Prietržské noviny
strana 1
Sedemstopäťdesiat rokov.
Sedem a polkrát sto rokov.
I sto je veľa.
Storočnému starcovi s úctou bozkávame dlaň.
A sedemstopäťdesiatročným?
Naokolo horám, poliam, jarčekom, studničkám,
cestám, chrámom, dedinám, praotcom, pramatkám, spomienkam?
Sedemstopäťdesiatkrát bozkávame tvár.
Akí ľudia ste tu dávno žili?
Málo – veľa vieme o vás?
Poznali ste Otčenáš.
Bozkali spadnutý chlieb.
Matky synom slzy sušili…
Mysleli ste na nás.
Daj, Bože, aj nám dobrého života.
Aby aj o sto, sedemsto rokov
tí, čo prídu po nás,
poznali Otčenáš,
bozkali spadnutý chlieb.
Aby syn matke ponúkol dlaň.
Aby niekto aj nám
v spomienkach pobozkal tvár.
strana 2
Prietržské noviny
Vážení Prietržania, milí rodáci i naši chalupári!
Dovoľte mi, aby som sa vám všetkým prihovorila na sklonku
roka 2012. Mám tú česť, stáť na čele obce už desať rokov. Je to
naozaj česť, ale zároveň aj veľká zodpovednosť, záväzok voči
vám všetkým a najmä nikdy nekončiaca práca. Nie je to len
zamestnanie, je to hlavne poslanie, pretože s vami zdieľam vaše
osudy, radosti i starosti. Nie je to len o materiálnom zabezpečení obce, o tom, aby bolo všetko v poriadku a aby sa podarilo
vždy aj niečo vybudovať. Samozrejme to nás všetkých teší, ale
verte mi, je to aj o niečom inom, o medziľudských vzťahoch, o riešení problémov a starostí nielen obce, ale častokrát i vašich individuálnych. Čím je človek dlhšie na takomto poste, tým viac
prežíva osudy jednotlivcov a tým viac je vtiahnutý do života nielen obce, ale aj jednotlivých občanov.
Nedá sa vždy všetko vyriešiť ako šibnutím čarovného prútika, niečo trvá dlhšie,
niečo sa snažíme vyriešiť operatívne. Nie vždy môžeme ovplyvniť všetko, samozrejme
musíme prihliadať hlavne na finančné možnosti obce. Na tomto mieste vám všetkým
chcem poďakovať za vašu trpezlivosť i porozumenie k nášmu postupu.
V roku 2012 sa nám podarilo zrealizovať schválený projekt rekonštrukcia miestnej
komunikácie v Horných Pasekách s rozpočtom 66 358 € z Programu rozvoja
Prietržské noviny
strana 3
vidieka, v rámci nášho pôsobenia v MAS Podhoran. Tiež sme reagovali podaním
projektu na výstavbu rozhľadne na Lipovci. Vhodná výzva bola až v mesiaci november, tak teraz nám už len zostáva veriť, že budeme úspešní, nenávratný finančný
príspevok nám bude schválený a nám v chotári pribudne ďalšia turistická
zaujímavosť. V tomto období, keď zovšadiaľ počujeme slovo kríza, aj naša obec rieši
najzákladnejšie potreby a požiadavky obce a jej občanov, nezostáva príliš veľa na
investície, ale aj aktívnym pôsobením jej obyvateľov a priateľov – spriaznených duší
s Prietržou sa nám darí po celý rok žiť bohatý spoločenský život a tiež nestrácame
záujem o svoje okolie, na ktorom nám väčšinou všetkým záleží a nie je nám ľahostajné,
kde a ako žijeme, a toto všetko pri minimálnych finančných nákladoch. Úprimná
vďaka patrí vám všetkým za to. Vy všetci ste našej obci vdýchli dušu. Nie nadarmo sa
hovorí, že obec bez duše, je obec bez života. Život pulzujúci vo všetkých podobách,
vzhľad obce, šikovné deti a múdra mládež sú azda malým zadosťučinením za všetky
hodiny venované svojej – našej dedine.
V tomto roku sme si pripomenuli okrúhle, 750. výročie vzniku obce. Prežili sme
spolu krásne usmiate, slnečné dni. Odznelo počas týchto dní veľa pekného.
Teraz na záver roka chcem zopakovať svoje prianie, ktoré odznelo aj na našich
oslavách prvej písomnej zmienky o obci. Želám Prietrži, nech ju obchádza všetko zlé,
čomu musela v minulosti čeliť a statočne to aj zvládla, či už to bolo obdobie
predreformačné, roky meruôsme, 1. svetová vojna, 2. svetová vojna, združstevňovanie, roky normalizácie po roku 1968, nežná revolúcia v roku 1989. Želám našej obci,
aby ju obchádzali živelné pohromy, záplavy, víchrice, zemetrasenia, ktoré sme tiež
v minulosti viackrát zažili.
Prietrži želám nech kvitne do krásy, nech sa rozvíja a prosperuje aspoň tak ako
doteraz, dobrých a tolerantných obyvateľov a vždy múdro a s citom rozhodujúcich
vedúcich predstaviteľov.
Všetkým Vám želám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich
najbližších. Veľa zdravia spokojnosti a rodinnej pohody v novom roku 2013.
Dana Blažková,
starostka obce
strana 4
Prietržské noviny
750. výročie našej obce
vek pribúda nielen nám, obyčajným smrteľníkom, ale aj našej Prietrži. V roku
2012 sme si pripomenuli, že naša obec má už 750 rokov. Prvá písomná zmienka
o tom, že v prietržskom chotári bola osada, je z roku 1262 v darovacej listine panovníka Bellu IV. V rodnom liste našej obce bol názov Petrus, dnešný názov má od roku 1928.
Pripomeňme si tie tri veselé a príjemné júnové dni, keď sme spoločne oslavovali
750 rokov života našej obce. Hlavným organizátorom celého podujatia bol obecný úrad v Prietrži a prípravný výbor osláv.
Slávnostný program sa začal už v piatok 22. júna podvečer otvorením dvoch výstav v kultúrnom dome. Na výstave obrazov „Prietrž očami výtvarníkov“ prezentovali svoje diela nám už známi výtvarníci Štefan Orth, Jozef Chrena a Ľubomír Miča.
Súčasne bola v KD otvorená aj výstava fotografií z dnešného života aj z histórie obce. Veľký záujem vzbudili najmä historické fotografie obce, ktoré poskytli občania
zo svojich rodinných archívov. Autori súčasných záberov, napr. Miroslav Jonáš,
Miroslav Bartánus, Milan Rýzek, Kamila Praženková a Danka Simonová sú svojimi
prácami známi u nás už dávnejšie. Všetci autori obrazov i fotografií prišli na vernisáž, odbornou kurátorkou bola pani Božena Juríčková, vernisáž poctil svojou návštevou aj pán riaditeľ Záhorskej galérie v Senici Štefan Zajíček a podpredseda TTSK
Zdenko Čambal. Všetci spolu s návštevníkmi pobesedovali a nešetrili slovami chvály nad obomi peknými výstavami, ktoré boli pre záujemcov prístupné až do nedele
večera. Súčasťou piatkového programu bolo i oceňovanie Prietržanov, ktorí sa dlhé
roky zapájali a ešte sa aj zapájajú do organizovania spoločenského života v obci
v rôznych oblastiach.
V sobotu 23. júna pokračovali oslavy pestrým krojovaným sprievodom, v ktorom
boli zastúpené všetky generácie i všetky druhy kroja. Sprievod prešiel na čele s heligónkarmi od školy až na ihrisko, kde už čakalo početné obecenstvo na vyobliekaných
krojovancov a pripravený program. O ten sa postarali deti MŠ, žiaci ZŠ, folklórna
Prietržské noviny
strana 5
skupina a cirkevný spevokol z Prietrže. Vyvrcholením sobotňajšieho programu bol
slávnostný krst miestnej folklórnej skupiny Lipovec. Skupina vznikla z vlastnej iniciatívy mladých ľudí v obci, tancujú viac ako rok, vedúcou súboru je Dana Simonová,
harmonikár Andrej Londák. Venujú sa nácviku ľudových tancov a zvykov najmä
z našej obce. Názov „Lipovec“ si zvolili podľa kopca Lipovec u Rehušov. Oficiálne
logo skupiny pokrstili Viera Vaculová a Anna Svatíková lipovým kvetom. Zaželali
mladým tanečníkom, aby rozdávali radosť tancom a spevom dlhé roky.
Po skončení programu pokračovala pohoda a dobrá nálada ľudovou veselicou.
Oslavy 750. výročia obce v nedeľu zavŕšili slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole, kazateľom bol emeritný biskup ev . cirkvi Mgr. Ivan Osuský.
Poobede priniesli dobrú náladu na ihrisko heligónky a pozreli sme si priateľský
futbalový zápas medzi Starostami regiónu ZMO JE Jaslovské Bohunice a prietržskými starými pánmi. Na záver dňa vystúpil spevák Allan Mikušek a pripravil svojím koncertom krásny zážitok všetkým prítomným.
Počas celých trojdňových osláv si mohli návštevníci pozrieť okrem výstavy obrazov a fotografií v KD aj výstavu zvierat v parku, výstavu detských výtvarných prác,
poľovníckych trofejí a cien mladých hasičov v škole i prezentáciu pretekárskej formuly Milana Rýzka, ml.
Pripraviť a zorganizovať takéto veľké podujatie si vyžiadalo veľa úsilia, veľa času
i veľa dobrej vôle. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k dobrému výsledku. Dúfam a verím, že krásne zážitky dlho zostanú v pamäti každému návštevníkovi našich osláv.
Viera Vaculová
strana 6
Upratovanie obce
Udržať poriadok v obci s dvanástimi osadami nie je jednoduchá a ani lacná záležitosť. Aj preto vedenie obce a zástupcovia
spoločenských organizácií pôsobiacich v obci, spojili svoje sily. Do kalendára obecných
podujatí, bohatého na kultúrne a športové
akcie, sme tento rok zaradili aj Jarné upratovanie obce. Poslednú marcovú sobotu sme
spoločne urobili kus roboty.
Brigády nie sú v našej obci žiadnou novinkou. Dlhé roky ich usporadúvajú najmä
rôzne spoločenské organizácie. Bývajú na
rôznych miestach a v rôznych termínoch.
Tento rok sme sa ale dohodli na jednom termíne. Bol ním posledný marcový deň.
Do upratovania sa zapojilo viac než 200
ľudí. Jednotlivé skupinky čistili centrálnu
časť obce, okolie priehrady, ciest do susedných obcí i prietržské osady. Počas dňa vyzbierali desiatky kíl odpadov, orezávali kríky a stromy, čistili krajnice ciest, zametali,
vyhrabávali, kosili... Jednou z aktivít bolo aj
natiahnutie ochrannej fólie popri ceste pri
priehrade, kadiaľ každoročne migruje tisíce
žiab, ktoré zväčša končia pod kolesami áut.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do akcie zapojili, ako aj tým, ktorí svojimi pravidelnými aktivitami prispievajú k tomu, že miesto,
kde žijeme, je čisté a upravené.
Zrejme najväčším potešením pre všetkých brigádnikov by bolo, keby si do svedomia vstúpili ľudia, ktorí vytvárajú v obci divoké skládky a sústavne znečisťujú okolie ciest a priekopy. Potom by sme už nemuseli
upratovať neporiadok, ale len zveľaďovať
svoju obec...
Spoločná brigáda je naplánovaná aj na
23.3. 2013. Nájdite si čas a pridajte sa k brigádnikom aj vy.
-zt-
Prietržské noviny
Prietržské noviny
strana 7
Spoločný projekt s Vlkošom vo finále
V tomto roku sa skončila aj oficiálna spolupráca s moravskou obcou Vlkoš v rámci niekoľkoročného spoločného projektu, súčasťou ktorého bolo viacero investičných
a najmä kultúrno-spoločenských podujatí. Medzi posledné dve aktivity patril spoločný Vianočný koncert, ktorý sa konal vo Vlkoši. Jeho súčasťou bolo vystúpenie domácich účinkujúcich a priestor dostali aj Prietržania so svojím programom.
Celý projekt zakončilo spoločné stretnutie zástupcov oboch obcí, na ktorom zhodnotili jeho priebeh a výsledky. Predstavitelia obcí a tiež obyvatelia Prietže a Vlkoša
sa symbolicky „rozlúčili“ na spoločnom plese v prietržskom kultúrnom dome. Úvod
plesu patril skupine historických tancov Reminiscence a až do rána spoločnosť bavila česká kapela Benny – Q.
Aj keď sa projekt skončil, v pamäti väčšiny z nás zostanú pekné spomienky na
spoločne prežité chvíle s novými známymi a kamarátmi. Nadviazané kontakty sa neprerušili ani po skončení naplánovaných aktivít, o čom svedčia vzájomná účasť predstaviteľov obce na významných podujatiach v Prietrži a vo Vlkoši. Ďalšia spolupráca
zostáva otvorená a my veríme, že budúcnosť nám prinesie ešte veľa podobne vydarených projektov.
-zt-
strana 8
Prietržské noviny
Jozef Ignác Bajza
/obrodenecký spisovateľ, autor satír a epigramov, katolícky kňaz/
a jeho súvislosť s Prietržou
Poohliadnime sa ešte do decembra 2011. V tomto období sme si pripomínali dve
výročia, ktoré by sa zdalo, že spolu nesúvisia, ale opak je pravdou. Nakoľko už boli
v tom čase prietržské noviny v tlači, pripomeňme si ich v tohtoročnom vydaní.
25. októbra 1781, teda pred 230 rokmi vyšiel „Tolerančný patent Jozefa II.“, ktorý
podrobne stanovil náboženské slobody nekatolíkov - evanjelikov augsburského a helvétskeho vyznania a pravoslávnych kresťanov.
