Základná škola s materskou školou Dolná Krupá
Školský vzdelávací program materskej školy
„RASTIEME HRAVO, ZVEDAVO A ZDRAVO“
Prerokované Pedagogickou radou dňa:
Prerokované Radou školy ZŠ s MŠ Dolná Krupá dňa:
Vydané dňa:
Zriaďovateľ prevzal dňa:
Riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Krupá : Mgr. Mária Valjentová
Zástupkyňa pre MŠ: PhDr. Monika Korchová
...V NAŠEJ ŠKÔLKE DETIČKY
SPOZNAJÚ POMALIČKY
VŠETKY CESTIČKY,
KTORÉ ICH PRIVEDÚ
AŽ DO ŠKOLIČKY...
A všetko sa stane:
 HRAVO
-
prostredníctvom edukačných hier budú deti spoznávať svet
 ZVEDAVO
-
dôležitý je záujem detí a ich aktívna účasť v poznávaní
 Z D R A VO
-
so zameraním na zdravú výživu a environmentálnu výchovu
Preto má náš Školský vzdelávací program názov:
„Rastieme hravo, zvedavo a zdravo“
2
OBSAH
Názov vzdelávacieho programu .............................................................................................. 4
Vymedzenie cieľov a poslania ...............................................................................................
4
Stupeň vzdelania ....................................................................................................................
6
Vlastné zameranie školy ........................................................................................................
6
Dĺžka dochádzky a formy ......................................................................................................
6
Učebné osnovy ........................................................................................................................ 9
Vyučovací jazyk ...................................................................................................................... 44
Spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania .......................................................................... 44
Personálne zabezpečenie ......................................................................................................... 44
Materiálno – technické a priestorové podmienky ................................................................... 45
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...................................................................... 45
Vnútorný systém kontroly a hodnotenie detí .......................................................................... 46
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy ................................................ 46
Požiadavky na vzdelávanie ..................................................................................................... 47
3
a) názov vzdelávacieho programu
 „Rastieme hravo, zvedavo a zdravo“
vyjadruje spôsob, akým bude každodenne
umožňované deťom spoznávať svet a osobnostne i fyzicky rásť,
 pevne veríme, že naše deti budú odchádzať z našej školy obohatené o mnohé
vedomosti z oblasti vzdelania, sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej, estetickej
s predpokladom k ďalšiemu vzdelávaniu a príprave na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
b) vymedzenie
cieľov a poslania výchovy a vzdelávania, príncípy
výchovy
a vzdelávania
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo sociálnu úroveň.
Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu:
 získať vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“),
 získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych
spôsobilostí
a písomných
spôsobilostí,
využívania
informačno-komunikačných
technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku,
matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied
a technológií,
k celoživotnému
učeniu,
sociálne
kompetencie
a občianske
kompetencie,
 naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia
a vedieť ich riešiť,
 napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne
poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich
s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,
 posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám , ku kultúrnym a národným hodnotám
a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku
a k svojej vlastnej kultúre,
4
 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
 pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia
a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnými
a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať
v skupine a preberať na seba zodpovednosť,
 naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie
vrátane zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty
 získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatnenie.
Výchova a vzdelávanie podľa „školského zákona“ sú založené na princípoch:
 bezplatnosti vzdelania v materských školách jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky,
 bezplatnosti vzdelania v základných školách a v stredných školách zriadených
orgánom miestnej štátnej správy v školstve, ústredným orgánom štátnej správy alebo
orgánom územnej samosprávy,
 rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením výchovnovzdelávacích potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za jeho vzdelávanie,
 zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie,
 rovnocennosti a neoddeliteľnosti výchovy a vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom
procese,
 celoživotného vzdelávania,
 výchovného poradenstva podľa § 130,
 slobodnej voľby vzdelávania s prihliadnutím na očakávania a predpoklady detí
a žiakov v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,
 zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých
v oblasti vedy, výskumu a vývoja,
 prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia
a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými
a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
 kontroly a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania a kvality výchovno-vzdelávacej
sústavy,
 integrácie výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky do európskeho
vzdelávacieho priestoru so zreteľom na vlastné skúsenosti a tradície,
5
 posilnenia výchovnej stránky výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom
všetkých vyučovacích predmetov, ale aj špecifickými výchovnými zamestnaniami
zameranými
na
rozvoj
citov
a emócií,
motivácie
a záujmov,
socializácie
a komunikácie, na sebakontrolu a sebariadenie, na mravné hodnoty a tvorivosť,
 vyváženého rozvoja všetkých stránok osobnosti dieťaťa a žiaka v školskom
vzdelávaní,
 zákazu
poskytovania
alebo
sprístupňovania
informácií
alebo
zneužívania
informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti alebo
podnecovaniu národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším formám
intolerancie,
 rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa,
 rovnocennosti vzdelania získaného v štátnych školách, v školách zriadených štátom
uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou
a v školách zriadených inou
fyzickou alebo právnickou osobou,
 zákazu používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove
a vzdelávaní.
c) stupeň vzdelania, ktorý dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu
alebo
jeho ucelenej časti
 predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole,
 dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania.
Profil absolventa
Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania:
 má poznatky a schopnosti v oblasti
kultúrnej,
čitateľskej,
matematickej
a prírodovednej gramotnosti,
 je pripravené na vstup do primárneho vzdelávania,
 má rozvinuté základy kompetencií v oblastiach, ktoré sú definované v ŠVP ISCED 0:
psychomotorické
kompetencie,
osobnostné
kompetencie,
sociálne
kompetencie,
komunikatívne kompetencie, učebné kompetencie, informačné kompetencie,
 má vypestované elementárne návyky zdravej životosprávy a pozitívny postoj k svojmu
zdraviu,
6
 na elementárnej úrovni uplatňuje zásady bezpečného správania v cestnej premávke,
 chápe potrebu ochrany životného prostredia,
 pozná niekoľko anglických slov, fráz, piesní, básní.
d) vlastné zameranie školy
 materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania, pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí,
 výchovno-vzdelávací proces v Materskej škole v Dolnej Krupej prebieha v súlade so
štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, špecifické ciele sú podrobne
rozpracované v učebných osnovách v školskom vzdelávacom programe.
Ciele a zameranie sú rozpracované vo všetkých štyroch okruhoch – JA SOM, ĽUDIA,
PRÍRODA, KULTÚRA.
Priebežne budú plnené ciele v troch vzdelávacích oblastiach - psychomotorickej, kognitívnej
a sociálno-emocionálnej.
Vzdelávacie oblasti v sebe v rôznej miere zahŕňajú podoblasti - pohybovú, zdravotnú,
prírodovednú,
matematicko-logickú,
jazykovú,
komunikatívnu,
etickú,
vlasteneckú,
informačnú, umelecko-expresívnu, pracovnú, ako aj prierezové témy- osobnostný a sociálny
rozvoj, ochrana života a zdravia, dopravná, environmentálna, mediálna, multikultúrna
výchova, výchova k tvorivosti, rozvoj predčitateľskej gramotnosti a gramotnosti vo
všeobecnosti, informačno-komunikačné technológie.
Priestor v našom školskom vzdelávacom programe venujeme oblastiam:
 Ochrana života a zdravia.
 Dopravná výchova.
 Environmentálna výchova.
 Výučba anglického jazyka.
 materská škola sa ďalej riadi – všeobecne záväznými právnymi predpismi a koncepčnými
materiálmi, ktoré sú publikované v Pedagogicko-organizačných pokynoch na príslušný
školský rok,
7
 v materskej škole sa venujeme nadaným deťom v prípade záujmu zákonných zástupcov
a s ich informovaným súhlasom prostredníctvom krúžkovej činnosti v oblasti výučby
cudzieho jazyka, v tanečno-pohybovom krúžku a vo výtvarnom krúžku,
 materská škola v Dolnej Krupej sa zapája a bude sa zapájať do
súťaží, projektov
a programov vyhlásených pre daný školský rok,
 materská škola v Dolnej Krupej plní programy súvisiace s predprimárnym vzdelávaním
(Dohovor o právach dieťaťa, Listina ľudských práv, Národný program boja proti drogám,
Národný program prevencie obezity).
e) dĺžka štúdia a forma výchovy a vzdelávania
 Dĺžka štúdia:
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do
šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na
predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol
odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené
plnenie povinnej dochádzky. Štúdium sa končí absolvovaním posledného ročníka
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.
 Forma výchovy a vzdelávania:
 denná forma – celodenná, poldenná
f) učebné osnovy
 vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacej činnosti,
 učebné osnovy sú vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0,
 v učebných osnovách sú rozpracované vzdelávacie štandardy,
 učebné osnovy sú rozpracované v mesačných celkoch, záleží od flexibility učiteliek, ako
budú štandardy vyberať a plniť.
8
Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu MŠ Dolná Krupá:
„RASTIEME HRAVO, ZVEDAVO A ZDRAVO“
Mesiac
Obsahové celky
Škôlka dvere otvorila
IX.
Jeseň pani bohatá
X.
Keď padá lístie
XI.
Čas radosti veselosti
XII.
Pani Zima kraľuje
I.
Už sa fašiang kráti
II.
Múdrosť v knihách ukrytá
III.
