UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU DEJEPIS
Názov predmetu:
Stupeň vzdelania:
Ročník:
Časový rozsah výučby:
Poznámka:
Vyučovací jazyk:
Dejepis
ISCED 2 – nižšie sekundárne
5. – 9.
198
povinný predmet
slovenský jazyk
Časová dotácia:
ŠVP
ŠkVP
Spolu/rok
5. ročník
1
0
33
6. ročník
1
0
33
7. ročník
1
0
33
8. ročník
1
0
33
9. ročník
2
0
66
Spolu:
6
0
198
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Humánna zložka geografie a občianskej výchovy spolu s dejepisom tvoria vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. V tejto oblasti dejepis však
tvorí samostatný predmet a spolu so spomínanými predmetmi v integratívnych vzťahoch predstavuje veľmi významný prostriedok v procese humanizácie
žiakov. Žiaci si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska
konajúcich osôb, či skupín ľudí, ale aj prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach, si žiaci postupne
osvojujú aj demokratické spôsoby svojho konania.
Kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovania kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či
už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy je hlavnou funkciou dejepisu. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým
postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a v čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej
spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene
súčasných spoločenských javov i problémov.
Dejepis takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje
i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva
tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Veľká dôležitosť sa pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
V 5. ročníku žiaci začnú „cestovať v čase,“ naučia sa, prečo a ako získavať informácie o dávnej minulosti, aký to má význam pre prítomnosť a budúcnosť.
Učivo je rozčlenené do 3 celkov: Od blízkeho k vzdialenému, Človek v premenách priestoru a času, Človek a komunikácia.
V 6. ročníku žiaci získavajú základné poznatky z obdobia praveku (Obrazy pravekého sveta) a staroveku (,Obrazy starovekého sveta, Civilizácie
starovekého orientu, Staroveké Grécko, Staroveký Rím) , všetko však v súlade s požiadavkou schopnosti chápať dejiny nielen chronologicky. Tieto dva
tematické celky sa synchrónne v závere ročníka stretávajú aj so stredovekými dejinami (Obrazy stredovekého sveta). Dôraz sa kladie na kľúčové udalosti
vývoja ľudskej spoločnosti – či už ide o vývoj vo sfére hospodárskej, kultúrnej alebo politickej.
V 7. ročníku žiaci získavajú základné poznatky z obdobia stredoveku (Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline, Slováci v Uhorskom kráľovstve), čím
nadväzujú na vedomosti o stredoveku a skúsenosti s prácou s historickým prameňom zo 6. ročníka. Žiakom sprostredkujeme a umožníme vlastné pátranie
po minulosti prostredníctvom analyzovania dobových upravených prameňov, vyhľadávaním poznatkov v iných zdrojoch. Ide o chronologické vetvenie
udalostí v nadväznosti na stredoeurópsky časopriestor. Tieto tematické celky sa v závere ročníka stretávajú s novovekými dejinami (Obrazy novovekého
sveta, Habsburská monarchia), kde sa predstavuje podmienenosť synchrónneho vývoja udalostí vo svete, v Európe, na Slovensku. Dôraz sa kladie na
kľúčové udalosti vývoja ľudskej spoločnosti – či už ide o vývoj vo sfére hospodárskej, kultúrnej alebo politickej, na ďalšie rozvíjanie kompetencie samostatnej
a tímovej práce. Začíname rozvíjať hlbšie poznanie regionálnych dejín.
V 8. ročníku žiaci priamo nadväzujú na poznatky získané o novoveku v 7. ročníku. Zameriavajú sa však na poznanie dejín moderného sveta – 19.
storočie – začiatok 20. storočia. Svoje skúsenosti a poznatky rozvíjajú v tematických celkoch Európa na ceste k moderným národom, kde majú možnosť
podrobnejšie sledovať, ako dianie v jednom štáte Európy ovplyvnilo sled udalostí v iných štátoch – historická podmienenosť. Pri analýze uvedeného obdobia
môžu hlbšie rozvíjať formovanie vlastného názoru, rozvíjať osobnostné kompetencie, ktoré si začali budovať v predchádzajúcich ročníkoch. Stretávajú sa
s pojmom nacionalizmus, ktorý rezonuje ostro aj v súčasnosti, pre jeho pochopenie a správnu interpretáciu vo vízii budúcnosti je potrebné poznať historický
rámec jeho formovania. Tematické celky Moderný slovenský národ, Rakúsko-Uhorsko ponúkajú široký priestor pre budovanie národného uvedomenia
a národnej identity, rovnako možnosť úzkeho medzipredmetového prepojenia so slovenským jazykom a literatúrou. Priestor získava aj regionálna história
v prepojení na meruôsme roky. Dejiny začiatku 20. storočia sleduje tematický celok 1. svetová vojna, v ktorom sa využíva prepojenie chronologického
a synchrónneho vyučovania histórie. Do popredia vystupuje v ňom myšlienka obnovenia humanizmu a ľudskej dôstojnosti vo vare vojny. Pozornosť
venujeme úlohe osobností – Milan Rastislav Štefánik – pri formovaní slovenskej histórie.
9. ročník je venovaný dejinám 20. storočia. Učivo je rozdelené do tematických celkov: Európa v medzivojnovom období, Československo v medzivojnovom
období, Druhá svetová vojna, Slovenská republika (1939 – 1945), Povojnový svet, Československo za železnou oponou, Slovenská republika 1993, Súčasný
svet. Ponúka možnosti rôznorodého využívania práce s dobovým materiálom – dobové noviny, školská kronika, zbieranie „orálnej“ histórie v rodinách
žiakov (rozprávanie pamätníkov 2. svetovej vojny, obdobia komunizmu, vpádu spojeneckých vojsk v r. 1968). Žiaci môžu diskutovať, porovnávať názory
preberané z počutia v rodinnom prostredí, konfrontovať ich s objektívnym pohľadom historikov. Vo všetkých témach je vytvorený priestor na aktívne
zapájanie sa žiakov do výkladu formou pripravených prezentácií, referátov, sledovanie aktuálnych príspevkov v tlači, pre kritické hodnotenie prameňov,
z ktorých žiak čerpá. V poslednom tematickom celku sa budeme v téme Fenomény súčasnosti venovať aktuálnym problémom sveta podľa výberu žiakov
a učiteľa.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností
využívať kvalitu získaných znalostí a to v rôznych poznávacích i praktických situáciách. Tie umožnia žiakom, aby pristupovali k histórii ako k rozvíjaniu celej
škály kompetencii klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, s ktorých pomocou sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak
postupne vlastný názor.
Dejepisné vyučovanie na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom získať kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup
k pátraniu a skúmaniu minulosti. Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na jednotlivé historické javy a procesy a tým spôsobom
nepristupovať k histórii len ako k uzavretej minulosti.
Významným prostriedkom k tomu je: - súbor primeraných školských historických prameňov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za
integrálnu súčasť didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách, aktívna práca s nimi, schopnosť rozvíjať kompetenciu
čítania s porozumením;
- zdokonaľovať sa vo vytváraní vlastných či timových prezentácií, v praktickej aplikácii poznatkov z IKT;
- získavať praktické skúsenosti z vyhľadávania zdrojov informácií.
Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej hlavnou podstatou
je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby. V širšej miere
budeme preto aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, ale aj objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na
základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. Vo vyučovaní napĺňame nasledovné konkrétne ciele:

rozvíjať chuť učiť sa,
rozvíjať schopnosť klásť si rôznorodé otázky na osi minulosť - prítomnosť – budúcnosť a vytvárať si tak vlastný názor,
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,

pestovať u žiakov lásku k svojmu národu a viesť žiakov k spoznávaniu jeho histórie,

pochopiť a pracovať s historickým časom a historickým priestorom,
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky i synchrónne,
rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,
využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti,
rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo,
rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, spoločnosti,
pracovať s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a s ich hodnotiacim posudzovaním,
rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,
skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,
určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,
vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,
rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,
rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj,
poznať vplyv a dôsledky konania ľudí a poučiť sa z nich,
vyhľadávať relevantné informácie z rôznych zdrojov (textov verbálnych, obrazových, grafických, z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka
cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok, z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie),
klásť dôraz na literatúru ako zdroj, nielen učebnice, ale aj odborné a populárno-vedecké časopisy,
podporovať potrebu čítania u žiakov a správneho porozumenia prečítaného,
využívať získané informácie a verifikovať ich hodnoty,
štruktúrovať výsledky v tvorbe súboru vlastných prác,
diskutovať o problémoch a návrhoch ich riešení,
























podporovať individualitu žiaka v zmysle rozvíjania schopnosti vyjadriť vlastný názor, argumentovať a dokázať ho obhájiť,
rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu.
3. Výchovné a vzdelávacie stratégie
Učitelia budú aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny prístup žiakov v procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov
z uplynulých období. Je to proces, v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť, ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna a ktorá v súlade so
skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov, ale zároveň aj radosť z poznávania. Budú vytvárať možnosti na prácu
v malých vzájomne prepojených skupinách, ako aj priestor na diskusiu v rámci celej triedy. Učiteľ musí zabezpečiť historický materiál a doniesť ho na hodinu
dejepisu, umožniť žiakom prístup k rôznym dôkazovým materiálom alebo informovať žiakov o tom, kde je možné nájsť vhodný historický materiál.
Základné predmetové kompetencie
Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať :
S historickým časom
-zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,
-zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne,
-rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,.
-využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti
S historickým priestorom
-rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,
-zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo,
-rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, spoločnosti.
S historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním
-vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,
-popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy a osobnosti na základe určujúcich znakov,
-rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,
-skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,
-určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,
-vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,
-rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,
-rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj.
Žiaci získajú základné informácie ako:
-vyhľadávať relevantné informácie
-z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných,
-z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok,
-z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie.
-využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty
-vo vyberaní informácií,
-v organizovaní informácií,
-v porovnávaní informácií,
-v rozlišovaní informácií,
-v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií.
-štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu
-v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného,
-integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca,
-vyhodnocovaní správnosti postupu,
-tvorbe súboru vlastných prác.
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých
tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového štandardu.
Za zmysluplné a efektívne vyučovanie dejepisu považujeme také vyučovanie, ktoré zabezpečí:





chronologické preberanie učiva
synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín
adekvátny dôraz na národné dejiny
návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií
vyučovanie regionálnych dejín.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť budú využívané najmä motivačné metódy (motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná
demonštrácia, krátka motivačná krížovka). Vytváranie nových poznatkov a zručností budú podporovať expozičné metódy ako rozprávanie, vysvetľovanie,
zážitkové vyučovanie, rozhovor, beseda, demonštračná metóda, pozorovanie, didaktické hry, atď. Pre aktivizáciu žiakov a ich zapojenie do vyučovania budú
dôležité aj praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže) – tvorba projektov a referátov, vyhľadávanie informácií. Dôraz bude kladený na prácu
s knihou a textom - čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie,
využívanie podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie,
skúšanie, objavovanie). Pri vyučovaní budú využívané aj metódy ako diskusia, či kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na
vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). Z fixačných a diagnostických metód budú uplatňované metódy opakovania a precvičovania - ústne a
písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy, didaktické testy, pracovné listy a pod.
Na vyučovaní sa bude využívať aj samostatná a tímová tvorba projektov, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajoby výstupov, pričom
dôraz bude kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Budeme dôsledne zohľadňovať individuálne potreby žiakov a motivovať ich do učenia
pestrými formami výučby. Talenty žiakov v jednotlivých oblastiach budú rozvíjané do maximálnej možnej miery účasťou žiakov v predmetovej olympiáde.
Viac bude preferovaná samostatná práca žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Pri práci s integrovanými žiakmi plne rešpektujeme ich IVP.
Z organizačných foriem sa bude uplatňovať najmä vyučovacia hodina základného, motivačného, expozičného, fixačného a aplikačného typu.
4. Zaradenie prierezových zložiek
Osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
Priebežne pri skupinovej práci, pri individuálnej tvorbe projektov. U žiakov budeme:
- rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu;
- pestovať kvalitné medziľudské vzťahy;
- rozvíjať u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie;
- učiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických
javov.
Mediálna výchova
Priebežne pri triedení a kritickom hodnotení informácií týkajúcich sa zamerania predmetu a pri konfrontácií názorov získaných z médií. Žiaci budú:
- rozvíjať svoju mediálnu kompetenciu, t.j. zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty;
- formovať schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale
tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.
Environmentálna výchova
Pri tematikách týkajúcich sa ochrany prírody. Žiaci budú:
- chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi;
- poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu;
- uvedomovať súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami, vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,
- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje
názory a stanoviská,
- rozvíjať schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode, k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu.
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Pri obhajobe a prezentácii projektov spracovaných žiakmi. Žiak má vedieť:
- získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich;
- na základe získaných informácií formulovať jednoduché závery;
- na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu;
- kultivovane prezentovať svoje produkty, názory;
- prijať kompromis alebo stanovisko inej strany;
- poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja;
- vytvárať rôzne typy prezentácií a dokázať ich predstaviť pred spolužiakmi.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Pri témach súvisiacich s históriou regiónu, so staviteľstvom, ľudovým umením. Žiaci budú:
- zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu;
- formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne;
- formovať vzťah, úctu a hrdosť na prácu svojich predkov.
Multikultúrna výchova
Pri vzdelávaní zameranom na rozvoj poznania rozličných kultúr. Žiakov:
- podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr;
- rozvíjať tolerantné postoje k príslušníkom iných kultúr pri uvedomovaní si a zachovávaní vlastnej kultúrnej identity.
Okrem spomínaných prierezových tém zaraďujeme do vyučovania dejepisu aj odporúčané témy finančnej gramotnosti, globálneho vzdelávania.
Priebežne počas vhodných tém, rozhovorov, projektov prehlbovať u žiakov naplnenie nasledovných kompetencií:
Finančná gramotnosť:
- pomenovať základné charakteristiky bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom;
- chápať postoj k životu ako zodpovednosť za seba a svojich blízkych;
- vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny;
- inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností;
- uviesť príklady úspešných jednotlivcov na svojej plánovanej profesijnej ceste;
- analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia;
- vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb;
-chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie.
Globálne vzdelávanie
Postupne osnované vzdelávanie dejepisu bude smerovať k formovaniu žiakov, ktorí:
- prijímajú zodpovednosť za seba a uvedomujú si svoju úlohu vo svete, v ktorom žijú;
- uvedomujú si výhody vzájomnej spolupráce;
- solidarizujú s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach;
- volia zodpovedné správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný život na Zemi;
- na základe analýzy informácií si vedia vytvoriť a zdôvodniť vlastný názor;
- dokážu prijať názory ostatných a upravovať svoj pôvodný názor;
- empaticky sa vciťujú do situácie ostatných;
- myslia systémovo a hľadajú súvislosti;
- dokážu porovnať rôzne koncepcie chápania rozvojových teórií, ľudských práv, či globalizačných javov;
- uvedomujú si rozdiely v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej situácii v rôznych oblastiach sveta;
- kriticky analyzujú príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych oblasti ach sveta;
- chápu vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta a dimenzií rozvoja.
Zaradenie prierezových tém do vyučovacích hodín je ďalej konkretizované v jednotlivých ročníkoch.
5. Hodnotenie predmetu:
Postupujeme podľa platných predpisov na hodnotenie žiakov.
Na dejepise sa hodnotia:
- vedomosti a schopnosti žiakov, zvládnutie predpísaných výkonových štandardov;
- referáty a projekty žiakov a ich schopnosť prezentovať ich;
- aktivita žiakov pri práci na hodine.
Metódy hodnotenia – písomné,
- slovné – motivačný charakter.
Prostriedky hodnotenia:
ústna odpoveď,
písomné práce,
projekty, referáty podľa aktivity žiakov a dohody s vyučujúcim.
Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci písomné opakovanie na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky nesmú
prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov, budú v rozsahu 10 – 20 otázok v časovom limite max. 20 min. Pri hodnotení žiakov so ŠVVP postupujeme
podľa platných predpisov, zohľadňujúc ich druh znevýhodnenia. Tomu prispôsobujeme aj metódy a prostriedky hodnotenia, vychádzame z ich IVP.
-
Klasifikačná stupnica:
Klasifikačný stupeň
výborný
100% - 90 %
chválitebný
89% - 75%
dobrý
74% - 50%
dostatočný
49% - 25%
nedostatočný
24% - 0%.
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov bude poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú
problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia bude tiež povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotené bude aj prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
6. Učebné zdroje:
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Učebnica:
TONKOVÁ, M. – MIHÁLIKOVÁ, M.: Dejepis pre 5. ročník základných škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2009.
KRASNOVSKÝ – MIHÁLIKOVÁ – TONKOVÁ: Dejepis pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 2011.
LUKAČKA – TONKOVÁ – KAČÍREK – HANOVÁ: Dejepis pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: Slovenské
pedagogické nakladateľstvo, 2011.
BEDNÁROVÁ – KRASNOVSKÝ – ULRICHOVÁ: Dejepis pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin: Vydavateľstvo Matice
slovenskej, 2011.
BELANOVÁ, M.: Dejepis na dlani. Bratislava. Príroda 2004.
TKADLEČKOVÁ – KRATOCHVÍL: Svet v novom storočí. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1995.
KOVÁČ – KAMENEC – KRATOCHVÍL: Slovensko v novom storočí. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2000.
Odborné časopisy: História, Historická revue
Prezentácie v Powerpointe (vytvorené vyučujúcim alebo získané z webových stránok www.modernyucitel.net, www.zborovna.sk )
Internet, Výučbové CD, vlastný archív učiteľa
Školská a miestna knižnica
Historické mapy, životopisné knihy, encyklopédie, kroniky a odborná literatúra
Dejepisná čítanka
Využívanie názorných učebných prostriedkov (články z časopisov, karikatúry, ...)
Prerokované, schválené na prvej PK v aktuálnom školskom roku.
Obsah vzdelávania:
Rozpis učiva predmetu: DEJEPIS
1 hodina týždenne
5.ročník
spolu 33 vyučovacích hodín
Tematické celky
(obsahový štandard)
I. Od blízkemu k vzdialenému







