Logo školy
Názov vzdelávacieho programu: Vychovávame a vzdelávame všetkým, čím sme a čo robíme.
Hlavný výchovno-vzdelávací cieľ školy: Umožniť žiakom získať potrebné zručnosti a vedomosti pre život
a rozvinúť ich individuálne schopnosti nevyhnutné pre rozvoj ich osobnosti a plnohodnotný život.
Školský vzdelávací program
pre 1. stupeň
pre 2. stupeň
Stupeň vzdelania
ISCED 1
ISCED 2
Dĺžka štúdia:
štyri roky
päť rokov
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
slovenský jazyk
Študijná forma:
denná
denná
Druh školy:
základná
základná
Typ školy:
plnoorganizovaná základná škola
Predkladateľ:
PaedDr. ThLic. Margita Borová
Názov školy:
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla
Adresa
Sihelné 214, 029 46 Sihelné
IČO
37813421
Riaditeľ školy
PaedDr. ThLic. Margita Borová
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Ing. Jarmila Jarošová
Web adresa:
www.czssihelne.edupage.sk
E-mail školy:
[email protected]
Zriaďovateľ:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie,
Adresa
ŠKOLSKÝ ÚRAD, Spišská Kapitula č. 13, 053 04 SPIŠSKÉ PODHRADIE
Kontakty:
PaedDr. Ján Dravecký
Platnosť dokumentu od 01. 09. 2008
Prerokované na pedagogickej rade školy 27.8.2014
Prerokované na rade školy 12. 9. 2014
Schválila riaditeľka školy PaedDr. ThLic. Margita Borová
Podpis riaditeľa
1
Platnosť
Dátum
Revidovanie
Platnosť ŠKVP od 1.9.2008
Revidovanie
25.8.2008
25.8.2009
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.
Učebné osnovy, uč. plán pre 1 a 5.ročník
Učebné osnovy, Učebný plán pre 2 a 6.ročník
Aktualizácia údajov o škole – počet žiakov,
25.8.2010 Učebné osnovy, Učebný plán pre 3 a 7. ročník
Aktualizácia údajov o škole – priestorové podmienky, počet žiakov
23.8.2011 Učebné osnovy, Učebný plán pre 4 a 8. ročník
Aktualizácia údajov o škole – počet žiakov,
27.8. 2012 Učebné osnovy, Učebný plán pre 9. ročník
Aktualizácia údajov o škole – počet žiakov,
26.8.2013
* Bližší popis tvorí prílohu ŠVZP
27.8.2014
Aktualizácia údajov o škole – počet žiakov
25.8.2008
Začiatok reformy školského systému. Žiaci 1. a 5. ročníka sú vzdelávaní podľa štátneho vzdelávacieho
programu. Ostatné ročníky sú vzdelávané podľa platných učebných plánov 398/2001 pre katolícke školy.
Počet žiakov Integrovaní žiaci
1.roč
28
0
2.roč
38
0
3.roč
41
1
4.roč
49
1
5.roč
47
4
6.roč
32
1
7.roč
43
2
8.roč
39
1
9.roč
47
0
Spolu
364
10
Pedagogický zbor tvorí 23 učiteľov, z toho 2 učitelia sú zamestnaní na kratší pracovný čas. Pri škole je
zriadený školský klub detí s 1 oddelením, s počtom žiakov 20.
Priestorové zabezpečenie: škola má 22 učební, 4 odborné učebne. Škola disponuje 1 interaktívnou tabuľou.
Súčasťou školy je telocvičňa a školské ihrisko.
2
25.8.2009
Pokračujúca reforma priniesla zmenu vo vyučovaní:
Žiaci 1, 2,5 a 6. ročníka pokračujú vo vzdelávaní podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED
2.
Žiaci 3,4, 7, 8 a 9. ročníka sa vzdelávali podľa učebných plánov 398/2001 pre katolícke školy.
Počet žiakov Integrovaní žiaci
1.roč
33
0
2.roč
29
0
3.roč
38
2
4.roč
41
1
5.roč
50
1
6.roč
46
3
7.roč
32
1
8.roč
43
2
9.roč
39
1
Spolu
351
11
Pedagogický zbor tvorí 24 učiteľov, z toho 1 učiteľ je zamestnaný na kratší pracovný čas. Pri škole je
zriadený školský klub detí s 1 oddelením, s počtom žiakov 15.
Priestorové zabezpečenie: škola má 22 učební, 4 odborné učebne. Škola zakúpila 2 interaktívne tabule.
Súčasťou školy je telocvičňa a školské ihrisko.
25.8.2010
Žiaci 1, 2,3, 5, 6 a 7. ročníka pokračujú vo vzdelávaní podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1
a ISCED 2.
Žiaci 4, 8 a 9. ročníka sa vzdelávali podľa učebných plánov 398/2001 pre katolícke školy.
Počet žiakov Integrovaní žiaci
1.roč
33
0
2.roč
33
0
3.roč
29
2
4.roč
39
4
5.roč
41
2
6.roč
50
1
7.roč
47
3
8.roč
32
1
9.roč
43
2
Spolu
347
15
Pedagogický zbor tvorí 24 učiteľov, z toho 2 učitelia sú zamestnaní na kratší pracovný čas. Pri škole je
zriadený školský klub detí s 1 oddelením, s počtom žiakov 17.
Priestorové zabezpečenie: škola má 22 učební, 4 odborné učebne. Súčasťou školy je telocvičňa a školské
ihrisko.
3
23.8.2011
Žiaci 1- 8. ročníka pokračujú vo vzdelávaní podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2.
Žiaci 9. ročníka sa vzdelávali podľa učebných plánov 398/2001 pre katolícke školy.
Počet žiakov Integrovaní žiaci
1.roč
42
1
2.roč
33
0
3.roč
33
0
4.roč
29
3
5.roč
39
4
6.roč
42
1
7.roč
49
1
8.roč
47
2
9.roč
33
1
Spolu
347
13
Pedagogický zbor tvorí 24 učiteľov, z toho 2 učitelia sú zamestnaní na kratší pracovný čas. Pri škole je
zriadený školský klub detí s 1 oddelením, s počtom žiakov 15.
Priestorové zabezpečenie: škola má 22 učební, 4 odborné učebne. Škola využíva vo vyučovacom procese 3
interaktívne tabule. Súčasťou školy je telocvičňa a školské ihrisko.
27.8.2012
Žiaci vo všetkých ročníkoch sú vzdelávaní podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2.
Počet žiakov Integrovaní žiaci
1.roč
26
1
2.roč
41
4
3.roč
33
0
4.roč
33
0
5.roč
28
3
6.roč
39
5
7.roč
40
1
8.roč
48
1
9.roč
44
3
Spolu
332
18
Pedagogický zbor tvorí 25 učiteľov, z toho 3 učitelia sú zamestnaní na kratší pracovný čas. Pri škole je
zriadený školský klub detí s 1 oddelením, s počtom žiakov 15.
Priestorové zabezpečenie: škola má 22 učební, 4 odborné učebne. Škola disponuje interaktívnymi tabuľami
v každej kmeňovej triede. Súčasťou školy je telocvičňa a školské ihrisko.
4
26.8.2013
Žiaci vo všetkých ročníkoch sú vzdelávaní podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2.
Trieda
1.ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Žiaci
Chlapci
38
25
41
33
34
27
39
41
48
326
16
18
26
18
16
16
22
24
20
176
dievčatá
22
7
15
15
18
11
17
17
28
150
Pedagogický zbor tvorí 25 učiteľov, z toho 4 učitelia sú zamestnaní na kratší pracovný čas. Pri škole je
zriadený školský klub detí s 1 oddelením, s počtom žiakov 15.
Priestorové zabezpečenie: škola má 22 učební, 5 odborných učební. V škole pribudlo chemické
laboratórium. Škola disponuje interaktívnymi tabuľami v každej kmeňovej triede. Súčasťou školy je
telocvičňa a školské ihrisko.
27.8. 2014
Žiaci vo všetkých ročníkoch sú vzdeláaí podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a ISCED 2.
Trieda
1.ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Žiaci
Chlapci
24
38
26
42
33
32
27
39
41
302
12
16
19
26
18
15
16
22
24
168
dievčatá
12
22
7
16
15
17
11
17
17
134
Pedagogický zbor tvorí 23 učiteľov, 1 vychovávateľka a 1 asistentka. Na kratší pracovný čas je zamestnaný
1 učiteľ. Pri škole je zriadený školský klub detí s 1 oddelením s počtom žiakov 15.
Priestorové zabezpečenie: škola má 21 učební, 6 odborných učební. V škole pribudlo chemické
laboratórium. Škola disponuje interaktívnymi tabuľami v každej kmeňovej triede. Súčasťou školy je
telocvičňa a školské ihrisko.
5
Obsah
I. Všeobecná charakteristika školy.............................................................................................................................. 7
1. Veľkosť školy ......................................................................................................................................................... 7
2. Charakteristika žiakov............................................................................................................................................. 7
3. Charakteristika pedagogického zboru ..................................................................................................................... 8
4. Organizácia prijímacieho konania .......................................................................................................................... 9
5. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní, ............... 10
6. Dlhodobé projekty ................................................................................................................................................ 10
7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi .............................................................................................................. 11
8. Materiálno–technické a priestorové podmienky školy ......................................................................................... 12
9. Škola ako životný priestor..................................................................................................................................... 13
10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní............................................. 14
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu ............................................................................................ 16
Pedagogický princíp školy ........................................................................................................................................ 16
Strategické ciele: ....................................................................................................................................................... 17
Zameranie školy a stupeň vzdelania ......................................................................................................................... 17
Stupeň vzdelania ....................................................................................................................................................... 17
Ciele výchovy a vzdelávania primárneho vzdelávania ............................................................................................. 18
Profil absolventa 1. stupňa ........................................................................................................................................ 18
Ciele výchovy a vzdelávania nižšieho stredného vzdelania ..................................................................................... 21
Profil absolventa 2. stupňa ........................................................................................................................................ 21
Pedagogické stratégie................................................................................................................................................ 23
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ............................................. 26
Začlenenie prierezových tém .................................................................................................................................... 36
PRIEREZOVÉ TÉMY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ...................................................................................36
PRIEREZOVÉ TÉMY PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE .............................................................................41
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia ............................................................................................................. 60
Hodnotenie práce žiakov........................................................................................................................................... 60
Hodnotenie pedagogických zamestnancov ............................................................................................................... 64
Hodnotenie školy SWOT analýza školy ................................................................................................................... 65
Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov .............................................. 68
Vzdelávacie oblasti ................................................................................................................................................... 69
6
I. Všeobecná charakteristika školy
1. Veľkosť školy
Cirkevná základná škola svätého apoštola Pavla je plnoorganizovaná základná škola so 17 triedami,
v ktorých je priemerne 20 žiakov.
Čo sa týka socio-ekonomického statusu asi 15% žiakov je zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného
prostredia. V škole sa venujeme integrovaným žiakom so ŠVVP a mentálnym postihom.
Trieda
1. A
1. B
2.A
2.B
3.A
4.A.
4.B.
Spolu:
Počet
D CH
žiakov
12 7
5
12 5
7
19 10
9
19 12
7
26 7 19
21 8 13
21 8 13
57 73
130 žiakov
Trieda Počet
žiakov
5. A.
17
5. B.
16
6. A.
15
6. B.
17
7. A.
13
7. B.
14
8. A.
18
8. B.
21
9. A
21
9. B.
20
Spolu: 172 žiakov
D
CH
7 10
8
8
8
7
9
8
5
8
6
8
6 12
11 10
11 10
6 14
77 95
2. Charakteristika žiakov
V školskom roku 2013/2014 navštevuje našu školu 302 žiakov,
-
na 1.stupni 130 žiakov (43,05%),
-
na 2.stupni 174 žiakov (56,95%),
-
122 dievčat (44,37%) a
-
156 chlapcov (55,63%).
Žiaci dochádzajú do školy autobusovou dopravou alebo pešo. V škole prevládajú žiaci, ktorí dosahujú
priemerné vyučovacie výsledky. Prednosťou našich žiakov je ich praktická zručnosť.
Na škole pracuje špeciálny pedagóg, ktorý sa venuje predovšetkým integrovaným žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Pri hodnotení a klasifikácii týchto žiakov dodržiavame
ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 Metodického pokynu č. 22/2011
na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzame z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre
konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu.
Pri škole pracuje školský klub detí s jedným oddelením, ktoré navštevuje 15 žiakov prvého stupňa. ŠKD
poskytuje vhodné podmienky pre vzdelávanie aj šport.
Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečované v obecnej jedálni.
Pre plnohodnotné využívanie voľného času škola ponúka rozmanitú krúžkovú činnosť pod vedením
skúsených pedagógov. Žiaci tak majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti a talent v športových krúžkoch,
recitačnom, žurnalistickom, ...
7
3. Charakteristika pedagogického zboru
Pedagogický zbor tvorí stály kolektív pedagógov (triedni učitelia, výchovný poradca, koordinátor
informatizácie, riaditeľka školy a zástupkyňa RŠ a vychovávateľka školského klubu).
Výchovná poradkyňa pôsobí v oblasti profesijnej orientácie žiakov a výchovnej problematiky. Okrem toho
zabezpečuje činnosti súvisiace s prijímaním žiakov na stredné školy. Spolupracuje s rodičmi, s triednymi
učiteľmi, rieši výchovno-vzdelávacie problémy žiakov. Niektorí učitelia prevzali úlohu koordinátorov
environmentálnej výchovy a prevencie
drogových závislosti či výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
V pôsobnosti školy je školský klub s jedným oddelením.
Pedagógovia skvalitňujú svoju pedagogickú spôsobilosť a zúčastňujú sa rôznych vzdelávacích aktivít.
Naším zámerom je aj naďalej venovať náležitú pozornosť vzdelávaniu učiteľov zamerané na používanie
inovatívnych foriem a metód vo vyučovaní. Budeme podporovať individuálne e-learningové vzdelávanie
učiteľov vo svojom predmete. Škola kladie veľký dôraz na profesionálnu prácu učiteľov a bude im k tomu
vytvárať potrebné zázemie a podmienky.
Významná je aj práca poradných orgánov školy: predmetové komisie a metodické združenie, ktoré sa stali
výborným pomocníkom pri zabezpečovaní úloh školy.
Predmetové komisie:
-
Jazyka komunikácia SJL
-
Jazyk a komunikácia – ANJ, RUJ
-
Matematika a práca s informáciami – MAT, INF
-
Človek a príroda – FYZ, CHEM, BIO
-
Človek a hodnoty – KNB, EV
-
Človek a svet práce
-
Umenie a kultúra
-
Zdravie a pohyb
-
Metodické združenie ročníkov 1 – 4.r a ŠKD
Pedagogickí zamestnanci:
Spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom:
-
preukazujú odborné i didaktické spôsobilosti, ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri výkone
plánovania výučby: spôsobilosť projektovať ciele vzdelávania, obsahového celku, kvalitné
vedomosti o danom odbore, odborné znalosti didakticky prenášajú do vyučovania,
-
vedia organizovať výučbu (motivujú, komunikujú o hodnotových postojoch, usmerňujú myšlienkové
postupy žiakov, poskytujú im spätnú väzbu, udržiavajú neformálnu disciplínu žiakov),
-
priebežne sledujú a hodnotia výučbu (diagnostikujú úroveň vstupnej a výstupnej vzdelanosti,
hodnotia žiacke výkony a sociálne správanie, posudzujú vlastnú činnosť),
-
zaujímajú sa o žiakov, čo je v popredí ich záujmu a aké sú ich priority,
8
-
riadia svoj osobnostný a vzdelanostný sebarozvoj, celoživotné učenie sa v odbore učiteľstva, sú
schopní ako súčasť učiteľského zboru a celkovej učiacej sa a znalostnej organizácie školy
spolupracovať a spoluutvárať vzájomné podporné pracovné prostredie pri pružnom riešení
pracovných problémov.
V školskom roku 2014/2015 pracuje na škole 23 učiteľov, 1 vychovávateľka a 1 asistentka. Z tohto počtu
má 1 pedagóg skrátený úväzok.
Pedagogický zbor je tvorený stabilným kolektívom pedagógov s priemernou dĺžkou praxe 16 rokov.
Na škole pracujú:
6 pedagógovia s 2 atestáciou
4 pedagógovia s 1 atestáciou
13 samostatných zamestnancov
Plán ročného kontinuálneho vzdelávania
Pedagógovia školy sa zapájajú do vzdelávaní ponúkaných Metodicko-pedagogickými centrami, Ústavom
informácií a prognóz školstva, občianskym združením Šintava.EDU. Ide o akreditované aktualizačné
a inovačné vzdelávania. Pedagógovia tak zlepšujú svoje pedagogické schopnosti, zručnosti a vedomosti na
výučbu ich predmetov.
V školskom roku 2014/2015 je stav kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov:
-
3 pedagógovia sú prihlásení na vzdelávanie so zameraním na Telesnú výchovu
-
8 pedagógov je prehlásených na vzdelávanie zamerané na výpočtovú techniku.
-
2 pedagógovia si rozširujú aprobáciu štúdiom Telesnej výchovy pre ročníky 5-12.
Ide o vzdelávania pri ktorých získajú pedagógovia kredity, potrebné pre vykonanie prvej a druhej atestácie.
4. Organizácia prijímacieho konania
Predmetom činnosti CZŠ sv. apoštola Pavla je zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí
a mládeže na úseku základného školstva a vytvárať priaznivé podmienky. Výchovu a vzdelávanie orientovať
v katolíckom duchu. Pri jej realizácii úzko spolupracovať s rodičmi a uznávať ich za prvých vychovávateľov
svojich detí. Na školu prijímať deti predovšetkým z katolíckych rodín. Deti iného vyznania alebo aj bez
vyznania možno prijať, ak sú rodičia a deti uzrozumené s katolíckym zameraním školy a sú ochotní
zúčastňovať sa na jej programe. Zároveň je škola povinná rešpektovať slobodu ich svedomia.
Škola pri prijímaní žiakov neuplatňuje žiadne špeciálne požiadavky. Zákonný zástupca je povinný
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápis sa koná v mesiacoch január
alebo február v súlade so Zákonom 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Deti počas zápisu deklarujú svoje zručnosti a schopnosti. Pred
zápisom sa uskutočňujú spoločné konzultačné stretnutia učiteliek materskej školy a učiteliek 1.ročníka
základnej školy. Na prijímacom konaní sa spolupodieľajú učitelia 1. stupňa základnej školy.
9
O prijatí dieťaťa na školu rozhoduje riaditeľ školy, ktorý sa riadi všeobecne záväznými predpismi
Ministerstva školstva, pokynmi zriaďovateľa a vnútornými predpismi školy.
Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky
podľa § 19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa § 20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca. Na základné
vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. O prijatí dieťaťa na základné
vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné
vzdelávanie začať. Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo
školskú spôsobilosť.
5. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom
vzdelaní,
ISCED 1:primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni
vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
ISCED 2: nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni
vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
6. Dlhodobé projekty
Škola zrealizovala schválené projekty:
Projekt „Chránené pracovisko“
Projekt „Dobrovoľnícke práce“
Projekt „Absolventská prax“
Správaj sa normálne v spolupráci s MP
Projekty žiakov
Názov projektu
Krátka charakteristika projektu
Patrón triedy
Božie milosrdenstvo
v rodinách
Boj proti hladu
Projekt zameraný na vytváranie spoločenstva v triede
Projekt zameraný na vytváranie spoločenstva
v rodinách
Projekt zameraný na podporu hladujúcich detí z Haiti
Projekt zameraný na podporu saleziánskych misijných
diel
Zdravá výživa
Podpora pohybových aktivít a čítania vo voľnom čase.
Cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a
recyklácie odpadu.
Tehlička pre Afriku
Školské ovocie
Vypni telku, zapni seba
Recyklohry
časová
realizácia
Celoročne
cieľová skupina
všetci žiaci
Celoročne
3.ročník
Celoročne
Všetci žiaci
Celoročne
Všetci žiaci
Celoročne
Celoročne
Žiaci do 15 rokov
Všetci žiaci
Celoročne
Všetci žiaci
10
7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Škola úzko spolupracuje s rodičmi žiakov, pretože len v súčinnosti žiak – učiteľ – rodič možno dosiahnuť
pozitívne výsledky vo vývoji dieťaťa. Rodičovské združenie si každoročne na začiatku školského roka volí
rodičovskú radu, ktorá pozostáva zo zástupcov rodičov každej triedy. Podieľa sa na financovaní učebných
pomôcok, knižných a vecných odmien pre žiakov, preplácaní cestovného pri účasti žiakov na súťažiach,
olympiádach, spolufinancuje lyžiarske alebo plavecké kurzy.
Rodičovské združenia sú organizované 3-krát ročne, prvé ako plenárne, ostatné ako triedne. Uskutočňujeme
aj osobitné RZ pre žiakov 9. ročníka. Na plenárnom ZRPŠ sú rodičia informovaní o činnosti ZRPŠ. Triedne
RZ sa zameriavajú na vyhodnotenie výsledkov žiakov, organizáciu činnosti triedy (súťaže, výlety,
exkurzie...).
Rodičom umožňujeme:
-
na požiadanie zúčastniť sa na vyučovacom procese,
-
účasť na dni otvorených dverí,
-
individuálne stretnutia s triednymi učiteľmi, s vyučujúcimi a s vedením školy počas stanovených
konzultačných hodín raz týždenne,
-
pravidelné stretnutia s výchovnou poradkyňou počas jej konzultačných hodín raz týždenne.
Na škole je v zmysle zákona zriadená aj rada školy, ktorá má 11 členov. Rada školy zasadá najmenej 4-krát
do roka. Na svoje zasadnutia pravidelne pozýva aj riaditeľku školy. Hlavnou činnosťou je pomoc pri riadení
školy, schvaľovanie dôležitých dokumentov školy, pomoc pri organizačnom a technickom zabezpečení
chodu školy.
Rada školy je zložená nasledovne:
-
pedagogickí zamestnanci školy
2 členovia
-
nepedagogickí zamestnanci školy
1 člen
-
za zriaďovateľa
4 členovia
-
za rodičov
4 členovia
Výborná spolupráca je s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Námestove
(CPPPaP) a Špeciálno-pedagogickou poradňou (ŠPP) v Námestove, ktoré nám vždy ochotne vychádzajú
v ústrety pri návrhu pomoci žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
V spolupráci s Obecným úradom v Sihelnom a Farským úradom v Sihelnom sa podieľame na projektoch,
kultúrnych podujatiach a iných aktivitách obce.
Zároveň spolupracujeme s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Dolný Kubín – pracovisko
Námestovo v záujme prevencie kriminality mladistvých, prevencie drogových závislostí a eliminácie
patologických javov v správaní sa žiakov a tiež v oblasti dopravnej výchovy.
Pri prevencii drogových závislostí spolupracujeme s Akreditovaným Resocializačným Zariadením Z Návrat Centrum n.o so sídlom v Bobrove.
11
Pri ochrane životného prostredia je významná spolupráca so spoločnosťou Lesy SR, š.p., OZ Námestovo,
ktoré škole poskytujú prednášky aj praktické ukážky ochrany životého prostredia.
Pri duchovnej formácií žiakov spolupracujeme so Saleziánmi Don Bosca v Námestove a Oravským centrom
mládeže so sídlom v Ústi nad Priehradou.
Centrum voľného času v Námestove so školou spolupracuje pri zapojení sa žiakov do športových a
vedomostných súťaží a olympiád.
8. Materiálno–technické a priestorové podmienky školy
Škola má k dispozícii 18 kmeňových tried a odborné učebne
-
kuchynka,
-
knižnica
-
učebňa jazykov
-
katechetická miestnosť
-
učebňa IKT
-
chemické laboratórium
-
učebňa praktického vyučovania
-
telocvičňa,
v ktorých sú zabezpečené všetky podmienky pre vyučovanie.
Triedy sú priestranné, svetlé, vybavené skriňami, žiackym nábytkom, umývadlom, esteticky upravené.
V odborných učebniach sa podľa predmetového zamerania realizujeme výučbu cudzích jazykov,
informatiky, rodinnej prípravy a telesnej výchovy.
Zemepisná trieda je vybavená domácim kinom. V jednej z kmeňových tried vytvorili chemické
laboratórium.
Školská knižnica je k dispozícií žiakom počas vyučovacích hodín na vyučovanie Slovenského jazyka a
literatúry. Žiaci si môžu knižné tituly vypožičať aj v poobedňajších hodinách. K dispozícií majú krásnu aj
náučnú literature.
Vybavenie kabinetov je postačujúce, pravidelne ich dopĺňame aktuálnymi, modernejšími a vyhovujúcejšími
učebnými pomôckami, čo umožňuje tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.
Škola má k dispozícií asfaltové ihrisko ako aj umelé ihrisko. V obci sa nachádza futbalové ihrisko využívané
počas didaktických hier a športových podujatí.
Relaxačné priestory sú altánok so živým kútikom, ktorý žiaci využívajú počas prestávok, vyučovania
niektorých predmetov a pre voľnočasové activity.
Pred školou sa nachádza “skalka”, ktorú udržiavajú žiaci v rámci vyučovania predmetov vzdelávacej oblasti
človek a svet práce.
V učebni IKT realizujeme výučbu informatiky a predmetov s humanitným a prírodovedným zameraním.
12
Materiálne vybavenie didaktickou technikou sa neustále zlepšuje: vo všetkých triedach sú nainštalované
interaktívne tabule. Na škole máme 17 interaktívnych tabúľ (interaktívny dataprojektor + PC resp.
notebook). Počet počítačov (PC), ktoré žiaci využívajú vo vyučovacom procese je 60 PC.
Vrámci vzdelávacích projektov pedagógov sme získali dataprojektory a notebooky. Notebooky slúžia
pedagógom zapojeným do týchto vzdelávaní na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
Ide o nasledovné vzdelávania.
–
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT (3 notebooky a 1 dataprojektor)
–
Moderné vzdelávanie - Digitálne vzdelávanie pre všeobeno-vzdelávacie predmety (1 interaktívna tabuľa)
–
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích
jazykov na základných a stredných školách (1 dataprojektor, 2 notebooky)
–
Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na informatiku a informatickú výchovu (1 dataprojektor, 1 notebook)
–
Profesijný a karérny rast pedagogických zamestnancov (2 notebooky)
Spolu škola disponuje 21 notebookmi.
Táto technika učí učiteľom na vyučovanie pre všetkých žiakov.
PC v učebni IKT:
26 PC
PC v jazykovej učebni:
13 PC
PC na hlavnej chodbe:
4 PC slúžia pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde si môžu
po vyučovaní vypracovať dokumenty potrebné na vyučovanie.
Okrem toho máme triedy vybavené televízormi (14TV). Pedagógovia majú k dispozícií 8 rádioprehrávačov,
ktoré slúžia hlavne na vyučovanie hudobnej výchovy a jazykov.
V škole je nainštalovaný kamerový systém interiérový aj exteriérový.
9. Škola ako životný priestor
Škola je miestom, kde sa žije, nielen miestom kde sa prijímajú vedomosti. Žiaci i pedagógovia v nej trávia
väčšiu časť dňa. Každý rodič chce, aby jeho dieťa trávilo čas naplnený povinnosťami v príjemnom prostredí.
O to sa snažíme aj my v našej škole. Uvedomujeme si, že aj prostredie vychováva, preto kladieme veľký
dôraz na úpravu a estetizáciu tried, spoločných priestorov i areálu školy. Pri plnení tejto úlohy využívame
tvorivosť žiakov a pedagógov školy. Chodby zdobia výtvarné práce našich žiakov a kvetinová výzdoba. Na
informačnýh tabuliach majú žiaci a rodičia možnosť nájsť informácie o aktivitách a úspechoch školy.
Na zvýšenie informovanosti žiakov, ale aj ako vzdelávací prostriedok slúži školský rozhlas, kde žiaci spolu s
pedagógmi pripravujú rozhlasové relácie k rôznym významným udalostiam a školský časopis Úsmev.
Jedným z cieľov našej školy je vytvoriť priaznivú a priateľskú atmosféru bez strachu a stresu, motivujúce
a inšpirujúce prostredie. Zabezpečiť plnenie tejto úlohy nám pomáha žiacky parlament, ktorý monitoruje
atmosféru v jednotlivých triedach a navrhuje riešenia.
13
10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Dôležitou súčasťou školy je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a protipožiarna
ochrana (PO). Aby škola zabezpečila čo najkvalitnejšie podmienky v tejto oblasti, zamestnáva
autorizovaného bezpečnostného technika, ktorý so školou spolupracuje externe. Vedie príslušnú agendu a
dohliada na bezpečný chod školy. Zabezpečuje pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a podieľa
sa na odstraňovaní nedostatkov podľa výsledkov revízií, ktoré sú vykonané v zmysle platných noriem.
Dohľad nad plnením úloh v oblasti zabezpečenia bezpečnostných predpisov pri práci a ochrane zdravia
a požiarnej ochrany vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik a technik PO Štefan Kolenčík
S bezpečnosťou a ochranou zdravia sú pedagógovia oboznamovaní nasledovným spôsobom:
Bezpečnostný technik organizuje pravidelne každé 2 roky školenie zamestnancov o BOZP, školenie o
protipožiarnej ochrane, v zmysle zákona 124/2006 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
V škole pracuje protipožiarna hliadka aj komisia BOZP, zdravotník pre 1.stupeň a zdravotník pre 2.stupeň.
S bezpečnosťou a ochranou zdravia sú žiaci oboznamovaní nasledovným spôsobom:

Na začiatku každého školského roka poučia žiakov triedny učitelia o BOZP a vnútornom poriadku
školy, čo žiaci potvrdzujú svojím podpisom.

Na hodinách so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu (technickej výchovy, telesnej výchovy, chémie,
fyziky, a informatiky) sú žiaci na 1. vyučovacej hodine oboznamovaní s pravidlami bezpečnej práce
a bezpečnými postupmi pri práci vyučujúcimi daných predmetov, prostredníctvom bezpečnostných
pokynov vypracovaných pre každú špeciálnu učebňu, telocvične a pre školský klub. Tieto pokyny sú
umiestnené na viditeľnom mieste

na účelovom cvičení dvakrát ročne a didaktických hrách raz ročne oboznámia triedny učitelia žiakov
s požiarnou prevenciou, požiarnymi signálmi a nácvikom požiarneho poplachu,

pred každým podujatím organizovaným mimo školy je vypracované organizačné zabezpečenie akcie
s menami pedagogického dozoru i spôsobom poučenia o bezpečnom správaní sa žiakov. Počet
žiakov na takejto akcii nesmie prekročiť 25 žiakov na jedného pedagogického pracovníka,

Pred každou exkurziou, výletom a inou aktivitou žiakov mimo školy (súťaže) sú žiaci poučení o
bezpečnom správaní sa na tejto akcii a zdravotno-hygienických požiadavkách (oblečenie, obutie,
strava, pitný režim) triednymi učiteľmi resp. Učiteľmi, ktorí aktivitu organizujú.
Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú:
1. Dôkladné a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi.
2. Poučenie žiakov o dodržiavaní predpisov BOZP pred akciami a prázdninami.
3. Používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
4. Používanie ochranných pracovných prostriedkov.
5. Vykonávanie stanoveného dozoru nad žiakmi počas vyučovania, školských výletov, exkurzií,
plaveckého a lyžiarskeho výcviku,
14
6. Vykonávanie revízií zariadení.
7. Odstránenie nedostatkov podľa výsledkov revízií
8. Preventívne školenia zamestnancov bezpečnostným technikom.
9. Vedenie školy dodržiava pravidelné revízie bleskozvodov, elektrického zariadenia, prístrojov,
hasiacich prístrojov a hydrantov.
Riaditeľ školy informuje o dodržiavaní BOZP, ochrane osobného majetku a majetku školy na plenárnych
zasadnutiach rodičovského združenia.
Škola vedie Knihu záznamov o poranení, má dostatočný počet lekárničiek, učitelia ovládajú základy prvej
pomoci.
Vedenie školy pravidelne kontroluje vykonávanie priebežných opráv, ktoré sú zaznamenané v Knihe opráv,
zabezpečuje revízie podľa vypracovaného harmonogramu.
15
II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu
Škola sa snaží pripraviť žiakov pre život, preto by mala byť čo najlepšia. Naša škola je kresťansky
zameraná, preto sa od nej očakáva oveľa viac. Žiaci očakávajú pochopenie a záujem o ich problémy. Naším
princípom je viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať
medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať. Výchovno-vzdelávaciu
činnosť chceme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a
tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. K naplneniu tejto vízie je nevyhnutnou podmienkou
podnetné a tvorivé školské prostredie, ktoré stimuluje najschopnejších žiakov, povzbudzuje menej
nadaných, chráni a podporuje žiakov slabších a zaisťuje, aby sa každé dieťa optimálne rozvíjalo v súlade s
vlastnými predpokladmi pre vzdelávanie. Hodnotenie výkonov a pracovných výsledkov žiakov musí byť
postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, na posudzovaní individuálnych zmien žiaka a
pozitívne ladených hodnoteniach. Žiakom musí byť daná možnosť zažívať úspech, nebáť sa chýb a pracovať
s nimi.
Pri výchove a vzdelávaní je potrebné klásť dôraz na kresťanskú orientáciu našej školy, najmä čo sa týka:
-
osvojenia a prehĺbenia kresťanských hodnôt, kresťanskej morálky,
-
osvojenia a prehĺbenia kresťanského náhľadu na svet, kultúru a aktívneho kresťanského postoja,
-
vytvárania kresťanského spoločenstva našej školy,
-
vytvárania podmienok na prehĺbenie kresťanskej tradície, aktivít našej školy,
-
sústrediť pozornosť na žiakov s vyšetrením PPP.
Chceme dosiahnuť, aby žiak, ktorý získa vzdelanie poskytované našou školou, bol dobrý (čestný, morálny,
charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny) a šťastný (vyrovnaný,
zdravý) človek.
Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )
Školský vzdelávací program našej školy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. a 2. stupeň
základnej školy, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán a jeho rámcové učebné
osnovy. Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých
všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Dá každému žiakovi šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností
a bolo mu umožnené zažiť úspech.
Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak,
aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.
Cieľom vzdelávania je, aby žiaci získali potrebné vedomosti, zručnosti a vedeli ich vždy správne použiť,
a tak si rozvíjali svoje kľúčové spôsobilosti. Znamená to, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli
vyhľadávať informácie, prezentovať svoju prácu a pod. Dôležité je, aby si vytvorili pozitívny prístup
k plneniu povinností, vedeli spolupracovať v tíme, dokázali sa sebahodnotiť a vyjadrovať k problémom.
16
Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, schopných kriticky a tvorivo myslieť.
Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.
U žiakov chceme formovať tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne
cítenie a hodnotové orientácie a vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.
V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.
Škola
umožní
všetkým
žiakom
získať
dostatočné
všeobecné
vedomosti
a zručnosti
vo
všeobecnovzdelávacích predmetoch. Škola dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich
schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.
Strategické ciele:
-
usmerňovať pedagógov k využívaniu moderných foriem a metód vyučovania,
-
vo výchovno-vzdelávacom procese (osobitne pri Monitor-e 9) dosahovať minimálne úroveň
celoslovenského priemeru,
-
zlepšovať spoluprácu s rodičmi,
-
vytvárať projekty pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
-
motivácia pedagógov k ďalšiemu štúdiu,
-
organizovanie spoločných podujatí pre zamestnancov školy,
-
budovať dobré meno školy.
Zameranie školy a stupeň vzdelania
Škola je všeobecno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa snaží vychovávať a pripravovať človeka do života.
Keďže sme cirkevná škola, naša škola je zameraná týmto smerom. Snažíme sa o celkovú príjemnú,
priateľskú a pokojnú atmosféru v škole aj mimo nej.
Možnosť využitia voľného počtu hodín využívame na posilnenie učebných predmetov, ktoré rozširujú
a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.
Stupeň vzdelania
Základné vzdelanie sa člení na:
a) primárne vzdelanie ISCED1 , ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka
ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy alebo
ktoré získa žiak s mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy;
dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
b) nižšie stredné vzdelanie ISCED2, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka
ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy alebo
úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v
strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej školy, alebo úspešným
absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej
17
škole, alebo absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy; dokladom o
získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.
Stupeň vzdelania: ISCED 1
Program primárneho vzdelávania (1. stupňa ZŠ) má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania
a rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí
vychádzajúcej z ich osobného pohnania. Východiskom sú aktuálne skúsenosti žiaka, vedomosti, pojmy
a záujmy, ktoré sú rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol základ pre jeho budúci rast.
V tomto veku je pre deti dôležitá programová možnosť získať vlastnými aktivitami bohaté skúsenosti
a zážitky prostredníctvom hry a učenia v skupine rovesníkov. Osobitne významné je aj poskytovanie
možností rozvíjať si potrebu vyjadrovať sa a realizovať sa prostredníctvom slov, pohybov, piesní a obrazov,
čo je významný základ pre rozvoj gramotnosti.
Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení (zdravotných, sociálnych
a učebných) a rozpoznanie, resp. podchytenie špecifických potrieb, záujmov a schopností žiakov. Dôležité je
zachytenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Ciele výchovy a vzdelávania primárneho vzdelávania
Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí
(kompetencií) žiakov, ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich cieľov:
-
poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného
prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,
-
umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti, rozvojové možnosti, osvojiť si základy
spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého,
-
podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom
získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,
-
vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať
a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,
-
podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať
do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k
spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému
okoliu,
-
viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt,
-
naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje
zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.
Profil absolventa 1. stupňa
Absolvent 1.stupňa má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej
gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie
18
spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo
komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.
Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):
a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
-
vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu
vzdelávania,
-
dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj
názor,
-
uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi
a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
-
rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej
komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
-
na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
-
chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
-
v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v
osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,
b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
-
používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných
situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a
priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
-
je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú
k systematizácii poznatkov,
c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií
-
vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
-
ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
-
dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
-
dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
-
vie používať rôzne vyučovacie programy,
-
získal základy algoritmického myslenia,
-
chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
-
vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
-
kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
-
má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,
uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,
19
-
vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach,
-
uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
-
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
-
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni
navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
-
pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
-
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim)
spôsobom,
-
osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
-
má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
-
uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
-
dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
-
uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením
voľného času
-
dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
-
uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
-
má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
-
dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej
práci,
-
uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k
dobrým medziľudským vzťahom,
-
kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
-
dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a
iných vyjadrovacích prostriedkov,
-
dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky,
-
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
-
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
-
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj,
-
ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
-
pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
-
správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
-
má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré
medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný
20
starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať,
hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať
schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť si vedomý svojich
kvalít.
Stupeň vzdelania: ISCED 2
Program nižšieho stredného vzdelávania (2. stupňa ZŠ) má zabezpečiť kontinuitu a plynulého prechodu z
primárneho na nižšie stredné vzdelávanie. Základom nižšieho stredného vzdelávania je interdisciplinárny
(medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov
a rozvoj ich analytických a
kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri
získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho
stredného vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti
objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne
rozhodnutie o ďalšom – vyššom sekundárnom vzdelávaní.
Ciele výchovy a vzdelávania nižšieho stredného vzdelania
Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli :
-
primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné vedomosti a
znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,
-
jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,
-
záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.
Zámermi nižšieho stredného vzdelania sú tieto očakávania od žiaka:
-
osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,
-
mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,
-
osvojenie si a využívanie efektívnych stratégií učenia sa,
-
nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,
-
mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu.
Profil absolventa 2. stupňa
Profil absolventa nižšieho stredného vzdelania je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré zahrňujú
komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať,
účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať –
zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom
živote. Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho vzdelávania absolvent nižšieho
stredného vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:
a) spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa

je schopný využívať (svoje) osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé
stránky,
21

dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných (pracovných a mimopracovných)
životných situáciách,

dosiahol základnú úroveň motivovanosti k celoživotnému učeniu sa,
b) sociálne komunikačné spôsobilosti

dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie,

ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom cudzom
jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť
v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty,

uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a
s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,
c) spôsobilosť riešiť problémy

má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností
získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické operácie, dokáže uplatňovať
vedný prístup pri riešení bežných problémov,

je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje
rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa
z vlastných i cudzích chýb,
d) spôsobilosti občianske

chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv
a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrnohistorické tradície a dedičstvo,

chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia
jednotlivca i spoločnosti,

je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti,
e) spôsobilosti sociálne a personálne

dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju
zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce,

dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam vzájomnej
ohľaduplnosti,

dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje
správanie,

uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj (aktuálny)
osobný rozvoj a osobné ciele,
f) spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
22

dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné
vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia,

vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície,

pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,
g) spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti
vedy a techniky

rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných
situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického
a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup uplatňovaný vo vede na
primeranej úrovni,
h) digitálna spôsobilosť

rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT,

používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

vytvára jednoduché tabuľky a grafy,

využíva zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,

rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,

prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT v iných
predmetoch,
i) spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch, schopnosť
plánovať a riadiť prácu
Absolvent nižšieho stredného vzdelania bude schopný samostatne vyhľadávať a využívať pri učení rôzne
zdroje informácií, bude mať osvojené metódy štúdia a práce s informáciami.
Dokáže pracovať v tíme, cieľavedome sa podieľať na dosiahnutí cieľa skupiny, vytvárať dobré medziľudské
vzťahy, vie prijímať víťazstvá i prehry, bude schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie.
Po získaní nižšieho stredného vzdelania na našej škole môže absolvent našej školy pokračovať v štúdiu na
ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie stredné vzdelanie.
Absolvent našej školy bude usilovný, svedomitý, samostatný a čestný. Svojím správaním a vynikajúcimi
výsledkami bude robiť dobré meno našej škole.
Pedagogické stratégie
Pedagogické stratégie chápeme ako smerovanie pedagogických pracovníkov k napĺňaniu spoločných cieľov
uvedených v zameraní školy. Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov vychádza z cieľov definovaných
23
v Štátnom vzdelávacom programe a stávajú sa filozofiou našej školy, preto musia byť súčasťou plánovania
vyučovacej hodiny.
Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty,
dlhodobé samostatné práce, prezentácie a praktickú výučbu. Dôraz je kladený na samostatnosť a
zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.
V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu,
sebahodnotenie ...
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími
výsledkami podporou individuálnych schopností. Školská špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc
žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.
Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako besedy. Napriek tomu, že sme
sa s tvrdými drogami nestretli, budeme sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez
koordinátora, rodičov a poskytnutím pestrej krúžkovej činnosti ako i vlastným príkladom.
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole bohatá, aktivity sú zapracované do všetkých,
hlavne prírodovedných predmetov.
Pri výučbe sa budeme snažiť vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich k učeniu modernými formami
výučby. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov, tvorbu projektov, orientovať sa na pozitívne
hodnotenie žiakov, najmä slabo prosperujúcich pre zvýšenie vnútornej motivácie. Popri bežných
vyučovacích stratégiách budeme využívať rôzne inovatívne metódy, ktoré rozvíjajú vedomosti, zručnosti,
schopnosti, tvorivosť a kľúčové spôsobilosti žiakov.
Na druhom stupni využívame rôzne formy vyučovania – skupinové, individuálne, vyučovanie v rôznom
prostredí - trieda, odborná učebňa, knižnica, exkurzie, športové aktivity, tvorivé dielne, účelové kurzy,
športové sústredenia, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním.
Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť za učenie, ale aj tímovú prácu a zodpovednosť za
dosiahnutie skupinového cieľa.
Moderné vyučovanie nie je obmedzené na jedinú formu pedagogickej stratégie alebo metódy; skôr zahŕňa
rozmanité prístupy, často viac než tri alebo štyri použité počas jednej vyučovacej hodiny. Rozmanité
vzdelávacie stratégie podporujú učenie na strane žiaka. Je na pedagogickej tvorivosti našich učiteľov, ktoré
pedagogické stratégie vo vyučovaní zvolí.
Budeme podporovať a uprednostňovať využívanie pedagogických stratégií zameraných hlavne na riešenie
problémových úloh, tvorbu projektov a zážitkové učenie. Podporujeme výučbu pomocou IKT, didaktickej
techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentáciu a
obhajobu výstupov, praktickú výučbu pred teoretizovaním.
Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť za učenie, ale aj tímovú prácu a zodpovednosť za
dosiahnutie skupinového cieľa.
24
Využívame rôzne formy vyučovania – integrované v blokoch, skupinové, individuálne, vyučovanie v
rôznom prostredí - trieda, odborná učebňa, knižnica, exkurzie, športové aktivity, tvorivé dielne, účelové
kurzy, tréningy, turnaje, športové sústredenia.
Skupinové vyučovanie
Žiaci pracujú v malých skupinách podľa presne stanovených pravidiel – riešia úlohy, osvojujú si vedomosti,
vykonávajú rôzne praktické činnosti v atmosfére rovnoprávnosti a spolupráce. V skupinách majú žiaci
rozdelené funkcie jednotlivých členov, napr. vedúci, pisár, časomerač, pomôckár, prípadne iné.
Projektové vyučovanie
Metóda, kde žiak alebo skupina pracuje na konkrétnom projekte (probléme), ktorý je širší, komplexný.
Učiteľ ponúka rady ako sa má postupovať a žiaci samostatne alebo v skupine pracujú, hľadajú informácie
a podávajú správu o tom, čo zistili a aké sú ich riešenia (Zelina,1996).
Problémové vyučovanie
Základom tejto metódy práce je hľadanie riešenia nastoleného problému z poznatkov, ktoré žiaci už majú
osvojené. Zároveň získavajú potrebné kompetencie pre riešenie problémov v bežnom živote.
Blokové vyučovanie
Vyučovanie pomocou prepojenia viacerých predmetov tak, aby učivo navzájom súviselo. Do vyučovacích
blokov sú zaradené hry, dramatizačné cvičenia, ktoré prispievajú pocitu vtiahnutia. Zahŕňa rozhovory,
samoštúdium, učenie, samostatnú prácu, experimentálnu prácu, atď.
Tvorivé vyučovanie
Činnosť zacielená najmä na rozvoj divergencie, ale aj prežívania, tvorivého vnímania. Je tu zdôrazňovaná
umelecká tvorivá činnosť detí, technická i vedecká tvorivosť na úrovni schopnosti detí, ale aj tvorivosť
v medziľudských vzťahoch, riešenie bežných životných problémov.
Brainstorming
Žiaci vyslovujú produkujú nápady na danú tému. Pri brainstormingu, ktorý je použitý ako metóda
vzdelávania, nemusí ísť ani tak o nájdenie optimálneho riešenia, ako o to, aby sa na danej téme a jej obsahu
žiaci vzdelávali (niečomu sa naučili), aby sa prejavili, rozvíjali svoje tvorivé schopnosti.
Vyučovanie hrou
Didaktické hry, kde sa motivačne využíva hlavne súťaživosť, radosť z hry, uvoľnená atmosféra,
nezáväznosť (Hvozdík, 1986).
Dramatizácia
Používa na živé a názorné, pre žiaka zaujímavé vysvetlenie, precvičenie, zopakovanie učebnej látky, na
emocionálne vyjadrenie prežívania.
Vyučovanie s využitím IKT
V našich podmienkach máme možnosť využívať na vyučovaní interaktívne tabule. Práca s využitím IKT je
pre žiakov zaujímavá, podnecuje ich k aktívnemu prežívaniu učebného procesu.
25
Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rešpektujeme
obmedzenia, ktoré sú podmienené postihnutím dieťaťa. Zadávame také požiadavky, ktoré má dieťa
predpoklad splniť. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania sa nehodnotia negatívne tie výkony
dieťaťa, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom. Pri práci s integrovanými žiakmi spolupracujeme
s Pedagogicko-psychologickou poradňou a Špeciálno-pedagogickou poradňou. Na škole sa venujeme 21
žiakom so ŠVVP, z toho je 7 dievčat.
2. ročník
1 žiak
3.ročník
1 žiačka
poruchy učenia
4. ročník
5 žiakov
narušená komunikačná schopnosť, poruchy učenia, Aspergerov syndróm,
5. ročník
2 žiaci
poruchy učenia
6. ročník
1 žiačka
poruchy učenia
7. ročník
4 žiaci
poruchy učenia
8. ročník
5 žiakov
poruchy učenia, ľahký stupeň mentálneho postihnutia
9. ročník
2 žiaci
poruchy učenia, ľahký stupeň mentálneho postihnutia
Žiakom sa venuje špeciálny pedagóg v spolupráci s asistentkou, ktorá sa venuje hlavne žiakovi
s Aspergerovým syndrómom. Počas roka so žiakmi pracovali aj asistenti v rámci absolventskej praxe
a dobrovoľníckej práce (išlo o zamestnancov s pedagogickým vzdelaním).
Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie
zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Použitie ďalších zdrojov umožní vytvoriť kvalitatívne nové
prostredie, zodpovedajúce potrebám žiakov, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup vo vzdelávaní. Špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a
prevencie. Vyplývajú zo zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu žiaka v sociálne
znevýhodnenom prostredí, zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný
rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného
začlenenia do spoločnosti.
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla:
1. žiak so zdravotným znevýhodnením, t.j.
2. žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia,
3. žiak s nadaním.
Zdroje: zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní – včasná špeciálnopedagogická, psychologická,
medicínska diagnostika, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, individuálna
a skupinová práca so žiakom, používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, zaradenie špecifických
vyučovacích predmetov, špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov, aplikácia alternatívnych
26
foriem komunikácie, úzka spolupráca s rodičmi a iné, podľa individuálnej potreby konkrétneho žiaka,
vyplývajúcej z odbornej diagnostiky,
materiálne, ktoré zahŕňajú špeciálne učebnice, špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky,
prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné,
personálne, t.j. odborný servis špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga, logopéda,
liečebného pedagóga, asistenta učiteľa, školského psychológa, ďalej nižší počet žiakov v triede, v prípade
individuálnej integrácie zníženie maximálneho počtu žiakov v triede, odborná príprava učiteľov a iné;
finančné na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných a personálnych podmienok.
Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných cieľov,
vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby
plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou
činnosťou.
Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje:

v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením; tieto školy sú špeciálne školy,

v ostatných školách:

v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre žiakov s rovnakým druhom zdravotného
znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s
ostatnými žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže žiak absolvovať mimo
špeciálnej triedy,

v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy; ak má takýto žiak špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý
vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný
zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.
Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom špecifické podmienky pre ich
úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, najmä:
- všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie je potrebné prispôsobiť
individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením,
- pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, so sluchovým, zrakovým, telesným alebo mentálnym
postihnutím a pre žiakov s autizmom sa môžu v základnej škole pre žiakov s príslušným postihnutím otvárať
triedy prípravného ročníka, v prípade potreby žiakov so zdravotným znevýhodnením možno predĺžiť dĺžku
vzdelávania až o dva roky,

v rámci školských vzdelávacích programov špeciálnych základných škôl, v ktorých sa vzdelávajú
žiaci so zdravotným znevýhodnením sa môžu zaradiť špecifické predmety (individuálna logopedická
starostlivosť,
individuálna
logopedické
cvičenia,
individuálna
tyflopedická
starostlivosť,
27
komunikačné zručnosti, dorozumievacie zručnosti, rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie
sociálnych zručností, rozvoj psychomotorických zručností, dramatická výchova a iné),

žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí nemôžu splniť požiadavky príslušných vzdelávacích
oblastí a štandardov, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov,

u žiakov so zdravotným znevýhodnením je možné voliteľné hodiny využiť aj na intenzívne
vzdelávanie v určitej vzdelávacej oblasti v rámci individuálneho vzdelávacieho programu žiaka,

v prípade individuálnej integrácie v bežnej triede základnej školy môže školský špeciálny pedagóg
na vyučovacích hodinách podľa potreby pracovať so žiakom/žiakmi so zdravotným znevýhodnením
individuálne alebo v skupinkách podľa individuálneho vzdelávacieho programu žiaka/žiakov. Obsah,
formy a postup vyučovania konzultuje s príslušným učiteľom,

u žiakov so zdravotným znevýhodnením môže školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg,
logopéd, školský psychológ v rámci vyučovania pracovať individuálne s vybranými žiakmi s cieľom
systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo reedukácie postihnutia, resp. poruchy,

v prípade potreby si školy, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným znevýhodnením, vo svojich
školských vzdelávacích programoch, vypracovaných pre týchto žiakov, môžu zvýšiť počet
voliteľných hodín o 1 až 3 hodiny týždenne,

u žiakov so zdravotným znevýhodnením si stanovuje učiteľ dĺžku a štruktúru vyučovacej hodiny
flexibilne, zohľadňujúc momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom
ich zdravotného znevýhodnenia,
Základné podmienky vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach základných škôl
(integrované vzdelávanie)
Ak je zdravotné znevýhodnenie žiaka takého charakteru, že je mu potrebné vytvoriť špeciálne podmienky na
vzdelávanie, takýto žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a musí byť na škole evidovaný ako
žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu.
Potvrdenie o tom, že žiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa kompetencií školské
zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia.
Žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, musí mať vypracovaný individuálny výchovnovzdelávací program. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola spoločne so školským
zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií.
Žiak môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas
limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie.
Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý sa vzdeláva v bežnej triede základnej školy,
musí mať zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu a
kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám.
28
Riaditeľ školy je povinný pri výchove a vzdelávaní takéhoto žiaka zabezpečiť systematickú spoluprácu
školy so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Podľa potreby môže škola
spolupracovať aj so špeciálnou školou.
Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede
základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych
výchovno-vzdelávacích potrieb.
Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:

základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces;

požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy;

modifikáciu učebného plánu a učebných osnov;

aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov;

špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka;

špecifiká organizácie a foriem vzdelávania;

požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok;

zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa,
logopéda a iných.
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali
špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.
Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym
pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby.
Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a formy
vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v
spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho programu Úpravu učebných
osnov konkrétneho predmetu. Ide o úpravu obsahu vzdelávania žiaka, nie o redukciu obsahu učiva.
Vychádza sa pri tom z učebných osnov konkrétneho predmetu v zmysle úpravy učiva s prihliadnutím na
špecifiká vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia žiaka. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym
pedagógom vypracuje postupnosť krokov pri preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov
predmetu, ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie
predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka.
Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať
podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy výchovno-vzdelávacieho
programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s
nimi aj zákonný zástupca žiaka.
29
Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a
zákonný zástupca žiaka.
Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou) definujeme ako prostredie,
ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a
emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok
primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje
intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za
osobu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Špeciálne edukačné potreby žiaka sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie podmienok, organizácie a
realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali osobitostiam žiaka, ktorého telesný,
psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od štandardného vývinu.
Sociálne znevýhodnené prostredie je pre žiaka rodina:

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,

v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti patrí do
skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,

v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá
ukončené základné vzdelanie,

ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto na
učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.).
Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP)
Špecifickým cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je prostredníctvom eliminácie alebo odstránenia
hendikepov vyplývajúcich zo sociálneho znevýhodnenia (napr. komunikačné schopnosti, kultúrne a sociálne
vylúčenie, hygienické návyky,...), dosiahnuť primeraný rozvoj ich schopností.
Uskutočňuje sa:
v školách s nultým ročníkom pre šesťročné deti nedosahujúce školskú spôsobilosť, pre ktoré sa vypracováva
individuálny vzdelávací program v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva;
zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť a po absolvovaní nultého ročníka určiť
ďalší spôsob vzdelávania žiaka berúc do úvahy výsledky odborných posúdení dosiahnutej úrovne školskej
spôsobilosti, v školách v bežných triedach spoločne s ostatnými žiakmi školy podľa individuálneho
vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného
poradenstva a prevencie; zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.
Špecifické podmienky pre vzdelávanie detí zo SZP:

zabezpečiť pred vstupom do základnej školy testovanie školskej spôsobilosti výlučne pedagogickopsychologickými poradňami na základe sociálno-kultúrne nezávislých testov školskej spôsobilosti
30
pre 6 – 7 ročné deti, ktoré rešpektujú špecifiká v oblasti poznania a skúseností detí so sociálne
znevýhodneného prostredia, najmä u detí z prostredia národnostných menšín,

znížiť počet žiakov v bežnej triede, aby sa umožnila sa vyššia miera individuálneho prístupu k
žiakovi,

realizovať celodenný výchovný systém s možnosťou zmysluplného trávenia voľného času a pomoci
pri príprave na vyučovanie,

zabezpečiť asistenta učiteľa, ktorý v prípade detí zo zmiešaného národnostného prostredia ovláda aj
ich materinský jazyk,

vytvoriť atraktívne edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo
SZP,

pri vytváraní školských vzdelávacích programov zohľadňovať sociálne a kultúrne prostredie a
potreby detí zo SZP,

realizovať programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov detí so základnou školou,

zabezpečiť spoluprácu s neformálnymi komunitnými centrami, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním detí
vrátane materských centier pre budúce matky a matky s deťmi,

podporiť vzdelávacie programy multikultúrnej výchovy a výchovy proti predsudkom a programy
implementovať ako súčasť školského vzdelávacieho programu.
Ďalšie podmienky:
personálne podmienky: pedagóg cielene pripravený na vzdelávanie detí zo SZP, spolupráca so špecialistami
– špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, terapeut, asistent učiteľa a iní odborníci,
materiálne podmienky: špeciálne doplnkové učebné pomôcky, učebnice, pracovné listy, prípadne iné
pomôcky,
odborné a organizačné podmienky: včasná špeciálno-pedagogická, psychologická a sociálna diagnostika,
špeciálne metódy a formy vzdelávania – individuálna a skupinová práca, kooperatívne učenie, špecifické
vyučovacie predmety, vzdelávanie podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, spolupráca s
poradenskými zariadeniami.
Ak je žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami potrebné prispôsobiť obsah a formy
vzdelávania v jednom alebo viacerých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci daného predmetu v
spolupráci s asistentom učiteľa a so špeciálnym pedagógom ako súčasť individuálneho vzdelávacieho
programu Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Ide o úpravu obsahu vzdelávania žiaka, t.j.
vychádza sa z učebných osnov predmetu. Vyučujúci učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom
vypracuje postupnosť krkov pri preberaní učiva príslušného predmetu. Úprava učebných osnov predmetu,
ktorá je súčasťou individuálneho vzdelávacieho programu, sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety,
v ktorých má žiak problémy vyplývajúce zo sociálnych a kultúrnych hendikepov, prípadne potrebuje iné
31
úpravy. Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a
doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Zmeny je potrebné
konzultovať so všetkými zainteresovanými odborníkmi a oboznámiť s nimi zákonného zástupcu žiaka.
Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a
zákonný zástupca žiaka.
Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v bežnej triede. Je to dokument, ktorého
účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje:

základné informácie o žiakovi a vplyve jeho sociálne znevýhodneného prostredia na výchovnovzdelávací proces,

modifikáciu učebného plánu a učebných osnov,

aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,

špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka,

špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,

požiadavky na zabezpečenie doplnkových učebných pomôcok podľa potreby,

potrebný servis odborníkov – špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pracovník a iný špecialista
podľa aktuálnej potreby.
Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú na individuálnej báze tak, aby zodpovedali špeciálnym
výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.
Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym
pedagógom, asistentom učiteľa, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby.
Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním
Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich
na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania
sa kladie dôraz na harmonický osobnostný vývin nadaných žiakov, ich emocionálnej charakteristiky i
sociálne vzťahy.
Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa na úrovni nižšieho stredného vzdelania uskutočňuje:

v základných školách so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania,

v ostatných školách:

v triedach so zameraním na rozvoj všeobecného intelektového nadania,

v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov,

v triedach s rozšíreným vyučovaním esteticko-výchovných predmetov,

v športových triedach zameraných na športy, ktoré si vyžadujú skorú špecializáciu,
32

v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy (individuálna a skupinová
integrácia).
Podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu postupujú všetci nadaní žiaci, ktorí majú okrem
nadania špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia alebo sociálne
znevýhodneného prostredia. V ich individuálnom výchovno-vzdelávacom programe treba zohľadniť všetky
druhy ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať žiakom s nadaním špecifické
podmienky pre úspešné rozvíjanie ich nadania a optimalizáciu vývinu ich osobnosti, najmä:

špecifikovať v školskom vzdelávacom programe, resp. v individuálnom vzdelávacom programe ciele
vzdelávania s ohľadom na druh a stupeň rozvíjaného nadania a na potrebu všestranného
osobnostného rozvoja nadaných žiakov,

zabezpečiť vzdelávanie nadaných žiakov materiálne, metodicky i personálne,

pri výchove a vzdelávaní všeobecne intelektovo nadaných žiakov spolupracovať so psychológom, pri
výchove a vzdelávaní umelecky nadaných žiakov s odborným pedagógom konkrétnej umeleckej
disciplíny, pri výchove a vzdelávaní športovo nadaných žiakov so športovým trénerom,

stanoviť jednoznačné kritériá pre prijímanie nadaných žiakov do konkrétneho rozvíjajúceho
programu v súlade so všeobecne záväznými rezortnými predpismi (všeobecne intelektovo nadaní
žiaci sú diagnostikovaní zariadením výchovného poradenstva a prevencie na základe záväzných
psychologických kritérií, do tried s rozšíreným vyučovaním sa žiaci prijímajú na základe
pedagogického posúdenia ich vedomostnej úrovne a overenia špeciálnych schopností a zručností, v
prípade športovo nadaných aj overenie zdravotnej spôsobilosti),

akceptovať nadaných žiakov a rešpektovať špecifiká ich osobnosti a nadania,

rozvíjať a stimulovať všeobecné i špeciálne schopnosti žiakov,

za tým účelom upraviť učebný plán rozšírením dotácie predmetov, na ktorých rozvoj je školský
vzdelávací program zameraný, resp. zaradením ďalších špecifických predmetov (informatika, ďalší
cudzí jazyk, dramatická výchova, práca s materiálom apod.),

dbať na všestranný rozvoj osobnosti nadaných žiakov a to v oblasti pohybovej, kognitívnej,
motivačnej, vôľovej emocionálnej i sociálnej,

umožniť zaškolenie intelektovo nadaných žiakov pred dovŕšením šiesteho roku veku na základe
psychologického vyšetrenia,

umožniť intelektovo nadaným žiakom postúpiť do vyššieho ročníka bez absolvovania
predchádzajúceho ročníka alebo absolvovať dva ročníky v priebehu jedného školského roka a tak
skrátiť dobu primárneho vzdelávania,
33

umožniť žiakom v súlade s ich nadaním vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa rozšírených
učebných osnov (čo môže byť upravené v školskom, skupinovom alebo individuálnom vzdelávacom
programe),

zamestnávať žiakov zmysluplne, zadávať im stimulujúce úlohy a využívať pedagogické postupy
zamerané na rozvoj samostatnosti a tvorivosti žiakov (napr. projektové vyučovanie),

akceptovať vlastné postupy žiakov, ktoré vedú k žiaducim výsledkom, aj keď sa líšia od bežne
používaných,

viesť žiakov k realistickému sebahodnoteniu vlastných schopností a výsledkov svojej práce,

viesť žiakov k vzájomnej spolupráci.
Základné podmienky integrovaného vzdelávania žiakov s nadaním v triedach základných škôl
Ak si rozvoj nadania žiaka bežnej triedy vyžaduje vytvoriť mu na vzdelávanie špeciálne podmienky, jedná
sa o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo musí byť potvrdené odborným vyšetrením.
Zaradenie takéhoto žiaka do programu pre nadaných žiakov je možné iba s informovaným súhlasom
zákonného zástupcu.
Pre integrovaného nadaného žiaka je treba vypracovať individuálny výchovno-vzdelávací program, prípadne
môže postupovať podľa skupinového výchovno-vzdelávacieho programu, ak je v triede integrovaná skupina
nadaných žiakov s rovnakým druhom nadania. Za vypracovanie týchto programov je zodpovedný triedny
učiteľ v spolupráci s príslušnými odbornými pedagógmi (podľa predmetov, v ktorých sa nadanie rozvíja).
Pri tvorbe individuálnych výchovno-vzdelávacích programov spolupracuje so zariadením výchovného
poradenstva a prevencie.
Individuálny výchovno-vzdelávací program môže žiakovi v súlade s jeho nadaním umožniť akcelerované
vzdelávanie. Okrem postupu do vyššieho ročníka alebo absolvovania dvoch ročníkov v priebehu jedného
školského roka možno nadaného žiaka:
vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa učebného plánu vyšších ročníkov,
postupovať v konkrétnych predmetoch podľa osnov vyššieho ročníka,
vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch v triedach vyššieho ročníka.
Vo všeobecnosti sa však dáva prednosť tzv. rozširujúcemu, resp. obohacujúcemu vzdelávaniu, čo znamená:

zaradiť do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmety, ktoré nie sú v učebnom
pláne bežných žiakov,

doplniť záväzné učebné osnovy jednotlivých predmetov o nové témy zodpovedajúce nadaniu žiaka a
možnostiam školy, resp. regiónu.
Individuálny výchovno-vzdelávací program
Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne integrovaného v bežnej triede základnej školy. Je to
34
dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích
potrieb.
Individuálny výchovno-vzdelávací program nadaného žiaka obsahuje:

základné informácie o žiakovi,

špecifikáciu druhu a štruktúry jeho nadania, s opisom silných a slabých stránok žiakovej osobnosti,

modifikáciu učebných plánov a učebných osnov,

špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,

zapojenie tútora alebo učiteľa/učiteľov školy vyššieho stupňa do vzdelávania žiaka,

požiadavky na zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok,

zabezpečenie spolupráce s príslušnými odborníkmi (podľa druhu rozvíjaného nadanie).
Individuálny výchovno-vzdelávací program možno v priebehu školského roka spresňovať formou
tématických výchovno-vzdelávacích plánov. Podľa aktuálneho vývinu nadania žiaka možno program
priebežne meniť a upravovať.
V individuálnom výchovno-vzdelávacom programe nadaného žiaka s ďalšími špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (nadaného žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo nadaného žiaka zo sociálne
znevýhodneného prostredia) musia byť zohľadnené aj tieto potreby a program má okrem rozvoja nadania
zabezpečiť aj kompenzáciu nedostatkov žiaka.
Skupinový výchovno-vzdelávací program
Ak sú v triede strednej školy integrovane vzdelávaní viacerí žiaci s rovnakým druhom nadania, ktorí nemajú
iné špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, môžu postupovať podľa skupinového výchovno-vzdelávacieho
programu, ktorá môže byť formulovaný aj ako súčasť školského vzdelávacieho programu. Obsahuje:

modifikáciu učebných plánov a učebných osnov,

špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,

zapojenie tútora alebo učiteľa/učiteľov školy vyššieho stupňa do vzdelávania žiaka,

požiadavky na zabezpečenie špeciálnych učebných pomôcok,

zabezpečenie spolupráce s príslušnými odborníkmi (podľa druhu rozvíjaného nadanie).
V individuálnej dokumentácii každého integrovaného žiaka však musia byť okrem základných informácií o
ňom uvedené aj informácie o špecifikácii druhu a štruktúry nadania, s opisom silných a slabých stránok jeho
osobnosti. Ak je v skupine nadaných žiakov žiak s ďalšími špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
musí postupovať podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.
35
Začlenenie prierezových tém
Neoddeliteľnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sú začlenené do predmetov podľa
svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.
V treťom ročníku všetci žiaci absolvujú päťdňový plavecký výcvik a v siedmom ročníku päťdňový lyžiarsky
výcvik.
Prierezová tematika
Predmet
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Všetky vyučovacie
predmety
Environmentálna
výchova
Prírodoveda
Pracovné vyučovanie
a iné
Dopravná výchova
Všetky vyučovacie
predmety
Ochrana človeka a
zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Regionálna výchova
a tradičná ľudová
kultúra
Všetky vyučovacie
predmety
Výtvarná výchova,
Hudobná výchova,
Prac. vyučovanie,
Prírodoveda, Vlastiveda
Geografia, Dejepis
Slovenský jazyk
Ciele prierezovej tematiky podľa
ŠVP
Rozvíjajú si osobnostné a sociálne
spôsobilosti, rozvíjajú sa
v sebapoznaní a sebadisciplíne,
v sociálnom spolužití,
v rodinnej
výchove, v prevencii sociálnopatologických javov.
Chápu význam ochrany prírody,
čistého životného prostredia. Pestujú
si kladný vzťah k rastlinám, k
domácim aj voľne žijúcim zvieratám
Naučia sa uplatňovať správne zásady
bezpečného správania sa v cestnej
premávke ako chodec a cyklista.
Žiaci si formujú vzťah k
problematike ochrany svojho zdravia
a života, tiež zdravia a života iných
ľudí. Získajú potrebné teoretické
vedomosti a praktické zručnosti.
Naučia sa správne sa starať o ústnu
hygienu, o význame správnej
starostlivosti.
Učia sa používať informácie,
pracovať s nimi, riešiť problémy,
spolupracovať v skupine, vytvoriť
nejaký produkt. Naučia sa
prezentovať svoju prácu písomne aj
verbálne.
Vytvárať u žiakov predpoklady na
pestovanie a rozvíjanie citu ku
krásam svojho regiónu, prírody,
staviteľstva, ľudového umenia a
spoznávanie kultúrneho dedičstva
našich predkov.
Metódy a formy
Komunitné
stretnutia,
hry, modelové
situácie,...
Projekty,
využitie IKT,
čistenie okolia
školy
Kurz Bezpečnosť
na cestách
formou využitia
IKT
a praktických
cvičení
Didaktické hry
Kurz: Zdravé
ďasná
Využitie IKT,
školskej
a osobnej
knižnice,...
Výroba
predmetov,
zapojenie do
súťaží, ...
PRIEREZOVÉ TÉMY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú cez obsahové
vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky je možné uplatňovať viacerými formami - ako integrovanú súčasť
vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný
36
predmet v rámci voliteľných hodín (pri profilácii školy). Vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín,
ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a
neformálnej realizácie témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a
času realizácie prierezovej tematiky je v kompetencii každej školy.
Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým
návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia aj na prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie
aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje,
hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania
žiakov a pozitívne ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií (spôsobilostí) žiakov.
Môžu sa vyučovať v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo formou kurzov, prípadne samostatného
voliteľného predmetu.
Na úrovni primárneho vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program prierezové témy:

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

Osobnostný a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova

Mediálna výchova

Multikultúrna výchova

Ochrana života a zdravia

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
1. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári,
cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má
doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi
sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné
správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.
Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl.
Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v
cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy
budúcich vodičov motorových vozidiel.
Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy a v bezpečných priestoroch v okolí školy.
Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a
psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať.
Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií :
37

pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi
predpismi,

sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a
jazde v cestnej premávke,

uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod.,

spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať
návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,

schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,

pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a
prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,

uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej
premávky.
2. Environmentálna výchova
Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou,
vlastivedou, pracovným vyučovaním, náboženskou výchovou.
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť
vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu
ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti,
ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o
svoje okolie a pod..
Organizačne je vhodné prierezovú tému začleniť do viacerých predmetov prostredníctvom jednotlivých tém,
projektov alebo urobiť kurzovou formou, napríklad zamerať sa jeden týždeň na environmentálnu výchovu –
s teoretickou a praktickou časťou.
3. Osobnostný a sociálny rozvoj
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy
pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj
rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal
kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal
o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým
spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je
38
potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných.
Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálnopatologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom je, aby žiak získaval a
udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné
pre osobný a život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam
ale aj k rodinnej výchove.
Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do
úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete etická výchova, ale je dôležité aby si učiteľ
uvedomil, že na dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj v náukových
predmetoch. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení,
modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.
4. Ochrana života a zdravia
Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných predmetov
štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. V
rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody
(OČP). Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu
života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť
vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.
Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode.
Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a
ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň
napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom
voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a
života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické
zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia
zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia.
Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a
psychickú záťaž v náročných životných situáciách.
5. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – komunikovať,
argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti,
spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto
prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu,
39
ktorú budú môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii
svojej školy.
Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných
technológií.
6. Mediálna výchova
Jedným z významných socializačných faktorov ovplyvňujúcich hodnoty, postoje a správanie jedinca sú
médiá. Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s médiami je cieľom mediálnej výchovy ako
prierezovej témy.
Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci:

lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali,

dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce
ich osobnostný a profesionálny rast,

dokázali si uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným
prístupom eliminovať,

vedeli tvoriť mediálne produkty
7. Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde
po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu.
Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často
zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na
Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.
Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín
obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych
podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.
Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym
kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto
je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne
kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a
vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr,
akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho
správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a
školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať
svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov,
40
rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a
spolupracovať.
Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov.
Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných
príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.
8. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
V tejto prierezovej téme regionálna tradičná ľudová kultúra využívame rôzne formy a metódy vyučovania.
Sú to najmä: pečenie oblátok pred Vianocami, výroba tradičných vianočných ozdôb, pečenie medovníkov,
chleba, besedy s významnými osobnosťami našej obce.
V rámci vyučovania vlastivedy a pracovného vyučovania skúmame po prameňoch ľudových remesiel
v našej obci, v našom kraji. Na hudobnej výchove učíme žiakov spievať regionálne piesne, oboznamujeme
ich s ľudovými nástrojmi, atď.
Zapájame žiakov do súťaží, napr. účasť na recitačných súťažiach - Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko,
účasť na literárnych súťažiach – Rozprávkové vretienko, Prečo mám rád Slovensko, Európa v škole
PRIEREZOVÉ TÉMY PRE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE
Prierezové tematiky sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Prelínajú sa cez vzdelávacie oblasti.
Prierezové témy (tematiky) budeme realizovať viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho
obsahu oblastí vzdelávania a vhodných učebných predmetov alebo formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou
účinnosti prierezovej tematiky je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Spôsob a čas
realizácie prierezovej témy sú uvedené pri jednotlivých témach.
Prierezové témy:

Multikultúrna výchova

Mediálna výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj

Environmentálna výchova

Dopravná výchova

Ochrana života a zdravia

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Regionálna výchova a tradičná kultúra
1. Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde
po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu.
Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často
41
zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na
Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr.
Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín
obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych
podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.
Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym
kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto
je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne
kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a
vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr,
akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho
správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a
školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať
svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov,
rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a
spolupracovať.
Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov.
Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných
príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov.
Začlenenie multikultúrnej výchovy do jednotlivých predmetov:
Multikultúrna výchova je začlenená najmä do týchto predmetov : občianska výchova, náboženská výchova,
slovenský jazyk, dejepis, výtvarná výchova, geografia, informatika, biológia, ale samozrejme, jej obsah
môže byť začlenený aj do ostatných predmetov.
Ciele:
Žiak bude vedieť:

porozprávať o tradíciách a zvykoch regiónu, v ktorom žije

v nárečí porozprávať príbeh, báseň, prípadne spolu s kolektívom zaspievať goralskú pieseň

porozprávať o tradícii slovenského národa, bude poznať úlohy Konštantína a Metoda pri vzniku
písomníctva

vymenovať rasy obyvateľstva na svete, bude vedieť opísať rozdiely medzi nimi

pojmy týkajúce sa migrácie obyvateľstva a začlenenie Slovenska do medzinárodných štruktúr
(Európska únia...)

všetky základné informácie o eure

slovom, písomne alebo graficky vyjadriť svoj názor o zbližovaní národov a spolupráci medzi
jednotlivými regiónmi sveta
42

vyjadriť svoj názor k otázke rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbii, utláčaniu... a zapojiť sa do besied k
tejto problematike, prípadne do ankiet prostredníctvom vyučovania alebo internetovými stránkami.
Metódy a formy: besedy, projektové úlohy, výtvarné práce ( maľba, kresba, grafika, koláž, práca s
plastelínou, priestorové práce...), tvorba príbehov, básní, divadelných scénok, príspevkov do časopisov a
novín, tvorenie prezentácií, listy, plagáty, videonahrávky, rozhlasové relácie, koncerty...
Počas celého školského roka budú prebiehať rôzne školské akcie a aktivity ( besedy, ankety, súťaže vo
vlastnej tvorbe), v mesiaci marec - apríl sa uskutoční Týždeň boja proti rasizmu ( besedy, tvorivé dielne,
premietanie filmov, tvorenie prezentácií...). Týždeň vyvrcholí Protidrogovým koncertom.
2. Mediálna výchova
Problém ako naučiť deti a mládež aktívne a zodpovedne využívať prostriedky masovej komunikácie sa stal v
súčasnosti aktuálnym problémom. Mediálna výchova smeruje k tomu, aby si žiaci osvojili stratégie
zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi a vedeli v nich nájsť hodnotné, pozitívne formujúce
posolstvo pre ich osobnostný, profesijný a sociálny rast.
Ciele:
Žiak má mať:

schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich
produktmi,

spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť
žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v
ňom orientovali a selektovanie využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje
funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú),

schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií.

schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne
formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne
mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.
Žiak má vedieť:

dokázať nájsť vlastný optimálny spôsob ako žiť v realite,

aktívne sa zapája do komunikačného procesu pomocou médií.

ovládať prácu s televíznym prijímačom, videorekordérom, DVD prehrávačom, prácu s CD,
internetom, prácu s digitálnou technikou ( fotoaparát, televízia, kamera...).

vyjadriť svoje vlastné zážitky, skúsenosti a postoje prostredníctvom médií

vystupovať na verejnosti.
43
Realizácia mediálnej výchovy bude prebiehať počas celého školského roka najmä v rámci predmetov
informatika, občianska náuka, slovenský jazyk, materinský jazyk, v ktorom žiaci podľa určených cieľov
stanovených v spolupráci s vyučujúcim preukážu schopnosti v oblasti mediálnej výchovy.
3. Osobnostný a sociálny rozvoj
Pomáha rozvíjať všeobecný ľudský potenciál a základné životné zručnosti žiakov sebaidentity,
sebauvedomenia, zdravého sebahodnotenia a sebadôvery a rozvoj komunikačných a kooperatívnych
zručností nevyhnutných pre dobré medziľudské vzťahy v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine. Vedieť
presadzovať vlastný názor a najmä rešpektovať názor iných ľudí
Ciele:
Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na školský, profesijný, rodinný,
partnerský a manželský rámec, rozvíjanie identity seba a zdravého sebavedomia a sebadôvery.
Sociálna komunikácia v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine, v partnerstve, v manželstve a na
pracovisku, spoločenské správanie, bontón a etiketa.
Efektívne riešenie konfliktov v škole, v rodine, medzi vrstovníkmi, v partnerskom, manželskom a
pracovnom živote.
Multikultúrna tolerancia a rešpektovanie odlišných názorov, postojov, ašpirácií, hodnôt iných ľudí v
medziľudských vzťahoch a komunikácii v škole, v rodine, vo vrstovníckej skupine, v partnerstve, v
manželstve a na pracovisku.
Prevencia agresie, násilia a šikanovania v škole, medzi vrstovníkmi, v rodine, v manželstve a na pracovisku
(mobbing, bossing).
Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne
potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení,
modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.
4. Environmentálna výchova
Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej témy je
prispieť k rozvoju osobnosti žiaka.
Cieľ:

žiak v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť
vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi
život na Zemi;

žiak bude poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v
rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú
zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;

žiak bude rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k
životnému prostrediu,
44

žiak rozvinie spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a
medzinárodnej úrovni ( napr. separovaným zberom v škole i domácnostiach),

žiak pochopí sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie
individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,

žiak vie hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o
nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,

žiak dokáže využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a
spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce.
Realizácia v predmetoch: najmä v predmetoch biológia, zemepis, prírodoveda a vlastiveda.
5. Dopravná výchova
V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v
prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a
motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v
mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné
správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.
Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl.
Úloha dopravnej výchovy: postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov
alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových
vozidiel.
Realizácia učebnej činnosti: realizácia sa uskutoční v objekte školy vo všetkých vyučovacích predmetoch,
pri organizovaní vychádzok, exkurzií, kurzov a hodín telesnej výchovy. Pri realizácii využijeme dopravné
značenie v obci a učebné pomôcky
Ciele dopravnej výchovy na ZŠ:
Žiak:

pochopí funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi
predpismi,

si formuje mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a
jazde v cestnej premávke,

si musí osvojiť zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),

sa musí naučiť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať
návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

má zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,

má zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
45

má pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a
prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,

si má uvedomiť význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť
cestnej premávky.
6. Ochrana života a zdravia
Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom
vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem
vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení. Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti
súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná
výchova do iných vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana človeka a jeho zdravia
integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych
situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností
ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Ciele učiva:
Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným
predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode.
Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických
havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha
zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom
nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež
zdravia a života iných ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky,
pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v
prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a
národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti
organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.
7. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať
informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu
v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých predmetov.
Hlavným cieľom je:

aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si
harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj
problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.

naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných
technológií
46
Výsledok vzdelávania v tejto oblasti:

žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách,

žiak dokáže nadviazať kontakt,

žiak zostaví základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju
aplikovať,

žiak vie využiť nástroje IKT,

žiak dokáže identifikovať a popísať problém, podstatu javu,

žiak získa rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať
svoje produkty, názory,