1. decembra uplynulo 175 rokov od úmrtia J. I. Bajzu, ktorý pôsobil v našej obci
v období 1805 – 1815 v kostole na „Vŕšku“ za hradbami, ktorý však už nestojí.
J. I. Bajza bol horlivým stúpencom a propagátorom spoločenských reforiem
Jozefa II. Hoci v Prietrži pôsobil 10 rokov, myslím, že mnohí o ňom toho veľa nevedia, maximálne si pamätáme zo študentských čias to, že napísal prvý román v slovenskom jazyku: „René mládenca príhodi a skúsenosti“.
Obec Prietrž si chcela tohto slovenského spisovateľa pripomenúť odhalením pamätnej tabule, ktorej výrobu a osadenie finančne podporil Trnavský samosprávny
kraj a OZ Petrus.
Pamätnú tabuľu spoločne odhalili: naša rodáčka pani Anna Rýzková, vysokoškolská profesorka slovenského jazyka, domáci evanjelický pán farár Čerfeľ a katolícky pán farár Bohm z Osuského, nakoľko naši katolícki spoluobčania patria pod
Katolícku farnosť Osuské a evanjelickí veriaci z Osuského prislúchajú do nášho cirkevného zboru. Aj takýmto spôsobom sa prejavilo ekumenické spolužitie obyvateľov
nielen v našej obci, ale i medzi susednými dedinami.
So životom a dielom J. I. Bajzu nás oboznámil Mgr. Milan Rýzek.
Aspoň niektoré fakty z jeho života: J. I. Bajza sa narodil 5.3. 1755 V Predmieri,
zomrel 1.12. 1836 v Bratislave, pochovaný je v krypte Dómu sv. Martina
v Bratislave. Vyštudoval katolícku teológiu vo Viedni v roku 1777, bol chovancom Pázmanea. Bezprostredne pred
Bernolákom sa pokúšal kodifikovať spisovnú slovenčinu, ale neúspešne.
Napísal viaceré literárne diela, prekladal z angličtiny satirika J. Owena. Písal
v slovenčine, ktorú si sám vytvoril a celý život sa jej pridŕžal. Ako 80-ročný finančne podporil činnosť Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej.
Nie je priestor v našich novinách,
Prietržské noviny
strana 9
aby sme tu celý jeho životopis rozoberali, ale čo tu treba určite podčiarknuť je: Že
s odstupom času, musíme konštatovať, že na dobu, v ktorej žil a tvoril bolo jeho zmýšľanie a konanie veľmi odvážne, pokrokové a nadčasové. Mnohé jeho myšlienky zostali aktuálne dodnes a majú čo povedať aj dnešnej generácii. Nemožno sa preto čudovať, že sa svojimi názormi znepáčil vrchnosti, či už svetskej, alebo cirkevnej.
Svoj život a tvorbu zameral hlavne na ľudí, s ktorými žil, ktorých poznal. Snažil
sa ich pochopiť a pomôcť a nie sa len nečinne prizerať.
My môžeme len s uspokojením konštatovať a veriť, že v Prietrži našiel potrebný
pokoj pre svoju tvorbu, keď v nej dokázal prežiť 10 rokov, ako súčasník evanjelického farára Juraja Markuša.
-db-
Vychádzka rozprávkovým lesom na Podhorí
Tento rok sme už po druhý raz pozvali
deti a rodičov do rozprávkového lesa. OZ
Petrus v spolupráci s členmi folklórnej skupiny LIPOVEC, cca 40 členov v organizačnom tíme, zorganizovali toto podujatie
v prekrásnej prírode prietržského chotára
v osade Podhorie. Vychádzková trať viedla
cez les, po lúke a po poľnej ceste. Deti spoznávali cestou stromy a rastliny, keďže je tu
naozaj pestrá flóra, deti mali čo pozorovať.
Športovali, vozili sa na koníkoch, skákali na
trampolíne, strieľali zo vzduchovky – čo vyčarilo na nejednej detskej tváričke radosť. Tí
odvážnejší mali možnosť vyskúšať adrenalínovú jazdu na lanodráhe pod odborným dohľadom profesionálneho hasiča. Celou cestou deti sprevádzali rozprávkové postavičky
Bob a Bobek, čert a anjel, princezné, víly,
mušketieri a prišli nás navštíviť aj Sultán
a Šehrezáda z Orientu, a Nasťa s ježibabou
z Ruska.
Vychádzka bola veľmi pekná, aj napriek
nepriaznivým predpovediam počasia. Okolo
obeda trocha popršalo, ale deti sa nenechali
odradiť. Na dvore rekreačného zariadenia
pomaľovali kriedami celý dvor, vyskúšali si
zaspievať alebo zarecitovať do mikrofónu,
čo bol pre niektorých veľký zážitok.
strana 10
Prietržské noviny
Kynologická skupina zo Senice nám prišla ukázať umenie svojich zverencov – psíkov.
Druhý ročník bol úspešnejší a zúčastnilo sa ho viacej účastníkov ako vlani. Tešíme
sa Vašej priazni, a veríme, že ste si domov odniesli pekné zážitky.
Rozprávkový les sa skončil. Organizátori aj zúčastnení boli spokojní, všetci hodnotili akciu úspešne a pozitívne. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme
všetkým ktorí sa podieľali na organizácií akcie, ďakujeme všetkým sponzorom.
Takže: Dovidenia o rok.
Za organizačný tím
Dana Simonová
Činnosť DHZ Prietrž v roku 2012
Rok 2012 bol rok volebný, kde si hasiči volili svojho prezidenta a všetky krajské,
okresné a okrskové orgány riadenia, preto sa výročná členská schôdza konala už decembri roku 2011.
Zvolili sme si nový výbor DHZ, ktorý sa zúčastnil 1.decembra 2011 IMZ okrsku
Jablonica, v Plaveckom Petri, kde bol zvolený za okrskového referenda mládeže
Marián Mudroch.
Rok začal smutne, keď sme sa museli 17. februára 2012 rozlúčiť s dlhoročným členom Rudolfom Kuchtom, ktorý v mladšom veku zastával funkciu predsedu.
Vo februári sme podporili okresný hasičský ples účasťou ale i tombolou. Náročný
víkend začal v sobotu 25. februára 2012, kedy sa konalo okresné valné zhromaždenie delegátov okresu Senica. Zvolili sme si predsedu okresného výboru p.
Hurbanisovú a ostatných predsedov komisií. V preventívnej komisii nás zastupuje
Pavol Rýzek, do komisie mládeže bol zvolený Marián Mudroch, v kontrolnom orgáne revíznej komisie pracuje Peter Sapák a vo výcvikovom štábe si svoje povinnosti
plní Milan Londák. Po skončení OVZ sme sa presunuli do kultúrneho domu kde už
bol pripravený VI. Hasičský ples. A aby toho nebolo málo v nedeľu ráno sme išli
s deťmi na hasičskú súťaž do Senice volanú „Chodbovica“.
Každoročne v marci sa zúčastňujeme futbalového turnaja hasičských zborov
v Brezovej pod Bradlom. Na konci mesiaca bolo veľké upratovanie obce, na ktorom
hasiči nemohli chýbať. Upratovalo sa okolie Hasičskej zbrojnice.
V nedeľu 1. apríla sme urobili menší výlet za hasičmi do obce Podvysoká v okrese Čadca, od ktorých sme zakúpili, po dlhých rokoch šetrenia, športovú striekačku
určenú hlavne pre naše deti, ktoré nás svojimi úspechmi presvedčili, že si ju zaslúžia.
V predvečer 1. mája sme už tradične ručne postavili máj.
5. mája sme sa zúčastnili oslavy 100 rokov založenia hasičského zboru na Cerovej
a slávnostnej kolaudácie zrekonštruovanej zbrojnice. Z prostriedkov získaných na
hliadkovaní reality show Farma 1 sme zakúpili dve džberové striekačky pre mladých
hasičov. Nakoľko naša hasičská Avia nemala už žiadny funkčný hasičský prístroj, dokúpili sme jeden CO a jeden práškový prístroj. Pre zvýšenie bezpečnosti sme zakúpi
aj reflexné vesty s nápisom „HASIČI“.
Prietržské noviny
strana 11
20. mája sa mladý hasiči zúčastnili súťaže v Moravskom Svätom Jáne, kde vybojovali pekné druhé miesto.
V nedeľu 3. júna sa na miestnom futbalovom ihrisku zišli mladí hasiči z okresu
Senica vo veku od 8 do 16 rokov, pomerať svoje sily a šikovnosť v hasičskom športe. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach v kategóriach chlapci a dievčatá. Zúčastnili
sa mladí hasiči z Jablonice, Štefanova, Moravského Svätého Jána, Senice, Sobotišta,
Sekúl, Podbranča, Kútov, Šajdíkových Humeniec a Prietrže.
Domáce družstvo chlapcov z Prietrže sa postavilo na štart CTIF ako prvé, no s dosiahnutým časom neboli spokojní, ale verili že druhý pokus bude lepší. Nasledovala
štafeta 8 x 50m kde nenechali nič na náhodu a výborným dosiahnutým časom začali
veriť v dobré umiestnenie. Nasledoval požiarny útok s vodou, ako samostatne hodnotená disciplína, v ktorej dosiahli priemerný čas. Po ukončení prvých pokusov mala nasledovať prestávka, avšak na oblohe pribúdali mraky a tak sa pokračovalo bez
nej. Druhý pokus CTIF, dosiahnutý najlepší čas vyčaril úsmev na tvárach domácich.
Posunuli sa na prvé miesto. Zostávalo čakať ako sa bude dariť súperom. Na štafete 8
x 50m mali z prvého kola najlepší čas, no druhým pokusom sa ho nepodarilo vylepšiť. Ani na požiarnom útoku s vodou nebol prekonaný čas prvého pokusu. Nakoniec
družstvu ostávala posledná disciplína teória, kde si každý člen vylosoval jednu otázku, na ktorú musel správne odpovedať. Dobrovoľnou disciplínou bol pretek jednotlivca, kde si domáci Patrik Malár vybojoval druhé miesto. Postup na krajské kolo si
vybojovali víťazi súťaže chlapci z Prietrže a dievčatá z Moravského Svätého Jána. Na
zabezpečenie súťaže sme vyrobili novú základňu, vozík na prevoz hasičských striekačiek a obnovili kaďu na vodu.
Pri príležitosti MDD sme 8. júna na ihrisku predstavili svoju techniku, no najväčší záujem bol o penu, v ktorej sa deti do sýtosti vyšantili.
10. júna boli členovia hasičského zboru zablahoželať nášmu členovi Pavlovi
Mudrochovi zablahoželať k 60. narodeninám.
16. júna sa mladí hasiči pokúsili vybojovať postup na celoštátne kolo hry Plameň
na krajskej súťaži v Uníne. Zišli sa tu najlepšie družstvá z celého kraja. Naši chlapci
odovzdali čo v nich bolo, no šťastena sa tento krát obrátila chrbtom, no i tak skončili na vynikajúcom 3. mieste za čo im patrí veľká vďaka. Vďaka patrí aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomohli tomuto výsledku, či už trénerom až po tých, čo
prišli povzbudiť naše deti. Ako rozhodca sa zúčastnil Marián Mudroch.
V ten istý deň bolo aj finále reality show Farma 2, na ktorej sme nemohli chýbať,
keďže sme na nej hliadkovali už od 19. februára.
Na oslavu 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Prietrž sme 21. júna natiahli maskovaciu sieť nad betónovou plochou pri ihrisku a 24. júna bola po oslave odstránená.
1. júla sa v Jablonici konala okresná previerka pripravenosti hasičských družstiev,
na ktorej sme sa zúčastnili iba v podobe rozhodcov Milana Londáka a Petra Čajku.
7. júla bola tiež v Jablonici nočná súťaž, na ktorej bol rozhodca Milan Londák.
Zorganizovali sme zájazd na termálne kúpalisko v Mederi 15. júla a 18. augusta.
Veliteľ Milan Londák absolvoval kurz strojníkov v Martine 3. augusta.
Prietržské noviny
strana 12
Jesenné kolo detskej súťaže hry Plameň sa konalo v miestnej časti Podhorie 25. augusta, účasť už nebola taká veľká ako na jarnom kole. Súťažilo sa v disciplínach pretek hasičských dvojíc, hod granátom, viazanie uzlov, štafeta vo vreci, striekanie džberovou striekačkou, prenos zraneného, skrutkovanie matiek, poradový výcvik, lyže,
hra s loptou, beh cez pneumatiky, kolky a hod loptou na kôš. Nastala aj obmena nášho hasičského družstva, kde väčšina súťažila po prvý krát, čo sa odrazilo aj na výsledku a umiestnili sa na poslednom mieste. Asi to deti nepotešilo, ale najprv musím
byť posledný, aby som mohol byť prvý. Verím, že poctivým tréningom sa vypracujú
na špicu a nadviažu na predchádzajúce úspechy.
V ten istý deň sme začali hliadkovanie na reality show Farma 3, ktorú budeme
strážiť až do finále 15. decembra.
Pri oslave SNP u Rehúšov hliadkovali naši členovia DHZ. 28. septembra bol
z Aviou na STK veliteľ Milan Londák.
13. októbra sa konal v Senici seminár zameraný na súťažné pravidlá a porovnanie
pravidiel Slovenskej republiky a Českej republiky, spolu s hasičmi z Českej republiky, na ktorej sa zúčastnil Marián Mudroch. Na druhý deň sa konala súťaž na I.ZŠ
v Senici, kde vykonával funkciu hlavného rozhodcu na štafete.
10. novembra si precvičili hasiči svoje schopnosti na taktickom cvičení v Prietrži
časť Vršok.
Na záver by som Vás rád pozval na VII. Hasičský ples dňa 16.2. 2013, v našom
kultúrnom dome, do tanca bude hrať Čvančaranka.