Jarné prebúdzanie
IV.
Okolo nás je plno krás
V.
Šťastné deti – šťastná zem
VI.
Témy
Domček kto v tebe býva
Do mestečka Poriadkova
Kto sa o nás postará
Čarovná škôlka
Jeseň života
Košík plný vitamínov
Dráčik Šikuliačik
Čo bolo, je a bude
Kráčame jesenným lesom
Moje telo – moje zdravie
Cesta nie je ihrisko
Čas gaštankov a tekvičiek
Už je tu zas dedko Mikuláš
Zvyky starých mám
Čarovná vôňa Vianoc
S novým rokom novým krokom
Mrazivé čarovanie
Zimné športovanie
Tajomné ticho v prírode
Fašiangy Turíce
Kto sa skrýva pod maskou
Ružová dedina
Bavíme sa so šašom
Kniha je moja kamarátka
Z rozprávky do rozprávky
Vesmírne dobrodružstvá
Od semienka ku rastlinke
Jarná záhradka
Na tom našom dvore
Veľkonočný zajačik
Naša zem je guľatá
Slovensko – moja vlasť
Keď sa mama usmeje
Keď budeme veľkí
Čo sa skrýva v tráve, čo v potoku
S kamarátom ruka v ruke
Cesta okolo sveta
Dovidenia škôlka milá
Leto – hurá na prázdniny
Charakteristika jednotlivých obsahových celkov:
9
September
Obsahový celok Škôlka dvere otvorila je zameraný na adaptáciu novoprijatých detí na nové
prostredie a zjednotenie kolektívov detí po prázdninách. Jednotlivé témy na seba nadväzujú,
rozvíjajú schopnosť detí spolupracovať, komunikovať. V téme Domček, kto v tebe býva si
deti budú napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi, spoznávať mená svojich nových
kamarátov. Druhá téma Do mestečka Poriadkova je zameraná na prehlbovanie sociálnych,
psychomotorických zručností a sebaobslužných návykov. Prostredníctvom témy Kto sa o nás
stará získavajú deti predstavu o práci zamestnancov školy a rodičov, ktorí sa o nich starajú.
Téma Čarovná škôlka obsahuje aktivity, v ktorých deti získavajú poznatky a skúsenosti
o rôznorodosti hračiek a predmetov, ktoré ich obklopujú.
Október
Obsahovým celkom Jeseň pani bohatá si budú deti rozširovať poznatky o jeseni,
o premenách v prírode, budú si upevňovať zdravé životné návyky a stimulovať základné
kompetencie nevyhnutné pre zdravý spôsob života. Téma Jeseň života je zaradená v rámci
úcty k starším. Deti sa budú učiť zaujať pozitívne a empatické postoje k starým a chorým
ľuďom. V téme Košík plný vitamínov sa zameriame na vytváranie správneho postoja
k zdravému stravovaniu konzumáciou ovocia a zeleniny. Prostredníctvom témy Dráčik
Šikuliačik si deti precvičia orientáciu v priestore a oboznámia sa s geometrickými tvarmi.
Časovým vzťahom sa budeme venovať v týždni s témou Čo bolo, je a bude.
November
Obsahový celok Keď padá lístie priamo nadväzuje na predchádzajúci obsahový celok.
Špecifikuje deti naučiť sa vnímať krásy prírody. Téma Kráčame jesenným lesom je
zameraná na oboznámenie detí s ďalšími premenami v prírode, so životom v lese. V druhej
téme Moje telo – moje zdravie upriamime pozornosť detí na vlastné telo a utváranie
správnych postojov ku zdraviu. S dôležitosťou dodržiavania bezpečnostných pravidiel sa deti
oboznámia v téme Cesta nie je ihrisko. Počas týždňa s témou Čas gaštankov a tekvičiek
budú môcť deti prejaviť svoje zručnosti pri vytváraní produktov z prírodnín.
December
Celým obsahovým celkom s názvom Čas radosti veselosti sa nesie vytváranie a prežívanie
predvianočnej atmosféry. V týždni s témou Už je tu zas dedko Mikuláš sa deti aktívne
zapoja do prípravy Mikulášskych osláv v našej škôlke. Témou Zvyky starých mám
ponúkneme deťom zážitkové aktivity, ktorými sa oboznámia s ľudovými zvykmi a tradíciami
10
v čase adventu. Čarovná vôňa Vianoc je téma, ktorou budeme viesť deti k tomu, aby
Vianoce chápali nielen ako sviatky spojené s materiálnymi hodnotami, ale aby chápali najmä
ich hodnotu duchovnú.
Január
Obsahový celok Pani Zima kraľuje smeruje k vytváraniu elementárneho poznania
o aktuálnom ročnom období – o zime. V prvej téme S novým rokom novým krokom budú
mať deti možnosť spätne prežiť a spomínať na sviatky zimy, aby plynule doznievali ich
pocity z týchto sviatočných dní. Téma Mrazivé čarovanie bude zameraná na pozorovanie
zmien v prírode spôsobené ročným obdobím, deti budú pozorovať, bádať, experimentovať so
snehom a ľadom. Témou Zimné športovanie si deti budú rozvíjať pohybové schopnosti
prostredníctvom realizovania zimných športov s ohľadom na podmienky a bezpečnosť. Na
predchádzajúce témy nadväzuje i posledná s názvom Tajomné ticho v prírode, ktorou
budeme u detí stimulovať poznanie o potrebe starostlivosti o zvieratá a vtáky v zime.
Február
V mesiaci február je opodstatnené zaradenie obsahového celku Už sa fašiang kráti. Témou
Fašiangy, Turíce priblížime deťom tradície v regióne vo fašiangovom čase. Radosť
a veselosť fašiangového obdobia zakúsia deti aj prostredníctvom témy Kto sa skrýva pod
maskou, kedy sa aktívne zúčastnia kreatívnych príprav
fašiangového škôlkarského
karnevalu. V týždni s témou Ružová dedina budeme klásť dôraz na vytváranie pozitívneho
postoja detí k našej obci, jej dominantám a symbolom. Posledná téma Bavíme sa so šašom
bude bohatá na získavanie poznatkov v oblasti matematických predstáv a farieb.
Marec
Náplňou obsahového celku Múdrosť v knihách ukrytá je vzbudenie a posilnenie záujmu
detí o knihy rôzneho druhu. V téme Kniha je moja kamarátka získajú deti informácie
o knihe ako zdroji poznania, v aktivitách sa zameriame na rozvoj schopností a zručností,
ktoré predchádzajú čítaniu a písaniu. Klasické ľudové i autorské rozprávky deti počúvajú
v priebehu celého roka a v téme Z rozprávky do rozprávky budú prezentovať svoje zážitky
z rozprávok prostredníctvom vlastného sebavyjadrovania. Témou Vesmírne dobrodružstvá
sprostredkujeme deťom spôsobom prijateľným detskému chápaniu základné vedomosti
o tajomnom vesmíre. S jarnými prácami v záhrade a so starostlivosťou o rastliny sa deti
oboznámia v téme Od semienka ku rastlinke.
Apríl
11
Obsahovým celkom Jarné prebúdzanie budeme u detí rozširovať poznatkový systém
z okruhu Príroda. V téme Jarná záhradka sa zameriame na rozvoj spolupatričnosti
s prírodou , deti sa oboznámia s niektorými jarnými kvetmi. Ďalšia téma má názov Na tom
našom dvore. Prostredníctvom priameho alebo sprostredkovaného pozorovania budú deti
poznávať domáce zvieratá a ich úžitok pre človeka. Oboznámenie s ľudovými tradíciami
a zvykmi na Veľkú noc v našom regióne bude náplňou témy s názvom Veľkonočný zajačik.
Deň zeme si pripomenieme témou Naša zem je guľatá. Rozšírime
poznatky detí
o rozmanitosti zemského povrchu, zameriame sa na prevenciu znečisťovania a poškodzovania
životného prostredia.
Máj
V obsahovom celku Okolo nás je plno krás dominujú činnosti motivované rodinou
a domovom. Téma Slovensko – moja vlasť je zameraná na spoznávanie prírodného
a kultúrneho bohatstva našej vlasti. Priblížime deťom domov – ako pojem i miesto, kde
žijeme. Uvedomovať si citové väzby k najbližším členom rodiny a vedieť verejne vyjadriť
lásku a úctu k svojej matke bude cieľom témy Keď sa mama usmeje. V téme Keď budeme
veľkí budú deti spoznávať pracovné profesie a ich význam pre spoločnosť. Túžbu detí po
poznaní a objavovaní živočíšnej a rastlinnej ríše na lúke a okolo vodných tokov budeme
prehlbovať témou Čo sa skrýva v tráve, čo v potoku.
Jún
Koniec školského roka sa nesie v znamení leta, preto aj obsahový celok Šťastné deti –
šťastná zem je sústredený na udalosti aktuálne v tomto období. Týždeň plný hier a zábavy
bude cieľom témy S kamarátom ruka v ruke. Spoločnými aktivitami oslávime sviatok detí.
