Ponuka akreditovaného kontinuálneho vzdelávania
Číslo akreditácie: 138/2010- KV zo dňa 7.6.2010
Poskytovateľ kontinuálneho
vzdelávania
Garant vzdelávacieho
programu
Kontakt:
mail
telefón
Identifikačné číslo
poskytovateľa
IČO
Názov vzdelávacieho
programu kontinuálneho
vzdelávania
Druh kontinuálneho
vzdelávania
Forma kontinuálneho
vzdelávania
Ciele vzdelávacieho
programu
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka
Šintava, 925 51 Šintava, Mierové nám. 10
PaedDr. Martin Bodis, PhD.
925 51 Šintava, Mierové nám. 10
[email protected];
031 789 2434; 0948 446 333
37840517
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne
aktualizačné
prezenčná
Prehĺbiť a rozšíriť odborné
pedagogických zamestnancov
vzdelávania.
vedomosti
v súlade
a zručnosti
s inováciou
Obsah vzdelávacieho
programu
Modul 1: Reformy vzdelávania v zahraničí z hľadiska
reformy cieľov, obsahu, stratégií, vyučovacích
metód a prostriedkov
Modul 2: Alternatívne formy a inovačné metódy
vzdelávania. Projektové vyučovanie
Modul 3: Využitie IKT vo vyučovacom procese.
Elektronické publikácie pre jednotlivé vyučujúce
predmety. Práca v interaktívnom SW prostredí
Modul 4: Využitie počítačových učební pre inovatívny
spôsobov výučby, nástroje učiteľa pri zdieľaní a
riadení viacerých žiackych PC
Modul 5: Multikultúrna, Regionálna výchova
a Vlastenecká výchova ako prierezové témy
v ŠkVP (História Veľkej Moravy a postava kráľa
Svätopluka)
Rozsah vzdelávacieho
programu
Špecifické ciele programu
kontinuálneho vzdelávania
60 hodín
1. Modul:
Oboznámiť sa s rôznymi reformnými snahami v oblasti
výchovy a vzdelávania žiakov na školách, so štátnym
smerovaním dané legislatívou..
Analyzovať reformné kroky v iných štátoch a porovnať ich
s reformnými krokmi v rámci nášho školského systému
z hľadiska cieľov, obsahu a edukačných prostriedkov. .
2. Modul:
1
Oboznámiť sa a prehĺbiť si vedomosti z oblasti
alternatívnych škôl a inovačných metód vyučovania, zvlášť
projektové vyučovanie..
3. Modul:
Inovácia vyučovacích stratégií a zavádzanie IKT do
vyučovania podporujúceho kľúčové kompetencie žiakov
a pripravujúceho žiakov pre informačnú spoločnosť.
4. Modul:
Naučiť sa využívať školské softvéry vo výučbe cudzích
jazykov a naučiť sa pracovať v intranetovom prostredí.
5. Modul:
Plánovať a realizovať prierezové témy multikultúrna
výchova, regionálna a vlastenecká výchova v rôznych
vyučovacích predmetoch s ťažiskom na profilovanie školy.
Názov kategórie,
podkategórie,
kariérovej pozície,
vyučovacieho predmetu
Spôsob ukončovania
vzdelávacieho programu
Učitelia pre predprimárne vzdelávanie (učitelia materských
škôl),
učitelia pre primárne vzdelávanie (učitelia 1. stupňa
základnej školy)
učitelia pre nižšie stredné vzdelávanie (učitelia 2. stupňa
základnej školy) všeobecno –vzdelávacích predmetov
Účastník školenia odovzdá počas vzdelávania inovatívnu
prípravu na vyučovaciu jednotku.
Požiadavky na ukončenie vzdelávacieho programu
80 % účasť na prezenčnom vzdelávaní, úspešné
absolvovanie záverečnej prezentácie v ktorej účastník
odprezentuje prípravu na vyučovaciu jednotku. Záverečné
prezentovanie pred 3-člennou komisiou.
Podmienky pre pedagogických zamestnancov, ktorí
vzdelávací program ukončujú podľa §35 ods.6 zákona
(len skúška bez absolvovania prezenčnej formy):
Úspešné absolvovanie záverečnej prezentácie, v ktorej
preukáže prípravu na vyučovaciu jednotku pred 3-člennou
skúšobnou komisiou.
Počet kreditov
15 kreditov
2
Download

Ponuka: Učit moderne, inovatívne, kreatívne