METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
ŠEVČENKOVA 11, BRATISLAVA
PONUKOVÝ KATALÓG
NOVÝCH PROGRAMOV
KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA
NA ŠKOLSKÝ ROK
2012/2013
Milé kolegyne, vážení kolegovia!
Dostávate do rúk tretí katalóg Metodicko-pedagogického centra (MPC) obsahujúci ponuku dosiaľ akreditovaných
vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských
zariadení. Programy sú orientované na rozvoj vašich profesijných kompetencií, na podporu tvorby programov
výchovy a vzdelávania.
Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov predstavuje široké spektrum vzdelávacích aktivít
od sebavzdelávania cez neformálne aktivity až po ponuku rôznych druhov programov kontinuálneho vzdelávania
(formálne vzdelávanie). Práve kontinuálne vzdelávanie tvorí významnú súčasť vášho profesijného rozvoja, za ktoré
môžete získať kredity a následne ich zhodnotiť v nárokovateľnom kreditovom príplatku. Formy realizácie programov
kontinuálneho vzdelávania sú rozmanité (prezenčné, dištančné) a umožňujú overiť aj profesijné kompetencie
uchádzačov bez účasti na vzdelávaní absolvovaním jeho dištančnej časti.
MPC ako štátna rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje
kontinuálne vzdelávanie do roku 2013 v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických
zamestnancov, ktorý je určený pedagogickým a odborným zamestnancom, s možnosťou úhrady vzdelávacích aktivít
zo zdrojov ESF.
Veríme, že naša tretia ponuka vzdelávacích programov sa stretne s pozitívnym ohlasom, stane sa súčasťou plánov
kontinuálneho vzdelávania a prispeje k zlepšovaniu zodpovednej práce v školách a školských zariadeniach. Budeme
vďační za všetky vaše námety a pripomienky k našej ponuke, aby sme ich mohli využiť pri tvorbe ďalších vzdelávacích
programov a katalógov ponuky vášho MPC.
Ivan Pavlov
generálny riaditeľ MPC
ODBORNÉ PREDMETY
OBSAH
I.
II.
III.
IV.
Odborné predmety
1.
Praktická ekonomika ........................................................................................................................................................... 6
2.
Ústavné právo ..................................................................................................................................................................... 8
3.
Teória práva .........................................................................................................................................................................10
4.
Pracovné právo ....................................................................................................................................................................12
5.
Občianske právo ..................................................................................................................................................................14
Primárne vzdelávanie
1.
Ako postupovať pri zavádzaní prierezových tém do primárneho vzdelávania .....................................................................17
2.
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania .................................19
3.
Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových pedagogických dokumentov ...........................................22
4.
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní II. .................................................................................................................24
Kariérová pozícia, Kariérový stupeň
1.
Profesionalita v práci triedneho učiteľa.................................................................................................................................27
2.
Príprava žiakov na trh práce - kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach.................................................30
3.
Tréning účinných metód a techník pre zefektívnenie procesov učenia sa...........................................................................39
4.
Hodnotenie kvality vyučovania a sebahodnotenie práce učiteľa ZŠ a SŠ............................................................................41
5.
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu............................................................................43
6.
Prípravné atestačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov v kategórii: psychológ, školský psychológ.......................45
7.
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov...............................................49
8.
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a odborných zamestnancov..........................52
Prierezové témy, školské zariadenia a mimovyučovacia činnosť
1.
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch...........................................................................................56
2.
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole......................................58
3.
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania...............................................................................61
4.
Kvalifikačné štúdium pre majstrov odbornej výchovy na získanie pedagogickej spôsobilosti...............................................65
5.
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení...........................................................68
Vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania akreditované v máji až v auguste 2012.................................................71
4
ODBORNÉ PREDMETY
ODBORNÉ
PREDMETY
5
ODBORNÉ PREDMETY
Názov vzdelávacieho programu:
Praktická ekonomika
Číslo akreditácie: 328/2010-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti vyučovania ekonomických tém
v prepojení na medzipredmetové vzťahy. Kritické vyhodnocovanie a efektívne využívanie ekonomických informácií v občianskom živote.
Špecifické ciele:
- vedieť vysvetliť základné ekonomické pojmy,
- kriticky hodnotiť reálne podmienky ekonomiky z hľadiska občana a spoločnosti, poznať súčasné ekonomické trendy a prognózy,
- interpretovať úlohu financií v živote človeka, rodiny, firmy a spoločnosti a preukázať aplikáciu vedomostí pri reálnych ekonomických situáciách,
- osvojiť si základy práce s ekonomickou informáciou a aplikovať ich v pedagogickej praxi,
- využívať vo vyučovaní praktické úlohy z oblasti rodinných a osobných financií na rozvoj finančnej gramotnosti,
- poznať a vedieť aplikovať moderné vyučovacie metódy zamerané na zážitkové a interaktívne vyučovanie,
- vedieť vybrať a využívať primerané multimediálne pomôcky, digitálne zdroje a učebné materiály, pre učenie sa žiakov,
- naučiť sa vytvárať s podporou IKT vlastné pomôcky, didaktické prostriedky, vzdelávacie a metodické materiály,
- preukázať schopnosť pripraviť vyučovaciu hodinu s využitím aktivizačných metód a prepojením na reálne situácie.
Obsah vzdelávacieho programu
- Základné ekonomické pojmy, zákony a princípy
- Občan v reálnej ekonomike
- Úloha financií v spoločenskom, rodinnom a osobnom živote
- Pedagogické aspekty vyučovania ekonomických tém
- Využitie informačných technológií a moderných vyučovacích metód v praktickej ekonomike
Časovo-tematický plán vzdelávacieho programu
Modul 1: Základné ekonomické pojmy, zákony a princípy - 14 hodín
Časový
rozsah
Téma
Forma
Objasnenie základných ekonomických pojmov
prezenčná 4 hodiny
Ekonomické zákony a princípy
prezenčná 2 hodiny
Ekonómia ako interdisciplinárna veda
prezenčná 2 hodiny
Princípy porozumenia odborným a publicistickým článkom na
ekonomické témy
prezenčná 2 hodiny
dištančne
4 hodiny
Téma
Forma
Časový
rozsah
Vplyv ekonomického myslenia na život v rozvinutej ekonomike
prezenčná 2 hodiny
Získavanie, kritické vyhodnocovanie, porozumenie a triedenie
ekonomických informácií
prezenčná 2 hodiny
Modul 2: Občan v reálnej ekonomike - 22 hodín
dištančne
4 hodiny
Potreby a uspokojovanie osobných, rodinných a spoločenských
potrieb. Trhová ekonomika
prezenčná 4 hodiny
Využitie zdrojov v trhovej ekonomike Efektívne hospodárenie
prezenčná 2 hodiny
Úloha štátu v podmienkach rozvinutej ekonomiky.
Význam daní. Verejné financie
prezenčná 4 hodiny
Možnosti uplatnenia na medzinárodnom trhu
Vplyv globalizácie na život človeka
dištančne
4 hodiny
Modul 3: Úloha financií v spoločenskom, rodinnom a osobnom živote - 24
hodín
Časový
rozsah
Téma
Forma
Človek vo sfére peňazí. Postavenie človeka a rodiny v reálnej
ekonomickej situácii. Stanovenie priorít vo vzťahu k hodnotovému
rebríčku
prezenčná 2 hodiny
6
dištančná
4 hodiny
ODBORNÉ PREDMETY
Časový
rozsah
Téma
Forma
Získavanie a spracovanie informácií o finančnom trhu a situácii v
rodinných a osobných financiách. Prijímanie finančných rozhodnutí
prezenčná 2 hodiny
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. Rovnováha príjmov
a výdavkov
prezenčná 4 hodiny
Rozhodovanie o využívaní bankových a poistných služieb.
Dlžníci a veritelia
prezenčná 4 hodiny
dištančná
dištančná
dištančne
4 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
Modul 4: Pedagogické aspekty vyučovania ekonomických tém - 26 hodín
Časový
rozsah
Téma
Forma
Metodika tvorby vyučovacích hodín a podporných materiálov
s reálnymi ekonomickými údajmi
prezenčná 6 hodín
Prepojenie vyučovacích hodín s reálnou praxou s podporou
aktivizačných metód
prezenčná 6 hodín
Príprava a analýza vyučovacej hodiny
prezenčná 6 hodín
dištančná
4 hodiny
Modul 5: Využitie informačných technológií a moderných vyučovacích metód v
praktickej ekonomike - 24 hodín
Časový
rozsah
Téma
Forma
Metodika využívania rôznych aktivizačných metód (diskusia, situačné
metódy, prípadové štúdie, zážitkové učenie, interaktívne vyučovanie
a i.) pri riešení ekonomických problémov
prezenčná 4 hodiny
dištančná
4 hodiny
Výber a tvorba multimediálnych pomôcok a digitálnych zdrojov
prezenčná 4 hodiny
a učebných materiálov. Využívanie dostupných metodických pomôcok
prezenčná 8 hodín
Aktívne využívanie elektronických zdrojov údajov o finančnom trhu
a ekonomickej situácii. Tvorba projektov a medzipredmetových aktivít dištančne 4 hodiny
Rozsah vzdelávacieho programu: 110 hodín (70 h prezenčne, 40 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 12 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
- majster odbornej výchovy
podkategórie:
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie
a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
- učiteľ kontinuálneho vzdelávania
kariérový stupeň:
- samostatní pedagogickí zamestnanci, bez rozdielu kariérového stupňa.
vyučovací predmet: ekonomika a príbuzné predmety ekonomického zamerania, občianska náuka
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávanie
Vyžaduje sa čitateľne a úplne vyplnená prihláška, vlastnoručne podpísaná uchádzačom o vzdelávanie a súhlas riaditeľa. Ak pedagogický zamestnanec nie je
v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, preukáže uchádzač príslušnosť k cieľovej skupine dokladmi o absolvovaní vzdelávania, resp. iné
relevantné dokumenty. Oprávnenosť zaradenia posúdi poskytovateľ.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Požiadavky na absolventa:
- účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
- úspešné spracovanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania – spracovanie prípravy na 4 vyučovacie hodiny spojené s reálnou praxou, s využitím
moderných aktivizačných vyučovacích metód,
- úspešná záverečná prezentácia – spracovanie metodických materiálov k 4 vyučovacím hodinám,
- úspešný pohovor zameraný na aplikáciu situačných a aktivizačných metód zameraných na využitie ekonomických tém v medzipredmetových
vzťahoch.
7
ODBORNÉ PREDMETY
Pedagogickí zamestnanci, ktorí ukončujú vzdelávanie podľa § 35 ods. 6 Zákona č.317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom
pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním), musia spĺňať všetky požiadavky potrebné na ukončenie vzdelávacieho programu okrem účasti na
vzdelávaní.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Inovačné vzdelávanie sa končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného
vzdelávania. Trojčlenná skúšobná komisia bude zostavená zo zástupcov – pedagogických zamestnancov MPC (učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s druhou
atestáciou a príslušnou kvalifikáciou) a lektorov vzdelávania.
Personálne zabezpečenie
Garant: Ing. Miroslava Jakubeková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s 2. atestáciou
Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie s kvalifikačnými predpokladmi na vyučovanie ekonomických predmetov. Externí spolupracovníci:
- učitelia ekonomiky a príbuzných predmetov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na učiteľa pre kontinuálne vzdelávanie, multiplikátori a lektori
finančnej gramotnosti
- vysokoškolskí učitelia alebo vedeckí pracovníci z praxe, ktorí pôsobia v danom alebo príbuznom odbore súvisiacom s obsahom vzdelávacieho
programu
Návrh počtu kreditov
Rozsah (90 hodín): ............... 22 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 3 kredity
Spolu: ................................... 25 kreditov
Názov vzdelávacieho programu:
Ústavné právo
Číslo akreditácie: 340/2010-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: prehlbovať a rozvíjať vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti v oblasti ústavného práva.
Špecifické ciele:
- doplniť a rozšíriť poznatky z oblasti ústavného práva,
- rozšíriť schopnosť porovnávať právne normy z hľadiska právnej sily,
- rozvíjať poznatky z oblasti štátnej a verejnej správy,
- prehlbovať potrebu zúčastňovať sa nariadení vecí verejných, na riadení štátu,
- aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych situácií,
- vybrať vhodné cvičenia zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov,
- modifikovať cvičenia zážitkového učenia,
- orientovať sa v právnych normách,
- vyhľadávať informácie aplikovateľné v školskom prostredí.
Obsah vzdelávacieho programu
Obsah vzdelávacieho programu pozostáva z 1 tematického celku.
Tematický celok: Ústavné právo
Počet
hodín
Téma
Forma
Ústava – charakteristika ústavy, postavenie ústavy v spoločnosti,
klasifikácia ústav. Ústava SR - ústavný vývoj, štruktúra ústavy
prezenčne 2 hodiny
Štátna moc – charakteristika, význam, sústava štátnych orgánov, zákonodarná, výkonná, súdna moc; volebné systémy, voľby – demokratické prezenčne 6 hodín
volebné právo a jeho zásady, skrutínium a jeho fungovanie (priebeh)
8
ODBORNÉ PREDMETY
Počet
hodín
Téma
Forma
Správne právo – charakteristika, štátna a verejná správa, správne
konanie, správny delikt
prezenčne 6 hodín
Aktivity pre žiakov
prezenčne 4 hodiny
Návrh aktivity pre žiakov
dištančne
Spolu
prezenčne 18 hodín
dištančne 2 hodiny
2 hodiny
Rozsah vzdelávacieho programu: 20 hodín (18 h prezenčne, 2 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategória:
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzde-lávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
kariérový stupeň: bez obmedzenia
kariérová pozícia: bez obmedzenia
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Vyžaduje sa písomná prihláška, v ktorej riaditeľ školy alebo školského zariadenia potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie alebo podkategórie, kariérového stupňa, kariérovej pozície; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický
zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie
pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Požiadavky na ukončovanie vzdelávacieho programu
Požiadavky na absolventa:
- minimálne 80 %-ná účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
- záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania – vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu
s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalent-nej
podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT.
Výstup z dištančnej formy vzdelávania:
- vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) – napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda, brainstorming, Phillips 66 a pod.
Požiadavky na ukončenie pre pedagogických zamestnancov podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom
pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním):
- záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou – vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej podobe. V
prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT,
- výstup z dištančnej formy vzdelávania – vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) – napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda,
brainstorming, Phillips 66 a pod.
Spôsob ukončenia vzdelávacieho programu
Program kontinuálneho vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelávania. Overenie profesijných kompetencií podľa
§ 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 poskytovaných aktualizačným vzdelávaním sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred 3-člennou skúšobnou komisiou.
Učebné zdroje (odporúčaná literatúra):
1. PALKO, M., KOCURKOVÁ, J., SEDLÁKOVÁ, M., ZAVACKÁ, M.: Učebné texty z právnej náuky. Bratislava: MPC, 1997.
2. PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997.
3. KRSKOVÁ, A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997.
4. KRESÁK, P. a kol.: Občan a demokracia. Bratislava: Polygrafia SAV, 1997.
5. Zákon č. 460/1992 Zb. (Ústava SR).
6. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
9
ODBORNÉ PREDMETY
Personálne zabezpečenie
Garant: Mgr. Gabriela Vincencová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s II. atestáciou
Lektori: odborníci z oblasti práva
Návrh počtu kreditov
Rozsah (20 hodín): ............... 4 kredity
Spôsob ukončenia: ............... 2 kredity
Spolu: ................................... 6 kreditov
Názov vzdelávacieho programu:
Teória práva
Číslo akreditácie: 341/2010-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: rozšíriť vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti v oblasti teórie práva.
Špecifické ciele:
- prehlbovať poznatky z oblasti teórie práva,
- rozšíriť poznatky z oblasti právneho jazyka,
- prehlbovať poznatky o právnych normách,
- orientovať sa v právnych normách,
- aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych situácií,
- vybrať vhodné cvičenia zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov,
- modifikovať cvičenia zážitkového učenia,
- vyhľadávať informácie aplikovateľné v školskom prostredí.
Obsah vzdelávacieho programu
Obsah vzdelávacieho programu pozostáva z 1 tematického celku.
Tematický celok: Teória práva
Počet
hodín
Téma
Forma
Právo – pojem (prirodzené, pozitívne), právo a morálka, právo a spravodlivosť, právna politika, funkcie, pramene (materiálne, formálne),
zákonnosť, právne vedomie, právne systémy
prezenčne 3 hodiny
Normatívny právny akt, spoločenská a právna norma, znaky právnej
normy, štruktúra právnej normy, druhy právnych noriem, platnosť
a účinnosť právnej normy, pôsobnosť právnej normy, platné právo,
systém slovenského práva
prezenčne 7 hodín
Právny štát – charakteristika, znaky, politické podmienky fungovania
právneho štátu, modely právneho štátu a ich charakteristika
prezenčne 4 hodiny
Téma
Forma
Aktivity pre žiakov
prezenčne 4 hodiny
Návrh aktivity pre žiakov
dištančne
Spolu
prezenčne 18 hodín
dištančne 2 hodiny
10
Počet
hodín
2 hodiny
ODBORNÉ PREDMETY
Rozsah vzdelávacieho programu: 20 hodín (18 h prezenčne, 2 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: maximálne 10 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategória:
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
kariérový stupeň: bez obmedzenia
kariérová pozícia: bez obmedzenia
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Poskytovateľ zaraďuje pedagogického zamestnanca do kontinuálneho vzde-lávania alebo na overenie profesijných kompetencií získaných výkonom
pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. na základe písomnej prihlášky. Riaditeľ
školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie alebo podkategórie, kariérového stupňa,
kariérovej pozície; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere
alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe
príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Požiadavky na absolventa:
- minimálne 80 %-ná účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzde-lávania,
- záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania – vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu
s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT.
- výstup z dištančnej formy vzdelávania: vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) – napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metó-da,
brainstorming, Phillips 66 a pod.:
Požiadavky na ukončenie pre pedagogických zamestnancov podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom
pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním):
- záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou – vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu
s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT.
- výstup z dištančnej formy vzdelávania:
- vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) – napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda, brainstorming, Phillips 66 a pod.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Program kontinuálneho vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania. Overenie profesijných
kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 poskytovaných aktualizačným vzdelávaním sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred 3-člennou
skúšobnou komisiou.
Učebné zdroje (odporúčaná literatúra):
1. PALKO, M., KOCÚRKOVÁ, J., SEDLÁKOVÁ, M., ZAVACKÁ, M.: Učebné texty z právnej náuky. Bratislava : MPC, 1997.
2. PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997.
3. KRSKOVÁ, A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997.
4. KRESÁK, P. a kol.: Občan a demokracia. Bratislava: Polygrafia SAV, 1997.
Personálne zabezpečenie
Garant: Mgr. Gabriela Vincencová , učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s II. atestáciou
Lektori: odborníci z oblasti práva
Návrh počtu kreditov
Rozsah (20 hodín): ............... 4 kredity
Spôsob ukončenia: ............... 2 kredity
Spolu: ................................... 6 kreditov
11
ODBORNÉ PREDMETY
Názov vzdelávacieho programu:
Pracovné právo
Číslo akreditácie: 448/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: rozšíriť vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti v oblasti pracovného práva.
Špecifické ciele:
- inovovať a doplniť poznatky z oblasti pracovného práva,
- orientovať sa v právnych normách,
- aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych situácií – pri riešení pracovno-právnych vzťahov,
- vybrať vhodné cvičenia zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov,
- modifikovať cvičenia zážitkového učenia,
- vyhľadávať informácie aplikovateľné v školskom prostredí.
Obsah vzdelávacieho programu
Obsah vzdelávacieho programu pozostáva z 1 tematického celku.
Tematický celok: Pracovné právo
Počet
hodín
Téma
Forma
Predmet, pramene, účastníci pracovnoprávnych vzťahov, Zákonník
práce, odbory, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
prezenčne 2 hodiny
Pracovný pomer – vznik pracovného pomeru, pracovná zmluva, zmeny
prezenčne 5 hodín
pracovného pomeru, práva a povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch
Skončenie a zánik pracovného pomeru
prezenčne 5 hodín
Pracovný čas, prestávky v práci, dovolenka, odmeňovanie
zamestnancov
prezenčne 2 hodiny
Aktivity pre žiakov
prezenčne 4 hodiny
Téma
Forma
Počet
hodín
Návrh aktivity pre žiakov
dištančne
2 hodiny
Spolu
prezenčne 18 hodín
dištančne 2 hodiny
12
ODBORNÉ PREDMETY
Rozsah vzdelávacieho programu: 20 hodín (18 h prezenčne, 2 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategória:
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
kariérový stupeň:
- samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou, pedagogický zamestnanec s II. atestáciou
vyučovací predmet: občianska náuka, právna náuka, úvod do sveta práce, ekonomické predmety podniková ekonomika, personalistika
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Poskytovateľ zaraďuje pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie alebo overenie profesijných kompetencií
získaných výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. na základe písomnej prihlášky. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kategórie alebo podkategórie; kariérového stupňa, keriérovej pozície, riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca
alebo odborného zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na základe
príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Požiadavky na absolventa:
- minimálne 80 %-ná účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
- záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania – vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu
s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej
podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT.
- výstup z dištančnej formy vzdelávania: vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) – napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda,
brainstorming, Phillips 66 a pod.
Požiadavky na ukončovanie pre pedagogických zamestnancov alebo odbor-ných zamestnancov podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. (overenie
profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním):
- záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou – vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu
s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej
podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT.
- výstup z dištančnej formy vzdelávania - vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) – napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda,
brainstorming, Phillips 66 a pod.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Program kontinuálneho vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelávania.
Učebné zdroje (odporúčaná literatúra):
1. PALKO, M., KOCURKOVÁ, J., SEDLÁKOVÁ, M., ZAVACKÁ, M.: Učebné texty z právnej náuky. Bratislava: MPC, 1997.
2. PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997.
3. KRESÁK, P. a kol.: Občan a demokracia. Bratislava: Polygrafia SAV, 1997.
4. Zákon č. 460/1992 Zb. (Ústava SR)
5. Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
6. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosť
7. Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
Personálne zabezpečenie a (súhlas garanta):
Garant: Mgr. Gabriela Vincencová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s II. atestáciou
Lektor: odborníci z oblasti práva
Návrh počtu kreditov
Rozsah (20 hodín): ............... 4 kredity
Spôsob ukončenia: ............... 2 kredity
Spolu: ................................... 6 kreditov
13
ODBORNÉ PREDMETY
Názov vzdelávacieho programu:
Občianske právo
Číslo akreditácie: 455/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: prehĺbiť a rozvinúť vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti v oblasti občianskeho práva.
Špecifické ciele:
- inovovať a doplniť poznatky z oblasti občianskeho práva,
- aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych situácií,
- vybrať vhodné cvičenia zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov,
- modifikovať cvičenia zážitkového učenia,
- orientovať sa v právnych normách,
- vyhľadávať informácie aplikovateľné v školskom prostredí.
Obsah vzdelávacieho programu
Obsah vzdelávacieho programu pozostáva z 1 tematického celku.
