tieto obmedzenia
zaisujú primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu vyskytujúcemu sa pri inštalácii
v obytnom prostredí. Zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarova vysokofrekvenčné kmitočty a pri nedodržaní pokynov pre inštaláciu a používanie môže spôsobi
rušenie rádiového spojenia. Nie je možné však zaruči, že pri určitých inštaláciách
nebude k rušeniu dochádza. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasu
alebo televízie, čo je možné zisti zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúča sa
užívateom rušenie eliminova jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
· Presmerujte alebo premiestnite anténu pre príjem.
· Predĺžte vzdialenos medzi zariadením a prijímačom.
· Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je zapojený
prijímač.
· Obráte sa na zástupcu obchodu alebo skúseného servisného technika
v oblasti rozhlasu a televízie.
UPOZORNENIE: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom
zodpovedným za splnenie podmienok prevádzky, by mohli zruši platnos oprávnenia užívatea na prevádzku tohto zariadenia.
Smernice o rušení rádiových vĺn pre Kanadu
Toto zariadenie neprekračuje obmedzenie triedy B pre vyžarovanie rádiových vĺn
digitálnym zariadením, ako je uvedené v dokumente o štandarde pre zariadenia
spôsobujúce rušenie vĺn Digital Apparatus, ICES-003 vydanom organizáciou
Industry and Science Canada.
Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux
appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:
„Appareils Numériques“, ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.
II
1
Úspora času a peňazí
Úvod
1
2
3
4
Gratulujeme vám k zakúpeniu tlačiarne!
Táto kapitola zahŕňa:
· Zvláštne funkcie
· Môžete tlači viac stránok na jediný list papiera, aby ste ušetrili
papier.
· Ručne môžete tlači na obidve strany papiera (Ručná tlač na
obidve strany) vo Windows a Macintosh. Podrobnosti pozri čas
Sekcia softwaru.
· Môžete použi predtlačené formuláre a hlavičkový papier.
Podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
· Komponenty tlačiarne
· Vysvetlivky k ovládaciemu panelu
· Táto tlačiareň automaticky šetrí elektrinu podstatným znížením
spotreby energie, ke netlačí.
Zvláštne funkcie
Tlač v rôznych prostrediach
Vaša nová tlačiareň je vybavená niekokými špeciálnymi funkciami,
ktoré zlepšia kvalitu tlače. Môžete:
Tlači je možné zo systémov Windows 98/Me/NT
4.0/2000/2003/XP. Systém Windows NT 4.0 je podporovaný len na
Phaser 6110N.
Farebná tlač vo vynikajúcej kvalite a rýchlosti
· Tlačiareň je kompatibilná so systémom Macintosh a rôznymi
OS Linux.
· Môžete tlači v celom spektre farieb pomocou systému modrá,
červená, žltá a čierna.
· Tlačiareň je vybavená rozhraním USB.
· Môžete tlači s rozlíšením až 2400 x 600 dpi (efektívna tlač).
Podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
· Tlačiareň Phaser 6110N sa dodáva so zabudovaným sieovým
rozhraním, 10/100 Base TX. Tlačiareň 6110 nepodporuje sieové rozhranie.
· Tlačiareň tlačí na papier formátu A4 rýchlosou 16 str./min.
v čiernobielom režime a 4 str./min. vo farebnom režime.
Jednoduché použitie viacerých typov médií
· Štandardný zásobník na 150 listov podporuje formát papiera
A4 a Letter a špeciálne materiály, napr. hlavičkové papiere,
obálky, štítky, vlastné materiály, pohadnice, fólie a kartóny.
Vytváranie profesionálnych dokumentov
8
9
· Tlač vodoznakov. Svoje dokumenty môžete opatri vodoznakom, napr. slovom „Dôverné“. Podrobnosti pozri čas Sekcia
softwaru.
· Tlač plagátov. Text a obrázky na každej strane dokumentu je
možné zväčši a vytlači na niekoko listov papiera, ktoré po zlepení vytvoria plagát. Podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
· Tlač brožúr. Táto funkcia umožňuje jednoduchú tlač dokumentu
pre vytvorenie knihy. Po skončení tlače musíte len stránky zloži
a zoši. Podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
1.1
Úvod
Pohad zozadu
Komponenty tlačiarne
Nasledujúce položky predstavujú hlavné súčasti tlačiarne. Všetky
obrázky v tejto Užívateskej príručke sú z modelu Phaser 6110N
a niektoré diely sa môžu od vašej tlačiarne odlišova.
Zadný kryt
(Otvori kvôli odstráneniu
vzpriečeného papiera)
Pohad spredu
Výstupný zásobník
(lícom dolu)
Výstupná
opierka
Horný kryt
(Otvori kvôli odstráneniu
vzpriečeného papiera)
Predný kryt
(Otvori pre prístup
ku kazete s tonerom
a zobrazovacej jednotke.)
Hlavný
vypínač
Sieový port*
USB port Zásuvka
napájania
* Len model Phaser 6110N sa dodáva so sieovým portom.
Kazety s tonerom
Zásobník
(podávač pre
150 listov papiera)
Ovládací panel
(Pozri 1.3.)
Držadlo
(Použi na
zdvihnutie
tlačiarne.)
POZNÁMKA: Povrch výstupného zásobníka sa môže zahria, ak
tlačíte veké množstvo stránok naraz. Dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli povrchu, a zabráňte deom, aby sa k povrchu približovali.
1.2
Úvod
Status (
LED
Vysvetlivky k ovládaciemu panelu
)
Kontrolky
tonera
Popis
svieti zeleno
Jednotlivá
kontrolka
bliká
červeno
Jednotlivá kazeta s farebným
tonerom je takmer prázdna.
bliká červeno
Jednotlivá
kontrolka
svieti
červeno
Jednotlivá kazeta s farebným
tonerom je prázdna.
svieti červeno
Jednotlivá
kontrolka
svieti
červeno
· Jednotlivá kazeta s tonerom je
úplne vyčerpaná.
· Jednotlivá kazeta s tonerom je
chybná.
POZNÁMKA: Všetky chyby tlače sa objavia v okne programu
Monitor stavu.
Tlačidlo Stop (
Kontrolky
Status (
LED
)
Kontrolky
tonera
Funkcia
Popis
Tlač skúšobnej
stránky
V režime Ready stlačte a držte tlačidlo asi
2 sekundy, pokia kontrolka
nebude blika
rýchlo, potom uvonite.
Tlač listov
s konfiguráciou
V režime Ready stlačte a držte toto tlačidlo asi
5 sekúnd, pokia kontrolka
nebude blika
rýchlo, potom uvonite.
Zrušenie tlače
Stlačte počas tlače toto tlačidlo. Červená kontrolka bliká, zatia čo sa tlačová úloha
odstraňuje z tlačiarne i počítača, a potom sa
tlačiareň vráti do režimu Ready. Môže to
chvíu trva, všetko záleží na vekosti tlačovej
úlohy.
Popis
svieti zeleno
Všetky
kontrolky
sú zhasnuté
Tlačiareň je pripravená na tlač.
pomaly bliká
zeleno
Všetky
kontrolky
sú zhasnuté
Tlačiareň prijíma dáta z počítača.
rýchlo bliká
zeleno
Všetky
kontrolky
sú zhasnuté
Tlačiareň tlačí dáta.
svieti červeno
Všetky
kontrolky
sú zhasnuté
· Tlačiareň preukazuje chybu,
napr. vzpriečený papier, otvorený
kryt, prázdny zásobník, otvorená
odpadová nádoba tonera alebo
plná odpadová nádoba tonera.
· Tlačiareň preukazuje chybu,
ktorá vyžaduje servisný zásah,
napr. chybu LSU, zapekacej jednotky alebo ITB. Kontaktujte
svojho predajného alebo servisného zástupcu.
1.3
Úvod
)
2
Nastavenie tlačiarne
POZOR: Pretože tlačiareň váži 13,6 kg vrátane kaziet s tonerom
V tejto kapitole sú pokyny krok za krokom, ako nastavi tlačiareň.
a zásobníka, môže sa pri používaní posunú, napríklad pri otváraní
alebo zatváraní zásobníka alebo pri vkladaní/vyahovaní kazety
s tonerom. Snažte sa, aby sa s tlačiarňou nemuselo hýba.
Táto kapitola zahrňuje:
· Vybalenie tlačiarne
2
Opatrne odstráňte všetky baliace pásky z tlačiarne.
3
Vytiahnite zásobník z tlačiarne a odstráňte z neho baliacu pásku.
4
Vyberte pre tlačiareň miesto:
· Inštalácia kaziet s tonerom
· Zakladanie papiera
· Pripojenie kábla tlačiarne
· Zapnutie tlačiarne
· Tlač skúšobnej strany
· Inštalácia softwaru tlačiarne
Vybalenie tlačiarne
1 Vytiahnite tlačiareň so všetkým príslušenstvom z kartónu. Uistite sa, že kartón obsahuje okrem tlačiarne nasledujúce
položky:
· Nechajte dos priestoru pre otvorenie zásobníka a krytov
a pre riadne vetranie.
· Zaistite zodpovedajúce prostredie:
Kazety s tonerom
CD s ovládačom tlačiarne
- pevný rovný povrch
- mimo priamy prúd vzduchu z klimatizácie, kúrenia alebo
ventilátorov
- bez extrémnych hodnôt a kolísania teploty, slnečného
svetla a vlhkosti
- čisté, suché a bezprašné
Prívodný sieový kábel
Príručku pre rýchlu inštaláciu
CD so sieovými utilitami
Stručnú príručku k sieovej tlačiarni
(len Phaser 6110N)
(len Phaser 6110N)
POZNÁMKY:
· Ak akékovek položky chýbajú alebo sú poškodené, obráte sa
ihne na vášho predajcu.
· Súčasti sa môžu líši poda jednotlivých krajín.
· CD s ovládačom tlačiarne obsahuje ovládač tlačiarne, užívateskú príručku a program Adobe Acrobat Reader.
· Vzhad prívodnej napájacej šnúry sa môže líši poda špecifikácií
danej krajiny. Prívodnú napájaciu šnúru je nutné zapoji do
uzemnenej zásuvky.
POZOR: Tlačiareň musíte umiestni na vodorovnú plochu.
V opačnom prípade môžu vzniknú problémy s kvalitou tlače.
2.1
Nastavenie tlačiarne
5
Inštalácia kaziet s tonerom
Štítky na zobrazovacej jednotke tlačiarne označujú, ktorá
farebná kazeta patrí do jednotlivého otvoru pre kazetu.
Červená
Modrá
1
Žltá
Otvorte predný kryt.
Čierna
2
3
4
Vytiahnite kazety s tonerom z obalov.
6
Uchopte kazety s tonerom a vyrovnajte ich s otvormi v tlačiarni.
Vložte ich do príslušných otvorov, až zaklapnú na miesto.
7
Uzatvorte predný kryt. Uistite sa, že kryt je bezpečne uzatvorený.
Držte kazety s tonerom a mierne s nimi kolíšte zo strany na
stranu, aby sa rozložil toner.
Vytiahnite ochrannú fóliu z kaziet.
Poznámka: Ak sa toner dostane na odev, zotrite ho suchou han-
POZOR: Ak nie je predný kryt úplne uzatvorený, tlačiareň nebude tlači.
dričkou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by spôsobila
preniknutie tonera do tkaniny.
POZNÁMKA: Pri tlači textu s pokrytím 5 % môžete predpoklada
životnos kazety s tonerom asi 2 000 stránok čiernobielej tlače
a 1 000 stránok farebnej tlače.
2.2
Nastavenie tlačiarne
4
Prehnite listy papiera obidvomi smermi, aby sa oddelili jednotlivé stránky, a potom ich uchopte za jeden koniec a prelistujte.
Vyrovnajte sadu papiera poklepaním okrajmi o rovný povrch.
5
Vložte papier tlačovou stranou hore.
Zakladanie papiera
Do zásobníka sa zmestí maximálne 150 listov nenatieraného
papiera 75 g/m2. Môžete používa rôzne papiere vrátane nenatieraného papiera.
Založenie papiera:
1
2
Vytiahnite zásobník z tlačiarne.
Otvorte kryt papiera.
Zaistite, aby zásobník nebol preplnený a aby všetky štyri rohy
v zásobníku boli rovné a pod podperami, ako je zobrazené
nižšie. Preplnenie zásobníka môže spôsobi vzpriečenie papiera.
3
Pevným stlačením odistite zámky uprostred zásobníka
a vytiahnutím predĺžte zásobník.
POZNÁMKA: Ak chcete zmeni formát papiera v zásobníku, pozrite
sa do časti „Zmena formátu papiera v zásobníku“ na strane 2.4.
2.3
Nastavenie tlačiarne
Zmena formátu papiera v zásobníku
6
7
8
Stlačte vodidlo dĺžky papiera a posuňte ho tak, aby sa ahko
dotýkalo konca sady papierov.
Ak chcete zmeni formát zásobníka na iný formát, musíte nastavi
správne vodidlo dĺžky papiera.
1
Vytiahnite zásobník z tlačiarne. Otvorte kryt papiera a poda
potreby vytiahnite papier zo zásobníka.
2
Po stlačení a uvonení západky vodidla v hornej časti zásobníka ručne vytiahnite zásobník.
3
Založte papier do zásobníka.
Zatvorte kryt papiera.
Zasuňte zásobník spä do tlačiarne.
POZNÁMKA: Po založení papiera musíte nastavi tlačiareň na typ
papiera, formát a zdroj, do ktorého ste ho založili. Podrobnosti
pozri čas Sekcia softwaru.
2.4
Nastavenie tlačiarne
4
Posuňte vodidlo dĺžky papiera tak, aby sa zahka dotýkalo
konca sady papierov. Stlačte vodidlo šírky papiera a posuňte
ho k hrane sady papierov tak, aby sa papiere nezohli.
Pripojenie kábla tlačiarne
Pre miestnu tlač
Ak chcete tlači zo svojho počítača miestne, musíte tlačiareň pripoji k počítaču káblom USB (Universal Serial Bus).
Ak používate počítač Macintosh, môžete použi len kábel USB.
POZNÁMKA: Pripojenie tlačiarne k USB portu počítača vyžaduje
certifikovaný USB kábel. Musíte si zakúpi kábel vyhovujúci pre
USB 2.0, ktorý nie je dlhší než 3 m.
Pri papieroch menších než formát Letter vráte vodidlá papiera
do pôvodnej polohy a nastavte vodidlá dĺžky papiera a šírky
papiera.
1
Uistite sa, že tlačiareň i počítač sú vypnuté.
2
Zastrčte USB kábel do zásuvky na zadnom paneli tlačiarne.
3
Pripojte druhý koniec kábla do portu USB na vašom počítači.
POZNÁMKY:
· Zarážku šírky papiera neposúvajte príliš vekou silou cez hranu
papiera, aby nedošlo k jeho deformácii.
· Ak správne nenastavíte vodidlo šírky, môže dôjs ku vzpriečeniu
papiera.
POZNÁMKA: Ak chcete tlači pomocou rozhrania USB, musíte
používa systém Windows 98/Me/2000/2003/XP alebo Macintosh
s OS 10.3 ~10.4.
5
Zatvorte kryt papiera.
6
Zasuňte zásobník spä do tlačiarne.
2.5
Nastavenie tlačiarne
Pre sieovú tlač (len Phaser 6110N)
Zapnutie tlačiarne
Tlačiareň môžete pripoji do siete pomocou kábla Ethernet (kábel
UTP s konektorom RJ.45). Model Phaser 6110N má integrovanú
kartu sieového rozhrania.
1
Zastrčte sieovú šnúru do napájacej zásuvky na zadnom paneli
tlačiarne.
2
Zastrčte druhý koniec do riadne uzemnenej zásuvky striedavého napätia a zapnite tlačiareň.
1
Uistite sa, že tlačiareň i počítač sú vypnuté.
2
Zastrčte jeden koniec kábla Ethernet do portu siete Ethernet na
zadnom paneli tlačiarne.
POZOR:
· Niektoré diely v tlačiarni môžu by horúce, ak je tlačiareň zapnutá alebo po tlači. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili pri práci vo
vnútri tlačiarne.
· Nerozoberajte tlačiareň, ke je zapnutá alebo ke je kábel zastrčený v sieti. Ak tak urobíte, vystavujete sa riziku zasiahnutia
elektrickým prúdom.
K prípojke siete LAN
3
Zastrčte druhý koniec kábla do prípojky siete LAN.
POZNÁMKA: Po pripojení tlačiarne musíte nakonfigurova parametre
siete pomocou softwaru dodaného s tlačiarňou. Pozri Stručný
sprievodca sieovej tlačiarne.
Tlač skúšobnej strany
Ak chcete overi, či tlačiareň pracuje správne, vytlačte skúšobnú
stránku.
Tlač ukážkovej stránky:
V režime Ready stlačte a držte tlačidlo
2 sekundy.
Vytlačí sa ukážková stránka s funkciami a možnosami tlačiarne.
2.6
Nastavenie tlačiarne
Vlastnosti ovládačov tlačiarne
Inštalácia softwaru tlačiarne
Ovládače tlačiarne budú podporova tieto štandardné možnosti:
Po nastavení tlačiarne a pripojení k počítaču musíte nainštalova softwar pomocou dodaného CD s ovládačom
tlačiarne. Podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
· Výber zdroja papiera
Na CD s ovládačom tlačiarne je nasledujúci software:
V nasledujúcej tabuke je všeobecný prehad vlastností podporovaných ovládačmi tlačiarne.
· Formát papiera, orientácia a typ média
· Počet kópií
Programy pre systém Windows
Pomocou CD s ovládačom tlačiarne môžete nainštalova nasledujúci software tlačiarne.
Ovládač tlačiarne
· Ovládač tlačiarne pre Windows. Ak chcete maximálne využi
funkcie vašej tlačiarne, použite tento ovládač. Podrobnosti
o inštalácii ovládača tlačiarne Xerox pozri čas Sekcia softwaru.
· Monitor stavu. Objaví sa pri vzniku chyby tlače. Podrobnosti
o inštalácii programu Monitor stavu pozri čas Sekcia softwaru.
· Nástroj Nastavenie tlačiarne: môžete konfigurova nastavenie
tlače.
S tlačiarňou môžete tlači z počítača Macintosh. Informácie o inštalácii softwaru tlačiarne a tlači z počítača Macintosh pozri čas
Sekcia softwaru.
Ovládač pre Linux
S tlačiarňou môžete tlači z počítača so systémom Linux.
Informácie o inštalácii ovládača pre Linux a o tlači z prostredia
Linux pozri čas Sekcia softwaru.
Požiadavky na systém
Než začnete, uistite sa, že systém spĺňa aspoň minimálne
požiadavky. Tlačiareň podporuje nasledujúce operačné systémy.
· Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003 - v nasledujúcej tabuke
sú požiadavky Windows.
Požiadavky
Operačný systém
Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003
RAM
98/Me
32 MB
NT 4.0/2000
64 MB
XP
128 MB
2003
256 MB
Voný priestor na disku
98/Me/NT 4.0/2000/ 300 MB
XP/2003
Internet Explorer
5.0 alebo vyšší
Linux
Macintosh
(CUPS)
Farebný režim
A
N
A
Čiernobiely
A
A
A
Nastavenie kvality
tlače
A
A
A
Tlač plagátu
A
N
N
Ručná tlač na obidve
strany
A
N
N
Viac stránok na list
(N-up)
A
A
A
Prispôsobenie tlače
strany
A
N
N.
Zmena mierky tlače
A
N
A
Tlač brožúr
A
N
N
Vodoznak
A
N
N
Šablóna*
A
N
N
Funkcia
Ovládač tlačiarne pre Macintosh
Položka
Win98/Me/NT
4.0/2000/XP/
2003
* Systém NT 4.0 funkciu Šablóna nepodporuje.
Poznámka: Podrobnosti o inštalácii softwaru a použití jeho funkcií
pozri čas Sekcia softwaru.
POZNÁMKY:
· Pri operačnom systéme Windows NT 4.0/2000/XP/2003 by mal
software inštalova správca systému.
· Operačný systém Windows NT 4.0 je podporovaný len pri modeli Phaser 6110N.
· Macintosh 10.3 ~10.4 - podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
· Rôzne systémy Linux OS - podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
2.7
Nastavenie tlačiarne
3
Typ a kapacity
Použitie tlačových
materiálov
Typ papiera
Obyčajný papier
V tejto kapitole sú popísané typy papiera, ktoré môžete použi pre
svoju tlačiareň, a ako správne založi papier do zásobníka pre
dosiahnutie čo najlepšej kvality tlače.
Kapacita*
150
Obálky**
1
Štítky**
1
· Voba papiera a ostatných materiálov
Transparentné fólie**
1
· Zaistenie výstupného miesta
Kartónové štítky**
1
Táto kapitola zahrňuje:
· Zakladanie papiera
· Tlač na špeciálne tlačové materiály
* V závislosti na hrúbke papiera môže dôjs ku zníženiu kapacity.
** Ak založíte viac než jeden papier, dôjde ku vzpriečeniu papiera. Do
zásobníka musíte zaklada len po jednom liste.
Voba papiera a ostatných materiálov
Pokyny pre použitie papiera a zvláštnych
materiálov
Tlači môžete na rôzne tlačové materiály, napr. nenatieraný papier,
obálky, štítky, kartón at. Pozri „Tlač na špeciálne tlačové materiály“ na strane 3.3. Ak chcete dosiahnu čo najvyššiu kvalitu tlače,
používajte len vysoko kvalitný podkladový papier.