žiak vytvorí plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum,

žiak dokáže určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať
vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu.
Prierezová téma sa bude realizovať počas celého školského roka vo všetkých vyučovacích predmetoch.
8. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
V tejto prierezovej téme regionálna tradičná ľudová kultúra využívame rôzne formy a metódy vyučovania.
Sú to najmä: besedy s významnými osobnosťami našej obce, beseda so spisovateľmi, školské výlety a
exkurzie do skanzenu Oravskej dediny v Zuberci, návšteva Múzea P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín,
návšteva domu M. Kukučína v Jasenovej, exkurzia Hviezdoslavovej hájovne pod Babou horou.
Zapájanie žiakov do súťaží napríklad: účasť na recitačných súťažiach – Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky
Maťko, účasť na literárnych súťažiach – Rozprávkové vretienko, Prečo mám rád Slovensko, Európa v škole
a pod.
Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a
rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho
dedičstva našich predkov.
Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru
vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde
žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši
naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a
kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam
ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných
krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s
časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v
mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného
prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi,
47
známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v turisticky a
historicky atraktívnych miestach Slovenska.
Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti,
poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou žili a dodnes
žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie danosti regiónu, návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy –
spoznávanie tradičných ľudových remesiel, ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná
tvorba (remeslá), spoznávanie staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť vo výtvarnom
zobrazovaní; tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba
– spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje (hudobný,
pohybový, výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: ľudových, autorských,
povestí a pod. – skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v
oblasti ľudových tradícií.
Význam na kultivácii osobnosti žiaka má zaradenie prierezovej témy do estetickej výchovy a pri rozvíjaní
talentu žiaka vo všetkých druhoch umenia vo voľno-časových aktivitách, ako napr. v základných
umeleckých školách (vo všetkých jej odboroch), v centrách voľného času, tiež v zakladaní speváckych či
tanečných súborov, divadielok a pod.
Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse k
tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.
Navrhované tematické celky a témy, v rámci ktorých je možné rozvíjať prierezovú tému REGIONÁLNA
VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA v štátnom, ale aj školskom vzdelávacom programe.
Pod regionálnou kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných a nehmotných) ľudskej činnosti, ktoré sa
viažu na konkrétnu obec alebo región. Regionálna kultúra zahŕňa v sebe lokálne a regionálne kultúrne
dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach.
Regionálna kultúra nadväzuje na regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť historickej
pamäte i za zdroj identity obce alebo regiónu.
Predložený materiál obsahuje tri tematické celky:

Môj rodný kraj

Objavujeme Slovensko

Tradičná ľudová kultúra.
1. tematický celok: Môj rodný kraj: témy:

moja rodina,

škola, okolie školy,

obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť),

rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta,
48

tradičné regionálne zvyky, obyčaje,

kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta,

regionálne múzea, prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny,

významné osobnosti regiónu,

prírodné krásy regiónu,

náučné chodníky v regióne,

chránené rastliny a živočíchy na území regiónu,

minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu,

tradičné produkty a zamestnania v regióne,

umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu,

miestne a regionálne jazyky.
2. tematický celok: Objavujeme Slovensko: témy

spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov Slovenska v oblasti
ľudových tradícií,

spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku,

výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, architektúra,

flóra a fauna na Slovensku,

chránené územia na Slovensku,

ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké remeslá z regiónov
Slovenska,

geografické zvláštnosti Slovenska, geografické a prírodné monumenty, jaskyne a i.,

významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.
3. tematický celok: Tradičná ľudová kultúra
Tradičnú ľudovú kultúru vnímame ako formy kultúrneho prejavu podporujúcu zachovanie kultúrnej
identity. Kultúrnu identitu chápeme ako súhrn postojov, návykov, tradícií, hodnôt, interpretácií a
sebainterpretácií, spôsobov myslenia, cítenia a konania (vzorcov správania), ktoré charakterizujú
organizovanú skupinu ľudí, jej kolektívnym, spoločným výtvorom.
Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, vytvorených v
tradičných spoločnostiach. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v
podstatne menšej miere písomnou formou.
Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti,
jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity, zdrojom historického vedomia, patriotizmu a
vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, nástrojom tolerancie, občianskej súdržnosti a porozumenia
medzi národmi. Je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenskej republiky. Uchováva sa ako
prejav lokálneho, regionálneho alebo kultúrneho dedičstva Slovenska.
49
Témy:
a) Tradičná hmotná kultúra:

ľudové staviteľstvo,

domácke a tradičné remeselné výrobky,

tradičné remeslá (ich história),

produkcia potravín a strava,

odev (kroje na dedine),

výtvarné umenie a i.,
b) Tradičná nehmotná kultúra:

ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia),

interpretačné umenie (ľudové hudba, piesne, tance, hry),

spoločenské praktiky, zvyky,

rituály a slávnostné udalosti,

tradície spojené s náboženskými sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné a i.),

zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom,

folklórne tradície (prejavy tradičnej ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné a
hudobné).
9. Finančná gramotnosť
Rezort školstva spracoval Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG). V rámci neho žiaci
spoznávajú zákonitosti fungovania rodinného rozpočtu, učia sa manažovať svoje osobné financie a lepšie sa
orientovať na finančnom trhu. NŠFG definuje, aké poznatky, zručnosti a skúsenosti musia žiaci ovládať,
aby ich mohli uplatniť vo vedení osobných financií a domáceho hospodárenia. Problematika finančnej
gramotnosti je zakomponovaná do učebných osnov jednotlivých predmetov. Okrem toho školy môžu
organizovať projektové vyučovanie, kurzy, realizujú besedy a prednášky s odborníkmi v tejto oblasti. Žiaci
vďaka tomu postupne nadobúdajú zručnosti, ako narábať s peniazmi, získavajú poznatky o základných
právach spotrebiteľa či inflácii.
Východiskovým dokumentom pre zapracovanie finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích
programov a do vyučovania je Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG).
Pre úspešnú realizáciu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti je najdôležitejšie porozumenie
podstate finančnej gramotnosti. NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako „schopnosť využívať poznatky,
zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné
finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.“ PISA definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a
pochopenie finančných pojmov a rizík; sú to schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané
50
vedomosti za účelom vykonávania efektívnych rozhodnutí v celom rade finančných súvislostí s cieľom
zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca i spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.
Vzhľadom na to, že finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, na škole pôsobí koordinátor
pre finančné vzdelávanie – Mgr. Viera Bolibruchová. Jej úlohou je zabezpečenie vzdelávania (interného i
externého) učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti, ale aj koordinácia pri začleňovaní problematiky do
školského vzdelávacieho programu a priamo do výučby. Pri začleňovaní finančnej gramotnosti do
výchovno-vzdelávacieho procesu je možné uplatniť viacero prístupov. Predpokladom je úzka tímová
spolupráca učiteľov.
Jeden z možných prístupov spočíva v analýze výučby a nájdení prvkov finančnej gramotnosti u každého
učiteľa, ktoré vo vyučovaní presadzuje už teraz. Následne zameranie sa na prvky, ktoré je možné začleniť do daného
predmetu. Pri spoločnom pracovnom stretnutí učiteľov sa stanovia spoločné témy (tie sa môžu realizovať
medzipredmetovo) a doriešia sa oblasti, ktoré zatiaľ nie sú pokryté.
Opačný prístupom je rozčlenenie celej problematiky na spoločnej pracovnej porade a priradenie jej častí
jednotlivým predmetom, s následným spracovaním a začlenením do konkrétneho predmetu každým učiteľom. Je len
na danej škole, pre aký prístup sa rozhodne a čo lepšie zodpovedá jej konkrétnym podmienkam.
Národný štandard finančnej gramotnosti v Škvp a vo vzdelávacom procese
Problematika výchovy a vzdelávania na podporu rozvoja finančnej gramotnosti je v rozsahu
uvedenom v NŠFG povinnou súčasťou základného vzdelávania. Každý absolvent daného stupňa
vzdelávania musí byť s ňou v určenom rozsahu oboznámený.
Finančná gramotnosť je uceleným systémom finančného vzdelávania, a preto je potrebné
zohľadňovať nadväznosť medzi prvým a druhým stupňom základnej školy a medzi druhým stupňom
základnej školy a strednou školou.
Finančnú gramotnosť je možné:

začleniť do jednotlivých predmetov, uplatniť medzipredmetové vzťahy,

realizovať ju v blokovom vyučovaní,

realizovať ju formou kurzu,

vytvoriť samostatný predmet.
Je potrebné vo vyučovacom procese začleniť finančnú gramotnosť, u žiakov rozvíjať vedomosti,
zručnosti a hodnotové postoje spojené s finančnou gramotnosťou. Je vhodné uplatňovanie integrovaného
vyučovania, ktoré vedie k prepájaniu poznatkov, vnímaniu súvislostí a umožňuje aplikáciu už
nadobudnutých zručností. Výsledky vzdelávania v jednotlivých predmetoch lepšie odzrkadlia životnú realitu
a žiaci uvidia zmysel svojho vzdelávania. Integráciu je možné realizovať na úrovni čiastkovej aktivity,
projektu, tematického celku, ale aj na úrovni integrovaného učebného predmetu.
Pre vzdelávanie je dôležité disponovať odbornými vedomosťami z oblasti financií, adekvátne používať
základné ekonomické pojmy a vysvetľovať ich s prihliadnutím na jednotlivé vekové kategórie. Osvojenie
51
odborných pojmov nie je cieľom finančného vzdelávania. Ten spočíva v získavaní kompetencií
nevyhnutných pre finančné a existenčné zabezpečenie seba a svojej rodiny a pre aktívnu účasť na trhu
finančných produktov a služieb. Odborné pojmy sú len jedným z prostriedkov pre napĺňanie týchto cieľov.
Súčasná spoločnosť je označovaná ako informačná. Preto je potrebné žiakov pripravovať na
vyhľadávanie správnych informácií, kritické myslenie, rozoznávanie potrebného od zbytočného, odlíšenie
pravdivého od nepravdivého i efektívne využívanie informácií. Oprieť sa možno o čitateľské stratégie a o
kritické myslenie, ktoré žiaka povedú k zodpovednému rozhodovaniu.
Naučiť žiakov identifikovať dôležité informácie.

Využívať autentické materiály – reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky.

Precvičovať so žiakmi čítanie s porozumením – uplatňujte rôzne metódy podporujúce čítanie s
porozumením (napr. I.N.S.E.R.T., čítanie s predvídaním, podvojný denník).

Spolu so žiakmi vyhľadávať varovné signály klamlivých ponúk (drobné písmo, neprehľadnosť
zmluvy).
Úlohou finančného vzdelávania nie je len rozvoj orientácie v problematike financií, ale so žiakmi je
potrebné precvičovať aj to, ako vybrať najlepšie riešenie za daných podmienok. Okrem ekonomických
kritérií je potrebné zvažovať i okolnosti rodinné, spoločenské, právne, etické, ale aj ekologické. Nájdené
riešenia potom porovnávať s osobnými preferenciami, skúsenosťami a intuíciou. Tento širší kontext
predstavuje ďalej priestor pre ekonomicky zodpovedné rozhodovanie.
Jednou z úloh finančného vzdelávania je zabezpečiť orientáciu a prehľad vo finančných produktoch a
službách. Na druhej strane je však potrebné rešpektovať zásadu všeobecnosti, aby vo vyučovaní
neprichádzalo k propagácii konkrétnych produktov, služieb a inštitúcií. Preto by mali byť vždy predstavené
viaceré ponuky, ktoré môžu byť medzi sebou porovnávané. Výučba je potom prednostne zameraná na
získavanie zručností a rozvíjanie stratégií pre život.

Ukazovať rozmanitosť ponuky produktov, služieb a inštitúcií – do vyhľadávania rozmanitých
finančných produktov a služieb môžu byť zapojení samotní žiaci.

Venovať sa so žiakmi porovnávaniu podobných produktov a služieb, z ktorých žiaci vyberajú tie
najvýhodnejšie pre danú situáciu.

Sledovať so žiakmi vývoj niektorých produktov alebo služieb v čase.

Rozvíjať stratégiu smerujúcu k informovanému rozhodovaniu podľa zásady „produkty, služby a
inštitúcie sa menia, zručnosti ostávajú“ (napr. žiaci majú za úlohu vybrať najvýhodnejší úver pre
modelovú rodinu s istými parametrami)
Málokedy je finančná gramotnosť samostatným predmetom, preto vyžaduje začlenenie finančnej gramotnosti do
vzdelávacieho procesu istú mieru koordinácie. Spoločné pracovné porady kolegov, predmetové komisie môžu priniesť informácie
o prelínaní vzdelávacieho obsahu, inšpiráciu i spoločné naladenie, ale aj poznanie, že na finančné vzdelávanie nie sú sami.
52
Jednou z hlavných tém finančnej gramotnosti je hospodárenie domácnosti. Preto je finančné vzdelávanie úzko previazané s
rodinným prostredím, a to v niekoľkých rovinách. I preto je nanajvýš vhodné informovať rodičov o zámeroch, princípoch a
cieľoch finančného vzdelávania. Je dôležité vytvoriť také prostredie, ktoré bude pre všetky zúčastnené strany bezpečné. Jednou z
možností, ako sa vyhnúť práci s citlivými osobnými údajmi alebo rodinnými údajmi, je vyučovať finančnú gramotnosť
prostredníctvom inscenačných metód. Týmto prístupom je možné rozptýliť niektoré obavy rodičov spojené s využívaním citlivých
údajov a zvýšiť ochotu spolupracovať a podporiť svoje deti na ceste za finančnou gramotnosťou. Za vedľajší prínos môžeme
pokladať preventívne pôsobenie na rodičovskú verejnosť. To, že žiaci prinesú domov finančné témy, môže mať vo svojom
dôsledku pozitívny vplyv na finančnú zodpovednosť rodičov.
Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do Škvp pre 1. stupeň ZŠ
Výchovno-vzdelávací proces na 1.stupni ZŠ je spravidla realizovaný jedným vyučujúcim, čo
umožňuje jednoduchšiu implementáciu finančnej gramotnosti (blokové vyučovanie).
Finančné vzdelávanie na primeranej úrovni je možné realizovať od začiatku povinnej školskej
dochádzky, teda už v 1. ročníku ZŠ. Väčší zmysel však nadobúda od tretieho ročníka základnej školy.
Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť:
1. ročník
Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 20
Etická výchova – Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch (chrániť si veci svoje i iných)
2. ročník
Slovenský jazyk a literatúra – Prosba – želanie, Tvorba otázok – žiadosť o informáciu, Rozhovor
Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Vlastiveda – Rodina, Obec
Prírodoveda – Zdroje vody
Etická výchova – Iniciatíva vo vzťahu k iným (riešenie problémov – navádzanie na klamstvo, podvádzanie, kradnutie,
ohováranie, ...)
3. ročník
Slovenský jazyk a literatúra – Reklama, Diskusia – názor, Vyjadrenie vlastnej túžby, Inzerát, Porekadlo, Príslovie,
Ľudové rozprávky
Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000, Riešenie aplikačných úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Prírodoveda – Dôsledky znečistenia rôznych vodných zdrojov
Vlastiveda – Slovensko
Výtvarná výchova – Reliéf (mince)
Etická výchova – Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov, Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti,
Pomoc, darovanie, delenie sa
4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra – Diskusia, Názor
Matematika – Násobenie a delenie v obore násobilky, Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
53
Prírodoveda – Zdroje elektrickej energie, Význam elektrickej energie pre človeka
Pracovné vyučovanie – Papier a kartón, Elektrický obvod, Zdroje elektrickej energie
Výtvarná výchova – Podnety rôznych oblastí poznávania sveta
Etická výchova – Reálne a zobrazené vzory, Rozvoj tvorivosti a iniciatívy
Informatická výchova – Informácie okolo nás (prezentovanie výsledkov vlastnej práce), Komunikácia
prostredníctvom IKT (ochrana osobných údajov, vyhľadávanie informácií)
Finančné vzdelávanie je možné realizovať aj v rámci školského klubu detí v spoločenskovednej oblasti.
Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do Škvp pre 2. stupeň ZŠ
Žiaci majú viac skúseností so situáciami, v ktorých je potrebné uplatniť finančnú gramotnosť. Je
nutná väčšia súčinnosť učiteľov, treba nájsť spoločné témy a na nich ukázať komplexnosť finančnej
gramotnosti. Ťažisko finančného vzdelávania je v tomto prípade v trojici učebných predmetov – občianskej
náuke, matematike a etickej výchove. Finančné vzdelávanie na 2.stupni plynulo nadväzuje na finančné
vzdelávanie na 1. stupni ZŠ.
Predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť:
Slovenský jazyk a literatúra

Diskusia – argument, diskusný príspevok

E-mail

Plagát, inzerát, reklama

Polemika

Úradný list – objednávka, reklamácia, sťažnosť, žiadosť

Vlastný názor

Poštový peňažný poukaz
Matematika

Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000

Počtové výkony s prirodzenými číslami

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

Počtové výkony s desatinnými číslami

Percentá (vrátane jednoduchého úročenia)

Počtové výkony s celými číslami

Pravdepodobnosť, štatistika

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc

Grafické znázorňovanie závislostí

Štatistika
Informatika

Informácie okolo nás – vytvorenie plagátu, prezentácie

Komunikácia prostredníctvom IKT – vyhľadávanie informácií
54

Informačná spoločnosť – počítačová kriminalita, legálnosť programov, autorské práva
Fyzika

Iné zdroje energie
Geografia

Austrália

Amerika

Afrika

Ázia

Slovensko
V každom regióne sa môžete zamerať na bohatstvo a chudobu, rozdiely medzi regiónmi, environmentálne
problémy.
Občianska náuka
Moja škola

Štát a právo

Trestné právo

Ekonomický život v spoločnosti (vrátane rozširujúceho učiva)
Etická výchova

Ekonomické hodnoty a etika

Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre

Pozitívne vzory v každodennom živote

Masmediálne vplyvy

Dobré meno a pravda ako etické hodnoty

Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine

Vzťah k chorým, starým, postihnutým ľuďom
Metódy a formy práce
Vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti, preto tu môžeme uplatňovať najrôznejšie
inovatívne metódy vyučovania. Metódy sú použiteľné i pre iné predmety, je potrebné však počítať s tým,
že vyžadujú dlhšiu a väčšiu prípravu. Niektoré dokonca vyžadujú skúsenosti a umenie improvizácie.
Odmenou za prácu navyše však bude väčšia radosť z učenia, jednoduchšie zapamätávanie si, zvýšená
interaktivita na hodinách a praktické precvičenie preberaného učiva.
Pre metódy vyučovania by malo vo všeobecnosti platiť:

Názornosť. Poskytované informácie by mali byť názorné, dobre viditeľné a mali by sa opierať o
vedomosti žiakov. To platí pre písanie na tabuľu, pre vytváranie prezentácií, výučbových schém a
podobne.

Jednoduchosť. Jednotlivé témy by mali nadväzovať na znalosti, resp. skúsenosti žiakov. Pojmy
používané vo vyučovaní by mali žiaci poznať a mali by rozumieť ich významu.
55

Aktivita žiakov. Žiaci by mali na hodinách sami aktívne vystupovať, skúšať si uvádzané situácie,
diskutovať a podobne.

Tempo hodiny. Hodina by mala byť dynamická, ale s ohľadom na porozumenie preberaných
súvislostí. To platí ako pre celú triedu, tak i pre jednotlivcov.

Zmysluplnosť. Žiaci by mali vidieť zmysel v tom, čo sa učia. Mali by si uvedomovať, prečo je
finančná gramotnosť dôležitá.

Využiteľnosť. Využiteľnosť sa týka najmä informácií, ktoré žiaci v rámci finančnej gramotnosti
získavajú. Tieto informácie by mali byť prakticky využiteľné, čo súčasne vedie k lepšiemu
zapamätaniu.

Dôležitosť. Nie všetky informácie sú pre žiakov dôležité. Preto by sa mali naučiť rozpoznať, ktoré
informácie by si vo vlastnom záujme mali osvojiť.
Finančné vzdelávanie je orientované na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote, a preto by malo byť
s každodenným životom úzko previazané. Je vhodné pripraviť také aktivity, ktoré umožňujú relatívne
autentický zážitok finančnej situácie a ktoré vedú k osvojeniu stratégií zodpovedného rozhodovania. Na
tento účel odporúčame najmä heuristickú metódu, resp. metódu riešenia problémov a situačné metódy.
Heuristická metóda býva často charakterizovaná ako metóda učenia objavovaním. Žiakom sa
nepredkladajú hotové fakty alebo výsledky, ale sú podnecovaní, aby sami hľadali riešenia.
Situačné metódy majú veľmi blízko k životnej realite. Ich podstatou je riešenie istej problémovej situácie,
ktorá je zrkadlom skutočnej udalosti. Žiaci potom používajú svoje vedomosti a zručnosti, pracujú s
informačnými zdrojmi, ale zohľadňujú aj svoje skúsenosti, názory a postoje. Spoločne diskutujú o možných
riešeniach, hľadajú ich výhody a nevýhody a rozhodujú sa, ktoré riešenie je za daných podmienok najlepšie.
Dôležitá je podpora žiackeho objavovania a samostatného riešenia problémových situácií.

Dávať žiakom kreatívne problémové otázky a úlohy, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Napr.
Porovnať 3 ponuky telefónnych programov vhodných pre žiakov. Vybrať najvýhodnejšiu ponuku a
svoj výber zdôvodniť.