Tematický celok: Občianske právo
Počet
hodín
Téma
Forma
Predmet, pramene občianskeho práva, účastníci občianskoprávnych
vzťahov, zastúpenie, právne úkony
prezenčne 3 hodiny
Zmluvy podľa občianskeho zákonníka
prezenčne 4 hodiny
Vlastnícke právo, práva k cudzím veciam
prezenčne 3 hodiny
Záväzkové právo, zabezpečenie záväzkov, zánik záväzkov
prezenčne 5 hodín
Dedenie – zo závetu, zo zákona, z oboch dôvodov
prezenčne 5 hodín
Zodpovednosť za škodu, bezdôvodné obohatenie, exekučné konanie prezenčne 2 hodiny
Aktivity pre žiakov
prezenčne 4 hodiny
Téma
Forma
Počet
hodín
Návrh aktivity pre žiakov
dištančne
4 hodiny
Spolu
prezenčne 26 hodín
dištančne 4 hodiny
Rozsah vzdelávacieho programu: 30 hodín (26 h prezenčne, 4 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategória:
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie,
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie,
14
ODBORNÉ PREDMETY
kariérový stupeň:
- samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s I. atestáciou, pedagogický zamestnanec s II. atestáciou.
vyučovací predmet: občianska náuka, právna náuka
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Poskytovateľ zaraďuje pedagogického zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie alebo overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej
činnosti alebo sebavzdelávaním podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. na základe písomnej prihlášky. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na
prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa, keriérovej pozície, kategórie alebo podkategórie; riaditeľovi školy alebo
školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí za-radenie
pedagogického zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré
pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Požiadavky na absolventa:
- minimálne 80 %-ná účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzde-lávania,
- záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania – vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu
s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej
podobe.
V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT.
- výstup z dištančnej formy vzdelávania: vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) – napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda,
brainstorming, Phillips 66 a pod.
Požiadavky na ukončovanie pre pedagogických zamestnancov podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných
výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním):
- záverečná prezentácia pred trojčlennou skúšobnou komisiou – vypracovať vzor vyučovacej hodiny na vybranú konkrétnu tému súvisiacu
s problematikou uvádzanou v prezenčnej forme. Prezentácia projektu bude vo forme súboru v MS PowerPoint, posteru alebo v inej ekvivalentnej
podobe. V prípade spracovania projektu v digitálnej podobe bude jeho súčasťou prezentácia s využitím IKT.
- výstup z dištančnej formy vzdelávania – vypracovať návrh aktivity pre žiakov (presný postup) – napr.: esej, prípadová štúdia, inscenačná metóda,
brainstorming, Phillips 66 a pod.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Program kontinuálneho vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelávania.
Učebné zdroje (odporúčaná literatúra):
1. PALKO, M., KOCURKOVÁ, J., SEDLÁKOVÁ, M., ZAVACKÁ, M.: Učebné texty z právnej náuky. Bratislava: MPC, 1997.
2. PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997.
3. KRSKOVÁ, A.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava: vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997.
4. KRESÁK, P. a kol.: Občan a demokracia. Bratislava: Polygrafia SAV, 1997.
5. Zákon č. 460/1992 Zb. (Ústava SR)
6. Zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)
7. Zákon č. 99/1963 Zb. (občiansky súdny poriadok)
8. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Personálne zabezpečenie
Garant: Mgr. Gabriela Vincencová – učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s II. atestáciou.
Lektori: odborníci z oblasti práva
Návrh počtu kreditov
Rozsah (50 hodín): ............... 6 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 2 kredity
Spolu: ................................... 8 kreditov
15
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PRIMÁRNE
VZDELÁVANIE
16
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Názov vzdelávacieho programu:
Ako postupovať pri zavádzaní prierezových tém do primárneho vzdelávania
Číslo akreditácie: 482/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: zdokonaľovanie profesijných kompetencií v integrovaní prierezových tém do obsahu primárneho vzdelávania.
Špecifické ciele:
- na základe ŠVP navrhnúť možnosti na obsahovú integráciu,
- pripraviť plán vyučovania navrhnutej integrovanej témy,
- pripraviť plán rozvoja personálnych a sociálnych zručností v triede,
- navrhnúť praktické využitie vybraných vyučovacích koncepcií vo vyučovaní.
Obsah vzdelávacieho programu
Modul 1 Ciele ŠVP pre primárne vzdelávanie
Forma
Časový
vzdelávania rozsah
Téma
Charakteristika obsahu edukácie a ŠVP pre primárne vzdelávanie ISCED 1 prezenčná
1,5 hodiny
Kľúčové kompetencie (absolventa) žiaka primárneho vzdelávania
prezenčná
1,5 hodiny
Obsahová integrácia – prierezové témy pre primárne vzdelávanie
prezenčná
2 hodiny
Rozdiely v medzipredmetových vzťahoch a obsahovou integráciou
predmetov
prezenčná
3 hodiny
8 hodín
SPOLU
Modul 2 Plánovanie vyučovania integrovaného obsahu
Téma
Forma
Časový
vzdelávania rozsah
Efektívne riadenie procesov učenia
prezenčná
1 hodina
Kritériá výberu a tvorba základného (kľúčového) a rozvíjajúceho učiva prezenčná
2 hodiny
prezenčná
1 hodina
prezenčná
2 hodiny
dištančná
2 hodiny
prezenčná
2 hodiny
dištančná
2 hodiny
Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov
Učebné štýly podľa Gardnerovej teórie inteligencií
Tvorba aplikačných úloh
8/4 hod.
SPOLU
17
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Modul 3 Budovanie podporujúceho prostredia
Téma
Forma
Časový
vzdelávania rozsah
Emocionálne bezpečie triedy
prezenčná
1 hodina
Základné sociálne a personálne zručnosti
prezenčná
4,5 hodiny
Metodológia zavádzania a upevňovania sociálnych zručností v živote
triedy
prezenčná
1 hodina
prezenčná
1,5 hodiny
dištančná
2 hodiny
Hodnoty, postoje a pravidlá v živote triedy
8/2 hod.
SPOLU
Modul 4 Možnosti uplatňovania niektorých moderných koncepcií v primárnom vzdelávaní
Téma
Forma
Časový
vzdelávania rozsah
Projektové vyučovanie
prezenčná
4 hodiny
prezenčná
4 hodiny
dištančná
2 hodiny
prezenčná
8 hodín
prezenčná
8 hodín
dištančná
4 hodiny
Blokové vyučovanie
Kooperatívne vyučovanie
Integrované tematické vyučovanie
24/6 hod.
SPOLU
Rozsah vzdelávacieho programu: 60 hodín (48 h prezenčne, 12 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 12 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategórie:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie,
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
kariérový stupeň:
- samostatný pedagogický zamestnanec,
- pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou,
- pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady učiteľa primárneho vzdelávania a učiteľa kontinuálneho vzdelávania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Požaduje sa čitateľne a úplne vyplnená písomná prihláška,
vlastnoručne podpísaná uchádzačom o vzdelávanie. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca
do kategórie alebo podkategórie, kariérového stupňa, kariérovej pozície. Riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak
pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo vedúci pedagogický zamestnanec nepotvrdí prihlášku, preukáže uchádzač príslušnosť k cieľovej
skupine dokladmi o absolvovaní vzdelávania, resp. inými relevantnými dokumentmi. Oprávnenosť zaradenia posúdi poskytovateľ vzdelávania.
18
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Účastník vzdelávania je povinný:
- absolvovať najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
- vypracovať úlohy vyplývajúce z dištančnej formy vzdelávania,
- úspešne prezentovať návrh vyučovania integrovanej prierezovej témy a absolvovať pohovor pred skúšobnou komisiou,
- odovzdať návrhy, projekty v písomnej a elektronickej podobe (MS Word) v rozsahu min. 4 strán A4.
V prípade, že pedagogický zamestnanec zvolí formu overenia profesijných kompetencií nadobudnutých výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním (podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.) a bude chcieť vzdelávanie ukončiť, stanovujú sa mu tieto požiadavky na ukončenie vzdelávania:
- absolvovať 1x konzultácie (max. 1 hod./1 účastník),
- odovzdať písomne vypracované úlohy z dištančnej formy vzdelávania,
- odovzdať návrh vyučovania, projekt v písomnej a elektronickej podobe (MS Word) v rozsahu min. 4 strán A4.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších
členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.
Personálne zabezpečenie
Garant: Mgr. Klára Lužinská, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie
Lektori: učitelia kontinuálneho vzdelávania, vysokoškolskí učitelia a učitelia primárneho vzdelávania s 1. atestáciou
Návrh počtu kreditov
Rozsah (60 hodín): ............... 12 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 3 kredity
Spolu: ................................... 15 kreditov
Názov vzdelávacieho programu:
Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania
Číslo akreditácie: 454/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: udržať profesijné kompetencie potrebné na výchovnú činnosť mimo vyučovania zamerané na rozvoj osobnostných predpokladov žiakov
primárneho vzdelávania pre zdravý životný štýl založený na vzájomnosti, porozumení a pomoci.
Špecifické ciele:
- poznať teoretické východiská etickej výchovy (vízia, obsah, výchovný štýl, metódy),
- aplikovať obsah etickej výchovy do výchovnej činnosti mimo vyučovania,
- spoznať a vedieť uplatniť špecifické metódy etickej výchovy so zamera-ním na hru a inscenačné metódy v rámci voľnočasových aktivít,
- poznať špecifiká vedenia skupiny vychovávateľom,
- aplikovať špecifiká vedenia skupiny vychovávateľom vo voľnočasových aktivitách,
- vedieť efektívne komunikovať s deťmi,
- vytvárať pozitívnu klímu pri výchovnej práci s deťmi,
- vytvárať prostredie podporujúce rozvoj osobnosti žiaka,
- implementovať aplikačné témy Rodina, v ktorej žijem, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Ochrana prírody a životného prostredia do výchovy mimo
vyučovania.
19
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Obsah vzdelávacieho programu
Počet
hodín
Téma
Forma
1.
2.
3.
4.
prezenčná 2 hodiny
Teoretické východiská výchovy k prosociálnosti
Prosociálne správanie ako cieľ etickej výchovy (ETV)
Etická výchova (vízia, obsah, výchovný štýl)
Aplikácia obsahu etickej výchovy podľa Štátneho vzdelávacieho
programu ISCED1 do výchovných programov ŠZ
5. Zásady práce v skupine, jej znaky a štruktúra. Zásady výchovného prezenčná 2 hodiny
štýlu pri výchove k prosociálnemu správaniu.
Praktická ukážka vedenia skupiny
6. Špecifické metódy etickej výchovy.
Hra ako špecifická metóda etickej výchovy
7. Znaky a funkcie hry, systematika – delenie hier, zásady pri
organizácii hry
Hra a jej využitie pri rozvíjaní osobnosti žiaka vo výchove mimo
vyučovania so zameraním na rozvoj komunikačných a sociálnych
zručností a prosociálneho správania
prezenčná 2 hodiny
prezenčná 8 hodín
8. Praktické ukážky hier k témam obsahu ETV so zameraním na
výchovu mimo vyučovania. Otvorená komunikácia (neverbálna
a verbálna komunikácia) Ľudská dôstojnosť a sebaúcta. Pozitívne
hodnotenie iných. Tvorivosť a iniciatíva. Komunikácia a vyjadrovanie citov. Empatia, Asertivita. Schopnosť výberu reálnych
a zobrazených vzorov. Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa.
Komplexná prosociálnosť
9. Praktické ukážky hier zameraných na aplikačné témy etickej
výchovy Rodina, v ktorej žijem. Výchova k manželstvu
a rodičovstvu. Ochrana prírody a životného prostredia
vo výchove mimo vyučovania
prezenčná 3 hodiny
10. Inscenačné metódy (scénka, hranie roly) ako špecifické metódy
etickej výchovy so zameraním na výchovu mimo vyučovania.
Využitie inscenačných metód (scénka, hranie roly) pri rozvíjaní
osobnosti žiaka vo výchove mimo vyučovania so zameraním na
rozvoj komunikačných a sociálnych zručností a prosociálneho
správania
prezenčná 2 hodiny
prezenčná 10 hodín
11. Praktické ukážky inscenačných metód k témam obsahu etickej
výchovy Otvorená komunikácia (neverbálna a verbálna
komunikácia). Ľudská dôstojnosť a sebaúcta. Pozitívne hodnotenie
iných. Tvorivosť a iniciatíva. Komunikácia a vyjadrovanie citov.
Empatia, asertivita, schopnosť výberu reálnych a zobrazených
vzorov. Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa. Komplexná
prosociálnosť so zameraním na výchovu mimo vyučovania
Počet
hodín
Téma
Forma
12.Praktické ukážky inscenačných metód zameraných na aplikačné
témy Rodina, v ktorej žijem. Výchova k manželstvu a rodičovstvu.
Ochrana prírody a životného prostredia vo výchove mimo
vyučovania
prezenčná 3 hodiny
13. Príprava prezentácie ukážky voľnočasovej aktivity zameranej na
obsah etickej výchovy alebo aplikačnú tému.
Výstup: ukážka voľnočasovej aktivity, aplikačnej hry spracovaná
elektronicky – na CD.
dištančná
5 hodín
prezenčná 35 hodín
dištančná 5 hodín
SPOLU
20
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Metodika vyučovania etickej výchovy bude začlenená do jednotlivých tém vzdelávacieho programu.
Rozsah vzdelávacieho programu: 40 hodín (35 h prezenčne, 5 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: 8 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- vychovávateľ, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
podkategória:
kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Vyžaduje sa čitateľne a úplne vyplnená prihláška, vlastnoručne podpísaná uchádzačom o vzdelávanie. Vedúci pedagogický zamestnanec svojím pod-pisom a
pečiatkou potvrdzuje správnosť údajov uvedených v prihláške. Riaditeľ školy na prihláške potvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie
alebo podkategórie; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdí prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo
riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie, oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca
na kontinuálne vzdelávanie posúdi poskytovateľ na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Požiadavky na absolventa:
- najmenej 80 %-ná účasť z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania (§ 4 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z.) prezenčnou
formou,
- úspešná záverečná prezentácia. Záverečná prezentácia pozostáva z ukážky voľnočasovej aktivity alebo aplikačnej hry zameranej na obsah etickej
výchovy.
Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí ukončujú vzdelávanie podľa § 35 ods. 6 Zákona č.317/2009 Z.z. (overenie profesijných kompetencií získaných
výkonom pedagogickej a odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním), musia spĺňať všetky požiadavky potrebné na ukončenie vzdelávacieho programu, okrem
účasti.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom. Prezentácia pozostáva z ukážky voľnočasovej aktivity zameranej
na obsah etickej výchovy alebo aplikačnú tému. O ukončení aktualizačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný lektorom. Ak aktualizačné
vzdelávanie skončilo neúspešne, môže pedagogický alebo odborný zamestnanec vykonať opravný pohovor. Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo
závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín prezentácie.
Personálne zabezpečenie
Garant: Mgr. Eva Líšková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s 2. atestáciou.
Lektori: učitelia kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra, vysokoškolskí učitelia a odborníci pracujúci v tejto oblasti alebo učitelia
a vychovávatelia, ktorí ukončili špecializačné kvalifikačného štúdium etickej výchovy, vychovávatelia s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa,
učiteľa ktorí majú aprobáciu pre primárne vzdelávanie alebo učiteľa pre 1. stupňa ZŠ a spĺňajú lektorské predpoklady.
Návrh počtu kreditov
Rozsah (40 hodín): ............... 8 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 2 kredity
Spolu: ................................... 10 kreditov
Odporúčaná literatúra
-
-
-
-
-
-
LENCZ, L., KRÍŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova. Bratislava: Metodické centrum v Bratislave, 1993.
ISBN 80-85185-34-2
IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ.: Etická výchova v 1. ročníku základnej školy. Metodická príručka pre učiteľov. Bratislava: Metodicko-pedago-gické
centrum, 2004. ISBN 80-8052-206-5
IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., LÍŠKOVÁ, E.: Etická výchova v 2. ročníku základnej školy. Metodická príručka pre učiteľov. Bratislava: Me-todickopedagogické centrum, 2005. ISBN 80-8052-233-2
IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ.: Etická výchova v 3. ročníku základnej školy. Metodická príručka pre učiteľov. Bratislava, Metodicko-pedago-gické centrum
v Bratislave 2006. ISBN 80-8052-206-5
IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., LÍŠKOVÁ, E.: Etická výchova pre 1. ročník základných škôl. Pracovné listy. 1. vyd. Bratislava: Slovenské peda-gogické
nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. 2005. ISBN 80-10-00824-9
IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., OTOTTOVÁ, M.: Etická výchova pre 2. ročník základných škôl. Pracovné listy. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. 2006.
ISBN 80-10-00907-5
21
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
-
-
-
IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., OTOTTOVÁ, M.: Etická výchova pre 3. ročník základných škôl. Pracovné listy. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. 2006.
ISBN 80-10-01126-6
KOPINOVÁ, Ľ., KRÍŽOVÁ, O., LÍŠKOVÁ, E.: Učebné osnovy. Etická vý-chova pre základné školy I. stupeň. Bratislava. Schválilo MŠ SR dňa 13. 4.
2004
NELEŠOVSKÁ, A.: Jak se děti učí horu. 1. vyd. Praha: Grada 2004. ISBN 80-247-0815-9
Názov vzdelávacieho programu:
Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových pedagogických dokumentov
Číslo akreditácie: 498/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: získanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca – učiteľa v primárnom
vzdelávaní pre predmet informatická výchova.
Špecifické ciele:
- získať zručnosti na spracovanie a aplikovanie obsahového a výkonového štandardu informatickej výchovy vychádzajúc zo ŠVP do tematických
výchovno-vzdelávacích plánov,
- vedieť aplikovať získané vedomosti do vyučovacieho procesu v informatickej výchove,
- navrhnúť a využívať také metódy a formy práce, pomocou ktorých sa dosiahne požadovaný výkonový štandard žiaka primárneho vzdelávania.
Obsah vzdelávacieho programu
Téma
Forma
Časový
rozsah
1. Informatická výchova – charakteristika a ciele predmetu
prezenčná
1 hodina
2. Základné pedagogické dokumenty pre predmet informatická
výchova:
a) Štátny a školský vzdelávací program
• vzdelávací obsah informatickej výchovy
prezenčná
• obsahový a výkonový štandard informatickej
výchovy
b) Školské pedagogické dokumenty
• učebné osnovy, tematický výchovno-vzdelávací
plán predmetu
3. Tvorba vlastných tematických výchovno-vzdelávacích plánov dištančná
informatickej výchovy
4. Metódy a formy vyučovania informatickej výchovy
5. Metódy a formy vyučovania s využitím medzipredmetových prezenčná
vzťahov
6. Tvorba metodického listu na vyučovaciu hodinu informatickej
výchovy
dištančná
4 hodiny
12 hodín
5 hodín
8 hodín
prezenčná 10 hod.
30 hodín
dištančná 20 hod.
Spolu
22
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Rozsah vzdelávacieho programu: 30 hodín (10 h prezenčne, 20 h dištančne)
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategórie:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie,
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
kariérový stupeň: samostatný PZ, PZ s I. atestáciou, PZ s II. atestáciou
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady učiteľa pre primárne vzdelávanie alebo učiteľa
pre kontinuálne vzdelávanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Do kontinuálneho vzdelávania alebo na overenie
profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona 317/2009 Z. z. sa účastníci prihlasujú na základe písomnej prihlášky, v ktorej riaditeľ školy potvrdil správnosť
údajov. Riaditeľ školy v prihláške potvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie alebo podkategórie; riaditeľovi školy alebo školského
zariadenia potvrdí prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického
zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie, oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca do kontinuálneho vzdelávania posúdi poskytovateľ
na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
- 80 %-ná osobná účasť na prezenčnej forme štúdia,
- vypracovanie vlastného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu,
- vypracovanie metodického listu na vyučovaciu hodinu informatickej výchovy.
Požiadavky na pedagogických zamestnancov, ktorí sa budú uchádzať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti alebo
sebavzdelávaním (podľa § 35 odsek 6 zákona č. 317/2009 Z. z.):
- vypracovanie vlastného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu,
- vypracovanie metodického listu na vyučovaciu hodinu informatickej výchovy,
- záverečná prezentácia vlastného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a metodického listu na vyučovaciu hodinu informatickej výchovy pred
trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom aktualizačného vzdelávania.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou vlastného tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a metodického listu na vyučovaciu
hodinu informatickej výchovy pred lektorom a účastníkmi kontinuálneho vzdelávania.
Personálne zabezpečenie
Garant: Ing. Zuzana Krištofová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s 2. atestáciou a zameraním na informatiku
Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie a externí spolupracovníci – skúsení učitelia s I. atestáciou a lektorskými skúsenosťami a vysokoškolskí učitelia
Návrh počtu kreditov
Rozsah (30 hodín): ............... 6 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 2 kredity
Spolu: ................................... 8 kreditov
23
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Názov vzdelávacieho programu:
Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní II.
Číslo akreditácie: 336/2010-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: získať profesijné kompetencie potrebné pre implementáciu regionálnej výchovy do edukačného procesu v primárnom vzdelávaní.
Špecifické ciele:
- získať rozsiahlejšie a podrobnejšie znalosti o regióne v ktorom účastník vzdelávania pôsobí,
- oboznámiť sa s tradíciami hmotnej a duchovnej kultúry historickým a prírodným dedičstvom v danom regióne-mikroregióne,
- vedieť aplikovať nadobudnuté poznatky do edukačného procesu v primárnom vzdelávaní,
- vedieť navrhnúť metódy a formy práce vhodné pre výučbu regionálnej výchovy s využitím medzipredmetových vzťahov,
- vedieť aplikovať nadobudnuté poznatky na daný región,
- vedieť charakterizovať mikroregión.
Obsah vzdelávacieho programu
Téma
Forma
Časový
rozsah
prezenčná 6 hodín
Región, v ktorom žijem
dištančná
2 hodiny
prezenčná 6 hodín
Kultúrne a historické pamiatky regiónu
dištančná
2 hodiny
prezenčná 6 hodín
Významné osobnosti regiónu
dištančná
2 hodiny
prezenčná 6 hodín
Turisticko–rekreačné využitie regiónu
Téma
dištančná
2 hodiny
Forma
Časový
rozsah
prezenčná 6 hodín
Ľudové zvyky a tradície regiónu
dištančná
Základná škola ako miesto oživovania a zachovávania regionálnych
tradícií
SPOLU
2 hodiny
prezenčná 5 hodín
dištančná
5 hodín
50 hodín
24
PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Rozsah vzdelávacieho programu: 50 hodín (35 h prezenčne, 15 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategória:
- učiteľ primárneho vzdelávania (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec bez rozdielu kariérového stupňa
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
- absolvovanie vzdelávacieho programu Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní,
- čitateľne a úplne vyplnená prihláška, vlastnoručne podpísaná uchádzačom o vzdelávanie,
- súhlas vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorý svojím podpisom a pečiatkou potvrdzuje správnosť údajov uvedených v prihláške,
- ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo vedúci pedagogický zamestnanec nepotvrdí prihlášku, preukáže uchádzač príslušnosť
k cieľovej skupine dokladmi o absolvovaní vzdelávania, resp. iné relevantné dokumenty. Oprávnenosť zaradenia posúdi poskytovateľ vzdelávania.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
- účastník je povinný absolvovať najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
- vypracovať úlohy vyplývajúce z dištančnej formy vzdelávania,
- prezentovať mieru nadobudnutých kompetencií,
- spracovať záverečnú prezentáciu z niektorej z tém z obsahu vzdelávania.
