PETRŽALSKÉ NOVINY
R
26. 8. 2011 • ročník 17 • číslo 16 - 17
Dvojtýždenník • Zadarmo
www.petrzalskenoviny.sk
Čaj o piatej
so starostom
Vladimír Bajan vás pozýva na šálku
čaju alebo kávy a zákusok.
strana 2
Sociálna výdajňa
pomáha v núdzi
Petržalka ako prvá v BSK zriadila
sociálnu výdajňu potravín a hračiek
pre ľudí v núdzi.
strana 3
Teplejšie či chladnejšie – stále drahšie
Najviac výdavkov domácností ide na
potraviny a bývanie. Oboje sú čoraz
drahšie.
strana 5
Treba zlepšiť najmä
komunikáciu
Rozhovor s riaditeľom Bytového podniku Petržalka Ing. Danielom Šavelom
o budúcnosti tejto inštitúcie.
strana 10
Aké bolo petržalské
leto?
Reportáže z najzaujímavejších
letných akcií.
strany 12
-14
strana 10
Prečo orezávali stromy?
Kto sa bol v minulých dňoch prejsť v Sade Janka Kráľa, možno ho prekvapil zvuk
motorových píl, množstvo konárov na zemi a nevídaná aktivita chlapov
v oranžových vestách.
N
iekto sa možno aj vyľakal, či sa
opäť nejaká „katastrofa“ nepodpísala pod nútené vypílenie stromov
ako nedávno, skraja leta. Tentoraz sa,
našťastie, nič vážne ani nepredvídané nestalo. Táto akcia bola plánovaná
a uskutočnila sa na prospech stromov
aj ľudí.
Pracovníci firmy Arbor Vitae – Arboristika, s. r. o., orezávali suché konáre a prerieďovali koruny stromov. Išlo
o dlho plánované orezy podľa predpisov STN 83 7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie.
Celkovo bolo takto v parku upravených
26 stromov, ktoré ohrozovali občanov
pri návšteve dunajského nábrežia, ako
aj parkujúce autá na Viedenskej ceste.
Práce si vyžiadali približne 2 500 eur.
V sade by sme sa teda mali cítiť zase
o čosi lepšie.
(mgl)
2 • 26. 8. 2011
Potravinová
pomoc
Petržalka sa ako prvá samospráva na Slovensku aktívne
pripravovala na program
distribúcie potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii.
Mestská časť našla priestory na uskladnenie potravín,
upravila ich, aby zodpovedali kritériám, pričom
kladné stanovisko hygienik
vydal ešte 22. júna Zabezpečený a schválený skladový priestor v technobloku na Romanovej ulici 44
spĺňa podmienky v zmysle
usmernení Poľnohospodárskej platobnej agentúry pre
zabezpečenie distribúcie
potravinovej výpomoci pre
obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Petržalka. Stanovisko Poľnohospodárskej
platobnej agentúry po vykonanej kontrole skladových priestorov na Romanovej ulici bolo odoslané
Potravinovej banke, o. z.,
viac ako pred mesiacom.
Stále však múku a cestoviny Potravinová banka neposkytla.
K dnešnému dňu má
petržalský miestny úrad
na oddelení sociálnych
vecí nahlásených viac ako
300 oprávnených prijímateľov potravinovej pomoci.
Je nám ľúto, že stále nemôžeme obyvateľom vyhovieť
a sľúbenú pomoc poskytnúť, ale doteraz nám Potravinová banka v súvislosti
s dodaním múky a cestovín
žiadnu oficiálnu informáciu
neposkytla.
(mgl)
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
PETRŽALSKÉ NOVINY
Neporiadok okolo kontajnerov
R
obia ho najmä ľudia
z ich blízkeho okolia,
pretože ťahať sa s odpadom
pol kilometra od domova je
veľmi málo pravdepodobné.
Človek je totiž tvor lenivý.
Neurobí úkony navyše, ak
mu za to reálne nehrozí
trest, alebo to nemusí zaplatiť z vlastného vrecka.
Ak vznikajú smetiská
okolo kontajnerov, mestská
časť nemá inú možnosť, ako
začať správne konanie voči
správcovi domu, ku ktorému stojisko patrí. A ak to
nepomôže, vyrubí správcovi, a teda vlastne nájomníkom a majiteľom bytov, ktorí stojisko užívajú, pokutu.
Takže sa na darebáctvo niekoľkých spoluobčanov zloží
celý dom. Isto by ste peniaze vedeli v dome využiť lepšie. Poriadok je vecou každého z nás, niekedy nestačí
iba mať osobný svedomitý
prístup k veci, sú chvíle,
keď môžeme upozornením
predísť tomu, aby niekto iný
priložil svoju kôpku na vašom sídlisku.
Kto by mal neporiadok
okolo kontajnerových stanovísk upratať?
Mestská časť? Tá už
po tretí raz v roku, presne
od 9. septembra, začne s ďalšou vlnou rozmiestňovania
veľkokapacitných kontajnerov. Celoročne vychádza
v ústrety tým obyvateľom,
ktorí sa potrebujú zbaviť
veľkoobjemného a malého
stavebného odpadu. Zriadilo totiž Zberný dvor na Čapajevovej ulici, kam možno
priviezť a bezplatne uskladniť nielen starý nábytok,
elektrospotrebiče, tabuľové sklo, staré pneumatiky
atď. Podrobnosti o tom sa
občan dozvie aj na stránke
www.mpvps.sk alebo osobne priamo v zbernom dvore. Zodpovednosť za odpad
má jeho producent. Za čistotu kontajnerového stojiska zodpovedajú obyvatelia
sami a aj prostredníctvom
svojho správcu, ktorému
platia služby za výkon správy domu.
Mestská časť má naozaj veľmi rôzne skúsenosti
so správcami. Za vzorové
a hodné nasledovania možno vyhlásiť správcovské organizácie: Petržalská správcovská spoločnosť,
Domus, Byty plus, ETP
Managment, Vodotika MG,
Media byt, Spoločenstvo
vlastníkov bytov a NP Lipa.
Lenže na opačnom póle
sa ocitá napríklad Budatínska ulica, kde sa o kontajnerové stojiská starajú
dokonca traja správcovia,
ale aj tak to tam vyzerá zúfalo. Možno nie každý vie,
že ukladanie odpadu mimo
kontajnerového stojiska je
podľa zákona o odpade protizákonné.
Vraví sa, že neznalosť
zákona
neospravedlňuje.
Za porušenie zákona o odpadoch sa priestupku dopustí ten, kto uloží odpad
na iné miesto ako na miesto
určené obcou, uloží alebo
ponechá odpad na inom
mieste ako na mieste na to
určenom. Za porušenie zákona fyzickými osobami
priestupky rieši a pokuty ukladá obec t. j. hlavné
mesto SR.
Právnická osoba a fyzická-podnikateľ sa porušením
zákona vystavuje riziku pokuty do výšky 16 569,95 € .
V Petržalke ukladanie odpadu v okolí kontajnerového
stojiska riešime ako porušenie VZN. Občan môže dostať pokutu až 33 € a starosta
môže uložiť pokutu 6 638 €
podnikateľskému subjektu
alebo živnostníkovi.
Záleží vám na vašom
okolí? Apelujte na svojho
správcu, ktorého si platíte.
(mgl)
Septembrová
online diskusia
Čistota, doprava, zeleň, parkovanie, kultúrne vyžitie, stavba
hokejovej haly na území mestskej časti – to je len niekoľko
tém, ktoré zaujímali Petržalčanov počas online diskusie so
starostom, ktorá sa uskutočnila
v prvom polroku tohto roka.
Ďalšia takáto priama elektronická diskusia s Vladimírom
Bajanom bude 5. septembra
na www.petrzalka.sk v čase
medzi 13. a 14. hodinou.
Čaj o piatej
so starostom
V pondelok 5. septembra
o 17. hodine v nefajčiarskej
kaviarni Bubbles na Gercenovej ulici na Petržalskom
korze sa uskutoční ďalšie
z neformálnych stretnutí
starostu s obyvateľmi.
Starosta Vladimír Bajan vás pozýva na šálku čaju alebo kávy
a zákusok, pričom sa ho môžete opýtať na to, čo vás v Petržalke zaujíma, trápi, predostrieť
mu svoje podnety, alebo sa
s ním len pozhovárať na tému,
ktorá vás zaujíma, či podeliť sa
o inšpirácie a návrhy na riešenia rôznych problémov.
(upr)
INZERCIA
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
Poplatky
za hrobové miesta
V sobotu 27. augusta 2011
v čase od od 10.00 do 18.00 h
v Dome smútku na cintoríne
v Petržalke budú pracovníci
Marianumu vyberať poplatky
za nájomné a služby spojené
s nájmom hrobových a urnových miest. Informovala nás
o tom Lenka Vajdová zo Správy
cintorínov Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.
Odstránili peň na Jungmannovej
Už od roku 2009 bola časť chodníka na Jungmannovej ulici pre statný topoľ v havarijnom stave a hrozil tam úraz.
Vo februári tohto roka došlo k orezaniu stromu, čo však
na opravenie chodníka nepostačovalo.
Mestská časť teda po odpílení stromu pristúpila k vybratiu
koreňov. Po odstránení povrchovej vrstvy chodníka a čiastočne aj priľahlej komunikácie 18. augusta miestny podnik Verejnoprospešných služieb korene topoľa zlikvidoval
a tento týždeň by mali opravu chodníka dokončiť tak, aby
mohol bezpečne slúžiť verejnosti.
(mgl)
PETRŽALSKÉ NOVINY
26. 8. 2011 • 3
S TA L O S A
Glosa
Sociálna výdajňa
pomáha v núdzi
Mestská časť
Petržalka
rozšírila služby sociálnej
pomoci.
A
ko prvá v Bratislavskom
samosprávnom kraji zriadila sociálnu výdajňu, v ktorej
občania v núdzi môžu prostredníctvom bodového systému
nakupovať chlieb, mlieko či cestoviny. Oprávnenými prijímateľmi
novej doplnkovej formy sociálnej pomoci sú občania s trvalým
pobytom v Petržalke, ktorí sú invalidní a starobní dôchodcovia
s dôchodkami do výšky 300 eur,
rodiny s tromi a viac maloletými
deťmi, občania v hmotnej núdzi
a odchovanci detských domovov
počas prvých troch rokov po odchode z detského domova.
Vo výdajni nájdeme základné
druhy potravín, nealkoholické nápoje, ale aj regál s hračkami. Časom by mala pribudnúť drogéria.
Dodávateľom tovaru je obchodná
spoločnosť METRO Cash & Carry SR, s. r. o., prevádzkujúca sieť
veľkoobchodov. Na pulty výdajne
sa vďaka nim dostanú zdravotne vyhovujúce výrobky, ktoré sú
prebytkové, majú poškodený obal,
alebo sú pred dátumom spotreby. Tovar, ktorý sa nepredá, je
ďalej distribuovaný do zariadení
pre občanov v kríze, napríklad
do ubytovní pre bezdomovcov.
Na projekte sociálnej výdajne
spolupracovala mestská časť s Potravinovou bankou Slovenska, tá
zabezpečí aj likvidáciu potravín
po lehote spotreby.
Petržalská sociálna výdajňa je
tretia svojho druhu na Slovensku. Podobné zariadenie funguje
v Košiciach a Nitre. „Občan príde na oddelenie sociálnych vecí
Miestneho úradu (Kutlíkova 17,
pozn. red.) vypíše žiadosť, na základe ktorej dostane potvrdenie,
že je na túto formu pomoci odkázaný a kartičku, ktorá bude dobíjaná každý mesiac určitým počtom
bodov v zmysle našich prijatých
zásad. Každý občan má iný limit,“
vysvetlila vedúca petržalského
oddelenia sociálnych vecí Alena
Halčáková. Pri samotnom nákupe prichádza občan do výdajne
s čipovou kartou a občianskym
preukazom. Karta sa každý mesiac nabíja. Po pol roku oddelenie
sociálnych vecí opätovne posúdi
sociálnu situáciu klienta, ak bude
na túto pomoc naďalej odkázaný,
pridelia mu novú kartu a službu
môže využívať aj ďalej. Chlieb má
hodnotu jeden bod, liter mlieka
pol bodu, pričom mesačný kredit
štvorčlennej rodiny je 50 bodov.
Petržalský miestny úrad eviduje od začiatku kalendárneho
roku zhruba 500 občanov, ktorí by
mohli službu využiť. Dosiaľ bolo
Privykli sme si?
Článok Sociálna výdajňa pomáha v núdzi
je aktuálnym dokumentom z tohto
storočia. Je o existenčnej odkázanosti,
zraniteľnosti, bezmocnosti človeka, ale
aj o neľahostajnosti obce a podnikateľov
k údelu biedou vyvolených, či skôr zo
spoločnosti vylúčených - mať len málo
alebo vôbec nič.
vydaných osemdesiat čipových kariet. „Petržalka bola známa tým, že
robí dobre sociálnu robotu. Som
veľmi rád, že máme možnosť naše
služby rozšíriť,“ komentoval otvorenie výdajne starosta Vladimír
Bajan. „Síce sa hovorí, že Bratislava je v rámci Slovenska bohatá, no
aj tu sú ľudia, ktorí nutne potrebujú pomoc. Chceme im takýmto
spôsobom umožniť dokúpiť si časť
tovaru, ktorý denne nevyhnutne potrebujú, tak aby im zostalo
na nájomné, na elektrinu alebo
drahé lieky. „Keby sme nemali
dobrých sponzorov, išlo by to veľmi ťažko, preto rozšírenie činnosti
záleží aj na tom, ako s nimi budeme ďalej komunikovať.“ Chladiace
zariadenie dodala spoločnosť Carrier, notebook spoločnosť Sodexo,
čipové karty, čítacie zariadenie
a príslušný software spoločnosť
Tangram.
Výdajňa sa nachádza na Rovniankovej ulici 12, otvorená je každý utorok a štvrtok od 10. do 14. h.
Autor a foto:
Lucia Drevická
Je však tento článok podstatou a obsahom až
taký vzdialený od iného dokumentu z prvej
polovice minulého storočia? Ponechám úvahám: „Poukážky na podporu pre nezamestnaných sa prideľovali v rokoch 1930 - 1939.
Nezamestnaným sa prideľovali týždenne, mali
hodnotu 10 - 20 Kč a v určených obchodoch
sa dali vymeniť za potraviny. Dostávala ich tretina nezamestnaných, pretože na ich prídel sa
vzťahovali rôzne obmedzenia. Poukážky ľudia
nazývali žobračenky.“
To som si nevymyslel, to je z encyklopédií,
čo bolo. Žiadna ideológia. Fakty dejín nezmeníme, môžeme ich len sfalšovať alebo zamlčať. Súčasnosť možno meniť, ak ju nechceme
prekrúcať, či o nej súcitne mlčať. V deň, keď
sa otvárala sociálna výdajňa na Rovniankovej
12, som stál na terase. Prišli obecní funkcionári, podnikatelia, novinári, televízne štáby. Keď
jeden z rečníkov vyslovil prianie, že treba viac
takýchto výdajní, zdalo sa mi, že zle počujem.
Preboha! Možno sa preriekol, či nebodaj - pomiatol? Aby som napokon pochopil skutočný
význam: Biednych je už tak veľa... V ten deň ma
oblial pocit hanby. Za spoločnosť i za seba. Čo
sme pripustili, čoho sme sa dopustili, čomu
sme nezabránili. Čo vari nik nechcel - a ono je
tu. Alebo to niekto práve takto chcel?
Privykli sme si. Možno to začalo už vtedy,
keď sme v náhlivosti zmien a príležitosti odhodili od seba - my a ponechali si len - ja.
Možno to pokračovalo obídením zafúľaného
a páchnuceho bezdomovca, ktorý nám núkal
Nota bene. Po Petržalke sa ich potuluje už pol
tisíca. Aké jednoduché nemať - domov. Vtákov
a netopierov v štrbinách panelákov je zakázané počas hniezdenia rušiť, je za to pokuta, ak
však človeka pripravia podvodom o byt či dom
exekútor alebo dražobná spoločnosť, dostanú
odmenu. Na koľko toho sme si privykli? Kedy
sme skomercionalizovali hodnoty? Dopustili že zdravie je biznis, dôchodok si treba kúpiť,
vzdelanie je na predaj. Pragmatizmus doby:
Za všetko treba platiť a kto na to nemá, nech
ani - nie je... !? (Chorí a slabí veľa stoja a starí sú na príťaž, revú príspevky adolescentov
z fejsbukov, internetu, blogov dožadujúcich sa
povolenia eutanázie.)
Naozaj až tak sme privykli? A všetci? Ak áno,
potom si vyhliadnuť o nejaký čas (nik mu neujde) terasu, na nej sociálnu výdajňu a postaviť
sa do radu. Aby sme nežili, len prežili.
Rudolf Gallo
4 • 26. 8. 2011
PETRŽALKA/INZERCIA
PETRŽALSKÉ NOVINY
Riadková inzercia
Kúpime byt v Petržalke,
T: 0917 708 319
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Kúpime byt v Petržalke,
aj zadlžený. T: 0915 122 656
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Stierky, maľby, sadrokartóny. Tel.: 0944 224 001
Realitná kancelária hľadá
externého spolupracovníka.
E-mail: [email protected]
Sad Janka Kráľa prišiel o strom
Oproti bývalému futbalovému štadiónu
Artmedie na okraji Sadu Janka Kráľa sa
zlomil v koreňovej časti javor poľný.
Z
aobišlo sa to bez ujmy
na zdraví návštevníkov
verejného parku.
Hneď ráno na miesto prišli pracovníci petržalského
miestneho podniku Verejnoprospešných služieb, aby vyvalený strom z miesta odstránili. Keďže po dažďoch bola
veľmi podmoknutá pôda,
ťažkými
mechanizmami
sa na miesto nedostali, a tak
začali strom postupne píliť
na menšie časti, ktoré neskôr
poslúžia ako palivo na ohniskách pre Petržalčanov.
Príčinou pádu 60- až 80ročného javora bola jeho
poloha v šikmine svahu Napoleonovho valu a daždivé počasie predošlých dní.
Počas pádu javor poškodil
padajúcou korunou aj ďalší
z javorov približne rovnakého veku. Zlomil mu polovicu koruny a poškodil hlavné
kostrové konáre. Vzhľadom
na to, že ide o druh dreviny,
ktorá sa dobre omladzuje,
ošetria ho odborným rezom,
aby mohol ďalej rásť.
(mgl)
♥ Zosobášili sa
V Matričnom úrade Bratislava-Petržalka
9. júla
Ali Buchiet – Tatiana Žemličková
Michal Lisoň – Miroslava Lišková
16. júla
23. júla
Michal Ištok – Alžbeta Franczová
Marek Zapletal – Lucia Kovačičová
Jozef Lévai – Alenka Szilvásyová
6. augusta Peter Trnovec - Mgr. Karolína Žibritová
Ivan Andrášik - Margita Horváthová
Martin Holeček - Monika Daridová
Róbert Galbo - Terézia Vargová
20. augusta Rastislav Kráľovič – Katarína Lippeová
MUDr. Mário Al Zafari – Mgr. Erika Medveďová
Cirkevné sobáše
9. júla
PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. – Mgr. Zuzana Šišková
16. júla
Marek Máchal – Mgr. Mária Borovská
Richard Mitana – Nikola Barnová
23. júla
Jaroslav Janečka – Soňa Kollerová
Tomáš Fréz – Beáta Brinzová
Ing. Jozef Hodek – Magdaléna Sedláčková
6. augusta Ing. Peter Gemeiner - Jana Šatarová
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Hľadám pomoc do záhrady.
Tel.: 0905 527 738
Prenajmem garáž - garážový dom Wolkrova.