minulosť, prítomnosť a budúcnosť,
história, dejepis, historik
dom, byt, sídlisko, dedina, mesto,
vyšší územný celok, Slovensko,
Európska únia
prírodný a historický čas
kategórie historického času letopočet
sviatočné a pamätné dni - meniny,
narodeniny, sviatky
fotografia - obrazová spomienka,
rodinný album, rodostrom
Počet
hodín
14
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard)
Medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy
Žiak vie:
Geografia

Slovenský jazyk a literatúra


Environmentálna výchova

Multikultúrna výchova


Matematika
Globálne vzdelávanie
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu






poznať základné historické pojmy: minulosť, prítomnosť, budúcnosť, Herodotos,
dejiny, história, predok
opísať, čím sa zaoberá dejepis
vymenovať zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali počas ich života - rozpozná,
čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo v mieste ich bydliska
identifikovať rozdiel medzi prírodným a historickým časom
zostaviť tabuľku dátumov štátnych, cirkevných sviatkov a pamätných dní
zaradiť letopočty do príslušného storočia, z ľubovoľného storočia vyberú
správny letopočet, rozlíšia dátum a letopočet
zakresliť do časového diagramu významné údaje zo života svojej rodiny
rozpoznať pojmy pred Kr. a po Kristovi/pred naším letopočtom a po našom
letopočte
zostaviť rodostrom svojej rodiny -napíšu krátky príbeh zo života svojej rodiny
položiť adekvátne otázky fotografii ako zdroju historických informácií
zaznamenať rozprávanie starých rodičov, rodičov o minulosti svojho rodiska
pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na príklade starých rodičov a
Tematické celky
(obsahový štandard)







Počet
hodín
historické pramene (písomné,
obrazové, hmotné) múzeum,
knižnica, archív
kronikár, pisár, archivár, historik,
archeológ,
školská kronika
dejepisná mapa glóbus
pomníky,
mapa, kartografia
ochrana pamiatok.
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard)
Medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy
Žiak vie:
a prezentačné zručnosti

Občianska náuka

Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra








Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra




II. Človek v premenách priestoru a času

10

Výtvarná výchova









lovci a zberači,
roľníci,
obydlia v minulosti a obydlia dnes,
mestá a hradiská,
rod, kmeň, rodina,
človek a energia - oheň, koleso,
vietor a voda,
sťahovanie národov, stretávanie
Geografia


Slovenský jazyk a literatúra


Matematika
Regionálna výchova



rodičov
poznať historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník, pamätník,
pamätná tabuľa v mieste, kde žijú
identifikovať najstarší hrob na cintoríne
rozpoznať na obrázkoch jednotlivé druhy historických prameňov
rozpoznať rozdiel medzi múzeom a archívom
usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov
vymenovať hlavné body z jedného prameňa na základe otázok učiteľa
používať rozširujúcu sa škálu pojmov v závislosti od témy
zhodnotiť význam rodinného albumu pre život rodiny
zaznamenať rozprávanie starých rodičov o škole z čias ich mladosti
pátrať po starých školských zošitoch a učebniciach.
získať informácie o minulosti vlastnej školy
získať historické informácie z dejepisnej mapy
rozpoznať rozdiel medzi zemepisnou a dejepisnou mapou, mapou a glóbusom
poznať základné druhy múzeí, regionálne múzeum
charakterizovať život roľníkov v minulosti,
vysvetliť oddelenie remeselníkov od roľníkov,
zhodnotiť význam špecializácie remeselnej výroby,
vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté dno",
nakresliť znak, ktorý výstižne charakterizuje zamestnanie remeselníka,
nájsť rozdiely medzi výmenným a peňažným obchodom,
vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou,
uviesť príklady využívania prírody v prospech človeka,
zdôvodniť príčiny neustáleho hľadania nových zdrojov energie
vymenovať vynálezy, ktoré pomohli človeku využiť energiu vo svoj prospech,
uviesť príklad zneužívania prírody človekom,
Tematické celky
(obsahový štandard)