Pedagogickí zamestnanci, ktorí ukončujú vzdelávanie podľa § 35 ods. 6 zákona č.317/2009 Z.z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom
pedagogickej a odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním), musia spĺňať všetky požiadavky potrebné na ukončenie vzdelávacieho programu, okrem bodu a) a
prezentovať mieru nadobudnutých kompetencií pred troj člennou skúšobnou komisiou.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi vzdelávania a lektorom, v prípade ukončovania podľa § 35 ods. 6 zákona
č.317/2009 Z. z. pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. O ukončení
aktualizačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Ak člen skúšobnej komisie
má výhradu k protokolu, uvedie to do tohto protokolu. Zákona 317/2009 §39 ods. 4). Štatutárny orgán poskytovateľa môže zo závažných dôvodov, najmä
zdravotných, povoliť iný termín ukončenia aktualizačného programu. Ukončovanie programu je súčasťou kontinuálneho vzdelávania.
Personálne zabezpečenie
Garant: Mgr. Andrea Makišová, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s 2. atestáciou
Lektori: učitelia kontinuálneho vzdelávania, vysokoškolskí učitelia a skúsení učitelia s lektorskou praxou v oblasti vzdelávania dospelých, odborníci z
neziskových organizácií
Návrh počtu kreditov
Rozsah (50 hodín): ............... 10 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 2 kredity
Spolu: ................................... 12 kreditov
25
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
KARIÉROVÁ POZÍCIA,
KARIÉROVÝ STUPEŇ
26
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Názov vzdelávacieho programu:
Profesionalita v práci triedneho učiteľa
Číslo akreditácie: 330/2010-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: aktualizovať kompetencie pre pozíciu triedneho učiteľa vyplývajúce zo strategického plánu školy.
Špecifické ciele:
Program Profesionalita v práci triedneho učiteľa je vnútorne členený na moduly:
- M 1 PEDAGOGICKÉ RIADENIE 1. časť
- M 2 PEDAGOGICKÉ RIADENIE 2. časť
- M 3 PERSONÁLNA PRÁCA NA POZÍCII TRIEDNEHO UČITEĽA (VEDENIE ĽUDÍ)
- M 4 PARTICIPÁCIA NA KULTÚRE ŠKOLY AKO SÚČASTI STRATEGICKÉHO RIADENIA ŠKOLY
- M 5 CIELE TRIEDNEHO UČITEĽA
- M 6 TVORBA PROJEKTU PRÁCE TRIEDNEHO UČITEĽA
M1 Pedagogické riadenie – 1. časť
Špecifické ciele:
1.1 Porozumieť cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania v SR a „duchu“ aktuálnej školskej legislatívy
1.2 Porozumieť kľúčovým kompetenciám žiaka, procesom, metódam a stratégiám rozvoja osobnosti žiaka
1.3 Vedieť charakterizovať pedagogickú koncepciu vlastnej školy
M2 Pedagogické riadenie – 2. časť
Špecifické ciele:
2.1 Vedieť zisťovať a analyzovať stav personálnych a interpersonálnych zručností žiaka vo vlastnej triede
2.2 Realizovať ŠVP a ŠkVP ako východisko pre rozvoj personálnych a interpersonálnych zručností žiaka vo vlastnej triede (v zmysle kompetenčného profilu
žiaka školy)
2.3 Vedieť navrhovať korekcie ŠkVP
M3 Personálna práca na pozícii triedneho učiteľa (riadenie ľudí)
Špecifické ciele:
3.1 Poznať súvislosť medzi kompetenčným profilom žiaka školy a kompetenčným profilom učiteľa školy
3.2 Preskúmať svoje silné a slabé stránky osobnosti podľa kompetenčného profilu pre pozíciu triedneho učiteľa
3.3 Spoznať psychologické zdroje osobného a profesijného rozvoja (test interpersonálnej diagnózy, spätná väzba, tímová práca a pod.)
3.4 Získať zručnosti pre personalizáciu a socializáciu žiaka
3.5 Získať interpersonálne zručnosti potrebné pre spoluprácu s rodičmi žiakov
3.6 Vedieť vytvoriť plán osobného rozvoja
M4 Participácia na kultúre školy ako súčasť strategického riadenia školy
Špecifické ciele:
4.1 Poznať pojmy, ktoré súvisia so strategickým riadením
4.2 Vedieť ako dohodnúť hodnotový rámec triedy
4.3 Poznať rôzne manažérske prístupy k riadeniu kvality triedy
M5 Ciele triedneho učiteľa
Špecifické ciele:
5.1 Vedieť urobiť analýzu hodnotového systému triedy
5.2 Vedieť pomenovať faktory vonkajšieho prostredia ovplyvňujúce triedu
5.3 Poznať analýzu SWOT
5.4 Vedieť použiť kritériá analýzy SMART
5.5 Vedieť tvoriť ciele triedneho učiteľa s ohľadom na strategické ciele školy
5.6 Vedieť určiť indikátory cieľa
27
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
M6 Tvorba projektu práce triedneho učiteľa
Špecifické ciele:
6.1 Poznať fázy a štruktúru projektu
6.2 Vedieť vytvoriť ciele projektu
6.3 Vedieť navrhnúť indikátory cieľov a míľniky
6.4 Vedieť analyzovať rizikové miesta projektu
6.5 Navrhnúť alternatívy pre splnenie projektu
Obsah a rozsah vzdelávacieho programu
k M1 (Pedagogické riadenie – 1. časť)
- Charakteristika cieľov Národného programu výchovy a vzdelávania v SR
- „Silné a slabé miesta“ školského zákona
- Kľúčové kompetencie žiaka a špecifikovať ich na podmienky školy
- Prezentovanie pedagogickej koncepcie vlastnej školy
Časový rozsah: prezenčne – 6 hodín, dištančne - 4 hodiny
k M2 (Pedagogické riadenie – 2. časť)
- Analýza stavu personálnych a interpersonálnych zručností žiaka vo vlastnej triede
- Návrh korekcií v ŠkVP s ohľadom na rozvoj personálnych a interpersonálnych zručností žiaka vo vlastnej triede
Časový rozsah: prezenčne – 6 hodín
k M3 (Personálna práca na pozícii triedneho učiteľa (vedenie ľudí)
- Charakteristika kompetencií žiaka svojej triedy - školy
- Návrh kompetencií triedneho učiteľa školy a popis ich preukázateľné činnosti
- Test osobnostnej charakteristiky
- Minivýcvik psychosociálnych a etických zručností triedneho učiteľa
- Postupy pre tvorbu tímu učiteľov vyučujúcich v triede
- Spôsoby spolupráce s rodičmi
- Plán osobného rozvoja. (neprezenčne – aplikačne)
- Prezentácia plánu osobného rozvoja
Časový rozsah: prezenčne – 12 hodín, dištančne – 5 hodín
k M4 (Participácia na kultúre školy ako súčasť strategického riadenia školy)
- Pojmológia strategického riadenia
- Dohoda hodnotového rámca triedy
- Rôzne manažérske prístupy k riadeniu kvality triedy
Časový rozsah: prezenčne – 6 hodín, dištančne – 2 hodiny
k M5 (Ciele triedneho učiteľa)
- Prezentácia návrhu hodnotového rámca triedy vo vlastnej škole
- Faktory vonkajšieho prostredia, ktoré vplývajú na situáciu v triede
- Silné a slabé stránky svojej triedy, jej šance a riziká
- Analýza cieľov podľa kritérií SMART-u
- Ciele triedneho učiteľa a ich indikátory
Časový rozsah: prezenčne – 6 hodín, dištančne – 4 hodiny
k M6 (Tvorba projektu práce triedneho učiteľa)
- Vlastná verzia štruktúry plánu práce triedneho učiteľa
- Návrh projektu na rozvoj personálnych a interpersonálnych zručností žiaka vo vlastnej triede ( v zmysle kompetenčného profilu žiaka školy)
- Porovnanie projektového prístupu s vlastným plánom práce
- Zhodnotiť výhody a nevýhody projektového prístupu v práci triedneho učiteľa
Časový rozsah: prezenčne – 6 hodín, dištančne – 3 hodiny
Rozsah vzdelávania: 60 hodín (42 h prezenčne, 18 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: 10 mesiacov od začatia vzdelávania
Metódy vzdelávania:
Riadený rozhovor, aktívne učenie sa v skupinách, brainstorming, prezentácia, práca na projekte, mailová komunikácia, diskusné skupiny.
28
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategória:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie
a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
(Poznámka: kariérové stupne podľa §27 zákona bez obmedzenia, kariérová po-zícia podľa §32 odst. 2) písmeno a).
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Písomná prihláška potvrdená riaditeľom školy, ktorá obsahuje súhlas dotknutej osoby a údaje o príslušnosti k cieľovej skupine. A ak pedagogický zamestnanec
alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré
umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine.
Požiadavky na ukončenie vzdelávania
- absolvovanie min. 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania
- spracovanie aplikačných úloh ako výstupov z dištančnej formy vzdelávania
- zhodnotenie prínosov účasti na vzdelávacom programe pre vlastnú prax
- zhodnotenie priebehu a úrovne vzdelávacieho programu
- prezentácia projektu, jeho realizácie a vyhodnotenie pred ostatnými účastníkmi vzdelávania a lektorom
Požiadavka prezentácie projektu triedneho učiteľa, rešpektujúceho obsah vzdelávacieho programu a zameraného najmä na rozvoj personálnych a so-ciálnych
kompetencií žiakov triedy i podrobné zdôvodnenie deklarovaných cieľov projektu, nastavených indikátorov a úloh sa vzťahuje na pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov, ktorí vzdelávací program ukončujú podľa § 35 ods. 6 zákona (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej
činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním). Úroveň prezentácie projektu a poznatkov z obsahu jednotlivých modulov vzdelávania u týchto
zamestnancov posúdi skúšobná komisia.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Aktualizačné vzdelávanie bude ukončované spôsobom podľa § 39 ods. 3: záverečnou prezentáciou projektu triedneho učiteľa zameraného najmä na rozvoj
personálnych a sociálnych kompetencií žiakov triedy pred ostatnými účastníkmi vzdelávania a lektorom.
Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu:
Garant: Mgr. Anna Hrúzová
Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie všetkých RP MC, vysokoškolskí učitelia a skúsení učitelia s lektorskou praxou v oblasti vzdelávania dospelých, odborníci z neziskových organizácií
Návrh počtu kreditov:
Za špecializačné inovačné vzdelávanie triedneho učiteľa nemožno získať kredity.
29
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Názov vzdelávacieho programu:
Príprava žiakov na trh práce - kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach
Číslo akreditácie: 332/2010-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: špecializačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: rozšíriť, inovovať profesijné kompetencie u pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach, ktoré využijú
v kariérovej výchove a poradenstve pre žiakov pri optimalizácii procesu rozhodovania sa o ďalšom štúdiu a o budúcom povolaní, pri zosúlaďovaní ich rozhodnutia
s vlastnými predpokladmi a požiadavkami sveta práce, pri skvalitnení prípravy žiakov na vstup na trh práce, na optimálnu profesionálnu realizáciu.
Špecifické ciele:
- oboznámiť účastníkov s platnými právnymi normami a ustanoveniami štátnej správy a samosprávy týkajúce sa škôl a školských zariadení, prípravy
žiakov na vstup na trh práce, aplikácia záväzných noriem do praxe;
- zorientovať kariérových poradcov v regionálnych, národných a európskych systémoch kariérovo-poradenských služieb v školstve, v službách
zamestnanosti, v personálnych agentúrach, EURES; poradenská podpora mobility mladých ľudí;
- doplniť účastníkom kontinuálneho vzdelávania poznatky o zákonitostiach študijno-profesijného (t.j. kariérového) vývinu mladých ľudí a o možnostiach
jeho poradenského usmerňovania; základné teórie kariérového vývinu;
- naučiť a špecializovať poradcov vo využívaní modelových poradenských prístupov k študijno-profesijnému/kariérovému vývinu, k riešeniu základných
životných úloh mladých ľudí v oblasti začleňovania sa do sveta práce (vrátane odborného vzdelávania a prípravy);
- poskytnúť prehľad z ťažiskových disciplín zasahujúcich do kariérového poradenstva, do optimalizácie kariérového vývinu, a to osobitne z psychológie,
pedagogiky, sociológie, medicíny (vied o zdraví), ekonómie, pracovného práva, informatiky;
- naučiť poradcov využívať špeciálne poradenské metódy, metodické nástroje využiteľné v kariérovej výchove a poradenstve pre žiakov, pri riešení ich
problémov, životných úloh v procese študijno-profesijného/kariérového vývinu, osobitne pri profesionálnom rozhodovaní sa (1. a 2. smerová voľba
povolania); individuálne a skupinové formy práce so žiakmi;
- aktualizovať a rozšíriť kompetencie poradcov pri rozvíjaní sebapoznania žiakov, ktoré je východiskom pre optimálne profesionálne rozhodnutie;
individuálne a skupinové poradenstvo;
- naučiť poradcov párovať osobné predpoklady žiakov s požiadavkami povolaní, zamestnaní; využitie výsledkov pedagogickej diagnostiky, zužitkovanie
výsledkov psychodiagnostického vyšetrenia, výsledkov diagnostiky zvyškového potenciálu u žiakov so ZP;
- rozvinúť u kariérových poradcov potrebné sociálno-psychologické zručnosti pre prácu so žiakmi, naučiť ich primerane komunikovať so žiakmi, s
pedagogickými a odbornými zamestnancami, s rodičmi, sociálnymi partnermi (sociálno-psychologický výcvik);
- využiť sociálno-psychologické zručnosti kariérových poradcov v škole aj pri ich participácii na výcviku sociálnej komunikácie žiakov v záujme zvýšenia
ich zamestnateľnosti, efektívnej prípravy pre trh práce;
- zorientovať kariérových poradcov v informačných zdrojoch, v systé-moch profesionálnych informácií – o možnostiach štúdia, o povolaniach, o ich požiadavkách na človeka, o možnostiach zamestnania doma a v zahraničí; naučiť poradcov zabezpečovať žiakom dostatok aktuálnych
profesionálnych informácií (merkantily, IKT, exkurzie, účasť na burzách práce);
- zdokonaliť kariérových poradcov vo využívaní informačných a komunikačných technológií, osobitne internetu pri vyhľadávaní potrebných profesionálnych informácií; využívať informačno-poradenské programy, interaktívne burzy práce;
- viesť poradcov k spolupráci s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, so zamestnancami systému výchovného poradenstva a
prevencie, s odbornými školami, aj s rodičmi pri orientácii žiakov, pri kariérovej výchove a príprave žiakov na vstup na trh práce, osobitnú pozornosť
venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ktorí sú viac ohrození marginalizáciou na trhu práce;
- rozvinúť spoluprácu poradcov s vedením školy pri vytváraní podmienok pre kariérovú výchovu a kariérové poradenstvo (aj účasť školy a CPPPaP v
projektoch EÚ, získavanie sponzorov), pri dobudovaní kabinetov o nové nástroje;
- rozvíjať organizačné kompetencie kariérových poradcov pri zabezpečovaní kontaktov škôl a školských zariadení so sociálnymi partnermi pri zvyšovaní
zamestnateľnosti žiakov, uľahčovaní ich profesionálneho rozhodovania sa, pri hľadaní ich optimálneho uplatnenia sa vo svete práce – kooperácia
s poradenskými službami mimo školstva (so službami zamestnanosti, personálnymi agentúrami), so zamestnávateľmi, občianskymi združeniami, s
verejnou správou ap.;
- viesť kariérových poradcov k systémovosti ich práce, k vytvoreniu a využívaniu akčného plánu školy na školský rok, k vytvoreniu dlhodobej koncepcie,
stratégie kariérovej výchovy a poradenstva v škole, k pra-videlnému monitorovaniu a vyhodnocovaniu kariérovej výchovy a po-radenstva v škole;
- naučiť kariérových poradcov v CPPPaP lepšie koordinovať prácu poradcov v školách v spádovej oblasti, pri vypracovávaní a realizácii akčných
plánov škôl, CPPPaP v oblasti kariérovej výchovy a poradenstva; pri vypracovávaní dlhodobej koncepcie a stratégie kariérovej výchovy
a poradenstva v regióne;
- zdokonaliť poradcov v systematickom sledovaní vývinu študijno-pro-fesijných záujmov žiakov školy/regiónu, porovnávať ho s celoslovenským vývinom
zamestnanosti, so strategickými plánmi hospodárskeho rozvoja v regióne, v SR, v EÚ; prispôsobovať stratégiu kariérovej výchovy a poradenstva v škole
/v spádovej oblasti CPPPaP;
- zvýšiť participáciu kariérových poradcov na rozvíjaní profesionálnych záujmov žiakov v záujme zvýšenia ich zamestnateľnosti; aktivizovať
poradcov pri rozvíjaní záujmovej činnosti žiakov relevantnej k možnostiam ich profesionálneho využitia (rozvoj technických záujmov, ma-
30
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
-
-
-
nuálnej zručnosti, vzťahu k remeslám, vzťahu k práci v službách);
naučiť kariérových poradcov – pedagogických aj odborných zamestnancov využívať štatistické údaje vo svojej práci (napr. o potrebách trhu práce, o stave nezamestnanosti);
zdokonaliť poradcov v bilancovaní uplatniteľnosti absolventov školy, pri sledovaní ich umiestnenia na vyšších typoch škôl, uplatnenia sa na trhu práce,
osobitne sledovať kariérový vývin žiakov so ŠVVP; aplikácia na kariérovú výchovu v škole; porovnávanie s celoslovenskými analýzami uplatniteľnosti
absolventov škôl podľa odborov prípravy;
rozvíjať u kariérových poradcov ich tvorivosť, kritické myslenie, s možnosťou vývoja nových efektívnych metód a metodík využiteľných
v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v škole, školskom zariadení.
Obsah vzdelávania:
MODUL 1 – Všeobecné aspekty kariérovej výchovy a kariérového poradenstva
1.1. Teoretické východiská, koncepcie, teórie a ich praktické implikácie; kariérová výchova a kariérové poradenstvo v školstve ako súčasť systému
výchovného poradenstva
1.2. Prehľad poradenských systémov u nás a v zahraničí
1.3. Legislatíva MOP a EÚ dotýkajúca sa celoživotného (kariérového) poradenstva; medzinárodná spolupráca
1.4. Postavenie a hlavné úlohy kariérového poradenstva v podmienkach trhovej ekonomiky; aplikácia na prácu kariérových poradcov pre žiakov
do skončenia odbornej prípravy
1.5. Organizácia a riadenie kariérového (výchovného) poradenstva v školstve
MODUL 2 – Multidisciplinárny charakter kariérového poradenstva
2.1. Pedagogika
2.2. Psychológia práce, poradenská psychológia, psychológia v profesionálnom/kariérovom vývine
2.3. Sociológia
2.4. Vedy o zdraví
2.5. Ekonómia práce
2.5. Pracovné právo
MODUL 3 – Metódy, formy práce kariérových poradcov v školstve
3.1. Individuálne a skupinové formy práce v kariérovom poradenstve
3.2. Práca s profesionálnymi informáciami, využitie IKT pri hľadaní profesionálnych informácií
Rozsah vzdelávania: 100 v hodín (80 h prezenčne, 20 h dištančne)
Trvanie programu špecializačného vzdelávania: do 18 mesiacov od začiatku vzdelávania
31
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Učebné osnovy špecializačného vzdelávania kariérových poradcov – od-borných zamestnancov:
MODUL 1
Forma
Forma
Všeobecné aspekty kariérovej výchovy a kariérového poradenstva prezenčná dištančná
1.1.Teoretické východiská, koncepcie, teórie a ich praktické implikácie;
kariérová výchova a kariérové poradenstvo v školstve ako
súčasť výchovného poradenstva
• Poňatie kariérovej výchovy a kariérového poradenstva ako komplexnej
interdisciplinárnej odbornej pomoci človeku pri riešení jeho vývinových
úloh, situácií a realizácií jeho potrieb vo sfére práce, povolania,
zamestnania. Teoretické koncepcie kariérového poradenstva.
• Význam kariérovej výchovy a kariérového poradenstva vo vyspelých
štátoch. Poradenstvo a odborná príprava, zosúlaďovanie profesionálnych
želaní jednotlivcov s možnosťami odbornej prípravy, zosúlaďovanie
kvalifikačnej štruktúry obyvateľstva s potrebami trhu práce
prostredníctvom kariérovej výchovy a kariérového poradenstva.
5 hodín
1 hodina
3 hodiny
1.2.Prehľad poradenských systémov u nás a v zahraničí
• Systémy kariérového poradenstva vo vyspelých krajinách (USA, Francúzsko,
Nemecko, severské krajiny) a v bývalých socialistických krajinách.
Organizačné typy poradenstva.
• Historický vývoj systému profesionálneho/kariérového poradenstva u nás:
výchovný poradca na školách, strediská pre voľbu povolania, pedagogickopsychologické poradne, Ústav profesionálneho vývinu a poradenstva FF
UK, VÚDPaP, akademické poradne; časopis Výchovný poradce. Vedecký
výskum profesionálnej orientácie a poradenstva.
• Súčasný stav kariérovej výchovy a kariérového poradenstva v rámci systému výchovného poradenstva. Koncepcia pedagogicko-psychologického
poradenstva, koncepcia a stratégia celoživotného poradenstva.
0 hodín
2 hodiny
1.3.Legislatíva medzinárodného významu dotýkajúca sa celoživotného
(kariérového) poradenstva; medzinárodná spolupráca
• Dohovory Medzinárodnej organizácie práce dotýkajúce sa kariérového
poradenstva. Európska sociálna charta a právo na poradenstvo pri voľbe
povolania.
• Lisabonská stratégia pre Slovensko, ľudské zdroje a vzdelávanie. Bruselská
rezolúcia zo stretnutia Rady Európskej únie z mája 2004 k problematike
celoživotného poradenstva.
• Medzinárodná spolupráca v oblasti kariérového poradenstva.
Najvýznamnejšie odporúčania medzinárodných konferencií k problematike
školského a profesionálneho/kariérového poradenstva (organizovaných
UNESCO, IAEVG).
• Najvýznamnejšie medzinárodné projekty (PHARE, Leonardo da Vinci, Open
Society Foundation a i.) realizované u nás v posledných 15 rokoch v oblasti
kariérového poradenstva. Niektoré výstupy projektov realizovaných
s príspevkom Európskeho sociálneho fondu.
1 hodina
1.4.Postavenie a hlavné úlohy kariérového poradenstva v podmienkach 3 hodiny
trhovej ekonomiky; aplikácia na prácu kariérových poradcov pre žiakov
do skončenia odbornej prípravy
• Kariérová výchova a kariérové poradenstvo ako nástroj zosúlaďovania
profesionálnych želaní, kompetencií jednotlivcov (osobnostných,
zdravotných, fyzických, kvalifikačných) s potrebami trhu práce, s reálnymi
možnosťami profesionálneho uplatnenia sa.
• Význam profesionálnych informácií (informácií stimulujúce obraz o sebe,
informácií o možnostiach odbornej prípravy, o svete práce, poradenských
0 hodín
32
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
MODUL 1
Forma
Forma
Všeobecné aspekty kariérovej výchovy a kariérového poradenstva prezenčná dištančná
informácií). Profesionálne informácie a príprava na voľný pohyb pracovnej
sily v EÚ.
• Hlavné úlohy kariérových poradcov – pedagogických a odborných zamestnancov. Kvalifikačný štandard (požadované kompetencie) kariérových
poradcov v školách a školských zariadeniach.
• Poradenské služby pre žiakov – študentov, absolventov, učiteľov, rodičov.
Individuálne poradenstvo a skupinové formy práce.
• Rozvíjanie záujmov a schopností žiakov/študentov, osobitne tých, ktoré sú
perspektívne z hľadiska budúceho povolania.
• Sústavné sledovanie, posudzovanie a hodnotenie individuálnych psychických a fyzických predpokladov z hľadiska optimálneho profesionálneho
uplatnenia sa.
• Upevňovanie postojov ku zvolenému odboru štúdia a k povolaniu, osobitne na stredných odborných školách.
• Podnecovanie žiaducich zmien vo výchove a vzdelávaní úpravami obsahu
vyučovania, odbornej prípravy, sústavy študijných a učebných odborov.
• Vzájomná spolupráca kariérových poradcov s ostatnými pedagogickými
a odbornými zamestnancami v rezorte školstva participujúcimi na kariérovej výchove a poradenstve – osobitne s výchovnými poradcami, s učiteľmi,
vychovávateľmi, majstrami odbornej výchovy, s riadiacimi pracovníkmi, so
školskými psychológmi, s odbornými zamestnancami CPPPaP.
• Koordinácia činnosti školy a mimoškolských faktorov výchovy a
vzdelávania, najmä rodičov, spoločenských organizácií, kultúrnych a osvetových zariadení, masovokomunikačných prostriedkov.
• Spolupráca škôl a školských zariadení s úradmi práce, so sociálnymi partnermi, zamestnávateľmi a zamestnávateľskými združeniami, s príslušnými
orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy.
• Spolupráca škôl a školských zariadení so zdravotnými inštitúciami (zohľadňovanie fyzických a zdravotných požiadaviek povolaní/zamestnaní na
človeka, poradenská pomoc žiakom so ZP).
4 hodiny
1.5.Organizácia a riadenie kariérového (výchovného) poradenstva
v školstve
• Legislatívny stav, školský zákon, vyhláška o výchovnom poradenstve.
• Otázky riadenia, koordinácie a racionalizácie systému. Stupňovitosť úrovne
špecializovaných poradenských služieb.
• Metodické usmerňovanie pedagogických a odborných zamestnancov
v systéme výchovného poradenstva a prevencie, odborné pracoviská
špecializované na problematiku kariérovej výchovy a poradenstva.
• Vedecký výskum problematiky kariérovej výchovy a kariérového poradenstva.
• Odborná príprava kariérových poradcov, celoživotné vzdelávanie poradcov.
2 hodiny
Modul 1 – hodiny spolu:
18 hodín
4 hodiny
MODUL 2
Multidisciplinárny charakter kariérového poradenstva
Forma
Forma
prezenčná dištančná
6 hodín
2.1.Pedagogika
• Profesionálna orientácia/kariérová výchova ako organická súčasť systému
výchovy a vzdelávania. Výchovno-vzdelávacia sústava ako faktor profesionálnej orientácie (stupne a druhy škôl, podmienky prijatia, možnosti
uplatnenia absolventov).
33
1 hodina
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
MODUL 2
Multidisciplinárny charakter kariérového poradenstva
Forma
Forma
prezenčná dištančná
• Štátna politika v školstve v kontexte požiadaviek EÚ, Lisabonská stratégia.
Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenstva, Koncepcia a Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva.
• Školská legislatíva a jej uplatnenie v praxi kariérového poradenstva.
• Štruktúra, formy a obsah vzdelávania, diferenciácia vyučovania, fakultatívne
a nepovinné vyučovanie, nadväzná organizovaná záujmová činnosť
a e-learning, ich využitie pri formovaní profesionálnych záujmov.
• Sústava študijných a učebných odborov (KOV a ISCED), profil absolventa
školy – kvalifikačný štandard.
• Didaktika a metodika edukačného procesu v kariérovej výchove.
• Špecifiká kariérovej výchovy a kariérového poradenstva pre mládež
so zdravotným postihnutím.
• Kariérová výchova a kariérové poradenstvo pre nadaných a talentovaných
žiakov, študentov.
• Metódy pedagogickej diagnostiky.
• Kritériá, metódy a formy prijímania na stredné a vysoké školy.
• Osobitosti kariérového poradenstva pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, osobitne Rómov.
• Vzájomná súčinnosť činiteľov na škole pri kariérovej výchove žiakov učiteľov, majstrov, vychovávateľov, kariérového poradcu, výchovného
poradcu, školského psychológa.
• Spolupráca školy, centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, školského výpočtového strediska a metodicko-pedagogického
centra pri kariérovej výchove a kariérovom poradenstve.
• Metódy získavania informácii o štúdiu a vzdelávaní, o možnostiach štúdia
v krajinách EÚ.
• Európska dimenzia obsahu výchovy a vzdelávania a požiadavky trhu práce.
2.2.. Psychológia práce, poradenská psychológia, psychológia v profesio- 6 hodín
nálnom/kariérovom vývine
- Psychika a pracovné činnosti, osobnostné predpoklady, psychická spôsobilosť pre výkon povolaní/zamestnaní, vlohy, schopnosti, zručnosti, záujmy,
povahové vlastnosti.
- Základné poznatky z psychológie práce, profesiografia, využívanie profesiogramov (informačných, poradenských, diferenčných, zdravotných)
v poradenskej praxi. Štandard povolania/zamestnania. Využívanie databáz
v interaktívnych počítačových programoch. Možnosti a obmedzenia
posudzovania osobnostných predpokladov (psychickej spôsobilosti)
pre povolanie/zamestnanie, zásady využívania výsledkov posudzovania
psychickej a zdravotnej spôsobilosti v kariérovom poradenstve.
- Psychologická diagnostika (metódy, formy, možnosti a obmedzenia) ako
nástroj poznania osobnostných predpokladov v rukách psychológov.
Porovnanie výsledkov psychodiagnostických vyšetrení s požiadavkami
povolaní a zamestnaní na človeka, párovanie.
1 hodina
1 hodina
2.3.Sociológia
• Sociálna štruktúra obyvateľstva ako faktor kariérovej výchovy a orientácie,
regionálne osobitosti a rozdiely, osobitosti profesionálneho správania sa
osôb zo sociálne znevýhodneného prostredia.
• Sociálne vzťahy; socializácia osobnosti, vplyv skupiny (skupinovej dynamiky) na profesionálne rozhodovanie sa.
• Sociologické aspekty profesionálneho vývinu, mesto, dedina, priemyselná
aglomerácia, poľnohospodárstvo. Vzdelanostná úroveň obyvateľstva,
rodina ako významný faktor, vzdelanie a povolanie rodičov. Osobitosti
profesionálneho správania sa mužov a žien. Demografický vývoj.
• Európska sociálna charta.
1 hodina
34
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
MODUL 2
Multidisciplinárny charakter kariérového poradenstva
Forma
Forma
prezenčná dištančná
1 hodina
2.4.Vedy o zdraví (medicína, fyziológia, psychohygiena)
• Somatofyziologické, fyziologické, zmyslové a mentálne predpoklady
prijatia na odborné štúdium a prípravu, na výkon povolania.
• Možnosti a obmedzenia posudzovania zvyškového fyzického/zdravotného
potenciálu u osôb so zdravotným postihnutím.
• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
• Využívanie posudkov zdravotnej spôsobilosti v kariérovom poradenstve
pre osoby so zdravotným postihnutím.
1 hodina
4 hodiny
2.5.Ekonómia práce
• Práca, povolanie, zamestnanie, pracovná činnosť. Hlavné atribúty povolania, zamestnania, cena práce, systémy odmeňovania. Klasifikácie povolaní,
zamestnaní, medzinárodné normy.
• Politika zamestnanosti, politika trhu práce. Problém nezamestnanosti
v spoločnosti s trhovou ekonomikou.
• Vzdelanie ako faktor sociálno-ekonomického rozvoja. Náklady na vzdelanie,
návratnosť investícií do vzdelania, efektívnosť vzdelávania, racionalizácia
siete škôl, kvalifikácia a jej využívanie, uplatnenie absolventov v praxi,
zosúlaďovanie vzdelávania a odbornej prípravy s potrebami trhu práce.
1 hodina
2.6.Pracovné právo
• Právo na prácu a jeho zabezpečenie, právo na vzdelanie.
• Pracovnoprávne vzťahy.
• Európska sociálna charta a právo na poradenstvo pri voľbe povolania.
• Právne normy v oblasti bezpečnosti práci a ochrany zdravia pri práci.
4 hodiny
1 hodina
Modul 2 – hodiny spolu:
22 hodín
6 hodín
MODUL 3
Metódy, formy práce kariérových poradcov v školstve
Forma
Forma
prezenčná dištančná
33 hodín
3.1.Individuálne a skupinové formy práce v kariérovom poradenstve
• Pozorovanie žiakov/klientov, rozhovor (riadený rozhovor), zostavenie
a využitie dotazníka o študijných a profesionálnych záujmoch žiakov/
klientov. Využívanie výsledkov hodnotenia žiakov/klientov (posudkov
psychickej a zdravotnej spôsobilosti).
• Konzultácie a spolupráca s učiteľmi.
• Konzultácie s rodičmi. Skúmanie sociálneho prostredia žiakov / klientov.
• Spolupráca špecialistov na úseku kariérovej výchovy a kariérového
poradenstva pri príprave žiakov/klientov na orientáciu vo svete práce, na
vstup trh práce. Spolupráca so zamestnancami v úradoch práce.
• Konzultácie s lekárom pri zohľadňovaní zdravotnej spôsobilosti pri profesionálnom rozhodovaní sa, osobitne osôb so zdravotným postihnutím.
• Spolupráca s masovo-komunikačnými prostriedkami, propagácia služieb
kariérového poradenstva prostredníctvom médií, propagácia škôl, programov vzdelávania, povolaní.
• Poradenské sedenia so skupinami – podľa vekových kategórií klientov,
osobitných skupín chlapcov a dievčat, záujmových skupín.
35
0 hodín
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
MODUL 3
Metódy, formy práce kariérových poradcov v školstve
Forma
Forma
prezenčná dištančná
7 hodín
3.2.Práca s profesionálnymi informáciami, IKT pri hľadaní a využívaní
zdrojov profesionálnych informácií
• Získavanie a prehlbovanie základných profesionálnych zručností spojených
s výpočtovou technikou (tvorba, úprava, formálne náležitosti...), MS WORD,
MS Excel a i.
• Systém profesionálnych informácií u nás, verejný prístup k informáciám,
informačné zdroje.
• Informačný systém ako základná súčasť tvorby, vyhodnocovania a poskytovania informácií v systéme výchovného poradenstva a prevencie.
• Tvorba informácií a využívanie programov (EvuPP).
• Využívanie internetu pri získavaní aktuálnych profesionálnych informácií
o možnostiach a obsahu odbornej prípravy (doma i v zahraničí), o povolaniach a zamestnaniach, o trhu práce, možnostiach uplatnenia sa (doma
i v zahraničí).
• Poskytovanie profesionálnych informácií klientom (žiakom, študentom,
rodičom a ďalším klientom) rozličnými formami, pomocou ďalších informačných a komunikačných technológií (IKT), interaktívne informačnoporadenské programy.
• Získavanie profesionálnych informácií (o možnostiach odbornej prípravy,
o povolaniach, zamestnaniach, o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce),
ich analýza, hodnotenie a aplikácia na miestne podmienky.
10 hodín
Modul 3 – hodiny spolu:
40 hodín
10 hodín
SPOLU: 100 hodín
80 hodín
20 hodín
Realizácia vzdelávacieho programu pre pedagogických a odborných zamestnancov z oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva zahŕňa:
- vlastné vzdelávacie aktivity formou školení, workshopov, praktických tréningov – aj s využitím informačných a komunikačných technológií;
- opakované analýzy vzdelanostných potrieb účastníkov vzdelávania ako podklad na priebežnú inováciu obsahu vzdelávania v záujme doplnenia
potrebných kľúčových kompetencií;
- na hodnotenie vzdelávacieho programu (meranie kvality) sa využívajú bežné metódy a metodiky: interview, pozorovanie, dotazník, hodnotiaca škála;
výpovede sa získavajú od účastníkov vzdelávania, od organizátorov programu a od lektorov;
- záverečné zhodnotenie špecializačného vzdelávania kariérových poradcov – pedagogických a odborných zamestnancov pozostáva z analýzy efektivity
vzdelávania celkových výsledkov záverečných skúšok absolventov vzdelávania.
Učebné zdroje:
- KOLEKTÍV AUTOROV: Efektívna prevencia pred nezamestnanosťou začína kariérovou výchovou a kariérovým poradenstvom v školách
a školských zariadeniach. Zborník študijných materiálov pre poradcov v školstve. Výstup projektu SOP ĽZ 2004/4-013. Bratislava: MPC, 2007.
- Career Guidance and Public Policy. BRIDGING THE GAP., 2004. Dostupné na internete: www.oecd.org/dataoecd/33/45/34050171.pdf [cit.
29.09.2007]
- DOČKAL, V.: Deti so špeciálnymi edukačnými potrebami: minority vo výchovno-vzdelávacom procese. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 39, 2-3,
140-149, 2004.
- DOČKAL, V. a kol.: Psychológia nadania. Bratislava: SPN. 1987.
- GRAJCÁR, Š.: Informačno-poradenský program „Sprievodca svetom povolaní“ a jeho možnosti v poradenstve pri voľbe povolania a výbere zamestnania.
Vzdelávanie dospelých, mim. číslo / 2004, roč. IX, pp. 59-65.
- GRAJCÁR, Š.: Študijné a profesijné poradenstvo - svet a my. In Zborník z celoštátnej konferencie pri príležitosti 45. výročia založenia prvej Psychologickej výchovnej kliniky - Áno psychologickému poradenstvu! Radšej osobnosť rozvíjať ako liečiť. Bratislava: VEDA pre KPPPsCVPP, 2002.
- HARGAŠOVÁ, M. a kol: Úvod do sveta práce. Učebnica pre stredné školy. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, 2006.
- HARGAŠOVÁ, M., LEPEŇOVÁ, D.: Pracovná, pedagogická a poradenská psychológia. In Modulárne dištančné vzdelávanie kariérových poradcov pre
európsku mobilitu (MODILE – EUROCARCO). Bratislava: ŠIOV, 2004.
- Integrovaný systém typových pozícií www.istp.sk
- KOLEKTÍV AUTOROV: Svet práce. Bratislava: Logos, Nadácia otvorenej spoločnosti, 2000.
- KOŠČO, J. a kol.: Poradenská psychológia. Bratislava: SPN, 1987.
36
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LEPEŇOVÁ, D: Kariérové poradenstvo v školstve ako súčasť výchovného poradenstva. Analýza vzdelanostných potrieb a štandardy poradcov v
systéme VPP. In Zborník zo seminára v Bratislave Inovatívne metódy v kariérovom poradenstve. Bratislava: Euroguidance centrum, SAAIC, 2009.
LEPEŇOVÁ, D.: Kariérové poradenstvo v rezorte školstva na Slovensku. Zpravodaj Pedagogicko-psychologického poradenství. Praha: Institut
pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2008.
LEPEŇOVÁ, D.: Nevyhnutnosť interdisciplinárnej interrezortnej spolupráce pri budovaní integrovaného kariérového poradenstva. In Metódy a formy
činnosti pedagogicko-psychologických poradní v európskom kontexte. Bratislava: VÚDPaP, 2004.
MATULA, Š.: Systém komplexnej poradenskej starostlivosti o deti a mládež s poruchami správania. Metodický materiál. Bratislava: VÚDPaP, 1990.
Psychologické metódy vo výchovnom a kariérovom poradentsve. Kompendium českých a slovenských príspevkov z odborného cezhraničného
seminára Rakúsko, Česká republika, Slovenská republika. Brno: EURO-GUIDANCE, 2005.
Sprievodca svetom povolaní www.povolania.eu
Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. Bratislava: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2007.
VENDEL, Š.: K východiskám kariérového poradenstva. Vzdelávanie dospelých, mim. číslo / 2004, roč. IX, pp.27-38.
ZVARIKOVÁ, M., J. FURDA: Ty a tvoja kariéra. Skupinový psychologicko-poradenský program. Časť I. Manuál. Metodický materiál pripravený s
finančnou podporou ESF, kód projektu: 1123031035 - Projekt „Kariérne poradenstvo na Technickej univerzite v Košiciach“. Editor: OEP TUKE, 2006.
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategórie:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzde-lávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie,
- učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec a pedagogický za-mestnanec s I. a II. atestáciou
kariérová pozícia: pedagogický zamestnanec špecialista – kariérový poradca
Odborní zamestnanci:
kategória: psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg
kariérový stupeň: samostatný odborný zamestnanec, odborný zamestnanec s I. atestáciou, odborný zamestnanec s II. atestáciou
kariérová pozícia: odborný zamestnanec špecialista – kariérový poradca
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Uchádzač podá písomnú prihlášku poskytovateľovi kontinuálneho (špecializačného) vzdelávania. Podmienkou prijatia prihlášky
je splnenie kvalifikačných požiadaviek na výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti a ukončené adaptačné vzdelávanie
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Riaditeľ školy/školského zariadenia (ďalej len „ŠaŠZ“) podpisuje súhlas s účasťou svojho zamestnanca v kontinuálnom vzdelávaní v súlade s ročným plánom kontinuálneho vzdelávania ŠaŠZ. Vyjadrí svoje stanovisko
k zaradeniu uchádzača do cieľovej skupiny, v akceptačnom liste potvrdí jeho záujem o kariérové poradenstvo, úroveň kooperatívnosti s pedagogickými a
odbornými zamestnancami, osobitne s výchovnými poradcami v školách. Termíny prihlasovania: priebežne počas školského roka.
Požiadavky na ukončenie vzdelávania
- 80 % osobná účasť na prezenčnej forme štúdia,
- obhajoba písomnej záverečnej práce týkajúcej sa kariérového poradenstva a
- absolvovanie záverečnej skúšky pred trojčlennou skúšobnou komisiou, v ktorej majú primerané zastúpenie špecialisti z oblasti kariérového poradenstva;
predsedu a členov komisie vymenúva poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania.
Vypracovanie záverečnej práce v rozsahu 12 - 16 strán, ktorá priamo súvisí s programom špecializačného vzdelávania a na ktorú vypracuje posudok jeden
recenzent – odborník na problematiku kariérovej výchovy a kariérového poradenstva.
Overenie profesijných kompetencií získaných výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním
V zmysle zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zo dňa 24. júna 2009, § 35 ods. 6 môžu sa pedagogickí alebo odborní
zamestnanci uchádzať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti, či sebavzdelávaním; kompetencie
musia byť overené pred skúšobnou komisiou formou rozpravy, odbornej diskusie o naliehavých otázkach, úlohách a problémoch kariérového poraden-stva.
Súčasťou procesu overovania profesijných kompetencií je obhajoba písomnej záverečnej práce, ktorá môže obsahovať aj ukážku vlastnej realizácie kariérovoporadenského programu (CD alebo video-nahrávka), alebo projekt na riešenie naliehavého problému v kariérovo-poradenskej práci.
Po úspešnej obhajobe záverečnej práce a po absolvovaní záverečnej skúšky tak získa pedagogický alebo odborný zamestnanec rovnaký počet kreditov ako
za ukončený program špecializačného vzdelávania prezenčnou formou (účasťou na vzdelávacích podujatiach).
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
1. Musia vypracovať a úspešne obhájiť svoju písomnú záverečnú pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Záverečná práca musí súvisieť s kariérovým
poradenstvom, môže obsahovať aj ukážku realizácie kariérovo-poradenského programu alebo projektu na riešenie naliehavého problému v kariérovo-
37
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
poradenskej práci vo forme videonahrávky alebo na CD.
2. Musia úspešne absolvovať záverečnú skúšku pred trojčlennou skúšob-nou komisiou; témy záverečnej skúšky súvisia s obsahom vzdelávania
vzdelávacieho programu.
Personálne zabezpečenie
Garant: PhDr. Marta Hargašová, CSc.
Lektori: pedagogickí zamestnanci MPC – učitelia pre kontinuálne vzdelávanie
Externí lektori:
- vysokoškolskí učitelia,
- odborní zamestnanci VÚDPaP, prípadne iných priamo riadených organizácií MŠSR,
- samostatní odborní zamestnanci s minimálne 7-ročnou praxou v oblasti profesionálneho/kariérového poradenstva; odborní zamestnanci – špecialisti
na kariérové poradenstvo , samostatní odborní zamestnanci s I. alebo II. atestáciou
- odborní zamestnanci iných vedecko-výskumných inštitúcií,
- odborní zamestnanci štátnej správy a miestnej samosprávy,
- špecialisti na pracovné právo,
- špecialisti na ekonomiku práce,
- špecialisti na pracovné lekárstvo,
- iní odborníci so špecializáciou súvisiacou s kariérovým poradenstvom,
- odborníci z ÚPSVaR,
- špecialisti na kariérové poradenstvo zo súkromných alebo mimovládnych organizácií.
Návrh počtu kreditov
Rozsah (100 hodín): ............. 20 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 15 kreditov
Spolu: ................................... 35 kreditov
38
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Názov vzdelávacieho programu:
Tréning účinných metód a techník na zefektívnenie procesov učenia sa
Číslo akreditácie: 421/2010-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: účastníci si aktualizujú a prehĺbia vedomosti a zručnosti v uplat-ňovaní motivačných a aktivizačných metód v procesoch učenia sa žiakov.
Špecifické ciele:
- poznať rôzne učebné štýly a rôzne druhy inteligencie žiaka,
- vedieť diagnostikovať učebné štýly u žiakov,
- poznať a rozvíjať učebné kompetencie,
- poznať a rozvíjať kognitívne kompetencie,
- poznať a rozvíjať personálne kompetencie,
- poznať a rozvíjať sociálne kompetencie,
- aktívne sa oboznámiť (t.j. vlastným zažitím) s jednotlivými modelovými aktivitami,
- vedieť posúdiť cieľ a využiteľnosť modelových aktivít,
- vedieť posúdiť časové vymedzenie a efektívnosť modelových aktivít,
- vedieť aplikovať a modifikovať modelové aktivity na aktivity využiteľné vo vyučovacom procese vo zvolenej téme,
- vedieť navrhnúť vlastné aktivity vzhľadom na zvolené témy vyučovacieho procesu,
- prezentovať a predviesť svoje navrhované aktivity.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Úvod do vzdelávania (prezenčne 4 hodiny)
- štúdium pracovného materiálu – aktívne učenie sa (kognitivizácia, personalizácia, socializácia žiakov), učebné kompetencie, príprava učiteľa, vytvorenie
mapy mysle a následná diskusia
2. Podobnosti a odlišnosti učiacich sa (prezenčne 3 hodiny)
- porovnávanie a rozlišovanie učiacich sa, učebné typy podľa zmyslového vnímania, učebné štýly a druhy inteligencie
3. Zážitkové učenie sa účastníkov – aktivity, didaktické hry, techniky (prezenčne 23 hodín)
- realizácia aktivít zameraných na rôzne učebné štýly a druhy inteligencie, spätná väzba
v procesoch učenia sa, časové vymedzenie a efektivita
4. Aplikácia vo vyučovacom procese (dištančne 5 hodín)
- aplikácia modifikovaných aktivít vo zvolených témach na školách účastníkov
na zažité aktivity – cieľ aktivity, možnosť využitia
5. Návrh vlastných aktivít (dištančne 5 hodín)
- návrh vlastných aktivít na zvolené témy vzhľadom na stanovený cieľ, zvolený učebný štýl, druh inteligencie a vekovú kategóriu a ich aplikácia vo
vlastnom vyučovaní
Rozsah vzdelávacieho programu: 40 hodín (30 h prezenčne, 10 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: 6 mesiacov, najviac 10 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategórie:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie
a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
kariérový stupeň:
- samostatný pedagogický zamestnanec,
- samostatný pedagogický zamestnanec s prvou a druhou atestáciou
39
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
- písomná prihláška potvrdená riaditeľom školy
- preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:
- ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač
spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine. Oprávnenosť zaradenia posúdi poskytovateľ vzdelávania.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
- účasť najmenej 80% z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, doložená podpisom na prezenčnej listine,
- spracovanie výstupov zo zadaných úloh,
- úspešná záverečná prezentácia pre lektorom a účastníkmi vzdelávania.
V prípade, že pedagogický zamestnanec zvolí formu overenia profesijných kompetencií nadobudnutých výkonom pedagogickej činnosti alebo sebavzdelávaním (podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. ) a bude chcieť vzdelávanie ukončiť, stanovujú sa mu tieto požiadavky na ukončenie vzdelávania:
- konzultácia k priebežnému odovzdaniu úloh dištančnej časti,
- predložiť písomné výstupy zo zadaných úloh,
- prezentácia vlastného vyučovania so zaradením navrhnutých aktivít a techník vzhľadom na stanovený cieľ, zvolený učebný štýl, druh inteligencie a
vekovú kategóriu pred trojčlennou skúšobnou komisiou menovanou poskytovateľom.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu:
Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje v zmysle ods. 3 § 39 zákona č. 317/2009 Z. z. záverečnou prezentáciou pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.
Personálne zabezpečenie
Garant: RNDr. Eleonóra Gullach – učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie (metodika výučby biológie a ekológie)
Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie MPC
Návrh počtu kreditov
Spolu: ................................... 10 kreditov
40
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Názov vzdelávacieho programu:
Hodnotenie kvality vyučovania a sebahodnotenie práce učiteľa ZŠ a SŠ
Číslo akreditácie: 481/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: zdokonaliť profesijných kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti. Účastník vzdelávania sa naučí pripraviť, zrealizovať
a vyhodnotiť projekt empirického pedagogického skúmania vyučovania vo svojej triede (ročníku, na škole).
Špecifické ciele:
Účastník vzdelávania získa zručnosti:
- identifikovať a vymedziť kvalitu svojho vyučovania a problematiku zlepšovania kvality vyučovania; určiť typ odborno-metodického problému a úroveň
spracovania problému do výstupnej formy; naformulovať výskumné otázky, ciele a úlohy svojho pedagogického skúmania; sformulovať výskumné
(substantívne) hypotézy a určiť charakteristiky skúmania; operacionalizovať metódy, techniky a nástroje pedagogického skúmania; zostrojiť výskumné
nástroje;
- napísať projekt skúmania a zostaviť časový scenár (plán) realizácie úloh a činností pedagogického skúmania; pripraviť a zrealizovať experimentálnu pedagogickú intervenciu v procesoch na vyučovaní; zrealizovať metódy zberu údajov podľa časového scenára výskumných úloh
a činností; spracovať získané (namerané) údaje na PC v programe excel;
- aplikovať vhodné metódy, techniky a nástroje deskriptívnej a inferenčnej štatistiky na analýzu a vyhodnotenie svojich výskumných údajov; interpretovať
zistenia a výsledky z pedagogického skúmania; spracovať zistenia a výsledky skúmania do písomnej formy.
Obsah vzdelávacieho programu
Obsah je členený je na tri vzdelávacie časti (moduly), ktoré reflektujú obsah prípravnej, realizačnej a evalvačnej etapy empirického pedagogického
skúmania.
Rozsah
vzdelávacieho
programu
prezenčne dištančne
Obsah
vzdelávacieho Témy modulov
programu
3 hodiny
4 hodiny
3 hodiny
4 hodiny
2 hodiny
8 hodiny
4 hodiny
0 hodiny
2 hodiny
0 hodiny
16 hodín
4 hodín
2 hodiny
0 hodín
• Prieskum a výskum vyučovania. Deskriptívne a relačné 4 hodiny
Modul 2:
skúmanie, neexperimentálny výskum
Realizačná etapa
• Pedagogický experiment (kváziexperiment)
4 hodiny
skúmania
0 hodín
Modul 1:
Prípravná etapa
skúmania
Modul 3:
Evalvačná etapa
skúmania
• Manažérstvo kvality vyučovacieho procesu, kvalita
vyučovania, poznávanie a zisťovanie kvality
vyučovania
• Filozofické východiská poznávania pedagogickej
skutočnosti (reality). Podstata, charakteristika a etapy
skúmania
• Informačná príprava na skúmane, hľadanie odbornometodického problému (situácie)
• Identifikácia problematiky, výskumné otázky, cieľ
skúmania a výskumné hypotézy
• Pedagogické meranie, typy premenných a meranie
premenných
• Metódy získavania údajov (dotazník, test, pozorovanie...) Analýza údajov, opisná a inferenčná štatistika
• Projekt (plán) pedagogického skúmania
• Analýza údajov a verifikácia hypotéz
• Evalvácia a interpretácia zistení
• Písomný výstup zo skúmania kvality vyučovania
Spolu
41
16 hodín
4 hodiny
2 hodiny
2 hodiny
0 hodín
0 hodín
26 hodín
48 hodín
62 hodín
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Rozsah vzdelávacieho programu: 110 hodín (48 h prezenčne, 62 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 12 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategória:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie,
- učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).
kariérový stupeň: samostatný PZ, PZ s prvou atestáciou, PZ s druhou atestáciou
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Do procesov inovačného vzdelávania alebo na vykonanie skúšky na overenie profesijných kompetencií podľa § 35, ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z., bude
zaradený každý pedagogický zamestnanec patriaci do cieľovej skupiny, ktorý o to požiada formou písomnej prihlášky poskytovateľa kontinuálneho vzdelávania
PZ. Písomná prihláška bude potvrdená zriaďovateľom školy (pre VPZ - riaditeľ školy) alebo riaditeľom školy (pre ostatných PZ). Správnosť údajov na prihláške,
preukázanie príslušnosti k cieľovej skupine potvrdzuje zriaďovateľ školy alebo riaditeľ školy. Ak správnosť údajov na prihláške nie je potvrdená, oprávnenie na
zaradenie PZ na inovačné vzdelávanie posúdi poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania na základe dokumentov, ktoré vyžiada od uchádzača (pedagogického
zamestnanca).
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Požiadavky na absolventa
- absolvovanie min. 80 % prezenčného vzdelávania doložené podpisom na prezenčných listinách,
- spracovanie aplikačných úloh z dištančnej formy vzdelávania do písom-nej prípravy projektu skúmania vyučovania,
- spracovanie aplikačných úloh z dištančnej formy vzdelávania do písom-nej formy evalvácie kvality vyučovania,
- záverečná prezentácia písomného výstupu podľa stanovených kritérií a štruktúry. Predpokladaný čas je 30 minút na jedného účastníka vzdelávania.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou projektu pedagogického skúmania a pohovor pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Overenie profesijných kompetencií v zmysle § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. sa uskutočňuje záverečnou prezentáciou projektu skúmania pred 3-člennou skúšobnou
komisiou.
Personálne zabezpečenie
Garant: Ing. Boris Sihelsky, učiteľ kontinuálneho vzdelávania s 2. atestáciou, s nadpredmetovým zameraním a orientáciou na zmiešanú metodológiu spoznávania pedagogickej skutočnosti
Lektori: učitelia kontinuálneho vzdelávania s 2. atestáciou, s nadpredmetovým zameraním a orientáciou na zmiešanú metodológiu spoznávania pedagogickej
skutočnosti
Návrh počtu kreditov
Rozsah (110 hodín): ............. 22 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 3 kredity
Spolu: ................................... 25 kreditov
42
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Názov vzdelávacieho programu:
Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu
Číslo akreditácie: 552/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: zdokonaľovanie a inovovanie profesijných kompetencií odborného zamestnanca potrebných na štandardný výkon odbornej činnosti v oblasti
rozvoja jeho osobnostných vlastností a komunikačných zručností.
Špecifické ciele:
- využiť poznatky z oblasti emocionálnej inteligencie, empatie, asertivity pri sebapoznávaní, posudzovaní vlastných citov a ich prejavov, pri zvládaní
vlastného napätia, pri riešení náročných a problémových situácií,
- pochopiť vplyvy a súvislosti individuálnej životnej skúsenosti na správanie a komunikáciu (vlastné aj žiakov),
- analyzovať, meniť a zdokonaľovať vlastné komunikačné zručnosti s rôznymi komunikačnými partnermi v bežných aj v náročných situáciách,
- intenzívnejšie si všímať a primeranejšie reagovať na zmenu vlastnej nálady aj nálady u žiakov,
- kontrolovať svoju verbálnu a neverbálnu komunikáciu a prijímať spätnú väzbu,
- aplikovať získané a inovované sociálne a komunikačné zručnosti do vlastnej činnosti, do komunikácie so žiakmi, rodičmi, kolegami,
- efektívne komunikovať a viesť poradenský rozhovor,
- rozpoznať a regulovať silné a slabé stránky svojej komunikácie s rôznymi partnermi.
Obsah vzdelávacieho programu
Modul 1: Humanizácia školy – humanizácia vzťahov
Časový
rozsah
Téma
Forma
• Špecifiká práce odborného zamestnanca
• Človek v sociálnom mikrosystéme a makrosystéme
• Sociálna klíma a utváranie vzťahov v učiteľskom zbore a v žiackom
kolektíve
• Osobnostné a sociálne kompetencie
prezenčná 10 hodín
dištančná 6 hodín
16 hodín
Spolu
Modul 2: Komunikácia a emocionálna inteligencia
Časový
rozsah
Téma
Forma
• Emocionálna inteligencia
• Komunikácia z rôznych uhlov pohľadu
• Sebapoznávanie, reflektovanie životných skúseností
• Poznávanie iných, rozširovanie chápania emocionality iných a empatia
• Asertívne/neasertívne správanie a komunikácia. Manipulácia
• Transakčná analýza. Vlastná komunikácia z pohľadu transakčnej analýzy
6/1 hodín
4/0 hodín
prezenčná
6/0 hodín
dištančná
6/0 hodín
(44/6 h)
10/2 hodín
12/3 hodín
50 hodín
Spolu
43
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Modul 3: Komunikácia a poradenstvo
Časový
rozsah
Téma
Forma
• Práca s jednotlivcom
• Párové poradenstvo
• Práca so skupinou
• Práca s detským klientom, pubescentom a adolescentom
6/2 hodín
prezenčná
6/2 hodín
dištančná
6/2 hodín
(18/6 h)
6/2 hodín
24 hodín
Spolu
78/18 hodín
Spolu
Rozsah vzdelávacieho programu: 90 hodín (72 h zážitkové formy vzdelávania, 18 h sebavzdelávanie)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 12 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategórie OZ:
- odborní zamestnanci v kategórii psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny
pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg
kariérový stupeň: samostatný odborný zamestnanec, odborný zamestnanec s prvou atestáciou, odborný zamestnanec s druhou atestáciou
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady
psychológa alebo školského psychológa, alebo školského logopéda, alebo špeciálneho pedagóga, alebo školského špeciálneho
pedagóga, alebo terénneho špeciálneho pedagóga, alebo liečebného pedagóga, alebo sociálneho pedagóga v súlade s vyhláškou
MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uchádzač sa na vzdelávanie prihlasuje písomnou prihláškou, ktorú zašle na adresu
poskytovateľa vzdelávania. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v písomnej prihláške potvrdzuje zaradenie odborného zamestnanca
do kategórie alebo podkategórie, kariérového stupňa, kariérovej pozície. Rriaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje
prihlášku zriaďovateľ. Ak odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie odborného zamestnanca
do kategórie alebo podkategórie, kariérového stupňa, kariérovej pozície, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie odborného zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré odborný zamestnanec predloží poskytovateľovi
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Podmienkou ukončenia vzdelávania je aspoň 80 % účasť na prezenčnej forme vzdelávania uskutočnenej najmä metódou zážitkového výcvikového
vzdelávania.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Vzdelávanie sa končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Obsahom prezentácie je praktická ukážka modelovej
situácie z oblasti výchovnej, poradenskej alebo prevenčnej činnosti. Podmienky pre odborných zamestnancov, ktorí vzdelávací program ukončujú podľa
§ 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo
sebavzdelávaním): uchádzač preukáže osvojené vedomosti z jednotlivých modulov a tém a praktické zručnosti v analyzovaní a riešení modelovej situácie z
oblasti výchovnej, poradenskej alebo prevenčnej činnosti.
Personálne zabezpečenie
Garant: PhDr. Gabriela Herényiová, CSc
Lektori: vysokoškolskí učitelia alebo odborní zamestnanci s praxou v psychologickom poradenstve a so skúsenosťou viesť skupinové výcviky, učiteľ pre
kontinuálne vzdelávanie s aprobáciou spoločenskovedného zamerania a s 2. atestáciou
Návrh počtu kreditov
Rozsah (90 hodín): ............... 18 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 3 kredity
Spolu: ................................... 21 kreditov
44
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Názov vzdelávacieho programu:
Prípravné atestačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov v kategórii psychológ, školský psychológ
Číslo akreditácie: 569/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: pripraviť odborných zamestnancov na vykonanie prvej atestácie
Špecifické ciele:
- rozšíriť profesijné kompetencie OZ v teoretickej a praktickej rovine,
- stimulovať schopnosť vypracovať analýzu potrieb klientov a škôl v rozsahu vlastnej klientely v oblasti poradenského pôsobenia a územnej pôsobnosti
poradenského zariadenia,
- uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov,
- rozpracovať koncepciu psychologických stratégií a intervenčných postupov či už za účelom ovplyvňovania a optimalizácie emocionálneho, sociálneho,
osobnostného, hodnotového vývinu a autoregulačného systému klientov,
- rozpracovať koncepciu eliminácie porúch psychického vývinu, učenia a správania so zreteľom na potreby klientov, možnosti poradenského zariadenia/
psychologickej praxe OZ a potreby škôl,
- poskytnúť prehľad najnovších poznatkov, stratégií, programov, metód, techník, zo psychológie v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, sociálneho vývinu
a prevencie, profesijnej orientácie a kariérového vývinu, raného poradenstva, ktoré by bolo možné aplikovať v oblasti poradenského pôsobenia OZ s I.
atestáciou v príslušnej kategórii.
Obsah vzdelávacieho programu
Obsahom vzdelávacieho programu je poskytnúť súhrn teoretických vedomostí, odborných činností a praktických
zručností, ktoré je samostatný OZ spôsobilý vykonávať a doplniť toto kompendium o nové poznatky, trendy a prístupy
najmä v oblasti vzdelávania, psychológie osobnosti, psychoterapie, profesijnej orientácie a sociálneho vývinu a prevencie. Preukázať profesijné kompetencie pri riešení konkrétnych odborno-metodických problémov.
45
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Téma
Prezenčná
časť
Teore- Praktická tická
Dištanč- Metódy
ná
časť
2 hod.
Legislatíva
Legislatíva upravujúca podmienky činnosti
poradenských zariadení a legislatívne predpisy,
ktoré sa uplatňujú v komplexnej starostlivosti
o dieťa/adolescenta/žiaka
0 hod.
Prednáška
Diskusia
2 hod.
Vzdelávacieho vývinu
• školská zrelosť
• špecifické vývinové poruchy učenia na ZŠ a SŠ
• všeobecné intelektové a špecifické nadanie
klientov
• psychosociálne problémy klientov a ich vplyv
na vzdelávanie
• tréma a strach zo skúšky
• postoje, hodnotová orientácia, motivácia,
životný štýl klientov a ich vzťah k vzdelávaniu/
ku škole
• správa z psychologického vyšetrenia a
recipient správy
Praktické skúsenosti dotýkajúce sa tematiky
vzdelávacieho okruhu odovzdané v tlačenej
podobe vo forme letáku/bulletinu/správy/
odborného článku/ modelovej situácie (zvolená
forma podľa individuálneho výberu)
5 hod.
Prednáška
Workshop
Skupinová práca
Brainstorming
Zážitková forma práce
Práca s modelovými
situáciami
2 hod.
Osobnostného vývinu
• biodromálna koncepcia ontogenetického
vývinu E. H. Eriksona
• temperament a osobnosť
• stresové, krízové situácie, osobnostné ťažkosti
rôznej etiológie
• vzťah medzi temperamentom a problematickým správaním (v kontexte s temperamentom
učiteľa, individuálnymi rozdielmi, využitie
poznania temperamentu v škole)
• biodróm formovania citových a motivačných
štruktúr osobnosti, ich frustrácia ako zdroj
problémového správania
• psychoterapeutické prístupy využiteľné
v oblasti poradenského pôsobenia
Praktické skúsenosti účastníka dotýkajúce sa
tematiky vzdelávacieho okruhu odovzdané
v tlačenej podobe vo forme letáku/bulletinu/
správy/odborného článku/modelovej situácie
(zvolená forma podľa individuálneho výberu)
5 hod.
46
4 hod.
Prednáška
Zážitková forma práce:
stratégie kognitivizácie,
emocionalizácie,
motivácie osobnosti
(výber konkrétnych
metód, metodík,
techník podľa
zamerania a vlastného
výberu lektora
Práca s modelovými
situáciami
4 hod.
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Téma
Prezenčná
časť
Teore- Praktická tická
2 hod.
Sociálneho vývinu a prevencie
• ťažkosti v komunikácii a v sebaregulácii
klientov
• ťažkosti vo vzťahoch klientov na rôznych
úrovniach
• poruchy správania (ADHD, ADD, opozičný
vzdor), nešpecifické poruchy správania
• zdravý spôsob života verzus konzumný
životný štýl/závislosti
• šikanovanie
• preventívne programy primárnej a sekundárnej prevencie (prehľad)
Praktické skúsenosti účastníka dotýkajúce sa
tematiky vzdelávacieho okruhu odovzdané
v tlačenej podobe vo forme letáku/bulletinu/
správy/odborného článku/modelovej situácie/
preventívneho programu (zvolená forma podľa
individuálneho výberu)
5 hod.
2 hod.
Profesijnej orientácie a kariérového vývinu:
• kľúčové kompetencie
• osobnostný rast a sebavzdelávanie
• výber adekvátnej budúcej profesie
• motivácia a pozitívny postoj k pracovnej
činnosti
• voľba povolania
• inovatívne metódy v kariérovom poradenstve
pre klientov ZŠ a SŠ
Praktické skúsenosti účastníka dotýkajúce sa
tematiky vzdelávacieho okruhu odovzdané
v tlačenej podobe vo forme letáku /bulletinu/
správy/odborného článku / modelovej situácie
(zvolená forma podľa individuálneho výberu)
4 hod.
4 hod.
Diagnostiky:
• Diferenciálne diagnostika z hľadiska potrieb
psychologickej praxe a potrieb učiteľov/školy
• Nové trendy, poznatky, metódy, programy,
techniky z oblasti psychodiagnostiky,
poradenstva a psychoterapie
Praktické skúsenosti účastníka dotýkajúce sa
tematiky vzdelávacieho okruhu odovzdané v tlačenej podobe vo forme kazuistiky (prípadovej
štúdie)
3 hod.
Celkom
Skupinová práca
Zážitková forma práce
Práca s modelovými
situáciami v oblasti
sociálneho vývinu a
prevencie sociálnopatologických javov
4 hod.
Zážitková forma práce
Práca s modelovými
situáciami
4 hod.
P / 36 hodín
47
Dištanč- Metódy
ná
časť
Kazuistika,
Interpretácia
diagnistických údajov
Rozbor správy z
psychologického
vyšetrenia
8 hod. Prognóza a spôsoby
pôsobenia psychologického poradenstva
D / 24
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Rozsah vzdelávacieho programu: 60 hodín (36 h prezenčne, 24 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najneskôr do 2 rokov od začatia vzdelávania
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
Kategória PZ:
- Odborní zamestnanci: psychológ, školský psychológ
kariérový stupeň: samostatný odborný zamestnanec
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady psychológa alebo školského
psychológa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na prípravné atestačné vzdelávanie budú zaradení OZ, ktorí
získali 30 kreditov pred termínom podania písomnej prihlášky na prípravné atestačné vzdelávanie, v ktorej riaditeľ potvrdil správnosť údajov. Ak OZ nie
je v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdí prihlášku, predkladá uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie správnosti údajov
a príslušnosť k cieľovej skupine.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Požiadavky na absolventa:
- minimálne 80 % osobná účasť na prezenčnej forme štúdia,
- vypracované úlohy z dištančnej časti jednotlivých tematických okruhov. Spracované praktické skúsenosti týkajúce sa tematiky vzdelávacích okruhov
a odovzdané v tlačenej podobe vo zvolenej forme podľa individuálneho výberu (leták/bulletin/správa/odborný článok/preventívny program/modelová
situácia)
- spracovaná kazuistika jedného klienta v oblasti poradenského pôsobenia OZ,
- prezentácia spracovanej kazuistiky pred účastníkmi a lektorom vzdelávania.
V prípade overenia profesijných kompetencií získaných výkonom odbornej činnosti sa stanovujú tieto požiadavky:
- vypracované úlohy z dištančnej časti jednotlivých tematických okruhov. Spracované praktické skúsenosti dotýkajúce sa tematiky vzdelávacích okruhov
a odovzdané v tlačenej podobe vo zvolenej forme podľa individuálneho výberu (leták/bulletin/správa/odborný článok/preventívny program/modelová
situácia),
- spracovaná kazuistika jedného klienta v oblasti poradenského pôsobenia OZ,
- prezentácia spracovanej kazuistiky pred trojčlennou skúšobnou komisiou menovanou poskytovateľom vzdelávania.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Aktualizačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi vzdelávania a lektorom, v prípade ukončovania podľa § 35 ods. 6 zákona
č.317/2009 Z. z. pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa.
Personálne zabezpečenie
Garant: PhDr. Daniela Ďurajková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s II. atestáciou
Lektori: odborní zamestnanci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie príslušného expertného tímu, vysokoškolskí učitelia, učitelia pre
kontinuálne vzdelávanie s I. a II. atestáciou, OZ - špecialisti z príbuzných odborov, ktorých teoretické vedomosti a praktické zručnosti sa môžu využívať
v oblasti poradenského pôsobenia
Návrh počtu kreditov
Za prípravné atestačné vzdelávanie sa kredity neprideľujú.
48
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Názov vzdelávacieho programu:
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov
Číslo akreditácie: 570/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie - prípravné atestačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: aktualizovať, podporiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, ktoré budú predmetom overenia prostredníctvom prvej
atestácie.