Tel.: 0903 244 202
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
Rovniankova 4
Od 200 eur popri zamestnaní za pár hodín organizačnej
práce Tel.: 0902 504 337
Ponúkam rekonektívne
liečenie. Tel.: 0944 590 367.
www.zajac.sk\uzdravtesa
Ak aj vo vás, či vo vašej ratolesti drieme duša umelca, neváhajte a zúčastnite sa na zápise do divadelného súboru Art
Pegas. Uskutoční sa od 5. do 15. septembra (15. – 18. h) v ZŠ
Tupolevova, v ktorej Art Pegas pôsobí. SUŠ je akreditovaná ministerstvom školstva. Bližšie info: www.art-pegas.com
(terasa za DK Zrkadlový háj,
vedľa redakcie PN)
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
NOVINKA!
vyrovnávanie vlasov
keratínovou metódou
70 -100 eur
NECHTOVÝ DESIGN
JAPONSKÁ
MANIKÚRA
+ PEELING - 15 eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Wellness pedikúra
+ lakovanie 21.60 eura
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
PONÚKA:
➥ 4-izbový byt na Bzovíckej ulici po čiast. rekonštrukcii
za super cenu
98 000 €
➥ Garsónky
od 47 000 €:
Rovniankova, Fedinova, Vígľašská, Blagoevova, Vyšehradská - novostavba
➥ 1-izbové byty
od 60 000 €:
Rovniankova, Znievska, Švabinského, Jasovsk8, Beňadická,
M. C. Sklodowskej, Wilsonova – Staré mesto
➥ 2-garsónky a 2-izbové byty
od 68 000 €:
Bohrová, Osuského, Bradáčova, Znievska, Očovská,
Bieloruská – Pod. Biskupice
➥ Novostavba 2-izb.: Nám. Hran. - Dominant, Bosákova,
Budatínska, Vyšehradská, Nádvorie Európy - Komárno
➥ 3-izbové byty
od 90 000 €:
Bzovícka, Beňadická, Šustekova, Tupolevova, Bradáčova, Kapicová,
Vlastenecké nám., Lietavská, Wolkrova, Markova, Blagoevova,
Vígľašská, Znievska, Nám. Hraničiarov, Holíčska, Jasovská,
Mlynarovičova, Furdekova, Strečnianska, Gessayova, Vyšehradská,
Osuského, A. Gwerkovej, Budatínska, J. Hagaru – Krasňany
➥ 4-izbové byty
od 98 000 €:
Černyševského, Röntgenova, Vyšehradska, Starhradská,
Švabinského, Bzovícka, Fedinova, Belinského
Ponúkame byty v novostavbách a nové rodinné domy v celej Bratislave
a okolí za ceny developerov - neváhajte a kontaktujte nás!
Podpivničená murovaná chata s obytným podkrovím v Modre
po kompletnej rekonštrukcii
100 000 €/Dohoda
Rakúsko: 3i byt po kompl. rekonštrukcii v Hainburgu
127 000 €
➥ Stavebné pozemky:
Bratislava – Jarovce: 2x 8,5 á 166 €/m2, IS v dosahu,
Bratislava – Jarovce: 516 m2, 99 000 €, IS v dosahu
Malacky, Plav. Štvrtok, Sološnica, Senec - Tureň, Nová Dedinka...
02 63453910,11, 0905 606016, 0907 772623
KOZMETIKA
Permanentný make-up
Pri permanentnom make-upe
obočia alebo pier
+ masáž pleti ZADARMO
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Ivana mobil: 0907 174 602
Nechty
TURBOSOLÁRIUM
Lenka
mobil: 0907 385 932
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
PÁNSKE STRIHY
Akciová cena
od 24. júna - 3 EURÁ
IVANA mobil: 0907 174 602
PETRŽALSKÉ NOVINY
Teplejšie či chladnejšie stále drahšie
Nie je to príjemná téma, ak je reč
o tom, čo pravidelne, a najmä hlbšie
siaha do našich peňaženiek. Nie inak
je to aj tento rok.
Najviac výdavkov
domácností ide
na potraviny - tie
zdraželi od začiatku roka v priemere
o 7 percent - a potom na bývanie.
A
k sa pozrieme na vyúčtovania nákladov zálohových platieb za byt a podiel
na spoločných priestoroch,
ktoré nám pravidelne zasiela
správca alebo spoločenstvo
vlastníkov za predchádzajúci
kalendárny rok, potom položky za dodávky tepla - ústredné
kúrenie a tepla na ohrev teplej
úžitkovej vody - tvoria u niekoho polovicu, u iného dve
tretiny, ba v niektorých prípadoch až štyri pätiny z toho, čo
v skutočnosti zaplatíme za bývanie (ovplyvňuje to počet
členov domácností, tepelný
a hygienický komfort a iné).
Že ide aj o vážnu tému, potom ďalší údaj: od roku 1989
vzrástla doteraz cena tepla
pre obyvateľov Slovenska viac
ako tridsaťnásobne... A plyn
ako energetické médium ďalej
„ide hore“, aspoň tak to žiada
jeho distribútor - SPP. Licituje
sa zvýšením až o 40 percent.
Napokon médiá tiež bubnujú
na poplach, že teplo zdraželo
nečakane už od augusta, hoci
jeho výrobcovia sľubovali, že
to tak bude až od septembra.
Ako je to v našej Petržalke,
ktorú centrálne zásobuje teplom a teplou vodou Dalkia, a.
s., hovoríme s jej obchodným
riaditeľom Ing. Vojtechom
Červenkom.
26. 8. 2011 • 5
B Ý VA N I E
Niektorí výrobcovia tepla už
dostali od ÚRSO (Úrad na reguláciu sieťových odvetví) cenové výmery na výrobu tepla
pre domácnosti a okamžite
ich premietli vlastníkom bytov a nebytových priestorov
do nových zálohových platieb. Má už aj Dalkia cenové
výmery pre Petržalku?
Ešte nie, o úpravu cien
sme požiadali regulačný úrad
koncom júla s tým, že ak nám
vydá cenový výmer, potom
s účinnosťou od 1. septembra.
Pripomínam, ÚRSO schválilo
SPP vyššie ceny plynu od júla.
Sme však presvedčení, že tento časový posun výraznejšie
neovplyvní rodinné rozpočty
za celý kalendárny rok 2011,
ak pôjde o náklady za teplo
a teplú vodu.
Akú cenu ste navrhli?
Poďme chronologicky,
aby sme videli doterajší vývoj
a kam sme sa dostali. Na rok
2009 sme mali schválenú
cenu na výrobu tepla pre domácnosti vo výške 19,03 €/
GJ, na rok 2010 to bolo 18,11
€/GJ, teda o niečo menej, čo
súviselo s poklesom cien plynu na svetových trhoch, ale
aj nepriamej ingerencie vlády
do konečnej tvorby cien tepla.
A teraz to podstatné: na konci
roka 2010 nám ÚRSO schválil cenový výmer na rok 2011
a v ňom cenu 19,54 €/GJ. Premietla sa tu vyššia cena plynu
o 6 percent, ale aj vyššia DPH
a spotrebná daň na palivá.
Prišiel júl tohto roka a v ňom
nová požiadavka SPP na zvý-
šenie cien plynu o takmer
8 percent. ÚRSO plynárenskému podniku vyhovelo,
hoci nie v požadovanej výške.
Novú cenu plynu sme však
museli premietnuť do svojho návrhu. Na úrad sme poslali žiadosť s cenou 20,58 €/
GJ. Ak ju potvrdí, potom celý
rok 2011 bude pre petržalské
domácnosti o takmer 10 percent drahší ako rok 2010, ale
v porovnaní s určenou cenou
na rok 2011, na ktorú majú
správcovia postavené aj zálohy, zvýšenie ceny pre domácnosti z hľadiska roka vychádza
len niečo cez 5 percent.
Rok 2011 nekončí, ÚRSO má
na stole ešte jednu žiadosť
SPP, zvýšenie ceny plynu
od septembra o vyše 30 percent... Nevídané, neslýchané, pretože to by už nebol
30-násobný nárast cien tepla pre domácností od roku
1989, ale cenová katastrofa
so všetkými - ešte netušiacimi dôsledkami - pre rodiny
s deťmi, dôchodcov, nezamestnaných a ďalšie sociálne ohrozené skupiny obyvateľstva.
Osobne nepredpokladám,
že dôjde v tomto roku k ďalšiemu zvýšeniu cien plynu. Ak
predsa, tak nie k radikálnemu,
ale aj tento nárast budeme
musieť preniesť do variabilnej
zložky ceny tepla, ktorú nedokážeme ovplyvniť. Aká presne
bude, to určí ÚRSO. Fixné
zložky, čo sú naše firemné
náklady spojené s obsluhou,
opravami a investíciami, sa
meniť nebudú a zostanú v pôvodne odsúhlasenej výške.
Zasadajú rodinné rady a v nejednej slovenskej domácnosti
sa tiež „prijímajú opatrenia“.
Ešte viac šetriť teplou vodou,
od prvého kúrenia utiahnuť
na radiátoroch ventily. Ale
občas zaznie, že zvýšenie cien
plynu vyhovuje výrobcom, že
aj oni si zvýšia zisky, viac sa
nabalia.
Zastavme na chvíľu túto
obohranú platňu. To podstatné: cenu tepla na Slovensku
reguluje ÚRSO. Tá je založená
na metóde oprávnených nákladov a tzv. primeraného zisku. Oprávnenými nákladmi sú
napr. palivo, elektrická energia
a voda ako teplonosné médium - sú súčasťou variabilnej
zložky ceny tepla schvaľovanej
úradom. Oprávnenými sú ďalej náklady na obsluhu, údržbu,
odpisy, ako aj ďalšie položky
priamo súvisiace s výrobou
a distribúciou tepla - to je tzv.
fixná zložka, keďže nesúvisia
s klimatickými podmienkami
v konkrétnom roku a stanovuje
ich príslušná vyhláška. Pokiaľ
ide o tzv. primeraný zisk, ten
sa nestanovuje ako percento
z uvedených opodstatnených
nákladov, ale ako cena na 1 kW
potrebného výkonu na zabezpečenie teplotného komfortu
pre daný objekt. Z toho zároveň vyplýva, že dodávateľ tepla
neprofituje z nárastu už spomínaných oprávnených nákladov, teda ani vyššej ceny plynu.
Napokon je regulovaná aj výška
zisku teplárenským spoločnostiam. Garantuje ju ÚRSO
a predstavuje asi 3 percentá
z celkového obratu. Takže, aké
nabalenie?
Dotknime sa inej citlivej témy
- odpájania sa od centrálneho
dodávateľa tepla a vykurovanie paneláka lokálnou kotolňou, ako aj samovýrobou teplej úžitkovej vody. Internetom
blúdia rôzne prepočty, čo je
drahšie a čo lacnejšie, niektoré údaje hovoria o násobkoch
úspor. Zástupcovia vlastníkov sú atakovaní dodávateľmi týchto zariadení alebo
ich externými dílermi, v panelákoch sa formujú rodiny
za a proti, navzájom sa medzi sebou upodozrievajú, kto
z toho, čo má a pod. Nezvýši
toto napätie súčasná plynová cenová hojdačka, môže
byť dôvodom či zámienkou
na rozsiahlejšie odpájanie sa
od centrálneho vykurovania
ako istej záchrany?
Môže i nemusí, to závisí
od vlastníkov bytových domov. Aké odborné a osobnostné autority sú ich zástupcami, akého majú správcu
alebo vedenie spoločenstva
vlastníkov, či im dokážu predložiť objektívne výhody a nevýhody odlišných systémov
vykurovania bytového domu.
Pokiaľ ide o záchranu, potom mi nie je jasné pred čím.
Žiadny správca ani bytový
dom nenakúpia plyn lacnejšie
od distribútora. Cena plynu
je regulovaná ÚRSO. Skôr to
speje k tomu, že cenové zvýhodnenie bude mať centrálny
výrobca a dodávateľ tepla, tak
je to v celej západnej Európe.
Naši odborníci sú pripravení,
ak nás o to požiadajú vlastníci bytov či správcovia, prísť
na ich schôdze a odpovedať
im na všetky otázky. Ibaže nik
nás o to doteraz nepožiadal, je
to hra na jednu bránku. Vlastníci a ich zástupcovia počúvajú len tých, ktorí im ponúkajú
svoj produkt - lokálnu kotolňu. My sa nebránime žiadnej
odbornej diskusii, polemike,
privítame ju. Opakovane však
zdôrazňujeme, že domová
kotolňa, to nie sú iba jednorazovo vynaložené prostriedky
na jej nákup, technológia nebude slúžiť desiatky rokov bez
akýchkoľvek ďalších nákladov.
Tiež to nie je len inštalácia
bytových nástenných kotlov,
ale najmä rad technických
a bezpečnostných problémov,
ktoré zvládnu len odborníci.
Patrí sem napr. obsluha kotolne, revízie, kompletný servis
súvisiaci s nákupom plynu.
To sú starosti, ktoré už idú
na hlavu všetkých vlastníkov
bytového domu, s čím súvisí aj
ich zodpovednosť za dom. Ale
sú stavebné objekty, ktoré sú
zložené z viacerých bytových
domov s rôznymi správcami.
Jedni lokálnu kotolňu majú,
iní nie, aj to je otázka, pretože
bezpečnostne ide o jeden objekt. Je veľa neznámych, o ktorých vlastníci nevedia, a nik
im pre vlastnú podnikateľskú
„istotu“ o nich pre svoj vlastný
kšeft ani radšej nepovie...
Rudolf Gallo
Foto: archív redakcie
6 • 26. 8. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠKOLST VO
Rozlúčka sa škôlkou
Pred prvým
zvonením
Do prvého ročníka ZŠ v nadchádzajúcom školskom roku
nastúpi 573 detí, z nich je 317
dievčat a 356 chlapcov.
Do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bolo
podaných 940 žiadostí, MČ
prijíma 622 nových detí.
Na základe výsledkov zápisu
do prvého ročníka ZŠ sa predpokladá, že v školskom roku
2011/2012 si povinnú školskú
dochádzku bude v našich ZŠ
plniť 3 938 žiakov v 206 triedach. V porovnaní s minulým
školským rokom je to nárast
o 132 žiakov. Celkový počet
tried sa zvýši o jednu triedu.
Na základe súčasnej kapacity
MŠ sa predpokladá otvorenie
100 tried s počtom detí 2 221,
čo je o 72 detí menej ako
v minulom školskom roku.
V MŠ budú 4 špeciálne triedy
pre 41 detí (2 triedy pre deti
s diagnózou autizmus v MŠ
Iľjušinova, v ktorých bude 12
detí, 1 trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihnutím
v MŠ Turnianska pre 8 detí,
1 trieda pre deti s poruchami
výživy v MŠ Pifflova, v ktorej
bude 21 detí).
V ZŠ je diagnostikovaných
127 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ktorí sa budú
vzdelávať v 14 špeciálnych
triedach pre žiakov so zdravotným
znevýhodněním,
a to v ZŠ Černyševského 8,
ZŠ Tupolevova 20 a ZŠ Prokofievova 5. V bežných triedach, formou individuálnej
integrácie, sa bude vzdelávať
131 žiakov v ZŠ Černyševského 8, Dudova 2, Gessayova 2,
Lachova 1, Nobelovo nám. 6,
Pankúchova 4, Prokofievova 5
a Turnianska 10.
Všeobecne je nedostatok
mladých učiteľov, najmä jazykárov, učiteľov 1. stupňa a
učiteľov – mužov.
Mestská časť je pripravená
poskytnúť sociálnu pomoc
pre rodiny s nezaopatrenými
deťmi na nákup školských
potrieb. Výška príspevku je
rôzna podľa príjmu rodičov,
ktorí sa ocitli v náhlej núdzi.
Neposkytuje priamo peniaze,
ale poukážky na ich nákup.
(upr)
Prišiel čas
poďakovať sa,
rozlúčiť sa
a ísť ďalej.
H
oci s očakávaním niečoho nového, ale tak trochu aj so smútkom odchádza
môj syn zo škôlky. Zatvára
jednu kapitolu vo svojom denníčku s množstvom krásnych
spomienok.
Do MŠ na Bohrovej ulici
sme ho prihlásili viac-menej
náhodou, pretože, hoci ju
máme „cez cestu“, vôbec sme
o nej nevedeli. Skrytá medzi
panelákmi, obklopená zeleňou, so skvelým pedagogickým zborom. Škôlka, ktorá
spája tradíciu s modernými
výchovnými metódami, uči-
teľky, ktoré boli deťom prirodzenou autoritou a priateľkami zároveň.
Keď som kolegom v práci
rozprávala, čo všetko náš syn
v škôlke robí, upodozrievali
ma, že chodí do súkromnej.
No, ono to nie je o tom, či je
škôlka súkromná alebo štátna,
ale o tom, ako sa jej zamestnanci stavajú k svojej práci.
Na Bohrovej deťmi žijú, a tak
si môžu užiť plavecký výcvik,
lyžovanie, korčuľovanie, divadelné predstavenia, výstavy,
lampiónové sprievody a rôzne výlety do prírody i za poznaním. Skrátka neprídu ani
rodičia, ktorí majú záujem
vedieť, ako ich deti v škôlke
trávia čas – besiedky s krás-
nym programom, rodičovské
hlasné čítanie rozprávok, výstavky spoločných výtvorov
z jesenných plodov, vianočné
pečenie a ozdobovanie, spoločné športové popoludnia
s opekačkou, otvorené hodiny, ochutnávky vynikajúcich
desiatových nátierok od paní
kuchárok. Samozrejmosťou
sú krúžky, ktoré pomôžu odhaliť skryté talenty malých
muzikantov, spevákov, výtvarníkov, tanečníkov. Deti
určite nezabudnú na svoju
prvú imatrikuláciu a pasovanie za prvákov, ktorú na konci
svojho posledného škôlkarského roku zavŕšili pyžamovou party s nočným prenocovaním v škôlke.
Spomienka na školský rok
J
a som škôlku neobľubovala a len zriedka ma jej
program vtiahol natoľko, aby
som sa netešila na záver dňa,
keď po mňa chodili rodičia.
Tému škôlky som po rokoch začala nanovo riešiť
s mojou dcérkou.
Hovorila zo mňa moja
skúsenosť, ale aj pedagogické
vzdelanie, keď som čo najobozretnejšie vyberala zo širokého spektra materských škôl
v Bratislave. Rozhodla som sa
pre škôlku Happy Days.
Kým sa dcérka prvé dni
v škôlke Happy days hrala, ja
som ju pozorovala a zaujímala som sa o zásady a metódy
výchovy. Sú pomerne jednoduché: deti motivovať, vysvetľovať im, učiť ich vzájomne si
vychádzať v ústrety. Takéto
smerovanie má každá škôlka,
ale mňa zaujal jeden podstatný detail, a to počet učiteliek.
Ak je prihlásených osem detí,
učiteľky sú dve, nad osem detí
tri a tak ďalej. Imponovalo mi,
že učiteľky sú na seba náročné. Znamená to intenzívnejšiu
mieru pozornosti, podchytenie prvých konfliktov, keď sa
detské vzťahy „zauzlia“. Vtedy
sú naporúdzi pani učiteľky,
ktoré ich „rozuzlia“.
Okrem programu, ktorý
má deťom spestrovať dni, ako
napríklad návšteva Schlosshofu alebo divadielka, jazda
na poníkoch, najvýraznejšie
som oceňovala tvorivé dielne.
Veľmi ma tešili dcérkine výrobky; mnohé boli po formálnej
stránke tak precízne zabalené
či zapaspartované, že sme ich
mohli použiť ako darček. Vyjadrujem môj obdiv mravčej
a nadšenej práci pani učiteľky
Drahušky.
Nedá mi nespomenúť
VŽDY dobrú náladu pani učiteliek a pani riaditeľky. Dobrá
pohoda bola citeľná hneď pri
príchode s dieťaťom a ja som
ju vnímala ako prejav radosti
zo sebarealizácie, ale zrejme
Špeciálne poďakovanie patrí
triednej
učiteľke Ivetke Bosnyátri
kovej
za jej naozaj otvorený
ko
prístup
a spoluprácu s rodičprí
mi i za skvelú prípravu predškolákov,
ktorí vďaka tomu
ško
určite
urč ľahšie zvládnu prechod
do sveta školských povinností.
Poďakovanie však patrí aj pani
učiteľke Zdenke Zelenákovej,
ktorá sa aj u tých „najnespratnejších“ snažila nájsť to najpozitívnejšie. Nesmieme zabudnúť ani na pani učiteľku Jarku,
ktorá rok čo rok uľahčuje adaptáciu malých prváčikov v kolektíve po tom, ako ich mamy
musia nastúpiť do práce, ale ani
na učiteľky Janku, Jitku a Denisku z iných tried, ktoré s tou
„našou“ prichádzali do styku
v škole v prírode, na spoločných škôlkarských akciách, pri
delení detí, keď ich bolo v triedach pre choroby menej. Určite
nesmieme vynechať pani riaditeľku Eriku Puškárovú, pretože bez jej podpory by sa nie
všetky akcie mohli uskutočniť.
No a v neposlednom rade sú
to aj pani upratovačky Vlastičku a Majku, ktorú sme v zime
či v lete vídali pri príchode
do škôlky prvú, ako odhŕňa
sneh, alebo polieva vysušené
pieskovisko, ktorá mala prehľad o zapatrošených veciach
a učiteľkám pomáhala s deťmi
pri aktivitách mimo škôlku.
A ozaj, pani kuchárky, ďakujeme za chutné obedy a vaše povestné nátierky, ktoré už mnohí
rodičia pripravujú podľa vašich
receptov aj doma.