S multikultúrnou rozmanitosťou sveta a exotickými zvieratami sa deti sprostredkovane
oboznámia
v téme Cesta okolo sveta. Téma Dovidenia škôlka milá je zameraná na
opakovacie aktivity. Hravou a zábavnou formou overíme u detí získané poznatky
a skúsenosti, ktoré nadobudli počas školského roka. V téme Leto – hurá na prázdniny si deti
rozšíria poznatkový systém v oblasti ročných období. Spoločne privítame leto a pripravíme sa
na blížiace prázdniny.
Mesiac: SEPTEMBER
12
Obsahový celok: Škôlka dvere otvorila
Téma týždňa:
 Domček, kto v tebe býva
 Do mestečka Poriadkova
 Kto sa o nás stará
 Čarovná škôlka
Hry a hrové činnosti:
 Rozhodovať sa pre určitú činnosť. - 49  Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi, dohodnúť sa na kompromise.
- 89  Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej. - 143  Začať, rozvíjať, dokončiť hru. - 145 Pohybové a relaxačné cvičenia:
 Vedieť udržať rovnováhu. - 3  Orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe). - 4  Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov. - 6  Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí). - 8 -
Tematický
okruh
Ja som
Ja som
Kompetencie
Ja som
psychomotorické
učebné
Ja som
sociálne,
kognitívne,
psychomotorické
psychomotorické
sociálne
Ja som
Ja som
Ja som
psychomotorické
sociálne
sociálne
komunikatívne
psychomotorické
Ja som
sociálne
osobnostné
Ja som
osobnostné učebné
psychomotorické
Výkonové štandardy
Ovládať základné lokomočné pohyby. - 5 Dodržiavať
zvolené
pravidlá,
spolupracovať,
rešpektovať ostatných. - 11 Zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať
sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.) a návyky správneho
stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle,
atď.) - 13 Zachovať v pracovných a technických činnostiach
návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si
pozor na odev, atď.) - 14 Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho
materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné
dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa potreby. - 16 Predstaviť sa menom i priezviskom. - 24 Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a materskej
školy. - 27 Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov. - 29 Rozlíšiť
príčiny
možného
nebezpečenstva
a poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii
13
Ja som
Ja som
Ľudia
komunikatívne
sociálne
sociálne
osobnostné
sociálne
komunikatívne
sociálne
komunikatívne
psychomotorické
Ľudia
kognitívne
Ľudia
Ľudia
sociálne
kognitívne učebné
psychomotorické
učebné
kognitívne
Ľudia
Ľudia
Príroda
Príroda
sociálne
komunikatívne
psychomotorické
psychomotorické
Príroda
kognitívne učebné
Príroda
psychomotorické
Kultúra
psychomotorické
Kultúra
učebné kognitívne
Kultúra
Kultúra
učebné kognitívne
učebné
psychomotorické
Kultúra
sociálne
osobnostné
sociálne
osobnostné
komunikatívne
Ja som
Ja som
Ja som
Ľudia
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
kognitívne učebné
psychomotorické
psychomotorické
učebné sociálne
s niektorými predmetmi, napr. s ostrými predmetmi,
zápalkami,
liekmi,
chemikáliami,
čistiacimi
prostriedkami, elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi
prírodninami. - 39 Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc.
- 44 Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania
a spoločenských pravidiel. - 51 Predstaviť seba a svojho kamaráta. - 53 Počúvať s porozumením. - 54 Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu. - 55 Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobnopohybovej alebo hudobno-dramatickej hre.
- 63 Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité
ľudské činnosti. - 66 Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov.
- 67 Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činností. - 68 Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov
v skupine. - 75 Reagovať neslovne na otázky a pokyny. - 83 Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov. - 91 Využívať na pohyb rôzne pomôcky. - 99 Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného
okolia. - 101 Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.
- 119 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
(nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.). - 122 Uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky, poskočný
krok, otočky, úklony). - 127 Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom
okolí. - 129 Pomenovať miesto svojho bydliska. - 133 Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania sveta, príp.
zážitky z návšteva zahraničia.
- 141 Prejavovať radosť z hry. - 142 Plánovať, realizovať a hodnotiť hru. -147 Použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou
tematikou. -154 Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému. - 158 Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky.
- 161 Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať
14
Kultúra
komunikatívne
učebné
sa v knihách. - 165 Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr.
riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne,
atď. - 168 -
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
 pohybové a relaxačné cvičenia
 hry podporujúce zručnosť a praktickú tvorivosť
 spevácke činnosti
 prednes riekaniek a básní
 prezeranie kníh, práca s knihou
 hudobno-pohybové činnosti
 vychádzky do prírody a okolia
 výtvarné činnosti
 rozhovor
 námetové hry
 počúvanie rozprávok
 didaktické hry
Učebné zdroje:
 náčinie a náradie na cvičenie
 detská literatúra, knihy v triede, odborná literatúra
 výkresy a iný výtvarný materiál, pracovné listy
 hračky a predmety v triede
 obrázkový materiál
Mesiac: OKTÓBER
15
Obsahový celok: Jeseň pani bohatá
Téma týždňa:




Jeseň života
Košík plný vitamínov
Dráčik Šikuliačik
Čo bolo, je a bude
Hry a hrové činnosti:
 Uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom
na jedinečnosť iných detí v skupine. - 46  Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba
a druhých. - 48  Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach. - 50  Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských
pravidiel. - 51 Pohybové a relaxačné cvičenia:




Tematický
okruh
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie. -1 Prejaviť v rôznych pohybových hrách vlastnú lateralitu. - 2 Ovládať základné lokomočné pohyby. - 5 Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám. - 12 -
Výkonové štandardy
Manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami,
nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať,
gúľať, pohadzovať, odrážať, driblovať, balansovať).
- 10 kognitívne
Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
psychomotorické
odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú
tvorivosť. - 15 kognitívne učebné Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
informatívne
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
pracovať s detskými edukačnými programami. - 17 psychomotorické
Kresliť uvoľnenou rukou , plynulo a smelo.
- 21 komunikatívne
Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať
osobnostné
stav zdravia a stav choroby. - 34 psychomotorické
Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách,
osobnostné
v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie
iných. - 37 kognitívne učebné Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny.
- 40 Kompetencie
psychomotorické
16
Ja som
Ja som
osobnostné
sociálne
komunikatívne
Ľudia
psychomotorické
Ľudia
kognitívne učebné
Ľudia
Ľudia
kognitívne
kognitívne učebné
Ľudia
učebné kognitívne
Ľudia
učebné kognitívne
Ľudia
psychomotorické
Ľudia
komunikatívne
Ľudia
kognitívne
sociálne
osobnostné
sociálne
komunikatívne
osobnostné
Ľudia
Ľudia
Ľudia
sociálne
osobnostné
Príroda
psychomotorické
Príroda
psychomotorické
učebné
Príroda
učebné kognitívne
Príroda
Príroda
učebné kognitívne
učebné kognitívne
Príroda
osobnostné
psychomotorické
Kultúra
psychomotorické
Kultúra
učebné kognitívne
Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity. - 45 Vyslovovať správne a zreteľne všetky hláska
a hláskové skupiny. - 58 Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobnopohybovej hre. - 64 Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich
reáliách. - 70 Uplatňovať individuálne farebné videnie.
- 71 Priradiť, triediť, porovnávať a usporiadať predmety
podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť). - 74 Vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1
do 10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo
hračkami). - 78 Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
rovinné geometrické tvary. - 79 Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek
alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa
fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. - 81 Reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou,
viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou.
- 84 Rozlišovať pozitívne i negatívne emócie druhých osôb.
- 87 Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu
iných. - 90 Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť,
prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory.
- 92 Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým osobám
so zdravotným postihnutím, starým ľuďom,
multikultúrnej
a socioekonomickej
rozmanitosti
ľudstva. - 94 Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými
alebo umelými prekážkami. - 98 Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia
rôznych pracovných a výtvarných techník. - 102 Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia.
- 103 Vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé. -113 Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
počasím. - 115 Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému
prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov. - 121 Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
sprievodu. - 125 Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa,
17
Kultúra
učebné kognitívne
Kultúra
Kultúra
psychomotorické
kognitívne
osobnostné
Kultúra
psychomotorické
Kultúra
Kultúra
Kultúra
psychomotorické
psychomotorické
psychomotorické
kognitívne
Kultúra
psychomotorické
sociálne
týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami
a prostredníctvom rozširovania podstatných znakov.
- 131 Rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo
včera, čo bude zajtra. - 132 Vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných
nástrojoch. - 150 Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním. - 152 Stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými
umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarnými,
dramatickými, atď.). - 153 Pokryť celú plochu rozmanitými farbami. - 156 Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky. - 162 Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
prostriedkami (výtvarne, hudobne, dramaticky,
hudobno-dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok,
príbehov a divadla. - 170 „ Písať“ obrázkový list. - 172 -
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
 pohybové a relaxačné cvičenia
 grafomotorické cvičenia
 práca s PC
 výtvarné a pracovné činnosti
 námetové, konštruktívne, didaktické hry
 spevácke a hudobné činnosti
 rozhovory, oboznamovanie
 vychádzky do prírody a okolia
 prosociálne aktivity
Učebné zdroje:
 náčinie a náradie na cvičenie
 detská a odborná literatúra
 detské edukačné programy
 výtvarný materiál, prírodniny
 obrázkový materiál
 pracovné listy
 hračky a predmety v triede
 CD-prehrávač, detské hudobné nástroje
Mesiac: NOVEMBER
18
Obsahový celok: Keď padá lístie
Téma týždňa:
 Kráčame jesenným lesom
 Moje telo – moje zdravie
 Cesta nie je ihrisko
 Čas gaštankov a tekvičiek
Hry a hrové činnosti:
 Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť
pocity. - 45  Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba
a na druhých. - 48  Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach. - 50  Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi, dohodnúť sa na kompromise.