Počet
hodín
kultúr, kolonizácia, vysťahovalectvo
od kolesa k lietadlu
objavy,
detská práca,
doprava.
prírodná energia umelá energia
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard)
Medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy
a tradičná ľudová kultúra
Žiak vie:


Multikultúrna výchova


Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti





Multikultúrna výchova
analyzovať príčiny sťahovania ľudí v minulosti i prítomnosti.
zdokumentovať príklad sťahovania ľudí v prítomnosti
vysvetliť pojem kolonizácia
zostaviť tabuľku najdôležitejších dopravných prostriedkov v chronologickej
postupnosti.
porovnať spôsoby dopravy v minulosti i prítomnosti.
rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov na životné prostredie svojho regiónu.
uviesť najčastejšie druhy detskej práce,
zaujať stanovisko k problému detskej práce,
zaujať postoj k tvrdeniu, že dospelí v niektorých krajinách zneužívali a i naďalej
zneužívajú prácu detí vo svoj prospech,
Chémia
Environmentálna výchova
Finančná gramotnosť
Globálne vzdelávanie
III. Človek a komunikácia

9







jazyk a písmo, rukopis
hlaholika,
kniha,
rozhlas, televízia, noviny, internet,
e-mail
Slovenský jazyk a literatúra


Geografia



zhodnotiť význam vynálezu písma,
vymenovať najstaršie druhy slovanského písma,
vymenovať druhy písem z minulosti,
rozpoznať príbeh z minulosti svojho regiónu z povesti, legendy
identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou knihou,
zhodnotiť význam vynálezu kníhtlače,
rozlíšiť vybrané písma, ktorými sa v minulosti písalo,
uviesť prostriedky dorozumievania medzi ľuďmi v minulosti,
uviesť druhy moderných masovo-komunikačných prostriedkov,
Tematické celky
(obsahový štandard)






náboženstvo,
legendy, mýty, povesti - región
pisári, prvé knihy
médiá,
vojna a mier
víťazi, porazení
Počet
hodín
Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard)
Medzipredmetové vzťahy
Prierezové témy
Etická, Náboženská výchova
Žiak vie:



Mediálna výchova
Regionálna výchova
a tradičná ľudová kultúra
Globálne vzdelávanie
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti a prítomnosti,
uviesť dôsledky vojen pre človeka a prostredie, v ktorom žije,
zostaviť správu o vojenskom konflikte v súčasnosti.
6. ročník : (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Tematický celok
Počet
Prierezové témy
Výkonový štandard
Obsahový štandard
hodín
Medzipredmetové vzťahy
Žiak vie:
1
Multikultúrna výchova
- pochopiť členenie praveku na kratšie časové úseky
podľa materiálov, z ktorých ľudia vyrábali pracovné nástroje
3
Environmentálna výchova
- analyzovať pracovné nástroje pravekých ľudí;
Biológia
- rozpoznať rozdiely v spôsobe obživy a života pravekých
zberačov a lovcov;
História a pravek
pravek, doba kamenná, medená, bronzová,
železná, pramene hmotnej kultúry,
archeológia
Obrazy pravekej spoločnosti
antropogenéza, paleolit, neandertálec,
zberač, lovec, kamenné nástroje
lovci mamutov, deľba práce, náboženské
predstavy, zrod umenia
roľník, neolitická revolúcia, úrodný polmesiac,
poľnohospodárstvo,
Environmentálna výchova
Výtvarná výchova
- vzťah človeka a prírody v sledovanom období v kontraste s
dneškom
Geografia
- opísať spôsob života pravekého lovca;
Pestovateľské práce
- zhodnotiť význam najdlhšie používaného pracovného
materiálu - kameňa
- analyzovať pracovné nástroje pravekých ľudí; - rozpoznať
rozdiely v spôsobe obživy a života pravekých zberačov,
lovcov a roľníkov;
Obrazy starovekej spoločnosti
3
meď, Otzi, bronz, rozdelenie spoločnosti –
podľa majetku, oddelenie remesiel, obchodu
Osobnostný a sociálny rozvoj
Chémia
Environmentálna výchova
železo, Chetiti, Molpír, Kelti
Geografia
opakovanie
- zovšeobecniť spôsob života a obživy ľudí v medenej dobe na
základe príbehu Otziho
- odhaliť postupne stav a premeny životného prostredia
v dôsledku ľudskej činnosti
Fyzika
- zostaviť správu zo skúmania spôsobu obživy a života
pravekých ľudí;
Tvorba projektov
a prezentačné zručností
- zistiť výhody a nevýhody medi, bronzu, železa ako
materiálu vhodného na výrobu pracovných nástrojov a zbraní
Osobnostný a sociálny rozvoj
Civilizácie starovekého orientu
riečne civilizácie, štát, organizácia spoločnosti,
Sumeri, koleso, písmo, náboženstvo
hieroglyfy, pyramídy, múmia, lekárstvo,
matematika, astronómia
výňatok mierovej zmluvy medzi Egypťanmi a
Chetitmi
3
Environmentálna výchova
Geografia
Globálne vzdelávanie
Multikultúrna výchova
Matematika
Osobnostný a sociálny rozvoj
- odhaliť vzťah medzi prírodnými podmienkami údolí veľkých
riek a vznikom prvých štátov;
- identifikovať znaky zavlažovacieho poľnohospodárstva;
- analyzovať vnútorné členenie spoločnosti v mestskom štáte
- identifikovať poznatky a pamiatky obyvateľov najstarších
štátov, ktoré nám slúžia dodnes
Mediálna výchova
- zhodnotiť premeny a význam písma pre spoločnosť
najstarších štátov;
Tvorba projektov
a prezentačné zručností
- zostaviť obrazový materiál a kultúrnych pamiatkach
najstarších štátov
Staroveké Grécko
prírodné podmienky, mykénska civilizácia,
Schliemann, Homér
5
Mediálna výchova
Slovenský jazyk a literatúra
- odhaliť vzťah medzi prírodnými podmienkami a vznikom
množstva nezávislých mestských štátov v Grécku
Rodinná výchova
olympijské hry, staroveká Sparta, slobodný
občan, otrok, demokracia
- zdôvodniť významné postavenie telesnej výchovy
v mestských štátoch;
Osobnostný a sociálny rozvoj
- vymedziť olympijské disciplíny;
Perzia, Maratón, maratónsky beh
Telesná a športová výchova
Perikles, chrámy, sochárstvo, Akropola, práva
občanov
Ochrana života a zdravia
- zhodnotiť význam olympijských myšlienok v minulosti
a v prítomnosti;
gordický uzol, trójsky kôň
Výtvarná výchova, Občianska
náuka
Mediálna výchova
Globálne vzdelávanie
Finančná gramotnosť
Osobnostný a sociálny rozvoj,
Tvorba projektov
a prezentačné zručnosti
- rozpoznať rôznu formu vlády v mestských štátoch Sparta
a Atény
- spoznať vojenské konflikty, ktoré zasiahli do života
starovekých Grékov;
- analyzovať spôsob života v Aténach za Perikla a formu jeho
vlády;
- analyzovať Periklovu reč o aténskej demokracii;
- pochopiť problém rovnosti a nerovnosti
- klásť základné analytické otázky školskému historickému
písomnému prameňu;
- zostaviť vlastnú správu z bádania po starovekom Grécku
Staroveký Rím
Romulus a Rémus, Taliansko, Etruskovia,
železo, kráľovstvo, patricijovia, plebejci
senát, ľudové zhromaždenie, konzul, tribún
ľudu, vec verejná – republika, ovládnutie Itálie
8
Mediálna výchova
- analyzovať spôsob života a obživy v Ríme
Slovenský jazyk a literatúra
- analyzovať formu vlády v rímskej republike;
Osobnostný a sociálny rozvoj
- dokumentovať expanziu mestského štátu a jeho premenu v
ríšu
Občianska náuka, Geografia
triumvirát, Ceasar, triumvirát, diktátor,
Octavius Augustus
Multikultúrna výchova
- rozpoznať vnútorné dôsledky expanzie pre politickú
premenu republiky na cisárstvo
Ochrana života a zdravia,
- spoznať dopad vojenskej rozpínavosti na život občanov;
cisárstvo, légie, provincie, roľník, remeselník,
škola
Osobnostný a sociálny rozvoj
- vytvoriť si obraz o živote rímskej spoločnosti
Geografia
Občianska náuka
- rozpoznať príčiny budovania rímskej hranice pozdĺž
stredného Dunaja;
Globálne vzdelávanie
- spoznať históriu viažucu sa k blízkemu miestu
Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra
- rozpoznať korene kresťanského náboženstva;
Geografia
Multikultúrna výchova
- identifikovať hlavné rozdiely medzi Starým a Novým
zákonom
Náboženská výchova, Etická
výchova,
- rozpoznať dôležitosť gréckej a rímskej kultúry pre vytvorenie
európskej kultúry;
Slovenský jazyk a literatúra
- zostaviť stručný informačný materiál o živote v rímskych
táboroch na našom území;
tábory, Limes Romanus, Dunaj, Rýn,
Laugaricio, Marcus Aurelius, Markomani a
Kvádi
Starý zákon, Nový zákon, Ježiš, apoštoli,
biskupi, pápež, Konštantín Veľký, milánsky
edikt
vzdelanie, kalokagatia, kúpele, amfiteátre,
architektúra mesta, gladiátor
Pyrhovo víťazstvo, divy sveta
Multikultúrna výchova
- odhaliť príčiny prenasledovanie kresťanov v Rímskej ríši;
- zostaviť obrazový materiál o divoch starovekého sveta
Obrazy stredovekého sveta
10
Geografia
- zdôvodniť príčiny rozdelenia Rím. ríše
kočovníci, Germáni, Západorímska ríša
Mediálna výchova
- zovšeobecniť príčiny zániku Západorímskej ríše
Východorímska ríša, Justinián, Konštantínopol
Multikultúrna výchova
- zhodnotiť kultúrny odkaz Byzancie
Mekka, Mohamed, islam, korán, kalif, výboje
Globálne vzdelávanie
Frankovia, rod Karolovcov, Karol Veľký, písmo
Mediálna výchova
- odhaliť okolnosti vzniku islamu;
- zdôvodniť príčiny rýchleho rozširovania islamu;
- odhaliť ciele expanzívnej politiky kalifov;
šírenie kresťanstva
Osobnostný a sociálny rozvoj
kráľ, feudum, léno, vazal, šľachta, poddaní,
privilegovaní, neprivilegovaní
Občianska náuka
dedina, mesto, privilégia, mešťan
latinčina, kláštor, univerzita
nemecké cisárstvo, Anglicko, Francúzsko,
storočná vojna
