Prietržské noviny
strana 1
Na úvod
Milí čitatelia,
pri príprave tohto čísla Prietržských novín, ktoré vydávame už piaty rok, mi myseľ
zablúdila do obdobia, keď sme s ich vydávaním ešte len začínali. Boli sme štyria
a spoločne s pani starostkou sme hľadali vhodnú formu a obsah ako zaujať
potenciálnych čitateľov obecných novín.
Od začiatku kladieme dôraz na to, aby sme informovali o aktivitách obce,
o investičných zámeroch i konkrétnych projektoch, o spôsobe ich financovania.
Píšeme o kultúrnych, spoločenských, cirkevných či športových aktivitách v našej
obci, dávame priestor všetkým organizáciám a združeniam, ktoré v obci pôsobia.
Uverejňujeme aj príspevky čitateľov a noviny obohacujeme fotografiami, ktoré
vystihujú dianie v Prietrži.
Veľmi ma teší, že sa nám podarilo vytvoriť si pomerne široký okruh prispievateľov,
vďaka ktorým sa redakčný stôl vždy pred uzávierkou naplní článkami a fotografiami,
z ktorých zostavujeme aktuálne číslo.
Aj týmto spôsobom sa chcem poďakovať každému, kto je ochotný prispieť svojím
článkom, pretože čím viac ľudí na tvorbe novín spolupracuje, tým sú čitateľsky
pestrejšie a zaujímavejšie.
Za všetkých autorov Vám želám príjemné čítanie.
-ztRekonštrukcia MK Prietrž financovaná s programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
strana 2
Prietržské noviny
Pre oživenie pamäti
Končí sa volebné obdobie 2007 - 2010 a treba bilancovať prácu poslancov
a starostky. Čas rýchlo plynie, ani sme sa nenazdali a 4 roky volebného obdobia sú
za nami. Rada by som sa obzrela na chvíľu späť a zaspomínala čo všetko sa za toto
obdobie v obci udialo a čo sa nám za spoločného úsilia podarilo.
Rok 2007:
ZŠ - nová fasáda, vymenené okná v časti učiteľského bytu,
Odvodnenie okolia školy
Rekonštrukcia kotolne ZŠ
Rekonštrukcia priestorov starého šenku - nová dlažba, strop, výmena okien,
rekonštrukcia elektrických rozvodov, zariadenie kuchynky
➧ Kryté premostenie cez Debernícky potok
➧ Obec vybavila zákaz tranzitu áut nad 3,5 t
➧ Zriadil sa dovoz obedov pre dôchodcov
➧ Obec sa spolupodieľala na oslavách storočnice kostola a na vydaní publikácie
„Listy k storočnici.“
➧
➧
➧
➧
Rok 2008:
➧ Ukončenie rekonštrukcie školy na Podhorí na rekreačné zariadenie
➧ Oplotenie areálu rekreačného zariadenia na Podhorí
➧ Rekonštrukcia káblovej televízie
➧ Dlažba v kabínach TJ
➧ Spolupodieľali sme sa s OZ Petrus na vydaní publikácie „Prietržský kroj“
a jej uvedení do života.
Rok 2009:
➧ Zakúpila sa od Jednoty budova bývalej predajne rozličný tovar
➧ Rekonštrukcia odkúpených priestorov
➧ V ZŠ sa na prízemí sú nové WC a zastrešili sa schody do budovy
➧ V KD pri kuchyni sa zrekonštruovali WC
➧ Vybudovalo sa zastrešenie betónovej plochy U Rehúšov pri pamätníku
➧ Zakúpili sa exteriérové súpravy na sedenie /stoly a lavice/
➧ Obec v spolupráci s Úniou žien zorganizovala prehliadku krojových skupín
okresu Senica
Rok 2010:
➧ Rekonštrukciu miestnej komunikácie“, ktorá vedie od štátnej cesty z malého
mosta po štátnu cestu na „Vŕšek“. Cestou sa vyriešila prístupová cesta k bytovkám,
ku škôlke, zámkovou dlažbou je vydláždená celá viacúčelová plocha pri krytom pódiu, do parku sa vybudovalo parkovisko resp. odstavná plocha. Toto všetko bolo spolufinancované z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 3. 4. 2. Obnova
a rozvoj obcí. Rozpočet na stavbu bol 211 675,94 EUR.
Prietržské noviny
strana 3
➧ Obec pri tejto príležitosti z vlastného rozpočtu vybudovala zo zámkovej dlažby
chodník medzi mostmi, vyasfaltovala sa ulička od krytého premostenia
Deberníckeho potoka k obecnému úradu a zrekonštruovali sme chodník k MŠ,
úpravou sa zvýšil nakoľko býval v čase povodní pod vodou a prechod do MŠ bol
možný len po vode. Uvedené práce sa realizovali od apríla do konca júna. Určite si
spomínate, že v tomto období obec postihli tri povodne spôsobené riekou Myjava.
Potok Deberník bol pred Veľkou nocou vyčistený, vďaka tomu, že sa plánovalo
začať s rekonštrukciou cesty. Vyčistením sa prehĺbilo a rozšírilo koryto a počas
povodní sa nevylial. Terén bol však veľmi podmáčaný čo sťažovalo práce, napriek
tomu bol termín ukončenia rekonštrukcie miestnej komunikácie vedľa futbalového
ihriska a škôlky dodržaný.
➧ Obec za pomoci aktivačných pracovníkov upravila skladové priestory v MŠ na
jedáleň pre deti zo ZŠ.
Oveľa väčšie sú potreby obce a občanov na budovanie, rekonštruovanie a modernizácie, ale finančná kríza a následné podfinancovanie obcí nedovolilo všetky zámery
uskutočniť v plnom a potrebnom rozsahu.
Nové projekty:
1. V súčasnom období obec podala projekt na získanie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu budovy obecného úradu. Obec reagovala na výzvu MAS PODHORAN, ktorej členom a je zahrnutá do Integrovanej stratégie územia, z osi 4 Leader,
z PRV SR . Rekonštruovať sa bude najmä exteriér budovy obecného úradu ale aj kultúrneho domu, fasáda, spoločný zastrešený vstup pre obecný úrad a poštu, a tiež
bola vymenená krytina nad obecným úradom, pretože bola už v havarijnom stave,
ďalej sa upraví vstup do spoločenských priestorov KD pod obecným úradom. (bývalý obchod a šenk).
2. Z programu obnovy dediny bola zafinancovaná architektonicko - urbanistická
štúdia, návrh parkových úprav zóny „husitské hradby.“ Do konca októbra bude
podaný projekt z toho istého programu na realizáciu.
3. V priebehu tohto roka až do roku 2012 prebieha projekt cezhraničnej spolupráce
s Českou republikou, konkrétne obcou Vlkoš s názvom Kultúrna spolupráca
obyvateľov obcí Prietrž a Vlkoš.
Na záver volebného obdobia by som chcela poďakovať všetkým poslancom OZ
Prietrž, za ich aktívny a zodpovedný prístup k povinnostiam vyplývajúcich z ich
funkcie, zároveň chcem poďakovať i v ich mene všetkým spoluobčanom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zapájajú do aktivít obce, či už sú tieto organizované obcou
alebo organizáciami a nie je im ľahostajné ako a kde žijeme.
Ak by som chcela všetkých vymenovať bol by to dlhý rad, napriek tomu sa o to
pokúsim, Takže veľké poďakovanie patrí:
- našim najstarším spoluobčanom združeným v jednote dôchodcov, ktorí sú vždy
ochotní prispieť svojou prácou pri prípravách spoločných stretnutí, najmä svojím
kuchárskym umením a za každoročné brigády na cintoríne a ich členovia sú poprepletaní skoro všetkými spoločenskými organizáciami v obci vrátane cirkevného
strana 4
Prietržské noviny
spevokolu, bez ktorého si nevieme predstaviť spoločenské podujatia.
- pani učiteľkám a deťom MŠ a ZŠ, ktorí neúnavne počas celého obdobia pracujú
a pripravujú programy na akcie a zároveň rodičom za ich aktívny prístup k organizovaniu podujatí pre deti i údržbu okolia školy.
- dobrovoľným hasičom ďakujem za pomoc, pri každoročných povodniach, za prácu
s mladými hasičmi, reprezentáciu na súťažiach, ale i za obnovenie tradície ručného
stavania májov.
- OZ Petrus za uchovávanie krojového fondu
- OZ AUTOCROSS za iniciatívu pri čistení chotára i za reprezentáciu mimo územia
obce vo svete motorizmu.
Ako obec vyzerá je však i zásluhou záhradkárov, vďaka ich starostlivosti o okolie
svojich príbytkov a predzáhradiek, rybárov, ktorí udržujú okolie priehrady, poľovníkov, ktorí sa vzorne starajú o zver, výboru TJ za starostlivosť o športový areál i jeho
okolie, ale zároveň o udržanie futbalu v obci, chovateľom nielen za zorganizovanie
výstavy, ale hlavne, že zostala dedina naozaj dedinou a zachovali život i na našich
dvoroch vďaka drobnému vtáctvu a zvieratstvu. Vďaka členkám únie žien sa nezabúda ani na rodákov i v obci žijúcich päťdesiatnikov.
História základnej školy
V centre obce, pri križovatke ciest prichádzajúcich z troch smerov, si nemožno
nevšimnúť vynovenú jednoposchodovú budovu základnej školy obklopenú zeleňou
stromov a priestranstvom k nej patriacim s doplnkami, slúžiacimi deťom i pamätníkom našim padlým občanom v I. svetovej vojne. Prechádzajúc denne popri nej si
iste žiadny z nás neuvedomí, že tu tróni už 80 rokov a za ten čas to bol nemalý počet
žiakov, ktorí tu získavali základné vzdelanie a pripravovali sa pre život pod vedením
viacerých pedagógov - učiteľov, ktorí tu za tie roky pôsobili kratšie i dlhšie obdobie.
Pripomeňme si aspoň skrátene históriu našej školy. 24. februára 1928 obecné zastupiteľstvo za prítomnosti školského inšpektora sa jednohlasne vyslovila za stavbu
jednotnej štátnej školy, ktorá bola povolená ministerským výnosom so štátnym príspevkom 300 000 Kčs. Po prieťahoch zo získaním pozemku 14. októbra 1929 začala
firma Doležal a syn zo Skalice so stavbou trojtriednej školy, pretože počet žiakov
rástol. V tom čase - jún 1929 - odchádza do dôchodku dlhoročne pôsobiaci pán
učiteľ Hatala a na jeho miesto nastupuje učiteľ Ján Erdély - Žuffa. Ten už v marci
r. 1930 pri príležitosti oslavy 80 - ho výročia narodenia T.G. Masaryka navrhuje, aby
novopostavená škola niesla názov Masarykova štátna ľudová škola. Návrh bol prijatý a odsúhlasený i p. prezidentom. Školský rok 1930 - 31 za započal 1. septembra
1930 už v novopostavenej budove. V troch triedach bolo spolu 149 žiakov a prvými
vyučujúcimi boli Ján Erdély, Vilma Erdélyová a Mária Hatalová. Nová budova bola
slávnostne odovzdaná verejnosti 28. Októbra 1930 a zároveň bol odhalený pri škole
stojaci pomník občanom padlým v I. svetovej vojne.
Prietržské noviny
strana 5
V novembri 1931 bolo založené rodičovské združenie. Úroveň práce učiteľov
a školy sa skvalitňovala a jej dosah na vzdelanie a kultúrny rozvoj obyvateľov i obce
bol nepopierateľný. Bola to divadelná činnosť, výlety žiakov, zapájanie sa do verejných osláv obce, výstavy prác žiakov, obohatená školská knižnica, pribúdanie
učebných pomôcok, pamätné majálesy, zavedený zber odpadkov atď. Počet žiakov
rástol, napr. v školskom roku 1935 - 36 mala škola 205 žiakov a vyučovalo sa v štyroch triedach. Okrem manželov Žuffových prichádzali noví učitelia a vystriedalo sa
ich za tie roky niekoľko. Učitelia sa podieľali aj na mimoškolskej činnosti prácou
v družstvách, spolkoch a inej osvetovej činnosti. Počas II. svetovej vojny školu
využili nemeckí vojaci i červená armáda, ale zostala nepoškodená a vyučovanie sa
začalo v duchu ľudovej demokracie a národnej jednoty.
Od februára 1948 bol riaditeľ Ján Žuffa s manželkou preložený do Modry Kráľovej a na jeho miesto prichádza za riaditeľa i učiteľa Pavol Chlebík s manželkou
Irenou, ktorí tu pôsobili do roku 1978 - 40 rokov. Za ten čas v škole i obci vyorali
hlbokú brázdu na poli vzdelávania žiakov, zveľaďovania budovy školy a v osvetovej
i kultúrnej práci. V septembri 1948 bola škola premenovaná na národnú školu pre
ročníky 1. - 5. Od roku 1967 sa postupne modernizuje. Vybudovalo sa ústredné
kúrenie, rozvod vody do tried, splachovacie WC, v triedach podlahy z PVC, bol
zakúpený nový školský nábytok do tried a dodané telovýchovné zariadenie. V roku
1984 bola zriadená školská družina, v uvoľnenom učiteľskom byte školská jedáleň.
Od školského roku 1990 - 91 klesá počet žiakov a v uvoľnenej triede je zriadená
telocvičňa. V tomto školskom roku sa uskutočnilo aj posledné stretnutie s družobnou
školu v Bukovanoch pri Kyjove.
Generálne opravy v posledných rokoch ako ústredné kúrenie, výmena okien,
moderné sociálne zariadenia, nová fasáda na budove prispôsobili školu novým požiadavkám Pre nízky počet žiakov sa i školská jedáleň zlúčila s jedálňou v materskej
škole. Tiež učebné osnovy prechádzajú mnohými zmenami a vybavenie školy počítačmi umožňuje žiakom i učiteľom pracovať s modernou technikou. Venuje sa
pozornosť i plaveckej zdatnosti detí. Úroveň žiakov bola i je dobrá, o čom svedčia
vedomosti žiakov a výsledky v rôznych súťažiach.
Počas uplynulých 80 rokov sa tu vystriedalo veľa učiteľov. Spomeniem iba
posledné desaťročia. Po odchode učiteľov Chlebíkových sa učiteľkou i riaditeľkou stáva
Anna Jonášová, po takmer 20 rokoch preberá funkciu Zdenka Šípová. V súčasnosti
je riaditeľkou Jana Ponechalová. V školskej družine pôsobila vychovávateľka Vlasta
Kubicová i Blanka Andelová. Ako učitelia tu pôsobili Mária Mičová, Viera Vaculová,
Zdenka Londáková, Vlasta Vdoviaková, Lýdia Surová, Michal Zábražný, Beáta
Palkovičová, Marta Pavlovčinová. Ten zoznam je neúplný a bol by oveľa dlhší. No
i tak všetkým i nemenovaným patrí pri tejto príležitosti poďakovanie za prácu vynaloženú v oblasti vzdelávania i mimoškolskej činnosti v prietržskej škole i v obci.
Našim želaním zostáva, aby táto budova slúžila svojmu účelu ešte veľa rokov
a odchádzali z nej i naďalej múdre deti, lebo: „Čím je človek múdrejší a lepší, tým
viac dobra zbadá v ľuďoch.“ /Pascal/
-aj-
Prietržské noviny
strana 6
Zdenka Laciková
80. výročie postavenia prietržskej školy
Z troch smerov sa cesty k nej
zbiehajú už letá.
Starý školský rok sa tu
s novým rokom stretá.
Osemdesiat rokov už.
Je to azda málo?
Všeličo sa za ten čas,
všeličo sa stalo.
Letokruhy počítaš.
Zmenilo sa veľa.
Striedali sa postupne
žiaci, učitelia
a hoci čas neskrotne,
k nenávratnu letí,
v škole dodnes zaznieva
veselý smiech detí.
Bola zdrojom poznania,
vzdelanosti prístav.
Chystali sa divadlá,
veľa osláv, výstav učitelia so žiakmi
zvládli množstvo práce,
veď tam, kde je viacej hlávrozumu je viacej.
Aj keď veľa rokov má,
predsa nie je stará.
Svoju bránu otvára
jak list šlabikára,
aby deti poznali
čísla, abecedu,
nuž z troch smerov cesty k nej
dlhé roky vedú…
Prietržské noviny
strana 7
Čože je to osemdesiatka...
Keď som dostala pozvánku od obce Prietrž a ZŠ na slávnostné stretnutie pri príležitosti 80. výročia od postavenia ZŠ v Prietrži (vtedy Masarykovej ľudovej školy),
zostala som prekvapená a pomyslela som si: „Veď je to už stará dáma!“ Ale vzápätí
som sa sama sebe zasmiala: „Koľko tebe chýba to tohto veku?“
Zatvorila som oči a hmlisto som si spomenula na prvé kroky do tejto školy, ako
ma moja mama viedla do prvej triedy. Ďalšia myšlienka už bola jasnejšia. Preletela
o pár rokov ďalej. Na 1. septembra 1957, ako som už sama prekročila prah tejto
školy ako začínajúca učiteľka. Cítila som zvláštne chvenie z očakávania, predstavy
povinností, ktoré ma v nasledujúcich učiteľských rokoch čakajú! Tie roky preleteli
ako víchor.
9. októbra 2010, keď som opäť vchádzala do tejto budovy, znova som cítila toto
zvláštne chvenie. Bola to nostalgia za prežitými rokmi v tejto škole, či už ako žiačky
alebo učiteľky. V budove bolo rušno, vrava, smiech - ako v škole. Vstúpila som do tej
istej budovy, ale nebola to tá istá! Už vonkajší vzhľad upozornil, že roky jej neubrali, ale pridali na kráse. Nová fasáda a plastové okná. No a interiér a vybavenie školy
ma veľmi prekvapili. Hlavne luxusné sociálne zariadenie. Nechýba tu internet,
telocvičňa, posilňovňa, bohatá knižnica. Krásne a vkusné chodby, triedy plné kvetov
a detských prác. Takto vybavenú školu by prietržským deťom mohli závidieť aj školy
vo veľkých mestách. Veľmi veľa sa zlepšilo k lepšiemu od čias, čo som tu začínala
učiť ja. To prináša doba a pokrok.
Po privítaní pozvaných hostí pani riaditeľkou a obhliadke školy sme sa presunuli
do kultúrneho domu, kde nás čakal ďalší program a plná sála obyvateľov Prietrže.
Prítomných privítala pani starostka. Vo svojom príhovore nás oboznámila s tým
ako sa obecné zastupiteľstvo o obidve školy (materská, základná) stará a ako im
záleží, aby sa žiaci v škole dobre cítili, nadobudli kvalitné vedomosti a aby rodičia
mali dôveru v túto školu.
Kultúrny program, ktorý nasledoval chytil za srdce každého. Či to bol cirkevný
spevokol, sólový spev a hlavne vystúpenie žiakov MŠ a ZŠ.
Striedali sa spevy, recitácie, hádanky, hry. Všetko bolo spontánne, veselé,
bezprostredné, že určite všetci prítomní nadobudli dojem, že v prietržských školách
sú deti šťastné a spokojné. A to je najdôležitejšie, aby boli deti šťastné!
Keby som chcela všetko opísať, čo na javisku prebehlo, bol by to veľmi dlhý
článok. Iba dodám, že v mnohých okamihoch sa prítomným zaleskli slzy v očiach
a vzápätí sa objavil široký úsmev, či vážna tvár.
Po skončení hlavného programu boli hostia - či už prví žiaci školy alebo učitelia,
ktorí sa tejto chvíle dožili, spolu s členmi obecného zastupiteľstva obce - pozvaní na
recepciu.
Môj zážitok z 80. výročia bol veľmi silný a nezabudnuteľný. Srdečne ďakujem
učiteľom, pani starostke a všetkým, ktorí toto stretnutie zorganizovali.
strana 8
Prietržské noviny
Skutočne: „Čože je to osemdesiatka?“ Veď sa tu vynikajúco cítili tí, ktorí majú už
cez 80 a aj tí čo majú nad 20 i pod 20.
Do ďalšej osemdesiatky želám veľa úspechov, slnečných a krásnych dní ako bol
tento.
Mária Mičová
učiteľka na dôchodku
Zo života MŠ a ZŠ
Minulý školský rok bol bohatý na vyučovacie i mimovyučovacie aktivity. Prváci
a druháci sa vzdelávali podľa nového vzdelávacieho programu „Pilier“ v duchu motta
„Mocné telo - bystrý um“ . Úspešne reprezentovala našu školu žiačka 4. ročníka
Simona Svatíková, získala dve ocenenia v recitačných súťažiach: Timravina studnička - próza - 3. miesto, obvodné kolo Hurbanovho pamätníka: kategória I, poézia
- 2. miesto. Simonka bola ocenená aj vo výtvarnej súťaži KTO NÁS CHRÁNI.
V značnej miere sa zúžila spolupráca s MŠ, čoho dôkazom je účasť detí MŠ na akciách ZŠ a naopak.
Neopakovateľnými zážitkami boli pre deti Varenie slivkového lekváru a priadky
v Gazdovskom dvore, a aj návšteva farmy Bukovec. Pod vedením pani učiteliek
Jonášovej a Mikuleckej, Mgr. Ponechalovej a Mgr. Libichovej-Malkovej deti MŠ
a ZŠ nacvičili kultúrne programy k Mesiacu úcty k starším, na Mikuláša,
k Vianociam, ku Dňu matiek. Úspešnou akciou bola i „Noc v škole so slovenskými rozprávkami“ spojená s tvorivou dielňou venovanou výrobe darčekov ku Dňu matiek.
Jedným z posledných podujatí bolo MDD v rekreačnom zariadení v Prietrži Podhorie, kde deti oslávili svoj sviatok hrami, súťažami a miesto sladkostí dostali
„vitamínovú bombu“ v podobe ovocných tanierov. Prácu detí v MŠ i vyučovacie výsledky žiakov ZŠ počas školského roka sme zhodnotili 19.6. na „Majálese“. Každé
dieťa bolo odmenené knižným darom, ktorý venovalo ZRPŠ.
Za jednu z najúžasnejších akcií považujem „Tvorivé dielne vo Vlkoši,“
18.3. - 20.3. 2010 sa žiaci ZŠ a niekoľko detí z MŠ absolvovalo množstvo zaujímavých aktivít v našej družobnej obci Vkoš. Hneď prvý deň pobytu mali deti možnosť
pracovať za hrnčiarskym kruhom, vyskúšali si maľovanie rôznych nádob, modelovanie figúrok z hliny. Nocovali sme v jednej z tried MŠ a stravovali sme sa v neďalekej
reštaurácii. Druhý deň dopoludnia slovenskí škôlkari navštívili „školčátka“ vo
vlkošskej MŠ. Školáci sa zúčastnili vyučovania v jednotlivých ročníkoch I. stupňa
v miestnej ZŠ. Učitelia i žiaci mali možnosť získať nové skúsenosti a nápady v oblasti vzdelávania. Hlavný bod celého projektu sa začal realizovať v piatok poobede.
„Liďák“ otvoril svoje brány slovenským aj českým deťom. Vystrihovalo, lepilo a maľovalo sa, vajíčka sa zdobili rôznymi technikami, piekli sa medovníčky. Každú
činnosť sprevádzalo zanietenie a chuť vytvoriť niečo zaujímavé. Najpopulárnejším sa
stalo aranžovanie živých kvetov do črepníkov. S použitím pierok, figúrok, stužiek
a rôznych iných materiálov vytvárali deti jedinečné veľkonočné dekorácie, ktoré si
Prietržské noviny
strana 9
napokon priniesli i domov do Prietrže. Tento skvelý deň zavŕšila večerná diskotéka.
Deti si dosýta zatancovali aj zasúťažili a potom unavené zaľahli do postelí. V sobotu
sme sa vybrali objavovať krásy moravskej krajiny. Počas vychádzky do okolia nám
jeden z obyvateľov umožnil nahliadnuť do svojho „sklípku.“ Pred obedom sme ešte
absolvovali návštevu múzea 2. Svetovej vojny. Po skvelom obede nastal čas rozlúčky. Plní nezabudnuteľných zážitkov sme sa vrátili naspäť do Prietrže. Touto cestou
by som sa chcela ešte raz poďakovať našej pani starostke Ing. Danke Blažkovej
a všetkým, čo nám umožnili zúčastniť sa tohto úžasného podujatia. Zároveň vyjadrujem vďaku Danke Simonovej, ktorá celú akciu „zvečnila“ na fotografiách a videozázname.
Prázdniny ubehli ako voda a žiaci sa 2. 9. 2010 opäť vrátili do školy. Nastala zmena oproti rokom minulým. Školský rok zahájili tóny hymny SR. Vzdelávanie podľa
nového školského vzdelávacieho programu pokračuje aj v 3. ročníku. Tretiakom pribudla výuka nemeckého jazyka. Ďalšou novinkou je pôsobenie zástupcu mužského
pohlavia na našej škole, konkrétne Mgr. Jána Cilíka. Potešujúcou zmenou je i počet
prváčikov - v tomto roku ich je 8. Celkový počet je 20 žiakov. Od októbra sa podáva
deťom ZŠ v priestoroch školskej jedálne desiata.
V MŠ nastala takisto zmena na poste učiteľky. Pani riaditeľke Jonášovej pribudla
nová sila pani učiteľka Lenka Richtová. Škôlku v súčasnosti navštevuje 18 detí
a vzdelávajú sa podľa školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.
V tomto školskom roku oslávila budova ZŠ svoje 80. narodeniny. A takýto úctyhodný vek bolo treba náležite osláviť. 9. októbra o 14. 00 hod sa otvorili brány školy
pre pozvaných hostí - jej bývalých učiteľov i žiakov. Svoju účasť potvrdili zápisom
do pamätnej knihy. Po prehliadke školy si pri malom občerstvení zaspomínali na
časy, keď tu pôsobili. O 15.00 hod. začal v kultúrnom dome kultúrny program.
Prihovorila sa pani starostka, vystúpili deti MŠ i ZŠ, zaspieval miestny spevokol.
Záver patril recepcii v priestoroch „starého šenku“.
Čas letí neúprosne dopredu. Školský rok je v plnom prúde, opäť je pre žiakov pripravených množstvo akcií. Okrem tých tradičných (recitačné či výtvarné súťaže,
Mikuláš, Karneval, MDD) pripravujeme pre deti i novinky. Za všetky spomeniem
Dni farieb či Strašidelnú noc.
Na záver by som chcela poďakovať predovšetkým rodičom za prejavenú dôveru
tým, že zapísali svoje deti k nám do školy. Ďalej obecnému zastupiteľstvu, Rade
školy, ZRPŠ za podporu našich aktivít a samozrejme každému, kto sa nejakým
spôsobom podieľa na bezproblémovom fungovaní MŠ a ZŠ v Prietrži.
Mgr. Jana Ponechalová
strana 10
Prietržské noviny
Medzi šestnástkami ...
Počas sezóny 2009/2010 sa naši futbalisti trápili a nemali ani dobré výsledky.
Kvôli tomu sa mužstvo mužov pohybovalo v spodnejších miestach tabuľky. To ale
neplatí pre súčasnú sezónu, kedy má mužstvo oveľa lepšie výsledky. Aj fanúšikovia
majú väčšiu radosť, keď ich obľúbený tím súťaží o popredné pozície v ich ligovej
tabuľke, ba sa môžu s trochou šťastia biť o postup do vyššej súťaže. Cez leto sa udialo
i pár zmien v našom mužstve mužov. Prišli noví hráči, ktorí mužstvo oživili a sú skutočnými posilami. Hlavná prestupová zmena cez leto nastala na brankárskom poste,
kde od nás po viacerých odchytaných rokoch odišiel brankár Peter Koprla a vrátil sa
chytať do Hlbokého. Cez letnú prestávku sa muži zúčastnili turnaja v obci Vrbovce,
kde skončili na peknom 2. mieste.
Do novej sezóny nebolo prihlásené mužstvo dorastu, a to po nie príliš dobrých výsledkoch a odchode viacerých hráčov, ktorí skončili kvôli vekovému limitu.
Dorastenci ukončili svoju poslednú sezónu v strede tabuľky 2. triedy Majstrovstiev
oblasti.
Najmladší tím - žiaci tiež nemal v minulom roku veľmi dobré výsledky, ale na konci sezóny sa s príchodom nových hráčov situácia zlepšovala a túto sezónu už hrajú
o prvé miesta vo svojej kategórií v 2. triede Majstrovstiev oblasti.
-ln-
Turnaj ulíc obce Prietrž
V júli sa už tradične konal turnaj ulíc obce. Tento rok sa k už tradičným účastníkom pridal aj tím Deberníka. Tento sa i po veľkej snahe nedokázal presadiť a skočil
na nelichotivom poslednom, teda šiestom mieste. Tento ročník patril k tým najvyrovnanejším, o čom svedčí i fakt že viacero zápasov sa skočilo až penaltovom
rozstrele. Najväčšiemu favoritovi, tímu ulice Jelitov sa darilo až do samotného finále, v ktorom napokon prehrali po penaltovom rozstrele. Víťazom sa tento
rok stala Kanonierska ulica, ktorá si po minuloročnom poslednom mieste
poriadne polepšila.
Poradie turnaja ulíc 2010:
1. Kanonierska 2. Jelitov
3. Husí rínek 4. Panenská
5. Podhorie 6. Deberník
-ln-
Prietržské noviny
strana 11
Chovateľské denníčky
I v roku 2010 sa u nás na hody konala Miestna výstava králikov, holubov a hydiny,
ktorú organizovala naša chovateľská organizácia. Z roka na rok sa výstava zlepšuje,
čo do vystavovaných zvierat, tak i do organizácie. Zvieratá u nás vystavovali chovatelia z bližšieho i širšieho okolia. Našu expozíciu zvierat opäť podporili veľkým
počtom vystavovaných zvierat i chovatelia z obce Rohatec. S touto moravskou
obcou majú prietržskí chovatelia družbu. Na výstave bolo 102 králikov, 132 kusov
holubov, 124 kusov hydiny a mladí prietržskí chovatelia vystavovali i andulky,
korely, zebričky a korytnačku.
Z domácich vystavovateľov sa najviac darilo chovateľom králikov, ktorých je
v organizácií najviac. Cenu starostky obce za najlepšie vystavované zvieratá dostal
Ján Janovíček, s králikmi plemena veľký svetlý striebristý. Víťaznú cenu za králikov
dostal Dušan Sékela s plemenom viedenský divosfarbený. Čestnú cenu z domácich
získal chovateľ Ing. Ivan Prekopa s plemenom český strakáč. V kategórii holubov sa
darilo hlavne predsedovi organizácie Markovi Iskrovi, ktorý získal s plemenom český
stavák modrý sedlatý víťaznú cenu. Darilo sa i mladej chovateľke Alexandre
Iskrovej, ktorá získala s plemenom rakovnícky kotrmeliak modrý sedlatý čestnú
cenu. Nie až tak úspešne bola zastúpená kategória hydiny, kde čestnú cenu dostala
naša mladá chovateľka Diana Krahulcová s plemenom páv korunkavý modrý.
Naši chovatelia sa zúčastňujú i výstav v okolí, kde sa veľmi dobre prezentujú svojimi zvieratami. Zúčastnili sa výstav v Senici, Hlbokom, na celonárodnej výstave
mláďat králikov v Nitre. Veľmi dobré meno tento rok robili Dušan Sékela a Ján
Janovíček, ktorí získali na výstavách čestné ceny. Ešte pár výstav chovatelia tento
rok absolvujú a my im budeme im držať palce, aby dosahovali rovnaké, ba i lepšie
výsledky ako doteraz.
-ln-
Stolný tenis
Tak, ako sa už stalo tradíciou, i tento rok sa v sobotu 6. marca stretli priaznivci
stolného tenisu v KD Prietrž. Turnaj sa podarilo zorganizovať za pomoci obecného úradu a opäť sa tešil príjemnej úrovni, vďaka rozmanitej účasti hráčov i vďaka obecenstvu.
O poháre bojovalo 24 hráčov, no nakoniec najvyššie ocenenia získali títo hráči:
1. miesto - Michal Holič
2. miesto - Filip Jurča
3. miesto - Miroslav Jurča.
Turnaj otvorila príhovorom a ukončila odovzdaním cien pani starostka Ing. Blažková.
Dúfame, že sa nám podarí túto oživenú tradíciu udržať a pokračovať v nej i budúci
rok.
-mj-
strana 12
Prietržské noviny
Čistejší „Seničák“
Možno si niekto 24. apríla všimol, ak prechádzal cez senický kopec, väčší pohyb
okolo cesty. Akoby aj nie, veď reflexné vesty 10-tich dobrovoľníkov nebolo možné
prehliadnuť.
Členom občianskeho združenia Autocross 3R Prietrž a sympatizantom tohto združenia sa už minula trpezlivosť a aj preto sa rozhodli ručne vyčistiť spomínaný kopec
od odpadkov, ktoré tam permanentne pribúdajú. Stačí sa prejsť na kopci k vysielaču
a popri ceste a každý si spraví obrázok sám.
Táto akcia mala viacej dôvodov, no najvážnejší bol ten, aby sme ukázali ľuďom,
že odpadky do prírody nepatria, že nechceme žiť v špine a každý deň sa pozerať na
plastové fľaše, rôzne krabičky či igelitky plné nielen víkendového odpadu. Chceli
sme motivovať i Vás všetkých, ktorým záleží na našej dedine a prostredí, ktoré je tak
blízko nás, že si vieme upratať a nenechať okolo seba neporiadok. To, že upratujeme
po cudzích, je smutné, no dúfam, že je to len otázkou času, výchovy a sankcií a verím, že bude odpadu popri cestách menej.
Pre predstavu, koľko odpadu sme za pár hodín pozbierali uvediem, že sme naplnili
40-50 igelitových vriec, čo predstavuje kopcom plný kontajner objemu 7 m3. Toto
všetko sme ručne pozbierali do igelitových vriec a autom s prívesným vozíkom odviezli do kontajnera pri požiarnej zbrojnici.
Poďakovanie patrí účastníkom tejto akcie, združeniu Autocross 3R Prietrž, najmä
pánom Milanovi Rýzkovi a Milanovi Rýzkovi mladšiemu, ktorí poskytli vozidlo
s vozíkom a pani starostky Blažkovej, ktorá akciu podporila a zabezpečila likvidáciu
tohto odpadu, čo predstavuje nemalú finančnú položku.
-mj-
Poďakovanie za gesto dobrej vôle
K plesovej sezóne patrí zábava, hudba, tanec, spev, no tento rok pribudlo i gesto
dobrej vôle. Počas motorkárskeho plesu vystúpili na pódium pred plesajúcich
organizátori Mário Hásl a Marcel Kovár, ktorí slávnostne odovzdali čiastku 100 Eur,
ktorá putovala do základnej a materskej školy, s prísľubom pokračovania i počas
budúceho plesu.
Za tento skutok im patrí veľká vďaka!
TKP - Turistický klub Prietrž
Obec Prietrž, široké okolie a vlastne celé Slovensko je známe svojou prírodou,
krásnym a rázovitým prostredím a možnosťami, ktoré priam nabádajú na turistiku.
Niektorí sme sa nechali zlákať a toto bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli
založiť turistický klub i v našej obci.
Prietržské noviny
strana 13
Zopár nadšencov chcelo pochodiť slovenské hory a chceli túto možnosť postupne
ponúknuť i ľuďom, ktorí by sa sami k takejto aktivite neodhodlali.
Počas leta sa nám podarilo založiť a registrovať ako občianske združenie s názvom
Turistický klub Prietrž (TKP), pomaly sme začali podnikať prvé túry po okolí
a začali sa zoznamovať s našimi schopnosťami a možnosťami. Rozhodli sme sa zistiť,
v akej fyzickej kondícii sme, čo zvládneme, na akú náročnú turistiku si trúfame a či
sme vôbec schopní organizovať takéto akcie pre viac ľudí.
Som rád, že sme sa ako zakladatelia klubu, menovite Rastislav Boor, Ján Jonáš,
Peter Kukliš, Miloslav Rýzek ml. a Miroslav Jarábek, postavili k tomuto predsavzatiu aktívne aj napriek pracovným i rodinným povinnostiam a podarilo sa nám aspoň
niečo málo pochodiť. Asi ako najťažšiu a najzaujímavejšiu túru spomeniem západnú
časť hrebeňa Nízkych Tatier, kde sme strávili tri dni v 9-člennej skupine. Vrátili sme
sa s krásnymi zážitkami a odhodlaní na ďalšie túry, i keď nám počasie veľmi neprialo.
No musím konštatovať, že táto turistika bola úspešná, môžeme sa spoľahnúť jeden na
druhého a hlavne sme zistili, že na to máme.
Oficiálne by sme chceli s organizáciou turistických pochodov začať v priebehu
roka 2011, kedy budeme robiť nábor nových členov a vytvárať členskú základňu,
ktorá bude tvoriť jadro TKP. Veríme, že prinesieme do Prietrže opäť niečo nové
a ponúkneme vám ďalší spôsob, ako aktívne tráviť voľný čas.
Ing. Miroslav Jarábek, predseda TKP
Z činnosti DHZ Prietrž
Rok 2010 sme zahájili v januári výročnou členskou schôdzou. 13. februára sme
usporiadali 4. hasičský ples. Do tanca a na počúvanie vyhrávala kapela Čvančaranka.
Už vo februári sme začali cvičiť s deťmi a pripravovať sa na súťaže, čo prinieslo aj
sladké ovocie v podobe úspechov. Deti sa zúčastnili šiestich súťaží. Okresnú súťaž hry
plameň sme vyhrali, takže sme reprezentovali okres Senica na krajskom kole, kde sa
nám až tak nedarilo a skončili
sme na treťom mieste. Na jesennom kole hry plameň skončilo naše družstvo na druhom
mieste. A všetky tieto úspechy
sme dosiahli v nových rovnošatách, za ktoré by som chcel
touto cestou poďakovať pani
starostke.
Aj túto zimu bolo veľa snehu, takže sme pri rozpúšťaní čakali povodne. Sneh sa stratil
ani nevieme ako. Všetci sme si
vydýchli a pomysleli sme si, že
strana 14
Prietržské noviny
sa nám tento rok záplavy vyhnú, ale veľmi
sme sa mýlili. Rieka Myjava sa vyliala zo
svojich brehov v mesiacoch máj a jún hneď
niekoľko krát.
Po minuloročnej trpkej skúsenosti z mája
sme sa po dohode s pani starostkou rozhodli
pokračovať v začatej tradícii ručne stavať
máj. Takže 30. apríla sme sa zišli v hojnom
počte a pod vedením a hlavne velením Jána
Gabriela sme máj úspešne postavili.
Tentokrát vydržal. Družstvo mužov sa zúčastnilo dvoch súťaží.
30. mája sme sa naposledy rozlúčili s dlhoročným členom pánom Jánom Kovárom.
V júli sme usporiadali zájazd na termálne
kúpalisko vo Veľkom Mederi. 29. augusta
sme boli ako pohotovostná jednotka na autokrose na Dolných Surovinách.
V septembri sme usporiadali brigádu spojenú s posedením pri ohni. V tomto roku sa dožil významného životného jubilea 50
rokov pán Ján Janšák.
Počas roka sme blahoželali aj k uzavretiu manželstiev dvoch našich členov: 19. júna
Radoslavoci Krahulcovi a 2. októbra Petrovi Kubovi.
V roku 2011 pripravujeme nasledovné akcie:
26. februára 2011 5. hasičský ples
30. apríla 2011 stavanie mája
V letných mesiacoch športovú činnosť mužov a detí.
Milan Londák
Z činnosti Poľovníckeho združenia Prietrž
Členovia PZ v Prietrži v týchto dňoch dokončili proces prípravy podpísania zmluvy
o postúpení poľovného práva s majiteľmi poľovného revíru. Právoplatní užívatelia
poľovného revíru zvolali zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov formou
splnomocnených zástupcov. Zhromaždenie sa uskutočnilo za účasti notára 8. 9. 2010,
ktorý následne vydal osvedčenie o priebehu. Samotné podpísanie zmluvy o postúpení
poľovného práva sa uskutoční medzi PZ Prietrž a zvolenými splnomocnencami, za
dodržania všetkých zákonných podmienok.
PZ Prietrž aj touto cestou ďakuje všetkým drobným vlastníkom poľovných
pozemkov, ktorí umožnili dokončiť proces podpísania zmluvy podľa nového zákona
Prietržské noviny
strana 15
č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a postúpení poľovného práva pre PZ Prietrž. Rovnako
ďakujeme ostatným účastníkom zhromaždenia ako RD Prietrž, OÚ Prietrž, združeniu
Hora Prietrž, Urbárskej spoločnosti Prietrž, ako aj Evanjelickému cirkevnému zboru
v Prietrži.
Drobných vlastníkov, ktorí sa neprihlásili, hoci boli oslovení, bude zastupovať
Slovenský pozemkový fond alebo Štátne lesy Slovenskej republiky.
Nájomné za postúpenie výkonu práva bude určené v zmysle prílohy č. 2 zákona
č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve.
Drobní vlastníci,
ktorí nemajú pôdu
zazmluvnenú v RD
Prietrž alebo u ŠLSR
sa budú môcť od 1.1.
2011 prihlásiť u PZ
Prietrž, kde im bude
daná podrobná informácia o výške nájomného, aj o spôsobe úhrady.
PZ verí, že aj naďalej bude mať možnosť spolupôsobiť so svojou činnosťou a v spolupráci so všetkými ostatnými organizáciami sa podieľať na kultúrnej činnosti v obci.
Dnes má PZ menšie problémy s užívaním upraveného areálu na tanečné zábavy,
ktoré však pramenia zo zlej informovanosti nového majiteľa tohto pozemku. Členovia PZ aj týmto vyhlasujú, že dotyčný pozemok užívajú v súlade so zákonom
č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, pretože dotyčný pozemok je časť poľovného revíru,
za ktorý PZ riadne platí nájomné ŠLSR, nakoľko majitelia nemali tieto parcely
v užívaní vyžiadané od ŠL, čiže sami na nich nehospodárili. Pri podpise novej zmluvy PZ umožnilo drobným vlastníkom, aby poľovné právo oddelili od hospodárenia
v lesoch a mali tak nárok na nájomné za poľovný revír. Uskutočnilo sa to spôsobom
splnomocnencov a aj nová majiteľka tejto parcely nám dala súhlas na užívanie
podľa zákona o poľovnom práve, s tým rozdielom, že od 1.1.2011 si môže uplatniť
nájomné u PZ v Prietrži.
Problematické zostáva iba užívanie tejto parcely na poriadanie tanečných zábav,
pretože toto ani nový zákon o poľovníctve neupravuje.
Podľa zákona však poľovník s platnou povolenkou na lov zveri môže vstupovať na
všetky poľovné pozemky, môže používať motorové vozidlo na všetky činnosti vyplývajúce zo zákona o poľovníctve, môže používať poľné a lesné cesty, pričom však
nesmie spôsobovať škody v týchto pozemkoch.
Členovia PZ v Prietrži ďakujú všetkým za porozumenie a veria, že všetky problémy budú vyriešené k obojstrannej spokojnosti .
Poľovníctvu zdar.
Ján Gergel, poľovný hospodár PZ Prietrž
strana 16
Prietržské noviny
Čo si pripomíname každoročne pri pamätníku SNP
Stalo sa už tradíciou v Prietrži a jej okolí, že sa každoročne stretávame v predvečer
SNP v osade U Rehušov. Je to pekná rozlúčka s letom, uplynulými prázdninami, stretnú sa tu domáci i chalupári, prietržskí rodáci z okolia, ale i naše spriaznené duše.
Prečo sa stretnutie koná v tomto čase a práve U Rehušov, mimo toho, že je odtiaľ
prekrásny výhľad do širokého okolia, možno poniektorí celkom presne ani nevedia.
Niekomu sa možno zdá takáto otázka zbytočná. Česť všetkým, ktorí históriu obce
ovládajú a pre tých, ktorí možno už čo to z nej pozabudli alebo sa nemali od koho
alebo odkiaľ o nej dozvedieť, stručne pripomeniem.
Slovenský národ dokázal, že väčšina občanov Slovenska videla svoju budúcnosť
nie v spojení s fašistickým režimom, ale v slobodnom rozvíjaní demokracie v štáte,
ktorý si zvolí ľud. V tomto bola jednota názorov aj nášho kopaničiarskeho ľudu a žili
v presvedčení, že fašizmus musí byť porazený a slovenský národ si uchráni svoju slobodu a čestné miesto medzi kultúrnymi národmi sveta.
Strediskom ilegálneho hnutia obce Prietrž sa stali kopanice Rehuši, ležiace medzi
Prietržou a Brezovou. Tieto kopanice pre svoju vhodnú odľahlú polohu mohli slúžiť
partizánom ako dôležitý strategický bod a ako východisko k rôznym akciám.
U Rehušov sa sústreďovali dobrovoľníci z celého okolia a zbehovia Rusi
z Vlasovovej armády. Tu ich prijímali partizánske spojky a posielali ďalej za Váh.
Neskoršie sa tu objavila skupina veliteľa Brunovského z Pustej Vsi, pozostávajúca zo
40 mužov /10 Slovákov, ostatní Rusi/.
Odohrala sa tu prestrelka medzi gardistami, Nemcami a partizánmi dňa 7. 2. 1944.
Ani táto udalosť neodstrašila Rehušanov.
Svojou vynaliezavosťou a za pomoci starostu Pavla Bendu si dokázali získať
Nemcov a predísť stratám na životoch u miestneho obyvateľstva.
Väčšia pohroma však Rehušanov stihla 19. marca 1945 keď boli u Rehušov po
všetkých domoch ubytovaní asi 40 Rusi a večer ich napadol protipartizánsky oddiel.
Vtedy tu bola podpálená stodola, stoh slamy, zhoreli hospodárske budovy a stroje
v nich. Väčšinu partizánov zajali, 6 Rusi padli. Domácich mužov surovo zbili, nechali ležať pri horiacej stodole v blate. Vyhrážali sa vypálením celých kopaníc a zastrelením. Domy vyrabovali. Zajatých mužov hnali pred sebou do gestapáckeho
väzenia do Senice. Po prísnom a krutom vyšetrovaní po troch dňoch mužov prepustili. V súvislosti s udalosťou u Rehušov bol zaistený aj starosta.
V Horných Pasekách našla útočište rodina spisovateľa, popredného ilegálneho
pracovníka, člena ÚV KSS Laca Novomeského. Prechodne tu býval MUDr. Ján
Halabrín s rodinou, ktorý poskytoval priame lekárske ošetrenie alebo zásoboval liekmi a tak zachraňoval zdravie alebo životy ilegálnym pracovníkom.
Prietržské kopanice mali výhodu, že boli vzdialené od mestských centier. Zlé,
neupravené poľné cesty sťažovali prístup do týchto odľahlých končín a okolité výmole
a lesné porasty dávali možnosť úkrytu tým, ktorí sa museli vyhýbať vrchnosti, aby si
zachránili život. Na druhej strane tu žili uvedomelí, citliví ľudia, dobrí vlastenci,
národovci, ochotní pomáhať prenasledovaným, na živote ohrozovaným občanom.
Prietržské noviny
strana 17
Útočište tu našla i židovská rodina Grunsteinová zo Senice, či Samuel Repta, brat
veliteľa partizánov na Brezovej Jána Reptu, ktorému pobyt v kopaniciach pomohol
navrátiť zdravie a načerpať síl do ďalšej nebezpečnej činnosti v odboji na Brezovej.
Mnoho bolo tých, čo partizánov podporovali a slúžili im ako spojky. Väčšinou
každý kde mohol a akým spôsobom mohol, tak pomáhal.
Osobitnú kapitolu tvorí ukrývanie amerických letcov, ktorí boli zostrelení v blízkom okolí.
Posádky lietadiel mali informácie, aby sa v čase núdze dostali nad územie
Slovenska, kde v prípade zoskoku im občania pomôžu pri záchrane života. Tak sa
niektorí americkí letci dostali až do Horných Pasek. Spolu boli štyria v rôznych rodinách. Všetci prežili napriek tomu, že sa dostali i do nemeckého zajatia, vrátili sa
späť do USA
Aj v čase vojny sa však našli zradcovia, či to bolo prezradenie pobytu ruských
partizánov U Rehušov, alebo pobytu židovskej rodiny Grunsteinovej v Horných
Pasekách tak aj dnes v čase mieru, keď už mnohým hrôzy vojny nehovoria nič,
nevedia si vážiť , že za to aby sme my mohli žiť v mieri musel niekto tvrdo a mnohokrát aj vlastnou krvou zaplatiť. Veď ako by sa inak mohlo stať, aby niekto
poškodil a okradol symbol vojnového utrpenia, ktorý tu stál od roku 1967 teda
43 rokov a zrazu sa niekto ulakomí na kov, za ktorým vidia iba peniaze a nič viac.
Verím však, že ešte stále sú v prevahe slušní a čestní ľudia, ktorí vedia kde je ich
miesto a vedia sa riadiť zdravým rozumom a citom, aby sme sa nemuseli ani
s odstupom času za svoje činy hanbiť.
Stretnutie tohto roku poznačilo nepriaznivé počasie, ale to nás netrápilo tak ako
poškodený pamätník. Napriek zlému počasiu oslavy s nami absolvovali už po druhýkrát naši priatelia z Vlkoša. Vlkošania si uctili náš sviatok nielen krásnym vencom,
ale i ukážkami z bojov 2. Svetovej vojny a výstavkou zbraní a fotografií vo vojenskom stane pri pamätníku SNP v rámci projektu: „Slávime 65. výročie konca vojny
na oboch stranách hraníc,“ ktorý je spolufinancovaný EÚ, z prostriedkov fondu
mikroprojektov spravovaného regiónom „Bílé - Biele Karpaty.“ Vďaka domácim
heligónkarom: Pavlovi Jarábkovi a Mariánovi Krištofovi bola i dobrá nálada, ktorá
nakoniec rozjasnila i oblohu a tak bola zapálená i vatra.
-db-
strana 18
Prietržské noviny
Poznávame Slovensko
Aj toto leto sa v nás prebudila túžba „vyraziť si za hranice všedných dní“ a aspoň
na jeden deň sa niekam zatúlať, niečo nové spoznať.
Tak sa členovia ZO Jednoty
dôchodcov s členmi COOP
Jednoty dohodli zorganizovať spoločný zájazd. Že to bol dobrý nápad, potvrdila aj vysoká účasť členov. Tento raz sme sa vybrali poznávať južné Slovensko - mesto
Komárno a Kolárovo. Čo tam bolo
zaujímavé? V Komárne sme si
prezreli za fundovaného výkladu
sprievodkyne Starú a Novú pevnosť komárňanského pevnostného
systému, najväčšej stavby svojho
druhu v Strednej Európe postavenej pre 200 000 vojakov.
Nádvorím Európy a pozoruhodnosťami mesta nás zaujímavým
rozprávaním previedol vedúci odboru kultúry mestského úradu
v Komárne. Mesto nás upútalo nielen svojím vzhľadom, ale aj čistotou. V Kolárove sme prešli najdlhším dreveným mostom v Európe
k jedinečnej pamiatke - vodnému
mlynu na Malom Dunaji. I tu sme
dostali patričný výklad.
S novými zážitkami po príjemne strávenom dni sme sa vrátili domov s konštatovaním, že to stálo za to. Na záver ďakujem za ochotu a pomoc pri organizácii
prehliadky mesta našej rodáčke Anke Budyášovej - Rehúšovej žijúcej v Komárne. Aj
taký je vzťah k rodisku a rodákom.
-aj-
Boli to požehnané chvíle
Z dní a rokov, ktoré sme dostali od nášho Hospodina, niektoré sú pekné a požehnané, ale niektoré sú aj menej dobré. To si iste všetci uvedomujeme a práve preto na
tie lepšie spomíname radšej.
Prietržské noviny
strana 19
U nášho cirkevného zboru Pánovi ďakujeme za dni, v ktorých nás navštívili bratia
a sestry z cirkevného zboru Hajdušica zo Srbska.
Udialo sa to v dňoch 14. - 16. mája 2010. V predvečer 14.5. 2010 naši vzácni
hostia pricestovali autobusom s 50 členmi zboru, ktorých sme prijali v zborovej sieni.
Po privítaní a občerstvení boli hostia rozdelení do rodín nášho cirkevného zboru.
V druhý deň návštevy, sobotu, sme našich hostí sprevádzali na celodenný výlet do
Bratislavy aj z toho dôvodu, že viacerí naši domáci viery išli na výlet do Viedne.
V Bratislave sme navštívili najprv Hrad, kde sme im chceli ukázať nielen vzácnu
históriu, ale aj výstavu „Ars liturgia“ - zlatníctvo v službách kresťanskej liturgie. Tiež
nás sem ťahal záujem zblízka vidieť čerstvo odhalenú Svätoplukovu sochu na hradnom nádvorí, ktorá najmä medzi politikmi vyvolala plno emócií. Za tohto vladára sa
časť dnešného Slovenska stala súčasťou rozsiahlej Veľkomoravskej ríše. Z bratislavského hradu sme si zišli pozrieť centrum hlavného mesta, kde sme aj obedovali.
Po obede sme navštívili niektoré hypermarkety a vracajúc sa späť sme navštívili
cirkevný zbor v Modre, kde nám pani farárka Čopová povedala históriu zboru
a kostola. V sobotu večer sme sa všetci stretli na spoločnej večeri v priestoroch OÚ
Prietrž. Po večeri a priateľskom pobavení šli sme na odpočinok.
V nedeľu sme sa všetci zišli v našom kostole na službách Božích, ktoré spolu
vybavili domáci brat farár a brat farár z Hajdušice Mgr. Jaroslav Javorník PhDr. Na
službách Božích vystúpil ako náš domáci spevokol, tak aj hosťujúci spevokol. Ofera
na týchto službách Božích bola taká, že pokryla obed pre hostí v Bratislave. Pre tieto spoločné bratsko - sesterské chvíle platili slová Písma svätého: „Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a zná Boha.
Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“ 1. Jána č, 7-8.
Po službách Božích sme išli na obed a pozreli sme si okolie Prietrže, ktorému sme
žiaľ venovali málo pozornosti.
V pondelok ráno po raňajkách naši milí hostia odcestovali späť do Hajdušice,
sľubujúc si navzájom, že sa opäť stretneme.
Ďalšiu milú návštevu sme mali v sobotu 20. júna 2010, kedy na naše služby Božie
pricestovali bratia a sestry z cirkevného zboru Topoľčany a tak nám príjemne oplatili
našu návštevu z minulého roku.
Áno, aj to je Bohu milé a príjemné, keď sa bratia a sestry stretávajú v Jeho mene.
Pekné a pamätné dni sme zažili v sobotu 3. júla 2010, kedy sa desiatka členov zboru zúčastnila 400. výročia Žilinskej synody v Žiline. Evanjelici z celého Slovenska tu
prezentovali svoju spolupatričnosť a lásku. Iste to bolo najvýznamnejšie podujatie
ECAV v tomto roku, ktoré bolo spojené s II. Evanjelickými cirkevnými dňami. Tieto
dni boli plné bohatého programu, v rámci ktorého sa konali koncerty, kultúrne i športové aktivity, diskusie, služby Božie ako aj rôzne sprievodné podujatia pre všetky
generácie evanjelikov. Tieto žilinské dni vyvrcholili tradičným stretnutím evanjelikov na Branči v pondelok 5. júla 2010.
Áno, boli to ozaj požehnané chvíle. Vďaka Bohu.
Mgr. Pavel Čerfeľ
Ev. farár
strana 20
Prietržské noviny
Stretnutie
„Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší,
si môjmu srdcu najdrahší ...“
Rodný kraj, čo sa nám vybaví v mysli pri vyslovení týchto slov? Miesto, kde sme sa
narodili a prežili roky detstva a mladosti. Miesto, kde žijú naši príbuzní, susedia
a priatelia. Ak nás štúdia, práca, povinnosti, či osudy zaviali ďalej od rodiska, je pre
nás návrat do rodného kraja ešte vzácnejší . Čím sme ďalej, tým je väčšia naša túžba
pobudnúť medzi blízkymi, priateľmi, poprechádzať sa po známych chodníčkoch,
porovnať staré s novým a spomínať na prvé lásky.....
„Ako ten čas letí,
len včera sme s Markou oberali maliny, dnes jej dcéra báseň recituje na slávnosti ...“.
Príležitosťou na spomienky a stretnutia s rodákmi je podujatie „50-tnická zábava“,
ktoré každé dva roky pravidelne organizuje pre jubilantov - päťdesiatnikov - Miestna
organizácia Únie žien v Prietrži.
Predposlednú májovú sobotu sa v príjemnom prostredí Kultúrneho domu Prietrž
stretli spolužiaci, kamaráti, rodáci i prisťahovaní - ročníky 1959 a1960, ktorých spája
dobrý vzťah k malej dedinke Prietrž. Slávnostnú atmosféru vytvoril program mládeže
a moderátorka, ktorá všetkých jubilantov srdečne privítala a zároveň predstavila
prítomným. Pri dobrom pohostení i výbornej hudbe sa všetci zabávali až do rána.
Patrí sa poďakovať organizátorom vydareného podujatia, Únii žien v Prietrži,
Obecnému úradu Prietrž a všetkým obetavým dobrovoľníkom, ktorí sa postarali
o pekné víkendové podujatie.
Ing. Jaroslav Krahulec
Ako funguje rekreačné zariadenie na Podhorí
Rekreačné zariadenie na Podhorí funguje od roku 2008. Keďže ide o zariadenie
prevádzkované obcou, ktoré je navyše ukryté pred zrakmi väčšiny obyvateľov,
ktorých prirodzene zaujíma ako je využívané, prinášame stručný prehľad akcií, ktoré
sa počas tohto roka v zariadení konali. Mená súkromných osôb a názvy firiem z pochopiteľných dôvodov neuvádzame.
Počas tretieho januárového víkendu bola chata prenajatá na súkromnú oslavu. 28.
januára k nám zavítali vzácni hostia z Izraela. Títo navštívili našu obec pri príležitosti
udelenia významného svetového ocenenia „Spravodliví medzi národmi“ manželom
Krahulcovým (in memoriam) za záchranu života židovského chlapca počas druhej
svetovej vojny.
Dva februárové víkendy boli rezervované na súkromné akcie a v dňoch 18. - 21.
februára sa tu na letnú sezónu pripravovali prietržskí futbalisti.
Prietržské noviny
strana 21
V prvom marcovom týždni nocovali v zariadení hostia z Popradu a posledné dva
marcové víkendy oslavovali v zariadení svoje životné jubileá dvaja naši spoluobčania.
Apríl bol na akcie mimoriadne bohatý. Konalo sa tu školenie zamestnancov súkromnej firmy, tri víkendy boli rezervované na súkromné akcie a od 9. - 11. apríla sa
konalo stretnutie milovníkov automobilov značky Škoda, počas ktorej široké okolie
areálu zariadenia obliehalo niekoľko desiatok áut tejto značky. Podujatie sa na
Podhorí konalo už druhý krát.
V máji boli na súkromné akcie rezervované štyri víkendy, ubytovanie v zariadení
tiež využili lektori, ktorí prednášali na akcii organizovanej miestnou organizáciou
Slovenského zväzu záhradkárov. 30. mája sa tu konali Služby Božie a každú 2. nedeľu v mesiaci bývajú v zariadení nešpore.
1. júna svoj sviatok v zariadení oslavovali deti z prietržskej školy. Počas dvoch
júnových víkendov sa konali oslavy narodenín a jeden júnový týždeň tu nocovali
murári pracujúci v Prietrži. Ich pobyt trval aj celý prvý júlový týždeň.
V júli sa v zariadení oslavovali krstiny a v ďalšom týždni i narodeniny. Posledný
júlový víkend patril folklórnemu súboru zo Sobotišťa.
Na akcie bol bohatý aj august. Tri víkendy mali rezervované súkromné osoby,
počas štvrtého víkendu využila objekt zariadenia súkromná firma na športové hry
svojich zamestnancov. Okrem toho prišli na návštevu členovia Jednoty dôchodcov
z Podbranča a tiež sa v zariadení konalo zasadnutie Miestnej akčnej skupiny
Podhoran.
Prvý septembrový víkend sa v zariadení konala svadba, druhý víkend patril
oslave narodenín a počas tretieho víkendu sa tu opäť konali športové hry ďalšej
súkromnej firmy.
Počas dvoch októbrových víkendov sa v chate na Podhorí uskutočnili stretnutia
bývalých spolužiakov z vysokej školy organizované súkromnými osobami, ďalší
víkend patril súkromnej oslave.
V tomto roku sa podarilo opäť o čosi vylepšiť zariadenie kuchyne v rekreačnom
zariadení. Pribudol jeden sporák, bol doplnený nábytok v kuchyni ako aj niektoré
menšie súčasti kuchynského vybavenia.
Platný cenník služieb RZPP
Ubytovanie 1 os./noc 8,30 €
Prenájom spol. sála + kuchyňa + vonkajší areál (bez ubytovacej časti) /1 deň 70 €
Prenájom celého objektu/deň 210 €
Objednávky a rezervácie 034/65 72 165
-zt-
strana 22
Prietržské noviny
Krojový fond
V tomto roku sa podarilo rozšíriť zbierku krojov vďaka príspevkom od ďalších našich spoluobčanov, medzi ktorých patrí p. Anna Rehušová a Emília Jakábová
(Senica), p. Anna Blažková (Rehúši), p. Alžbeta Gergelová, p. Ľudmila Janšáková,
p. Alena Križanová, p. Marta Kovárová, p. Anna Jureková č.d. 97.
Máme záujem požičiavať tieto kroje alebo ich jednotlivé súčasti pri rozličných príležitostiach, ktorých je ale veľmi málo. Zatiaľ bol záujem o chlapčenské košele
a prucleky. Tie mali chlapci oblečené na majálese a pri oslavách postavenia školy.
Bohužiaľ sa nám nepodarilo uspokojiť všetkých záujemcov a preto uvažujeme o ušití
ďalších.
Dúfam, že v budúcnosti bude viac príležitostí, aby sme mohli toto úžasné dedičstvo po našich predkoch ukázať tým najmladším generáciám, z ktorých mnohí kroje
poznajú už iba z fotografií a nikdy si ich nemali možnosť obliecť.
Ďakujem všetkým, ktorí prispievajú a podieľajú sa tak na záchrane nášho kroja.
Kontakt pre požičiavanie krojov a príspevky do fondu:
Mgr. Jana Dobiašová
Prietrž 35
Tel. 0917824770
Spolupráca s obcou Vlkoš
Aj v tomto roku pokračoval projekt Kultúrna spolupráca obcí Prietrž a Vlkoš,
v rámci ktorého sa 6. februára uskutočnila v Prietrži fašiangová slávnosť. Napriek
mrazivému zimnému počasiu toto podujatie prilákalo viac než 300 účastníkov.
Súčasťou programu bola domáca zabíjačka na ihrisku a fašiangový sprievod obcou
s množstvom domácich i vlkošských masiek od výmyslu sveta. Fašiangový večer
vyvrcholil v kultúrnom dome, kde sa svojím programom predstavili hostia z Vlkoša
a do tanca hrala moravská cimbalovka i prietržskí heligonkári.
Ďalším spoločným podujatím boli tvorivé dielne detí, ktoré sa konali vo Vlkoši.
O priebehu tohto podujatia si viac prečítate v článku p. riaditeľky ZŠ Mgr. Janky
Ponechalovej.
V rámci spoločného projektu sa realizovali ešte dve akcie a to konkrétne Spoločný
rybársky deň a stretnutie projektového tímu.
V roku 2011 projekt ďalej pokračuje. Pri príležitosti výročia MDŽ sa bude vo
Vlkoši konať „Vlkošský deň žien“. Druhé podujatie bude mať názov „ Spoločne do
prírody“, so zameraním na poľovníctvo.
Spoločná kultúrna spolupráca sa v roku 2011 zavŕši vianočným koncertom vo
Vlkoši.
Celý projekt skončí v roku 2012 záverečným workshopom a spoločenským stretnutím jednotlivých cieľových skupín, na ktoré je zameraný.
-zt-
Prietržské noviny
strana 23
Hodnota
Dnes je doba, keď malé veci nemajú cenu. Zdanlivo. Ohromujúce veľké projekty,
blýskavá reklama, masové akcie za účasti médií a svetiel. Obyčajný človek so svojimi potrebami a problémami zaniká. Veľké mesto mu ani šancu na vyjadrenie nedá,
prevalcuje ho hlasnejší a podnikavejší. A malá obec? Menšia komunita, viac osobných stretnutí, viac spoločenských akcií a stále tie isté tváre. So záujmom o dianie
a s ochotou zúčastniť sa a pridať sa. Nepotrebné ? Ale kdeže. Podstatný rozdiel odlíšenia sa. Záujem o toho druhého aspoň o trošku viac ako v meste. Malá vec, ale
s hodnotou.
Hlavne o tomto je naše občianske združenie Petrus, o malej pomoci ľuďom, ich
spoločným potrebám. Len z dvoch percent daní poslaných niektorými, ktorým záleží nielen na sebe. Teda je to o malej cene s väčšou pridanou hodnotou, či už je to kniha o Prietrži, udržiavanie fondu našich krojov, oprava miestnych ciest. Hodnoty dnes
neoceniteľné na globálnych finančných trhoch, nepozorovateľné nielen na štátnej
úrovni, avšak nie ani na okresnej úrovni. Nikto by za ne nezaplatil ani cent. Hodnoty
sú to však pre nás, pre naše spoločenstvo občanov Prietrže, pre našu pamäť. Aj tu
žili ľudia, ktorí pre našu generáciu zanechali svojou prácou všetko to, čo teraz užívame. Zaväzuje to naďalej zveľaďovať. A naša obec Prietrž si to zaslúži.
Má hodnoty, ktoré sa nedajú merať, lebo nemajú fyzikálnu veličinu. Hodnoty, ktoré sa nedajú spočítať, lebo sú premenlivé, ktoré sa nedajú oceniť, lebo peniaze nie sú
už hodnotou. Prietrž má Ľudí.
Ďakujem Vám všetkým v mene občianskeho združenia Petrus za Vašu podporu,
nielen finančnú, ale hlavne osobnú a morálnu, ktorú sme v tomto uplynulom roku od
Vás prijali. Podpora s veľkou hodnotou pre nás všetkých.
Ďakujeme.
OZ Petrus, Prietrž 126, 906 11 Prietrž
Ján Marčiš,
predseda OZ Petrus
http://www.prietrz.sk/page13.php
IČO: 37990225
DIČ: 2022093073
Číslo účtu: 1540530007/1111
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Prietržský autokros v Senici
Poslednú augustovú nedeľu sa stretlo veľa Prietržanov na dráhe v Senici - Dolných
Surovinách, kde občianske združenie AC3R Prietrž zorganizovalo piaty ročník
Mogul hobby autocross.
Organizátori mali náročnú prípravu podujatia, keďže v posledný týždeň pred
podujatím im počasie veľmi nedožičilo priestoru na prípravu. Zato v nedeľné ráno sa
všetko zmenilo a už z rána sa slnko usmievalo ako na usporiadateľov, tak na prichádzajúcich jazdcov. Už predbežná štartovná listina napovedala, že na záhorské pomery
sa zíde pekná účasť jazdcov z celého Slovenska. Na štart sa postavilo dovedna
strana 24
Prietržské noviny
53 jazdcov v šiestich kubatúrach. Aj Prietržania mali svoje horúce želiezka v ohni
v menách ako: Jána Manďák (kat. QUAD open), Lukáš Michalica (kat. Junior),
Dušan Jankovích (kat. Do 1300 a open) či v Miroslavovi a Martinovi Rýzkových
z Čáčova.
Nedeľné podujatie bolo doslova nabité podujatiami, ktoré sa bezprostredne
týkali Senice a jej okolia, no napriek
tejto skutočnosti sa zišlo na pretekoch
až úctyhodných 1180 priaznivcov motoršportu. V kubatúre zastrešujúcej
mladé talenty sa zišlo až nezvyčajné
množstvo jazdcov. Však najväčšiemu
favoritovi na víťazstvo v tejto kategórii
Lukášovi Michalicovi sa stala v prvej
zákrute finálovej jazdy nehoda, keď sa
so súperom stretli v zápale boja a obaja
skončili nešťastne na streche. Štart bol
opakovaný, ale bez favorita, ktorý jazdí za náš tím. Kategóriu Junior nakoniec yyhral
Damián Dobiaš. Kategóriu do 1300 vyhral Richard Bobot. Najnabitejšia bola kategória do 1600, ktorú vyhral Jaroslav Vařílek (CZ) na Škode Felicia. Stanislav Korytár
je známe meno, ktoré brázdi autokrosové dráhy už viac ako desaťročie. Na jeho jazdecké umenie bola radosť pozrieť ako odborným, tak i laickým okom. Svoju kategóriu do 2000 ccm s prehľadom vyhral pred Jánom Turčekom a Miroslavom Majzúnom
zo Sekúl. Kategóriu nad 2000 s prehľadom vyhral Miroslav Rýzek pred Dušanom
Jankovíchom (o.z. AC3R Prietrž) a tretí bol Vladimír Pražienka. Kategória QUAD
OPEN bola hviezdne obsadená a neraz tvorila napínavé situácie pre divákov.
Nakoniec vyhral skúsený pretekár Michal Tóth. Ján Manďák sa umiestnil na peknom
deviatom mieste.
-emer-
Prvá formula v Prietrži
Po ročnej prestávke sa túto jar predstavil na štarte pretekov automobilov do vrchu
v seriáli LMBC tým z o. z. AC3R Prietrž. Pre Milana Rýzka ml. sa teda črtala nová
výzva v podobe anglickej formuly Van Diemen. Pri tejto príležitosti sme ho vyspovedali ...
Vieme, že ste majstrom SR v autokrose, absolvovali ste niekoľko podujatí do vrchu na
Fiate Coupe 2,0 turbo. Aký je pocit pri opätovnom navrátení sa do monopostu?
MR: Je to príjemný pocit usadnúť do pretekárskeho auta s jedným sedadlom. Som
veľmi rád, že sa nám podarilo vrátiť do monopostu a hlavne na pretekárske dráhy.
Pravdou je, že formula je úplne o niečom inom ako autokrosová bugina.
Prietržské noviny
strana 25
Pre akú príčinu ste mali ročnú prestávku?
MR: Bolo to jedno s druhým. Minulý rok z jedného prostého dôvodu, a to boli
štátnice, ktorým som sa chcel venovať naplno. Ale na druhej strane sme medzi tým
predali „kupátko“ a kúpili sme formulu, ktorá bola tak rozobratá, že miestami sme
sami pochybovali, že ju dokážeme zložiť. Bol to iba skelet, na ktorom bola lepiacou
páskou zalepená kapotáž. Rok nepretržitej práce v garáži s celým týmom priniesol
ovocie. Týmto by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli, ale najmä:
tatinovi, Mirovi Janšákovi, Palovi Rýzkovi a Jankovi Krčovi.
Ako ste skončili v sezóne 2010?
MR: Sezóna bola veľmi dlhá a zároveň náročná na finančné prostriedky. Odjazdili
sme 18 pretekov v rámci Zóny strednej Európy a Majstrovstiev Slovenskej republiky. Od začiatku mi bolo jasné, že nebudeme bojovať o popredné umiestnenia, hlavne
keď sme si dali pred sezónou záväzok: „Testovať a hlavne nebúrať!“ Vytrvalou prácou
mechanikov a postupným zlepšovaním nastavovania formule a môjho zvykania si na
auto, sme dospeli až k prekvapujúcemu výsledku. V rámci Majstrovstiev SR sme sa
stali majstrami a v rámci Zóny str. Európy sme zavŕšili pretek v Divákoch, kde sa
nám podarilo udržať pekné 4. miesto v rámci celkového hodnotenia v triede.
Čo plánujete do budúcnosti?
MR: Ťažko povedať, táto sezóna bola veľmi náročná na financie. Týmto chcem
poďakovať p. Ivanovi Hruškovi zástupcom firmy Mogul Slovakia, ktorý sa nám snažil pomáhať vo všetkých smeroch. Túto sezónu sa nám podarilo vyjazdiť prioritu A na
sezónu 2011. Budeme sa snažiť obhájiť si ju. Ešte je otázne, na čom a či vôbec
pôjdeme. Ak by sa podarilo štartovať v nasledujúcej sezóne, tak máme niekoľko
možností: môže to byť formula ako v tomto roku s týmto agregátom, alebo s motorom Ford 1.4, alebo je možnosť do nej vložiť nabrúsený motor Yamaha R1, ktorý má
okolo 210 koní. Je množstvo variánt, tiež je možná aj kategória HISTORICS BERG
CUP, kde by sme mohli ísť s pôvodným motorom 1600.
Ďakujem za rozhovor a prajem vám i celému tímu veľa úspechov v budúcej
sezóne a zároveň gratulujem k tohtoročným úspechom.
-emer-
strana 26
Prietržské noviny
Paríž mojimi očami
V stredu 6.10. o trinástej hodine sme vyrazili
z Prietrže. V Bratislave nastúpila naša pani sprievodkyňa,
pani Ružičková a hneď začala s historickým výkladom.
O štrnástej hodine a dvanástej minúte sme opustili
Slovensko a vošli sme do Rakúska. Tam sme videli veľmi
veľa veterných elektrární. Pani sprievodkyňa nám vysvetlila, že Rakúsko je veľmi ekologicky zameraná krajina.
V údolí medzi Karpatami a Alpami využívajú veternú
energiu a dali vybudovať množstvo veterných elektrární.
Onedlho sme prešli Viedňou a neustále sme pokračovali
po nekonečne dlhej diaľnici stále na západ. Mali sme
prestávku v mestečku Linz, v meste, kde sa vyrába linecké cesto. O devätnástej
hodine a štyridsiatej minúte sme prekročili Rakúsko-Nemecké hranice. Po chvíli sa
zotmelo a čas začal plynúť neskutočne pomaly. Nech som robil, čo som robil, nemohol som zaspať. Cesta bola nekonečne dlhá, ale nakoniec som sa dočkal. Uvedomil
som si, že za malú chvíľku budem mať Francúzsko na dosah. O tretej hodine a desiatej minúte nad ránom sme boli konečne v krajine mojich snov - vo Francúzsku.
Pokračovai sme po veľkej 5-prúdovej diaľnici, ktorá nás priviedla až do Paríža. Asi
o ôsmej hodine ráno sme dorazili do centra mesta. Pani sprievodkyňa nám oznámila,
že ubytovanie prebehne až večer.
Vo štvrtok 7.10. sme začali prehliadkou slávneho chrámu Notre Dame , ktorý je
tiež známy z románu Zvonár u Matky Božej v Paríži. Chrám bol nepredstaviteľne
obrovský a prekrásny. Okná mali farebné výplne a boli veľmi zaujímavo riešené. Keď
sme vyšli von, tak sme sa šli pozrieť na stavby prvých obyvateľov Paríža, ktoré boli
asi tri metre pod zemou. Ďalšia zastávka bola v Louvre. Je to zámok prerobený na
múzeum a obrazáreň. Vstupnú bránu do Luvru tvoria zaujímavé presklené pyramídy.
Na prehlidku sme mali tri hodiny, no nestihli sme si pozrieť všetko. Expozícia je veľmi veľká. Posledná zastávka dňa bola pri najtypickejšej a najfamóznejšej stavbe
Paríža - Eiffelovej veže. Keď sme čakali na výťah, panovala medzi nami veľmi dobrá nálada. Po pol hodine prišiel autobus so správou, že sa ide do hotela. Od deviatej
do jednej hodiny v noci sme sa asi sedemdesiatkrát otočili okolo dvoch kruhových objazdov zo zajačikmi. Po štyroch hodinách blúdenia sme sa konečne dostali do hotela.
V piatok 8.10. deň začínal prehliadkou vo Versailles, v honosnom zámku, v ktorom sídlila kráľovská rodina. Záhrady Versailles sú neskutočne veľké. Je tam množstvo rastlín, stromov, kríkov a rôznych jazierok s fontánami. Vo Versailleských
záhradách leží malé panstvo Márie Antoanety z názvom Trianon. Nasledovala prehliadka chrámu Sacre Coeur. Je to chrám zasvetený Ježišovmu srdcu. V okolí chrámu
je štvrť umelcov s množstvom malých obchodíkov. Boli tam trhy so šumivým vínom
a plesnivými syrmi.
V sobotu 9.10. nás autobus priviezol pred invalidovňu, no žiaľ, bola zatvorená
Prietržské noviny
strana 27
z dôvodu nejakej oslavy. V sobotu sme sa prevažne pohybovali po meste prostredníctvom lode. Mali sme možnosť prezrieť si Parížsky pantheón a univerzitu Sorbonu,
ktorá je najstaršia univerzita v Európe, nanešťastie nás tam nepustili. Ďalšia zastávka
bola pri radnici De Ville. Posledná zastávka bola na Champs-Elysées a na námestí
Concorde - námestie zmierenia. O dvadsiatej hodine a tridsiatej minúte sme vyrazili
na dlhú cestu domov.
V nedeľu 10.10. o štrnástej hodine sme prišli do Prietrže a teraz mám splnený jeden
sen - stáť pod Eiffelovkou. Výlet sa mi veľmi páčil a mám v pláne si ho zopakovať.
Andrej Londák ml.
Účastníci zájazdu ďakujú organizátorkám z Únie žien v Prietrži, p. Zlatke
Riškovej a p. Marte Majerskej.
Kalendár plánovaných podujatí na rok 2011
pre obec Prietrž
Január
15.1. Motoristický ples, OZ Autocross
3R, skupina PROFIL
22.1. Ples motorkárov
Február
5.2. Ples rodákov a chalupárov (OZ Petrus)
12.2. Detský karneval, ZRPŠ
26.2. Hasičský ples, DHZ
Výročné členské schôdze: DHZ, PZ,
Rybársky spolok, ZOSZCH, ZOSZZ ,
Únia žien, SD Jednota, SJ dôchodcov, TJ
Družstevník, OZ PETRUS, OZ
Autocross 3R
Marec
5.3. Turnaj v stolnom tenise, Obec, v KD
Apríl
8.4. Oslobodenie obce , Obec, ZO SZPB,
ZŠ, MŠ, pamätná doska pri obecnom úrade, cintorín
29.4. Stavanie mája, Obec, ZŠ,
MŠ - výzdoba mája, hudba, ihrisko
Máj
8. 5. Deň matiek, deti MŠ, ZŠ
28.5. Zahájenie rybárskej sezóny
Jún
1.6. Medzinárodný deň detí, ZŠ, MŠ
Júl
9.7. Turnaj ulíc, TJ Družstevník
23.7. Poľovnícka zábava v prírode,
Poľovné združenie, areál pri poľovníckej
chate
August
26.8. SNP, Obec Prietrž, SZPB, položenie vencov, program, partizánska vatra,
pri pamätníku SNP v osade U Rehušov
September
24. - 25.9. Výstava ovocia, zeleniny
a kvetov, ZO SZZ Prietrž
Október
2.10. Hody, Výstava králikov, holubov
a hydiny
21.10. Mesiac úcty k starším - posedenie
s dôchodcami
November
1.11. Pamiatka zosnulých, Obec, Cirkev,
na cintoríne
December
4.12. Mikuláš pre deti, Rodičovské združenie
6.12. Mikuláš pre dôchodcovi, Jednota
dôchodcov
18.12. Vianočný koncert, výstava
Prietržské noviny
strana 28
Fašiangy
Obecná štatistika
Počet obyvateľov k 1. 1. 2010
712
Počet obyvateľov k 1. 11.2010
709
z toho muži 346, ženy 363
Stav k 1. 11. 2010:
narodení
zomrelí
prihlásení k TP
odhlásení z TP
sobáše
7
9
5
6
5
Najstarší ročník je 1922
2 občania
1 žena, 1 muž
Veková štruktúra obyvateľov
do 10 rokov
od 10 - 20 rokov
od 20 - 30 rokov
od 30 - 40 rokov
od 40 - 50 rokov
od 50 - 60 rokov
od 60 - 70 rokov
od 70 - 80 rokov
od 80 - 87 rokov
59
69
91
125
81
121
97
49
17
OZNAM
Volebná miestnosť bude počas
komunálnych volieb dňa
27. novembra 2010 otvorená
od 7,00 do 20, 00 hod.
POZVÁNKA
Pozývame Vás na Vianočný koncert dňa 19. decembra 2010 o 14,00 hod.
v Kultúrnom dome v Prietrži. V programe vystúpia žiaci MŠ a ZŠ Prietrž,
Dámske trio (pedagogičky ZUŠ Skalica). Pred koncertom sa bude konať
vernisáž výstavy maliara Jozefa Chrenu z Moravského Svätého Jána.
Prietržské noviny
Vydáva Obecný úrad Prietrž, Adresa OÚ Prietrž 906 11, Redakčná rada: Ing. Zuzana
Tomanová, Ing. Miroslav Jarábek, Anna Jonášová, Viera Vaculová, Lukáš Nosko. Grafická
úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK, Senica, Náklad tlače: 350 ks
Redakčná rada nezodpovedá za obsah článkov prispievateľov Prietržských novín a s uverejnenými názormi sa nemusí stotožňovať.
Download

Prietrzske noviny