Roziakovci
išlo aj o osobnú charizmu.
V užšom kolektíve detí sa
dá urobiť veľa pedagogickej
práce a vidieť aj jej plody, a tak
aj my rodičia sme boli ku Dňu
matiek pozvaní a svojou účasťou podporili prvé vystúpenie
našich ratolestí. Tiekli mi slzy,
lebo bolo dojemné vidieť, koľko sa naše 2,5- až 3-ročné deti
naučili.
Ohliadam sa za celým rokom
a chcem takto poďakovať pani
riaditeľke aj pani učiteľkám
z Happy Days, že svojím individuálnym prístupom, ktorý
rešpektuje osobnosť každého
dieťatka, mi pomohli rozvíjať
dcérku ako zdravo sebavedomého a tvorivého človeka.
Mgr. Magdalena Kováčová
s dcérkou Damiánkou
PETRŽALSKÉ NOVINY
26. 8. 2011 • 7
PETRŽALKA/INZERCIA
Ak vám nechodia pravidelne
Bojové umenia v Zrkadlovom háji
Ninjutsu - kung fu - karate - shaolin kung fu - ju jutsu – taichi, to všetko uvidíte počas 2. ročníka podujatia Bojové umenia 24. septembra
v priestoroch veľkej kinosály DK Zrkadlový háj. Vystúpia poprední
majstri čínskych a japonských bojových umení z celého Slovenska.
Podujatie Bojové umenia 2011 je oslavou pohybu a športu a bojových umení, ktoré majú v našom priestore bohatú históriu a tradíciu.
PETRŽALSKÉ NOVINY
volajte tel.: 6381 3255
Inzercia v PN
tel.: 6383 8640
alebo kobuda. Lahôdkou podujatia bude
špeciálne vystúpenie majstrov shaolinského kung fu a majstrov tajomného bojového umenia ninjou – ninjutsu.
Počas podujatia diváci neuvidia iba bojovú
šou, ale aj vystúpenie tradičného čínskeho
taichi a vejárového tanca.
V rámci sprievodného programu vystúpia
úžasní a energickí hiphopoví a breakdance
tanečníci Dance Threat Crew a Latino Fiesajstri bojových umení predvedú v dvoj- ta Miguela Medéza. Podujatie je vhodné
hodinovej šou ukážky legendárneho pre celú rodinu a začína sa o 19. h.
čínskeho kung fu, japonského karate, ju jutsu
(upr)
OKNÁ
SALAMANDER
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
M
Nové CORNY Milk Street –
zdravá desiata pre deti
NAŠA
SÚŤAŽ
Lahodná kombinácia zdravých celozrnných cereálií, jemnej chuti medu
a bohatej mliečnej náplne – to sú nové cereálne tyčinky CORNY Milk Street!
Corny Milk Street sú určené predovšetkým deťom (5-15 rokov). Ich zloženie je preto prispôsobené detskému organizmu tak, aby čo najviac prospievalo ich zdraviu, podporovalo ich správny rast
a zároveň si na nich vaše deti pochutnali.
Ak váhate, akú desiatu vybrať pre vašich miláčikov, skúste
nové Corny Milk Street! S cereálnymi tyčinkami Corny Milk Street
se nemusíte báť, že by vaši najmenší prijímali veľké množstvo kalórií – tyčinka má totiž iba 133 kcal a zodpovedá tak trendu zdravého stravovania. Corny Milk Street je preto ideálnym variantom
www.ddtrade.sk
Cena : 0,49 €
zdravej desiatej do školy alebo na výlet do prírody. Kúpiť si ich
môžete v bežnej obchodnej sieti. Viac na www.corny.sk.
Prednosti Corny Milk Street:
• Prvá celozrnná cereálna tyčinka určená deťom (5-15 rokov)
• Obsah vápnika, ktorý podporuje správny rast kostí a zubov
• Zdroj vlákniny (6,5 g/100 g) – nevyhnutný pre dobré trávenie a
vstrebávanie živín
• V jednej tyčinke je iba 133 kcal
• Lahodná chuť mlieka, medu, cereálií
Otázka: Koľko kcal je v jednej tyčinke Corny Milk Street?
Svoje odpovede pošlite na korešpondenčnom lístku, alebo
mailom na adresu redakcie (Rovniankova 4, 851 02 Bratislava, resp. [email protected]) do 8. 9. 2011.
www.peugeot-ba.sk
EXKLUZÍVNE
IBA V PEUGEOT
BRATISLAVA
Ponuka platí do 31. 8. 2011 alebo do vypredania zásob. 4,0 - 6,4 l/ 100 km, emisie CO2: 104 – 147 g/km
Míňajú sa rýchlo!
Bestsellery Peugeot 206+ a 207 za neprekonateľné ceny len v Peugeot Bratislava! Limitovaný počet 50 áut ihneď
k dispozícii! Navštívte nás na Ivanskej ceste, Jasovskej a Vajnorskej ul.
8 • 26. 8. 2011
Polrok práce starostu
Hneď po nástupe do funkcie nová samospráva začala s investíciami,
ktoré sa roky v Petržalke odkladali alebo prechádzali mlčaním.
„Obnovili sme napríklad zdevastovaný pontónový mostík cez Chorvátske rameno,
technicky a stavebne sme
prepojili parkoviská Tupolevova – Iľjušinova a na sídlisku Kopčany sme vybudovali
verejné detské ihrisko,“ hovorí petržalský starosta Vladimír
Bajan.
Podarilo sa nastaviť nový
systém čistenia a ostatných
prác, zabezpečujúcich poriadok v mestskej časti a v tomto
čase mestská časť objednáva
stovky smetných košov a lavičiek, ktoré Petržalke chýbajú
na mnohých miestach.
Na rozdiel od iných mestských častí, kde veľkokapacitné kontajnery pristavujú len
na jar a na jeseň, Petržalka ich
začala pristavovať 4-krát ročne a rozšírila pre obyvateľov
aj služby miestneho zberného dvora o príjem číreho skla
a bioodpadu.
Veľmi dôležitým krokom
k postupnému stabilizovaniu
situácie v Bytovom podniku
bola výmena jeho manažmentu s cieľom zlepšiť služby obyvateľom.
Neustálym problémom v Petržalke je parkovanie, ktoré sa
nové vedenie mestskej časti rozhodlo riešiť komplexne
a chce byť lídrom v riešení
statickej dopravy na sídliskách.
Ide o náročný beh na dlhú trať.
Starostu V. Bajana sme sa spýtali, v akom štádiu je riešenie
tejto problematiky. „Už pripravujeme zadanie pre verejnú súťaž na koncepciu novej
parkovacej politiky tak, aby
s realizáciou prvých krokov
mohli začať už na prelome
tohto a budúceho roku. Dali
sme sa inšpirovať aj zahraničím, napríklad Českou republikou a Rakúskom.“
V sociálnej oblasti sa chystajú ďalšie zmeny „V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska sme naštartovali potravinovú pomoc
pre ľudí v núdzi a dôchodcov s nízkymi príjmami. Sme
pripravení, aby sme týmto
ľuďom v najbližšom čase
mohli z nášho skladu vydávať múku a cestoviny,“ hovorí
starosta. Podľa zástupcu starostu Romana Masára veľmi
zaujímavou novinkou na po-
moc finančne slabším rodinám
a jednotlivcom bude špeciálny
druh obchodu.
V rámci zlepšenia kvality bývania, samospráva odštartovala v júli revitalizáciu
Vlasteneckého námestia, kde
pribudne napr. zámková dlažba, lavičky, kvetinové záhony
a okrasné dreviny.
Rekreační športovci určite
uvítajú novú cyklotrasu, ktorá spojí Petržalku s Kittssee
a mala by byť hotová do polovice septembra.
„Som rád, že sa zintenzívnila spolupráca so subjektmi tretieho sektora, ktorá
pozitívne ovplyvňuje život
v Petržalke - napríklad pri
zveľaďovaní školských areálov, sídlisk alebo čistote
rekreačných lokalít mestskej
časti,“ dopĺňa hodnotenie polročnej práce zástupca starostu
Martin Miškov a spresňuje,
že rukolapnými výsledkami
spolupráce boli napríklad akcie ako čistenie Chorvátskeho
ramena a projekt Lepší svet,
do ktorých sa zapojilo vyše
300 dobrovoľníkov a pre zveľadenie Petržalky odpracovali
Rozdelili sme väčšinu dotácií
Petržalka v prvom polroku 2011 posúdila sedemdesiat žiadostí
a rozdelila účelové dotácie na verejnoprospešné ciele vo výške
takmer 84-tisíc eur.
K
aždoročne je najväčší
záujem o účelové dotácie petržalskej samosprávy
v prvej polovici kalendárneho
roku. Presne 69 neziskových
organizácií, rôznych spolkov
a združení či právnických
osôb sa uchádzalo o účelové
dotácie mestskej časti Bratislava - Petržalka v prvom
polroku tohto roka. Do konca
júna Petržalka rozdelila pre
žiadateľov 83 900 eur.
Väčšina žiadostí bola zo
sociálnej, športovej a kultúrnej oblasti. Najväčšiu dotáciu
20-tisíc eur miestne zastupiteľstvo schválilo občianskemu združeniu FC Petržalka
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
1898 na podporu miestneho
mládežníckeho futbalu. Desaťtisíc eur poskytla mestská
časť na turnaje, prenájom
športovísk a športové potreby
pre MŠKI Petržalka. V oblasti športu dotáciu získal aj
projekt Opice z ulice, Medzinárodné majstrovstvá detí vo
fitness, úspešný petržalský
Basketbalový klub, mládežníci a seniori - tenisti či projekt
Šport áno, drogy nie.
V sociálnej oblasti mestská
časť zafinancuje napríklad
materiál na výkon terénnej práce, test a protilátky
združeniu Odyseus, ktoré
sa zameriava najmä na níz-
koprahové služby užívateľom
drog. Účelovú dotáciu 6 500 €
dostane občianske združenie
Depaul Slovensko na zabezpečenie základných životných
potrieb pre ľudí bez prístrešia. Rovnaké prostriedky pôjdu na vymaľovanie ubytovní
Domova pre každého, ktorého poslaním je zmierňovať
nešťastie a utrpenie sociálne
znevýhodnených
občanov
a podporovať ich integráciu
do rodinného, pracovného
a spoločenského života. Nezabudlo sa ani na podporu aktivít petržalských seniorov.
Keďže pre Petržalku je dôležitá prevencia zlých životných
bez nároku na odmenu skoro
1 100 hodín.
Nie všetko ide hladko, ako by
Petržalka potrebovala. Sú veci,
ktoré nezávisia len od miestnej
samosprávy. „Naďalej vidím
rezervy v tom, aby kompetentní pochopili nutnosť okamžitej realizácie koľajového systému, resp. električky do Petržalky, ktorá pomôže vyriešiť
presun Petržalčanov a ostatných obyvateľov Zadunajska
na ľavý breh Dunaja a zároveň občanov z ostatných častí
Bratislavy a z celého širokého
regiónu do Petržalky,“ vysvetľuje Vladimír Bajan.
Starosta si myslí, že určite je
čo zlepšovať vo vzťahu medzi
hlavným mestom a mestskými časťami, najmä v oblasti
pochopenia priorít mestských
častí „Súčasne treba spomenúť pozitívnu skúsenosť
s mechanizmom tzv. dvoch
pečiatok, teda koordináciu
hlavného mesta a mestských
častí v umiestňovaní nových
stavieb na území Bratislavy,“ povedal Vladimír Bajan
a dodal, že väčšie pochopenie od mestských poslancov
bude očakávať pri realizácii
parkovacej politiky v Petržalke, to znamená v zablokovaní
disponibilných pozemkov pre
potreby výstavby garážových
domov.
(mgl)
návykov, účelovú dotáciu poskytla 91. oddielu skautov, ale
aj na cirkevné letné tábory pre
deti a mládež, na detský folklór a medzinárodný gitarový
festival Bratislavská komorná
gitara. Z balíka na účelové
dotácie sa ušlo aj cyklistom
či cirkevnému konzervatóriu alebo detskej organizácii
Bratislavský Fénix na projekt
Hráme sa a spoznávame. Petržalka schválila aj príspevok
na klubovú a komunitnú činnosť občianskym združeniam
Kaspian a Ulita, ktoré sa venujú zmysluplnému tráveniu
voľného času a vzdelávaniu
detí a mládeže, pracujú s dobrovoľníkmi a ich činnosť smeruje k znižovaniu rizík a vplyvov sociálno-patologických
javov spojených so sociálnym
vylúčením.
(mgl)
Petržalka
tretia najlepšia
Petržalka je treťou
najlepšou samosprávou
na Slovensku v zverejňovaní zmlúv na internete.
Vyplýva to z posledného
kontrolného
prieskumu
Transparency International
Slovensko (TIS).
Zverejňovanie
zmlúv,
faktúr a objednávok je pre
samosprávy povinné od
1. januára 2011.
Transparency porovnávalo sto najväčších samospráv a body jednotlivým
samosprávam
udeľovalo
podľa kritérií, ako je úplnosť,
možnosť vyhľadávania a kopírovania z dokumentov,
existenciu
relevantných
popisných údajov, zložitosť
nájdenia zmlúv na stránkach
a užívateľský komfort.
Z maximálneho 100-bodového skóre udelila nezisková mimovládna organizácia TIS Petržalke 90 bodov,
čo znamená, že od marcového prieskumu si najväčšia
bratislavská mestská časť
polepšila až o 45 bodov. Celoslovenský priemer je 60,2
boda.
(mgl)
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
Ján Polák
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Tel.: 0905 627 321
PETRŽALSKÉ NOVINY
Čierne pásky čiernym bilbordom
Prvé bilbordy na území Petržalky, ktoré nie sú v súlade
s platnou legislatívou, v týchto dňoch petržalská samospráva
označuje čiernou páskou.
I
de tak o ďalší krok v riešení
neúnosnej situácie, ktorá kazí vzhľad priestranstiev
v tejto mestskej časti.
Starosta Petržalky Vladimír
Bajan si ešte začiatkom júna
zavolal šéfov najväčších spoločností, ktoré sa venujú veľkoplošnej vonkajšej reklame,
aby si s nimi dohodol pravidlá hry. „Petržalka nechce
prispievať ku kriminalizácii
a škandalizácii tohto druhu
podnikania, ale musí trvať
na dodržiavaní základných
noriem a zároveň chce vzájomným dialógom situáciu
upraviť a stabilizovať.“ Keďže
odhadom 40 % reklamných
26. 8. 2011 • 9
S A M O S P R ÁVA
nosičov (teda nielen bilbordov) nemá všetko v poriadku,
pokiaľ ide o platnú legislatívu, treba niekedy prikročiť
aj k radikálnejším riešeniam.
Podľa vyjadrení zástupcov reklamných spoločností aj oni
chcú spolupracovať, preto
Petržalka verí, že na vylepené výzvy majitelia zareagujú
a skontaktujú sa s tunajším
stavebným úradom.
Petržalka ako jediná mestská časť má spracovaný
pasport týchto reklamných
zariadení, v súčasnosti pracuje na jeho dopĺňaní a digitalizácii. Cieľom je mať
zmapovaný každý reklamný
nosič a poznať jeho pozadie
– majiteľa, platnosť nájomnej
zmluvy na pozemok, platnosť stavebného povolenia
a podobne. „Treba si však zároveň uvedomiť, že bez spolupráce s hlavným mestom
sa tiež veľa urobiť nedá, keďže množstvo bilbordov stojí
práve na pozemkoch mesta,“
dodáva Bajan.
Na čiernej páske je uverejnená výzva, aby vlastník,
prípadne zriaďovateľ alebo
užívateľ zosúladili svoje zariadenie s platnou legislatívou. V týchto prvých prípadoch ide aj o bilbordy, ktoré
v rozpore s platným naria-
dením hlavného mesta nie
sú ani označené. V prípade,
ak sa tak nestane do 31. augusta, v závislosti od štádia
a výsledku konania v tomktorom prípade, príde k odstráneniu zariadenia či už
dobrovoľne, alebo nútene.
Podľa príslušných ustanovení stavebného zákona
stavebný úrad má oprávnenie nariadiť odstránenie
informačných, reklamných
a propagačných zariadení, ak
splnili účel, na ktorý boli povolené, alebo pre opotrebenie prestali slúžiť pôvodnému účelu. Taktiež stavebný
úrad má oprávnenie nariadiť
odstránenie závadnej stavby,
stavby postavenej bez povolenia alebo v rozpore s ním,
alebo dočasnej stavby, pri
ktorej uplynul určený čas jej
trvania.
Uvedené bilbordy sa nachádzajú napr. na Einsteinovej ulici za čerpačkou OMV
pri betonárke smer Aupark,
na Rusovskej ceste oproti stavbe 1. etapy Petržalka
City, na Panónskej ceste
za Tescom smerom do mesta
alebo na Dolnozemskej ulici
v stredovom páse zhruba pri
Dostihovej dráhe...
Milka Podmajerská,
vedúca Kancelárie starostu
Spomienka na svätého Gorazda
V stredu večer 27. júla sa v Kostole Svätej rodiny uskutočnila
XIX. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR, ako
jedno z významných podujatí XXII. Svätogorazdovských dní na
Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015,
nad ktorými prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič. Nad petržalským slávnostným podujatím záštitu
prevzal starosta našej mestskej časti Vladimír Bajan.
P
o svätej liturgii, ktorú slúžil bratislavský eparcha
vladyka Mons. Peter Rusnák,
sa prítomní hostia dozvedeli o živote svätého Gorazda
od predsedu Spoločnosti svätého Gorazda Miroslava Holečka. Vedúci kancelárie prezidenta SR Milan Čič upozornil
vo svojom príhovore na to, že
doteraz sa svätému Gorazdovi
venovalo u nás málo pozor-
nosti, jeho práca a život nie
sú ešte dostatočne prebádané
a do budúcnosti je predpoklad, že sa tejto významnej
osobnosti našich dejín bude
venovať patričná pozornosť.
Zástupca starostu Petržalky Martin Miškov poďakoval
všetkým, ktorí sa podieľajú
na zapĺňaní bielych miest
našej národnej histórie. Vyzdvihol význam Gorazdovho
celoživotného úsilia ako oddaného spoločníka a spolutvorcu
apoštolského, inkulturačného,
pedagogického diplomatického a právnického diela solúnskych bratov Cyrila a Metoda.
Vicestarosta upriamil pozornosť prítomných aj na Gorazdove zásluhy o upevnenie
kresťanstva na našom území,
o položenie základov našej slovenskej kultúry, písomníctva
a základov na naše národné
a štátne bytie. „Naše súčasné
intenzívne návraty k najstarším a pôvodným prameňom
našich národných dejín a tradícií nechápeme ako samoúčel,
ale ako návraty ku koreňom,
z ktorých možno čerpať životodarnú silu pre ozajstnú národnú obrodu a emancipáciu,“
povedal Martin Miškov.
(mgl)
Majetok, to je aj
zodpovednosť
„Sme za zjednodušovanie
administratívnych úkonov, ale nie na úkor obcí,
miest a spoluobčanov,“
reaguje starosta Petržalky
Vladimír Bajan na novelu
cestného zákona, podľa
ktorej na odhlásenie vozidla z evidencie postačí
čestné vyhlásenie majiteľa
o likvidácii auta.
„Takéto riešenie presunie
zodpovednosť za staré
alebo havarované auto
z jeho majiteľa na obec.
Kto nám zaručí, že to tak
nebude? Majetok to je aj
zodpovednosť zaň. Novela spôsobí, že na už dnes
preplnených parkoviskách
na sídliskách budú ostávať
autá, o ktoré sa bude musieť postarať samospráva,“
povedal starosta a uviedol
aj príklad z praxe, keď mestská časť každý mesiac vyzýva držiteľov motorových
vozidiel, aby si z verejného
priestranstva
odstránili
auto bez evidenčného čísla,
ktoré svojím vzhľadom ruší
prostredie mestskej časti.
Takéto auto musí ešte ďalších 30 dní ostať na mieste,
kým ho môže mestská časť
dať odtiahnuť. „Ako k tomu
príde slušný obyvateľ, že
iný sused takýmto spôsobom na jeho úkor zaberie
parkovacie miesto?“ pýta
sa Vladimír Bajan.
Pracovníci petržalského
miestneho úradu pravidelne robia monitoring výskytu ojazdených, nepojazdných vozidiel a reagujú aj
na podnety občanov, vykonávajú obhliadku takýchto
vozidiel a novela svojím dosahom a ľahkovážnosťou
majiteľov starých áut pridá
zbytočnú prácu ľuďom,
ktorí by mohli byť užitočnejší na iných úsekoch. Ak
prezident podpíše novelu
zákona o premávke na pozemných komunikáciách,
hrozí, že nielen finančné
náklady na likvidáciu mnohých áut vyradených z evidencie padnú na plecia
samosprávy.
(mgl)
10 • 26. 8. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
zaoberáme sa nimi my sami,
ale využívame služby advokátskej kancelárie. Očakávame
od toho vyššiu efektivitu.
Redukcia MHD
bude katastrofa
Redukcia bratislavskej MHD
v rozsahu, aký navrhuje Dopravný podnik Bratislava, a. s.,
bude podľa občianskej iniciatívy Lepšia doprava pre
MHD katastrofou. Zníženie
výkonov predstavuje 4,5
milióna vozokilometrov ročne, čo je najväčšia redukcia
v povojnovej histórii MHD.
Lepšia doprava upozorňuje, že materiál, ktorý
bol predložený na verejnú
diskusiu, je veľmi stručný
a neobsahuje podrobnosti, ktoré by ukázali plný
význam
navrhovaných
opatrení. Napríklad za tvrdením, že redukcia sa netýka počas pracovných dní
základných električkových
liniek, sa skrýva ponechanie
súčasného, prázdninového
prevádzkového režimu bez
zmeny aj počas školského
roku. To predstavuje pokles
kapacity na jednotlivých radiálach od 20 do 43 % oproti obdobiu pred prázdninami. „V električkách vznikne
taká tlačenica, že si neviem
predstaviť, že by nimi ešte
cestoval niekto, kto bude
môcť presadnúť do auta,“
hovorí Ing. Martin Fundárek
z iniciatívy. Takýchto opatrení pritom obsahuje návrh
viac. Spomeňme navrhované predĺženie intervalov
na linkách 21 a 68, ktoré
patria k najvyťaženejším.
Viaceré linky sú navrhnuté
na zrušenie alebo zmenu
na špičkové linky. Sídlisko
Východné tak cez víkend
príde o dve z troch liniek.
Podľa Lepšej dopravy
bude dôsledkom týchto
opatrení výrazný odlev
cestujúcich z MHD, väčšie
zápchy a problémy s parkovaním. MHD tým stratí charakter verejnej dopravnej
služby a posunie sa do pozície sociálnej služby. Mesto
musí hľadať prostriedky
na dofinancovanie MHD. Pri
pokračujúcom rozvoji mesta
a vzniku nových štvrtí či nákupných centier bude treba
prepravné výkony zvyšovať,
nie znižovať, konštatuje Lepšia doprava.
(upr)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Treba zlepšiť najmä komunikáciu
Bytový podnik Petržalka, s. r. o., je správcom 65 bytových domov a 765 obecných bytov, ktorých vlastníkom je mestská časť
Bratislava-Petržalka.
T
áto spoločnosť skončila
rok 2010 s reálnou stratou 21-tisíc eur, pričom neuhradené straty z minulých
účtovných období dosiahli
k 31. 12. 2010 výšku 129-tisíc
eur. Po vlaňajších jesenných
komunálnych voľbách sa preto
dalo očakávať, že novozvolená
samospráva podnikne kroky
k náprave. Za jeden z nich
možno považovať vymenovanie nového konateľa Bytového
podniku Petržalka na prelome
marca a apríla. Stal sa ním
Ing. Daniel Šavel, ktorého sme
požiadali o rozhovor.
V Petržalke je viacero súkromných spoločností, pre
ktoré je správcovstvo bytov
biznisom. Živí ich. Strata,
resp. záporný hospodársky
výsledok, je pre ne nepredstaviteľný. Prečo to tak podľa vás nefungovalo aj v Bytovom podniku Petržalka?
Nechcem hodnotiť svojich
predchodcov. Pre mňa je minulosť fakt, ktorý som zobral
na vedomie. Sústreďujem sa
na aktuálnu situáciu. Vyžaduje
si zabezpečiť peniaze na pokrytie réžie bytového podniku
a poskytovať služby klientom.
Rád by som však zareagoval
na vaše konštatovanie, že pre
súkromné spoločnosti je strata nepredstaviteľná. Žiaľ, nie
je to tak. Nie všetky fungujú,
preto majú problémy s hos-
podárením, financovaním domov, krachujú a dostávajú sa
do konkurzov. Doplácajú na to
vlastníci nimi spravovaných
objektov. V našom prípade je
to iné, už aj preto, že zriaďovateľom Bytového podniku Petržalka je mestská časť. Pre ľudí,
o ktorých majetok sa staráme,
predstavujeme istotu, že ich
nepripravíme o peniaze, ako už
prax v Petržalke ukázala.
Traduje sa, že majetok obce
je vzhľadom na „prievan“
v obecnej kase udržiavaný
najhoršie. Ako to vidíte vy?
Mojou ambíciou je, aby
obecný majetok nebudil pozornosť tým, že je ošarpaný a zanedbaný. Zriaďovateľom našej
spoločnosti je mestská časť,
preto považujem za samozrejmosť, aby boli jej budovy udržiavané efektívne a v dobrom
technickom a prevádzkovom
stave. Rovnako to platí o bytových domoch v našej správe
bez ohľadu na vlastníctvo.
Čo treba urobiť ako prvé, aby
sa situácia v bytovom podniku zmenila, aby bol ziskový
a mohol skvalitňovať služby?
Za podstatné považujem
výrazné zlepšenie komunikácie
s našimi klientmi. Už sme s tým
začali. Vlastníci domov musia
mať možnosť vyjadriť sa k našej
práci prostredníctvom svojich
zástupcov alebo priamo. Veľa
ľudí sa na nás obrátilo po májovom vyúčtovaní nákladov
za rok 2010, ktoré boli ešte
v réžii našich predchodcov.
Dostali sme veľa reklamácií,
niektoré sa ťahajú aj niekoľko
rokov. Časť sme dali do poriadku, časť po dohode s vlastníkmi dáme do poriadku
v rámci vyúčtovania nákladov
na bývanie za rok 2011, teda
v máji 2012. Urobíme všetko
preto, aby v tomto termíne
dostali klienti už zrozumiteľné, jasné a prehľadné vyúčtovania.
Súbežne so skvalitňovaním
komunikácie budujeme tím
pracovníkov, ktorí sú schopní a ochotní robiť to, k čomu
sme sa ako správca zmluvne
zaviazali. Máme za sebou personálne zmeny na technickom oddelení, vymenili sme
vedúceho, hľadáme energetika a posilníme technických
správcov o človeka, ktorý
bude spoluzodpovedný za revitalizáciu domov a stavebnoprevádzkové činnosti. Inovovali sme spôsob účtovania
v spoločnosti. Oddelenie ekonomiky správcov sme zefektívnením procesov oslobodili
od nadmerného papierovania.
Pripravili sme softvérové zabezpečenie, ktoré prispeje
k transparentnému procesu
účtovania jednotlivých domov. Zmenili sme tiež systém
vymáhania pohľadávok. Ne-
Máte signály, že by si klienti všimli zmeny v Bytovom
podniku Petržalka?
Asi by ste sa mali spýtať ich. Mňa však teší, že sa
nám v niektorých prípadoch
podarilo citeľne skrátiť dlhé
zoznamy kritických podnetov
a požiadaviek, ktoré majitelia
bytov adresovali ešte mojim
predchodcom. Ako som sa
dozvedel, viacerí už uvažovali
o zmene správcu, našťastie sa
nám to podarilo v poslednej
chvíli zvrátiť. Nie všade sme
však boli úspešní, jednoducho
sme prišli neskoro.
Zo strany niektorých ľudí
cítiť nedôveru a sklamanie,
ktoré prechovávajú k Bytovému podniku Petržalka. So
svojím tímom chcem súčasných i potenciálnych klientov
presviedčať, že sme pripravení
to zmeniť, že sme tu pre nich
a chceme im pomáhať. Aj preto sa so zástupcami vlastníkov
často stretávame. Ja osobne
sa zúčastňujem aj na rokovaniach domových schôdzí.
Napriek tomu, že sa byty
a nebytové priestory začali prevádzať do osobného
vlastníctva pred vyše 15 rokmi, mnohí ich majitelia stále
tápu, chýbajú im informácie. Viete im pomôcť?
Už sme s tým začali. Petržalčania sa prostredníctvom
e-mailov obracajú aj priamo
na mňa konkrétnymi otázkami. Od septembra im chcem
byť osobne k dispozícii každú
druhú stredu v mesiaci od
13. do 17. h. Poradenstvo by
som im chcel ponúknuť aj
prostredníctvom Petržalských
novín, stačí, ak mi svoj problém stručne načrtnú v liste
alebo mailom na poradna@
bppetrzalka.sk. Záleží nám
pritom nielen na obecnom
bytovom fonde v našej správe,
ale sme tu aj pre spoločenstvá
vlastníkov bytov, ktorým vieme poskytnúť účtovnícke služby, ekonomické poradenstvo,
inžiniering pri revitalizácii
budov a veľa iného. Asi nebudeme môcť vyhovieť všetkým,
ale sme schopní si ich vypočuť
(ka)
a prípadne im poradiť.
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
Plná poľná na bicykloch
Mobilizácia
1938
Cyklistická trasa pozdĺž línie Československého stáleho
opevnenia 1935-1938. Bude prvá náučná okružná cyklistická trasa v Petržalke Od Dunaja k Dunaju?
U
ž dvakrát sa konala cyklojazda rekreačných cyklistov pri
bojovom bunkri BS-8
Hřbitov na Kopčianskej
ulici, na ktorej sa zúčastnilo takmer 162 cyklistov.
Jazdy na historických vojenských bicykloch usporadúvame pri príležitosti
blížiaceho sa 73. výročia
mobilizácie. Podujatie vyvrcholí 24. septembra,
v ten deň sa budú konať aj
zaujímavé historické bojové ukážky o bunkroch BS
– 4 a BS – 8 pod názvom
Mohli sme sa brániť? Ne-
oddeliteľnou súčasťou československej armády boli
aj vojaci cyklistického práporu v rokoch 1935-1938,
ktorí boli odhodlaní brániť
svoju vlasť do posledného
vojaka. Občianske združenie Zachráňme petržalské
bunkre, mestská časť Petržalka, Qnad Extrém team
Petržalka zakladá Klub
priateľov
petržalských
bunkrov. Členom klubu
priateľov petržalských vojenských bunkrov sa môže
stať každý, kto má rád vojenskú históriu a rekreačné
športovanie na bicykli. Nie
je podmienkou vlastniť vojenský bicykel, stačí oprášiť
staré bicykle, vítané sú vojenské uniformy, maskáčové oblečenie, pevná obuv,
baterka, nožík a dobrá nálada. Do batohu si zabaľte
vojenskú stravu (špekáčiky, klobásky, konzervy).
Cieľom cyklistických podujatí pre širokú verejnosť
a rodiny s deťmi je splniť
vôľu občanov a vybudovať novú náučnú okružnú
cyklistickú trasu cez Petržalku Od Dunaja k Dunaju, tentoraz trasa povedie
pozdĺž bývalej železnej
Terasy sa kontrolám nevyhnú
Mestská časť Bratislava–Petržalka pravidelne kontroluje letné terasy. Ich cieľom nie je represia, ale
upozornenie prevádzkovateľov letných terás, že
ľudia chcú aj po 21. hodine oddychovať a spať.
U
ž Mestská časť Bratislava-Petržalka pravidelne kontroluje letné terasy. Ich cieľom nie je represia,
ale upozornenie prevádzkovateľov
letných terás, že ľudia chcú aj po
21. hodine oddychovať a spať.
V mestskej časti Petržalka platí všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní. Podľa tohto
nariadenia môže majiteľ prevádzkovať sezónne exteriérové posedenie
funkčne súvisiace s prevádzkarňou
len na základe súhlasu starostu. O súhlase starosta rozhoduje
na základe žiadosti podnikateľa.
,,Na mušku“ si úrad berie najmä tie
prevádzky, kde sa množia sťažnosti od občanov na rušenie nočného
pokoja. Hoci kontroly letných terás
majú najmä preventívny charakter,
opony cez nádhernú scenériu Pečnianského lesa
okolo vojenských historických bunkrov v západnej časti BS 1, BS-2,
BS-3, BS-4, BS–7, BS-8
Kopčany. Druhá trasa južná časť okolo bunkrov
BS-9 a BS-10, BS-13, BS14 až na ostrov Zuzana
k bunkru BS-15. Časť
petržalskej cyklotrasy je
napojená na most Lafranconi smer opevnenie
na Záhorí, druhá časť
do rakúskeho Hainburgu. Pre veľký záujem cyklistov a rodín s deťmi sme
pripravili termíny cyklojázd v mesiacoch august
– september. Zraz je vždy
v sobotu o 14. h pri bojovom bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici. Najbližšia
jazda - západná časť sa
uskutoční 27. augusta,
tretia – južná časť 10. septembra a štvrtá – západná časť 24. septembra.
Kde sa môžete prihlásiť:
Prihlášku za člena Klubu
priateľov petržalských bunkrov si môžete vyzdvihnúť
v bunkri BS - 8 na Kopčianskej ulici Občianske
združenie
Zachráňme
petržalské bunkre. e-mail:
[email protected]
tel: 0902 961 164
Každý účastník cyklojazdy
je zodpovedný za vlastnú
bezpečnosť! Na počasí nezáleží.
Zmeny sú vyhradené !
Text a foto: (mk)
podnikateľ, u ktorého pracovníci
petržalského miestneho úradu zistia prevádzku letnej terasy po dovolenom čase, sa vystavuje pokute vo
výške do 6 638 €, alebo v blokovom
konaní mu mestská polícia môže
uložiť pokutu až do výšky 30 €.
(mgl)
Ilustračné foto: archív PN
26. 8. 2011 • 11
Milí Petržalčania,
na Slovensku máme presne dvadsať Ulíc
29. augusta. Koľkokrát ste sa prechádzali
možno aj po tej bratislavskej? A koľkým
z vás napadlo pozastaviť sa nad týmto názvom či skôr dátumom? Myslím tým, koľkým z vás, ktorí máte menej ako 40 rokov
a pod 29. augustom nevidíte iba neúprosne sa blížiaci začiatok ďalšieho školského
roku? Denne chodievame po týchto uliciach, akurát o 67 rokov neskôr a prežívame svoje každodenné problémy. Mnohí
rozmýšľajú nad tým, ako uspokojiť svoje
základné potreby, ako vybojovať svoje
denné pracovné boje, rodičia nad tým,
ako uživiť svoje deti, na ktorú školu ich dať
študovať, ako zaplatiť podnájom, či vybojovať zľavu v obchode, žiaľ, mnohí aj nad
tým, za čo nakúpiť základné potraviny...
Len nedávno sme u nás v Petržalke otvorili prvú sociálnu výdajňu potravín, aby sme
pomohli v každodennom boji o prežitie
tým sociálne najslabším. Lebo naozaj nie
každý môže za to, že musí aj v 21. storočí
bojovať – o prežitie.
A mládež? Tá tretia generácia od roku
1944? Uvedomujete si, priatelia, sediac
slobodne na operadlách petržalských lavičiek, čo robili v spomínanom roku vaši
rovesníci? Že za údaj v občianskom preukaze „národnosť: slovenská“ vďačíte práve
im? Aj za to, že môžete ísť, alebo slobodne
neísť voliť? Že môžete svoje názory slobodne napísať na Facebook? Už nejaký
ten piatok pred 2. svetovou vojnou, presnejšie niekoľko storočí predtým, napísal jeden grécky historik: Tajomstvom šťastia je
sloboda a tajomstvom slobody je odvaha.
Áno. Na začiatku toho všetkého stála odvaha. Vďaka nej sa Slovensko zaradilo medzi víťazov nad fašizmom a my už dnes nemusíme riskovať vlastné životy. Nemusíme
v sebe hľadať hrdinov, utekať do lesov a so
zbraňou v ruke pri vatrách rozmýšľať, či sa
dožijeme zajtrajška a či tento boj prinesie
milovanej krajine slobodu. Vychutnajte si
ju, ale nezabudnite. Či už pôjdete toho 29.
augusta Ulicou 29. augusta, alebo prídete
zapáliť partizánsku vatru. Nezabúdajme
na tých, ktorí mali odvahu ako prví a dokázali potlačiť princípy nespravodlivosti
a krutosti. Zaslúžia si naše poďakovanie,
spomienku a tiež si zaslúžia byť mementom pre mladú generáciu ako inšpirácia k
zriedkavo sa aj dnes vyskytujúcej odvahe,
pravde a demokratickým princípom.
Ak sa chcete stretnúť s ľuďmi, ktorí
čo-to vedia o tomto výročí, uctiť si ho,
alebo ak si chcete len tak spríjemniť
popoludnie, príďte 25. augusta o 17. h
zapáliť Partizánsku vatru na priestranstve pred Tatra bankou pri budove LUDUS-u na Tupolevovej ulici.
Ing. Roman Masár,
1. zástupca starostu
12 • 26. 8. 2011
Súrodenecký tábor s Plamienkom
Nezisková organizácia Plamienok už desať
rokov zabezpečuje zdravotnú starostlivosť
nevyliečiteľne chorým deťom v ich domácom prostredí.
Odbornú a ľudskú a podporu poskytuje aj rodinám, po strate dieťaťa. Pre súrodencov, ktorí
stratili brata, či sestričku už po druhý raz zorganizovali letný tábor Nie si sám. Nové dobrodružstvá, relax i zábava čakali na výletníkov v malebnom prostredí Súľovských vrchov.
Letný tábor 2011 bol pokračovaním úspešného projektu, ktorý sa prvýkrát konal v auguste
2010. Cieľom tábora je poskytnúť psychickú
podporu deťom, ktorým sa počas starostlivosti
o ich chorého súrodenca venuje menej pozornosti. „Súrodenecký vzťah je nenahraditeľný,
a preto vyrovnávanie sa s chorobou a stratou
súrodenca je veľmi ťažké. Dieťa pritom nepoužíva slová, aby vyjadrilo svoj smútok. Môžeme
to pozorovať v ich správaní. Niektoré sa utiahnu do seba, objavia sa zhoršené výsledky
v škole alebo poruchy v správaní,“ vysvetľuje
psychologička Zuzana Michalicová.
Tento rok pod Súľovskými vrchmi strávilo posledný júlový týždeň štrnásť detí. Niektoré z nich
sa už poznali z minuloročného tábora alebo
z víkendových stretnutí rodín, ktoré Plamienok
pravidelne organizuje. „Tešili sa, že sa opäť stretli. A tie nové, medzi seba rýchlo prijali,“ hovorí
Zuzana Michalicová.
Ak by prišiel do tábora niekto nezainteresovaný, povedal by, že je to bežný detský tábor.
V programe nechýbali športové aktivity, turistika, jazda na koňoch, či plavba na pltiach popod
Strečno. Deti si vyskúšali život hradných pánov,
streľbu z kuše aj chôdzu na chodúľoch. Ale všetky aktivity, ktoré si organizátori pre deti pripravili,
boli prepojené s hlavným heslom tábora „Nie si
sám“. Jednou z nich bola napríklad hra na bodyguardov alebo anjelov. Ráno si deti vyžrebovali
meno kamaráta, ktorému budú počas dňa robiť tajného ochrancu. Večer sa snažili uhádnuť,
kto bol ich tajným ochrancom. „V bezpečnej
atmosfére sa mohli podeliť o svoje pocity,
vzájomne sa podporiť, zabaviť sa. Vytvorili
sme im priestor, aby sa samy prejavili. Už len
vedomie, že boli s deťmi, ktoré majú podobnú
skúsenosť, ich spájala.“
„S deťmi sme prežili krásne chvíle. Dokázali
sa zabaviť a dokázali zabaviť i nás dospelých,“
spomína psychologička, ktorá bola v tábore vedúcou. Zdôrazňuje, že hoci tieto deti prešli traumatickou situáciou, sú stále plné života.
Druhý ročník tábora Nie si sám sa podarilo
zrealizovať vďaka finančnej podpore Nadácie
pre deti Slovenska a charitatívnemu podujatiu
„Vianočný bazár chalanov“, ktorý organizujú protagonisti relácie Partička. Poďakovanie patrí aj
firme Sodexo, ktorá pripravila pre deti vyrezávanie z ovocia a zeleniny, združeniu Tormen, ktoré
umožnilo deťom vrátiť sa v čase do stredoveku,
a firme Gorila, ktorá venovala filmové darčeky.
Viac info o neziskovej organizácii Plamienok:
www.plamienok.sk
(ld)
PETRŽALSKÉ NOVINY
LETO V PETR Ž ALK E
Počas letných prázdnin pripravila Ulita opäť niekoľko
akcií pre deti, mladých ľudí aj ich rodičov. Na začiatku
júla zorganizovali susedskú grilovačku, ktorá ponúkla
priestor obyvateľom sídliska na stretnutie v príjemnej atmosfére.
Kopčianske leto s Ulitou
N
a akcii sa zúčastnilo takmer 90 ľudí.
Spoločne s tímom Komunitného centra ju pripravili chalani zo sídliska, ktorí na akciu zohnali
časť financií prostredníctvom
grantového
programu
Young4BA.
Susedské stretnutie bolo
dobrou inšpiráciou aj pre
ostatných.
Grilovačka
bola tiež príležitosťou
na informovanie obyvateľov Kopčianskej ulice
o pripravovanej výstavbe
voľnočasového areálu,
ktorého najdôležitejšou
časťou je malé futbalové
ihrisko. Prenájom pozemku sa podarilo dohodnúť s bratislavským
magistrátom a časť financií už poskytla Nadácia Ekopolis a O2 v rámci programu Think Big.
Obyvatelia sídliska majú
počas jesene stále možnosť hovoriť s pracovníkmi a pracovníčkami
Ulity o svojich nápadoch
a pripomienkach, keďže
realizácii projektu ešte
predchádza vybavovanie
stavebného
povolenia
a zháňanie finančných
prostriedkov. Na konci
úsilia by malo byť miesto,
kde môžu mladí ľudia
bezpečne a aktívne tráviť
voľný čas.
Okrem susedskej grilovačky tím Komunitného centra zorganizoval
niekoľko letných upratovacích akcií s deťmi
a mladými ľuďmi. Financie na veľkokapacitný
kontajner na nazbieraný
odpad poskytla firma
Tesco. Ľudia sa tak snažia spoločne spríjemniť
miesto, kde žijú.
Počas celého leta mali
deti možnosť stretnúť
pracovníčky Komunitného centra dvakrát
v týždni vonku na sídlisku - zahrať sa, požičať
si hry, alebo sa porozprávať. Bolo dôležité, že
takáto možnosť existuje,
lebo prázdninové počasie tento rok nedoprialo
veľa dní, keď by sa dalo
vyraziť na kúpalisko. Využívať sa dalo aj novootvorené detské ihrisko
na Kopčianskej, z ktorého majú veľkú radosť
najmenší.
Pre
predškolákov
a predškoláčky zorganizovali v priestoroch
Komunitného
centra
Kopčany „predškolskú
prípravu“. Program je
určený pre deti, ktoré čoskoro čaká nástup
do prvej triedy. Dva
týždne boli vyplnené
aktivitami, ktoré sa podobali trochu škôlke, trochu škole – od zábavných
hier, spievania a nácviku
praktických zručností až
po vypĺňanie pracovných
listov s úlohami tak, ako
to deti čaká v škole. Oba
týždne boli zakončené
odovzdávaním diplomov
a deti sa mohli zúčastniť
na výlete do detského
múzea a na plavbe loďou.
V polovici augusta sa
na sídlisku súťažilo v už
tradičnom preskoku cez
lano. Opäť padali rekordy a súťažiacich v rôznych vekových kategóriách bolo viac ako 30.
Všetkých čakali sladké
odmeny a víťazov zaujímavé ceny. Na konci leta
Komunitné centrum ešte
čaká príprava priestorov na nový školský rok,
aby mohlo od septembra
opäť ponúkať svoje pravidelné aktivity.
Viac informácii o aktivitách Ulita, o. z. nájdete
na www.ulita.eu.sk
Petra Hraňová
foto: Ulita, o. z.
26. 8. 2011 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
Táborníci
z Petržalky
Každý poctivý školák má počas prázdnin len jednu
dôležitú úlohu, poriadne sa vyblázniť, aby bolo počas
hodín matematiky na čo spomínať.
A
j toto leto prichádzali deti do Centra voľného času na Gessayovej
ulici zažiť spoločne s novými kamarátmi týždeň
plný zábavy.
Na hiphop i džez sa
učili tancovať Sloníčatá,
plávaním, pingpongom
či jazdou na korčuliach
sa bavili Šporťáci, nechýbala všehochuť Ekolentiliek a tiež netradičná,
no osvedčená kombinácia PC-čkári a zvieratká,
v ktorom si deti okrem
hier na počítači užili aj
zajačikov, škrečkov, papagájov či korytnačku Marišu z MINIZOO, ktoré sa
nachádza v budove CVČ.
Deti sa učili techniky, vďaka ktorým si môžu pekné
šperky vyrábať samy. Radosť mali mamičky, ktoré
malí remeselníci obdarovali „handmade“ náušnicami a prsteňmi z korálikov. Túlavé topánky
zas spoznávali tajomstvá,
ktoré skrývajú historické
miesta Bratislavy. Navštívili múzeá, počúvali
povesti, vyrábali makety
hradu a súťažili vo vedomostných kvízoch. Aj
tábor Mladí detektívi bol
tohtoročnou novinkou.
Deti odhaľovali kúzla fyziky, zbierali stopy, učili sa písať neviditeľným
atramentom a pomocou
indícií a šifrovaného písma hľadali poklady. Veľký úspech mala návšteva
policajných
technikov
a preventistky okresného
riaditeľstva Policajného
zboru BA V. Podrobne
porozprávali o svojej práci, o skúmaní dôkazov
a daktyloskopii, no čo je
možno dôležitejšie, vysvetlili, prečo si deti nikdy
nesmú brať sladkosti od
cudzích, otvárať dvere neznámym aj to, že písanie
po stenách sa nemusí skončiť bez následkov. CVČ
opäť organizovalo aj jeden
pobytový tábor, tentoraz
spoznávali krásy prírody
na splave rieky Hron.
Pred necelým rokom
sme mali voľby do miestneho zastupiteľstva. Bilbordmi s heslami a prísľubmi bola „vyzdobená“
každá väčšia cesta. Detí
z denného tábora sme
sa opýtali, čo by v našej
mestskej časti pribudlo ak
by mali moc rozhodovať
práve ony:
Alenka K. (6): Ja by som
v Petržalke spravila plaváreň, aby sa naučili všetky
deti plávať, pretože je to
veľmi zdravé.
Lucianna F. (7,5): Keby
som mala veľa peňazí,
spravila by som pre deti
veľkú diskotéku.
Adam Ž. (9): Ja by som
postavil vesmírnu základňu. Deti aj dospelí by
tam mohli chodiť na návštevy do budúcnosti. Tá
základňa by vyzerala ako
dom, no vedela by aj lietať
a mohli by sme ňou cestovať aj do vesmíru.
Marek V. (9,5): Ja by som
postavil veľké ihrisko
s preliezačkami. Mám rád
veľké ihriská.
Kristián E. (8,5): Ja by
som pre deti postavil školu,
škôlku a ihrisko, aby stále
nemuseli byť len doma, robili aktivity, viac by sa učili
a boli by vzdelaní. V Centre voľného času by som
prerobil záhradu. Budovu
by som natrel farbami, na-
Rozprávkové nedele
Letné nedele v Sade Janka Kráľa patrili najmenších. Bábkové divadielka a vystúpenia kúzelníkov
sú súčasťou Petržalského kultúrneho leta, ktoré
sa čoskoro končí. Príďte sa s ním preto rozlúčiť
na posledné predstavenie 28. augusta o 17. h
v záhrade Leberfinger. Detské publikum rozosmeje a zabaví Igor Strinka z Kuchyne s predstavením Hudobník vandrovník. Vstup je voľný.
Text a foto: (ld)
príklad žltou a modrou.
Bolo by tu veľké ihrisko
s hojdačkou, ako je pri
Draždiaku.
Namiesto
betónu by boli kamienky
a služba pre rodičov, ktorí
si prídu po deti.
Dário Š. (8): Ja by som
postavil domček pre deti,
kde by sa hrali na detektívov a mali by tam preliezačky.
Timotej F. (9): Ja som
nad tým dosť rozmýšľal
a vymyslel som niečo,
čo by sa páčilo všetkým,
bol by to virtuálny svet.
Vymyslel som osem takých svetov. Napríklad
virtuálny svet v niečom, virtuálny svet nad
niečím a virtuálny svet
pod niečím. Keď prídu dovnútra, nasadia
si špeciálne okuliare
a môžu sa pozrieť ako
vyzerali dinosaury, bude
to akoby boli skutočne
v praveku.
Lukáš R. (7): Postavil by
som škôlku a volala by
sa MEGASVET. Okrem
preliezačiek, hojdačiek
a ihriska, by tam bolo aj
múzeum mimozemšťanov, drevení mimozemšťania a UFO zo železa.
Zlatko A. (7): V CVČ by
som spravil super ihrisko,
boli by tu hojdačky a malé
futbalové ihrisko. Tiež by
som vymaľoval budovu
na modro, táto červená sa
mi nepáči. Chcel by som,
aby tu bolo veľa kvetiniek,
chodníky by boli trochu
užšie a blízko centra by
nejazdili autá.
Autor a foto:
Lucia Drevická
14 • 26. 8. 2011
LETO V PETR Ž ALK E
Leto nie sú iba
prázdniny
Návštevníci jazera Veľký Draždiak určite zaregistrovali, že
mestská časť tu opäť zabezpečila záchrannú službu.
Mestská časť sa zameriava aj
na kontrolu psičkárov, aby
dodržiavali zákaz vstupu so
psom a neznepríjemňovali tak
život ostatným kúpajúcim či
opaľujúcim sa. Povolili sme tu
opätovne tri stánky na rýchle občerstvenie, ale zároveň
sme ich oslovili s požiadavkou
zabezpečiť pri ich stánku prenosné WC. Mestská časť chce
po prvý raz zabezpečiť mobilné toalety na svoje náklady.
Petržalské základné a materské školy využili prázdne
budovy na to, aby si opravili
podlahy, opravili strechu či vymaľovali. Po tom, ako sme už
v tomto roku opravili schody
na terasu na Lachovej a Beňadickej ulici, začali sa opravy povrchu terasy na Topoľčianskej
ulici, Rovniankovej a na Mánesovom námestí.V plnom
prúde sú už práce na vybudovaní novej cyklotrasy, ktorá
spojí Petržalku s rakúskou dedinkou Kittsee. Rokujeme aj
o iných vylepšeniach pre cyklistov v našej mestskej časti.
Podľa poslednej hygienickej kontroly pieskoviská vo
všetkých našich verejných
detských ihriskách vyhovujú
normám a neboli v nich zistené nedostatky. Do fázy verejného obstarávania pokročil
výber nových 274 smetných
košov a 92 lavičiek.
Aj v tomto letnom období monitorujeme pohyb
ľudí bez domova. Okrem
sociálneho
poradenstva,
pomáhame bezdomovcom
vybaviť doklady, za pomoci
pracovníkov VPS likvidujeme
po nich neporiadok. Stáva
sa, že jeden deň neporiadok
odstránime a na druhý deň
si bezdomovci porozťahujú
ďalšie veci, preto stále treba
apelovať aj na obyvateľov,
aby neprinášali matrace
a staré nábytky k okoliu kontajnerových stojísk, lebo tým
lákajú do blízkosti svojich domov bezdomovcov.
Mária Grebeňová-Laczová
V „kulturákoch“ táborili školáci
Júl a august sú pre deti zvyčajne najkrajšie mesiace v roku, rodičia však musia poriadne plánovať, aby sa ich ratolesti nenudili
a bolo o nich dobre postarané.
K
ultúrne zariadenia Petržalky dlhodobo organizujú letné denné tábory. Klub
detí Slniečko sa zameriava
na divadielka a netradičné
stolové spoločenské hry.
V CC Centre je výborne deťom, ktorých baví maľovanie
a práca s internetom. My sme
sa boli pozrieť, ako vyzerá tábor v Zrkadlovom háji, v turnuse zameranom na históriu
a poznávanie.
Je streda a na druhom
poschodí kultúrneho domu
stretávame štrnásť detí. Predpoludním sú tvorivé dielne,
popoludnia patria výletom.
Čaká ich kúpanie na matadorke, teraz sa však sústredene venujú viazaniu šnúrok
japonskou technikou kumihiro. „Deti to zaujalo, pretože
šnúrku môžu použiť na mobil, alebo ako ozdobu do vlasov. Aj napriek tomu, že to
robia prvý raz, celkom im to
ide. Stretol sa tu výborný kolektív. Zapoja sa do akejkoľvek aktivity, ktorú začneme,“
chváli svojich zverencov Alica
Donthová z KZP. Atmosféru v tábore si pochvaľuje aj
osemročná Lujza: „Prihlásila som sa, lebo som nemala
s kým byť, doma by som ostala len so psom. Veľmi som sa
tešila. Páči sa mi, že je nás tu
dosť, že sa všetci kamarátime
a pomáhame si.“ Na dielňach
už vyrábali podložky pod
svietniky. Z tých mala radosť
sedemročná Klárika, jej o tri
roky staršej kamarátke Terezke zas učarovalo plstenie, ktoré robili predchádzajúci deň.
Okrem nových zručností, si
z tábora odnesú aj veľa zaují-
mavých informácií. Navštívili
výstavu o Afrike v Detskom
múzeu a výstavu Energia
a my v Centre vedecko-technických informácii. Pri ceste
na matadorku sa dozvedia, že
pred panelákmi tu boli rodinné domčeky a ovocné sady.
Petržalka bola preslávená
PETRŽALSKÉ NOVINY
marhuľami a v povojnovom
období sem chodili nielen
ľudia z okolia, ale aj z Moravy a Čiech na zbery ovocia
a pestovatelia sa predháňali
v lepších a chutnejších odrodách. V posledný deň tábora
si obzrú petržalský bunker BS
8 Hřbitov a vojenský cintorín
z 1. svetovej vojny. „Pre nás je
najlepší pocit, keď si rodičia
prídu po dieťa a ono povie,
že ešte nechce ísť domov. To
je najväčšie ocenenie,“ hovorí
s úsmevom Alica. A o tom, že
to nie je nič nezvyčajné a deťom je tu dobre svedčia aj slová
osemročnej Katky: „Najviac
sa mi páči, že predpoludním
robíme rôzne výtvory, ktoré
sme v škole nerobili a ani
robiť nebudeme a popoludní chodíme na veľmi pekné
výlety. Prihlásila som sa,
pretože som tu bola aj minulý rok a bolo tu veľmi dobre.
Najprv som si myslela, že tu
zábava nebude, no nakoniec
bola, preto som chcela ísť aj
toto leto.“ Deti z historického
tábora vystriedajú malí športovci. O tábory, ktoré organizujú Kultúrne zariadenia Petržalky, je vždy veľký záujem,
prihlášky preto treba podávať
už koncom mája.
Autor a foto:
Lucia Drevická
PETRŽALSKÉ NOVINY
Ad: Podpis na zmluve so správcom
Reagujeme na príspevok uverejnený v Petržalských novinách
8. júla v rubrike Poradňa.
B
ytové družstvo Petržalka v záujme aktualizácie
a súladu textov zmlúv o výkone správy, tak aby zodpovedali
aktuálnemu právnemu stavu
a súčasne v nich bol upravený
reálne fungujúci mechanizmus výkonu správy v súlade
s týmito predpismi, pripravilo
nové znenie zmluvy o výkone
správy, ktoré bude predkladať
vlastníkom bytov a nebytových priestorov príslušných
bytových domov.
Bude tak robiť v súlade s ustanovením § 8a z.
č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“ v príslušnom gramatickom tvare), v zmysle ktorého zmluvu o výkone správy, jej zmenu alebo jej zánik
schvaľuje nadpolovičná väčši-
26. 8. 2011 • 15
K O N TA K T
na hlasov všetkých vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v dome, a to na schôdzi
vlastníkov bytov a nebytových
priestorov (nakoľko v zmysle ustanovenia § 14 zákona
o uvedenom, nie je možné vyhlásiť písomné hlasovanie).
Zjednodušene je možné
celý navrhovaný postup zhrnúť takto:
y Text zmluvy o výkone správy
bude predmetom schôdze
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí budú
môcť uznesením zákonom
stanovenou väčšinou schváliť predmetnú zmluvu o výkone správy.
y V záujme zjednodušenia celého procesu súčasne družstvo navrhlo, aby po schválení zmluvy o výkone
Ďakujeme
Sme Zariadenie núdzového bývania pre týrané a opustené
matky s deťmi. Naším poslaním je poskytnúť domov a náhradnú rodinu pre matky a ich deti, ktoré si v živote toho veľa
vytrpeli. Trojgeneračné zariadenie zahŕňa aj DSS pre starých
a ťažko hendikepovaných klientov. Celý tím pracovníkov sa
snaží zaistiť im čo najlepšie podmienky na slušný život. Žiaľbohu, veľakrát to bez pomoci nejde. Naše deti – naša budúcnosť sú to najkrajšie. Každý deň sa snažíme, aby nebol pre
ne premárnený, aby ho využili plnohodnotne. V našom úsilí
nám veľmi pomohol jeden človek, ktorému chceme poďakovať. Ten človek sa volá Juraj Droba a je poslancom NR SR. Pán
Droba nám otvoril svoje srdce a veľmi nám pomohol. Neostal
k našej prosbe hluchý a vďaka nemu sme si užili krásne popoludnie v parlamente, zažili sme úžasnú atmosféru hokejových
MS a tiež nám poskytol finančnú pomoc pri organizovaní výletu na Festival duchov a strašidiel. Veľké ĎAKUJEM, pán Droba, v mene všetkých našich mamičiek a detí. Veríme, že sa aj
naďalej budeme môcť na vás obracať a že vaše kroky bude
nasledovať aspoň niekoľko ďalších ľudí.
Mariana Jancová,
špeciálny pedagóg GALANT, n. o.
správy podľa prvej vety bol
vlastníkmi právoplatným
uznesením poverený jeden z nich na podpis tejto
zmluvy.
y Družstvo by následne zabezpečilo doručenie schválenej a podpísanej zmluvy
každému vlastníkovi bytu
a nebytového priestoru
v dome.
Z uvedeného je zrejmé, že
autorka dotazu nesprávne
pochopila zvolenú koncepciu,
ktorej cieľom je zjednodušenie procesu uzatvárania predmetných zmlúv. V žiadnom
prípade nejde o ňou prezentované schvaľovanie zmluvy
bez účasti vlastníkov, resp.
nahradenie ich prejavov vôle
vôľou konkrétneho zástupcu
vlastníkov v bytovom dome,
keď družstvo si je v plnom
rozsahu vedomé, aké je postavenie zvoleného zástupcu
vlastníkov v zmysle ustanovenia § 8a ods. 5 zákona a rovnako si je vedomé, že o zmluve
o výkone správy sú oprávnení
rozhodnúť len vlastníci, a to
tak, ako o tom hovorí § 14
v spojitosti s § 8a zákona.
Súčasne zdôrazňujeme, že
možnosť zvoliť si právoplatným uznesením vlastníka,
OZ Združenie domových
samospráv sa dištancuje
od akýchkoľvek aktivít Marcela Slávika a upozorňuje
obyvateľov Petržalky, resp.
Spoločenstvá
vlastníkov
bytov, že nemá vedomosť
o prijímaní členov, pretože
proces prijímania členov je
upravený v Stanovách OZ
a pán Slávik nie je oprávnený
na takýto úkon. ZDS nesplnomocnilo Marcela Slávika
na žiadne úkony spojené
s vyberaním poplatkov za zastupovanie vo veci Petržalka
City. Upozorňujeme občanov, že Marcel Slávik nie je
oprávnený konať v mene OZ
ZDS a týmto svojím konaním, podľa môjho názoru,
uvádza oslovených občanov
ktorý bude poverený podpisom zmluvy vyššie uvedeným
spôsobom, je len možnosťou,
ktorú vlastníci v konkrétnom
bytovom dome môžu alebo
nemusia akceptovať, rešpektujúc tak v plnom rozsahu povahu zmluvy o výkone správy
ako dvojstranného právneho
úkonu.
Ing. Vladimír Kesegh,
predseda Predstavenstva
Bytového družstva
Petržalka
Pozn. redakcie.: Akokoľvek
dobre myslené administratívne zjednodušenie nemôže
ísť nad rámec, v danom prípade, zákona č.182/1993 Z. z.
v platnom znení. Nahradenie
podpisov vlastníkov bytov a/
alebo nebytových priestorov
podpisom zástupcu, ktorého
(aj keď bona fide právoplatne)
delegovali na schôdzi vlastníci, alebo navrhol správca,
nie je v súlade s príslušnými
ustanoveniami citovaného
zákona.
Podpis zástupcu vlastníkov
na zmluve o výkone správy,
schválenej na schôdzi vlastníkov, by bol právoplatný
na zmluvách o výkone správy
len v prípade udelenia písomnej plnej moci jednotlivými
fyzickými osobami s úradne
overeným podpisom splnomocniteľa.