Nepredkladať žiakom k osvojeniu hotové riešenia, podporovať aktívne objavovanie efektívnych
stratégií. Napr. Žiakom predložiť nevyrovnaný rodinný rozpočet. Úlohou je nájsť problém a
predložiť niekoľko možností riešenia.

Viesť žiakov k poznaniu, že každý problém má viacero možných riešení, ktoré sú ovplyvnené
okolnosťami konkrétnej situácie, napr. finančnou situáciou celej rodiny, zamestnaním.
Postaviť finančné vzdelávanie na zručnostiach potrebných pre praktický život.

Zamerať sa na finančné situácie spojené s chodom domácnosti, napr. rodinný rozpočet, plánovanie
dovolenky, plánovanie štúdia detí, poistenie auta.

Pracovať s príkladmi, ktoré sú blízke bežnému životu žiakov.
56

Presunúť vyučovanie zo školských lavíc do reálneho prostredia, napr. do banky, do zmenárne, do
obchodu, kde je možné porovnávať ceny rôznych balení výrobkov alebo výhodnosť nákupu, príp.
marketingové triky.
Prekonať izolovanosť vyučovacích predmetov

Predkladať žiakom také problémy, ktoré vyžadujú uplatnenie vedomostí, zručností a schopností z
viacerých predmetov. V reálnom živote sa tiež veci nedejú izolovane, napr. nakupovanie nie je len o
matematike, ale premietajú sa doň aj psychologické, sociálne a právne aspekty.

Pokúsiť sa v rámci nejakej aktivity alebo projektu integrovať vzdelávací obsah niekoľkých
predmetov.
Vyučovať finančnú gramotnosť prostredníctvom IKT.

Využívať vo výučbe počítače, mobilné telefóny, interaktívne tabule, tablety.

Neobmedzovať sa na individuálnu prácu, IKT je možné efektívne využívať i pri skupinovej práci.
Viesť žiakov k využívaniu on-line finančných kalkulačiek.

Zoznámiť žiakov s možnosťami i rizikami on-line finančných kalkulačiek.

Pripraviť pre žiakov úlohy, pri ktorých musia využiť on-line finančné kalkulačky (napr. prepočet
kurzu pri výmene peňazí, výpočet výšky čistej mzdy, výpočet výšky splátky pri úvere).

Skúsiť so žiakmi porovnávať spracovanie úlohy a jej výsledky pomocou tradičných výpočtov a
prostredníctvom on-line finančných kalkulačiek.
Spolupráca pri dosahovaní spoločných cieľov je jednou z charakteristík kooperatívneho učenia sa.
Jedným prínosom je aktivizácia žiakov, rozvíjanie komunikácie, vzájomné obohacovanie sa a posilňovanie
sociálneho rozvoja žiakov. Výučbe nedominuje interakcia medzi učiteľom a žiakom, výrazne je posilnená
vzájomná interakcia medzi žiakmi, pretože sú členovia skupiny pri práci na sebe závislí. Učia sa tým
prekonávať súťaživosť v prospech spolupráce a tolerancie. Žiaci si môžu odovzdávať skúsenosti, môžu sa
od seba navzájom učiť a môžu tak prirodzene formovať svoje názory a postoje v skupine vrstovníkov. Práca
v skupine umožňuje každému zapojiť sa podľa svojich možností a schopností, dáva možnosť vyniknúť a
uplatniť vedomosti či prednosti, ktoré ostatní nemajú. Žiaci sa delia o svoje skúsenosti zo svojich rodín,
aplikujú rôzne stratégie, ale tiež si uvedomujú, že v prístupe k financiám i vo finančných situáciách rodín
existujú rozdiely. Kooperácia nemusí prebiehať len na úrovni triedy, ale aj na úrovni škôl, či v rámci
medzinárodných projektov.
Finančná gramotnosť je koncipovaná tak, že prostredníctvom vzdelávacieho obsahu prepája
konkrétne učebné predmety s činnosťou žiakov realizovanou v škole i mimo nej. Podobný cieľ má aj
projektové vyučovanie. V tomto prípade však vyučovanie nie je organizované podľa učebných predmetov,
ale žiaci sa učia riešiť a spracovávať jednoduchšie i zložitejšie projekty (nemýľme si to s referátmi) s
určitým jedinečným a novým cieľom. Projektová metóda vnáša do vyučovania poznanie, viac reality a
samostatného hľadania informácií, tak isto pomáha u žiakov vytvárať potrebné životné kompetencie. Ide o
57
spoločné premýšľanie, diskusiu či spoločné riešenie, ktoré vedie k uskutočneniu cieľa. Žiaci pracujú v
skupine, čo podporuje ich spoluprácu. Využívajú pri tom dostupné zdroje, pri ktorých sa učia rozlišovať ich
vierohodnosť. Výučba teda nemusí prebiehať len v priestoroch učebne. Je možné využívať konzultácie s
odborníkmi, knižnicu, internetové zdroje, odbornú literatúru, noviny, časopisy a pod. Na projekt je vhodné
využiť súvislý čas, ktorý by za ideálnych podmienok nemal byť členený pevne stanovenými vyučovacími
hodinami podľa rozvrhu. Celkový čas jedného projektu sa líši a je závislý od náročnosti témy.
Organizačná štruktúra projektového vyučovania:

Úvodná motivácia, pri ktorej sú stanovené základné otázky, vymedzené ciele a úlohy projektu,
dohodnuté pravidlá a pod.

Práca v skupinách, kedy dochádza k vyhľadávaniu informácií.

Prezentácia projektu – sú prezentované závery, porovnávané výsledky projektov a hľadané
súvislosti.

Hodnotenie projektu, jeho jednotlivých častí a sebareflexia v rámci projektu.
Inscenačné metódy založené na simulácii a hraní rolí sú jednou z možností, ako žiakov vtiahnuť do
finančnej problematiky. Je možné tak rozvíjať finančné stratégie, ale zároveň nepracovať s citlivými údajmi.
Aj z tohto dôvodu majú tieto metódy vo finančnom vzdelávaní široké uplatnenie. Umožňujú hlbšie
porozumenie vzdelávaciemu obsahu, ale sú vhodné najmä pre rozvoj sociálnych zručností, kedy sa žiaci učia
rozhodovať. Žiaci sa správajú tak, ako to vyžaduje ich rola, vciťujú sa do situácie. Hrať rolu v prevažnej
miere dospelých je pre žiakov motivujúce a zábavné. Tým, že žiaci predstierajú inú osobu, môžu problém
preskúmať z iného uhla pohľadu. Inscenačné metódy sú vhodné aj pre nácvik asertívnej komunikácie.
Pokročilú úroveň simulácie predstavujú fiktívne firmy, ktoré spolu obchodujú podľa bežných pravidiel, ale
používajú fiktívne peniaze.
Pre viaceré témy finančnej gramotnosti sú veľmi vhodné diskusie a diskusné hry. Žiaci môžu byť rozdelení
i na skupiny obhajujúce určitý názor či postoj alebo môže ísť o diskusiu žiakov a učiteľa. Žiaci by sa mali na
diskusiu vopred pripraviť, nájsť si argumenty a podklady pre svoje tvrdenia. Diskusné hry precvičujú
schopnosť komunikácie, vyjednávania a dosahovania súhlasu, formulácie názoru a pocitu, načúvania,
vciťovania sa. Slúžia aj k ujasňovaniu a formovaniu hodnôt a postojov, zamysleniu sa nad novými
problémami. Na dosiahnutie týchto cieľov však nestačí predložiť zaujímavú tému a nechať skupinu, aby ju
neorganizovane riešila. Je potrebné stanoviť pravidlá diskusie a kontrolovať ich dodržiavanie.
Odporúčame do vyučovania zaraďovať ďalšie metódy:
Brainstorming – predstavuje skupinovú techniku zameranú na získanie čo najväčšieho množstva nápadov
na danú tému. Je založená na skupinovom výkone. Princíp spočíva v tom, že členovia skupiny sú schopní
vyprodukovať oveľa viac nápadov, ako by vymysleli jednotlivo. Pri brainstormingu je nutné dodržiavať
pravidlá, najmä to, že zverejnené nápady nebudú nikým komentované ani hodnotené. I ten zdanlivo
najbláznivejší nápad môže totiž niekoho ďalšieho inšpirovať. Pri brainstormingu ide predovšetkým o
58
získanie kvantity nápadov. Môže mať rôzne varianty, napr. neštruktúrovaný brainstorming, štruktúrovaný
brainstorming, voľné písanie, kmene a korene, kocka.
Myšlienková (mentálna) mapa – predstavuje graficky usporiadaný text (prípadne doplnený obrázkami) s
vyznačenými súvislosťami. Využíva sa na zapamätanie, na učenie, na grafické zobrazenie alebo na riešenie
problémov. Zvyčajne sa začína hlavným námetom uprostred papiera (tabule) a kreatívnym využitím rôznych
obrázkov, kódov, symbolov i farieb je vytvorená myšlienková (mentálna mapa).
Ice breaker (prelomenie ľadov, ľadolamka) sa zaraďuje na začiatok hodiny, pred úvodný informačný blok.
Poskytuje priestor na bližšie vzájomné zoznámenie. Slúži k prelomeniu ľadov, k prekonaniu začiatočných
formálnych bariér, k odpútaniu účastníkov od problémov každodenného života, na naladenie sa na program
a na navodenie neformálnej priateľskej atmosféry. Vhodný je tiež vtip alebo krátky príbeh.
Doplňovačky, osemsmerovky – tvoria metodický základ, ktorý je jednoduchý a časovo nenáročný. Ide o
rýchle cvičenia, pomocou ktorých si žiaci zopakujú to podstatné z preberanej látky. Niekedy môžu slúžiť aj
ako motivácia.
Pri niektorých témach je vhodnejší tradičný frontálny výklad spojený so záverečným zopakovaním, pri
iných aktivizujúce metódy.
Didaktické hry predstavujú ďalšiu možnosť, ako v praxi realizovať alebo spestriť finančné vzdelávanie.
Medzi didaktické hry môžeme zaradiť aj klasické skupinové hry alebo strategické hry, ktoré sú spracované
ako doskové hry, prípadne počítačové aplikácie. Môžu plniť funkciu motivačnú i upevňovaciu.
Prostredníctvom didaktických hier je možné so žiakmi riešiť aj zložité učebné problémy.
Zbierať skúsenosti s hraním didaktických hier.

Čerpať námety z odborných publikácií.

Získať osobnú skúsenosť s hraním týchto hier.
Vyskúšať didaktické hry na vyučovaní.

Vyskúšať hru napr. Platí, platí,..., Pravda a lož, Deľba práce, Hra na poisťovňu, Staroveké a
stredoveké trhovisko, Behavé učenie, Hospodárenie v rodine, Trh s jablkami, PixWords.

Využívať rôzne dostupné aplikácie s finančnou tematikou.
Praktickou doplňujúcou súčasťou finančného vzdelávania sú rôzne programy a projekty, ktoré ponúkajú
organizácie školám.
Pri začleňovaní finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu chceme poukázať na to, že tak,
ako čitateľskú gramotnosť môžeme rozvíjať aj na hodinách hudobnej výchovy alebo matematiky,
matematickú gramotnosť na hodinách telesnej výchovy alebo výtvarnej výchovy, aj finančnú gramotnosť je
možné rozvíjať v rámci všetkých učebných predmetov vo všeobecnom aj odbornom vzdelávaní. Ide o
prirodzené začlenenie finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu.
59
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

Hodnotenie žiakov

Hodnotenie pedagogických zamestnancov

Hodnotenie školy
Hodnotenie práce žiakov a vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov
Cieľom hodnotenia práce žiakov a priebežného vyhodnocovania, ako aj záverečného vyhodnocovania
vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak
zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou
hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Hodnotí sa prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Žiaci budú hodnotení známkami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať
z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom
hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe
vypracovaných kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. Hodnotiť budeme nielen
dosahovanie výsledkov v povinných prácach (v slovenskom jazyku kontrolné diktáty a slohová práca; v
matematike kontrolné práce; v cudzom jazyku slohové práce a testy po ukončení tematických testov; v
ostatných predmetoch kontrolné testy po skončení tematických okruhov). Sledovať budeme aj ústny prejav
žiaka, jeho snahu a aktivitu. Budeme hodnotiť aj voliteľné aktivity žiaka- prezentácie, výtvarné práce,
zapojenie do ročníkového projektu, zapojenie do súťaži a olympiád, ďalšie aktivity spojené s vyučovacími
hodinami ( referáty, celková aktivita žiaka...).
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať
do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme odlišovať
hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.
Podľa zákona č. 245/2008 Z:z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov §55 sa hodnotenie vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov:

Slovným hodnotením

Klasifikáciou,

Kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch prvého ročníka základnej školy hodnotí slovne
týmito stupňami:

Dosiahol veľmi dobré výsledky

Dosiahol dobré výsledky

Dosiahol uspokojivé výsledky,

Dosiahol neuspokojivé výsledky.
60
Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
Správanie žiaka sa klasifikuje stupňami:
1 – veľmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – menej uspokojivé
4 – neuspokojivé.
Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na
vysvedčení vyjadruje takto:
Prospel,
Neprospel.
Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka základnej školy sa na konci prvého a druhého
polroka vyjadruje na vysvedčení takto:

prospel s vyznamenaním,

prospel veľmi dobre,

prospel,

neprospel.
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje jeho výsledky v povinných
premetoch, ktoré sa klasifikujú, klasifikáciu jeho správania, nezahŕňa klasifikáciu nepovinných vyučovacích
predmetov.
Opatrenia vo výchove
Pri závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení po objektívnom prešetrení za závažné alebo
opakované previnenie sa proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu známky
zo správania.
Medzi závažné priestupky patrí:

šikanovanie

konanie, ktoré je dôvodom na trestné stíhanie podľa platných zákonov

preukázané požívanie alkoholu, drog alebo iných omamných látok, fajčenie v škole a na školských
podujatiach
61

hrubé vystupovanie voči všetkým pracovníkom školy – pedagogickým i nepedagogickým, alebo
žiakom školy (§58 bod 3 zákona 45/2008)

podvádzanie, klamstvo

úmyselné poškodzovanie majetku školy, majetku spolužiakov alebo zamestnancov školy

krádež

neospravedlnená absencia
Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa,
pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy.
Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny
pripravenú na lavici. Žiakovi, ktorý nepredloží ŽK vyučujúci urobí záznam do triednej dokumentácie. Ak
žiak žiacku knižku nepredloží z akéhokoľvek dôvodu, je povinný v nasledujúci deň predložiť bez vyzvania
ŽK učiteľovi k zápisu známky, prípadne poznámky. Nerešpektovanie sa považuje za porušenie školského
poriadku. Pri opakovanom zabúdaní ŽK môže žiak dostať napomenutie a pokarhanie od triedneho učiteľa.
Ak má žiak v klasifikačnom hárku závažnejšie záznamy o porušovaní vnútorného poriadku školy:

bude napomenutý triednym učiteľom

bude napomenutý riaditeľom školy

bude napomenutý riaditeľom školy a zároveň sa prizvú rodičia do školy

bude žiakovi po prerokovaní na Pedagogickej rade znížená známka zo správania na 2. stupeň.
OPATRENIA na posilnenie disciplíny

individuálne napomenutie učiteľom

pokarhanie žiaka učiteľom pred triedou (na polroka a na konci školského roka )

pokarhanie žiaka riaditeľom školy pred triedou (na polroka a na konci školského roka), udelenie
napomenutia a pokarhania triednym učiteľom a riaditeľom školy sa oznámi písomne rodičom

zníženie známky zo správania podľa zásad klasifikačného poriadku. Známka 3, 4 sa v triednom
výkaze aj odôvodní.

preradenie žiaka na inú školu (len so súhlasom rodičov).
V prípade vážneho porušenia školského poriadku pedagóg, ktorý porušenie zistí, oznámi túto skutočnosť
triednej učiteľke a v spolupráci s výchovným poradcom školy vyhotoví zápis o porušení školského poriadku,
ktorý podpíšu všetci prítomní. Pri opakovaných záznamoch sa zašle Oznam s predvolaním riaditeľa na
pohovor zákonnému zástupcovi. O pohovore sa spíše záznam, kde sa uvedú riešenia problému a navrhované
opatrenia. V prípade neochoty rodiča spolupracovať sa priestupok prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa
výchovné opatrenie.
62
Nápadná úprava zovňajšku – návrh na riešenie: okamžitá náprava umytím tváre a pohovor žiaka s triednym
učiteľom. Pohovor triedneho učiteľa s rodičom. Za opakované porušenie tohto bodu pokarhanie riaditeľom
školy.
Ak žiak alebo rodič /zákonný zástupca/ nepredloží ospravedlnenie, bude triedny učiteľ považovať
vymeškané hodiny za neospravedlnené. Za neospravedlnené hodiny a po objektívnom prešetrení dôvodov,
budú žiakovi uložené tieto opatrenia:

za 1 – 4 neospravedlnené hodiny – pokarhanie triedneho učiteľa

za 5 hodín – 2 dni – pokarhanie riaditeľom školy

nad 2 dni - znížená známka zo správania na druhý stupeň

nad 15 neospravedlnených vyučovacích hodín za mesiac je riaditeľ školy povinný oznámiť túto
skutočnosť na sociálny úrad.
Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť z rodinných dôvodov maximálne 3-krát počas celého školského
roka. Vo výnimočných prípadoch na viac dní (úmrtie, nutné odcestovanie...) po rozhovore a súhlase
riaditeľa školy.
Ak žiak vynechá z akýchkoľvek dôvodov viac ako 30% vyučovacích hodín v predmete za jedno klasifikačné
obdobie, koná komisionálne skúšky z vymeškaného učiva.
Oneskorené príchody na vyučovanie narúšajú vyučovanie a hovoria o nezodpovednom prístupe k školskej
dochádzke. Za 3 neospravedlnené neskoré príchody triedny učiteľ uloží 1 neospravedlnenú hodinu.
Výchovné opatrenia
a) Pochvala triednym učiteľom:

za výborný prospech a vzorné správanie

za reprezentáciu triedy a školy v súťažiach (úspešný riešiteľ v školských alebo obvodových kolách
súťaží)

za pomoc triednemu učiteľovi, príp. iným vyučujúcim a za korektné vzťahy medzi spolužiakmi
b) Pochvala riaditeľom školy:

za výborný prospech a vzorné správanie

za reprezentáciu školy (úspešný riešiteľ v okresných , regionálnych, štátnych a vyšších kolách súťaží,
verejná reprezentácia školy)

za záslužný alebo statočný čin
c) Udelenie vecnej odmeny:

na konci školského roka za vzornú reprezentáciu školy, za reprezentáciu na

okresných, krajských a celoslovenských súťažiach

knižné ocenenia venované rodičovským združením
63
Hodnotenie pedagogických zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov prebieha v troch etapách.
Hodnotenie
zamestnancov
Vstup (predpoklady =
potenciál + spôsobilosť
+ prax)
Proces (pracovné
správanie, prístup)
Výstup
Strategické
myslenie
Osobnostné
kvality
Zameranie na
žiaka
Čo
hodnotíme
u učiteľa?
Zameranie na
výsledky
Vedenie ľudí žiakov aj
spolupracovníkov
Odborné
vedomosti a
zručnosti v
predmete aj
didaktike
predmetu
Kritéria na hodnotenie pedagogických zamestnancov
Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí profilu učiteľa.
Jednotlivé kompetencie sú definované cez činnosti, majú svoje indikátory, ukazovatele úrovne kompetencií.
Kľúčové kompetencie sa orientujú na 3 oblasti: na žiaka, na edukačný proces, na profesijný sebarozvoj.
Hodnotenie pedagogických zamestnancov bude zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi rozhovormi.
Okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov je na škole pravidelne vykonávaná kontrola kvality
vyučovacieho procesu prostredníctvom hospitácií a vedenia pedagogickej dokumentácie, ako aj kontrola
kvality mimoškolskej činnosti a činnosti mimo vyučovania.
Podľa § 52, ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. sú vypracované zásady hodnotenia pedagogických
zamestnancov na našej škole nasledovne:
64

Vyučovací proces: metódy a formy vyučovania – hospitácie - kvalitná výchovno-vzdelávacia práca
učiteľa, dôsledné vedenie pedagogickej dokumentácie

Pracovná disciplína – nástup na vyučovanie, duchovná formácia,

Meno školy – včasné a bezchybné vykonávanie pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej
náplne, dodržiavanie termínov a správnosti výkazov a dokladov

Pomôcky – využívanie IKT, klasické pomôcky a tvorba pomôcok

Vzdelávanie učiteľov – zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie, osobný podiel na modernizácii
vyučovania, tvorba nových učebných pomôcok, učebných textov, modernizácii odborných učební