opakovanie
Finančná gramotnosť
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
- identifikovať odkaz arabskej kultúry pre európsku kultúru
- zhodnotiť kultúrny odkaz Franskej ríše;
- klásť základné analytické otázky školskému historickému písomnému
prameňu
- zhodnotiť význam kresťanstva pre európsku kultúru
- odhaliť nový vzťah medzi ľuďmi vyšších spoločenských vrstiev formujúcej
sa stredovekej spoločnosti
- identifikovať spôsob života a obživy jednotlivých sociálnych vrstiev
stredovekej spoločnosti;
- zdôvodniť, prečo sa kláštory stali postupne hospodárskymi a kultúrnymi
centrami;
- zhodnotiť význam stredovekých univerzít
- získať stručný prehľad o dianí v Európe v stredoveku
- vytvoriť a prezentovať ľubovoľný projekt z prebraného obdobia
praveku, staroveku, stredoveku
Rozpis učiva predmetu: DEJEPIS
1 hodina týždenne
7.ročník
spolu 33 vyučovacích hodín
Tematický celok
Počet
Prierezové témy
Výkonový štandard
Obsahový štandard
hodín
Medzipredmetové vzťahy
Žiak vie:
Multikultúrna výchova
- opísať pravlasť Slovanov, dôvody a územia sťahovania
pravlasť Slovanov, rozdelenie, príchod na
územie Slovenska
Osobnostný a sociálny rozvoj,
- identifikovať vzťahy medzi Slovanmi a Avarmi;
Samo, Avari, palisády, hrivny
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Pribina, Mojmír, Veľká Morava, Blatnohrad,
Koceľ, Rastislav
Osobnostný a sociálny rozvoj
Cyril a Metod, staroslovienčina, hlaholika,
cyrilika, kresťanstvo, Proglas
Slovenský jazyk a literatúra
Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline
Svätopluk, Frankovia
Mojmír II., veľmoži, staromaďarské kmene,
románske pamiatky
7
Environmentálna výchova,
Mediálna výchova
- opísať vznik a rozmach Veľkom. ríše počas panovania
Rastislava
-zhodnotiť prínos Cyrila a Metoda pre rozvoj našej kultúry
- opísať Veľkomoravskú ríšu počas panovania Svätopluka
Multikultúrna výchova
- opísať kultúru a vzdelanosť vo Veľkomoravskej ríši
Geografia
Multikultúrna výchova
Výtvarná výchova
opakovanie
- uviesť príčiny vzniku Samovej ríše a jej význam
Osobnostný a sociálny rozvoj,
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
- tvorba a prezentácia projektu s tematikou Veľkej Moravy
Slováci v Uhorskom kráľovstve
Štefan I., kresťanstvo, správa krajiny
Nitra, údelné vojvodstvo, Zoborské listiny,
Branč, Čachtice
10
Multikultúrna výchova
Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra
- vysvetliť vznik Uhorského kráľovstva a prínos predkov
Slovákov pri jeho utváraní;
- zhodnotiť vládu Štefana I.
Slovenský jazyk a literatúra
- zhodnotiť význam Nitrianskeho vojvodstva
Ondrej II., Zlatá bula, právomoci, Tatári
Mediálna výchova
- analyzovať Zlatú bulu Ondreja II.
Arpádovci, Matúš Čák Trenčiansky, Anjuovci,
Karol Róbert, Ľudovít I., privilégium
Občianska náuka
- vysvetliť, prečo dochádzalo v Uhorsku k neustálemu boju
o trón;
Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Bystrica,
dukát, život baníkov
Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra
- zhodnotiť hospodársky rozvoj za vlády Karola Róberta;
Environmentálna výchova
- zhodnotiť význam politiky Ľudovíta I.
Finančná gramotnosť
- zhodnotiť význam banských miest na Slovensku
Žigmund Luxemburský, Turci, spanilé jazdy,
hospodársky rozvoj
Geografia
Matej Korvín, Univerzita Istropolitana
Osobnostný a sociálny rozvoj,
- analyzovať a zhodnotiť spôsob života ľudí vo vrcholnom
stredoveku a dnes;
opakovanie
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
roľník, mešťan, gotická cesta
- opísať kultúru v stredovekom Uhorsku
- zhodnotiť význam vlády Žigmunda
Občianska náuka
- opísať vládu Mateja Korvína
Globálne vzdelávanie
- utvrdiť prebraté učivo formou skupinového opakovania
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj
Obrazy novovekého sveta
Globálne vzdelávanie
- charakterizovať humanizmus a renesanciu
humanizmus, renesancia,
Multikultúrna výchova
- zhodnotiť význam kníhtlače pri rozvoji vzdelanosti;
Mikuláš Kopernik,
Výtvarná výchova
- príprava projektu
Leonardo da Vinci
Mediálna výchova
- uviesť príčiny zámorských objavov;
Ján Guttenberg, počiatok mediálneho sveta
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
- zakresliť do obrysovej mapy smery objavných plavieb
karavela, Kolumbus, objavné plavby,
oboplávanie zemegule
kolonializmus, ríše Mayov, Inkov, zámorský
obchod
opakovanie
mešťan, cech, remeselník, manufaktúra
Martin Luther, reformácia
jezuiti, Ignác z Loyoly
majer Myjava, Stará Myjava, Myjava a kozáci,
remeselník
opakovanie
10
Osobnostný a sociálny rozvoj
Geografia
Multikultúrna výchova,
Environmentálna výchova
- rozlíšiť a analyzovať pojmy objavitelia a dobyvatelia;
- posúdiť význam zámorských objavov;
- zhodnotiť význam zámorského obchodu
- vytvoriť a prezentovať projekt o kníhtlači
Geografia
- vysvetliť a zdôvodniť príčiny hospodárskych zmien
v novoveku;
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
- opísať a porovnať prácu remeselníka v cechu
a v manufaktúre;
Osobnostný a sociálny rozvoj
- zostaviť správu o živote remeselníka
Finančná gramotnosť
- opísať príčiny vzniku reformácie;
Svet práce
- analyzovať písomný prameň s problematikou reformácie
Multikultúrna výchova
- vysvetliť dôvody protireformácie
Občianska náuka,
- poznať históriu regiónu;
Náboženská výchova
- analyticky pracovať s historickým literárnym prameňom
Multikultúrna výchova
- utvrdiť prebrané učivo
Etická výchova,
Náboženská výchova
Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra
Osobnostný a sociálny rozvoj
Habsburská monarchia
6
Mediálna výchova
- opísať moháčsku bitku a jej dôsledky
Moháč, Turci, Habsburgovci
Multikultúrna výchova
pašalik, janičiari
Globálne vzdelávanie
- charakterizovať postavenie Slovenska v susedstve
Osmanskej ríše
Budín
Občianska náuka
uhorský snem, komora
Osobnostný a sociálny rozvoj
- zostaviť obrazový materiál o BA ako o korunovačnom meste
Uhorska
kuruci, labanci
Multikultúrna výchova
- uviesť príčiny a dôsledky protihabsburských povstaní
opakovanie
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
- vytvoriť a prezentovať vybraný projekt
- objasniť postavenie Slovenska v Habsburskej monarchii
8. ročník: (1 hodina týždenne, 33 ročne)
Prierezové témy
Tematický celok
Obsahový štandard
Európa na ceste k moderným národom
- encyklopédia, racionalizmus, osvietenstvo
- osvietenský absolutizmus, Mária Terézia,
tereziánsky urbár, reformy
Počet
hodín
17
Výkonový štandard
Medzipredmetové vzťahy
Žiak vie:
Osobnostný a sociálny rozvoj
- charakterizovať osvietenský absolutizmus;
Výchova k manželstvu a
rodičovstvu
- zhodnotiť význam reforiem Márie Terézie;
Globálne vzdelávanie
- zhodnotiť význam reforiem Jozefa II.;
- Jozef II., Tolerančný patent, zrušenie nevoľníctva
Finančná gramotnosť
- prezentovať významné slovenské osobnosti napísaním krátkej
práce alebo prezentácie v power point;
- akadémie, učené spoločnosti, Matej Bel, Notície,
kartograf Samuel Mikovíni, Adam František Kollár