Špecifické ciele:
- poznať cieľ, obsah vzdelávacieho programu, pričom dôraz bude kladený na obsah prvej atestácie (atestačná práca, atestačná skúška) a splnenie
podmienok na jej úspešné vykonanie,
- analyzovať konkrétnu edukačnú realitu, v ktorej pedagogickí zamestnanci profesijne pôsobia,
- vedieť využívať prieskumné nástroje na zisťovanie a chápanie profesijných činností pedagogických zamestnancov,
- aktualizovať a podporiť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti stanovovania cieľov vyučovacieho procesu,
- poznať učivo a vzdelávacie štandardy pedagogických zamestnancov, vedieť projektovať a plánovať pedagogickú činnosť,
- aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v adekvátnom výbere učebných štýlov a metód a ich následnom transfere do vyučovacieho
procesu,
- aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v adekvátnom výbere didaktických zásad a organizačných foriem a ich následnom transfere
do vyučovacieho procesu,
- využívať materiálne a informačno-technologické zázemie výučby (adekvátne učebné pomôcky, učebné zdroje, didaktická technika vrátane IKT),
- aktualizovať kompetencie pedagogických zamestnancov v hodnotení a klasifikácii výsledkov výučby a učenia sa žiakov,
- vedieť spracovať profesijné poznanie a skúsenosť na primeranej odbornej úrovni,
- nadobudnúť spôsobilosť vypracovať atestačnú písomnú prácu a vykonať atestačnú skúšku pre prvú atestáciu.
Po absolvovaní prípravného atestačného vzdelávania bude pedagogický zamestnanec :
- vedieť stanoviť ciele pedagogickej činnosti, plánovať a projektovať svoju pedagogickú činnosť,
- poznať učivo a vzdelávacie štandardy,
- vedieť aplikovať adekvátne učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu na základe individuálnych edukačných potrieb žiakov,
- využívať adekvátne zásady a organizačné formy v pedagogickej činnosti,
- ovládať a využívať materiálne a informačno–technické zázemie (adekvátne učebné pomôcky, učebné zdroje a didaktickú techniku vrátane IKT),
- vedieť hodnotiť priebeh a výsledky výučby a učenia sa žiaka,
- poznať konkrétnu realitu, v ktorej profesijne pôsobí a vedieť aplikovať prieskumné metódy a nástroje na jej poznávanie,
- vedieť spracovať získané poznatky a skúsenosti na primeranej odbornej úrovni,
- poznať psychologické a sociálne vplyvy na žiaka a vedieť rozvíjať jeho sociálne zručnosti a postoje,
- ovládať proces tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v triede ako faktor ovplyvňujúci školskú úspešnosť a osobnosť žiaka (emocionálna, pracovná a sociálna
klíma),
- spracovať atestačnú prácu a vykonať atestačnú skúšku pre prvú atestáciu.
Obsah vzdelávacieho programu
Obsah prípravného atestačného vzdelávania pedagogických zamestnancov je vymedzený obsahom atestácie a požiadavkami na atestačnú prácu. Prípravné
atestačné vzdelávanie sa vzťahuje na vykonanie prvej atestácie, ktorú absolvent prípravného atestačného vzdelávania vykoná v lehote do dvoch rokov
od ukončenia prípravného atestačného vzdelávania. Rovnako obsah prvej atestácie vymedzujú tematické okruhy pre jednotlivé kategórie a podkategórie
pedagogických zamestnancov. Pedagogický zamestnanec si vyberie jeden zo schválených tematických okruhov, z obsahu ktorého vykoná atestačnú
skúšku a v rámci ktorého si zvolí tému atestačnej práce. Obsah prvej atestácie vymedzuje aj vyučovací predmet alebo študijný odbor, pre ktorý pedagogický
zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie. Obsah prípravného atestačného vzdelávania bližšie špecifikuje časovotematický plán pre pedagogických zamestnancov, ktorý je súčasťou vzdelávacieho programu. Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre
pedagogických zamestnancov.
Tematické okruhy pre prvú atestáciu učiteľov:
- cele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy,
- učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu,
- didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, didaktická technika alebo
- hodnotenie a klasifikácia žiakov.
Časovo-tematický plán
49
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Tematický Názov témy
celok
Forma
Časová
vzdelávania dotácia
1.
Súčasné trendy vývoja vzdelávania:
• postavenie pedagogického zamestnanca,
• edukačná realita,
• plánovanie a projektovanie pedagogickej činnosti.
prezentačne
dištančne
3 hodiny
0 hodín
2.
prezentačne
Cieľ prípravného atestačného vzdelávania:
dištančne
• legislatívne pozadie prvej atestácie,
• obsah a kritériá hodnotenia atestačnej práce a atestačnej
skúšky.
3 hodiny
0 hodín
3.
Ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy.
prezentačne
dištančne
4 hodiny
2 hodiny
4.
Učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu.
prezentačne
dištančne
4 hodiny
2 hodiny
5.
Didaktické zásady a organizačné formy vyučovania.
prezentačne
dištančne
3 hodiny
2 hodiny
6.
Materiálne a informačno-technologické zázemie výučby
(učebné pomôcky,
prezentačne
dištančne
3 hodiny
2 hodiny
7.
Hodnotenie a klasifikácia žiakov.
prezentačne
dištančne
3 hodiny
2 hodiny
8.
Psychologické a sociálne faktory procesu výučby.
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede.
prezentačne
dištančne
3 hodiny
0 hodín
9.
Metodika tvorby atestačnej práce.
prezentačne
dištančne
10 hodín
14 hodín
Zvládnutie metodiky tvorby atestačnej práce pedagogických zamestnancov je jednou z podmienok na úspešné ukončenie prípravného atestačného vzdelávania
a tvorí základnú požiadavku na spracovanie písomného výstupu z dištančnej časti vzdelávania.
Rozsah vzdelávacieho programu: 60 hodín (36 hodín prezentačne, 24 hodín dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov.
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategórie:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie
a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
- učiteľ základnej umeleckej školy,
- učiteľ jazykovej školy
kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľ, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na všetky určené podkategórie podľa
vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z. Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý len pedagogický zamestnanec, ktorý sa k termínu
podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi. Vyžaduje sa čitateľne a úplne vyplnená prihláška, vlastnoručne podpísaná
uchádzačom o vzdelávanie. Zaradenie alebo nezaradenie pedagogického zamestnanca na prípravné atestačné vzdelávanie oznámi poskytovateľ
najmenej desať dní pred začatím vzdelávania. Od uchádzačov sa vyžaduje čitateľne a úplne vyplnená prihláška, ktorá musí obsahovať údaj
o získaných 30 kreditoch pedagogického zamestnanca a ďalej dátum, miesto a podpis pedagogického zamestnanca a odtlačok pečiatky
a podpis riaditeľa, ktorým sa potvrdzuje správnosť uvedených údajov v prihláške. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy
nepotvrdí prihlášku, preukáže uchádzač príslušnosť k cieľovej skupine dokladmi o absolvovaní vzdelávania, resp. iné relevantné dokumenty. Oprávnenosť
zaradenia posúdi poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania.
50
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu:
- absolvovať najmenej 80 % z 36 hodinového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
- spracovať výstupy z dištančnej formy vzdelávania,
- záverečná prezentácia
Účasť na prezenčnej forme vzdelávania sa preukazuje podpisom účastníka na prezenčnej listine.
Výstupy z dištančnej formy vzdelávania:
Preukázanie nadobudnutých kompetencií absolventov vzdelávacieho programu z tvorby záverečnej práce vo vzťahu k vybranému tematickému okruhu.
Účastník predloží v písomnej forme:
- výber témy, problematiky, ktorú bude riešiť vo svojej záverečnej práci,
- voľba metodiky pre spracovanie témy,
- stanovenie cieľa záverečnej práce,
- spracovanie osnovy, štruktúry záverečnej práce,
- predpokladaný prínos riešenej problematiky pre pedagogickú prax.
Požadovaný rozsah písomného výstupu dištančnej formy vzdelávania je od 3 do 5 strán A4.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu:
Prípravné atestačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom vzdelávania.
Záverečná prezentácia absolventov vzdelávania:
Preukázanie nadobudnutých kompetencií prezentáciou teoretických poznatkov a formuláciou vlastných záverov a postojov k edukačnej realite vo vybranom
tematickom okruhu. Absolvovaním prípravného atestačného vzdelávania predpokladáme pripravenosť pedagogických zamestnancov na vykonanie prvej
atestácie, ktorú tvorí atestačná práca a skúška.
Personálne zabezpečenie
Garant: PaedDr. Dagmar Koštrnová, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou
Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie, vysokoškolskí pedagógovia, odborníci z praxe a pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení,
ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky a odborné predpoklady v jednotlivých oblastiach obsahu vzdelávania.
Návrh počtu kreditov
Za absolvovanie prípravného atestačného vzdelávania sa kredity nepriznávajú.
51
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Názov vzdelávacieho programu:
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov
Číslo akreditácie: 589/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie – prípravné atestačné
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: pripraviť uchádzačov (pedagogických a odborných zamestnancov) na preukázanie profesijných kompetencií, ktoré sú obsahom druhej atestácie.
Špecifické ciele:
- porozumieť aktuálnym trendom v pedagogickej diagnostike a aplikovať vybrané diagnostické postupy na konkrétne učebné a výchovné situácie,
- riešiť modelové edukačné situácie (tvorbou vzdelávacích cieľov, obsahov, štandardov, stratégií, foriem a prostriedkov) a samostatne vypracovať podľa
inštrukcií návrh niektorého z kurikulárnych dokumentov,
- využívať metodologické nástroje na vlastnom projekte akčného výskumu,
- uplatniť sebareflektívne postupy vlastnej pedagogickej činnosti (napr. audiovizuálny záznam), analyzovať, hodnotiť a plánovať následný profesijný
rozvoj,
- navrhnúť a prezentovať projekt záverečnej práce druhej atestácie podľa vybraného tematického okruhu.
Obsah vzdelávacieho programu
Obsah je daný príslušným profesijným štandardom pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Okrem posilňovania vybraných
profesijných kompetencií je súčasťou aj orientácia na výber a spracovanie vhodnej témy záverečnej práce a metodologickú prípravu na jej tvorbu.
Tematický celok (názov a učebné témy)
Časový rozsah
a forma vzdelávania
(prezenčná + dištančná)
Pre pedagogických zamestnancov
1. Pedagogická diagnostika detí a žiakov
(vybrané otázky identifikácie vývinových a individuálnych charakteristík, psychologických, sociologických faktorov učenia sa
a sociokultúrneho vývinu detí a žiakov).
Výstup dištančnej časti: Identifikovať učebný štýl žiakov svojej
triedy – vyhodnotenie dotazníka.
6 + 10 hodín
2. Psychodidaktická analýza učebných obsahov a výchovných
činností
(tvorba edukačných cieľov, vzdelávacích a výchovných štandardov,
12 + 20 hodín
obsahov, foriem a stratégií pre jednotlivé úrovne kognitívnych,
psychomotorických a afektívnych dimenzií osobnostného rozvoja).
Výstup dištančnej časti: Tvorba vybraného kurikulárneho
dokumentu podľa pokynov lektora.
3. Portfólio profesijných kompetencií pedagogického
zamestnanca
(základy metodológie akčného pedagogického výskumu,
sebareflektívne postupy a metodika tvorby záverečnej práce).
Výstup dištančnej časti: Realizovať autodiagnostiku vlastnej
pedagogickej činnosti pre vybranú pedagogickú oblasť.
6 + 6 hodín
Spolu:
60 hod. (z toho 36 h. dištančne)
52
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Pre odborných zamestnancov
Časový rozsah
a forma vzdelávania
(prezenčná + dištančná)
1. Nové diagnostické metódy a postupy
v psychologickej, špeciálno-pedagogickej, logopedickej, liečebno-pedagogickej a sociálnopedagogickej činnosti v podmienkach
škôl a školských výchovných a poradenských zariadení.
5 hodín
2. Pokroky v terapeutických metódach
psychologickej, špeciálno-pedagogickej, logopedickej, liečebnopedagogickej a sociálno-pedagogickej činnosti v podmienkach
škôl a školských výchovných a poradenských zariadení.
4 hodiny
3. Metodologické východiská tvorby a realizácie preventívnych
programov
v praxi všetkých kategórií odborných zamestnancov škôl a školských výchovných a poradenských zariadení.
Výstup dištančnej časti: Tvorba preventívneho psychologického,
špeciálno-pedagogického, logopedického, liečebno-pedagogického, resp. sociálno-pedagogického programu podľa odbornosti.
5 + 20 hodín
4. Supervízna činnosť
pre odborných zamestnancov škôl, školských výchovných
a poradenských zariadení.
Výstup dištančnej časti: Tvorba návrhu supervíznej činnosti
odborných zamestnancov školy, školského výchovného
a poradenského zariadenia.
10 + 11 hodín
Pre odborných zamestnancov
Časový rozsah
a forma vzdelávania
(prezenčná + dištančná)
5. Inovácie v poradenských postupoch
odborných zamestnancov škôl, školských výchovných a poraden0 + 5 hodín
ských zariadení.
Výstup dištančnej časti: Spracovanie významných inovácií v poradenských postupoch (min. 1 A4).
Spolu:
60 hod. (z toho 36 h. dištančne)
Rozsah vzdelávacieho programu: 60 hodín (24 h prezenčne, 36 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov.
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, tréner športovej školy a tréner športovej triedy
podkategória PZ:
- učiteľ pre predprimárne vzdelávanie,
- učiteľ pre primárne vzdelávanie,
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzde-lávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie,
- učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ ZUŠ, učiteľ jazykovej školy, učiteľ kontinuálneho vzdelávania.
kategória OZ:
- psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny
pedagóg.
kariérový stupeň: PZ s prvou atestáciou alebo OZ s prvou atestáciou,
53
KARIÉROVÁ POZÍCIA, KARIÉROVÝ STUPEŇ
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Vyžaduje sa čitateľne a úplne vyplnená prihláška, vlastnoručne podpísaná uchádzačom o vzdelávanie. Požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a k termínu podania prihlášky sa preukážu najmenej 30 získanými platnými kreditmi. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v písomnej prihláške potvrdzuje
zaradenie pedagogického alebo odborného zamestnanca do kategórie alebo podkategórie; kariérového stupňa, kariérovej pozície. Riaditeľovi školy alebo
školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Ak pedagogický alebo odborný zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí
jeho zaradenie do kategórie alebo podkategórie, kariérového stupňa, kariérovej pozície, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického alebo
odborného zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický alebo odborný zamestnanec predloží poskytovateľovi.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
- účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
- spracovanie priebežných výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
- úspešná prezentácia projektu atestačnej práce pred lektorom a účastníkmi vzdelávania.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu:
Vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a účastníkmi vzdelávania. Záverečná prezentácia je zameraná na projekt atestačnej práce
podľa zvoleného tematického okruhu pre druhú atestáciu.
Personálne zabezpečenie
Garant: PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie v Metodicko-pedagogickom centre, externí spolupracovníci –vedúci pedagogickí a vedúci odborní zamestnanci
škôl a školských zariadení, pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení na štvrtom kariérnom stupni, učitelia vysokých škôl, zamestnanci
ostatných priamo riadených organizácií MŠ SR
Návrh počtu kreditov
Za prípravné atestačné vzdelávanie pedagogickým alebo odborným zamestnancom sa kredity neprideľujú.
54
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
PRIEREZOVÉ TÉMY,
ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
A MIMOVYUČOVACIA
ČINNOSŤ
55
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Názov vzdelávacieho programu:
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch
Číslo akreditácie: 450/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: udržať profesijné kompetencie potrebné na štandardný profesijný výkon pedagogickej činnosti v oblasti využívania interaktívnych
nástrojov. Prehĺbiť, rozvíjať a rozšíriť odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti v oblasti moderných vyučovacích metód s podporou informačnokomunikačných technológií.
Špecifické ciele:
- získať, udržať a rozvíjať efektívne návyky pri zbere a spracovaní a využívaní elektronických údajov pre potreby pedagogickej praxe,
- prehĺbiť poznatky o súčasných trendoch v oblasti IKT, využiteľných v pedagogickom procese,
- rozšíriť odborné vedomosti o metódach aktivizácie, tvorivosti a kritického myslenia žiakov s podporou multimediálnych nástrojov a ich efektívnom využití,
- poznať obsahové a didaktické zásady prípravy vyučovacej hodiny s využitím interaktívnych postupov,
- vedieť pripraviť, realizovať a analyzovať vyučovaciu hodinu zameranú na využitie interaktívnych metód.
Obsah vzdelávacieho programu
Téma
Forma
Úvod do problematiky
prezenčná 2 hodiny
Zber a spracovanie informácií.
Zdroje informácií, postupy pri vyhľadávaní, triedení, spracovaní a
prezentovaní informácií vo vyučovacom procese.
prezenčná 6 hodín
Téma
Forma
Súčasné trendy v oblasti využívania IKT vo vyučovacom procese.
Technologické a technické prostriedky na podporu interaktívneho
vyučovania. Interaktívna tabuľa, tablet, projektor, audiosystém,
videosystém a pod.
prezenčná 6 hodín
Efektívne využívanie a kombinovanie jednotlivých zariadení.
prezenčná 4 hodiny
Moderné vyučovacie metódy a IKT.
Pedagogické aspekty aktivizácie a motivácie žiakov s podporou
moderných vyučovacích metód. Zvyšovanie názornosti vyučovania
efektívnym využitím interaktívnych prostriedkov vo vyučovaní.
prezenčná 8 hodín
Didaktické zásady prípravy interaktívnej vyučovacej hodiny.
Výber učiva, využitie dostupných výučbových prostriedkov,
adaptácia pôvodných vyučovacích materiálov. Stanovenie cieľov,
postup naplnenia cieľov, spôsob overenia výstupov, časový plán.
Spôsob spracovania príprav na interaktívnu vyučovaciu hodinu.
Časový rozsah
dištančná 2 hodiny
Časový rozsah
dištančná 2 hodiny
dištančná 2 hodiny
prezenčná 8 hodín
dištančná 6 hodín
Príprava, realizácia a analýza interaktívnej vyučovacej hodiny.
prezenčná 6 hodín
Spracovanie prípravy vyučovacej hodiny, výučbových materiálov pre
učiteľa a žiaka, nástrojov na overenie dosiahnutých kompetencií.
Rozbor vyučovacej hodiny a korekcia, prípadne alternácia
dištančná 8 hodín
pôvodných riešení.
Spolu
60 hodín
56
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Rozsah vzdelávacieho programu: 60 hodín (40 h prezenčne, 20 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 10 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ,
- majster odbornej výchovy,
- vychovávateľ,
- pedagogický asistent
podkategórie:
- učiteľ všetkých podkategórií
kariérový stupeň: samostatní pedagogickí zamestnanci
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Vyžaduje sa čitateľne a úplne vyplnená prihláška, vlastnoručne podpísaná uchádzačom o vzdelávanie. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia na
prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie. Ak pedagogický
zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, preukáže uchádzač príslušnosť k cieľovej skupine dokladmi o
absolvovaní vzdelávania, resp. iné relevantné dokumenty. Oprávnenosť zaradenia posúdi poskytovateľ.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Požiadavky na absolventa:
- minimálne 80 % účasť z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
- spracovanie záverečnej prezentácie prípravy interaktívnej vyučovacej hodiny a z úloh dištančnej formy vzdelávania,
- úspešná prezentácia.
Pedagogickí zamestnanci, ktorí ukončujú vzdelávanie podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. musia spĺňať všetky požiadavky potrebné na
ukončenie vzdelávacieho programu s výnimkou účasti na prezenčnej forme, potrebné na ukončenie vzdelávacieho programu.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Ukončenie vzdelávania sa uskutoční záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom aktualizačného vzdelávania. Pedagogickí zamestnanci,
ktorí ukončujú vzdelávanie podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z., ukončia vzdelávanie záverečnou prezentáciou z obsahu programu pred
skúšobnou komisiou.
Personálne zabezpečenie
Garant: Ing. Miroslava Jakubeková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s 2. atestáciou
Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie a externí spolupracovníci – skúsení učitelia s 1. atestáciou alebo učitelia z VŠ so skúsenosťami v
príslušnej oblasti
Návrh počtu kreditov
Rozsah (60 hodín): ............... 12 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 2 kredity
Spolu: ................................... 14 kreditov
57
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Názov vzdelávacieho programu:
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole
Číslo akreditácie: 574/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
- Prezenčná forma kontinuálneho vzdelávania predstavuje 48 hodín.
- Distančná forma predstavuje 12 hodín, uskutočňuje sa najmä formou mejlovej korešpondencie a konzultácií. Využije sa hlavne na samostatné
spracovanie zadaní určených účastníkom kurzu.
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: inovovať pedagogické zručnosti v súlade s novými podmienkami v rámci kurikulárnej prestavby nášho školského systému a zvýšiť
účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu v základných a stredných
školách.
Špecifické ciele:
- integrovať inovované poznatky z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu všetkých vyučovacích predmetov (do plánovania učiva
a vyučovacej hodiny),
- aplikovať najnovšie vedecké poznatky z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu všetkých vyučovacích predmetov,
- vedieť vyhodnotiť odborné analýzy výsledkov celoštátnych a medzinárodných testovaní z oblasti čitateľskej gramotnosti,
- vedieť tvoriť úlohy na podporu porozumenia rôznych druhov textu,
- vedieť plánovať vhodné stratégie a metódy rozvoja čítania s porozumením podľa princípov metakognície,
- vedieť plánovať spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v čítaní s porozumením,
- vedieť vyhodnotiť realizáciu plánovaných postupov učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese,
- vedieť vytvárať databázu testových položiek na čítanie s porozumením pre široké vekové rozpätie žiakov.
Obsah vzdelávacieho programu
Obsahom vzdelávacieho programu je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré umožnia učiteľom všetkých vyučovacích predmetov
v základnej a strednej škole získať najnovšie poznatky z oblasti čitateľskej gramotnosti, konkrétne v oblasti zameranej na čítanie s porozumením.
Obsah vzdelávania je rozdelený do dvoch modulov:
1. Čítanie s porozumením – teória
2. Tvorba úloh zameraných na čítanie s porozumením
1. modul: Čítanie s porozumením – teória 12 hodín
Témy prvého modulu
Forma
1.
• Východiskové podnety na rozvoj čítania s porozumením
• Výsledky slovenských žiakov v medzinárodných meraniach PIRLS a
PISA v oblasti čitateľskej gramotnosti
• Využitie čítania s porozumením vo vyučovacom procese
• Procesy súvisiace s porozumením textu
• Druhy textov
• Úrovne čitateľskej gramotnosti
prezenčná 6 hodín
2.
• Druhy úloh precvičujúce čítanie s porozumením
• Metodika tvorby úloh zameraných na čítanie s porozumením
• Spôsoby hodnotenia úspešnosti žiaka v čítaní s porozumením
• Spôsoby autoevalvácie učiteľa v rozvoji čitateľskej gramotnosti
prezenčná 6 hodín
58
Časový rozsah
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
2. modul: Tvorba úloh zameraných na čítanie s porozumením 48 hodín
Témy druhého modulu
Forma
Časový rozsah
1.
• Tvorba úloh precvičujúcich čítanie s porozumením – čitateľská
kompetencia: porozumenie textu
• Tvorba úloh precvičujúcich čítanie s porozumením – čitateľská
kompetencia: analýza textu
• Tvorba úloh precvičujúcich čítanie s porozumením – čitateľská
kompetencia: interpretácia textu
• Skupinová práca: posúdenie a vyhodnotenie vytvorených úloh na
čítanie s porozumením
prezenčná 12 hodín
2.
• Tvorba úloh na čítanie s porozumením s využitím rôznych druhov
textu:
– súvislý/nesúvislý text
– náučný/hovorový text
– literárny/neliterárny text
• Skupinová práca: posúdenie a vyhodnotenie vytvorených úloh na
čítanie s porozumením
prezenčná 12 hodín
Témy druhého modulu
Forma
Časový rozsah
3.
• Vytvorenie didaktického testu zameraného na čítanie s porozumením (každý účastník vytvorí jeden didaktický test na základe stanovených kritérií)
dištančná 6 hodín
prezenčná 6 hodín
4.
• Skupinová práca – vzájomné posúdenie a vyhodnotenie vytvorených
didaktických testov zameraných na čítanie s porozumením účastníkmi kontinuálneho vzdelávania
5.
• Pilotáž (predtest) vytvoreného didaktického testu a jeho úprava na
základe pilotáže
dištančná 6 hodín
6.
• Vyhodnotenie vytvoreného didaktického testu prostredníctvom
tabuľkového procesora Excel
prezenčná 6 hodín
Spolu
48 / 12 hodín
Rozsah vzdelávacieho programu: 60 hodín (48 h prezenčne, 12 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 12 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- učiteľ
podkategórie:
- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné
vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
- učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
kariérové stupne: samostatný PZ, PZ s I. atestáciou, PZ s II. atestáciou
59
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
vyučovací predmet:
- vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia – slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky
- Matematika a práca s informáciami – matematika, informatika
- Človek a príroda – fyzika, chémia, biológia
- Človek a spoločnosť – dejepis, geografia, občianska náuka
- Človek a hodnoty – etická výchova, náboženská výchova
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady učiteľa druhého stupňa
základnej školy, alebo učiteľa strednej školy, alebo učiteľa pre kontinuálne vzdelávanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.
z. v znení neskorších predpisov. Na kontinuálne vzdelávanie alebo vykonanie skúšky na overenie kompetencií podľa § 35 ods. 6
zákona č. 317/2009 Z. z. bude zaradený uchádzač na základe písomnej prihlášky, ktorú zašle poštou. Prihláška musí byť potvrdená vedúcim pracovníkom školy, ktorý svojím podpisom potvrdí správnosť údajov a zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie a podkategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí jeho zaradenie do príslušnej kategórie a podkategórie,
oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca do kontinuálneho vzdelávania posúdi poskytovateľ na základe príslušných dokumentov, ktoré
pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi ako dôkaz preukázania požadovanej kvalifikácie uchádzača.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Absolvent vzdelávania musí mať 80-percentnú účasť na prezenčnej forme kontinuálneho vzdelávania a musí odovzdať vypracované všetky zadania
dištančnej formy vzdelávania.
Zadania dištančnej formy (aj pre záujemcov o overenie profesijných kompe-tencií podľa § 35 ods.6 zákona č. 317/2009 Z. z.):
- vytvorenie didaktického testu zameraného na čítanie s porozumením,
- vytvoreného didaktického testu a jeho úprava na základe pilotáže.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Vzdelávanie sa ukončí prezentáciou vytvoreného a odpilotovaného didaktického testu zameraného na čítanie s porozumením a pohovorom pred
trojčlennou skúšobnou komisiou zostavenou poskytovateľom vzdelávania.
Témy pohovoru (aj pre záujemcov o overenie profesijných kompetencií podľa § 35 ods.6 zákona č. 317/2009 Z. z.):
- Čítanie s porozumením – teória
- Tvorba úloh zameraných na čítanie s porozumením
V prípade, že si pedagogický zamestnanec zvolí formu overenia profesijných kompetencií nadobudnutých výkonom pedagogickej činnosti alebo
sebavzde-lávaním (podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.), stanovujú sa mu tieto požiadavky na ukončenie vzdelávania:
a) odovzdá vypracované všetky zadania dištančnej formy – ich obsah a rozsah, aj inštruktáž k nim bude súčasťou informačného seminára s
lektorom alebo garantom kurzu, pričom súčasťou inštruktáže budú aj pokyny na vypracovanie jedného didaktického testu zameraného na čítanie
s porozumením,
b) odprezentuje vytvorený a odpilotovaný didaktický test zameraný na čítanie s porozumením (pozri bod a) a zároveň absolvuje pohovor pred
trojčlennou skúšobnou komisiou.
Personálne zabezpečenie
Garant: PhDr. Alexandra Húsková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s 2. atestáciou s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra
Lektori: učitelia pre kontinuálne vzdelávanie, ktorí absolvujú kontinuálne vzdelávanie zamerané na čítanie s porozumením v rozsahu najmenej 60
hodín, vysokoškolskí učitelia s lektorskými skúsenosťami v danej problematike, uči-telia s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra s najmenej 6-ročnou
odbornou praxou a ktorí absolvujú kontinuálne vzdelávanie zamerané na čítanie s porozumením v rozsahu najmenej 60 hodín
Návrh počtu kreditov
Rozsah (60 hodín): ............... 12 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 3 kredity
Spolu: ................................... 15 kreditov
60
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Názov vzdelávacieho programu:
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania
Číslo akreditácie: 279/2010-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: inovovať a zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa ŠKD.
Špecifické ciele:
- porozumieť rozsahu a zameraniu výchovy mimo vyučovania,
- rekognoskovať postavenie ŠKD v systéme školských zariadení v zmysle platnej legislatívy,
- špecifikovať formy pedagogického ovplyvňovania voľného času detí,
- orientovať sa v nových prístupoch zážitkovej pedagogiky,
- porozumieť zvláštnostiam učenia vo VMV a prípravy na vyučovanie,
- uplatniť vlastné skúsenosti pri vymedzení obsahového zamerania záujmových útvarov a záujmovej činnosti,
- aplikovať partnerskú komunikáciu v pedagogickej činnosti vychovávateľa ŠKD,
- aplikovať získané zručnosti pri tvorbe vlastných projektov a orientovať sa v celkovej ponuke,
- používať primerané stratégie pri voľbe prístupov k tvoreniu výchovného programu ŠKD,
- vytvoriť a vykonávať výchovný programu ŠKD v zmysle platnej legislatívy,
- analyzovať možnosti zvyšovania flexibility školských zariadení,
- aplikovať získané poznatky a zručnosti do VMV v ŠKD.
Inovovať a zdokonaliť najnovšie progresívne profesijné kompetencie a získať zručnosti v práci vychovávateľa ŠKD. Získať najnovšie informácie o aktuálnom stave v iných zariadeniach s možnosťou konzultovať problémy v rámci komunity vychovávateľov ŠKD z rôznych miest a regiónov. Získať informácie
o riešení problémov v podobných zariadeniach vo vybraných členských štátoch EÚ. Podieľať sa na pozitívnej kvalitatívnej zmene v rámci reformy
slovenského školstva.
Obsah vzdelávacieho programu
Téma
Forma
Časový rozsah
T1: Dimenzie výchovy mimo vyučovania (VMV) – obsah, prostredie,
vzťah:
1. Odlišnosti hodnotového systému modelu sociálnej služby a modelu prezenčná 6 hodín
dištančná 3 hodiny
uspokojujúceho sociálne potreby detí
2. Dôležitosť a význam vzťahov vo výchove
3. Obsah výchovy mimo vyučovania (VMV)
Spolu
9 hodín
Téma
Forma
T2: Podmienky činnosti v školskom klube detí:
1. Postavenie ŠKD v systéme školských zariadení
2. Využívanie sociálnych zručností v jednotlivých aktivitách
a zručnostiach v ŠKD
3. Voľba aktivít (motivácií) pre činnosti v ŠKD
prezenčná 6 hodín
dištančná 3 hodiny
Spolu
Časový rozsah
9 hodín
61
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Téma
Forma
Časový rozsah
T 3: Pedagogické ovplyvňovanie voľného času:
Formulácia základných problémov zhodnocovania a ovplyvňovania
prezenčná 6 hodín
voľného času detí
Precvičenie základných zručností v oblasti didaktických hier, tvorivých dištančná 3 hodiny
hier, súťaží, námetov na vychádzky a ďalších praktických činností
Špecifikácia foriem pedagogického ovplyvňovania voľného času detí
Spolu
9 hodín
Téma
Forma
Časový rozsah
T 4: Nové prístupy v pedagogike voľného času:
1. Výchovné metódy animácie založenej na metódach nedirektívnych –
prezenčná 6 hodín
realizácia autonómie rozhodovania vychovávateľa
dištančná 3 hodiny
2. Metóda intenzívneho prežívania a zážitkov (zážitková pedagogika)
3. Praktická aplikácia zážitkovej pedagogiky do VMV
Spolu
9 hodín
Téma
Forma
T 5: Zvláštnosti v procese učenia vo VMV:
1. Špecifikácia zvláštností prípravy na vyučovanie v ŠKD
2. Príprava na vyučovanie pri rôznych druhoch činnosti
3. Návrh didaktickej hry k precvičeniu učiva
prezenčná 6 hodín
dištančná 3 hodiny
Spolu
Časový rozsah
9 hodín
Téma
Forma
T 6: Záujmové činnosti ako súčasť VMV:
1. Chápanie záujmovej činnosti z hľadiska rozvoja dieťaťa a spoločenských záujmov
2. Špecifikácia existencie trhu so záujmovou činnosťou a jeho vplyv
na ŠKD
3. Praktické uplatnenie vlastných skúseností pri vymedzení
obsahového zamerania záujmových útvarov
prezenčná 6 hodín
dištančná 3 hodiny
Spolu
Časový rozsah
9 hodín
Téma
Forma
T 7: Komunikačné zručnosti vychovávateľa ŠKD:
1. Slovná zásoba podporujúca profesionálnu komunikáciu
vychovávateľa v ŠKD
2. Praktické precvičenie zručností v riešení konfliktov
3. Aplikácia partnerskej komunikácie v pedagogickej činnosti
vychovávateľa ŠKD
prezenčná 6 hodín
dištančná 3 hodiny
Spolu
Časový rozsah
9 hodín
62
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Téma
Forma
T 8: Manažérske zručnosti vychovávateľa ŠKD:
1. Aplikácia základných zručností emocionálnej inteligencie
vychovávateľa ŠKD
2. Pravidlá vyjednávania
3. Tvorba vlastných projektov a orientácia v celkovej ponuke
existujúcich projektov
prezenčná 6 hodín
dištančná 3 hodiny
Spolu
Časový rozsah
9 hodín
Téma
Forma
T 9: Výchovný program pre ŠKD:
1. Špecifikácia kľúčových kompetencií a kompetencie preventívnych
výchovných programov uplatňovaných v ŠKD
2. Evaluácia pri príprave tvorby výchovného programu
prezenčná 6 hodín
dištančná 3 hodiny
Spolu
Časový rozsah
9 hodín
Téma
Forma
T 10: Perspektívy a problémy voľného času detí školského veku,
záverečné prezentácie a pohovory:
1. Možnosti zvyšovania flexibility školských zariadení na zmenu
vnútorných a vonkajších podmienok v škole, meste, regióne
2. Analýza existujúcich štátnych právnych noriem s vplyvom na ŠKD
prezenčná 6 hodín
dištančná 3 hodiny
Spolu
Časový rozsah
9 hodín
Rozsah vzdelávacieho programu: 90 hodín (60 h prezenčne, 30 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: 12 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- vychovávateľ
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávanie
Vyžaduje sa čitateľne a úplne vyplnená písomná prihláška pedagogického zamestnanca – uchádzača o kontinuálne vzdelávanie
(vlastnoručne podpísaná) na predpísanom tlačive s vyjadrením súhlasu zamestnávateľa. Vyžaduje sa súhlas riaditeľa školy, respektíve
školského zariadenia, ktorý svojím vlastnoručným podpisom a pečiatkou potvrdzuje (overuje) správnosť údajov uvedených
v prihláške. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí prihlášku, preukáže uchádzač príslušnosť k
cieľovej skupine dokladmi o absolvovaní vzdelávania, resp. iné relevantné dokumenty poskytovateľovi kontinuálneho vzdelávania. Oprávnenosť
zaradenia posúdi poskytovateľ.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
- najmenej 80% aktívna účasť účastníka kontinuálneho vzdelávania na pre-zenčnom vzdelávaní,
- úspešná záverečná prezentácia so záverečným pohovorom účastníka inovačného vzdelávania pred trojčlennou komisiou.
Záverečná prezentácia a pohovor pred komisiou vzdelávacieho programu „Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania“ je
zameraný na prezentovanie spracovaných úloh v jednotlivých tematických oblastiach vyplývajúcich z cieľového zamerania vzdelávacieho programu
s hlavným dôrazom na tvorbu a praktickú realizáciu výchovného programu ŠKD v zmysle platnej legislatívy.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu:
V zmysle § 7 ods. 3 vyhlášky 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov ukončia účastníci inovačné vzdelávanie záverečnou prezentáciou a záverečným pohovorom pred trojčlennou komisiou. Záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou komisiou sa vykonáva z obsahu tohto inovačného
vzdelávania. O ukončení inovačného vzdelávania sa v zmysle § 40 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkým členmi skúšobnej komisie.
Pedagogickí zamestnanci, ktorí ukončujú vzdelávací program podľa § 35 ods. 6 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií
63
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
získaných výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním), musia splniť všetky požiadavky (okrem prvej) potrebné
na ukončenie vzdelávacieho programu. Poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi po úspešnom ukončení kontinuálneho vzdelávania
osvedčenie.
Personálne zabezpečenie
Garant: Mgr. Gabriela Zábušková
Lektori: pedagogickí zamestnanci Metodicko-pedagogického centra, externí spolupracovníci – riaditelia a zamestnanci CPPPa P, CŠPPa P, KŠÚ, ŠŠI,
učitelia vysokých škôl, vynikajúci pedagogickí a odborní zamestnanci z praxe
Návrh počtu kreditov
Rozsah (90 hodín): ............... 18 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 3 kredity
Spolu: ................................... 21 kreditov
64
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Názov vzdelávacieho programu:
Kvalifikačné štúdium pre majstrov odbornej výchovy na získanie pedagogickej spôsobilosti
Číslo akreditácie: 339/2010-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: kvalifikačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: získať profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie vyučovacieho predmetu odborný výcvik,
tj. vybudovať systém kompetencií v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky odborného výcviku na kvalifikované vykonávanie profesie majstra
odbornej výchovy.
Špecifické ciele:
- poznať, rozumieť základným pedagogickým, psychologickým, didaktickým pojmom,
- integrovať nové teoretické poznatky do pedagogickej praxe,
- prehĺbiť pedagogické a psychologické myslenie o javoch výchovno-vzdelávacej reality v duchu koncepcie tvorivo-humanistickej výchovy,
- samostatne a flexibilne vypracovať pedagogické dokumenty, organizovať vyučovanie a viesť pedagogickú dokumentáciu,
- nadobudnúť pedagogické kompetencie v zmysle prebiehajúcej školskej reformy,
- samostatne a flexibilne sa pripravovať na výchovno-vzdelávací proces,
- kvalifikovane rozhodovať pri vyučovaní a výchove o výbere cieľov, metód a prostriedkov vyučovania a výchovy,
- rozvinúť didaktickú a pedagogickú a sociálnu spôsobilosť prognózovať, realizovať a evalvovať výchovno-vzdelávací proces s ohľadom na konkrétnu výchovnú skupinu a žiaka,
- zvyšovať úroveň vyučovania cez kvalitu vyučovania svojho predmetu,
- byť schopný rozvíjať osobnosť žiakov odborných škôl s dôrazom na životne dôležité kľúčové kompetencie,
- samostatne riešiť aktuálne výchovné situácie a tvorivo uplatňovať‘ individuálny prístup pri ich riešení,
- budovať základy hodnotenia a sebareflexie svojho osobného a profesionálneho správania,
- prehĺbiť étos profesie.
Obsah vzdelávacieho programu
Obsah štúdia bude rozdelený do troch vzdelávacích blokov tak, aby bolo zabezpečené dosiahnutie špecifických cieľov vzdelávania. (učebný plán –
Prí-loha A)
I. blok Základy pedagogiky
Téma
Časový rozsah
Oboznámenie s projektom kvalifikačného vzdelávania – organizácia, realizácia,
podmienky ukončenia vzdelávania
Pedagogika
Pedagogika ako vedná disciplína. Základné pedagogické pojmy.
Teória výchovy. Výchova, pedagogické pôsobenie. Postoje pedagóga k žiakom
Vývin pedagogického myslenia a alternatívne školstvo.
Škola a školská reforma.
Základy sociálnej pedagogiky a prevencia sociálno-patologických javov
Základy špeciálnej pedagogiky
Komunikácia v pedagogickom procese a základy etiky
4 hodiny
Spolu
75 hodín
65
10 hodín
10 hodín
10 hodín
6 hodín
15 hodín
10 hodín
10 hodín
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
II. blok Základy psychológie
Téma
Časový rozsah
Základy všeobecnej a vývinovej psychológie.
Predmet psychológie a odvetvia psychológie. Psychológia učenia a učenia sa.
Vnímanie pamäť a pozornosť pri učení. Vývinové osobitosti mládeže.
Základy pedagogickej psychológie.
Psychologické aspekty didaktických zásad a metód, psychológia výchovy.
Motivácia a výkon, sebareflexia a pedagogický výkon.
Základy psychológie osobnosti.
Vlastnosti osobnosti žiaka a pedagóga a ich vplyv na učenie. Sebareflexia.
Osobnostné, sociálne a odborné kompetencie majstra odbornej výchovy.
Sociálna interakcia v škole a sociálno-psychologické profesijné zručnosti
pedagóga
Základy sociálnej psychológie. Skupina a jednotlivec. Riadenie a vedenie skupiny.
Skupinové normy a disciplína.
Náročné situácie v škole a ich zvládanie. Konflikty, riešenie konfliktov,
vyjednávanie. Stres. Techniky zvládania stresu.
Rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií zameraný na tvorbu atmosféry
v skupine a prácu so skupinou. Sebapoznávanie, reflektovanie životných skúseností. Poznávanie iných, rozširovanie chápania emocionality iných a empatia.
Asertívne / neasertívne správanie a komunikácia, manipulácia. Výchovne
problémové správanie a jeho zvládanie.
10 hodín
Spolu
65 hodín
10 hodín
10 hodín
35 hodín
III. blok Didaktika odborného výcviku
Téma
Časový rozsah
Didaktika a didaktika odborného výcviku a odbornej praxe.
Organizácia vyučovania. Kurikulum, pedagogická dokumentácia.
Všeobecné ciele vzdelávania, špecifické ciele vyučovania, Podmienky vyučovania,
didaktické princípy. Obsah, metódy a formy výučby. Materiálne prostriedky výučby.
Skúšanie a hodnotenie žiakov. Didaktika a metodika. Plánovanie vyučovania.
Príprava na vyučovanie.
Informačno-komunikačné technológie a príprava majstra odbornej výchovy na
vyučovanie.
Pedagogická prax
Náčuvy a výstupy s následným rozborom
Seminár a konzultácie ku koncipovaniu seminárnej práce, vlastného didaktického
projektu, záverečnej práce.
30 hodín
Spolu
100 hodín
25 hodín
30 hodín
15 hodín
240 hodín
Metódy, spôsoby realizácie vzdelávania:
Pri realizácii vzdelávacieho programu budú využité prednášky, cvičenia, semináre, tvorivé dielne, zážitkové a interaktívne
metódy vyučovania. Cvičenia budú realizované v skupinách nasledovne: Komunikácia v pedagogickom procese a základy
etiky: max. 20 členov v skupine. Sociálna interakcia v škole a sociálno-psychologické profesijné zručnosti pedagóga: max. 20 členov
v skupine. Pedagogická prax: náčuvová: max. 5 členov v skupine, výstupová: individuálne.
Rozsah vzdelávacieho programu: 240 hodín (26 h prezenčne, 4 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 36 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- majster odbornej výchovy
kariérová pozícia: bez obmedzenia
kariérový stupeň: bez obmedzenia
66
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a riadne vyplnená prihláška na kontinuálne vzdelávanie, v ktorej
riaditeľ školy potvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom
pomere, alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie
pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
V tomto prípade overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Požiadavky na absolventa:
- minimálna 80 % účasť z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania,
- vypracovanie a odovzdanie seminárnej práce k obsahu vzdelávania v prvom ročníku,
- odovzdanie záverečnej písomnej práce v termíne stanovenom vzdelávacou organizáciou.
Vzdelávanie sa končí obhajobou záverečnej práce a skúškou pred päťčlennou skúšobnou komisiou. Záverečné písomné práce v rozsahu 20 strán až
25 strán budú zamerané na samostatné spracovanie konkrétnych výchovných, didaktických, metodických problémov. Autor bude preukazovať vlastné
pedagogické skúsenosti a poznatky získané z pedagogiky, psychológie a didaktiky odborného výcviku. Podmienkou prijatia záverečnej práce na obhajobu
je kladný posudok dvoch recenzentov záverečnej práce.
Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie
Záverečnou skúškou sa rozumie ústne preskúšanie vyžrebovanej témy z pe-dagogiky, psychológie a didaktiky odborného výcviku v rozsahu akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania kvalifikačného štúdia pre majstrov odbornej výchovy. O absolvovaní vzdelávania vydá vzdelávacia organizácia osvedčenie.
Personálne zabezpečenie
Garant: Dr. Ing. Katarína Tináková
Lektori: vysokoškolskí učitelia, učitelia pre kontinuálne vzdelávanie, pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení s praxou v odbore
a externí spolupracovníci z neziskových organizácií a občianskych združení zaoberajúcich sa problematikou.
Počet kreditov
Za absolvovanie tohto kvalifikačného vzdelávania sa kredity nepriznávajú.
67
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Názov vzdelávacieho programu:
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení
Číslo akreditácie: 496/2011-KV
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné vzdelávanie
Forma kontinuálneho vzdelávania: kombinovaná
Ciele vzdelávacieho programu
Hlavný cieľ: inovovať, rozvíjať a zdokonaľovať štandardné, profesijné a odborné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa
školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia.
Špecifické ciele:
- rozvíjať schopnosť uplatňovania všeobecne záväzných legislatívnych predpisov v rámci svojho pôsobenia v školskom výchovno-vzdelávacom
zariadení,
- orientovať sa vo všeobecne platnej legislatíve v školstve,
- poznať legislatívu platnú pre školské zariadenie,
- rozvíjať komunikačné schopnosti a spôsobilosti,
- urobiť si autoreflexiu úrovne vlastných komunikačných zručností a schopností,
- získať informácie o nových komunikačných zručnostiach,
- rozvíjať schopnosť plánovať, projektovať, stanovovať ciele a obsah výchovno-vzdelávacích aktivít,
- inovovať schopnosť výberu a realizácie foriem a metód výchovno-vzdelávacích aktivít,
- rozvíjať schopnosť hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacích aktivít,
- ujasniť si základné pojmy humanistickej výchovy mimo vyučovania,
- orientovať sa v metódach a formách práce,
- vedieť vytyčovať špecifické výchovno-vzdelávacie ciele,
- inovovať schopnosť vytvárať pozitívnu klímu sociálnej skupiny,
- inovovať schopnosť ovplyvňovať personálny rozvoj dieťaťa, žiaka,
- inovovať schopnosť rozvíjať sociálne zručnosti a postoje dieťaťa, žiaka,
- inovovať schopnosť riadenia edukačného procesu.
Obsah vzdelávacieho programu
Súčasťou vzdelávacích modulov sú prezentácie účastníkov. Cieľom prezentácií je ukážka aplikácie získaných poznatkov na vzdelávaní v práci s deťmi
/ žiak-mi v ŚZ.