Pri výbere alebo zakladaní papiera, obálok alebo iných zvláštnych
materiálov dodržujte tieto základné pokyny:
· Tlač na navlhnutý, skrútený, zhúžvaný alebo potrhaný papier
môže spôsobi zasekávanie papiera a zníži kvalitu tlače.
· Používajte len rezaný listový papier. Nepoužívajte traktorový
papier.
· Používajte len vysoko kvalitný papier určený pre kopírky. Jedine
tak dosiahnete maximálnu tlačovú kvalitu.
· Nepoužívajte papier s nepravidenosami ako napr. dierovaný
papier alebo papier obsahujúci zošívacie svorky.
· Nesnažte sa zaklada papier do zásobníka počas tlačte a nikdy
zásobník nepreplňujte. Môže tak dôjs ku vzpriečeniu papiera pri
tlači.
· Nepoužívajte papier s reliéfnym písmom, perforáciami alebo textúrou, ktorá je príliš jemná alebo príliš hrubá.
· Farebný papier by mal ma rovnakú kvalitu ako biely kopírovací
papier. Farby musia vydrža tavnú teplotu tlačiarne 180 ˚C po
dobu 0,1 sekundy bez znehodnotenia. Nepoužívajte papier
s farebným náterom, ktorý bol nanesený až po výrobe papiera.
· Predtlačené formuláre sa musia tlači nehoravým, tepelne odolným atramentom, ktorý sa nerozpúša, nevyparuje alebo neuvoňuje škodlivé emisie pri vystavení tavnej teplote tlačiarne.
· Zvláštne typy papiera vkladajte po jednom.
· Papier skladujte v pôvodnom obale, pokia nie je pripravený na
použitie. Škatule umiestnite na palety alebo do políc, nie na podlahu.
· Nepokladajte na papier (zabalený ani vybalený) ažké predmety.
· Papier neskladujte vo vlhkom prostredí, na priamom slnečnom
svetle alebo v iných podmienkach, ktoré môžu spôsobi zhúžvanie alebo zvlnenie papiera.
Tlačový materiál vyberajte poda nasledujúcich hadísk:
· Požadovaný výsledok: Vybraný papier by mal zodpoveda
danému projektu.
· Formát: Môžete použi akýkovek formát papiera, ktorý sa ahko
zmestí medzi vodidlá papiera v zásobníku.
· Gramáž: Tlačiareň podporuje tieto gramáže papiera:
- 60~90 g/m2 pre zásobník
- 60~163 g/m2 pre ručné zakladanie
· Belos: Niektoré papiere sú belšie než iné a vytvárajú ostrejší,
živší obraz.
· Hladkos povrchu: Hladkos papiera ovplyvňuje, ako ostrá bude
tlač na papieri.
POZOR: Použitie materiálu, ktorý nezodpovedá špecifikáciám uvedeným na strane 8.3, môže spôsobi problémy, ktoré môžu
vyžadova servisný zásah. Tento servisný zásah nebude krytý
zárukou alebo servisnými zmluvami.
POZNÁMKA: Nepoužívajte samoprepisovací papier alebo pauzovací
papier. Tieto typy papiera sú nestabilné pri tavnej teplote a môžu
uvoňova splodiny alebo spôsobi poškodenie tlačiarne.
3.1
Použitie tlačových materiálov
Zaistenie výstupného miesta
Ak chcete tlači na skôr potlačený papier, tlačená strana by mala
smerova hore narovnanou stranou smerom k tlačiarni. Ak sú problémy s podávaním papiera, skúste papier otoči.
Tlačiareň má výstupný zásobník, ktorý zhromažuje papier lícom
dolu v správnom poradí.
Použitie režimu ručného podávania
Ak zvolíte v možnosti Zdroje Ručné podávanie, môžete papier
zaklada do zásobníka ručne. Ručné zakladanie papiera je užitočné pri kontrole tlačovej kvality po vytlačení každej strany.
Ak dôjde ku vzpriečeniu papiera zo zásobníka, zakladajte papier
do zásobníka po jednom liste.
1
Zakladajte tlačový materiál do zásobníka tlačenou stranou
hore.
POZNÁMKY:
· Ak tlačíte nepretržite veké množstvo stránok, môže dôjs
k dočasnému zahriatiu povrchu výstupného zásobníka. Nedotýkajte sa jeho povrchu a zamedzte najmä prístupu detí k tlačiarni.
· Do výstupného zásobníka s môže zmesti až 100 listov papiera.
Listy odoberajte, aby sa zásobník nepreplnil.
Nastavte zarážku podávača poda formátu materiálu tak, aby
ste papier nezohli.
2
Ke tlačíte dokument, musíte zvoli Ručné podávanie pre
Zdroj zo softwarovej aplikácie, a potom zvoli správny formát
papiera a jeho druh. Podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
3
Stlačte tlačidlo
Zakladanie papiera
Správne založenie papiera pomôže zabráni vzpriečeniu papiera
v tlačiarni a zaistí bezproblémovú tlač. Nevyahujte zásobník
v priebehu tlačovej úlohy. Môže tak dôjs ku vzpriečeniu papiera.
Prijatené kapacity papiera pre zásobník pozri „Typ a kapacity“ na
strane 3.1.
na tlačiarni pre zahájenie podávania.
POZNÁMKA: Ak nestlačíte tlačidlo po oneskorení, papier sa automaticky nasunie do tlačiarne.
Použitie zásobníka
Do zásobníka sa môže zmesti maximálne 150 listov nenatieraného papiera formátu A4 alebo Letter. Môže sa tiež zmesti 1 list
špeciálneho materiálu, napr. pohadníc, obálok, štítkov a fólií.
4
Zaháji sa tlač.
5
Ak tlačíte viac stránok, založte alší list potom, čo sa prvý list
vytlačí, a stlačte tlačidlo
blika zeleno.
Papier založíte tak, že vytiahnete zásobník a vložíte papier tlačenou stranou hore.
, pokia nebude kontrolka
Tento krok opakujte pre každú tlačenú stránku.
Podrobnosti o zakladaní papiera do zásobníka pozri „Zakladanie
papiera“ na strane 2.3.
3.2
Použitie tlačových materiálov
Tlač na štítok:
Tlač na špeciálne tlačové materiály
1
Stlačte vodidlo dĺžky papiera a posuňte ho na plnú dĺžku.
2
Založte list so štítkami do zásobníka tlačenou stranou hore
a hornou, krátkou stranou ako prvou. Nastavte vodidlá tak,
aby lícovali s dĺžkou a šírkou štítku.
3
Ke budete tlači, nastavte zdroj papiera na Ručné podávanie
a typ papiera na Štítky a zvote príslušný formát v softwarovej
aplikácii. Podrobnosti pozri čas Sekcie softwaru.
Tlač na obálky
· Používajte len obálky odporúčané pre vašu tlačiareň. Pred založením obálok do podávača sa uistite, že sú nepoškodené
a nelepia sa k sebe.
· Nevkladajte do podávača obálky, na ktorých sú známky.
· Nikdy nepoužívajte obálky so sponkami, západkami, okienkami,
kriedovým lemom alebo samolepiace obálky.
Tlač na obálku:
1
2
Stlačte vodidlo dĺžky papiera a posuňte ho na plnú dĺžku.
Založte obálku do zásobníka stranou s chlopňou dolu.
Strana obálky s miestom pre známku vstupuje do tlačiarne ako
prvá.
3
Posuňte vodidlo dĺžky papiera tak, aby sa zahka dotýkalo
konca sady papiera.
4
Posuňte vodidlo šírky papiera k hrane obálky tak, aby sa obálka nezohla.
Tlač na fólie
· Po vytiahnutí zo zariadenia položte transparentné fólie na rovný
povrch.
· Nenechávajte transparentné fólie po dlhú dobu v zásobníku
papiera. Mohol by sa na nich usadi prach a nečistoty, čo by
mohlo spôsobi nerovnomernú tlač.
· Ak chcete predís zašpineniu transparentných fólií a kriedového
papiera odtlačkami prstov, zaobchádzajte s týmto materiálom
opatrne.
· Ak chcete zabráni vyblednutiu, nevystavujte vytlačené transparentné fólie dlhotrvajúcemu slnečnému svetlu.
POZOR: Ak tlačíte 20 obálok po sebe, povrch horného krytu sa
môže zahria. Bute opatrní.
5
Tlač na fóliu:
Ke budete tlači, nastavte zdroj papiera na Ručné podávanie
a typ papiera na Obálka a zvote príslušný formát v softwarovej
aplikácii. Podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
Tlač na štítky
1
Stlačte vodidlo dĺžky papiera a posuňte ho na plnú dĺžku.
2
Založte list fólie do zásobníka tlačenou stranou hore a hornou, krátkou stranou ako prvou. Nastavte vodidlá tak, aby
lícovali s dĺžkou a šírkou fólie.
3
Ke budete tlači, nastavte zdroj papiera na Ručné podávanie
a typ papiera na Priehadné fólie a zvote príslušný formát
v softwarovej aplikácii. Podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
· Používajte len štítky odporúčané pre vašu tlačiareň.
· Overte, či lepiaci materiál štítkov vydrží tavnú teplotu 180 ˚C po
dobu 0,1 sekundy.
· Uistite sa, že medzi štítkami sa nevyskytuje žiadny exponovaný
lepivý materiál. Exponované miesta môžu spôsobi odlepovanie
štítkov počas tlače, čo môže spôsobi vzpriečenie papiera. Exponované lepidlo môže tiež poškodi súčasti vašej tlačiarne.
· Nikdy netlačte na rovnaký list so štítkami viac než raz, ani
netlačte na list čiastočne bez štítkov.
· Nepoužívajte štítky, ktoré sa oddeujú od pokladu alebo sú pokrčené alebo akokovek poškodené.
· Aby sa štítky nelepili k sebe, nestohujte tlačené listy so štítkami
na seba po vytlačení.
3.3
Použitie tlačových materiálov
Tlač na predtlačený papier
Tlač na štočok štítkov alebo materiál so
zvláštnym formátom
· Predtlačený papier je taký, ktorý má na sebe určitý druh tlače
pred odoslaním na tlačiareň (napr. papier, ktorý má hore predtlačené logo).
· Pohadnice, (registračné) karty 76 x 127 mm a iné materiály so
zvláštnym formátom je možné tlači na vašej tlačiarni. Minimálny
formát je 76 x 127 mm a maximálny formát je 216 mm x 356 mm.
· Hlavičkový papier sa musí tlači tepelne odolnou farbou, ktorá sa
nerozpustí, nevyparuje alebo neuvoňuje škodlivé emisie pri
vystavení tavnej teplote tlačiarne 180 ˚C po dobu 0,1 sekundy.
· Farba na hlavičkovom papieri musí by nehoravá a nemala by
ma nepriaznivý vplyv na tlačové valce.
· Vždy vkladajte do zásobníka najskôr kratšiu stranu. Ak chcete
tlači na šírku, vyberte túto možnos v softwarovej aplikácii. Vkladanie týchto materiálov najskôr dlhšou stranou môže spôsobi
vzpriečenie papiera.
· Formuláre a hlavičkové papiere by sa mali zabali do nevlhnúceho obalu, aby nedochádzalo ku zmenám počas skladovania.
· Netlačte na materiál menší než 76 mm na šírku a 127 mm na
dĺžku.
· Než založíte predtlačený papier, napr. formuláre alebo hlavičkové papiere, overte, či je farba na papieri suchá. Počas tavného
procesu sa môže mokrá farba stiera z predtlačeného papiera
a zníži kvalitu tlače.
· V softwarovej aplikácii nastavte okraje aspoň 4 mm od okrajov
materiálu.
Tlač na štočky:
Tlač predtlačeného papiera:
1
Stlačte vodidlo dĺžky papiera a posuňte ho na plnú dĺžku.
1
Stlačte vodidlo dĺžky papiera a posuňte ho na plnú dĺžku.
2
2
Založte hlavičkové papiere do zásobníka tlačenou stranou
hore a horným a kratším okrajom ako prvé. Nastavte vodidlá tak, aby lícovali s okrajom sady papierov.
Založte tlačový materiál do zásobníka tlačenou stranou hore
a najskôr kratším okrajom. Nastavte vodidlá tak, aby lícovali
s dĺžkou a šírkou materiálu.
POZNÁMKA: Ak dochádza ku vzpriečeniu pri podávaní štočkov,
papier otočte a skúste to znova.
3
Ke budete tlači, nastavte zdroj papiera na Ručné podávanie
a typ papiera na Predtlačený papier a zvote príslušný formát
v softwarovej aplikácii. Podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
3
Ke budete tlači, nastavte zdroj papiera na Ručné podávanie
a zvote príslušný formát a typ papiera v softwarovej aplikácii.
Podrobnosti pozri čas Sekcia softwaru.
Ak nie je formát tlačového materiálu uvedený v okne Formát
na karte Papier, klepnite na tlačidlo Vlastné a nastavte formát
ručne.
3.4
Použitie tlačových materiálov
4
Základná tlač
Tlač dokumentu
V tejto kapitole sú popísané bežné tlačové úlohy.
Táto tlačiareň umožňuje tlač z rôznych aplikácií Windows, z počítača Macintosh alebo zo systému Linux. Presné kroky pre tlač
dokumentu sa môžu líši v závislosti na použitej aplikácii.
· Tlač dokumentu
· Zrušenie tlačovej úlohy
Podrobnosti o tlači pozri čas Sekcia softwaru.
Zrušenie tlačovej úlohy
Ak čaká tlačová úloha vo fronte alebo tlačovom radiči, ako je napríklad skupina Tlačiarne v systéme Windows, zrušte tlačovú úlohu
nasledujúcim spôsobom:
1
V systéme Windows klepnite na tlačidlo Štart.
2
Pre Windows 98/NT 4.0/2000/Me zvote Nastavenie a potom
Tlačiarne.
Pre Windows XP/2003 zvote Tlačiarne a faxy.
3
Poklepte na ikonu Xerox Phaser 6110 Series.
4
Z ponuky Dokument zvote Zruši tlač (Windows 98/Me) alebo
Zruši (Windows NT 4.0/2000/XP/2003).
POZNÁMKA: Do tohto okna sa môžete tiež dosta jednoduchým
poklepaním na ikonu tlačiarne v dolnom pravom rohu plochy
Windows.
Aktuálnu úlohu je možné tiež zruši tlačidlom
paneli tlačiarne.
4.1
Základná tlač
na ovládacom
5
Údržba tlačiarne
Výmena spotrebného materiálu
V tejto kapitole sú informácie o údržbe tlačiarne a kaziet s tonerom.
Čas od času musíte vymeni tieto položky, aby ste udržali najvyšší
výkon tlačiarne a predišli problémom s kvalitou tlače v dôsledku
opotrebovaných dielov.
Tato kapitola zahrňuje:
· Tlač stránky s konfiguráciou
Nasledujúce položky by sa mali vymeni po vytlačení určitého
počtu stránok alebo po skončení životnosti jednotlivého dielu. Na
počítači sa objaví okno programu Monitor stavu, v ktorom sa zobrazí, ktorú položku je nutné vymeni. Pozri nasledujúcu čas
· Výmena spotrebného materiálu
· Zaobchádzanie s kazetami s tonerom
· Výmena kaziet s tonerom
· Výmena zobrazovacej jednotky
· Výmena odpadovej nádoby tonera
Položka
Vytlačené stránky
Číslo dielu
· Čistenie tlačiarne
Pozri
strana
Kazeta s čiernym tonerom
cca 2 000 stránok*
106R01203
5.3
Tlač stránky s konfiguráciou
Kazeta s farebným tonerom
cca 1 000 stránok*
106R01206: Červená
106R01205: Modrá
106R01204: Žltá
5.3
Z ovládacieho panela tlačiarne môžete vytlači stránku s konfiguráciou. Na konfiguračnej strane uvidíte aktuálne nastavenia, ktoré
vám pomôžu pri odstraňovaní problémov.
Zobrazovacia
jednotka
cca 20 000 čiernych
stránok alebo cca 12 500
farebných stránok
108R00721
5.4
Tlač stránky s konfiguráciou:
Odpadová
nádoba na toner
cca 5 000 obrázkov**
alebo cca 1 250 stránok
(celofarebný obraz 5 %)
108R00722
5.4
Zdvíhací valec
cca 100 000 stránok
Fixačná jednotka
cca 100 000 čiernych
stránok alebo 50 000
farebných stránok
Obráte sa na autorizovaný
servis.
Valec T2
cca 100 000 stránok
ITB
cca 100 000 čiernych
stránok alebo 25 000
farebných stránok
V režime Ready stlačte a držte tlačidlo
po dobu 5 sekúnd.
na ovládacom paneli
Vytlačí sa stránka s konfiguráciou.
*
**
Priemerný počet stránok formátu A4 alebo Letter pri pokrytí 5 % jednotlivých farieb na každej
stránke. Podmienky používania a vzory tlače môžu spôsobi odlišnos výsledkov.
Počet obrázkov na základe jednej farby na každej stránke. Ak tlačíte dokumenty v plnej farbe
(azúrová, fialová, žltá, čierna), životnos položky sa skráti o 25 %.
Ak chcete zakúpi náhradné diely, kontaktujte svojho predajcu
firmy Xerox alebo predajňu, kde ste tlačiareň zakúpili. Vemi odporúčame, aby diely inštaloval školený servisný profesionál, okrem
kaziet s tonerom (pozri 5.3), zobrazovacej jednotky (pozri 5.4)
a odpadovej nádoby na toner (pozri 5.4).
Ak používate znova naplňované kazety s tonerom, kvalita tlače sa
môže zníži.
5.1
Údržba tlačiarne
Rozloženie tonera:
Zaobchádzanie s kazetami s tonerom
1
Otvorte predný kryt.
2
Vytiahnutím vyberte príslušnú kazetu s tonerom z tlačiarne.
3
Držte kazetu s tonerom a mierne s ňou kolíšte zo strany na
stranu, aby sa rozložil toner.
Skladovanie kaziet s tonerom
Najlepšie výsledky z kazety s tonerom dosiahnete dodržaním
nasledujúcich pokynov:
· Nevyahujte kazety s tonerom z obalu, pokia ich nebudete
potrebova.
· Neplňte znova kazety s tonerom. Záruka na tlačiareň nepokrýva škody spôsobené repasovaným zásobníkom tonera.
· Zásobníky tonera uskladňujte v rovnakom prostredí, ako je umiestnená tlačiareň.
· Aby nedošlo k poškodeniu kaziet s tonerom, nevystavujte ich
svetlu na dlhšiu dobu než niekoko minút.
Doba životnosti kazety s tonerom
Životnos kazety s tonerom záleží na množstve tonera, ktoré je
potrebné pre vykonanie tlačovej úlohy. Pri tlači textu s pokrytím 5
% vydrží kazeta s tonerom priemerne 2 000 stránok čiernobielej
tlače a 1 000 stránok farebnej tlače.
Opätovné rozloženie tonera
Ke je v kazete málo tonera, môžu sa objavi vyblednuté alebo
svetlé plochy. Je tiež možné, že farebné obrazy môžu by tlačené
nesprávnymi farbami z dôvodu chybného miešania farieb tonera,
ke v niektorej kazete je málo farebného tonera. Na počítači sa
objaví okno programu Monitor stavu, ktorý vám oznámi, v ktorej
kazete je málo farebného tonera. Tiež ke bliká kontrolka tonera na
ovládacom paneli poda príslušnej farby, je málo tonera v kazete.
Tlačiareň môže pokračova v tlači s aktuálnou kazetou s tonerom,
pokia sa neobjaví okno programu Monitor stavu na počítači
a neoznámi vám, aby ste vymenili kazetu.
Dočasne môžete zlepši kvalitu tlače novým rozložením tonera.
5.2
Údržba tlačiarne
4
Uchopte kazetu s tonerom a vyrovnajte ju s príslušným otvorom vo vnútri tlačiarne. Vložte ju spä do otvoru, až zaklapne
na miesto.
2
Otvorte predný kryt.
3
Vytiahnutím vyberte príslušnú kazetu s tonerom z tlačiarne.
4
Vytiahnite z obalu novú tonerovú kazetu.
5
Držte kazetu s tonerom a mierne s ňou kolíšte zo strany na
stranu, aby sa rozložil toner.
POZNÁMKA: Ak sa toner dostane na odev, zotrite ho suchou handričkou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by spôsobila
preniknutie tonera do tkaniny.
5
Uzatvorte predný kryt. Uistite sa, že kryt je bezpečne uzatvorený.
Výmena kaziet s tonerom
Tlačiareň používa štyri farby a má pre každú z nich inú kazetu
s tonerom: žltú (Y), červenú (M), modrú (C) a čiernu (K).
Ke svieti na ovládacom paneli kontrolka tonera označujúca jednotlivú kazetu s tonerom poda farby a kontrolka
svieti červeno, kazeta s tonerom je úplne vyčerpaná. Tlačiareň prestane tlači.
Tiež sa na počítači objaví okno programu Monitor stavu a oznámi
vám, aby ste vymenili kazetu.
Výmena kazety s tonerom:
1
Vypnite tlačiareň a počkajte niekoko minút, než tlačiareň
vychladne.
5.3
Údržba tlačiarne
6
Vytiahnite ochrannú fóliu z kazety.