- 89 Pohybové a relaxačné cvičenia:
 Vedieť udržať rovnováhu - 3  Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí). - 8  Manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami,
hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať,
balansovať). - 10  Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných. - 11 -
Tematický
okruh
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Výkonové štandardy
Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým
aktivitám. - 12 Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení
na stole. - 18 psychomotorické
Kresliť veľkými grafickými pohybmi. - 20 komunikatívne
Určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela
učebné kognitívne
a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu. - 30 učebné kognitívne Vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré životne
psychomotorické
dôležité orgány (srdce, pľúca, mozog, atď.). - 31 psychomotorické
Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich
učebné osobnostné prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov. - 32 psychomotorické
Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní
kognitívne
a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením rôznych
výtvarných a pracovných techník). - 33 psychomotorické
Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať
osobnostné
stav zdravia a stav choroby. - 34 kognitívne
Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu
komunikatívne
iných a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov. - 36 Kompetencie
psychomotorické
sociálne
psychomotorické
19
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Kultúra
Kultúra
Kultúra
učebné kognitívne
Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej
premávky vzhľadom na bezpečnosť. - 41 učebné kognitívne
Poznať základné dopravné značky, riadiť sa podľa nich.
- 42 kognitívne
Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších
informačné
osôb. - 43 osobnostné
Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi
sociálne
a dospelými. - 52 komunikatívne
Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový
osobnostné
kontext (zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch,
zážitkoch, dojmoch). - 56 komunikatívne
Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka.- 59 psychomotorické
Dodržať pravidlá hudobno-pohybových hier.
- 62 psychomotorické
Uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú
rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických
produktoch. - 72 učebné kognitívne
Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky
podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch). - 73 učebné kognitívne
Počítať minimálne od 1 do 10. - 76 učebné kognitívne
Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
priestorové geometrické tvary. - 80 sociálne
Počúvať s porozumením. - 82 sociálne
Hodnotiť
a rozlišovať
pozitívne
a negatívne
charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych
i fiktívnych situácií. - 93 psychomotorické
Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka.
osobnostné
- 96 psychomotorické
Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové
zručnosti a schopnosti. - 100 kognitívne učebné
Určiť niektoré pozorovateľné
spojitosti medzi
rastlinnou a živočíšnou ríšou. - 104 komunikatívne
Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
učebné
pozorovania a zážitkov z prírody.
- 105 učebné kognitívne Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
komunikatívne
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy.
- 106 učebné
Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich
komunikatívne
odlišnosť. - 112 komunikatívne
Hodnotiť prírodné prostredie. - 120 osobnostné
psychomotorické
Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 takt pri
rôznych postojoch, chôdzi, behu.
- 124 psychomotorické
Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom. - 126 učebné kognitívne
Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet
je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov, morí, riek,
pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.).
- 140 -
20
Kultúra
Kultúra
psychomotorické
učebné
komunikatívne
kognitívne sociálne
Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich
tvorivé variácie. - 155 Reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávka
a príbehy. - 169 -
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
 pohybové a relaxačné cvičenia
 pracovné činnosti v areáli školy
 zbieranie prírodnín
 zhotovovanie tekvicových strašidielok
 výtvarné a pracovné činnosti
 grafomotorika
 didaktické, námetové a prosociálne hry
 vychádzky do prírody a po dedine
 spevácke a hudobno-pohybové činnosti
 počúvanie rozprávky
 reprodukcia rozprávky
Učebné zdroje:
 náčinie a náradie na cvičenie
 detské pracovné náradie
 obrázkový materiál
 prírodniny
 detská literatúra
 odborná literatúra
 didaktický materiál
 pracovné zošity
 výtvarný a pracovný materiál
 Orffov inštrumentár
Mesiac: DECEMBER
Obsahový celok: Čas radosti veselosti
21
Téma týždňa:
 Už je tu zas dedko Mikuláš
 Zvyky starých mám
 Čarovná vôňa Vianoc
Hry a hrové činnosti:
 Uvedomiť si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na
jedinečnosť iných detí v skupine. - 46  Rozhodovať sa pre určitú činnosť. - 49  Rozlišovať pozitívne a negatívne emócie iných osôb. - 87  Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov. - 91 Pohybové a relaxačné cvičenia:
 Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu. - 2  Poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov. - 7  Pohybovať sa okolo osi vlastného tela (obraty, kotúle). - 9  Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám. - 12 -
Tematický
okruh
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ľudia
Ľudia
Výkonové štandardy
Dodržiavať
zvolené
pravidlá,
spolupracovať,
rešpektovať ostatných. - 11 psychomotorické
Zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa,
učebné
umývať sa, čistiť si zuby atď.) a návyky správneho
stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle
atď.). - 13 sociálne kognitívne Zachovať v pracovných a technických činnostiach
psychomotorické
návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si
pozor na odev, atď.). - 14 psychomotorické
Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú
tvorivosť. - 15 psychomotorické
Využívať koordináciu zraku a ruky. - 19 psychomotorické
Držať správne grafický materiál a používať primeranú
intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych
techník. - 22 sociálne
Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
osobnostné
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov. - 29 osobnostné
Dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou
sociálne
dospelých). - 35 komunikatívne
Vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky v slove,
učebné
ich kvalitu a lokalizáciu. - 57 psychomotorické
Uplatňovať
spoluprácu
v skupinovej
hudobnosociálne
pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre.
- 63 psychomotorické
Stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry. - 65 Kompetencie
sociálne
22
Ľudia
učebné
kognitívne učebné
Ľudia
kognitívne učebné
Ľudia
komunikatívne
Ľudia
Príroda
sociálne
psychomotorické
Príroda
psychomotorické
Príroda
psychomotorické
Príroda
kognitívne učebné
Príroda
Kultúra
komunikatívne
psychomotorické
psychomotorické
Kultúra
učebné kognitívne
Kultúra
kognitívne učebné
Kultúra
psychomotorické
učebné osobnostné
Kultúra
kognitívne
psychomotorické
psychomotorické
učebné
Kultúra
Kultúra
psychomotorické
Kultúra
kognitívne učebné
Kultúra
učebné kognitívne
Priradiť, triediť, porovnávať a usporiadať predmety
podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť). - 74 Priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov
od 1 do 10. - 77 Používať spisovnú podobu štátneho – slovenského
alebo cudzieho jazyka. - 86 Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému. - 88 Pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez
strachu a zábran. - 95 Modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo
v problémových situáciách. - 97 Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych
pracovných a výtvarných techník. - 102 Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.
- 119 Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti
o prírodu a zobraziť ich. - 123 Uplatňovať
získané
schopnosti
v pohybovej
improvizácii podľa hudby. - 128 Vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho
materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť,
atď. - 130 Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových
tradícií. - 138 Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov.
- 139 Uplatňovať tvorivosť v hre.
- 146 Spievať v rozsahu kvinty (d1-a1) – sexty (relatívne
intonačne čisto), v prípade hudobného nadania aj
v rozsahu oktávy (d1-d2) s radosťou a primerane
charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou
tematikou. - 149 Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami,
tvorivo a s použitím rôzneho materiálu. - 159 Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním
detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy.
- 166 „Písať“ obrázkový list. -172-
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
 pohybové a relaxačné cvičenia
 vychádzky do prírody
23







pohybová improvizácia podľa hudby
hudobno-dramatická hra
kreslenie, maľovanie, modelovanie
počúvanie rozprávky
pečenie medovníkov
školská oslava sviatkov – dramatizácia, spev, recitácia
výroba ozdôb a darčekov
Učebné zdroje:
 výtvarný a odpadový materiál
 detská literatúra
 pracovné listy
 obrázkový materiál
 didaktické pomôcky
 bábky, maňušky
 CD prehrávač
 suroviny na prípravu medovníkov
24
Mesiac: JANUÁR
Obsahový celok: Pani Zima kraľuje
Téma týždňa:
 S novým rokom novým krokom
 Mrazivé čarovanie
 Zimné športovanie
 Tajomné ticho v prírode
Hry a hrové činnosti:
 Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu. - 47  Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje d správaniu iných. - 90  Prijať v rozhovore názorovú odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať svoje
vlastné názory. - 92  Zapojiť sa do skupinovej hry, vedieť spolupracovať v nej. - 143 Pohybové a relaxačné cvičenia:
 Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov. - 6  Manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami,
hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať,
balansovať). - 10  Využívať na pohyb rôzne pomôcky. - 99  Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti.
- 100 Tematický
okruh
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Výkonové štandardy
Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú
lateralitu. - 2 psychomotorické Pohybovať sa okolo osi vlastného tela (obraty, kotúle).
-9psychomotorické Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým
sociálne
aktivitám. - 12 psychomotorické Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú
tvorivosť. - 15 osobnostné
Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
kognitívne učebné dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
pracovať s detskými edukačnými programami. - 17 psychomotorické Využívať koordináciu zraku a ruky. - 19 psychomotorické Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci
z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie,
navíjanie), zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie,
krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný
oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne
písmo). - 23 Kompetencie
psychomotorické
25
Ja som
psychomotorické
kognitívne
Ja som
osobnostné
Ja som
osobnostné
sociálne
Ja som
osobnostné
kognitívne
komunikatívne
Ja som
Ja som
Ľudia
komunikatívne
učebné
psychomotorické
Ľudia
psychomotorické
učebné
Ľudia
učebné kognitívne
Ľudia
učebné kognitívne
Ľudia
psychomotorické
učebné
Ľudia
komunikatívne
Ľudia
Ľudia
sociálne
sociálne
Príroda
psychomotorické
Príroda
Príroda
psychomotorické
osobnostné
pschomotorické
Príroda
Príroda
učebné kognitívne
učebné kognitívne
Príroda
Príroda
Príroda
učebné kognitívne
učebné kognitívne
učebné
komunikatívne
Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní
a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením rôznych
výtvarných a pracovných techník). - 33 Dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou
dospelých) - 35 Uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť
a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných detí
v skupine. - 46 Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych
činnostiach. - 50 Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový
kontext (zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch,
zážitkoch, dojmoch). - 56 Uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier
a činností so slovami. - 61 Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobnopohybovej hre. - 64 Uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú
rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických
produktoch. - 72 Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov
v skupine. - 75 Vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1
do 10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo
hračkami). - 78 Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek
alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa
fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. - 81 Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami
v štátnom - slovenskom a v cudzom jazyku. - 85 Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému. - 88 Hodnotiť
a rozlišovať
pozitívne
i negatívne
charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych
i fiktívnych situácií. - 93 Pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez
strachu a zábran. - 95 Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka.
- 96 Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného
okolia. - 101 Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia. - 103 Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy.
- 106 Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši.
- 108 Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody. - 114 Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
počasím. - 115 -
26
Príroda
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
kognitívne učebné Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.
- 119 psychomotorické Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom. - 126 Kognitívne
Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom
učebné
okolí. - 130 učebné kognitívne Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa
a roka
v spojení
s konkrétnymi
činnosťami
a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov.
- 131 psychomotorické Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
kognitívne
prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov.
- 139 osobnostné
Prejavovať radosť z hry. - 142 psychomotorické Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému. – 158 psychomotorické Kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo
zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu. - 160 učebné kognitívne Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr.
riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.
- 168 učebné
„Čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál.
- 171 informačné
27
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
 pohybové a relaxačné cvičenia
 grafomotorické cvičenia
 kreslenie, maľovanie, modelovanie
 plošné a priestorové zobrazovanie
 sezónne športy – sánkovanie, kĺzanie, guľovanie
 vychádzky do prírody
 počúvanie rozprávok
 hudobno-pohybové činnosti
 rozhovory, oboznamovanie
 pokusy so snehom a ľadom
 námetové, konštruktívne a didaktické hry
 prednes básní
 spevácke činnosti
Učebné zdroje:
 pracovné listy
 výtvarný a grafický materiál
 prírodniny
 sánky, boby
 Orffov inštrumentár
 PC
 detská a odborná literatúra
 obrázkový materiál
 CD prehrávač
 didaktická technika
28
Mesiac: FEBRUÁR
Obsahový celok: Už sa fašiang kráti
Téma týždňa:
 Fašiangy, Turíce
 Kto sa skrýva pod maskou
 Ružová dedina
 Bavíme sa so šašom
Hry a hrové činnosti:
 Uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom
na jedinečnosť iných detí v skupine. - 46  Rozhodovať sa pre určitú činnosť. - 49  Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach. - 50  Nadviazať verbálny a neverbálny kontakt s inými deťmi a dospelými. - 52 Pohybové a relaxačné cvičenia:
 Vedieť udržať rovnováhu. - 3  Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov. - 6  Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými
prekážkami. - 98  Využívať na pohyb rôzne pomôcky. - 99 -
Tematický
okruh
Ja som
Ja som
Ja som
Kompetencie
psychomotorické
sociálne
sociálne
psychomotorické
kognitívne
psychomotorické
sociálne
Ja som
Ja som
psychomotorické
psychomotorické
Ja som
Ja som
učebné kognitívne
sociálne
osobnostné
Ja som
sociálne
osobnostné
Výkonové štandardy
Zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať
sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.) a návyky správneho
stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle
atď.). - 13 Zachovať v pracovných a technických činnostiach
návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si
pozor na odev, atď.). - 14 Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho
materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné
dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy. - 16 Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo.
-21 Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a materskej
školy. - 27 Rozlíšiť dominanty svojho bydliska. - 28 Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov. - 29 Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov. - 32 -
29
Ja som
sociálne
Ja som
sociálne
Ja som
Ľudia
sociálne
komunikatívne
komunikatívne
psychomotorické
sociálne
psychomotorické
Ľudia
učebné kognitívne
Ľudia
učebné
psychomotorické
Ľudia
učebné kognitívne
Ľudia
učebné kognitívne
Ľudia
učebné kognitívne
Ľudia
psychomotorické
kognitívne
Ľudia
komunikatívne
Príroda
Príroda
psychomotorické
psychomotorické
Príroda
psychomotorické
Príroda
informačné učebné
Príroda
učebné kognitívne
Príroda
učebné kognitívne
Príroda
osobnostné
sociálne
Kultúra
psychomotorické
Kultúra
psychomotorické
Kultúra
Kultúra
komunikatívne
učebné kognitívne
Ja som
Ľudia
Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade
vzniku konfliktu. - 47 Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania
a spoločenských pravidiel.
- 51 Predstaviť seba a svojho kamaráta. - 53 Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu. - 55 Dodržať pravidlá hudobno-pohybových hier.
- 62 Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobnopohybovej hre. - 64 Priradiť rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich
reáliách. - 70 Uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú
rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických
produktoch. - 72 Priradiť, triediť, porovnávať a usporiadať predmety
podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť). - 74 Priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov
od 1 do 10. - 77 Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
priestorové geometrické tvary. - 80 Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek
alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa
fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. - 81 Používať spisovnú podobu štátneho – slovenského
alebo cudzieho jazyka. - 86 Využívať na pohyb rôzne pomôcky. - 99 Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové
zručnosti a schopnosti. - 100 Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia
rôznych pracovných a výtvarných techník. -102 Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a zážitkov z prírody.
- 105 Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa
neznámych zvierat. - 109 Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.
- 119 Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému
prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých prostriedkov. - 121 Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
sprievodu. - 125 Uplatňovať
získané
schopnosti
v pohybovej
improvizácii podľa hudby. - 128 Pomenovať miesto svojho bydliska. - 133 Poznať niektoré miestne a štátne symboly.
- 137 -
30
Kultúra
kognitívne učebné
Kultúra
psychomotorické
učebné
Kultúra
Kultúra
komunikatívne
sociálne
psychomotorické
Kultúra
psychomotorické
Kultúra
kognitívne
sociálne
komunikatívne
kognitívne
osobnostné
komunikatívne
Kultúra
Kultúra
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových
tradícií. – 138 Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé
piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho
inštrumentára.
- 148 Použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou.
- 154 Kresliť, maľovať, modelovať v rôznych polohách (ľah,
kľak, stoj, sed). - 157 Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému. - 158 Vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel.
- 163 Hodnotiť postupne umelecké diela, architektonické
riešenia významných budov. - 164 Vnímať s citovým zaangažovaním bábkové divadlo
a iné detské divadlo (činohru, spevohru). - 167 -
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
 pohybovo-relaxačné cvičenia
 vychádzky do prírody a okolia
 hudobno-pohybové hry
 výtvarné a pracovné činnosti
 návšteva kaštieľa
 karneval
 výroba karnevalových masiek
 spevácke činnosti
 recitácia detských básní a riekaniek
 počúvanie rozprávky
 námetové a konštruktívne hry
 rozhovory, oboznamovanie
 didaktické hry
Učebné zdroje:
 náčinie a náradie na cvičenie
 detská literatúra
 PC
 CD prehrávač
 výkresy a iný výtvarný a pracovný materiál
 pracovné listy
 obrázky a fotografie
 hračky a predmety v triede
 odborná literatúra
 maňušky
31
Mesiac: MAREC
Obsahový celok: Múdrosť v knihách ukrytá
Téma týždňa:
 Kniha je moja kamarátka
 Z rozprávky do rozprávky
 Vesmírne dobrodružstvá
 Od semienka ku rastlinke
Hry a hrové činnosti:
 Uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom
na jedinečnosť iných detí v skupine. - 46  Rozhodovať sa pre určitú činnosť. - 49  Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach. - 50  Nadviazať verbálny a neverbálny kontakt s inými deťmi a dospelými. - 52 Pohybové a relaxačné cvičenia:
 Vedieť udržať rovnováhu. - 3  Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov. - 6  Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými
prekážkami. - 98  Využívať na pohyb rôzne pomôcky. - 99 Tematický
okruh
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ľudia
Výkonové štandardy
Pohybovať sa okolo osi vlastného tela (obraty, kotúle).
-9psychomotorické Zachovať v pracovných a technických činnostiach
kognitívne učebné návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si
pozor na odev, atď.). - 14 psychomotorické Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho
učebné kognitívne materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné
dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy. - 16 psychomotorické Využívať koordináciu zraku a ruky. - 19 učebné kognitívne Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi
osobami (odmietnuť sladkosti od neznámych osôb,
vnímať to ako nebezpečenstvo ohrozenia zdravia) - 38 komunikatívne
Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc.
učebné
- 44 sociálne
Počúvať s porozumením. - 54 komunikatívne
Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový
kontext (zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch,
zážitkoch, dojmoch). - 56 komunikatívne
Používať synonymá, antonymá a homonymá, vytvárať
rýmy. - 60 psychomotorické Uplatňovať
spoluprácu
v skupinovej
hudobnosociálne
pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre.
- 63 Kompetencie
psychomotorické
32
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
psychomotorické Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité
komunikatívne
ľudské činnosti. - 66 učebné
učebné kognitívne Riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných
programoch. - 69 psychomotorické Uplatňovať individuálne farebné videnie. - 71 učebné kognitívne Počítať minimálne od 1 do 10. - 76 sociálne
Reagovať neslovne na otázky a pokyny. - 83 komunikatívne
Reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou,
viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou.
- 84 komunikatívne
Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť,
sociálne
prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory.
- 92 psychomotorické Modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo
v problémových situáciách. - 97 psychomotorické Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného
okolia. - 101 učebné
Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
komunikatívne
pozorovania a zážitkov z prírody.
- 105 učebné kognitívne Uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam starostlivosti
o rastliny. - 111 psychomotorické Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
učebné
prostriedkami predstavy o Slnku získané pozorovaním
a z rôznych médií. - 117 psychomotorické Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
učebné
prostriedkami predstavy o Mesiaci a hviezdach získané
pozorovaním a z rôznych médií. - 118 komunikatívne
Hodnotiť prírodné prostredie. - 120 osobnostné
psychomotorické Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti
komunikatívne
o prírodu a zobraziť ich. - 123 psychomotorické Uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky, poskočný
krok, otočky, úklony). - 127 osobnostné
Prejavovať radosť z hry. - 142 psychomotorické Stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými
učebné
prostriedkami. - 151 psychomotorické Stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými
umeleckými výrazovými prostriedkami. (výtvarnými,
dramatickými, atď.). - 153 psychomotorické Pokryť celú plochu rozmanitými farbami.
- 156 psychomotorické Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému. - 158 psychomotorické Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky.
- 161 učebné
psychomotorické Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky.
- 162 učebné kognitívne Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa
v knihách. - 165 -
33
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
učebné kognitívne Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním
detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy.
- 166 učebné
Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr.
komunikatívne
riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.
- 168 komunikatívne
Reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky
a príbehy. - 169 učebné kognitívne „Čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál.
- 171 učebné kognitívne „Písať“ obrázkový list. - 172 -
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
 pohybové a relaxačné cvičenia
 grafomotorické cvičenia
 kreslenie, maľovanie a iné výtvarné činnosti
 námetové, konštruktívne a didaktické hry
 hudobno-pohybové činnosti, počúvanie hudby
 spevácke činnosti
 rozhovory, oboznamovanie
 práca s knihou
 návšteva obecnej knižnice
 návšteva kaštieľa a múzea
 tematické vychádzky
 dramatizácia, reprodukcia rozprávky
Učebné zdroje:
 detská a odborná literatúra
 obrázky
 detské rytmické nástroje
 CD prehrávač
 stavebnice a skladačky
 pracovné zošity
 výtvarný a technický materiál, prírodniny
 telovýchovné náčinie a náradie
 PC prezentácie
34
Mesiac: APRÍL
Obsahový celok: Jarné prebúdzanie
Téma týždňa:
 Jarná záhradka
 Na tom našom dvore
 Veľkonočný zajačik
 Naša zem je guľatá
Hry a hrové činnosti:
 Rozhodovať sa pre určitú činnosť. - 49  Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom, dohodnúť sa na kompromise. - 89  Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej. - 143  Začať, rozvíjať, dokončiť hru. - 145 Pohybové a relaxačné cvičenia:
 Orientovať sa v priestore vo vzťahu k vlastnej osobe. - 4  Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov. - 6  Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí). - 8  Využívať na pohyb rôzne pomôcky. - 99 Tematický
okruh
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ľudia
Výkonové štandardy
Dodržiavať
zvolené
pravidlá,
spolupracovať,
rešpektovať ostatných. - 11 sociálne kognitívne Zachovať v pracovných a technických činnostiach
psychomotorické
návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si
pozor na odev, atď.). - 14 osobnostné
Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
kognitívne učebné
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
pracovať s detskými edukačnými programami. - 17 psychomotorické
Kresliť veľkými grafickými pohybmi. - 20 psychomotorické
Držať správne grafický materiál a používať primeranú
intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych
techník. - 22 komunikatívne
Poznať, rozlíšiť , triediť a vyberať si zdravé potraviny.
kognitívne
- 40 sociálne
Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania
osobnostné
a spoločenských pravidiel. - 51 komunikatívne
Počúvať s porozumením. - 54 sociálne
komunikatívne
Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu. - 55 komunikatívne
Vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky v slove,
kognitívne
ich kvalitu a lokalizáciu. - 57 komunikatívne
Uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier
učebné
a činností so slovami. - 61 učebné
Stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry. - 65 psychomotorické
Kompetencie
sociálne
35
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
komunikatívne
kognitívne
kognitívne
psychomotorické
učebné kognitívne
Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité
ľudské činnosti. - 66 Uplatňovať individuálne farebné videnie. - 71 -
Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov
v skupine. - 75 sociálne kognitívne Reagovať neslovne na otázky a pokyny. - 83 komunikatívne
Používať spisovnú podobu štátneho – slovenského
alebo cudzieho jazyka. - 86 osobnostné
Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu
sociálne
iných. - 90 komunikatívne
Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť,
osobnostné
prijateľným spôsobom obhajovať vlastné názory. - 92 psychomotorické
Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného
okolia. - 101 psychomotorické
Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych
pracovných a výtvarných techník. - 102 kognitívne učebné
Určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi
rastlinnou a živočíšnou ríšou. - 104 kognitívne
Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
komunikatívne
pozorovania a zážitkov z prírody.
- 105 učebné informačné Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
kognitívne
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy.
- 106 kognitívne učebné
Zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat. - 107 učebné kognitívne
Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa
neznámych zvierat. - 109 učebné
Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety. - 110 komunikatívne
kognitívne učebné Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
psychomotorické
prostriedkami vlastné predstavy o Zemi získané
pozorovaním a z rôznych médií. - 116 kognitívne učebné
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.
- 119 psychomotorické
Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
sociálne
(nezahadzovať odpadky, hrabať lístie atď.).
- 122 psychomotorické
Vyjadriť náladu piesne kultivovaným pohybom. - 126 psychomotorické
Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov.
- 139 učebné kognitívne Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet
informačné
je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov a morí, riek,
pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.).
-140 psychomotorické
Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
učebné
prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania sveta, príp.
zážitky z návštevy zahraničia.
- 141 -
36
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
psychomotorické
učebné
osobnostné
sociálne
psychomotorické
učebné
psychomotorické
psychomotorické
Vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných
nástrojoch. - 150 Počúvať
detské
hudobné
skladby
s citovým
zaangažovaním. - 152 Pokryť celú plochu rozmanitými farbami.
- 156 Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami,
tvorivo a s použitím rôzneho materiálu. - 159 Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky.
- 162 -
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
 pohybové a relaxačné cvičenia
 grafomotorické cvičenia
 kreslenie, maľovanie, modelovanie, nalepovanie
 námetové, konštruktívne, didaktické hry
 hudobno- pohybové hry
 spevácke činnosti
 zážitkové učenie
 vychádzky do prírody a okolia
 počúvanie rozprávok
 ranný kruh a prosociálne aktivity
 eko hry
 prednes detských básní a riekaniek
 práca s PC
Učebné zdroje:
 náčinie a náradie na cvičenie
 detská a odborná literatúra
 PC
 výkresy a iný výtvarný a technický materiál
 pracovné listy
 obrázkový materiál
 didaktické pomôcky
 CD-prehrávač
37
Mesiac: MÁJ
Obsahový celok: Okolo nás je plno krás
Téma týždňa:
 Slovensko – moja vlasť
 Keď sa mama usmeje
 Keď raz budem veľký
 Čo sa skrýva v tráve a v potoku
Hry a hrové činnosti:
 Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu.