Počet prezentácií: 2 (okrem záverečnej), z 3. vzdelávacieho modulu – 1 prezentácia,
zo 4. vzdelávacieho modulu – 1 prezentácia.
Príprava prezentácií bude realizovaná v rámci dištančného vzdelávania.
Učebná osnova vzdelávacieho programu
68
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Vzdelávací modul Témy vzdelávacieho programu
Časový
rozsah
1.Legislatíva
8 hodín
• Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia v zmysle
prezenčne
legislatívnych predpisov:
• zákon č. 245/2008
• zákon č. 596/2003
• zákon č. 317/2009
• vyhláška č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom
stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom
hospodárstve a stredisku odbornej praxe
• vyhláška č. 236/2009 o školskom internáte
• pedagogická dokumentácia v školských zariadeniach
2.Rozvoj
komunikačných
zručností
• Verbálna a neverbálna komunikácia
• Zásady verbálnej komunikácie
• Zásady a techniky kladenia otázok
• Spätná väzba (Johariho okno)
• Techniky aktívneho počúvania, ,,Ja Výrok“
• SPIN metóda
• Komunikácia s plénom poslucháčov
• Transakčná analýza, egogram
• Aktivity k témam
16 hodín
prezenčne
3.Obsahová reforma
výchovno- vzdelávacej činnosti
• Model tvorivo-humanistickej výchovy v ŠZ, prvky tvorivohumanistickej výchovy, aktivity k téme
• Koncepcia neformálneho vzdelávania – základné princípy,
metódy, zásady
• Rozvoj emocionálnej inteligencie dieťaťa/žiaka
• Techniky rozvíjania EQ, aktivity k téme
• Humanistické hodnotenie dieťaťa/žiaka, aktivity k téme
• Výchova k tolerancii, aktivity k téme
Dištančná časť: príprava prezentácie na tému humanistickotvorivej výchovy – spracovaná ukážka výchovno-vzdelávacej
činnosti.
• Výchova k tvorivosti, aktivity k téme
• Rozvoj zručnosti dieťaťa/žiaka komunikovať v konflikte,
aktivity k téme
• Alternatívna metóda riešenia školských konfliktov (mediácia
školských konfliktov), aktivity k téme
Prezentácia spracovaných výstupov účastníkov
32 hodín
prezenčne
Vzdelávací modul Témy vzdelávacieho programu
4.Inovácia didaktiky
výchovy mimo
vyučovania
• Základné pojmy vo výchove mimo vyučovania
• Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti, metódy, formy,
prostriedky práce vychovávateľa, výber metód, foriem
a prostriedkov, vzájomné kombinácie
• Tvorba výchovného programu ŠZ, výchovný plán, plán
výchovno-vzdelávacej činnosti v heterogénnom oddelení
alebo v skupine, výchovné štandardy, korekcie výchovného
programu
Dištančná časť: príprava prezentácie výchovného programu
svojho školského zariadenia
• Špecifické výchovno-vzdelávacie ciele
• Taxonómia cieľov
• Vytyčovanie špecifických cieľov v nadväznosti na výchovné
osnovy
Prezentácia spracovaných výchovných programov svojho
školského zariadenia
69
5 hodín
dištančne
Časový
rozsah
24 hodín
prezenčne
5 hodín
dištančne
PRIEREZOVÉ TÉMY, ŠKOLSKÉ ZARIADENIA A MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Rozsah vzdelávacieho programu: 90 hodín (80 h prezenčne, 10 h dištančne)
Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 12 mesiacov
Cieľová skupina vzdelávacieho programu
kategória PZ:
- vychovávateľ
kariérový stupeň:
- samostatný pedagogický zamestnanec,
- pedagogický zamestnanec s I. atestáciou,
- pedagogický zamestnanec s II. atestáciou
Podmienky na zaradenie uchádzačov do kontinuálneho vzdelávania
Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu vychovávateľ, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady vychovávateľa v súlade s vyhláškou
MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov: Uchádzač bude za-radený do vzdelávacieho programu na základe písomnej prihlášky. Riaditeľ
školy alebo školského zariadenia (ďalej len ŠZ) v prihláške potvrdzuje zara-denie vychovávateľa do kategórie, kariérového stupňa, kariérovej pozície.
Ak vychovávateľ nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy, ŠZ nepotvrdí prihlášku vychovávateľa podľa predchádzajúceho odseku, predkladá
uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine. Oprávnenosť zaradenia posúdi poskytovateľ
vzdelávania.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
Predpokladom ukončenia vzdelávacieho programu je:
- absolvovanie minimálne 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
- spracovanie prezentácií z 3. a 4. vzdelávacieho modulu,
- úspešná záverečná prezentácia a záverečný pohovor pred trojčlennou komisiou.
Pedagogickí zamestnanci, ktorí ukončujú vzdelávací program podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. (overenie profesijných kompetencií získaných výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním), musia splniť všetky požiadavky (okrem prvej) potrebné na
ukončenie vzdelávacieho programu.
Spôsob ukončovania vzdelávacieho programu
Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou z vybranej tematickej oblasti výchovy a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou,
ktorú vymenuje štatutárny orgán poskytovateľa
Tematické okruhy pohovoru vychádzajú z obsahu vzdelávacích modulov konkretizované na vlastné školské zariadenie:
1. vzdelávací modul: Legislatíva
2. vzdelávací modul: Rozvoj komunikačných zručností
3. vzdelávací modul: Obsahová reforma výchovno-vzdelávacej činnosti
4. vzdelávací modul: Inovácia didaktiky výchovy mimo vyučovania
Personálne zabezpečenie
Garant: Mgr. Marta Šidlíková, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie s 2. ates-táciou
Lektori: vysokoškolskí učitelia a učitelia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpok-lady učiteľa pre kontinuálne vzdelávanie
Návrh počtu kreditov
Rozsah (90 hodín): ............... 18 kreditov
Spôsob ukončenia: ............... 3 kredity
Spolu: ................................... 21 kreditov
70
719/2012-KV
720/2012-KV
721/2012-KV
Prierezové témy v predmete
náboženstvo/náboženská výchova nižšieho
14. sekundárneho vzdelávania
aktualizačné
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
inovačné
inovačné
inovačné
inovačné
inovačné
špecializačné
Súčasné trendy vo výučbe prierezového
učiva ochrany života a zdravia v základnej
15. škole a strednej škole ISCED 1,2,3
Rozvíjanie kompetencií žiakov
16. diferenciáciou úloh a činností
71
Vzdelávanie v oblasti (ISCED 1) v kontexte
17. so školským vzdelávacím programom
Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj
18. osobnosti dieťaťa
19. Mechatronika
Umelecký prednes v systéme školských
20. súťaží
21. Výučba geografie na ZŠ a SŠ trochu inak
Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania
zameriavaného na rozvoj hudobnotvorivých schopností žiakov základnej
22. umeleckej školy a základnej školy
23. Obchodné právo
24. Kariérový poradca - učiteľ
732/2012-KV
734/2012-KV
735/2012-KV
726/2012-KV
727/2012-KV
724/2012-KV
725/2012-KV
723/2012-KV
722/2012-KV
718/2012-KV
716/2012-KV
717/2012-KV
714/2012-KV
715/2012-KV
aktualizačné
8.
9.
713/2012-KV
Intervenčné stratégie a techniky riešenia
13. výchovných problémov
inovačné
inovačné
Geografia v medzipredmetových vzťahoch
a súvislostiach
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie
7.
698/2012-KV
699/2012-KV
aktualizačné
inovačné
Spotrebiteľská výchova: " Vychovávame
aktívnych a uvedomelých spotrebiteľov"
5.
6.
697/2012-KV
Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej
12. praxi
inovačné
inovačné
Premena školy: Cesta od tradičného
vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov"
Učebnica ako textová pomôcka žiaka
4.
inovačné
aktualizačné
inovačné
Začíname učiť v projektoch v primárnom
vzdelávaní
696/2012-KV
60
100
110
90
60
110
60
90
30
40
50
30
30
20
60
60
110
60
20
90
60
90
Číslo
Počet
rozhodnutia hodín
30
694/2012-KV
40
695/2012-KV
Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov v
10. predmete slovenský jazyk a literatúra
11. Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede
inovačné
Postavenie geografie v školskom
vzdelávacom programe
Druh
aktualizačné
aktualizačné
3.
P.č.
Názov
1. Prevencia kriminality
2. Aktivizujúce didaktické metódy v biológii
Spotrebiteľská
výchova:
" Vychovávame
Interaktívna tabuľa
vo výchovnoaktívnych
a uvedomelých
spotrebiteľov"
vzdelávacej
činnosti materskej
školy
Geografia
v
medzipredmetových
vzťahoch
Niektoré interaktívne metódy efektívneho
aučenia
súvislostiach
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie
Integrácia obsahového
a jazykového
Inovatívne
spôsoby hodnotenia
žiakov v
vzdelávania
(CLIL) vojazyk
vyučovaní
anglického
predmete
slovenský
a literatúra
jazyka a rozvoj pozitívnej klímy v triede
Tvorba
Aktívne
učenie
sa žiakovvmetódou
CLIL
Dieťa
a žiak
s autizmom
pedagogickej
Premena
školy: Cesta
od tradičného
téma v materskej
škole
vyučovania
k aktívnemu
učeniu satéma
žiakov"
Mediálna výchova
ako prierezová
v
Učebnica
textová pomôcka žiaka
materskejako
škole
Líderstvo vučiť
škole
Začíname
v projektoch v primárnom
vzdelávaní
Environmentálna výchova ako prierezová
Postavenie
geografie v školskom
náboženstvo/náboženská
výchovy
vzdelávacom
programe
primárneho vzdelávania
Názov
Prevencia
kriminality zadaní z biológie
Príprava maturitných
Aktivizujúce
didaktické
metódy v biológii
Prierezové témy
v predmete
719/2012-KV
754/2012-KV
755/2012-KV
720/2012-KV
761/2012-KV
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
Práca so špecifickými cieľmi v predmete
45. náboženstvo/náboženská výchova
777/2012-KV
732/2012-KV
775/2012-KV
734/2012-KV
735/2012-KV
776/2012-KV
774/2012-KV
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
inovačné
špecializačné
aktualizačné
726/2012-KV
773/2012-KV
727/2012-KV
inovačné
aktualizačné
inovačné
Umelecký
prednes
v systéme
školských
Pedagogické
možnosti
znižovania
agresivity
20.
41. súťaží
detí v školskom veku
21. Výučba
geografie
na ZŠ
a SŠ trochu inak vo
Ako uplatniť
princípy
geštaltpedagogiky
42. Tvorba
výučbe acudzích
jazykov
hodnotenie
projektu vyučovania
zameriavaného
na rozvoj
hudobnoAktivizujúce a hrové
metódy
vo výučbe
tvorivých
žiakovmladšieho
základnej
anglickéhoschopností
jazyka u žiakov
22.
školy a základnej školy
43. umeleckej
školského veku
23. Obchodné
Student-ledprávo
Conference (Nová metóda
24.
poradca
- učiteľ
44. Kariérový
sebahodnotenia
v praxi)
724/2012-KV
725/2012-KV
771/2012-KV
723/2012-KV
763/2012-KV
722/2012-KV
762/2012-KV
721/2012-KV
718/2012-KV
753/2012-KV
716/2012-KV
751/2012-KV
717/2012-KV
752/2012-KV
714/2012-KV
750/2012-KV
715/2012-KV
713/2012-KV
749/2012-KV
747/2012-KV
698/2012-KV
699/2012-KV
748/2012-KV
696/2012-KV
744/2012-KV
746/2012-KV
697/2012-KV
40
110
30
60
100
20
60
20
90
30
60
110
90
40
60
30
40
20
50
90
30
60
60
50
20
90
30
40
110
90
60
60
60
20
20
90
60
60
40
90
Číslo
Počet
rozhodnutia hodín
30
694/2012-KV
736/2012-KV
40
695/2012-KV
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
inovačné
inovačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
Druh
aktualizačné
aktualizačné
učiva
ochrany
života zamerané
a zdravia vna
základnej
Pohybové
programy
15. škole
a strednej
škole pre
ISCED
1,2,3 žiakov aktualizačné
regeneračné
cvišenia
intaktných
Rozvíjanie
a žiakov sokompetencií
zdravotnýmižiakov
poruchami a
16.
aktualizačné
38. diferenciáciou
oslabeniami úloh a činností
inovačné
Vzdelávanie
v oblasti (ISCED
v kontexte
Práca s interaktívnou
tabuľou1)QOMO
a
17.
školskýmFlow
vzdelávacím
inovačné
39. so
softvérom
Works programom
aktualizačné
Vplyv
sociálneho
prostredia
na
rozvoj
Geštaltpedagogika a poradenstvo I 18. osobnosti
dieťaťa
inovačné
interaktívna
pedagogika v predmete
19.
inovačné
40. Mechatronika
náboženstvo/náboženská výchova
Žiacke projekty v geografii alebo vo
12. praxi
34. Intervenčné
vlastivede stratégie a techniky riešenia
13. výchovných
Nové normyproblémov
STN, EN a ISO v technickom
35. Prierezové
kreslení pretémy
strojárov
v predmete
36. náboženstvo/náboženská
Ako učiť sloh
výchova nižšieho
14. sekundárneho
vzdelávania
Rozvoj prírodovednej
gramotnosti v
37. Súčasné
základnejtrendy
škole vo výučbe prierezového
10.
32.
11.
33.
8.
31.
9.
7.
30.
28.
5.
6.
29.
3.
26.
27.
4.
P.č.
1.
25.
2.
VZDELÁVACIE PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA AKREDITOVANÉ V MÁJI AŽ V AUGUSTE 2012
72
Ako tvoriť tematické výchovno-vzdelávacie
64. plány vo fyzike
22.
62.
23.
osobnosti
24. Program
Kariérovýrozvoja
poradca
- učiteľ žiaka so
63. zameraním na drogovú prevenciu
20.
21.
60.
61.
18.
58.
19.
59.
17.
57.
16.
15.
56.
55.
Súčasné jazyk
trendy
vo výučbe prierezového
Rómsky
v edukácii
učiva ochrany života a zdravia v základnej
Školský vzdelávací program a plánovanie v
škole a strednej škole ISCED 1,2,3
materskej škole
Rozvíjanie kompetencií žiakov
Učebné
plány, učebné
osnovy a tematické
diferenciáciou
úloh a činností
výchovno-vzdelávacie plány v rámci
Vzdelávanie v oblasti (ISCED 1) v kontexte
školského vzdelávacieho programu v
so školským vzdelávacím programom
primárnom vzdelávaní
Vplyv sociálneho prostredia na rozvoj
Riešenie
situácií v školách a
osobnostikonfliktných
dieťaťa
školských zariadeniach
Mechatronika
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka
Umelecký prednes v systéme školských
Rozvoj
súťaží čitateľskej gramotnosti na
základných
školáchnas ZŠ
vyučovacím
jazykom
Výučba geografie
a SŠ trochu
inak
maďarským
Tvorba
a
hodnotenie
projektu
vyučovania
Informačná bezpečnosť v škole
zameriavaného na rozvoj hudobnoInovácie
využívaní žiakov
Programu
rozvoja
tvorivýchvo
schopností
základnej
osobnosti
zameraním
na drogovú
umeleckejžiaka
školyso
a základnej
školy
prevenciu
Obchodné právo
Dieťa a žiakna
s autizmom
51. holokauste
Slovenskuv pedagogickej
12. Ochrana
praxi
52.
života a zdravia
Intervenčné stratégie a techniky riešenia
Zvládanie záťaží v školskom prostredí 13. výchovných problémov
rozvoj relaxačných zručností
Prierezové témyzamestnanca
v predmete
53. pedagogického
náboženstvo/náboženská
nižšieho
Tvorba maturitných zadanívýchova
z geografie
na
14. sekundárneho vzdelávania
54.
základe kľúčových kompetencií
Názov
Prevencia
kriminality
Pohybové programy zamerané na
Aktivizujúce didaktické
metódy v biológii
regeneračné
cvičenia v primárnom
vzdelávaní
Postavenie geografie v školskom
vzdelávacom programe
Elektronická databáza školy v práci
Začíname učiť vaprojektoch
primárnom
pedagogického
odbornéhov zamestnanca
4. Časť
vzdelávaní
1. Tvorba dokumentácie o žiakoch s
Premena školy:
Cesta od tradičného
pomocou
elektronického
registra v
5. inovačnom
vyučovania systéme
k aktívnemu
47.
školyučeniu sa žiakov"
6. Duchovná
Učebnica ako
textová pomôcka žiaka
48.
scéna
Spotrebiteľská
výchova:
" Vychovávame
Dane
vo vyučovaní
odborných
7. ekonomických
aktívnych a uvedomelých
49.
predmetovspotrebiteľov"
na SŠ
Geografia v medzipredmetových vzťahoch
Metodika tvorby individuálnych výchovno8. a súvislostiach
vzdelávacích programov pre žiakov so
9. Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
Inovatívne vspôsoby
hodnotenia
žiakov v
potrebami
primárnom
a sekundárnom
10. vzdelávaní
predmete slovenský jazyk a literatúra
50.
11. Vybrané
Tvorba a aspekty
rozvoj pozitívnej
v triedeo
a metódyklímy
vzdelávania
P.č.
1.
2.
46.
3.
716/2012-KV
783/2012-KV
717/2012-KV
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
inovačné
špecializačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
824/2012-KV
732/2012-KV
816/2012-KV
734/2012-KV
735/2012-KV
817/2012-KV
726/2012-KV
727/2012-KV
811/2012-KV
812/2012-KV
724/2012-KV
808/2012-KV
725/2012-KV
810/2012-KV
723/2012-KV
807/2012_KV
722/2012-KV
721/2012-KV
802/2012-KV
720/2012-KV
800/2012-KV
801/2012-KV
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
799/2012-KV
aktualizačné
719/2012-KV
714/2012-KV
715/2012-KV
inovačné
inovačné
aktualizačné
713/2012-KV
782/2012-KV
inovačné
792/2012-KV
718/2012-KV
798/2012-KV
698/2012-KV
780/2012-KV
699/2012-KV
781/2012-KV
inovačné
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
697/2012-KV
50
110
90
60
100
60
30
90
20
60
60
20
110
60
90
20
30
40
50
90
50
40
20
30
90
30
60
20
50
60
60
110
60
50
20
40
20
90
60
Číslo
Počet
rozhodnutia hodín
30
694/2012-KV
40
695/2012-KV
90
779/2012-KV
90
696/2012-KV
inovačné
Druh
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
82.
83.
22.
23.
18.
79.
19.
80.
20.
21.
81.
17.
16.
78.
15.
77.
76.
75.
14.
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
Detské
vo výchove
mimo
Tvorba divadlo
a hodnotenie
projektu
vyučovania
vyučovania
zameriavaného na rozvoj hudobnotvorivých
schopností
žiakov
základnej
Nové
trendy
vo výučbe
geografie
umeleckej školy a základnej školy
Obchodné právo
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
funkčné
inovačné
inovačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
inovačné
inovačné
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
inovačné
880/201-KV
882/2012-kV
732/2012-KV
734/2012-KV
724/2012-KV
851/2012-KV
725/2012-KV
857/2012-KV
726/2012-KV
727/2012-KV
858/2012-KV
723/2012-KV
722/2012-KV
850/2012-KV
721/2012-KV
849/2010-KV
848/2012-KV
843/2012-KV
720/2012-KV
719/2012-KV
842/2012-KV
718/2012-KV
841/2012-KV
716/2012-KV
840/2012-KV
717/2012-KV
714/2012-KV
839/2012-KV
715/2012-KV
inovačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
aktualizačné
aktualizačné
836/2012-KV
713/2012-KV
838/2012-KV
698/2012-KV
699/2012-KV
828/2012-KV
697/2012-KV
827/2012-KV
696/2012-KV
826/2012_KV
60
100
20
110
60
90
60
90
60
60
110
90
30
25
40
110
60
30
50
30
60
30
110
60
40
20
110
50
60
20
60
20
90
40
20
60
90
Číslo
Počet
rozhodnutia hodín
30
694/2012-KV
30
40
695/2012-KV
825/2012-KV
aktualizačné
inovačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
aktualizačné
inovačné
inovačné
Druh
aktualizačné
aktualizačné
Prierezovémetódy
témy v predmete
Špecifické
a formy práce so žiakmi
náboženstvo/náboženská
výchova
nižšieho
zo špeciálne znevýhodneného
prostredia
sekundárneho vzdelávania
Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich
Súčasné trendy vo výučbe prierezového
vychovávateľov
učiva ochrany života a zdravia v základnej
Inovujeme vyučovanie anglického jazyka na
škole a strednej škole ISCED 1,2,3
prvom stupni základnej školy
Rozvíjanie kompetencií žiakov
Orientácia
v priestore
a priestorová
diferenciáciou
úloh a činností
predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní
Vzdelávanie v oblasti (ISCED 1) v kontexte
Prvky
zdravotnej telesnej výchovy ako
so školským vzdelávacím programom
náplň voľného času detí a žiakov v
Vplyv sociálneho
prostredia na rozvoj
školských
výchovno-vzdelávacích
osobnosti dieťaťa
zariadeniach
Mechatronika
Kreativizácia
osobnosti
učiteľaškolských
Umelecký prednes
v systéme
súťaží programu ACD/ChemSketch v
Využitie
Výučba
geografie
na ZŠ a SŠ trochu inak
práci
učiteľa
chémie
Spotrebiteľská
výchova: " Vychovávame
69. Tanečná
príprava
7. Využitie
aktívnychExcelu
a uvedomelých
spotrebiteľov"
70.
v matematike
Geografia vnáuka
medzipredmetových
vzťahoch
Občianska
v školskom vzdelávacom
8. programe
a súvislostiach
71.
- ISCED 2
9. Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie
Implementácia rozširujúceho učiva
Inovatívnevýchovy
spôsobyv hodnotenia
žiakov v
výtvarnej
školách s vyučovacím
10.
predmete
slovenský
jazyk
a
literatúra
72. jazykom maďarským
11. Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede
Metódy a formy práce podporujúce kritické
Dieťa a žiak
s autizmom
v pedagogickej
myslenie
u žiakov
zo sociálne
12.
praxi
73. znevýhodneného prostredia
Intervenčné
stratégie a techniky riešenia
Prevencia
sociálno-patologických
javov v
13. práci
výchovných
problémov
74.
pedagogického
asistenta
Postavenie grafické
geografieprogramy
v školskom
Počítačové
a ich využitie
3. vvzdelávacom
66.
edukačnýchprograme
procesoch výtvarnej výchovy
Začíname
učiť v projektoch
v primárnom
Rozvoj
produktívnych
jazykových
4. kompetencií
vzdelávaní žiaka a ich hodnotenie
67.
Premena školy: prvkov
Cesta od
tradičného
Implementácia
Montessori
5. pedagogiky
vyučovania kv aktívnemu
učeniu
rámci školského sa žiakov"
6.
Učebnica
ako
pomôcka žiaka
68. vzdelávaciehotextová
programu
P.č.
Názov
1. Skupinové
Prevencia kriminality
vyučovanie vo výučbe cudzích
2. jazykov
Aktivizujúce didaktické metódy v biológii
65.
VZDELÁVACIE PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA AKREDITOVANÉ V MÁJI AŽ V AUGUSTE 2012
Download

Untitled - Ďalšie vzdelávanie učiteľov