Výmena zobrazovacej jednotky
Životnos zobrazovacej jednotky je približne 20 000 stránok čiernobielej tlače a 12 500 stránok farebnej tlače. Po vypršaní životnosti
zobrazovacej jednotky sa na počítači objaví okno programu
Monitor stavu s uvedením, že zobrazovaciu jednotku je treba
vymeni.
Kontaktujte prosím svojho miestneho autorizovaného obchodného
zástupcu firmy Xerox, autorizovaného predajcu firmy Xerox alebo
poskytovatea služieb firmy Xerox, ak chcete získa a nainštalova
tento diel. Váš miestny zástupca alebo poskytovate služieb môže
tento diel vymeni za vás alebo ho možno budete musie vymeni
sami. Ak ho potrebujete vymeni.
POZNÁMKA: Ak sa toner dostane na odev, zotrite ho suchou handričkou a odev vyperte v studenej vode. Horúca voda by spôsobila
preniknutie tonera do tkaniny.
7
Uchopte kazetu s tonerom a vyrovnajte ju s príslušným otvorom vo vnútri tlačiarne. Vložte ju spä do otvoru, až zaklapne
na miesto.
Výmena odpadovej nádoby tonera
Životnos odpadovej nádoby tonera je cca 1 250 stránok pre celofarebný obraz 5 % alebo 5 000 stránok pre farbu. Po vypršaní
životnosti odpadovej nádoby tonera sa na počítači objaví okno
programu Monitor stavu s uvedením, že odpadovú nádobu tonera
je treba vymeni.
Výmena odpadovej nádoby tonera:
8
1
Vypnite tlačiareň a počkajte niekoko minút, než tlačiareň
vychladne.
2
Otvorte predný kryt.
3
Pomocou rukoväte vytiahnite odpadovú nádobu tonera
z tlačiarne.
Uzatvorte predný kryt. Uistite sa, že je kryt bezpečne uzatvorený, a potom tlačiareň zapnite.
POZOR: Ak nie je predný kryt úplne uzatvorený, tlačiareň nebude
tlači.
POZNÁMKA: Pri tlači textu s pokrytím 5 % poda môžete predpoklada životnos kazety s tonerom asi 2 000 stránok čiernobielej tlače
a 1 000 stránok farebnej tlače.
5.4
Údržba tlačiarne
8
POZNÁMKA: Položte odpadovú nádobu tonera na rovnú plochu, aby
Pevne zatvorte predný kryt.
toner neunikol.
4
Odstráňte kryt nádoby z avej strany nádoby, ako je zrejmé
z obrázka, a použite ju na uzatvorenie otvoru odpadovej nádoby tonera.
POZOR: Nádobu nenakláňajte ani neprevracajte.
POZOR: Ak nie je predný kryt úplne uzatvorený, tlačiareň nebude
5
Vytiahnite z obalu novú odpadovú nádobu tonera.
tlači.
6
Otvorte kryt novej odpadovej nádoby tonera a pripevnite ju
k avej strane nádoby pre budúce použitie, ako je vidie na
obrázku.
9
Zapnite tlačiareň.
Čistenie tlačiarne
Počas tlače sa v tlačiarni môžu hromadi čiastočky papiera, toner
a prach. Časom môže táto vrstva spôsobi problémy s kvalitou
tlače, napr. škvrny od tonera alebo mazanie farby. Tlačiareň má čistiaci režim, ktorý môže opravi a zabráni týmto druhom problémov.
7
Čistenie vonkajška tlačiarne
Vložte novú odpadovú nádobu tonera na miesto a potom ju
zatlačte, aby ste zaistili, že je pevne usadená na svojom mieste.
Vyčistite skriňu tlačiarne mäkkou handričkou, ktorá nepúša vlasy.
Tkaninu môžete slabo navlhči vodou, dávajte však pozor, aby
voda nekvapkala na tlačiareň ani do vnútra tlačiarne.
POZOR: Čistenie tlačiarne čistiacimi prostriedkami s vekým obsahom liehu, rozpúšadiel alebo iných silných látok môže skriňu
odfarbi alebo spôsobi trhliny.
Čistenie vnútra tlačiarne
5.5
Údržba tlačiarne
1
Vypnite tlačiareň a odpojte sieovú šnúru, potom počkajte
niekoko minút, než tlačiareň vychladne.
2
Otvorte predný kryt.
3
Vytiahnite zobrazovaciu jednotku z tlačiarne pomocou rukoväte
v spodnej časti.
4
Povytiahnite hornú rukovä na zobrazovacej jednotke a potom
ju použite pre úplné vytiahnutie z tlačiarne.
5
Pozrite sa do vnútra tlačiarne. Odstráňte prach, čiastočky papiera a uniknutý toner vlhkou, mäkkou handričkou, ktorá nepúša
vlasy.
POZNÁMKA: Po vyčistení nechajte tlačiareň úplne vyschnú.
6
Držte rukovä na zobrazovacej jednotke a zasuňte ju do tlačiarne.
7
Pevne zatvorte predný kryt.
POZOR:
· Nedotýkajte sa zeleného povrchu na zobrazovacej jednotke
rukami alebo žiadnym iným predmetom. Aby ste sa nedotýkali
tohto povrchu, použite rukovä.
· Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch zobrazovacej jednotky.
· Aby nedošlo k poškodeniu zobrazovacej jednotky, nevystavujte
ju svetlu na dlhšiu dobu než niekoko minút. Poda potreby ju
prikryte papierom, aby ste ju chránili.
POZOR: Ak nie je predný kryt úplne uzatvorený, tlačiareň nebude
tlači.
8
5.6
Údržba tlačiarne
Zastrčte sieovú šnúru a zapnite tlačiareň.
6
Riešenie problémov
Zoznam pre odstraňovanie problémov
Táto kapitola poskytuje užitočné informácie ohadne toho, čo robi,
ke počas používania tlačiarne nastane chyba.
Ak tlačiareň nepracuje správne, postupujte poda nasledujúceho
zoznamu. Ak tlačiareň nespĺňa niektorý z bodov, postupujte poda
príslušných pokynov pre odstraňovanie problémov.
Táto kapitola zahrňuje:
· Zoznam pre odstraňovanie problémov
· Riešenie všeobecných problémov s tlačou
· Odstraňovanie problémov so zasekávaním papiera
· Riešenie problémov s kvalitou tlače
· Bežné problémy s Windows
Stav
Riešenie
Uistite sa, že kontrolka
na ovládacom
paneli svieti zeleno a že
v okne programu Monitor
stavu je zobrazené
„Ready“.
· Ak kontrolka
nesvieti, skontrolujte pripojenie sieovej šnúry. Skontrolujte sieový vypínač.
Skontrolujte napájací zdroj zastrčením sieovej
šnúry do inej zásuvky.
· Ak kontrolka
bliká alebo svieti červeno,
vyriešte tieto problémy. Pozri „Chybové hlásenia pre odstraňovanie problémov“ na strane 6.7
alebo kontaktujte servisného zástupcu.
Ak chcete overi, či
tlačiareň podáva papier
správne, vytlačte skúšobnú stránku.
Pozri strana 2.6.
· Ak sa skúšobná stránka nevytlačila, skontrolujte, či je v zásobníku papier.
· Ak sa v tlačiarni vzpriečil papier, prejdite na
„Odstraňovanie problémov so zasekávaním
papiera“ na strane 6.3.
Skontrolujte skúšobnú
stránku, ak je správne
vytlačená.
Ak je problém s kvalitou tlače, prejdite na „Riešenie
problémov s kvalitou tlače“ na strane 6.5.
Vytlačením krátkeho
dokumentu zo softwarovej aplikácie si overte,
či je tlačiareň pripojená
k počítaču a či je komunikácia v poriadku.
· Ak stránka nejde vytlači, skontrolujte prepojenie tlačiarne a počítača.
· Skontrolujte tlačovú frontu tlačiarne alebo
obslužnú aplikáciu tlačiarne a presvedčite sa, či
nebola tlač pozastavená.
· Skontrolujte softwarovú aplikáciu, aby ste sa
uistili, že používate správny ovládač tlačiarne
a komunikačný port. Ak je stránka prerušená
počas tlače, prejdite na „Riešenie všeobecných
problémov s tlačou“ na strane 6.2.
Ak po absolvovaní kontrolného zoznamu nie je
problém s tlačiarňou
odstránený, postupujte
poda nasledujúcich
pokynov pre riešenie
problémov.
· Pozri „Riešenie všeobecných problémov s tlačou“
na strane 6.2.
· Pozri „Riešenie problémov s kvalitou tlače“ na
strane 6.5.
· Pozri „Bežné problémy s Windows“ na strane
6.8.
· Pozri „Všeobecné problémy pri počítačoch
Macintosh“ na strane 6.8.
· Pozri „Všeobecné problémy s operačným systémom Linux“ na strane 6.8.
· Všeobecné problémy pri počítačoch Macintosh
· Všeobecné problémy s operačným systémom Linux
6.1
Riešenie problémov
Problém
Riešenie všeobecných problémov
s tlačou
Pri problémoch s ovládaním tlačiarne pozri tabuka s navrhovanými
riešeniami.
Problém
Tlačiareň
netlačí.
Možná príčina
Možná príčina
Tlačiareň
netlačí.
(pokračovanie)
Ovládač tlačiarne je
možno nesprávne
nainštalovaný.
Znova nainštalujte ovládač tlačiarne;
pozri čas Sekcia softwaru. Skúste
vytlači skúšobnú stránku.
Tlačiareň zlyhala.
Skontrolujte diódu LED na kontrolnom paneli a zistite, či nehlási systémovú chybu.
Tlačiareň
si neberie
papier.
Papier nebol správne
založený.
Odstráňte papier zo zásobníka
a vložte ho správne.
Skontrolujte, či sú vodidlá papiera
správne nastavené.
V zásobníku je príliš
mnoho papiera.
Odstráňte zo zásobníka nadbytočný
papier.
Papier je príliš hrubý.
Používajte len papier, ktorý zodpovedá špecifikáciám tlačiarne.
Úloha môže by vemi
zložitá.
Znížte zložitos stránky (stránok)
alebo skúste upravi nastavenie
kvality tlače.
Upravte nastavenie kvality tlače,
napr. znížením rozlíšenia.
Ak je rozlíšenie nastavené na
Najlepšie, zmeňte ho na Normálne
alebo Koncept. Pozri sekcia
Software.
Tlačiareň tlačí na papier formátu A4
rýchlosou 16 str./min. v čiernobielom režime a 4 str./min. vo
farebnom režime.
Pri použití Windows
98/Me môže by
nesprávne nastavenie
tlačového programu.
Z ponuky Štart zvote Nastavenie
a Tlačiarne. Klepnite pravým tlačidlom na ikonu tlačiarne Xerox Phaser
6110 Series, vyberte Vlastnosti,
klepnite na kartu Podrobnosti
a potom vyberte tlačidlo Nastavenie
tlače na pozadí. Zvote požadované
nastavenie tlačového programu.
Nastavenie orientácie
papiera môže by
nesprávne.
Zmeňte nastavenie orientácie
papiera. Podrobnosti pozri čas
Sekcia softwaru.
Formát papiera
a nastavenie formátu
papiera sa líšia.
Presvedčite sa, či formát papiera
v nastavení ovládača tlačiarne zodpovedá formátu papiera v zásobníku.
Alebo overte, či formát papiera v nastavení ovládača tlačiarne zodpovedá
výberu papiera v nastaveniach
používanej softwarovej aplikácie.
Riešenie
Tlačiareň nemá zdroj
energie.
Skontrolujte, či je správne pripojená
prívodná napájacia šnúra.
Skontrolujte spínač a zdroj energie.
Tlačiareň nie je
nastavená ako
východisková
tlačiareň.
Skontrolujte na
tlačiarni nasledujúce:
Zvote Xerox Phaser 6110 Series
ako východiskovú tlačiareň.
· tlačiarne nie je uzatvorený.
· Zatvorte kryt tlačiarne.
· Došlo k zaseknutiu
papiera.
· Odstráňte zaseknutý papier.
Pozri 6.3.
· V tlačiarni nie je
papier.
· Založte papier. Pozri 2.3.
· Kazeta s tonerom
nie je nainštalovaná.
· Vložte kazetu s tonerom. Pozri 5.3.
Tlačiareň môže by
v režime ručného
podávania a nemá
papier.
Skontrolujte správu v okne programu
Monitor stavu, založte papier do
zásobníka a stlačte tlačidlo
na
ovládacom paneli.
Prepojovací kábel
medzi počítačom
a tlačiarňou nie je
správne zapojený.
Odpojte kábel tlačiarne a znova ho
zapojte.
Prepojovací kábel
medzi tlačiarňou
a počítačom je
chybný.
Ak je to možné, pripojte kábel
k inému počítaču, ktorý funguje
správne, a pokúste sa vytlači úlohu.
Skúste tiež použi iný kábel
k tlačiarni.
Ke odhalíte príčinu problémov,
odstráňte ju. Ak sa vyskytne chyba
systému tlačiarne, kontaktujte servisného zástupcu.
Port nie je správne
nastavený.
Skontrolujte nastavenie tlačiarne vo
Windows a uistite sa, že tlačová
úloha bola odoslaná na správny port.
Ak má počítač viac než jeden port,
uistite sa, že je tlačiareň zapojená do
toho správneho.
Tlačiareň môže by
nesprávne nakonfigurovaná.
Skontrolujte vlastnosti tlačiarne
a presvedčite sa, či sú všetky
možnosti tlače nastavené správne.
Riešenie
Tlačová
úloha sa
spracováva
neobvykle
pomaly.
Polovica
strany je
prázdna.
6.2
Riešenie problémov
Problém
Papier sa
stále
zasekáva.
Tlačiareň
tlačí, ale text
je zlý,
prekrútený
alebo
nekompletný.
Možná príčina
Riešenie
Problém
V zásobníku je príliš
mnoho papiera.
Odstráňte zo zásobníka nadbytočný
papier.
Skontrolujte, či sú vodidlá papiera
správne nastavené.
Pri prvom
použití je cíti
z tlačiarne
zvláštny pach.
Je používaný
nesprávny typ papiera.
Používajte len papier, ktorý zodpovedá špecifikáciám tlačiarne.
Vo vnútri tlačiarne
môžu by zvyšky
papiera.
Po otvorení predného krytu vytiahnite zobrazovaciu jednotku a potom
odstráňte zvyšky papiera.
Kábel od tlačiarne je
uvonený alebo chybný.
Odpojte a znova pripojte kábel od
tlačiarne. Vytlačte úlohu, ktorú ste
už skôr úspešne vytlačili. Ak je to
možné, zapojte kábel od tlačiarne
k inému počítaču a skúste vytlači
úlohu, pri ktorej viete, že funguje.
Nakoniec vyskúšajte nový kábel
tlačiarne.
Bol zvolený nesprávny
ovládač tlačiarne.
Skontrolujte v ponuke, či je v nastavení vybraná správna tlačiareň.
Softwarová aplikácia
funguje nesprávne.
Pokúste sa úlohu vytlači z inej
aplikácie.
Operačný systém
nepracuje správne.
Ukončite systém Windows a reštartujte počítač. Vypnite tlačiareň
a znova ju zapnite.
Kazeta s tonerom je
chybná alebo v nej nie
je toner.
Rozložte toner: Pozri strana 5.2.
Poda potreby vymeňte kazetu
s tonerom.
Súbor obsahuje
prázdne stránky.
Skontrolujte súbor a presvedčite sa,
či neobsahuje prázdne stránky.
Niektoré diely tlačiarne
môžu by chybné.
Kontaktujte zástupcu servisu.
Pri použití
systému
Windows 98
sa obrázky
netlačia
správne
z programu
Adobe
Illustrator.
Nastavenie softwarovej
aplikácie je nesprávne.
Zvote Načíta ako bitový obrázok
v okne Pokročilé možnosti okna
vlastností grafiky. Vytlačte úlohu
znova.
Kvalita tlače
fotografií nie
je dobrá.
Obrázky nie
sú jasné.
Rozlíšenie je nastavené na Normálne
alebo Koncept.
Zmeňte rozlíšenie na Najlepšie
a vytlačte úlohu znova.
Rozlíšenie fotografie je
vemi nízke.
Ak zväčšíte vekos fotografie v softwarovej aplikácii, rozlíšenie sa zníži.
Zmenšite vekos fotografie.
Stránky sa
tlačia, ale sú
prázdne.
Možná príčina
Olej použitý na
ochranu zapekacej
jednotky sa vyparuje.
Riešenie
Po vytlačení cca 100 farebných
stránok pach zmizne. Je to dočasný
problém.
Odstraňovanie problémov so
zasekávaním papiera
POZNÁMKA: Pri odstraňovaní papiera vzpriečeného v tlačiarni vždy,
ak je to možné, ahajte papier v smere normálneho posunu, aby
ste nepoškodili vnútorné diely. Vždy ahajte papier pevne a rovnomerne, netrhajte ho. Ak sa papier trhá, zaistite, aby všetky kúsky
papiera boli odstránené, inak sa papier vzprieči znova.
Ak sa papier zasekne, LED dióda
na kontrolnom paneli svieti
červeno. Nájdite a odstráňte zaseknutý papier.
Aby ste obnovili tlač po odstránení vzpriečeného papiera, musíte
otvori a zatvori predný kryt alebo zadný kryt.
1
Vytiahnite zásobník z tlačiarne a odstráňte zaseknutý papier.
Ak nemôžete nájs zaseknutý papier, prejdite k alšiemu kroku.
6.3
Riešenie problémov
2
Aby ste odstránili zaseknutý papier, otvorte zadný kryt.
5
3
Opatrne vytiahnite papier tak, že za neho zaahajte (pozri ilustrácia). Väčšinou je možné vzpriečený papier takto odstráni.
POZOR: Nedotýkajte sa zapekacej jednotky pod vnútorným krytom.
Podržte vnútorný kryt otvorený a opatrne z tlačiarne vytiahnite
uviaznutý papier. Vnútorný kryt sa potom zatvorí automaticky.
Je horúci a mohol by spôsobi popáleniny! Prevádzková teplota
zapekacej jednotky je 180 ˚C. Pri vyahovaní papiera z tlačiarne
bute opatrní.
6
Uzatvorte horný kryt. Uistite sa, že je pevne uzatvorený.
7
Tlač obnovíte otvorením a zatvorením zadného krytu alebo
predného krytu.
Ak nemôžete nájs zaseknutý papier alebo ak kladie papier
odpor pri odstraňovaní, prestaňte za neho aha a pristúpte
k alšiemu kroku.
POZNÁMKA: Ak sa papier trhá, zaistite, aby všetky kúsky papiera
boli z tlačiarne odstránené.
4
Zatvorte zadný kryt a otvorte horný kryt.
6.4
Riešenie problémov
Tipy pre zamedzenie zasekávania papiera
Riešenie problémov s kvalitou tlače
Väčšinou je možné zaseknutiu papiera predchádza výberom
správneho typu papiera. Ak sa papier zasekne, postupujte poda
krokov uvedených v „Odstraňovaní problémov so zasekávaním
papiera“ na strane 6.3.
Kvalitu tlače môžu zníži nečistoty vo vnútri tlačiarne alebo
nesprávne založený papier. Riešenie problémov pozri tabuka.
· Dodržujte postup na strane 3.2. Uistite sa, že nastavitené
vodiče sú v správnej polohe.
Problém
Svetlá alebo
vyblednutá tlač
· Nepřeplňujte zásobník papiera.
· Neodstraňujte papier zo zásobníka v dobe, ke prebieha tlač.
· Vyrovnajte, vejárovito prelistujte a narovnajte papier, než ho vložíte do zásobníka.
AaBbCc
AaBb
Cc
AaBb
Aa
BbCc
Cc
AaBb
Aa
BbCc
Cc
AaBb
Aa
BbCc
Cc
AaBb
Aa
BbCc
Cc
· Nepoužívajte zhúžvaný, vlhký ani vemi pokrútený papier.
· Nezakladajte do zásobníka zároveň rôzne druhy papiera.
· Používajte len odporúčané tlačové materiály. Pozri „Technické
špecifikácie papiera“ na strane 8.1.
· Skontrolujte, či sú papiere v zásobníku vložené lícom hore.
Škvrny od tonera
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Slepé miesta
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Vertikálne čiary
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
6.5
Riešenie problémov
Riešenie
Ak sa objaví vertikálny biely pruh alebo vyblednutá
plocha na stránke:
· Množstvo tonera je nedostatočné. Životnos tonera
môžete dočasne predĺži. Pozri „Opätovné rozloženie tonera“ na strane 5.2. Ak to neviedlo ku zvýšeniu
kvality tlače, nainštalujte nový zásobník tonera.
· Papier nesplňuje uvedené požiadavky (napríklad je
príliš vlhký alebo hrubý). Pozri „Technické špecifikácie papiera“ na strane 8.1.
· Kombinácia vyblednutej tlače a fakov môže znamena, že tlačiareň je treba vyčisti. Pozri strana 5.5.
Papier možno nesplňuje špecifikácie (napríklad je príliš
vlhký alebo hrubý). Pozri „Technické špecifikácie
papiera“ na strane 8.1.
Ak sa na stránke náhodne vyskytujú väčšinou guaté
vyblednuté oblasti:
· List papiera môže by defektný. Pokúste sa úlohu
znova vytlači.
· Vlhkos papiera nie je rovnomerná alebo sú na povrchu papiera vlhké škvrny. Skúste odlišnú značku
papiera. Pozri „Technické špecifikácie papiera“ na
strane 8.1.