- 47  Chápať rôznorodosť hier. - 144  Uplatňovať tvorivosť v hre. - 146  Plánovať, realizovať a hodnotiť hru. - 147 Pohybové a relaxačné cvičenia:
 Ovládať základné lokomočné pohyby. - 5  Pohybovať sa okolo osi vlastného tela (obraty, kotúle). - 9  Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných. - 11  Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám. - 12 Tematický
okruh
Ja som
Kompetencie
psychomotorické
Výkonové štandardy
Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú
tvorivosť. - 15 Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho
materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné
dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy. - 16 Kresliť uvoľnenou rukou plynulo a smelo. - 21 -
Ja som
psychomotorické
sociálne
Ja som
psychomotorické
učebné
sociálne
Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny. - 25 učebné
kognitívne učebné Zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného
sociálne
člena rodiny a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov. - 26 kognitívne
Rozlíšiť dominanty svojho bydliska. - 28 sociálne
psychomotorické Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
učebné
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov. - 29 psychomotorické Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní
kognitívne
a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením rôznych
výtvarných a pracovných techník). - 33 osobnostné
Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
sociálne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity. - 45 -
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
38
Ja som
Ja som
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
sociálne
komunikatívne
komunikatívne
sociálne
psychomotorické
učebné
kognitívne
psychomotorické
komunikatívne
sociálne
kognitívne
učebné
kognitívne
učebné
kognitívne
sociálne
komunikatívne
sociálne
sociálne
osobnostné
komunikatívne
sociálne
psychomotorické
osobnostné
psychomotorické
učebné
informačné
komunikačné
informačné
učebné
kognitívne
učebné
kognitívne
kognitívne
učebné
psychomotorické
sociálne
Kultúra
komunikatívne
osobnostné
psychomotorické
Kultúra
psychomotorické
Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania
a spoločenských pravidiel. - 51 Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka.
- 59 Stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry. - 65 Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité
ľudské činnosti. - 66 Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov.
- 67 -
Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činností. - 68 Počítať minimálne od 1 do 10. - 76 Počúvať s porozumením. - 82 Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami
v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku.
- 85 Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu
iných. - 90 Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov. - 91 Hodnotiť
a rozlišovať
pozitívne
i negatívne
charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych
i fiktívnych situácií. - 93 Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka.
- 96 Prejaviť zručnosť a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych
pracovných a výtvarných techník. - 102 Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a zážitkov z prírody.
- 105 Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy.
- 106 Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety. - 110 Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.
- 119 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
(nezahadzovať odpadky, hrabať lístie atď.).
- 122 Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti
o prírodu a zobraziť ich. - 123 Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
sprievodu. - 125 Uplatňovať
získané
schopnosti
v pohybovej
improvizácii podľa hudby. - 128 -
39
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
komunikatívne
učebné
informačné
učebné
informačné
učebné
informačné
učebné
sociálne
komunikatívne
Kultúra
Kultúra
psychomotorické
učebné
komunikatívne
Kultúra
psychomotorické
kognitívne
Vymenovať niektoré ďalšie názvy miest a obcí. - 134 Vedieť, že naša vlasť je Slovenská republika.
- 135 -
Vedieť, že hlavným mestom je Bratislava.
- 136 -
Poznať niektoré miestne a štátne symboly.
- 137 -
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových
tradícií. - 138 Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky.
- 161 Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr.
riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne atď.
- 168 „Písať“ obrázkový list. - 172 -
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
 pohybové a relaxačné cvičenia
 grafomotorické cvičenia
 kultúrny program ku Dňu matiek
 spevácke činnosti
 hudobno-pohybové hry
 námetové, konštruktívne a dramatické hry
 počúvanie rozprávok
 prednes básní
 prosociálne hry
 vychádzky do prírody a okolia
 zážitkové učenie
 práca s knihou
 ranný kruh
Učebné zdroje:
 náčinie a náradie na cvičenie
 detská a odborná literatúra
 výkresy a iný výtvarný a pracovný materiál
 prírodniny
 pracovné zošity
 obrázkový materiál
 CD - prehrávač
 PC
 detské hudobné nástroje
 hračky a predmety v triede
 stavebnice
40
Mesiac: JÚN
Obsahový celok: Šťastné deti – šťastná zem
Téma týždňa:
 S kamarátom ruka v ruke
 Cesta okolo sveta
 Dovidenia škôlka milá
 Leto – hurá prázdniny
Hry a hrové činnosti:
 Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc. - 44  Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť
pocity. - 45  Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať s ohľadom na seba
a druhých. - 48  Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej. - 143 Pohybové a relaxačné cvičenia:
 Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie. - 1  Poznať názvy základných polôh a postojov. - 7  Manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami,
hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať,
balansovať). - 10  Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných. - 11 Tematický
okruh
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Ja som
Výkonové štandardy
Zachovať v pracovných a technických činnostiach
návyky čistoty a poriadku (upratať po sebe, dávať si
pozor na odev, atď.). - 14 učebné osobnostné Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
kognitívne
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
pracovať s detskými edukačnými programami.
- 17 psychomotorické
Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení
na stole. - 18 psychomotorické
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci
z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie,
navíjanie), zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie,
krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný
oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne
písmo). - 23 osobnostné
Dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou
dospelých). - 35 komunikatívne
Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách,
osobnostné
v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie
iných. - 37 Kompetencie
psychomotorické
učebné
41
Ja som
kognitívne
Ja som
kognitívne učebné
Ja som
komunikatívne
osobnostné
sociálne
komunikatívne
Ja som
Ja som
Ľudia
komunikatívne
učebné
psychomotorické
sociálne
učebné kognitívne
Ľudia
kognitívne učebné
Ľudia
učebné
komunikatívne
informačné
kognitívne učebné
Ľudia
Ľudia
Ľudia
psychomotorické
kognitívne
Ľudia
kognitívne
sociálne
osobnostné
sociálne
osobnostné
sociálne
kognitívne
informačné
sociálne
Ľudia
Ľudia
Ľudia
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Príroda
Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi
osobami (odmietnuť sladkosti od neznámych osôb,
vnímať to ako nebezpečenstvo ohrozenia zdravia. - 38 Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej
premávky vzhľadom na bezpečnosť.
- 41 Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými
deťmi a dospelými. - 52 Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky
a hláskové skupiny. - 58 Používať antonymá, synonymá a homonymá, vytvárať
rýmy. - 60 Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobnopohybovej hre alebo hudobno-dramatickej hre. - 63 Riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných
programoch. - 69 Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich
reáliách. - 70 Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky
(zem, voda, vzduch). - 73 Vykonávať jednoduché číselné operácie v číselnom
rade od 1 do 10 (v spojitosti s manipuláciou
s predmetmi alebo hračkami). - 78 Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek,
geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie,
predlohy a podľa slovných inštrukcií. - 81 Rozlišovať pozitívne i negatívne emócie druhých osôb.
- 87 Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému. - 88 -
Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu
iných. - 90 Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým,
osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom,
multikultúrnej
a socioekonomickej
rozmanitosti
ľudstva. - 94 psychomotorické
Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými
alebo umelými prekážkami. - 98 psychomotorické
Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové
zručnosti a schopnosti. - 100 učebné kognitívne Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia. - 103 učebné informačné Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
kognitívne
sprostredkovaného pozorovania niektoré lesné zvieratá,
vtáky a voľne žijúce živočíchy. - 106 učebné kognitívne Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa
neznámych zvierat. - 109 učebné kognitívne Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
počasím. - 115 -
42
Príroda
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému
prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov. - 121 psychomotorické
Uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky, poskočný
krok, otočky, úklony). - 127 učebné
Vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho
komunikatívne
materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť
atď. - 130 učebné kognitívne Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že
informačné
svet je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov a morí, riek,
pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.
- 140 psychomotorické
Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
učebné
prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania sveta, príp.
zážitky z návštevy zahraničia.
- 141 psychomotorické
Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé
učebné
piesne hrou na telo alebo prostredníctvom Orffovho
inštrumentára.
- 148 psychomotorické
Stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými
osobnostné
prostriedkami. - 151 psychomotorické
Použiť v hrách riekanky a vyčítanky s rôznou
komunikatívne
tematikou. - 154 psychomotorické
Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich
učebné
tvorivé variácie. - 155 kognitívne
Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
psychomotorické
predstáv a na tému. - 158 učebné sociálne
Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa
v knihách. - 165 komunikatívne
„Čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál.
- 171 sociálne
osobnostné
psychomotorické
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
 pohybové a relaxačné cvičenia
 grafomotorické cvičenia
 námetové, konštruktívne a dramatické hry
 hudobno-pohybové hry a činnosti
 prednes básní a riekaniek
 prosociálne aktivity
 spevácke činnosti
 výlet
 oslava MDD
 práca s pracovným listom
 počúvanie literárnych útvarov
 vychádzky do prírody a blízkeho okolia
Učebné zdroje:
 náčinie a náradie na cvičenie
 detská a odborná literatúra
43







výkresy a iný výtvarný materiál
pracovné listy a zošity
obrázkový materiál
hračky a predmety v triede
didaktické pomôcky
CD – prehrávač
PC
Rozšírenie učebných osnov o nadštandardné ciele v oblastiach:
Ochrana života a zdravia
 utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, zdraviu a zdraviu iných
 zachovanie zdravia v bežných i krízových situáciách
 utváranie a rozvíjanie návykov zdravej životosprávy
 budovanie adekvátnych reakcií na situácie ohrozujúce zdravie
 rozvíjanie schopnosti sebaobrany v simulovaných život ohrozujúcich okamihoch
Dopravná výchova
 utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania
v cestnej premávke
 viesť deti k uvedomeniu si role účastníka v cestnej premávke ako chodca,
spolujazdca, cyklistu, či korčuliara...
Environmentálna výchova
 chápať potrebu ochrany životného prostredia
 získavať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia
 rozvíjať environmentálne cítenie a správanie
44
Výkonové štandardy
Prierezová
téma
Kompetencie
Dopravná
výchova
psychomotorické Podporovať deti pri bezpečnosti cestnej premávky,
osobnostné
vštepovať im pravidlo „vidieť a byť videný“.
kognitívne
- 177 -
Dopravná
výchova
psychomotorické Riešiť interaktívne edukačné úlohy v interaktívnom
osobnostné
programe „S Martinom na ceste“.
učebné
- 178 -
Dopravná
výchova
psychomotorické Prejavovať ohľaduplné správanie voči chodcom a ostatným
osobnostné
účastníkom cestnej premávky.
sociálne
- 179 -
Dopravná
výchova
psychomotorické Oboznamovať sa postupne s pravidlami cestnej premávky
kognitívne
pre chodcov, cyklistov a motoristov.
- 180 -
Prierezová
téma
Kompetencie
Výkonové štandardy
Uvedomovať si význam správnych návykov vo vzťahu
k osobnej čistote a starostlivosti o svoje telo ako predpokladu
zachovania svojho zdravia.
- 173 Poznať, pomenovať a roztriediť niektoré druhy potravín,
ktorých jedenie je : zdravé a prináša úžitok, ktoré ak sa jedia
vo väčšom množstve môžu zdraviu škodiť a ktoré sú celkom
nevhodné pre deti.
- 174 -
Ochrana
života a
zdravia
osobnostné
učebné
Ochrana
života a
zdravia
komunikatívne
osobnostné
kognitívne
učebné
Ochrana
života a
zdravia
psychomotorické Utvárať schopnosť ochrany pred chorobami a úrazmi.
- 175 -
Ochrana
života a
zdravia
sociálne
komunikatívne
kognitívne
Vedieť zhodnotiť užitočnosť alebo škodlivosť z hľadiska
zdravia, ako súčasť návykov zdravého životného štýlu.
- 176 45
Tematický okruh Kompetencie
Výkonové štandardy
Environmentálna psychomotorické
výchova
osobnostné
Zážitkovým učením pochopiť význam prírody pre
život ľudí a utvárať základy environmentálneho
cítenia.
- 181 -
Environmentálna kognitívne
výchova
psychomotorické
Objavovať rôzne druhy rastlinstva a živočíšstva lesa,
utvárať si o nich konkrétne predstavy.
- 182 -
Environmentálna psychomotorické
výchova
sociálne
Posilňovať emocionálne bohatý vzťah k prírode.
- 183 Pravidelne vykonávať starostlivosť o čistotu a ochranu
životného prostredia prostredníctvom jednoduchých
pracovných činností.
- 184 -
Environmentálna
výchova
g) vyučovací jazyk podľa § 12
 vyučovacím jazykom v Materskej škole Dolná Krupá je štátny jazyk ( slovenský jazyk ).
h) spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
 predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole,
 predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do
31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť,
 dokladom
o získanom
stupni
vzdelania
je
osvedčenie
o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola,
 na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelávania je potrebné, aby dieťa
dosiahlo v závere predškolského veku elementárne základy kľúčových kompetencií,
 vymedzenie kompetencií treba chápať relatívne, nakoľko v predškolskom období ide
o dosahovanie elementárnych základov kompetencií dieťaťa,
 legislatíva súvisiaca s činnosťou a prevádzkou materských škôl taxatívne neurčuje
spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania detí v materskej škole.
i) personálne zabezpečenie
 výchovno-vzdelávaciu činnosť v materských školách vykonávajú učitelia predprimárneho
vzdelávania, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady,
46
 v materských školách môžu pôsobiť aj pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci , ktorí
spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené platnou legislatívou,
 výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
vykonávajú špeciálny pedagógovia, logopédi, pedagogický asistenti, atď.,
 prevádzkoví pracovníci musia spĺňať požadované vzdelanie pre výkon ich činnosti
a pracovného zaradenia.
Personálne zabezpečenie MŠ Dolná Krupá
 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100 %,
 vekový priemer pedagogických zamestnancov je 42 rokov,
 k prevádzkovým zamestnancom patrí školníčka, vedúca ŠJ a kuchárka.
j) materiálno – technické a priestorové podmienky
 materská škola je súčasťou základnej školy, priestory pavilónu C boli účelovo
prispôsobené prevádzke materskej školy,
 prostredie materskej školy spĺňa estetické a hygienické kritériá a emocionálne kvality
 každá trieda je jedinečná a podnetná pre deti,
 hračky – patria k nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy, dopĺňajú sa priebežne,
podľa potreby, s ohľadom na ich kvalitu a vekuprimeranosť,
 detská a odborná literatúra , učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie,
hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika - sú
súčasťou materskej školy, učiteľská knižnica sa dopĺňa priebežne , podľa ponuky
zaujímavých a certifikovaných publikácií, detskú knižnicu v triedach si sleduje každá
triedna učiteľka a dopĺňa ju podľa vlastného uváženia, učebné pomôcky sú dostatočne
zabezpečené,
 telovýchovné náradie a náčinie by bolo treba doplniť, učiteľky využívajú aspoň
náradie a náčinie, ktoré sa nachádza v materskej škole, príležitostne je využitá
možnosť realizácie pohybových a relaxačných činností v telocvični ZŠ,
 spotrebný materiál – na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je dostatočne
zabezpečený,
 stoly a stoličky - treba priebežne nahradiť staré za nové, nakoľko sa postupom času
opotrebovali, v v triede 3 - 4 ročných a 4 -5 ročných detí sú nové stoly a stoličky,
47
 nábytok triedy - má rešpektovať antropometrické požiadavky, má byť čo
najjednoduchší, prispôsobený počtu detí, má byť vyhotovený z prírodných materiálov,
voskovaný alebo morený ekologickými prípravkami, aby neškodil zdraviu detí, má
byť bezpečný a má rozvíjať estetické cítenie detí, zariadenie nábytkom v MŠ je
vyhovujúce, nové,
 ležadlá - majú byť pružné , dostatočne pevné a stabilné, dobre tepelne izolované,
ľahko prenosné a skladateľné, v minulom školskom roku boli ležadlá prečalúnené,
 areál materskej školy tvoria: ihrisko, záhrada, spevnené plochy, záhradné prvky budú
na ihrisko osadené v priebehu šk. r. 2013/2014
k) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
 podľa zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý možno aplikovať na podmienky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, je zriaďovateľ a riaditeľ
materskej školy povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia detí a všetkých
dospelých osôb,
 zamestnanci sa v stanovených intervaloch zúčastňujú školení BOZP,
 pri
výchove
a vzdelávaní
a pri
činnostiach
priamo
súvisiacich
s výchovou
a vzdelávaním sú zamestnanci materskej školy povinní:
prihliadať na základné fyziologické potreby detí,
vytvárať podmienky pre zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologických javov,
poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas
výchovno – vzdelávacej činnosti, alebo pri činnostiach organizovaných materskou
školou.
l) vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
 hodnotenie detí uskutočňuje každá učiteľka diagnostikou, ktorá sa realizuje priebežne
pozorovaním,
 vstupná diagnostika je realizovaná v septembri, v pozorovacom hárku je zaznamenaná
charakteristika dieťaťa, pričom pozorovací hárok dieťaťa je vedený v priebehu celej
48
dochádzky dieťaťa do materskej školy a pravidelne sú doňho dopĺňané konkrétne
údaje,
 každá učiteľka má založený zošit, do ktorého si zaznamenáva údaje získané
pozorovaním a porovnáva silné a slabé stránky dieťaťa, navrhuje možnosti zlepšenia,
 hodnotenie detí vykonáva triedna učiteľka v spolupráci so zástupkyňou pre MŠ.
m) vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
 najefektívnejším spôsobom hodnotenia kvality práce učiteľov sú hospitácie,
 zástupkyňa
v záznamoch
z hospitácií
uvádza
pozitívne
i negatívne
zistenia,
zovšeobecnenia z hospitácií slúžia k metodickému usmerňovaniu celého kolektívu,
 kritériá hodnotenia pedagogických zamestnancov sú súčasťou pracovného priadku,
 plán vnútroškolskej kontroly a hospitačnej činnosti sa nachádza v pláne práce školy,
 hospitačné záznamy a záznamy z vnútroškolskej kontroly sú súčasťou dokumentácie
materskej školy,
 nástrojom zvyšovania pedagogickej činnosti a hodnotenia sú aj vzájomné hospitácie.
n)požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
Cieľ:
podnecovať učiteľky k celoživotnému vzdelávaniu, k osobnostnému a profesijnému rozvoju,
k systematickému získavaniu teoretických poznatkov a schopnosti uplatňovať poznatky
v praxi.
Ďalšie ciele:
 poznať aktuálne platnú legislatívu,
 oboznamovať sa s POP na príslušný šk. r.,
 študovať odbornú literatúru (odporúčaná literatúra je uvedená v pláne práce),
 vypracovávať si a vymieňať si pedagogicko-metodické materiály v rámci aktivít IMZ,
 zúčastňovať sa priebežne vzdelávacích aktivít organizovaných metodickými centrami,
 absolvovať I. atestáciu, podľa záujmu aj II. atestáciu.
49
Školský vzdelávací program Materskej školy v Dolnej Krupej
HRAVO
ZVEDAVO
ZDRAVO
50
Download

„RASTIEME HRAVO, ZVEDAVO A ZDRAVO“