Výsledky testov – vstupné a výstupné testy

Spolupráca s rodičmi, vedením školy

Práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Súťaže – výsledky

Iné aktivity, ktoré nie sú v náplni pedagóga – práca na projektoch.
Hodnotenie školy SWOT analýza školy
S – silné stránky školy

100 % kvalifikovanosť pedagógov,

odbornosť, prirodzená autorita a tvorivosť manažmentu

inovačná schopnosť pedagogických zamestnancov

ovládanie základov práce s PC pedagógmi

výborné výchovné poradenstvo

špeciálny pedagóg

vzdelávanie pedagogických zamestnancov

moderne zariadené učebne

telocvičňa

školská knižnica

estetická úroveň interiéru školy

rekonštrukcia školy

vynikajúce výsledky školy v záujmovej oblasti – umiestnenia v celoslovenských a okresných
súťažiach, predovšetkým literárna a výtvarná oblasť

pestrá ponuka krúžkovej činnosti,

dobrá perspektíva počtu žiakov školy do budúcnosti – cca 38 žiakov každý rok,

široké spektrum duchovných aktivít pre pedagógov i žiakov – misijný jarmok, duchovné obnovy,
besedy, projekty...
65

veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom, s radou školy, s radou rodičov, s farským a obecným
úradom
W – slabé stránky školy

nedostatočná vedomostná úroveň žiakov

žiaci si neuvedomujú dôležitosť vzdelania

problém čitateľskej, počítačovej gramotnosti

slabá domáca príprava žiakov na vyučovanie

nedostatok priestoru pre netradičné formy vyučovania

nedisciplinovanosť súčasnej populácie
O – Šance – Príležitosti

využívanie ponuky MPC na ďalšie vzdelávanie

tvorba projektov na modernizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu z fondov

v maximálnej miere uspokojovať požiadavky rodičov a ich detí

spolupráca s CPPP a ŠPP

široký výber záujmových útvarov v rámci vzdelávacích poukazov
T – Riziká

nedostatočný záujem zo strany niektorých rodičov

nedostatok finančných prostriedkov

demografický pokles populácie

malá podpora detí vlastnými rodičmi v túžbe po vzdelaní

nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách
Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, región atď. získali dostatočné a hodnoverné informácie
o zvládaní požiadaviek.
Evalvácia
vzdelávacích
potrieb žiakov
a učiteľov
Evalvácia
technických
prostriedkov v
škole
Evalvácia
učebníc
a didaktických
potrieb
Hodnotí
sa
Evalvácia
vzdelávacích
výsledkov,
vrátane
medzinárodný
ch meraní
Evalvácia
vzdelávacích
procesov –
učenia a
vyučovania
Evalvácia
vzdelávacích
projektov
učiteľov
66
Do popredia sa dostáva pravidelná autoevalvácia a dlhodobé pozorovanie s jasne stanovenými cieľmi,
metódami a nástrojmi. Hodnotia sa tiež výsledky celoštátneho monitoringu v matematike a slovenskom
jazyku, zapojenie sa do rôznych súťaží a umiestnenie žiakov, klasifikácia žiakov, výsledky získané
didaktickými testami a dotazníkmi pre žiakov, učiteľov a rodičov, školské dokumenty /plán práce školy,
inšpekčná správa a pod.
Nástroje evalvácie:

dotazníky pre žiakov, rodičov, verejnosť,

výsledky žiakov v medzinárodných meraniach a umiestnenie na súťažiach,

eseje, brainstorming, hospitácie, pracovné semináre učiteľov, analýzy údajov.
Pravidelne budeme monitorovať:

Školský vzdelávací program

Podmienky vzdelávania

Priebeh vzdelávania

Výsledky vzdelávania
Mapovanie realizácie Školského vzdelávacieho programu:

pozorovanie,

analýza pozorovaných javov,

hospitácie,

ankety,

vonkajšie podnety.
Úroveň riadenia školy:

porady vedenia školy,

pedagogické rady,

spolupráca s Radou školy – vyhodnocovanie pozitív a negatív.
Priestorové a materiálne podmienky:

pozorovanie,

požiadavky učiteľov,

rodičov a zriaďovateľa,

dodržiavanie platných predpisov a noriem.
Atmosféra školy:

ankety,

spolupráca so školským parlamentom,

Radou rodičov,

zasadnutia pedagogickej rady a vedenia školy
67
Úroveň podpory žiakov:

hospitácie,

otvorené hodiny,

vzájomná spolupráca učiteľov, vychovávateľov, výchovnej poradkyne a odborných pracovísk.
SWOT analýza

Podpora dosahovania vzdelávacích cieľov – hospitácie, prezentácie žiackych prác

Aplikácia pedagogických stratégií – hospitácie

Rozvoj odbornej a osobnostnej spôsobilosti – hospitácie, riadený rozhovor s učiteľmi a žiakmi,
dotazník

Rozvoj praktických návykov a zručností – hospitácie a žiacke práce

Začleňovanie, podpora a hodnotenie žiakov – hospitácie a rozhovor

Dosahovanie vzdelávacích cieľov – rozhovor, hospitácia, rozbor sebahodnotiacich a hodnotiacich
výrokov žiaka, spolupráca s odborníkmi

Prejavy pedagogických stratégií – hospitácie, výstupy z projektového vyučovania

Nadobudnutie kľúčových kompetencií – rozhovor, ankety žiakov

Získavanie praktických návykov a zručností – hospitácie, pozorovanie, žiacke práce

Testovanie žiakov – zručnosti a znalosti – zadávanie porovnávacích testov
Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
Kontinuálne vzdelávanie je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom
udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií PZ a OZ
potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.
Našim cieľom je podporiť záujem o kontinuálne vzdelávanie, ktoré tvorí významnú súčasť profesijného
rozvoja pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, za ktoré môže získať kredity a následne ich
zhodnotiť v nárokovateľnom kreditovom príplatku.
Podporou programov kontinuálneho vzdelávania priniesť:

inováciu pedagogických zručností

rozvoj, prehĺbenie a aktualizovanie profesijných kompetencií vo výučbe

zvýšenie účinnosti pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov,

inovácia v aprobačných predmetoch

rozvoj a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogického
zamestnanca
Absolvovanie kontinuálneho vzdelávania je významným prínosom pre našu školu. Prínosy a účinnosť
získaných vedomostí a zručností zo vzdelávania sa prejavujú vo vyššom a kvalitnejšom výkone
zamestnanca, v kvalitnejšej pedagogickej práci, v lepšom využívaní techniky, lepšej klíme v triede i škole.
68
Vzdelávacie oblasti
Poznámky
Vyučovacia hodina v každom predmete má 45 minút.
Informatika a informatická výchova sa vyučuje v skupinách s najvyšším počtom 17 žiakov.
Telesná výchova v 5. – 9. ročníku sa vyučuje v skupinách chlapcov a dievčat. Najvyšší počet žiakov v
skupine je 25.
Štátny a školský učebný plán
Rámcové učebné plány ISCED 1
Rámcový učebný plán je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov. V zmysle
školského zákona je časová dotácia definovaná iba za celý stupeň vzdelávania. Rozpis časovej dotácie do
jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy, podobne aj zaradenie učiva do ročníkov, pričom sa však
zohľadňuje vekuprimeranosť. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v
prílohách ŠVP.
Pôvodné rámcové učebné plány z roku 2008 boli nahradené novými rámcovými učebnými plánmi, ktoré sú
účinné od 1. 9. 2011. Škola môže postupovať aj podľa rámcových učebných plánov z roku 2008 a nedostane
sa do rozporu s novými rámcovými učebnými plánmi.
V súčasnosti platné učebnice pre reformné ročníky sú pripravované podľa pôvodného rámcového učebného
plánu.
Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Vzdelávacia oblasť
Vyučovací predmet
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk literatúra
Prvý cudzí jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Náboženská výchova
Matematika
Informatická výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Príroda a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca
s informáciami
Človeka svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Povinné hodiny spolu
Voliteľné hodiny
Hodiny spolu
Počet hodín
za 1.-4. ročník ZŠ
26
6
3
3
4
14
3
1
4
4
8
76
20
96
1) Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší
ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26.
2) Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa
akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí
69
zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom
spravidla v priebehu jedného roka.
3) Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú žiaci učiť nasledovne:

žiaci, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický jazyk, môžu
pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku,

pre ostatných žiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk.
4) Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka voliteľné
hodiny.
5) Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
6) Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú
organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.
7) Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 12 na predmet športová príprava.
8) Podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže škola poskytovať vzdelávanie v rámci
primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom
ročníku je 22. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a
rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov
pre predprimárne a pre primárne vzdelávanie (ISCED 0 a ISCED 1).
9) Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže
ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z
ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:
a) Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho
vzdelávacieho programu.
b) Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov
vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do
vyučovacej praxe.
c) Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných
vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
d) Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom
2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s
vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.
70
Rámcové učebné plány ISCED 2
Rámcový učebný plán je dokument, ktorý stanovuje časové dotácie vyučovacích predmetov. V zmysle
školského zákona je časová dotácia definovaná iba za celý stupeň vzdelávania. Rozpis časovej dotácie do
jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy, podobne aj zaradenie učiva do ročníkov, pričom sa však
zohľadňuje veku primeranosť. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v
prílohách ŠVP.
Pôvodné rámcové učebné plány z roku 2008 boli nahradené novými rámcovými učebnými plánmi, ktoré sú
účinné od 1.9.2011. Škola môže postupovať aj podľa rámcových učebných plánov z roku 2008 a nedostane
sa do rozporu s novými rámcovými učebnými plánmi.
V súčasnosti platné učebnice pre reformné ročníky sú pripravované podľa pôvodného rámcového učebného
plánu.
Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
Počet hodín
za 5.-9. ročník ZŠ
Slovenský jazyk a literatúra
23
Prvý cudzí jazyk
15
Jazyk a komunikácia
Druhý cudzí jazyk
4
Fyzika
5
Chémia
4
Človek a príroda
Biológia
5
Dejepis
6
Geografia
5
Človek a spoločnosť
Občianska náuka
4
Náboženská výchova
4
Človeka hodnoty
Matematika
19
Matematika a práca
s informáciami
Informatika
2
Svet práce
1
Človek a svet práce
Technika
1
Hudobná výchova
3
Výtvarná výchova
3
Umenie a kultúra
Výchova umením
1
Telesná a športová výchova
10
Zdravie a pohyb
115
Povinné hodiny spolu
31
Voliteľné hodiny
146
Počet hodín spolu
1) Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet
Vzdelávacia oblasť
Vyučovací predmet
hodín, najviac však 161. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 146, tieto sú financované
spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne
finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v
znení neskorších predpisov. Športové triedy majú zvýšený celkový počet hodín o 15 na predmet
športová príprava.
71
2) Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší ako 30, pre
žiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.
3) Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa
akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí
zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom
spravidla v priebehu jedného roka.
4) Školy s vyučovaním jazyka národnostných menšín využijú na vyučovanie tohto jazyka voliteľné
hodiny.
5) Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
6) Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú
organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.
7) Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môže
ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si žiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z
ponuky školy. Voliteľné hodiny je možné využiť na:
a) Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho
vzdelávacieho programu.
b) Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov
vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do
vyučovacej praxe.
c) Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so
špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných
vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
d) Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom
2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelanie s
vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.
Poznámky

Vyučovacia hodina v každom predmete má 45 minút.

Cudzí jazyk sa vyučuje v skupinách s najvyšším počtom 17 žiakov.

Informatika a informatická výchova sa vyučuje v skupinách s najvyšším počtom 17 žiakov.

Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných
ročníkov.