JUDr. Jaroslav Gründler
do omylu. Konanie pána
Slávika je v jeho vlastnom
mene a na jeho vlastný
účet, a preto dôrazne upozorňujem občanov, aby
zvážili svoje rozhodnutie
prispievať akoukoľvek sumou pánovi Slávikovi, pretože ako som už uviedla,
nie je oprávnený na takéto
konanie v mene OZ Združenie domových samospráv. Konanie pána Slávika považujem za neetické,
pretože zavádza občanov,
keď vyberá neoprávnene
peniaze v mene OZ ZDS.
Mgr. Ivana Antošová,
predsedníčka OZ Združenia
domových samospráv
e-mail: samospravydomov@
zoznam.sk
Prečo nemáme
koľajovú dopravu?
V poslednom čísle Petržalských novín ma zaujal článok poslanca Olivera Kríža,
v ktorom porovnáva čas výstavby železnice v rôznych
lokalitách sveta - Transsibírsku magistrálu, Pacifickú
železnicu a koľajový dopravný systém v Petržalke.
Je to zaujímavé porovnanie,
a keď sa na to pozrieme s odstupom, môžeme vidieť aj to,
o čo v konkrétnych častiach
sveta išlo.
V prvých dvoch prípadoch
išlo najmä o zblíženie, skrátenie a urýchlenie spojenia
dvoch od seba značne vzdialených častí krajiny a ľudí
v ňom žijúcich. V treťom
prípade, vytvoriť čo najväčší štátny aparát, ktorý bude
viac-menej vytvárať zdanie
nenahraditeľnosti a v konečnom dôsledku čo najdlhšieho
dokazovania, ako sa to nedá
teraz zrealizovať.
Keď som sa v roku 1980
nasťahovala aj s rodinou zo
Starého Mesta do Petržalky,
hneď som videla, ako by sa
dala doprava do ostatných
častí mesta zefektívniť. A to
som iba ženská a zároveň
technický antitalent. Veď to tu
bolo ako na dlani - iba ten, kto
to nechcel vidieť, tak to nevidel. Veď tu bola koľajová trať
vedená z Rakúska, cez časť
Petržalky, Starý most, Dostojevského - dokonca aj s mini
staničkou na Mlynských nivách, ktorá pokračovala ďalej
do ostatných častí Bratislavy.
Bolo treba iba dobudovať
koľajnice v Petržalke, opraviť
existujúcú koľajovú trať, zmodernizovať existujúce staničky v Bratislave, nakúpiť vlakové súpravy, resp. električky
a problém by bol už pred 30
rokmi vyriešený.
Dôvody tohto správania
kompetentných - či už v dobe
totalitnej alebo demokratickej
- nechám na fantázii všetkých
obyvateľov Petržalky. Myslím,
že vzhľadom na to, že je tu
najvzdelanejšia, najproduktívnejšia a najtolerantnejšia časť
Bratislavy to bližšie rozoberať
netreba.
Eva, obyvateľka Petržalky
16 • 26. 8. 2011
INZERCIA/SPOLOČNOSŤ
Slovenské dni na zámku Orth
Tanečné štúdio EtnoDance otvára nové kurzy,
začíname 12. 9. 2011
Prihlasovať na kurzy sa môžete už teraz!
Ponúkame:
• Brušný tanec
• Brušný tanec pre dámy
• Belly dance for fitness (dynamic)
• Brušný tanec pre tehotné
• Bollywood
• Flamenco
• Gypsy dance
• Pilates
• Tribal
Nový rozvrh nájdete na www.etnodance.sk,
Kontakt:
Haanova 10, Bratislava 5, tel.: 0911 200 079
[email protected]
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
FARBY LAKY
MALIARSKE POTREBY
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
V tesnom susedstve s Bratislavou
sa rozprestiera jedinečný rakúsky Národný
park Dunajské luhy (Donau – Auen).
S
lovenským
návštevníkom ponúka možnosť
nahliadnuť do života vzácnych lužných lesov. V tomto
roku dokonca oveľa viac ako
za bežných okolností. Vďaka
chýbajúcim jarným záplavám
je totiž v lesoch minimálne
množstvo komárov, ktoré
dokážu pobyt v lužných lesoch znepríjemniť, nezriedka
aj znemožniť.
Centrum parku, nachádzajúce sa v zámku Orth
v obci Orth an der Donau,
pripravilo pre slovenských
návštevníkov mimoriadnu
ponuku v podobe tzv. „slovenských dní“. Začali sa už
v apríli a nesú sa v znamení
narastajúceho záujmu slovenskej verejnosti. Najbližšie
sa uskutočnia 29. augusta,
1. septembra a 15. septembra 2011. Iba v týchto dňoch
budú k dispozícii slovenskí
sprievodcovia. Počas hodinovej prehliadky zámku vás
prevedú netradičnými expozíciami, ako je barokové divadlo, v ktorom škriatok Faun
vysvetľuje vznik lužného lesa,
alebo sa môžete prejsť po obrovskej leteckej snímke Dunaja. V poslednej časti našej
výstavy vás prostredníctvom
krátkej prezentácie oboznámime aj s inými možnostami, ako stráviť deň v národnom parku. Jednou z nich je
PETRŽALSKÉ NOVINY
napríklad výlet na člnoch
po dunajských ramenách.
Prehliadky zámku Orth
v slovenskom jazyku sa začínajú o 10.15 h, pokračujú v hodinových intervaloch o 11.15,
13.15, 14.15, 15.15 a 16.15
hodine. Miestom stretnutia je
vstupná hala zámku Orth.
K zámku patrí aj atraktívny
zámocký ostrov, ktorého poslaním je návštevníkom predstaviť vzácne druhy živočíchov. Obyvateľov dunajských
luhov a ich životné prostredie
približujú takmer dve desiatky
stanovíšť so zaujímavosťami
ako vzácne korytnačky močiarne, sysle pasienkové, rôzne
druhy plazov a obojživelníkov
či obľúbený podvodný svet,
v ktorom možno obdivovať
typické dunajské druhy rýb
a mäkkýšov.
Počas slovenských dní je
vstupné o 20 % nižšie v porovnaní so stálymi cenami. Deti
a mládež od 6 do 19 rokov,
študenti: 4,40 eura, dospelí:
8 eur,rodinnávstupenka(2dospelí, 2 deti): 16 eur
Viac informácii aj v slovenskom jazyku nájdete na stránke: www.donauauen.at
(upr)
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
Inzercia v PN
tel.: 6383 8640
www.petrzalskenoviny.sk
Regeneračno-rekondičné centrum
PROR E H A B
Mickiewiczova 13, Bratislava, tel.: 0905 866334
Redukčný kurz pre začiatočníkov
2x 2 hodiny do týždňa pondelok-streda
• prvá hodina Pilates • druhá hodina Aqua aerobik
Začíname 12. 9. 2011 o17,30 hod.
Končíme 07.12. 2011
cena
kurzu len
200 €
PETRŽALSKÉ NOVINY
Symbol dobrovoľníctva
vial aj v Petržalke
Záhrada zariadenia Brána do života
opeknela vďaka nezištnej práci mladých ľudí.
D
obrovoľníkom zo Slovenska, Talianska, Španielska, Kórey, Bieloruska,
Ukrajiny a Srbska stačilo
na revitalizáciu areálu jedno augustové popoludnie.
Pomohli aj zamestnanci petržalského miestneho úradu
a miestny podnik Verejnoprospešných služieb.
Kosiť trávnik, trhať burinu, strihať kríky a konáre,
povinnosti, ktorým sa žiaden záhradkár počas leta
nevyhne. Pre zamestnancov
Brány do života, prevádzkujúcej detský domov, Dom
na polceste pre mladých
v kríze a zariadenie pre obete domáceho násilia je každá
pomoc vítaná. Nad ponukou
OZ INEX Slovensko, ktoré
organizuje
medzinárodné
dobrovoľnícke tábory preto
nezaváhali.
Rok 2011 sa stal Európskym rokom dobrovoľníctva.
Medzinárodná dobrovoľnícka sieť Alliance of European
Voluntary Service Organisations rozbehla pri tejto
príležitosti kampaň Allience
flag tour. Symbolom aktívneho občianstva sa stala vlajka,
ktorá od marca putuje po
26 krajinách sveta. Štartovala
v Arménsku a prvý augustový týždeň sa vďaka OZ INEX
dostala aj do našich končín.
Okrem Petržalky zaviala
26. 8. 2011 • 17
ŽIVOT PETRŽALKY
aj na hradoch Hanigovce,
Brekov, Sklabiňa, Kamenica
a vo vtáčej rezervácii Senné.
„Aliancia, ktorej sme členom,
chce touto formou viac prebudiť dobrovoľníctvo. Chceli
sme dodať pridanú hodnotu,
nielen tým, že sa snažíme zapojiť dobrovoľníkov, ktorí prichádzajú na Slovensko, ale aj
domácich obyvateľov. Situácia sa zlepšuje z roka na rok,
no povedomie o dobrovoľníctve stále chýba. Aj keď to ide
pomaly, vidíme nárast záujmu,“ vysvetľuje Mária Ďurjanová zo združenia. Svoju
činnosť v poslednom období
zamerali viac na Petržalku,
preto oslovili miestny úrad,
ktorý odporučil pomôcť práve Bráne do života.
„Sme nezisková organizácia, ktorá má tri zariadenia,
ich prevádzka je finančne
veľmi náročná. Príspevky
od štátu sú minimálne, ostatné si musíme zabezpečovať
prostredníctvom
grantov
a projektov, no často sú veci,
ktoré nemáme personálne zabezpečené,“ vysvetľuje
riaditeľka krízového centra
a detského domova Mgr. Gabriela Cabanová. Podľa jej skúseností je záujem o dobrovoľníctvo veľký, od slov k činom
je však stále ďaleko: „Veľa ľudí
nás kontaktuje cez internet, no len malá časť z toho
trvá už niekoľko rokov, je pre
nás táto spolupráca veľmi
dôležitá a cenná.“
Na akcii Allience flag tour
sme v pracovnom nasadení
stretli aj zástupcu starostu
Martina Miškova. „Myslím, že
sme vykonali veľký kus práce
a čo je dôležitejšie, pomohli
sme matkám s deťmi, ku
ktorým život nebol vždy najspravodlivejší,“ komentoval
spokojnosť s priebehom nevšednej brigády. „Dovoľte mi,
ešte raz poďakovať všetkým
zúčastneným. Myslím si, že
aj táto akcia potvrdila, že je
potrebné organizovať verejnoprospešné aktivity. Jednoducho všetci žijeme v Petržalke, a tak by sme sa mali o ňu
spoločne aj starať a udržia-
Nový chodník
Tento týždeň sa začala výstavba chodníka na Ševčenkovej ulici v úseku od Daňového úradu Bratislava 5
po Belinského ulicu.
Časť novej miestnej komunikácie povedie paralelne
s vozovkou a časť pomedzi
stromy - v mieste, ktoré si
v predošlom období vychodili sami obyvatelia.
Nová miestna komunikácia s celkovou plochou
cca 150 štvorcových metrov
bude zo zámkovej dlažby
a vyžiada si približne 19 200
eur. Chodník bude mať bezbariérové úpravy pre nevidiacich.
(mgl)
Petržalskí seniori
triumfovali
sa zrealizuje. Tých, ktorí sa
tejto činnosti venujú dlhodobo, je málo. Máme však
aj dobrovoľníkov, ktorí nám
pomáhajú od nášho vzniku,
napríklad keď robíme akcie
a potrebujeme jedlo, nápoje či priamo fyzickú pomoc.
Vieme, že sa na nich môžeme
obrátiť a práve preto, že to
PETRŽALSKÉ NOVINY
vať si ju. Práve preto budeme
určite organizovať už štandardné akcie, ako je čistenie
Chorvátskeho ramena alebo
lesoparku Draždiak, ale určite pribudnú aj ďalšie nové
miesta, ktoré by bolo potrebné poupratovať.“
Text a foto:
Lucia Drevická
Desať športovcov - seniorov reprezentovalo Petržalku na Športových hrách
seniorov v rámci 2. ročníka
Krajského turistického zrazu v Malackách.
V typicky ženskej disciplíne, akou je hod valčekom,
dosiahla najvyššiu métu
Hálka Hotová a jej patrilo
prvenstvo aj v hode kriketovou loptičkou.
V stolnom tenise v kategórii do 65 rokov zvíťazila
Dagmar Starabová, v kategórii nad 65 rokov na
2. mieste skončila Bohunka
Pittnerová a tretiu priečku
obsadila Hálka Hotová.
V streľbe zo vzduchovky
v kategórii nad 65 rokov si
prvú cenu vystrieľala Bohunka Pittnerová a tretiu
opäť Hálka Hotová. Darilo
sa však aj mužom. Po prvé
miesto v streľbe zo vzduchovky si do Malaciek prišiel Juraj Barlog a bronzová
priečka patrí Milanovi Štefanimu.
Na 14. Celoslovenských
športových hrách v Nitre
budú našu mestskú časť
reprezentovať Hálka Hotová a Juraj Barlog. Už teraz
im držíme palce.
(upr)
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Rovniankova 4
851 02 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 6383 8640 / kl. 14. TELEFÓNY: grafici - 6383 8640 / kl. 15, oddelenie marketingu a príjem inzercie - 6383 8640 / kl. 13, 17, redaktori: 6383 8640 / kl. 18,
oddelenie neperiodickej tlače a tlačovín - 6383 8640 / kl. 14,15. TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje
M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
26. 8. 2011 • ročník 17 • číslo 16 - 17
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 26. 8. 2011
Kinonovinky
Tragédia Lidíc
z inej strany
Mnohýmmladým
ľuďom 2. svetová
vojna pripadá byť
možno až vesmírne vzdialená.
No keďže je významnou súčasťou našich skutočných dejín,
nemali by sme ju nechať bez
pozornosti ani dnes. Českým
filmárom sa podarilo pripomenúť tragédiu 600-ročnej obce
Lidice, ktorú fašisti v júni 1942
zrovnali so zemou. Popravili 192
mužov, 58 žien zomrelo v koncentračných táboroch a 88 detí
bolo poslaných do plynu. Také
sú holé fakty, ale čo všetko (ne)
bolo za tým, to sa dozvieme
z pôsobivej drámy Lidice.
Režisér Petr Nikolaev (Báječná léta pod psa, Kousek nebe,
Jménem krále) spolupracoval
so scenáristom Zdeňkom Mahlerom (jeho scenár Nokturno
získal v roku 2007 Českého leva),
ktorý k téme pristúpil z iného
pohľadu, ako to väčšinou pri
vojnových témach býva(lo).
Jemne rozohral príbehy niekoľkých ľudí, ktorých vzťahy neboli
jednoduché, ale napokon tragicky ovplyvnili chod dejín.
Vo filme, ktorý vás akiste
upúta po všetkých stránkach,
účinkujú českí a slovenskí herci
zvučných mien – Karel Roden,
Zuzana Fialová, Roman Luknár,
Marek Adamczyk, Zuzana Bydžovská, Ondřej Novák, Veronika
Kubařová, Sabina Remundová,
Jan Budař a ďalší. Za kamerou
stál Antonio Riestra, o hudbu
sa postarali Michal Hruza a James Harries (britský pesničkár,
ktorý žije v Prahe), o strih Adam
Dvořák. Film Lidice (trvá 126 minút), ktorý odporúčame vidieť,
finančne podporili české inštitúcie a mestá, ale aj slovenský Audiovizuálny fond. Pre zaujímavosť - celkový jeho rozpočet bol
2 856 198 eur, z toho slovenský
podiel bol 571 428 eur. Premiéru
u nás mal začiatkom augusta,
na jeseň tohto roka sa pripravuje už jeho DVD verzia. Možno by
bolo vhodné a užitočné, keby sa
film Lidice ako študijný materiál
dostal priamo do škôl.
Simon Snežienka
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
O zúrivom Robinsonovi hneď dve diela
Malý zúrivý Robinson – to je názov básnického debutu Jozefa Urbana (29. 11. 1964
Košice – 28. 4. 1999 Zvolen), za ktorú v roku 1985 získal vtedy najprestížnejšiu literárnu Cenu Ivana Kraska.
T
aké „ucho“ sa raketovo
dostalo medzi bardov,
ktorí však – a našťastie uznali jeho mimoriadny
talent.
Tohto roku sa mladému
„zúrivému“ bohémovi, básnikovi, textárovi i novinárovi, ktorý žil naplno-naplno (niektorí dlhovekí nikdy
toľko neprežijú a nevytvoria
ako on) až nadoraz, dostalo
zároveň dvoch nezávislých,
no rovnako úprimných
„ocenení“. Vyšla o ňom obsahovo pestrá knižka vo
vydavateľstve Public promotion, s. r. o., a do kín sa
dostal o jeho osude a diele
svieži dokumentárny film
mladej scenáristky, režisérky
a poetky Tiny Diosi z dielne
produkčnej spoločnosti Furia Film, s. r. o.
Knihu s názvom Zúrivo,
nežne, svoj... – Jozef Urban
zostavil a autorsky doplnil
Maroš M. Bančej. Jej súčasťou je tiež CD s názvom
Takže tak... Ide o nahrávku
piesní s jeho textami v podaní Marcela Palondera,
Beáty Dubasovej, Barbary
Haščákovej, Kataríny Hasprovej, Money Factor, Janka
Lehotského a iných z kon-
certu, ktorý jeho priatelia
a obdivovatelia usporiadali
po jeho tragickej autonehode. V knižke sú ukážky Jožkovej básnickej, textárskej
i esejistickej tvorby a mnohí
literáti a muzikanti naňho
spomínajú buď v prvej osobe, alebo formou rozhovoru.
Rovnako ako dokumentárne
road-movie s názvom Malý
zúrivý Robinson vystihuje
búrliváka, ktorý takmer stále stál na hrane, no pritom
sa usmieval na celý svet.
Paradoxom je, že slávy,
ktorú mu ako textárovi priniesol pesničkový hit Voda,
čo ma drží nad vodou, známeho v podaní speváka Joža
Ráža (hudbu zložil Vašo
Patejdl) z filmu Fontána pre
Zuzanu 3, sa nedočkal. Vo
filmovom spracovaní jeho
osudu sa tiež vyjadrujú jeho
kamaráti, brat, obidve man-
želky aj obidve dcéry (všetky
štyri dobre vychádzajú), ale
napr. tiež Ľubomír Feldek,
ktorý charakterizuje jeho
literárnu tvorbu (vyšlo mu
5 básnických zbierok a jedna rozprávková knižka, no
napísal aj libreto k muzikálu
Kráľ Dávid a iné veci). Oba
umelecké počiny – knižka
a film, ktoré nám charizmatického Jožka vracajú na scénu, sú pútavými mozaikami pre dušu i oko, ale tiež
dokumentmi, doteraz chýbajúcimi. Je fajn, že sme tým
nenechali zaprášiť osobnosť, ktorá rozvírila kultúrny a spoločenský život
na Slovensku. Síce zásahom
časovo krátkym, no o to intenzívnejším, hodnotnejším
a inšpiratívnejším.
Amália Arabidopsisová
Reprofoto:
Alan Alchemilla
Presýpacie hodiny
Niekto ráta – niekto tára
Tak si tu v Petržalke žijeme. Sčítane. Aspoň dúfam,
že sa to podarilo – keď už za také veľké peniaze!
O konkrétnych sumách a počtoch síce ešte nevieme (v čase našej uzávierky), ale nápadov sa vyskytlo
viac ako dosť. Čujte, čujte – a neprebehlo to len cez
našu petržalskú partiu, išlo to mejlami krížom-krážom cez celú republiku.
Napríklad návod na sčítanie ľudu: 1. Ráno sa vyberte do Billy,
2. V oddelení ovocie a zelenina si vytlačte kódy, trebárs banán (ja
som si dal paradajku), 3. Ten kód nalepte na sčítací hárok, 4. Hárok
odovzdajte sčítaciemu komisárovi. Tento postup zabezpečí vašu
anonymitu a istotne aj požiadavku na neduplicitu. Možnože sa
budú v Štatistickom úrade čudovať, koľko paradajok a banánov
žije na Slovensku, ale aj my sa čudujeme, koľko a aké tekvice riadia tento štát. (Musím dodať: zeleninu a ovocie neviňte, paradoxne práve ony nám najviac pomáhajú...)
Náš „rýchlochlapec“ (vždy s fórmi štartuje prvý, už to za tie
roky musíte vedieť aj vy) Miško Hrdopýško prišiel „friško“ s niečím
iným: „Už teraz sa to môže,“ dal si čas na úvod a po krátkej pauze
pokračoval: ,,mali sme si všetci uviesť rómsku národnosť...“ Kukali
sme ako puci, kam mieri, toto bola vždy horúca téma. Nikto mu
však na prvý šup neporozumel. „Keby totiž Rómovia boli vo väčšine, mohli by sme využívať výhody národnostných menšín!“ Hľa,
aká vynaliezavosť!