Marián Mudroch, predseda DHZ Prietrž
Tak si tu žijeme – i naši dôchodcovia
Rok 2012 opäť speje ku koncu a je to čas, keď pripravujeme vydanie Prietržských
novín, ktoré sú prehľadom udalostí, postrehov, hodnotení a informácií týkajúcich sa
života v obci. Vieme, že sú v rodinách očakávané a po ich prečítaní hodnotené možno väčšinou kladne, ale tam, kde sme niekomu takpovediac „stúpili na otlak“, alebo
i do svedomia je snáď reakcia podráždená, pretože jeho názory sa vždy nestotožnili
s pravidlami spolunažívania a s požiadavkami na čistotu a poriadok nášho prostredia,
alebo si niekto uvedomí, že niektoré kritické postrehy sa týkajú i jeho konania a začne uvažovať nad „revíziou“ svojich postojov a názorov. Ak si uvedomíme, že všetko,
čo sa udialo, bolo vykonané s dobrým úmyslom, tak to malo svoj význam.
Aj naše obyvateľstvo je zmesou generácií od najmladšej po najstaršiu a preto i rôzne aktivity boli uskutočňované primerane požiadavkám a záujmom skupín a organizácií a v konečnom dôsledku aj pre oživenie a spestrenie života v obci.
My, ktorí sme už v tom poslednom generačnom štádiu, teda dôchodcovia, nechceme sa pasívne prizerať a izolovať od verejného života. Byť aktívni a prispieť tam,
kde je o našu pomoc a názor záujem, na to je zameraná náplň našej ZO JDS a my sme
vďační, že sa stretávame s pochopením vedenia našej obce i niektorých organizácií.
Prietržské noviny
strana 13
Teraz s príchodom jesene sme zintenzívnili a spestrili využívanie našej klubovne.
Vďaka finančnému príspevku na podporu zdravia seniorov, ktorý získala pani starostka z Trnavského samosprávneho kraja bol zakúpený stacionárny bicykel umiestnený v klubovni a masážna podložka. Tieto pomôcky sú dôchodcom, ktorí majú o ne
záujem, k dispozícii. Tiež boli zakúpené bezpečnostné reflexné pásky a rozdané na
stretnutí dôchodcov v Mesiaci úcty k starším. Toto slávnostné podujatie pripravilo obecné zastupiteľstvo a vďaka deťom a pani učiteľkám materskej a základnej školy
i koncertu akordeónového súboru Základnej umeleckej školy v Senici ako i chutnému občerstveniu sme prežili príjemné popoludnie.
Medzi pozoruhodné akcie ZO JDS určite patrí poznávací zájazd do Starej Bystrice
a Vychylovky, letné posedenie s opekačkou a hudbou, jarná brigáda na cintoríne, účasť šiestich členov na dotovanom kúpeľnom pobyte v Turčianských Tepliciach
a Nimnici, prítomnosť zástupcov našej organizácie na celoslovenskej prehliadke seniorských speváckych súborov v Trnave, na reumatologickom dni v Smrdákoch a na
krajskom stretnutí v rámci Mesiaca úcty k starším v Trnave. V týchto dňoch sa pripravujeme na Mikulášske popoludnie pri kapustnici. Verím, že tieto podujatia vyplývajú z odkazu pre plnohodnotný život dôchodcov, ktorý znie: aktivita, optimizmus,
pohyb. Pridajte sa k nám i ďalší a môžeme prežiť peknú jeseň života.
-AJ-
Aký si bol, rok 2012?
Koniec roka 2012 sa blíži a je čas položiť si otázku : Aký si bol rok 2012? Čo sa
nám podarilo resp. čo sa nám nepodarilo? Čo by sme ešte radi uskutočnili, kým sa
nadobro staneš minulosťou?
Vzdelávanie v oboch školských zariadeniach prebiehalo v minulom školskom roku v súlade s vypracovanými školskými vzdelávacími programami. Zapojili sme sa
do rôznych matematických, jazykových, recitačných, či výtvarných súťaží. Deťom sa
darilo najmä v recitačných súťažiach. Saskia Likeová v minulom školskom roku získala 2. miesto v regionálnej súťaži v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej pró-
strana 14
Prietržské noviny
zy Timravina studnička. Spolu s Biankou Krahulcovou boli úspešné aj v recitačnej súťaži Hurbanov pamätník. Saskia získala 2. miesto v I. kategórii v prednese
prózy, Bianka 2. miesto v I. kategórii v prednese poézie. Lenka Kuklišová sa stala
úspešnou riešiteľkou v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda.
U nás je škôlkarsky život s tým školáckym úzko prepojený. Dôkazom toho sú spoločné „Mikulášske posedenia“, vianočné besiedky. Mimoriadne vydarenou akciou
bol Medzinárodný deň detí. Deti ho strávili spolu s hasičmi z Prietrže a Podbranča
Dolnej Doliny. Mali možnosť vidieť hasičov v ochrannom zásahovom oblečení, mohli
si prezrieť hasičské autá zvnútra, chytiť priamo do rúk hasičskú výzbroj. No najviac
ich lákala vysielačka,
spustenie húkačky a blikajúceho majáka. Hasiči
spolu s pani učiteľkami
MŠ pripravili pre deti prekážkovú dráhu, kde si vyskúšali beh po lavičke,
nosenie vedierok s vodou,
podliezanie a preliezanie
prekážok, a predovšetkým striekanie vody do
plechoviek. Deti boli také
nadšené, že niektoré dráhu prešli aj 2-3-krát. Najväčším prekvapením pre ne bolo,
keď im hasiči predviedli ukážku vodnej clony špeciálnou prúdnicou a striekanie vodnej peny, ktorou hasili horiaci dom. Celé podujatie sa skončilo slávnostným odovzdávaním medailí a diplomov, ktoré dostali nielen deti, ale i hasiči.
Stalo sa tradíciou, že ZŠ spolu s MŠ sa aktívne zúčastňujú na kultúrnom živote
v obci. Mesiac úcty k starším, Vianočný koncert, Deň matiek, to sú všetko podujatia,
na ktoré sa deti každoročne veľmi tešia a svedomito sa na ne pripravujú. Hravo zvládajú básne, piesne, tance a scénky, aby nimi mohli všetkých potešiť. Tento rok bol
predsa len, čo sa kultúrnych podujatí týka, niečím výnimočný. Deti spolu s pani učiteľkami sa stali súčasťou slávnostného kultúrneho programu venovaného 750. výročiu 1. písomnej zmienky o obci Prietrž. Myslím, že sa im vystúpenie celkom podarilo.
Záver školského roka 2011/2012 patril spoločnej opekačke detí MŠ a ZŠ a ich rodičov. A samozrejme nechýbala ani Noc v škole.
Je december. A my v základnej i materskej škole môžeme hodnotiť nielen predchádzajúci školský rok, ale už aj časť nového, ktorý sa pomaly dostáva do svojej polovice.
Deti MŠ odštartovali nový školský rok súťažou O najkrajšiu dyňu. Výtvory boli tak nádherné, že sa s pani učiteľkami rozhodli poslať pár fotografií spolu s listom
do redakcie časopisu Bobík. Ich pošta je uverejnená v novembrovom čísle tohto
časopisu.
Žiaci ZŠ zaznamenali svoj prvý úspech v recitačnej súťaži Timravina studnička.
Prietržské noviny
strana 15
Petra Simonová, žiačka 2. ročníka, získala 3. miesto. Veľmi nás teší aj úspech
Saskie Likeovej, ktorá v tomto školskom roku už reprezentovala ZUŠ. K 2. miestu
jej blahoželáme.
O pár dní sú tu Vianoce a rok 2012 sa blíži do finále. Chcela by som v mene učiteliek MŠ a ZŠ poďakovať rodičom, ktorí zapísali svoje deti u nás Prietrži, pani starostke a celému obecnému zastupiteľstvu, ktorí zabezpečujú bezproblémový chod
škôlky a školy po technickej stránke, a v neposlednom rade všetkým, ktorí nás podporujú.
Všetkým obyvateľom obce Prietrž želám pokojné Vianoce a úspešný rok 2013!
Mgr. Jana Ponechalová
MODUL po 19-tich rokoch opäť na pódiu v Prietrži
Hudobná skupina MODUL, ktorá bola v 80-tych a 90-tych rokoch minulého
storočia vari najpopulárnejším hudobným telesom v okrese, opäť hrá a koncertuje.
Kapela sa po desať ročnej prestávke zasa
dala dokopy, pretože jej zakladajúci členovia Ľuboš Miča, Igor Šír, Janko Lučan
a Ľubka Mihalovičová pochopili, že hudba
je ich koníček a nevedia bez nej žiť.
Oprášili repertoár, ktorý im je blízky, ktorý
hrali aj v období vzniku kapely. Sú to skladby československej a zahraničnej produkcie
z 80-tych a 90-tych rokov.
Fanúšikova skupiny MODUL sa prišli
zabaviť do KD v Prietrži 17. novembra
2012 na zábavu, ktorú organizovali členovia folklórnej skupiny Lipovec. Počas celej
noci vládla v sále fantastická nálada a atmosféra, ktorú naštartovala videoprojekcia
fotografií z obdobia od vzniku skupiny až po súčasnosť. Viacerí z nás s úsmevom pospomínali na staré dobré časy...a nechali sa baviť svojimi idolmi až do rána.
Text: Dana Simonová
Foto: Majo Hasl
strana 16
Prietržské noviny
Generál Sergej Jan Ingr
Generál Sergej Jan Ingr – dovolím si tvrdiť, že pre
väčšinu Prietržanov neznáme meno, no pre Vlkošanov
človek, ktorého poznajú všetci . Poviem Vám o ňom pár
viet...
2.9.1894 sa vo Vlkoši v rodine starostu narodil chlapec Jan. Základnú školu navštevoval vo svojej rodnej obci, potom študoval na kyjovskom českom štátnom reálnom gymnáziu. Prianím otca bolo, aby študoval veterinárnu medicínu, ktorá by mu zabezpečila dobré uplatnenie v regióne. On sa však po
maturite prihlásil ako jednoročný dobrovoľník k doplňovaciemu veliteľstvu 3.
Pešieho pluku v Kroměříži. Tu bol aj odvedený a v septembri 1914 skončil ako kadet poddôstojník v zálohe dôstojnícku školu v Králově Poli u Brna.
Po vypuknutí I. svetovej vojny odchádza ako veliteľ čaty na ruský front. Nábor do
československých légií bol pozastavený, tak v máji r. 1916 v Odese vstúpil do 1.srbskej dobrovoľníckej divízie. Pri bojoch na fronte preukázal veľkú statočnosť. Na
vlastnú žiadosť bol zo srbských služieb uvoľnený a v decembri 1916 zložil československú vojenskú prísahu. Bol povýšený na poručíka légií a zaradený ako veliteľ čaty 2. roty 1.streleckého pluku Mistra Jana Husa. Svoje sympatie k ruskému národu
prejavil vstupom do pravoslávnej cirkvi a prijal meno Sergej.
Po skončení I. svetovej vojny absolvoval Vysokú vojenskú školu v Prahe a pôsobil v armáde.
V r. 1939 generál Ingr po vypuknutí II. svetovej vojny odchádza do Paríža, kde
za pomoci svojich známostí zriaďuje neskoršiu československú vojenskú správu. 17.
novembra t.r. sa stáva jej náčelníkom so všetkými právami a povinnosťami. Po porážke Francúzska odchádza do Anglicka, kde bol v r. 1940 menovaný ministrom národnej obrany československej exilovej vlády v Londýne.
Stal sa funkčne najvyššie postavenou osobnosťou čs. vojenského odboja v zahraničí, ktorou zostal do 20.apríla 1945. Pomery v oslobodenom Československu sa
však zmenili a osobnosti západného odboja boli odstavené na vedľajšiu koľaj.
Generál Ingr bol na nátlak komunistov zbavený všetkých funkcií. Nebol odsúdený ,
ale obvinený z vlastizrady, zneužitia úradnej moci a napomáhania nepriateľovi. V r.
1947 bol prezidentom Benešom rehabilitovaný, povýšený do hodnosti armádneho
generála a menovaný veľvyslancom v Holandsku. Po februárových udalostiach v r.
1948 rezignoval na svoju funkciu a odcestoval do Londýna. Rozhodnutím neskoršieho prezidenta Gottwalda prišiel o hodnosť armádneho generála a o všetky svoje
čs. vojnové vyznamenania a medaily.
Generál Ingr však nezaháľal . Až do svojej smrti pomáhal emigrantom, podieľal sa
na budovaní čs. vojenskej jednotky v rámci americkej armády a pôsobil ako politický a vojenský komentátor Rádia Slobodná Európa.
Diplomat, legionár, armádny generál Sergej Jan Ingr zomrel náhle na srdcový infarkt 17.júna 1956 v Paríži.
Prietržské noviny
strana 17
V r. 1991 bol rehabilitovaný a československý prezident Václav Havel mu udelil
Rad Milana Rastislava Štefánika in memoriam.
V r. 1998 mu bola v jeho rodnej obci Vlkoš odhalená pamätná doska.
V r. 2008 bolo vo Vlkoši otvorené Military muzeum, venované generálovi Ingrovi
2.9.2012 – nedeľa, Vlkoš
Hmlisté ráno dáva tušiť, že dnes bude krásny septembrový deň. Školáci na
Slovensku si chystajú aktovky, zajtra začína škola. Vo Vlkoši, obci, ktorú poznáme
vďaka projektu cezhraničnej spolupráce, sú všetci jej obyvatelia na nohách. Spolu
s nimi sa zúčastníme udalosti, ktorá nemá v histórii obce obdoby - pietnej spomienky na armádneho generála Sergeja Jana Ingra a uloženia jeho ostatkov na cintoríne v
rodnej obci.