· Výrobná dávka papiera je zlá. Vinou výrobného procesu neabsorbujú niektoré oblasti toner. Vyskúšajte
iný typ alebo inú značku papiera.
· Zásobník tonera môže by poškodený. Pozri Opakujúce sa vertikálne defekty na alšej strane.
· Ak nedôjde k odstráneniu týchto problémov pomocou
uvedených krokov, kontaktujte servisného zástupcu.
Ak sa na stránke objavujú čierne vertikálne pruhy:
· Zobrazovacia jednotka je pravdepodobne poškriabaná. Vytiahnite zobrazovaciu jednotku a nainštalujte
novú. Pozri strana 5.3.
Biele zvislé čiary na stránke môžu ma nasledujúcu
príčinu:
· Vyčistite vnútro tlačiarne. Pozri „Čistenie vnútra tlačiarne“ na strane 5.5. Ak problémy pretrvávajú,
vymeňte zobrazovaciu jednotku za novú.
Pozri strana 5.3.
Problém
Riešenie
Farebné a čierne
pozadie
Ak už sú tiene v pozadí neprijatené, nižšie uvedené
postupy môžu tento problém vyrieši.
· Prejdite na papier s nižšou gramážou. Pozri „Technické špecifikácie papiera“ na strane 8.1.
· Skontrolujte prostredie tlačiarne, vemi suché (nízka
vlhkos), alebo vemi vlhké (vyššie než 80 % relatívnej vlhkosti) podmienky môžu zvýši intenzitu tieňov
na pozadí.
· Vytiahnite starú kazetu s tonerom a nainštalujte
novú.
Vychýlenie
stránky
Toner špiní
· Vyčistite vnútro tlačiarne. Pozri „Čistenie vnútra tlačiarne“ na strane 5.5.
· Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pozri „Technické
špecifikácie papiera“ na strane 8.1.
· Vytiahnite zobrazovaciu jednotku a nainštalujte
novú. Pozri „Výmena zobrazovacej jednotky“ na
strane 5.4.
Skrútenie či
zvlnenie
· Uistite sa, že papier je riadne umiestnený v zásobníku.
· Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Skrútenie papiera
môže by spôsobené vysokou teplotou i vysokou
vlhkosou. Pozri „Technické špecifikácie papiera“
na strane 8.1.
· Otočte v zásobníku sadu papierov. Môžete tiež
papier v zásobníku otoči o 180˚.
Opakujúce sa
vertikálne defekty
Ak sa stopy objavujú na tlačenej strane v pravidelných
intervaloch:
· Vyčistite vnútro tlačiarne. Pozri „Čistenie vnútra tlačiarne“ na strane 5.5. Po vyčistení vnútra tlačiarne,
ak problém pretrváva, nainštalujte novú kazetu
s tonerom príslušnej farby. Pozri „Výmena kaziet
s tonerom“ na strane 5.3.
· Na častiach tlačiarne môže by toner. Ak sa defekty
objavia na zadnej strane stránky, problém sa pravdepodobne po pár stránkach napraví sám od seba.
· Môže by poškodená taviaca jednotka. Kontaktujte
zástupcu servisu.
Pokrčený alebo
zhúžvaný papier
· Uistite sa, že papier je riadne umiestnený v zásobníku.
· Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pozri „Technické
špecifikácie papiera“ na strane 8.1.
· Otočte v zásobníku sadu papierov. Môžete tiež
papier v zásobníku otoči o 180˚.
Zadná strana
výtlačkov je
špinavá
· Skontrolujte, či nedošlo k úniku tonera. Vyčistite
vnútro tlačiarne. Pozri „Čistenie vnútra tlačiarne“ na
strane 5.5.
Plne zafarbené
alebo čierne
stránky
· Zásobník tonera je možno nesprávne inštalovaný.
Kazetu vytiahnite a opä ju vložte.
· Kazeta s tonerom môže by poškodená a bude
nutné ju vymeni. Nainštalujte novú kazetu s tonerom.
· Tlačiareň možno vyžaduje opravu. Kontaktujte
zástupcu servisu.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Roztrúsenie
tonera na pozadí
A
Nesprávne tvary
znakov
Problém
AaBbC
AaBbCcc
AaBbC
AaBbCcc
AaBbCc
Roztrúsenie tonera na pozadí je spôsobené
rozložením kúskov tonera na vytlačenej stránke.
· Papier môže by príliš vlhký. Skúste tlači na iný
papier z iného balíka. Neotvárajte balíky papiera,
ak to nie je nutné, aby papier zbytočne neabsorboval príliš vlhkosti.
· Ak sa objaví roztrúsený toner na pozadí na obálke,
zmeňte nastavenie tlače tak, aby ste zabránili tlači
cez oblasti, ktoré majú na druhej strane presahujúce
lemy. Tlač cez tieto lemy môže pôsobi problémy.
· Ak roztrúsený toner pokrýva celú plochu vytlačenej
stránky, pravte rozlíšenie tlače v softwarovej aplikácii alebo v okne vlastnostní tlačiarne.
· Ak tvar znakov nie je správny a písmená sú prehnuté, je papier pravdepodobne príliš klzký. Vyskúšajte iný papier. Pozri „Technické špecifikácie papiera“ na strane 8.1.
· Ak majú znaky nesprávny tvar a sú vlnité, tlačiareň
bude potrebova servisný zásah. Overte, či k tomu
dochádza i na skúšobnej stránke. Pozri strana 2.6.
Kontaktujte servisného zástupcu ohadne servisu.
A
6.6
Riešenie problémov
Riešenie
· Uistite sa, že papier je riadne umiestnený v zásobníku.
· Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pozri „Technické
špecifikácie papiera“ na strane 8.1.
· Zaistite, aby papier alebo iný materiál bol riadne
zavedený do vodičov a tiež aby vodiče neboli voči
balíku papiera príliš tesné či voné.
Problém
Uvonený toner
Prázdne znaky
A
Vodorovné pruhy
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Krútenie
Riešenie
Chybové hlásenia pre odstraňovanie
problémov
· Vyčistite vnútro tlačiarne.
· Skontrolujte typ a kvalitu papiera. Pozri „Technické
špecifikácie papiera“ na strane 8.1.
· Nainštalujte novú kazetu s tonerom. Pozri „Výmena
kaziet s tonerom“ na strane 5.3.
· Ak problém pretrváva, tlačiareň možno vyžaduje
opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
Ke v tlačiarni vznikne chyba, ovládací panel ohlási chybovú správu pomocou kontroliek a v okne programu Monitor stavu sa zobrazí stav tlačiarne alebo chyby. Nižšie vyhadajte svetelnú schému,
ktorá zodpovedá svetelnej schéme tlačiarne, a pre odstránenie
chyby postupujte poda uvedených riešení.
Legenda týkajúca sa stavu LED diód
Dutiny znakov sú biele plochy pri znakoch, ktoré by
mali by plne čierne:
· Možno tlačíte na nesprávnu stranu papiera. Papier
vytiahnite a otočte ho.
· Papier možno nesplňuje požadované špecifikácie.
Pozri strana 8.1.
symbol pre svietiacu zelenú
symbol pre blikajúcu červenú
symbol pre zapnuté
červené svetlo
symbol pre zhasnutú kontrolku
Schéma LED diód
Pri vzniku vodorovných farebných alebo čiernych
fakov alebo pruhov:
Možný problém a riešenie
Blikajúca kazeta s tonerom má málo tonera.
Objednajte novú kazetu s tonerom. Dočasne
môžete zlepši kvalitu tlače novým
rozložením tonera. Pozri „Opätovné
rozloženie tonera“ na strane 5.2.
· Kazeta s tonerom je možno nesprávne nainštalovaná. Kazetu vytiahnite a opä ju vložte.
· Kazeta s tonerom môže by poškodená. Nainštalujte
novú kazetu s tonerom.
· Ak problém pretrváva, tlačiareň možno vyžaduje
opravu. Kontaktujte zástupcu servisu.
Svietiaca kazeta s tonerom je prázdna.
Vytiahnite starý zásobník tonera a nainštalujte nový. Pozri „Výmena kaziet s tonerom“
na strane 5.3.
Ak je vytlačený papier skrútený alebo sa papier nezasúva do tlačiarne:
· Otočte v zásobníku sadu papierov. Môžete tiež
papier v zásobníku otoči o 180˚.
· Svietiaca kazeta s tonerom je úplne vyčerpaná. Vytiahnite starý zásobník tonera
a nainštalujte nový. Pozri „Výmena kaziet
s tonerom“ na strane 5.3.
· Svietiaca kazeta s tonerom je chybná.
Nainštalujte len kazetu s tonerom Xerox
určenú pre Vašu tlačiareň.
· Došlo k zaseknutiu papiera. Riešenie problému pozri „Odstraňovanie problémov so
zasekávaním papiera“ na strane 6.3.
· Je otvorený predný kryt. Uzatvorte predný
kryt.
· V zásobníku nie je papier. Vložte papier
do zásobníka.
· Odpadová nádoba na toner je otvorená
alebo plná. Skontrolujte nádobu.
· V systéme nastali určité problémy. Ak sa
tento problém objavuje, kontaktujte vášho
servisného zástupcu.
6.7
Riešenie problémov
Všeobecné problémy s operačným
systémom Linux
Bežné problémy s Windows
Problém
Možná príčina a riešenie
Počas inštalácie sa
objaví hlásenie „Súbor
je používaný“.
Uzatvorte všetky softwarové aplikácie. Odstráňte
všetok software zo skupiny Po spustení, potom
reštartujte Windows. Preinštalujte ovládač tlačiarne.
Objaví sa hlásenie
„Chyba obecnej
ochrany“, „Výnimka OE“,
„Spool32“, alebo
„Neoprávnená operácia“.
Ukončite všetky ostatné aplikácie, reštartujte
Windows a skúste tlač znova.
Objaví sa správa
„Chyba tlače“, „Chyba
prekročenia časového
limitu tlačiarne“.
Tieto správy sa môžu objavi počas tlače. Nechajte
tlačiareň dokonči tlač. Ak sa správa objaví v pohotovostnom režime alebo po skončení tlače, skontrolujte spojenie a/alebo či vznikla chyba.
POZNÁMKA: Ďalšie informácie o chybových správach Windows nájdete v užívateskej príručke k Microsoft Windows 98/Me/NT 4.0/
2000/2003/XP dodanej k vášmu počítaču.
Všeobecné problémy pri počítačoch
Macintosh
Problém
Možná príčina a riešenie
Tlačiareň netlačí
dokument z programu
Acrobat Reader.
Pre tlač z programu Acrobat Reader by ste mali
zmeni spôsob tlače na Tlači ako obrázok.
Dokument sa vytlačil, ale
tlačová úloha nezmizla
z tlačovej fronty v Mac
OS 10.3.2.
Aktualizujte Mac OS na OS 10.3.3 alebo vyšší.
Problém
Možná príčina a riešenie
Nemôžem zmeni
nastavenie v konfiguračnom nástroji.
Pre zmenu všeobecných nastavení musíte ma práva
administrátora.
Používam desktop
KDE, ale konfiguračný nástroj a LLPR
sa nechce spusti.
Je možné, že nemáte nainštalované knižnice GTK.
Obvykle sú dodávané s väčšinou systémov Linux,
musíte ich však ručne nainštalova. Pozri inštalačná
príručka vašej distribúcie ohadne viac podrobností
týkajúcich sa inštalácie alších balíčkov.
Práve som tento
balíček nainštaloval,
ale nemôžem nájs
záznamy v ponukách
KDE/Gnome.
Niektoré verzie desktopového prostredia KDE či
GNOME môžu vyžadova reštart vašej relácie, aby sa
prejavili vykonané zmeny.
Pri editácii nastavenia tlačiarne sa
objavuje chybové
hlásenie „Some
options are not
selected“.
Niektoré tlačiarne majú konfliktné nastavenie, čo znamená, že niektoré nastavenia pre dve voby nie je
možné vybra zároveň. Ke zmeníte nastavenie
a program tlačiarne zistí taký konflikt, je možnos
konfliktu zmenená na hodnotu „Žiadny výber“. Pred
potvrdením zmien musíte vybra možnos, ktorá nie je
v konflikte.
Nemôžem tlačiareň
nastavi ako implicitnú systémovú
tlačiareň.
V určitých podmienkach nemusí by možné zmeni
východiskovú frontu. To sa stáva pri niektorých
variantoch LPRng, najmä pri posledných systémoch
RedHat, ktoré používajú databázu front „printconf“.
Pri použití printconf sa súbor /etc./printcap automaticky obnoví z databázy tlačiarní spravovaných systémom (obvykle cez príkaz „printtool“) a fronty v /etc./
printcap.local sa pripojí k výslednému súboru.
Východisková fronta v LPRng je definovaná ako prvá
fronta v /etc./printcap, a preto nie je možné, aby
balík Linux zmenil východiskové nastavenie, ke boli
niektoré fronty inak definované pomocou printtool.
Systémy LPD identifikujú východiskovú frontu ako
frontu s názvom „lp“. Takže ak už existuje fronta pod
týmto názvom a ak nemá zástupné meno, nebudete
môc zmeni východiskové nastavenie. Aby ste to
mohli obís, môžete vymaza frontu alebo ju premenova ručne úpravou súboru /etc./printcap.
6.8
Riešenie problémov
Problém
Možná príčina a riešenie
Problém
Nastavenie N-up (Nvyššie) v niektorých
mojich dokumentoch
správne nepracuje.
Funkcia tlač viacerých stránok na jeden list je dosiahnutá cez následné spracovanie dát PostScriptu, ktoré
sú poslané do tlačového systému. Ale také následné
spracovanie môže by adekvátne dosiahnuté len vtedy,
ak sa dáta PostScript prispôsobia konvenciám vytvárania dokumentu aplikácie Adobe. Problémy môžu nasta
pri použití funkcie tlače viacerých stránok na jeden list
a alších funkcií, ktoré používajú následné spracovanie, ak tlačený dokument nie je vyhovujúci.
Používam BSD lpr
(Slackware, Debian,
staršia distribúcia)
a zdá sa, že niektoré
voby vybrané v LLPR
nemajú žiadny účinok.
Systémy Legacy BSD lpr sú charakterizované značným
obmedzením dĺžky reazca voby, ktorý je možné
odovzda do systému tlače. Teda, ak vyberiete určitý
počet rôznych volieb, môže by dĺžka volieb prekročená
a niektoré vaše výbery nebudú odovzdané programom,
ktoré sú zodpovedné za ich vykonanie. Vyberte menej
možností, ktoré sa líšia od východiskových nastavení,
aby ste ušetrili využitie pamäte.
Pokúšam sa vytlači
dokument v režime
Na šírku, ten sa však
tlačí otočený
a orezaný.
Väčšina aplikácií Unix, ktoré ponúkajú vo svojich
tlačových možnostiach vobu orientácie Na šírku,
vygeneruje správny PostScriptový kód, ktorý by mal by
vytlačený tak, ako je. V tom prípade sa musíte uisti, že
ste nechali vobu LLPR na pôvodnom nastavení Na
výšku, aby nedošlo k nežiaducemu otočeniu stránky,
čo by malo za následok chybne orezaný výstup.
Niektoré stránky
vychádzajú z tlačiarne
celé biele (nič na nich
nie je vytlačené) a ja
používam CUPS.
Ak sú dáta odoslané vo formáte EPS (Encapsulated
PostScript), niektoré staršie verzie CUPS (1.1.10
a verzie pred ňou) majú v sebe chybu, ktorá bráni ich
správnemu spracovaniu. Pri prechode LLPR za
účelom tlače software tlačiarne tento problém rieši
konverziou dát do bežného PostScriptu. Ale ak
aplikácia obchádza LLPR a posiela EPS dáta do
CUPS, dokument sa nemusí vytlači správne.
Nemôžem tlači na
tlačiareň SMB
(Windows).
Aby bolo možné konfigurova a použi zdieané
tlačiarne SMB (napr. tlačiarne zdieané na tlačiarni
Windows), musíte ma správne nainštalovaný balík
SAMBA, ktorý túto vlastnos umožňuje. Na vašom
systéme by mal by k dispozícii a pre použitie príkaz
„smbclient“.
Zdá sa, že moja
aplikácia pri spustení
LLPR zamrzne.
Väčšina aplikácií Unix bude očakáva, že príkaz „lpr“
nie je interaktívny, a teda sa okamžite vráti. Pretože
LLPR čaká na vstup od užívatea predtým, než pošle
úlohu do tlače, bude často aplikácia čaka na vrátenie procesu a bude sa tak zda, že je zamrznutá
(nedochádza k obnoveniu jej okien). Toto je normálne a potom, ke užívate opustí LLPR, by mala
aplikácia opä zača fungova.
Akým spôsobom
špecifikujem IP
adresu môjho servera
SMB?
Môže by špecifikovaná v dialógu konfiguračného
nástroja „Prida tlačiareň“, ak nepoužívate systém
tlače CUPS. Bohužia CUPS v súčasnej dobe
neumožňuje špecifikova IP adresu tlačiarní SMB,
takže budete musie prechádza zdroj pri balíku
SAMBA, aby ste mohli tlači.
Možná príčina a riešenie
Niektoré dokumenty
pri tlači vychádzajú
ako biele stránky.
Niektoré CUPS verzie, najmä potom tie dodávané
s Mandrake Linuxom pred verziou 8.1, majú známe
nedostatky, ktoré sa prejavujú pri spracovaní výstupu
PostScript z určitých aplikácií. Skúste vykona aktualizáciu na novšej verzii CUPS (aspoň 1.1.14).
Niektoré RPM balíčky sú pri najpopulárnejších distribúciách poskytované ako pozornos v rámci
tlačového balíka Linux.
Mám CUPS a niektoré voby (napr. tlač
viacerých stránok na
jeden list) sa zdajú
by vždy zapnuté,
i ke ich nevyberiem
v LLPR.
Môžu existova niektoré miestne možnosti definované
vo vašom súbore ~/.lpoptions, ktorý je riadený príkazom lpoptions. Tieto možnosti budú používané vždy,
ak nebudú prepísané nastavením LLPR. Aby ste sa
zbavili všetkých možností pre tlačiareň, spustite
nasledujúci príkaz, ktorý nahradí „tlačiareň“ názvom
fronty: lpoptions -x printer
Nakonfiguroval som
tlačiareň pre tlač
súboru, ale objavilo
sa chybové hlásenie
„Permission denied“.
Väčšina systémov tlače nebude fungova ako superužívate (super user), ale ako zvláštny užívate (special user) (obvykle „lp“). Teda sa uistite, že súbor,
ktorý ste si vybrali pre tlač, je prístupný užívateovi,
ktorý vlastní tlačový manipulačný program (spooler
daemon).
Na mojej tlačiarni
PCL (alebo GDI)
niekedy dostávam
tlač chybových správ
namiesto dokumentu.
Bohužia niektoré aplikácie Unixu môžu vygenerova
nevyhovujúci výstup PostScript, ktorý nemusí by
podporovaný Ghostscriptom alebo samotnou
tlačiarňou v režime PostScript. Môžete sa pokúsi
zachyti výstup do súboru a prezrie si výsledky
pomocou Ghostscriptu (gv alebo ghostview vám to
umožní vykona interaktívne) a pozrie sa, či sa tam
neobjavujú chybové hlásenia. Pretože má však
aplikácia chybu, kontaktujte svojho predajcu softwaru,
aby ste ho informovali o probléme.
Niektoré farebné
obrázky vychádzajú
celé čierne.
Je to známy nedostatok v Ghostscriptu (do GNU
Ghostscript verzia 7.05), ke základný farebný
priestor dokumentu je indexovaný farebný priestor
a je premenený prostredníctvom farebného priestoru
CIE. Pretože Postscript používa farebný priestor CIE
pre systém priraovania farieb, mali by ste vykona
upgrade Ghostscriptu na svojom systéme aspoň na
GNU Ghostscript verzia 7.06 alebo novšia. Poslednú
verziu Ghostscriptu môžete nájs na stránke
www.ghostscript.com.
6.9
Riešenie problémov
7
Použitie tlačiarne v sieti
(len Phaser 6110N)
Nastavenie sieovej tlačiarne
Musíte nastavi sieové protokoly na tlačiarni, aby ste ju mohli
použi ako sieovú tlačiareň. Nastavenie protokolov je možné vykona použitím dodaného sieového programu. Pozri Užívateská
príručka sieovej tlačiarne.
Ak pracujete v zasieovanom prostredí, tlačiareň môže by zdieaná
inými užívatemi siete.
Táto kapitola zahrňuje:
· O zdieaní tlačiarne na sieti
Podporované operačné systémy
· Nastavenie sieovej tlačiarne
POZNÁMKA: Operačné systémy podporované sieovou kartou sa
môžu líši od operačných systémov podporovaných tlačiarňou.
V nasledujúcej tabuke sú sieové prostredia podporované
tlačiarňou.
POZNÁMKA: Ak ste užívate Phaser 6110, môžete pripoji svoju
tlačiareň k sieti len miestne, pre použitie na jedinom počítači.
Položka
O zdieaní tlačiarne v sieti
Ak pracujete v zasieovanom prostredí, môžete pripoji tlačiareň
k sieti.
Miestne zdieaná tlačiareň
Tlačiareň môžete pripoji priamo ku zvolenému počítaču, ktorý sa
v sieti nazýva „hostiteský počítač“. Tlačiareň môžu potom zdiea
iní užívatelia siete prostredníctvom sieového pripojenia tlačiarne
systému Windows 98/ Me/XP/NT 4.0/2000/2003.
Požiadavky
Sieové rozhranie
Ethernet 10/100 Base-TX (standard)
Sieový operačný
systém
· Windows 98/Me/NT 4.0/2000/2003/XP
· Rôzne systémy Linux OS
· Systém Macintosh OS 10.3 ~ 10.4
Sieové protokoly
· TCP/IP vo Windows
· IPP, SNMP
Server dynamického
adresovania
DHCP, BOOTP
· TCP/IP: Riadiaci protokol prenosu/Internetový protokol
· DHCP: Dynamický konfiguračný protokol klienta v sieti
· BOOTP: Protokol zavádzača
Podrobnosti o zdieaní tlačiarne miestne pozri čas Sekcia softwaru.
Pevne zapojená sieová tlačiareň
Model Phaser 6110N má integrovanú kartu sieového rozhrania.
Niektoré informácie o pripojení tlačiarne k sieti pozri 2.6.
Tlač po sieti
Nech je tlačiareň pripojená miestne alebo cez sie, musíte nainštalova software tlačiarne série Phaser 6110 na každý počítač, ktorý
tlačí dokumenty pomocou tejto tlačiarne.
7.1
Použitie tlačiarne v sieti (len Phaser 6110N)
8
Položka
Špecifikácie
Táto kapitola zahrňuje:
Špecifikácie a popis
Jazyk tlačiarne
GDI
Pamä
Phaser 6110: 32 MB (nerozšíritená)
Phaser 6110N: 64 MB (nerozšíritená)
· Technické špecifikácie tlačiarne
· Technické špecifikácie papiera
Rozhraní
Phaser 6110: USB 2.0
Phaser 6110N: USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
Kombatibilita
operačných
systémov****
Technické špecifikácie tlačiarne
Položka
Špecifikácie a popis
Rýchlos tlače*
Čiernobiela: až 16 str./min. formátu A4 (17 str./min.
formátu Letter)
Farebná: až 4 str./min. formátu A4
Rozlíšenie
Až 2400 x 600 dpi efektívny výstup
Čas zhotovenia
prvého výtlačku
Od správy „Ready“
Čiernobiela: menej než 14 sekúnd
Farebná: menej než 26 sekúnd
*
Rýchlos tlače je ovplyvňovaná použitým operačným systémom, výkonom procesora, používanou
aplikáciou, spôsobom pripojenia, typom a vekosou média a zložitosou tlačovej úlohy.
** Hladina akustického tlaku, ISO7779
*** Môže by ovplyvnená prevádzkovým prostredím, frekvenciou tlače, typom a formátom média.
**** Najnovšiu verziu softwaru si môžete stiahnu z webu www.xerox.com.
Technické špecifikácie papiera
Od studeného štartu
Čiernobiela: menej než 45 sekúnd
Farebná: menej než 57 sekúnd
Doba zahrievania
menej než 35 sekúnd
Menovitý výkon
110 ~ 127 VAC, 5 A, 50/60 Hz (USA, Kanada)
220 ~ 240 VAC, 3 A, 50/60 Hz (ostatné krajiny)
Spotreba energie
Priemer: 350 W
Režim úspory energie: menej než 17 W
Hladina hluku**
Režim tlače
Čiernobiela: menej než 49 dBA
Farebná: menej než 48 dBA
Pohotovostný režim: menej než 35 dBA
Životnos
spotrebného
materiálu
Prehad
Tlačiareň tlačí na rôzne tlačové materiály, napr. rezaný papier (vrátane recyklovaného papiera so 100 % obsahom vlákna), obálky,
štítky a papier so zvláštnymi rozmermi. Vlastnosti ako hmotnos,
štruktúra, zrnitos a obsah vlhkosti sú dôležitými faktormi, ovplyvňujúcimi výkon tlačiarne a výstupnú kvalitu. Papier, ktorý nesplňuje zásady uvedené v tejto Užívateskej príručke, môže spôsobi
nasledujúce problémy:
· zníženú kvalitu tlače,
· častejšie zasekávanie papiera,
Kazeta s čiernym tonerom:
cca 2 000 strán A4/Letter pri pokrytí 5 %
Kazeta s tonerom žltá/červená/modrá:
cca 1 000 strán A4/Letter pri pokrytí 5 %
· predčasné opotrebovanie tlačiarne.
POZNÁMKA:
· Niektoré papiere možno spĺňajú všetky zásady z tejto príručky,
ale stále ešte neposkytujú uspokojivé výsledky. To môže by
spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, neprijatenou teplotou
alebo úrovňou vlhkosti, prípadne inými premenlivými vplyvmi,
ktoré nemôže spoločnos Xerox ovplyvni.
Zobrazovacia jednotka: cca 20 000 čiernych alebo
12 500 farebných strán***
Odpadová nádoba na toner: cca 1 250 strán
(plne farebný obraz 5 %) alebo 5 000 obrázkov
Pracovný cyklus
Mesačne: až 24 200 obrázkov
Hmotnos
13,6 kg (vrátane spotrebného materiálu)
Hmotnos obalu
Papier: 2 kg, plast: 900 g
Vonkajšie rozmery
(Š x H x V)
390 x 344 x 265 mm
Prevádzkové
prostredie
Teplota: 10 ~ 32,5 ˚C
Vlhkos: 20 ~ 80 % r. v.
Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, rôzne systémy
Linux OS, Mac OS 10.3 ~10.4
Windows NT 4.0 je podporovaný len na modeli Phaser
6110N.
· Pred zakúpením väčšieho množstva papiera sa uistite, že papier
splňuje požiadavky uvedené v tejto užívateskej príručke.
POZOR: Použitie papiera, ktorý nesplňuje tieto špecifikácie, môže
spôsobi problémy, ktoré sa budú musie rieši opravami. Na tieto
opravy sa nevzahuje záruka poskytovaná spoločnosou Xerox ani
zmluvy na poskytovanie servisných služieb.
8.1
Špecifikácie
Podporované rozmery papiera
Zásobník*(mm)
Zásobník
papiera
Hmotnos
Smernice pre používanie papiera
Obyčajný papier
Letter (216 x 279 mm)
A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
Executive (184 x 267 mm)
Legal (216 x 356 mm)
JIS B5 (182 x 257 mm)
A6 (105 x 148 mm)
Officio (216 x 343 mm)
Folio (216 x 330 mm)
Zásobník 1
Obálky
č. 10 (105 x 241 mm)
DL (110 x 220 mm)
C5 (162 x 229 mm)
C6 (114 x 162 mm)
Monarch (98 x 191 mm)
č. 9 (98 x 225 mm)
6 3/4 Obálky (92 x 165 mm)
Ručné
podávanie
Štítky***
Letter (216 x 279 mm)
A4 (210 x 297 mm)
Ručné
podávanie
120 až 150 g/m2
1 list
papiera
Transparentné fólie
Letter (216 x 279 mm)
A4 (210 x 297 mm)
Ručné
podávanie
138 až 146 g/m2
1 list
papiera
Kartónové štítky
Pohadnice
(101,6 x 152,4 mm)
Ručné
podávanie
105 až 163 g/m2
Minimálny formát
(užívateský, 76 x 127/3 x 5)
Ručné
podávanie
Maximálny formát (Legal)
Ručné
podávanie
*
**
Ručné
podávanie
Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití klasického papiera
s gramážou 75 g/m2. Zaistite, aby mal papier dobrú kvalitu a bol
bez odrezkov, zárezov, trhlín, škvŕn, uvonených častíc, prachu,
záhybov, dutín a zvlnených či ohnutých okrajov.
Kapacita**
Kancelársky
papier
60 až 90 g/m2
150 listov
kancelárskeho
papiera
75 g/m2
Kancelársky
papier
60 až 105 g/m2
1 list
papiera
Ak si nie ste istí, aký typ papiera vkladáte (či sa napríklad jedná
o kancelársky alebo recyklovaný papier), pozrite sa na štítok na
obale.
Nasledujúce problémy môžu spôsobi odchýlku v kvalite tlače,
zablokovanie alebo dokonca poškodenie tlačiarne.
Príznak
Kancelársky
papier
75 až 90 g/m2
Kancelársky
papier
60 až 120 g/m2
Zlá kvalita tlače
alebo prinavosti
tonera, problémy
s podávaním
papiera
1 list
papiera
1 list
papiera
1 list
papiera
1 list
papiera
Tlačiareň podporuje rôzne rozmery tlačových médií.
Kapacita sa môže líši poda gramáže a hrúbky tlačového materiálu a poda podmienok prostredia.
Problém s
papierom
Príliš vlhký, príliš
hrubý, príliš hladký alebo razený
papier; chybná
dávka papiera
Riešenie
Skúste iný druh
papiera, medzi 100-250
Sheffield, s obsahom
vlhkosti 4-5 %
Slepé miesta,
zablokovanie,
zvlnenie
Nevhodne
uskladnený
Skladujte papier na
plocho v jeho
vlhkuvzdornom obale.
Zosilnené tienenie šedej na
pozadí/opotrebovanie tlačiarne
Príliš ažký papier
Použite ahší papier.
Značné problémy so zvlnením
papiera pri
podávaní
Príliš vlhký papier;
nevhodný smer
zrnenia alebo jemnozrnná štruktúra
Použite papier s dlhým
vláknom.
Zablokovanie,
poškodenie
tlačiarne
Výrezy alebo
perforácia
Nepoužívajte papier
s výrezmi alebo
perforáciou
Problémy
s podávaním
papiera
Rozdrapkané
okraje
Použite kvalitnejší
papier
POZNÁMKA:
*** Hladkos: 100 až 250 (Sheffield)
· Nepoužívajte hlavičkový papier vytlačený pomocou atramentu
pre nízke teploty, napríklad tými, ktoré sa používajú pri niektorých druhoch termografie.
POZNÁMKA: Pri použití tlačových materiálov s dĺžkou menšou než
· Nepoužívajte razený hlavičkový papier.
140 mm môže dôjs ku vzpriečeniu papiera. Ak chcete zaisti optimálny výkon, dodržujte zásady správneho skladovania a manipulácie s papierom. Informácie nájdete v časti „Prostredie pre umiestnenie tlačiarne a skladovanie papiera“ na strane 8.3.
· Tlačiareň používa teplo a tlak, aby zatavila toner na papier. Uistite sa, že všetky farebné papiere alebo predtlačené formuláre
boli vytlačené pomocou atramentov, ktoré vydržia taviacu teplotu
(180 ˚C po dobu 0,1 sekundy).
8.2
Špecifikácie
Technické špecifikácie papiera
Kategória
Mali by ste dáva pozor, aby ste nekupovali viac papiera, než
môžete počas krátkej doby (asi 3 mesiace) použi. Dlhodobo
uskladnený papier môže by vystavený extrémnej teplote a vlhkosti, čo môže spôsobi poškodenie. Plánovanie je dôležitou prevenciou proti poškodeniu vekých zásob papiera.
Špecifikácia
Obsah kyselín
pH 5,5 ~ 8,0
Mierka
0,094 ~ 0,18 mm
Zvlnenie v sade papiera
Rovný na 5 mm
Podmienky pre
orezanie okrajov
Režte ostrou čepeou, bez viditených
zásekov
Kompatibilita
s taviacou teplotou
Pri ohriatí na 180 ˚C na dobu 0,1 sekundy
sa nesmú pripáli, roztavi, posunú ani
vypúša nebezpečné výpary.
Prostredie pre skladovanie papiera by sa malo riadne udržiava,
aby sa zaistil optimálny výkon. Požadované podmienky prostredia
sú 20 až 24 ˚C s relatívnou vlhkosou 45 % až 55 %. Pri hodnotení
prostredia pre skladovanie papiera by ste mali zvažova nasledujúce zásady:
Zrnitos
Hrubozrnná
· Papier by sa mal skladova pri teplote blízkej izbovej teplote.
Obsah vlhkosti
4 ~ 6 % poda gramáže
Hladkos
100 ~ 250 Sheffield
Neotvorený papier v zalepených obaloch zostane pred použitím
stály i niekoko mesiacov. Otvorené balíky papiera sú viac náchylné na poškodenie vplyvom prostredia, najmä ak nie sú zabalené
v nevlhnúcom obale.
· Vzduch by nemal by príliš suchý ani príliš vlhký.
· Najvhodnejším spôsobom, ako skladova papier v už otvorenom
obale, je zabali ho opä pevne do rovnakého ochranného obalu
odolného proti vlhkosti. Ak je prostredie tlačiarne vystavené
extrémom, rozbate len také množstvo papiera, ktoré sa použije
počas dennej prevádzky; tým ho ochránite pred nežiaducimi
zmenami vlhkosti.
Kapacita výstupu papiera
Výstupný zásobník
Lícom dolu
Kapacita
100 listov kancelárskeho papiera 75 g/m2
Obálky
Vstupná kapacita papiera
Vstupný zásobník
Konštrukcia obálok je kúčová. Obrysy prehybov sa môžu značne
líši nielen v závislosti na výrobcovi, ale tiež v jednom balení od rov-
Kapacita
Zásobník
150 listov kancelárskeho papiera 75 g/m
Ručné podávanie
1 list kancelárskeho papiera 60 ~ 163 g/m2
nakého výrobcu. Úspech tlače na obálky závisí do značnej miery na
2
kvalite obálok. Pri výbere obálok zvážte nasledujúce faktory:
· Gramáž: Gramáž papiera obálky by nemala presiahnu 90 g/m2,
inak môže dochádza ku vzpriečeniu.
· Konštrukcia: Pred tlačou by mali by obálky rovné s menším zvlnením než 6 mm a nemali by obsahova vzduch.
Prostredie pre umiestnenie tlačiarne
a skladovanie papiera
· Stav: Obálky by nemali by zvrásnené, s vrubom alebo inak
poškodené.
Podmienky prostredia pri skladovaní papiera ovplyvňujú priamo
operáciu podávania.
· Teplota: Mali by ste používa obálky, ktoré zvládnu teplotu a tlak
tlačiarne.
Prostredie pre skladovanie tlačiarne a papiera by v ideálnom prípade malo ma približne izbovú teplotu a neby príliš suché ani vlhké.
Nezabudnite, že papier je hygroskopický; rýchlo pohlcuje alebo
stráca vlhkos.
· Formát: Mali by ste používa len obálky v medziach nasledujúcich rozmerov.
Minimálne
Teplo spoločne s vlhkosou papier poškodzuje. Teplo spôsobuje,
že sa vlhkos z papiera vyparuje, zatia čo chlad spôsobuje jej kondenzáciu na listoch papiera. Vykurovacie systémy a klimatizačné
zariadenia odstraňujú väčšinu vlhkosti z miestnosti. Po otvorení
obalu a pri používaní stráca papier vlhkos, čo spôsobuje vytváranie pruhov a rozmazávanie. Vlhké počasie alebo chladiče vody
môžu spôsobi, že vlhkos v miestnosti rastie. Po otvorení obalu
a pri používaní vstrebáva papier nadbytočnú vlhkos, čo pri tlači
spôsobuje svetlé miesta a výpadky. Opakovaným vstrebávaním
a uvoňovaním vlhkosti môže tiež dôjs ku skrúteniu papiera. To
môže spôsobi zablokovanie papiera.
Zásobník
76 x 127 mm
Maximálne
216 x 356 mm
POZNÁMKA: Môže dochádza k zasekávaniu pri použití materiálu
kratšieho než 127 mm. Zasekávanie môže by spôsobené papierom, ktorý je ovplyvnený podmienkami prostredia. Ak chcete zaisti
optimálny výkon, dodržujte zásady správneho skladovania a manipulácie s papierom. Informácie nájdete v časti „Prostredie pre
umiestnenie tlačiarne a skladovanie papiera“ na strane 8.3.
8.3
Špecifikácie
Obálky s obojstrannými švami
Štítky
Konštrukcia s obojstranným švom má zvislý šev na oboch stranách
obálky, nie diagonálny šev. Tento štýl je však ovea náchylnejší na
zhúžvanie.Vždy skontrolujte, či je šev po celej dĺžke obálky (od
jedného rohu do druhého) tak, ako je uvedené na nasledujúcom
obrázku.
POZOR:
· Aby nedošlo k poškodeniu tlačiarne, používajte len štítky odporúčané pre laserové tlačiarne.
· Nikdy nevkladajte do zariadenia rovnaký arch so štítkami viackrát a nikdy netlačte na neúplný arch so štítkami.
Pri výbere štítkov sledujte kvalitu každej z nasledujúcich vlastností:
· Lepidlá: Lepiaci materiál by mal by stabilný pri 180 ˚C, čo je
tavná teplota tlačiarne.
Správne
· Usporiadanie: Používajte len štítky s neodkrytým podkladom
medzi nimi Odkryté oblasti by mohli počas tlače spôsobi odlepenie štítkov, čo by spôsobilo zaseknutie papiera.
· Zvlnenie: Pred tlačou musia štítky leža rovno s max. zvlnením
13 mm v akomkovek smere.
· Stav: Nepoužívajte štítky so záhybmi, bublinami alebo inými
známkami oddelenia.
Nesprávne
Pozri „Tlač na štítky“ na strane 3.3.
Transparentné fólie
Obálky s odstránitenými páskami alebo chlopňami
Transparentné fólie používané v tomto zariadení musia zvládnu
fixačnú teplotu zariadenia, ktorá dosahuje 180 ˚C.
Obálky s odstrániteným samolepiacim pásikom alebo s viacerými
chlopňami, ktoré sa ohýnajú, musia používa lepidlá, ktoré vydržia
teplotu a tlak tlačiarne. Ďalšie chlopne a pásiky by mohli spôsobi
zhúžvanie, pokrčenie alebo i vzpriečenie a dokonca môžu poškodi
zapekaciu jednotku.
POZOR: Aby nedošlo k poškodeniu tlačiarne, používajte len fólie
odporúčané pre laserové tlačiarne.
Okraje obálky
V nasledujúcej tabuke sú uvedené typické okraje pre tlač adries
na obálky formátu č. 10 alebo DL.
Typ adresy
Minimálny
Maximálny
Spiatočná adresa
15 mm
51 mm
Adresa príjemcu
51 mm
90 mm
POZNÁMKA:
· Najlepšie výsledky je možné dosiahnu umiestnením okrajov
alej než 15 mm od okrajov obálky.
· Vyhnite sa tlači na oblasti, kde sa dotýkajú švy obálky.
Skladovanie obálok
Správne skladovanie obálok prispieva k lepšej kvalite tlače. Obálky
by mali by skladované na rovnom povrchu. Ak sa do obálky dostane vzduch, a vytvorí tak vzduchovú bublinu, môže sa obálka počas
tlače zhúžva. Pozri „Tlač na obálky“ na strane 3.3.
8.4
Špecifikácie
REGISTER
Č
P
Š
čistenie
vonkajšok 5.5
vnútro 5.5
štítky, tlač 3.3
štočok štítkov, tlač 3.4
Linux
časté problémy 6.8
ovládač, inštalácia 2.7
papier
formáty a kapacity 3.1
pokyn 3.1
špecifikácie 8.1
výber 3.1
vloženie 3.2
papier sa zasekáva, uvonite 6.3
papier, vloženie 2.3
problém s kvalitou tlače, riešenie 6.5
problém, riešenie
kvalita tlače 6.5
Linux 6.8
Macintosh 6.8
všeobecné 6.2
zoznam 6.1
vzpriečenie papiera 6.3
Windows 6.8
predtlačený papier, tlač 3.4
pripojenie
sie 2.6
USB 2.5
M
R
Macintosh
časté problémy 6.8
ovládač, inštalácia 2.7
materiály so zvláštnym formátom, tlač 3.4
ručné podávanie, použitie 3.2
F
formát papiera, zmena v zásobníku 2.4
fólie, tlač 3.3
K
kábel ethernet, pripojenie 2.6
kapacita zásobníka papiera 3.1
kazeta s tonerom
rozprestretie tonera 5.2
údržba 5.2
výmena 5.3
L
O
obálky, tlač 3.3
odpadová nádoba na toner
výmena 5.4
životnos 8.1
ovládač tlačiarne, inštalácia 2.7
S
sieová tlač
kábel, pripojenie 2.6
pevne zapojená sieová tlačiareň 7.1
súčasti 1.2
špecifikácie
papier 8.3
tlačiareň 8.1
stav kontroliek 1.3
stránka s konfiguráciou, tlač 5.1
1
T
tlač
stránka konfigurácie 5.1
skúšobná stránka 2.6
U
USB, pripojenie 2.5
V
výmena
kazeta s tonerom 5.3
odpadová nádoba na toner 5.4
zobrazovacia jednotka 5.4
vlastnosti 1.1
Z
skúšobnú stránku, vytlač 2.6
zobrazovacia jednotka
výmena 5.4
životnos 8.1
Barevná laserová tiskárna
Sekcia softwaru
Sekcia softwaru
Obsah
Kapitola 1:
INŠTALÁCIA
SOFTWARU TLAČIARNE V SYSTÉME WINDOWS
Inštalácia softwaru ................................................................................................................................................................ 4
Odobratie softwaru ............................................................................................................................................................... 4
Kapitola 2:
ZÁKLADNÁ
TLAČ
Tlač dokumentu .................................................................................................................................................................... 5
Nastavenie tlačiarne ............................................................................................................................................................. 6
Karta Rozvrhnutie ........................................................................................................................................................ 6
Karta Papier ................................................................................................................................................................. 7
Karta Grafika ............................................................................................................................................................... 8
Karta Ďalšie funkcie .................................................................................................................................................... 9
Použitie nastavenia Obúbené .................................................................................................................................... 9
Použitie pomoci ........................................................................................................................................................... 9
Kapitola 3:
ROZŠIRENÉ
MOžNOSTI TLAČE
Tlač viacerých stránok na jeden list papiera ...................................................................................................................... 10
Tlač plagátov ...................................................................................................................................................................... 11
Tlač brožúr .......................................................................................................................................................................... 11
Tlač na obidve strany papiera ............................................................................................................................................ 12
Tlač zmenšeného alebo zväčšeného dokumentu .............................................................................................................. 12
Prispôsobenie dokumentu vybranému formátu papiera .................................................................................................... 12
Použitie vodotlače .............................................................................................................................................................. 13
Použitie existujúcej vodotlače ................................................................................................................................... 13
Vytvorenie vodotlače ................................................................................................................................................. 13
Úpravy vodotlače ....................................................................................................................................................... 13
Odstránenie vodotlače .............................................................................................................................................. 13
Použitie šablón ................................................................................................................................................................... 14
1
Čo je to šablóna? ...................................................................................................................................................... 14
Vytvorenie novej šablóny .......................................................................................................................................... 14
Použitie šablóny ........................................................................................................................................................ 14
Odstránenie šablóny ................................................................................................................................................. 14
Kapitola 4:
MIESTNE
ZDIE’LANIE TLAČIARNE
Nastavenie hostiteského počítača ..................................................................................................................................... 15
Nastavenie klientského počítača ........................................................................................................................................ 15
Kapitola 5:
POUžIVANIE
OBSLUžNÝCH APLIKACIÍ
Používanie nástroja Nastavenie tlačiarne .......................................................................................................................... 16
Používanie pomoci na obrazovke ............................................................................................................................. 16
Spustenie sprievodcu odstraňovaním problémov .............................................................................................................. 16
Zmena nastavenia programu Monitor stavu ....................................................................................................................... 16
Kapitola 6:
POUžITIE
TLAČIARNE V SYSTÉME LINUX
Požiadavky na systém ........................................................................................................................................................ 17
Inštalácia ovládača tlačiarne .............................................................................................................................................. 18
Zmena metódy pripojenia tlačiarne ........................................................................................................................... 19
Odinštalovanie ovládača tlačiarne ............................................................................................................................ 20
Použitie nástroja pre konfiguráciu ...................................................................................................................................... 20
Zmena vlastností LLPR ...................................................................................................................................................... 21
Kapitola 7:
POUžITIE
TLAČIARNE S POČÍTAČOM MACINTOCH
Inštalácia softwaru pre počítač Macintosh ......................................................................................................................... 22
Inštalácia tlačiarne .............................................................................................................................................................. 23
Počítač Macintosh pripojený v sieti ........................................................................................................................... 23
Pripojenie prostredníctvom portu USB ...................................................................................................................... 23
Tlač .................................................................................................................................................................................... 24
2
Tlač dokumentu ......................................................................................................................................................... 24
Zmena nastavenia tlačiarne ...................................................................................................................................... 24
Tlač viacerých stránok na jeden list papiera ............................................................................................................. 25
3
1
Inštalácia softwaru tlačiarne
v systéme Windows
Odobratie softwaru
Inštalácia softwaru
1
Spustite systém Windows.
2
V ponuke Štart vyberte možnos Programy alebo Všetky
programy → Xerox Phaser 6110.
3
Zobrazí sa zoznam komponent, z ktorého môžete vybera jednotlivé položky a následne ich odobra.
4
Ak zobrazí počítač výzvu na potvrdenie výberu, klepnite na
tlačidlo Áno alebo OK.
5
Po odobratí softwaru klepnite na tlačidlo OK alebo Dokonči.
Pred zahájením inštalácie ukončite v počítači všetky aplikácie.
POZNÁMKA: Ak sa spustí počas inštalácie „New Hardware Wizard“
(Sprievodca pridaním nového hardwaru), zatvorte ho klepnutím na
ikonu
v pravom hornom rohu okna, alebo klepnite na tlačidlo
Storno.
1
Vybraný ovládač a všetky jeho súčasti budú z počítača odobraté.
Do jednotky CD-ROM vložte dodaný disk CD-ROM.
Disk CD-ROM by sa mal automaticky spusti a malo by sa zobrazi okno inštalácie.
2
Vyberte typ inštalácie.
3
Dodržujte pokyny na obrazovke a dokončite inštaláciu.
POZNÁMKA: Ak sa nezobrazí okno inštalácie automaticky, klepnite
na tlačidlo Štart a vyberte možnos Spusti. Do zobrazeného okna
zadajte text X:\Setup.exe, písmeno „X“ nahrate názvom jednotky
CD-ROM a potom klepnite na tlačidlo OK.
4
Inštalácia softwaru tlačiarne v systéme Windows
2
Základná tlač
1
Otvorte dokument, ktorý chcete vytlači.
2
Vyberte príkaz Tlač v ponuke Súbor. Zobrazí sa okno Tlač.
V závislosti na aplikácii sa môže jeho vzhad mierne líši.
Okno Tlač slúži pre výber základných možností nastavenia
tlače. K týmto nastaveniam patrí počet kópií a rozsah tlače.
V tejto kapitole sú popísané možnosti tlače a bežné tlačové úlohy
v systéme Windows.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce časti:
· Tlač dokumentu
· Nastavenie tlačiarne
Skontrolujte, či je vybraná správna tlačiareň.
- Karta Rozvrhnutie
- Karta Papier
- Karta Grafika
- Karta Ďalšie funkcie
- Použitie nastavenia Obúbené
- Použitie pomoci
Tlač dokumentu
POZNÁMKA:
3
Vyberte príslušný ovládač tlačiarne v otváracom zozname
Názov.
4
Ak chcete využi možnosti, ktorými je ovládač tlačiarne vybavený, klepnite na tlačidlo Vlastnosti alebo Predvoby v okne
Tlač. Ďalšie informácie pozri Nastavenie tlačiarne na strane 6.
· Okno Vlastnosti ovládača tlačiarne sa môže od okna zobrazeného v tejto užívateskej príručke líši v závislosti na type
používanej tlačiarne. Prvky okna s vlastnosami tlačiarne budú
ale podobné.
Ak okno Tlač obsahuje tlačidlo Nastavi, Tlačiareň alebo
Možnosti, klepnite na neho. Na alšej obrazovke potom klepnite na tlačidlo Vlastnosti.
· Skontrolujte, s ktorými operačnými systémami je tlačiareň
kompatibilná. Informácie nájdete v časti Kompatibilné operačné systémy v kapitole Technické špecifikácie tlačiarne
v užívateskej príručke tlačiarne.
· Ak potrebujete zisti presný názov tlačiarne, môžete sa pozrie
na dodaný disk CD-ROM.
Nasledujúci postup všeobecne popisuje kroky pri tlači z rôznych
aplikácií v systéme Windows. Presné kroky tlače dokumentu sa
môžu líši v závislosti na použitej aplikácii. Presný popis postupu
tlače nájdete v užívateskej príručke používanej aplikácie.
5
Základná tlač
5
Zatvorte okno vlastností tlačiarne klepnutím na tlačidlo OK.
6
V okne Tlač spustite tlačovú úlohu klepnutím na tlačidlo OK
alebo Tlač.
Karta Rozvrhnutia
Nastavenie tlačiarne
Karta Rozvrhnutia umožňuje upravi vzhad dokumentu na
vytlačenej stránke. Karta Voby rozvrhnutia obsahuje možnosti
Viac stránok na list a Plagát. Ďalšie informácie o prístupe k vlastnostiam tlačiarne pozri Tlač dokumentu na strane 5.
V okne vlastností tlačiarne môžete meni všetky nastavenia, ktoré
sa používajú pri tlači. V zobrazených vlastnostiach tlačiarne
môžete nastavenie tlačovej úlohy prezera a meni.
Okno vlastností tlačiarne sa môže líši v závislosti na používanom
operačnom systéme. V Sekcii softwaru je zobrazené okno
Vlastnosti systému Windows XP.
1
Okno Vlastnosti ovládača tlačiarne sa môže od okna zobrazeného
v tejto užívateskej príručke líši v závislosti na type používanej
tlačiarne.
2
POZNÁMKA:
3
· Vo väčšine aplikácií v systéme Windows majú nastavenia vykonané v aplikácii prednos pred nastaveniami, ktoré zadáte
v ovládači tlačiarne. Najskôr zmeňte všetky nastavenia tlače,
ktoré sú k dispozícii v softwarovej aplikácii, a potom zmeňte
zostávajúce nastavenia pomocou ovládača tlačiarne.
· Zmenené nastavenie bude aktívne len počas používania aktuálnej aplikácie. Ak chcete, aby zmeny boli trvalé, zadajte ich
v priečinku Tlačiarne.
· Nasledujúci postup je určený pre systém Windows XP. Pri použití iných verzií operačného systému Windows postupujte poda
užívateskej príručky príslušného systému Windows alebo pomoci online.
X Orientácia
Možnos Orientácie dovouje vybra smer, v ktorom budú informácie na stránke vytlačené.
· S nastavením možnosti Na výšku sa tlačí na šírku papiera,
v štýle listu.
· S nastavením možnosti Na šírku sa tlačí na výšku papiera,
v štýle listu.
1. V systéme Windows klepnite na tlačidlo Štart.
2. Vyberte príkaz Tlačiarne a faxy.
3. Vyberte ikonu ovládača tlačiarne.
4. Klepnite pravým tlačidlom myši na ikonu ovládača tlačiarne
a vyberte príkaz Predvoby tlače.
5. Na jednotlivých kartách zmeňte nastavenie a klepnite na
tlačidlo OK.
Na výšku
Na šírku
· Možnos Otoči o 180 stupňov umožňuje otoči stránku o 180˚.
Y Voby rozvrhnutia
Možnos Voby rozvrhnutia dovouje vybra rozšírené možnosti tlače.
Môžete vybra možnosti Viac stránok na list, Plagát a brožúra.
· Ďalšie informácie pozri Tlač viacerých stránok na jeden list papiera na strane 10.
· Ďalšie informácie pozri Tlač plagátov na strane 11.
· Ďalšie informácie pozri Tlač brožúr na strane 11.
Z Obojstranná tlač
Obojstranná tlač vám umožňuje tlači na obidve strany papiera.
· Podrobnosti pozri Tlač na obidve strany papiera na strane 12.
6
Základná tlač
Karta Papier
Z Zdroj
Až otvoríte okno vlastností tlačiarne, môžete pomocou nižšie uvedených možností nastavi základné špecifikácie pre manipuláciu
s papierom. Ďalšie informácie o prístupe k vlastnostiam tlačiarne
pozri Tlač dokumentu na strane 5.
Skontrolujte, či je v otváracom zozname Zdroj vybraný správny
zásobník papiera.
Pri tlači na špeciálne materiály ako obálky a fólie použite Ručné
podávanie. Do ručného alebo viacúčelového zásobníka je nutné
vklada listy po jednom. Ak je ako zdroj papiera nastavená
Automatická voba, tlačiareň automaticky použije tlačové médiá
v nasledujúcom poradí zásobníkov: Ručný zásobník alebo viacúčelový zásobník, Zásobník 1, Doplnkový zásobník 2
Vlastnosti papiera je možné nastavi na karte Papier.
1
[ Typ
2
Nastavte Typ tak, aby zodpovedal papieru založenému v zásobníku, z ktorého budete tlači. Tým získate výtlačok najlepšej kvality.
Ak tak neurobíte, nemusíte dosiahnu požadovanú kvalitu tlače.
3
4
Hodvábny: Bavlnený papier gramáže 75~90 g/m2, napr. Gilbert
25% a Gilbert 100%.
5
Normálny papier: Normálny nenatieraný papier. Tento typ vyberte, ak tlačí Vaša tlačiareň monochromaticky a na bavlnený papier
gramáže 60 g/m2.
Recyklovaný papier: Recyklovaný papier gramáže 75~90 g/m2.
Farebný papier: Papier s farebným podkladom gramáže 75~90 g/m2.
\ Mierka
X Kópia
Možnos Mierky dovouje automaticky alebo ručne zmenši alebo
zväčši tlačovú úlohu vzhadom ku stránke. Môžete vybra
možnosti Žiadne, Zmenši/Zväčši a Prispôsobi na stránku.
Možnos Kópia dovouje zada počet kópií, ktoré chcete vytlači.
Môžete zada tlač 1 až 999 kópií.
· Ďalšie informácie pozri Tlač zmenšeného alebo zväčšeného
dokumentu na strane 12.
Y Formát
· Ďalšie informácie pozri Prispôsobenie dokumentu vybranému
formátu papiera na strane 12.
Možnos Formát dovouje nastavi formát papiera vloženého do
zásobníka. Ak nie je požadovaný formát v zozname Formát uvedený, klepnite na tlačidlo Vlastný. V zobrazenom okne
Užívateský formát papiera nastavte formát papiera a klepnite na
tlačidlo OK. Nastavenie sa zobrazí v zozname Formát, z ktorého
môžete položku vybra.
7
Základná tlač
Karta Grafika
Rozšírené funkcie
Ak chcete nastavi alšie možnosti, klepnite na tlačidlo Rozšírené
funkcie.
Pomocou nasledujúcich možností môžete upravi kvalitu tlače
poda potreby. Ďalšie informácie o prístupe k vlastnostiam tlačiarne
pozri Tlač dokumentu na strane 5.
· Možnosti TrueType: Táto možnos určuje, čo oznamuje ovládač
tlačiarni o spôsobe, akým má zariadenie zobrazi text v dokumente. Vyberte zodpovedajúce nastavenie poda stavu dokumentu. Táto možnos môže by v závislosti na konkrétnom modeli tlačiarne k dispozícii len v systémoch Windows 9x/Me.
Klepnutím na kartu Grafika je možné zobrazi nasledujúce
možnosti
-Posla ako bitový obrázok: Ak vyberiete túto možnos, ovládač
stiahne dáta písiem ako bitmapové obrázky. S týmto nastavením sa dokumenty so zložitými znakmi, napríklad kórejskými
a čínskymi alebo rôznymi inými typmi písma, vytlačia rýchlejšie.
-Tlači ako grafiku: Ak vyberiete túto možnos, ovládač stiahne
všetky písma ako obrázky. Pri tlači dokumentov s vysokým
obsahom grafických prvkov a relatívne nízkym množstvom
písma typu TrueType sa môže rýchlos tlače týmto nastavením
zvýši.
· Tlači všetok text čierno: Ak je zatrhnutá možnos Tlači všetok text čierno, všetok text sa vytlačí čierno bez ohadu na to,
akou farbou je zobrazený na obrazovke.
· Tmavší text: Ak je zatrhnutá možnos Tmavší text, všetok text
dokumentu sa vytlačí tmavší než v obvyklom dokumente.
Kvalita
Rozlíšenie tlače môžete nastavi na hodnotu Najlepšie, Normálne
alebo Koncept. Čím vyššiu hodnotu zvolíte, tým budú tlačené
znaky a grafika ostrejšie. Vyššie nastavenie tiež môže predĺži
dobu potrebnú na tlač dokumentu.
Farebný režim
Môžete vybra možnosti farieb. Nastavenie na hodnotu Farba
obvykle zaistí najlepšiu kvalitu tlače farebných dokumentov. Ak
chcete tlači farebný dokument ako čiernobiely dokument, vyberte
možnos Čiernobiela. Ak chcete nastavi možnosti farieb ručne,
vyberte možnos Ručné a klepnite na tlačidlo Nastavenie farieb
alebo Porov. farieb.
· Nastavenie farieb: Vzhad obrázkov je možné upravi zmenou
nastavenia možnosti Levels.
· Porov. farieb: Farby výstupu tlačiarne je možné nastavi poda
farieb na obrazovke pomocou možnosti Settings.
8
Základná tlač
Karta Ďalšie funkcie
Použitie nastavenia Obúbené
Pre dokument môžete vybra možnosti výstupu. Ďalšie informácie
o prístupe k vlastnostiam tlačiarne pozri Tlač dokumentu na strane 5.
Možnos Obúbené, ktorá je zobrazená na každej karte s vlastnosami, umožňuje uloži aktuálne nastavenia vlastností pre neskoršie použitie.
Klepnite na kartu Ďalšie funkcie pre prístup k nasledujúcej funkcii:
Ak chcete uloži položku do zoznamu Obúbené, postupujte takto:
1
1
Zmeňte nastavenie na každej karte poda potreby.
2 Zadajte názov položky do poa Obúbené.
2
3
3
Klepnite na tlačidlo Uloži.
S uložením zoznamu Obúbené sa uložia všetky aktuálne
nastavenia ovládača.
Až budete chcie použi niektoré z uložených nastavení, vyberte ho
v otváracom zozname Obúbené. Nastavenie tlače sa zmení poda
vybraného obúbeného nastavenia.
X Vodoznak
Ak chcete položku obúbeného nastavenia odstráni, vyberte ju
v zozname a klepnite na tlačidlo Vymaza.
Môžete vytvori obrázok s textom, ktorý sa na každej stránke dokumentu vytlačí ako pozadie. Ďalšie informácie pozri Použitie vodotlače na strane 13.
Výberom položky Východisková hodnota tlačiarne zo zoznamu
môžete obnovi východiskové nastavenie ovládača tlačiarne.
Y Šablóna
Použitie pomoci
Šablóny často zastupujú funkciu predtlačených formulárov a hlavičkových papierov. Ďalšie informácie pozri Použitie šablón na strane 14.
Zariadenie obsahuje obrazovku s pomocou, ktorú je možné aktivova pomocou tlačidla Pomoc v okne vlastností tlačiarne.
Obrazovky s pomocou poskytujú podrobné informácie o funkciách
tlačiarne, ktoré je možné nastavi v ovládači tlačiarne.
POZNÁMKA: Systém NT 4.0 funkciu Šablóna nepodporuje.
Pomoc je možné tiež zobrazi klepnutím na tlačidlo
hornom rohu a klepnutím na ubovoné nastavenie.
Z Možnosti výstupu
· Poradie tlače: Môžete nastavi poradie, v akom sa stránky
dokumentu vytlačia. Vyberte poradie pri tlači z otváracieho zoznamu.
- Normal: Tlačiareň vytlačí všetky stránky od prvej do poslednej.
- Otočené poradie stránok: Tlačiareň vytlačí všetky stránky od
poslednej k prvej.
- Tlači nepárne stránky: Tlačiareň vytlačí len nepárne stránky
dokumentu.
- Tlači párne stránky: Tlačiareň vytlačí len párne stránky dokumentu.
9
Základná tlač
v pravom
3
Rozšírené možnosti tlače
Tlač viacerých stránok na jeden list
papiera
V tejto kapitole sú popísané alšie možnosti tlače a zložitejšie
tlačové úlohy.
1
2
3
4
POZNÁMKA:
· Okno Vlastnosti ovládača tlačiarne sa môže od okna zobrazeného v tejto užívateskej príručke líši v závislosti na type používanej tlačiarne. Prvky okna s vlastnosami tlačiarne budú ale
podobné.
· Ak potrebujete zisti presný názov tlačiarne, môžete sa pozrie
na dodaný disk CD-ROM.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce časti:
Môžete vybra počet stránok, ktoré chcete vytlači na jeden arch
papiera. Pri tlači viacerých stránok na jeden list papiera sa stránky
zmenšia a budú umiestnené na papier v poradí, ktoré zadáte. Na
jeden list môžete vytlači až 16 stránok.
1
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie,
otvorte okno vlastností tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na strane 5.
2
Na karte Rozvrhnutie vyberte možnos Viac stránok na list
v otváracom zozname Typ.
3
Vyberte počet stránok, ktoré chcete na 1 list vytlači (1, 2, 4, 6,
9 alebo 16), v otváracom zozname Strán na list.
4
V prípade potreby vyberte v otváracom zozname Poradie
strán poradie tlače stránok.
· Tlač viacerých stránok na jeden list papiera
· Tlač plagátov
· Tlač brožúr
Ak chcete okolo každej stránky dokumentu vytlači ohraničenie,
zatrhnite políčko Tlači okraje stránok.
· Tlač na obidve strany papiera
· Tlač zmenšeného alebo zväčšeného dokumentu
· Prispôsobenie dokumentu vybranému formátu papiera
· Použitie vodotlače
· Použitie šablón
10
Rozšírené možnosti tlače
5
Klepnite na kartu Papier a vyberte zdroj, formát a typ papiera.
6
Vytlačte dokument klepnutím na tlačidlo OK.
Tlač plagátov
Tlač brožúr
Funkcia umožňuje vytlači jednostránkový dokument na 4, 9 alebo
16 archov papiera a ich vzájomným zložením potom vytvori jeden
dokument vekosti plagátu.
1
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie,
otvorte okno vlastností tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na
strane 5.
2
Klepnite na kartu Rozvrhnutie a vyberte možnos Poster
v otváracom zozname Typ.
3
Nastavte možnosti plagátu:
8
9
8
9
Táto funkcia tlačiarne umožňuje tlači dokumenty na oboch stranách papiera a usporiada stránky tak, aby preložením vytlačeného
papiera vznikla brožúra.
Rozloženie stránok môže ma hodnoty 2 x 2, 3 x 3 alebo 4 x 4.
Ak vyberiete možnos 2 x 2, výstup sa automaticky zväčší
a pokryje 4 stránky papiera.
1
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie,
otvorte vlastnosti tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na strane 5.
2
Na karte Rozvrhnutie zvote možnos Tlač brožúry z otváracieho zoznamu Typ.
POZNÁMKA: Možnos tlače brožúr je k dispozícii, ak je vybraná
vekos A4, Letter, Legal alebo Folio v zozname Vekos na karte
Papier.
Zadajte prekrytie (v milimetroch alebo palcoch), ktoré zjedno
dušia zostavenie výsledného plagátu.
0,15 palca
0,15 palca
4
Klepnite na kartu Papier a vyberte zdroj, formát a typ papiera.
5
Vytlačte dokument klepnutím na tlačidlo OK. Plagát dokončite
zlepením vytlačených listov.
11
Rozšírené možnosti tlače
3
Klepnite na kartu Papier a vyberte zdroj, vekos a typ papiera.
4
Vytlačte dokument klepnutím na tlačidlo OK.
5
Po tlači stránky zložte a zošite.
Tlač zmenšeného alebo zväčšeného
dokumentu
Tlač na obidve strany papiera
Môžete tlači na obidve strany listu papiera. Pred tlačou rozhodnite,
ako má by dokument orientovaný.
Vekos obsahu stránky môžete zmeni tak, aby sa dokument na
stránke vytlačil menší alebo väčší.
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
1
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie,
otvorte okno vlastností tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na
strane 5.
2
Na karte Papier vyberte možnos Zmenši/Zväčši v otváracom zozname Typ.
3
Do poa Percento zadajte mierku.
· Žiadna
· Dlhý okraj, čo je obvyklé rozvrhnutie používané pri väzbe kníh.
· Krátky okraj - tento typ sa často používa pre kalendáre.
2
2
Hodnotu môžete zmeni tiež pomocou tlačidiel
3
3
5
2
5
2
3
5
3
5
Dlhý okraj
Krátky okraj
POZNÁMKA:
a
.
4
V skupine Možnosti papiera zadajte zdroj, formát a typ papiera.
5
Vytlačte dokument klepnutím na tlačidlo OK.
Prispôsobenie dokumentu vybranému
formátu papiera
· Netlačte na obidve strany štítkov, transparentných fólií, obálok
alebo silného papiera. Môže dôjs k zaseknutiu papiera a poškodeniu tlačiarne.
· Ak chcete použi obojstrannú tlač, môžete vybra len nasledujúce vekosti papiera: A4, Letter, Legal a Folio s gramážou 7590 g/m2).
A
Táto funkcia umožňuje prispôsobi vekos ubovonej tlačovej úlohy
formátu používaného papiera bez ohadu na vekos pôvodného
digitálneho dokumentu. To môže by užitočné v prípade, ke chcete skontrolova jemné detaily v dokumente malého formátu.
1
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie,
otvorte vlastnosti tlačiarne. Tlač dokumentu na strane 5.
1
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie, otvorte okno vlastností tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na strane 5.
2
Na karte Rozvrhnutie vyberte orientáciu papiera.
2
3
V sekcii Obojstranná tlač (Ručná) vyberte požadovanú
možnos obojstrannej väzby.
Na karte Papier vyberte možnos Prispôsobi na stránku
v otváracom zozname Typ.
3
V otváracom zozname Cieová strana vyberte požadovaný formát.
4
Klepnite na kartu Papier a vyberte zdroj, vekos a typ papiera.
4
V skupine Možnosti papiera zadajte zdroj, formát a typ papiera.
5
Vytlačte dokument klepnutím na tlačidlo OK.
5
Vytlačte dokument klepnutím na tlačidlo OK.
Tlačiareň vytlačí najskôr každú druhú stránku dokumentu.
POZNÁMKA: Ak tlačiareň neobsahuje duplexnú jednotku, mali by ste
dokonči tlačovú úlohu ručne. Tlačiareň vytlačí najskôr každú druhú
stránku dokumentu. Po vytlačení prvej stránky úlohy sa zobrazí
okno Printing Tip (Tlačový tip). Dokončite tlačovú úlohu poda
pokynov na obrazovke.
12
Rozšírené možnosti tlače
Úpravy vodotlače
Použitie vodotlače
1
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie, otvorte okno vlastností tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na strane 5.
Možnos Watermark umožňuje vytlači text cez aktuálny dokument.
Môžete chcie napríklad cez prvú stránku alebo cez všetky stránky
dokumentu uhlopriečne vytlači vekými šedými písmenami text
KONCEPT alebo TAJNÉ.
2
Klepnite na kartu Doplnky a potom na tlačidlo Upravi v skupine Vodoznak. Zobrazí sa okno Upravi vodoznak.
3
V otváracom zozname Aktuálne vodoznaky vyberte vodotlač,
ktorú chcete upravi, a zmeňte jej text a nastavenie.
4
Uložte vykonané zmeny klepnutím na tlačidlo Aktualizova.
5
Klepte opakovane na tlačidlo OK, pokia sa okno Tlač nezatvorí.
Tlačiareň je dodávaná s niekokými preddefinovanými vodotlačmi,
ktoré je možné zmeni. Tiež môžete do zoznamu prida vlastné
vodotlače.
Použitie existujúcej vodotlače
1
Odstránenie vodotlače
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie,
otvorte okno vlastností tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na strane 5.
2
Klepnite na kartu Doplnky a v otváracom zozname Vodoznak
vyberte požadovanú vodotlač. Vybraná vodotlač sa zobrazí
v náhade dokumentu.
3
Vytlačte dokument klepnutím na tlačidlo OK.
POZNÁMKA: V náhade sa zobrazí stránka tak, ako bude vyzera, až
bude vytlačená.
Vytvorenie vodotlače
1
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie,
otvorte okno vlastností tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na strane 5.
2
Klepnite na kartu Doplnky a potom na tlačidlo Upravi v skupine Vodoznak. Zobrazí sa okno Upravi vodoznak.
3
Do poa Text vodoznaku zadajte text vodotlače. Text môže
ma až 40 znakov. Text sa zobrazí v okne náhadu.
Ak zatrhnete políčko Len prvá stránka, vodotlač sa vytlačí len
na prvú stránku dokumentu.
4
Zadajte možnosti vodotlače.
V skupine Atribúty písma môžete zada názov písma, jeho
štýl, vekos a úroveň odtieňov šedej. V skupine Uhol textu
môžete zada uhol otočenia vodotlače.
5
Pridajte vodotlač do zoznamu vodotlačí klepnutím na tlačidlo
Prida.
6
Po dokončení úprav spustite tlač klepnutím na tlačidlo OK.
Ak chcete presta tlači vodotlač, vyberte možnos <Bez vodoznaku>
v otváracom zozname Vodoznak.
13
Rozšírené možnosti tlače
1
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie, otvorte okno vlastností tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na strane 5.
2
Na karte Doplnky klepnite v skupine Vodotlač na tlačidlo
Upravi. Zobrazí sa okno Upravi vodoznak.
3
V zozname Aktuálne vodoznaky vyberte vodotlač, ktorú chcete odstráni, a klepnite na tlačidlo Vymaza.
4
Klepte opakovane na tlačidlo OK, pokia sa okno Tlač nezatvorí.
Použitie šablóny
Použitie šablón
Po vytvorení je šablóna pripravená na tlač spoločne s dokumentom. Ak chcete vytlači šablónu s dokumentom, postupujte takto:
Čo je to šablóna?
Dear ABC
Regards
WORLD BEST
Šablóna je text alebo obrázok uložený na pevnom disku počítača
v zvláštnom formáte súboru, ktorý je možné vytlači na ubovoný
dokument. Šablóny často zastupujú funkciu predtlačených formulárov a hlavičkových papierov. Namiesto predtlačeného hlavičkového
papiera môžete vytvori šablónu obsahujúcu rovnaké informácie
ako hlavičkový papier. Ak chcete potom vytlači list na hlavičkový
papier spoločnosti, nie je nutné do zariadenia vklada predtlačený
hlavičkový papier. Stačí da len tlačiarni pokyn, aby na dokument
vytlačila šablónu hlavičkového papiera.
1
Vytvorte alebo otvorte dokument, ktorý chcete vytlači.
2
Ak chcete nastavenie tlače zmeni zo softwarovej aplikácie, otvorte okno vlastností tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na strane 5.
3
Klepnite na kartu Doplnky.
4
V otváracom zozname Šablóna vyberte požadovanú šablónu.
5
Ak sa nezobrazí šablóna, ktorú chcete použi, v zozname
Šablóna, klepnite postupne na tlačidlá Upravi a Načíta
šablónu a vyberte súbor so šablónou.
Ak ste požadovaný súbor so šablónou uložili do externého súboru, môžete ho tiež načíta po otvorení okna Načíta šablónu.
POZNÁMKA: Systém NT 4.0 funkciu Šablóna nepodporuje.
Až súbor vyberiete, klepnite na tlačidlo Otvori. Súbor sa zobrazí v zozname Zoznam šablón a je možné ho použi na tlač.
Vyberte šablónu v poli Zoznam šablón.
Vytvorenie novej šablóny
6
Ak chcete používa šablónu, je treba najskôr vytvori novú šablónu,
ktorá môže obsahova logo alebo obrázok.
V prípade potreby zatrhnite políčko Pri tlači potvrdi šablónu.
Ak zatrhnete toto políčko, zobrazí sa pri každom odosielaní
dokumentu na tlač okno so žiadosou o potvrdenie, či sa má
šablóna tlači spoločne s dokumentom.
1
Vytvorte alebo otvorte dokument obsahujúci text alebo obrázok, ktorý chcete v novej šablóne použi. Umiestnite jednotlivé
položky presne tak, ako si ich prajete v šablóne vytlači.
2
Dokument je možné uloži ako šablónu v okne vlastností
tlačiarne. Pozri Tlač dokumentu na strane 5.
3
Klepnite na kartu Doplnky a potom klepnite na tlačidlo Upravi
v skupine Šablóna.
4
V okne Edit Overlay klepnite na tlačidlo Vytvori šablónu.
5
V okne Vytvori šablónu, napíšte do rámčeka Názov súboru
názov šablóny. V prípade potreby vyberte cestu k súboru.
(Východisková cesta je C:\Formover).
6
Klepnite na tlačidlo Uloži. V poli Zoznam šablón sa zobrazí
nový názov.
7
Dokončite tvorbu šablóny klepnutím na tlačidlo OK alebo Áno.
1
V okne vlastností tlačiarne klepnite na kartu Doplnky.
Súbor sa nevytlačí. Uloží sa na pevný disk počítača.
2
Klepnite na tlačidlo Upravi v skupine Šablóna.
3
V zozname Zoznam šablón vyberte šablónu, ktorú chcete
odstráni.
4
Klepnite na tlačidlo Vymaza šablónu.
5
Po zobrazení okna s výzvou na potvrdenie klepnite na tlačidlo
Áno.
6
Klepte opakovane na tlačidlo OK, pokia sa okno Tlač nezatvorí.
WORLD BEST
Ak je políčko ponechané voné a ak vyberiete šablónu, vytlačí
sa šablóna s dokumentom automaticky.
7
Klepte opakovane na tlačidlá OK alebo Áno, pokia sa nespustí tlač.
Šablóna sa stiahne spoločne s tlačovou úlohou a vytlačí sa
s dokumentom.
POZNÁMKA: Rozlíšenie dokumentu šablóny musí by rovnaké ako
rozlíšenie dokumentu, ktorý chcete so šablónou vytlači.
Odstránenie šablóny
Nepoužívané šablóny môžete odstráni.
POZNÁMKA: Formát (vekos stránky) dokumentu šablóny musí by
rovnaký ako formát dokumentu, ktorý chcete so šablónou vytlači.
Nevytvárajte šablónu s vodotlačou.
14
Rozšírené možnosti tlače
4
Miestne zdieanie tlačiarne
Nastavenie hostiteského počítača
Tlačiareň môžete pripoji priamo k vybranému počítaču, ktorý sa
v sieti nazýva hostiteský počítač.
1
Spustite systém Windows.
Nasledujúci postup je určený pre systém Windows XP. Pri použití
iných verzií operačného systému Windows postupujte poda
užívateskej príručky príslušného systému Windows alebo pomoci
online.
2
Z ponuky Štart vyberte príkaz Tlačiarne a faxy.
3
Poklepte na ikonu ovládača tlačiarne.
4
V ponuke Tlačiareň vyberte možnos Zdieanie.
5
Z ponuky Štart vyberte príkaz Tlačiarne a faxy.
6
Zatrhnite políčko Zdiea túto tlačiareň.
POZNÁMKA:
· Skontrolujte, s ktorými operačnými systémami je tlačiareň kompatibilná. Informácie nájdete v časti Kompatibilné operačné
systémy v kapitole Technické špecifikácie tlačiarne v užívateskej príručke tlačiarne.
· Ak potrebujete zisti presný názov tlačiarne, môžete sa pozrie
na dodaný disk CD-ROM.
Nastavenie klientského počítača
1
Klepnite pravým tlačidlom na tlačidlo Štart na hlavnom paneli
Windows a vyberte možnos Preskúma.
2
V avom stĺpci otvorte sieový priečinok.
3
Klepnite na názov zdieanej položky.
4
Z ponuky Štart vyberte príkaz Tlačiarne a faxy.
5
Poklepte na ikonu ovládača tlačiarne.
6
V ponuke Tlačiareň vyberte možnos Vlastnosti.
7
Na karte Porty klepnite na tlačidlo Prida port.
8
Vyberte možnos Miestny port a potom klepnite na tlačidlo
Nový port.
9
Do poa Zadajte názov portu zadajte názov zdieanej tlačiarne.
10 Klepnite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Zatvori.
11
15
Miestne zdieanie tlačiarne
Klepnite na tlačidlo Použi a potom na tlačidlo OK.
5
Používanie obslužných
aplikácií
Spustenie sprievodcu odstraňovaním
problémov
Ak dôjde k chybe pri tlači, zobrazí sa okno Monitor stavu s informáciou o chybe.
Poklepte na ikonu programu Monitor stavu na hlavnom paneli systému Windows.
Poklepte na túto ikonu.
POZNÁMKA:
· Použitie tohto programu vyžaduje:
- Systém Windows 98 alebo novší (systém Windows NT 4.0 je
možné použi len v prípade tlačiarní s podporou pre prácu
v sieti). Informácie o operačných systémoch, ktoré sú kompatibilné s používanou tlačiarňou, nájdete v kapitole Technické
špecifikácie v Užívateskej príručke tlačiarne.
Alebo v ponuke Štart, vyberte možnos Programy alebo Všetky
programy → Xerox Phaser 6110 → Sprievodca odstraňovaním
problémov.
- Aplikáciu Internet Explorer verzia 5.0 alebo novšia (aby bolo
možné zobrazi animácie Flash v pomoci vo formáte HTML).
Zmena nastavenia programu Monitor
stavu
· Presný názov tlačiarne je možné overi pomocou dodaného
disku CD-ROM.
Klepnite pravým tlačidlom na ikonu programu Monitor stavu na
hlavnom paneli systému Windows. Vyberte možnos Voba.
Otvorí sa nasledujúce okno.
Používanie nástroja Nastavenie
tlačiarne
Pomocou nástroja Nastavenie tlačiarne je možné konfigurova
a overi nastavenie tlače.
1
V ponuke Štart, vyberte možnos Programy alebo Všetky
programy → Xerox Phaser 6110 → Nástroj Nastavenie
tlačiarne.
2
Zmeňte nastavenie.
3
Klepnutím na tlačidlo Použi odošlite zmeny do tlačiarne.
Používanie pomoci na obrazovke
· Zobrazi, ak je ukončená úloha sieovej tlačiarne - zobrazuje
prekryvné okno programu Monitor stavu po dokončení úlohy.
Pre alšie informácie o Nástroji Nastavenie tlačiarne klepnite na
· Zobrazi, ak dôjde k chybe počas tlače - zobrazuje prekryvné
okno programu Monitor stavu, ak dôjde k chybe pri tlači.
· Naplánova automatickú kontrolu stavu - umožňuje nastavi,
aby počítač pravidelne aktualizoval stav tlačiarne. Čím viac sa
bude nastavená hodnota blíži času 1 sekunda, tým častejšie
bude počítač kontrolova stav tlačiarne. Umožní tak rýchlejšiu
odpove na každú chybu tlačiarne.
POZNÁMKA: Ak sa zobrazí prekryvné okno programu Monitor stavu
s informáciou o chybe, môžete zruši aktuálnu tlačovú úlohu alebo
zobrazi zodpovedajúce riešenie. Ak vyberiete možnos Zruši tlač,
vypnite tlačiareň a potom klepte na tlačidlo OK. Môže to trva
niekoko minút. Upozornenie: Dáta odosielané do tlačiarne pomocou siete budú stratené.
16
Používanie obslužných aplikácií
6
Použitie tlačiarne v systéme
Linux
Požiadavky na systém
Podporované operačné systémy
· Redhat 7.1 a novší
Tlačiareň je možné používa v prostredí systému Linux.
· Linux Mandrake 8.0 a novší
Táto kapitola obsahuje nasledujúce časti:
· SuSE 7.1 a novší
· Požiadavky na systém
· Caldera OpenLinux 3.1 a novší
· Inštalácia ovládača tlačiarne
· Turbo Linux 7.0 a novší
· Zmena metódy pripojenia tlačiarne
· Slackware 8.1 a novší
· Odinštalovanie ovládača tlačiarne
· Použitie nástroja pre konfiguráciu
Odporúčaná konfigurácia
· Zmena vlastností LLPR
· Pentium IV, 1 GHz a rýchlejšie
· 256 MB pamäte RAM a viac
· Pevný disk s kapacitou 1 GB a viac
Software
· Glibc 2.1 a novší
· GTK+ 1.2 a novší
· GhostScript
POZNÁMKA:
· Okno vlastností tlačiarne v systéme Linux uvedené v tejto príručke sa môže líši poda používanej tlačiarne. Okná s vlastnosami
budú ale podobné.
· Názov tlačiarne môžete overi na dodanom disku CD-ROM.
17
Použitie tlačiarne v systéme Linux
V prípade inštalácie Expert (Pre odborníkov) vyberte požadovanú možnos a klepnite na tlačidlo Begin Install (Spusti inštaláciu).
Inštalácia ovládača tlačiarne
1
Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k počítaču. Zapnite počítač i tlačiareň.
2
Po zobrazení okna Administrator Login (Prihlásenie správcu)
zadajte „root“ do poa Login a zadajte systémové heslo.
POZNÁMKA: Pre inštaláciu softwaru tlačiarne je nutné sa prihlási
ako správca (root). Ak nie ste správcom, obráte sa na správcu
systému.
3
Vložte disk CD-ROM so softwarom tlačiarne. Disk CD-ROM sa
automaticky spustí.
POZNÁMKA: Ak sa disk CD-ROM nespustí automaticky, klepnite na
ikonu
v dolnej časti okna. Po zobrazení okna Terminal
(Terminál) zadajte príkazy:
6
Spustí sa inštalácia ovládača tlačiarne. Po dokončení inštalácie
klepnite na tlačidlo Štart.
7
Otvorí sa okno Linux Printer Configuration (Konfigurácia tlačiarne systému Linux). Klepnite na ikonu Add Printer (Prida
tlačiareň) na paneli nástrojov v hornej časti okna.
[[email protected] /root]# mount -t iso9660 / dev/ hdc/ mnt/ cdrom (za
predpokladu, že /dev/hdc je váš softwarový disk CD k tlačiarni a že
máte priečinok /mnt/cdrom)
[[email protected] /root]# cd /mnt/cdrom (priečinok disku CD-ROM)
[[email protected] cdrom]# ./setup.sh
4
Vyberte typ inštalácie: bu Recommended (Odporúčaná),
alebo Expert (Pre odborníkov), a klepnite na tlačidlo Continue
(Pokračova).
POZNÁMKA: V závislosti na použitom tlačovom systéme sa môže
zobrazi okno Administrator Login (Prihlásenie správcu). Zadajte
„root“ do poa Login a zadajte systémové heslo.
8
Recommended (Odporúčaná): Táto inštalácia je plne automatizovaná a nevyžaduje interakciu s užívateom. Expert (Pre odborníkov): Táto inštalácia umožňuje vybra cestu inštalácie alebo tlačový
systém.
5
Ak ste vybrali možnos Recommended (Odporúčaná), prejdite
na krok 6.
Zobrazia sa tlačiarne aktuálne inštalované v systéme. Vyberte
tlačiareň, ktorú chcete použi. V hornej časti okna Add a Printer
(Prida tlačiareň) sú k dispozícii funkčné karty dostupné pre
vybranú tlačiareň.
POZNÁMKA: Ak tlačiareň podporuje tlač pomocou jazyka PS, odporúča sa vybra ovládač PS.
18
Použitie tlačiarne v systéme Linux
9
Zmena metódy pripojenia tlačiarne
Klepnite na kartu Connection (Pripojenie) a skontrolujte, či je
port tlačiarne nastavený správne. V opačnom prípade zmeňte
nastavenie zariadenia.
Ak počas používania zmeníte metódu pripojenia tlačiarne z portu
USB na paralelné pripojenie alebo naopak, musíte znova nakonfigurova tlačiareň systému Linux pridaním tlačiarne do systému.
Postupujte takto:
1
Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k počítaču. Zapnite počítač i tlačiareň.
2
Po zobrazení okna Administrator Login (Prihlásenie správcu)
zadajte „root“ do poa Login a zadajte systémové heslo.
POZNÁMKA: Pre inštaláciu novej tlačiarne do tlačového systému je
nutné sa prihlási ako správca (root). Ak nie ste správcom, obráte
sa na správcu systému.
3
10 Pomocou kariet Settings (Nastavenia) a Queue (Fronta) je
možné zobrazi aktuálne nastavenie tlačiarne. Nastavenie je
možné v prípade potreby zmeni.
Z ponuky ikony Startup Menu (Ponuka na spustenie) v dolnej
časti plochy vyberte príkaz Linux Printer (Tlačiareň systému
Linux) a potom Configuration Tool (Nástroj pre konfiguráciu).
Okno Linux Printer Configuration (Konfigurácia tlačiarne systému Linux) je možné tiež otvori zadaním príkazu „linux-config“
do okna Terminal (Terminál).
POZNÁMKA: Možnosti sa môžu líši v závislosti na použitej tlačiarni.
Polia Description (Popis) a Location (Umiestnenie) na obrazovke
Queue (Fronta) nemusia by zobrazené v závislosti na použitom
tlačovom systéme.
4
Po zobrazení okna Linux Printer Configuration (Konfigurácia
tlačiarne systému Linux) klepnite na ikonu Add Printer (Prida
tlačiareň) na paneli nástrojov v hornej časti okna.
5
Klepnite na kartu Connection (Pripojenie) v hornej časti okna
Add a Printer (Prida tlačiareň).
11 Okno zatvorte klepnutím na tlačidlo OK.
Skontrolujte, či je port tlačiarne nastavený správne. V opačnom
prípade zmeňte nastavenie zariadenia.
12 Ak okno indikuje úspešnú konfiguráciu novej tlačiarne, klepnite
na tlačidlo OK.
13 Znova sa zobrazí okno Linux Printer Configuration
(Konfigurácia tlačiarne systému Linux). Na karte Info
(Informácie) môžete zobrazi informácie o ovládači tlačiarne.
Konfiguráciu tlačiarne je možné v prípade potreby zmeni.
Podrobnosti o zmene konfigurácie tlačiarne pozri Použitie
nástroja pre konfiguráciu na strane 20.
6
19
Použitie tlačiarne v systéme Linux
Klepnite na tlačidlo OK.
Odinštalovanie ovládača tlačiarne
1
Použitie nástroja pre konfiguráciu
Z ponuky ikony Startup Menu (Ponuka pre spustenie) v dolnej
časti plochy vyberte príkaz Linux Printer (Tlačiareň systému
Linux) a potom Configuration Tool (Nástroj pre konfiguráciu).
Nástroj pre konfiguráciu poskytuje prístup k úlohám správy vrátane
pridávania a odoberania nových tlačiarní a zmenám ich globálnych
nastavení. Užívatelia ich tiež môžu spúša, ak chcú jednoducho
kontrolova tlačové fronty, kontrolova vlastnosti tlačiarne a meni
ich miestne predvoby.
Prístup k nástroju pre konfiguráciu:
1
Z ponuky ikony Startup Menu (Ponuka pre spustenie) v dolnej
časti obrazovky vyberte príkaz Linux Printer (Tlačiareň systému Linux) a potom Configuration Tool (Nástroj pre konfiguráciu). Zobrazí sa okno Linux Printer Configuration (Konfigurácia
tlačiarne systému Linux).
Toto okno je možné tiež zobrazi z okna Terminal (Terminál)
zadaním príkazu „linux-config“.
2
Okno Linux Printer Configuration (Konfigurácia tlačiarne systému Linux) je možné tiež otvori zadaním príkazu „linux-config“
do okna Terminal (Terminál).
2
V okne Linux Printer Configuration (Konfigurácia tlačiarne systému Linux) vyberte príkaz Uninstall (Odinštalova) z ponuky
File (Súbor).
3
Zobrazí sa okno Administrator Login (Prihlásenie správcu).
Zadajte „root“ do poa Login a zadajte systémové heslo.
Klepnite na tlačidlo Proceed (Pokračova).
Okno Linux Printer Configuration (Konfigurácia tlačiarne systému Linux) zobrazuje v avom podokne zoznam nainštalovaných
tlačiarní. Pravé podokno obsahuje niekoko kariet, ktoré zobrazujú informácie týkajúce sa aktuálne vybranej tlačiarne.
Vyberte príslušný ovládač tlačiarne, ak ešte nie je vybraný.
POZNÁMKA: Pre odinštalovanie softwaru tlačiarne je nutné sa prihlási ako správca (root). Ak nie ste správcom, obráte sa na správcu systému.
4
Zobrazí sa okno s výzvou na potvrdenie požiadavky na odinštalovanie. Klepnite na tlačidlo Yes (Áno).
5
Vyberte možnos Complete uninstall (Kompletné odinštalovanie) a klepnite na tlačidlo Uninstall (Odinštalova).
3
Karta Info (Informácie) zobrazuje všeobecné informácie
o tlačiarni.
Ak používate Internet, môžete klepnutím na tlačidlo Go to the
Web page for this printer (Prejs na webovú stránku tejto
tlačiarne) zobrazi web spoločnosti Xerox.
Klepnutím na kartu Job (Úloha) môžete skontrolova a spravova frontu úloh vybranej tlačiarne. Môžete pozastavi, obnovi
alebo odstráni vybrané úlohy vo fronte. Vybrané úlohy je
možné presunú na tlačovú frontu inej tlačiarne.
6
Klepnutím na tlačidlo OK spustíte odinštalovanie.
7
Po dokončení odinštalovania klepnite na tlačidlo Finished
(Dokonči).
20
Použitie tlačiarne v systéme Linux
Karta Properties (Vlastnosti) umožňuje zmeni východiskové
nastavenie tlačiarne.
Okno LLPR Properties (Vlastnosti LLPR) je možné tiež otvori
nasledujúcimi spôsobmi:
· Z ponuky ikony Startup Menu (Ponuka pre spustenie) v dolnej
časti obrazovky vyberte príkaz Linux Printer (Tlačiareň systému
Linux) a potom Linux LPR.
· Ak je okno Linux Printer Configuration (Konfigurácia tlačiarne
systému Linux) zobrazené, vyberte príkaz Test Print (Testovacia tlač) z ponuky Print (Tlač).
3
Otvorí sa okno LLPR Properties (Vlastnosti LLPR).
POZNÁMKA: Užívatelia môžu prepísa systémové východiskové
nastavenia, ktoré definoval správca. Ak užívate klepne na tlačidlo
Apply (Použi), uložia sa tieto vlastné nastavenia do užívateského
profilu a je možné ich použi neskôr s LLPR. Ak nástroj pre konfiguráciu spustí správca, uložia sa nastavenia ako nové globálne
východiskové hodnoty.
Zmena vlastností LLPR
V hornej časti okna je zobrazených nasledujúcich šes kariet:
· General (Všeobecné): Umožňuje zmeni formát papiera, typ
papiera, zdroj papiera, orientáciu dokumentov, zapnú obojstrannú tlač, prida záhlavie a zápätie a zmeni počet stránok
na list.
· Margins (Okraje): Umožňuje urči okraje stránky. Grafika
vpravo znázorňuje aktuálne nastavenie. Tieto okraje sa
nepoužijú pri tlači jednoduchých dát jazyka PostScript.
· Image (Obrázok): Umožňuje nastavi možnosti obrázka,
ktoré sa použijú pri tlači obrazových súborov, napr. ak je do
LLPR na príkazovom riadku odovzdaný dokument v inom
jazyku než PostScript. Nastavenie farieb tiež ovplyvní dokumenty jazyka Postscript.
· Text: Umožňuje vybra hustotu textu a zapnú alebo vypnú
farebné zvýraznenie syntaxie.
· HP-GL/2: Umožňuje nastavi východiskové možnosti tlače
dokumentov vo formáte HP-GL/2, ktorý používajú niektoré
plotry.
· Advanced (Rozšírené): Umožňuje prepísa východiskové
nastavenie tlačiarne.
Ak klepnete na tlačidlo Save (Uloži) v dolnej časti okna,
zachovajú sa možnosti medzi reláciami LLPR.
Vlastnosti tlačiarne je možné upravi po otvorení okna LLPR
Properties (Vlastnosti LLPR).
Otvorenie okna LLPR Properties (Vlastnosti LLPR):
1
V používanej aplikácii vyberte príkaz Print (Tlač).
2
V zobrazenom okne Linux LPR klepnite na možnos
Properties (Vlastnosti).
Klepnite na tlačidlo
Properties (Vlastnosti).
Pomocou tlačidla Help (Pomoc) je možné zobrazi podrobnosti
o možnostiach okna.
4
21
Použitie tlačiarne v systéme Linux
Ak chcete možnosti použi, klepnite na tlačidlo OK v okne
LLPR Properties (Vlastnosti LLPR). Prejdite spä do okna Linux
LPR. Tlač je možné spusti klepnutím na tlačidlo OK.
7
Inštalácia ovládača tlačiarne
Použitie tlačiarne
s počítačom Macintosh
Tlačiareň podporuje systémy Macintosh so vstavaným rozhraním
USB alebo sieovou kartou 10/100 Base-TX. Pri tlači z počítača
Macintosh môžete používa ovládač CUPS, ak nainštalujete
súbor PPD.
POZNÁMKA: Niektoré tlačiarne nepodporujú sieové rozhranie.
Skontrolujte, či vaša tlačiareň podporuje sieové rozhranie.
Nazrite do technických špecifikácií tlačiarne v Užívateskej
príručke tlačiarne.
Táto kapitola obsahuje nasledujúce časti:
· Inštalácia softwaru pre počítač Macintosh
· Inštalácia tlačiarne
1
Skontrolujte, či je tlačiareň pripojená k počítaču. Zapnite počítač a tlačiareň.
2
Vložte disk CD-ROM dodaný s tlačiarňou do jednotky CD-ROM.
3
Na ploche počítača Macintosh poklepte na ikonu CD-ROM.
4
Poklepte na priečinok MAC_Installer (Inštalátor).
5
Poklepte na priečinok MAC_Printer (Tlačiareň).
6
Poklepte na ikonu Phaser 6110 Installer.
7
Zadajte heslo a klepnite na tlačidlo OK.
8
Otvorí sa okno programu Phaser 6110 Installer. Klepnite na
tlačidlo Continue (Pokračova) a potom na tlačidlo Continue
(Pokračova).
9
Vyberte možnos Easy Install (Jednoduchá inštalácia) a klepnite na tlačidlo Install (Inštalova).
10 Po dokončení inštalácie klepnite na tlačidlo Quit (Koniec).
· Tlač
Odinštalovanie ovládača tlačiarne
Odinštalácia je vyžadovaná v prípade, že vykonávate upgrade softwaru alebo ak dôjde k zlyhaniu inštalácie.
Inštalácia softwaru pre počítač
Macintosh
Disk CD-ROM dodaný s tlačiarňou obsahuje súbor PPD, ktorý
umožňuje používa ovládač CUPS alebo ovládač Apple
LaserWriter (dostupný len pre tlačiareň, ktorá podporuje ovládač PostScript) pre tlač z počítača Macintosh.
Pred inštaláciou softwaru tlačiarne overte, či sú splnené nasledujúce požiadavky:
Položka
Požiadavky
Operačný systém
Systém Mac OS X 10.3 ~ 10.4
RAM
128 MB
Voné miesto na disku
200 MB
1
Vložte disk CD-ROM dodaný s tlačiarňou do jednotky CD-ROM.
2
Na ploche počítača Macintosh poklepte na ikonu CD-ROM.
3
Poklepte na priečinok MAC_Installer (Inštalátor).
4
Poklepte na priečinok MAC_Printer (Tlačiareň).
5
Poklepte na ikonu Phaser 6110 Installer.
6
Zadajte heslo a klepnite na tlačidlo OK.
7
Otvorí sa okno programu Phaser 6110 Installer. Klepnite na
tlačidlo Continue (Pokračova) a potom na tlačidlo Continue
(Pokračova).
8
Vyberte možnos Uninstall (Kompletné odinštalovanie) a klepnite na tlačidlo Uninstall (Odinštalova).
9
Po dokončení odinštalovania klepnite na tlačidlo Quit (Koniec).
22
Použitie tlačiarne s počítačom Macintosh
Inštalácia tlačiarne
Postup inštalácie tlačiarne závisí na tom, akým káblom bude tlačiareň spojená s počítačom: či sieovým káblom alebo káblom USB.
Počítač Macintosh pripojený v sieti
POZNÁMKA: Niektoré tlačiarne nepodporujú sieové rozhranie.
Pred pripojením tlačiarne overte, že tlačiareň podporuje
sieové rozhranie. Nazrite do technických špecifikácií tlačiarne
v Užívateskej príručke tlačiarne.
1
Poda pokynov v časti Inštalácia softwaru pre počítač
Macintosh na strane 22 nainštalujte do počítača súbory PPD
a súbory filtrov.
2
3
Otvorte program Print Setup Utility v priečinku Utilities.
4
5
Klepnite na tlačidlo Add (Prida) na paneli Printer List
(Zoznam tlačiarní).
Prejdite na kartu IP Printing (Tlač cez rozhranie IP).
Do poa Printer Address (Adresa tlačiarne) zadajte adresu IP
tlačiarne.
6
Vyplňte pole Queue Name (Názov fronty). Ak nepoznáte názov
tlačovej fronty svojho tlačového servera, skúste najskôr použi
východiskovú frontu.
7
Vyberte možnos Xerox v poli Printer Model (Model tlačiarne)
a potom vyberte svoju tlačiareň v poli Model Name (Názov
modelu).
8
9
Klepnite na tlačidlo Add (Prida).
Adresa IP vašej tlačiarne sa zobrazí v zozname Printer List
(Zoznam tlačiarní) a tlačiareň bude nastavená ako východisková.
Pripojenie prostredníctvom portu USB
1
Poda pokynov v časti Inštalácia softwaru pre počítač
Macintosh na strane 22 nainštalujte do počítača súbory PPD
a súbory filtrov.
2
3
Otvorte program Print Setup Utility v priečinku Utilities.
4
5
6
Klepnite na tlačidlo Add (Prida) na paneli Printer List
(Zoznam tlačiarní).
Prejdite na kartu USB.
Vyberte možnos Xerox v poli Printer Model (Model tlačiarne)
a potom vyberte svoju tlačiareň v poli Model Name (Názov
modelu).
Klepnite na tlačidlo Add (Prida).
Vaša tlačiareň sa zobrazí v zozname Printer List (Zoznam
tlačiarní) a bude nastavená ako východisková.
23
Použitie tlačiarne s počítačom Macintosh
Zmena nastavenia tlačiarne
Tlač
Pri tlači môžete využíva pokročilé tlačové funkcie.
V počítači Macintosh vyberte v aplikácii príkaz Print (Tlač) z ponuky File (Súbor). Názov tlačiarne v okne vlastností tlačiarne sa
môže líši poda toho, akú tlačiareň používate. S výnimkou názvu
tlačiarne budú ale prvky okna vlastností tlačiarne podobné.
POZNÁMKA:
· Okno vlastností tlačiarne v systéme Macintosh uvedené v tejto
príručke sa môže líši poda používanej tlačiarne. Prvky okna
s vlastnosami tlačiarne budú ale podobné.
· Názov tlačiarne môžete overi na dodanom disku CD-ROM.
Nastavenie Layout (Rozvrhnutie)
Tlač dokumentu
Karta Layout (Rozvrhnutie) umožňuje upravi, ako bude dokument
vyzera na vytlačenej stránke. Môžete tlači niekoko stránok na
jeden list papiera.
Ak tlačíte z počítača Macintosh, mali by ste skontrolova nastavenie softwaru tlačiarne v každej používanej aplikácii. Postupujte
takto.
1
Otvorte aplikáciu v počítači Macintosh a vyberte súbor, ktorý
chcete vytlači.
2
Otvorte ponuku File (Súbor) a klepnite na položku Page Setup
(Vzhad stránky), v niektorých aplikáciách na položku
Document Setup (Nastavenie dokumentu).
3
Nastavte formát papiera, orientáciu, mierku a alšie možnosti
a klepnite na tlačidlo OK.
Vyberte možnos Layout (Rozvrhnutie) z otváracieho zoznamu
Presets (Predvoby). Môžete nastavi nasledujúce možnosti.
Podrobné informácie pozri čas Tlač viacerých stránok na jeden list
papiera v alšom stĺpci.
Skontrolujte, že je vybraná príslušná tlačiareň.
Mac OS 10.3
Mac OS 10.3
4
Otvorte ponuku File (Súbor) a klepnite na položku Print (Tlač).
5
Zadajte počet kópií a vyberte stránky, ktoré chcete tlači.
6
Po nastavení možností klepnite na tlačidlo Print (Tlač).
24
Použitie tlačiarne s počítačom Macintosh
Tlač viacerých stránok na jeden list papiera
Nastavenie Printer Features (Funkcie tlačiarne)
Karta Printer Features (Funkcie tlačiarne) umožňuje vybra typ
papiera a nastavi kvalitu tlače.
Môžete tlači viac než jednu stránku na jeden list papiera. Týmto
spôsobom je možné úsporne tlači koncepty.
Vyberte možnos Printer Features (Funkcie tlačiarne) z otváracieho zoznamu Presets (Predvoby). Môžete nastavi nasledujúce
možnosti:
1
Na počítači Macintosh vyberte v aplikácii príkaz Print (Tlač)
z ponuky File (Súbor).
2
Vyberte možnos Layout (Rozvrhnutie).
Mac OS 10.3
Paper Type
Nastavte Type tak, aby zodpovedal papieru založenému v zásobníku, z ktorého budete tlači. Tým získate výtlačok najlepšej kvality.
Ak tak neurobíte,
Resolution(Quality)
Možnosti Rozlíšenia, ktoré je možné vybra, závisia na modeli
tlačiarne. Môžete vybra rozlíšenie tlače. Čím vyššiu hodnotu zvolíte, tým budú tlačené znaky a grafika ostrejšie. Vyššie nastavenie
tiež môže predĺži dobu potrebnú na tlač dokumentu.
Mac OS 10.3
Color Mode
Môžete nastavi možnosti farieb. Nastavenie na hodnotu Color
(Farba) obvykle zaistí najlepšiu kvalitu tlače farebných dokumentov. Ak chcete tlači farebný dokument v odtieňoch šedej, vyberte
možnos Grayscale (Odtiene šedej).
3
V otváracom zozname Pages per Sheet (Stránok na list)
vyberte, koko stránok chcete tlači na jeden list papiera.
4
V nastavení Layout Direction (Smer rozvrhnutia) vyberte
usporiadanie stránok na liste.
Ak chcete tlači ohraničenie každej stránky, vyberte príslušnú
možnos v otváracom zozname Border (Ohraničenie).
5
Klepnite na tlačidlo Print (Tlač). Tlačiareň vytlačí na každý list
vybraný počet stránok.
25
Použitie tlačiarne s počítačom Macintosh
SEKCIA
SOFTWARU
REGISTER
D
N
dokument, tlač
Macintosh 24
Windows 5
nastavenie
možnos true-type 8
obúbené 9
režim obrazu 8
rozlíšenie
Macintosh 25
Windows 8
temnos 8
úspora tonera 8
pomoc, použitie 9
F
formát papiera, nastavenie 7
I
inštalácia
Ovládač tlačiarne
Windows 4
ovládač tlačiarne
Linux 18
Macintosh 22
L
Linux
nástroj pre konfiguráciu 20
ovládač
inštalácia 18
odinštalácia 20
vlastnosti LLP 21
O
obojstranná tlač 12
odinštalácia, software
Linux 20
Macintosh 22
Windows 4
orientácia, tlač
Windows 6
Windows 4
systémové požiadavky
Linux 17
Macintosh 22
software tlačiarne
inštalácia
Linux 18
Macintosh 22
Windows 4
odinštalácia
Linux 20
Macintosh 22
Windows 4
systémové požiadavky
Linux 17
Macintosh 22
Š
šablóna
odstránenie 14
tlač 14
vytvorenie 14
P
plagát, tlač 11
T
M
R
Macintosh
inštalácia tlačiarne 23
ovládač
inštalácia 22
odinštalácia 22
tlač 24
monitor stavu, použitie 16
rozlíšenie tlačiarne, nastavenie
Macintosh 25
Windows 8
rozšírené možnosti tlače, použitie 10
S
software
inštalácia
Linux 18
Macintosh 22
Windows 4
odinštalácia
Linux 20
Macintosh 22
26
tlač
brožúry 11
dokument 5
mierka 12
obojstranne 12
plagát 13
prispôsobenie stránke 12
šablóna 14
v systéme Macintosh 24
v systéme Windows 5
viac stránok na list
Macintosh 25
Windows 10
vodotlač 13
tlač brožúr 11
tlač viacerých stránok na list
Macintosh 25
Windows 10
typ papiera, nastavenie
Linux 21
Macintosh 25
U
úspora tonera, nastavenie 8
V
vlastnosti na karte Doplnky, nastavenie 9
vlastnosti na karte Grafika, nastavenie 8
vlastnosti na karte Rozvrhnutie, nastavenie
Linux 21
Macintosh 24
Windows 6
vlastnosti tlačiarne, nastavenie
Linux 21
Macintosh 24
Windows 6
vodotlač
odstránenie 13
tlač 13
úprava 13
vytvorenie 13
Z
zdroj papiera, nastavenie
Linux 21
Windows 7
27
Download

Užívate ská príručka