„Ja by som však nemala takú drzosť!“ vyskočila Vierka, bledá
ako stierka. Minule v osemdesiatke, ktorá išla z Kopčian, jedna
taká chcela aj svojmu bojovému psovi dať dole náhubok, keď
jej neidentifikovateľného kamaráta (syna, otca?) chytili revízori.
Vykrikovala, že oni sú Cigáni, Romáci, oni nemajú peniaze, a my
ostatní ((autobus bol plný) máme na nich robiť! Vierka je tintítko,
ani nepípla, ale ani nikto iný. Vlastne jeden „vymakaný“, svalovec,
sa ozval, aby nehulákala - toho čierna baba ihneď krikom nazvala
rasistom! A bolo ticho...
Jarčin Karči chcel uvoľniť atmosféru, ktorej nijako ticho nepasuje, a poskytol univerzálnejšiu tému. Keď sa pýtali duchovného
dalajlámu, čo na ľudstve najviac prekvapuje, odpovedal: „Ľudia.“
Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom obetujú
peniaze, aby znovu získali zdravie; potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prítomnosti, ani v budúcnosti. A žijú tak,
akoby nikdy nemali
zomrieť, a potom
zomrú bez toho,
aby predtým žili.
Ja vám želám, aby
sa vám nič také nestalo. A moja ilustrátorka Natália vám
k tomu posiela to
najzdravšie srdiečko. Je tam dostatok
ovocia a zeleniny?
So zárukou, že to
nie je zo „šialenej“
úrody.
Vaša Dáša
Kresba: Natália
Murat-Oravcová
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
Nové knihy v knižnici – júl 2011
Knihy pre deti a mládež:
Gwyneth Reesová: Čarovné princeznine šaty
– vydajte sa na okúzľujúcu
cestu do krajiny fantázie, víl
a princezien.
P. C. Castová: Vyhorená pokračovanie fantasy príbehu
a pripravte sa na knihu plnú
záhad, napätia a romantiky.
Anna Wilsonová: Ako si
vychovať psíka – úsmevné
rozprávanie Dominiky o jej
šteniatku Medulienke a samozrejme aj užitočné rady na výchovu psíka.
Ako funguje svet: knižka,
ktorá vám prináša odpovede
na rôzne otázky týkajúce sa
sveta, skryté tajomstvá a záhady vedeckých objavov.
nič nezaskočí. Až kým nezistí, že je tehotná...
Lisa Kleypasová: Sladký
šepot - pôsobivý a vzrušujúci román v ktorom nechýba
magická, a nebezpečná príťažlivosť dvoch mladých ľudí.
Naplnia túžby svojich sŕdc,
alebo ich rozdelí hlboký žiaľ?
Carlo A. Martigli: 999 posledný strážca – kniha vás
pozýva na výpravu časom,
priestorom a tajomstvami
ľudského poznania, rozličnými epochami a živo vykreslený Rím ovládaný pápežom
Inocentom Vlll.
26. 8. 2011 • 19
machtu, zverbovanie a napokon ruské zajatie. Dlhoročná
odysea v neuveriteľnom príbehu.
Stephen Hawking: Veľ ký
plán – kniha pútavo nastoľuje otázky našej existencie
a miesta človeka vo vesmíre.
Ján Feranec: Slovensko
očami satelitov – spoznajte
našu planétu prostredníctvom satelitov a satelitných
technológií.
Odborná a populárno-náučná literatúra:
Beletria pre dospelých:
Ján Papuga: V krajine havranov - príbeh sa začína
v úplne obyčajnom meste,
neobyčajným snom chlapca Daliho, ktorý sa dozvedá
o svojom zvláštnom pôvode
a poslaní.
Dominik Dán: Žiješ iba
dvakrát - najnovší román autora, ktorý sa brutalitou a nechutnosťou vryl do pamäti
každému policajtovi.
Marta Fartelová: Na koniec dúhy – príbeh Evy rozvážnej a zrelej ženy, ktorá
je strážkyňou ohňa v rodinnom kozube. Stojí rovnými
nohami na zemi a je presvedčená, že v živote ju už
Sevcenkova_inz_210x130_Petrzalske_noviny.indd 1
Lars Kepler: Zmluva podľa
Paganiniho – vzrušujúci kriminálny román, ktorý ponúka
nevšedný zážitok.
S. J. Parrisová: Kacír – historický triler z obdobia 1583.
Anglicko sa zmieta strachom
a podozrievavosťou, zároveň
je však bezpečným úkrytom
pre mnícha na úteku pred inkvizíciou.
Pema Chödrönová: Odvaha
skočiť – analýza ako sa zbaviť
deštruktívnych modelov správania a zažiť nový pocit slobody a šťastia a ako nás určité
návyky našej mysle niekedy
„ulovia na háčik“ .
Günter Lucks: Bol som posledný Hitlerov vojak - poslednú bojovú silu nacistov
tvorili ku koncu vojny aj
deti. Autor knihy bol jedným
z nich. Základný výcvik wehr-
Ďalšie nové knihy nájdete
na našich pobočkách.
18.8.11 15:42
vo
ní
20 • 26. 8. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
V KC Dunaj
číta Generácia
Petržalka to s knižkami roztočila
Pri petržalskej pobočke miestnej knižnice Vavilovova pôsobí literárny klub Generácia.
Raz za dva týždne sa v ňom
stretávajú ľudia rôzneho veku
a profesií, aby spoločne hodnotili svoju literárnu tvorbu.
Počas štrnásťročnej existencie klubu sa mnohí z členov
dostali na pulty kníhkupectiev. Stretnúť sa s nimi môžete na autorskom čítaní Litera
nota, ktoré sa uskutoční 27.8.
o 17. h v Kultúrnom centre
Dunaj (Nedbalova 3).
„Hneď na začiatku školského roka som prišiel do klubu Generácia po prvýkrát
a chodím pravidelne už
siedmy rok,“ hovorí o svojich
začiatkoch súčasný predseda
klubu Richard Miške. „Získal
som prvé - kritické - názory
na moje pokusy o básne, čo
mi určite pomohlo v zlepšovaní sa. Dnes mi klub poskytuje nielen reflexiu mojich
textov, ale aj možnosti sebarealizácie, napríklad publikovanie v zborníkoch klubu
či organizovanie autorských
čítaní. Zároveň som tu našiel
aj veľmi dobrých priateľov,
s ktorými sa stretávam aj
mimo termínov klubu.“
V súčasnosti klub navštevujú prevažne mladí ľudia
do 40 rokov, otvorení sú
však všetkým generáciám.
„Na stretnutiach si čítame
svoju tvorbu, vzájomne sa
k nej vyjadrujeme, ale riešime
aj organizačné záležitosti, a to
všetko v uvoľnenej atmosfére.
Chodí na ne do desať ľudí, ale
máme aj ‚virtuálnych’ členov,
ktorí nežijú v Bratislave, no napriek tomu vystupujú na našich podujatiach alebo publikujú v zborníkoch klubu.“ LK
Genrácia vydáva antológie
tvorby členov, ktoré sa dajú
zakúpiť knižnici na Vavilovovej 24 alebo priamo na podujatiach, ktoré organizujú.
Na autorskom čítaní Litera
nota vystúpi Roman Beňo,
Radana Puffler, Mária Mikitová
Janošková, Svetlana Žuchová,
Ladislav Hanniker, Ján Litvák
a Erik Ondrejička. O hudbu sa
postará Shady. Vstup je voľný.
Viac info: www.generacia.sk
(ld)
Počas leta si knihy opäť hľadali čitateľov. Vďaka štvrtému ročníku
obľúbenej petržalskej hry dostalo druhú šancu 1 200 titulov.
S
tánok miestnej knižnice
Petržalka ste mohli nájsť
pred budovou Technopolu
každú druhú prázdninovú
stredu. Životopisy, detektívky,
poézia, literatúra faktu aj vedecká fantastika, z kníh ktoré boli z knižničného fondu
vyradené pre multiplicitu, ste
si tú svoju mohli vziať zadarmo, bez registrácie či čitateľského preukazu. Po prečítaní
poslednej kapitoly by ste ju
mali posunúť priateľom alebo
zanechať na verejnom mieste, v ordinácii či v autobuse.
Každá knižka je označená
nálepkou, ak ostane u vás aj
v septembri, môžete ju odniesť na ktorúkoľvek pobočku
MK Petržalka.
„Ľudia si túto akciu veľmi
obľúbili a niektorí sa sem opätovne vracajú. Najvyhľadávanejšie sú romantické romány
a detektívky. Čitatelia si vzali
takmer polovičku z kníh, ktoré sme ponúkali. Plánujeme
vytriediť to, o čo nebol záujem, aby sme o rok mohli prísť
s novou ponukou,“ hovorí Jana
Homolová, pracovníčka MK
Petržalka. V posledný deň kolotoča sa objavila aj kuriozita,
audiokazety československých
skupín z 80. rokov. Aj napriek
tomu, že žijeme v čase digitálnych technológií, kazety si nových majiteľov našli okamžite.
Ako vnímajú petržalský
kolotoč čitatelia a s akými
„úlovkami“ odchádzajú, sme
si zisťovali priamo na mieste:
Daniela F.: Dnes som si vybrala rôzne zaujímavé knihy, jedna
z nich je na zlepšenie angličtiny. Objavila som to náhodou,
išla som na Draždiak a stánok
som videla z autobusu, hneď
som sa zastavila. Myslím, že je
to veľmi dobrý nápad, to že si
ľudia môžu vziať knihy a darovať ich iným. V dnešnom svete
ľudia veľmi málo čítajú, viac sa
venujú internetu, je to skvelý
nápad. Je to aj pre ľudí, ktorí si
nemôžu dovoliť knižku. Človek môže čas v MHD efektívne využiť, nielen pozeraním
z okna, ale aj prečítaním dobrej poučnej knihy.
Monika K.: Vybrala som knihu pre mamu, Ťažkosti s učením žiakov a umenie jednať
s ľuďmi. Mamina je učiteľka.
Myslím, že je o celkom dobrá
akcia. Som tu už druhý raz,
a to ani nie som z Bratislavy.
Cez rok veľmi nečítam, leto je
však obdobie, keď si svoj čas
na knihu nájdem.
Rudolf F.: Je to výborné podujatie, už to pozorujem niekoľko rokov. Myslím, že to má
zmysel, že to občanom aj niečo dá. Momentálne som si tu
našiel knihy o prírode.
Helena P.: Vyberala som
rozprávky pre vnuka. V kníhkupectve zaplatíte za novú
aj 20 eur. To nie je malý peniaz. Mám vo zvyku chodiť
do knižnice, ale pre dieťa je
lepšie mať knižku doma a čítať si z nej opakovane. Nie
som z Petržalky, no myslím,
že je to veľmi príjemná akcia,
ktorou by sa mohli inšpirovať
aj ostatné mestské časti.
Aj tento rok ste mohli
kúsok z petržalskej knižnice stretnúť na T-Com pláži.
Z police s knižkami si môžete až do konca sezóny vybrať
romantiku, dobrodružstvá,
ale aj staršie vydania časopisu
TIMES.
Autor a foto:
Lucia Drevická
DFS Lúčka reprezentoval v Poľsku
V
júli sa uskutočnil v poľskom Lubline XXVI.
ročník medzinárodného folklórneho festivalu, pod gesciou
Tanečnej školy Wandy Kaniorowej. Slovensko reprezentoval Detský folklórny súbor
Lúčka, ktorého zriaďovateľom
sú Kultúrne zariadenia Petržalky a spoluzriaďovateľom ZŠ
Budatínska.
Súbor Lúčka sprevádzala ľudová hudba pod vedením Alexandry Zeleňanskej.
Medzinárodné publikum sa
zoznámilo s ľudovými piesňami a tancami Liptova. Okrem
lublinského amfiteátra, v ktorom sa festival konal, mladí Pe-
tržalčania vystúpili aj v kúpeľnom mestečku Nałęczów
a strávili jeden deň v tanečnej
škole manželov Kaniorowcov,
kde sa naučili krakoviak. Spoločnou prezentáciou tohto
tradičného poľského ľudového
tanca s vybranými deťmi zo
všetkých zúčastnených súborov dali bodku za týždňovým
festivalom.
„Medzinárodný folklórny
festival v Lubline bol veľmi
dobre zorganizovaný, mal vysokú úroveň a plnú podporu
najvyšších predstaviteľov mesta. Všetky vystúpenia boli ako
pestrá kytica, ktorú uvili deti
zúčastnených krajín a svojím
kvetom predstavili kultúrne
posolstvo svojej krajiny – svojho národa. Deti zo súboru
Lúčka opäť prežili niekoľko zaujímavých dní, počas ktorých
spoznávali Poľsko, jeho tradície aj súčasnosť. Opäť vznikol
priestor na nadväzovanie no-
vých priateľstiev, ale aj prehlbovanie vzťahov v súbore.
Festivale bude dlho v deťoch
rezonovať,“ zhodnotil vedúci
súboru Pavol Kollárik, ktorý
ich na festival sprevádzal.
Autor: LD
foto: DFS Lúčka
PETRŽALSKÉ NOVINY
26. 8. 2011 • 21
BEZPEČNOSŤ
nič nedobré ani nič nové
pod slnkom, keby sa jej dve
záľuby nedostali do konfliktu. Hra na počestnú žienku
nabrala iný smer po zistení,
Slečna Eva (23) vedela, čo je život. Taký bez-že pán Jakub (47) z Bratislastarostný, v ktorom jedinou métou je
vy má doma uloženú väčšiu
sumu peňazí a šperkovnicu
čo najmenej dávať a čo najviac získavať.
so zlatými skvostmi po nea dve decénia, ktoré pánov, ochotných sponzo- bohej žene. Ku cti nádejnej
prežila v rodnom kraji rovať jej životný štýl. Azda manželky slúži, že sa tak stakdesi na východe Slovenska, by ju dodnes nič za pridanú lo až po vyše polroku od odspoznala, ako vyzerá detský záľubu nepostihlo, keďže halenia tejto skutočnosti. Je
domov, neskôr nechýbalo nekalý spôsob života pod potrebné priznať aj fakt, že
sklamanie zo zoznámenia hlavičkou príživníctva so vdovca Jakuba obrala o imasa s policajnými vyšetro- zašifrovanou prostitúciou, nie po starostlivej úvahe, či
vateľmi, ba ani súdna sieň sme ako neblahý pozosta- sa tak má stať v noci počas
s následným obmedzením tok socializmu z paragrafov spánku alebo pri jeho dlhoslobody jej podnikateľskej vygumovali. Nakoľko trest- trvajúcom sprchovaní. Bola
činnosti. Odmalička ju totiž ný postih za individuálne charakter.
držala záľuba siahať na všet- prevádzkovanie sexuálnych
Keď sa po takmer troch
ko, čo jej nepatrilo.
služieb za peniaze či inú od- rokoch opäť dostala pred
Keď povyrástla a dostala platu u nás neexistuje, moh- vyšetrovateľa, tvrdila, že je
sa do rokov pubertálnych, la byť slečna Eva spokojná. zlatokopka, ktorá o šperky
zistila, že časť obyvateľstva Mohla, keby sa nerozhodla zakopla so šťastím. A navynosiaca nohavice prejavuje zvalorizovať svoj sexappeal še jej aj tak mali patriť, preo ňu zvýšený záujem. A tak, a zbaliť, ako sa neskôr vy- tože si ich odrobila. O aké
hoci priveľmi neprekročila jadrila, bohatšieho koreňa poskytované služby išlo,
vek, v ktorom sa spravidla za účelom užiť si na jeho taktne pomlčala. V danej
odchádza zo základných konto a azda sa dostať aj pod veci nebol zhovorčivejší ani
škôl, spoznávala milých čepiec. Na tom by nebolo pán Jakub.
Krimipríbeh
Zlatokopka z ulice
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare,
alebo na telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail
[email protected]
Pavol
Nehanský,
(52)
z Bratislavy
Popis osoby: je 170 cm vysoký, strednej postavy, svetlohnedé vlasy s plešinou
a modré oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava II príkaz na zatknutie pre prečin
zanedbania povinnej výživy
a Okresný súd Bratislava IV
príkaz na zatknutie pre zločin podvodu.
Miloš
Dzurko,
(19)
z Bratislavy
Popis osoby: : 160 cm vysoký, strednej postavy, má
hnedé vlasy a modré oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava II príkaz na zatknutie pre prečin
krádeže.
Richard
Šifer,
(33)
z Bratislavy
Popis osoby: : je 166 – 170
cm vysoký, silnej postavy,
má čierne vlasy a hnedé
oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava V príkaz na dodanie do výkonu
trestu odňatia slobody pre
prečin podvodu.
Z
V Bratislavskom kraji zaznamenali štatistiky za prvé štyri mesiace tohto roka 76
krádeží v bytoch (SR 428), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 34 osôb. Tak
vraví § 212 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti
s krádežami: Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú
škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Okolnosťou podmieňujúcou
použitie vyššie trestnej sadzby - až pätnásť rokov - je recidíva, značná škoda, čin
spáchaný na mieste požívajúcom pietu, na mieste konania verejného zhromaždenia alebo obradu, krízová situácia, nebezpečné zoskupenie a. i.).
Z policajného bloku
Transformátor s nohami
Transformátor umiestnený na zadnej stene obytného domu na Romanovej ulici dostal nohy. Stalo
sa tak za výdatnej pomoci Borisa
(24) z Bratislavy, ktorý sa rozhodol
spolu s ním potiahnuť z rozvodnej skrine aj modem, čím spôsobil
poškodenej spoločnosti škodu vo
výške takmer 1 200 eur. Zlodejovi,
ktorý bol v minulosti za majetkovú trestnú činnosť už stíhaný,
pribudlo v tejto kategórii ďalšie
obvinenie.
Straky v obchodoch...
Známe obchodné centrum na Einsteinovej ulici je vďačným miestom pre vagabundov, ktorí si myslia, že jediným zdrojom ich príjmu
je cudzia peňaženka. Presvedčil sa
o tom aj muž, majúci svoju čiernu
tašku prevesenú cez plece. Zmizol
mu z nej mobilný telefón, následkom čoho je chudobnejší o 350
eur. O nič lepšie nedopadla ani
poškodená, ktorej takisto z prevesenej kabelky cez plece neznámy
chmaták uchmatol peňaženku
s osobnými dokladmi a 45 eurami, čím jej spôsobil škodu za 110
eur. O tom, že kabelky prevesené
cez plece sú pre vreckárov obľúbeným, ľahko prístupným miestom, sa presvedčila aj poškodená,
ktorá v obchodnom centre prišla
o peňaženku, v ktorej mala osobné doklady, bankomatové karty
a 480 eur.
... a jedna z Poľska
Nedajte šancu podvodníkom
Polícia vyzýva predovšetkým starších ľudí, aby boli ostražitejší.
Dôverčiví občania sa stávajú obeťou podvodníkov najmä v nasledujúcich prípadoch:
y Na ulici vás osloví cudzí
človek. Kontaktný scenár
je nemenný a primitívny:
príbuzný v nemocnici - žiadosť o pôžičku - byt obete záloh v podobe bezcenných
papierov a následná krádež
peňazí. Neverte mu!
y V telefóne sa volajúci predstaví ako váš príbuzný – syn,
dcéra, vnuk. Požiada vás
o finančnú pomoc s tým, že
po peniaze pošle kamaráta.
Overte si to u konkrétneho
príbuzného. Nedávajte peniaze cudzej osobe!
y Neznáma osoba sa predstaví ako pracovník poisťovne či inej inštitúcie
a ide vám vrátiť preplatok,
pričom vám ukáže 500 €
bankovku s otázkou, či mu
máte vydať. Ihneď volajte
políciu!
Do kŕdľa dlhoprstých slovenských
strák v posledných dňoch doletela na pravý breh Dunaja aj jedna
z Poľska, ktorú viac ako obsah kabeliek zaujímalo oblečenie. Beátu
(24), ignorujúcu pamätihodnosti
Bratislavy, priťahovalo nákupné
stredisko na Einsteinovej ulici
a v ňom rôzne dámske oblečenie. Vybrala si a nezaplatila tovar
za viac ako 3-tisíc eur, čím pretromfla aj mnohých domácich
zlodejíčkov, za čo si zaslúžila výnimočné ubytovanie za policajnými
mrežami.
Viete, že...
... od začiatku tohto roka do 30. apríla 2011 polícia zaevidovala na Slovensku 26 vrážd a 21 samovrážd?