Obrad, ktorý sa koná v deň 118.
výročia narodenia generála Sergeja
Jana Ingra sa začína v miestnom kostole Nanebovzatia Panny Márie
svätou omšou, ktorú celebruje miestny a vojenský kaplán. Po skončení omše z kostola ako prví vychádzajú príslušníci armády v slávnostných uniformách a nesú všetky vojenské vyznamenania generála Ingra
a
urnu
s
jeho
popolom.
Najslávnejšieho rodáka sprevádzajú
historické vlajky a jednotka Čestnej
stráže Armády Českej republiky so
štátnou vlajkou. Nasleduje minister
obrany Českej republiky Alexander Vondra sprevádzaný starostom Vlkoša Jiřím
Florom, rodinní príslušníci, pozvaní hostia, Vlkošania. Sprievod, ktorý sa vinie takmer celou obcou dopĺňajú deti i dospelí v miestnych krojoch, skauti, členovia sokolskej obce, miestny spevokol, vojaci v historických uniformách.
Na začiatku pietneho aktu prelieta nad Vlkošom dvojica stíhačiek JAS – 39
Gripen. Slávnostný príhovor má minister vnútra Alexander Vondra a starosta obce.
Potom sa prítomným prihovára riaditeľ Vojenského historického ústavu plukovník
Aleš Knížek, ktorý vysvetľuje ako putovali ostatky generála Ingra z Paríža až sem, do
jeho rodnej obce. Potom už burácajú salvy z pušiek a urna s ostatkami generála Ingra
spočinie na rodnej hrude. Urna je umiestnená v pomníku , ktorý bol pre túto slávnostnú príležitosť postavený. Nasleduje kladenie vencov a kytíc .
IMR
strana 18
Prietržské noviny
Úspešne nás reprezentovali speváci – folkloristi
Ľudová pieseň nás vždy pohladí, vyčarí úsmev na tvári, zahojí každú boľačku...
Príjemnú a úspešnú nedeľu s ľudovou
piesňou sme zažili 7. októbra 2012.
V Gbeloch sa konala okresná prehliadka
ľudových hudieb, spevákov a inštrumentalistov okresov Senica a Skalica.
V kategórií sólový spev nás reprezentovali Martina Reptová a Andrej
Londák, v kategórií inštrumentalistov
nás reprezentoval Andrej Londák s hrou
na heligonke.
Vo vysokej konkurencií sa Martina
Reptová umiestnila na 1. mieste a odborná porota ju nominovala do krajského kola,
ktoré sa konalo 1.12.2012 v Zavare pri Trnave.
V Zavare Maťka Reptová spievala dve piesne a na heligónke ju sprevádzal Andrej
Londák.
Za vystúpenie dostala Maťka veľmi vysoké hodnotenie od odbornej poroty za bezchybný spev a krásny profesionálny prejav na javisku. Porote predsedal rodák
z Myjavy Miroslav Dudík. Žiaľ do celoslovenského kola Martinka nepostúpila.
Napriek tomu sme odchádzali zo súťaže s dobrou náladou, pretože keď sa stretne stovka folkloristov, spevákov a hudobníkov, ktorí milujú folklór – je to krásny zážitok.
Dana Simonová
Folkloristi už majú svoje meno: Folklórna skupina
Lipovec
Pomaličky dobiehame do cieľa dlhú trať roku 2012. Bol naozaj pestrý a bohatý na
kultúrne akcie a podujatia, ktorých sme sa aktívne zúčastnili. Verím, že sme potešili nejedno srdiečko krásnou ľudovou piesňou a tancom.
Tento rok sme odštartovali šnúru našich vystúpení 5. januára 2012 v Domove sociálnych služieb v Senici, kde sme pozdravili ja spoluobčanov z našej obce.
Pri príležitosti MDŽ sme v marci vystupovali na Podzámku, kde súčasne krstili
knihu o obci. 16. marca 2012 sme tancovali vo veľkej sále KD Senica, na členskej
schôdzi Zväzu telesne postihnutých občanov a postihnutých civilizačnými chorobami. Sála bola obsadená do posedného miesta a vládla v nej výborná atmosféra. Bolo
to naše prvé úspešné vystúpenie v Senici a v speve nás podporili členovia spevokolu.
V máji sme pozdravili krásnou piesňou a tancom 50-nikov – jubilantov na 50-níckej zábave v Prietrži. 26. mája 2012 sme sa zúčastnili na podujatí, ktoré každoročne
Prietržské noviny
strana 19
organizuje Únia žien Slovenska
„Stretnutie krojových skupín okresu
Senica“. Tohtoročné podujatie sa konalo v Jablonici.
16. júna 2012 sme dostali pozvanie
od susedov z Hlbokého, pripomínali
si 750. výročie prvej písomnej zmienky obce. 23. júna 2012 sme 750.výročie prvej písomnej zmienky oslavovali doma v Prietrži. Pri tejto významnej
príležitosti sme predstavili nové folklórne pásmo „...a vojáci sa vrácili
z vojenčiny...“, súčasne sme pokrstili folklórnu skupinu oficiálnym menom „LIPOVEC“. Našimi krstnými mamami sa stali pani Viera Vaculová a pani Anna Svatíková.
Práve oni sú nositeľkami tradícií, ľudových piesní, zvykov a krojov v Prietrži. My sa
budeme snažiť udržať tieto hodnoty pre našu generáciu a postupne oboznamovať s nimi aj mladšie generácie.
Tento rok sme dostali príležitosť vystupovať na medzinárodnej výstave
Agrokomplex Nitra 25. augusta 2012. Reprezentovali sme OZ MAS Podhoran, ktoré zoskupuje 14 obcí západného Slovenska.
Krásny slnečný deň a atmosféra ľudovej piesne a tanca vládla aj 8. septembra 2012
v Jablonici, kde sa konal 2. ročník pod názvom „Festival Podhoranu – Jablonica
2012“. OZ MAS Podhoran združuje obce Záhoria od Bratislavy až po Prietrž, a práve tieto obce na festivale prezentovali svoje kroje, spevy a tradície. Po krásnom popoludní ľudových zvykov nám do tanca zahrala dychovka z Moravy.
S prianím krásnych Vianoc pozdravíme našich spoluobčanov na adventnom koncerte 15. decembra 2012 koledami a krátkym tanečným pásmom.
Tento rok bol naozaj bohatý na podujatia a kultúrne akcie. Okrem spomínaných
vystúpení sme v lete zorganizovali vychádzku „Rozprávkový les“ na Podhorí. Trať
vychádzky je vhodná pre trojgeneračné rodiny, mali sme opekačku, zúčastnili sme sa
víkendového sústredenia v rekreačnom zariadení na Podhorí.
V októbri sa Martina Reptová a Andrej Londák zúčastnili okresnej súťaže ľudových hudieb, spevákov a inštrumentalistov. Martinka postúpila do krajského kola,
kde dostala veľmi vysoké hodnotenie od odbornej poroty. Do celoslovenského kola
žiaľ nepostúpila, napriek tomu že bola jedna z favoritiek súťaže.
V novembri sme zorganizovali tanečnú zábavu, na ktorej hrala hudobná skupina
MODUL.
Máme za sebou úspešný rok plný rôznych činností. Piatkové skúšky sme zaradili
do pravidelných aktivít. Stretávame sa preto, lebo sme objavili pozitívnu silu piesne
a tanca. Máme radi tento druh relaxu a postupne sa zdokonaľujeme v tancoch aj
speve.
Dana Simonová
Prietržské noviny
strana 20
Sústredenie folkloristov v penzióne na Podhorí
19. – 21. októbra 2012
Keby sa tak všetko dalo ako v piatok s gulášom,
varili sme, srandy bolo ako keby udrel hrom.
Lienky, mäsko, cibuľka, s prísadami škatuľka.
Janek, Janko, Andrej, Peťo, Elenka...
Spevu, smiechu, veselosti,
čakali sme ďalších hostí.
Keď sa zjavil Ľuboš s Hankú,
výskali sme od radosti.
O šiestej sa všetci zbehli,
bolo nás tam plný dom.
Pred večerou skúška bola,
začali sme zo spevom...
Vyčerpaní k večeri sme zasadli,
po kalíšku na zdravie si naliali...
Hladné brušká naplnili,
pred tým sme sa včetci pekne pomodlili...
Gitarové sólo hraje,
Barborka nám sólo dáva,
Miško s Maťou doprevádza,
všetci sme sa pridali,
zborovo sme s nimi aj s gitarou spievali.
Veselosti bolo veľa, všetci išli do kúpeľa.
Spievalo sa, tancovalo, hola hej,
spať sme išli o piatej.
Cŕŕŕŕn...budíček šoky robí
ranné vstávanie nám škodí...niektorým,
prebraní sme razom hneď,
po raňajkách utekáme na skúšku a na tanec.
Slnko svieti, vonku jedna paráda,
v Rídkej je les ako jarná záhrada,
prechádzka je relaxačná pohoda.
Hladní vlci vrátili sa z obchôdzky,
bez vetra sa šarkan púšťať nedá,
potešil nás úsmev pani starostky,
opekačka predsa nie je žiadna veda.
Sobotňajší večer, super nálada,
Andrej s Maťkou v duetoch sa našli,
tancovačka, veselica, zábava,
na ostatné v tejto chvíli kašli...
Večierka sa pretiahla zas do noci,
spať sa musí, ráno bude skoro,
ráno bude, nie to žiadnej pomoci...
nepomôže žiadne čóro - móro.
Nedeľa
rozlúčka sa neúprosne blíži
upratať a pozametať s úsmevom a zvesela,
nikomu tá činnosť plán neskríži.
Bolo nám tu jedinečne, príjemne,
vieme zase kopu nových vecí,
keď zas prídu na rok časy jesenné,
s radosťou a veselosťou vrátime sa všetci.
Andrej Londák
Prietržské noviny
strana 21
Zo života nášho cirkevného zboru
Možno ste už čítali tento príbeh: Udialo sa to vo Viedni pri vchode do múzea, ktoré často navštevovali ako domáci tak aj hostia. Na schodoch sedel muž a na vytetovanej ruke bolo vidieť zopár vpichov od injekčnej striekačky. Zarastená, mastná tvár
a pohľad do neurčita svedčil o tom, o akú persónu ide.... Jeden pán sa snažil nadviazať rozhovor. Po určitom čase mladý muž chrapľavým hlasom povedal: „Alein“ –
v preklade „Som sám!“ Napriek tomu, že tam stále prechádzalo veľa ľudí, cítil sa osamotene...
Evanjelista Ján napísal: „... aby boli jedno, ako My jedno sme. Ja v nich a Ty vo
mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a miloval si ich,
ako si mňa miloval“ J.17, 21 b. – 23.
Pán Ježiš Kristus nás zjednocuje s Nebeským otcom skrze Ducha svätého a tiež
nás kresťanov medzi sebou. Kto prijal Krst svätý a Konfirmáciu, nemal by zostať sám.
Keď človek zostane sám, prichádza Diabol, pokušiteľ /ako na púšti, keď pokúšal
Ježiša Krista/ aby ho zviedol do hriechu. To je pre nás napomenutie, výstraha k bdelosti: Nezostať sám, prijať spoločenstvo veriacich.
V tejto snahe sme v nedeľu 23. septembra 2012 prijali návštevu bratov a sestier
z Cirkevného zboru Diakovce, Tešedíkovo a Šaľa na čele s ich sestrou farárkou, rodáčkou z Prietrže Zorkou Tulákovou, ktorá na službách Božích zvestovala Slovo
Božie.
Bola to návšteva, ktorej sme sa veľmi potešili, lebo my sme ich navštívili minulý
rok a túto návštevu nám vrátili. Po Službách Božích s radosťou sme ich pozvali na obed do priestorov Kultúrneho domu, kde sme spolu zostali dlhšiu dobu v priateľskom
rozhovore. O takomto peknom, vzájomnom spolunažívaní hovorí aj nábožná pieseň:
„Aká ľúbezná a Bohu príjemná je bratská svornosť, láska a úprimnosť,
Duch Boží o tom svedčí v Písme svätom, pravdivým slovom.
Preto spoločne v láske nažívajme, verne sa všetci navzájom milujme,
tak láska Božia už tu nás obdarí – večnými darmi.“ Ev. spevník č.547
Mgr. Pavel Čerfeľ, ev. farár
Zlatá konfirmácia
Krásne chvíle plné spomienok zažili v nedeľu 11. novembra 2012 v kostole rovesníci, ktorí boli konfirmovaní v roku 1961 a 1962. V tento dátum je v kalendári
meno Martin a vtedy sa v Prietrži slávia aj „stare hody“, ako spomienka na artikulárny kostol, ktorý bol v januári 1906 zemetrasením poškodený a na jeho mieste bol
vystavaný súčasný kostol. Neuveriteľných 50 rokov ubehlo od času, keď ako školáci prišli s veľkou vážnosťou zodpovedať konfirmačné otázky v sprievode svojich rodičov, starých rodičov a krstných rodičov. Na zlatú konfirmáciu okrem duchovného
strana 22
Prietržské noviny
zažitku dostali od cirkevnho zboru každý pamätný list a karafiát. Za všetkých ako
poďakovanie za pripomenutie si týchto chvíľ predniesla báseň Milka Zvonárová –
Mrázková, presne tú, ktorú recitovala pred päťdesiatimi rokmi a odvtedy si ju pamätala. Jej prednes bol excelentný a precítený.
Zamĺkli už slová piesne v zbožnom znení. V našej krstnej zmluve sme už utvrdení.
Prijatí sme vďačne s láskou prevelikou, do cirkvi tak mnohých mučeníkov.
Za ňu horel Ján Hus, tam na brehoch Rýna, za ňu Martin Luther i dnes upomína.
Za ňu padli hlavy na Prešovskej jatke a krv preliala sa pomedzi sny sladké.
Za ňu museli ísť verní na galeje o nej hovoria nám predkov našich deje.
Preto tešíme sa v túto svätú chvíľu, že si môžeme zastať cirkev našu milú..
Keď nás prijala už raz za svojich údov, nedáme jej padnúť, hoc je malou, chudou.
Preto krásne slovo čím nám duše hostí, pre svedectvo pravdy čistej pre sviatosti.
Jak predkovia naši, my sa chceme chovať.
Pre tú pravdu svätú všetko obetovať. Aby cirkev rástla a my veľkí malí, aby sme vždy
Tvoje požehnanie mali. Tešili sa doma, radovali v chráme, o daj Bože nechže na to
pamätáme. Amen
Zišlo sa nás 18 a tak sme
sa navzájom spolu tešili.
Niektorí nemohli prísť pre
chorobu alebo iné povinnosti a niektorí sa tejto
slávnej chvíle nedožili.
Pre tých čo sa zúčastnili,
ale i pre tých, ktorí sa tejto
slávnostnej chvíle nezúčastnili zverejňujem celý
zoznam, lebo to boli populačne veľmi silné ročníky.
Spolu bolo v týchto dvoch
rokoch konfirmovaných 40 konfirmandov. Vtedy v prietržskom zbore pôsobil pán farár Mg. Štefan Švancara.
Konfirmácia v roku 1961: Blažková Darina, Havlík Miroslav, Hulka Ján, Kovár
Jaroslav, Masrnová Oľga – Bročková, Mucha Ivan, Toman Ján, Zvonárová Emília –
Mrázková.
Ospravedlnili sa pre chorobu alebo iné dôvody: Gbelec Ľubomír, Končitá Viera –
Nošková, Klatá Oľga
Nedožili sa: Juríčková Anna – Vaculová, Otépka Jaroslav, Otépka Pavol, Rehúš
Jaroslav
Konfirmácia 13. mája 1962: Blažková Kvetoslava – Jablonická, Jonášová
Vlasta – Novomeská, Kovárová Zora – Oríšková, Krahulcová Anna, Rýzková Darina
– Blažková, Tomanová Oľga – Jakábová, Jediný Jaroslav, Krahulec Vladimír, Rehúš
Jaroslav, Slezák Ján
Ospravedlnili sa pre chorobu alebo iné dôvody: Benedikováčová Emília – Švárna,
Prietržské noviny
strana 23
Jablonický Milan, Jonášová Anna – Popelášová, Pantúčková Anna, Pantúčková Oľga,
Joríková Anna – Morbacherová, Švárna Anna – Janegová, Gabriel Milan, Havel
Jaroslav, Križan Ján, Masrna Ivan
Nedožili sa: Blažek Ľubomír, Koník Ján, Krahulec Dušan, Svatík Ivan
K. J.
Joe Barbaro party v Prietrži
Dňa 12.októbra 2012 sa prietržský kultúrny dom nachvíľu preniesol do prvej polovice minulého storočia, uskutočnila sa tam totiž tematická mafiánska party v štýle
20.– 50. rokov pod názvom „Joe Barbaro“. O živú hudbu sa postarali LB swing quartet so spevákom Lukášom Bečkom a neskôr parket zaplnili hity od Franka Sinatru,
Edith Piaf, Glena Millera.... Samozrejmosťou a podmienkou k účasti bol dresscode
v štýle týchto rokov, ktorý dodržali takmer všetci a dali si na ňom poriadne záležať.
Zúčastnilo sa približne 180 hostí a lístky sa
dali kúpiť len v predpredaji v Infosene za 3€.
Polnočné prekvapenie, tanečníčky zo Senice
z tanečnej skupiny Scream so svojím tanečným vystúpením potešili nejedno pánske oko.
K dispozícii bol pokrový stolík, coctail bar,
občerstvenie, salóniky, kde sa hostia mohli
pohodlne usadiť a vychutnať si atmosféru rokov dávno minulých. Akcia vznikla súkromne
už dávnejšie a toto bol prakticky tretí ročník,
no pre verejnosť prvý. Tematika vychádza
z filmov ako Krstný otec a počítačovej hry
Mafia. Ak ste toto podujatie navštívili, sami
ste sa mohli nachvíľu ocitnúť v minulosti, a ak
nie (dúfame), že na budúci rok to napravíte.
-kb-
strana 24
Prietržské noviny
Z činnosti Únie žien
Blížiace sa Vianoce, koniec roka a tým i čas bilancovania, čas zamyslieť sa do akej miery sa nám podarilo splniť naše predsavzatia.
Rok 2012 bol bohatý na aktivity s celoobecnou pôsobnosťou. Nestála bokom ani naša
organizácia, Únia žien pri ich zabezpečovaní.
Už v jarných mesiacoch sme sa zapojili do tzv. jarného upratovania obce, či už čistením cintorína alebo iných priestranstiev vo svojom okolí.
V máji sme usporiadali zábavu pre 50 a 51 – ročných jubilantov, podujatie, ktoré má
v našej obci už dlhoročnú tradíciu. Príprava takejto akcie je náročná najmä v začiatkoch,
keď je potrebné zistiť adresy rodákov žijúcich mimo našej obce, kontaktovať sa s nimi, zistiť záujem o stretnutie a často aj presviedčať jubilantov, aby sa 50-nickej zábavy zúčastnili. Avšak odmenou za vynaložené úsilie sú pozitívne ohlasy od zúčastnených jubilantov.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým ochotným členkám, ktoré sa na zdarnom priebehu tohtoročného stretnutia jubilantov podieľali. Oživením bolo vystúpenie FS na otvorení zábavy.
Pri FS Lipovec, pod vedením Danky Simonovej sa pozastavím, pretože im chcem vysloviť poďakovanie za vystúpenie a predovšetkým za reprezentáciu ako našej organizácie,
tak aj obce Prietrž na stretnutí krojových skupín v Jablonici. Sklamaním pre mňa bola
skutočnosť, že záujem o účasť v krojovom sprievode za našu obec neprejavil nikto okrem
tanečnej skupiny a troch ochotných členov spevokolu, ktorým tiež patrí poďakovanie.
Víkend 21. – 23. júna sa niesol v znamení osláv 750. výročia vzniku obce. Hlavným
organizátorom bol obecný úrad. Zainteresovaním všetkých spoločenských organizácií
v obci, tiež základnej a materskej školy sa podarilo vytvoriť sviatočnú atmosféru počas celého víkendu. K dôstojnému priebehu osláv prispeli i členky Únie žien.
Práca našej organizácie nezahŕňa široké spektrum činností, dá sa povedať, že s malými
obmedzeniami sa z roka na rok opakuje. Odvíja sa však od záujmu členiek, ich aktivity
a prevažne od kultúrneho a spoločenského diania v obci. V súčasnej dobe členskú základňu už tvorí 51 členiek. Nedá sa povedať, že aktívnych. Mnohé sú doslova len evidované v organizácii. Nezúčastňujú sa výročnej schôdze a v priebehu roka „nestihnú“ zaplatiť ani členský príspevok. Zvažujeme preto, že členstvo týchto členiek v organizácii budeme považovať za ukončené. O to viac nás teší, keď o registráciu v organizácii ÚŽ prejavujú záujem aj mladé ženy. Radi ich privítame medzi nami. Veď je aj našou morálnou
povinnosťou viesť organizáciu tak, aby sme mali komu odovzdať štafetu ženskej organizácie v obci.
A čo ešte môžeme stihnúť v tomto roku? Aby sme tak troška začreli aj do pohybovej
aktivity, rozhodli sme sa zorganizovať prechádzku po zimnej prírode. Trasa by viedla
z Prietrže, cez Zuščíkov a Rehúšov na Varákovú, so zastávkou na poľovníckej chate.
Termín sme určili na 29. decembra, t. j. sobota, za predpokladu, že bude vhodné počasie.
Na záver chcem všetkým zaželať predovšetkým pevné zdravie, spokojnosť v rodinách,
veľa osobných i pracovných úspechov a príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Marta Majerská, predsedníčka ÚŽ
Prietržské noviny
strana 25
Z činnosti PZ Prietrž
Vážení spoluobčania, keďže je tu znova čas, keď nás vidíte častejšie „hontŕlať“
s puškami po dedine, dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril menom členov PZ, oboznámil vás s činnosťou nášho združenia, ale tiež zaujal stanovisko k niektorým veciam verejným, tak ako to my vidíme.
Začnem prácou.
V prietržskom poľovnom revíre hospodári momentálne 26 členov a jeden čakateľ
na členstvo v PZ. Členovia PZ odpracovali v tomto roku 2900 brigádnických hodín
pri rôznych činnostiach. Najviac brigádnických hodín sa vždy odpracuje pri starostlivosti o revír, stavbe zariadení, opravách, starostlivosti o zver, zimnom prikrmovaní
a pod. Veľa času stojí tiež poriadanie tradičnej poľovníckej zábavy v prírode. Do tohto času nie sú zarátané hodiny, ktoré trávime na poľovačkách, či už individuálnych alebo aj spoločných, ktoré majú u nás dlhodobú tradíciu. Pri týchto poľovačkách zachovávame poľovnícke tradície a zvyky – pozývame tiež poľovníckych aj nepoľovníckych hostí, priateľov poľovníctva zo susedných poľovných revírov a tieto spoločné poľovačky sa tešia veľkej obľube, kde môžeme prezentovať výsledky našej práce
na peknej spoločenskej akcii.
V chove zveri dosahujeme niekedy až nezaslúžené úspechy a aj tu platí, že menej
je niekedy viac. Menej zveri znamená menej škôd, menej starostí s poškodenými
a pod.
Treba však povedať, že škody ktoré spôsobuje divá zver, ovplyvňujú viaceré faktory. Hlavne je to migrácia zveri jelenej a diviačej a chov zveri muflonej v poľovnom
revíri Bukovec. Táto zver dokáže v čase vegetačného obdobia migrovať za potravou
desiatky kilometrov.
Škody tiež ovplyvňuje spôsob hospodárenia na pôde, osevné plány a tiež výber
plodín na pestovanie. Ďalší negatívny faktor je pasenie dobytka na trvalo ohradených
plochách. Dnes je v revíre Prietrž ohradených viac ako 100 ha trávnatej plochy
a zhruba na polovici sa ani dobytok nepásol. Pritom všetka divá zver sa pasie, dokonca aj diviak a pri nedostatku pastevnej plochy vznikajú väčšie škody na ostatných
kultúrach. Dnes sa už prakticky nepestuje ďatelina a zver preto vyhľadáva aj malé
pastevné plochy v blízkosti domov. Poľovníci vedia, že dobytok patrí na pasienky, ale
spôsob pasenia môže byť aj iný – taký, ktorý nepoškodzuje životné prostredie divej
zveri, neprehrádza migračné koridory zveri, nezahradzuje obvyklé poľné cesty
a chodníky a je oveľa šetrnejší k prírodnému prostrediu.
Z tohto pohľadu musím vyzdvihnúť spoluprácu s pánom Jozefom Ryšavým
z Deberníka, ktorý pasie kone a bez problémov necháva priestor medzi lesom, poľom
a pasienkom a tiež nenecháva ležať na pasienku oplotky, ktoré sú pre zver nebezpečné. Bohužiaľ je iba jediný.
Čo sa týka drobných pestovateľov na pôde, je problém ochrániť tieto políčka pred
zverou – na malých políčkach je škoda niekoľkonásobne vyššia ako na veľkej parcele. Škody sa snažíme riešiť vždy nejakým kompromisom, ktorý niektorí poškodení
chápu viac, iní menej. V prípade, že sa nedohodnú s PZ, podľa zákona sa môžu ob-
strana 26
Prietržské noviny
rátiť na súd. Musia si však uvedomiť, že aj oni musia urobiť niečo na zabránenie škodám.
V rámci obrábania políčok chcem upozorniť, že PZ má dlhodobo prenajatý sad
v majeri od RD v Prietrži, ktorý každý rok 2 x kosíme a tiež vyhrabujeme a obrezujeme stromy, pričom úrodu používame na prikrmovanie zveri a pre vlastnú potrebu
členov PZ. Z tohto dôvodu žiadame všetkých obyvateľov, aby toto rešpektovali a nechodili do sadu na ovocie. Kto má doma málo, na Laščeku je každoročne veľká úroda jabĺk, len je to trocha viac roboty.
V ďalšom chcem upozorniť, že niekedy sa na nás obracajú ľudia s otázkou, prečo
sú zahrazdené niektoré cesty a chodníky, ktoré sa od nepamäti využívali. My môžeme iba konštatovať, že sa musia obrátiť na inú adresu a to tam, komu prenajali pôdu
a ako s ňou nájomca nakladá.
Novela zákona o poľovníctve a ochrane prírody zakazuje lov túlavých mačiek
a obmedzuje lov túlavých psov. Pes sa však za určitých podmienok uloviť môže, čo
sa však u nás už dávno nestalo, i keď niekedy by to bolo pre neho vyslobodením od
nezodpovedného majiteľa. Ochranári vôbec nedomysleli, koľko mačiek sa rodí v prírode a aké škody dokážu napáchať na vtáctve a drobnej zveri, preto Vás prosíme, chovajte ich v primeranom počte.
Čo sa týka psov – tu je majiteľ plne zodpovedný za škodu, ktorú jeho pes spôsobil a táto škoda je pri poznaní majiteľa plne vymáhateľná.
Keďže my poľovníci sme veľmi často v prírode, poznáme aj čierne skládky. Je naozaj nepochopiteľné, čo všetko dokážu ľudia vyhodiť a kde. Napríklad stará škridla –
môže ísť na poľnú cestu (i keď aj to je porušenie zákona ), ale treba ju tam potĺcť a rozhrnúť. Naopak odpad z keramických dlaždíc tam vôbec nepatrí – pretože úplne dokáže zničiť pneumatiky. Vyvezené veľké betónové kvádre a kusy betónového odpadu
sa spravidla obchádzajú a namiesto jednej cesty sú dve. Pritom je možné tolerovať
vyvezenie záhradného odpadu do lesa, ale nenechať to v igelitovom vreci a už vôbec
nie uprostred cesty alebo v priekope. Môžeme však povedať, že poľovníci veľmi často poznajú páchateľov a zatiaľ možno z falošného kamarátstva nikoho neoznamujú –
zatiaľ. My poľovníci si chceme vychádzať s každým. S každým, kto dokáže počúvať
aj druhú stranu. Je jedno, či je to RD, pán Ryšavý, či pán Krajčík, či ostatní. Všetci
sme účastníci tohto systému hospodárenia s tým rozdielom, že PZ nedostane žiadne
dotácie z EÚ. Nakoniec poľovníci tu boli od pradávna a vždy sa cítili byť súčasťou obce ako je to aj teraz. V tomto roku PZ organizovalo aj rôznu kultúrnu činnosť: aktívne sa podieľalo na oslavách 750. výročia obce, organizovalo tanečnú zábavu v prírode, zabezpečovalo občerstvenie pri oslavách výročia SNP, 24.11. poriadalo miestenkovú zábavu. Okrem toho poskytlo obci aj niektorým organizáciám bezplatne divinu.
V budúcom roku zorganizujeme stretnutie vlastníkov pôdy, kde sa bude symbolicky podávať guláš a pivo. Tiež zábava v prírode sa bude pravidelne organizovať,
pretože malé nedorozumenie s vlastníkom pozemku je vyriešené k spokojnosti obidvoch strán.
Vážení občania, vám všetkým, ktorí toto čítate, záleží určite na tom, ako žije naša
obec, ako vyzerá ráz nášho chotára a či zostane zachovaný aj naďalej, záleží od nás
Prietržské noviny
strana 27
všetkých. Nie je to tak dávno, čo nám všetkým vadili veterné vrtule, ale vôbec nám
nevadí, že časť nášho chotára vyzerá ako zadrôtovaný koncentračný tábor. Vôbec nie
je pravda, že poľovníkom vadia kravy na pasienkoch – vadí iba spôsob hospodárenia
na týchto pasienkoch, ktorý v niektorých prípadoch určite porušuje zákon o poľovníctve a ochrane prírody. V prípadoch, keď sa podstatne mení charakter a ráz krajiny,
to by malo vadiť všetkým občanom.
Členovia PZ Prietrž prajú všetkým občanom a chalupárom v Prietrži všetko dobré do nového roku.
Ján Gergel poľovný hospodár
Vladimír Válka – predseda PZ Prietrž
Po dlhých rokoch buginy na Záhorí
Autokrosoví priaznivci sa stretli prvý augustový víkend na senických Dolných
Surovinách pri príležitosti CEZ – MOGUL autocross Senica, ktorú organizovali nadšenci z prietržského občianskeho združenia AC3R.
Hojnú účasť pretekárov zo Strednej Európy dopĺňali jazdci autokrosových špeciálov, ktorých nebolo vidno na Záhorí už 15 rokov, keď sa predstavili na posledných
pretekoch u Rehúšov. Odvtedy sa veľa zmenilo, technika, jazdci, zázemie, ale aj organizácia podujatí tohto druhu. Grédrovanie a vibrácia hlinistého povrchu zabezpečoval krásny tvrdý povrch pre super modernú technológiu, ktorá sa dá prirovnať veľkým európskym podujatiam. V sobotu sa odjazdili tréningy a prvé kvalifikačné jazdy. V noci bola silná prietrž mračien, ktorá značne rozmočila a poničila dráhu. Ranné
úpravy dráhy čo-to pomohli, aby sa stala trať zjazdná. Najsilnejšie želiezko v ohni
sme mali v zastúpení Igora Vlasatého, ktorý kedy jazdil aj na dráhe u Rehušov.
Nesmieme zabudnúť ani na Patrika Malára, ktorý štartoval v kategórii JUNIOR vo
farbách AC3R Prietrž. Sobotňajšie štarty mu ozaj išli a medzi vyjazdenými juniormi
sa nestratil. Ďalším jazdcom, ktorý sa predstavil za domáce občianske združenie bol
Dušan Jankových, ktorý vyhral kategóriu H6 – poháňanú zadná nápravu.
Všetci sa však tešili na kategórie
Super buggy a Buggy 1600. Super
buggy združuje špeciály s obsahom
motora do 4000 ccm. Túto kategóriu
vyhral Rakúšan Markus Thomas
pred Čechom Josefom Vontszemu
a maďarským reprezentantom
Abrahámom Károlym.
Kategória Buggy 1600 bola natlačená špičkovými autokrosármi.
Veľmi veľkým konkurentom nášho
Igora Vlasatého bol Čech Radek
strana 28
Prietržské noviny
Jordách a Maďar Klenáncz Sabolcz. Po skrumáži v prvej zákrute sa na prvej priečke
objavil Vlasatý, na ktorého dobiedzal Jordák. Tento súboj bol ukážkou kvalitnej vyjazdenosti oboch autokrosárov, ktorí si nedarovali ani meter až do cieľa. Napokon vyhral Vlasatý pred Jordákom a Klenánczom
Krásne predstavenie zabezpečil i Slovák Jozef Zimmerman na jeho silnom
Mitsubishi Lancer Evo, ktorý bezkonkurenčne vyhral nad ostatnými súpermi a tak
kráčal za titulom vicemajstra Zóny Strednej Európy.
Pevne veríme, že sezóne 2013 sa stretneme opäť začiatkom augusta na „zónovom“
podujatí v Senici.
AC3R Prietrž
Rýzek opäť na stupňoch!
Prioritou prietržského jazdca Milana Rýzka bol v sezóne 2012 seriál Liqui Moly
Berg Cup, ktorý sa jazdí v rámci Slovenskej a Českej republiky. V uplynulej sezóne
Milan odjazdil všetkých deväť dvojpretekov, aby sa pokúsil splniť svoje predsezónne
ciele. Chcel so svojím novým tímom KV motorsport team (Česká rep.) dosiahnuť
v skupine E2/C – 1600 a v tímovej trofeji do tretieho miesto a v celkovom hodnotení do 30. pozície. Ambície v tíme teda neboli práve najskromnejšie a zo začiatku sa
javili ako ťažko dosiahnuteľné.
Po prvých troch dvojpretekoch Prietržan nazbieral v celkovom hodnotení iba 4
body. Nová formula FiKS 01 z českých dielní s motorom škoda nefungovala práve
podľa predstáv a s tým boli spojené i nevyrovnané výkony jazdca. V triede sa vyvíjala situácia troška lepšie, keď po úvodných pretekoch v Brne, Násedloviciach a krásnej historickej Náměšti nad Oslavou dosiahol na dve druhé a po jednom treťom a štvrtom mieste.
Do konca sezóny zostávali ešte dve tretiny pretekov
a mechanici Milan Rýzek st., Miroslav Janšák, Pavol
Rýzek a Ján Krč mali plné ruky a hlavu práce, ako by sa
dala zrýchliť technika. Potenciál jazdca i formule bol
veľký, len ho bolo treba premeniť do formy umiestnení.
Svoje urobilo nové nastavenie podvozku FRT a kompletná prerábka mazacieho systému s novým olejom
Mogul. Štvrtý podnik seriálu sa koncom mája presunul
na Slovensko a to konkrétne do Ostrej Lúky neďaleko
Zvolena. Pretek sprevádzali vysoké teploty, ktoré trápili
jazdcov a ich doprovody. Sobotňajší pretek bol pre Milana a jeho tím prekvapujúci,
keď dokázal v nadupanej konkurencii zajazdiť osobné maximum a umiestniť sa na
celkovom 11. mieste a svoju triedu vyhrať pred veleskúseným Radkem Krakovičom,
bývalým majiteľom prietržskej formule FiKS 01. Pri jazde „na hrane“ sa pneumatíky
veľmi rýchlo opotrebili a to už pri nedeľňajšej prvej tréningovej jazde. Táto nepríjemná skutočnosť mala za následok slabú trakčnosť a zhoršené brzdné vlastnosti. Tie
Prietržské noviny
strana 29
sa podpísali pod celkové 17. a 2. miesto v triede. Nasledujúce podujatia sa presťahovali späť na české dráhy: Vrbno pod Pradědem a Bušín – Hambálky absolvovali
Prietržania na nových pneumatikách Avon z Anglicka. Však ani tie nepomohli na veľmi náročných a rýchlych dráhach severných Čiech a priniesli si domov tri bodové
nuly a jedno 17. miesto. „Príprava formule je veľmi náročná a komplikovaná záležitosť.“ Ako nám prezradil Milan Rýzek st., radca, konštruktér a otec jazdca. „Zvláštnu
pozornosť si žiada príprava prevodovky Hewland LD 200 z Anglickej fabriky.“ V tejto fáze sezóny sa KV motorsport pohyboval podľa predstáv a to na 3. mieste.
Posledná tretina seriálu sa konala v Novej Bystrici, v ďalekých Prachaticiach a tradične sa sezóna končila v moravských Divákoch. Vo finiši roka celý tím vedel, že
najpálčivejším problémom bola práve spomínaná štvorstupňová prevodovka, ktorá
zaostávala za lepšími 5-stupňovými.
Nová Bystrica vítala jazdcov dažďom, a teda
nedávala veľa šancí získať formulárom tak potrebné body v celkovom hodnotení, kde majú jasne
navrch výkonné automobily s pohonom všetkých
kolies. V Prachaticiach síce dážď visel za nohy,
ale počasie sa udržalo. Sobotňajší pretek bol pre
Milana veľmi vydarený, keď dokázal poraziť oveľa rýchlejšiu formulu svojho konkurenta
Krakoviča. Nič však nebolo rozhodnuté až do posledných Divákov, kde sa mohol stať
majstrom ako Krakovič, tak Rýzek. Vypätý víkend plný súbojov o desatinky sekundy sa nakoniec vyhrotil v podobe „hodín“ Rýzka v jednej zo zákrut - bolo po boji.
Časová priepasť bola tak hlboká, že bolo takmer nemožné ju dobehnúť. Však ani súper nemal ešte vyhrané. Porucha prevodovky v podobe zaseknutého druhého prevodového stupňa znamenala ešte akú-takú nádej na Milanovo víťazstvo. Po prejazde cieľom sa stal Radek Krakovič novým majstrom o necelú sekundu v súčte časov.
Táto sezóna bola pre Milana Rýzka a jeho tím veľmi úspešná, keď dokázal v sezóne 2012 vyjazdiť 2. miesto v triede E2/C – 1600, kde bodovalo 8 formúl, v tímovej trofeji 4. miesto a v celkovom hodnotení krásnu 20. priečku zo 165 jazdcov.
AC3R Prietrž
Pre pamätníkov, spomienka na lepšie futbalové časy
Prietržským futbalistom sa v posledných rokoch nie príliš darí a tak možno dobre padne nazrieť do futbalovej kroniky, keď sa futbal v Prietrži ešte spoliehal na
„vlastné zdroje“. Písal sa rok 1969 a v tretiu septembrovú nedeľu sa odohral zápas
Prietrž – Oreské. Ale citujme už futbalovú kroniku:
„V zápase sa stretli doposiaľ dve neporazené mužstvá. Hostia boli po minulo týždennom víťazstve v Hlbokom, ktoré je na čele tabuľky, vysokými favoritmi. Zápas sa
však začal vyvíjať opačne. Už v prvých desiatich minútach zaistil domácim vedenie
strana 30
Prietržské noviny
bombou do pravého horného rohu Jablonický, po prihrávke od Jediného. Hostia však
nekapitulovali a odplácali útokmi, ktorým chýbalo zakončenie. V týchto chvíľach podržal mužstvo brankár Královič. Asi v 25. Minúte zápasu Gergel poslal ideálny pas
na nabiehajúceho Jablonického, ktorý po druhýkrát prekonal brankára hostí. Bola to
jedna z mnohých ukážkových akcií. Tretí gól do polčasu pripojil Jediný do pravého
horného rohu, keď brankár hostí podbehol jeho center.
Po zmene strán sa hostia snažili skorigovať výsledok a chvíľami ovládli hru v poli. Výborne hrajúca obrana na čele s Mikulkom ich však nepripustila k vážnejšej akcii. Štvrtý gól opäť vsietil Jediný, keď po kolmom pase prehodil vybiehajúceho brankára hostí. Potom vystriedal Královiča Vacula a Muchu Kačšák. Útoky sa valili na
bránu Oreského jeden za druhým. Pri jednom z nich, výborne hrajúci Gergel cez ktorého išla väčšina útokov, našiel voľného Kaščáka na krídle, ktorý ideálne odcentroval
a Jablonický hlavou prekonal brankára po piatykrát. Asi dve minúty delilo mužstvá
od konečného hvizdu rozhodcu, keď hráč hostí špatne odkopol loptu, priamo na nohy Jablonickému, ktorý nahral nabiehajúcemu Jedinému a ten skóroval na konečných
6:0. Zápas sa hral veľmi slušne a za sústavného povzbudzovania početných divákov.
Celé mužstvo hralo výborne a nebolo v ňom viditeľných slabín. V obrane zahral nadpriemer Mikulka, v zálohe výborne rozohrával Gegrel. Strelecky sa presadili
Jablonický a Jediný.
Zostava TJ Družstevník Prietrž:
B. Královič / M. Vacula/ - M. Rýzek, J.Gabriel, J. Mikulka, M.Otépka – M.Jonáš,
J.Gergel, J.Berec- J.Jediný, M.Jablonický, I.Mucha /P.Kaščák/
-ck-
Husitské hradby, alebo opevnenie proti Turkom?
O samotnom opevnení sa pramene zmieňujú vcelku jednoznačne. Paulíny (l883)
k roku 1724 píše: „A poněvadž zdejší evanjelíci v čerstvé paměti měli nápady nepřátelské, jakové se předtím často opětovali: tedy pro zabezpečení i chrámu i vlastních
životu obstavili chrám Páne pevnou zdí do formy čtverhranu, opatřili ji střelnými oknami a čtyrmi baštami. Na celé dílo vynaloženo 700 zl.“ To isté uvádza Vyskydenský
(l833) a píše „...čtwerhrannou Zdi zukol wukol obstaven...“ Domnievame sa, že uvedený údaj vzniku opevnenia nie je možné akceptovať a to z viacerých dôvodov.
Výstavba opevnenia na obranu proti Turkom v roku 1724, t.j. 25 rokov po uzavretí
Karlovarského mieru medzi sultánom a cisárom, ktorým sa uzavrela „krvavá kapitola Turkov na strednom Dunaji“ (Slovensko-Dejiny, 1971,356) je krajne nepravdepodobná a neopodstatnená. Budovať opevnenie proti „katolíckemu nepriateľovi“ je totiž nereálne, pretože náboženské perzekúcie a vôbec protireformačný tlak vychádzal
z prostredia cisára resp. štátneho aparátu, čomu by Paulíniho „pevná zeď“ istotne nemohla vzdorovať. Okrem uvedených politickým súvislostí informáciu nepriamo vyvracajú výpisky vizitačného denníka hrochotského superintendanta Izáka
Abrahamidesa (Leška, 1982, 165), ktorý k roku 1724 uvádza: „Ponevadž ale pře-
Prietržské noviny
strana 31
spolní, chrámuv zbavení a sem dochádzejíci do tohto kostela směstiti se nemohli, byl
l.p. 1724 rozšíren nákladem 700 zl. A posvěcen mne Daniele Krmanna XXII. Ned.
Po Sv. Trojici řečí vzdělanou na slovích Ezdráže 6, 14.“ Teda žiadna zmienka o výstavbe opevnenia. Tým sme ale nezodpovedali otázku datovania uvedenej fortifikácie. Pri absencii priamych písomných prameňov sa nám najschodnejšou cestou javí
datovanie na základe analógií z bezprostredného, ako aj širšieho okolia. Z územia
Slovenska poznáme viacero analógií k prietržskému opevneniu. Opevnenie príbuzného charakteru t.j. kombinácia fortifikačných prvkov – štyri trištvrtekruhové bašty
– pravideľný pôdorys – strieľne, sa napríklad nachádza v Pobedime a Liptovských
Matiašovciach. Neskororenesančný kostol v Pobedime bol postavený medzi rokmi
1667 – 1674. Opevnenie kostola v Liptovských Matiašovciach je rámcovo datované
(Súpis,1968,232) do 17. Storočia. Na základe pôdorysného zachytenia v 1.vojenskom mapovaní je pravdepodobné, že podobné opevnenia boli vybudované aj v obciach Osuské, Gajary a Šurany. Kostol v Gajaroch bol postavený medzi rokmi 1665
-1673 (Súpis, 2968,365), kostol v Šuranoch v druhej polovici 17. Storočia a kostol
v Osuskom medzi rokmi 1916 – 1631. O dispozične podobnom opevnení kostola sa
uvažuje aj v Kollárove. (Gregorová – Paulíny, 2005, 19-31). Z územia Maďarska poznáme analógiu z Hajduszoboszló, ktoré je na základe architektonických detailov datované pred rok 1640. (Tolnai, 2001,53.) Výstavba uvedených fortifikácií mohla prebiehať už počas stavby kostola, ktorá mala chrániť, alebo v období po jeho dostavbe,
teda v priebehu 17. storočia.
Záver:
Ako problematická sa ukázala otázka presnejšieho datovania a funkcie opevnenia,
nakoľko sa nepodarilo zatiaľ objaviť spoľahlivé písomné pramene informujúce nás
o jeho výstavbe a využívaní. Z tohto dôvodu bolo nutné riešiť načrtnutý problém na
základe typologicko-chronologického určenia fortifikácie, porovnania typologicky
príbuzných opevnení kostolov z územia Slovenska (Osuské, Pobedim, Gajary, Šurany, Liptovské Matiašovce, Kolárovo) a Maďarska (Hajduszoboszló), ako aj štúdia
historickej spisby a písomných prameňov. Po preštudovaní dostupnej pramennej bázy sme dospeli k nasledujúcim záverom:
1. Z hľadiska funkcie môžeme uvažovať s najväčšou pravdepodobnosťou o protitureckom opevnení, ktorého výstavba súvisí s veľkou tureckou ofenzívou v roku
1663. Tento argument podporujú písomné pramene informujúce nás o plienení osmanskými vojskami v oblastiach Myjavy, Senice, hradného panstva Branč a pravdepodobne okolia Prietrže.
2. Pri datovaní sme sa opierali o štúdium analogických opevnení v oblasti západného, stredného Slovenska a Maďarska. Väčšina uvedených fortifikácií bola dokázateľne vybudovaná v 2. polovici 17. storočia ako súčasť systému protitureckej obrany.
Prietržskí evanjelíci nemohli v rokoch 1671, resp. 1672 až 1688 svoj kostol využívať,
pretože bol dočasne odobratý katolíckou stranou. G. Tolnai (2001,28) uvádza, že cisárske vojsko obsadzovalo kamenné stavby so strategickým umiestnením ako kostoly či meštianske domy a budovalo okolo nich opevnenia. Je možné, že výstavba pri-
strana 32
Prietržské noviny
etržskej fortifikácie prebehla uvedeným spôsobom práve v rokoch, keď bol kostol evanjelikom odobratý. Vylúčiť nemôžeme ani vznik pred rokom 1671 ako priamy následok tureckej ofenzívy z roku 1663.
/prevzaté z časopisu Naše Záhorie, krátené/
-ck-
Pomáhame, aj športujeme
Turistické chodníky s príchodom zimy ostali zatvorené a našu turistickú sezónu
sme uzatvorili aj my, členovia Turistického klubu Prietrž. I keď sezóna skončila, radi
sa obzeráme nazad a hodnotíme rok 2012.
Ten pre nás začal významnou udalosťou, prvou výročnou členskou schôdzou, na
ktorej sa zišlo takmer všetkých 22 členov klubu. Neostalo iba pri práci pre klub, už
tradične sme sa zapojili do každoročnej akcie zameranej na čistenie chotára obce
Prietrž, konkrétne senického kopca, v spolupráci s občianskym združením Autocross
3R Prietrž, ktoré je iniciátorom tejto aktivity, za čo im patrí veľká vďaka. Tu sme opäť, ako každý rok, vyzbierali veľké množstvo odpadu z blízkeho okolia hlavnej cesty, na úseku od poľovníckej chaty na vrchol kopca. Veríme, že pri nasledujúcom čistení už toľko odpadu nenájdeme.
V rámci podpory športových aktivít v obci sa snažíme starať o volejbalové ihrisko
v parku. Po zime ihrisko vyhrabávame a zrovnávame, kosíme a udržiavame čisté.
Počas teplých dní tento priestor pomerne často využívajú deti i dospelí. Nás teší, že
sa v minulosti tento šport podarilo do obce priniesť a ako klub zameraný na športové
aktivity sa budeme i naďalej snažiť o zachovanie dobrej úrovne ihriska.
Ďalšie naše aktivity už boli turistické. V rôznom zložení členov TK Prietrž sme
navštívili Štiavnické vrchy, dva razy sme vystúpili na Malú Fatru (2 dni) aj Veľkú
Fatru (3 dni), pozreli sme sa na Roháče a na kopce Oravy, podaril sa nám ťažký 4dňový prechod z Veľkej Fatry do Nízkych Tatier, na 2 dni sme sa ešte ku koncu sezóny vrátili pod Ďumbier a prešli časť Považského Inovca. Samozrejme nás ešte čaká koniec roka a rodinná silvestrovská vychádzka po chotári obce, ktorá už patrí ku
klubovej tradícii.
Prietržské noviny
strana 33
Rád by som aj touto cestou poďakoval každému členovi Turistického klubu Prietrž
za dôstojné reprezentovanie našej obce a klubu v Slovenských horách a verím, že sa
nám bude dariť, po kopcoch, horách a chodníkoch, spoznávať nielen našu krajinu, aj
nasledujúci rok.
Ing. Miroslav Jarábek
predseda TK Prietrž
Turnaj ulíc obce Prietrž 2012
Tento rok sa Turnaja ulíc nezúčastnilo niekoľko stabilných hráčov zo všetkých tímov. Ale i napriek ich neúčasti bola kvalita turnaja na dobrej úrovni. Vrásky účastníkom spôsobil iba dážď, ktorý začal v priebehu tretieho zápasu a vydržal až do konca
turnaja. Priebeh jednotlivých zápasov bol vyrovnaný. Žiadny tím suverejne nevyhrával zápasy ako to bolo po minulé roky. O vyrovnanosti svedčí i fakt, že minuloročný vítaž - Jelitov, skončil aź na 4.mieste o bod od tretieho tímu a o dva od druhého. Nakoniec turnaja vzišiel prekvapujúci víťaz - Podhorie. Vyhralo po prvý krát po
niekoľkoročnej účasti na turnaji.
Celkové poradie:1. Podhorie 2. Husí rínek 3. Kanonieri 4. Jelitov 5. Panenská
Po tomto roku už má každý tím na svojom konte aspoň jedno víťazstvo v turnaji.
Po štyri víťazstvá majú Kanonieri (2001, 2002, 2008, 2010) a Jelitov ( 2003, 2005,
2009, 2011), dve má ulica Panenská( 2006, 2007) , a po jednom Husí rínek (2004)
a Podhorie (2012).
Zo zelených trávnikov..
V sezóne 2011/2012 sa našim dospelým futbalistom nedarilo, tak ako by si priali.
Aj napriek veľkej snahe sa im nepodarilo v tabuľke posunúť vyššie a skončili na poslednom mieste II. triedy majstrovstiev oblasti Senica. Hrozilo im teda reálne vypadnutie do poslednej triedy, ale vďaka rôznym zmenám a odhláseniu tímov v súťažiach
sa zachránili a aj v tejto sezóne bojujú v II. triede. Aj napriek zmenám v tíme a príchodu nových posíl sa mužstvo znovu pohybuje na chvoste ligovej tabuľky. V jesennej časti sezóny 2012/2013 nazbierali iba 4 body a to za jednu výhru a jednu remízu.
Na jar budeme fandiť aby sa naše mužstvo pozviechalo a získalo čo najviac bodov.
Oveľa lepšie sa darí žiackemu tímu. V sezóne 2011/2012 sa iba zohrával a zapracovával nových hráčov, ale i napriek tomu sa pohyboval v prvej polovici tabuľky.
Zohratosť sa odzrkadlila v prebiehajúcej sezóne, kde TJ Prietrž vedie po jeseni II. triedu MO Senica žiaci s 30 bodmi o skóre pred druhým mužstvom. Z jedenástich zápasov chlapci až 10 vyhrali a iba jeden prehrali. Dúfajme, že žiaci budú pokračovať
na víťaznej vlne a bude sa im takto dariť i v ďalšej časti sezóny.
strana 34
Prietržské noviny
Zo športovej haly
Tak ako už býva zvykom si dosť futbalistov každoročnú zimnú prestávku spestruje veľmi podobnými športmi, a to sálovým futbalom alebo futsalom. Už niekoľko rokov futsaloví nadšenci z Prietrže reprezentujú obec v okolitých mestských ligách.
V Senici a v Brezovej pod Bradlom.
V Senici hrajú 2. senickú futsalovú ligu, ktorá patrí do oficiálnych súťaži futsalu
na Slovensku. V nej už náš tím FK Novia Prietrž patrí k stálym účastníkom, aj keď sa
pohybuje iba v nižšej polovici ligovej tabuľky.
V Brezovskej sálovej lige sa tímu Snipers
Prietrž darilo minulú sezónu veľmi dobre a vybojoval si postup z 2. Brezovskej sálovej ligy.
Za celú sezónu prehrali Prietržania iba dva
krát, z toho raz kontumačne, pretože sa kvôli
zlému počasiu nemohli dostaviť na zápas.
V sezóne 2012/2013 ich už budú čakať oveľa
lepšie tímu v 1. Brezovskej sálovej lige.
Dúfajme, že aj v nej budú pokračovať v doHorný rad: P. Manďák, D. Podmajerský, E. Janovíček, M. Svatík, M. Chropovský, L. Nosko
Dolný rad: V. Bôžik, M. Píst, L. Tulák, Chýbajú: P. Polakovič, R. Havel, B. Vach, M. Krištof
brých výkonoch z minulej sezóny.
Prietržskí chovatelia
Všetci obyvatelia obce si už pomaly zvykli na to, že sa každoročne na hody koná v areály základnej školy v Prietrži výstava králikov, holubov a hydiny. Vo viacročnej tradícií sme pokračovali i tento rok a v dňoch 15. – 16. septembra 2012 sa uskutočnila ďalšia miestna výstava. Na nej sa prezentovali nielen chovatelia z obce a okolia, ale prišli
nás svojimi zvieratami podporiť i chovatelia z našej družobnej organizácie v Rohatci na
Morave. I tento rok mohli návštevníci obdivovať veľké množstvo a rôznorodosť vystavovaných zvierat. Na výstave bolo 116 kusov králikov, 37 voliér hydiny (po 2 až 3 kusy) a cca 170 kusov holubov. Tento rok našu výstavu spestrila špeciálna expozícia chovateľov činčily malej a dailenára českého zväzu chovateľov. Ich členom je i náš chovateľ Tomáš Kordiak. Z tejto expozície mal najlepších králikov Václav Škromach
z Rohatca. Najlepšie ohodnotených králikov z celej výstavy mal František Březovský
z Rohatca. Za plemeno veľký svetlý striebristý získal vyhral memoriál Jána Bašnára.
