Obsah
I.
Základné informácie o Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici...................................... 4
II.
Najdôležitejšie fakty a činnosti SEVS za rok 2012 ...........................................................8
III. Vysokoškolské vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici........................13
IV. Ďalšie vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici .....................................21
V.
Vedecká a výskumná činnosť Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici .......................22
VI. Zamestnanci Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici ...................................................28
VII. Podpora študentov Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici..........................................30
VIII. Podporné činnosti Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici ..........................................33
IX.
Rozvoj Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici ...........................................................38
X.
Medzinárodné aktivity Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici ...................................42
XI.
Systém kvality na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici...........................................47
XII. Kontaktné údaje ...........................................................................................................50
XIII. Sumár ..........................................................................................................................51
XIV. Prílohy .........................................................................................................................53
3
I. Základné informácie o Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
Názov vysokej školy: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (ďalej len „SEVS“)
Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké
školy ani medzi odborné vysoké školy
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy:
Poslaním Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici je:
 výchova
a
vzdelávanie
vysokoškolských
odborníkov
s takými
poznatkami,
vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť na
trhu práce doma i v konkurenčnom prostredí v zahraničí,
 rozvíjať poznanie a vzdelanosť na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti
medzinárodných vzťahov na medzinárodnej, európskej a regionálnej úrovni, pri
ochrane a tvorbe životného prostredia a vytvoriť tak základňu na zabezpečovanie a
zdokonaľovanie kvality vzdelávacieho procesu a jeho činnosti s cieľom rozvoja a
podpory talentu a výnimočnosti jeho subjektov,
 posilniť pozíciu SEVS pri jej začleňovaní do siete vysokoškolských inštitúcií
európskeho typu a jej zapájaní sa do spolupráce v hospodárskej praxi a spoločnosti,
 pripraviť SEVS na meniace sa vonkajšie a vnútorné prostredie vysokoškolského
vzdelávania a rozvoja vedy a výskumu v Slovenskej republike s rešpektovaním
požiadaviek konkurencieschopnosti v Európskej únii.
Vedenie vysokej školy:
Rektor:
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., prvé funkčné obdobie, 28. júna 2007 – 28. júna 2012
Poverená rektorka:
Ing. Heidy Schwarczová, PhD., prvé funkčné obdobie, 9. júla 2012
Poverený prorektor pre vzdelávanie:
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., prvé funkčné obdobie, 2. mája 2011 – 12. júna 2012
Poverený prorektor pre vzdelávanie:
Ing. Michaela Feriková Kremlová, prvé funkčné obdobie, 11. júla 2012
4
Poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy:
Ing. Hedy Schwarczová, PhD., prvé funkčné obdobie, 2.mája 2011 – 11. júla 2012
Poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy:
JUDr. Ivo Hlaváček, PhD., prvé funkčné obdobie, 11. júla 2012 – 19. apríla 2013
Poverený prorektor pre vedu a výskum:
Dr. h. c. prof. Ing. Janko Hodolič, Dr.Sc., prvé funkčné obdobie, 8. júna 2009 – 11. júla 2012
Poverený prorektor pre vedu a výskum:
Mgr. Peter Jančovič, PhD., prvé funkčné obdobie, 11. júla 2012 – 5. októbra 2012
Poverený prorektor pre vedu a výskum:
doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD., prvé funkčné obdobie, 8. decembra 2012
Poverený prorektor pre vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou:
Mgr. Renáta Baníková, PhD., prvé funkčné obdobie, 11. júla 2012 – 20. septembra 2012
Zakladateľka a riaditeľka:
Ing. Heidy Schwarczová, PhD.
Riaditeľ vzdelávacieho a konzultačného pracoviska Stredoeurópskej vysokej školy v
Skalici, n. o., v Košiciach:
prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD., prvé funkčné obdobie, 11. júla 2012 – 20. februára
2013
Riaditeľ vzdelávacieho a konzultačného pracoviska Stredoeurópskej vysokej školy v
Skalici, n. o., v Košiciach:
prof. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc., prvé funkčné obdobie, 20. februára 2013
Akademický senát vysokej školy:
Predseda:
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., druhé funkčné obdobie, 9. februára 2011, zamestnanecká časť
Podpredseda:
Mgr. Rudolf Medek, druhé funkčné obdobie, 9. februára 2011 – 28. februára 2013, zam. časť
Podpredseda: Mgr. Jana Gondeková, prvé funkčné obdobie, 1. marca 2013, zam. časť
5
Členovia:
Zamestnanecká časť:
Mgr. Abdallah Mkades, druhé funkčné obdobie, 9. februára 2011
doc. JUDr. Vladimír Gecelovský, CSc., prvé funkčné obdobie, 11. apríla 2012
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc., prvé funkčné obdobie, 11. apríla 2012
Ing. Lenka Dubovická, PhD., prvé funkčné obdobie, 11. apríla 2012
JUDr. Ing. Edita Minďašová, prvé funkčné obdobie, 11. apríla 2011
Študentská časť:
Andrej Maretta, prvé funkčné obdobie, 9. februára 2011
Bc. Veronika Rozborilová, prvé funkčné obdobie, 11. apríla 2012
Bc. Miroslav Ťavoda, prvé funkčné obdobie, 11. apríla 2012
Vedecká rada vysokej školy:
Členovia akademickej obce školy:
Ing. Heidy Schwarczová, PhD. predseda VR, 12. novembra 2012
doc. RNDr. Jozef Minďaš, CSc., podpredseda VR, 12. novembra 2012
doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD., člen VR od 12. novembra 2012
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., člen VR od 12. novembra 2012
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., člen VR od 12. novembra 2012
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., člen VR od 12. novembra 2012
doc. Ing. Danica Fazekášová, PhD., člen VR od 12. novembra 2012
doc. JUDr. Vladimír Geceľovský, PhD., člen VR od 12. novembra 2012
Dr. h. c. prof. Ing. Janko Hodolič, Dr.Sc., člen VR od 12. novembra 2012
Dr. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, Dr.Sc., člen VR od 12. novembra 2012
prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD., člen VR od 12. novembra 2012
doc. Ing. Jozef Mačala, CSc., člen VR od 12. novembra 2012
prof. JUDr. Ján Mazák, CSc., člen VR od 12. novembra 2012
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., člen VR od 12. novembra 2012
Ostatní:
Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, člen VR od 12. novembra 2012
Dr. h. c. Ing. Stanislav Chovanec, člen VR od 12. novembra 2012
Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., člen VR od 12. novembra 2012
Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, CSc., člen VR od 12. novembra 2012
6
Súčasti vysokej školy:
Ostatné súčasti vysokej školy:
Ústav politických vied
Ústav ekológie a environmentálnych vied
Ekonomicko–prevádzkový odbor
Útvar účelových zariadení a verejného obstarávania
Študijné oddelenie
Marketing a rozvoj
Akademická knižnica
Stredoeurópske centrum pre kvalifikáciu a vzdelávanie, 21. januára 2013
Medzinárodná spolupráca a rozvoj kariéry, 29. apríla 2013
Správna rada vysokej školy:
Dr. h. c. doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD., 31. marca 2008, predseda
Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek, 12. októbra 2004
Ing. Anton Bobrík, Mestský úrad Skalica, 12. októbra 2004
Bc. Zdenko Čambal, primátor Mesta Holíč, 12. októbra 2004
Ing. Ladislav Haspel, Grafobal Group, a. s., 31. marca 2008
Ing. Pavel Horváth, Grafobal Group, a. s., 31. marca 2008
Dr. h. c. Ing. Stanislav Chovanec, primátor Mesta Skalica, 12. októbra 2004
PhDr. Pavel Komorník, MBA, Grafobal Group, a. s., 31. marca 2008
prof. Ing. Ján Rudy, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, 31. marca 2008
7
II. Najdôležitejšie fakty a činnosti SEVS za rok 2012
Vedeckovýskumná a vzdelávacia činnosť SEVS, jej spolupráca s hospodárskou praxou, ako
aj s
domácimi a so zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami
sa
realizovala v roku 2012 prostredníctvom účasti tvorivých pracovníkov a ich tímov na
iniciovaní a riešení výskumných úloh domácich i zahraničných projektov, skvalitňovaní
vzdelávacieho procesu a intenzifikácii výstupov z vedeckovýskumnej práce. Výsledky
vedeckovýskumnej činnosti sa tak stali zdrojom inovácií vzdelávacieho procesu na všetkých
jeho stupňoch a formách. Publikované výstupy tvorivých pracovníkov a skvalitňovanie
vzdelávacích aktivít sa koncentrovalo na pracoviskách SEVS jednak vo vedeckých a tiež v
pedagogických publikačných výstupoch. Priorita bola zameraná na splnenie kritérií atribútov
hodnotených v rámci komplexnej akreditácie SEVS. Vedeckovýskumná činnosť pritom
sledovala dva hlavné zámery: rozvoj a skvalitňovanie potenciálu výskumných pracovníkov a
pedagógov a tvorbu finančných zdrojov.
Existencia kvalitných vedeckých výstupov determinuje kvalitatívnu úroveň pedagogických
výkonov pracovníkov. Aj preto je ich kvalitatívna i kvantitatívna mobilizácia kľúčovou zložkou
konkurencieschopnosti
SEVS tak vo výskumných, ako i vo vzdelávacích službách.
Predmetné činnosti sa v roku realizovali v súvislosti s definovanými hlavnými úlohami na rok
2012 vo vedeckovýskumnej činnosti ako i s Dlhodobým zámerom SEVS.
Zámerom vedeckovýskumnej činnosti, skvalitňovania vzdelávacích aktivít, spolupráce
s akademickou a spoločensko-hospodárskou praxou doma a v zahraničí bolo v roku 2012
prispieť k naplneniu prioritných úloh, ktorými sú:
 postupne zavádzať zmeny orientácie vedeckej tvorby na medzinárodné a externé
projekty s akcentom na internacionálny a interdisciplinárny rozmer projektov
 zintenzívniť kvalifikačný rast tvorivých zamestnancov SEVS
 sústrediť sa na prednostné prezentovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti v
kategóriách publikácií vyšších hodnôt na národnej a medzinárodnej úrovni
 organizovať vedecké podujatia k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti s cieľom
ich prezentácie a udržovania kontaktov s domácimi a so zahraničnými pracoviskami a
hospodárskou praxou
 stimulovať doktorandov k zahraničným mobilitám a na prezentáciu výsledkov
vedeckovýskumnej činnosti doma a v zahraničí
8
 organizačne a obsahovo skvalitňovať a zabezpečovať priebeh doktorandského
štúdia
 certifikačným
auditom
potvrdiť
certifikáciu
systému
zabezpečovania
a zdokonaľovanie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001
 prezentovať výsledky zo všetkých oblastí a činností SEVS v rámci agentúry ARRA
Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy za rok 2012
V sobotu 14. januára 2012 sa v Studiosus Pube, študentskom posedení, uskutočnilo prvé
vystúpenie tínedžerskej skupiny Set Dream. Touto akciou SEVS podporila mladé talenty
a umenie.
Počas januára 2012 vyšlo už tretie číslo časopisu Sevs.sk. Ďakujeme celému redakčnému
tímu za odhodlanie a čas venovaný tejto obohacujúcej aktivite.
Dňa 7. februára 2012 sa konala návšteva ministra financií Ivana Mikloša. Pán minister
prispel k vzdelaniu študentov SEVS prednáškou „Euroval a dlhová kríza v Európe“. Na záver
bolo študentom SEVS umožnené s pánom ministrom diskutovať.
11. februára 2012 bolo počas zahraničnej návštevy zakladeteľky SEVS Ing. Heidy
Schwaczovej, PhD., v Arménsku a Náhornom Karabachu podpísané memorandum
o spolupráci medzi Goras štátnou univerzitou a SEVS.
Dňa 13. februára 2012 navštívili SEVS poslanci NR SR Peter Kažimír a Robert Kaliňák.
Témou ich prednášky bol „Euroval a kriminalita mládeže“.
Dňa 21. februára 2012 SEVS poctil svojou návštevou predseda Výboru NR SR pre ľudské
práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel.
Dňa 22. februára 2012 prispel k vedomostiam študentov SEVS poslanec NR SR Boris Zala.
Na záver prebehla diskusia.
28. – 29. februára 2012 sa uskutočnilo vedecko-odborné stretnutie doktorandov
a učiteľov na tému „Trendy v udržateľnom rozvoji a raste“. Počas dvoch dní prezentovalo
svoje práce 26 domácich a zahraničných účastníkov. Cieľom konferencie bolo zvyšovanie
9
povedomia k udržateľnému rozvoju a rastu ako synergie ekonomického, sociálneho
a environmentálneho aspektu.
Dňa 1. marca 2012 SEVS navštívil poverený rektor doc. Ing. Pavel Nečas, PhD.,
z Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Š. a bola dohodnutá spolupráca na bilaterálnej
úrovni. Takisto sa v tento deň konala prednáška Richarda Sulíka, poslanca NR SR.
8. marca 2012 SEVS navštívil palestínsky veľvyslanec Abdulraman Bseico s prednáškou
na tému „Mierový proces na Blízkom východe, medzi aktiváciou a obštrukciou“. V tento deň
sa taktiež uskutočnila prednáška a diskusia Jána Budaja, Viliama Fischera a Ľubomíra
Plajana na aktuálnu tému „Minulosť a budúcnosť SR v tieni Gorily, po nežnej revolúcii“.
Od marca 2012 sa počas celého roku začali konať v Studiosus Pube filmové utorky pod
záštitou odborného asistenta RSDr. Romana Lamla, PhD.
11. apríla 2012 navštívila SEVS Natalija Nekrasovová z Tallinnskej technickej univerzity
a urobila študentom prednášku na tému „Národná a medzinárodná kultúra“.
20. apríla 2012 sa za prítomnosti riaditeľa EPLO Spyrodona Flogaitesa, gréckeho
veľvyslanca Nicolaosa Kanellosa a cyperského veľvyslanca Mariosa Kountouridesa
otvorila kancelária EPLO v Skalici. Je to jediná pobočka EPLO na Slovensku.
13. apríla 2012 sa študenti SEVS zapojili do ušľachtilej akcie, Dňa narcisov. Dobrovoľnícka
činnosť študentov je prejavom ich povedomia spolupatričnosti a spoločenskej integrácie.
23. apríla 2012 navštívil SEVS s prednáškou na témy aktuálneho pohľadu európskeho
poslanca na vývoj v oblasti medzinárodných vzťahov, životného prostredia a regionálneho
rozvoja europoslanec Miroslav Mikolášik.
2. mája 2012 bola na SEVS prednáška a diskusia na tému „Finančná politika EÚ. Fiškálna
únia – liek na krízu eurozóny?“ Hosťami boli riaditeľ NUCZV Ivan Pešout a analytik INESS
Juraj Karpiš.
14. – 18. mája 2012 sa mesto Skalica stalo jedným z ôsmich slovenských miest, kde sa
organizoval filmový festival Envirofilm 2012. Iniciátorom tejto udalosti bola SEVS. Počas
Envirofilmu SEVS navštívili manželia Barnovci. Pán David Barn je zástupcom riaditeľa pre
komunikáciu vo Federálnej agentúre USA National Park Service.
10
15. mája 2012 sa na SEVS udialo stretnutie žiakov z troch lokálnych základných škôl a
žiakov zo súkromnej strednej školy VIA HUMANA. Cieľom stretnutia bola environmentálna
výchova mládeže prostredníctvom environmentálnych hier.
14. – 15. mája 2012 SEVS v súvislosti s realizáciou Envirofilmu 2012 pripravila prezentáciu
svojich aktivít, ktoré majú environmentálnu hodnotu. Ďalej sa počas Envirofilmu predstavila
aktivistka z organizácie Greenpeace Andrea Zlatňanská a prednášala o téme „Ožiarená
alebo žiarivá budúcnosť?“.
