SOU poľnohospodárske
Kušnierska 2
060 01 Kežmarok
IČO: 00159468
DIČ: 2020709680
Ing. Stanislav Marhefka
riaditeľ SOUP
Učebnica informatiky
1.ročník
k projektu
Inovácia učebných plánov a osnov a
ich pilotné zavedenie do praxe k zvýšeniu účasti
rómskej menšiny vo vzdelávaní na SOUP Kežmarok
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
2006
OBSAH
Predslov
1. Bezpečnosť pri práci s počítačom
2. Počítač a jeho vybavenie
3. Práca v prostredí Windows
4. Práca s grafikou (Skicár)
5. Práca s textom (Word)
Záver
Zoznam použitej literatúry
2
Predslov
"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha,
rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov".
V dnešnej dobe, začiatkom 21. storočia,
stáva sa prístup k informáciám jednou
z najdôležitejších podmienok života spoločnosti. Všade okolo nás sú zariadenia, ktoré nám
pomáhajú spracovávať, prenášať a uchovávať informácie. Ich vplyvom sa mení ľudská spoločnosť.
Zasahujú do prostredie, v ktorom žijeme. Počítače a internet nás v súčasnosti sprevádzajú takmer na
každom kroku, na pracovisku, v školách i v domácnostiach. Vďaka nim informácie sa stávajú
stredobodom nášho záujmu a informačné technológie, ktoré umožňujú ich uchovávanie, prenos
a spracovanie sú tou najvýznamnejšou technológiou. Rozvoj informačno-komunikačných
technológií a ich použitie v praxi nesmierne narastá. Počítače prenikajú do nášho každodenného
života, stávajú sa súčasťou každého pracoviska a každej domácnosti. Sú zdrojom informácií,
zábavy, ale aj pracovným prostriedkom.
Súčasný trend
na trhu práce si vyžaduje vedomosti v informačno-komunikačných
technológiách. Informačná gramotnosť je v dnešnom svete nevyhnutná a preto škola by mala
poskytnúť študentom základy tejto gramotnosti. Pri implementácii informačných technológií je
nevyhnutné sledovať aj pedagogické, psychologické a didaktické aspekty rozvoja vzdelávacieho
systému pre informačnú spoločnosť. Je preto nevyhnutné pripraviť mladú generáciu na aktívne
a tvorivé využívanie informačných a komunikačných technológií. Základom toho je, aby sme mladú
generáciu naučili pracovať s počítačom a tak sa naučili používať počítač pri samotnom vzdelávaní.
Počítače vytvárajú žiakom príťažlivé prostredie pre učenie a sú pre ne motiváciou k učeniu
Zavedenie nového predmetu - INFORMATIKA inovuje učebné plány a osnovy pre
dvojročné učebné odbory na stredných odborných učilištiach.
Táto učebnica je určená pre študentov 1.ročníka dvojročných učebných odborov. Zahŕňa
tieto tematické celky:
1.
Bezpečnosť a hygiena práce s počítačom
2.
Počítač a jeho vybavenie
3.
Práca v prostredí Windows
4.
Práca s grafikou (Skicár)
5.
Práca s textom (Word)
Prvý celok je venovaný problematike bezpečnosti a hygieny práce s počítačom, dozviete sa ako si
máte usporiadať pracovisko s počítačom a aké pravidlá musíte dodržať.
V druhom celku sa dozviete základné pojmy v informatike, hlavné časti počítača, ako pracovať
s klávesnicou.
Tretia časť je zameraná na prácu v prostredí operačného systému Windows XP, základné
používanie a práca s oknami, súbormi a adresármi/priečinkami (vytváranie, kopírovanie, presúvanie
a vymazávanie súborov, adresárov/priečinkov), zhusťovanie (komprimovanie) a zväčšovanie
(extrahovanie) súborov.
Práca s grafikou sa sústreďuje na základné informácie o typoch grafických formátov. V prostredí
jednoduchého grafického procesora Skicár, ktorý je súčasťou operačného systému Windows
budeme kresliť jednoduché obrázky a upravovať fotografie.
Posledný celok v 1. ročníku je venovaný práci s textom. V textovom editore MS Word 2003 budeme
vytvárať, formátovať a tlačiť jednoduché textové dokumenty. Zameriame sa na tvorbu dokumentov
potrebných pre získanie zamestnania.
3
Každý tematický celok má svoje kapitoly. Na konci každej kapitoly sú vypracované otázky, slúžiace
na pochopenie, precvičenie a prehĺbenie teoretického učiva. Sú to návody k praktickému pochopeniu
učiva, obsahujú činnosti žiaka počas vyučovacej hodiny.
Učebnicu dopĺňa metodická príručka pre učiteľov.
Autori
4
1. Bezpečnosť a hygiena práce s počítačom
ü
PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA V POČÍTAČOVEJ UČEBNI - PU
Každá odborná učebňa na škole, vybavená špeciálnymi zariadeniami a technickými
prostriedkami, má svoje špecifické postavenie. Na chod a realizáciu činnosti sú stanovené
podmienky a pravidlá, ktoré sa musia rešpektovať. Žiaci sú s tými to pravidlami oboznámený na
prvých hodinách výučby v učebni. Tieto pokyny sú vyvesené v učebni na dobre viditeľnom mieste.
Meniť ich môže len správca siete, vyučujúci v učebni alebo vedenie školy.
Oboznámte sa s týmito s bezpečnostnými pravidlami v počítačovej učebni:
Pri práci v miestnostiach PU sú žiaci povinní riadiť sa týmito pravidlami správania sa a
ustanoveniami školského poriadku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vstup do miestnosti v čase vyučovania je povolený len žiakom, ktorí tam majú podľa
rozvrhu hodinu a so súhlasom vyučujúceho profesora. V mimo vyučovacom čase len so
súhlasom službukonajúceho profesora. Vstup cudzích osôb môže dovoliť iba vedenie školy.
Cez prestávky sa žiaci zdržujú na chodbe.
Do priestorov PU je zakázané chodiť v topánkach, vetrovkách, kabátoch. Žiaci sú povinní
odložiť si ich v šatni.
V priestoroch PU je zakázané jesť, piť, fajčiť, žuvať žuvačku.
Žiak je povinný skontrolovať pridelený počítač po hardvérovej a softvérovej stránke na
začiatku vyučovacej hodiny. Žiak ihneď zahlási poruchu alebo zmenu vyučujúcemu alebo
službukonajúcemu profesorovi. Žiak nesie plnú hmotnú zodpovednosť za pridelený počítač.
Žiaci nemôžu používať tlačiareň, skener a CD-ROM, vlastné diskety, CD, DVD disky bez
súhlasu vyučujúceho alebo službukonajúceho profesora.
Žiaci nemôžu svojvoľne manipulovať s počítačmi, pripájať, odpájať alebo prepájať
akékoľvek zariadenia (napr. klávesnica, myš, používanie sériových alebo paralelných káblov).
Na všetkých počítačoch je zakázané:
o
likvidovanie nainštalovaného softvéru
o
prekonfigurovanie počítača
o
inštalovanie hier a programov, ktoré spomaľujú prácu na počítači a v sieti
o
zaheslovanie šetriča obrazovky
o
inštalovanie a používanie P2P klientov (iMesh, Kazaa, DC++ ...)
Žiaci majú zakázané čarbať po laviciach, ničiť zariadenie učební. Sú povinní dodržiavať
poriadok a čistotu v učebniach. Po hodine sú povinní upratať svoje pracovisko.
Tieto pravidlá platia pri práci na všetkých školských počítačoch a na všetkých počítačoch
pripojených do školskej počítačovej siete.
Pri práci na počítačových zariadeniach pripojených do školskej siete a siete Internet je
zakázané:
1.
Neoprávnene pristupovať k zdrojom prístupným prostredníctvom siete (ako sú jednotlivé
počítačové uzly, komunikačné zariadenia, uložené resp. prenášané údaje a iné), hľadať
akékoľvek cesty pre získanie neoprávneného prístupu (zneužívanie nevedomosti iných,
odchytávanie hesiel a pod.), ako aj umožniť prístup k počítačovým zariadeniam iným osobám,
napr. poskytnutím svojho hesla. Údaje patriace iným používateľom sa musia pokladať za
súkromné, technická možnosť ich čítania alebo zmeny neznamená, že túto činnosť je povolené
realizovať.
5
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pokúšať sa meniť identitu svojho konta alebo počítača. Každý používateľ musí pri svojej
práci trvalo vystupovať pod jemu pridelenou počítačovou identifikáciou.
Narušovať prácu ostatných používateľov resp. chod siete ako celku jej vedomým
nadmerným zaťažovaním, napr. súčasným prenosom viacerých súborov alebo využívaním siete
na hry v dobách jej veľkého zaťaženia (obvykle počas normálnej vyučovacej doby).
Vyvíjať aktivity (napr. tvorbou programových produktov) s cieľom spomaliť alebo narušiť
činnosť ktoréhokoľvek uzla siete alebo funkčnosť služieb siete.
Realizovať akékoľvek technické zásahy do siete bez povolenia príslušného zodpovedného
pracovníka.
Komerčne využívať sieť bez písomného povolenia riaditeľa školy alebo ním povereného
pracovníka.
Využívať sieť pre politickú alebo náboženskú agitáciu. Diskusie na politické a náboženské
témy sú povolené len medzi záujemcami, ktorí sa do nich dobrovoľne prihlásia (napr.
prihlásením sa do odpovedajúceho mailing listu alebo diskusnej skupiny v NEWS).
Používať počítačové vybavenie pre vytváranie, zobrazovanie alebo distribúciu materiálov s
vulgárnym obsahom, pornografie, urážajúcich materiálov, materiálov propagujúcich násilie,
rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť (myslí sa aj posielanie MAIL-ov).
Žiak je povinný:
1.
Kontrolovať si priestor na disku (C:)
2.
Stiahnuté súbory skontrolovať antivírovým programom
3.
Neporušovať autorské práva
Používateľ zodpovedá za obsah a správu diskového priestoru svojho konta (je povinný čítať svoju
poštu, mazať staré a nepotrebné súbory a maily).
Vedenie školy, správca siete a ostatní vyučujúci majú právo nepovoliť prístup do školskej siete
a siete Internet osobám, ktoré porušili tieto pravidlá a oznámiť takého priestupky
nadriadeným žiaka, ktorý sa ich dopustil. Vychádza sa pritom zo zásady, že každý používateľ
je zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom jeho konta s výnimkou
prípadu, keď sa preukáže, že zneužitiu nemohol zabrániť.
Porušenie pravidiel správania sa v miestnostiach PU sa trestá podľa školského poriadku
podľa stupňa previnenia:
•
zákaz chodiť na strojový čas
•
napomenutie
•
pokarhanie
•
znížená známka zo správania
•
vylúčenie žiaka z voliteľného predmetu "informatika" alebo "výpočtová technika" a v
budúcom roku si nebude môcť vybrať predmet "informatika" alebo "výpočtová technika"
•
v prípade hardvérového a softvérového poškodenia - finančný postih
Otázky:
•
•
•
•
Oboznámte sa pravidlá správania sa v počítačovej učebni.
Prediskutujte túto tému a vyjadrite svoj názor.
Napíšte do svojho zošita čo môžete a čo nemôžete robiť v PU.
Ktoré pravidlá by ste zmenili a prečo?
6
ü
ERGONOMICKÉ POŽIADAVKY
Sedenie za počítačom zdanlivo nie je namáhavé. Energetický výdaj je v porovnaní s fyzicky
namáhavou prácou zanedbateľný, ale nevhodná pracovná poloha zaťažuje chrbticu a neprospieva
krvnému obehu.
Ergonómia je odbor, zaoberajúci sa štúdiom vzťahov medzi človekom a technickými
prostriedkami, ktoré človek vytvára. V súvislosti s informatikou sa ergonómia zameriava na
parametre počítačového prostredia, nastavenie a výška stoličky a stolov. Prispôsobovaním
jednotlivých dielov pracovných prostriedkov ľudskej fyziológii a psychológii sa znižuje únava
užívateľa a zvyšuje sa efektivita a produktivita práce.
Práca s počítačom zaťažuje najmä zrak, môže vyvolať bolesti očí a hlavy. Oči sa musia
prispôsobovať rôznemu jasu obrazovky a kontrastu pozadia monitora. Monitor nikdy nesmie byť
neumiestnený tak, aby bol za ním silný zdroj svetla alebo okno. Spôsobuje to fotografické videnie.
Oči sa prispôsobujú na vnímanie silne osvetlených častí a s veľkou námahou môžu vnímať detaily
na slabo svietiacej obrazovke. Okná musia byť vybavené vhodným systémom nastaviteľného
tienenia, ktoré sa nastavuje denné svetlo podľa potreby.
Kvalitný monitor má väčšiu obrazovku, je plochý a má zabudovaný polarizačný filter. Polarizačný
filter mierne zlepšuje kontrast tým, že filtruje nežiaduce žiarenie z obrazovky. Každý monitor je
zdrojom žiarenia. Monitor má byť položený na pracovný stôl tak, aby bol mierne pod zorným
uhlom, čiže nemá sa ukladať na počítač umiestnený naležato (desktop), ktorý zvyšuje jeho polohu.
Vzdialenosť očí od obrazovky je spravidla okolo 45-70 cm, alebo na veľkosť natiahnutej paže.
Obrazovka musí byť bez zrkadlenia a svetelných odrazov, spôsobujúcich zrakovú nepohodu.
Klávesnica a myš má byť v rovnakej úrovni na pracovnom stole alebo vysúvacej doske.
Je dôležité správne pracovať s myšou:
Myš uchopte uvoľnenou dlaňou ruky, pričom zápästie je
uvoľnene položené na podložke. Prsty by mali prirodzene
dosiahnuť na tlačidlá, dlaň ležať na myši. Ukazovák ovláda
ľavé tlačidlo, prostredník pravé tlačidlo. Myš môže byť
vybavená kolieskom medzi pravým a ľavým tlačidlom, ktoré
slúži na posun stránky. Toto koliesko ovládame
ukazovákom. Modernejšie myši majú ešte ďalšie tlačidlá na
boku myši. Tie sa vždy ovládajú palcom.
Ďalšou z vážnych
chorôb, ktoré môžu postihovať
používateľov počítačov je RSI ( Repetitive Strain Injury) poškodenie z trvalej námahy. Vzniká
nesprávnym a intenzívnym používaním klávesnice. Klávesnica musí byť od obrazovky oddelená a
musí mať takú výšku a sklon, aby si študent mohol zvoliť pohodlnú pracovnú polohu, umožňujúcu
predchádzať únave paží a rúk. Priestor pred klávesnicou musí byť dostatočne veľký, aby poskytol
oporu pre ruky a predlaktia. Usporiadanie klávesnice a vlastnosti klávesov musia uľahčovať
používanie klávesnice. Znaky na klávesoch musia byť dostatočne kontrastné a čitateľné zo základnej
pracovnej polohy.
Správne sedenie pri počítači sa dá zhrnúť do jednoduchého hesla:
DODRŽUJTE PRINCÍP PRAVÝCH UHLOV!
Paže a predlaktie, rovnako i stehno a lýtko majú zvierať pravý uhol (viď obrázok). Stolička musí
byť stabilná a musí umožňovať pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov. Sedadlo musí byť
nastaviteľné na výšku, operadlo musí mať nastaviteľnú výšku i sklon. Výberom vhodnej stoličky sa
dá predísť bolesti chrbta a únave svalov.
7
Doska pracovného stola musí mať dostatočné rozmery, povrch s nízkou svetelnou odrazovosťou a
musí umožniť pružné usporiadanie pracoviska s počítačom, klávesnice, dokumentov a ďalších
zariadení.
Podlaha musí byť protišmyková, antistatická a ľahko udržiavaná (bez kobercov).
Elektrické šnúry a kabeláž má byť umiestnená tak, aby nebola zdrojom pádu pre prechádzajúce
osoby, alebo nespôsobila úraz elektrickým prúdom. Má byť vedená v horizontálnych a vertikálnych
kanáloch až k požadovaným miestam a v miestach spojov by mali byť chránená. Najlepším riešením
je úprava zadných častí pracovných stolov pomocou žľabov, do ktorých sa uložia káble a elektrické
vedenie.
Rozmiestnenie jednotlivých častí počítača a jeho príslušenstva je popísané na obrázku.
Otázky:
1. Preštudujte si požiadavky na správne rozloženie počítačovej zostavy v počítačovej učebnici:
a.
rozmiestnenie počítačov v učebni
b.
umiestnenie monitorov
c.
pracovný stôl, stoličky
d. umiestnenie klávesnice a myšky
2.
3.
4.
Napíšte základné požiadavky počítačovej učebne.
Porovnajte či sú splnené požiadavky vo vašej učebni.
Oboznámte s možnými zdravotnými problémami pri práci s počítačom
8
2. Počítač a jeho vybavenie
ü
ZÁKLADNÉ POJMY
IKT
Informačno-komunikačné technológie sú technické zariadenia, prostriedky, metódy
a postupy, ktoré umožňujú človeku zbierať, triediť, spracovávať informácie rôzneho
druhu a určenia. Typickým predstaviteľom je počítač. Ďalej tam patrí internet, e-mail, mobilný
telefón, kalkulačka, elektronický diár...
PC
Personal Computer – osobný počítač patrí v súčasnosti medzi najviac používané
zariadenia. Používajú sa v úradoch, firmách, školách, doma pre prácu, vzdelávanie,
komunikáciu či zábavu. Podľa vyhotovenia rozlišujeme osobné počítače na :
o
stolné
o
prenosné
Stolné počítače sú väčšinou umiestnené na jednom mieste. Umožňujú pohodlnejšiu prácu pri stole.
Nie sú vhodné na prenášanie. Sú väčšie, spravidla lacnejšie ako prenosné počítače. Najväčšou
výhodou je, že sa dajú jeho časti, komponenty dopĺňať, meniť, čím sa rozširujú schopnosti
počítača.
Prenosné počítače (notebook, laptop) sú ľahšie, majú malé rozmery (približne veľkosti knižky). Sú
mobilné, prenosné, to znamená, že vďaka napájaniu z batérie je možné na nich pracovať aj tam, kde
nie je elektrická sieť, vo vlaku, v teréne a pod.
Existujú aj iné druhy počítačov, ktoré nie sú osobné. Môžeme spomenúť:
§ sálové, vysokorýchlostné počítače - spracovávajú veľké množstvo údajov vo veľkých
firmách
§ sieťové počítače – sú vyvinuté pre náročné aplikácie ako je návrh automobilov, budov, lodí
a pod.
U počítača rozoznávame hardvérovú a softvérovú časť.
ardvér je technické vybavenie počítača. Sú to všetky prístroje, hmotné časti počítačovej
zostavy, ktoré môžeme fyzicky chytiť „do ruky“. Je to všetko okrem softvéru. Pod týmto
pojmov si treba predstaviť napr.: monitor, myš, klávesnica, tlačiareň, skener, operačná pamäť,
modem, web kamera a pod. Vrátime sa k tomu neskôr.
H
9
S
oftvér je programové vybavenie počítača. Každý program v počítači nazývame spoločným
názvom softvér. Je to nehmotná časť počítača, ktorá vždy k svojmu použitiu potrebuje hardvér.
Delíme ju na 2 základné skupiny:
1. Operačné systémy (MS DOS, MS Windows, Linux, MacOS,....)
2. Aplikačné programy (textový editor, tabuľkový procesor, grafický procesor,
internetový prehliadač, antivírusový program, PC hry....)
Otázky:
1.
Pracovali ste už niekedy predtým s počítačom?
2.
Ak áno, s akým druhom počítača?
3.
Pozrite sa na obrázok v učebnici str.8 a rozlíšte stolný a prenosný počítač.
4.
Do zošita si napíšte výhody a nevýhody stolného osobného počítača.
5.
Povedzte svojimi slovami čo znamená hardvér a softvér, zapíšte si to do zošita.
6.
Pomenujte všetky prístroje, ktoré sa nachádzajú na Vašom pracovnom stole.
7.
Vymenujte štandardnú počítačovú zostavu, aké technické prostriedky obsahuje.
8.
Stretli ste sa už s niektorým druhom programov? Ak áno, načo slúži a kde ste sa s ním
stretli.
10
ü
INFORMÁCIA – BIT, BYTE, PAMÄŤ POČÍTAČA
(VONKAJŠIA, VNÚTORNÁ)
Informácie sú fakty, vedomosti, skúsenosti, ktoré ľudstvo zbiera, zaznamenáva, spracúva
a odovzdáva ďalej po celé generácie. Informácie sú potrebné pre náš život. Všetci sme závislí od
informácií. Informácia umožňuje odstraňovať neurčitosť, spresňovať nejasnosti, vnášať
poriadok do dejov. Pri informáciách sa sústreďujeme na ich získavanie, uchovávanie,
spracúvanie a šírenie.
Počítače a všetky informačno-komunikačné technológie pracujú s informáciami zapísanými
pomocou binárneho kódu – bitu, b.
BIT ( BInary DigiT) je základná informačná jednotka, nadobúda dve hodnoty:
0 ( vypnutý, neprechádza elektrický prúd obvodom)
1 (zapnutý, prechádza elektrický prúd obvodom)
Informácie zapísané v binárnom kóde sa nazývajú digitálne, čiže digitalizovať informáciu znamená
zapísať ju v binárnom kóde. Každý typ informácie (text, čísla, obrázky, zvuky, hudba, video...) sa dá
vyjadriť pomocou postupnosti núl a jednotiek.
Binárny kód znaku sa skladá z 8 bitov a tvorí 1 Byte(bajt) – B.
Množina ôsmych bitov tvorí jeden Byte. Napr.:
•
znak, písmeno M má binárny kód 01001101
•
číslo 150 má binárny kód 10010110 (číslo zapísané v dvojkovej sústave)
Častejšie sa stretávame s násobnými jednotkami Bytu a to s KB (kilobajt), MB (megabajt), GM
(gigabajt), TB (terrabajt)
Oplatí sa to vedieť:
1 b (bit) = 1 bit
1 B (bajt) = 8 bitov
1 kB = 1 024 B ≈ 103 B
1 MB = 1 024 KB ≈ 106 B
1 GB = 1 024 MB ≈ 109 B
1 TB = 1 024 GB ≈ 1012 B
≈ znamená približne
S týmito jednotkami sa stretávame pri zisťovaní veľkosti pamäte. Množstvo údajov vyjadruje
kapacitu pamäte počítača udávaných v B, kB, MB, GB, TB. Rozoznávame dva druhy pamätí:
•
pamäte vnútorné
•
pamäte vonkajšie, medzi ktoré radíme najmä diskové jednotky
Vnútorná pamäť slúži na uchovanie údajov a na uloženie a vykonávanie inštrukcií
programov.(RWM, RAM, ROM). Je zostavená z integrovaných obvodov. Býva súčasťou
procesora, základnej dosky, prídavných kariet či periférnych zariadení.(viac v ďalšej časti)
Medzi základnú vonkajšiu pamäť patria diskové zariadenia, ktoré rozdeľujeme:
•
diskové zariadenia s vymeniteľným záznamovým médiom (disketa, CD disk, DVD disk,
USB pamäťový kľúč, pamäťová karta ....)
•
diskové zariadenia s nevymeniteľným záznamovým médiom (HDD - pevný disk)
Dnešný HDD- pevný disk má kapacitu vyjadrenú v GB (40, 80, 120 a viac)
Disketa - floppy disk má kapacitu 1,44 MB.
Štandardné CD disky sú 700 MB.
Štandardné DVD disky majú kapacitu 4,7 GB
Súčasná hodnota pamäťových kľúčov a kariet je vyjadrená v MB (16, 32, 64, 128, 256, 512)
Vyrábajú sa už aj niekoľko GB-tové.
11
Otázky:
1. Povedzte, čo si myslíte o svojej pamäti. Akú máte pamäť? Čo si ľahko a čo ťažko
zapamätáte?
2. Počuli ste sa už slová kilobajt, megabajt či gigabajt? Kde a v akej súvislosti?
3. Vymenujte zariadenia, ktoré nazývame vnútornou pamäťou počítača a ktoré vonkajšou.
4. Zistite kapacitu operačnej pamäte a pevného disku na svojom počítači.
5. Do budúcej hodiny zistite, koľko korún stoja pamäťové média, ktoré sme si spomenuli
v učebnici (disketa, CD disk, DVD disk, pamäťový kľúč)
ü
HLAVNÉ ČASTI POČÍTAČA
Základná systémová jednotka
Monitor, obrazovka
myš
klávesnica
Komponenty, o ktorých si povieme tvoria základnú systémovú jednotku počítača. Nachádzajú sa,
ktorá môže mať dve základné tvary vyhotovenia:
•
Vyhotovenie naležato (desktop)
•
Vyhotovenie nastojato (tower)
V súčasnosti sa viac používa tower prevedenie, ktoré sa tiež nazýva veža a umiestňuje sa spravidla
pod stôl, kvôli väčšej úspore na pracovnom stole. Nedoporučuje sa priamo na podlahu, ale vyvýšený
podstavec.
12
−
13, Základná doska (matičná doska, motherboard – MB) Na tejto doske sú osadené
súčiastky riadiace prácu celého počítača. Je to doska plošného spoja, s elektronickými obvodmi
pre pripojenie ďalších periférií počítača. Obvody uložené na doske slúžia predovšetkým pre podporu
procesora a zberníc.
−
5, Centrálna procesorová jednotka (procesor, central procesing unit – CPU) je vlastne
„srdce“ počítača. Realizuje výpočty, riadi preklad a vykonáva inštrukcie uložené v operačnej
pamäti.
−
6, Operačná pamäť(Random Access Memory – RAM) je pamäť s priamym prístupom,
umožňujúca zápis a čítanie inštrukcií. Procesor z nej číta inštrukcie programov, ktorými je riadený.
Táto pamäť má v praxi označenie tiež RWM –Read Write Memory (čítanie a zápis do pamäte).
−
7, miesto na uloženie pevného disk (harddisk – HDD) – je tiež druhom pamäte počítača,
určenej na ukladanie väčších objemov dát. (Dnešné disky majú kapacitu 100GB a viac). Rozdiel je
len v tom, že z operačnej pamäte je obsah po vypnutí počítača zmazaný, pričom na pevnom disku
uložené informácie zostávajú.
−
9, otvory pre prídavné karty:
o Grafická karta - slúži na vizuálne zobrazenie činnosti počítača pomocou monitora,
ktorý je k nej pripojený.
o Zvuková karta – slúži na pripojenie reproduktorov, mikrofónu a ďalších zvukových
zariadení. Výkon a kvalita zvukovej karty sa hodnotí podľa:
§ Frekvencie – čím je frekvencie vyššia tým je aj kvalita zvuku vyššia. Udáva
sa v Hz. Najvyššia frekvencia je 192 kHz.(192000 Hz)
§ Bitovej hĺbky – je počet bitov za jednu sekundu. Čím viac bitov tým je kvalita
zvuku vyššia. Zvyčaje býva pri zvukových kartách 8 / 16 / 24 / 32 bitov.
Svoje môžu urobiť aj ovládače – programy (softvér). Stále sa totiž veľa
operácii robí softvérovo mimo zvukovej karty. Optimalizácia softvérových
ovládačov preto opäť môže posunúť kvalitu zvukov a zvýšiť jej výkon.
o Sieťová karta – pripája počítač do počítačovej siete, čo umožňuje komunikáciu
s viacerými počítačmi
13
Televízna karta – umožňuje pripojenie televízie či videa k počítaču. V praxi to
znamená, že monitor počítača nahrádza televíznu obrazovku.
Niektoré z týchto kariet môžu byť aj súčasťou, čiže sú integrované na matičnej doske.
−
Disketová mechanika – Ide o starší typ zálohovacieho zariadenia. Pracuje na magnetickom
zápise a čítaní. Je to súčasť počítača, ktorá umožňuje čítanie a zápis z prenosného média – diskety.
Disketa slúži na prenos dát z počítača na počítač, je však obmedzená veľkosťou kapacity - 1,44 MB.
Ďalšími nevýhodami je ľahké mechanické poškodenie a vplyv magnetického poľa, ktoré
znehodnotia uložené údaje. Preto sa v súčasnosti viac uprednostňujú USB kľúče.
−
CD-ROM mechanika – pracuje na optickom princípe. Podobne ako disketová mechanika,
slúži na prenos, zálohovanie a ukladanie informácii a dát pomocou CD diskov. Kapacita CD
(Compact Disc) je niekoľkonásobne väčšie ako disketa. Štandardné CD disky majú kapacitu 700
MB. Počítač môže obsahovať mechaniku CD-RW, ktorá umožňuje pamäťové médiá nielen čítať ale
aj zapisovať
−
DVD-ROM mechanika – je potrebná na čítanie DVD diskov (Digital Versatile Disc), ktoré
sú rozmerovo rovnaké ako CD. Líšia sa však kapacitou, štandardná je 4 700 MB s predpokladom
rozvoja až na 17 000 MB. Podobne ako CD-RW mechanika aj DVD-RW mechanika umožňuje
pamäťové médiá čítať a zapisovať. Rozdiel je len v tom, že táto mechanika dokáže čítať a zapisovať
aj CD a DVD disky, CD-RW mechanika pracuje len s CD diskami.
−
1, Stabilizovaný zdroj elektrického napätia. Základná doska je spolu so zdrojom dôležitým
predpokladom na stabilné fungovanie PC. V ňom sa mení 230 V na nižšie napätie podľa potreby
jednotlivých komponentov.
−
2, ventilátor slúži na chladenie a zabraňuje prehrievaniu
−
3, chladič
Chladenie je dôležitá vec v PC, lebo každý prístroj sa v dôsledku prechádzania elektrickej energie
zohrieva. Keby v počítači nebolo zabezpečené chladenie, tak by počítače neboli funkčné behom pár
chvíľ. Chladenie počítača je sprostredkované pomocou pasívnych a aktívnych chladičov.
o
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ü
Zistite aký typ skrinky má Vaša systémová jednotka počítača.
Otvorte systémovú jednotku počítača a popíšte jednotlivé časti vo vnútri.
Zo zadnej časti systémovej jednotky zistite, či zvuková, grafická alebo sieťová karta je
integrovaná na matičnej doske.
Vyskúšajte si vybratie a založenie operačnej pamäte do slotov matičnej dosky.
Vyberte pevný disk zo základnej jednotky, zistite jeho výrobcu a kapacitu.
Vložte späť pevný disk na pôvodné miesto a pozapájajte s príslušnými zbernicami.
VSTUPNÉ A VÝSTUPNÉ ZARIADENIA
Počítač komunikuje s prostredím pomocou vstupných a výstupných zariadení. Ich hlavnou
činnosťou je vstup a výstup dát v digitálnej podobe. Ide o zariadenia, ktoré sa pripájajú k systémovej
jednotke cez konektory ako USB, PS/2, staršie LPT, COM
Vstupnými zariadeniami sú:
14
MYŠ
KLÁVESNICA
SKENER
GRAFICKÝ TABLET
MIKROFÓN
JOYSTICK
(PÁKOVÝ OVLÁDAČ)
•
•
•
•
•
Svetelné pero - indikuje absolútne súradnice bodu na obrazovke. (Fototranzistor sníma
zmenu jasu na obrazovke a vyšle impulz videokarte, ktorá si pamätá aktuálne súradnice
zobrazeného bodu)
Dotyková obrazovka - pracuje na inverznom princípe (prst preruší na rastri svetlo)
Grafický tablet - plochá doska s perom, ktorý sníma absolútne súradnice
predlohy.(snímanie šablón, výkresov napr. v CAD systémoch)
Digitálna kamera, web kamera, digitálny fotoaparát - snímače statického resp.
dynamického obrazu.
Myš - má ergonomický tvar, ktorý je tvarovaný presne do ruky (či už pravej alebo ľavej). Na
ukazovák a prostredný prst sú vyhotovené tlačidlá:
o ľavé, primárne je na potvrdzovanie príkazov (ako na klávesnici Enter)
o pravé, sekundárne je na vyvolanie ponuky.
Pri práci s myšou je dôležitý počet stláčaní - kliknutí ľavým tlačidlom. Jeden klik znamená
označenie inštrukcie, dvojklik znamená vykonanie inštrukcie, otvorenie programu alebo
súboru.
Medzi nimi býva aj koliesko na posúvanie častí dokumentov, ktoré sú mimo
monitora.(scrolling). Niektoré myšky majú na boku 1 alebo 2 vedľajšie tlačidlá, ktoré sa dajú
naprogramovať podľa užívateľa.
Myšky môžu byť (podľa typu snímania pohybu):
1. guľôčkové – guľôčka sa pohybuje po podložke a tá prenáša pohyb na 3 senzory, ktoré
vypočítavajú dráhu. Takéto myši sú už staršie a už sa toľko ani nepoužívajú
2. optické – kolmo na podložku je osadená optická šošovka, pod ktorú svieti LED dióda
(väčšinou červená) a pomocou toho šošovka vypočítava pohyb a vzdialenosť pohybu.
15
Podľa pripojenia môžu byť:
1. káblové – majú kábel a konektor, cez ktorý sa pripájajú k PC
2. bezdrôtové – nemajú káble len vysielač (v myške) a snímač (pri PC), cez ktorý spolu
komunikujú.
Existujú dva typy bezdrôtového pripojenia:
a. Infra – je pripojenie na menšie vzdialenosti a nedokáže komunikovať cez
materiálne prekážky
b. Bluetooth – je pripojenie na väčšie vzdialenosti a je schopné viesť signál aj cez
prekážky
Výstupnými zariadeniami sú:
monitor CRT
LCD displej
slúchadlá
tlačiareň
videodataprojektor
reproduktory
Monitor - na prvý pohľad pripomína televíznu obrazovku, pracuje na podobnom princípe, ale musí
spĺňať náročnejšie požiadavky. Predovšetkým musí mať vyššiu rozlišovaciu schopnosť - musia byť
dokonale rozpoznateľné aj malé detaily, keďže pri práci s počítačom je vzdialenosť od monitora
podstatne nižšia, ako od televízora, musí vyžarovať menšie množstvo lúčov do okolia - menej
unavovať oči.
Monitory rozoznávame:
o
CRT (Cathode Ray Thube)– sú väčšie, ale zato majú menšiu latenciu čiže sú rýchlejšie
v zobrazovaní, ale na druhej strane majú väčší príkon. Pri kúpe monitora berieme do
úvahy: veľkosť obrazovky, grafické rozlíšenie, pracovnú frekvenciu a množstvo
elektromagnetického žiarenia (zlý vplyv na oči). Veľkosť obrazovky udáva dĺžky
16
o
uhlopriečky v palcoch (1" = 2,54 cm). Najrozšírenejšou veľkosťou je 17" typ, pri práci
s grafikou sa používajú aspoň, 19", alebo 21", 23" monitory.
LCD (Liquid Crystal Display) – postupne nahrádzajú CRT monitory. Sú tenšie,
mávajú väčšiu latenciu, menší príkon – znižujú spotrebu elektrickej energie, menšie
elektromagnetického žiarenia, šetrí miesto na stole. LDC displeje zobrazujú obraz
využitím polarizačných vlastností tekutých kryštálov. Tenká homogénna vrstva
tekutých kryštálov je uložená medzi dvoma sklenenými doskami a za normálnych
podmienok prepúšťa svetlo. Pri pôsobený elektrického poľa na plochu týchto kryštálov
sa molekuly dočasne preskupujú, natočia sa, čím menia tok svetla v určitom smere.
Skener - plošný obrazový snímač grafických predlôh. Obsahuje optický snímač, ktorým sníma
obrázky. Slúži na vkladanie obrázkov do digitálnej, elektronickej podoby na PC. Pri výbere skenera
sa riadime jeho rozlíšením, čiže počet bodov na snímanej ploche Čím vyššie rozlíšenie, tým
kvalitnejší obraz.
Modem - modulátor a demodulátor - moduluje digitálny signál na analógový a demoduluje
analógový signál na digitálna pri prenose dát v počítačových sietiach. Najčastejšie sa používa na
pripojenie počítača do Internetu. Môže byť v prevedení externom (mimo základnej systémovej
jednotky), alebo internom (pripojený k matičnej doske). Modem je vstupno-výstupné zariadenie.
Otázky:
1. Pozrite si všetky typy konektorov, ktoré máte k dispozícií (COM, LPT, USB, PS/2)
2. Aké iné vstupné alebo výstupné zariadenia ešte poznáte? Vymenujte ich a povedzte načo sa
používajú.
3. Poznáte modem? Načo slúži? Zaraďte toto zariadenie.
4. Ktoré z periférnych zariadení patrí k nevyhnutnej výbave počítačovej zostavy?
5. Povedzte a napíšte výhody a nevýhody CRT a LCD monitora.
ü
POPIS KLÁVESNICE A JEHO VÝZNAM
Klávesnica je základným ovládacím prvkom počítača. Používa sa na písanie textu a zadávanie
príkazov.
Klávesnica sa skladá z niekoľkých častí:
• Alfanumerická klávesnica je podobná ako na písacom stroji. Používa sa na písanie
písmen. Veľké písmená píšeme tak, že držíme stlačený kláves ñ Shift a stlačíme príslušné písmeno.
17
• Numerická klávesnica – nachádza sa na pravej strane. Používa sa na písanie číslic 0, 1,2...a
matematických znamienok +(plus), - (mínus), * (násobenie), / (delenie). Pri písaní je potrebné
odlišovať 0 (nula) a O (písmeno veľké O), 1 (jeden) a l (malé písmeno l)
• Funkčné klávesy F1- F12 majú pridelené v programoch rôzne funkcie. Ich význam je
závislý od aplikácie. Napr. stlačením klávesu F 1 najčastejšie vyvoláme nápoveď (pomocníka), F7
spustí kontrolu gramatiky a pravopisu v programoch MS Office
• Klávesy na pohyb kurzoru
# ! $ " smerové klávesy na pohyb kurzoru v smere šípky
Page Up [peidž ap- strana hore] - posunie kurzor o viditeľnú časť obrazovky nahor
Page Down [peidž daun- strana dolu] − posunie kurzor o viditeľnú časť obrazovky nadol
Home [həum- domov] presun kurzoru na začiatok riadku
End [end- koniec] presun kurzoru na koniec riadku
• Klávesy na zrušenie textu
Delete [di’li:t – zrušiť] − zruší znak napravo od kurzoru
!Backspace [bæk’speis] − zruší znak naľavo od kurzoru
• Špeciálne klávesy
Enter 8 [i’ntə – vstúpiť, zapísať] sú na klávesnici dva, s rovnakým významom. Stlačením
potvrdíme príkaz, vytvoríme nový odsek a pod. Stlačenie klávesy má rovnaký význam ako kliknutie
myšou na tlačidlo OK v ponuke Windows, t.j. činnosť sa vykoná.
Esc , Escape [i’skeip- únik]) klávesom zrušíme voľbu omylom vyvolaný dialóg. Má
rovnaký význam ako kliknutie na tlačidlo zrušiť v ponuke Windows, t.j. činnosť sa nevykoná.
Insert [in’sə:t- vložiť, vsunúť] prepína režim vkladania a prepisovania textu.
Ctrl, Control [kən’təul- ovládanie, riadenie] používa sa v kombinácii s inými klávesmi na rýchle
vykonanie príkazov pomocou klávesnice, napr. stlačením CTRL + C, kopírujeme označený text do
schránky.
Alt, Alternate [o:l’tə:nət- striedať]) používa sa v kombinácii s inými klávesmi. Napríklad súčasné
stlačenie ALT + SHIFT slúži na prepínanie medzi nainštalovanými klávesnicami (napríklad
slovenskou a anglickou); ALT + kódové číslo umožní zápis príslušného znaku, ktorý nemáme
momentálne na klávesnici napr.
ALT + 64 @
ALT + 126 ~
ALT + 60 <
ALT + 62 >
Tab )
* Tabulate [’tæbjəleit – zapísať do tabuľky]) posúva kurzor na tabulačnú značku.
PrtSc, Print Screen [print scri:n- tlač obrazovky] sa využíva na tzv. „ odfotenie“ obrazovky. Systém
vloží obrázok do schránky, zo schránky môžeme obrázok vložiť do aplikácie, kde s ním chceme
pracovať.
Caps Lock[kæps- velké písmená; lok- zámok] stlačením klávesu prepneme klávesnicu na
trvalé písanie veľkých písmen. Opätovným stlačením klávesu prepneme na písanie malých písmen.
Num Lock[nam lok- čísla zamknúť] stlačením zapíname/vypíname používanie číselnej
klávesnice na zadávanie čísel a matematických operácií.
Scroll Lock[skroul lok- zamknúť rolovanie textu] v niektorých programoch je možné zablokovať
oblasti, kam sa presunúť len kurzorovými klávesmi. Väčšina programov tento kláves ignoruje.
18
Otázky:
1. Otvorte si Poznámkový blok.(Kliknite myšou na Štart – Programy – Príslušenstvo Poznámkový blok)
2. Vyskúšajte si písanie horných a dolných znakov pomocou klávesov Shift, resp. CapsLock –
napíšte ako sa voláte, pričom všetky písmená Vášho priezviska napíšte veľkými písmenami.
3. Pomocou šípok – smerových kláves, sa nastavte niekde doprostred toho, čo si napísali.
4. Vyskúšajte ako fungujú klávesy Backspace a Delete. Zmažte jedno slovo vo vete.
5. Nastavte sa pomocou klávesov End na koniec riadku a stlač klávesu Enter.
6. Napíšte svoju adresu a pomocou klávesy Insert prepíšte poštové smerovacie číslo na 085 01.
7. Použitím tabulátora napíšte tento text (začnite od ľavého kraja, v prvom riadku je medzi
slovami 2x stlačený tabulátor):
Meno
Priezvisko
Adresa
Andrej
Plávka
Nová 42, Huncovce
8. Vyskúšajte si funkčný kláves F1. Okomentujte to s učiteľom. Zatvorte okno kliknutím
myšou na X v hornom pravom rohu.
9. Stlačte klávesy Alt a S, z ponuky kurzorovými šípkami vyberte položku Skončiť.
10. Stlačte klávesy ľavý Alt a Shift . V hlavnom paneli operačného systému Windows si
všimnite ako sa Vám mení klávesnica.
11. Vyskúšajte si trojkombináciu klávesov Ctrl + Alt + Del . Zapamätajte si túto kombináciu
a porozprávajte sa o jej význame s učiteľom.
3. Operačný systém WINDOWS
ü
OPERAČNÝ SYSTÉM Windows XP
V úvode učebnice sme uviedli, že nehmotnou súčasťou počítača je softvér, ktorého základom je
operačný systém. Je to počítačový program, ktorý sa automatický spustí po štarte počítača a ktorý
umožňuje počítač ovládať a s ním komunikovať. Operačný systém nám umožňuje vykonávať tieto
činnosti:
§
spúšťať aplikačné programy, kontrolovať a ukončovať ich činnosť
§
komunikovať v počítačovej sieti, ak je k nej počítač pripojený
§
riadiť prácu klávesnice, monitora, myši a ostatných prídavných zariadení
§
kopírovať, mazať a vykonávať ďalšie operácie s dátami uloženými v počítači
§
nastavovať spôsob práce s počítačom atď.
V súčasnosti sa používa viac druhov operačných systémov, najviac rozšírené je používanie
operačného systému WINDOWS.
Operačný systém WINDOWS bol vyvinutý r. 1983 americkou firmou MICROSOFT. Najväčší
rozmach jeho používania je od r. 1990. Od vzniku prešiel dynamickým vývojom - Windows 1.0,
Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME a posledná jeho rada
označovaná Windows XP.
Windows je operačný systém s grafickým užívateľským rozhraním. Grafickým preto, lebo je
ovládaný pomocou grafických obrázkov, ktoré nazývame „ikony“. Ikona predstavuje rôznorodé
objekty /súbory, priečinky, aplikácie, vstupno-výstupné zariadenia a pod./ a symbolicky znázorňuje,
na čo objekt slúži.
19
Charakteristickým znakom operačného systému WINDOWS je, že môže súčasne bežať viac
aplikácií – programov, ktoré pracujú v tzv. oknách – odtiaľ názov WINDOWS /okno v anglickom
jazyku sa nazýva window /, užívateľ môže pracovať s viacerými oknami – úlohami súčasne.
Operačný systém WINDOWS a všetky aplikácie pracujúce v ňom sú typicky ovládané najmä
počítačovou myšou – klikanie na ikony. Existuje aj alternatívne ovládanie operačného systému
a aplikačných programov – pomocou klávesnice /pomocou klávesov Alt, Ctrl, Tab, kurzorových
šípiek, a ostatných klávesov/, ale tento druh ovládania je nepohodlný a nedajú sa uskutočniť všetky
akcie, ktoré umožňuje ovládanie myšou.
ü
ŠTART OS WINDOWS XP, POPIS PROSTREDIA
Operačný systém Windows sa zapína automaticky po zapnutí počítača. Na ploche sa objaví logo
operačného systému Windows XP. Na nasledujúcom obrázku je zobrazená pracovná plocha
s ikonami a panelom úloh.
pracovná plocha
ikony
panel úloh
PANEL ÚLOH
20
Ikony predstavujú programy a priečinky. Ich zobrazenie a usporiadanie si užívateľ môže zmeniť
podľa svojich potrieb. Zmenu vyvoláme kliknutím pravého tlačidla myši na voľnej pracovnej ploche
a z ponuky si vyberieme usporiadanie ikony podľa obrázka.
Spúšťať programy môžeme viacerými spôsobmi. Na programy, ktoré majú svojich zástupcov na
paneli rýchleho spúšťania programov, stačí raz kliknúť. Niektoré programy majú svojich zástupcov
aj na pracovnej ploche v podobe malých ikon. Ak chceme príslušný program, ktorý táto ikona
reprezentuje spustiť, musíme na ikonu dvakrát kliknúť ľavým tlačidlom na myši. Ten istý výsledok
dosiahneme, ak na ikonu spúšťacieho programu klikneme ľavým tlačidlom raz a potom stlačíme
kláves Enter na klávesnici.
Ak ikony na pracovnej ploche nie sú, môžeme ich dodatočne vytvoriť týmto postupom,
vytvorenie zástupcu na pracovnej ploche:
§ na voľnej pracovnej ploche klikneme pravým tlačidlom na myši
§ z ponuky vyberieme Nový
§ z ďalšej ponuky vyberieme Odkaz
§ v okne Vytvorenie odkazu klikneme na tlačidlo Prehľadávať
§ nájdeme umiestnenie spúšťacieho súboru (s koncovkou .exe) a potvrdíme tlačidlom OK
§ stlačíme na tlačidlo Ďalej
§ v riadku okna sa zobrazí zvolený súbor, ktorého názov môžeme zmeniť
§ tlačidlom Dokončiť je vytvorenie odkazu – zástupcu ukončené
Podobný postup je pri vytvorení nového priečinku na ploche. Z ponuky Nový vyberieme odkaz
Priečinok, po ktorom sa nám na ploche zobrazí žltá ikona s názvom Nový priečinok, názov ktorého
si môžeme ľubovoľne meniť.
Zástupcov
programov môžeme nájsť aj v ponuke Štart. Klikneme na tlačidlo Štart
a z ponuky vyberieme Programy. V jednotlivých podponukách nájdeme zástupcov programov.
Napríklad program Skicár nájdeme v podponuke Príslušenstvo. Potom stačí na zástupcu programu
kliknúť raz ľavým tlačidlom. Postup je znázornený v nasledujúcom obrázku:
21
V ponuke Štart. nájdeme takmer všetky potrebné programy (každý program, ktorý je
inštalovaný do počítača, si vytvorí v ponuke Štart svojho zástupcu).
OVLÁDACIE PRVKY OKNA
Všetky okná v operačnom systéme Windows majú rovnaké ovládacie prvky. Ich umiestnenie,
význam a popis je na nasledujúcom obrázku.
maximalizačné /obnovovacie/ tlačidlo
titulný riadok
minimalizačné tlačidlo
zatváracie tlačidlo
hlavná ponuka okna
a panely nástrojov
pracovná plocha okna
22
Titulný riadok – slúži na pomenovanie okna, nachádza sa v ňom ikona programu s názvom súboru,
v pravej časti riadku sú ovládacie tlačidla okna.
Zatváracie tlačidlo – kliknutím na neho ľavým tlačidlom okno zatvoríme, ak ide o program,
ukončíme ho.
Minimalizačné tlačidlo – kliknutím na neho okno minimalizujeme do ikony, ktorá sa presunie do
panelu úloh a kliknutím na ikonu v paneli úloh okno kedykoľvek otvoríme.
Maximalizačné /obnovovanie/ tlačidlo – ide o to isté tlačidlo, ktoré má dvojaký význam, podľa
toho v akej forme je okno otvorené. Maximalizačné tlačidlo má v obrysoch jeden štvorček, je
prístupné, ak je okno v zmenšenom formáte, po kliknutí na neho sa okno zväčší na celú pracovnú
plochu. Obnovovacie tlačidlo má v obrysoch dva prekryté štvorčeky, je prístupné, ak je okno
otvorené na celú pracovnú plochu a po kliknutí na neho sa okno vráti do veľkosti a polohy, ktoré
malo pred maximalizovaním.
PRÁCA S OKNAMI
Ako sme uviedli v predchádzajúcich častiach učebnice, operačný systém Windows umožňuje
pracovať súčasne s viacerými spustenými aplikáciami – programami. Na pracovnej ploche vidíme
toľko okien, koľko spustených programov máme. Okno môže byť otvorené na celú plochu, ale môže
mať aj menší rozmer.
Tu je podstatné si uvedomiť, že iba jedno okno aktívne, čiže môžeme v ňom pracovať. Okno,
ktoré je aktívne, má záhlavie okna modrú farbu / pás v hornej časti okna/. Ostatné okná sú
neaktívne, horný pás v týchto oknách má šedé sfarbenie. Súčasne aktívne okno je graficky
zvýraznené v paneli úloh. Prepínanie medzi oknami sa môže urobiť kliknutím na ikonu v paneli úloh
alebo kliknutím na záhlavie okna alebo kdekoľvek na voľnú plochu okna ak je prístupné. Prístup
k oknu nám umožňuje práca s oknami.
Pri práci je často potrebné mať prehľad vo viacerých oknách, je treba s nimi manipulovať –
zväčšovať, zmenšovať ich, presúvať ich po pracovnej ploche.
Okno sa dá zväčšovať, zmenšovať a presúvať iba ak nie je vo „forme na celú pracovnú plochu“.
Ak chceme okno zväčšiť alebo zmenšiť, ukazovateľ myši pomaly presúvame na hraničnú úsečku
okna, do ktorej strany chceme okno zväčšiť alebo zmenšiť. V momente, keď sa ukazovateľ myši
zmení na tvar dvojšípky çè, v tom momente stlačením ľavého tlačidla posúvame hraničnú čiaru
podľa potreby spôsobom „drag & drop“ čo znamená „ťahaj a pusti“.
Rovnaký efekt dosiahneme, ak ukazovateľ myši presunieme do rohu okna, v tom prípade okno
zväčšujeme alebo zmenšujeme súčasne do dvoch strán.
Ak chceme okno presunúť, v tom prípade ukazovateľ myši presunieme do titulného riadku /modrý
pás v hornej časti okna/ a spôsobom ťahaj a pusti s oknom môžeme ľubovoľne pohybovať po
pracovnej ploche.
ü
PRÍSLUŠENSTVO OS WINDOWS XP
Súčasťou OS WINDOWS sú jednoduché programy, ktoré umožňujú prácu v OS
WINDOWS a nahradzujú v zjednodušenej forme aplikačné programy. Medzi takéto programy
a najčastejšie sa používajú tzv. „Kalkulačka“, „Poznámkový blok“, a „Skicár“,.
Kalkulačka – spúšťa sa už známymi spôsobmi, postupným klikaním ľavým tlačidlom Štart –
Programy – Príslušenstvo – Kalkulačka, alebo dvojklikom na ikonu na pracovnej ploche, ak je
tam vytvorená. Kalkulačka môže byť v dvoch formách, ako štandardná alebo vedecká. Typ
kalkulačky si zvolíme z ponuky Zobraziť tak, ako je to znázornené na obrázku:
23
Kalkulačka nám slúži na
vykonávanie rôznych výpočtov
a vkladanie do rôznych súborov
už
známym
postupom
–
kliknutím na ponuku Úpravy –
Kopírovať.
Poznámkový blok
Poznámkový blok je veľmi jednoduchý program na písanie textu (textový
editor).
Spustíme ho dvojklikom na ikonu Poznámkového bloku na pracovnej ploche, , alebo cez menu:
Štart - Programy - Príslušenstvo - Poznámkový blok
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRI PÍSANÍ TEXTU
PRVÉ PROBLÉMY PRI PÍSANÍ TEXTU
24
Ako napíšem veľké písmeno?
Stlačíme kláves Shift, držíme a stlačíme príslušné písmeno.
Ako sa dostanem do ďalšieho riadku?
Stlačením klávesu Enter.
Namiesto písmeniek s diakritikou (mäkkčene a dĺžne) sa mi napíše číslo.
Problém je s najväčšou pravdepodobnosťou v tom, že máme nastavenú anglickú klávesnicu
Musíme ju zmeniť na slovenskú. Na paneli úloh Windows (lišta
v spodnej časti obrazovky) klikneme na ikonu S3 a vyberieme
slovenskú klávesnicu.
Mám slovenskú klávesnicu a chcem napísať číslo (výkričník, otáznik,...).
Podobne ako veľké písmená, čísla na slovenskej klávesnici sa píšu pomocou klávesy Shift.
Rovnako všetky znaky, ktoré sú na klávesoch napísané hore.
Ako opravím preklep - odstránim chybné znaky?
Klávesom Delete zmažeme jeden znak od kurzora napravo. Klávesom Backspace zmažeme
jeden znak od pozície kurzora naľavo.
Prieskumník
Ak
nemáme
ikonu
Prieskumníka
na pracovnej ploche, nájdeme ho
v menu Štart – Programy - Príslušenstvo
- Prieskumník
P
r
i
e
s
k
u
m
n
í
Prieskumník nám umožňuje prácu s priečinkami (prezeranie obsahu, vytvorenie, jeho presúvanie,
kopírovanie a vymazanie) a so súbormi (kopírovanie, spustenie, premenovanie, vymazanie atď.)
25
Na paneli nástrojov sú tlačidlá, ktoré nám pomáhajú v navigácii.
Pokiaľ v ľavej časti okna
klikneme na znamienko +
pri zvolenom priečinku,
vyrolujú sa nám pod ním
všetky jeho podpriečinky
a znamienko sa zmení na .Priečinok, na ktorý sme práve
nastavení, je farebne
vyznačený
a v pravej časti okna je
zobrazený jeho obsah.
Usporiadanie súborov
nastavíme príkazom
Zobraziť—>Usporiadať ikony.
Ďalšou možnosťou, pri
zobrazených podrobnostiach,
je kliknúť myšou na nadpis
stĺpca.
Súbory je možné zoradiť
podľa názvu, typu (prípony
súboru), veľkosti, alebo
dátumu.
KOPÍROVANIE
26
Pri kopírovaní si označíme vybraný súbor - klikneme naň ľavým tlačidlom myši. Pokiaľ
chceme označiť naraz viac súborov, pri označovaní myšou držíme stlačený kláves CTRL.
Takýto súbor môžeme skopírovať do schránky (je to časť operačnej pamäti, ktorá slúži
ako dočasný odkladací priestor, do ktorého môžeme umiestniť text, obrázok, súbory, alebo celé
priečinky). Použijeme na to voľbu Úpravy—>Kopírovať alebo pomocou kláves (Ctrl+C) a
následne ho zasa prilepíme do zvoleného priečinka postupom Úpravy—>Prilepiť alebo
pomocou kláves (Ctrl+V) .
Ak pri kopírovaní, alebo presúvaní súboru dôjde k tomu, že súbor rovnakého mena už
v cieľovom priečinku existuje, zobrazí sa dialógové okno pre prepis. Pokiaľ to potvrdíme
tlačidlom Áno, pôvodný súbor sa prepíše.
Pri kopírovaní alebo presune viacerých súborov
súčasne sa v dialógovom okne pre potvrdenie
prepisu objavia dve tlačidlá pre potvrdenie:
tlačidlo Áno znamená prepis jedného súboru
a u ďalšieho sa opäť zobrazí ďalšie dialógové
okno. Tlačidlo Áno pre všetky znamená, že
všetky súbory sa prepíšu bez ďalšieho varovania.
VYTVORENIE NOVÉHO PRIEČINKA V OKNE, PREMENOVANIE SÚBORU A PRIEČINKA
Klikneme na existujúci
priečinok a cez voľbu Súbor—>Nový—>Priečinok
ho vytvoríme.
V pravej časti okna sa vytvorí ikona nového
priečinku so symbolickým názvom „Nový
priečinok", ktorý je v rámčeku a je farebne
odlíšený. Zapíšeme názov nového priečinku
a potvrdíme klávesom Enter.
Takýmto spôsobom tiež môžeme vytvoriť nový
prázdny súbor určitého typu /napr. textový
dokument, tabuľku, zvuk, obrázok atď./.
Pre premenovanie súboru, alebo priečinku
použijeme nasledovný postup:
Kliknutím pravého tlačidla na myši označíme
súbor, alebo priečinok, ktorý chceme premenovať.
V ponuke zvolíme Premenovať. Názov súboru sa
farebne vyznačí, do rámčeka napíšeme nový názov
a potvrdíme klávesom Enter.
27
KROK SPÄŤ
Pokiaľ
sa
pri
práci
s
dopustíme
chyby
(napr.
pri
premenovávaní
súboru), je vo väčšine prípadov možné napraviť túto chybu tak, že sa v práci vrátime o krok
späť. To urobíme kliknutím na voľbu Úpravy – Späť alebo ikonu v paneli nástrojov.
MAZANIE SÚBORU A PRIEČINKA
Označený súbor, alebo priečinok zmažeme stlačením klávesy Delete. Po potvrdení odstránenia
sa súbor zmaže, priečinok sa zmaže s celým obsahom.
Súbor, alebo priečinok, ktorý bol vymazaný z disku, nie je odstránený definitívne, iba sa
presunie do špeciálneho priečinka s názvom Kôš. Označené súbory v Koši, môžeme obnoviť
cez ponuku Súbor—>Obnoviť, alebo definitívne vymazať cez súbor—^odstrániť.
Súbory v Koši zaberajú miesto na pevnom disku, preto je potrebné z času načas priečinok Kôš
skontrolovať a nepotrebné súbory z neho odstrániť. Dajú sa odstrániť aj všetky súčasne
príkazom Súbor—^Vyprázdniť Kôš.
VYHĽADÁVANIE SÚBOROV.
28
Hľadanie môžeme spustiť cez menu Štart – Hľadať - Súbory
alebo priečinky
Vyhľadávanie je možné na základe
vybraných všetkých
kritérií (t.j. podľa časti, alebo celého
názvu súboru, slova alebo výrazu
v súbore, miesta uloženia, dátumu poslednej zmeny, veľkosti a ďalších
rozšírených parametrov)
4. Grafický procesor Skicár
ü
GRAFICKÉ FORMÁTY
Pod pojmom GRAFIKA rozumieme akúkoľvek formu názorne podanej informácie
v podobe obrázka, grafu, schémy, modelu, fotografie, náčrtu...Pomocou grafiky vieme veľmi
efektívne, názorne a pútavo prezentovať skutočnosť. Obrazová informácia je mnohokrát názornejšia
ako textová informácia. Graficky spracovaná informácia musí spĺňať aspoň tieto kritériá:
§ názornosť,
§ jednoznačnosť,
§ zrozumiteľnosť,
§ vecnosť.
Najpoužívanejšie grafické formáty sú:
•
GIF (Graphics Interchange Format) je grafický formát, ktorý podporuje maximálne 8bitové obrázky, t.j. 256 farieb alebo 256 odtieňov šedej. GIF umožňuje ukladať animované pohyblivé obrázky, čo sú jednotlivé obrázky zobrazované v určitých intervaloch. GIF sa pre svojich
256 farieb neodporúča používať na ukladanie fotografií. Používa sa v prezentáciách (MS
PowerPoint) alebo na webových stránkach
•
JPG/JPEG (Joint Photographic Expert Group) formát obrazového bitmapového súboru
vyvinutý organizáciou JPEG. Formát využíva 16 miliónovú farebnú paletu, preto je vhodný ako
formát pre fotografie alebo obrázky, ktoré majú viac ako 256 farieb
•
BMP (Bitová mapa) Pôvodne bol určený pre 16 farebné obrázky. Je to formát jednoduchý a
rýchly. Nevýhoda je veľká veľkosť obrázku
29
•
TIFF Tento formát je príkladom veľmi univerzálneho grafického formátu. Spolu s formátom
JPEG je medzinárodným štandardom pre statické (nepohyblivé) obrazy. Veľká škálovateľnosť
spôsobuje, že len málo programov dokáže zobrazovať všetky povolené varianty tohto grafického
formátu. Tento formát sa používa pre profesionálne využitie.
Obrázky získavame:
1. snímaním obrazovej predlohy:
§ skenovaním
§ digitálnym fotoaparátom
§ kamerovaním (digitálnou, analógovou, webovou kamerou)
2. hotové obrázky – ClipArt (nachádzajú sa v MS Office, Zoner Callisto atď)
3. z Internetu (nastavením sa na obrázok, stlačením pravého tlačidla myši a potvrdením
z ponuky Uložiť obrázok ako)
4. z multimediálneho CD disku (podobne ako z Internetu)
5. kopírovaním z obrazovky (tlačidlo PrintScreen na klávesnici a vložením obrázka
do grafického súboru)
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ü
Používate obrázkový materiál v škole? Na akom predmete?
Kde okrem školy sa stretávate s vyjadrením informácie formou obrázkov?
Pracovali ste už so skenerom?
S akým typom grafických formátov ste sa už stretli?
Fotili ste pomocou digitálneho fotoaparátu alebo mobilného telefónu?
Viete aký typ grafického formátu najčastejšie používa digitálny fotoaparát alebo fotoaparát
mobilného telefónu?
POPIS PROSTREDIA PROGRAMU SKICÁR
Pri nainštalovaní operačného systému Windows, sa ako súčasť príslušenstva inštaluje aj
program na jednoduché kreslenie pod názvom Maľovanie alebo Skicár. Spustíme ho v ponuke Štart
/ Programy / Príslušenstvo / Skicár.
Hlavná ponuka
titulný riadok
Panel nástrojov
KRESLIACA PLOCHA
Panel farieb
Stavový riadok
30
Panel nástrojov obsahuje:
, pravidelný výber
nepravidelný výber - laso
guma
, farebná výplň
kvapkadlo
, lupa
ceruzka
, text
čiara
, krivka
obdĺžnik
elipsa
,
,
, štetec
sprej
,
,
, mnohouholník
, zaoblený obdĺžnik
nepriesvitné a priesvitné
kreslenie
Pri kreslení môžeme nastaviť:
hrúbku čiary
a hrúbku štetca
Otázky:
1. Otvorte program Skicár
2. Kurzor myši nasmerujte a podržte na každom nástroji, objaví sa Vám jeho názov. Všimnite
si text, ktorý sa objaví v stavovom riadku programu.
3. Vyskúšajte si výber rôznych nástrojov a farieb. Pomocou stlačenia ľavého tlačidla na myške
kreslite na pracovnej ploche. Nezabudnite si meniť aj šírku čiary alebo hrúbku štetca.
Vytvorený obrázok
4. Ak chcete vyčistiť kresliacu plochu, použite nástroj guma, ktorým zmažeme nakreslené
tvary. V prípade, že zakreslená plocha je veľmi veľká, jednoduchšie je v hlavnej ponuke
zvoliť si SÚBOR – NOVÝ. Na otázku Uložiť zmeny odpovedáme NIE
ü
VYTVÁRANIE JEDNODUCHÝCH OBRÁZKOV
Pred začatím maľovania si nastavíme rozmery kresliacej plochy cez ponuku Obrázok /
Atributy. Voľbou vhodných rozmerov obrázka si nastavíme aj veľkosť uloženého súboru.
Bielu plochu si zafarbíme tak, že z panela
farieb vyberieme nejakú farbu, z panela
nástrojov vyberieme nástroj farebná výplň
a klikneme na ktoromkoľvek mieste
kresliacej plochy.
Na farebné pozadie môžeme kresliť
napríklad geometrické tvary rôznych farieb.
Z panela nástrojov si vyberieme elipsu,
31
obdĺžnik, mnohouholník, nastavme si hrúbku čiary a štetca, nezabudnime na farbu. Nakreslime
na vloženie
viac rôznofarebných geometrických útvarov. V paneli nástrojov vyberieme nástroj
textu a v paneli písma zvolíme typ, veľkosť a rez písma.
Použijeme aj ďalšie nástroje ako štetec, sprej, kvapkadlo a ozdobíme obrázok rôznymi efektmi.
Vytvorený obrázok je možné preklápať, roztiahnuť a skosiť, invertovať jeho farby a v prípade
nespokojnosti zmazať (v hlavnej ponuke kliknite na Obrázok). Ak sa nám pri kreslení nepodarí
vhodne použiť niektorý z ponúkaných nástrojov, je možné cez Úpravy / Späť vrátiť sa o tri kroky
našich úprav naspäť. Ak sme s obrázkom spokojný, resp. ak v jeho dotvorení budeme pokračovať
neskôr, uložíme ho v niektorom z podporovaných grafických formátov.
Ukladanie súboru robíme nasledovne:
• v hlavnej ponuke klikneme na Súbor
• z ponuky vyberieme Uložiť ako ( Save as)
• v riadku Uložiť do: vyberieme umiestnenie súboru
• v riadku Názov súboru pomenujeme súbor
• v riadku Uložiť vo formáte vyberieme grafický formát JPEG (ak formát nevyberieme,
program ukladá automaticky formát *.bmp)
• tlačidlom Uložiť (alebo stlačením klávesu Enter) potvrdíme uloženie súboru
Ukladáme všetky obrázky na počítač alebo disketu do vlastného adresára v priečinku Moje
dokumenty. Vo vlastnom priečinku si môžeme vytvoriť aj priečinok obr, kde uložíme všetky
nakreslené obrázky alebo fotky upravené v programe Skicár.
Uvedený postup pri ukladaní súborov je rovnaký pre všetky programy pracujúce pod operačným
systémom Windows. (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint...).
32
Otázky:
1.
2.
ü
Nakreslite podľa návodu obrázok Geometrické tvary.
Uložte obrázok vo formáte JPEG do svojho priečinku, do adresára obr na disk počítača.
ÚPRAVA OBRÁZKOV, FOTOGRAFIÍ
Jednoduché úpravy (zmeniť rozmery, robiť
pravidelné alebo nepravidelné výbery) obrázkov
alebo fotografií môžeme robiť aj pomocou programu
Skicár. V hlavnej ponuke vyberieme Súbor/Otvoriť
obrázok alebo fotku, ktorú budeme upravovať.
Zmenu
rozmerov
dosiahneme
v ponuke
Obrázok/Roztiahnuť alebo skosiť, kde zadáme
koľko % z pôvodného rozmeru chceme roztiahnuť
vodorovne a zvislo. Ak zväčšujeme obrázok dáme
číselnú hodnotu väčšiu ako je 100, ak zmenšujeme
obrázok menšiu ako je 100 (!v obidvoch smeroch!)
Rozmery obrázka si zistíme v ponuke Obrázok/Atribúty.
Pravidelné alebo nepravidelné výbery (laso, obdĺžnik) použijeme vtedy, ak chceme z fotografie
urobiť výsek, detail. Klikneme v paneli nástrojov na
alebo
a stlačením ľavého tlačidla na
myši označíme výber. V ponuke Úpravy/Kopírovať skopírujeme výber, ktorý vložíme do nového
súboru. (Súbor/Nový). Program Skicár ponúka uložiť alebo neuložiť zmeny v pôvodnom obrázku.
Ak si pôvodný obrázok nechceme meniť potvrdíme možnosť neuložiť. Otvorí sa nové okno, do
ktorého prilepíme výber (Úpravy/Prilepiť). Ak sú rozmery nového okna väčšie ako je výber,
33
odstránime zvyšnú bielu plochu tak, že budeme ťahať ľavým tlačidlom na myši dolný pravý roh
okna (nastavením kurzora myši na modrý bod vpravo dole sa zmení na obojstrannú šípku ) .
Nový súbor uložíme podľa postupu, uvedeného v predchádzajúcom texte.
Otázky:
1. Nakreslite podľa návodu obrázok Srdce, ktorý si uložte do svojho adresára na disku.
Na vytvorení obrázku Srdca si ukážeme ešte prácu
s krivkou. Zvolíme si červenú farbu, hrúbku štetca
a v paneli s nástrojmi krivku
. Vytvoríme rovnú zvislú
čiaru v strede plátna. Hornú časť krivky ohneme vľavo
hore stlačením ľavého tlačidla a ťahaním myšky. Vytvorili
sme si polovicu srdca. Druhú polovicu spravíme tak, že
použijeme
pravidelný
výber
,
s priesvitným
. Z hlavnej ponuky si zvolíme
kreslením
Úpravy/Kopírovať. Nakopírujeme polovicu srdca do
horného ľavého rohu. Obrázok prevrátime vodorovne (ponuka
Obrázok/Prevrátiť alebo otočiť/Prevrátiť vodorovne), vytvoríme
druhú polovicu srdca. Ľavým tlačidlom na myši chytíme prevrátený
obrázok hocikde na ploche výberu a priložíme ho smerom k prvej
polovici srdca tak, aby prvá a druhá časť tvorili celok.(nesmiem tam
byť žiadna medzera). Napokon použijeme farebnú náplň
a červenou farbou vymaľujeme vnútro srdca.
34
5. MS Word
ü
POPIS PROSTREDIA
Word je textový editor. Slúži predovšetkým na písanie textov, môžeme v ňom však vytvoriť
aj dokumenty s obrázkami, tabuľkami či hypertextovými odkazmi, dokonca priamo vo Worde si
môžeme vytvoriť svoju webovú stránku.
Spustenie programu
Dvojkliknutím na ikonu Wordu1 na pracovnej ploche, jedným kliknutím na ikonu
Wordu na spodnej lište, alebo cez menu Štart—>Programy—>Microsoft Word
Základná obrazovka
OZNAČENIE TEXTU
Takto napísaný list síce splní svoju úlohu, oznámi kolegyni Marte, ako ste sa mali na školení,
ale mohli sme ho kľudne napísať aj na písacom stroji (až na jednoduchú opravu chýb).
Skúsime sa teraz s textom trochu „pohrať" - zmeniť typ, veľkosť, font a farbu písma a iné.
Ako prvé skúsime zmeniť nadpis - pozdrav. Na to potrebujeme označiť časť textu - „Ahoj
Marta!". Urobíme to tak, že sa myšou presunieme na začiatok textu, ktorý chceme označiť
(pred písmeno A). Držíme stlačené ľavé tlačidlo myši a presúvame sa na koniec textu, ktorý
chceme označiť (za výkričník). Potom myš pustíme. Výsledkom našej snahy by ma byť
zvýraznený text Ahoj Marta! Všetky nasledujúce úpravy textu musíme robiť s vyznačeným
textom, inak sa nič nezmení.
Niekedy potrebujeme označiť celý, napr. viacstranový text. Urobíme to pomocou ponuky
úpravy - vybrať všetko resp. pomocou klávesovej skratky: Ctrl+A (stlačíme kláves Ctrl
a následne kláves A).
35
Úprava textu - písmo
TYP PÍSMA
Základné typy písma sú:
tučné,
VEĽKOSŤ PÍSMA
Veľkosť
písma
v okienku
Klikneme na šípku a nastavíme
požadovanú veľkosť.
Po zvýraznení tučným písmom
a zväčšení by mal náš text
vyzerať takto:
Ahoj Marta!
šikmé
podčiarknuté
Môžeme zvoliť aj ľubovoľnú
kombináciu týchto typov písma,
napríklad tučné a šikmé alebo
šikmé a podčiarknuté.
FONTY
Podobne ako ľudia píšu rôznym
druhmi písma. Hovoríme im
Roman a Arial. Akým fontom
kurzorom do príslušného textu
Font zmeníme podobne ako
klikneme na šípku v okienku
z ponuky.
meníme
písmom, môžeme aj na počítači písať rôznymi
fonty. Najpoužívanejšie fonty sú Times New
je napísaný odstavec zistíme tak, že sa nastavíme
a pozrieme sa do okienka vedľa veľkosti písma.
veľkosť písma,
a vyberieme si
FARBA PÍSMA A ZVÝRAZŇOVANIE
V dokumente môžeme zmeniť farbu písma - akoby sme písali farebným, alebo
zvýrazniť časť textu nejakou farbou, tak ako sa zvýrazňuje napríklad fixkami.
Klikneme
na šípku
pri tlačidle
a vyberieme
si niektorý
z
fixkami.
Pozdrav
máme stále označený,
zmeníme jeho
farbu na modrú.
modrej. Farba zvýraznenia sa vyberá podobne pomocou tlačidla
Úloha: Upravte text listu (bez nadpisu) tak, že veľkosť písma nastavíte aspoň na 12. Nájdite
taký font, ktorý čo najviac pripomína písané písmo. Zvoľte typ písma šikmé a zmeňte farbu
písma na tmavomodrú.
PONUKA FORMÁT PÍSMO
Zatiaľ sme všetky úpravy textu robili pomocou
tlačidiel na paneli nástrojov. To isté môžeme
urobiť pomocou ponuky Formát—> Písmo2.
Zobrazí sa nám okno
Písmo,
v ktorom
môžeme
nastaviť
font,
typ
písma,
veľkosť písma, farbu
písma
a štýl
zvýraznenia a okrem
toho rôzne efekty ako
prečiarknuté
písmo,
horný a dolný index,
tieňované písmo atď.
Úprava textu - odsek
Hlavná ponuka je riadok hneď pod titulným
riadkom. Zápis Formát—>Písmo znamená, že
36
v hlavnej ponuke máme zvoliť položku Formát
a po rozbalení ďalšej ponuky položku Písmo.
37
ZAROVNÁVANIE ODSEKU
Zarovnanie odseku určuje postavenie textu odseku vzhľadom na okraje. Text môže byť
zarovnaný:
Ďalšie vlastnosti odseku môžeme nastaviť
9
cez
ponuku
Forma
t—>Odsek.
■"^ Niekedy zvykneme odsúvať prvý riadok
odstavca o kúsok doprava. Odsadenie si
môžeme
nastaviť
v
časti
zarážky,
Špeciálne
a
zvolíme
Prvý
riadok.
Vpravo
môžeme nastaviť, o koľko sa má prvý riadok
odsunúť od ľavého okraja textu. Toto
odsadenie sa bude automaticky opakovať
v každom nasledujúcom odstavci, ktorý
vytvoríme klávesom Enter.
V tomto okne je možné meniť riadkovanie,
t.j.
hustotu
riadkov
v
odseku.
Najpoužívanejšie je jednoduché, 1,5 riadka
a dvojité. Toto nastavenie môžeme meniť aj
kliknutím na
ikonu
v paneli nástrojov.
Príklady riadkovania sú v tabuľke nad textom.
MAZANIE ODSEKU
Celý odsek zmažeme tak, že ho označíme (pozri stranu 1) a stlačíme kláves Delete.
Úloha: Experimentujte s rôznym nastavením zarovnania, riadkovania a ďalšími parametrami
V Okne Odsek.
Práca so schránkou
Schránku (angl. clipboard) využívame vtedy, keď potrebujeme presunúť alebo skopírovať
nejaký objekt (napr. text alebo obrázok). Ukážeme si to s textom. Presunieme vetu „Veľmi sa
mi sem nechcelo ísť, ale teraz neľutujem." na koniec listu. Vetu najprv označíme:
38
Potom ju
vystrihnúť
vystrihneme
do
resp.
Vystrihnúť.
schránky,
cez
pomocou tlačidla
ponuku
Úpravy -
Veta z pôvodného miesta zmizne. Presunieme kurzor už známym
spôsobom /pomocou myši kliknutím na miesto, kde chceme mať
vystrihnutú vetu/ a stlačením pravého tlačidla myši sa nám otvorí
ponuka, z ktorej vyberieme prilepiť. Text bude vyzerať nasledovne:
Pomocou schránky môžeme časti textu aj kopírovať. Postup sa od predchádzajúceho líši len
v tom, že po označení textu zvolíme namiesto tlačidla vystrihnúť tlačidlo Kopírovať
resp. ponuku úpravy—^Kopírovať. To zabezpečí, ze označený text sa uloží do schránky, ale
zároveň zostane v našom dokumente. Zvyšok už poznáme - umiestnime kurzor na miesto, kde
chceme text skopírovať a prilepíme ho tam.
Schránka nám teda veľmi uľahčuje prácu. Keby nebolo schránky, museli by sme text znovu
napísať.
Pre urýchlenie práce so schránkou môžeme použiť aj klávesové skratky: Ctrl+X
(stlačíme kláves Ctrl a následne kláves X) je to isté ako ponuka úpravy—^vystrihnúť,
Ctrl+C je to isté ako ponuka úpravy—^Kopírovať a Ctrl+V nahradí ponuku
Úpravy—> Prilepiť.
KROK SPÄŤ
Ak sme sa pomýlili, môžeme využiť funkciu krok späť - tlačidlo
—>Späť. Krok späť môžeme zopakovať aj viackrát za sebou.
, alebo ponuku úpravy
Odrážky a číslovanie
Napíšeme kolegyni Marte, čo všetko sa nám na Letnej škole páči - stačí v bodoch
Najprv napíšeme text Na Letnej škole sa mi páči
a prejdeme klávesom Enter na druhý riadok.
Teraz
pridáme
A potom stačí
stláčať
nové a nové odrážky.
Podobne tlačidlom
môžeme pridávať číslovanie.
Postupovať môžeme aj inak. Najskôr napíšeme
jednotlivé body bez čísel, potom označíme riadky,
ktoré chceme očíslovať a na zaver stlačíme tlačidlo
a čísla sa
riadkom..
naraz
pridajú ku všetkým označeným
39
odrážku
Enter
tlačidlom
a vytvárajú
sa
Tvar odrážky a spôsob číslovania môžeme zmeniť
pomocou
ponuky
Formát—>Odrážky
a číslovanie. Objaví sa nám
jedno z nasledovných okien.
V nich stačí zvoliť odrážku, či
číslovanie, aké sa nám páči,
a stlačiť OK.
40
Obrázky
C LI PART
Často potrebujeme do dokumentu vložiť nejaké obrázky.
Word nám poskytuje istú databázu obrázkov, nazývame
ich clipArty. Do dokumentu ich vložíme nasledovným
spôsobom: ponuka vložiť—>obrázok—>ciipArt.
V pravej časti obrazovky sa
zobrazí pracovné tablo vložiť
klipart,
ktoré
umožňuje
vyhľadávanie
klipartu podľa
rôznych kritérií. Pre nás je
dôležitý Odkaz. Galéria médii.
Po kliknutí naň sa nám otvorí zoznam kolekcií klipartov. Kliknutím na
kategóriu sa otvorí ponuka obrázkov určitého druhu. Keď sme si zvolili
obrá zo k,/ktorý chceme vložiť, klikneme na šípku, ktorá sa pri ňom
zobrazí/ a vo vyrolovanej ponuke zvolíme kopírovať, čím klipart
skopírujeme do schránky. Okno galérie zatvoríme a cez ponuku
úpravy—^Prilepiť vložíme klipart do nášho dokumentu.
Čo môžeme s takýmto obrázkom robiť?
1. Zmenšenie - zväčšenie obrázka.
Keď na obrázok klikneme myšou, objavia sa na jeho krajoch malé
štvorčeky.
_______
Pomocou týchto štvorčekov môžeme obrázok zväčšovať a zmenšovať
Kurzorom myši
prídeme nad
štvorček. Kurzor sa zmení na , podľa toho, v ktorom rohu obrázka
jednu
sa nachádzame. Vtedy stlačíme ľavé tlačidlo myši a stlačené tahame.
2. Obrázok môžeme premiestňovať.
Stačí ak ho „chytíme" myšou (niekde v strede, kurzor myši by mal
mať tvar
) a ťaháme.
41
z nasledujúcich šípok
42
3. Môžeme nastaviť umiestnenie obrázka vzhľadom na text.
Klikneme na obrázok pravým tlačidlom myši. V zobrazenej
ponuke zvolíme Formátovať obrázok. Otvorí sa nám dialógové
okno, v ktorom môžeme nastavovať rôzne vlastnosti obrázka.
Zvolíme záložku Rozloženie.
Máme
niekoľko
možností rozloženia
obrázka:
zarovno, do štvorca,
tesné, za textom a
pred
textom. Ďalej si môžeme zvoliť, či má byť
obrázok, napravo, v strede alebo naľavo od
textu.
Úloha: Experimentujte s rôznym rozložením
obrázka. Vyskúšajte zmeniť veľkosť obrázka
v záložke Velkosť (napríklad na 50%
z pôvodnej veľkosti).
OBRÁZOK ZO SÚBORU
Aj keď ponuka ciipArtov
je
bohatá,
zväčša
potrebujeme do dokumentu
vložiť naše vlastné obrázky.
Napríklad chceme ukázať
kolegyni Marte, aké obrázky
sme nakreslili, alebo aké
fotky sme nafotili. Začneme
rovnako ako predtým ponuka
vložiť—>obrázok,
nezvolíme
však
clipArt,
ale Zo súboru. Otvorí sa
nám dialógové okno na
výber súboru. V adresárovej
štruktúre vyhľadáme náš
obrázok, napríklad fotku
z dovolenky a klikneme na
tlačidlo vložiť.
Úloha: Dopíšte do listu nejaký sprievodný text k obrázku. Upravte veľkosť a umiestnite ho tak,
aby to vyzeralo esteticky a aby v dokumente bolo čo najmenej voľného miesta. Vložte do
dokumentu ďalšie obrázky, ktoré ste nakreslili alebo ClipArty a dopíšte k nim sprievodné texty.
ODSTRÁNENIE OBRÁZKA
Ľubovoľný obrázok zmažeme tak, že ho označíme (t.j.
Delete.
klikneme naň) a stlačíme kláves
43
Ukladanie dokumentu
Najjednoduchší spôsob, ako uložiť dokument, je
stlačiť
tlačidlo
Ak dokument ukladáme po prvýkrát, vyžiada si
od nás Word názov, pod akým chceme dokument uložiť.
Po zadaní názvu stlačíme tlačidlo uložiť.