Osobnostný a sociálny rozvoj
- prezentovanie projektu, práce, referátu na vybranú;
Tvorba projektu a prezentačné
schopnosti
- vytvoriť obraz o živote spoločnosti v prelomovom čase prechodu
od stredovekej k novovekej spoločnosti;
Globálne vzdelávanie
- kriticky zhodnotiť dovtedajšie ľudské poznanie;
Multikultúrna výchova
- analyzovať myšlienkový smer vyzdvihujúci rozum;
- mešťan, revolúcia, Bastila, občan, Deklarácia
ľudských a občianskych práv
Mediálna výchova
- jakobíni, gilotína, republika
Globálne vzdelávanie
- porozumieť príčinám nezhôd medzi Anglickom a jeho americkými
kolóniami;
- Napoleon, Občiansky zákonník
Občianska náuka
- pochopiť vplyv vyhlásenia nezávislosti USA na zmýšľanie
a politickú situáciu v Európe;
- bitka 3 cisárov, bratislavský mier
Mediálna výchova
- zdôvodniť úlohu občana na politickej scéne;
- bostonské pitie čaju, Deklarácia nezávislosti USA,
G. Washington
- Generálne stavy, absolutistická monarchia
- na základe obrázkov z učebnice, literatúry opísať pevnosť Bastilu,
- Waterloo, Viedenský kongres
Etická výchova
franc. vojaka, mešťana, mestský dom;
- opakovanie
Osobnostný a sociálny rozvoj
- národný štát, Garibaldi, Červený kríž
Multikultúrna výchova
- prečítať a kriticky zhodnotiť historický prameň z uvedeného
obdobia;
- Prusko, Bismarck
Geografia
- priemyselná revolúcia, továreň, robotník, opakovanie
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
- analyzovať príčiny vzniku cisárstva vo Francúzsku;
Globálne vzdelávanie
- vysvetliť význam Občianskeho zákonníka;
- vyhľadať údaje o bratislavskom mieri a prezentovať ich v krátkej
informácii;
Ochrana života a zdravia
- na historickej mape opísať politickú mapu Európy po Viedenskom
kongrese;
Osobnostný a sociálny rozvoj
- kriticky posúdiť príčiny a dôsledky Francúzskej revolúcie;
Dopravná výchova
- napísať krátku prácu na tému encyklopedisti alebo Napoleon
a pod;
Finančná gramotnosť
Fyzika
- analyzovať príčiny a zdôvodniť význam zjednotenia Talianska;
- pochopiť proces formovania moderných národov;
- analyzovať príčiny a zdôvodniť význam zjednotenia Nemecka;
- pochopiť proces formovania moderných národov;
- porovnať výrobu v manufaktúre a v továrni;
- opísať prácu v továrni s prízvukom na prácu detí a žien;
- porovnať dopravné prostriedky – parník a moderné lode, konský
záprah a železnice a automobil;
- vymenovať znaky moderného národa, identifikovať znaky priemyselnej
revolúcie a jej vplyv na modernizáciu a vznik nových tried
Moderný slovenský národ
11
Osobnostný a sociálny rozvoj
- Anton Bernolák, spisovná slovenčina, Trnava
Mediálna výchova,
- Ján Kollár, idea všeslovanskej vzájomnosti
Slovenský jazyk a literatúra
- Ľudovít Štúr, spisovná slovenčina, politický
program
Slovenský jazyk a literatúra
- revolučný rok, boj za národnú slobodu,
nacionalizmus
- Žiadosti slovenského národa, Jozef Miloslav
Hurban
- dobrovoľníci, 1. SNR, Myjava, Brezová
- exkurzia – Múzeum SNR
Osobnostný a sociálny rozvoj,
Občianska náuka
Mediálna výchova
Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra
Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra
- kriticky posúdiť a zhodnotiť činnosť slovenských národných
vzdelancov;
- kriticky posúdiť a zhodnotiť činnosť slovenských národných
vzdelancov;
- kriticky posúdiť a zhodnotiť činnosť slovenských národných
vzdelancov;
- opísať a vysvetliť postavenie menších národov v Uhorsku
a ich boj za národnú slobodu;
- analyzovať politický program Slovákov - Žiadosti
slovenského národa;
- opísať dobrovoľnícke výpravy a posúdiť ich význam
a význam 1. SNR;
- Memorandum národa slovenského, - Matica
slovenská, Martin, 3 slovenské gymnázia
Osobnostný a sociálny rozvoj
- opísať dobrovoľnícke výpravy a posúdiť ich význam
a význam 1. SNR;
- opakovanie
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
- analyzovať požiadavky v dokumente Memorandum národa
slovenského;
- vytvoriť projekt, krátku prácu na tému slovenského
národného obrodenia;
Rakúsko - Uhorsko
5
Finančná gramotnosť
- opísať vznik Rakúsko – Uhorska;
- dualizmus, modernizácia, industrializácia
Etická výchova
- špecifikovať postavenie Slovákov v Rakúsko-Uhorsku
- maďarizácia Slovákov v Uhorsku, Černová,
Andrej Hlinka
Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra
- zaujať kritický postoj k maďarizácii;
- život v meste a na vidieku, vysťahovalectvo
Finančná gramotnosť
- opakovanie
Osobnostný a sociálny rozvoj
- kriticky zdôvodniť príčiny a dôsledky vysťahovalectva
Slovákov;
- zhotoviť graf dokumentujúci regióny, z ktorých najviac ľudí
emigrovalo;
- zhotoviť tabuľku na porovnanie života v meste a na vidieku;
Rozpis učiva predmetu: DEJEPIS
2 hodiny týždenne
9.ročník
spolu 66 vyučovacích hodín
Tematický celok
Počet
Prierezové témy
Výkonový štandard
Obsahový štandard
hodín
Medzipredmetové vzťahy
Žiak vie:
Finančná gramotnosť,
Globálne vzdelávanie
Opakovanie učiva 8. ročníka
Ochrana života a zdravia
• kriticky analyzovať príčiny vzniku Trojspolku a Dohody
Trojspolok, Dohoda
Osobnostný a sociálny rozvoj
•1. svetová vojna, dohody o vzniku ČSR,
československé légie
Globálne vzdelávanie
• vysvetliť základné fakty o príčinách vzniku 1. svetovej vojny
a jej priebehu;
1. svetová vojna
2
Geografia
6
Občianska náuka
• kriticky analyzovať príčiny vzniku a ciele Dohody
a Trojspolku;
František Ferdinand, Sarajevo, atentát
Multikultúrna výchova
front, zázemie,
Ochrana života a zdravia
vstup USA do vojny, koniec vojny
Globálne vzdelávanie
•kriticky analyzovať a zhodnotiť príčiny a priebeh 1. svetovej
vojny;
analýza dokumentov
Etická výchova
• opísať pomocou mapy jej priebeh;
Versailleský mierový systém, reparácie
Geografia
• rozlíšiť príčiny a zámienku na vznik svetovej vojny;
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
opakovanie
Osobnostný a sociálny rozvoj
Československo v medzivojnovom období
• M. R. Štefánik, D. Jurkovič, Myjavská banka,
M. Šimonovič
• Trianonská dohoda, Podkarpatská Rus, Malá
dohoda, Francúzsko, miestne národné výbory,
Ústava ČSR
• Masaryk, Beneš, Hodža, Hlinka, politické
strany
• národnostné menšiny, spolkový život,
školstvo
• hospodárstvo ČSR, hospodárske krízy,
nezamestnanosť, hladové doliny,
vysťahovalectvo
• centralizmus, autonomizmus
• Mníchovský diktát, mobilizácia
• Viedenská arbitráž, vyhlásenie autonómie, J.
Tiso, Hlinkova garda
9
Geografia
Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Multikultúrna výchova
Finančná gramotnosť
Regionálna história a tradičná
ľudová kultúra
Globálne vzdelávanie
Mediálna výchova
• napísať krátku prácu na tému o 1. svetovej vojne;
• ukázať na historickej mape nové štáty, ktoré vznikli
v Európe po 1. svetovej vojne
•získavať informácie o regionálnej histórii z prístupných
zdrojov;
• diskutovať o prínose osobností pre daný región;
• poznať regionálne múzeá a pamätníky viažuce sa k danému
obdobiu
• analyzovať postavenie Slovákov v ČSR
• identifikovať národnostné menšiny v ČSR
• zhodnotiť úlohu osobnosti: Masaryk, Štefánik, Hlinka,
Hodža
• prezentovať významné slovenské osobnosti napísaním
krátkej prác
• zdôvodniť vplyv kultúry, spolkov, škôl na každodenný život
• analyzovať historické pramene
• rozpoznať zmeny, ktoré nastali po vzniku ČSR a ich vplyv na
každodenný život
• charakterizovať politický systém ČSR, vznik strán a ich
vplyv na politickú scénu
• zhodnotiť hospodársky rozmach ČSR
• porovnať Slovensko a Česko
•opísať hospodárske a politické postavenie Slovenska v ČSR
•vysvetliť úsilie slovenských strán o autonómiu
v rámci
ČSR
• uviesť príčiny, ktoré viedli k okypteniu a zániku ČSR
• opísať mníchovskú dohodu
• opísať vyhlásenie autonómie Slovenska
• analyzovať Viedenskú arbitráž
• kriticky zhodnotiť postoj západných mocností voči ČSR
Európa v medzivojnovom období
• parlamentná demokracia, diktatúra,
hospodárska kríza,
11
Geografia
Globálne vzdelávanie
Multikultúrna výchova
• komunizmus, diktatúra, Lenin, boľševici,
stalinizmus, gulagy, ZSSR
Mediálna výchova
• fašizmus, Mussolini
Osobnostný a sociálny rozvoj
• nacizmus, Adolf Hitler, NSDAP
Výtvarná výchova
• rozvoj vedy a techniky
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
• každodennosť, nový životný štýl, zmena
úlohy žien v spoločnosti
• uviesť zmeny, ktoré nastali v Európe ako dôsledok
povojnovej krízy;
• uviesť dôvody vzniku diktatúr
• opísať situáciu v Rusku roku 1917;
• rozlíšiť demokraciu od diktatúry;
• charakterizovať stalinistickú diktatúru;
• vysvetliť príčiny vzniku fašizmu v Taliansku;
• vysvetliť príčiny vzniku nacizmu v Nemecku;
• opísať vplyv vedy a techniky na zvyšovanie životnej úrovne;
Druhá svetová vojna
Geografia
• uviesť príčiny vypuknutia 2. svetovej vojny
• anšlus Rakúska, Mníchovský diktát, 1.9.1939
Občianska náuka
• pochopiť význam vzniku protihitlerovskej koalície
• obsadenie Európy, vojna v Afrike
Osobnostný a sociálny rozvoj
• napadnutie ZSSR, blokáda Stalingradu
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
•rozpoznať nebezpečenstvo ideológii, ktoré hlásajú rasovú
neznášanlivosť
• vojna v Tichomorí, protihitlerovská koalícia
• protifašistický odboj, holokaust, šoa,
Oswienčim, tábory smrti
• obrat vo vojne, vylodenie v Normandii,
oslobodenie Európy, atómové útoky, 2.9.1945
12
• opísať príčiny a priebeh 2. svetovej vojny
Multikultúrna výchova
• ukázať na historickej mape najväčšie bitky
Globálne vzdelávanie
•v chronologickom poradí zoradiť štáty napadnuté
Nemeckom
Mediálna výchova
Environmentálna výchova
• opísať protifašistický odboj a život v čase vojny
• zhodnotiť holokaust
Slovenská republika (1939 – 1945)
Slovenský jazyk a literatúra
• uviesť príčiny vzniku Slovenskej republiky (1939 – 1945)
• samostatná Slovenská republika
Občianska náuka
• rozlíšiť autoritatívny režim od demokracie
• hospodárstvo SR, satelit Nemecka
Osobnostný a sociálny rozvoj
• napadnutie ZSSR, blokáda Stalingradu
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
• kriticky zhodnotiť postoj Nemecka voči Slovenskej
republike
• HSĽS, radikálne krídlo, židovský kódex,
deportácie
• domáci protifašistický odboj, Slovenské
národné povstanie
• kpt. M. Uher, partizánske oddiely, Milan
Mareček
8
• analyzovať dôsledky židovského kódexu
Multikultúrna výchova
• dokumentovať význam Slovenského národného povstania
Globálne vzdelávanie
• charakterizovať Slovenskú republiku
Mediálna výchova
• analyzovať politický systém SR
Environmentálna výchova
• analyzovať hospodárstvo SR
Ochrana života a zdravia
• zhodnotiť dôsledky holokaustu
Finančná gramotnosť
• opísať domáci odboj
Regionálna história a tradičná
ľudová kultúra
• uviesť význam SNP
• napísať krátku úvahu o každodennom živote obyvateľstva
Povojnový svet
Občianska náuka
• pochopiť rozdelenie sveta na dva tábory
• 2 mocenské bloky, studená vojna
Osobnostný a sociálny rozvoj
• rozlíšiť život za železnou oponou
• hospodárske a vojenské združenia štátov
západnej Európy
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
• rozpoznať zmeny v rozdelenom svete
• železná opona, sovietizácia východného
bloku
Multikultúrna výchova
• rozpad koloniálneho sveta, India, Čína, vojna
v Kórei, vo Vietname
• odpor voči zásahom ZSSR v Maďarsku,
v ČSR, Poľsku
6
Globálne vzdelávanie
Mediálna výchova
• porovnať politické systémy a ich vplyv na každodenný život
• opísať dôsledky 2. svetovej vojny
• uviesť príčiny vzniku dvoch mocenských blokov
Environmentálna výchova
• dokumentovať proces sovietizácie strednej a východnej
Európy
Finančná gramotnosť
• charakterizovať studenú vojnu
• opísať spoluprácu západoeurópskych krajín a politikov,
ktorí stáli na začiatku integrácie Európy
• opísať prejavy odporu východoeurópskych štátov proti
komunistickej diktatúre
• vysvetliť hromadenie bohatstva v rukách jednotlivcov
a medzinárodných korporácií
• zaujať stanovisko k procesu dekolonizácie.
Československo za železnou oponou
Občianska náuka
• uviesť príčiny narastania vplyvu KSČ
• KSČ, februárový prevrat
Osobnostný a sociálny rozvoj
• zhodnotiť februárový prevrat
• kolektivizácia, industrializácia, politické
procesy
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
• analyzovať 50-te roky a procesy s buržoáznymi
nacionalistami
• socializmus s ľudskou tvárou, A. Dubček,
vstup armád Varšavskej zmluvy
Multikultúrna výchova
• vysvetliť znaky socializmu
Globálne vzdelávanie
• zhodnotiť kolektivizáciu a industrializáciu
Mediálna výchova
• dokumentovať narastanie krízy a jej vyvrcholenie v“
socializme s ľudskou tvárou“
• normalizácia, sviečkový pochod
• nežná revolúcia
6
Environmentálna výchova
Finančná gramotnosť
• charakterizovať rok 1968 a osobnosť A. Dubčeka
• charakterizovať normalizáciu a osobnosť G. Husáka
• zdôvodniť príčiny nespokojnosti a prejavy odporu voči
režimu
• zdôvodniť podstatu Charty 77
• opísať disent
• uviesť význam sviečkovej manifestácie
• vysvetliť pád železnej opony a “ nežnú revolúciu“
• vymenovať pozitíva a negatíva socializmu
Slovenská republika 1993
2
Občianska náuka
• rozdelenie ČSFR
Osobnostný a sociálny rozvoj
• vstup Slovenska do NATO, EU, Schengen,
prijatie eura
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Mediálna výchova
• vymenovať príčiny rozdelenia Českej a Slovenskej
republiky
• opísať vznik Slovenskej republiky
• uviesť výhody a nevýhody vstupu Slovenska do NATO a EÚ
•zhodnotiť prijatie eura
Finančná gramotnosť
Občianska náuka
Súčasný svet
Osobnostný a sociálny rozvoj
• pád železnej opony, EU, NATO
Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
• globalizácia, terorizmus, internet, globálne
otepľovanie
• aktuálne problémy dnešného sveta
4
• uviesť rozdiely v hospodárskom a politickom systéme
súčasného sveta
• uviesť výhody a nevýhody zjednocovania Európy
• hľadať dôvody vzniku terorizmu vo svete
Mediálna výchova
• zaujať stanovisko k teroristickým útokom
Finančná gramotnosť
•zistiť príčiny globálneho otepľovania
Multikultúrna výchova
•rozlíšiť výhody a nevýhody internetu.
Globálna výchova
Environmentálne výchova
Download

UO DEJEPIS.pdf