Najlepšieho králika v type mal náš chovateľ Dušan Sékela, a to králika plemena viedenský divokosfarbený. Putovný pohár starostky obce získal Tomáš Kordiak v králikmi
plemena činčila malá. Boli udelené i čestné ceny, z Prietržanov sa to podarilo iba Ing.
Ivanovi Prekopovi s plemenom český strakáč. Medzi holubármi sa najviac darilo chovateľovi Milanovi Diviakovi z Brezovej pod Bradlom. ten so svojimi holubmi plemena
slovenský hrvoliak čierny víťaznú cenu. Bola udelená i čestná cena pre najlepší výletok.
Získala ju mladá chovateľka Kristína Krčková zo Sobotišťa s plemenom český stavák
modrý sedlatý. Darilo sa i našej mladej chovateľke Alexandre Iskrovej, ktorá získala
Prietržské noviny
strana 35
s plemenom rakovnícky kotrmeliak čierny sedlatý čestnú cenu pre mladého chovateľa.
Aj v kategórií holubov bolo udelených ešte ďalších päť čestných cien. V hydine sa našim chovateľov príliš nedarilo a všetky ceny získali chovatelia z okolia. Víťazom memoriálu Ľudmily Križanovej pre najlepšiu hydinu sa stal Samuel Zajíček z Podbranča
s plemenom hempšírka. Najlepšieho kohúta mal Ľubomír Buzek z Malaciek, plemeno
australorpka. Tak ako pri ostatných zvieratách aj v tejto kategórii boli udelené ešte ďalšie čestné ceny. Čestnú cenu pre mladého chovateľa získala Petra Marčišovská
z Brodského, plemeno oravka.
Prietržania svoje čistokrvné zvieratá nevystavujú iba na domácej výstave, ale zúčastňujú sa i výstav v okolí a národných výstav. Tento rok sa zúčastnili výstav
v Hlbokom, v Jablonici, v Myjave a v moravskom Rohatci. K vrcholom chovateľskej
sezóny patria národné výstavy. V septembri sa konala česká národná výstava mláďat
králikov v Hodoníne. Na nej sa z našich chovateľov zúčastnil iba Lukáš Nosko s králikmi plemena burgundský. V ďnoch 10. – 11.novembra sa v Agrokomplexe v Nitre konala 15. celoštátna výstava zvierat. Na nej sa z našich chovateľov zúčastnili Dušan
Sékela s králikmi plemena viedenský divokosfarbený, Tomáš Kordiak s králikmi činčila malá, Marek Iskra s králikmi plemena viedenský modrý a s holubmi plemena český
stavák modrý sedlatý. Najviac sa darilo chovateľovi Ing. Ivanovi Prekopovi, ktorý so
svojou kolekciou králikov plemena český strakáč získal cenu majster SR a so samičkou
cenu šampión SR.
Chov čistokrvných zvierat je veľmi náročný koníček, a vyžaduje si množstvo voľného času. Výstavy a prezentácia zvierat tvoria iba zlomok všetkej práce okolo nich. Ale
iba takto sa dostávajú do povedomia širšej verejnosti. Dúfajme, že Prietržania budú so
svojou výstavníckou činnosťou pokračovať aj v ďalších rokoch a zviditeľňovať tak nielen seba ale i našu obec.
Ďalšie informácie o chovateľoch z Prietrže nájdete na internetovej stránke
www.szchzoprietrz.eu
Kalendár plánovaných podujatí na rok 2013
pre obec Prietrž
Január:
12.1. Výročná členská schôdza DHZ v KD
19.1. Motoristický ples /OZ Autocross-3R, hudba: Profil/
26.1. Ples motorkárov /organizátor: Pohostinstvo Liga Majstrov, Marcel Kovár/
Február:
2.2. Výročná členská schôdza OZ Autocross 3R – starý šenk
2.2. Fašiangové posedenie pri hudbe /FS Lipovec, Jednota dôchodcov, Únia žien/ – KD
9.2. Detský karneval /rodičovské združenie/
16.2. Hasičský ples /Dobrovoľný hasičský zbor, hudba: Čvančaranka/
23.2. Výročná členská schôdza OZ Turistický klub Prietrž KD
24.2. Výročná členská schôdza ZO SZZ Prietrž KD
strana 36
Prietržské noviny
Marec:
2.3.Turnaj v stolnom tenise – KD
8.3. Výročná členská schôdza Jednota dôchodcov – KD
10.3. Výročná členská schôdza Únia žien – starý šenk
23.3. Jarné upratovanie obce / všetky spoločenské organizácie, občianske združenia,
školy a každý kto má záujem o čistú obec/
Apríl:
8.4. Oslobodenie obce /Obec, ZO SZPB, ZŠ, MŠ/, pamätná doska pri obecnom úrade, cintorín
13.4. JAWA 50 Retro-race – závod pionierov /OZ Autocross 3R, prírodný areál pri futbalovom ihrisku/
30.4. Stavanie mája /Obec, ZŠ, MŠ – výzdoba mája, DHZ, folklórna skupina/, ihrisko
Máj:
12.5. Deň matiek /deti MŠ, ZŠ, FS Lipovec/
25.5. zahájenie rybárskej sezóny /Prietržská priehrada – Dolné Paseky, zač. pre súťažiacich
o 6.00 h. ukončenie vo večerných hodinách, organizátor: Spolok rybárov v Prietrži/
18.5. „Prietržský širák“ – stretnutie chovateľov koní /prírodný areál pri futbalovom ihrisku
a park/ Country hudba – Jozef Ryšavý/
Jún:
8.6. MDD – Rozprávkový les /Rekreačné zariadenie Podhorie, FS Lipovec/
Júl:
13.7. Turnaj ulíc /TJ/
Letná opekačka v prírode, termín podľa počasia – Jednota dôchodcov
27.7. Poľovnícka zábava v prírode /Poľovné združenie/, areál pri poľovníckej chate,
hudba: Popuďané/
August:
3.4. Autocross /OZ AC 3R, Horné Suroviny/
28.8. SNP /Obec Prietrž, SZPB – položenie vencov, program, partizánska vatra/ Pri pamätníku SNP v osade U Rehušov
September:
7. 9. Hodová zábava /FS Lipovec, hudba: Modul/
8. 9. Hody
7. a 8. 9. Výstava králikov, holubov a hydiny /Dvor pri ZŠ Prietrž, Slovenský zväz
chovateľov, ZO Prietrž/
28. a 29. 9. Výstava ovocia, zeleniny a kvetov / v KD – usporiadateľ: ZO SZZ Prietrž/
Október:
5.10. Mafiánska párty /mládež/
18.10. Mesiac úcty k starším – posedenie s dôchodcami
November:
1.11. Pamiatka zosnulých /Obec, Cirkev/ na cintoríne
23.11.Poľovnícka zábava
December:
6. 12. Mikuláš pre dôchodcov /KD – Jednota dôchodcov/
15. 12. Vianočný koncert, /Obec/ výstava obrazov našich rodákov
Prietržské noviny
Stopa v snehu
...zima...
Krásne nebo, ako snehom posiate,
Iskrivé je, jasné ako oko.
Dnes sa stretne starý s novým rokom.
Po lúkach sú vločky snehu rozviate,
Krásne, čisté, jak princezné zakliate.
Nad ránom je toho snehu veľa,
Vidím vôkol všetky kopce biele,
Čujem vŕzgot pod nohami, je to skvelé...
Zimná romantika, trbliece sa, bliká...
Vykročím vpred, šliapnem do záveja,
Predo mnou je v snehu stopa biela.
Čerstvá stopa láme moju myseľ,
Komu vlastne patrí?
Kto tadiaľto, skôr ako ja, išiel?
Stopa v snehu nemá dlhé trvanie.
Teplý vánok ponad lúky zavanie,
Časom stráca svoje jasné kontúry,
Jarný dáždik ide na ňu mazane,
Nebadane na stope sa vyzúri,
Napokon už z nej nič nezostane.
...jar...
Na lúkach sa objavili púpavy,
Včely bzučia, poletujú vzduchom.
Teplé slnko opiera sa do trávy,
Spôsobuje vôkol jarné únavy,
Príroda sa nasýtila jarným duchom.
Stopa v snehu? Už je zabudnutá.
Neostalo po nej ani zmienky.
Bezvýznamné, nepatrné rozpomienky.
Krásne krídla bodkovanej lienky,
Ako keby iba bzúkne kolo ucha.
Rozkvitnutá krajina, voňavá a zdravo suchá...
...leto...
Vidím dobre? Červené sú čerešne!
Ten čas letí, ako divé kone,
Oddychujem, ležím, užívam si tône
strana 37
Pred páľavou ukrytý som úspešne,
Pritom vnímam všetky letné vône
Poďte všetci, ponorme sa do tej vône spoločne.
Stopa v snehu? Už mi na um nechodí.
Komu by aj, v takom lete krásnom...
Zázrak, prší v slnku jasnom...
Dúha farebná priesvitný šat nahodí,
Každý, kto ju vidí, v oku mu lahodí.
Ponorený som vo svete vlastnom.
...jeseň...
Z krásnych kvetov dozrievajú plody,
Cez rok to tak pravidelne chodí...
To čo začne, musí koniec mať,
Nekonečný zákon prírody.
Tak jak sa to stalo, sa to malo stať.
Ten, kto bude cez rok starosť mať,
Potom s požehnaním môže v jeseň plody zozbierať
A tešiť sa z hojnosti a novej úrody.
Stopa v snehu? Ani neviem koho bola.
Či už je to tak, či tak, už je dávno preč.
Škoda strácať slová, reč...
Márne toho nohy bolia,
Čo sa snaží bosou nohou
Natrvalo v snehu stopu zanechať.
Stopa v srdci to je iné,
Kto raz vstúpi s úprimnosťou,
Pridá k tomu vône vínne,
Srdiečko je zrazu činné,
Taká stopa nie je nikdy minulosťou.
Stopa v srdci, keď je čistá,
Prijímam ju so cťou,
Stopa – ostaneš v ňom navždy, buď si istá!
Nikdy nevieš, či zrovna tá Tvoja,
Čo ju niekam vyryješ a vytlačíš,
Či bude niečia, či bude aj moja,
Či ostane len stopou v snehu,
Či prinesie niekomu aj nehu...
A či nájde v hĺbke srdca skrýš.
Možnože to ani nikdy nezistíš...
Andrej Londák
strana 38
Prietržské noviny
Od júna 1994 prevádzkuje v našej obci Obecný úrad káblovú televíziu. Podnetom
pre vybudovanie káblovky bol v tej dobe veľmi problematický príjem signálu antnénamy.
Pre zabezpečenie kvalitného prímu signálu sa vybudoval anténny storžiar na
Senickom kopci. Odtiaľ sa položil do zeme kábel, ktorý vedie až do materskej školy.
Tu je ústredňa, v ktorej sa spracúva signál zo stožiara a satelitu a odtialto sa šíri po
stĺpoch elektrického vedenia po obci. V tej dobe v roku 1994 bolo v káblovke 8 slovenských a českých programov z antén a 3 nemecké programy zo satelitu.
Nefungoval žiadny SKYLINK, UPC či DIGI.
V súčasnosti keď vela slovenských a českých programov pribudlo a keď sme chceli udržať káblovku pri živote, musela sa prerobiť ústredňa v škôlke na príjem slovenských a českých programov zo satelitu.
Nakoľko začína obdobie keď účastníci menia staré televízne prímače za moderné
LCD, plazmy a LED-tv s vysokým rozlíšením obrazu, musí sa v káblovke šíriť digitálny signál.
Momentálne sa vysiela 15 pôvodných analógových programov:
STV1, STV2, MAR, JOJ, JOJ+, DOMA, ČT1, ČT 2, ČT-Sport, NOVA, PRIMA,
NOVA-Cinema, TA-3, TV-SEN, ORF2 a 10 digitálnych programov (nie sú presne
stanovené, zatiaľ iba skúšobná prevádzka).
Prispôsobenie rozvodov na šírenie digitálneho signálu nie je jednoduché, vyžaduje si výmenu veľa starých zosilovačov na trasách po obci za nové. Po dokončení výmeny v priebehu obdobia jar - leto 2013 pribudnú slovenské a české programy v digitálnej kvalite. Samozrejme budú ešte naďalej fungovať aj pôvodné programy pre
tých ktorý majú ešte strašie TV prímače.
Prietržské noviny
strana 39
Prietržské noviny
strana 40
Obecná štatistika
Počet obyvateľov k 1.1.2012
715
Počet obyvateľov k 30.11.2012
724
z toho muži 350, ženy 374
Stav k 30.11.2012:
narodení
8
zomrelí
8
prihlásení k TP
15
odhlásení z TP
7
sobáše
4
Najstarší ročník je 1922
Veková štruktúra obyvateľov
do 10 rokov
od 10 - 20 rokov
od 20 - 30 rokov
od 30 - 40 rokov
od 40 - 50 rokov
od 50 - 60 rokov
od 60 - 70 rokov
od 70 - 80 rokov
od 80 - 90 rokov
1 žena
61
62
87
132
81
102
123
52
24
Prietržské noviny
Vydáva Obecný úrad Prietrž, Adresa OÚ Prietrž 906 11, Redakčná rada: Ing. Zuzana
Tomanová, Ing. Miroslav Jarábek, Anna Jonášová, Viera Vaculová, Lukáš Nosko. Grafická
úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK, Senica, Náklad tlače: 350 ks
Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov prispievateľov Prietržských novín a s uverejnenými názormi sa nemusí stotožňovať.
Download

Prietrzske noviny - Vitajte na stránke obce Prietrž