Neskôr (keď už sme raz dokument uložili), stačí
ikonu
kliknúť na
a všetky zmeny v dokumente sa uložia. Ukladať
mozeme aj cez ponuku súbor—>uiožiť.
Ponuku
súbor—>uiožiť
ako používame vtedy, keď
chceme zmeny v súbore
uložiť pod iným menom.
Napr.: Máme vytvorený
list pre Martu a uložený
pod názvom „List". Chceli
by sme vytvoriť aj list pre
Fera. Prepíšeme v liste
všetky
oslovenia.
Nepoužijeme uložiť, lebo
tým by sme si prepísali
pôvodný list pre Martu, ale
použijeme
ponuku
Súbor—>Uložiť ako a do
Okienka
Názov
súboru
napíšeme
a klikneme
na
listfero
tlačidlo
Uložiť.
ULOŽIŤ AKO WEBOVÚ STRÁNKU
Veľmi jednoduchým spôsobom si mozeme vo Worde vytvoriť webovu stránku z bežného
dokumentu. V ponuke súbor zvolíme uložiť ako webovú stránku... a zadáme názov
stránky.
Tabuľky
VLOŽENIE TABUĽKY
Napíšeme kolegyni Marte zjednodušený rozvrh tohto školenia, napríklad takýto:
Musíme zadať počet stĺpcov
Na vloženie tabuľky použijeme tlačidlo
a riadkov -^ myšou po zobrazenej prázdnej tabuľke. Zvýraznime toľko
riadkov a stĺpcov, koľko potrebujeme (v našom prípade 5 stĺpcov a 3
riadky). Potom tabuľku vypíšeme. Do jednotlivých buniek tabuľky sa
dostaneme myšou alebo šípkami na klávesnici.
44
Tabuľku môžeme vložiť aj pomocou ponuky Tabuľka—>Vložiť—>Tabuľka
a v zobrazenom okne zadáme počet stĺpcov a riadkov číslom.
45
FORMÁT TABUĽKY
Text v každej bunke, riadku alebo stĺpci môžeme upravovať rovnako, ako iný text mimo
tabuľky (teda môžeme meniť font, veľkosť...)- Ak chceme upravovať celý riadok, resp. stĺpec,
musíme ho označiť. Existuje na to niekoľko spôsobov, nám postačí jednoduché vyznačenie
textu.
Upravme prvý stĺpec tabuľky tak, aby text v ňom bol písaný tučným modrým písmom:
a potom vyberieme modru farbu
Označíme prvý stĺpec - stlačíme ľavé
tlačidlo
myši^
pred
slovom
deň
a
ťaháme
smerom
dolu
(nie doprava!) až kým sa nám nevyznačí prvý stĺpec vo všetkých troch riadkoch. Stlačíme
tlačidlo
Úloha: Upravte prvý riadok (hlavičku) tabuľky tak, aby slová v ňom boli písané tučným
písmom, modrou farbou a zarovnané do stredu stĺpca.
Aby sme sa s úpravou tabuľky nemuseli
trápiť
sami, ponúka nám Word niekoľko pripravených
formátov tabuľky. Nájdeme ich v ponuke Tabulka
—>
Automatický
formát
tabulky.
Výber
formátu potvrdíme tlačidlom Použiť.
Úloha: Vyberte si z ponúkaných formátov, ktorý sa
Vám páči. Vyskúšajte tiež, čo znamenajú ďalšie
nastavenia v tomto okne.
VKLADANIE A ODSTRAŇOVANIE RIADKOV A STĹPCOV
Ak potrebujeme vložiť do tabuľky riadky, alebo stĺpce, použijeme ponuku Tabulka—>viožiť.
Kurzor myši musí byť predtým umiestnený v tabuľke, vložiť—>stípce nalavo znamená, že
sa vloží jeden stĺpec naľavo od stĺpca,
v ktorom sa nachádza kurzor myši. Podobným
spôsobom môžeme cez ponuku Tabulka —>
odstrániť
odstrániť
riadok,
respektíve
stĺpec, v ktorom je kurzor.
Úloha: Pridajte do tabuľky riadok večer
a dopíšte, čo ste vjednotlivé dni robili po
večeri. Pridajte stĺpce štvrtok a piatok
a predbežne doplňte tabuľku podľa programu
Letnej školy.
46
Iné užitočné funkcie Wordu
ČÍSLA STRÁN
Pri viacstranovom dokumente je užitočné strany číslovať. Čísla strán pridáme pomocou ponuky
vložiť—>čisla strán. V zobrazenom okne si
zvolíme, či chceme umiestňovať čísla navrchu
alebo naspodku strany, za rovnať vpravo, vľavo
alebo v strede a či chceme alebo nechceme
zobraziť číslo na prvej strane. Zložitejšie
číslovanie strán, zahrňujúce napríklad čísla
kapitol, alebo iný formát číslovania (písmenká,
rímske číslice...) nastavíme po stlačení tlačidla
Formátovať.
HLAVIČKA A PÄTA
Súčasťou formálnych listov býva hlavička, respektíve päta. Do hlavičiek sa tiež zvyknú
v niektorých knihách písať názvy kapitol. Hlavičku dokumentu môžeme vytvoriť cez ponuku
Zobraziť—^Hlavička a päta. Text dokumentu sa stane nedostupným (zobrazí sa sivou
farbou, nemôžeme ho meniť) a v hornej časti strany sa zobrazí rámček a panel nástrojov
Hlavička a päta.
Do rámčeka napíšeme text hlavičky, napríklad naše meno a adresu. Ak
chceme mať hlavičku podčiarknutú, klikneme na šípku pri tlačidle
a zvolíme spodné orámovanie.
Tlačidlom Zavrieť na paneli nástrojov sa vrátime k editácii textu a hlavička sa zobrazí
svetlosivou farbou. Hlavičku môžeme kedykolVek znovu zobraziť a zmeniť cez ponuku
Zobraziť—Hlavička a päta.
Tlačidlom
v paneli nástrojov
prechádzame z hlavičky na pätu
a naopak. Hlavičky, respektíve päty sa zbavíme tak, že zmažeme všetok text, ktorý sa v nej
nachádza.
Úloha: Vyskúšajte niektoré ďalšie tlačidlá v paneli Hlavička a päta.
TLAČ DOKUMENTU
Ak chceme vidieť, ako bude
vyzerať stránka po vytlačení,
pozrieme sa na ňu lupou resp.
ukážkou pred tlačou.
Z ukážky pred tlačou sa "späť
do
editovacieho
režimu
vrátime tlačidlom Zavrieť.
Tlačiť dokument môžeme dať
kliknutím na ikonu
vtedy
sa začne tlačiť celý dokument
t.j. všetky strany. Ak chceme
nastaviť niektoré parametre
tlače, napríklad ktoré strany
chceme tlačiť, koľko kópií
chceme atď., zvolíme radšej
ponuku Súbor—> Tlačiť.
47
HĽADAŤ A NAHRADIŤ
HĽADAŤ
Ak musíme v dokumente vyhľadať nejaké slovo, pomôže nám ponuka úpravy—>Hladať.
Chceme zistiť, či sme v dokumente písali o jedle. Dáme teda vyhľadať slovo jedlo, respektíve
len časť tohto slova jedl, aby sme našli aj tvary v iných pádoch, (o jedle, s jedlom ...)■ Ak sa
slovo v dokumente nachádza, Word nás nastaví na jeho prvý výskyt za pozíciou kurzora.
Stláčaním tlačidla Hladať ďalej hľadáme ďalšie výskyty slova.
Úloha:
Zistite, koľkokrát sme
spomenuli
v
liste
spojenie Letná škola v ľubovoľnom páde.
NAHRADIŤ
Niekedy
potrebujeme
slovo nielen vyhľadať,
ale aj zameniť za iné.
Asi nie všetci máme
kolegyňu
Martu,
nahradíme preto výskyt
slova
Marta
iným
menom, napríklad Eva.
Použijeme na to ponuku úpravy—HSíahradiť. Do okienka Hladať zadáme slovo, ktoré
chceme nahradiť „Marta" a do okienka Nahradiť čim slovo, ktorým ho chceme nahradiť
„Eva". Tlačidlom Nahradiť budeme postupne prechádzať po všetkých výskytoch slova a jeden
za druhým ich nahrádzať, tlačidlom Nahradiť všetko nahradíme naraz všetky výskyty slova
za
nové
slovo.
Po stlačení tlačidla viac možnosti môžeme nastaviť, či nám záleží na malých a veľkých
písmenách, či sa má hľadať len celé slovo, alebo aj časti a
ďalšie. Keby sme napríklad mali v texte slovo „Martan", tak
v prípade, že voľba Hladať iba celé slová nie je
zaškrtnutá, zmenilo by sa slovo „Martan" na „Evan".
Úloha: Nahradte všetky výskyty spojenia "Letná škola"
spojením "letná škola" - vo všetkých pádoch. Skúste to
urobiť jedným nahradením, nie pre každý pád zvlášť.
JAZYK
Prečo sú niektoré slová podčiarknuté červeným? Word má v sebe integrovanú kontrolu
pravopisu. Červeným podčiarknuté slovo môže znamenať, že v ňom máme chybu, alebo ho
Word „nepozná". V prvom prípade chybu opravíme, v druhom prípade si podčiarknutie
nevšímame. Nemusíme sa báť, pretože tlačiareň text vytlačí bez podčiarknutí.
Ak máme na stránke veľa podčiarknutých slov, ktoré sú podľa nás správne, môže byť problém
v tom, že máme zle nastavený jazyk (nie klávesnicu!). Ak je nastaveným jazykom napr.
angličtina, Word kontroluje anglický pravopis a tak nečudo, že slovenské slová sú podľa neho
chybné. Nastavenie jazyka zmeníme takto: označíme celý text (resp. časť textu, v ktorej
"máme" veľa chýb), prejdeme do ponuky Nástroje—>Jazyk—>Nastaviť jazyk a zo
zoznamu ponúknutých jazykov vyberieme slovenčinu.
48
Záver
Koncepcia dlhodobého rozvoja výchovy a vzdelávanie Slovenskej republiky na
najbližších 15 – 20 rokov, Milénium, počíta s využitím informačných technológií pri príprave
mládeže na budúce povolania. Realizujú sa mnohé projekty, ktorých cieľom je
prostredníctvom digitálnych technológií prispieť k premene tradičnej školy na tvorivú školu
tretieho tisícročia. Veríme, že aj práve ten, ktorý realizujeme k nim patrí.
Dúfame a veríme, že táto učebnica Vám pomôže nadobudnúť základné počítačové
vedomosti a zručnosti, ktoré budete aj v budúcnosti naďalej rozvíjať.
Autori
Zoznam použitej literatúry
KALAŠ, Ivan a kol. : Informatika pre stredné školy. Bratislava, SPN 2001,
ISBN 80-08-01518-7
SOBOTA,
Branislav: ABC o PC 2001. Košice, Oriens, 2001, ISBN 80-88828-21-X
Národný inšpektorát práce: Pravidlá dobrej praxe BOZP - Pracovisko s počítačom,
Košice, 2005 ISBN: 80-968834-6-1
Centrum Celoživotného Vzdelávania UPJŠ Košice: Využitie internetu vo vzdelávaní –
VIV, dištančný kurz, 2005
ŠIMEK, Tomáš : Microsoft Word 2002, Uživatelská příručka. Praha, Computer Press
2001, ISBN 80-7226-545-8
BROŽ, Milan: Microsoft Excel 2002, Uživatelská příručka. Praha, Computer Press, 2003,
ISBN 80-7226-517-2
JAKAB, František a kol. : Príručka správcov počítačových učební. Košice, Elfa, 2004
ISBN 80-89066-89-5
Počítač pro každého – časopis
Odkazy na webstránky:
E-pedagogium, nezavislý odborný časopis pre pedagogických zamestnancov všetkých typov
škôl, 3/2005, Olomouc ISSN 1213-7499 (elektronická verze)
(online časopis: http://epedagog.upol.cz)
50
Download

Učebnica 1.ročník