1. Číselné sústavy dvojková a šestnástková, prevody medzi číselnými sústavami, operácie v dvojkovej
sústave, využitie číselných sústav v informatike.
2. Princípy reprezentácie grafickej informácie. Rastrová a vektorovú grafika. Kódovanie obrazovej
informácie v rastrovej grafike.
3. Zvuková informácia, reprezentácia, zvukové formáty (Wav, MP3, Midi). Princíp a metódy kódovania
textovej informácie - ASCII, UNICODE.
4. Princíp kompresie údajov a jej význam. Metódy kompresie (stratová a bezstratová kompresia,
kompresia on-line a off-line)
5. Počítač von Neumannovho typu schema , časti, popis. Vlastnosti, ktoré ovplyvňujú výkon počítačového
systému.Pamäťové zariadenia - typy, kapacity, použitie, spôsoby pripojenia (seriové, paralelné, USB)
Tlačiarnie, typy, princíp tlače, vlastnosti
6. Operačný systém. Typy a funkcie OS. Hierarchickä štruktúra adresárov a súborov na disku.
7. Algoritmus - vlastnosti a spôsoby zápisu algoritmu. Programovacie jazyky, vlastnosti, použitie, stručné
charakteristiky rôznych programovacích jazykov. Etapy pri tvorbe počítačového programu a k tomu
potrebné prostriedky.
8. Počítačových siete - výhody a riziká ich využívania. Typy sietí z hľadiska rozľahlosti a topológie.
Charakteristika Internetu. Spôsoby pripojenia k internetu. Pojmy doména, IP adresa, DNS, URL
9. Interaktívna a neinteraktívnu komunikáciu na Internete. Elektronická pošta, princíp, využitie, emailovej
adresy. Metódy a nástroje vyhľadávania informácií na internete. Pravidlá správania sa na internete Netiketa.
10. Licencie softvéru autorské práva, pojmy freeware, shareware, open source, OEM, demoverzia,
multilicencia. Počítačová kriminalita. Popíšte prípady zneužitie počítačov a informačných technológií.
11. Počítačové vírusy, charakteristika, typy, účinky, spôsoby ochrany voči nim. Pojmy malware, spyware,
adware, spam. Elektronický podpis, princíp dôvod jeho zavedenia, jeho dôveryhodnosť. Vplyv
informačných technológií na spoločnosť. Aké sú kultúrne a sociálne aspekty využívania informačných
technológií?
Download

1. Číselné sústavy dvojková a šestnástková, prevody medzi