... od 1. januára 2011 do 31. júla 2011 vzniklo v Slovensku 8 788 požiarov, ktoré spôsobili priame materiálne škody predbežne vyčíslené
na 14 054 765 eur? Pri požiaroch prišlo o život 34 osôb a 147 utrpelo zranenia. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška je počet požiarov vyšší
o 1 937, negatívom je aj zvýšenie počtu usmrtených o dvanásť osôb.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 26. 8. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
B R AT I S L AVA
N
Ruža pre Nórsko
a námestí sa zišlo do 500
ľudí rôzneho veku
s umelcami a osobnosťami politického a kultúrneho života,
aby si pripomenuli tragické
udalosti z 22. júla v Nórsku.
Pesničkami a slovom postupne vystúpili na pódium
Mária Čírová, Marcel Palonder, Zdenka Predná, Robo
Grigorov, Dorota Nvotová,
Cigánski diabli, Mario Radačovský, Marián Greksa, Soňa
Hornáková, Miroslav Dvorský, František Kovár, Tomáš
Sloboda, Martin Nikodým,
Janka Hospodárová, Veronika a Patrik Klačanskovci
a ešte ďalšia tridsiatka osobností Slovenskej republiky.
Premiérka SR Iveta Radičová
vo svojom príhovore, ktorý
zo svojho dovolenkového
pobytu poslala a prečítal ho
Marcel Merčiak, odsúdila
neľudský a neakceptovateľný
čin a poukázala na obrovský
šok pre celý demokratický
svet. Koncert trval tri hodiny
a na záver sa veľvyslankyňa
Nórskeho kráľovstva Trine
Skymoen všetkým poďakovala a dodala, že cítila, ako
Slovenská republika cíti žiaľ
Nórska.
Gabriel Gaži
Posledný
júlový deň
patrilo Hlavné
námestie ľuďom,
ktorí odsudzujú
násilie, terorizmus
a akékoľvek uchopenie zákona do
vlastných rúk.
TV Bratislava v posledných troch rokoch rástla vo všetkých porovnateľných parametroch. Konštatuje sa v prieskume, ktorý v čase od 16. mája do 2. júna 2011 uskutočnila
agentúra DICIO Marketing.
Ing. Mária Urlandová (vľavo) - riaditeľka TV Bratislava
elevíziu Bratislava sleduje
často 35,5 % obyvateľov
Bratislavy, z ktorých denne
sleduje program TV BA 11,5%
a menej často 24,0 %, čo je nárast o 18,4 % oproti roku 2008.
Z výskumu vyplýva, že 70,1 %
obyvateľov Bratislavy TV BA
poznajú podľa názvu, pričom v
roku 2008 to bolo len 33,1 %.
„Sú to skvelé čísla, ktoré
nás milo prekvapili. To vlast-
Linka detskej istoty pri SV
UNICEF pozýva na 3. ročník
charitatívno-športového
podujatia ,,21 km pre deti“.
Stretneme sa 11. septembra
o 10. h na Partizánskej lúke.
Aj tentoraz si môžete vybrať
z troch tratí – 3 km, 7 km
a 21 km. Zaplatením štartovného nám pomôžete pomáhať deťom na Slovensku,
ktoré sa ocitnú v krízovej
situácii. Neváhajte vziať aj
svoje deti. Špeciálne pre ne
sme pripravili rozprávkový
beh, ktorý môže absolvovať
celá rodina.
Domáci miláčikovia sú
tiež vítaní. Kto zostane
doma, bude nám chýbať.
Všetky dôležité informácie nájdete na stránke
www.21kmpredeti.ldi.sk.
(upr)
Jazyky
na Pankúchovej
Sledovanosť Televízie Bratislava opäť narástla
T
Beh pre deti
ne znamená, že z tých, čo nás
majú naladených, iba 5,9 %
nás nepozerá. Som presvedčená, že k nim prispela
najmä orientácia televízie
na občianske témy a na informácie z oblasti kultúry,
komunálnej politiky či histórie Bratislavy. Som rada, že
hlavné mesto SR Bratislava
má televíziu, ktorá výrazne
prispieva k informovanosti
obyvateľov metropoly Slovenska,“ konštatuje ing. Mária
Urlandová, riaditeľka Televízie
Bratislava.
Najviac obyvateľov Bratislavy až 10 %, teda takmer 43-tisíc
divákov, sleduje spravodajstvo,
ktoré vysiela TV Bratislava každý pracovný deň, ďalších 15,2 %
sledovalo spravodajstvo aspoň
raz za tri dni alebo za týždeň.
Viac ako 20 % Bratislavčanov
pozerá diskusné relácie Beseda o piatej, ktorá sa venuje
problémom hlavného mesta,
či Región plus, ktorá pomáha
divákom zorientovať sa v problémoch bratislavskej župy.
„Televízia Bratislava má ambíciu stať sa lídrom v hlavnom
meste v oblasti ponuky televízneho programu, orientovaného na mestského diváka. Privítali sme preto záujem mestskej
časti Staré Mesto, ktorá sa rozhodla prostredníctvom TV BA
poskytovať väčšie množstvo
informácií z mestskej časti
nielen Staromešťanom, ale aj
ostatným obyvateľom Bratislavy,“ hovorí Mária Urlandová. Informácie z mestskej časti
Staré Mesto začala Televízia
Bratislava vysielať od 1. júla
2011. „Privítame záujem aj
ostatných mestských častí,
pretože trieštenie síl v oblasti
televízneho vysielania v jednotlivých mestských častiach
je málo efektívne. Navyše TV
BA poskytuje možnosť, aby sa
o dianí v konkrétnej mestskej
časti dozvedeli nielen jej obyvatelia, ale aj ostatní obyvatelia Bratislavy. Veď mnohí z nás
pracujú v inej mestskej časti
ako v tej, v ktorej bývajú. Jedna
silná mestská televízia je perspektívne a efektívne riešenie,“
dodáva Mária Urlandová, riaditeľka Televízie Bratislava.
Pavol Kuštár
Vyučovanie sa od septembra
začne aj v Jazykovej škole pri
ZŠ Pankúchova 4. Dvojročné
štúdium je určené najmä pre
žiakov základných škôl od 12
rokov, študentov stredných
a vysokých škôl a všetkých
dospelých poslucháčov. Poskytuje primárne jazykové
vzdelávanie v anglickom alebo v nemeckom jazyku na
úrovni jazykovej náročnosti
A2 Spoločného európskeho
referenčného rámca.
Zápis do prvého ročníka
(anglický a nemecký jazyk)
a do druhého ročníka (anglický jazyk) jazykovej školy
pre školský rok 2011/2012 sa
uskutoční v budove ZŠ Pankúchova v pondelok 5. 9. a v
utorok 6. 9. od 16.30 do 18.00
h. Vyučovanie v novom školskom roku sa začne v týždni
od 12. 9.
Bližšie informácie, výšku
zápisného a školného môžu
záujemcovia získať na www.
zspankuchova.stranka.info,
alebo na mailových adresách
[email protected]
com a [email protected],
alebo priamo na č. tel.: 6252
5881.
Mgr. Štefan Rác,
riaditeľ ZŠ Pankúchova 4
PETRŽALSKÉ NOVINY
26. 8. 2011 • 23
ŠP ORT
Jokerit chce v Petržalke vybudovať silný klub
Dobré meno hokejbalu v Petržalke robí
miestny klub Jokerit. Vznikol v máji roku
2000 a svoje 10. výročie v minulej sezóne
oslávil ziskom titulu majstra 1. SNL
skupina Bratislava - Záhorie.
H
lavnými spoluzakladateľmi klubu sú Andrej
Augustín a Štefan Schwartz,
ktorý pôsobil v hokejbale ako
významná postava a tréner
v Superlige.
,,Klub postupne prešiel
vývojom, od začiatku sme
dosahovali dobré výsledky,
mali sme postavené mužstvo na mladých hráčoch,
ktorým sme dali šancu hrať
kvalitnú súťaž a za jedenásť
rokov sme vychovali pre extraligové bratislavské tímy
(Doprastav, Ružinov, Profis) viac ako 15 hokejbalistov. Počas našej 11-ročnej
histórie sme sa stali trikrát
víťazmi ligy a päť razy sme
skončili ako porazený finalista. Na regionálnej úrovni bratislavskej Superligy a
1. SNL Bratislava - Záhorie sme dosiahli maximum
a čaká nás nová výzva vstup do Slovenskej hokejbalovej extraligy od sezóny
2011/2012,“ povedal nám
Andrej Augustín.
Prečo sa klub volá Jokerit
a prečo pôsobí práve v Petržalke?
,,Názov klubu vznikal
pomerne
komplikovane.
Padali rôzne návrhy a názory viacerých neboli v tomto
smere jednotné. Nakoniec
sme inklinovali k názvu,
ktorým nás inšpiroval f ínsky klub Jokerit Helsinki.
Má úžasnú históriu a niečo
podobné by sme možno radi
vybudovali aj my. Hokejbal
sa rýchlo vyvíja a oslovuje na Slovensku a hlavne
mimo Bratislavy veľa mladých ľudí, bývalých aj súčasných hokejistov, myslím
si teda, že tento šport má
potenciál zaznamenať v budúcich rokoch veľký progres. Je veľmi príťažlivý a zaujímavý aj pre oko diváka,
predovšetkým ako ho sleduje naživo. Rýchlosť, sila,
technika, osobné súboje, to
všetko ponúka. Nehovoriac
o adrenalíne v súbojoch
play-off. V podstate niet
rozdielu medzi hokejom
a hokejbalom, čo sa týka
po stránke ponúkaného
zážitku pre diváka. V Petržalke hráme preto, lebo je
to „naša štvrť „ a osemdesiat percent hráčov Jokeritu pochádza, alebo priamo
žije v Petržalke a cítime sa
tu doma. Je to veľké sídlisko a dá sa povedať, že by
mohlo pokojne byť na Slovensku takým väčším mestom. A Petržalka aj preto,
lebo je mekkou hokejbalu
v Bratislave. V priebehu nasledujúcich rokov chceme
vybudovať silný klub, ktorý bude pevne etablovaný
v Slovenskej extralige, chceme, aby sme získali podporu celej Petržalky, miestnej
časti, pritiahli na naše zá-
pasy ľudí, fanúšikov. Radi
by sme postúpili do playoff, svoje domáce zápasy
budeme s určitosťou hrávať
v nedeľu na ihrisku v areáli
školy na Tematínskej ulici
pri Draždiaku, teda v srdci
Petržalky a v čase, v ktorom
je našim cieľom pritiahnuť
divákov na zápasy proti tímom ako Nitra, Žilina, Doprastav, Kežmarok Skalica,
Liptovský Mikuláš, Martin
a ďalším,“ podal nám ďalšie
informácie o ambicióznom
klube Andrej Augustín.
Jokerit prvý domáci majstrovský zápas odohrá v sobotu 10. septembra o 9.50 h
proti Pruskému a na druhý
deň v rovnakom čase narazí
na Žiar nad Hronom.
(mv)
Najlepšie roky venoval
mládeži
Známy mládežnícky tréner Štefan
Bodnár ktorý v Petržalke býva už
od roku 1981 najlepšie roky venoval mládežníckym tímom. V nedeľu
7. augusta sa dožil v plnom zdraví
73 rokov. Bývalý futbalista aj Slovana Štefan Bodnár získal cenu Fair
play Ivana Chodáka za celoživotnú
činnosť v slovenskom futbale a vo
svojej bohatej trénerskej kariére
viedol menšie i väčšie kluby. V septembri roku 1999 založil klub FKM
Karlova Ves. Najdôležitejšie však je,
že tento odborník vždy pracoval
s veľkým zanietením, úsilím a tieto
vlastnosti vštepoval svojim mladým
zverencom.
FC kvária
finančné suchoty
Futbalisti FC Petržalka 1898 sú po
5. kolách nového ročníka II. ligy na
8. mieste so ziskom štyroch bodov.
Oveľa horšie však je, že klub kvária
veľké finančné suchoty. Hráči nedostali už päť mesiacov výplaty, najskúsenejší z nich Martin Mikulič odišiel do Senca a keď sa v dohľadnom
čase nezlepší situácia, klub čaká
možno aj to najhoršie. Hráči už odmietli trénovať, veľmi dobre si totiž
uvedomujú, že na dobrú výkonnosť
potrebujú peniaze. Na poriadnu
stravu, cestu na tréning. Neistota
narastá. Ako bude zajtra?
(mv)
Krásne ženy, rýchle kone
To všetko na vás čaká už v nedeľu, 28. augusta o 14. hodine
v prírodnom areáli Závodiska na dostihovej dráhe v Starom háji.
U
skutočnia sa tam totiž
Majstrovstvá
Európy
amazoniek a svoje jazdecké
umenie predvedú ženy a dievčatá z 12 krajín Európy.
A hoci sa prázdniny a dovolenky pomaly končia, vy
môžete krásne zážitky dopriať svojim detvákom i celej rodine návštevou tohto
krásneho medzinárodného
podujatia.
Jeho súčasťou bude totiž
bohatý kultúrno-spoločenský
program, a tak ako pri iných
dostihoch, aj tentoraz pripravili organizátori skutočne pre
každého niečo, takže bude
z čoho vyberať.
Voľba Miss amazonka, kde
korunku na hlavu dostane
najkrajšia z účastníčok ME,
vozenie detí na koníkoch,
detské atrakcie - trampolína,
skákací hrad, ukážky kozmetickej vizáže žien, miešané
koktejly či výber z 30 druhov palaciniek a iné atrakcie
a dobroty, to je jednoznačný
návod, ako si príjemne a pestro užiť posledné voľné dni
oddychu.
(vk)
24 • 26. 8. 2011
ŠP ORT/INZ E RC I A
V MŠK Iskra sa zišla partia bojovníkov
Futbalisti MŠK Iskra Petržalka splnili svoju misiu, keď sa zachránili v III. Bratislavskej
lige, ktorá sa od nového ročníka hrá pod názvom Majstrovstvá regiónu.
Z
atiaľ čo na jeseň získali iba chudobných osem bodov, na jar na ich
konto pribudlo o dvadsať bodov viac.
Bola to veľká zásluha trénerskej dvojice Jozef Balog - Ján Cséfalvay, s ktorou
sme sa porozprávali.
Ako ste sa vlastne dostali do MŠK Iskra Petržalka?
Jozef Balog: ,,,V decembri minulého roka ma oslovili prezident klubu
Ján Turkovič spolu s viceprezidentom
a kapitánom tímu Tomášom Lojdlom.
Ponúkli mi miesto trénera, vysvetlili
mi, že musia urobiť zmenu, lebo po jeseni sú v tabuľke na na poslednom
mieste. Keďže som dlhšie netrénoval,
táto ponuka ma zaujala, novej výzvy
som sa nebál. Samozrejme, potreboval som niekoho s kým by som dobre
spolupracoval, preto som oslovil Janka Cséfalvaya. Rýchlo sme sa dohodli
a pustili do náročnej práce.“
Ján Cséfalvay: ,,Začiatkom januára mi Jozef Balog navrhol, aby sme
spolu vytvorili trénersky tandem
v MŠK Iskra. Jeho ponuku som prijal,
lebo z mojej strany v tom bola aj akási
zvedavosť, či som schopný niekomu
pomôcť aj na trénerskom poli.
Dlho ste patrili medzi najlepšie mužstvá jari, ale v posledných troch stretnutiach ste si dobrú bilanciu pokazili,
lebo ste získali iba dva body. Prečo?
Jozef Balog: ,,Príčinu vidím v tom, že
sme pracovali s dosť úzkym kádrom.
V závere súťaže prišlo medzi hráčmi
k určitému uspokojeniu, lebo sme
si zabezpečili záchranu. Zhoršila sa
účasť na tréningoch a pre zranenie tiež
vypadlo niekoľko hráčov a náhradníci
ich dostatočne nezastúpili.“
Ján Cséfalvay: ,,Na mužstvo už doľahla aj psychická únava, lebo v každom zápase muselo vyhrávať. Nám
ROZVOZ 10.00 - 24.00 HOD.
nestačil jeden bod, ale tri, hráči si
rýchlo spočítali koľko bodov potrebujeme na záchranu, takže v závere poľavili v koncentrácii. Najviac sme však
pocítili slabšiu konkurenciu na lavičke. Jednako však musím povedať, že
viacerí chlapci odviedli kus poctivej
roboty.“
Pracujete v skromných podmienkach,
je vašou výhodou, že kolektív je stmelený na rovnakú vlnovú dĺžku?
Jozef Balog: ,,Je to tak, v MŠK sa
vytvoril jeden fantastický kolektív,
všetci ťahali za jeden koniec povrazu. Jeden z hráčov urobil prehrešok,
chcel som ho vyhodiť, ale mužstvo
sa za neho postavilo a všetko sa dalo
do poriadku.“
Ján Cséfalvay: ,,V časoch mojej aktívnej kariéry v Artmedii Petržalka či
v Spojoch vládli v mužstve iné vzťahy.
My sme mali výhodu v tom, že tento
www.pizzeriasicilia.sk. www.elgrandefood.sk
Pizzeria a reštaurácia
Akcie: Objednaj 2 pizze 3. máš za 1 €
Objednaj 3 pizze 4. mበzdarma!
Objednávka nad 30 € 10% zľava
0948 777 401, 0948 777 402 / 0902 359 747, 0907 303 364
PETRŽALSKÉ NOVINY
kolektív MŠK Iskra bol ročníkovo dobre vyskladaný, pozostával z troch generácií, mladej, strednej a staršej. Takéto
niečo som zažil v Spojoch, kde som sa
ako mladý hráč od starších dosť naučil
a tento prípad platil aj o našom tíme.
Takisto ma potešilo, že bez ohľadu
na meno hráča, každý z nich príkladne
bojoval a išiel si aj zodrať zadok.“
Čo si teda najviac vážite na svojich
zverencoch?
Jozef Balog: ,,Najmä to, že majú záujem na sebe pracovať a zlepšovať sa.
Touto cestou dávam klobúk dole pred
hráčmi ako sú Pivoluska, Blahutiak,
Lojdl, Striško, Smolinský, ktorí zodpovedným prístupom k tréningovým
a zápasovým povinnostiam ťahali aj
mladých a boli pre nich skutočným
vzorom.“
Ján Cséfalvay: ,,Troška ma zarazilo,
že pri behoch vpredu dominovali starší hráči a mladší zaostávali, hoci medzi
nimi bol aj dvanásťročný rozdiel. Podstatné však bolo, že mužstvo pochopilo našu filozofiu bez ohľadu na silu
súperov byť v každom zápase úspešné.
Je to partia bojovníkov, ktorá by chcela niečo dokázať, niektorí jednotlivci
však musia ešte veľmi pridať. Náš tím
však hodnotím iba pozitívne.“
Od nového ročníka Majstrovstvá
regiónu majú 16 účastníkov. Čo si
od rozšírenia súťaže sľubujete?
Jozef Balog: ,,Očakávam väčšiu kvalitu súťaže. Postúpil Limbach, ktorý
má dobré mužstvo, rovnako Domino,
Bernolákovo a Rača prispejú tiež k lepšej úrovni. Nový ročník Majstrovstiev
regiónu bude náročnejší, uplynulý
hodnotím kladne, lebo priniesol dosť
zaujímavých a dobrých zápasov.“
Ján Cséfalvay: ,,Štyri mužstvá, ktoré prišli do súťaže sú zárukou solídnej
kvality. Bernolákovo a Rača z II. ligy
budú futbalovo dobre na tom, Limbach a Domino nepostúpili náhodou,
určite prinesú nováčikovský elán. Takže súťaž by mala mať dosť napätia.“
V novom ročníku Majstrovstiev regiónu MŠK Iskra vedie Ján Cséfalvay,
jeho bývalý kolega Jozef Balog odišiel
do Ivanky pri Dunaji. ,,Vyhovel som
žiadosti hráčov, aby som zostal pri
mužstve. Jeho kostra zostala pokope,
prišiel brankár Dušan Kupčík a Marek
Gubančok. Letnú prípravu sme absolvovali na ZŠ Budatínska a priateľské
zápasy sme odohrali na prírodnej tráve. V súťaži by sme radi pôsobili v strede tabuľky,“ povedal nám J. Cséfalvay.
MŠK Iskra domáce majstrovské zápasy hráva vždy v sobotu o 10.30 h na ZŠ
Budatínska. V prvom zápase nového
ročníka prehral v Ivanke 0:1 a v 2: kole
doma s Plaveckým Štvrtkom 0:5.
Na snímke Mira Bluska
zľava Ján Cséfalvay a Jozef Balog.
Autor: Milan Valko
Download

Privykli sme si? - Petržalské Noviny