Telesná výchova v 5. – 9. ročníku sa vyučuje v skupinách chlapcov a dievčat. Najvyšší počet žiakov
v skupine je 25.
72
Učebný plán pre 1. ročník ZŠ
Vyučovací predmet
Slovenská jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Katolícke náboženstvo
Matematika
Informatická výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Vzdelávacia oblasť
Spolu
10 (8+2)
Jazyk a komunikácia
–
1 (0+1)
Príroda a spoločnosť
–
2 (1+1)
Človek a hodnoty
4
Matematika a práca
s informáciami
–
1 (0+1)
Človek a svet práce
1
Umenie a kultúra
1
2
Zdravie a pohyb
22
Hodiny spolu
V 1. ročníku sme v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnili nasledovné vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a literatúra – 2 hodiny.
Predmet Slovenský jazyk a literatúra rozširujeme o dve vyučovacie hodiny týždenne bez rozšírenia učiva
z nasledovných dôvodov:
1. Žiaci prichádzajú z prostredia, kde sa rozpráva goralským nárečím. Často majú problém so spisovným
jazykom, so spisovnou slovnou zásobou, nesprávne tvoria a štylizujú vety. Veľké problémy im robí
vyslovovanie dĺžňov, pretože goralské nárečie v našej oblasti má najmä krátke slabiky.
2. Do prvej triedy nám prichádzajú žiaci s nesprávnou výslovnosťou a slabo rozvinutou grafomotorikou.
Cieľom dvojhodinovej dotácie je rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť a ich schopnosť správne sa
vyjadrovať.
Príroda a spoločnosť – Prírodoveda – 1 hodina.
Predmet prírodoveda sme navýšili 1 vyučovaciu hodinu pre rozsiahly obsahový a výkonový štandard. Do
vyučovania začleníme využitie detských webových stránok a edukačných CD, prácu s encyklopédiami.
Cieľom dotácie je vypestovať u žiakov kladný vzťah k prírode a viesť ich k ochrane životného prostredia, i k
ochrane života a zdravia.
Človek a hodnoty – Katolícke náboženstvo – 1 hodina.
Disponibilné hodiny sú použité na prehĺbenie a opakovanie učiva a na aktualizáciu témy z liturgického
kalendára počas celého roka, ktoré sú do TVVP zapracované podľa dátumu slávenia.
Človek a svet práce – Pracovné vyučovanie – 1 hodina.
Disponibilné hodiny využijeme na rozvoj cieľov a kompetencií (uvedených vyššie). V maximálnej miere
využívame medzipredmetové vzťahy.
Prvý ročník:
1.A: 19 žiakov
Učebný plán:
22 hodín
1.B: 19 žiakov
73
Učebný plán pre 2. ročník ZŠ
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Vyučovací predmet
Slovenská jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Katolícke náboženstvo
Matematika
Informatická výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Spolu
8 (6+2)
–
Príroda a spoločnosť
1
1
Človek a hodnoty
2 (1+1)
Matematika a práca
4
s informáciami
1
Človek a svet práce
–
Umenie a kultúra
2 (1+1)
1
Zdravie a pohyb
2
Hodiny spolu
22
V 2. ročníku sme v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnili nasledovné vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a literatúra – 2 hodiny.
Cieľom dvojhodinovej dotácie je pokračovať v rozvoji prirodzenosti, túžbe po poznaní a osobnom raste a
pokračovať v rozvoji čitateľskej gramotnosti žiakov a ich schopnosti správne sa vyjadrovať. Dôraz aj v
tomto ročníku kladieme na ústny prejav.
Človek a hodnoty – Katolícke náboženstvo – 1 hodina.
Disponibilné hodiny sú použité na prehĺbenie a opakovanie učiva a na aktualizáciu témy z liturgického
kalendára počas celého roka, ktoré sú do TVVP zapracované podľa dátumu slávenia.
Umenie a kultúra – Výtvarná výchova – 1 hodina.
Cieľom jednohodinovej dotácie je rozvíjať u žiakov estetické cítenie, pozitívny vzťah ku kráse ako
jedinečnej ľudskej hodnoty, na cielenejší rozvoj zručností, kreativity, myslenia.
Druhý ročník:
1 trieda
Učebný plán:
22 hodín
25 žiakov
Delenie na skupiny: Informatická výchova 2. ročník
74
Učebný plán pre 3. ročník ZŠ
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Vyučovací predmet
Slovenská jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Náboženská výchova
Matematika
Informatická výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Spolu
8 (6+2)
3
Príroda a spoločnosť
2 (1+1)
1
Človek a hodnoty
3(1+2)
Matematika a práca
4 (3+1)
s informáciami
1
Človek a svet práce
–
Umenie a kultúra
1
1
Zdravie a pohyb
2
Hodiny spolu
26
V 3. ročníku sme v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnili nasledovné vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a literatúra – 2 hodiny.
Cieľom dvojhodinovej dotácie je rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť a ich schopnosť správne sa
vyjadrovať, rozvíjať kreatívne schopnosti žiakov a komunikáciu vo vyučovaní materinského jazyka
a rozvíjať základné komunikačné zručnosti: počúvanie hovorenie, čítanie a písanie.
Príroda a spoločnosť – Prírodoveda – 1 hodina.
Prírodovedu v 3.ročníku sme oproti ŠVP posilnili o jednu vyučovaciu hodinu, ktorú chceme využiť na
upevnenie nadobudnutých vedomostí, samostatné vyhľadávanie informácií cez internet a ich prezentovanie
pred spolužiakmi, posilnenie sociálnych väzieb pri tímovej práci, využitie hrania rolí na upevnenie učiva:
využitie detských webových stránok a edukačných CD, práca s encyklopédiami.
Človek a hodnoty – Náboženská výchova – 2 hodiny.
Náboženská výchova je posilnená o 2 hodiny, ktoré chceme využiť na prehĺbenie duchovného života našich
žiakov, prípravu na 1. sväté prijímanie.
Matematika a práca s informáciami – Matematika – 1 hodina.
Cieľom jednohodinovej dotácie je rozvíjať logické myslenie, matematickú tvorivosť, abstraktné myslenie a
riešenie problémových úloh. Rozvíjame u žiakov pamäť pomocou numerických výpočtov. Vedieme žiakov
k tomu, aby vedeli uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách. Riešime
aplikačné úlohy, matematické súťaživé a logické hry, využívame výučbové CD. Viesť žiakov k poznaniu, že
teória je nevyhnutná pre riešenie praktických úloh.
Tretí ročník:
3. A: 21 žiakov
Učebný plán:
26 hodín
3. B: 20 žiakov
75
Učebný plán pre 4. štvrtý ročník ZŠ
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Vyučovací predmet
Slovenská jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Náboženská výchova
Matematika
Informatická výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Spolu
8 (6+2)
3
Príroda a spoločnosť
2 (1+1)
1
Človek a hodnoty
2 (1+1)
Matematika a práca
4 (3+1)
s informáciami
1
Človek a svet práce
1
Umenie a kultúra
1
1
Zdravie a pohyb
2
Hodiny spolu
26
V 4. ročníku sme v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnili nasledovné vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a literatúra – 2 hodiny.
Predmet Slovenský jazyk sme posilnili dotáciou 1 hodiny na precvičovanie pravopisu a vybraných slov, 1
hodinu zložky Čítanie a literatúra. Cieľom dotácie v čítaní je rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť a ich
schopnosť správne sa vyjadrovať a rozširovať slovnú zásobu žiakov. Vďaka navýšeniu časovej dotácie
môžu byť žiaci bližšie oboznámení s literárnou tvorbou určenou pre ich vekovú kategóriu a majú možnosť
dôkladne precítiť krásu umeleckého slova.
Príroda a spoločnosť – Prírodoveda – 1 hodina.
Pri vyučovaní prírodovedy sa využíva prepojenie vedomostí s inými predmetmi, tvorba miniprojektov,
prezentácií, ich prezentovanie. Žiaci sa učia spolupracovať v skupinách, samostatne vyhľadávať informácie
v rôznych zdrojoch. Využívajú sa detských webových stránok a edukačné CD, výučbové portály. Práca s
encyklopédiami.
Človek a hodnoty – Náboženská výchova – 1 hodina.
Náboženská výchova je posilnená o 1 hodinu, ktorú chceme využiť na prehĺbenie duchovného života našich
žiakov, oboznámenie sa so Starým a Novým zákonom, liturgickým rokom.
Matematika a práca s informáciami – Matematika – 1 hodina.
Cieľom jednohodinovej dotácie je pokračovať v trende nastolenom v predchádzajúcom ročníku a ďalej
rozvíjať logické myslenie, matematickú tvorivosť, abstraktné myslenie a riešenie problémových úloh,
rozvíjať u žiakov logické a abstraktné myslenie. Rozvíjame u žiakov pamäť pomocou numerických
výpočtov. Vedieme žiakov k tomu, aby vedeli uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných
životných situáciách. Riešime aplikačné úlohy, matematické súťaživé a logické hry, využívame výučbové
CD.
Štvrtý ročník:
4. A: 17 žiakov
Učebný plán:
26 hodín
4.B: 17 žiakov
76
Rámcový učebný plán pre základné školy 1 – 4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk/ANJ
Prírodoveda
1.roční
k
8+2
–
0+1
2.roční
k
6+2
–
1
3.roční
k
6+2
3
1+1
4.roční
k
6+2
3
1+1
Vlastiveda
–
1
1
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
1+1
1+1
Matematika a práca s
informáciami
Matematika
4
Informatická výchova
Človeka svet práce
Umenie a kultúra
Štvp
Škvp
26
6
3
8
0
3
spol
u
34
6
6
1
3
0
3
1+2
1+1
4
5
9
4
3+1
3+1
14
2
16
–
1
1
1
3
0
3
Pracovné vyučovanie
0+1
–
–
1
1
1
2
Výtvarná výchova
1
1+1
1
1
4
1
5
Hudobná výchova
1
1
1
1
4
0
4
Telesná výchova
2
2
2
2
8
0
8
17+5
22 hod
18+4
22 hod
20+6
26 hod
21+5
26 hod
76
20
96
Vzdelávacia oblasť
Vyučovací predmet
Jazyk
a komunikácia
Príroda a spoločnosť
Zdravie a pohyb
Spolu
77
Učebný plán pre 5. ročník ZŠ
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Človek a príroda
Človeka spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca
s informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Hodiny spolu
Vyučovací predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk/ANJ
Druhý cudzí jazyk/RUJ
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Náboženská výchova
Kresťanská etika *
Matematika
Informatika
Svet práce
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením
Telesná a športová výchova
Spolu
6 (5+1)
5 (3+2)
–
–
–
2 (1+1)
1
1
–
2 (1+1)
1 (0+1)
4 (3,5+0,5)
1 (0,5+0,5presun)
1 (0+1 presun)
1 (0+1 presun)
1
1
–
2
29
*Poznámka: Kresťanská etika – Etická výchova.
V 5. ročníku sme v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnili nasledovné vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a literatúra – 1 hodina.
Cieľom je posilniť literatúru – rozvíjať čitateľské záujmy žiakov. Budeme viesť vhodné rozhovory o textoch
učebníc, najmä o literárnych textoch, ako aj vytvárať rozličné situácie, v rámci ktorých sa žiaci môžu
prejaviť, hodnotiť svoje správanie, ako aj správanie svojich spolužiakov, vyjadrujú svoje názory a postoje.
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na
základe tolerancie a demokracii.
Jazyk a komunikácia – Anglický jazyk – 2 hodiny.
Cieľom dvojhodinovej dotácie je rozvíjať u žiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o
počúvanie s porozumením, ústny prejav – hovorenie, čítanie s porozumením a písomný prejav, aby žiaci
nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne emocionálne zážitky prostredníctvom využívania
rôznych vizuálnych podnetov, prostredníctvom hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie dramatizácií,
využitia IKT.
Človek a príroda – Biológia – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné
vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. V premete
Biológia sa orientujeme sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí
78
živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedieme žiakov
k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny
vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Cieľom dotácie je rozvíjať a prehlbovať získané poznatky
praktické aktivity a výberové témy.
Človek a hodnoty – Náboženská výchova – 1 hodina.
Disponibilné hodiny sú použité na prehĺbenie a opakovanie učiva a na aktualizáciu témy z liturgického
kalendára počas celého roka, ktoré sú do TVVP zapracované podľa dátumu slávenia. Rozvíjať u žiakov
tradičné kresťanské hodnoty je jednou z možností, ako si zachovať vlastnú kultúrnu a duchovnú identitu.
Človek a hodnoty – Kresťanská etika – 1 hodina.
Poslaním povinne voliteľného predmetu kresťanská etika je vychovávať celistvú osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, ktorej úcta k človeku, kresťanským hodnotám, prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.
Matematika a práca s informáciami – Matematika – 0,5 hodiny.
Matematika v 5.ročníku je posilnený o 0,5 hodiny. Časová dotácia je využitá na rozvoj poznávacích
kompetencií a matematického myslenia pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách.
Matematika a práca s informáciami – Informatika – 0,5 hodiny.
Človek a svet práce – Svet práce – 1 hodina.
Človek a svet práce – Technika – 1 hodina.
Cieľom výučby týchto predmetov je rozvoj manuálnych zručností a pochopenie významu práce v živote
človeka. Ide o presunutie predmetu zo 7 a 8. ročníka bez navýšenie časovej dotácie. Učivo sa preberá podľa
odporúčaní štátneho vzdelávacieho programu.
Piaty ročník
5.A: 16 žiakov
5.B: 17 žiakov
Učebný plán: 29 hodín
79
Učebný plán pre 6. ročník ZŠ
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Vyučovací predmet
Spolu
Slovenský jazyk a literatúra
5 (4+1)
Prvý cudzí jazyk/ANJ
3
Druhý cudzí jazyk/RUJ
1
Človek a príroda
Fyzika
1
Chémia
1 (0,5+0,5)
Biológia
2 (1+1)
Človeka spoločnosť
Dejepis
2 (1+1)
Geografia
2 (1+1)
Občianska náuka
1
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
2 (1+1)
Matematika
a práca Matematika
5 (4+1)
s informáciami
Informatika
1 (0,5+0,5 presun)
Človek a svet práce
Svet práce
–
Technika
–
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
1
Výtvarná výchova
1
Výchova umením
–
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
Hodiny spolu
29
V 6. ročníku sme v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnili nasledovné vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a literatúra – 1 hodina.
Predmet slovenský jazyk a literatúra v 6. ročníku je dotovaný 1 disponibilnou hodinou týždenne. Slúži na:
utvrdzovanie učiva, systematizácia učiva, tvorba prezentácií (osobnosti Oravy) a projektov, tvorivé písanie,
tvorivé úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti, na posilnenie vzťahov v skupine, na prosociálne zručnosti,
návšteva školskej knižnice, výstavky kníh s besedou, čitateľské dielne, gramatické úlohy a okienka, písanie
príspevkov do školského časopisu, práca s IKT, využitie regionálnych autorov v literárnej výchove, návšteva
galérií, múzeí, pamätných izieb a miest.
Človek a príroda – Chémia – 0,5 hodiny.
Predmet je navýšený o 0,5 hodinovú dotáciu. Cieľom dotácie je aby žiaci rozvíjali nadobudnuté vedomosti
prostredníctvom projektových prác zameraných na znečisťovanie a ochranu životného prostredia. Žiaci si
upevňujú a systematizujú nadobudnuté vedomosti
Človek a príroda – Biológia – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je rozvíjať a prehlbovať poznatky formou samostatnej práce s IKT a uplatňovať
prierezovú tému Tvorba projektu a prezentačné schopnosti. Vedieme žiakov k schopnosti triediť informácie
a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a
ochrane jeho zdravia.
Človek a spoločnosť – Dejepis – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je tvorba projektov, referátov, prezentácií a kvízov, využitie internetu, DVD,
filmov, upevňovanie a systematizácia nadobudnutých vedomostí
80
Človek a spoločnosť – Geografia – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je rozšíriť vyučovanie predmetu zábavnou formou s využitím rôznych
hlavolamov, doplňovačiek, prezentácií, pracovných listov, na prehĺbenie informácií o danom regióne,
vyhľadávanie zaujímavostí nielen v prírode, ale aj zaujímavostí činnosti človeka. Žiaci si vypracujú referáty,
projekty, prezentácie o tom, čo ich zaujíma. Tým sa zabezpečí, že získajú iný rozmer o krajine.
Človek a hodnoty – Náboženská výchova – 1 hodina.
Disponibilné hodiny sú použité na prehĺbenie a opakovanie učiva a na aktualizáciu témy z liturgického
kalendára počas celého roka, ktoré sú zapracované podľa dátumu slávenia. Rozvíjať u žiakov tradičné
kresťanské hodnoty je jednou z možností, ako si zachovať vlastnú kultúrnu a duchovnú identitu.
Matematika a práca s informáciami – Matematika – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je výrazne rozvíjať myslenie žiakov. Učiť ich robiť analýzu aj syntézu,
vyslovovať hypotézy, dokazovať a overovať ich správnosť praxou. Viesť ich k racionálnej práci,
deduktívnemu spôsobu myslenia, k presnej a stručnej formulácií myšlienok. Učiť ich osvojiť si matematickú
symboliku. Žiakov viesť k poznaniu, že teória je nevyhnutná pre riešenie praktických úloh.
6. ročník:
6.A 14 žiakov
6.B 13 žiakov
Učebný plán: 29 hodín
81
Učebný plán pre 7. ročník ZŠ
Vzdelávacia oblasť
Jazyk
a komunikácia
Vyučovací predmet
Spolu
Slovenský jazyk a literatúra
5 (4+1)
Prvý cudzí jazyk/ANJ
3
Druhý cudzí jazyk/RUJ
1
Človek a príroda
Fyzika
2 (1+1presun)
Chémia
1 (0,5+0,5)
Biológia
2 (1+1)
Človeka spoločnosť
Dejepis
2 (1+1)
Geografia
2 (1+1)
Občianska náuka
1
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
2 (1+1)
Matematika
a práca Matematika
4 (3,5+0,5)
s informáciami
Informatika
–
Človek a svet práce
Svet práce
–
Technika
–
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
1
Výtvarná výchova
1
Výchova umením
–
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
Hodiny spolu
29
V 7. ročníku sme v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnili nasledovné vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia – Slovenský jazyk a literatúra – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je rozvoj komunikačných schopností, tvoria príspevky do súťaží Prečo mám rád
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Detský literárny a výtvarný Trenčín, Stop drogám. Ďalej sa
pripravujú na prednes poézie a prózy v súťaži Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko. Svoje
zručnosti rozvíjajú aj v rétorike a zapájajú sa do súťaže Štúrov Zvolen. V rámci projektových úloh
dokladujú zvyky Sihelného v projekte Moja obec, tradície a zvyky. Literárne ukážky rozvíjajú
dramatizáciou, tvoria rôzne príbehy, rozprávky. Veľký dôraz kladieme na zvukovú stránku jazyka a správne
osvojenie výslovnosti.
Človek a príroda – Fyzika – 1 hodina.
Učivo je zhrnuté zo 6-teho a 7-meho ročníka bez navýšenia časovej dotácie.
Človek a príroda – Chémia – 0,5 hodiny.
Cieľom 0,5 hodinovej dotácie je rozšírenie poznatkov žiakov o chemických reakciách v bežnom živote,
utvrdenie si praktickým vyskúšaním a tvorbou prezentácii.
Človek a príroda – Biológia – 1 hodina.
Cieľom dotácie je rozvíjať a prehlbovať poznatky, využívať IKT na tvorbu projektov v rámci učiva, pokusy
a laboratórne práce, exkurzie. Vedieme žiakov k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v
praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.
Človek a spoločnosť – Dejepis – 1 hodina.
82
Cieľom hodinovej dotácie je vytvorenie predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí,
schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré
umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti. Na základe nadobudnutých
kompetencií a získaných informácií si tak žiaci dokážu postupne vytvoriť vlastný názor na historické
udalosti.
Človek a spoločnosť – Geografia – 1 hodina.
V predmete geografia je v 7.ročníku využitá disponibilná hodina na prehĺbenie učiva o Afrike a Ázii s
cieľom porovnať tieto svetadiely s Európou a najmä so Slovenskom. Tieto oblasti sú navštevované turistami
a nachádzajú sa tu korene civilizácie. V Afrike sa dopĺňa učivo a poznávanie pyramíd, národných parkov,
života ľudí v kmeňoch, globálne problémy- chudoba, hlad, problémy s vodou, zdravotníckou starostlivosťou
a rozširovaním púští.
Hodiny sú vhodne doplňované referátmi, prezentáciami o jednotlivých častiach a zaujímavostiach Afriky.
Žiaci tvoria úlohy, doplňovačky, pracovné listy, vedú besedy o zaujímavostiach Afriky.
V učive o Ázii je veľká pozornosť venovaná rope, bližšie sa žiaci oboznámia o náboženských kultúrach, o
krásach Himalájí, Číne, Japonsku, Indii, budú premietané DVD filmy, aby sa viac priblížil život ľudí v
štátoch Ázie. V jednotlivých častiach hodín žiaci predvedú svoje práce prezentačne prostredníctvom
prezentácií, projektov alebo referátov. Každý žiak preukáže prezentačné schopnosti 2x ročne pred triedou.
Okrem toho žiaci budú riešiť pracovné listy, problémové úlohy, tajničky, doplňovačky, slepé mapy za
účelom prehĺbenia vedomostí.
Človek a hodnoty – Náboženská výchova – 1 hodina
Disponibilné hodiny sú použité na prehĺbenie a opakovanie učiva a na aktualizáciu témy z liturgického
kalendára počas celého roka, ktoré sú do TVVP zapracované podľa dátumu slávenia. Rozvíjať u žiakov
tradičné kresťanské hodnoty je jednou z možností, ako si zachovať vlastnú kultúrnu a duchovnú identitu.
Matematika a práca informáciami – Matematika – 0,5 hodiny.
Cieľom dotácie je rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a
spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci budú tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich
pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy,
diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Vyučovanie matematiky má napomôcť
rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.
7. ročník:
7.A 18 žiakov
7.B 21 žiakov
Učebný plán: 29 hodín
83
Učebný plán pre 8. ročník ZŠ
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Vyučovací predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Prvý cudzí jazyk/ANJ
Druhý cudzí jazyk/RUJ
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Katolícke náboženstvo
Matematika
Informatika
Svet práce
Technika
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Výchova umením
Telesná a športová výchova
Spolu
5
3
2 (1+1)
Človek a príroda
2
2 (1+1)
1
Človeka spoločnosť
2 (1+1)
2 (1+1)
1 (0,5+0,5 presun)
Človek a hodnoty
2 (0,5+1,5)
Matematika a práca
5 (4+1)
s informáciami
–
Človek a svet práce
–
–
Umenie a kultúra
–
–
1 (0,5+0,5 presun)
Zdravie a pohyb
2
Hodiny spolu
30
V 8. ročníku sme v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnili nasledovné vzdelávacie oblasti:
Človek a komunikácia – Ruský jazyk – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je komunikácia v cudzom jazyku, rozvoj komunikačných zručností, tvorba
prezentácií a projektov, zážitkové vyučovanie.
Človek a príroda – Chémia – 1 hodina.
Cieľom dotácie je posilniť rozvoj foriem aktívneho poznávania a systematického bádania v chémií,
poskytnúť žiakom čo najviac možností na praktické skúmania chemických javov, utvrdenie vedomostí
tvorbou prezentácii a projektov.
Človek a spoločnosť – Dejepis – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je rozšírenie získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách,
ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti. Hodiny sú zamerané na
rozšírenie vedomostí o slovenských dejinách.
Človek a spoločnosť – Geografia – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je prehĺbenie učiva o Európe zábavnou formou: využitie internetových stránok,
edukačných CD, práca s encyklopédiami, tvorba prezentácií, kvízov, projektov.
Človek a spoločnosť – Občianska náuka – 0,5 hodiny.
Ide o presunutie predmetu zo 7 ročníka bez navýšenie časovej dotácie. Učivo sa preberá podľa odporúčaní
štátneho vzdelávacieho programu.
Človek a hodnoty – Náboženská výchova – 1,5 hodiny.
84
Disponibilné hodiny sú použité na prehĺbenie a opakovanie učiva a na aktualizáciu témy z liturgického
kalendára počas celého roka, ktoré sú do TVVP zapracované podľa dátumu slávenia. Rozvíjať u žiakov
tradičné kresťanské hodnoty je jednou z možností, ako si zachovať vlastnú kultúrnu a duchovnú identitu.
Matematika a práca s informáciami – Matematika – 1 hodina.
Cieľom dotácie je rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a
spolupracovať v skupine pri riešení problému. Vyučovanie matematiky má napomôcť rozvoju ich
algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. Vyučovanie MAT budeme viesť k
budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a
tvorbou matematických modelov rozvíjanie schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie,
spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií.
Umenie a kultúra – Výchova umením – 0,5 hodiny.
Ide o zhrnutie učiva 8. a 9. ročníka podľa odporúčaní štátneho vzdelávacieho programu.
8. ročník:
8.A: 21 žiakov
8. B: 20 žiakov
Učebný plán: 30 hodín
85
Učebný plán pre 9. ročník ZŠ
Vzdelávacia oblasť
Vyučovací predmet
Spolu
Slovenský jazyk a literatúra
5
Prvý cudzí jazyk/ANJ
3
Jazyk a komunikácia
Druhý cudzí jazyk/RUJ
2 (1+1)
Človek a príroda
Fyzika
1
Chémia
2
Biológia
2 (1+1)
Človeka spoločnosť
Dejepis
2
Geografia
2 (1+1)
Občianska náuka
1 (0,5+0,5 presun)
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
2 (0,5+1,5)
Matematika
a práca Matematika
5 (4+1)
s informáciami
Informatika
–
Človek a svet práce
Svet práce
–
Technika
–
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
–
Výtvarná výchova
–
Výchova umením
–
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2
Hodiny spolu
29
V 9. ročníku sme v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnili nasledovné vzdelávacie oblasti:
Jazyk a komunikácia – Druhý cudzí jazyk – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je komunikácia v cudzom jazyku, rozvoj komunikačných zručností, tvorba
prezentácií a projektov, zážitkové vyučovanie.
Človek a príroda – Biológia – 1 hodina.
Cieľom dotácie je rozvíjať a prehlbovať poznatky, využívať IKT na tvorbu projektov v rámci učiva, viesť
žiakov k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote.
Človek a spoločnosť – Geografia –1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je doplnenie učiva, systematizácia vedomostí, tvorba projektových a
prezentačných úloh, rozvoj kompetencií žiakov v oblasti prírodných vied, rozvoj myšlienkových operácií,
praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity žiaka.
Človek a spoločnosť – Občianska náuka – 0,5 hodiny.
Ide o zhrnutie učiva 8. a 9. ročníka podľa odporúčaní štátneho vzdelávacieho programu.
Človek a hodnoty – Náboženská výchova – 1,5 hodiny.
Cieľom dotácie je posilniť formovanie náboženského myslenia, svedomia, orientáciu žiakov týkajúcu sa
základných životných hodnôt. Pomôcť žiakom hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu, rozvoj
tradičných kresťanských hodnôt je jednou z možností, ako si zachovať vlastnú kultúrnu a duchovnú identitu.
Matematika a práca s informáciami – Matematika – 1 hodina.
Cieľom hodinovej dotácie je poskytnúť žiakom lepšiu prípravu na Testovanie – 9. Získať predpoklady na
rozvoj vzťahu k tomuto predmetu, pretože vyučovacie hodiny sú naplnené množstvom motivačných úloh z
rôznych oblastí.
86
9. ročník:
9.A: 24 žiakov
9.B: 24 žiakov
Učebný plán: 29 hodín
Delené na skupiny:
Anj 2 skupiny
Ruj 2 skupiny
87
Učebný plán pre 5. – 9. ročník
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Matematika a práca
s informáciami
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Predmet
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
Štvp
Škvp
Slovenský jazyk
Prvý cudzí jazyk
Druhý cudzí jazyk
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Náboženská vých.
Kresťanská etika
Matematika
Informatika
Svet práce
Technika
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Výchova umením
Telesná a športová
výchova
5+1
3+2
–
–
–
1+1
1
1
1
1+1
0+1
3,5+0,5
0,5+0,5
0+1
0+1
1
1
–
4+1
3
1
1
0,5+0,5
1+1
1+1
1+1
1
1+1
–
4+1
0,5+0,5
–
–
1
1
–
4+1
3
1
1+1
0,5+0,5
1+1
1+1
1+1
1
1+1
–
3,5+0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
–
5
3
1+1
2
1+1
1
1+1
1+1
0,5+0,5
0,5+1,5
–
4+1
0,5
0,5
0,5
–
–
0,5+0,5
5
3
1+1
1
2
1+1
2
1+1
0,5+0,5
0,5+1,5
–
4+1
–
–
–
–
0,5
23
15
4
5
4
5
6
5
4
4
–
19
2
1
1
3
3
1
3
2
2
–
2
4
3
4
–
6
1
4
–
–
–
–
–
–
spol
u
26
17
6
5
6
9
9
9
4
10
1
23
2
1
1
3
3
1
2
2
2
2
2
10
–
10
20+6,5+2,5
29 hod
22+6,5+0,5
29 hod
22+6 +1
29 hod
22,5+6,5+1
30 hod
23+5,5 +0,5
29 hod
115
31
146
Spolu
Hodiny ktoré sú dané štvp, ale v danom ročníku sa nevyučujú
+1
Doplnené voľné hodiny
+1
Hodiny dané štvp, presunutá do iného ročníka
88
Download

Názov vzdelávacieho programu - Cirkevná základná škola sv