Základná škola s materskou školou Župkov
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
DEJEPIS
vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť
ISCED 2
Prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa 30.08.2013
1
Základná škola s materskou školou Župkov
Časová dotácia predmetu
ročník
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu
5. ročník = 33 hodín
6. ročník = 33 hodín
7. ročník = 33 hodín
8. ročník = 33 hodín
9. ročník = 66 hodín
ŠVP
1
1
1
1
2
6
ŠkVP
0
0
0
0
0
0
spolu
1
1
1
1
2
6
(1/0 hodina týždenne)
(1/0 hodina týždenne)
(1/0 hodina týždenne)
(1/0 hodina týždenne)
(2/0 hodiny týždenne)
Charakteristika predmetu
Dejepis spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu
oblasť Človek a spoločnosť. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v
integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie
žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a
demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej
spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom
pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej
osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej
skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy.
Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických
udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili
vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti, pričom kladie
dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene
súčasných spoločenských javov i problémov.
Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti
kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám,
rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných
skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej
spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.
Cieľ predmetu
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných
predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu
získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom,
aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály
kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou
ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný
názor.
2
Základná škola s materskou školou Župkov
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických
prameňov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť
didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.
Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je
prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v
hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom
frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na
proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej
činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.
Dejepisné vyučovanie na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom
získať kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu
minulosti. Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na jednotlivé
historické javy a procesy a tým spôsobom nepristupovať k histórii len ako k uzavretej
minulosti.
V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov najvýznamnejším
faktorom je učiteľ. Od toho ako vyučuje dejepis a ako vníma svoju úlohu na vyučovacej
hodine závisí aj kvalita rozvíjania uvedených cieľov. Poslaním učiteľa dejepisu je prekonať
transmisívnu výučbu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov prevažne vysvetľujúcimi
metódami. Učiteľ je ten, ktorý má na hodinách dejepisu aplikovať postupy a metódy, ktoré
kladú dôraz na aktívny prístup žiakov v procese hľadania, objavovania a vytvárania
poznatkov z uplynulých období. Je to proces v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť,
ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna (kooperatívna) a ktorá v súlade so
skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov ale zároveň
aj radosť z procesu poznávania. Má vytvárať možnosti na prácu v malých vzájomne
prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci celej triedy. Učiteľ je ten subjekt
vo vyučovaní, ktorý musí zabezpečiť historický materiál a doniesť ho na hodinu dejepisu,
umožniť žiakom prístup k rôznym dôkazovým materiálom alebo informovať žiakov o tom,
kde priliehavý historický materiál je možné nájsť.
Moderne vyučovať dejepis nie je možné bez používania počítača a internetu. Z
internetu žiaci môžu získať rôzne informácie z dejepisnou problematikou. V tomto procese je
veľmi významná úloha učiteľa, ktorý by mal byť skôr príjemným radcom a usmerňovateľom
než prísnym a neoblomným „staromódnym“ učiteľom. Za zmysluplné a efektívne vyučovanie
dejepisu považujeme také vyučovanie, ktoré zabezpečí:
• chronologické preberanie učiva
• synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín
• adekvátny dôraz na národné dejiny
• návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií
• vyučovanie regionálnych dejín.
Vo vyučovaní dejepisu využívať poznatky, ktoré žiaci získajú z vyučovacích predmetov
vlastiveda, geografia, občianska náuka, slovenský jazyk a využívať aj prierezové témy.
Okrem individuálnej používať aj skupinovú prácu žiakov zvlášť pri tvorbe a realizácii
projektov.
Kompetencie, ktoré získa žiak:


Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením
základných operácií:
s historickým časom
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne
3
Základná škola s materskou školou Župkov































rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja
využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti
s historickým priestorom
rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo
rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka,
spoločnosti
s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním
vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť
popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov
rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti
skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho
určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období
rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj
Žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných
postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových,
grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti:
pri vymedzovaní predmetu skúmania
pri vytvorení plánu skúmania
pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania
pri vytvorení záznamu zo skúmania
pri vyhľadávaní relevantných informácií
z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných
z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov,
webových stránok
z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie
pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty
vyberaní informácií
organizovaní informácií
porovnávaní informácií
rozlišovaní informácií
zaraďovaní informácií.
kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií
pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu
zoradení výsledkov
rozpoznaní podstatného od nepodstatného
integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
vyhodnocovaní správnosti postupu
tvorbe súboru vlastných prác
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje,
konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu
v podobe systematizovaného výkonového štandardu.
Pedagogické stratégie
Pedagogické stratégie vyučovania v našej škole určujú metódy a formy práce učiteľov,
ktorých premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie
4
Základná škola s materskou školou Župkov
žiakov na vyučovaní a učení sa. Sú prostriedkom na dosiahnutie cieľov, ktoré sme si vytýčili
a pomáhajú rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov.
Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné
a tímové projekty, prezentácie výstupov. Dôraz kladieme na zodpovednosť a samostatnosť za
učenie. Vo vyučovacom procese využívame IKT. U žiakov rozvíjame tvorivé myslenie,
samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj realizujeme
stimuláciou skupín so slabšími vyučovacími výsledkami a podporou individuálnych
schopností žiakov.
V oblasti emocionálnej výchovy podporujeme u žiakov zdravé psychické vedomie,
učíme ich pracovať s trémou, so stresom, vedieť primerane reagovať v záťažových situáciách,
vedieť prijať kritiku a primerane na ňu reagovať.
Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytuje odbornú
pomoc výchovný poradca v spolupráci s odborníkmi z CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová
Baňa. Všímame si talenty v jednotlivých oblastiach a rozvíjame ich do maximálne možnej
miery.











Vo vyučovacom procese uplatňujeme nasledovné metódy práce:
Inovatívne metódy práce
Participatívne metódy
Participovať znamená zúčastniť sa na niečom, mať na niečom osobný podiel. Participatívne
metódy využívajú prirodzené potreby každého človeka komunikovať s inými ľuďmi, a tak sa
učiť. Patria sem dialóg a diskusia, situačné či prípadové štúdie, inscenačné metódy,
brainstormingové metódy.
Dialóg a diskusia prebiehajú vo väčšej alebo menšej skupine. Učiteľ sa tejto aktivity môže
zúčastňovať ako diskutujúci alebo facilitátor (pomocník). Niektoré čiastkové problémy si
môže skupina vyriešiť aj bez učiteľa, ktorý je pozorovateľom. Diskusie môžu viesť k
zvýšeniu individuálneho porozumenia, prípadne k dosiahnutiu skupinového konsenzu, alebo
je ich hlavnou témou riešenie konkrétnych problémov.
Pozorovanie - žiak vníma veci všetkými zmyslami.
Situačná metóda – metóda učenia sa zažitými situáciami a skúsenosťami.
Tvorba posterov – žiak si v praxi overuje získané zručnosti a vedomosti, rozvíjame
spoluprácu a kooperáciu, žiak sa učí byť zodpovedný za svoje učenie.
Prezentácia výsledkov svojej práce – pomáha v rozvoji zodpovednosti žiaka, žiak vie
porovnať (zhodnotiť) stav svojich získaných zručností a vedomostí so sebou samým (v čom
sa zlepšil). Učí sa vystupovať na verejnosti. Zdokonaľuje si komunikáciu.
Metóda rozvoja spolupráce – metóda do života. Rozvíjame ňou vzájomnú komunikáciu
medzi žiakmi, pričom sa predpokladá dodržiavanie istých dohodnutých pravidiel, žiak sa učí
rozdeliť si úlohy, niesť zodpovednosť za vyriešené úlohy v skupine a pod.
Metóda riešenia problémov – prostredníctvom nej si žiak rozvíja logické, kritické a tvorivé
myslenie.
Metódy práce s informáciami – žiak nedostane hotovú informáciu od učiteľa, ale použitím
tejto metódy získa schopnosť a zručnosť zhromažďovať, triediť, analyzovať, zovšeobecňovať
a vyhodnocovať získané informácie napr. z odborných kníh, z publikácií, z internetu, ale aj z
iných učebných zdrojov.
Metódy rozvoja schopnosti žiakov plánovať a realizovať si učebnú činnosť – metóda
aktívneho učenia sa žiakov, je zameraná na demokratický prístup učiteľa, ktorý by mal byť
uplatnený v tvorivo-humanistickej koncepcii výchovy a vzdelávania – všetkým žiakom
rovnakú šancu, aby mohli byť úspešní.
Stratégia tvorby tezaurov – metóda, ktorá pomôže žiakom stanoviť si oporné body v učive.
5
Základná škola s materskou školou Župkov
 Metóda rozvoja metakognície žiaka – poznávanie vlastného poznávania– žiak sa
pomocou uplatnenia tejto metódy učí poznávať sám seba – svoje poznanie, pozná svoje silné
a slabé stránky.
 Metóda rozvoja prezentačných schopností – žiak sa naučí prezentovať výsledky svojho
učenia.
 Metóda divergentných úloh – divergentné úlohy sú tvorivé úlohy, žiaci na základe
získaných zručností a vedomostí budú vedieť riešiť a sami aj tvoriť divergentné úlohy –
rozvoj tvorivosti žiakov.
 Inscenačné metódy – pomocou nej si žiaci overia stav schopností, zručností a spôsobilostí
v zinscenovaných úlohách, situáciách (predpokladá sa tu úzke prepojenie s metódou riešenia
problémov).
 Modelovanie – veľmi vhodná metóda najmä pre žiakov 1. stupňa a slabších žiakov, ktorí
získajú zručnosti a vedomosti v praktickej činnosti (neznamená to však, že ju neuplatňujeme
u všetkých žiakov - touto metódou sa žiaci učia náročnejšie učivo, rozvíjajú si logické
myslenie.
 Metóda rozvoja komunikačných zručností – patria sem všetky metódy, ktorými rozvíjame
komunikáciu žiakov: riadený rozhovor, diskusia, polemika, reflexia, produkcia textu,
reprodukcia textu,...
 Metóda rozvoja sebarealizácie žiaka – uplatňovaním tejto metódy ponúkame žiakom
sebarealizovať sa v tom, v čom sú dobrí - úspešní; učiteľ rozvíja u žiakov procesy
personalizácie ( ja - ako sa mne pracovalo, čo som získal, čo ešte neviem, ako som pomohol
v skupine, sebahodnotenie).
 Metódy aktívneho učenia sa – sem patria metódy, ktoré by mali byť prítomné na vyučovaní:
- žiak dostane možnosť voľby (vyberá si z daných úloh, vyberá si spoluučiaceho a pod.),
- žiak dostane možnosť zažiť úspech (je hodnotený podľa individuálnej normy),
- žiak bude ocenený a jeho práca dostane uznanie (žiak dostáva spätnú väzbu),
- žiak dostane možnosť dávať a získavať pomoc,
- žiak má možnosť vyjadrovať nespokojnosť (žiak má možnosť argumentovať, hodnotiť,
kritizovať, vyjadrovať aj negatívne emócie).
 Metóda práce s IKT – uplatňovaním tejto metódy žiaci získajú zručnosť pri práci
s informačno-komunikačnými technológiami.
 Inovatívne formy práce
V našej škole učitelia uplatňujú vo vyučovacom procese tieto formy práce:
 Skupinové vyučovanie – žiaci pracujú v skupinách (osvedčili sa nám skupiny po 3 žiakoch)
a skupiny pracujú na daných úlohách. Vypracované úlohy žiaci prezentujú.
 Činnostné vyučovanie – realizuje sa vlastnou činnosťou žiakov - pri pokusoch,
pozorovaniach, žiaci vlastnou prácou získavajú zručnosti, vedomosti a spôsobilosti.
 Blokové vyučovanie – efektívna forma práve pre žiakov, lebo znižuje ich záťaž. Vyučovacie
predmety sa spájajú do blokov, napr. v SJ sa učia žiaci v časti gramatika o nárečiach. Je preto
vhodné spojiť toto učivo s literárnou výchovou, kde si priamo v knihách overia žiaci výskyt
nárečí a ich estetickú funkciu v texte, na hudobnej výchove sa naučia pieseň v nárečí, na
výtvarnej výchove si napr. môžu nakresliť kroj typický pre danú oblasť, na občianskej
výchove môžu žiaci diskutovať na tému tradície a zvyky v oblastiach Slovenska.
 ITV – integrované tematické vyučovanie – pre žiakov veľmi zaujímavá forma, pre
pedagóga veľmi náročná. Podstata tejto formy spočíva v tom, že učiteľ si zvolí tému, napr.
Ovocie a zelenia. Na túto tému si pripraví úlohy pre žiakov na matematiku, slovenský jazyk,
prírodovedu, vlastivedu, výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu, etickú výchovu, čítanie. Na
konci dňa si prácu zhodnotia.
6
Základná škola s materskou školou Župkov









Projektové vyučovanie – učitelia využívajú podstatu tejto organizačnej formy, ktorou je
riešenie určitej úlohy komplexného charakteru – projektu, ktorý buď vychádza z praktických
potrieb, alebo je s praxou úzko spätý. Projekt musí byť pre žiakov zaujímavý a natoľko
významný, aby sa s jeho riešením mohli identifikovať, aby ich práca bavila a bola pre nich
zmysluplná.
Problémové vyučovanie – učitelia využívajú problémové vyučovanie hlavne pri podpore a
rozvoji matematicko-prírodovedných kompetencií žiakov. Využívajú predovšetkým metódy
problémového výkladu, heuristickú a výskumnú. Učiteľ systematicky zapája žiakov do
procesov hľadania a nachádzania riešenia problémov, vďaka čomu sa žiaci učia nové
poznatky nadobúdať samostatne, používať už osvojené vedomosti a získavajú skúsenosti z
tvorivej činnosti.
Kooperatívne vyučovanie – je skupinovým vyučovaním, v ktorom sú zdôrazňované sociálne
aspekty. Nejde iba o skvalitnenie tradičných postupov a foriem školskej práce, ktoré súvisia s
cieľmi týkajúcimi sa oblastí vedomostí a zručností. Do popredia sa dostávajú sociálno–
komunikačné kompetencie, celoživotné pravidlá (aktívne počúvanie, dôvera, pravdivosť, úcta,
maximálne osobné nasadenie – výkon), súťaživosť je nahradzovaná spoluprácou.
Vychádzky
Exkurzie
Výlety
Vychádzky a výlety sú organizačné jednotky vyučovania, ktoré sa spravidla uskutočňujú v
prírodnom prostredí. Exkurziou rozumieme dočasné prenesenie vyučovacieho procesu z
prostredia triedy do reálneho prostredia. Vzdelávací význam uvedených organizačných
jednotiek spočíva v priamom poznávaní prírodného, kultúrneho a spoločenského prostredia a
jeho histórie. Vychádzky, výlety a exkurzie možno využiť na začiatku preberania nového
učiva, vtedy majú funkciu motivačnú, alebo v závere preberaného celku a vtedy ich možno
využiť v etape zhrňujúcich záverov.
Besedy – sú organizačné jednotky, ktoré sa realizujú priamym rozhovorom pedagóga so
žiakmi, alebo formou besedy žiakov s pozvaným hosťom o aktuálnych problémoch. Besedu a
organizovaný rozhovor učiteľ primerane vopred pripraví.
Súťaže
Kvízy
Súťaže a kvízy prispievajú k uspokojeniu základnej potreby človeka, akou je potreba
uplatniť sa. Väčšinou sa jedná o jednorazové akcie, ale môžu byť i dlhodobé. Usporadúvame
športové, vedomostné i spoločenské súťaže a kvízy.
7
Základná škola s materskou školou Župkov
Obsah predmetu – 5. ročník
Tematický celok/dotácia
hodín
OD BLÍZKEHO
K VZDIALENÉMU
(13 hodín)
ČLOVEK V
PREMENÁCH ČASU
A PRIESTORU
(11 hodín)
Obsahový štandard
Téma/Pojmy
Priestor a čas
dom, byt, sídlisko, dedina,
mesto, VÚC, Slovensko, EÚ,
prírodný a historický čas,
kategórie hist. času:
meniny, narodeniny,
dátum, letopočet,
sviatky, pamätné dni,
Pamiatky v čase a priestore
historické pramene
(písomné, obrazové, hmotné),
múzeum, knižnica, archív
Priestor na mape
historická mapa, glóbus
Minulosť našej školy
školská kronika
Spôsoby obživy človeka
lovec, zberač, roľník,
remeselník
Ako bývali ľudia v minulosti
dedina, mesto, výmenný
obchod, hradisko, cech, erb
Ako si človek vytváral rodinu
rod, kmeň, rodina, rodostrom,
rodinný album, generácia
Ako ľudia spoznávali sily
prírody
prírodná energia, umelá energia,
oheň, sila kolesa, vietor, voda,
para, elektrina
Ako si človek zmenšoval svet
od kolesa k lietadlu
Výkonový štandard
Požiadavky na výkon
Žiaci:
- vymenujú zmeny v mieste bydliska,
ktoré sa udiali počas ich života,
- rozpoznajú, čo sa zmenilo v mieste ich
bydliska,
- identifikujú rozdiel medzi prírodným
a historickým časom,
- zostavia tabuľku dátumov sviatkov
a pamätných dní,
- zaradia letopočty do storočí,
- rozpoznajú pojmy pred Kr. a po Kr. poznajú hist. udalosť, osobnosť, ktorú
pripomína pomník, pamätník, pamätná
tabuľa v mieste bydliska,
- rozpoznajú rozdiel medzi archívom
a múzeom,
- zhodnotia význam rodinného albumu
pre život rodiny,
- získajú hist. informácie z dejepisnej
mapy,
- rozpoznajú rozdiely medzi zemepisnou
mapou, dejepisnou mapou a glóbusom.
- zaznamenajú rozprávanie starých
rodičov, rodičov o škole z ich čias,
- pátrajú po starých školských zošitoch
a učebniciach,
- získajú informácie o minulosti vlastnej
školy,
Žiaci:
- charakterizujú život zberača, lovca,
roľníka v minulosti,
- vysvetlia prechod od zberu a lovu
k poľnohospodárstvu,
- nájdu rozdiely medzi výmenným
a peňažným obchodom,
- vedia vysvetliť, ako žili ľudia
v minulosti, porovnať bydliská
s prítomnosťou,
- pochopia princíp budovania a
zakladania rodín,
- vedia nájsť podobnosti a rozdiely
rodiny v minulosti a teraz;
- spoznajú princípy rodinného života
v rôznych kultúrach,
8
Základná škola s materskou školou Župkov
ČLOVEK A
KOMUNIKÁCIA
(9 hodín)
Ľudia v pohybe – sťahovanie
Príčiny sťahovania
Práca – trest alebo radosť
ľudská práca a jej hodnota,
druhy práce
Práca detí v minulosti
a v prítomnosti
detská práca
- zostavia rodostrom svojej rodiny;
- napíšu krátky príbeh zo života svojej
rodiny,
- pochopia pojem generácia v rodinnom
kontexte,
- pochopia, ako sa človek prispôsoboval
sile prírody, ako si prírodné sily
postupne menil vo svoj prospech,
- nájdu príklady využívania prírody
v prospech človeka a zneužívania
prírody,
- zdôvodnia príčiny hľadania nových
zdrojov energie,
- určia vynálezy, ktoré pomohli človeku
využiť energiu vo svoj prospech,
- zostavia tabuľku najdôležitejších
dopravných prostriedkov
v chronologickej postupnosti,
- porovnajú spôsob dopravy v minulosti
a v súčasnosti,
- vedia povedať, prečo sa ľudia
v minulosti sťahovali,
- uvedomia si hodnotu práce;
- pochopia vývoj profesií,
- zistia najčastejšie druhy detskej práce
v minulosti,
Pamäť ľudstva
jazyk, písmo, rukopis, knihtlač,
kniha, noviny, rozhlas,
televízia, internet, e-mail
Duchovný život človeka
náboženstvo, legendy, mýty,
povesti
Keď zlyhá komunikácia
vojna, mier, víťazi – porazení
Žiaci:
- rozlíšia jednotlivé druhy
komunikácie medzi ľuďmi,
- prerozprávajú príbeh z minulosti
svojho regiónu,
- identifikujú dôsledky konfliktov a
vojen pre človeka a prostredie, v
ktorom žijú,
- zdôvodnia stálu prítomnosť vojen v
minulosti a prítomnosti.
9
Základná škola s materskou školou Župkov
Obsah predmetu – 6. ročník
Tematický celok/dotácia
hodín
OBRAZY
PRAVEKÉHO
SVETA
(8 hodín)
OBRAZY
STAROVEKÉHO
SVETA
(18 hodín)
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Téma/Pojmy
História a pravek
periodizácia praveku, Thomsen,
Život v kamennej dobe – lovci
a zberači
milión rokov človeka,podnebie
v paleolite, zberač, lovec,
umenie a náboženstvo
od lovca k roľníkovi, neolitická
revolúcia, stavba príbytkov
Človek objavuje meď a bronz
doba medená a bronzová,
zmeny v spoločnosti, vznik
prvých kráľovstiev, nové
poznatky, zmeny v náboženstve
Človek využíva železo
Staršia doba železná, mladšia
doba železná
Požiadavky na výkon
Žiaci:
- rozpoznajú rozdiely v spôsobe
obživy a života pravekých
zberačov, lovcov a roľníkov,
- porovnajú výhody a nevýhody
kamenných a kovových nástrojov,
resp. zbraní,
- zdôvodnia oddelenie remeselníkov
od roľníkov,
- analyzujú pracovné nástroje
pravekých ľudí,
- zhodnotia význam najdlhšie
používaného pracovného materiálu
(kameňa),
- porovnajú kamenné a medené
a bronzové nástroje;,
- identifikujú nástroje a zbrane
človeka medenej doby,
- zostavia správu zo skúmania obživy
pravekých ľudí,
- odhalia postupne stav a premeny
životného prostredia v dôsledku
činnosti ľudí.
Riečne civilizácie a ich
Žiaci:
- rozpoznajú rozdiely v spôsobe obživy
dedičstvo
Mezopotámia -Chammurapi,
a života pravekých zberačov, lovcov a
Babylon, Egypt - Níl, pyramídy,
roľníkov,
faraón, hieroglyfy
- porovnajú výhody a nevýhody
Čína, India – papier, hodváb
kamenných a kovových nástrojov,
resp. zbraní,
Staroveké Grécko
polis - mestský štát, Atény,
- zdôvodnia oddelenie remeselníkov od
Sparta aténska demokracia,
roľníkov,
Perikles olympijské hry,
- rozpoznajú rôzny spôsob života v
republika
mestských štátoch,
- identifikujú hlavné znaky aténskej
Staroveký Rím
Gaius Caesar, cisárstvo, Marcus
demokracie,
Aurelius, Limes Romanus,
- rozpoznajú hlavné znaky rímskej
Gerulata, Iža, Carnuntum –
republiky,
rímske tábory ;judaizmus,
- zdôvodnia premenu rímskej republiky
kresťanstvo, Biblia, islam,
na ríšu,
Korán
- rozpoznajú príčiny budovania rímskej
hranice pozdĺž Dunaja,
- zhromaždia informácie o prítomnosti
Rimanov na našom území,
- zhrnú príčiny zániku Rímskej ríše,
10
Základná škola s materskou školou Župkov
OBRAZY
STREDOVEKÉHO
SVETA
(7 hodín)
Tri ríše raného stredoveku
Byzantská ríša (Justnián)
Franská ríša (Karol Veľký)
Arabská ríša
Prepožičiavanie pôdy
Každodenný život
kráľ, léno, vazal, lénny systém
poddaní, mestské obyvateľstvo
hrad, dedina, mesto, kláštor,
univerzita
- zhodnotia prínos antickej kultúry pre
našu prítomnosť,
- zostavia turistického sprievodcu po
divoch starovekého sveta,
- odhalia príčiny prenasledovanie
kresťanstva v Ríme,
- identifikujú rozdiely medzi Starým
a Novým zákonom,
- zhodnotia význam a odkaz kresťanstva
pre európsku kultúru,
- odhalia okolnosti vzniku islamu;
- zdôvodnia príčiny rýchleho šírenia sa
islamu,
- identifikujú odkaz arab. kultúry.
Žiaci:
- zdôvodnia príčiny rozdelenia rímskej
ríše; príčiny zániku západorímskej
ríše; expanzívnej politiky Justiniána,
Karola Veľkého a kalifov,
- odhalia nový vzťah medzi ľuďmi
vyšších vrstiev formujúcej sa
stredovekej spoločnosti za pomoci
grafu;
- zdôvodnia spôsob obživy a života
jednotlivých vrstiev,
- zdôvodnia príčiny oddelenia
remeselníkov od roľníkov,
- zdôvodnia, prečo sa kláštory stali
postupne hospodárskymi a kultúrnymi
centrami,
- zhodnotia význam stredovekých
univerzít.
11
Základná škola s materskou školou Župkov
Obsah predmetu – 7. ročník
Tematický celok/dotácia
hodín
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Téma/Pojmy
Príchod Slovanov
Slovania, Germáni, Maďari,
Avari, Frankovia, Samo,
Franská ríša
Veľká Morava
Pribina, Rastislav, hradisko
Cyril a Metod, byzantská
misia, Byzantská ríša,
Svätopluk
Požiadavky na výkon
Žiaci:
- odlíšia hlavné jazykové skupiny v
ranostredovekej Európe,
- rozlíšia kľúčové udalosti z obdobia
Veľkej Moravy,
- rozpoznajú kultúrny odkaz Veľkej
Moravy.
Kráľovstvo mnohých
jazykov a mravov
Uhorsko dynastia – Arpádovci,
Anjouovci, Luxemburgovci
Zlatá bula, Kolonizácia, Matej
Korvín, banské mestá
Žiaci:
- určia dôvody zániku Veľkej Moravy a
vzniku Uhorského kráľovstva,
- rozpoznajú mnohonárodnostný
charakter Uhorska,
- zdôvodnia politický a hospodársky
rozmach Uhorska za vlády Anjuovcov,
- vysvetlia, prečo dochádzalo v Uhorsku
k neustálemu boju o trón,
- analyzujú a zhodnotia spôsob života
ľudí vo vrcholnom stredoveku a dnes,
- zdôvodnia hospodársky rozkvet za
vlády Karola Róberta,
- zhodnotia význam vnútornej
a zahraničnej politiky Ľudovíta I.
a Žigmunda Luxemburského,
- opíšu vládu Mateja Korvína,
- zhodnotia význam banských miest na
Slovensku.
Kríza stredoveku
Humanizmus a renesancia
OBRAZY NOVOVEKÉHO osobnosti - Mikuláš Kopernik,
SVETA
Leonardo da Vinci
(9 hodín)
Kníhtlač
Johann Gutenberg
Objavitelia a dobyvatelia
kolónie, kolonializmus
Hospodárske zmeny
remeselník, cech, manufaktúra
Reformácia a
protireformácia
Žiaci:
- vedia uviesť podstatné znaky úpadku
stredovekej spoločnosti; charakterizujú
humanizmu,
- vysvetlia podstatu renesancie,
- vedia zhodnotiť význam kníhtlače,
- napíšu krátku esej o význame písaného
slova,
- rozlíšia pojmy objavitelia
a dobyvatelia,
- uvedú príčiny zámorských objavov,
- posúdia dôsledky zámorských
PREDKOVIA
SLOVÁKOV V
KARPATSKEJ KOTLINE
(9 hodín)
SLOVÁCI V UHORSKOM
KRÁLOVSTVE
(11 hodín)
12
Základná škola s materskou školou Župkov
Martin Luther
reformácia, protireformácia,
protestant, katolík
-
Slovensko na hranici dvoch
svetov
HABSBURSKÁ
MONARCHIA NA PRAHU Bitka pri Moháči, Turci,
NOVOVEKU
protihabsburské povstania
(4 hodiny)
Osvietenský absolutizmus
Bratislava – korunovačné
mesto
osvietenský absolutizmus reformy Márie Terézie a Jozefa
II.
slovenské osobnosti
v osvietenskom období – M.
Bell, A. F. Kollár,...
objavov,
zhodnotia význam zámorského
obchodu,
zakreslia do obrysovej mapy smery
objavných plavieb,
vysvetlia pojem kolonializmus,
zdôvodnia príčiny hospodárskych
zmien v novoveku,
porovnajú prácu remeselníka v cechu
a v manufaktúre,
opíšu život mešťana,
zostavia správu o spôsobe života
remeselníka,
opíšu príčiny vzniku reformácie;
analyzujú písomný prameň s
problematikou reformácie,
vysvetlia dôvody protireformácie.
Žiaci:
- opíšu moháčsku bitku a jej dôsledky;
- objasnia postavenie Slovenska v
Habsburskej monarchii,
- charakterizujú postavenie Slovenska v
susedstve Osmanskej ríše,
- vedia uviesť príčiny a dôsledky
protihabsburských povstaní v Uhorsku,
- zostavia obrazový materiál o
Bratislave ako hlavnom a
korunovačnom meste Uhorska,
- zhodnotia význam reforiem Márie
Terézie a Jozefa II.,
- charakterizujú osvietenský
absolutizmus,
- prezentujú významné slovenské
osobnosti napísaním krátkej práce
alebo v power point-e.
13
Základná škola s materskou školou Župkov
Obsah predmetu – 8. ročník
Tematický celok/dotácia
hodín
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Téma/Pojmy
Veľká francúzska revolúcia
Jakobíni, gilotína, generálne
ZROD MODERNEJ DOBY stavy, M. Robspiere
(12 hodín)
Napoleon Bonaparte
Codex civil, napoleonske
vojny, cisárstvo
Cárske Rusko
Osvietenecký absolutismus,
situácia v Rusku v 19.stor.
Vo víre revolúcií
a nacionalizmu
Mária Terézia, Jozef II. Matej
Bel, Adam František Kollár
Vznik národných štátov zjednotenie Nemecka
a Talianska
Garibaldi, Bitka pri Solferine,
červený kríž, kancelár Bismark
Zasľúbená zem – Amerika
Priemyselná revolúcia
a modernizácia
priemyselná revolúcia
továreň, podnikateľ, robotník.
Požiadavky na výkon
Žiak vie::
- na časovej osi vyznačiť obdobie
18. - 20. storočia a zapísať
najvýznamnejšie udalosti,
- kriticky zhodnotiť dovtedajšie ľudské
poznanie,
- zdôvodniť úlohu občana na politickej
scéne,
- vysvetliť význam občianskeho
zákonníka,
- kriticky posúdiť príčiny a dôsledky
francúzskej revolúcie,
- stručne opísať vládu a vnútornú politiku
v Rusku v prvej polovici 19.stor.,
- vyhľadať údaje o bratislavskom mieri
a prezentovať ich v krátkej informácii,
- na historickej mape opísať Európu po
Viedenskom kongrese,
- zdôvodniť význam zjednotenia
Talianska a Nemecka,
- načrtnúť spôsob života v USA v 18. a
19. stor., politické snahy a vznik USA,
- identifikovať znaky priemyselnej
revolúcie na vznik nových vrstiev,
- porovnať výrobu v manufaktúre a
v továrni,
- opísať prácu v továrni s dôrazom na
prácu detí a žien.
Slovenské národné hnutie
A. Bernolák
moderný slovenský národ,
spisovný jazyk, národné hnutia,
Slovanská vzájomnosť
Kollár, Šafárik
Štúrovská generácia
politické programy, Ľudovít
Štúr, štúrovci
Slováci a revolučný rok 48-49
revolučný rok 1848/49,
Slovenská národná rada,
dobrovoľník,
Od Memoranda k Matici
slovenskej
Matica slovenská
Žiak vie:
- vysvetliť proces formovania moderných
národov,
- vymenovať znaky moderného národa,
- v krátkej práci opísať a vysvetliť
postavenie menších národov v Uhorsku
(Rumunov, Chorvátov, Slovákov) a ich
boj za národnú slobodu,
- kriticky posúdiť a zhodnotiť činnosť
slovenských národných vzdelancov,
- analyzovať a zhodnotiť revolučný rok
1848/49,
- analyzovať politický program Slovákov
– Žiadosti slovenského národa,
- opísať dobrovoľnícke výpravy
a posúdiť ich význam a význam SNR,
MODERNÝ SLOVENSKÝ
NÁROD
(12 hodín)
14
Základná škola s materskou školou Župkov
- analyzovať požiadavky v dokumente
Memorandum národa slovenského.
RAKÚSKO - UHORSKO
(6 hodín)
VZNIK NOVÝCH
ŠTÁTOV
(3 hodín)
Rakúsko-uhorské vyrovnanie
a Slováci
Dualizmus, národnostný útlak,
L. Kosuth,
Aktivity Slovákov na svoju
obranu
Andrej Hlinka, Černová
Slovenské vysťahovalectvo
Industrializácia,
vysťahovalectvo, Slovenská
liga
Vznik Dohody a Trojspolku
Na ceste k spoločnému štátu
Milan Rastislav Štefánik ,
Tomáš Garique Masaryk
Žiak vie:
- opísať vznik Rakúsko – Uhorska,
- špecifikovať postavenie Slovákov v RU,
- zaujať kritický postoj k maďarizácii,
- kriticky zdôvodniť príčiny a dôsledky,
vysťahovalectva Slovákov,
- zhotoviť graf dokumentujúci regióny,
z ktorých emigrovalo najviac ľudí
- zhotoviť tabuľku na porovnanie života
na dedine a v meste.
Žiak vie:
- kriticky analyzovať príčiny vzniku a
ciele Dohody a Trojspolku,
- zdôvodniť, ako vznik zjednotených
štátov ovplyvnil mocenské pomery v
Európe.
Obsah predmetu – 9. ročník
Tematický celok/dotácia
hodín
OBRAZY PRVEJ
SVETOVEJ VOJNY
(6 hodín)
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Téma/Pojmy
Požiadavky na výkon
Osudné výstrely zo Sarajeva Žiaci:
ultimátum
- rozpoznajú útrapy ľudí na fronte a v
zázemí počas prvej svetovej vojny,
Svet zachvátený vojnou
- identifikujú ciele domáceho a
Svetová vojna a Slováci
pasivita, agitácia, mania
zahraničného odboja,
Slovenský a český zahraničný - rozlíšia pomocou mapy geopolitické
zmeny, ktoré nastali po zániku
odboj
odboj, samourčovacie právo,
Rakúsko – Uhorska.
légia, boľševik
Milan Rastislav Štefánik
(1880-1919)
Oslobodené Slovensko
deklarácia, rezolúcia
15
Základná škola s materskou školou Župkov
EURÓPA
V MEDZIVOJNOVOM
OBDOBÍ
(10 hodín)
ČESKO-SLOVENSKO
V MEDZIVOJNOVOM
OBDOBÍ
(10 hodín)
OBRAZY DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNY
(6 hodín)
Nové štáty na mape Európy
parlamentná demokracia
Ako sa Lenin dostal k moci
komunizmus (ZSSR)
Mussolini a jeho
čiernoodenci
fašizmus (Taliansko)
Hitler proti Európe
nacizmus (Nemecko)
Míľniky vedy a techniky
Nové cesty umenia
a architektúry
Žiaci:
- objasnia základné znaky parlamentnej
demokracie,
- rozlíšia demokratický a
nedemokratický charakter štátu,
- rekonštruujú každodenný život v
diktatúrach,
- opíšu situáciu v Rusku roku 1917,
- vedia rozlíšiť demokraciu od
diktatúry,
- vedia charakterizovať stalinistickú
diktatúru,
- vedia vysvetliť príčiny vzniku fašizmu
v Taliansku,
- vedia vysvetliť príčiny vzniku nacizmu
v Nemecku,
- vedia uviesť dôvody vzniku diktatúr,
- vedia opísať vplyv vedy a techniky na
zvyšovanie životnej úrovne.
Slovensko vstupuje do československého štátu
Slovensko hľadá svoju cestu
Zápas o každodenný chlieb
Nepoznaná sloboda
Spoluobčania či protivníci
Kultúrny rozlet Slovenska
Mračná nad Česko –
Slovenskom
arbitráž
Žiaci vedia:
- rozpoznať zmeny, ktoré nastali po
vzniku ČSR a ich vplyv na
každodenný život,
- charakterizovať politický systém ČSR,
vznik strán a ich vplyv na politickú
scénu,
- zhodnotiť hospodársky rozmach ČSR,
porovnať Slovensko a Česko,
- opísať hospodárske a politické
postavenie Slovenska v ČSR,
- vysvetliť úsilie slovenských strán o
autonómii v rámci ČSR,
- uviesť príčiny, ktoré viedli k okypteniu
a zániku ČSR,
- opísať mníchovskú dohodu,
- opísať vyhlásenie autonómie
Slovenska,
- kriticky zhodnotiť postoj západných
mocností voči ČSR.
Európa obeť diktátorov
Život v okupovanej Európe
agresor, neutrálna krajina,
okupácia, deportovať, satelit,
selekcia
Veľmoci proti Hitlerovi
Konečne mier
demilitarizácia, pasívny, zóny,
Žiaci vedia:
- uviesť príčiny vypuknutia 2. svetovej
vojny,
- pochopiť význam vzniku
protihitlerovskej koalície,
- rozpoznať nebezpečenstvo ideológií,
ktoré hlásajú rasovú neznášanlivosť,
- opísať príčiny a priebeh 2. svetovej
16
Základná škola s materskou školou Župkov
sabotáž
vojny,
- ukázať na historickej mape najväčšie
bitky,
- v chronologickom poradí zoradiť štáty
napadnuté Nemeckom,
- opísať protifašistický odboj a život
v čase vojny.
SLOVENSKÁ
REPUBLIKA (1939-45)
(10 hodín)
Slovenská republika na mape
Európy
Aká bola Slovenská
republika?
Život v Slovenskej republike
Tragédia židov
Koncentračné tábory
Slovenské národné povstanie
Žiaci vedia:
- uviesť príčiny vzniku Slovenskej
republiky (1939 – 1945),
- rozlíšiť autoritatívny režim od
demokracie,
- kriticky zhodnotiť postoj Nemecka
voči Slovenskej republike,
- analyzovať dôsledky židovského
kódexu, dokumentovať význam
Slovenského národného povstania,
- charakterizovať Slovenskú republiku,
- analyzovať politický systém SR,
- analyzovať hospodárstvo SR,
- zhodnotiť dôsledky holokaustu,
- opísať domáci odboj.
ROZDELENÝ SVET
(8 hodín)
Rozdelenie Európy
Nové plány a nové
spojenectvá
Na východ od železnej opony
Koniec kolonializmu
Rovnováha strachu
Koniec nehybnosti
Výslnie a tiene civilizácie
Umenie salónov a ulíc
Žiaci:
- pochopia rozdelenie sveta na dva
tábory,
- rozlíšia život za železnou oponou,
- rozpoznajú zmeny v rozdelenom svete,
- porovnajú politické systémy a ich
vplyv na každodenný život,
- opíšu dôsledky 2. svetovej vojny,
- poznajú príčiny vzniku dvoch
mocenských blokov,
- dokumentujú proces sovietizácie
strednej a východnej Európy,
- charakterizujú studenú vojnu,
- opíšu spoluprácu západoeurópskych
krajín a politikov, ktorí stáli na
začiatku integrácie Európy.
ČESKOSLOVENSKO
ZA ŽELEZNOU
OPONOU
(10 hodín)
Zápas o demokraciu
abdikácia, Národný front
Februárový prevrat
KGB, znárodňovanie
Sovietizácia Československa
Charta 77
Sviečková manifestácia
Neúspešný pokus o reformu
Umŕtvená spoločnosť,
Žiaci vedia:
- uviesť príčiny narastania vplyvu KSČ,
- zhodnotiť februárový prevrat,
- analyzovať 50-te roky a procesy
s buržoáznymi nacionalistami,
- vysvetliť znaky socializmu,
- zhodnotiť kolektivizáciu
a industrializáciu,
- dokumentovať narastanie krízy a jej
17
Základná škola s materskou školou Župkov
súdruh, ústredný výbor,
federatívne usporiadanie štátu
Pražská jar
normalizácia, kontrarevolúcia,
stagnácia, samizdat, emigrácia
Na ceste k demokracii
a samostatnosti
Doba premien
Nežná revolúcia
-
SVET AKO
“GLOBÁLNA
DEDINA”
(6 hodín)
Koniec rozdeleného sveta
Fenomény súčasnosti
Globalizácia
Terorizmus
Globálne otepľovanie
vyvrcholenie v „socializme s ľudskou
tvárou“,
charakterizovať rok 1968 a osobnosť
A. Dubčeka,
charakterizovať normalizáciu
a osobnosť G. Husáka,
zdôvodniť príčiny nespokojnosti
a prejavy odporu voči režimu,
zdôvodniť podstatu Charty 77,
uviesť význam sviečkovej
manifestácie,
vysvetliť pád železnej opony a „nežnú
revolúciu“,
vymenovať pozitíva a negatíva
socializmu.
Žiaci vedia:
- uviesť rozdiely v hospodárskom a
politickom systéme súčasného sveta,
- uviesť výhody a nevýhody
zjednocovania Európy,
- hľadať dôvody vzniku terorizmu vo
svete,
- zaujať stanovisko/postoj
k teroristickým útokom,
- zistiť príčiny globálneho otepľovania.
Kritériá hodnotenia predmetu
Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v
polročnom hodnotiacom období pri hodinovej dotácii. Hodnotenie žiaka sa vykonáva
klasifikáciou.
Vo výchovno-vzdelávacom procese uskutočňujeme priebežné a celkové hodnotenie:
a) priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka
na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a
individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú
disponovanosť,
b) celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci
prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť
úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.
V procese hodnotenia uplatňujeme primeranú náročnosť, pedagogický takt voči
žiakovi, rešpektujeme práva dieťaťa a humánne sa správame voči žiakovi. Predmetom
hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré
dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných
osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie
práv iných osôb a ochota spolupracovať. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory
zdravého rozvoja osobnosti žiaka.
18
Základná škola s materskou školou Župkov
Stupeň 1 (výborný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a
tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh,
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický
prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych,
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a
kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý)
Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa
učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové
kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach
s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie
nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má
častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický.
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný)
Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí
podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri
využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti,
presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú
omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa
opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich
závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s
uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri
využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa.
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a
grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou
učiteľa.
Hodnotenie testov
Percento úspešnosti
100 – 90 %
89 – 75 %
74 – 50 %
49 – 25 %
24 – 0 %
známka
1
2
3
4
5
19
Základná škola s materskou školou Župkov
20
Download

DEJEPIS