POČÍTAČOVÁ SIEŤ
ICSED3 – informatika
Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina
Mgr. Miroslav Malacha
Komunikácia prostredníctvom IKT
Charakteristika počítačovej siete
je to komplex technických prostriedkov, a ich softvérových
zdrojov, ktoré sú vhodne prepojené a zabezpečujú vzájomnú
komunikáciu a prenos dát medzi nimi bez použitia médií.
Príklady:
- počítač - počítač,
- počítač – tlačiareň,
- počítač server a pod.
Rozdelenie sietí podľa rozlohy
PAN – (personal area network ) = osobná počítačová sieť. Spolupracujúce
zariadenia obvykle slúžia len jednej osobe (typicky prepojenie mobilu a
počítača, PDA, notebooku.
LAN (Local Area Network )= lokálna počítačová sieť. Je to prepojenie
počítačov v jednej miestnosti, budove, komplexe budov. Nepoužívajú sa v nej
prostriedky na diaľkový prenos. Maximálna vzdialenosť medzi PC je 100 m.
MAN (Metropolitan Area Network) = mestská počítačová sieť. Táto sieť spája
počítače alebo siete typu LAN rozmiestnené po celom meste alebo väčšom
území. Metropolitné siete umožňujú rozšírenie pôsobnosti LAN ich
predĺžením, zvýšením počtu uzlov, zvýšením prenosovej rýchlosti. Používa
prostriedky na diaľkový prenos. Maximálna vzdialenosť zaraidení je 20 km.
WAN (Wide Area Network) = globálna počítačová sieť. Táto sieť spája počítače
alebo siete typu LAN a MAN po celom svete. Jej rozloha je neobmedzená,
môže ísť o siete homogénne a heterogénne.
GAN ( Global Area Network ) – je to sieť spájajúca iné počítačové siete na
geograficky rôznych miestach v rámci sveta, napríklad pomocou družíc.
Rozdelenie sietí podľa funkčného vzťahu
Client-server - Server poskytuje služby staniciam – klientom
(workstation, pracovná stanica). Serverov môže byť viacero typov
- podľa typu poskytovaných služieb - súborový server, tlačový
server, poštový server, www server, ftp server a pod. Na jednom
fyzickom počítači môže existovať viacero serverov. Je potrebné
špeciálne programové vybavenie, prístup používateľov a ich
oprávnenia sa nastavujú na jednom mieste – na serveri.
Peer-to-peer – pojem pochádza z angličtiny a znamená „rovný k
rovnému“, označuje sa tiež ako p2p sieť. Každá stanica v sieti
môže vyčleniť nejaký svoj prostriedok (diskový priestor, tlačiareň,
mechaniku ...) na zdieľanie. Iná stanica môže tieto prostriedky
využívať. Podobné zdieľanie prostriedkov je možné aj cez
internet. Sieť nevyžaduje dodatočné programové vybavenie,
ťažšie sa však spravujú. Neodporúča sa v tejto sieti spojenie viac
ako 20 počítačov.
Rozdelenie sietí podľa vlastníctva
rozlišujeme verejné a neverejné siete.
Rozdelenie sietí podľa typov počítačov v sieti:
Homogénne = všetky počítače zapojené do siete sú rovnakého
typu, napr. IBM,
Heterogénne = obsahujú viacero druhov počítačov.
Rozdelenie sietí podľa topológie
rozlišujeme fyzickú a logickú topológiu .
Fyzická topológia je geografická štruktúra, podľa ktorej sú
prepojené jednotlivé uzly v sieti.
Logická topológia definuje tok informácií v sieti (ktoré zariadenie
zapojené do siete môže vysielať a prijímať informácie.
Zbernicová topológia (Bus Topology )
K pripojeniu staníc sa používa priebežné spájacie vedenie
realizované koaxiálnym káblom za použitia odbočovacích prvkov
tzv. T-konektorov. Ukončenie káblov sa realizuje tzv. BNC
konektorom. Začiatok a koniec siete musí byť zabezpečované
50Ω ukončovacím odporom (terminátorom).
Všetky uzly sú pripojené k jednému priamemu vedeniu a žiadne
iné spojenie medzi nimi neexistuje.
Výhody
všetky zariadenia sú navzájom prepojené a teda spolu
komunikujú,
Nevýhody
porušený kábel (zlom) odpojí zariadenia, malá prenosová
rýchlosť,
Umožňuje pre všetky zariadenia vidieť všetky správy, zariadenie,
pre ktoré je správa určená, ju prijme
Hviezdicová topológia (Star topology)
Jednotlivé spojovacie vedenia sa rozbiehajú od stredu hviezdy
pričom stred tvorí nejaký rozbočovač (Switch a Hub). Spojovacie
vedenie je realizované krútenou dvojlinkou, čo je štvorica párov
vodičov vzájomne skrútených. Ukončenie vodičov je realizované
konektorom RJ-45.
Hviezda má centrálny uzol, ku ktorému sa pripájajú všetky
ostatné uzly, zvyčajne je to rozbočovač (hub)
alebo prepínač (switch)
Výhody
všetky prepojenia prechádzajú cez stred, čo umožňuje pohodlnú
komunikáciu medzi zariadeniami
Nevýhody
ak sa centrálny uzol pokazí, zruší sa celá sieť.
Všetky informácie prechádzajú cez centrálne zariadenie –
výhodné kvôli bezpečnosti
Správa sa šíri po celom vedení, cieľová stanica ju prijíma
Kruhová topológia (Ring topology)
V sieťach s touto topológiou sú stanice navzájom poprepájané do
kruhu pričom správy sú v tomto prostredí odovzdávané od jednej
stanice k druhej. V prípade zlyhania jednej stanice by došlo k
narušeniu odovzdávania správ a preto je nutné zabezpečiť
premostenie jednotlivých PC a to zabezpečuje špeciálne
zariadenie nazývané jednotka MAU (Medium Attachment Unit) zabezpečuje vysielanie a príjem po samostatných pároch vodičov.
MAU
Je to jednoduchý uzavretý kruh, v ktorom každý bod je spojený
s dvomi susednými bodmi
Všetky zariadenie sú vzájomne priamo prepojené.
Správa sa šíri jedným smerom od jedného zariadenia k druhému
a každé ho posiela ďalej k svojmu susedovi, až kým nedôjde k
cieľovému počítaču
Logické topológie:
Zbernica - v tejto logickej topológii sa dáta šíria od vysielajúcej
stanice k všetkým ostatným staniciam naraz. Typickým
predstaviteľom tejto topológie je sieť Ethernet. Zbernicová
logická topológia sa v Ethernete používa dodnes, nezávisle na
konkrétnej fyzickej topológii inštalovanej ethernetovskej siete. S
nástupom prepínačov (switchov) sa tok dát v sieťach
zracionalizoval (rámce nie sú posielané všetkým staniciam, ale
len do tej časti siete, v ktorej sa nachádza príjemca), avšak
povahu zbernicovej topológie to nemení.
Kruh - v tejto logickej topológii sa doručované dáta posúvajú v
istom pevnom poradí od jednej stanice k druhej. Stanica, ktorej
dáta patria, si ich preberie, všetky ostatné stanice tieto dáta
ignorujú.
Význam počítačových sietí:
Zdieľanie údajov - vďaka tomu, že dátové súbory sú uložené na
serveroch siete a pripojení používatelia majú k nim prístup, môže
potrebné dátové súbory spracovávať viac používateľov siete
súčasne.
Zdieľanie prostriedkov - umožňuje pracovným staniciam
spoločne používať prostriedky siete, ktoré ponúkajú servery
siete. Najčastejšie ide o zdieľanie diskov, keď lokálne disky
pracovných staníc nemajú kapacitu a zdieľanie tlačiarní.
Zvýšenie spoľahlivosti systému - v súvislosti so zdieľaním
prostriedkov je možné v prípade poruchy zdieľaného prostriedku
nahradiť tento prostriedok iným (tlačiareň...) a systém môže
pracovať ďalej.
Úlohy na samostatnú prácu:






napíšte charakteristiku počítačovej siete,
vysvetlite aký je rozdiel medzi sieťou LAN a WAN,
čo je to komunikácia klient – server,
aký je rozdiel medzi zbernicovou a hviezdicovou typológiou siete,
napíšte nejaké ďalšie typológie sietí,
napíšte niekoľko významov počítačových sietí.
Uvedené úlohy napíšte do textového editora na Vašom počítači a odošlite
na moju emailovú adresu najneskôr do nasledujúcej hodiny.
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Download

pocitacova_siet.pdf