17. mája 2012 prezentoval svoje potulky svetom skalický cestovateľ Dušan Krivský.
V máji 2012 vyšlo letné číslo študentského časopisu Sevs.sk.
Dňa 15. júna 2012 končiace ročníky absolvovali štátne skúšky. Ich úspešným zvládnutím
študenti
splnili
všetky
zákonné
podmienky
predpísané
zákonmi
SR
o ukončení
vysokoškolského štúdia. Nasledovali promócie 26. – 28. júna 2012 v jezuitskom Kostole sv.
Františka Xaverského v Skalici.
Dňa 7. júla 2012 sa konal deň otvorených dverí v novootvorenom Vzdelávacom
a konzultačnom pracovisku v Košiciach.
Dňa 24. septembra 2012 sa na SEVS začal siedmy akademický rok. V priestoroch
jezuitského Kostola sv. Františka Xaverského sa stretli členovia akademickej obce, hostia
a študenti. Riaditeľka a poverená rektorka SEVS Ing. Heidy Schwarczová. PhD., privítala
verejnosť prejavom, v ktorom zrekapitulovala predchádzajúce obdobie, prestavila vízie
a úlohy, ktoré si SEVS na svojej ceste vytýčila. K spríjemneniu slávnostnej atmosféry
prispela hra na organe v podaní Timoteja Kyselicu.
Dňa 1. októbra 2012 sa implementoval telemost Skalica – Košice. Použitím kamier
a mikrofónov sa virtuálne a interaktívne prepojilo pracovisko SEVS v Skalici a Vzdelávacie
a konzultačné pracovisko v Košiciach.
Dňa 2. októbra 2012 sa uskutočnila na SEVS prednáška poslanca NR SR Ivana Štefanca
na tému „Európa dnes a v budúcnosti“.
9. – 11. októbra 2012 sa v Bratislave uskutočnil veľtrh vzdelávania Akadémia VAPAC, na
ktorom sa SEVS zúčastnila.
11
25. októbra 2012 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu environmentálne
manažérstvo vo firme Protherm.
V tento istý deň sa taktiež SEVS prezentovala na fóre pre stredoškolákov v trenčianskom
regióne v Novom Meste nad Váhom. Fórum zrealizovala agentúra EURES.
V dňoch 30. októbra – 2. novembra 2012 sa SEVS zúčastnila na jednom z najväčších
veľtrhov v strednej Európe, na veľtrhu Gaudeamus v Brne.
V dňoch 5. – 9. novembra 2012 sa na SEVS uskutočnil týždeň vedy a techniky. V rámci
tejto udalosti sa konala medzinárodná konferencia Globálne medzinárodné vzťahy
a environmentálne manažérske systémy.
Dňa 5. novembra 2012 sa na SEVS konala prednáška Nikosa Kanellosa na aktuálne témy
európskej integrácie s prízvukom na krízovú situáciu a jej riešenia.
8. novembra 2012 bola SEVS na základe verejného hlasovania
neformálneho
ekonomického fóra Hospodársky klub uznaná ako Najuznávanejšia vysoká škola roku
2012. Za SEVS hlasovalo 4 975 ľudí.
Dňa 15. novembra 2012 sa na SEVS uskutočnili imatrikulácie, ktorými sa slávnostne prijali
noví študenti SEVS. Večer sa študenti prišli zabaviť na beánie, kde bol pre nich pripravený
tanečný a hudobný program.
20. novembra 2012 v Košiciach sa stal Laci Strike tvárou netradičnej kampane SEVS na
veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitostí PRO EDUCO a PRO JOB. Laci so svojou
tanečnou „crew“ zaktivizoval návštevníkov stánku SEVS interaktívnym tanečným vystúpením
a rozdával minerálky na uhasenie smädu po vedomostiach. Navyše študenti dostali aj
bezpečnostný balík, pomocou ktorého môžu študovať medzinárodné vzťahy bezpečne.
18. decembra 2012 sa v Studiosus Pube zišli študenti a zamestnanci školy na vianočnom
punči. Navaril sa punč, varené víno aj kapustnica. Uskutočnila sa aj tombola, z ktorej
výťažok šiel na dobročinné účely: nakúpili sme krmivo pre psov v skalickom útulku. Paralelne
s touto udalosťou sa v košickom Vzdelávacom a konzultačnom pracovisku SEVS zišli
študenti a pracovníci školy na posedení pod jedličkou.
12
III. Vysokoškolské vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
Dňa 5. januára 2012 boli Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici (ďalej len „SEVS“)
doručené výsledky komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ktorá sa začala v januári
2011. Minister školstva Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a po vyjadrení Akreditačnej komisie priznal právo SEVS udeľovať
titul bakalár (v skratke Bc.) absolventom dennej a externej formy štúdia v troch študijných
programoch:

Environmentálne
manažérstvo
–
v
študijnom
odbore
4.3.3
Environmentálny
manažment, do 31. 8. 2014,

Životné prostredie – v
študijnom odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, bez
časového obmedzenia

Medzinárodné vzťahy – v študijnom odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy, bez časového
obmedzenia
titul magister (v skratke Mgr.) absolventom dennej a externej formy štúdia v študijných
programoch:

Environmentálne
manažérstvo
–
v
študijnom
odbore
4.3.3
Environmentálny
manažment, do 31. 8. 2014

Medzinárodné vzťahy – v študijnom odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy, bez časového
obmedzenia, a titul philosophiae doctor (v skratke PhD.) v dennej a externej forme štúdia
v študijnom programe Environmentálne manažérstvo (v študijnom odbore 4.3.3
Environmentálny manažment, do 31. 8. 2014)
V roku 2012 poskytovala SEVS vysokoškolské vzdelávanie prvého, druhého a tretieho
stupňa vo všetkých vyššie uvedených akreditovaných študijných programoch v dennej aj
externej forme štúdia. Absolventi magisterského štúdia mohli v sledovanom roku vykonať tiež
rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom
získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im
SEVS udeľuje titul:

v študijnom programe Medzinárodné vzťahy doktor filozofie (v skratke PhDr.)

v študijnom programe Environmentálne manažérstvo doktor filozofie (v skratke PhDr.)
13
Cieľom
vzdelávacieho
procesu
na
všetkých
troch
stupňoch
štúdia
je
príprava
konkurencieschopných absolventov v súlade s aktuálnymi požiadavkami trhu práce.
Štruktúru študentov z pohľadu stupňov vysokoškolského vzdelávania, formy štúdia
a jednotlivých študijných programov realizovaných na SEVS v akademickom roku 2012/2013
dokumentujú nižšie uvedené grafy č. 1 – 3 tejto výročnej správy.
Graf č. 1 Počet a štruktúra študentov bakalárskych študijných programov na SEVS
k 31. 10. 2012
Graf č. 2 Počet a štruktúra študentov magisterských študijných programov na SEVS
k 31. 10. 2012
14
Graf č. 3 Počet a štruktúra študentov doktorandských študijných programov na SEVS
k 31. 10. 2012
V prvom stupni vysokoškolského vzdelávania študuje na SEVS v akademickom roku
2012/2013 celkovo 500 študentov. V medziročnom porovnaní s akademickým rokom
2011/2012 ide o 20 % pokles počtu študentov bakalárskeho štúdia. V magisterských
študijných programoch študuje celkom 298 študentov, medziročne sa počet študentov
magisterského štúdia znížil o 6 %. Vývoj celkového počtu študentov z hľadiska formy
a stupňa štúdia dokumentujú grafy č. 4 a 5 tejto výročnej správy.
Graf č. 4 Vývoj počtu študentov na SEVS v dennej forme štúdia
v rokoch 2006 – 2012, počet študentov udávame k 31.10. daného roka
15
Graf č. 5 Vývoj počtu študentov na SEVS v externej forme štúdia v rokoch 2006 – 2012,
počet študentov udávame k 31.10. daného roka
V akademickom roku 2012/2013 navštevujú SEVS 3 zahraniční študenti v dennej forme
štúdia a 28 zahraničných študentov v externej forme štúdia. Najväčší podiel zahraničných
študentov tvoria občania Ukrajiny (21) a Českej republiky (7), menšie zastúpenie majú
študenti z Kazachstanu (1) a Kirgizka (2). Vývoj celkového počtu zahraničných študentov na
SEVS v medziročnom porovnaní je uvedený v grafe č. 6 tejto správy.
Graf č. 6 Vývoj zahraničných študentov na SEVS v období rokov 2006 – 2012
16
V oblasti akademických mobilít študentov je programom s najvyšším podielom mobilít
i získaných
finančných
prostriedkov
na
SEVS
podprogram
európskeho
Programu
celoživotného vzdelávania LLP – Erasmus. Tento program je administrovaný priamo na
SEVS, a preto je pre študentov dostupnejší a administratívne menej náročný v porovnaní
s výmennými programami, ktoré sú administrované na národnej úrovni. Mobility študentov sa
realizujú tiež v rámci bilaterálnej spolupráce SEVS v vysokými školami v rámci Európskej
únie aj tretích krajín.
V letnom semestri akademického roka 2011/2012 študovali na SEVS v rámci programu
Erasmus štyria študenti z Turecka. V septembri 2012 začal v rámci tohto programu na SEVS
študovať ďalší študent z Turecka v rámci akademického roka 2012/2013. Zahraniční
výmenní študenti majú možnosť vybrať si z niektorých predmetov ponúkaných v danom
semestri v anglickom jazyku na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. Títo študenti sa
každoročne stávajú veľmi dôležitou súčasťou života našej školy, okrem koordinátorov
programu Erasmus a pedagógov sa im venujú tiež študenti SEVS, ktorí sa v minulosti na
zahraničnom pobyte sami zúčastnili. Počas ich pobytu sa zahraniční výmenní študenti
zúčastňujú radi na prednáškach z praxe a voľnočasových podujatiach, ktoré organizuje pre
svojich študentov SEVS. Slovenským študentom aj pedagógom prinášajú možnosti
cudzojazyčnej konverzácie a poznania kultúrnych tradícií a zvyklostí iných národov. Prehľad
osobomesiacov prijatých zahraničných študentov v rámci programu Erasmus počas roka
2012 je uvedený v tabuľke č. 1 tejto výročnej správy.
Pretože na akademický rok 2011/2012 nedostala SEVS finančný grant, neboli v letnom
semestri akademického roka 2011/2012 realizované vyslané študentské mobility v
rámci programu Erasmus. Už v zimnom semestri akademického roka 2012/2013, teda
v septembri a októbri 2012, vycestovalo na zahraničný výmenný pobyt 13 denných študentov
zo SEVS. Študenti strávili mobilitu na partnerských univerzitách v piatich krajinách Európy.
Medzi najpopuplárnešie krajiny patrili Nemecko a Česká republika.
Prehľad vyslaných
študentov zo SEVS v rámci programu Erasmus počas roka 2012 je uvedený v tabuľke č. 2
tejto výročnej správy.
17
Tabuľka č. 1 Študentské mobility v rámci programu Erasmus
– prijatí študenti v roku 2012
Meno
Ilknur
Sibel Deniz
Said Mohammad
Ibrahim
Gurkan
Priezvisko
Ozdemir
Erten
Ehsan Labib
Muradov
Capkin
Vysielajúca krajina
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
Študijné obdobie
9/2011 – 06/2012
9/2011 – 06/2012
9/2011 – 06/2012
02/2012 – 06/2012
09/2012 – 01/2013
Tabuľka č. 2 Študentské mobility v rámci programu Erasmus
– vyslaní študenti v roku 2012
Meno
Jakub
Dominika
Richard
Michal
Linda
Eva
Alena
Petra
Barbora
Romana
Patrícia
Nikola
Ildikó
Priezvisko
Drmla
Bucová
Caletka
Soták
Nosálová
Faltusová
Gajdošová
Gavalcová
Holubová
Lojková
Mikuláková
Moravčíková
Tóthová
Prijímajúca krajina
Fínsko
Estónsko
Česká republika
Cyprus
Cyprus
Česká republika
Nemecko
Nemecko
Česká republika
Nemecko
Nemecko
Nemecko
Česká republika
Študijné obdobie
09/2012 – 05/2013
09/2012 – 01/2013
09/2012 – 02/2013
09/2012 – 01/2013
09/2012 – 01/2013
10/2012 – 02/2013
10/2012 – 03/2013
10/2012 – 06/2013
10/2012 – 02/2013
10/2012 – 03/2013
10/2012 – 06/2013
10/2012 – 03/2013
10/2012 – 02/2013
Prvé kolo prijímacieho konania na akademický rok 2012/2013 prebiehalo v mesiacoch
január – máj 2012, druhé kolo prijímacieho konania sa realizovalo v mesiacoch júl –
september 2012. V rámci prijímacieho konania na akademický rok 2012/2013 prejavilo
záujem o študijné programy prvého stupňa 288 potenciálnych študentov, prijatých bolo 286
uchádzačov, z ktorých sa na štúdium zapísalo 51 %. SEVS eviduje v akademickom roku
2012/2013 celkovo 182 prihlášok na magisterské štúdium. Na magisterský študijný program
medzinárodné vzťahy bolo prijatých 130 študentov a na magisterský študijný program
environmentálne
manažérstvo
45
študentov.
Do
prvého
ročníka
druhého
stupňa
vysokoškolského štúdia sa riadne zapísalo 145 študentov. Prijímacie konanie na študijné
programy realizované na SEVS je tiež zdokumentované v tabuľkách č. 3 a 4 tejto výročnej
správy. Preferencie záujmu o jednotlivé študijné programy akreditované na SEVS zostali
porovnateľné s predchádzajúcim akademickým rokom. Najväčší záujem je už tradične
študijný program akreditovaný v rámci spoločenských a behaviorálnych vied – medzinárodné
vzťahy, na prvom aj druhom stupni vysokoškolského štúdia. V oblasti ekologických
a environmentálnych vied bol v prijímacom konaní na akademický rok 2012/2013 badateľný
nárast uchádzačov o bakalársky študijný program environmentálne manažérstvo.
18
Tabuľka č. 3 Prijímacie konanie na denné štúdium v AR 2012/2013
Bakalársky študijný program
Medzinárodné vzťahy
Životné prostredie
Environmentálne manažérstvo
Magisterský študijný program
Medzinárodné vzťahy
Environmentálne manažérstvo
Počet
prihlášok
93
21
15
Počet
prijatých
93
21
15
Počet
zapísaných
50
13
7
40
15
38
15
33
14
Tabuľka č. 4 Prijímacie konanie na externé štúdium v AR 2012/2013
Bakalársky študijný program
Medzinárodné vzťahy
Životné prostredie
Environmentálne manažérstvo
Magisterský študijný program
Medzinárodné vzťahy
Environmentálne manažérstvo
Počet
prihlášok
112
30
17
Počet
prijatých
110
30
17
Počet
zapísaných
47
17
12
97
30
92
30
70
28
Počas sledovaného obdobia roka 2012 bola realizovaná propagácia ponúkaných študijných
programov SEVS viacerými nástrojmi marketingovej komunikácie, najmä nástrojmi z oblasti
reklamy a public relations. V rámci mediálnej kampane sa propagovala ponuka študijných
programov vo viacerých slovenských denníkoch, týždenníkoch a časopisoch (SME, Plus
JEDEN DEŇ, Hospodárske noviny, Senicko – Skalicko, Entrez a i./, ktoré svojím zameraním
najlepšie
obsiahli
cieľovú
skupinu
ponúkaného
vysokoškolského
štúdia,
ďalej
prostredníctvom regionálneho rádia (Záhorácke rádio), celoslovenskej televízie (TA3)
a regionálnej televízie (Skalická televízia). V rámci internetovej mediálnej kampane sa
študijné programy a prijímacie konanie na SEVS propagovalo na portále etarget.sk. Veľmi
úspešná bola opätovne prezentácia SEVS na veľtrhoch vzdelávania v Slovenskej republike
(Academia VAPAC, PRO EDUCO a PRO JOB, EURES fórum vzdelávania v Novom Meste
nad Váhom) a v Českej republike (Gaudeamus). SEVS opätovne ponúkla svojim záujemcom
o štúdium možnosť nahliadnuť do priestorov školy, vypočuť si prezentáciu študijných
programov a zúčastniť sa na bohatom sprievodnom programe počas Dňa otvorených dverí
na SEVS. Výstavy, workshopy, dobrovoľnícke a charitatívne podujatia organizované SEVS,
ako aj distribúcia reklamných predmetov a letákov sú tiež významnými nástrojmi
komunikácie školy navonok, ktorými sa propaguje aj samotné štúdium.
Počas mesiacov jún a august sa v rámci akademického roka 2011/2012 vykonalo úspešne
štátnu skúšku 116 študentov v dennej forme bakalárskeho štúdia a 115 študentov v externej
19
forme bakalárskeho štúdia. Na magisterskom stupni štúdia eviduje SEVS v akademickom
roku 2011/2012 celkom 160 absolventov. Za vynikajúce bakalárske a diplomové záverečné
práce boli vybraní študenti ocenení Cenou rektora počas promócie absolventov. Záverečné
práce, obhajované v rámci štátnych skúšok, boli v sledovanom období na všetkých stupňoch
štúdia podrobené kontrole originality cez Centrálny register záverečných prác.
Graf č. 7 Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium
v akademickom roku 2011/2012
20
IV. Ďalšie vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
V rámci celoživotného vzdelávania bola na SEVS v roku 2012 tradične realizovaná
Univerzita tretieho veku pri SEVS (ďalej len „UTV SEVS“). Základným poslaním UTV
SEVS je otvorenie vysokoškolských zdrojov poznatkov, vedomostí a zručností osobám
v seniorskom veku a medzigeneračný dialóg. Cieľom tohto záujmového nekvalifikačného
vzdelávacieho programu je poskytovať seniorom možnosť, aby sa kvalifikovane a na
vysokoškolskej úrovni mohli systematicky zoznamovať s najnovšími poznatkami z oblasti
vedy, politiky, histórie a kultúry. UTV SEVS plní tiež výraznú sociálnu funkciu a motivuje
poslucháčov – seniorov k duševne prospešnej aktivite.
Počas letného semestra akademického roka 2011/2012 boli realizované prednášky pre
poslucháčov prvého ročníka UTV SEVS v študijnom programe globalizácia a medzinárodné
vzťahy. Poslucháči sa oboznámili s problematikou hospodárskej politiky Európskej únie,
pracovným právom, medzinárodnou komunikáciou a problematikou voľného pohybu
pracovných v rámci Európskeho spoločenstva. Z oblasti environmentálnych vied boli
poslucháčom
prezentované
témy
z oblasti
udržateľnosti
odpadového
hospodárstva
Európskej únie, environmentálnych prognóz a trendov a environmentálneho marketingu.
Prednášajúcimi boli profesori, docenti a odborní asistenti pôsobiaci v rámci študijných
odborov 3.1.3 a 4.3.3 na SEVS.
V mesiacoch október až december 2012 (zimný semester akademického roka 2012/2013) sa
vzdelávací program UTV SEVS niesol v tematickom zameraní limitov a výziev rozvoja
spoločnosti pre druhý ročník štúdia. Aktuálne poznatky z uvedenej oblasti boli prezentované
odborníkmi v jednotlivých vedných oblastiach. Po každej prednáške sa realizoval aktívny
dialóg prednášajúceho s poslucháčmi, ktorí sú pre SEVS veľmi významným nástrojom
šírenia dobrého mena školy v jej regionálnom zázemí.
Tabuľka č. 5 Prednášky realizované na UTV SEVS
v zimnom semestri AR 2012/2013
Tematický okruh
Kvalita sociálnych služieb
Globálne pohľady na ŽP a morálna kríza
Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov
Posudzovanie vplyvov na zdravie obyvateľstva
Uživí nás krajina? Pôda – živiteľka.
Súčasné globálne problémy ochrany ŽP
Moderné marketingové postupy a ochrana
spotrebiteľa
Prednášajúci
Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
PhDr. Štefan Maceják, PhD.
Mgr. Renáta Baníková, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
doc. Ing. Jozef Máčala, CSc.
Ing. Rastislav Strhan, PhD.
21
V. Vedecká a výskumná činnosť Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
V roku 2012 sa vedeckovýskumná činnosť na SEVS realizovala v súlade s dlhodobým
zámerom SEVS a v zmysle potrieb spoločensko – hospodárskej praxe a v neposlednom
rade v úzkej nadväznosti na aktualizované vnútorné predpisy SEVS a požiadavky plynúce z
priebežného monitoringu plnenia zámerov vedeckovýskumnej činnosti školy.
Vzhľadom na odborové zameranie SEVS v oblasti akreditovaných študijných programov bola
prioritná pozornosť vo vedeckovýskumnej činnosti orientovaná na zvyšovanie kvality i
kvantity výstupov tvorivých zamestnancov SEVS, študentov nevynímajúc. Pozornosť bola
zameraná aj na trvalé zvyšovania požiadaviek na vedeckú prácu v kontexte s poslaním
SEVS a závermi komplexnej akreditácie školy v období rokov 2007-2010.
V medziročnom hodnotení vedeckovýskumnej činnosti sa zefektívnilo plnenie vedeckej časti
študijných plánov študentov doktorandského štúdia, projektová aktivita školy sa prejavila v
aktualizácii študijných predmetov jednotlivých študijných programov, pozitívne možno
zhodnotiť aj vyšší záujem študentov SEVS o zapojenie sa do vedeckovýskumnej činnosti
prostredníctvom Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedeckovýskumná činnosť sa stáva
plnohodnotnou aktívnou zložkou v oblasti plnenia poslania SEVS ako vedeckovýskumnej
inštitúcie pôsobiacej v domácom vzdelávacom priestore s efektívnym prepojením na
medzinárodný vzdelávací proces.
V nadväznosti na plnenie cieľov Dlhodobého zámeru SEVS zvýšila škola v roku 2012 svoju
proaktívnu projektovú aktivitu v oblasti domácich aj zahraničných grantových schém. V
sledovanom období podala škola úspešne niekoľko nových projektov, zapojila sa do
riešených
multilaterálnych
projektov
a
pokračovala
v
úspešnom
riešení
projektu
podporovaného z Európskej únie. V medziročnom porovnaní je potrebné vyzdvihnúť najmä
medzinárodnú angažovanosť SEVS a jej úspešnosť v rozvoji medzinárodnej spolupráce v
oblasti vedy a výskumu na úrovni vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií.
V spolupráci so zahraničnou vysokou školou Univerzita Novi Sad, Fakulta technických vied
participuje SEVS na projekte Intenzifikácia LCA metódy na podporu neformálnych
nástrojov environmentálneho manažérstva. Projekt je orientovaný na bilaterálnu
spoluprácu medzi Slovenskom a Srbskom. Primárnym cieľom projektu je zvyšovanie
povedomia a reporting o problematike udržateľného rozvoja, tvorbe a ochrane životného
prostredia ako aj precizovanie a integrácia LCA metodológie pre implementáciu v štátnom
vzdelávacom a priemyselnom sektore na Slovensku a v Srbsku. Vychádzajúc zo stupňa
22
implementácie LCA metódy vo vzdelávacom a výskumnom priestore na Slovensku a v
Srbsku, v porovnaní s priemyselne vyspelými krajinami, je hlavným cieľom projektu výskum a
vývoj metodológie LCA smerom k úrovni a stavu implementácie v priemyselne rozvinutých a
environmentálne uvedomelých štátoch. Ďalším cieľom projektu je rozvoj a verifikácia LCA
metódy pre kontinuálne zlepšovanie kvality procesov a produktov z aspektu ochrany
životného prostredia počas celého ich životného cyklu. Partnerská inštitúcia v Novom Sade
má vybudované vyhovujúce technologické a personálne zázemie pre prácu s LCA metódou.
Doterajšie skúsenosti by mali byť dôležitou výhodou pri realizácii projektu a rozvoji
problematiky hlavne pri metodike implementácie v špecifických podmienkach Slovenskej
republiky. Jednou zo základných priorít projektu je „integrácia mladých vedcov“ do projektu s
cieľom ich zapojenia do vedecko-výskumnej činnosti a zdokonaľovania v oblasti výskumu a
implementácie LCA metódy. Pri riešení projektu by mladí výskumníci získali nové vedomosti
a poznatky, vytvoril by tým nový priestor pre definovanie modelov, ich štandardizáciu a
metódy výskumu pri realizácii ich dizertačných prác.
Na základe medzinárodnej spolupráce s partnerskými inštitúciami Univerzita Miškolc,
Univerzita Poznaň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem a Univerzita Novi Sad podala
SEVS multilaterálny projekt na Medzinárodný vyšehradský fond s názvom Rozvoj a
aplikácia LCA metódy na podporu menej formálnych nástrojov pre riadenie ochrany
životného prostredia. Nosným zámerom projektu je prispieť k rozvoju siete LCA centier
zriaďovaných v pedagogických a vedeckovýskumných procesoch v strednej a juhovýchodnej
Európe - CASE-LCA. Už od svojho vzniku možno SEVS zaradiť k najdynamickejšie sa
rozvíjajúcim
vzdelávacím
inštitúciám
na
Slovensku
v
oblasti
environmentálneho
manažérstva. Aj táto skutočnosť umocňuje možnosť vytvoriť prostredníctvom predkladaného
projektu edukačno-komunikačnú sieť medzi partnerskými inštitúciami v strednej a
juhovýchodnej Európe na podporu a rozvoj LCA metodológie. Metodológia patrí v
priemyselne vyspelých a environmentálne uvedomelých štátoch medzi bežný nástroj
environmentálneho manažérstva, slúžiaci k zefektívneniu tvorby a ochrany životného
prostredia a sociálno-ekonomickej prijateľnosti produkcie. V súčasnosti nemá LCA metóda v
štátoch strednej Európy vybudované dostatočné vedecké, pedagogické a vedomostné
zázemie, aby mohla byť efektívne využívaná v prospech tvorby a ochrany životného
prostredia a zefektívnenia nákladov na produkciu, čo patrí medzi jej hlavné strategické ciele.
Úlohou predkladaného projektu je čo najvýraznejšie vstúpiť a prispieť k rozvoju
vedomostného zázemia, komunikácii, implementácii a popularizácii LCA metódy v
Slovenskej republike a v Srbsku prostredníctvom reportingu a komunikácie s partnerskými
organizáciami v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.
23
V hodnotenom období realizovala SEVS prostredníctvom svojich vedeckovýskumných
pracovníkov aj projekt z operačného programu Tempus s názvom Sieť univerzít pre
inžiniersky tréning – školenie profesorov stredných škôl. Základným cieľom projektu je
prispieť k zlepšeniu ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja v Srbsku. Ďalšou
prioritou projektu je harmonizácia legislatívy Srbska o životnom prostredí s legislatívnymi
štandardmi Európskej únie ako súčasť predvstupovej stratégie Srbskej republiky.
Čiastkovými cieľmi projektu sú tiež: zlepšenie kvalifikácie a schopností neuniverzitných
profesorov zo Srbska v oblasti ochrany životného prostredia, udržateľného rozvoja a
environmentálnych technológií a zabezpečenie rozvoja moderných vzdelávacích kurzov v
oblasti ochrany životného prostredia, environmentálnych technológií a udržateľného rozvoja.
Partnerskými inštitúciami projektu sú Technische Universität Wien, Univerzita Belehrad,
Univerzita Kragujevac, Univerzita Niš, Technická univerzita Košice, UMB Banská Bystrica,
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, STU Trnava, Univerzita Ljublana, Ministerstvo
školstva pre autonómnu provinciu Vojvodina, Technická škola Zrenjanin, Univerzita Porto.
Na plnení zámerov v oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa v hodnotenom období začala
SEVS
podieľať
vysokoškolského
aj
prostredníctvom
vzdelávania
na
schváleného
SEVS
v
projektu
Skalici
v
Zvýšenie
študijnom
kvality
programe
Environmentálne manažérstvo realizovaného v rámci Operačného programu Vzdelávanie,
ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie, Európskeho sociálneho
fondu. Strategickým cieľom projektu je „zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na
SEVS v Skalici v študijnom programe Environmentálne manažérstvo“ prostredníctvom
zavedenia systému priameho merania kvality vzdelávania a inováciou študijného programu
Environmentálne manažérstvo. Zavedenie systematického a dlhodobo objektívneho merania
výsledkov vysokoškolského vzdelávania a inovácia študijného programu vytvára priame
predpoklady na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVS v študijnom
programe Environmentálne manažérstvo. Zároveň predstavuje naplnenie cieľa zosúladenia
vysokoškolského vzdelávania s požiadavkami vedomostnej spoločnosti, ktorá si vyžaduje
ľudské zdroje, ktoré budú disponovať teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami,
ktoré si vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Navrhované aktivity
projektu plne podporujú dosiahnutie globálneho cieľa a plánované výstupy a výsledky
projektu zabezpečujú prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej
spoločnosti. Tým sa prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. Do realizácie aktivít
projektu sa predpokladá zapojiť 160 osôb. Cieľovou skupinou v rámci projektu sú študenti
magisterského štúdia študijného programu Environmentálne manažérstvo a pedagogickí
zamestnanci zabezpečujúci výučbu v rámci študijného programu Environmentálne
manažérstvo.
24
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR schválila
SEVS v roku 2011 projekt s názvom Globálne bezpečnostné problémy ľudstva na
začiatku 21. storočia – ich dôsledky a možnosti riešenia so začiatkom riešenia v januári
2012. Hlavným cieľom projektu je analýza globálnych bezpečnostných problémov ľudstva,
ako aj ich transnacionálnych politických, ekonomických, sociálnych a environmentálnych
dôsledkov, so zameraním na možnosti a perspektívy riešenia týchto problémov.
Východiskom analýzy je spracovanie teoretických a metodologických poznatkov z
problematiky globálnych bezpečnostných problémov v snahe charakterizovať ich jednotlivé
oblasti ako aj relevantné indikátory umožňujúce postihnúť tieto oblasti. Cieľom hodnotenia
súčasného stavu globálnych bezpečnostných problémov ľudstva bude kvantitatívna i
kvalitatívna analýza aktuálnych bezpečnostných problémov sveta ako aj identifikácia príčin
ich vzniku a faktorov ich šírenia. Hodnotenie dôsledkov, dopadov uvažovaných problémov
bude realizované na základe komplexného hodnotenia ekonomických, sociálnych,
environmentálnych, politických a bezpečnostných dôsledkov v globálnom aspekte s cieľom
poukázať na vzájomnú prepojenosť jednotlivých študovaných globálnych problémov ako aj
ich dopadov. Vyústením predchádzajúcich analýz bude hodnotenie možností a perspektív
riešenia globálnych bezpečnostných problémov z hľadiska medzinárodnej politickej a
ekonomickej spolupráce ako aj z hľadiska medzinárodnej vedeckej spolupráce.
SEVS začala v roku 2012 aplikovať systém interných výskumných grantov pre podporu
vybraných projektov so zameraním na problematiku zmien klímy, bilancie emisií
skleníkových plynov, environmentálnych funkcií pôdy a rozvoj dobrovoľných nástrojov
environmentálnej politiky podnikov. Pracovníci školy podali v roku 2012 3 projekty v rámci
výziev Agentúry pre vedu a výskum, žiaľ pre nedostatok finančných prostriedkov im neboli
pridelené financie.
Plnenie zámerov v oblasti výskumu na SEVS v sledovanom roku 2012 opätovne podporili
výstupy vedeckovýskumných a vedecko-teoretických aktivít akademických pracovníkov
školy, ktorými sú vedecké publikácie. Významným prínosom prezentácie výsledkov
výskumu sú príspevky tvorivých zamestnancov SEVS prednesené na podujatiach
organizovaných domácimi aj zahraničnými vzdelávacími, výskumnými a odbornými
inštitúciami. Publikačná činnosť tvorivých pracovníkov SEVS v štruktúre jednotlivých
kategórií je uvedená v tabuľke č. 6 tohto dokumentu. Pozitívne možno hodnotiť celkový
medziročný nárast celkovej publikačnej činnosti s výrazným zvýšením publikačného
zamerania na oblasť domácich a zahraničných vedeckých článkov vo vedeckých časopisoch,
čo je kladným obrazom vnášania vedecko-teoretických výsledkov výskumnej práce tvorivých
pracovníkov SEVS. V hodnotenom období sa úspešne zrealizovala myšlienka vyššej tvorby
25
spoločných autorských kolektívov a cieľom zabezpečenia prezentácie výsledkov v
prierezových odvetviach výskumu.
Škola pokračovala v hodnotenom období vo vlastnej vydavateľskej činnosti vedeckých
publikácií ako aj v určenej periodicite vydávania vlastného vedeckého časopisu Vedecký
obzor /Scientific Horizon/, ktorého obsahové zameranie na aktuálne problémy z oblasti
medzinárodných vzťahov, životného prostredia a environmentálneho manažérstva, odborná
a vedecká úroveň autorov príspevkov a dôsledné oponovanie posilnili úroveň a vnímanie
tohto vedeckého periodika na poli odbornej a laickej verejnosti.
SEVS sa sústreďuje na tri oblasti vedy a výskumu:
 medzinárodné vzťahy
Činnosť SEVS sa prejavuje v riešení aktuálnych tém. Pozornosť sa v minulosti venovala
bezpečnosti krajín V 4 v NATO, zahraničnej a bezpečnostnej politike USA, medzinárodným
vzťahom 20 rokov po skončení studenej vojny a kvalite života obyvateľstva Slovenska v
európskom kontexte. Projekty sa sústreďujú najmä na bezpečnostnú politiku .
 životné prostredie a environmentálny manažment
SEVS sa momentálne sústreďuje najmä na environmentálny a regionálny rozvoj
vyšehradských krajín. Pracujeme taktiež na projekte Laboratória pre environmentálne
analýzy pomocou LCA metódy (Life cycle assessment). V minulosti sa SEVS venovala
popularizácii výsledkov environmentálneho výskumu pre zvýšenie environmentálneho
povedomia a záujmu o vedu.
 činnosť VŠ v oblasti vedy a výskumu
SEVS sa venuje podpore zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania a podpore
aplikovaného výskumu, vývoja a transferu na SEVS. Taktiež sa sústreďuje na
modernizovanie vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť. Tieto oblasti predstavujú priamu
implikáciu vedy a výskumu na kvalitu vyššieho vzdelania, ktoré Stredoeurópska vysoká škola
v Skalici, n. o., ponúka.
Pracujeme na projektoch, ktoré boli podporené zo štrukturálnych fondov Európskej únie a z
iných grantov. Taktiež vykonávame vlastný výskum a ponúkame doktorandské štúdium
v študijnom odbore environmentálny manažment. Súčasťou doktorandského štúdia je práca
na vlastnom výskume a napísanie dizertačnej práce.
26
Vybudovali sme výskumné pracoviská, ktoré sú zamerané najmä na riešenie širokého
spektra problémov v oblasti životného prostredia a environmentálneho manažmentu. Na
SEVS sa nachádza Ekologické laboratórium, Centrum pre výskum klímy, Výskumné centrum
SoNet a Laboratórium pre environmentálne analýzy pomocou LCA (Life cycle assessment)
metódy.
SEVS
sa
taktiež
podieľa
na
tvorbe
edukačno-komunikačnej
siete
vedeckovýskumných inštitúcií strednej a juhovýchodnej Európy zaoberajúcich sa LCA.
Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti
na SEVS. Realizuje sa formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov. Hlavným cieľom
ŠVOČ je vytváranie predpokladov pre vedeckú a odbornú prácu študentov a individuálny
rozvoj tvorivých schopností a talentu študentov. Do ŠVOČ sa zapájajú študenti všetkých
foriem štúdia. ŠVOČ sa realizuje formou tímovej alebo individuálnej tvorivej činnosti
študentov. Výsledkom ŠVOČ sú práce študentov prezentované na celoškolskej súťaži
ŠVOČ.
SEVS publikuje vedecké monografie, vysokoškolské učebnice a skriptá a iné odborné
knižné práce. Taktiež pravidelne prispieva do zahraničných a domácich odborných
časopisov a zborníkov. Vydáva svoj vlastný odborný časopis Vedecký obzor.
27
VI. Zamestnanci Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Personálne
zabezpečenie
vedeckovýskumnej
činnosti,
realizácie
vzdelávania
v akreditovaných študijných programoch a ostatných činností a aktivít SEVS je realizované
v zmysle Štatútu SEVS a v zmysle vnútorného predpisu SEVS – Zásady výberového
konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na
SEVS, ktorý bol schválený Akademickým senátom SEVS dňa 28. októbra 2008 a
zaregistrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky 19. decembra 2008.
Zmena počtu vysokoškolských učiteľov, ktorá nastala v priebehu roka 2012, vychádzala
z aktuálnych potrieb vedeckovýskumnej činnosti SEVS a výchovno-vzdelávacej činnosti
v jednotlivých študijných programoch na SEVS. Priorita rozvoja ľudských zdrojov bola
orientovaná na optimalizáciu počtu interných pedagógov v požadovanej kvalifikačnej
štruktúre zodpovedajúcej vedným odborom, v ktorých má SEVS akreditované študijné
programy. V priebehu roka 2012 boli na SEVS tri výberové konania na miesta docentov,
vysokoškolských
učiteľov
a
odborných
asistentov.
K 31.
10.
2012
zamestnávala
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, n. o., celkovo 78 zamestnancov, z toho bolo 44
pedagogických. Veková štruktúra zamestnancov SEVS presahuje hranicu 25 rokov a spadá
až po hranicu 65 a viac rokov.
Graf č. 8 Počet pedagogických zamestnancov podľa titulov k 31. 10. 2012
28
Graf. č. 9 Veková štruktúra pedagogických zamestnancov k 31. 10. 2012
V oblasti vzdelávania administratívnych a prevádzkových zamestnancov SEVS sa
v roku 2012 kládol dôraz na zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie súvisiacej s náplňou práce,
ktorá vyplýva z ich pracovného zaradenia na SEVS. Zamestnanci sa zúčastnili na odborných
školeniach a kurzoch, ktorých poslaním bolo vyškolenie odborníkov v predmetných
oblastiach, napr. personalistika, mzdy, verejné obstarávanie, elektronické výberové konania
a pod. Školenie v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany sa konalo opakovane počas
roka 2012 s cieľom preškolenia súčasných a školenia novoprijatých zamestnancov.
V súvislosti s používaním Akademického informačného systému a jeho funkcií prebehli
v roku 2012 zaškolenia nových interných a externých zamestnancov, ktorí sa podieľali na
pedagogickom procese SEVS, a tiež školenia administratívnych pracovníkov na jednotlivých
organizačných útvaroch SEVS.
Pracovné prostredie SEVS v oblasti hardvérovej a softvérovej výbavy pracovísk možno
hodnotiť v kvalitatívnej oblasti ako nadštandardné. V roku 2012 bola ukončená renovácia
hardvérovej a softvérovej výbavy pracovísk, ktorá spočívala v dovybavení kancelárií
osobnými počítačmi zostavy Lenovo A3, Intel T6600 2.2 GHz 2MB, 4GB. Objemový balík
inštalácií jednotlivých terminálov obsahoval všetky najzákladnejšie programy potrebné na
bezchybnú funkciu pracovísk. Koncepcia počítačového vybavenia na SEVS vychádza
z pravidla, že každý interný vedecko-pedagogický alebo administratívny pracovník je
vybavený osobným počítačom alebo notebookom. Všetky pracoviská SEVS sú pripojené
pomocou internetovej siete prevádzkovanej spoločnosťou Slovak Telecom.
29
VII. Podpora študentov Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Cieľom podpory študentov SEVS je jednak finančná podpora v rámci možností a obmedzení
typu SEVS ako súkromnej vysokej školy a jednak vytváranie tvorivej atmosféry v škole, ktorú
podporuje nielen intenzívny priamy kontakt študentov s učiteľmi, ale i moderné informačné a
komunikačné techniky a kultúrne prostredie s veľmi dobrým materiálno-technickým zázemím,
v ktorom študenti nachádzajú všetko potrebné pre úspešné štúdium, rozvoj svojho talentu
a výnimočnosti.
V oblasti finančnej podpory je SEVS limitovaná právnym postavením neziskovej organizácie,
ktoré umožňuje využitie vytvoreného zisku len na znovuinvestovanie, ktoré SEVS realizuje aj
vo forme zlepšovania materiálneho vybavenia učební a tiež vo forme zliav na školnom. Na
základe Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na SEVS je pre študentov
prijatých na magisterské štúdium, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na SEVS, znížené
školné. Zľava na školnom je stanovená na základe dosiahnutého váženého študijného
priemeru študenta počas bakalárskeho štúdia na SEVS v troch úrovniach: 5 %, 15 % a 30 %.
V akademickom roku 2011/2012 bola na základe uvedeného poskytnutá zľava na školnom
293 študentom magisterského štúdia na SEVS. Priamou formou sociálnej podpory sú
sociálne a prospechové štipendiá, ktorých poskytovanie upravuje zmluva s Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR. V letnom semestri akademického roka 2011/2012 bolo
vyplatené štipendium 25 študentom vo výške 25 505 eur a v zimnom semestri akademického
roka 2012/2013 bolo štipendium v úhrnnej výške 11 630 eur rozdelené medzi 16 študentov.
Prospechové štipendium bolo v roku 2012 vyplatené 42 študentom dennej formy štúdia a 64
študentom externej formy štúdia, ktorí vykázali najlepšie študijné výsledky za akademický rok
2011/2012.
Konzultantské a poradenské činnosti v roku 2012 realizovali všetci pedagogickí
zamestnanci pôsobiaci v jednotlivých ústavoch SEVS v rámci nimi vymedzených
a zverejnených konzultačných hodín a tiež ostatní administratívni zamestnanci SEVS v rámci
oblasti činnosti vyplývajúcej z ich pracovnej pozície. So študentmi študujúcimi v externej
forme si pedagógovia stanovovali konzultačné hodiny individuálne podľa časových možností
študentov aj učiteľov. Časovo najnáročnejšie sú konzultácie k bakalárskym a diplomovým
záverečným prácam, ktoré realizovalo v sledovanom roku 86 školiteľov záverečných prác.
V roku 2012 prebiehali konzultácie k 232 bakalárskym a 165 diplomovým prácam, ktoré boli
predložené na obhajobu ako súčasť štátnych záverečných skúšok. Intenzívne konzultácie
s vedúcimi záverečných prác, ako aj konzultantmi prebiehali v roku 2012 v rámci rigoróznych
konaní a doktorandského štúdia. Na záverečnú obhajobu boli predložené tri dizertačné práce
30
interných doktorandov. S cieľom zvýšenia spokojnosti študentov s dostupnosťou a kvalitou
poskytovaných konzultantských a poradenských služieb boli prevádzkové hodiny študijného
oddelenia SEVS upravené tak, aby bolo časovo dostatočne prístupné aj pre externých
študentov.
V rámci podpory vzdelávacej činnosti SEVS sa realizuje na SEVS pravidelne aj praktická
výučba
študentov
prostredníctvom
odborných
exkurzií.
Tie
vychádzajú
z potrieb
jednotlivých predmetov zahrnutých v rámci akreditovaných študijných programov na SEVS
a organizujú ich zodpovední pedagógovia alebo garanti daných predmetov.
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici počas roku
2012 zmodernizovala učebne
technologickým vybavením, ktoré je základným predpokladom ďalšieho rozvoja a podpory
vyučovacieho procesu prostredníctvom IT technológií. Študenti SEVS mali denne k dispozícii
27 počítačových zostáv Lenovo A3, Intel T6600 s internetovým pripojením zabezpečovaným
firmou T-com s rýchlosťou pripojenia 12 Mb/512 kb v budove školy na Kráľovskej ulici
v Skalici a 6 Mb/512 kb v budove SEVS na ulici Vally 2A v Skalici. Pri výučbe sa využívali tri
dataprojektory.
Interaktívna tabula Smart Board pomocou zabudovaných kamier sníma pohyby digitálnych
fixiek, gumy alebo prsta a tie následne prenáša priamo do počítača. Vďaka interaktívnym
tabuliam sa môžu študenti aktívne zapájať do výučby a môžu pracovať na vlastnom projekte.
Dotykom prstu je možné plnohodnotne ovládať počítačové aplikácie a spúšťať programy.
Tabuľa umožňuje prácu viacerých študentov súčasne. V offline režime je využiteľná aj ako
magnetická tabuľa. Tabule predstavujú veľké možnosti použitia ako zobrazovacie zariadenia
pri prezentáciách a telekonferenciách. K tabuliam je taktiež nainštalovaný software SMART
Notebook MATH.
Vďaka zariadeniu Polycom je možné vytvoriť telemost medzi jednotlivými učebňami vysokej
školy. Je možná výučba na diaľku s neobmedzeným využitím interaktívnych tabúl. Všetky
HW zariadenia Polycom zabezpečujúce konferenciu sú pripojené k interaktívnym tabuliam
SMART a umožňujú prenos obsahu jednej tabule na druhú pomocou konferencie takže
jeden vyučujúci má umožnenú plnohodnotnú výučbu študentov vo viacerých učebniach
súčasne. Všetky HW telekonferencie je možné taktiež spúšťať na diaľku, ovládať kameru
a vyzvať študentov sledujúcich konferenciu k interakcii na interaktívnej tabuly pričom učiteľ
realizujúci konferenciu má plnú kontrolu nad kamerou a teda vie sledovať, ako sa žiaci
zapájajú do výučby.
31
Neoddeliteľnou súčasťou akademického života na SEVS sú aj študentské aktivity
kultúrneho, športového a spoločenského charakteru s cieľom zefektívnenia využitia voľného
času študentov. V roku 2012 SEVS pravidelne organizovala pre svojich študentov
v spolupráci so Študentským parlamentom SEVS pravidelne volejbalové turnaje (každé 2 – 3
týždne). Taktiež SEVS prispela k organizácii Dňa narcisov, a to vďaka pomoci zo strany
Študentského parlamentu SEVS. Naši študenti sa na tejto dobročinnej akcii aktívne
zúčastnili. SEVS a Študentský parlament SEVS obohatili študentský život v Skalici alebo v
Košiciach viacerými akciami ako napr. filmové pondelky, (RSDr. Roman Laml, PhD., uviedol
vybraný film, ktorý sa spoločne pozeral, a potom nasledovala diskusia), Punč s Punčom,
Posedenie pod jedličkou, pravidelné akcie v Bowling Clube v Skalici alebo koncoročná gril
party. Väčšina zo spoločenských akcií pre študentov (koncerty, kurzy, prednášky,
premietanie filmov) sa realizuje v študentskom bare Studiosus Pub. SEVS disponuje dvoma
pridruženými
stravovacími jednotkami, ktoré ponúkajú študentom možnosť stravy
a občerstvenia, a to v priestoroch školy v Skalici, ako aj v centre mesta Skalica.
Ubytovacie kapacity pre študentov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezmenili.
Študenti majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v troch vysokoškolských internátoch a
dvoch stredoškolských internátoch so sídlom v Skalici s ponukou zabezpečenia celodenného
stravovania počas pracovných dní. Vysokoškolský internát Didaktik je umiestnený v tesnej
blízkosti SEVS na ulici Pod Kalváriou. Ide o novostavbu, ktorá má nízku energetickú
náročnosť, modernú infraštruktúru a dobré technické vybavenie. Študentom poskytuje
pokojné, príjemné a bezpečné prostredie. Vysokoškolský internát Didaktik disponuje 23
izbami s kapacitou 52 lôžok. Ďalšia možnosť ubytovania je v penzióne Pod rotundou, ktorý je
umiestnený v objekte starého meštianskeho domu v historickej časti mesta na konci
Potočnej ulice. Penzión Pod rotundou ponúka útulné, pohodlné a pokojné ubytovanie
penziónového typu. Kapacita penziónu je 10 izieb. Tie sú vybavené zariadením, ktoré plne
zodpovedá súčasnému štandardu. Študenti taktiež využívajú možnosti ubytovania v súkromí.
V oblasti zabezpečovania praxe pre študentov SEVS spolupracuje pri propagovaní rôznych
pracovných ponúk pre študentov. SEVS sa v roku 2012 rozhodla pre rebranding, s čím
súvisel aj vznik novej, dynamickej a funkčnejšej web stránky. SEVS na svojej stránke
vytvorila sekciu zamestnanosti študentov, kde uverejňovala celosvetové, ale aj domáce
možnosti stáží či práce. Tieto ponuky boli taktiež uverejnené na Facebooku SEVS. Ponuky
mohli byť uverejnené aj vďaka nadviazaniu spolupráce s rôznymi organizáciami, firmami
a personálnymi agentúrami, čím sa zvyšujú možnosti študentov zamestnať sa.
32
VIII. Podporné činnosti Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Vzdelávací a vedeckovýskumný proces na SEVS významne podporuje svojimi službami
akademická knižnica, ktorá je centrálnym knižnično-informačným pracoviskom SEVS.
Poslaním Akademickej knižnice SEVS je vytváranie podmienok na efektívnu podporu
pedagogického a vedeckovýskumného procesu na SEVS v rámci akreditovaných študijných
programov a oblastí vedeckovýskumného odborového zamerania SEVS. Knižničnoinformačné služby poskytuje akademická knižnica vedeckovýskumným pracovníkom SEVS,
študentom v dennej aj externej forme štúdia a po spojení s Mestskou knižnicou Skalica
v roku 2010 tiež odbornej verejnosti. Integrujúcim prvkom knižnično-informačného systému
SEVS je automatizovaný knižnično-informačný systém Dawinci. V súčasnosti využíva
Akademická knižnica SEVS všetky jeho moduly. Knižnica plní tiež funkciu vydavateľstva
vedeckého časopisu Vedecký obzor/Scientific horizont, vysokoškolských učebníc a textov,
internetového kníhkupectva i fyzickej predajne skrípt a vysokoškolských učebníc.
Činnosť Akademickej knižnice SEVS za rok 2012
Knižnica získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty s cieľom informačného a
dokumentového zabezpečenia vyučovacieho a výchovno-vzdelávacieho procesu SEVS
Skalica.
Poskytuje
služby
vedecko-pedagogickým
pracovníkom
vysokej
školy,
jej
poslucháčom, ale aj širšej odbornej i laickej verejnosti. Profilácia jej fondov zodpovedá
špecializácii vysokej školy.
Akademická knižnica SEVS v Skalici (ďalej len „AK“) aktívne podporuje vzdelávanie, štúdium
a vedeckovýskumnú činnosť. Je tvorivým partnerom v týchto procesoch. Je to informačné
pracovisko, zabezpečujúce odborné knižnično-informačné činnosti, bibliograficky registruje
publikačnú činnosť pedagógov a záverečné práce študentov. Poskytuje knižničnoinformačné služby študentom, učiteľom, zamestnancom SEVS a verejnosti. V rámci svojho
obsahového
zamerania
je
vedecko-informačným,
bibliografickým,
koordinačným
a poradenským pracoviskom VŠ. Počas roku 2012 poskytovala knižnično-výpožičné služby
študentom a pedagógom SEVS a iným záujemcom.
Knižničný fond tvoria knihy, zborníky, periodiká, audiovizuálne a elektronické dokumenty,
elektronické informačné zdroje, bakalárske záverečné práce. Knižnica získava (kúpou a
darom), spracováva, sprístupňuje a ochraňuje knižničný a informačný fond tak, aby napĺňala
zásadu slobodného prístupu občanov k informáciám a dokumentom. Nákup odbornej
literatúry sa realizuje podľa požiadaviek učebných plánov príslušných predmetov.
33
Od r. 2010 je pracovisko AK SEVS v budove Mestskej knižnice Skalica. Používatelia oboch
knižníc tak majú možnosť širšieho výberu najmä odbornej literatúry z oboch fondov.
Integrujúcim prvkom knižnično-informačného systému SEVS je automatizovaný knižničnoinformačný systém DAWINCI. AK využíva súčasnosti všetky jeho moduly.
Knižnica zabezpečuje absenčné a prezenčné výpožičky kníh, periodík, e-dokumentov,
kopírovacie a konzultačné služby a medziknižničnú výpožičnú službu. V študovni odbornej
literatúry študenti využívajú on-line katalógy AK SEVS a iných knižníc. Knižnica plní tiež
funkciu internetového kníhkupectva i fyzickej predajne skrípt a vysokoškolských učebníc.
Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov upravuje Knižničný a výpožičný poriadok AK
SEVS Skalica.
Knižničný fond
Knižničný fond predstavuje spolu 14 758 knižničných jednotiek v klasickej i elektronickej
podobe. AK knihy získavala kúpou a darom. AK realizovala akvizíciu domácich
i zahraničných dokumentov v rámci profilácie študijných programov a výskumu na SEVS.
Zabezpečovala menné a vecné spracovanie získanej literatúry automatizovane v knižničnoinformačnom systéme Dawinci, v súlade s platnými normatívnymi predpismi. Ročný prírastok
knižničných jednotiek bol 410, z toho kúpou 53 a získaných darom 190 a inak 172.
Tabuľka č. 6 Knižničný fond (k 31. 12. 2012)
Knižničné jednotky spolu
V tom knihy
Audiovizuálne dokumenty
Záverečné práce
Počet titulov dochádzajúcich periodík
Ročný prírastok knižničných jednotiek
Z toho kúpou
Darom
Inak
Knižničné jednotky spracované automatizovane
14 758
14 144
16
598
23
410
53
190
172
14 758
Používatelia
K 31. 12. 2012 AK registrovala v databáze 725 používateľov. Z toho 416 študentov SEVS.
Používatelia využívali možnosť vyhľadávania, rezervovania a predlžovania literatúry
prostredníctvom online katalógu AK, ktorý je prístupný na webovej stránke SEVS.
34
Tabuľka č. 7 Používatelia k (31. 12. 2012)
Registrovaní používatelia
Z toho študenti
Potencionálni používatelia
Z toho študenti
725
416
1 622
1 355
Výpožičky a služby
AK realizovala výpožičnú službu podľa Výpožičného poriadku AK SEVS. Zabezpečovala
poskytovanie absenčných a prezenčných výpožičiek. Poskytovala konzultačné služby pri
vyhľadávaní v online katalógu. Prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS)
zabezpečovala
dokumenty
z
mestských, akademických
i
vedeckých
knižníc
SR.
Zabezpečovala prevádzku študovne periodík, poskytovala reprografické a referenčné služby.
Tabuľka č. 8 Výpožičky a služby za rok 2012
Výpožičky spolu
Z toho
Absenčné výpožičky
Prezenčné výpožičky
Periodík
Záverečných prác
MVS z iných knižníc
Počet študovní a čitární
Počet študijných a čitateľských miest
Celková plocha knižnice v m2
Počet prevádzkových hodín pre používateľov za týždeň
1 289
568
721
172
109
18
1
24
340
44
Bibliografická registrácia evidencie publikačnej činnosti
Akademická knižnica je v zmysle § 8, ods. 2, písm. c) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach,
v zmysle zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle smernice č. 13/2008-R
o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov,
pracoviskom bibliografickej registrácie publikácií vysokoškolských učiteľov, výskumných
zamestnancov a študentov doktorandského štúdia SEVS v Skalici.
Od 1. novembra 2009 je registrácia publikačnej činnosti SEVS podľa smernice č. 13/2008-R
zaradená do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a ohlasov (ďalej len
CREPC). Spracovanie publikačnej činnosti sa realizuje zásadne podľa pôvodného
dokumentu, prípadne jeho kópie. Ku každému záznamu publikácie zaradenej v akademickej
knižnici do kategórií: AAA, AAB, ABA, ABB má Akademická knižnica povinnosť vyžiadať od
autora vydanú publikáciu alebo digitálnu kópiu obsahujúcu najmenej tieto údaje: titulný list,
tiráž, použitú literatúru a úvod/predhovor.
35
Tabuľka č. 9 Štatistika publikácií za rok 2012
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
BCI Skriptá a učebné texty
BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr. zborníkoch
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
GHG Práce zverejnené na internete
Spolu
0
1
0
0
1
1
5
9
20
4
22
0
8
5
0
0
0
0
9
4
2
2
1
1
90
Predaj kníh
Akademická knižnica zabezpečovala v r. 2012 predaj kníh priamo v priestoroch knižnice
a tiež formou internetového kníhkupectva všetkých titulov publikácií uvedených v edičnej
činnosti vrátane publikácií autorov pôsobiacich v SEVS Skalica, ktorým boli vydané
publikácie v iných vydavateľstvách. Zoznam predávaných titulov pravidelne aktualizuje cez
webovú stránku SEVS.
Zberné pracovisko kvalifikačných prác
AK plní funkciu zberného pracoviska kvalifikačných prác absolventov štúdia. Vedie ich
evidenciu. Tie poskytuje na nahliadnutie študentom i učiteľom SEVS. Pri zabezpečovaní
týchto úloh je neoddeliteľnou zložkou SEVS.
36
Technické a personálne vybavenie
Tabuľka č. 10 Informačné technológie
Počet serverov v knižnici
Počet počítačových staníc
S pripojením na internet
Online katalóg knižnice na internete (áno = 1, nie = 0)
1
14
14
1
Tabuľka č. 11 Zamestnanci knižnice
Počet zamestnancov
Z toho s odborným knihovníckym vzdelaním (VŠ, SOŠ)
1,3
1
Hospodárenie knižnice
Tabuľka č. 12 Hospodárenie knižnice (v eurách)
Finančné náklady na činnosť
Z toho na nákup knižničného fondu
10 856
416
37
IX. Rozvoj Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici počas roku 2012 zmodernizovala učebne
technologickým vybavením, ktoré je základným predpokladom ďalšieho rozvoja a podpory
vyučovacieho procesu prostredníctvom IT technológií. V sledovanom období boli zaškolení
pedagógovia SEVS na používanie nižšie uvedeného technologického vybavenia učební v
rámci vyučovacieho, vedeckovýskumného procesu, ako aj pri konzultáciách so študentmi a
telekonferenciách.
Interaktívna tabula Smart Board – tabuľa pomocou zabudovaných kamier sníma pohyby
digitálnych fixiek, gumy alebo prsta, ktoré následne prenáša priamo do počítača s ktorým je
spojená USB káblom (môžete písať perom, posúvať objekty prstom a mazať päsťou, a to
bez akejkoľvek potreby prepínania nástrojov ovládania). Vďaka interaktívnym tabuliam sa
môžu žiaci aktívne zapájať do výučby, každá nainštalovaná tabuľa podporuje neobmedzené
množstvo tzv. virtuálnych tabúľ, takže každý študent vie pracovať na vlastnom projekte, ktorý
si vie následne uložiť na PC. Dotykom prsta je možné plnohodnotne ovládať počítačové
aplikácie a spúšťať programy. Tabuľa umožňuje prácu viacerých študentov súčasne. SMART
Board ponúka vďaka softvéru Smart Notebook špeciálne funkcie a vylepšenia pre
najpoužívanejšie aplikácie, ako sú Office Word, Excel, Powerpoint alebo AutoCAD. Každá
nainštalovaná tabula SMART disponuje stereoreproduktormi na ozvučenie miestnosti, v
offline režime je využiteľná aj ako magnetická tabuľa. Tabule predstavujú veľké možnosti
použitia ako zobrazovacie zariadenia pri prezentáciách a telekonferenciách. K tabuliam je
taktiež nainštalovaný softvér SMART Notebook MATH.
SMART Sympodium – interaktívny dotykový panel, ktorý podobne ako SMART Board
umožňuje interaktívnu výučbu študentov. Umožňuje perom písať poznámky priamo do
prezentácií, zvýrazňovať vybrané miesta v prezentácii, prípadne dopĺňať prezentácie
obrázkami. Rovnako ako pri interaktívnych tabuliach SMART je k dispozícii softvér SMART
Notebook, ktorý umožňuje prístup ku všetkým nástrojom a funkciám v akejkoľvek aplikácii
spustenej na obrazovke.
Polycom – vďaka tomuto zariadeniu je možné vytvoriť telemost medzi jednotlivými učebňami
vysokej školy. Je možná výučba na diaľku s neobmedzeným využitím interaktívnych tabúľ.
Učebne sú vybavené HW zariadeniami Polycom, ktoré zabezpečujú prenos videa a audia,
v učebniach sú nainštalované stropné všesmerové mikrofóny a nastavitelné otočné HD
kamery s automatickým zaostrovaním, ktoré zachytávajú video prenášané na konferenciách.
Konferencie je taktiež možné realizovať aj pomocou SW aplikácií dodaných Polycomom,
38
takže je možné prenášať konferenciu z akejkoľvek miestnosti v škole, kde sa bude
nachádzať PC pripojený k internetu. Všetky HW zariadenia Polycom zabezpečujúce
konferenciu sú pripojené k interaktívnym tabuliam SMART a umožňujú prenos obsahu jednej
tabule na druhú pomocou konferencie, takže jeden vyučujúci má umožnenú plnohodnotnú
výučbu študentov vo viacerých učebniach súčasne. Všetky HW telekonferencie je možné
taktiež spúšťať na diaľku, ovládať kameru a vyzvať študentov sledujúcich konferenciu
na interakciu na interaktívnej tabuli, pričom učiteľ realizujúci konferenciu má plnú kontrolu
nad kamerou, a teda vie sledovať, ako sa žiaci zapájajú do výučby .
V roku 2012 pokračovala na SEVS úspešná implementácia projektu zo štrukturálnych fondov
Európskej únie s názvom Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVS
v Skalici v študijnom programe environmentálne manažérstvo. Projekt bol financovaný
podielom 80,75 % z Európskeho sociálneho fondu, 14,25 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky a podielom 5 % z vlastných zdrojov SEVS v Skalici, n. o. Riešiteľské aktivity boli
realizované od novembra 2011 do apríla 2013 s oprávnenými výdavkami vo výške 238
791,05 € (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012) z celkovej výšky oprávnených výdavkov v rámci
rozpočtu projektu (465 875,96 €).
Hlavným cieľom projektu bolo:
 zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania na SEVS v Skalici v študijnom programe
environmentálne manažérstvo.
Špecifickými cieľmi projektu bolo:
 zaviesť
a overiť
systém
priameho
merania
kvality
v študijnom
programe
environmentálne manažérstvo;
 inovovať a zvýšiť kvalitu vzdelávania v študijnom programe environmentálne
manažérstvo.
Implementácia projektu v rámci Operačného programu Vzdelávanie, prioritnej osi 1 Reforma
systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako
motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, v roku 2012 pokračovala a bude ukončená v apríli
2013. Implementácia dopytovo orientovaného projektu prebieha v rámci štyroch aktivít:
 Návrh a overenie systému priameho merania kvality v študijnom programe,
 1.2 Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality v študijnom programe,
39
 1.3 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu
vysokej školy k verejnosti,
 1.4 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení v systéme priameho
merania.
Cieľovou skupinou v rámci projektu sú študenti magisterského štúdia študijného programu
environmentálne manažérstvo a pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu v rámci
študijného programu environmentálne manažérstvo. Nepriamu cieľovú skupinu tvoria
nepedagogický pracovníci SEVS a verejnosť.
Cieľom aktivít v rámci projektu je vybudovať systém – aplikáciu – ktorý zabezpečí platformu
na elektronizovaný proces testovania a vyhodnocovania počas semestrálneho a skúškového
obdobia pri zabezpečení kompletnej elektronizácie procesov súvisiacich s testovaním,
meraním a vyhodnocovaním dosiahnutých výsledkov vzdelávania v študijnom programe
Environmentálne manažérstvo.
Strategickým cieľom projektu je „zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVS
v Skalici v študijnom programe environmentálne manažérstvo“ prostredníctvom zavedenia
systému
priameho
merania
kvality
vzdelávania
a inováciou
študijného
programu
environmentálne manažérstvo. Zavedenie systematického a dlhodobo objektívneho merania
výsledkov vysokoškolského vzdelávania a inovácia študijného programu vytvára priame
predpoklady na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVS v študijnom
programe environmentálne manažérstvo. Zároveň predstavuje naplnenie cieľa zosúladenia
vysokoškolského vzdelávania s požiadavkami vedomostnej spoločnosti, ktorá si vyžaduje
ľudské zdroje, ktoré budú disponovať teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami,
ktoré si vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Navrhované aktivity
projektu plne podporujú dosiahnutie globálneho cieľa a plánované výstupy a výsledky
projektu zabezpečujú prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej
spoločnosti. Tým sa prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR.
Dôležitým medzníkom v oblasti rozvojových aktivít SEVS v roku 2012 bolo získanie ďalšieho,
v poradí tretieho projektu spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie s
názvom Moderné a efektívne vzdelávanie. Projekt je realizovaný v rámci Operačného
programu Vzdelávanie a je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
Európskeho sociálneho fondu.
40
Cieľom projektu je inovovaním metód a foriem vzdelávania zvýšiť kvalitu výstupov SEVS
v Skalici v rámci magisterského študijného programu environmentálne manažérstvo
a prispôsobiť vzdelávací proces potrebám vedomostnej spoločnosti. Riešiteľské aktivity
v rámci projektu sú realizované od novembra 2012 do októbra 2015.
41
X. Medzinárodné aktivity Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Medzinárodná spolupráca SEVS sa v uplynulom období roku 2012 uskutočňovala aj naďalej
na základe bilaterálnych zmlúv, medzinárodných programov, projektov a iných relevantných
dokumentov. SEVS aktívne pokračovala v efektívnej spolupráci s tradičnými zahraničnými
partnermi s cieľom prehĺbiť kvalitu a kvantitu tejto spolupráce. Na základe zhodnotenia
výsledkov doterajšej zmluvnej a nezmluvnej spolupráce určilo vedenie školy nových
strategických partnerov SEVS, prehodnotená bola efektivita doterajšej spolupráce a s
novými partnermi boli podpísané zmluvy tak, aby sa vytvorili reálne predpoklady pre
vzájomne výhodné mobilitné výmeny, spoločné vedeckovýskumné projekty a spoločný
prienik do vedeckých časopisov. K 31. decembru 2012 mala SEVS uzatvorených 18 zmlúv
so zahraničnými partnermi.
Prehľad partnerských zmlúv:
 Protokol o vzájomnom porozumení vo vedecko-technickej spolupráci medzi SEVS a MTU
(Mexiko) (21. 9. 2008)
 Memorandum o vzájomnom pochopení medzi SEVS a Akadémiou budovania štátu
a sociálneho rozvoja pri prezidentovi Uzbeckej republiky (23. 2. 2009)
 Zmluva o spolupráci medzi SEVS a Rusko-arménskou univerzitou (25. 8. 2009)
 Zmluva o vedeckovýskumnej vzdelávacej spolupráci medzi SEVS a Fakultou technických
vied Univerzity v Novom Sade (1. a 9. 2009)
 Memorandum o vzájomnom pochopení medzi SEVS a Univerzitou Tomše Bati v Zlíně
(ČR) (4. 11 .2009)
 Memorandum of Understanding St. Clements University Higher Education School and
University of Central Europe in Skalica (14. 12. 2010)
 Memorandum of Understanding St. Clements University College – Liberia and University
of Central Europe in Skalica (21. 2. 2011)
 Memorandum of Understanding St. Clements Private Swiss University and University of
Central Europe in Skalica (23. 3. 2011)
 Memorandum o vzájomnom pochopení medzi SEVS a Kazašskou národnou univerzitou
umenia v Kazachstane (27. 4. 2011)
 Zmluva o spolupráci medzi SEVS a:
 Fakultou technických vied Univerzity v Novom Sade (19. 9. 2011 – 30. 9. 2013)
 Fakultou strojov a dopravy Technologickej univerzity v Poznani,
 Ekonomickou fakultou Univerzity v Miškolci,
42
 Fakultou životného prostredia Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,
 Fakultou prírodných vied a strojárstva Univerzity v Ľubľane,
 Fakultou strojného inžinierstva Univerzity J. J. Strossmayera v Osijeku,
 Memorandum of understanding between UCE in Skalica and Leadrs qualifications (4. 2.
2012),
 Memorandum of cooperation between Goris State University, Republic of Armenia and
UCE in Skalica (11. 2. 2012),
 Memorandum of cooperation between Artsakh State University, Stepanakert, NagornoKarabakh Republic and UCE in Skalica (13. 2. 2012),
 Memorandum of agreement between Ganesha University of Education, Bali, Indonesia
and UCE in Skalica (21. 2. 2012),
 Memorandum o porozumení medzi SEVS v Skalici a European Public Law Organization
(20. 4. 2012),
 Bilateral agreement between the European Public Law Organization (EPLO) an
International Organization with its headquarters established in Greece and the UCE in
Skalica (31. 3. 2012),
 Memorandum of understanding between University of Central Europe in Skalica and
Lycee Europe ITEC BOISFLEURY (8. 6.2012),
 Ukraine ministry of education and science, youth and sports and UCE in Skalica (17. 1.
2012),
 Agreement No 001/2012 Uzhorod National University and the UCE in Skalica (27. 9.
2012),
 Additon to the Agreement 001/2012 from 27 of September 2012 – Uzhorod (15. 11. 2012),
 Agreement No 001/2012 Transcarpathian State University and the UCE in Skalica (27. 9.
2012/,
 Addition to the Agreement 001/2012 from 27 of September 2012 – Transcarpathian (15.
11. 2012),
 Memorandum of cooperation between University of Nicosia and UCE in Skalica (Cyprus)
15.
43
V rámci
medzinárodného
programu
ERASMUS
spolupracuje
SEVS
aj
s ďalšími
vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami v zahraničí:
 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus), Nicosia
www.euc.ac.cy
 American College (American College), Nicosia
www.ac.ac.cy
 Česká zemědelská universita v Praze, Fakulta životního prostředí (Czech University
of Life Sciences Prague, Faculty of Environmental Sciences), Prague
www.czu.cz
 Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice
www.vsers.cz
 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (Academia Rerum Civilium),
Prague
www.vip-vs.cz/cs
 Tallinna Tehnikaülikooliga (Talin University of Technology), Tallinn
www.ttu.ee
 Lycée ITEC BOISFLEURY, La Tronche
www.itec-boisfleury.fr
 Πανεπιστήμιο Πειραιώς (University of Piraeus), Piraeus
www.unipi.gr
 Universität der Bundeswehr München (Bundeswehr University Munich), Munich
www.unibw.de
 Universität Augsburg (University of Augsburg), Augsburg, www.uni-augsburg.de
 Universidade de Santiago de Compostela (University of Santiago de Compostela),
Santiago de Compostela www.usc.es
 Uniwersytet Śląski (The University of Silesia), Katowice
www.us.edu.pl
 Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie (Kwidzyn School of Management), Kwidzyn
http://www.wsz.kwidzyn.edu.pl/
 Universita degli Studi di Milano (The University of Milan), Milano,
www.unimi.it
 Uludag Üniversitesi Bursa (Uludag University), Bursa
www.uludag.edu.tr
 Sakarya Üniversitesi (Sakarya University), Serdivan
www.sakarya.edu.tr
44
SEVS
rozvíjala
v roku
2012
medzinárodnú
spoluprácu
aj
na
úrovni
členstva
v medzinárodných organizáciách. V rámci rozvoja kontaktov so zahraničnými partnermi
boli počas zahraničnej návštevy Arménska a Náhorného Karabachu podpísané memorandá
o spolupráci. Dňa 11. 2. 2012 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Goris
štátnou univerzitou (GSU) a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici (SEVS).
Memorandum podpísali Ing. Heidy Schwarczová, PhD., riaditeľka a zakladateľka SEVS, a
prof. Jurij Safaryan, rektor GSU. 13. 2. 2012 bolo podpísané Memorandum o spolupráci
medzi Artsakh štátnou univerzitou (ASU) a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici.
Memorandum podpísali Ing. Heidy Schwarczová, PhD., riaditeľka a zakladateľka SEVS, a
prof. Stepan Dadayan, rektor ASU.
Od 21. do 23. februára 2012 riaditeľka Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici – Ing. Heidy
Schwarczová, PhD., a zástupca riaditeľky a prorektor pre medzinárodné vzťahy – JUDr. Ivo
Hlaváček, PhD., uskutočnili
pracovnú návštevu na Ganesha University of Education
Singaraja v Indonézii.
Riaditeľka Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici – Ing. Heidy Schwarczová, PhD.,
a zástupca riaditeľky a prorektor pre medzinárodné vzťahy – JUDr. Ivo Hlaváček, PhD., sa
v dňoch 14. až 16. septembra zúčastnili na konferencii s názvom „Public Law and the
Economic Crisis“, organizovanej European Group of Public Law v Grécku.
V rámci zahraničných pracovných ciest a návštev boli na pôde SEVS v roku 2012 prijatí
viacerí významní zahraniční hostia.
8. marca 2013 sa uskutočnila prednáška J. E. Abdulrahmana Bseisoa, palestínskeho
veľvyslanca na Slovenskou, na tému „Mierový proces na blízkom východe medzi aktiváciou
a obštrukciou“.
Dňa 27. 3. 2012 sa na Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici konal workshop pod záštitou
J. E. Dr. h. c. Ing. Rudolfa Schustera, PhD. Pozvanie na workshop prijal J. E. Pavel
Maratovič Kuznecov, veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, ktorý vystúpil s témou
„Rusko-slovenské bilaterálne vzťahy a perspektívy“. Z Akadémie Truda, Moskva, sa zúčastnil
na workskope rektor akadémie prof. Kozokin, ktorý predniesol tému „Vonkajšia politika
Ruska: priority a inštitúty“. Na záver workshopu vystúpil vedúci Ústavu politických vied PhDr.
Mgr. Štefan Maceják, PhD., s témou „Vzťahy Európskej únie a Ruska v kontexte energetickej
závislosti“. Po každom vstupe vystupujúceho prišli na rad otázky študentov, ktorí mali záujem
45
najmä o vzťah Ruska s Európskou úniou, s USA a taktiež otázka Slovenska ako tranzitnej
krajiny v oblasti energetiky.
Dňa 12. apríla 2012, SEVS v Skalici navštívila pani profesorka Natália Nekrassovová z
Talinskej technickej univerzity v Estónsku. Aktuálnou témou prednášky „Národná a
medzinárodná kultúra“ zaujala študentov SEVS v Skalici a svojím fundovaným prednesom
prispela k ozrejmeniu aktuálnej témy.
Dňa 20. apríla 2012 sa na pôde Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici sa zišli významní
hostia. Na pôde mestského Úradu v Skalici sa konalo slávnostné otvorenie Regionálnej
kancelárie Európskej organizácie verejného práva so sídlom v Skalici. Primátor mesta
Skalice, Ing. Stanislav Chovanec, riaditeľ Európskej organizácie verejného práva, prof.
Spyridon Flogaitis a riaditeľka Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, Ing. Heidy
Schwarzcová, PhD. privítali na slávnostnom otvorení veľvyslancov Gréckej republiky,
Cyperskej republiky, Gruzínskej republiky, Fínskej republiky, konzula Chorvátskeho
veľvyslanectva, ako aj bývalého prezidenta Slovenskej republiky J. E. Rudolfa Schustera.
Regionálna Kancelária so sídlom v Skalici, v budove SEVS v Skalici, bude pôsobiť ako
jediná na Slovensku.
15. mája 2012, o 18.00, v súvislosti s realizáciou Envirofilmu 2012, David Barna, zástupca
riaditeľa pre komunikáciu vo federálnej agentúre USA National Park Servise, prezentoval
národné parky USA v kine Sloboda v Skalici. Na začiatku diváci sledovali krátky 16-minútový
film o národných parkoch USA a nasledovala prezentácia a prednáška Davida Barna.
5. novembra 2013 sa uskutočnila návšteva a prednáška J. E. Nicolaosa D. Kanellosa,
veľvyslanca Helénskej republiky.
24. novembra prijal primátor Skalice Stanislav Chovanec v konšelskej miestnosti radnice
Hon. Romana Valentinovicha Kopina, gubernátora Čukotky, autonómnej časti Ruska s
manželkou. Hosť sa zapísal do Pamätnej knihy mesta Skalica a po krátkom rozhovore s
primátorom absolvoval prijatie u riaditeľky Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici Heidy
Schwarczovej. Na prijatí sa zúčastnil aj bývalý prezident SR Rudolf Schuster.
46
XI. Systém kvality na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
SEVS zabezpečuje kvalitu procesov vzdelávania a výskumu podľa kritérií medzinárodnej
normy STN EN ISO 9001:2008. Certifikát manažérstva kvality získala SEVS podľa uvedenej
normy v máji roku 2009 ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku. Certifikát jej udelila
nezávislá, kontrolná, konzultačná a certifikačná organizácia, SGS Slovakia, spol. s r. o.
(Sociéte Generále d.e. Surveilane Geneva), pobočka Košice.
Aplikovaný systém manažérstva kvality na SEVS vychádza z dlhodobého zámeru školy,
čiastkovými cieľmi zavedenia systému manažérstva kvality na SEVS sú: zlepšenie
spokojnosti
zákazníkov,
sprehľadnenie
činnosti
SEVS,
presné
a
jasné
určenie
zodpovedností a právomocí jednotlivých súčastí a pracovníkov školy, zvyšovanie úrovne
komunikácie v internom prostredí vysokej školy a v styku so zákazníkmi a dodávateľmi,
získanie konkurenčnej výhody, určenie metód a postupov na zber a analýzu údajov,
motivovanie pracovníkov k lepším výkonom a vyššej kvalite odvedenej práce, detailne
zdokumentované pracovné postupy a procesy a eliminovanie chýb a nedostatkov vo
všetkých procesoch realizovaných na SEVS.
V apríli 2012 SEVS podstúpila recertifikačný proces a spoločnosť SGS Slovakia, spol.
s. r. o., opätovne udelila SEVS EN ISO 9001:2008 pre činnosti zabezpečenia procesov
vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni súkromnej vysokej školy.
V priebehu tohto obdobia sa ako po minulé certifikačné obdobie SEVS podrobí dvom
auditom SGS, spol. s. r. o. Nový certifikát je platný do 10. mája 2015.
V rámci kontinuálneho zlepšovania kvality edukačného procesu na SEVS je pravidelne
realizované hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu a vzdelávacích činností.
Hodnotenie sa uskutočňuje prostredníctvom analýz merateľných ukazovateľov z oblasti
prijímacieho konania (záujem o štúdium v jednotlivých študijných programoch, formách a
stupňoch štúdia, podiel prijatých a zapísaných uchádzačov, regionálne zastúpenie
uchádzačov a i.), počtu študentov, ich študijných výsledkov a dĺžky štúdia. Vyučovací proces
a jeho adekvátne personálne zabezpečenie je hodnotené spätnou väzbou od študentov
formou anonymného dotazníka a hospitáciami realizovanými počas výučbovej časti
semestra aj počas vykonávania kontrolnej etapy štúdia (skúšok a priebežných hodnotení).
Dominantným zdrojom informácií je Akademický informačný systém (AIS), ktorý bol na škole
aplikovaný a ktorý umožňuje viesť podrobnú evidenciu ako o študentoch, priebehu ich štúdia,
tak aj o zamestnancoch školy. Súčasne umožňuje robiť kvalitné výstupy agregovaných
informácií v rôznych kombináciách, a to ako pre potreby vyšších organizácií, tak i pre potreby
školy. Medziročne sú vyhodnocované napríklad informácie týkajúce sa iného ako riadneho
47
skončenia štúdia. V akademickom roku 2011/2012 bolo vylúčených zo štúdia 26 študentov
pre nesplnenie podmienok vyplývajúcich zo Študijného poriadku SEVS a 45 študentov
zanechalo štúdium na základe vlastného rozhodnutia.
V rámci procesu zberu informácií pre vyhodnotenie kvality vzdelávacích procesov na SEVS
sa AIS využíva na zverejnenie dotazníka, ktorý poskytuje priestor pre anonymné vyjadrenie
názorov a postojov študenta na všetky stránky vyučovacieho procesu. Spolu s klasifikáciou
študentových znalostí z jednotlivých predmetov, ktorá je štandardnou záverečnou súčasťou
vyučovacieho procesu, poskytujú informácie, spracované na základe vyhodnotenia
anonymných dotazníkov, relatívne komplexné hodnotenie vyučovacieho procesu. Cieľom
anketového prieskumu je získanie spätných informácií od študentov o kvalite vyučovania vo
vybraných predmetoch a sprostredkovanie získaných výsledkov príslušným učiteľom a ich
nadriadeným pracovníkom.
V roku 2012 bolo na SEVS realizované anketové hodnotenie vzdelávacieho procesu pre
vybrané vyučované predmety v akademickom roku 2011/2012. Študenti hodnotili konkrétne
vyučované predmety a vyučujúcich týchto predmetov. Výber hodnotených predmetov a
pedagógov zabezpečovalo vedenie SEVS s primeraným zapracovaním požiadavky na
hodnotenie zo strany študentov. Výstupom anketového prieskumu je percentuálne
vyhodnotenie jednotlivých odpovedí, ktoré slúži ako čiastočný podklad pre vyhodnotenie
kvality zabezpečenia akreditovaného predmetu v danom akademickom roku a plánovanie
personálneho zabezpečenia a obsahového zamerania daného predmetu v budúcom
akademickom roku.
Fyzická kontrola dodržiavania stanoveného rozvrhu hodín vyučujúcimi a plnenia obsahového
zamerania vyučovaných predmetov sú sledované prostredníctvom interného procesu
hospitácií. Zistené nedostatky počas hospitácií sú predkladané kolégiu rektora so zámerom
vyhodnotenia potreby osobnej konzultácie zistených nedostatkov so samotným hodnoteným
pedagógom. Okrem uvedeného aplikuje SEVS aj ďalšie nástroje zberu informácií pre
vyhodnotenie kvality realizovaného pedagogického procesu, napr. schránku na názory
študentov, spoločné stretnutia vedenia SEVS so študentmi (akademická obec), pedagogické
dni, členstvo študentov v akademickom senáte, možnosť účasti študentov na zasadnutia
kolégia rektora. Svoje podnety a pripomienky môžu študenti prezentovať aj cez študijné
oddelenie, vedúcich ústavov alebo prorektora pre vzdelávanie.
V akademickom roku 2011/2012 bola pozornosť venovaná najmä nasledovným námetom k
priebehu vyučovacieho procesu zo strany študentov:
 rozloženie vyučovacích hodín v rozvrhu počas týždňa
48
 výmera vyučovania cudzích jazykov
 stanovenie optimálneho počtu konzultácií k záverečným prácam
 termíny a počet vypísaných termínov skúšok z jednotlivých predmetov
 dostupnosť informácií týkajúci sa predmetov v AIS
 dostupnosť študijnej literatúry k predmetom
 dodržiavanie stanoveného času na zverejnenie výsledkov skúšok
 obsah informácií na webovom sídle školy
49
XII. Kontaktné údaje
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica
IČO: 36077631
DIČ: 2021802596
Kompetentné osoby na poskytnutie doplňujúcich a vysvetľujúcich informácií k výročnej správe sú uvedené v tabuľke č. 13 tejto výročnej
správy.
Tab. č. 13 Kompetentné osoby na poskytnutie informácií k výročnej správe SEVS za rok 2012
Meno a priezvisko
Funkcia
Telefón
E-mail
Ing. Heidy Schwarczová
riaditeľka
+421 34 696 5212
doc. RNDr. Jozef Minďaš, PhD.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
+421 34 696 5215
[email protected]
[email protected]
Ing. Michaela Feriková Kremlová
Poverená prorektorka pre vzdelávanie
+421 34 696 52 17
[email protected]
50
XIII. Sumár
V roku 2012 výchova, vzdelávanie a vedeckovýskumná činnosť predstavovali prioritu práce
SEVS, ktorá sa zameriavala na tvorbu, rozvoj i sprostredkovanie poznatkov v akreditovaných
študijných
programoch,
modernizáciu
a
internacionalizáciu
vzdelávania
s cieľom
medzinárodné
vzťahy,
permanentnej starostlivosti o jej kvalit.
SEVS
naďalej
ponúkla
akreditované
študijné
programy
environmentálne manažérstvo a životné prostredie. Všetky študijné programy boli dostupné v
dennej aj externej forme štúdia s rozvíjajúcim sa využitím informačných a komunikačných
technológií.
V roku 2012 naďalej na SEVS úspešne pokračoval projekt Univerzite tretieho veku pre
seniorov.
V akademickom roku 2011/2012 bolo štúdium zavŕšené slávnostnou promóciou absolventov,
ktorá sa konala v priestoroch Jezuitského kostola v Skalici. V novom akademickom roku
2012/2013 Jezuitský kostol, naopak, privítal nových študentov SEVS imatrikuláciami.
Dôležitým medzníkom v oblasti rozvojových aktivít SEVS v roku 2012 je otvorenie
Konzultačného a vzdelávacieho pracoviska SEVS v Košiciach. Pracovisko v Košiciach sídli
v historiskej budove na Tajovského ulici v samostnom centre mesta. SEVS nielen budovu
zrenovovala, ale aj zmodernizovala najnovšími didaktickými pomôckami. Do konca roku
2012 bola úspešne dokončená implementácia telemostu medzi dvoma pracoviskami SEVS,
Skalicou a Košicami. Ide o audiovizuálne prepojenie pracovísk pomocou internetu.
Medzinárodná spolupráca SEVS sa v uplynulom období roku 2012 uskutočňovala aj naďalej
na základe bilaterálnych zmlúv, medzinárodných programov, projektov a konferencií a iných
relevantných dokumentov, ako aj pomocou programu Erasmus. SEVS aktívne pokračovala v
efektívnej spolupráci s tradičnými zahraničnými partnermi s cieľom prehĺbiť kvalitu a kvantitu
tejto spolupráce. Činnosť SEVS sa prejavila v riešení aktuálnych tém. Pozornosť sa v
minulosti venovala bezpečnosti krajín V4 v NATO, zahraničnej a bezpečnostnej politike USA,
medzinárodným vzťahom 20 rokov po skončení studenej vojny a kvalite života obyvateľstva
Slovenska v európskom kontexte. Projekty sa sústreďujú najmä na bezpečnostnú politiku.
V roku 2012 sa otvorilo LCA laboratórium pre environmentálne analýzy pomocou LCA
metódy (Life cycle assessment). SEVS sa v roku 2012 sústreďuje najmä na environmentálny
a regionálny rozvoj vyšehradských krajín.
51
SEVS zabezpečuje kvalitu procesov vzdelávania a výskumu aj v roku 2012 podľa kritérií
medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2008. Certifikát manažérstva kvality získala SEVS
podľa uvedenej normy už v máji roku 2009 ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku. V
rámci procesu neustáleho zlepšovania kvality procesov a činností na SEVS je jednou z
možností hodnotenia kvalitatívnej stránky vyučovacieho procesu individuálne anketové
hodnotenie jednotlivých predmetov (resp. učiteľov) študentom, ktoré obsahuje vyjadrenie
názorov a postojov študenta na všetky stránky vyučovacieho procesu. Spolu s klasifikáciou
študentových znalostí z jednotlivých predmetov, ktorá je štandardnou záverečnou súčasťou
vyučovacieho procesu, poskytuje relatívne komplexné hodnotenie vyučovacieho procesu.
Cieľom anketového prieskumu je získanie spätných informácií od študentov o kvalite
vyučovania na vybraných predmetoch a získané výsledky sprostredkovať príslušným
učiteľom. V roku 2012 bolo na SEVS realizované anketové hodnotenia vzdelávacieho
procesu pre vybrané vyučované predmety v akademickom roku 2011/2012.
52
XIV. Prílohy
Príloha č. 1: Fotodokumentácia najdôležitejších faktov a činností SEVS v roku 2012...........54
Príloha č. 2: Tabuľkové prílohy k Výročnej správe SEVS za rok 2012 podľa Smernice
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 46/2011 .......................59
Príloha č. 3 Zoznam publikačnej činnosti SEVS v akademickom roku 2012/2013 ...............81
53
Príloha č. 1: Fotodokumentácia najdôležitejších faktov a činností SEVS v roku 2012
Vianočný punč a posedenie pod jedličkou na Vianoce, príklad jednej z akcií organizovanej
pre študentov aj zamestnancov SEVS
V roku 2012 sa SEVS zúčastnila okrem iných aj na veľtrhu vzdelávania v Košiciach PRO
EDUCO a PRO JOB
54
Beánie 2012
SEVS sa zúčastnila aj na lokálnych fórach pre stredoškolákov (na fotke fórum v Novom
Meste nad Váhom)
55
V roku 2012 sa otvorilo Konzultačné a vzdelávacie pracovisko SEVS v Košiciach
Štátnice 2012
56
Druhé číslo školského časopisu Sevs.sk v roku 2012
Založenie EPLO kancelárie v Skalici, ktoré iniciovala SEVS
57
Prvé číslo školského časopisu Sevs.sk v roku 2012
58
Príloha č. 2: Tabuľkové prílohy k Výročnej správe SEVS za rok 2012 podľa smernice
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 46/2011
Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31.10.2012 ...................................................60
Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) .......................................60
Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2011/2012
.............................................................................................................................................60
Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom
a druhom stupni v roku 2012 ................................................................................................61
Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2012 .........62
Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2012 ...........64
Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2011/2012) .............................66
Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom
akademickom roku k 31.12.2012 ..........................................................................................67
Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2011/2012 a
porovnanie s akademickým rokom 2010/2011......................................................................68
Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2012.....69
Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2012 ...............................................70
Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku
2012 ....................................................................................................................... ..............71
Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov ...........................................72
Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2011/2012
a porovnanie s akademickým rokom 2010/2011 ...................................................................73
Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na
obhajobu v roku 2012 ...........................................................................................................74
Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2012 a porovnanie s rokom 2011 ...75
Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2012 a porovnanie s rokom 2011 ....76
Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2012 ........77
Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie
práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2012 .........................................78
Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov k 31.12.2012 ................................................................................78
Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na
vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo skončenie platnosti priznaného práva
k 31.12.2012 ........................................................................................................................79
Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2012 .................79
Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku .......80
Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2012 ..................................80
59
Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2012
Denná forma
Stupeň
Fakulta
štúdia
občania SR cudzinci
SEVS
Podskupina študijných
odborov
Externá forma
občania SR
cudzinci
Spolu
1
219
3
264
14
500
2
3
92
5
316
0
0
3
192
14
470
14
0
28
298
19
817
Spolu SEVS
Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31. 10. daného roka)
Denná forma
Stupeň/Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
Spolu
193
286
347
45
193
286
392
335
102
9
446
296
109
9
414
222
92
5
319
Externá forma
Stupeň/Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
Spolu
383
540
31
484
139
383
571
623
448
221
12
681
330
207
14
551
278
206
14
498
V dennej aj v externej forme spolu
Stupeň/Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1
2
3
Spolu
576
0
0
576
826
31
0
857
831
184
0
1015
783
323
21
1127
626
316
23
965
500
298
19
817
Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium
v akademickom roku 2011/2012
Fakulta
SEVS
Spolu podľa stupňov
Spolu SEVS
Stupeň
štúdia
1
2
Denná forma
Externá forma
Spolu
občania SR cudzinci občania SR cudzinci
116
57
173
0
0
0
113
101
214
2
2
4
60
231
160
391
Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2012
Denná forma
Podskupina študijných odborov
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne
vedy
Spolu
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
Prijatie
Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
250
93
93
50
0,4
0,0
0,5
0,2
400
650
36
129
36
129
20
70
0,1
0,2
0,0
0,0
0,6
0,5
0,1
Prijatie
Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
Účasť
0
Externá forma
Podskupina študijných odborov
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne
vedy
Spolu
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
200
112
110
47
0,6
0,0
0,4
0,2
200
47
47
29
0,2
0,0
0,6
0,1
400
159
157
76
0,4
0,0
0,5
0,2
Účasť
0
Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí
Podskupina študijných odborov
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne
vedy
Spolu
Prijatie
Zápis
%z
celkového
počtu
prihlášok
19
19
14
9,3
0,0
9,4
14,4
3
22
3
22
1
15
3,6
7,6
0,0
0,0
3,6
7,7
2,0
10,3
Počet
prihlášok
Účasť
0
%z
celkového
počtu účasti
%z
celkového
počtu
prijatia
%z
celkového
počtu
zápisov
61
Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2012
Denná forma
Podskupina študijných
odborov
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
spoločenské a
behaviorálne vedy
250
150
400
ekologické a
environmentálne vedy
Spolu
Prijatie
Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
40
38
33
0,2
0,0
0,9
0,1
15
55
15
53
14
47
0,1
0,1
0,0
0,0
0,9
0,9
0,1
0,1
Prijatie
Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
Účasť
0
Externá forma
Podskupina študijných
odborov
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
spoločenské a
behaviorálne vedy
200
97
92
70
0,5
0,0
0,8
0,4
120
320
30
127
30
122
28
98
0,3
0,4
0,0
0,0
0,9
0,8
0,2
0,3
ekologické a
environmentálne vedy
Spolu
Účasť
0
62
Z toho počet absolventov svojej vysokej školy
Prijatie
Zápis
%z
celkového
počtu
prihlášok
99
96
91
72,3
0,0
73,8
88,3
33
132
33
129
33
124
73,3
72,5
0,0
0,0
73,3
73,7
78,6
85,5
%z
celkového
počtu
zápisov
Podskupina študijných
odborov
Počet
prihlášok
spoločenské a
behaviorálne vedy
ekologické a
environmentálne vedy
Spolu
Účasť
0
%z
celkového
počtu účasti
%z
celkového
počtu
prijatia
%z
celkového
počtu
zápisov
Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
Prijatie
Zápis
%z
celkového
počtu
prihlášok
25
23
17
18,2
0,0
17,7
16,5
0
25
0
23
0
17
0,0
13,7
0,0
0,0
0,0
13,1
0,0
11,7
Podskupina študijných
odborov
Počet
prihlášok
spoločenské a
behaviorálne vedy
ekologické a
environmentálne vedy
Spolu
Účasť
0
%z
celkového
počtu účasti
%z
celkového
počtu
prijatia
63
Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2012
Denná forma
Podskupina študijných odborov
ekologické a environmentálne
vedy
Spolu
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
3
3
1
1
Účasť Prijatie
1
1
0
0
Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
0
0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Zápis
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
%z
celkového
počtu účasti
%z
celkového
počtu
prijatia
%z
celkového
počtu
zápisov
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Externá forma
Podskupina študijných odborov
ekologické a environmentálne
vedy
Spolu
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
5
5
0
0
Účasť Prijatie
0
0
0
0
Z toho počet absolventov svojej vysokej školy
Podskupina študijných odborov
ekologické a environmentálne
vedy
Spolu
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
%z
celkového
počtu
prihlášok
1
1
1
1
0
0
0
0
100,0
100,0
64
Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí
Podskupina študijných odborov
ekologické a environmentálne
vedy
Spolu
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
%z
celkového
počtu
prihlášok
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
%z
celkového
počtu účasti
%z
celkového
počtu
prijatia
%z
celkového
počtu
zápisov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
65
Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2011/2012)
Počet študentov
Počty študentov
z toho počet študentov
stupeň
ktorým
vznikla v ak.
roku
2011/2012
povinnosť
uhradiť
školné
1
2
3
222
92
5
0
1
2
3
319
278
206
14
498
500
298
19
817
0
0
0
0
0
Forma štúdia
Denná forma
Spolu denná
forma
Externá forma
Spolu externá
forma
Obe formy spolu
Spolu
1
2
3
ktorým
vznikla
povinnosť
uhradiť
školné v
externej
forme
ktorým
vznikla
povinnosť cudzincov,
ktorým bolo
uhradiť
ktorí
školné
školné za
uhrádzajú
odpustené
prekročenie
školné
štandardnej
dĺžky štúdia
0
0
0
0
0
0
ktorým
bolo
školné
znížené
3
0
0
3
1
9
3
14
14
0
13
5
3
4
109
28
17
14
0
31
12
8
4
13
25
184
0
293
0
293
Počet
Počet
žiadostí
žiadostí o
o
odpustenie
zníženie
školného
školného
3
1
9
109
0
13
5
3
4
0
0
0
0
0
12
8
4
13
25
184
66
Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31. 12. 2012
Akademický rok začatia štúdia
Podskupina študijných odborov
Stupeň
dosiahnutého
vzdelania
Forma
štúdia
spoločenské a behaviorálne vedy
I.
denná
70 %
69 %
80 %
76 %
spoločenské a behaviorálne vedy
externá
denná
externá
denná
51 %
88 %
93 %
63 %
56 %
55 %
75 %
spoločenské a behaviorálne vedy
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
I.
II.
II.
I.
77 %
78 %
93 %
ekologické a environmentálne vedy
I.
externá
53 %
65 %
57 %
91 %
ekologické a environmentálne vedy
II.
denná
95 %
93 %
ekologické a environmentálne vedy
II.
externá
97 %
98 %
ekologické a environmentálne vedy
III.
III.
denná
externá
ekologické a environmentálne vedy
2011/2012 2010/2011
88 %
90 %
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
0%
0%
67
Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít – študenti v akademickom roku 2011/2012 a porovnanie s akademickým rokom 2010/2011
V roku 2011/2012
Fakulta
Počet osobomesiacov vyslaných
študentov
iné
programy ES
NŠP
(CEEPUS,
NIL, ..)
Fyzický
počet
vyslaných
študentov
SEVS
Spolu
0
0
0
0
0
0
Počet osobomesiacov, prijatých
študentov
iné
programy ES
NŠP
(CEEPUS,
NIL...)
Fyzický
počet
prijatých
študentov
0
0
4
4
4
4
0
0
0
0
V roku 2010/2011
Fakulta
SEVS
Spolu
Rozdiel 2012 a 2011
Rozdiel v %
Fyzický
počet
vyslaných
študentov
16
16
Počet osobomesiacov vyslaných
študentov
iné
programy ES
NŠP
(CEEPUS,
NIL...)
16/82
16/82
-16 #HODNOTA!
-100,0
0,0
0
0
0
0
0
0,0
Fyzický
počet
prijatých
študentov
5
5
0
0,0
Počet osobomesiacov, prijatých
študentov
iné
programy ES
NŠP
(CEEPUS,
NIL...)
5.26
5.26
-1
-20,0
-46 139
-100,0
0
0
0
0
0
0,0
0
0,0
68
Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2012
Meno a priezvisko
Študijný odbor
P.č.
Dátum začiatku
konania
Dátum
predloženia
ministrovi
Zamestnanec
vysokej školy
(áno/nie)
V tom počet
žiadostí mimo
vysokej školy
Inauguračné konanie
Počet neskončených konaní: stav k 1. 1. 2012
Počet neskončených konaní: stav k 31. 12. 2012
Počet riadne skončených konaní k 31. 12. 2012
Počet inak skončených konaní
- zamietnutie
- stiahnutie
- iné (smrť, odňatie práva a pod.)
Celkový počet predložených návrhov
Priemerný vek uchádzačov
69
Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2012
P.č.
Meno a priezvisko
Študijný odbor
Dátum začiatku
konania
Dátum udelenia
titulu
Zamestnanec vysokej
školy (áno/nie)
V tom počet
žiadostí mimo
vysokej školy
Habilitačné konanie
Počet neskončených konaní: stav k 1. 1. 2012
Počet neskončených konaní: stav k 31. 12.
2012
Počet riadne skončených konaní k 31. 12. 2012
Počet inak skončených konaní
- zamietnutie
- stiahnutie
- iné (smrť, odňatie práva a pod.)
Celkový počet vymenovaných docentov
Priemerný vek
70
Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2012
Funkcia
Profesora
Docenta
Ostatné
Spolu
Počet
výberových
konaní
Priemerný
počet
uchádzačov,
Priemerný
ktorí v čase
počet
výberového
uchádzačov
konania
na
neboli v
obsadenie
pracovnom
pozície
pomere s
vysokou
školou
1
1
1
3
1
4
12
1,0
1
4
12
5,7
Priemerná
dĺžka
uzatvorenia
pracovnej
zmluvy na
dobu určitú
0
1
1
Počet zmlúv
uzatvorených
na dobu
neurčitú
Počet
konaní bez
uzatvorenia
zmluvy
0
0
0
0
0
0
0
0
Počet
konaní, do
ktorých sa
neprihlásil
žiaden
uchádzač
Počet konaní,
kde bol
prihlásený VŠ
učiteľ, ktorý
opätovne
obsadil to isté
miesto
0
0
0
0
0
0
0
0
Počet miest obsadených bez výberového konania
Zamestnanec
VŠ učiteľ nad 70 rokov
Ostatní
Spolu
Fyzický počet
0
Prepočítaný
počet
0
71
Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2012
Docenti,
bez DrSc.
Ostatní
učitelia s
DrSc.
Ostatní
učitelia
s PhD.,
CSc.
Ostatní
učitelia
bez
vedeckej
hodnosti
Fakulta
Spolu
Profesori,
docenti s
DrSc.
SEVS
45
2
8
0
31
4
Spolu
45
2
8
0
31
4
Podiel v %
100
4,4
17,8
0,0
68,9
8,9
23,8
26,2
0
40,5
9,5
-19,4
-8,4
0,0
28,4
-0,6
Podiel v % v 2011
Rozdiel 2012 –
2011
100,0
72
Tabuľka
č.
11:
Prehľad
akademických
a porovnanie s akademickým rokom 2010/2011
mobilít
–
zamestnanci
v
akademickom
roku
2011/2012
V roku 2011/2012
Fakulta
Fyzický počet
vyslaných
zamestnancov
Počet osobodní vyslaných
zamestnancov
iné
programy
NŠP
(CEEPUS,
ES
NIL...)
Fyzický počet
prijatých
zamestnancov
Počet osobodní, prijatých
zamestnancov
iné
programy
NŠP
(CEEPUS,
ES
NIL...)
SEVS
0
0
0
0
0
0
0
0
Spolu
0
0
0
0
0
0
0
0
V roku 2010/2011
Fakulta
Fyzický počet
vyslaných
zamestnancov
Počet osobodní vyslaných
zamestnancov
iné
programy
NŠP
(CEEPUS,
ES
NIL...)
Fyzický počet
prijatých
zamestnancov
Počet osobodní, prijatých
zamestnancov
iné
programy
NŠP
(CEEPUS,
ES
NIL...)
SEVS
Spolu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rozdiel
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
rozdiel v %
73
Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených
na obhajobu v roku 2012
Fyzický
Fyzický
Fyzický
počet
počet
počet
vedúcich
vedúcich
vedúcich
záverečných
záverečných
záverečných
prác
prác bez
prác
(odborníci z
PhD.
praxe)
Záverečná
práca
Počet
predložených
záverečných
prác
Počet
obhájených
Bakalárska
232
231
50
9
8
Diplomová
165
165
35
0
2
Dizertačná
2
0
1
0
0
Rigorózna
3
2
0
0
0
Spolu
402
398
86
9
10
74
Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2012 a porovnanie s rokom 2011
V roku 2012
Kategória
fakulta
ACA, ACB,
BAA, BAB,
BCB, BCI, EAI, FAI
CAA, CAB,
EAJ
AAA, AAB,
ABA, ABB
ADC, BDC
ADD, BDD
Ostatné Spolu
CDC, CDD
UPV
1
1
1
2
0
0
61
66
UEEV
Spolu
0
1
1
2
0
1
3
5
0
0
0
0
20
81
24
90
V roku 2011
Kategória
fakulta
ACA, ACB,
BAA, BAB,
BCB, BCI, EAI, FAI
CAA, CAB,
EAJ
AAA, AAB,
ABA, ABB
ADC, BDC
ADD, BDD
Ostatné Spolu
CDC, CDD
UPV
0
2
0
0
0
0
18
20
UEEV
Spolu
3
3
6
8
0
0
16
16
0
0
0
0
45
63
70
90
-2
-6
1
-11
0
0
18
0
-75,0 0,0
-68,8
0,0
0,0
28,6
0,0
Rozdiel
Rozdiel v %
-66,7
75
Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2012 a porovnanie
s rokom 2011
V roku 2012
Kategória fakulta
Z**
SEVS
Spolu
Y**
0
0
X**
0
0
0
0
V roku 2011
Kategória fakulta
SEVS
Spolu
Rozdiel
Rozdiel v %
Z**
Y**
0
0
0
0,0
X**
0
0
0
0
0
0
0,0 0,0
76
Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1. 9. 2012
1. stupeň
Fakulta
SEVS
SEVS
SEVS
Študijný odbor
4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny
4.3.3 Environemntálny manažment
3.1.5 Medzinárodné vzťahy
Študijný program
Životné prostredie
Enviornemntálne manažérstvo
Medzinárodné vzťahy
Forma
Jazyky
Skratka
titulu
DE
DE
DE
S
S
S
Bc.
Bc.
Bc.
Forma
Jazyky
Skratka
titulu
DE
DE
S
S
Mgr.
Mgr.
Forma
Jazyky
Skratka
titulu
DE
S
PhD.
2. stupeň
Fakulta
SEVS
SEVS
Študijný odbor
4.3.3 Environemntálny manažment
3.1.5 Medzinárodné vzťahy
Študijný program
Enviornemntálne manažérstvo
Medzinárodné vzťahy
3. stupeň
Fakulta
SEVS
Študijný odbor
4.3.3 Environemntálny manažment
Študijný program
Enviornemntálne manažérstvo
77
Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov – pozastavenie práva, odňatie práva alebo skončenie platnosti
priznaného práva k 31. 12. 2012
Pozastavené práva
Fakulta
Stupeň
Študijný odbor
Študijný
program
Forma
Dátum
pozastavenia
Jazyky
Skratka titulu
Jazyky
Dátum
odňatia práva
Skratka titulu
alebo
skončenia
platnosti
Odňaté práva alebo skončenie platnosti priznaného práva
Fakulta
Stupeň
Študijný odbor
Študijný
program
Forma
Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov k 31. 12. 2012
Fakulta
Odbor
78
Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov – pozastavenie,
odňatie alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31. 12. 2012
Pozastavené práva
Fakulta
Odbor
Dátum pozastavenia
Odňaté práva alebo skončenie platnosti priznaného práva
Fakulta
Odbor
Dátum odňatia alebo skončenia platnosti
Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2012
P. č.
Fakulta
Poskytovateľ
finančných
prostriedkov
(grantová
agentúra,
objednávateľ)
Priezvisko,
meno
Grant
Domáce
Číslo/
a tituly
Názov
(G)/objedn (D)/zahranič identifikáci zodpovedné
projektu
ávka (O)
né (Z)
a projektu
ho riešiteľa
projektu
Obdobie
riešenia
projektu
(od – do)
Objem
dotácie/fiObjem
nančných
dotácie/finanprostriedkov
čných
prijatých VŠ
prostriedkov
Poznámky
na jej účet
prijatých VŠ
a
v období od
na jej účet
doplňujúce
1. 1. do 31. v období od 1. 1. informácie
12.
do 31. 12.
v eur
v eur
v kategórii
v kategórii KV
BV
79
Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku
Poskytova
teľ
finančnýc
P
h
. Fakul prostriedk
č
ta
ov
.
(grantová
agentúra,
objednáva
teľ)
Agentúra
MŠVVŠ
SR pre ŠF
1 SEVS EÚ
Agentúra
MŠVVŠ
SR pre ŠF
2 SEVS EÚ
Priezvisko,
Grant
Číslo/
meno
Domáce
(G)/obj
identifiká
a tituly
(D)/zahranič
ednáv
cia
zodpovedného
né (Z)
ka (O)
projektu
riešiteľa
projektu
G
D
26110230 Ing. Anton
046 Novák
G
D
26110230 PhDr. Alena
072 Nováková
Názov
projektu
Zvýšenie
kvality
vysokoškol
ského
vzdelávani
a na SEVS
v Skalici v
študijnom
programe
Environme
ntálne
manažérst
vo
Moderné a
efektívne
vzdelávani
e
Objem
Objem
Obdob dotácie/finančný dotácie/finančných
ie
ch prostriedkov
prostriedkov
riešeni
prijatých VŠ
prijatých VŠ
a
na jej účet
na jej účet
projek v období od 1. 1. v období od 1. 1.
tu (od
do 31. 12.
do 31. 12.
- do)
v eur
v eur
v kategórii BV
v kategórii KV
11/201
104/201
3
11/201
210/201
5
Pozn
ámky
a
dopl
ňujú
ce
infor
máci
e
238 791,05 €
0
Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2012
Kategória výkonu
Autor
Názov projektu/umeleckého výkonu
Miesto realizácie
Termín realizácie
80
Príloha č. 3 Zoznam publikačnej činnosti SEVS v akademickom roku 2012/2013
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Download

Výročná správa 2012 - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici