VÝROČNÁ
SPRÁVA
STREDOEURÓPSKEJ
VYSOKEJ ŠKOLY V SKALICI
ZA ROK 2010
VÝROČNÁ SPRÁVA
STREDOEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY V SKALICI ZA ROK 2010
Skalica, marec 2011
1. Základné informácie o Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
Názov vysokej školy: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (ďalej len „SEVŠ“)
Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné
vysoké školy ani medzi odborné vysoké školy
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy:
Poslaním Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici je:
 výchova a vzdelávanie vysokoškolských odborníkov s takými poznatkami,
vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne sa
uplatniť na trhu práce doma i v konkurenčnom prostredí v zahraničí,
 rozvíjať poznanie a vzdelanosť na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti
medzinárodných vzťahov na medzinárodnej, európskej a regionálnej úrovni, pri
ochrane a tvorbe životného prostredia a vytvoriť tak základňu pre zabezpečovanie
a zdokonaľovanie kvality vzdelávacieho procesu a jeho činnosti s cieľom rozvoja
a podpory talentu a výnimočnosti jeho subjektov,
 posilniť pozíciu SEVŠ pri jej začleňovaní do siete vysokoškolských inštitúcií
európskeho typu a jej zapájaní sa do spolupráce v hospodárskej praxi
a spoločnosti,
 pripraviť SEVŠ na meniace sa vonkajšie a vnútorné prostredie vysokoškolského
vzdelávania a rozvoja vedy a výskumu v Slovenskej republike s rešpektovaním
požiadaviek konkurencieschopnosti v Európskej únii.
Vedenie vysokej školy:
Rektor: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., prvé funkčné obdobie, 28. júna 2007
Prorektor pre vzdelávanie: doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc., prvé funkčné
obdobie, 18. marca 2009
Prorektor pre medzinárodné vzťahy: doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., prvé funkčné
obdobie, 4. decembra 2008
Poverený prorektor pre vedu a výskum: Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, Dr.Sc., prvé
funkčné obdobie, 8. júna 2009
Zakladateľka a riaditeľka: Ing. Heidy Schwarczová, PhD.
2
Akademický senát vysokej školy:
Predseda: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., prvé funkčné obdobie, 18. marca 2009,
zamestnanecká časť
Členovia:
Mgr. Zuzana Balážová, prvé funkčné obdobie, 16. marca 2009, zamestnanecká časť
Bc. Jana Chrastinová, prvé funkčné obdobie, 11. decembra 2007, študentská časť
Martin Koleják, prvé funkčné obdobie, 24. marca 2010, študentská časť
Erika Križanová, prvé funkčné obdobie, 24. marca 2010, študentská časť
Mgr. Rudolf Medek, prvé funkčné obdobie, 11. decembra 2007, zamestnanecká časť
Mgr. Katarína Michalicová, prvé funkčné obdobie, 11. decembra 2007, zam. časť
Mgr. Abdallah Mkades, prvé funkčné obdobie, 24. marca 2010, zamestnanecká časť
doc. RNDr. Janka Zlinská, prvé funkčné obdobie,16. marca 2009, zamestnanecká časť
Vedecká rada vysokej školy:
Členovia akademickej obce školy:
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., obchod a marketing, environmentálne manažérstvo
prof. Ing. Dušana Baran, PhD., priemyselné inžinierstvo
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., ekonómia a bankovníctvo
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., medzinárodná bezpečnosť, medzinárodná politika
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, Dr.Sc., kvalita, environmentálne inžinierske aspekty
doc. RNDr. Milada Holecová, CSc., zoológia, ekológia, ochrana biodiverzity
Dr.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, Dr.Sc., manažmet v poľnohosp. a potravinárstve
Ing. Eva Ivanová, CSc., mikroekonómia
doc. PhDr. Peter Juza, PhD., medzinárodné politické vzťahy
doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc., občianske právo
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD., environmentalistika
doc. RNDr. Jana Marenčáková, PhD., sociálna a ekonomická geografia
prof. Dr. Carlo Masala, medzinárodné vzťahy
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., európska integrácia
JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. Dr.iur., ústavné právo, dejiny práva
Ing. Heidy Schwarczová, PhD., manažérstvo kvality
doc. RNDr. Jana Zlinská, CSc., botanika a ekológia, ochrana biodiverzity
prof. Ing. Edita Virčíková, CSc., hutníctvo kovov, kvalita produkcie
Ostatní:
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek
Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec
Ing. Anton Korauš, PhD.
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
Dr.h.c. Ing. Rudolf Schuster, CSc.
doc. Dr. Goran Vujic
3
Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., zamestnanec
Mgr. Peter Hoffman, PhD., zamestnanec
Ing. Igor Varga, zamestnanec
Ing. Lucia Chovancová, zamestnanec
Miroslav Róža, študent
Súčasti vysokej školy:
Ostatné súčasti vysokej školy:
Ústav medzinárodných vzťahov
Ústav životného prostredia a regionálneho rozvoja
Útvar pre ekonomické, personálne a sociálne činnosti
Útvar účelových zariadení a verejného obstarávania
Útvar pre štúdium
Útvar pre medzinárodné vzťahy
Útvar pre vedu a výskum
Centrum marketingu a rozvoja
Akademická knižnica
Správna rada vysokej školy:
Dr.h.c. doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD., 31. marca 2008, predseda
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, 12. októbra 2004
Ing. Anton Bobrík, Mestský úrad Skalica, 12. októbra 2004
Bc. Zdenko Čambal, primátor Mesta Holíč, 12. októbra 2004
Ing. Ladislav Haspel, Grafobal Group, a.s., 31. marca 2008
Ing. Pavel Horváth, Grafobal Group, a.s., 31. marca 2008
Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec, primátor Mesta Skalica, 12. októbra 2004
PhDr. Pavel Komorník, MBA, Grafobal Group, a.s., 31. marca 2008
prof. Ing. Ján Rudy, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, 31. marca 2008
4
2. Najdôležitejšie udalosti na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
v roku 2010
V dňoch 28. a 29. januára 2010 sa konalo úvodné pracovné stretnutie
k štrukturálnemu projektu Európskej únie „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja
a transferu technológií na SEVŠ n.o. Skalica“ z operačného programu Výskum a vývoj,
ktorého aktivity sa začali v tomto mesiaci realizovať. Prítomní boli oboznámení
s jednotlivými aktivitami projektu, časovým harmonogramom aktivít, personálnymi
a priestorovými kapacitami a rozpočtom na jednotlivé aktivity. Výsledkom stretnutia
boli nielen rozdelené úlohy a kompetencie pre jednotlivých pracovníkov, ale aj návrhy,
ako do projektu zainteresovať študentskú obec.
Dňa 24. februára 2010 organizovala SEVŠ workshop s názvom Úloha samosprávy
v boji s hospodárskou krízou. Prednášajúcim danej témy bol primátor mesta Skalica
Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec. Workshop bol organizovaný v rámci aktivity
Rozpracovanie metód prenosu výsledkov výskumu v súlade s existujúcimi študijnými
odbormi projektu Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií na
SEVŠ n.o. Skalica. Účastníkmi prednášky a následnej diskusie boli študenti a pedagógovia
SEVŠ ako aj ostatná široká verejnosť.
Dňa 25. marca 2010 SEVŠ organizovala študentskú vedeckú konferenciu k prijatiu
Lisabonskej zmluvy na podnet doc. JUDr. Daniely Nováčkovej, PhD. Konferenciu
slávnostne otvorila prorektorka pre vzdelávanie doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc.
Následne študenti prezentovali svoje príspevky k tejto aktuálnej téme. Stretnutie
moderoval vedúci Ústavu medzinárodných vzťahov SEVŠ, PhDr. Štefan Maceják, PhD.
Dňa 27. apríla 2010 sa uskutočnila na akademickej pôde SEVŠ prednáška slovenskej
diplomatky a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény Vášáryovej
na tému Energetická politika Európskej únie z politického pohľadu - potrebuje
Slovenská republika diverzifikáciu? Prednáška bola určená študentom oboch študijných
programov realizovaných na SEVŠ, tematicky sa dotýkala nielen medzinárodných
vzťahov ale mala dosah aj na otázky spojené s environmentálnou politikou.
V dňoch 17. – 25. mája 2010 sa na SEVŠ konali štátne bakalárske skúšky. Denní aj
externí študenti ukončili svoje trojročné štúdium v študijných programoch
Medzinárodné vzťahy a Životné prostredie štátnou skúškou. Štátna záverečná skúška
pozostávala z obhajoby záverečnej bakalárskej práce, povinného a povinne voliteľného
predmetu.
V dňoch 21. – 23. júna 2010 sa v priestoroch Jezuitského kostola sv. Františka
Xaverského v Skalici konali promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
SEVŠ. Absolventi bakalárskych študijných programov Medzinárodné vzťahy a Životné
prostredie a absolventi magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy si po
5
úspešnom absolvovaní štátnej skúšky prevzali diplom a symbolický prsteň absolventov
z rúk promótorky doc. JUDr. Vlasty Kovalančíkovej, CSc. Počas slávnostnej promócie sa k
absolventom prihovorila riaditeľka školy Ing. Heidy Schwarczová, PhD.
a rektor školy prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. Absolventi sa vo svojom príhovore
poďakovali vedeniu školy, pedagógom, zamestnancom, svojim rodičom a blízkym, ktorí
sa spolu s nimi na slávnostnej promócii zúčastnili.
Dňa 20. septembra 2010 sa v Dome kultúry v Skalici uskutočnilo Slávnostné
otvorenie historicky piateho akademického roka na SEVŠ. Prorektorka pre
vzdelávanie doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc. predstavila akademických
funkcionárov školy a privítala významných hostí, medzi ktorými boli aj primátor mesta
Holíč Mgr. Zdenko Čambal a prednosta Mestského úradu Skalica Ing. Anton Bobrík. Po
príhovore rektora SEVŠ prof. Ing. Vojtecha Kollára, PhD. a riaditeľky školy Ing. Heidy
Schwarczovej, PhD. pozdravil študentov vysokej školy Ing. Anton Bobrík. V akademickej
slávnosti boli ocenení najlepší študenti za akademický rok 2009/2010, ktorým bolo
pridelené prospechové štipendium.
Dňa 21. októbra 2010 organizovala SEVŠ medzinárodnú vedeckú konferenciu
Aplikovaný výskum a jeho uplatnenie v prírodnej a spoločenskej sfére. Aplikovaný
výskum a transfer znalostí, ako aj inovačné aktivity ako výsledky výskumu a vývoja sú
súčasne v Európskej únii a rovnako tak na Slovensku hybnou silou rozvoja spoločnosti
a ekonomiky, rozvíjajú možnosti budúcej konkurencieschopnosti vo forme nových
poznatkov, zvyšujú efektívnosť ekonomiky, a jej akcieschopnosť, podporujú proces
implementácie koncepcie udržateľného rozvoja do praxe. SEVŠ n.o. v Skalici, ako riešiteľ
štrukturálneho projektu EÚ zameraného na podporu aplikovaného výskumu a transfer
znalostí organizovala uvedenú konferenciu, aby predstavila svoje výstupy aplikovaného
výskumu pre rôznych užívateľov v prírodnej, spoločenskej a hospodárskej sfére,
porovnala možnosti prenosu výsledkov výskumu do praxe aj s inými akademickými
pracoviskami na Slovensku a zahraničí a hľadala ďalšie možnosti efektívnejšieho šírenia
poznatkov.
Členovia akademickej obce SEVŠ a jej priatelia sa 16. novembra 2010 stretli v Skalici,
aby spolu oslávili 5. výročie založenia SEVŠ a tiež úspech, ktorý škola za tak krátky čas
svojej existencie dosiahla. Oslavy 5. výročia za začali slávnostným zasadnutím
Vedeckej rady SEVŠ, ktoré bolo rozšírené o zasadnutie Správnej rady SEVŠ
a Akademického senátu SEVŠ. Na tomto slávnostnom spoločnom zasadnutí SEVŠ bol
udelený čestný doktorát SEVŠ významnému slovenskému diplomatovi a politikovi
Dr.h.c. Ing. Jánovi Kubišovi. Viac ako 150 hostí prišlo do Divadelnej dvorany historichého
Domu kultúry v Skalici, kde oslavy jubilea pokračovali slávnostným prejavom rektora
a riaditeľky SEVŠ. Nasledovali príhovory hostí a udeľovanie pamätných medailí pri
príležitosti 5. výročia založenia SEVŠ. Dekan Fakulty baníctva, ekológie a riadenia
geotechnológií TUKE odovzdal na slávnosti zlatú medailu fakulty do rúk riaditeľky SEVŠ.
Oslava vyvrcholila koncertom slovenského skladateľa a speváka Janka Lehotského.
6
3. Vysokoškolské vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
Vzdelávanie predstavuje jednu z prioritných oblastí práce SEVŠ a zameriava sa na
tvorbu, rozvoj a sprostredkovanie poznatkov v akreditovaných študijných programoch,
modernizáciu a internacionalizáciu vzdelávania s cieľom permanentnej starostlivosti
o jej kvalitu a kvalitu jej subjektov. Nie menej dôležitou oblasťou je prepojenie
vzdelávacieho procesu s výskumom a hospodárskou a spoločenskou praxou.
SEVŠ zabezpečuje vzdelávanie na prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského
štúdia a tiež vzdelávanie zahraničných študentov. Výchovno-vzdelávacia činnosť SEVŠ sa
realizuje v súlade so zákonom o vysokých školách, s inými relevantnými právnymi
predpismi a v súlade s koncepciou dlhodobého rozvoja vysokoškolského vzdelávania pre
21. storočie. Výchovno-vzdelávacia činnosť na SEVŠ a vytváranie študijných programov
vychádza z trojstupňového vzdelávania v súlade s Bolonským procesom aplikovaným
v krajinách Európskej únie. Obsahová štruktúra akreditovaných študijných programov je
kompatibilná s programami vysokých škôl univerzitného typu v členských štátoch
Európskej únie.
Na SEVŠ je aplikovaný kreditový systém štúdia v súlade s vyhláškou Ministerstva
školstva SR č. 614/2002 Z. z. Kvalita výchovno-vzdelávacieho systému je podporovaná
certifikovaným systémom zabezpečovania a zdokonaľovania kvality podľa ISO STN EN
9001:2008, ako aj spätnou väzbou v reálnom čase prostriedkami modernej výpočtovej
a telekomunikačnej techniky a intenzívnou starostlivosťou pedagógov pri získavaní
a rozvoji poznatkov a vedomostí študentov.
Vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacej činnosti SEVŠ využíva Akademický
informačný systém (AIS), ktorý poskytuje užívateľom základné informácie o štruktúre
a obsahu študijných programov, prístup k študijným materiálom, komunikáciu
s vyučujúcim, garantom predmetu a študijného programu, ako aj spätnú väzbu
hodnotenia kvality vzdelávacieho procesu študentmi. AIS a evidencia publikačnej
činnosti prostredníctvom programu Dawinci je zdrojom informácií o výchovnovzdelávacích aktivitách a umožňuje viesť podrobnú evidenciu o študentoch, priebehu
ich štúdia, ale aj o zamestnancoch školy. Súčasne umožňuje robiť kvalitné výstupy
agregovaných informácií v rôznych kombináciách, a to tak pre vnútorné ako aj pre
vonkajšie prostredie školy.
Štúdium na SEVŠ je realizované v dennej i v externej forme. V oboch formách sa štúdium
uskutočňuje predovšetkým prezenčnou metódou. Pre budúcnosť je technicky
a personálne pripravené využitie i ďalších metód štúdia, podpora samoštúdia študentov
v kontexte s európskymi vzdelávacími systémami, najmä e-learningová metóda štúdia
a samo štúdia, ako aj dištančná, resp. kombinovaná metóda. V súčasnosti prebieha fáza
intenzívnej prípravy materiálneho zabezpečenia celkového prostredia, aby mohli byť
korektne aplikované tieto metódy štúdia. Riešia sa otázky metodiky výučby, otázky
štruktúry jednotlivých predmetov vrátane špecifických študijných materiálov
7
potrebných pre uvedené metódy štúdia. Súčasne sa začala riešiť otázka najvhodnejších
technológií a počítačových programov na aplikáciu uvedených metód štúdia
a spracovávanie metodiky v e-learningu pre študentov i pedagógov.
SEVŠ v akademickom roku 2010/2011 zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v dvoch
akreditovaných bakalárskych študijných programoch, dvoch magisterských a jednom
doktorandskom študijnom programe (viď. tab. č. 15 prílohy č. 2 tohto dokumentu). Po
úspešnej reakreditácii magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy,
získala SEVŠ v októbri 2010 právo udeľovať akademický titul magister absolventom
dennej aj externej formy štúdia v študijnom odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy.
V decembri 2010 bolo SEVŠ priznané právo udeľovať akademický titul bakalár
absolventom bakalárskeho študijného programu Environmentálne manažérstvo, ktorý
bude realizovaný od akademického roka 2011/2012 v závislosti od počtu prihlásených
a prijatých študentov. SEVŠ je tiež oprávnená realizovať rigorózne konanie v študijných
programoch Medzinárodné vzťahy a Environmentálne manažérstvo.
Bakalársky študijný program Medzinárodné vzťahy je zameraný na vzdelávanie
študentov s odbornou spôsobilosťou potrebnou pre prácu v inštitúciách zahraničnopolitického zamerania, vo vnútroštátnych a zahraničných orgánoch Slovenskej
republiky pre medzinárodné vzťahy, v zahranično-obchodných inštitúciách a tiež pre
potreby štátnej správy a samosprávy. Študijný program sa zameriava na získanie
vedomostí v oblasti teórie medzinárodných vzťahov, politológie, histórie, politickej
geografie, základov ekonomiky, základov slovenského vnútroštátneho práva,
medzinárodného práva, diplomacie a európskeho práva. Je konštruovaný tak, aby
poskytol študentom v integrovanej forme vedomosti z rôznych oblastí
spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov. Naučí
študentov rozumieť hlavným trendom vo vývoji svetovej politiky a diplomacie,
hodnotiť strategické ciele a politiku najvplyvnejších aktérov svetovej politiky. Študijný
program je akreditovaný v študijnom odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy.
Bakalársky študijný program Životné prostredie je akreditovaný v študijnom odbore
4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny. Je zameraný na vzdelávanie študentov s odbornou
spôsobilosťou potrebnou pre prácu vo všetkých oblastiach verejnej správy
a samosprávy. Študijný program sa zameriava na vzdelávanie v oblasti všeobecnej
a aplikovanej ekológie, ochrany prírody, prírodných zdrojov a krajiny, ako aj
ekologickej únosnosti, využívania foriem zeme, krajinného plánovania a tvorby krajiny.
Vzdelanie je prierezové vo všetkých oblastiach ekológie, štúdium je vyvážené podielom
prírodovedných a socio-ekonomických disciplín. Študijný program je konštruovaný tak,
aby sa študenti naučili uplatňovať základné ekologické princípy v oblasti ekológie
krajiny, ochrany a využívania obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov
a racionálneho obhospodarovania, využívania a tvorby krajiny, na základe integrácie
poznatkov o biotických, abiotických zložkách prostredia, všeobecnej ekológie
a poznatkov zo spoločenských vied.
8
Nový bakalársky študijný program Environmentálne manažérstvo akreditovaný
v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment je koncipovaný tak, aby pripravil
absolventov pre potreby kvalifikovaného výkonu práce v štátnych a verejných
inštitúciách, v prostredí právnych subjektov podnikania, vzdelávacích a výchovných
inštitúciách, pre potreby štátnej a verejnej správy zameraných na tvorbu a ochranu
zložiek životného prostredia a manažovanie nástrojov environmentálnej politiky na
národnej i medzinárodnej úrovni. Štúdium profiluje absolventa ako multidisciplinárneho
odborníka pre stredné články riadenia a zabezpečovania starostlivosti o životné
prostredie v štátnej a verejnej správe ako aj v oblasti ich inštitucionálneho zabezpečenia,
plánovania a riadenia a udržateľného rozvoja vo všetkých jeho aspektoch i na úrovni
právnych subjektov podnikania. Študijný program poskytuje študentom teoretické
a praktické poznatky z ochrany zložiek životného prostredia a vplyvov činností na
životné prostredie a z ekonomickej oblasti sprostredkúva progresívne systémy riadenia
a tvorby projektov, ako aj nástroje environmentálneho marketingu, ktoré sú doplnené
aktivitami a spoluprácou s verejnosťou.
Cieľom magisterského študijného programu Medzinárodné vzťahy je vzdelávanie
študentov s odbornými schopnosťami a zručnosťami, ktoré sa vyžadujú pre prácu
v medzinárodných organizáciách, ústredných orgánoch štátnej a miestnej správy,
v oblasti európskych financií a tiež v humanitných misiách a multikultúrnom prostredí.
Študijný program je akreditovaný v študijnom odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy
a zameriava sa na získanie vedomostí z oblasti teórie medzinárodnej politiky,
medzinárodných bezpečnostných vzťahov, dejín diplomacie, diplomatického protokolu,
komunikácie a vyjednávania v medzinárodných vzťahoch, z oblasti zahraničnej politiky
a diplomatickej praxe Slovenskej republiky, práva Európskej únie, medzinárodného
obchodného práva, medzinárodného a európskeho práva životného prostredia
a medzinárodného ekonomického práva. Je konštruovaný tak, aby naučil študentov
udržiavať kontakt so súčasnými vývojovými trendmi v študovanom odbore a rozširovať
vedomosti z príslušnej oblasti spoločenských a ekonomických vied.
Magisterský študijný program Environmentálne manažérstvo je akreditovaný
v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment. Cieľom tohto študijného
programu je vychovať absolventov so širokým environmentálnym a ekonomickým
rozhľadom podloženým kvalitnou znalosťou disciplín nadväzujúcich na ochranu a tvorbu
životného prostredia v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Úlohou študijného
programu je poskytnúť teoretický základ, praktické skúsenosti a interdisciplinárny
pohľad na riešenie environmentálnych problémov pre tvorbu a implementáciu
environmentálnej politiky a jej nástrojov v systéme verejnej správy a v súkromnom
sektore. Zameriava sa na vzdelávanie v oblasti progresívneho riadenia, rozhodovania,
koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na
riešenie environmentálnych problémov.
Študijný program tretieho stupňa Environmentálne manažérstvo je akreditovaný
v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment a je koncipovaný tak, aby
9
absolvent študijného programu ovládal systémy progresívneho riadenia, rozhodovania,
koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na
riešenie environmentálnych problémov, na tvorbu a ochranu životného prostredia
v podmienkach formovania sa trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.
Environmentálny manažér PhD. bude schopný využívať vedecké metódy výskumu
a aplikovať holistické fungovanie a prieniky prírodných a humánnych systémov
s orientáciou na národné a medzinárodné vedecké spoločnosti, na komunikáciu medzi
vedami a systémové zmeny v riadení spoločností. Podieľa sa na realizácii a koncepcii
štátnej environmentálnej politiky a je schopný predkladať návrhy na implementáciu
environmentálnych aspektov do rôznych úrovní života spoločnosti.
Štruktúru študentov z pohľadu stupňov vysokoškolského vzdelávania, formy štúdia
a jednotlivých študijných programov realizovaných na SEVŠ v akademickom roku
2010/2011 dokumentujú nižšie uvedené grafy č. 1 a 2 (tiež. tab. č. 1 prílohy č. 2 tejto
výročnej správy).
Graf č. 1 Štruktúra študentov bakalárskych študijných programov na SEVŠ k 31.10.2010
Počet študentov
Štruktúra študentov bakalárskych študijných programov na SEVŠ
v AR 2010/2011
217
152
43
46
81
94
98
Medzinárodné
vzťahy D
Medzinárodné
vzťahy E
52
Životné prostredie Životné prostredie
D
E
Muži
Ženy
10
Graf č. 2 Štruktúra študentov magisterských študijných programov na SEVŠ k 31.10.2010
Počet študentov
Štruktúra študentov magisterských študijných programov na SEVŠ
v AR 2010/2011
101
57
43
17
16
24
26
39
Environmentálne
manažérstvo D
Environmentálne
manžérstvo E
Medzinárodné
vzťahy D
Medzinárodné
vzťahy E
Muži
Ženy
Dve tretiny z celkového počtu študentov študuje na SEVŠ vedný odbor 3.1.5
Medzinárodné vzťahy. V prvom stupni vysokoškolského vzdelávania študuje na SEVŠ
v akademickom roku 2010/2011 celkovo 783 študentov, z čoho 63% tvoria ženy.
V magisterských študijných programoch je pomer žien na celkovom počte študujúcich
68% a v doktorandskom študijnom programe tvoria ženy 55%. Cudzinci študujúci na
SEVŠ tvoria necelé 2% všetkých študentov. Vývoj celkového počtu študentov z hľadiska
formy a stupňa štúdia dokumentujú grafy č. 3 a 4 (tiež tab. č. 1a prílohy č. 2 tejto
výročnej správy).
Graf č. 3 Vývoj počtu študentov denného štúdia na SEVŠ z hľadiska stupňov vysokoškolského
štúdia
Počet študentov k 31.10. daného roka
Vývoj počtu študentov SEVŠ - denná forma štúdia
347
335
286
193
102
95
45
8
2006
2007
I. stupeň
2008
II. stupeň
2009
III. stupeň
2010
11
Počet študentov k 31.10. daného roka
Graf č. 4 Vývoj počtu študentov externého štúdia na SEVŠ z hľadiska stupňov vysokoškolského
štúdia
Vývoj počtu študentov SEVŠ - externá forma štúdia
540
484
448
383
221
209
139
31
2006
2007
I. stupeň
2008
II. stupeň
12
2009
III. stupeň
2010
Mobility študentov sa v uplynulom období na SEVŠ uskutočňovali na základe
uzatvorených bilaterálnych dokumentov. V rámci Erasmus University Charter na roky
2007-2013 (č. 239319-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1) SEVŠ realizuje Program
celoživotného vzdelávania Európskeho spoločenstva. Do programu Erasmus sa aktívne
za SEVŠ zapájajú Ústav medzinárodných vzťahov aj Ústav životného prostredia
regionálneho rozvoja.
V akademickom roku 2009/2010 sa v rámci programu Erasmus realizovalo 5 vyslaných
študentských mobilít, z toho dve vo Fínsku, dve v Grécku a jedna v Českej republike.
V akademickom roku 2010/2011 sa v rámci programu Erasmus realizuje celkom 16
vyslaných študentských mobilít (viď tab. č. 1 tejto výročnej správy), čo je trojnásobný
nárast v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom. Na študentské akademické
mobility získala SEVŠ v akademickom roku 2010/2011 grant vo výške 34 926 Eur so
stanoveným mesačným grantom 405,26 Eur.
V rámci programu Erasmus študovalo v zimnom semestri AR 2010/2011 na SEVŠ päť
prijatých zahraničných študentov (viď tab. č. 2 tejto výročnej správy). Výučba pre
zahraničných študentov prebiehala v anglickom jazyku a podieľali sa na nej vedeckopedagogickí pracovníci SEVŠ: doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., doc. PhDr. Jan Eichler,
CSc., JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD., dr.Iur. a PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD. Ako
súčasť výučby zorganizovala doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. dňa 8. februára 2011
študentské kolokvium o Európskej únii, na ktorom prezentovali zahraniční študenti
svoju krajinu.
12
Tabuľka č. 1: Akademické mobility v rámci programu Erasmus – vyslaní študenti v AR 2010/2011
meno a priezvisko
semester
počet mes.
hosťujúca krajina
1.
Lukáš Behúň
ZS
9
Turecko
2.
Marián Rusin
ZS
5
Estónsko
3.
Petra Šebáková
ZS
5
Česká republika
4.
Silvia Kotorová
ZS
5
Turecko
5.
Alena Švorčíková
LS
5
Česká republika
6.
Veronika Zubjaová
LS
5
Grécko
7.
Pavol Bobek
LS
5
Česká republika
8.
Martin Koleják
LS
5
Česká republika
9.
Lenka Motlová
LS
5
Česká republika
10.
Jakub Húserka
LS
5
Česká republika
11.
Milan Homola
LS
5
Grécko
12.
Kristína Hargašová
LS
4,5
13.
Mariana Petruchová
LS
4
Fínsko
14.
Petra Valachovičová
LS
4
Fínsko
15.
Kristína Janegová
LS
5
Česká republika
16.
Matej Džubák
LS
5
Česká republika
Estónsko
Tabuľka č. 2: Akademické mobility v rámci programu Erasmus – prijatí študenti v AR 2010/2011
meno a priezvisko
semester
počet mes.
hosťujúca krajina
1.
Imge Kaya
ZS
5
Turecko
2.
Ali Bagci
ZS
5
Turecko
3.
Eleni Nitipoulus
ZS
5
Grécko
4.
Georgina Zanaki
ZS
5
Grécko
5.
Idris Sahin
LS
5
Turecko
V rámci prijímacieho konania na akademický rok 2010/2011 plánovalo vedenie SEVŠ
prijať viac ako 600 nových študentov, z čoho viac ako 60% mali byť študenti
bakalárskych študijných programov. O študijné programy prvého stupňa prejavilo
záujem 411 potenciálnych študentov, prijatých bolo 382 študentov, z ktorých sa na
štúdium zapísalo 67%. Na SEVŠ bolo doručených 193 prihlášok na magisterské štúdium,
z čoho 88% tvorili prihlášky vlastných absolventov školy. Na magisterský študijný
program Medzinárodné vzťahy bolo prijatých 121 študentov a na magisterský študijný
program Environmentálne manažérstvo 58 študentov. Do prvého ročníka druhého
stupňa vysokoškolského štúdia sa riadne zapísalo 171 študentov. Na doktorandský
študijný program Environmentálne manažérstvo sa prihlásilo 17 študentov, 12 z nich sa
zúčastnilo prijímacích skúšok. V akademickom roku 2010/2011 začalo študovať
13
v prvom ročníku doktorandského štúdia 6 študentov externou formou a 4 študenti
dennou formou štúdia. Na doktorandské štúdium sa v roku 2010 zapísal rovnaký počet
študentov ako v roku predchádzajúcom. Prijímacie konanie na študijné programy
realizované na SEVŠ je tiež zdokumentované v tabuľkách č. 3a, b, c prílohy č. 2 tejto
výročnej správy.
Ponuka študijných programov v rámci prijímacieho konania na akademický rok
2010/2011 bola propagovaná od septembra 2009 až do augusta 2010. Propagácia bola
realizovaná viacerými nástrojmi marketingovej komunikácie, ktoré boli vybrané na
základe výsledkov dotazníkového prieskumu úspešnosti realizovaných marketingových
komunikačných aktivít z predchádzajúceho obdobia. V rámci mediálnej kampane sa
propagovala ponuka študijných programov vo viacerých prílohách slovenských
denníkov a týždenníkov, ktoré boli zamerané na oblasť vzdelávania, ďalej
prostredníctvom dvoch slovenských rádií a vybraných nosičov internetovej
a outdoorovej reklamy. Veľmi úspešná sa opakovane javí prezentácia SEVŠ na veľtrhoch
vzdelávania v Slovenskej republike a v Českej republike. Každoročne škola ponúka
svojim potenciálnym záujemcom o štúdium možnosť nahliadnuť do priestorov školy
a vypočuť si prezentáciu študijných programov počas Dňa otvorených dverí na SEVŠ,
ktorý sa realizuje v mesiacoch február a máj. Vedecké konferencie organizované SEVŠ sú
tiež významným nástrojom komunikácie aktivít školy, ktorými sa propaguje aj samotné
štúdium.
V akademickom roku 2009/2010 úspešne ukončilo štúdium na SEVŠ 218 absolventov
bakalárskeho štúdia a 24 absolventov magisterského štúdia. Pre potreby
kvalifikovaného výkonu práce bolo pripravených 169 absolventov študijného odboru
3.1.5 Medzinárodné vzťahy a 73 absolventov z podskupiny študijného odboru 4.3.
Ekologické a environmentálne vedy. V dennej forme štúdia úspešne ukončilo štúdium na
SEVŠ štátnou skúškou 85 študentov, ktorí získali titul bakalár. V externej forme štúdia
úspešne vykonalo štátnu záverečnú skúšku 133 študentov bakalárskeho štúdia a 24
študentov magisterského štúdia. Riadny termín štátnych bakalárskych skúšok bol 17. –
25. mája 2010, magisterské štátne bakalárske skúšky sa konali v riadnom termíne 7. – 8.
júna 2010. Študenti, ktorých bakalárske práce boli hodnotené školiteľmi ako
nadpriemerne odborne spracované, získali Cenu rektora SEVŠ a dekrét im bol
slávnostne odovzdaný na promóciách, ktoré sa konali v júni.
14
4. Ďalšie vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
V rámci celoživotného vzdelávania poskytuje SEVŠ záujmové nekvalifikačné štúdium na
Univerzite tretieho veku pri SEVŠ (ďalej len „UTV SEVŠ“). Poslucháčmi UTV SEVŠ sa
môžu stať najmä ľudia v preddôchodkovom a dôchodkovom veku, ktorí majú ukončené
stredoškolské vzdelanie s maturitou. Štúdium na UTV SEVŠ je trojročné. Vyučovanie
prebieha formou 14 prednášok uskutočňovaných raz za dva týždne v priebehu mesiacov
október až jún. Počas štúdia na UTV SEVŠ získavajú poslucháči práva ako ostatní
študenti SEVŠ a majú k dispozícii akademickú knižnicu a internet. Po ukončení
trojročného štúdia je absolventom slávnostne odovzdaný diplom o absolvovaní UTV
SEVŠ. Podmienkou na úspešné absolvovanie UTV SEVŠ je účasť na desiatich z celkového
počtu štrnástich prednášok v jednom akademickom roku.
Poslucháči UTV SEVŠ majú možnosť vybrať si z dvoch študijných odborov. Absolvent
študijného programu UTV SEVŠ Medzinárodné vzťahy získava poznatky zo sociálnoekonomickej geografie, medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho práva, histórie
a základov diplomacie. Študijný odbor Životné prostredie a regionálny rozvoj v rámci
vzdelávania UTV SEVŠ zoznamuje poslucháčov so základmi ochrany životného
prostredia a prírody, ako aj aspektmi regionálneho rozvoja z hospodárskeho,
demografického a sociologického pohľadu.
V roku 2010 pokračovala SEVŠ v realizácii prednášok pre poslucháčov UTV SEVŠ.
Výučba prebiehala vo vyššie uvedených študijných programoch, ktoré korešpondujú
s akreditovanými študijnými programami prvého stupňa na SEVŠ. V roku 2010 boli
poslucháči uvedených programov UTV SEVŠ v druhom roku štúdia (akademický rok
2009/2010, letný semester) a v treťom roku štúdia (akademický rok 2010/2011, zimný
semester). Na samotnom výučovacom procese sa podieľali pedagogickí pracovníci
Ústavu medzinárodných vzťahov aj Ústavu životného prostredia a regionálneho rozvoja
SEVŠ. Odborné zameranie prednášok realizovaných v roku 2010 je uvedené v tabuľke
č. 3 tejto výročnej správy.
Tabuľka č. 3: Odborné zameranie a vyučujúci realizovaných prednášok v rámci UTV SEVŠ
v AR 2009/2010
PREDMET
Základy environmentalistiky
Hospodárska geografia
Ochrana prírody a využívanie krajiny
Základy diplomacie
Hospodárska geografia
Európska únia
Urbanizmus a životné prostredie
Monitoring životného prostredia
Politické systémy krajín EÚ
Geopolitika stredoeurópskeho priestoru
Medzinárodné právo verejné
VYUČUJÚCI
doc. RNDr. Janka Zlínska, CSc.
doc. RNDr. Jana Marenčáková, PhD.
doc. RNDr. Janka Zlínska, CSc.
doc. Mgr. Peter Juza, PhD.
doc. RNDr. Jana Marenčáková PhD.
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Anna Dobrucká
RNDr. Ivan Zuzula, CSc.
Mgr. Peter Hoffmann, PhD.
PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD.
Mgr. Peter Hoffmann, PhD.
15
5. Vedecká a výskumná činnosť Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Vedeckovýskumnú činnosť na SEVŠ v roku 2010 determinovali úlohy a ciele
aktualizovaného Dlhodobého zámeru rozvoja SEVŠ na roky 2008 – 2012 s výhľadom do
roku 2015 a výzvy spoločensko-hospodárskej praxe i rozvoj tvorivosti a talentu
pedagogických pracovníkov a študentov. Vedeckovýskumná činnosť je realizovaná ako
základ pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu i mobilít
pedagógov a študentov s cieľom dosiahnuť štatút vysokej školy splnením požadovaných
atribútov, a to preukázaním výstupov produktivity tvorivých pracovníkov v tejto oblasti.
Celkové zameranie vedeckovýskumnej činnosti sa preto orientovalo na skvalitňovanie
akreditovaných študijných programov na základe výstupov z vedeckovýskumných
aktivít pedagogických pracovníkov a študentov, ale aj na rozvojové oblasti a prípravu
nových študijných programov a transfer poznatkov do spoločenskej a hospodárskej
praxe a spolupráce s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Do vedeckovýskumnej
činnosti na SEVŠ boli zapojení v roku 2010 predovšetkým interní pedagogickí pracovníci
ústavov SEVŠ a študenti doktorandského štúdia spolu so svojimi školiteľmi.
SEVŠ bola aj v roku 2010 aktívna v oblasti podávania a riešenia vedeckovýskumných
projektov zameraných na aplikáciu výsledkov vedy a techniky do praxe, centra
excelentnosti a zapojenia pracovísk školy do programov grantovej agentúry VEGA
a KEGA. Náležitá pozornosť bola venovaná i podpore talentu a výnimočnosti študentov
organizovaním Študentskej vedeckej odbornej činnosti.
Vedecká agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie
vied schválili žiadosť o riešenie vedeckého projektu VEGA na roky 2009-2010 pod
názvom Implementácia európskych spoločností do právneho poriadku SR a jej
dopad na aplikačnú prax, vedeného pod registračným číslom projektu 1/0543/09.
Zodpovednou riešiteľkou je doc. JUDr. Katarína Válková, CSc., interný vedeckovýskumný
pracovník SEVŠ. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa vytvoril širší
priestor pre podnikanie slovenských podnikateľských subjektov v nadnárodných
európskych spoločnostiach. Tým sa odstránili existujúce bariéry, ktoré obmedzovali
podnikateľské prostredie. Súčasná slovenská právna úprava umožňuje združovať sa
v európskych nadnárodných spoločnostiach, avšak podľa dostupných štatistických
údajov sa v praxi tieto formy spoločností využívajú iba minimálne. Autori riešiteľského
kolektívu sa v rámci svojho výskumu zamerali na právnu analýzu inštitútov
nadnárodných spoločností, na zistenie príčin nevyužívania tejto formy podnikania
a navrhli riešenia de lege ferenda. Pri spracovaní poznatkov vychádzali z dostupnej
literatúry ako aj zo štatistických údajov v európskom priestore s cieľom pomenovať
a špecifikovať problémy pri aplikácii skúmaných inštitútov spôsobených rozdielnou
právnou úpravou. Svoje poznatky zo skúmanej problematiky poskytli širokej verejnosti
aj v podobe odborného seminára a zborníka (ISBN 978-80-89391-02-8) určeného pre
odbornú právnu a podnikateľskú verejnosť ako aj pre študentov vysokých škôl.
16
V roku 2010 podala SEVŠ žiadosť o projekt s názvom Popularizácia výsledkov
environmentálneho výskumu pre zvýšenie environmentálneho povedomia
a záujmu o vedu s číslom LPP-0211-09 – APVV. Zodpovedným riešiteľom je prof.h.c.
prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., interný vedeckovýskumný pracovník SEVŠ. Projekt je
orientovaný na popularizáciu vedy, priblíženie vedeckých metód a výsledkov
environmentálneho výskumu ako aj na zvyšovanie environmentálneho povedomia
a záujmu o vedu. Zároveň je jeho súčasťou analýza efektívnosti vybraných spôsobov
popularizácie vedy a jej výsledkov pre vybrané cieľové skupiny a návrh a overenie
možných postupov pri tejto popularizácii. Výsledky vedeckého výskumu budú
prezentované modernými a atraktívnymi formami s možnosťou aktívneho vstupovania
do procesu ochrany a tvorby životného prostredia. Cieľom projektu je predstaviť vedu
a jej praktický prínos pre sociálno-hospodársky rozvoj a pre udržateľný rozvoj
v regiónoch.
V projekte KEGA s názvom Tvorba súboru učebných pomôcok pre novokreované
manažérske
disciplíny
študijného
programu
v
študijnom
odbore
Environmentálny manažment, číslo: 384-001PU-4/2010, ktorý bol realizovaný na
Prešovskej univerzite v Prešove bol v roku 2010 doplnený riešiteľský kolektív o vedcov
a pedagogických zamestnancov zo SEVŠ. Zodpovednými riešiteľmi sú prof.h.c. prof. Ing.
Ondrej Hronec, Dr.Sc. a doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. Hlavným cieľom projektu je
podpora prípravy učebných materiálov k predmetom manažérskeho zamerania
v študijnom odbore Environmentálny manažment. Hlavný cieľ sa realizuje vo viacerých
parciálnych cieľoch:




identifikácia nových ťažiskových oblastí predmetov manažérskeho základu,
vytvorenie sústavy nadväzujúcich manažérskych disciplín v odbore
Environmentálny manažment s možnosťou ich aplikácie v príbuzných
i obsahovo blízkych študijných odboroch,
kreovanie obsahovej náplne navrhovaných disciplín s cieľom eliminácie
obsahových duplicít a zvyšovania teoretických vedomostí a zručností
environmentálneho manažéra ako absolventa I. stupňa vysokoškolského
štúdia,
príprava súboru učebných materiálov pre takto vytvorené predmety
manažérskeho základu poslucháčov I. stupňa štúdia programu
Environmentálny manažment a príbuzných i obsahovo blízkych študijných
odborov.
Nosnou časťou vedeckovýskumného procesu na SEVŠ v roku 2010 bola realizácia aktivít
projektu s názvom Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií
na SEVŠ n.o. zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Projekt je financovaný
podielom 80,75% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, časť Operačný program
Výskum a vývoj, 14,25% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a podielom 5%
z vlastných zdrojov SEVŠ n.o. Riešiteľské aktivity boli realizované počas celého roka
2010 s celkovým objemom výdavkov na aplikovaný výskum vo výške 8 587,20 Eur. Na
17
projekte sa v roku 2010 podieľalo desať vedeckopedagogických pracovníkov SEVŠ
a dvaja interní študenti doktorandského štúdia na SEVŠ. Aktivity projektu realizované
v príbehu sledovaného obdobia sú bližšie charakterizované v časti Rozvoj SEVŠ tejto
výročnej správy.
Plnenie zámerov v oblasti výskumu na SEVŠ dokumentujú dosiahnuté výsledky vo forme
publikovaných výstupov, odborných a vedeckých prezentácií na vedeckých
podujatiach doma i v zahraničí a vydavateľská činnosť SEVŠ v podobe monografií,
učebníc, učebných textov a vlastného vedeckého časopisu Vedecký obzor/Scientific
horizont. Publikačná činnosť v štruktúre jednotlivých kategórií je uvedená v tabuľke č. 4
tejto výročnej správy a tiež v tabuľke č. 13 prílohy č. 2 tejto výročnej správy. Zoznam
publikačnej činnosti v štruktúre jednotlivých kategórií je uvedená v prílohe č. 3 tejto
výročnej správy.
Tabuľka č. 4 Publikačná činnosť vedekocko-pedagogických pracovníkov SEVŠ v roku 2010
Kategória
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet
1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
2
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
6
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
11
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
3
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
11
AEC Vedecké práce v zahr. recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
4
AED Vedecké práce v dom. recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch
2
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
6
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií
1
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
4
BCI Skriptá a učebné texty
1
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
8
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
21
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr. zborníkoch
2
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
2
SPOLU
87
Určitým typom resp. prístupom k vedeckovýskumnej činnosti vysokých škôl je
aplikovaný výskum. V tejto oblasti sa SEVŠ snaží o efektívnu implementáciu poznatkov
do praxe v spolupráci s právnymi subjektmi podnikania. Tento typ vedeckovýskumnej
činnosti je prepojený aj so vzdelávacou a poradenskou činnosťou vysokých škôl
a celoživotným vzdelávaním. Našou úlohou je zapojiť sa do transferu poznatkov
18
a efektívneho využívania výstupov našej vedeckovýskumnej práce a jej prezentovania
v prostredí odbornej verejnosti i spoločenskej praxi.
SEVŠ organizuje každoročne medzinárodné vedecké konferencie za účelom transferu
nových vedeckých poznatkov a odborných výsledkov, výmeny názorov a skúseností
a získania nových podnetov pre vedeckú prácu.
SEVŠ, ako riešiteľ štrukturálneho projektu Európskej únie zameraného na podporu
aplikovaného výskumu a transfer znalostí, organizovala 21. októbra 2010 vedeckú
konferenciu s názvom Aplikovaný výskum a jeho uplatnenie v prírodnej
a spoločenskej sfére. Vedeckí pracovníci tu prezentovali svoje výstupy aplikovaného
výskumu pre rôznych užívateľov v prírodnej, spoločenskej a hospodárskej sfére,
porovnávali sa tu možnosti prenosu výsledkov výskumu do praxe s inými akademickými
pracoviskami na Slovensku a v zahraničí a hľadali sa námety na ďalšie možnosti
efektívneho šírenia poznatkov. V jednotlivých sekciách sa prezentovali výstupy
aplikovaného výskumu v hygiene, zdravotníctve, v poľnohospodárstve a v lesníctve,
výstupy aplikovaného výskumu pre ochranu prírody a krajiny a nové technológie
zhodnocovania odpadov a ich význam pre životné prostredie.
Témou druhej medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej SEVŠ v roku 2010 bol
Obamov polčas – zahraničná a bezpečnostná politika USA dva roky po nástupe 44.
prezidenta. Vedecké podujatie sa konalo 18. novembra 2010 a jeho cieľom bolo
pripomenutie hlavných námetov prezidentských volieb v USA v roku 2008 a ich
významu pre medzinárodné vzťahy na konci prvého desaťročia 21. storočia. Objektom
vedeckého záujmu bola zahraničná a bezpečnostná politika Baracka Obamu, najmä jeho
vízia sveta bez jadrových zbraní, demilitarizácia medzinárodných vzťahov a posun od
unilateralizmu k multirateralizmu a medzinárodnej spolupráci. Výsledkom tejto veľmi
úspešnej vedeckej konferencie bolo zhodnotenie prvých dvoch rokov 44. prezidenta USA
v ekonomickej oblasti a v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a vnútornej politiky.
Ďalšia z úspešných vedeckých konferencií organizovaných SEVŠ v roku 2010 niesla
názov Ochrana duševného vlastníctva a jeho význam pri napĺňaní poslania
vysokých škôl v spoločnosti. Duševné vlastníctvo vyjadruje právny vzťah
k nehmotným statkom, ktoré sú výsledkom duševnej tvorivej činnosti ako najvyššieho
prejavu osobnosti. Právo duševného vlastníctva je časovo vymedzené a jeho spoločenská
užitočnosť spočíva v možnostiach autora o ňom rozhodovať. Medzinárodná vedecká
konferencia si kládla za cieľ prezentovať význam právnych aspektov ochrany duševného
vlastníctva a jeho jednotlivých foriem, s ohľadom na význam duševného vlastníctva ako
významného prvku konkurencieschopnosti vytvoriť priestor pri jeho rozvíjaní na
vysokých školách v Slovenskej republike.
Pri plnení úloh rozvoja vedy a výskumu v oblasti podpory mladých pedagógov je
prioritou školy podporovať ich v doktorandskom štúdiu. V akademickom roku
2009/2010 študovalo na SEVŠ doktorandské štúdium v študijnom odbore 4.3.3
19
Environmentálny manažment päť študentov (jeden študent štúdium počas roka 2010
zanechal) v dennej forme a šesť študentov v externej forme štúdia. V akademickom roku
2010/2011 sa počet študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia na SEVŠ v uvedenom
študijnom odbore zdvojnásobil. Počas roka sa študenti doktorandského štúdia na SEVŠ
(viď tab. č. 5 tejto výročnej správy) aktívne zapájali do výchovno-vzdelávacieho
a vedeckovýskumného procesu na SEVŠ a úspešne vykonali skúšky z povinných
a povinne voliteľných predmetov študijného plánu.
Tabuľka č. 5: Zoznam študentov doktorandského štúdia na SEVŠ v roku 2010
Doktorand
Školiteľ
Ing. Lucia Bartošková
doc. RNDr. Jana Marenčáková, PhD.
Ing. Arpád Figura
prof.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
Ing. Jana Figurová
doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc.
Ing. Stanislav Haviar
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Ing. Ivo Knápek
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Mgr. Andrej Kolesík
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Eliška Matulová
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Mgr. Katarína Michalicová
doc. RNDr. Jana Marenčáková, PhD.
Ing. Martin Ranuša
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Ing. Zuzana Vyskočilová
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Lenka Bekeová
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Michaela Bíliková
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Ing. Dušan Blattner
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Emília Boďová
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Ing. Zdenko Gecelovský
prof.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
Ing. Alžbeta Košíková
prof. Ing. Edita Virčíková, CSc.
Ing. Artur Kottner
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Ing. Erika Petriková
doc. RNDr. Jana Marenčáková, PhD.
Ing. Barbora Tomeková
prof.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
Mgr. Jozef Vlčej
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Výsledkom tvorivej činnosti externých aj denných doktorandov študijného programu
Environmentálne manažérstvo je publikačná činnosť a aktívne príspevky na
vedeckých konferenciách v roku 2010 (viď príloha č. 4 tejto výročnej správy).
20
6. Zamestnanci Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Personálne zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti, realizácie vzdelávania
v akreditovaných študijných programoch a ostatných činností a aktivít SEVŠ je
realizované v zmysle Štatútu SEVŠ a v zmysle vnútorného predpisu SEVŠ – Zásady
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov na SEVŠ, ktorý bol schválený Akademickým senátom SEVŠ dňa
28. októbra 2008 a zaregistrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky
19. decembra 2008.
Zvyšovanie počtu vysokoškolských učiteľov v priebehu roka 2010 (viď graf č. 5 tejto
výročnej správy a tiež tabuľka č. 10 prílohy č. 2 tejto výročnej správy) vychádzalo
z cieľov uvedených v dlhodobom zámere vysokej školy a potreby kvalitného obsadenia
výučby predmetov v akreditovaných študijných programoch. Priorita rozvoja ľudských
zdrojov bola orientovaná na maximalizáciu počtu interných pedagógov v kvalifikačnej
štruktúre profesor, docent, odborný asistent s hodnosťou PhD., ako i na zabezpečenie
kvalifikačného rastu odborných asistentov s cieľom zabezpečiť prirodzenú reprodukciu
pedagogického zboru a garantovanie študijných programov realizovaných na SEVŠ.
Graf č. 5 Medziročný vývoj vysokoškolských učiteľov SEVŠ (roky 2009 a 2010)
Počet vysokoškolských učiteľov
Medziročný vývoj vysokoškolských učiteľov
18
16
15
12
14
15
11
8
prof. a doc. s DrSc.
doc. bez DrSc.
2009
ost. s ved. hod.
ost. bez ved. hod.
2010
V priebehu roka 2010 sa uskutočnilo 7 výberových konaní na miesta vysokoškolských
učiteľov, z toho 1 výberové konanie na funkciu profesora, dve výberové konania na
funkciu docenta a 57% tvorili výberové konania na funkciu odborný asistent alebo
asistent. Na výberových konaniach boli overené odborné znalosti a schopnosti
uchádzačov na obsadenie pozícií, ktoré boli potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu
21
povinností, ktoré mali zamestnanci vykonávať v daných funkciách. Informácie týkajúce
sa výberových konaní uskutočnených v roku 2010 sú uvedené tiež v tabuľke č. 9 prílohy
č. 2 tejto výročnej správy.
V oblasti kvalifikačného rastu vedecko-pedagogických pracovníkov si v roku 2010
dvaja interní zamestnanci zvýšili svoju odbornú kvalifikáciu. V júli 2010 Ing. Heidy
Schwarczová, PhD. úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému Implementácia systému
manažérstva kvality na súkromnej vysokej škole a získala vedecko-pedagogický titul
Philosophiae doctor (PhD.). Externé doktorandské štúdium absolvovala na Technickej
univerzite v Košiciach v študijnom odbore 5.2.57 Kvalita produkcie. Doc. JUDr. Juraj
Jankuv, PhD. úspešne ukončil habilitačné konanie na Právnickej fakulte Trnavskej
univerzity v Trnave a obhájil habilitačnú prácu na tému Medzinárodnoprávna ochrana
práv príslušníkov menšín dňa 14. septembra 2010 v Trnave. Na základe rozhodnutia
Vedeckej rady Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 4. novembra
2010 priznal rektor univerzity doc. JUDr. Jurajovi Jankuvovi, PhD. vedecko-pedagogický
titul docent (doc.) v odbore Teória a dejiny štátu a práva. Štyria interní
vedeckopedagogickí pracovníci pôsobiaci na SEVŠ na pracovnej pozícii asistent sú
študentmi externého doktorandského štúdia na iných vysokých školách v Slovenskej
republike (viď tab. č. 6 tejto výročnej správy) a v roku 2010 úspešne pokračovali vo
svojom štúdiu ako aj vzdelávacej, publikačnej a inej vedeckovýskumnej činnosti.
Tabuľka č. 6: Zoznam študentov externého doktorandského štúdia (interní zamestnanci SEVŠ)
Doktorand
Ročník
štúdia
Vysoká škola
Študijný odbor
Mgr. Rudolf Medek
5.
Filozofická fakulta UK
v Bratislave
Teória literatúry a dejiny
konkrétnych národných
kultúr
Ing. Zuzana Juríčková
4.
Prírodovedecká fakulta
UMB v Banskej Bystrici
Environmentálna politika
v organizáciách
Ing. Michaela Feriková
Kremlová
4.
Prírodovedecká fakulta
UMB v Banskej Bystrici
Environmentálna politika
v organizáciách
Mgr. Zuzana Balážová
2.
Fakulta sociálních studií
Masarykovej univerzity v Brně
Sociálna politika a sociálna
práca
V oblasti vzdelávania administratívnych a prevádzkových zamestnancov SEVŠ sa
v roku 2010 kládol dôraz na zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie súvisiacej s náplňou
práce, ktorá vyplýva z ich pracovného zaradenia na SEVŠ. Zamestnanci sa zúčastnili na
odborných školeniach a kurzoch, ktorých poslaním bolo vyškolenie odborníkov
v predmetných oblastiach, napr. dane, účtovníctvo, archivácia a pod. Školenie v oblasti
bezpečnosti práce a požiarnej ochrany sa konalo opakovane počas roka 2010 s cieľom
preškolenia súčasných a školenia novoprijatých zamestnancov. V súvislosti
22
s aktualizáciu Akademického informačného systému a jeho funkcií boli zamestnankyne
Útvaru pre štúdium SEVŠ školené prostredníctvom telekonferencie s tvorcom systému,
ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Pracovné prostredie SEVŠ v oblasti hardwarovej a softwarovej výbavy pracovísk
možno hodnotiť v kvalitatívnej oblasti ako nadštandardné. V roku 2010 sa začala
renovácia hardwarovej a softwarovej výbavy pracovísk, ktorá spočíva aj v dovybavení
kancelárií osobnými počítačmi zostavy Lenovo A3, Intel T6600 2.2 GHz 2MB, 4GB
2DDR,500GB HDD,WIN 7. Objemový balík inštalácií jednotlivých terminálov obsahoval
všetky najzákladnejšie programy potrebné pre bezchybnú funkciu pracovísk a tento
balík sa v roku 2010 rozšíril o úžitkové programy vývojového a e-learningového
charakteru. Softwarovú výbavu pracovísk možno rozčleniť do nasledovných kategórií:








informačné systémy: AiS 2,
kancelársky software: MS Office XP, PS Pad, Open Office, CutePdf, Statistica,
MapInfo,
software prístupu k internetu: Internet Explorer , Mozilla FireFox, MyIE2,
komunikačný software: Skype, ICQ 5.1, Miranda,
software súborovej správy: Oracle, Total Commander,
bezpečnostný, antivírový software: NOD 32,
ekonomicko-informačný software: Olymp , MFG,
ostatné softwary: pomocné programy pre diaľkové vzdelávanie a testy znalostí.
23
7. Podpora študentov Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Cieľom podpory študentov SEVŠ je jednak finančná podpora v rámci možností
a obmedzení typu SEVŠ ako súkromnej vysokej školy a jednak vytváranie tvorivej
atmosféry na škole, ktorú podporuje nielen intenzívny priamy kontakt študentov
s učiteľmi, ale i moderné informačné a komunikačné techniky a kultúrne prostredie
s veľmi dobrým materiálno-technickým zázemím, v ktorom študenti nachádzajú všetko
potrebné pre úspešné štúdium, rozvoj svojho talentu a výnimočnosti.
V oblasti finančnej podpory je SEVŠ limitovaná právnym postavením neziskovej
organizácie, ktoré umožňuje využitie vytvoreného zisku len na znovuinvestovanie, ktoré
SEVŠ realizuje aj vo forme zlepšovania materiálneho vybavenia učební a tiež vo forme
zliav na školnom. Na základe Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na
SEVŠ je pre študentov prijatých na magisterské štúdium, ktorí absolvovali bakalárske
štúdium na SEVŠ znížené školné. Zľava na školnom je stanovená na základe
dosiahnutého váženého študijného priemeru študenta počas bakalárskeho štúdia na
SEVŠ v troch úrovniach: 5%, 15% a 30%. V oblasti sociálnej finančnej podpory
študentov denného štúdia má SEVŠ vypracovaný sociálny program, nad ktorým prevzala
záštitu Ing. Silvia Gašparovičová, prvá dáma Slovenskej republiky. Priamou formou
sociálnej podpory sú sociálne a prospechové štipendiá, ktorých poskytovanie upravuje
Štipendijný poriadok SEVŠ. V letnom semestri akademického roka 2009/2010 bolo
vyplatené štipendium 21 študentom vo výške 19 325 Eur a v zimnom semestri
akademického roka 2010/2011 bolo vyplatené štipendium v úhrnnej výške 16 250 Eur
rozdelené medzi 28 študentov. Prospechové štipendium bolo v roku 2010 vyplatené 39
študentom, ktorí vykázali najlepšie študijné výsledky za akademický rok 2009/2010.
Konzultantské a poradenské činnosti boli v roku 2010 realizované všetkými
pedagogickými zamestnancami pôsobiacimi na jednotlivých ústavoch SEVŠ v rámci nimi
vymedzených a zverejnených konzultačných hodín a tiež ostatnými administratívnymi
zamestnancami SEVŠ v rámci oblasti činnosti vyplývajúcej z ich pracovnej pozície. So
študentmi študujúcimi v externej forme si pedagógovia stanovovali konzultačné hodiny
individuálne podľa časových možností študentov aj učiteľov. Časovo najnáročnejšie sú
konzultácie k bakalárskym a diplomovým záverečným prácam, ktoré realizovalo
v sledovanom roku 34 školiteľov záverečných prác. V roku 2010 prebiehali konzultácie
k 221 bakalárskym a 24 diplomovým prácam (viď. tab. č. 12 prílohy č. 2 tejto výročnej
správy), ktoré boli predložené na obhajobu ako súčasť štátnych záverečných skúšok.
S cieľom zvýšenia spokojnosti študentov s dostupnosťou a kvalitou poskytovaných
konzultantských a poradenských služieb boli upravené prevádzkové hodiny
jednotlivých útvarov SEVŠ tak, aby boli časovo dostatočne prístupné aj pre externých
študentov.
V roku 2010 sa začala renovácia hardwarového a softwarového vybavenia učební
a zintenzívnilo sa využívanie počítačových technológií prostredníctvom rozširovania
24
funkcií Akademického informačného systému a aplikáciou e-learningového vzdelávania.
Študenti SEVŠ mali denne k dispozícii 27 počítačových zostáv Lenovo A3, Intel T6600
2.2 GHz 2MB, 4GB 2DDR,500GB HDD,WIN 7 s internetovým pripojením
zabezpečovaným firmou T-com s rýchlosťou pripojenia 12Mb/512kb v budove školy na
Kráľovskej ulici v Skalici a 6Mb/512kb v budove SEVŠ na ulici Vally 2A v Skalici.
Neoddeliteľnou súčasťou akademického života na SEVŠ sú aj študentské aktivity
kultúrneho, športového a spoločenského charakteru organizované študentským
parlamentom a vedením vysokej školy s cieľom zefektívnenia využitia voľného času
študentov. V roku 2010 škola organizovala, alebo podporila organizáciu viacerých
voľnočasových aktivít študentov: IV. reprezentačný ples Stredoeurópskej vysokej školy
v Skalici, ktorý patrí medzi jej významné reprezentačné spoločenské udalosti (19.
februára 2010, Dom kultúry v Skalici), Black & white party (15. októbra 2010, Studiosus
Pub), Pirátska párty (29. októbra 2010, Studiosus Pub), Halloween party (26. novembra
2011, Studiosus Pub), Imatrikulačná párty (1. decembra 2010, Orlovňa v Skalici),
Vianočné posedenie (17.12.2010, Studiosus Pub). Väčšina zo spoločenských akcií sa
realizuje v študentskom bare Studiosus Pub, ktorý bol zriadený vo februári 2010
v Skalici a okrem spoločenských miestností ponúka študentom aj možnosť ubytovania
a stravovania. Studiosus Pub bol v roku 2010 zrekonštruovaný a škola začala
prevádzkovať aj kaviareň pre študentov v budove školy na Kráľovskej ulici v Skalici,
ktorá ponúka študentom občerstvenie najmä vo forme nápojov a sladkých jedál
s možnosťou posedenia na terase v letných mesiacoch. Studiosus Pub aj kaviareň
prevádzkované SEVŠ ponúkajú zároveň možnosti práce pre študentov.
Ubytovacie kapacity zostali v sledovanom roku nezmenené v porovnaní s rokom
predchádzajúcim. Študenti mali možnosť uchádzať sa o ubytovanie v jednom
vysokoškolskom internáte s ponukou stravovania vo forme raňajok, obedov a večerí
a dvoch stredoškolských internátoch so sídlom v Skalici, rovnako s ponukou
zabezpečenia celodenného stravovania počas pracovných dní. Významnou udalosťou
v tejto oblasti bolo rozšírenie spolupráce s firmou Didaktik v Skalici, ktorej výsledkom
bolo začatie budovania nového vysokoškolského internátu v blízkosti budovy školy na
ulici Vally v Skalici s plánovaným ukončením výstavby a otvorenia internátu v prvej
polovici roku 2011. Vysokoškolský internát Didaktik bude budova s nízkou energetickou
náročnosťou, modernou infraštruktúrou a technickým vybavením. Kapacita nového
internátu bude viac ako 50 lôžok v plánovaných dvojlôžkových a trojlôžkových izbách. Aj
naďalej zostala pre študentov veľmi atraktívna možnosť ubytovania v súkromí. Ponuka
ubytovania v súkromí je v Skalici dostatočná v pomere k počtu denných študentov školy
a ubytovacích kapacít internátov. Na základe osobných konzultácií je možné hodnotiť
spokojnosť s ubytovaním zo strany študentov ako veľmi uspokojivú, ponuka možností
ubytovania je adekvátna vekovej štruktúre, individuálnym finančným požiadavkám
a štruktúre študentov z hľadiska miesta bydliska.
25
8. Podporné činnosti Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Na podporu vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu na SEVŠ slúži jej
akademická knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty s cieľom
informačného a dokumentového zabezpečenia uvedených procesov na vysokej škole.
Profilácia jej fondov zodpovedá zameraniu vysokej školy v oblasti akreditovaných
študijných programoch všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Zabezpečuje
odborné knižnično-informačné činnosti, bibliograficky registruje publikačnú činnosť
pedagógov, záverečné práce študentov, poskytuje knižnično-informačné služby
študentom, učiteľom a zamestnancom SEVŠ, ako aj verejnosti. Akademická knižnica
aktívne podporuje vzdelávanie, štúdium a vedeckovýskumnú činnosť a je tvorivým
partnerom v týchto procesoch. V rámci svojho obsahového zamerania je vedeckoinformačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom vysokej
školy. Počas celého roku 2010 poskytovala knižnično-výpožičné služby študentom
a pedagógom SEVŠ a tiež iným záujemcom. Knižničný fond tvoria knihy, zborníky,
periodiká, audiovizuálne a elektronické dokumenty, elektronické informačné zdroje
a záverečné bakalárske a diplomové práce. Knižnica získava, spracováva, sprístupňuje
a ochraňuje knižničný a informačný fond z profilových odborov SEVŠ tak, aby napĺňala
zásadu slobodného prístupu občanov k informáciám a dokumentom. Nákup odbornej
literatúry sa realizuje podľa požiadaviek učebných plánov príslušných predmetov.
V roku 2010 sa pracovisko Akademickej knižnice SEVŠ premiestnilo do budovy Mestskej
knižnice Skalica. Prišlo tak k vzájomnému sprístupneniu dvoch fondov a k možnosti
širšieho využívania najmä odbornej literatúry.
Integrujúcim prvkom knižnično-informačného systému SEVŠ je automatizovaný
knižnično-informačný systém Dawinci. V súčasnosti využíva Akademická knižnica SEVŠ
všetky jeho moduly. Knižnica zabezpečuje absenčné a prezenčné výpožičky
kníh, periodík, e-dokumentov, kopírovacie a konzultačné služby a medziknižničnú
výpožičnú službu. V študovni odbornej literatúry študenti využívajú on-line katalóg
akademickej knižnice a tiež online katalógy iných knižníc na Slovensku a v zahraničí.
Knižnica plní tiež funkciu vydavateľstva vedeckého časopisu Vedecký obzor/Scientific
horizont, vysokoškolských učebníc a textov (zoznam vydaných publikácií vo
vydavateľstve SEVŠ v roku 2010 je uvedený v prílohe č. 5 tejto výročnej správy),
internetového kníhkupectva i fyzickej predajne skrípt a vysokoškolských učebníc.
Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov upravuje Knižničný a výpožičný poriadok
akademickej knižnice SEVŠ.
K 31. decembru 2010 predstavuje knižničný fond Akademickej knižnice SEVŠ spolu
13 054 knižničných jednotiek v klasickej i elektronickej podobe (štruktúra knižničného
fondu je uvedená v tab. č. 7 tejto výročnej správy). Knižnica získala publikácie kúpou
alebo darom, pričom pravidelne realizuje akvizíciu domácich i zahraničných
dokumentov v rámci profilácie študijných programov a výskumu na SEVŠ. V roku 2010
26
pokračovala knižnica v zabezpečovaní menného a vecného spracovania získanej
literatúry automatizovane v knižnično-informačnom systéme Dawinci, v súlade
s platnými normatívnymi predpismi. Medziročný prírastok knižničných jednotiek
v sledovanom roku 2010 bol 11 514 kusov publikácií. Knižnica registrovala
k 31. decembru 2010 v databáze 871 používateľov, z toho 50 zamestnancov SEVŠ,
653 študentov SEVŠ a 168 ostatných. Výpožičnú službu realizovala akademická knižnica
podľa knižničného a výpožičného poriadku akademickej knižnice, v rámci ktorej
poskytovala absenčné a prezenčné výpožičky a konzultačné služby pri vyhľadávaní
v online katalógoch. V sledovanom období zabezpečovala tiež dokumenty z iných
domácich a zahraničných knižníc prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby,
prevádzku študovne periodík a poskytovala reprografické a referenčné služby. Štruktúra
výpožičiek za rok 2010 je uvedená v tabuľke č. 8 tejto výročnej správy.
Tabuľka č. 7: Knižničný fond Akademickej knižnice SEVŠ k 31.12.2010
Knižničné jednotky spolu
13 054
knihy
13 042
audiovizuálne dokumenty
12
odborná literatúra
13 054
Počet titulov periodík
23
Tabuľka č. 8: Výpožičky a služby Akademickej knižnice SEVŠ za rok 2010
Výpožičky spolu
9032
pre učiteľov odborná
168
pre študentov odborná
7150
prezenčné výpožičky
1099
periodík
560
špeciálnych dokumentov
55
Medziknižničná výpožičná služba
38
V roku 2010 pokračoval na SEVŠ intenzívny rozvoj v oblasti zvyšovania kvality
výskumnej infraštruktúry, ktorá je potrebná pre zvýšenie kvality výučby v študijných
programoch Životné prostredie a Environmentálne manažérstvo. Výsledkom aktivít
v tejto oblasti sú dve zmluvne zabezpečené laboratóriá v priestoroch akciovej
spoločnosti Grafobal Skalica a dve nové laboratóriá v priestoroch SEVŠ, ktorých
dobudovanie je plánované na rok 2011.
Pre oblasť výskumu analýzy odpadových vôd a analýzy vody vo vykurovacích
a ohrevných systémoch bolo zabezpečené zmluvné využívanie výskumnopedagogického Chemického laboratória s nasledovným zariadením: digestor,
laboratórne stoly, skrine, police, destilačný aparát na destilovanú vodu, rotačný
27
viskozimeter, digitálny pH meter, konduktometer, termostaty, sušičky, biologický
termostat (chladený vodou), muflová pec, topné hniezda, vodný kúpeľ, variče, chladiče –
laboratórne sklo, exikátory, obchodné váhy, lekárnické váhy, analytické váhy, ostatné
laboratórne sklo, chemikálie. Uvedené laboratórium je možné využívať na chemické
analýzy: stanovenie amoniakálneho dusíka v odpadových vodách, stanovenie celkového
dusíka Kjeldalovou metódou, stanovenie pH, CHSK (oxidovateľnosť manganistanom),
BSK5, stanovenie rozpustných látok, stanovenie nerozpustných látok – sušiny,
stanovenie extrahovateľných látok, stanovenie ropných látok a stanovenie tenzidov.
V oblasti rozboru kotlových vôd je možnoé v laboratóriu realizovať: stanovenie pH,
stanovenie zjavnej zásaditosti, stanovenie celkovej zásaditosti, stanovenie tvrdosti vody,
stanovenie fosforečnanov (P2O5), stanovenie sulfidov a Fe.
Ďalšie zmluvne zabezpečené Laboratórium analýzy obalových materiálov a odpadov
z obalových materiálov je určené pre aplikovaný výskum v oblasti fyzikálnych analýz
obalových materiálov a umožňuje výskumným pracovníkom využiť nasledovnú vedeckú
infraštruktúru: prístroj na meranie hladkosti materiálu, prístroj na meranie belosti
materiálu (albomer), prístroj na meranie hrúbky materiálu, prístroj na meranie mernej
tuhosti materiálu, prístroj na meranie pevnosti v prietlaku (+ tlaková nádoba so
vzduchom), ručná rezačka papiera, tavná lepiaca pištol, kovový valec 10 kg, prístroj na
oder (Prufbau), prístroj na klznosť, 2 prístroje na čítanie EAN kódu (Rea scan check),
2 počítače s príslušenstvom, prístroj na určenie zvyškovej odolnosti v čiare ohybu (Law
bending tester), prístroj na Zváranie kontaktom za tepla, leskomer (REFO 3), svetelná
náhľadová komora, nátlačkovací prístroj, digestor a sklenené fľaše s technickým
benzínom a acetónom. V uvedenom laboratóriu je možné realizovať analýzy: plošná
hmotnosť (g/m2), hrúbka (mm), objemová hmotnosť (g/m3), vlhkosť (%), tuhosť
pozdĺžne a priečne (mNm), IGT pozdĺžne, priečne (m/s), belosť (%), bekk vrchná,
spodná strana (s), prietlak (kPa), cobb vrchná, spodná strana (g/m2) a RCT (N).
S cieľom realizovať výskumné aktivity v oblasti cytológie, histológie a morfológie
rastlinných a živočíšnych objektov sa v roku 2010 začalo s budovaním výskumnopedagogického Laboratória pre výskum bioty v budove SEVŠ. Výskumná
infraštruktúra tohto laboratória, ktorá zahŕňa optický mikroskop Leica DM4000 B TL
s DFC295 Kit kamerou, binokulárnu lupu (Stereomikroskop) Leica S8APO, binokulárnu
lupu (Stereomikroskop) Leica M 205 C s digitálnou kamerou Leica EC 3 a SW Kit,
digitálny fotoaparát Nikon D 700, zariadenie GPS GEO XT (Trimble) pre GIS, zariadenie
GPS turistické mapové COLORADO (Garmin), PC s príslušenstvom a chladničku bola
získaná prostredníctvom projektu Podpora prenosu výsledkov výskumu, vývoja
a transferu technológií získaných na SEVŠ n.o. Skalica do praxe zo ŠF EÚ realizovaného
na SEVŠ.
V rámci realizácie projektu Podpora prenosu výsledkov výskumu, vývoja a transferu
technológií získaných na SEVŠ n.o. Skalica do praxe zo ŠF EÚ realizovaného na SEVŠ od
januára 2010 sa realizovala aj príprava otvorenia výskumno-pedagogického
Laboratória pre environmentálne analýzy pre oblasť výskumu zložiek životného
28
prostredia - monitorovanie ovzdušia a pôdne analýzy. Uvedené laboratórium disponuje
nasledovnou výskumnou infraštruktúrou: automatická meteorologická stanica
s digitálnym spracovaním výsledkov (merané parametre: teplota, vlhkosť a tlak
vzduchu, zrážky, slnečné žiarenie, smer a rýchlosť vetra, vlhkosť, teplota a sacie tlaky
pôdy, povrchová vlhkosť listu), merač slnečného žiarenia s automatickým záznamom
hodnôt, meranie globálneho i difúzneho žiarenia, digitálný multimeter (pH a ďalších
parametrov) s automatickým záznamom dát, možnosť meraní až 4 parametrov (pH,
ORP, EC, O2, teplota, amoniak, chloridy, dusičnany), merací prístroj zasolenia pôdy
s automatickým záznamom hodnôt, merač pôdnej vlhkosti, vzorkovač pôdneho vzduchu,
prístroj pre stanovenie priepustnosti vzduchu v pôde, merací prístroj obsahu kyslíka
v pôde, digitálny penetrograf, analytické váhy a predvážky.
29
9. Rozvoj Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Dôležitým medzníkom v oblasti rozvojových aktivít SEVŠ je získanie projektu s názvom
Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií na SEVŠ n.o. zo
štrukturálnych fondov Európskej únie. Projekt je financovaný podielom 80,75%
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 14,25% zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky a podielom 5% z vlastných zdrojov SEVŠ n.o. Riešiteľské aktivity sú
realizované od januára 2010 do júna 2011 s oprávnenými výdavkami vo výške 462 366,
58 Eur.
Hlavnými cieľmi projektu sú:



podpora výskumu na SEVŠ n.o. v Skalici orientovaného na reálne využitie jeho
výsledkov v spoločenskej a hospodárskej praxi,
vytváranie poznatkov a podpora prenosu existujúcich a novozískaných
poznatkov na SEVŠ n.o. v Skalici do spoločenskej a hospodárskej praxe,
podpora riadenia ochrany práv duševného vlastníctva na SEVŠ n.o. v Skalici.
V januári 2010, v rámci aktivity 1.1 Úvodné pracovné stretnutie „Kick of meeting“
riešiteľov projektu, bol organizovaný spoločný dvojdňový seminár pre riešiteľov
uvedeného projektu, ktorého výstupom bolo spracovanie podrobného harmonogramu
prác, spresnenie zodpovedných riešiteľov, koordinátorov a riešiteľov jednotlivých
aktivít a zjednotenie projektovej dokumentácie. Uvedená aktivita slúžila k efektívnemu
riadeniu celého projektu vrátane finančného riadenia a založenia systému kontrolingu
a monitoringu.
V aktivite 1.2 Transformácia aplikovaného výskumu bioty v regióne Záhorskej
nížiny do praxe sa v roku 2010 začalo so sumarizáciou doterajších poznatkov
o biodoverzite vybraných skupín živočíchov, rastlín a rastlinných spoločenstiev
Záhorskej nížiny, na ktorú nadviaže ďalší aplikovaný výskum na prírodne hodnotných
lokalitách Záhorskej nížiny. Cieľom aktivity je vytypovať územia s vysokou
spoločenskou hodnotou a poskytnutím výsledkov výskumu riadiacim orgánom, obciam
i laickej verejnosti zabrániť ďalšej devastácii životného prostredia. Aktivita prináša nové
vedecké poznatky a svojou informačnou bázou bude slúžiť aj pre tvorbu
manažmentových opatrení dotknutých chránených území, ako aj na spracovanie
Stratégie trvalo udržateľného rozvoja miest, obcí a regiónu Záhorskej nížiny.
Cieľom aktivity 1.3 Centrum transferu technológií I. – Analýza a implementácia
prototypu knižničnej databázy je podpora prenosu existujúcich a novozískaných
poznatkov do praxe prostredníctvom databázového systému. Aktivita prinesie
vytvorenie aktuálneho prehľadu, obsahu a odkazov na relevantné zdroje (knihy,
časopisy, zborníky z konferencií, články, webové stránky) vrátane rôznorodej
kategorizácie a efektívneho prehľadného vyhľadávacieho systému pre transfer
výsledkov výskumu do spoločenskej a hospodárskej praxe. V roku 2010 bol vypracovaný
návrh nadstavby existujúceho a implementovaného softvérového vybavenia SEVŠ pre
30
spracovanie knižničnej databázy Dawinci a tiež návrh prostriedkov zlepšenia celého
knižničného servisu SEVŠ. Do existujúceho knižničného poriadku na SEVŠ boli
zakomponované záverečné práce a narábanie s CD nosičmi. V sledovanom období sa
začalo s prieskumom knižničnej databázy SEVŠ v súlade s existujúcimi akreditovanými
študijnými programami na SEVŠ, ktorého výsledkom bude zoznam publikácií, ktoré sú
k dispozícií študentom SEVŠ k jednotlivých predmetom vyučovaným na SEVŠ. Riešitelia
danej aktivity vytvorili manuál pre digitálne spracovanie záverečných bakalárskych,
magisterských a rigoróznych prác.
V mesiaci október 2010 bol naplnený zámer aktivity 1.4 Organizácia pracovnej
konferencie pre hlavné cieľové skupiny a užívateľov výstupov, ktorým bola
prezentácia a verejná diskusia o výsledkoch špecifikácie kľúčových aktérov, stavu ich
environmentálneho vedomia, ich zapojenia sa do procesu implementácie koncepcie
trvalo udržateľného rozvoja do praxe ako i foriem komunikácie. Priebehu samotnej
konferencie Aplikovaný výskum a jeho uplatnenie v prírodnej a spoločnskej sfére
(informácie o konferencii sú uvedené v časti 5. Vedecká a výskumná činnosť SEVŠ tejto
výročnej správy) predchádzala špecifikácia hlavných skupín – aktérov, výber a pozvanie
účastníkov konferencie.
Aktivita 2.1 Analýza súčasného stavu aplikácie výsledkov výskumu do
spoločenskej a hospodárskej praxe je zameraná na analýzu súčasného stavu výskumu
v oblasti environmentálneho manažmentu ako nástroja prenosu výsledkov do praxe.
V rámci realizácie aktivity bude existujúci výskum v oblasti regionálneho trvalo
udržateľného rozvoja porovnaný so súčasným celoeurópskym a medzinárodným
stavom výskumu v predmetnej oblasti. V roku 2010 sa začalo s literárnou rešeršou ako
podkladom pre zhodnotenie stavu výskumu na základe publikovaných prác,
analyzovaný bol tiež pracovný program 7. Rámcového programu Európskej únie a vedná
politika Slovenskej republiky. Výstupom aktivity bude záverečná správa – štúdia, ktorá
bude identifdikovať hlavné gaps výskumu a bude vstupom pre identifikovanie hlavných
prekážok prenosu výsledkov výskumu do praxe v organizácii žiadateľa.
Cieľom aktivity 2.2 Centrum transferu technológií II. – Analýzy pre výskum
a transfer poznatkov o zložkách životného prostredia do praxe je podpora prenosu
novozískaných poznatkov o stave zložiek životného prostredia, prostredníctvom
prípravy analýz bioty a abioty, do praxe. Aktivita prináša možnosti monitorovania stavu
zložiek životného prostredia a snímania záznamov spracovania a jednotlivých databáz
rôznych zložiek životného prostredia pomocou digitálnej techniky s následným
transferom do činnosti SEVŠ a praxe. V sledovanom roku 2010 bola realizovaná príprava
analýz zložiek životného prostredia a začalo sa s obstarávaním výskumnej
infraštruktúry súvisiacej s budovaním Laboratória pre environmentálne analýzy,
ktorého možnosti a vybavenie je charakterizované v časti 8. Podporné činnosti SEVŠ
tejto výročnej správy. Súčasťou aktivity je aj štúdium existujúcich systémov zberu
a odovzdávania dát so zameraním sa na špecifickosť aplikácie a výber najvhodnejšieho
modelu vzhľadom na cieľ aktivity. Výber výskumnej infraštruktúry bol identifikovaný na
31
základe potrieb SEVŠ a hlavných cieľových skupín projektu v súlade s vedeckým
zameraním SEVŠ vo vedných odboroch Ochrana a využívanie krajiny a Environmentálny
manažment.
Aplikácia e-learningového prenosu výsledkov výskumu pre SEVŠ a spoločenskú prax
vytvorením rôznych modulov náročnosti je náplňou realizácie aktivity 2.3
Implementácia poznatkov výskumu na SEVŠ prostredníctvom moderných
informačných a komunikačných technológií. V období realizácie aktivity od januára
2010 bola spracovaná analýza významu informačno-komunikačných technológií
v celoživotnom vzdelávaní. Na základe porovnania e-learningových softvérov
dostupných v Slovenskej republike bol vypracovaný návrh softvérového vybavenia pre
implementáciu informačno-komunikačných technológií do vyučovacieho procesu na
SEVŠ a tiež technické pokyny pre prípravu materiálov do e-learningového programu
Moodle. S cieľom zvýšenia úrovne aktívneho využívania informačných a komunikačných
technológií v aplikácii výsledkov výskumu do praxe na SEVŠ boli vypracované konkrétne
prednáškové moduly v e-learningovom programe v súlade s metodickou príručkou
Metodika tvorby učebných materiálov a metodika vedenia dištančných kurzov pomocou
programu Moodle. V slovenskom aj anglickom jazyku boli tiež vypracované Užívateľská
príručka Moodle pre učiteľov a Užívateľská príručka Moodle pre študentov. Nosným
výsledkom aktivity s plánovaným ukončením vo februári 2011, je komplex modulov
s aplikáciou informačných technológií v záujmovej oblasti pre prenos výsledkov do
činnosti SEVŠ.
Aktivita 2.4 Rozpracovanie metód prenosu výsledkov výskumu v súlade
s existujúcimi študijnými odbormi, ktorej celá realizácia prebiehala počas roka 2010
bola zameraná na skvalitnenie komunikácie medzi vedeckými pracovníkmi
a spoločenskou praxou s cieľom uľahčenia prenosu vedeckých výsledkov do reálnej
praxe. Na základe úvodnej špecifikácie hlavných skupín užívateľov výstupov
a vypracovaní komunikačnej stratégie bolo realizovaných 12 workshopov, ktoré sú
uvedené v tabuľke č. 9 tejto výročnej správy. S cieľom spätnej väzby z realizovaných
workshopov boli opakovane realizované dotazníkové prieskumy.
V rámci plnenia cieľa aktivity 3.1 Centrum duševného vlastníctva na SEVŠ n.o.
Skalica, ktorým je podpora komplexnej starostlivosti práv duševného vlastníctva na
SEVŠ s aplikáciou v spoločenskej a hospodárskej praxi v oblasti ochrany a tvorby
životného prostredia a kvality života okrese Skalica, boli spracované čiastkové analýzy
existujúcich legislatívno-právnych, inštitucionálnych a tematických databáz a ich
súčasnej aplikácie v praxi. Aplikácia legislatívno-právnych úprav Európskej únie
a Slovenskej republiky na podmienky SEVŠ bola realizovaná prípravou internej normy
Ochrana práv duševného vlastníctva na SEVŠ, ktorej zámerom je ochrana a rozvoj práv
duševného vlastníctva na SEVŠ. Bola tiež vytvorená doména Moodle, čo je virtuálne
prostredie, v ktorom študenti SEVŠ, na základe prístupových práv, môžu nájsť kurzy,
testy, pokyny, príp. zúčastniť sa diskusných fór týkajúcich sa jednotlivých tém. Všetka
32
dokumentácia spracovaná v rámci plnenia cieľov predmetnej aktivity bude zverejnená
pre učiteľov aj študentov SEVŠ prostredníctvom domény Moodle.
Plánovaný výstup aktivity 3.2 Medzinárodná konferencia Ochrana duševného
vlastníctva v podmienkach SEVŠ n.o. Skalica bol realizovaný v novembri 2011
v podobe medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Ochrana duševného vlastníctva
a jeho význam pri napĺňaní poslania vysokých škôl v spoločnosti. Cieľom uvedenej
aktivity je zlepšenie systému ochrany duševného vlastníctva na SEVŠ na základe využitia
skúseností z ochrany práv duševného vlastníctva na Slovensku a v Európskej únii
s využitím analýz zabezpečenia ochrany práv duševného vlastníctva v oblasti tvorby
a ochrany životného prostredia a kvality života. Konferencia sa uskutočnila za
účasti odborníkov z praxe a vedeckých pracovníkov z vysokých škôl a prispela
k všeobecným poznatkom ochrany duševného vlastníctva na SEVŠ a usmerneniu
cieľavedomého prenosu poznatkov do praxe.
Tabuľka č. 9 Zoznam workshopov realizovaných na SEVŠ v roku 2010 v rámci aktivity 2.4 projektu
Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií na SEVŠ n.o.
Dátum
Prednášajúci
Téma workshopu
24.2.2010
Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec
Úloha samosprávy v boji s hospodárskou krízou
1.3.2010
Dr.h.c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
Vplyv malej politiky na veľkú na úrovni regiónov a
miest
10.3.2010
Ing. Pavel Jech
Aktivity nadpodnikových štruktúr pri riešení
environmentálnych vplyvov priemyslu
15.3.2010
Dr.h.c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
Slovensko na ceste do NATO a EU a s tým súvisiace
problémy
15.3.2010
Mgr. Andrej Kolesík
Environmentálne zákony v legislatívnom procese
(aktéri a procesy)
20.3.2010
Mgr. Andrej Kolesík
Environmentálne zákony v legislatívnom procese
(aktéri a procesy)
24.3.2010
Ing. Anton Bobrík
Moderná samospráva
24.3.2010
Ing. Miroslav Jureňa
Manažment v štátnej správe SR
27.3.2010
Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec
Úloha samosprávy v boji s hospodárskou krízou
27.3.2010
Ing. Anton Bobrík
Moderná samospráva
27.3.2010
Ing. Miroslav Jureňa
Manažment v štátnej správe SR
29.3.2010
Dr.h.c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
Úloha prezidenta v parlamentnej demokracii
7.4.2010
Dr.h.c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
Úloha prezidenta v parlamentnej demokracii
12.4.2010
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Európska únia a Slovenská republika
12.4.2010
Dr.h.c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
Izolácia Slovenska v čase vytýkania nedostatkov
v národnostnej politike, ako aj nedemokratický
spôsob vládnutia. Prezident kontra parlament
26.4.2010
Dr.h.c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
Zmena politiky vládnutia po parlamentných
voľbách v r. 1998
33
10.
Medzinárodné aktivity Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Medzinárodná spolupráca SEVŠ sa v uplynulom období roku 2010 uskutočňovala na
základe bilaterálnych zmlúv, medzinárodných programov, projektov a iných
relevantných dokumentov. SEVŠ je pritom od roku 2006 riadnym členom Slovenskej
asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.
Celkový úspech výsledkov medzinárodnej spolupráce a kvalita medzinárodného
postavenia SEVŠ však o.i. závisí aj od systematickej, širokospektrálnej a adekvátnej
podpory vzdelávacieho procesu a výskumu na všetkých úrovniach, pričom spolupráca
s regionálnym segmentom sa javí ako rozhodujúca. V rámci SEVŠ sú koncepčne
vytvárané podmienky k rozvoju a kultivovaniu zahraničných vzťahov, ktoré sú súčasne
vnímané ako príležitosť k ďalšiemu zvyšovaniu kvality vzdelávania.
V roku 2010 boli z iniciatívy SEVŠ realizované prípravné činnosti a nadviazané prvé
kontakty s ďalšími potenciálnymi partnermi: Severozápadnou akadémiou - Školou pre
medzinárodné vzťahy v Sankt Peterburgu (Ruská federácia), Moldavskou štátnou
univerzitou v Kišiňove (Moldavsko), Štátnym inštitútom medzinárodných vzťahov
v Kišiňove (Moldavsko) a Štátnou univerzitou T. Ševčenka v Kyjeve (Ukrajina). V štádiu
finalizácie zmluvného dokumentu je komunikácia s Fakultou medzinárodných vzťahov
Sanktpeterburgskej štátnej univerzity v Sankt Peterburgu (Ruská federácia). Ponuka na
spoluprácu a nadviazanie kontaktov bola v roku 2010 adresovaná First University of
Washington - The Henry M. Jackson School of International Studies (USA)
a Diplomatickej akadémii vo Viedni (Rakúsko). Koncom roku 2010 sa na SEVŠ obrátili
s ponukou na nadviazanie spolupráce Goris State University z Arménskej republiky
a Aracachská štátna univerzita zo Stepanakertu. V prvom prípade je ponuka v štádiu
preverovania, na druhú ponuku nebude SEVŠ reflektovať.
Samotná stratégia zamerania a formovania zahraničných vzťahov je orientovaná
a smerovaná na aktivity, ktorých cieľom je vytvorenie stabilných partnerstiev
v zahraničí, ktoré vytvárajú podmienky k spolupráci v sfére vzdelávania, výskumu,
mobility študentov a pedagogických pracovníkov, tak aby aktívne participovali na
formovaní profesionálno-odborného networku. Zahraničné vzťahy SEVŠ vychádzajú
z dlhodobej základnej filozofie SEVŠ, ktorá reflektuje výzvy dynamického a inovatívneho
princípu partnerstva v rámci Európy. Ich orientácia a profilácia je objektívne limitovaná
orientáciou študijných programov. K 1. decembru 2010 boli podpísané rôzne partnerské
pracovné dokumenty s nasledujúcimi vzdelávacími inštitúciami:




Akadémia budovania štátu a sociálneho rozvoja pri prezidentovi Uzbeckej
republiky, Taškent, Uzbecká republika;
Ankara Üniversity, Anakra, Turecko;
Česká zemědelská universita v Praze (Czech University of Life Sciences Prague),
Česká republika;
International University Audentes, Tallin, Estónsko;
34











Internationaler Bund Baden, Nemecko;
Jyväskylä University of Applied Sciences, Jyväskylä, Fínsko;
Rusko-arménska slovanská univerzita v Jerevane, Arménsko;
Ślaska Wyżsa Szkoła Zarządzania (Silesian School of Managment), Katowice,
Poľsko;
Technological University (MTU), Oaxaca, Mexiko;
Uludağ Üniversitesi, Bursa, Turecko;
Universitat Autònoma de Barcelona, Španielsko.
University of Business in Almaty, Kazachstan;
University of Piraeus G-Pireas, Piraeus, Grécko;
Vysoká škola evropských e regionálních studií, o.p.s. (College of European and
Regional Studies), České Budějovice, Česká republika;
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., Česká republika;
Hlavné úlohy v oblasti medzinárodnej spolupráce do budúceho obdobia:





pokračovať v aktívnej a efektívnej spolupráci s „tradičnými“ partnermi s cieľom
prehĺbiť kvalitu a kvantitu tejto spolupráce;
na základe zhodnotenia doterajšej zmluvnej a nezmluvnej spolupráce SEVŠ určiť
nových strategických partnerov SEVŠ, ako aj prehodnotiť efektivitu doterajšej
spolupráce;
s novými partnermi podpísať zmluvy tak, aby sa vytvorili reálne predpoklady pre
vzájomne výhodné mobilitné výmeny, spoločné vedecko-výskumné projekty
a spoločného prieniku do karentovaných časopisov;
v rámci vedeckého časopisu školy pravidelne publikovať (v jazyku originálu)
vedecké state odborníkov z našich partnerských škôl a inštitúcií;
webovú stránku školy (s pravidelnou aktualizáciou) modifikovať aj v ďalších
vybraných cudzích jazykoch.
35
11.
Systém kvality na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
V posledných rokoch došlo k významným zmenám vo svetovej ekonomike,
napríklad z dôvodu prevahy ponuky nad dopytom, rýchle sa šíriacich znalostí,
globalizácie podnikateľského prostredia a preto dramaticky stúpol význam
kvality aj v celosvetovom meradle. Kvalita musí obsiahnuť všetko to, čo vedie
k požadovanému výsledku. Týka sa to kvality výrobku, kvality služby, kvality procesov,
kvality zdrojov a kvality systému riadenia. Všetky tieto roviny sa vzájomne podmieňujú
a dopĺňajú a preto sa v celom svete šíri rozvíjanie tzv. systému manažérstva kvality,
ktoré môžeme charakterizovať ako tú časť celkového manažérstva, ktorá je zameraná
na maximálne zabezpečovanie spokojnosti zákazníkov s vynaložením optimálnych
nákladov.
S rastúcim počtom verejných a súkromných vysokých škôl a ďalších vzdelávacích
inštitúcií narastá aj ich konkurenčný boj o študentov, pričom o ich úspešnosti v najväčšej
miere rozhoduje kvalita ponúkaných výchovno-vzdelávacích a vedeckovýskumných
služieb. Na zabezpečenie kvality ponúkaných služieb slúžia práve systémy manažérstva
kvality. SEVŠ získala Certifikát manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO
9001:2008 v máji roku 2009 ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku. Certifikát
jej udelila nezávislá, kontrolná, konzultačná a certifikačná organizácia, SGS Slovakia spol.
s r.o. (Sociéte Generále d.e. Surveilance Geneva, pobočka Košice. Budovanie systému
manažérstva kvality je dynamický a dlhodobý, nikdy nekončiaci proces. Jeho podstatou
je najmä zmena prístupu manažérov, ktorých sa to dotýka najviac, a následne na to
zaťahuje do činnosti všetkých pracovníkov na rôznych stupňoch riadenia. Limitujúcim
faktorom je predovšetkým aktivita vrcholového vedenia, úsilie ostatných a presvedčenie
o správnosti zvoleného kroku. Implementovaný systém manažérstva kvality núti
manažment pracovať koncepčne s cieľom plniť potreby a očakávania zákazníkov. Tým
vysoká škola získava vieru, že jej činnosti zodpovedajú požiadavkám trhu. Zákazníkom,
teda študentom pomáha pri výbere to, že vysoká škola vlastní certifikát manažérstva
kvality, má snahu pracovať kvalitne, sleduje spokojnosť, požiadavky zákazníkov a pod.
Aplikovaný systém manažérstva kvality na SEVŠ vychádza z existujúceho dlhodobého
zámeru školy, čiastkovými cieľmi zavedenia systému manažérstva kvality na SEVŠ sú:
zlepšenie spokojnosti zákazníkov, sprehľadnenie činnosti SEVŠ, presné a jasné určenie
zodpovedností a právomocí jednotlivých súčastí a pracovníkov školy, zvyšovanie úrovne
komunikácie v internom prostredí vysokej školy a v styku so zákazníkmi a dodávateľmi,
získanie konkurenčnej výhody, určenie metód a postupov na zber a analýzu údajov,
motivovanie pracovníkov k lepším výkonom a vyššej kvalite odvedenej práce, detailne
zdokumentované pracovné postupy a procesy a eliminovanie chýb a nedostatkov vo
všetkých procesoch realizovaných na SEVŠ.
36
V rámci procesu neustáleho zlepšovania kvality procesov a činností na SEVŠ
v pedagogickej oblasti je každoročne vykonávané hodnotenie kvality vzdelávacieho
procesu. Hodnotenie sa uskutočňuje prostredníctvom procesu jednorazovej vnútornej
evaluácie, ktorá je realizovaná ad hoc podľa aktuálnej potreby a konkrétneho zamerania
hodnotenia a procesu pravidelného priebežného hodnotenia, v ktorom ide o analýzu
pravidelne zisťovaných informácií:




vyhodnocovanie výsledkov prijímacieho konania, vývoja záujmu o štúdium
a počtu študentov,
hodnotenie študijných výsledkov a študijnej neúspešnosti,
spätná väzba od študentov v podobe ankety realizovanej po skončení semestra,
hodnotenie personálnej štruktúry akademických pracovníkov a ich kompetencií.
Dominantným zdrojom informácií je Akademický informačný systém (AIS), ktorý bol na
škole aplikovaný, a ktorý umožňuje viesť podrobnú evidenciu ako o študentoch,
priebehu ich štúdia, ale i o zamestnancoch školy. Súčasne potom umožňuje robiť
kvalitné výstupy agregovaných informácií v rôznych kombináciách, a to ako pre potreby
vyšších organizácií, tak i pre potreby školy. Kľúčovým aspektom hodnotenia, ktorý sa
aplikuje vo všetkých vyššie uvedených procesoch, je napĺňanie poslania SEVŠ, miera
prepojenosti s praxou, jej potrebami a podnetmi a miera internacionalizácie,
prepojenosti, kompatibility a porovnateľnosti v európskom a svetovom vzdelávacom
procese.
Pre hodnotenie kvality a efektivity vyučovacieho procesu je pre učiteľa dôležitá spätná
väzba, t. j. interakcia študent - učiteľ. Za takúto väzbu možno považovať aj súbor znalostí
a vedomostí, ktoré študent získa a príslušnou formou ich preukáže, a ktorých úroveň
učiteľ ohodnotí, klasifikuje, čiže hodnotenie študijných výsledkov. Takéto ohodnotenie
študenta však neposkytuje viaceré informácie o kvalite vyučovacieho procesu, ktorá
v sebe zahŕňa odbornú aj didaktickú stránku vyučovacieho procesu. Jednou z možností
hodnotenia kvalitatívnej stránky vyučovacieho procesu je individuálne anketové
hodnotenie jednotlivých predmetov (resp. učiteľov) študentom, ktoré obsahuje
vyjadrenie názorov a postojov študenta na všetky stránky vyučovacieho procesu. Spolu
s klasifikáciou študentových znalostí z jednotlivých predmetov, ktorá je štandardnou
záverečnou súčasťou vyučovacieho procesu, poskytujú relatívne komplexné hodnotenie
vyučovacieho procesu.
Na SEVŠ bol vypracovaný podrobný dokument venovaný hodnoteniu kvality
vyučovacieho procesu študentmi na základe individuálneho anonymného anketového
prieskumu. Bol vypracovaný anketový hárok, ktorý sledoval komplexné vyhodnotenie
kvality vyučovacieho procesu v oblasti kvality jednotlivých aspektov osobnosti učiteľa
a v oblasti kvality jednotlivých aspektov organizácie vyučovacieho procesu. Podrobne
rozpracované boli tiež pravidlá anketového prieskumu – realizačné aj vyhodnocovacie.
Anketový hárok bol navrhnutý tak, aby kvalitatívne znaky boli pretransformované na
kvantitatívne, čo otvára širšie možnosti záverečného hodnotenia použitím širokej palety
37
kvantitatívnych štatistických metód. Priestor bol však ponechaný aj osobným názorom
a postrehom na akúkoľvek vopred nešpecifikovanú zložku vyučovacieho procesu.
Cieľom anketového prieskumu je získanie spätných informácií od študentov o kvalite
vyučovania na vybraných predmetoch a získané výsledky sprostredkovať príslušným
učiteľom. Snahou je, aby učiteľ, v prípade zistených negatívnych postojov žiakov k jeho
predmetu a jeho osobnosti ako učiteľa, prehodnotil svoj pedagogický prístup k výučbe.
Vedecká rada SEVŠ na svojom zasadnutí dňa 20. októbra 2010 hodnotila a úroveň
SEVŠ vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti. Hodnotenie pedagogickej činnosti
školy bolo venované najmä oblasti akreditácie študijných programov, zvyšovaniu
úrovne vzdelávacieho procesu na vysokej škole prostredníctvom zvyšovania kvality
pedagogického zboru a medziročnému vývoju poštu študentov SEVŠ v jednotlivých
formách s stupňoch štúdia. V oblasti vedeckovýskumnej činnosti SEVŠ bola hodnotená
najmä účasť vedeckovýskumných pracovníkov a doktorandov na domácich
a zahraničných vedeckých konferenciách a workshopoch v rámci aplikovaného
výskumu. Predmetom hodnotenia bolo tiež prezentovanie výsledkov vedy a výskumu
v karentovaných a zahraničných vedeckých časopisoch.
38
12.
Kontaktné údaje
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica
IČO: 36077631
DIČ: 2021802596
Kompetentné osoby na poskytnutie doplňujúcich a vysvetľujúcich informácií k výročnej správe sú uvedené v tabuľke č. 10 tejto
výročnej správy.
Tabuľka č. 10: Kompetentné osoby na poskytnutie informácií k výročnej správe SEVŠ za rok 2010
Meno a priezvisko
Funkcia
Telefonický kontakt
Mailový kontakt
Ing. Heidy Schwarczová
riaditeľka
+421 34 696 5215
[email protected]
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
rektor
+421 34 696 5215
[email protected]
doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc.
prorektorka pre vzdelávanie
+421 34 696 5225
[email protected]
doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.
prorektor pre medzinárodné vzťahy
+421 34 696 5215
[email protected]
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
poverený prorektor pre vedu a výskum
+421 34 696 5215
[email protected]
Ing. Michaela Feriková Kremlová
Centrum marketingu a rozvoja
+421 34 696 5213
[email protected]
39
13.
Sumár
Od chvíle, čo na slovenskú akademickú pôdu vstúpila Stredoeurópska vysoká škola
v Skalici (ďalej len „SEVŠ“) uplynulo päť rokov. Za tento pomerne krátky čas sa upevnili
základy a postavenie tejto vzdelávacej a vedeckovýskumnej ustanovizne. Škola dnes
patrí medzi významné vysoké školy poskytujúce úplné univerzitné štúdium.
Hlavným poslaním SEVŠ v oblasti vzdelávania je zabezpečovať kvalitnú výučbu
predmetov v akreditovaných študijných programoch v bakalárskom, magisterskom
a doktorandskom stupni štúdia tak, aby boli absolventi spôsobilí identifikovať,
analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach so schopnosťou
aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praxi. SEVŠ uskutočňuje od akademického
roka 2006/2007 vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch, ktoré pripravujú
študentov na výkon povolania. Toto svoje poslanie SEVŠ napĺňa systematicky tak, aby jej
absolventi získali okrem všeobecných poznatkov a vedomostí z jednotlivých študijných
programov aj nadštandardné jazykové schopnosti. Hodnotová orientácia výchovy
a vzdelávania vychádza z princípov humanizmu, demokracie, tolerancie a úcty ku
kultúrnemu a národnému dedičstvu.
Popri výchovno-vzdelávacej činnosti vysokej školy je jej nemenej dôležitou úlohou
vedeckovýskumná činnosť zameraná na základný i aplikovaný výskum v oblasti
ťažiskových problémov odborového zamerania SEVŠ. Výsledky vedeckých tvorivých
aktivít školy sú prezentované vo vlastnom vedeckom časopise Vedecký obzor/Scientific
Horizont, vedeckých a odborných publikáciách doma i v zahraničí a využívané na
prípravu a usporiadanie konferencií a seminárov na aktuálne témy za účasti špičkových
odborníkov z oblasti medzinárodných vzťahov, ochrany životného prostredia
a environmentálneho manažérstva. Vzhľadom na úspešnú akreditáciu doktorandského
štúdia môže dnes SEVŠ podporovať v tvorivej činnosti interných aj externých
doktorandov, ktorí sa intenzívne zapájajú do pedagogického ako aj vedeckovýskumného
procesu vysokej školy.
Inštitucionálne a personálne zabezpečenie všetkých činností a aktivít SEVŠ bolo od
začiatku realizované v zmysle Štatútu SEVŠ a v zmysle záväzného dokumentu
schváleného ministrom školstva Slovenskej republiky dňa 19. decembra 2008 s názvom
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov
a funkcií vedúcich zamestnancov na SEVŠ. Personálne obsadenie internými a externými
pedagogickými pracovníkmi vychádza z potreby kvalitne obsadiť výučbu predmetov
v akreditovaných študijných programoch. Priorita rozvoja ľudských zdrojov je
orientovaná na maximalizáciu počtu interných pedagógov v kvalifikačnej štruktúre
profesor, docent, odborný asistent s hodnosťou PhD., ako i na zabezpečenie
40
kvalifikačného rastu odborných asistentov s cieľom zabezpečiť prirodzenú reprodukciu
pedagogického zboru a garantovanie študijných programov.
Tvorivú atmosféru na škole podporuje nielen intenzívny priamy kontakt študentov
s učiteľmi, ale i moderné informačné a komunikačné techniky a kultúrne prostredie
s veľmi dobrým materiálno-technickým zázemím, v ktorom študenti nachádzajú všetko
potrebné pre úspešné štúdium, rozvoj svojho talentu a výnimočnosti. SEVŠ poskytuje
študentom nielen kvalitné vybavenie učební počítačmi a periférnymi zariadeniami, ale
snaží sa aj o intenzívne využívanie počítačových technológií. V tejto súvislosti SEVŠ od
začiatku svojej existencie pristúpila k využívaniu Akademického informačného systému
(AIS), ktorý umožňuje viesť podrobnú evidenciu o študentoch, priebehu a výsledkoch
ich štúdia, ale i o zamestnancoch školy a súčasne je zdrojom študijných materiálov.
Neoddeliteľnou súčasťou akademického života sú aj študentské aktivity kultúrneho,
športového a spoločenského charakteru organizované alebo podporované študentským
parlamentom a vedením vysokej školy. V záujme rozvoja študentských aktivít si študenti
vytvorili študentský parlament, ktorý od svojho vzniku zorganizoval viacero kultúrnych
a športových podujatí a pomáhal pri zabezpečení a realizácii viacerých akcií školy.
Základnou a prirodzenou spádovou oblasťou SEVŠ sú okresy severnej časti Trnavského
kraja a tiež moravské okresy z pohraničnej oblasti Českej republiky. Vzhľadom na
nedostatok študijných programov zameraných na oblasť medzinárodných vzťahov
v Slovenskej republike a súkromný charakter SEVŠ sa spádová oblasť prirodzene
rozširuje na celý Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj. Dôsledkom súčasnej
transformácie štátnej správy a samosprávy v Slovenskej republiky a vstupu Slovenskej
republiky do Európskej únie došlo k rozšíreniu geopriestoru spádovej oblasti. Uvedené
zmeny rozširujú možnosti uplatnenia absolventov SEVŠ.
SEVŠ sa stáva školou, ktorú možno definovať ako otvorený systém. Dokladom toho je
i rozvíjajúca sa spolupráca s vysokými školami regiónu strednej a východnej Európy,
krajín Európskej únie, Bulharska a Rumunska, čo dáva škole príležitosť pre
medzinárodnú spoluprácu, mobilitu študentov a učiteľov. Dynamický vývoj, ktorý škola
zaznamenáva, je podmienený aj intenzívnou podporou z prostredia regiónu a mesta
Skalica, poslancov mestského zastupiteľstva, vrátane primátora mesta, manažmentu
podnikateľských subjektov v regióne i občanov mesta Skalica a regiónu.
41
14.
Obsah
1. Základné informácie o Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
2
2. Najdôležitejšie udalosti na SEVŠ v roku 2010
5
3. Vysokoškolské vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
7
4. Ďalšie vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
15
5. Vedecká a výskumná činnosť Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
16
6. Zamestnanci Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
21
7. Podpora študentov Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
24
8. Podporné činnosti Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
26
9. Rozvoj Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
30
10. Medzinárodné aktivity Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
34
11. Systém kvality na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
36
12. Kontaktné údaje
39
13. Sumár
40
14. Obsah
42
15. Prílohy
43
42
15.
Prílohy
Príloha č. 1: Fotodokumentácia dôležitých udalostí na SEVŠ v roku 2010
Príloha č. 2: Tabuľkové prílohy k Výročnej správe SEVŠ za rok 2010 podľa Smernice
Ministerstva školstva SR č. 8/2010-R
Príloha č. 3: Zoznam publikačnej činnosti ústavov SEVŠ za rok 2010
Príloha č. 4: Zoznam publikačnej činnosti doktorandov SEVŠ
príspevkov na vedeckých konferenciách za rok 2010
a ich
aktívnych
Príloha č. 5: Zoznam vydavateľskej činnosti SEVŠ v roku 2010
43
Príloha č. 1: Fotodokumentácia dôležitých udalostí na SEVŠ za rok 2010
Fotografia č. 1:
Workshop Úloha samosprávy v boji s hospodárskou krízou
Fotografia č. 2:
Študentská vedecká konferencia k prijatiu Lisabonskej zmluvy
Fotografia č. 3:
Štátne bakalárske skúšky
Fotografia č. 4:
Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
Fotografia č. 5:
Absolventi bakalárskeho štúdia – promócie
Fotografia č. 6:
Udelovanie titulu Dr.h.c. pánovi Ing. Jánovi Kubišovi
Fotografia č. 1:
Workshop Úloha samosprávy v boji s hospodárskou krízou
Fotografia č. 2:
Študentská vedecká konferencia k prijatiu Lisabonskej zmluvy
Fotografia č. 3:
Štátne bakalárske skúšky
Fotografia č. 4:
Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
Fotografia č. 5:
Absolventi bakalárskeho štúdia – promócie
Fotografia č. 6:
Udeľovanie titulu Dr.h.c. pánovi Ing. Jánovi Kubišovi
Príloha č. 2: Tabuľkové prílohy k Výročnej správe SEVŠ za rok 2010 podľa
Smernice Ministerstva školstva SR č. 8/2010-R
Tabuľka č. 1:
Počet študentov vysokej školy k 31.10.2010
Tabuľka č. 1a:
Vývoj počtu študentov (stav k 31.10.2010)
Tabuľka č. 2:
Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v AR 2009/2010
Tabuľka č. 3a:
Prijímacie konanie na štud. programy v prvom stupni v roku 2010
Tabuľka č. 3b:
Prijímacie konanie na štud. prog. v druhom stupni v roku 2010
Tabuľka č. 3c:
Prijímacie konanie na štud. programy v treťom stupni v roku 2010
Tabuľka č. 4:
Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2009/2010)
Tabuľka č. 5:
Školné určené na akademický rok 2010/2011
Tabuľka č. 6:
Prehľad akademických mobilít – študenti v AR 2009/2010
Tabuľka č. 9:
Výberové konania na miesta učiteľov uskutočnené v roku 2010
Tabuľka č. 10:
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Tabuľka č. 11:
Prehľad akademických mobilít – zamestnanci v AR 2009/2010
Tabuľka č. 12:
Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2010
Tabuľka č. 13:
Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2010
Tabuľka č. 15:
Zoznam akreditovaných študijných programov k 1.9.2010
Pozn. Tabuľky č. 7, 8, 14, 16 – 21 nie su uvedené vo výročnej správe vzhľadom na údaje,
ktoré SEVŠ nevykazuje v danom roku.
Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2010
Stupeň
štúdia
SEVŠ
1
2
3
Denná forma
občania SR
cudzinci
332
3
101
1
8
Externá forma
občania SR
cudzinci
441
7
215
6
11
1
Spolu
783
323
20
Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. 2010)
Stupeň
1
2
3
spolu
2006
95
95
Stupeň
1
2
3
spolu
Denná forma
2007
2008
193
286
193
2010
335
102
8
445
286
392
Externá forma
2006
2007
2008
209
383
540
31
2009
484
139
209
623
2010
448
221
12
681
2009
1015
2010
1126
383
571
V dennej aj v externej forme
2006
2007
2008
304
576
857
Rok
spolu
2009
347
45
Tabuľka č. 2: Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v AR 2009/10
Stupeň
štúdia
SEVŠ
1
2
Denná forma
občania SR
85
cudzinci
Externá forma
občania SR
133
24
Spolu
cudzinci
218
24
Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni v roku 2010
Denná forma
Podskupina študijného odboru
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Plánovaný
počet
160
Počet
prihlášok
150
40
200
41
191
Účasť Prijatie Zápis
-
139
76
-
39
178
26
102
Prihlášky/
plán
0,94
Prijatie/
účasť
-
Zápis/
prijatie
0,55
Zápis/
plán
0,48
1,03
-
0,67
0,65
Prihlášky/
plán
1,23
Prijatie/
účasť
-
Zápis/
prijatie
0,72
Zápis/
plán
0,81
1,03
-
0,8
0,8
Externá forma
Podskupina študijného odboru
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Plánovaný
počet
120
Počet
prihlášok
148
70
190
72
220
Účasť Prijatie Zápis
-
134
97
-
70
204
56
153
Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2010
Denná forma
Podskupina študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
spolu
50
30
80
42
20
62
Účasť
Prijatie
Zápis
-
42
20
62
42
19
61
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
0,84
0,67
-
1
0,95
0,84
0,63
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
1,15
0,78
-
0,92
0,97
0,91
0,74
Externá forma
Podskupina študijného odboru
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
spolu
80
50
130
92
39
131
Účasť
Prijatie
Zápis
-
79
38
117
73
37
110
Prijatie
113
53
166
Zápis
107
53
160
V tom počet absolventov vysokej školy
Podskupina študijných odborov
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Počet prihlášok
118
53
171
Účasť
-
V tom počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
Podskupina študijných odborov
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
Počet prihlášok
3
1
Účasť
-
Prijatie
1
0
Zápis
1
0
Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2010
Denná forma
Podskupina študijného odboru
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Plánovaný
počet
5
5
Počet
prihlášok
5
5
Účasť
Prijatie
Zápis
5
5
5
5
4
4
Prihlášky/
plán
1
Prijatie/
účasť
1
Zápis/
prijatie
0,8
Zápis/
plán
0,8
Prihlášky/
plán
1,7
Prijatie/
účasť
1
Zápis/
prijatie
0,86
Zápis/
plán
0,86
Externá forma
Podskupina študijného odboru
Plánovaný
počet
7
7
Počet
prihlášok
12
12
Účasť
Prijatie
Zápis
7
7
7
7
6
6
V tom počet absolventov vysokej školy
Počet
Podskupina študijných odborov
prihlášok
Účasť
ekologické a environmentálne vedy
0
spolu
Prijatie
Zápis
V tom počet uchádzačov zo zahraničia
Počet
Podskupina študijných odborov
prihlášok
Účasť
ekologické a environmentálne vedy
0
spolu
Prijatie
Zápis
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2009/2010)
Počet študentov
Forma štúdia
stupeň
denná forma
spolu denná forma
externá forma
spolu externá forma
spolu denná a externá
forma
1
2
1
2
3
Počty študentov
z toho počet študentov
ktorým
ktorým
ktorým
vznikla
vznikla v ak.
vznikla
povinnosť cudzincov,
roku
povinnosť
ktorým bolo
uhradiť
ktorí
2009/2010
uhradiť
školné
školné za
uhrádzajú
povinnosť
školné v
odpustené
prekročenie
školné
uhradiť
externej
štandardnej
školné
forme
dĺžky štúdia
347
45
392
484
3
139
6
6
6
629
9
1021
9
ktorým
bolo
školné
znížené
Počet
Počet
žiadostí
žiadostí o
o
odpustenie
zníženie
školného
školného
37
37
1
99
37
37
1
99
3
6
100
100
9
137
137
9
Forma
denná
1400 2000 2000
SEVŠ
externá 1400 2000 2000
Pozn. Výška školného je pre rovnaká pre všetky študijné prog. v danom stupni štúdia na SEVŠ.
1400 2000 2000 1400 2000 2000
1400 2000 2000 1400 2000 2000
študijné programy
III. stupňa
študijné programy
II. stupňa
Cudzinci (mimo EHS)
priemerné
študijné programy
I. stupňa
študijné programy
III. stupňa
študijné programy
II. stupňa
maximálne
študijné programy
I. stupňa
študijné programy
III. stupňa
študijné programy
II. stupňa
minimálne
študijné programy
I. stupňa
študijné programy
III. stupňa
študijné programy
II. stupňa
Občania SR
priemerné
študijné programy
I. stupňa
študijné programy
III. stupňa
študijné programy
II. stupňa
maximálne
študijné programy
I. stupňa
študijné programy
III. stupňa
študijné programy
II. stupňa
študijné programy
I. stupňa
Tabuľka č. 5: Školné určené na akademický rok 2010/2011
minimálne
1400 2000 2000
1400 2000 2000
Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilt - študenti v AR 2009/2010
SEVŠ
spolu
v roku
2008/2009
rozdiel
rozdiel v %
Fyzický
počet
vyslaných
študentov
5
5
8
3
37,5%
Počet osobomesiacov vyslaných študentov
programy ES
5/39
5/39
8/48
3/9
NŠP
iné (CEEPUS,
NIL, ..)
Fyzický
počet
prijatých
študentov
2
2
1
1
50%
Počet osobomesiacov, prijatých študentov
programy ES
2/10
2/10
10
NŠP
iné (CEEPUS,
NIL, ..)
Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2010
Funkcia
Priemerný
počet
uchádzačov,
Priemerný
Priemerná
ktorý v čase
Počet
počet
dĺžka
Počet zmlúv
Počet
výberového
vyhlásených uchádzačov
uzatvorenia uzatvorených konaní bez
konania
výberových
na
pracovnej
na dobu
uzatvorenia
neboli v
konaní
obsadenie
zmluvy na
neurčitú
zmluvy
pracovnom
pozície
dobu určitú
pomere s
vysokou
školou
funkcia profesora
funkcia docenta
1
2
1
ostatné
4
4
4
spolu
7
5
4
36
mesiacov
36
mesiacov
Počet
konaní, do
ktorých sa
neprihlásil
žiaden
uchádzač
4
1
1
1
11
1
1
15
2
3
Počet
konaní, kde
bol
prihlásený
vš učiteľ,
ktorý
opätovne
obsadil to
isté miesto
1
1
Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Evidenčný prepočítaný počet vysokošk. učiteľov k 31. 10. 2010
SEVŠ
spolu
podiel v %
v roku 2009
rozdiel v %
Spolu
Profesori,
docenti s
DrSc.
Docenti,
bez DrSc.
Učitelia s
DrSc.
58
58
100,00%
51
13,73%
11
11
18,97%
12
8,34%
18
18
31,03%
15
20,00%
0
0
0
Ostatní s
vedeckou
hodnosťou
14
14
24,14%
8
75,00%
Ostatní
bez
vedeckej
hodnosti
15
15
25,86%
16
6,25%
Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v AR 2009/2010
SEVŠ
spolu
v roku 2008/2009
rozdiel
rozdiel v %
Fyzický počet Počet osobodní vyslaných zamestnancov
iné (CEEPUS,
vyslaných
programy ES
NŠP
NIL, ..)
zamestnancov
2
2/6
2
2/6
4
2
50%
4/12
2/6
Tabuľka č. 12: Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2010
Typ práce
bakalárska
diplomová
spolu
Počet
predložených
prác
Počet
obhájených
Fyzický
počet
školiteľov
prác
221
24
245
220
24
244
28
6
34
Fyzický
počet
školiteľov
prác bez
PhD.
Fyzický
počet
školiteľov
prác
(odborníci z
praxe)
6
6
Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2010
AAA, AAB,
ABA, ABB
SEVŠ
spolu
v roku 2009
rozdiel
rozdiel v %
3
3
2
1
50,00%
ACA, ACB,
BAA, BAB,
BCB, BCI,
FAI
EAI, CAA,
CAB, EAJ
7
7
11
4
36,36%
ADC, BDC
ADD, BDD
11
11
14
3
21,42%
2
2
100,00%
CDC, CDD
Ostatné
Spolu
66
66
87
87
93
27
29,03%
122
35
28,69%
Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov k 1.9.2010
1. stupeň
Študijný odbor
4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny
3.1.5 Medzinárodné vzťahy
Fakulta
Názov
SEVŠ
Životné prostredie
SEVŠ
Medzinárodné vzťahy
Forma
DE
DE
Jazyky Skratka titulu
S
Bc.
S
Bc.
Fakulta
Názov
SEVŠ
Environmentálne manžérstvo
Forma
DE
Jazyky Skratka titulu
S
Mgr.
Fakulta
Názov
SEVŠ
Environmentálne manžérstvo
Forma
DE
Jazyky Skratka titulu
S
PhD.
2. stupeň
Študijný odbor
4.3.3 Environmentálny manažment
3. stupeň
Študijný odbor
4.3.3 Environmentálny manažment
Príloha č. 3: Zoznam publikačnej činnosti ústavov SEVŠ za rok 2010
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Prehľad publikačnej činnosti Ústavu životného prostredia a regionálneho rozvoja
za rok 2010
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA001 Kvalita zložiek životného prostredia v problémových oblastiach Slovenska.
Environmental Components Quality in Problem Areas in Slovakia : Ján Tomáš / Ondrej
Hronec; Jozef Vilček. - 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2010. - 225 s. – ISBN
978-80-7375-387(1)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB001 Technics and environment. Korcafan orta žene technika / Milan Majerník a kol..
- vyd. - Skalica : Stredoeurópska vyoká škola v Skalici, 2010. - 228. - ISBN 978-80-8939117-2 [Spoluautori: Bosák, Martin ; Mihok, Jozef ; Schwarczová, Heidy ; Kabdi, Kani]
AAB002 Manažment a oceňovanie prírodných zdrojov / Ondrej Hronec a kol. - vyd. Skalica: Stredoeurópska vysoká škola, 2010. - 200 s. - ISBN 978-80-89391-19-6
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB001 Akreditácia a certifikácia v environmente / Milan Majerník, Vojtech Kollár, Jana
Panková Juríková. - 1. vyd. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2010. - 122
s. – ISBN 976-80-89391-07-3
ACB002 Manažérstvo kvality / Vojtech Kollár, Heidy Schwarczová. - vyd. - Skalica :
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2010. - 121 s. - ISBN 978-80-89391-09-7
ACB003 Metodika tvorby učebných materiálov a metodika vedenia dištančných kurzov
pomocou programu Moodle / Vojtech Kollár. - 1.vyd. - Skalica : Stredoeurópska vysoká
škola v Skalici, 2010. - 56 s. - ISBN 978-80-89391-08-0
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADC001 Anti- Oxidative Activity of An Aqueous Suspension of Commercial Preparation
of The Mushroom Coprinus comatus / Mira Popovic a kol.. In: Molecules. - ISSN 14203049. - C. 15 (2010), s. 4564-4571.
ADC002 Antioxidant Activities of Celery and Parsley Juices in Rats Treated with
Doxorubicin / Jovanka Kolarovic, Mira Popovic, Janka Zlinská, Svetlana Trivic, Matilda
Vojnovic. In: Molecules. - ISSN 1420-3049. - C. 15 (2010), s. 6193- 6204.
ADC003 Antioxidant Properties of Marrubium peregrinem L. (Lamiaceae) Essential Oil /
Biljana Kaurinovic, Mira Popovic, Sanja Vlaisavljevic. In: Molecules. - ISSN 1420-3049. C. 15 (2010), s. 5943- 5955.
ADC004 Environmental labeling of Products with Eco- labels Type I. / Igor Budak, Janko
Hodolic, Borut Kosec, Mirko Sokovic. In: Naucno- strucni simpozij na medunarodnim
ucešcem: Metalni i nemetalni materijali = Metsllic and nonmetalic materials :
proizvodnja- osobitne- primjena, zbornik radova : productionproperties - application. Roc. , c. 8 (2010), s. 433-438. [Spoluautori: Hodolic, Janko ; Kosec, Borut ; Goletic, Šefket]
ADC005 Ethoxyresorufin-o-deethylase induction potency in sediment samples from
rivers Lepenica and Morava- surrounding area of Kragujevac " Hot Spot" / Sonja Zoric,
Mirjana Vojinovic-Miloradov a kol.. In: Organohalogen compounds : short papers. Roc.66, C.2004), s. 587- 591.
ADC006 Inhibitory Effect of Ginkgo Biloba Extract on the Tonus of the Small Intestine
and the Colon of Rabbits / Vladimir Pilija, Radenkovic Mirjana, Maja Djurendic Brenesel,
Mira Popovic, Vesna Ivetic, Svetlana Trivic. In: Molecules. - ISSN 1420-3049. - 15, 20792086., doi: 10.3390/molecules 15042079.
ADC007 Kontaminacija suvom i vlažnom depozicijom perzistentnih organskih
polutanata / Maja Turk Sekulic, Jelena Radonic, Mirjana Vojinovic Miloradov, Maja Dogo.
In: Otpadne vode komunalni cvrsti otpad i opasan otpad = Waste Waters, municipad
solid wastes and hazardous wastes : Medunarodna konferencija : International
conference. - C. (2010), s.310-315. [Spoluautori: Radonic, Jelena ; Vojinovic Miloradov,
Mirjana ; Dogo, Maja]
ADC008 Liquid chromatography/tandem mass spectrometry study of anti-inflammatory
activity of Plantain (Plantago L.) species / Ivana N.Beara, Dejan Z. Orcic, Marija M. Lesjak,
Neda M. Mimica-Dukic, Biljana A. Pekovic, Mira R. Popovic. In: Journal of Pharmaceutical
and Biomedical Analysis. - ISSN 0731-7085. - Roc.52, (2010), s.701-706.
ADC009 Mathematical modeling of human dietary- exposure to polychlorinated
biphenys / Jasna Adamov, Mirjana Vojinovic- Miloradov, Stanka Jovetic, Danica Buzarov.
In: Organohalogen compounds : short papers. - Roc.66, C.(2004), s. 2585- 2589.
ADC010 Medicinal and Edible Lignicolous Fungi as Natural Sources of Antioxidative and
Antibacterial Agents / M. Karaman, E. Jovin, R. Malbaša, M.Matavuly, Mira Popovic. In:
Phytotherapy Research. - ISSN 0951-418X. - (www.interscience.wilcy.com) DOI
10.1002/ptr.2969.
ADC011 Microbiological chracterization of Municipal Waste Landfill Leachate sittes in
Vojvodina Province ( Serbia) / D. Radnovic, M. Stošic, O. Petrovic, M. VojinovicMilodarov. In: Balkans Regional Young Water Professionals Conference : Proceedings.
Regional IWAYWP Conference : 29-30 April 2010. - C. (2010), s.60-63. [Spoluautori:
Stošic, M ; Petrovic, O. ; Vojinovic Miloradov, Mirjana]
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE001 Binding of Coenzymes to Yeast Alcohol dehydrogenase / Vladimir Leskovac,
Svetlana Trivic, Dragina Pericin, Mira Popovic, Julijan Kandric. In: Journal of the Serbian
Chemical Society : www.shd.org.rs/JSCS. - ISSN 0352-5139. - 75(2)185-194(2010).
ADE002 Cracking of an Aircraft wheel Rim made from Al-Alloy 2014-T6 / G. Kosec,
G.Kovacic, J. Hodolic, B. Kosec. In: Metalurgija. - ISSN 0543-5846. - Roc.49, c.4, (2010), s.
357- 360. [Spoluautori: Kovacic, G. ; Hodolic, J ; Kosec, B.]
ADE003 Proposal for Reducing Problems of the Air Pollution and Noise in the Urban
Environment / Janko Hodolic, Vladimir Mrkajic, Misa Stamenkovic, Mario Males, Hodolic
Janko, Djordje Vukelic. In: Carpatian Journal of Earth and Environmental Sciences. - ISSN
1842-4090 online ISSN 1844-1489X. - 2010. - p.49-56. [Spoluautori: Mrkajic, Vladimir ;
Stamenkovic, Misa ; Males, Mario ; Janko, Hodolic ; Vukelic, Djordje]
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF001 Application of multicriterial analysis for assesment of environmental quality /
Boris Agarski, Eliška Matulová, Igor Budak, Janko Hodolic. In: Vedecký obzor (Scientific
Horizont). - ISSN 1337-9054. - Roc.2, c.1 (2010), s.79 - 94. [Spoluautori: Matulová,
Eliška; Budak, Igor ; Hodolic, Janko]
ADF002 Automatizácia manipulácie s prípravkami a s jednotlivými castami prípravkov
v pružných technologických štruktúrach / Djordje Vukelic, Janko Hodolic, Boris Agarski.
In: Výrobné inžinierstvo. - ISSN 1335-7972. - február (2010), s.30-33.
ADF003 Diferenčná nezamestnanosť na Slovensku = Differential unemployment in
Slovakia / Jana Marenčáková, Ľudovít Vámoš. In: Slovenská štatistika a demografia :
(vedecký časopis). - ISSN 1210-1095. - roč. 20, c.2 (2010), s.3- 34.
ADF004 Hodnotenie environmentálno-zdravotnej kvality strategických rozvojových
dokumentov Slovenskej republiky. Environmental-health quality assessment of strategic
development documents of the Slovak Republic / E. Szanková, M. Majerník, Heidy
Schwarczová. In: Vedecký obzor (Scientific Horizont). - ISSN 1337-9054. - Roc.2, c.1
(2010), s.79 - 94.
ADF005 Konkurencieschopnosť - významný faktor životnej úrovne / Vojtech Kollár,
Zuzana Vyskočilová. In: Vedecký obzor. (Scientific Horizont). - ISSN 1337-9054. - Roc.2,
c.2, (2010), s. 59.
ADF006 Kvalita produktov a kvalita života / Vojtech Kollár, Zuzana Vyskočilová. In:
Vedecký obzor. (Scientific Horizont). - ISSN 1337-9054. - Roc.2, c.2, (2010), s. 43.
ADF007 Modulárna databáza prípravkov / Djordje Vukelic, Janko Hodolic, Peter Križan.
In: Výrobné inžinierstvo. - ISSN 1335-7972. - február (2010), s. 30-33.
ADF008 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva ako determinant kvality života / Jana
Marenčáková. In: Vedecký obzor (Scientific Horizont). - ISSN 1337-9054. - Roc.2, c.2
(2010) s. 109.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
AEC001 Antioxifdnt properties and hypothetic radical mechanism of Fullerenol
C60(OH)24 / A. Djordjevic, J.M. Canadanovic- Brunet, M. Vojinovic- Miloradov, G.
Bogdanovic. In: Oxidation Communications. - ISSN 0209-4541. - Roc.27, c. 4. s.2-17.
[Spoluautori: Canadanovic- Brunet, J.M. ; Vojinovic Miloradov, Mirjana ; Bogdanovic, G.]
AEC002 Physico- chemical characterisation of landfill leachate Water in Vojvodina
Region, Serbia / Mirjana Vojinovic Miloradov a kol..In: Balkans Regional Young Water
Professionals Conference : Proceedings. Regional IWAYWP Conference : 29-30 April
2010. - C. (2010), s. 64-68.
AEC003 Plastic Packing Management and Recycling / Ana Petelj, Janko Hodolic, Dorde
Vukelic, Boris Agarski. In: International Quality Conference : Conference Manual. Kragujevac, 19. 5. 2010. – ISBN 978-86-86663-49-8. - Roc., c. 4 (2010), s. 361- 369.
[Spoluautori: Hodolic, Janko ; Vukelic, Dorde ; Agarski, Boris]
AEC004 Population Atlas of Slovakia / Jozef Mládek, Jana Marencáková. In: 24th
International Cartographic Conference : Proceedings, The World´s Geo- Spatial
Solutions. - Santiago, Chile: 15th to 21st of November 2009. - ISBN 978-1-907075-02-5.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
AED001 Particulate matter and tixic substances generated during the Combustion
processes of Biomass / Mirjana Vojinovic Miloradov a kol.. In: TOP 2010. Technika
ochrany prostredia : Zborník prednášok : 15.-17. jún 2010- Častá Papiernička. - C.
(2010), s 475-478. In: TOP 2010. Technika ochrany prostredia : Zborník prednášok : 15.17. jún 2010- Častá Papiernicka.
AED002 Treatment and reuse of fountain solution in offset printing / Jelena Kiurski,
Ivana Radin Oros, Jelena Krstic, Maja Djogo, Dušan Milovanovic, Mirjana Vojinovic
Miloradov, Maja Turk Sekulic, Branko Vidicki. In: TOP 2010. Technika ochrany
prostredia : Zborník prednášok : 15.-17. jún 2010- Častá Papiernicka. - Roc. 16, C (2010),
s. 171-176.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AEE001 Cracking of an aircraft wheel rim made from al-alloy 2014-T6 / G.Kosec. In:
Metalurgija = Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roc.49., c.4 (2010), s. 357-360.
[Spoluautori: Kovacic, G. ; Hodolic, Janko ; Kosec, B.]
AEE002 Intelligent point data reduction in reverse engineering = Inteligentný snížení
poctu bodú v reverse engineeringu / Igor Budak. In: Sborník vedeckých prací Vysoké
školy bánské Technické univerzity Ostrava = Transactions of the VŠB - Technical
University of Ostrava : rada strojní. - ISSN 1210-0471. - Roc.LVI., c.1 (2010), s.9-16.
[Spoluautori: Sokovic, Mirko ; Hodolic, Janko ; Cep, Robert]
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC001 Bolonja 2010: stanje dileme i perspektive / Ilja CosicIlja Kovacrvic, Vladimír
Katic, Janko Hodolic, Srdan Kolakovic. In: Zbornik RADOVA. Skup Trendovi Razvoja:
"Bolonja 2010: Stanje Dileme i Perpektive" TREND 2010. Kopaonik 01.- 04. 03. 2010. ISBN 987-86-7892-236-7. - s.13-16.
AFC002 Bolonjski proces i mobilnost studenta u Evropi - iskustva FTN / Vladimir Katic,
Ilja Cosic, Janko Hodolic, Srdan Kolakovic, Ilja Kovacevic. In: Zbornik RADOVA. XVI Skup
Trendovi Razvoja:" Bolonja 2010: Stanje Dileme i perpektive" TREND 2010. Kopaonik
01.- 04.2010. - ISBN 978-86-7892-236-7. - s. 80-83.
AFC003 Bolonjski proces i naucni rad - iskustva FTN / Janko Hodolic, Vladimir Katic, Ilja
Cosic, Ilja Kovacevic, Srdan Kolakovic, Valntina Vrebalov. In: Zbornik RADOVA. XVI
SkupTrendovi Razvoja :"Bolonja 2010: Stanje Dilemei Perpektive" TRENSD 2010.
Kopaoniok 01. - 04.03.2010. - ISBN 978-867892-236-7. - s. 51-57. [Spoluautori: Hodolic,
Janko]
AFC004 Monitoring of industrial pollutants in complex process system / Sonja Stefanov,
Mirjana Vojinovic Miloradov, Slobodan Sokolovic, Šimon Bancov. In: RaDMI 2010 : 10-th
International Conference "Research and Development in Mechanical Industry". - C
(2010), s. 908-916. [Spoluautori: Vojinovic Miloradov, Mirjana ; Sokolovic, Slobodan ;
Bancov, Šimon]
AFC005 Otvorenost diplomskih akademskih - master studija / Ilja Kovacevic, Vladimir
Katic, Janko Hodolic, Ilja Cosic Srdan Kolakovic. In: Zbornik RADOVA. XVI Skup Trendovi
Razvoja: " Bolonja 2010: Stanje Dileme i Perspektive " TREND 2010. Kopaonik
01.04.03.2010. - ISBN 978-86-7892-236-7. - s. 98-99.
AFC006 The Best available technologies for the Control and reduction of pollution in
polyolephinic complexes / Sonja Stefanov, Mirjana Vojinovic Miloradov, Slobodan
Sokolovic, Šimon Bancov. In: RaDMI 2010 : 10-th International Conference "Research
and Development in Mechanical Industry". - C (2010), s.917-926. [Spoluautori: Vojinovic
Miloradov, Mirjana ; Sokolovic, Slobodan ; Bancov, Šimon]
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií
AFF001 Treťotriedna kultúra a jej morálne dôsledky na rodinu a spoločnosť / Ondrej
Hronec, Heidy Schwarczová, Michaela Feriková Kremlová. In: Zborník abstraktov. III.
ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou "Sociálne posolstvo
Jána Pavla II. pre dnešný svet" na tému: "Spoločnosť, kríza, rodina" : 25.-26. marec 2010
o 10:00 hod. - Poprad: Detašované pracovisko PF Katolíckej univerzity, 2010. - (2010),
s.9-10.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG001 Antioxidant Effects of some Drugs on ethanol-induced Ulcer / Mira Popovic, S.
Hudomal-Janicijevic, B. Kaurinovic, J. Rašic, S. Trivic. In: European Journal of Drug
Metabolism and Pharmacokinetics. - ISSN 0378-7966. - 33, (4), 2008, s.205-209. In: 7th
Xenobiotic Metabolism and ToxicityWorkshop in Balkan Countries. - 3-6th June, (2008),
Novi Sad, Serbia, 39. [Spoluautori: Hudomal-Janicijevic, S. ; Kaurinovic, B. ; Rašic, J. ;
Trivic, S.]
AFG002 Effects of various drugs on oxidative stress in liver caused with acute
alcoholism : Poster presentation / Mira Popovic a kol.. In: European Journal of Drug
Metabolism and Pharmacokinetics. - ISSN 0378-7966. - Roc.33, c. 2 (2008), s. (6)
AFG003 In Vivo effect of dandalion extracts on some biochemical parameters of
oxidative in rats /Mira Popovic, Biljana Kaurinovic, Igor Jezdimirovic, Jaroslav Chlpka.
In: PHYTOPHARM 2008 = The 12th International Congress : 2- 4 July 2008, SaintPeterburg, Russia : Abstracts Book. - 2008. - C (2008), s. 95. [Spoluautori: Kaurinovic,
Biljana ; Jezdimirovic, Igor ; Chlpka, Jaroslav]
AFG004 Raspberry juice supplementation improves in vitro antioxidant Status / Mira
Popovic, Tatjana Cebovic, Svetlana Trivic. In: PHYTOPHARM 2008 = The 12th
International Congress : 2- 4 July 2008, Saint- Peterburg, Russia : Abstracts Book. - 2008.
- C (2008), s. 94.
BCI Skriptá a učebné texty
BCI001 Recyklácia a recyklačné technológie II : 1. časť / Miroslav Badida, Martin Bosák,
Janko Hodolic a kol.. - 1.vyd. - Košice : Strojnícka fakulta TU, 2010. - ISBN 978-80-5530398-7 [Spoluautori: Šooš, Lubomír ; Hodolic, Janko ; Bosák, Martin]
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
BDE001 Development of software for statistical process control / Djordje Vukelic. In:
Annals of faculty engineering hunedoara- International journal of engineering. – ISSN
1584-2665. - Roc. VIII, c.1(2010), s.13-20. [Spoluautori: Vrecic, Tone ; Kogej, Peter ;
Hodolic, Janko ; Tadic, Branko]
BDE002 Fixture layout unification / Djordje Vukelic. In: Mechanical engineering 2010 =
13th Internationalconference on: on the occasion of the 70th annivesary of the
beginning of education of mechanical engineerin students at the Slovak University of
Technology in Bratislava. - Roc.13, (2010), 130-135. [Spoluautori: Tadic, Branko ;
Hodolic, Janko ; Krizan, Peter]
BDE003 Influence of stylus calibration on overal cmm measurement error / Branko
Štrbac. In: Mechanical engineering 2010 = 13th Internationalconference on : on the
occasion of the 70th annivesary of the beginning of education of mechanical engineerin
students at the Slovak University of Technology in Bratislava. - Roc.13.,(2010), s.80-86.
[Spoluautori: Hadžistevic, Miodrag ; Hodolic, Janko ; Vrba, Igor]
BDE004 Matematicko modelovanje procesa particije poliklicnih aromaticnih
ugljovodonika primenom KOA apsorpcionog modela / Jelena Radonic, Maja Turk
Sekulic, Mirjana Vojinovic Miloradov. In: Technika : casopis sa veza inženjera i
technicara srbije. - ISSN 0040-2176. - C.(2010), s.147-152.
BDE005 Principi organizacije kontinualne edukacije na visokoškolskoj ustanovi u oblasti
metrologije i kvaliteta = Principles of continuous education organisation at higher
education in field of quality management and metrology / Nenad Simeunovic. In:
Zbornik abstrakata/Festival kvaliteta 2010 : partnerstvo, strategija, inspiracija. - R.2010.
BDE006 Proposal for reducing problems of the air pollution and noise in the urban
environment / Vladimir Mrkajic. In: Carpathian Journal of Earth and Environmental
Sciences. - Roc.5., c.1 (2010), 49-56. [Spoluautori: Stamenkovic, Misa ; Males, Mario ;
Vukelic, Djordje ; Hodolic, Janko]
BDE007 Short contribution of application of reverse engineering based on feature
recognition / V. Pilic. In: Erin = Education, Research, Innovation 2 : Building partnership.
- Roc.3.,c.2(2010), s.14-19. [Spoluautori: Doric, J. ; Hodolic, Janko ; Besic, I. ; Vukelic, Dj.]
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
BDF001 Development of CAD/CAE system for mold design / Martin, I.. In: Journal of
production engineering : 50 years of Faculty of Technical Sciences. – ISSN 1821-4932. Roc.13., c.1(2010), s.61-64. [Spoluautori: Hadžistevic, M. ; Hodolic, Janko ; Vukelic, Dj. ;
Tadic, B.]
BDF002 Environmentálna dimenzia kvality života Vyšehradských krajín / Jana
Marenčáková. In: Vedecký obzor 2009, c.2 = Scientific horizont. - ISSN 1337-9054. Roc.1., c.2(2009), s. 39-54.
BDF003 Form tools automation design / Vukelic, Dj.. In: Journal of production
engineering : 50 years of Faculty of Technical Sciences. – ISSN 1821-4932. - Roc.13.,
c.1(2010), s.41-45. [Spoluautori: Tadic, B. ; Sovilj, B. ; Hodolic, Janko]
BDF004 Použitie multikriteriálnej analýzy pre hodnotenie environmentálnej kvality /
Boris Agarski. In: Vedecký obzor 2010 c.2 = Scientific horizont. - ISSN 1337-9054. - Roc.
2., 2(2010), s.3-14. [Spoluautori: Budak, Igor ; Matulová, Eliška ; Hodolic, Janko]
BDF005 Špecifiká demografického vývoja na Slovensku s dôrazom na obdobie okolo
rokov 1918, 1948, 1968 / Jana Marenčáková. In: Vedecký obzor 2009 c.1 = Scientific
horizont. - ISSN 1337-9054. - Roc.1.,c.1(2009), s.49-63.
BDF006 Testing some significant parameters on measurement error of coordinate
measiring machine / Hadžistevic, M.. In: Journal of production engineering : 50 years of
Faculty of Technical Sciences. – ISSN 1821-4932. - Roc.13., c.1(2010), s.27-30.
[Spoluautori: Hodolic, Janko ; Bešic, I. ; Pavlov, A.]
BDF007 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva ako determinant kvality života / Jana
Marenčáková. In: Vedecký obzor 2010 c.2 = Scientific horizont. - ISSN 1337-9054. Roc.2.,c.2(2010), s.109-122.
BDF008 Vznik a priebeh krízy v 21. storočí / Dušan Baran. In: Vedecký obzor (Scientific
Horizont).- Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. – ISSN 1337-9054. - Roc.2.,c.4
(2010), s.13-23.
BDF009 Životné prostredie človeka a kvalita jeho života / Jana Marenčáková. In:
Vedecký Obzor = Scientific Horizont. - ISSN 1337-9054. - Roc.1., c.3 (2009), s. 67-84.
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr. zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
BEC001 Environmental labelling of products with type i eco labels / Igor Budak. In:
Proceedings of the 5th International Conference Icqme 2010 = Quality, Management,
Environment, Education, Engineering. - Roc.5., (2010), s.139-144. [Spoluautori: Kosec,
Borut ; Sokovic, Mirko ; Hodolic, Janko]
BEC002 Nitric oxide-scavenging activity of polyhydroxylated fullerenol, C60 (OH)24 /
Snezena M. mirkov, Aleksandar Djordjevic, Nebojsa Andric, Silvana Andic, Tatjana
Kostic, Bogdana Bogdanovic, Mirjana Vojinovic-Miloradov, Radmila Kovacevic. In: Nitric
oxide = biology and chemistry. [Spoluautori: Djordjevic, Aleksandar ; Andric, Nebojsa ;
Andic, Silvana ; Kostic, Tatjana ; Bogdanovic, Bogdana ; Vojinovic-Miloradov, Mirjana ;
Kovacevic, Radmila]
Prehľad publikačnej činnosti Ústavu medzinárodných vzťahov za rok 2010
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB001 Medzinárodné organizácie 1. : 1 / Daniela Nováčková a kol.. - 1.vyd. - Skalica :
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2010. - 140 s. - ISBN 978-80-89391-18-9
ACB002 Procesné garancie ochrany a vymožiteľnosti subjektívnych práv / Ján Cirák
a kol.
ACB003 Teória štátu a práva / Daniel Šmihula. - vyd. - Bratislava : EPOS, 2010. - 387 s. –
ISBN 978-80-8057-854-1
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF001 Charakteristika Európskej únie v kontexte Lisabonskej zmluvy / Daniela
Nováčková. In: Manažment podnikania a vecí verejných. - ISSN 1337-0510. - Roc.5, c.12
(2010), s. 79-89.
ADF002 Nervozita v Strednej Ázii / Peter Juza. In: Euro Atlantic Quarterly : Magazín o
medzinárodných vzťahoch a bezpečnosti. – ISSN 1336-8761. - Roc.5, c.1 (2010) s. 6.
ADF003 Vnútorný trh v kontexte Lisabonskej zmluvy: I. časť - voľný pohyb tovaru /
Daniela Nováčková. In: Manažment, mzdy, právo a financie. - ISSN 1335-9568. - Roc.17,
c. 3 - 4 (2010), s. 427-451.
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
BDE001 The Czech provincial Reconstruction Team in Afghanistan: Context, Experinces
and Politics / Nik Hynek, Jan Eichler. In: Defence Studies. - ISSN 1470-2436. - Roc.10, c.
3(2010), s. 425- 450.
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
BDF001 Integrácia minorít do spoločnosti = The Integration of Minorities in Society /
Zuzana Balážová. In: Vedecký obzor (Scientific Horizont).- Skalica: Stredoeurópska
vysoká škola v Skalici. – ISSN 1337-9054. - Roc.2.,c.4 (2010), s.3-11.
BDF002 Medzinárodnopolitické aspekty roku 1968 v spomienkach Čestmíra Císaře /
Peter Juza. In: Vedecký obzor 2009 c.1 = Scientific horizont. - ISSN 1337-9054. Roc.1.,c.1(2009), s.25-31.
BDF003 Medzinárodnoprávna úprava zmeny klímy v kontexte zahraničnej politiky
Baracka Obamu / Juraj Jankuv. In: Vedecký obzor (Scientific Horizont).- Skalica:
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. – ISSN 1337-9054. - Roc.2.,c.4 (2010), s.39-52.
BDF004 Nové prístupy k migraci po vstupu CR do Evropské unie a Schengenského
prostoru / Ľubomír Pána. In: Vedecký obzor 2010 c.2 = Scientific horizont. - ISSN 13379054. - Roc.2., c.2(2010), s.123-131.
BDF005 Obamúv poločas na poli zahraniční a bezpečnostní politiky / Jan Eichler. In:
Vedecký obzor (Scientific Horizont).- Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. –
ISSN 1337-9054. - Roc.2.,c.4 (2010), s.25-37.
BDF006 Proces zavedenia eura / Eva Ivanová. In: Vedecký Obzor = Scientific Horizont. ISSN 1337-9054. - Roc. 1., c.3 (2009), s. 41-56.
BDF007 Regionálne diparity v regionálnom rozvoji Slovenska / Eva Rajčáková. In:
Vedecký Obzor = Scientific Horizont. - ISSN 1337-9054. - Roc. 1., c.3(2009), s. 85-96.
BDF008 Riešenie krízovej situácie v mexickom zálive / Štefan Maceják. In: Vedecký
obzor (Scientific Horizont).- Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. – ISSN 13379054. - Roc.2.,c.4 (2010), s.83-85.
BDF009 Richts of persons belonging to national minorities in universal international law
/ Daniel Šmihula. In: Vedecký obzor 2009, c.2 = Scientific horizont. - ISSN 1337-9054. Roc. 1., c.2(2009), s.93-114.
BDF010 Ruská geopolitika a jej historicko-civilizačný aspekt na prahu 21.storocia /
Peter Juza. In: Vedecký obzor (Scientific Horizont).- Skalica: Stredoeurópska vysoká
škola v Skalici. – ISSN 1337-9054. - Roc.2.,c.4 (2010), s.53-66.
BDF011 Slovgas = Odborný plnynárenský časopis / Štefan Maceják, Peter Juza. Bratislava: Slovenský plynárenský a naftový zväz, 2010. - ISSN 1335-3853
BDF012 Slovgas : Odborný plynarenský časopis / Štefan Maceják, Peter Juza. In: Slovgas
= Odborný plynárenský časopis. - ISSN 1335-3853. - roc.19, c.6 (2010), s. 4-6.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI001 Sarajevo, čakanie na lastovičky / Peter Mojžita.
EDI002 Sarajevo, čakanie na lastovičky = Súčasný veľvyslanec Slovenskej republiky
Peter Mojžita, ktorý sa už niekoľko rokov venuje problematike západného Balkánu
prišiel na trh so svojou tretou knihou / Peter Juza. In: Slovo : www.noveslovo.sk. Roc.12, c.23 (2010), b.s.
Príloha č. 4: Zoznam publikačnej činnosti doktorandov SEVŠ a ich aktívnych
príspevkov na vedeckých konferenciách za rok 2010
MARENČÁKOVÁ, Jana – MICHALICOVÁ, Katarína: Starnutie populácie USA - aktuálna
výzva pre ekonomiku krajiny, In: Konferencia 2010: Obamov polčas. Zahraničná a
bezpečnostná politika USA dva roky po nástupe 44. prezidenta, Skalica: 18. november
2010 - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2010.
AGARSKI, Boris – MATULOVÁ, Eliška – BUDAK, Igor – HODOLIČ, Janko: Application of
multicriterial analysis for assesment of environmental quality. In : Vedecký obzor
(Scientific Horizont). Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. – Roč.2, č.2, 2010,
ISSN 1337-9054. ADF
KOLLÁR, Vojtech – VYSKOČILOVÁ, Zuzana: Kvalita produktov a kvalita života. In :
Vedecký obzor (Scientific Horizont). Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. –
Roč.2, č.2, 2010, ISSN 1337-9054. ADF
KOLLÁR, Vojtech – VYSKOČILOVÁ, Zuzana: Konkurencieschopnosť – významný faktor
životnej úrovne. In : Vedecký obzor (Scientific Horizont). Skalica: Stredoeurópska vysoká
škola v Skalici. – Roč.2, č.2, 2010, ISSN 1337-9054. ADF
BOĎOVÁ, Emília: Aké riešenia ponúkajú dobrovoľné nástroje environmentálnej
politiky. EUROREPORT plus, č. vydania: 2010, ISSN 1336- 8796, str. 30
ANGSTOVÁ, Erika – BOĎOVÁ, Emília: Pripravovaná schéma Európskej komisie pre
verifikáciu environmentálnych technológií. Slovenská technická univerzita Bratislava,
Tlač: EKOPRESS, 2010, Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie Technika
ochrany prostredia –TOP 2010, ISBN 978-80-970438-0-3, str. 25-31
DRGOŇOVÁ Marcela – BOĎOVÁ, Emília: Posudzovanie životného cyklu produktov ako
metóda preventívneho prístupu v odpadovom hospodárstve. Slovenská technická
univerzita Bratislava, Tlač: EKOPRESS, 2010, Zborník prednášok z medzinárodnej
konferencie Technika ochrany prostredia –TOP 2010, ISBN 978-80-970438-0-3, str. 7984
BARAN, Dušan – MATULOVÁ, Eliška: Príprava, akreditácia a priebeh doktorandského
štúdia na SEVŠ v Skalici, In: Konferencia 2010: Ochrana duševného vlastníctva a jeho
význam pri napĺňaní poslania vysokých škôl spoločnosti, Skalica: 25. november 2010 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2010 (zborník abstraktov)
KOLLÁR, Vojtech – BEKEOVÁ, Lenka: Inovácie ako súčasť duševného vlastníctva, In:
Konferencia 2010: Ochrana duševného vlastníctva a jeho význam pri napĺňaní poslania
vysokých škôl spoločnosti, Skalica: 25. november 2010 - Stredoeurópska vysoká škola v
Skalici, 2010 (zborník abstraktov)
ROZBORILOVÁ, Ľubica – KOŠÍKOVÁ, Alžbeta – TOMEKOVÁ, Barbora: Dawinci –
multimediálny knižnično-informačný systém (systém využívaný Akademickou
Knižnicou SEVŠ v Skalici), In: Konferencia 2010: Ochrana duševného vlastníctva a jeho
význam pri napĺňaní poslania vysokých škôl spoločnosti, Skalica: 25. november 2010 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2010 (zborník abstraktov)
LUGONJA, Danijel – KNÁPEK, Ivo: WASTE METAL RECYCLING TEHNOLOGY AND
SEPARATION. In: Zbornik radova Fakulteta tehnickih nauka, ročník: XXV, číslo 3/2010,
ISSN 0350-428X AEC
RAJSKÁ MARIANNA - BENČIČ, TIBOR. - KROPIL, RUDOLF - FIGUROVÁ, Jana: Spôsob
života a poškodzovanie drevín bobrom vodným (Castor fiber L. 1758) v intraviláne
Bratislavy. VII. Žitnoostrovský odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Poľovnícky
výskum v stredoeurópskom inštitúte ekológie zveri. Zborník príspevkov a abstraktov.
Báč, 14. máj 2010. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, (2010), s. 73. ISBN 97880-89418-07-7
RAJSKÁ, MARIANNA. - KROPIL, RUDOLF. - BENČIČ, TIBOR - FEKETE, A. - FIGUROVÁ,
Jana - TELEKY, J.: Bobor vodný (Castor fiber L. 1758) v území európskeho významu
Dunajské luhy. VII. Žitnoostrovský odborný seminár s medzinárodnou účasťou:
Poľovnícky výskum v stredoeurópskom inštitúte ekológie zveri. Zborník príspevkov a
abstraktov. Báč, 14. máj 2010. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, (2010), s. 107.
ISBN 978-80-89418-07-7
RAJSKÝ, DUŠAN. - FOREJTEK, PAVEL. - LEBOCKÝ, TIBOR. - RAJSKÝ, MATÚŠ. - GARAJ,
MILAN. - SOKOL, JOZEF. - FIGUROVÁ, Jana - GARAJ, PETER, jr. - KRAJNIAK, DUŚAN:
Výskyt fibropapilomatózy u jeleňa lesného (Cervus elaphus) v Českej republike,
Rakúsku, Maďarsku a najnovšie poznatky o jej rozšírení na Slovensku. Zborník
prednášok z konferencie Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2010, 06. máj 2010
Zvolen (KOLP LF TU), s.195-197 na CD ISBN: 978-80-228-2154-4
RAJSKÝ, DUŠAN. - CIBEREJ, JURAJ. - FIGUROVÁ, Jana - KROPIL, RUDOLF. - LEBOCKÝ,
TIBOR. - DUGOVIČ, LEOPOLD. - LUKÁČ, ZSOLT. - SOKOL, JOZEF.: Príspevok ku
ekologickým aspektom rozšírenia sarkocystózy u kačice divej (Anas platyrhynchos) v
oblasti Žitného ostrova: Dunajská Streda a Komárno. Zborník prednášok z konferencie
Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2010, 06. máj 2010 Zvolen (KOLP LF TU), s.198199 na CD ISBN: 978-80-228-2154-4
FIGUROVÁ, Jana: Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia
Podunajskej nížiny vo vzťahu k vybraným populáciám fauny. Zborník prednášok z
konferencie Poľovnícky manažment a ochrana zveri 2010, 06. máj 2010 Zvolen (KOLP
LF TU), s. na CD ISBN: 978-80-228-2154-4
NAGY, Z. – KOLIMÁR, M. – FIGURA, Arpád – BIELIKOVÁ, Z. – LUKÁČ, Z. Výskyt šakala
zlatého (Canis aureus) v rokoch 2007 – 2009 v okrese Nové Zámky a Dunajská Streda.
VII. Žitnoostrovský odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Poľovnícky výskum v
stredoeurópskom inštitúte ekológie zveri. Zborník príspevkov a abstraktov. Báč, 14. máj
2010. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 2010. ISBN 978-80-89418-07-7, EAN
97880894180077. s. 92
Figura, Arpád, Liptai, Š., Csicsay, P., Németh, T., Gyori, A., Jemala, M., Ševčík, J.:
Charakteristická lokalizácia nádoru v tvárovej oblasti pri fibropapilomatóze srnčej zveri
(lesná ekoforma) v inundácii Dunaja a rieky Moravy. VII. Žitnoostrovský odborný
seminár s medzinárodnou účasťou: Poľovnícky výskum v stredoeurópskom inštitúte
ekológie zveri. Zborník príspevkov a abstraktov. Báč, 14. máj 2010. Centrum výskumu
živočíšnej výroby Nitra 2010. ISBN 978-80-89418-07-7, EAN 97880894180077. s. 106
Príloha č. 5: Zoznam vydavateľskej činnosti SEVŠ v roku 2010
Vedecký obzor (Scientific Horizont) - vedecký časopis SEVŠ. Periodicita 4 x do roka.
ISSN 1337-9054
Eichler, J. – Laml, R.: Bezpečnostná politika v dobe globalizace. 174 s. ISBN 978-8089391-14-1 /učebnica/
Kollár, V. – Schwarzcová, H.: – Manažérstvo kvality. 121 s. ISBN 978-8089391-09-7
/učebnica/
Nováčková, D. – Stachová,P. – Hoffmann,P: Medzinárodné organizácie I. 140 s. ISBN:
978-80-89391-18-9 /učebnica/
Eichler, J.: Mezinárodní politika v době globalizace. 167 s. ISBN 978-80-89391-15-8
/učebnica/
Majerník, M. – Kollár, V. – Panková Juríková, J.: Akreditácia a certifikácia
v environmente. 122 s. ISBN 976-80-89391-07-3 /učebnica/
Hronec, O: Manažment a oceňovanie prírodných zdrovov. 200 s. ISBN 978-80-8939119-6 /učebnica/
Majerník, M. – Bosák, M. – Mihok, J. – Schwarczová, H. – Kabdi, K: Technics and
environment. 228 s. ISBN 978-80-89391-17-2 /učebnica/
Download

Výročná správa 2010 - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici