NOVINY OBČANOV SEBEDRAŽIA
Číslo 8/2013
2013
Ročník 8
November 2013
SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH A PAMIATKA ZOSNULÝCH
Budeme vyvolaní po mene.
A bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené,
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý predložiť,
to svoje malé sólo.
To nasnívané, čo len chcelo byť,
i to čo ozaj bolo.
Autor: Milan Rúfus
Sviatok Všetkých svätých, či Pamiatka zosnulých, alebo Dušičky. Všetky tieto dni patria medzi spomienkové dni, ktoré
sú venované zomrelým. Na Slovensku má úcta k mŕtvym
veľmi silnú tradíciu a jej korene nachádzame už v pohanských časoch. Ľudia navštevujú cintoríny, na hroby kladú
vence, či kvety a pália sviece. Tento zvyk má pôvod v keltskej tradícii – sviatku Samhaim, ktorý sa slávil v deň keltského Nového roka, čo pripadalo na 1. november. Kresťanstvo
tento obyčaj prebralo a dalo mu nový obsah v podobe Sviatku Všetkých svätých ( 1. november) a následných Dušičiek –
Pamiatky zosnulých ( 2. november). Podľa keltskej tradície sa v túto noc prelínajú svety mŕtvych a živých. Kelti zapaľovali oheň, aby mŕtve duše našli cestu do príbytkov živých, aby sa mohli zohriať a stráviť noc s pozostalými. Dnes nadobúda svetlo sviece symbol života. Počas samhainskej noci Kelti pálili figuríny, ako symbol choroby, trápenia a starostí,
aby mohli očistení začať Nový rok.
Sviatok Všetkých svätých je predovšetkým sviatkom katolíckej cirkvi. Na Dušičky, čo je druhý deň sa v katolíckych
kostoloch konajú zádušné omše za mŕtvych. Rituálne obrady konané počas tohto dňa sú známe u viacerých náboženstiev
sveta, ale zádušné omše sú charakteristické len pre katolícku cirkev. Tento deň sa u Katolíkov považuje za deň spomienky na tých, ktorí ešte nedosiahli blaženosť, alebo sú vo fáze očisťovania a prípravy prechodu z očistca do neba. Ľudia
v tieto dni navštevujú hroby, zdobia ich kvetmi, alebo vencami z čečiny a pália sviečky.
Slávenie tohto sviatku nabralo za posledné desaťročia nové rozmery a iný charakter. V súčasnosti ide o najmasovejšie
slávený sviatok, a to či už veriacimi, ale i neveriacimi, členmi kresťanských či príslušníkmi viacerých ďalších cirkví.
Predchádza mu zvýšená pozornosť spojená s úpravou hrobov rodinných príslušníkov, ich vyčistenie, úprava, dekorovanie. Niekdajšie obkladanie machom, čečinou, sušenými plodmi, doma vyrábanými papierovými kvetmi, stálo zelenými
rastlinami, dnes nahradili najmä plastové vence, dekorácie, ale i za posledné desaťročia celoslovensky rozšírené dekorovanie hrobov živými kvetmi - chryzantémami, ktoré v súčasnosti možno pokladať za typický kvet spojený práve
s priestorom cintorína a úctou k zosnulým.
V súčasnosti je veľmi intenzívne akceptovaný aj sociálny aspekt tohto sviatku. Ide o príležitosť na stretnutie rodiny, známych, rodákov, na istý moment sa vraciame ku svojim koreňom, k predkom, preto je u nás toto obdobie spojené
s cestovaním do miesta rodiska. Tieto sviatky sa týkajú všetkých vekových a sociálnych vrstiev (aj detí, ktoré sú
z mnohých iných slávností vylučované), pričom ich napĺňame spoločnými návštevami cintorína, modlíme sa, rozjímame
nad hrobmi, spomíname na zosnulých, zapaľujeme sviečky, kahance, lampáše nielen na hroboch, ale i v bezprostrednom
okolí centrálnych krížov na cintorínoch, kladieme vence a ozdoby na hroby, niekedy i rôzne ďalšie dary pre zosnulých
a rôzne spomienkové predmety.
Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú celý svet . .. O to ťažšie je ich stratiť a uchovávať len v spomienkach.
Zdroj: internet
SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 8/2013
November 2013
2
VOĽBY DO VÚC
Žijeme v Trenčianskom kraji, v Prievidzi
a okolí a poznáme veľa pálčivých problémov, ktoré je potrebné riešiť. Všetci vieme,
v akom stave máme cesty, a to nielen
v našom kraji, ako vyzerá naše zdravotníctvo, či školstvo. Aj to sú oblasti, kde sa dá
pomôcť. A je to len zlomok nedostatkov,
ktoré nás trápia.
VÚC, Vyšší územný celok, samosprávny
kraj, župa sú štyri názvy pre jednu inštitúciu.
Reforma verejnej správy, ktorej spustenie sa
malo stať jedným z hlavných splnených cieľov, bola naštartovaná predčasne. Viedla sa
viac než dvojročná celospoločenská diskusia
o podobe územno-správneho usporiadania
SR, najmä o počte vyšších územných celkov
(VÚC). V hre boli totiž čísla ako 3+1
(západ, stred, východ + BA), či 12 alebo 8
VÚC. Nakoniec sa reformou z roku 2001
ustálil počet na 8 samosprávnych krajov, a to
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Košický kraj
a Prešovský kraj.
Voľby do VÚC sa prvýkrát konali 1. decembra 2001, nasledovali voľby 26. novembra
2005 a zatiaľ posledné sa uskutočnili
14. novembra 2009. Tento rok sa budú konať
voľby do VÚC 9. novembra 2013.
Za predsedov samosprávnych krajov kandiduje 66 kandidátov, z toho je len 5 žien.
VÚC je právnická osoba, ktorá samostatne
hospodári s vlastným majetkom
a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni
práva a záujmy svojich obyvateľov. Je to
samostatný územný, samosprávny a správny
celok SR.
Nás ako obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa týkajú najmä voľby, ktoré
sa konajú v tomto volebnom obvode.
V Trenčianskom samosprávnom kraji sa
o pozíciu predsedu VÚC uchádza 6 kandidátov a volí sa 45 poslancov VÚC.
V Trenčianskom kraji je 9 volebných obvodov. Prievidza volí 10 poslancov a uchádzačov je najviac – 70. V Prievidzi sa volí najviac poslancov, pretože ako volebný obvod
máme najviac obyvateľov spomedzi celého
Trenčianskeho kraja.
Kandidáti na predsedov VÚC sú:
Jaroslav Baška (Smer),
Marián Herdel (nezávislý),
Jozef Lohyňa (SDKÚ, KDH, SaS, Most,
OKS, Nova),
Peter Palko (KSS),
Juraj Smatana (Zmena zdola),
Ľubomír Žabár (nezávislý)
Prečo ísť voliť?
V roku 2012 mala VÚC k dispozícii príjmy
vo výške 126 156 531,03 eur. Časť týchto
príjmov (13 202 202,28 Eur), tvoria dotácie
zo štrukturálnych fondov EÚ. Zvyšok týchto
príjmov tvorili daňové príjmy, nedaňové
príjmy, granty, transfery v rámci verejnej
správy a zahraničné transfery.
Výdavky Trenčianskeho samosprávneho
kraja v roku 2012 boli 129 967 114,66 eur.
Výdavky boli použité na samosprávny kraj,
na dopravu, na zdravotníctvo, kultúrne služby, vzdelávanie a samozrejme sociálne zabezpečenie. Málokto vie, že medzi kompetencie, ktoré majú vyššie územné celky patrí
napr.: správa ciest II. a III. triedy, zriaďujú
stredné školy a múzeá, domovy sociálnych
služieb, divadlá, knižnice. VÚC napríklad
regulujú ceny a zľavy v autobusovej
a prímestskej doprave. VÚC taktiež riadi
a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie. Medzi tie najznámejšie patria samozrejme nemocnice, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho
samosprávneho kraja, potom sú to kultúrne
služby (galérie, hvezdárne, knižnice, múzeá
a osvetové strediská) a v oblasti vzdelávania
spravuje spojené školy, jazykové školy,
školské zariadenia, stredné odborné školy
a gymnáziá.
Ak nájdeme v sebe silu, ochotu a čas, aby
sme pristúpili k volebnej urne a zodpovedne
zahlasovali za kandidáta, či kandidátov, ktorých poznáme, veríme im, ktorí niečo pre
nás, našu spoločnosť pozitívne urobili, alebo
majú v pláne urobiť, potom máme reálnu
možnosť zmeny k lepšiemu. Žijeme v dobe,
keď polemizujeme, hľadáme chyby, sme
nároční na druhých, no nie sme ochotní niečo
pre zmenu urobiť. Apelujem na nás všetkých. Chceme zmenu nielen pre seba, tu
a teraz, ale i potom, pre naše deti? Poďme
spoločnými silami zmeniť dnešok na lepší
zajtrajšok. Stretneme sa na voľbách
a pokúsime sa o to, aby ľudia, ktorí budú
tvoriť našu budúcnosť, nakladať s našimi
životmi, budú ľudia ktorým veríme.
Verím že sa všetci, v čo možno najvyššom
počte stretneme pri voľbách do VÚC
9. novembra 2013.
Držme si palce!
Bc. Barbora Svítková,
študentka katedry politológie TNUAD
OZNAM A VÝZVA K SPOLUPRÁCI
Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE, a. s.) je prevádzkovateľom
elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území našej
obce. SSE, a. s. je ako prevádzkovateľ týchto vedení zodpovedná
za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku, pri zabezpečení ktorej je
potrebné pravidelne vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.
Týmto chceme požiadať o spoluprácu občanov našej obce – vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia nízkeho
napätia, aby zamestnancom SSE, a. s. poskytli potrebnú súčinnosť
pri odstraňovaní a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú prevádzku elektrických vedení. Žiadame , aby občania – vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami nízkeho napätia umožnili zamestnancom SSE, a. s., (alebo osobám, ktoré sú na to od SSE, a. s. písomne splnomocnené) vstup
na ich pozemky za účelom odstránenia stromov a porastov, ktoré
ohrozujú bezpečnú prevádzku elektrického vedenia. Drevná hmota,
ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov
patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.
V tejto súvislosti poukazujeme tiež na skutočnosť, že podľa ustanovenia § 10 zákona o energetike (zákon č. 656/2004 Z.z.) je SSE, a.s.
zo zákona oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.
Pre lepšiu informovanosť občanov považujeme za dôležité upozorniť, že podľa zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:
• zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou
3 metre,
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou
3 metre vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného vzdušného
vedenia,
• uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
• vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
• vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenia.
Zabezpečenie ochrany a bezpečnej prevádzky elektrických vedení
považujeme za spoločný záujem, pretože prípadné poruchy
a havárie elektrických vedení sa bezprostredne priamo dotýkajú nás
všetkých.
Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené v priebehu mesiaca
november 2013 – marec 2014
Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
OcÚ Sebedražie
SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 8/2013
November 2013
3
UDALOSTI V OBCI
V dňoch 11. a 12. októbra 2013 bol už XV. ročník Prehliadky voľno-časových aktivít
seniorov okresu Prievidza v Kultúrnom dome v Zemianskych Kostoľanoch.
Naša Folklórna skupina Sebedražanka, ktorú tvoria prevažne seniori, sa tejto prehliadky
zúčastnila už 8-krát. Predstavili sa piesňami zo svojho repertoáru pod názvom
„S piesňou je život krajší“. Pod umeleckým vedením p. Rastislava Šidla nacvičili piesne,
ktoré našli u publika priaznivý ohlas. Potlesk za každou piesňou nám dobre padol. Pre
veľký záujem podujatie trvá 2 dni. My sme sa zúčastnili prvý deň, kedy okrem nás vystúpilo ďalších 11 skupín. Na záver boli všetky skupiny ocenené Pamätnými listami
a darčekmi, ktoré venovali sponzori. Prítomní sa potom bavili do 19. hod. O príjemnú
atmosféru sa postarala kapela z Nedožier – Brezian. Cítili sme sa výborne. Aj to je jeden
z dôvodov, prečo sa sem radi každý rok vraciame.
Veronika Šimkovičová
ÚCTA K STARŠÍM
Dňa 19.10.2013 sa v Kultúrnom dome
v Sebedraží zišli naši občania, pri príležitosti mesiaca úcty k starším. ZPOZ v spolupráci s p. starostom Ing. Petrom Juríčkom, pripravili príjemné popoludnie.
Všetkých privítala predsedníčka ZPOZ
p. Veronika Šimkovičová, ktorá aj sprevádzala celým programom. Pán starosta,
v emotívnom v príhovore poukázal na
dôležitosť seniorov v našich životoch.
Na krásu ich vrások, ktoré na nich zanechali životné skúsenosti a múdrosť, ktorá
ide ruka v ruke s pribúdajúcim vekom.
Pri jeho slovách sa zaleskli slzy v nejednom oku. Žiaci zo základnej školy sa
predstavili ako tanečníci, speváci, recitátori. Ich vystúpenie bolo korunované veľkým aplauzom. Veľké poďakovanie patrí
p. učiteľkám, ktoré program s deťmi nacvičili. Záver programu patril bratrancom
Čertíkovcom, ktorí ešte pred vystúpením
pokrstili svoje CD . Krstu sa zúčastnil
p. Jozef Oršula, ktorí sa spolupodieľal ako
autor textu a p. starosta, ktorý CD symbolicky pokrstil. Voľnej zábave už potom nič nestálo v ceste a všetci sa dobre bavili pri speve Dua Čertíkovcov. Pri odchode sa každý z prítomných zapísal do pamätnej knihy.
Bc. Lívia Svítková
NAŠI JUBILANTI
Dňa 27. septembra 2013 sa v Kultúrnom dome v Sebedraží zišli
naši jubilanti. Zbor pre občianske záležitosti pozval občanov, ktorí
oslavujú v tomto roku okrúhle životné jubileá / 50, 60, 70, 75, 80,
85 / rokov. Podujatím sprevádzala predsedníčka ZPOZ pani Veronika Šimkovičová, báseň predniesla p. Miroslava Čavojská.
Pán starosta, Ing. Peter Juríček, sa prihovoril k jubilantom. Vo
svojom príhovore, poukázal na ich dôležitú úlohu nielen
v rodinách, obci, ale i spoločnosti. Poďakoval im za všetko, čo urobili počas života a poprial ešte veľa zdravia, síl a radosti do ďalších
rokov. Na záver sa prítomní oslávenci podpísali do pamätnej knihy
a prijali osobné blahoželanie a kyticu z rúk pána starostu. Stretnutie
ukončili prípitkom a želaním pevného zdravia do ďalších dní.
O dobrú náladu, spevom, sa počas celej doby starala folklórna skupina Sebedražanka.
Želáme Vám, nech v pokojnom, tichom prúde, Vám ďalší rad
rokov rastie, nech prinesie Vám radosť, lásku, šťastie.
Veronika Šimkovičová , ZPOZ
SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 8/2013
November 2013
4
ZO ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA OBECNÉHO ÚRADU
Uznesenie zo zasadnutia poslancov OcZ dňa 18.10.2013
Uznesenie č. 1/10/2013
Obecné zastupiteľstvo :
a) schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva
b) schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení predseda : Bc. Mária
Boboková
člen : Mgr. Erika Lalíková
člen : Veronika Šimkovičová
Uznesenie číslo: 2/10/2013
Obecné zastupiteľstvo
I. berie na vedomie oznámenie
starostu obce, že poslankyni
OcZ v Sebedraží, pani Blandíne
Svitkovej, Priehon 146/4, 972
05 Sebedražie, zanikol
z dôvodu vzdania sa mandátu, v
zmysle § 25 ods.2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom
zriadení, mandát poslanca OcZ
v Sebedraží dňom 12. 9. 2013.
II. konštatuje, že zánikom mandátu poslanca OcZ sa uprázdnil
mandát poslanca OcZ v Sebedraží v zmysle § 51 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do samosprávy obcí
III. vyhlasuje v súlade s § 51,
ods.1 a 2 zákona č. 346/1990
Zb. o voľbách do samosprávy
obcí a na základe výsledkov
volieb do orgánov samosprávy
obce Sebedražie, konaných dňa
27. 11. 2010 nastúpenie Antona
Málika, nar. 8.9.1944, bytom
Boriny 464/5 Sebedražie, ako
náhradníka za poslanca OcZ v
Sebedraží.
Uznesenie číslo: 3/10/2013
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že Anton Málik, narodený
8.9.1944, bytom Boriny 464/5
Sebedražie zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca
Obecného zastupiteľstva v Se-
bedraží v súlade § 25 ods. ods.
1 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. obecnom zriadení.
Uznesenie č. 4/10/2013
Obecné zastupiteľstvo ukladá
predsedom jednotlivých komisii pripraviť návrh úloh, ktoré
by mali byť zaradené na realizáciu v roku 2014 ako hlavné
úlohy obce.
Z: predsedovia komisii
T : 15.11.2013
Uznesenie č. 5/10/2013
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie informáciu
o príprave VZN o miestnych
daniach .
b)súhlasí s nezmenenou výškou
miestnych daní a poplatku za
vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu na rok 2014.
Uznesenie č. 6/10/2013
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie informáciu
starostu obce o východiskách
rozpočtu obce na rok 2014.
b) ukladá predsedom komisii
predložiť v termíne do
15.11.2013 návrh na zostavenie
rozpočtu obce respektíve požiadavky na zaradenie akcii do
rozpočtových nákladov obce.
Z : predsedovia komisii
T : 15.11.2013
c) ukladá obecnému úradu pripraviť v termíne 28.11.2013
návrh rozpočtu obce na rok
2014 na prerokovanie v obecnom zastupiteľstve.
Z: OcÚ
T : 28.11.2013
Uznesenie č. 7/10/2013
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie „Správu o
postupe výstavby obecných
nájomných bytov 4 BD II.
ETAPA 12 b.j.
k 15.10.2013.
b) stanovuje cenu nájmu garáží
v obecných nájomných domoch
na hodnotu 35,00Eur mesačne.
Nová cena platí od 1.11.2013
Uznesenie č. 8/10/2013
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie Správu o
výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ za rok 2012 – 2013 a informáciu o situácii v MŠ na začiatku školského roku 20132014
b) Schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti MŠ za rok
2012 – 2013.
Uznesenie č. 9/10/2013
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie Správu o
výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ za rok 2012 – 2013 a informáciu o situácii v ZŠ na začiatku školského roku 2013-2014
b) Schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za rok
2012 – 2013.
Uznesenie č. 10/10/2013
Obecné zastupiteľstvo :
a) berie na vedomie návrh Štatútu obecnej knižnice v Sebedraží.
b) berie na vedomie pripomienky poslancov k predloženému
návrhu.
c) schvaľuje Štatút obecnej
knižnice v Sebedraží
Uznesenie č. 11/10/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie správu hlavného kontrolóra z následných finančných
kontrol za obdobie do
30.9.2013.
Uznesenie 12/10/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie Úpravu starostu obce
Sebedražie na vykonanie inventarizácie majetku obce k
31.12.2013.
Uznesenie 13/10/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj betónových prefabrikátov – dlažby z majetku obce. Schvaľuje cenu prefabrikátov: rozmer 30x50x10 cm za
1,00 Eur/ks
rozmer 50x50x10 cm za 1,65
Eur/ks
Z celkového počtu prefabrikátov je možné odpredať maximálne 50 % to je cca 250 ks
prefabrikátov.
Z: Obecný úrad
Uznesenie 14/10/2013
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie vianočnej výzdoby v cene do 500 Eur
Uznesenie 15/10/2013
Obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie informáciu starostu
obce o priebehu a výsledku
výberového konania na funkciu
riaditeľky MŠ v Sebedraží.
Rada školy pri MŠ v Sebedraží
predložila starostovi obce návrh
na vymenovanie Bc. Kataríny
Hepnerovej za riaditeľku MŠ.
Uznesenie 16/10/2013
Obecné zastupiteľstvo ukladá
poslancom OcZ, aby vo svojich
poslaneckých obvodoch zabezpečili podpísanie „ Dohôd o
kompostovaní vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.“
Z: poslanci OcZ
T : 15.11.2013
V Sebedraží dňa 18.10.2013
Ing. Peter Juríček v.r.
starosta obce
Zdroj: www.sebedrazie.sk
VÝZNAMNÉ DNI V NOVEMBRI
1.11. Sviatok všetkých svätých
2.11. Pamiatka zosnulých
3.11. Sviatok sv. Huberta, patróna poľovníkov
Svetový deň behu
9.11. Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu
Svetový deň slobody
10.11. Svetový deň vedy pre mier a rozvoj
11.11. Deň veteránov
13.11. Deň Guinnessových svetových rekordov
14.11. Svetový deň diabetu
16.11. Medzinárodný deň tolerancie
17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu
Medzinárodný deň bez fajčenia
17.11. Medzinárodný deň študentstva
19.11. Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí
21.11. Svetový deň televízie
22.11. Sviatok sv. Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov
a spevákov
25.11.Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného
na ženách
26.11. Svetový deň časopisov
Zdroj:internet
SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 8/2013
November 2013
5
AKTIVITY DETÍ Z MATERSKEJ ŠKOLY
Dňa 24. 9. 2013 navštívili predškoláci spolu s kamarátmi zo ZŠ
výchovný koncert v kultúrnom
dome v Sebedraží. Muzikant
„Janko“ nás oboznámil s rôznymi
hudobnými nástrojmi, hudobnými
štýlmi. Deti si mohli vyskúšať hru
na niektorých nástrojoch, spoločne si zaspievali, zapájali sa hrou
na telo na vyzvanie. Nálada bola
veselá, hosť zožal veľký potlesk
od našich detí.
1 . 10. 2013 zavítala do MŠ pani Gemerská z Turčianskych Teplíc,
ktorá prišla našim deťom zahrať bábkové divadlo
s environmentálnou tematikou: „O zvieratkách z lesa“. Rozprávka
sa veľmi páčila, deti rozlišovali čo do lesa patrí a čo nie,
reagovali na otázky bábkoherečky. Po rozprávke mali
možnosť bližšieho kontaktu
s bábkami, s ktorými sa aj
odfotili. Už teraz sa tešíme
na ďalšie stretnutie s pani
Gemerskou.
Kolektív MŠ
8.10. nás
v materskej škole
navštívil p. Oliver
Svítok, ktorý sa
zaoberá vyrezávaním do ovocia
a zeleniny. Deti ho
pozorovali pri práci
a s jeho pomocou, i
pomocou p. učiteliek vyrobili ježkov a voňavé jabĺčka. Všetkým sa práce podarili a už teraz sa tešíme, že si to zopakujeme.
Kolektív MŠ
9.10. 2013 sme sa s predškolákmi vybrali na brannú vychádzku do blízkeho lesa. Nazbierali sme si rôzne lesné plody, pozorovali krásnu jesennú prírodu, jej pestré sfarbenie na stromoch. Deti
sa v lese občerstvili a posilnení sa rozbehli po lese, kde mali za
úlohu vyzbierať veci, ktoré
tam nepatria... A odpadkov
bolo neúrekom, aj vlečku by
sme zaplnili. Deti poukázali
na nešetrný prístup k našej
prírode a unavení, plní dojmov sa vrátili aj s pokladmi
lesa do MŠ.
Kolektív MŠ
11.10. k nám zavítala
p. Dagmara Plevková, ktorá
našim škôlkarom maľovala
tváričky podľa ich výberu.
Celou MŠ sa ozýval radostný
krik, keď sa z detí stávali žabky, motýliky, mačičky, či dravé tigre. Nechýbali ani SpiderMani, ktorých bolo neúrekom.
Deti sa veľmi tešili, ako sa
ukážu rodičom. Na záver sme
sa fotili a sľúbili, že naše stretnutie nebolo posledné.
Kolektív MŠ
NOVÁ RIADITEĽKA MŠ
Dobrý deň milí spoluobčania, hneď v úvode sa chcem poďakovať členom výberovej komisie za prejavenú dôveru. Prihováram sa
vám , aby som sa predstavila. Moje meno je Katarína Hepnerová , predpokladám , že väčšina čitateľov Sebedražských novín je práve zo Sebedražia a určite ma pozná. Som rodáčka z našej obce, kde aj stále bývam. Pred nástupom do funkcie riaditeľky som pôsobila ako učiteľka v pred primárnom vzdelávaní 7. šk. rok. Pracovala som v Súkromnej materskej škole v Prievidzi a v Základnej
škole s materskou školou Koš. Obidve tieto inštitúcie mi dali príležitosť a priestor pre rozvoj svojich schopností a využitie vedomostí, začo sa im chcem aj touto cestou poďakovať. Práca s deťmi ma motivovala stále zdokonaľovať svoje kompetencie, aj preto
momentálne študujem magisterský odbor Špeciálna pedagogika - učiteľstvo 1.stupňa na Univerzite J. A. Komenského v Prahe.
Nadobudnuté vedomosti a spôsobilosti chcem využiť a uplatniť v praxi.
My v materskej škole sme tí, ktorí deti zaškoľujú a uľahčujú im, ako aj rodičom lepšie zvládnuť pripravenosť na tú veľkú zmenu
v živote, ktorou je nástup do 1.triedy základnej školy, kedy sa z nich stávajú už „veľkí školáci“.
Pre učiteľku je najkrajšia odmena spokojnosť a radostný úsmev dieťaťa. S týmito slovami sa rozlúčim a teším sa na vzájomnú spoluprácu .
Riaditeľka MŠ v Sebedraží Bc. Katarína Hepnerová
SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 8/2013
November 2013
6
ZO ŽIVOTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
TÝŽDEŇ ZDRAVIA
V čase od 14. – 18.10. 2013 prebiehal v našej ZŠ týždeň zdravia.
Žiaci si v rámci ovocných a zeleninových dní priniesli do školy svoje ovocie a zeleninu a pripravovali zdravú hostinu.
Každý deň sa vyobliekali do inej farby. Streda bola červená ako
jabĺčka, štvrtok zelený ako brokolička a piatok bol žlto – oranžový
ako tekvička. V tomto týždni si viac ako inokedy vysvetľovali dôležitosť zdravej výživy, potrebu vitamínov v našej strave, veľa pohybu a predchádzanie obezite.
Počas týždňa aj usilovne pracovali s jesennými motívmi, ako tekvičky na výkrese, ale i ozajstnými priamo zo záhrady.
Prežili sme pekný týždeň, plný zážitkov.
Mgr. Eva Babaštová , riaditeľka ZŠ
DIVADLO A NOČNÉ SPANIE V ŠKOLE
18. 10. 2013, o 17,00 hod. k nám zavítalo divadlo Clipperton z Banskej Bystrice, s rozprávkou Čert a Káča. Predstavenie bolo určené
predovšetkým deťom, ale aj rodičom a všetkým
priateľom školy. S divadlom Clipperton sme zažili už nie jednu veselú chvíľu. Určite si deti spomenú na rozprávku Koza a 7 kozliatok, na Fatimu, Princeznú so zlatou hviezdou a dospelí na
večerné predstavenie, Hľadá sa nový manžel.
Herci divadla Clipperton sa k nášmu obecenstvu
radi vracajú. Tento krát to bolo s úplne novo naštudovanou rozprávkou. Predstavenie bolo naplánované spolu s nočným spaním pri rozprávkach,
pre naše školopovinné deti. Po predstavení sa deti
rozlúčili s rodičmi a vrátili sa so svojimi p. učiteľkami do školy, kde mali pripravené ďalšie aktivity. Večeru, pripravenú rodičmi, čo kuchyňa dala.
Potom sa každá trieda predstavila so svojim programom. Hľadal sa aj poklad, (balíky cukríkov schované
v priestoroch školy). Nechýbala ani nočná diskotéka. Na
záver večera ešte rozprávka v "novej posteli", premietaná na novej interaktívnej tabuli.
V neskorých hodinách prišli aj sníčky.
V sobotu ráno sme zbalili svoje veci. V jedálni nás čakali raňajky: sladký koláčik a podľa chuti čaj, mlieko,
kakao. Po raňajkách prišli pre deti rodičia. Deti rozprávali o nočných zážitkoch. Nočné spanie sa stalo už tradíciou na tunajšej základnej škole. Každý rok sa deti
tešia a nevedia sa dočkať. O úspechu akcie divadlo, hovorí aj plno naplnená sála Kultúrneho domu Sebedražie.
Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám, ktoré si našli čas a
ušetrenú energiu pre svojich žiakov, aj počas víkendových dní.
Mgr. Eva Babaštová , riaditeľka ZŠ
SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 8/2013
7
November 2013
ODOVZDÁVANIE BYTOV V SEBEDRAŽÍ
Prvých 24 obecných bytov v našej obci bolo odovzdaných 1.7.2009. V bytovkách žijú nájomníci, ktorí sú zväčša spokojní a zotrvali
v obecných bytoch. Bohužiaľ sme museli riešiť niektorých neplatičov, ktorí boli vysťahovaní z dôvodu neplatenia nájomného za
užívanie obecného bytu.
V roku 2012 bolo odovzdaných ďalších 24 bytov. Tu už cítime určitú migráciu nájomníkov. Niektorí sa odsťahovali v priebehu 2 –
3 mesiacov, čo nás ako správcu bytov mrzí. Každý nový nájomník je dopredu oboznámený s výškou nájomného a mal by zvážiť
svoje finančné možnosti. U niektorých pociťujeme tendenciu neplatenia nájomného za užívanie bytu, čo nám spôsobuje problémy.
Problémom sú aj medziľudské vzťahy. Niektorí nájomníci sa nepodieľajú na udržiavaní poriadku a čistoty v bytovke a jej okolí, čo
je ich vizitkou. A v neposlednej rade je stály problém s chovom bytových psov. Niektorí rušia kľud v bytoch a najmä po venčení
nezbierajú exkrementy a tým vo veľkej miere znečisťujú životné prostredie a zároveň znepríjemňujú život ostatným spoluobčanom.
Do konca októbra 2013 bude odovzdaných ďalších 12 obecných bytov. Veríme, že sa novým nájomníkom bude dobre bývať
a nepríjemnosti sa im, aj nám budú vyhýbať.
K obecným bytom prináležia aj garáže. V súčasnosti je voľná kapacita 10 garáží. Sú k dispozícii na prenájom , s mesačným
poplatkom zníženým na 35 euro. V prípade záujmu je potrebné sa informovať na OcÚ Sebedražie.
Eva Mjartanová, OcÚ
DEŇ ŠTUDENTSTVA — NEŽNÁ REVOLÚCIA
Obdobím nežnej revolúcie nazývame na Slovensku obdobie od 17. novembra do 29. decembra 1989. 17. november sa stal symbolom nežnej, alebo sametovej revolúcie ako ju volajú v Čechách, ale málokto vie, že začala už skôr.
Už 16. novembra sa zhromaždili študenti, aby oslávili Medzinárodný deň študentstva. Toto pokojné zhromaždenie prerástlo do protestného sprievodu a diskusie s politickými činiteľmi. Nato 17. novembra protestovali pražskí študenti, ktorých manifestácia bola
násilne potlačená. Protesty začali po celej ČSSR. 19. – 20. novembra vznikla na pôde Malej scény SND a Umeleckej besedy
v Bratislave slovenská občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu. Jej poprednými predstaviteľmi boli Milan Kňažko, Ján Budaj
(jedným zo symbolov revolúcie sa stala ja čiapka Jána Budaja, tzv. budajka), Fedor Gál a ďalší. Na území ČSR sa vytvorilo 19. decembra 1989 Občanské forum. VPN sa vyslovila za splnenie študentských požiadaviek a stali sa iniciátormi a organizátormi štrajkov na Slovensku. Demonštrácie a ich organizácia boli spočiatku pripravované študentmi, ktorí deň a noc pripravovali rozličné letáky, spalo sa v spoločných priestoroch na univerzitách v spacákoch. Varilo sa tiež spoločne, peniaze na financovanie revolúcie sa
zbierali vo verejných zbierkach. Súhlas s revolúciu vyjadrila aj televízia, na jej pôde viedli predstavitelia študentov, dialóg
s rozličnými politikmi. Medzi symboly nežnej a sametovej revolúcie patrili kľúče, sviečky, kvety, trikolóry a na Slovensku neodmysliteľná čiapka budajka. Kľúčmi sa štrngalo na znamenie súhlasu s prejavmi alebo heslami, trikolóra sa stala po niekoľkých
dňoch stala úzkoprofilovým tovarom. Bola symbolom súhlasu s revolúciou. 24. novembra oslobodil Trestný senát Jána Čarnogurského, 25. novembra bola znesená aj požiadavka zrušenia vedúcej úlohy KSČ. Od tohto dňa postupne podávali demisiu poprední
činitelia KSČ, medziiným aj Jakešovo vedenie KSČ. Novým generálnym tajomníkom sa stal Karel Urbánek. 29. novembra bol zrušený ústavný článok č. 4 Ústavy ČSSR o vedúcej
úlohe KSČ a 30. novembra sa stal novým predsedom SNR Rudolf Schuster. Prvého decembra vláda
ČSSR rozhodla o zrušení zátarás s Rakúskom, neskôr aj s NSR. Tento krok ľudia oslavovali, na hraniciach sa ľudia objímali. Konečne mohli ísť pozrieť slobodne svojich príbuzných do zahraničia
a nepotrebovali na to víza. Po tomto kroku sa veľa
Slovákov, v nádeji, že bude lepšie, vrátilo do vlasti,
iní sa rozhodli emigrovať a skúsiť šťastie
v zahraničí. Veľa ich ostalo, veľa sa vrátilo sklamaných späť. Reakcie zahraničia boli rozličné, jedni
svojich susedov vítali, druhí mali strach a správali
sa nepriateľsky. 10. decembra abdikoval vtedajší
prezident ČSSR Gustáv Husák. Na jeho miesto boli
navrhnutí kandidáti – Václav Havel, Alexander
Dubček, Ladislav Adamec, Čestmír Císař a Valter
Komárek. Spočiatku bol „horúcim“ kandidátom na
post prezidentského kresla Alexander Dubček, ktorého podporovala aj verejná mienka v Čechách,
slovenskí študenti boli však proti. Nakoniec bol
zvolený Václav Havel ako prezident a Alexander
Dubček ako predseda Federálneho zhromaždenia.
Republiky sa dostali na cestu slobody...
Zdroj: internet
SEBEDRAŽSKÉ NOVINY č. 8/2013
November 2013
8
ZÁHRADA V NOVEMBRI
Prvé
dni
„dušičkového
mesiaca“
ešte
zlátia
slnečné
lúče,
posledné
zvyšky žiarivo
farebných lístkov
poletujú spolu s
papierovými
šarkanmi po bledučko
modrej
oblohe. Len na
horách sem tam zaplakali prvé snehové vločky a po úbočiach sa
prehnal ľadový severák zanechávajúci za sebou znamenia v podobe srieňov. Lenže takto záhradkársky priaznivé počasie určite
nezostane počas celého novembra. Počítajme, že čo nevidieť
zaklopú na dvere snehové prehánky zanechávajúce za sebou dažďom presiaknuté záhony. Využijeme teda posledné pekné dni na
prácu v záhradke. Stratený čas sa nám totiž už nikdy nevráti.
Zeleninová záhrada
Nadchádza čas na zber neskorého zeleru, mrkvy, kapusty a kelu,
ak sme ich snáď zo záhonov ešte nezobrali. Vyrýľujeme aj čakanku a korene vysadíme do vedier s piesčitou zeminou a uložíme v tmavej pivnici. Pripravíme si tak vybielené pučiace puky
plné vitamínov. Ak v záhrade pestujeme bylinky na domáce liečenie či ako zelené korenie, môžeme stále ešte zberať lístky či
vňať mäty, šalvie, yzopu, materinej dúšky, tymiánu, korene žltého horca, puškvorca a kostihoja. Ak pestujeme niektoré mrazuvzdorné a vytrvalé bylinky vo vonkajších kvetináčoch, treba, aby
sme ich aj na zimu aspoň trochu pripravili. Ovinieme ich bublinkovou fóliou, prípadne polystyrénom alebo ich zapustíme do
debny s lístím či rašelinou, ktorá udržuje určitú teplotu a zabraňuje premrznutiu. Nemali by sme tiež zabudnúť, že ešte v tejto
dobe môžeme vysádzať zimný šalát. Znesie veľmi nízke teploty,
počas silnejších mrazov ho môžeme prikryť čečinou alebo slamou.
Do mrazov tiež nechávame na záhonoch kel kučeravý, listy
ktorého sú celoročne stále zelenou zásobou množstva vitamínov
a sú krehkejšie a chutnejšie, ak prejdú tzv. mrazom. Podobne
nemusíme pred príchodom zimy zberať čierny koreň, ktorého
záhon maximálne prikryjeme hrubšou vrstvou suchého lístia či
slamy. Kedykoľvek potom dostaneme na čierny koreň chuť,
jednoducho nástielku odhrnieme a rýľovacími vidlami opatrne
koreň zo zeme vyrýľujeme. Ak sa však rozhodneme záhon s
čiernym koreňom použiť na inú výsadbu, môžeme všetky korene vyrýľovať, odstránime z nich listy a korene uskladníme vonku na hromade. Posypeme ich suchým pieskom a hromadu prikryjeme čečinou či fóliou z PVC, aby do tohto improvizovaného skladu nepršalo. Takto uložený čierny koreň vydrží dlho ako
čerstvý. Aj koreňový i kučeravý petržlen môžeme zberať celú
zimu, je len potrebné, aby sme záhon obklopili 15 – 25 cm vysokým zemným valom a na neho položíme buď pareniskové
okno, to potom s príchodom mrazu a snehu ešte prikryjeme
slamou, alebo rákosovú rohož, prípadne čečinu.
„Hmlistý“ mesiac je tiež jedno z posledných období vhodných
na rýľovanie pôdy okolo stromov a kríkov. Ak to urobíme včas,
potom sa prípadné poranenia ľahko zahoja a plodnosť stromu či
kríka neutrpí. Naopak, ak poškodíme koreňový bal v období,
keď sa strieda mráz s odmäkmi, stromy budú oslabené a môžu i
zahynúť. Na poškodenie koreňového systému sú najchúlostivejšie jablone rastúce na podnožiach, hrušky – dule, orechy a drobné bobuľoviny.
V novembri tiež stromy hnojíme, ak sme tak neurobili už skôr.
Pridávame k pôde v blízkosti ich koreňov organické hnojivá.
Vhodné je tiež pokryť nakyprenú misu vrstvou maštaľného
hnoja, pretože ten im dodá nielen potrebné živiny, ale zároveň
ich ochráni pred mrazom. Ak nemáme hnoj, môžeme aspoň ako
náhradu nástielky použiť kompost alebo aspoň 3 cm vrstvu rašeliny.
Ak pestujeme vínnu révu, nezabudneme tu tiež na vápnenie a
hnojenie maštaľným hnojom alebo kompostom. Pôdu zrýľujeme a nahrnieme ku kríkom. Ak nemrzne, môžeme v teplejších
oblastiach i v tomto období vysádzať sadenice révy. Ďalej tiež
rigolujeme pôdu na vinici či kopeme jamy na jarnú výsadbu,
aby mráz pomohol pri jej skyprení.
V tejto dobe tiež môžeme vylepšovať pôdu. Piesčité pôdy určite
vylepšíme kompostom, ktorý ich obohacuje o tak cenný humus,
ktorý im bez prídavku kompostu väčšinou chýba. K silne piesčitej pôde tiež primiešame hlinitú pôdu alebo pôdu bohatú na íl.
Ak máme naopak pôdu príliš ílovitú, pridávame do nej čistý
riečny piesok. Na jej vylepšenie môžeme opäť použiť kompost,
ale až neskôr. Najprv musíme hrubé hrudy rozbiť rýľom
na drobnejšie a takto zrýľované záhony necháme neprikryté,
aby mráz mohol preniknúť do hĺbky a ílovinu ďalej roztrhal.
Až na jar do takto pripravených záhonov primiešame pripravený kompost a piesok. Ílovité pôdy môžeme tiež zlepšiť vápnením, ktoré znižuje lepenie pôdnych častíc k sebe. Tým umožníme rastlinám, aby ich korene mohli voľne prerastať odľahčenou
pôdou.
Pre úspešné prezimovanie trávnika je dôležité, aby nezostal pod
snehovú prikrývku príliš vysoký. Optimálna je 5 cm výška.
Pokiaľ je počasie priaznivé, neustále vyhrabávame opadané
lístie a iné naviate nečistoty z trávnika. Ak plánujeme výsev
trávnika na jar, už teraz začneme s prípravou pôdy. Plochu,
ktorú budeme
vysievať zrýľujeme
do
hĺbky cca 25
cm- 30 cm
( hovoríme,
na hĺbku rýľa) a cez zimu ponecháme v hrubej
brázde. Tým,
že pôda počas
zimy premrzne,
veľké
hrudy sa rozmrvia, zlepšujú sa fyzikálne vlastnosti pôdy,
Zdroj: internet
Noviny občanov Sebedražia. Adresa: Obecný úrad, Hlavná 471, 972 05 Sebedražie.
Predseda red. rady: Ing. Peter Juríček, tel: 046/5487 239
Redaktorka: Bc. Lívia Svítková, tel. 0905 818 352, mail: [email protected]
Download

November 2013