Medzinárodná organizácia
pre migráciu
Informácie pre navrátilcov — Slovensko
www.iomtoronto.ca
a
I. VZDELANIE
1. Reintegrácia:
Pred opustením Kanady a príchodom na Slovensko:
• Nezabudnite si vyžiadať oficiálny prepis známok z kanadskej školy, ktorú navštevuje Vaše
dieťa a doniesť ho na Slovensko.
• Tento dokument musí byť preložený do slovenského jazyka (ak je prekladaný z anglického
jazyka – je prijateľný aj vlastný preklad a musí byť notársky overený.
• Vyplňte formulár „Žiadosť o ekvivalenciu“ (na stiahnutie: http://www.minedu.sk/ekvivalenciastudia-na-zakladnych-a-strednych-skolach-v-zahranici/#Subory%20ekv) a zašlite, alebo doneste tieto
dokumenty na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava
Telefón: +421 2 593 74 312
• Zapíšte školopovinné deti (6-16 rokov) do Školy v mieste Vášho bydliska, alebo podľa
Vašich preferencií.
Zoznam: www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni/
V prípade, že máte nárok na reintegračnú asistenciu, niektoré finančné náklady spojené s vyššie
spomenutými úkonmi môžu byť hradené z reintegračného grantu.
2. Celoživotné vzdelávanie pre dospelých:
Atestované vzdelávacie kurzy:
Akadémia vzdelávania – 30 pobočiek po celom Slovensku.
Akadémia vzdelávania poskytuje rôzne kurzy na zvýšenie kvalifikácie, či získaniu nových zručností, ktoré
sú dôležité na presadenie sa na pracovnom trhu. V prípade, že máte nárok na reintegračnú asistenciu, tieto kurzy môžu byť hradené z reintegračného grantu.
www.aveducation.sk
Vzdelávacie a reedukačné kurzy:
Národný ústav celoživotného vzdelávania – 25 pobočiek po celom Slovensku.
NÚCZV poskytuje rôzne kurzy na zvýšenie kvalifikácie, či získaniu nových zručností, ktoré sú dôležité
na presadenie sa na pracovnom trhu. Poradenstvo je poskytované zdarma.
www.nuczv.sk
V prípade, že máte nárok na reintegračnú asistenciu, tieto a podobné kurzy môžu byť hradené z
reintegračného grantu.
www.iomtoronto.ca
1
II.ZAMESTNANIE
Zaregistrujte sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - Sprostredkovanie
zamestnania/ Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie – Odbor služieb
zamestnanosti podľa miesta Vášho trvalého bydliska (www.upsvar.sk) – Bratislava, Žilina,
Trnava, Banská Bystrica, Trenčín, Prešov, Nitra, Košice
V prípade, že ste nezamestnaný:
• Požiadajte o vyplatenie dávok (nemocenské, materská, penzia, atď.), na ktoré máte nárok na pobočke
Sociálnej poisťovne podľa miesta Vášho trvalého bydliska na Slovensku.
Zoznam a kontakty: www.socpoist.sk
• Požiadajte o vyplatenie dávok (hmotná núdza, dávky na deti), na ktoré máte nárok na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny podľa miesta Vášho trvalého bydliska na Slovensku.
Zoznam a kontakty: www.upsvar.sk
• Zaregistrujte sa Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - Sprostredkovanie zamestnania/ Zaradenie
do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa miesta Vášho trvalého bydliska (www.upsvar.sk).
Na jednotlivých pobočkách tiež poskytujú aj informácie a poradenstvo s bezplatným prístupom na Internet
a zoznamy voľných pracovných pozícií.
V prípade, že máte nárok na reintegračnú asistenciu, príspevok na podnikanie Vám môže pomôcť si
založiť typ podnikania podľa Vašich zručností a vedomostí.
III. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Dôležité – pred odchodom z Kanady:
• Zoberte si všetky relevantné medicínske záznamy z Kanady (napr. zdravotné prehliadky, záznamy
očkovaní, o narodení dieťaťa) na Slovensko.
Dôležité – po návrate na Slovensko:
• Prihláste sa do verejného zdravotného poistenia a požiadajte o preukaz poistenca na pobočke zdravotnej poisťovne za každého člena Vašej rodiny.
Napr.: Union zdravotná poisťovňa – Verejné zdravotné poistenie (www.unionzp.sk)
Všeobecná zdravotná poisťovňa – Verejné zdravotné poistenie (www.vszp.sk)
Dôvera zdravotná poisťovňa – Verejné zdravotné poistenie (www.dovera.sk)
2
www.iomtoronto.ca
Predpôrodná starostlivosť
• Ak ste tehotná, odporúčame Vám zájsť za Vašim gynekológom.
Očkovanie
• Očkovacie látky, ktorými ste boli zaočkovaní v Kanade sú akceptované na Slovensku ak o tom máte
zdravotnú dokumentáciu (Canadian immunization records)
• V prípade, že sa s Vami vracajú aj deti, odporúčame Vám zájsť ku všeobecnému lekárovi –
pediatrovi, aby si overil, či má Vaše dieťa absolvované všetky povinné očkovania (v prípade, že nie –
dieťa nemôže byť prijaté do materskej/základnej školy)
• Očkovanie je zdarma; vakcíny sú poskytované štátom
Pre ďalšie informácie, prosím, kontaktujte Vášho všeobecného lekára, alebo sekciu “Povinné očkovanie” na
stránke: http://www.sprievodcaockovanim.sk/povinne-ockovanie-na-slovensku/
Zoznam zdravotníckych ambulancií a doktorov: www.zzz.sk
V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu, ohrozenia života, či v prípade potreby zdravotnej
starostlivosti mimo pracovnej doby Vášho lekára, alebo v prípade potreby urgentného transportu do
nemocnice, volajte:
- 112 – Integrovaný záchranný systém (pohotovosť, polícia, hasiči).
- 0850 111 313 – Linka záchrany (non stop dostupní lekár a zdravotná sestra na telefóne).
- nemocnice s urgentným príjmom a pohotovosťou.
V prípade, že máte nárok na reintegračnú asistenciu, príspevok na zdravotnú asistenciu môže pokryť
niektoré z nákladov (napr. špeciálne liečby, lieky, zubárske vyšetrenia, atď.)
IV. PRÁVNA ASISTENCIA
Kancelárie právnej pomoci:
Centrum právnej pomoci
Centrá poskytujú predbežné právne poradenstvo, spísanie podaní na súdy, mediácie, zastupovanie pre
súdom určeným advokátom, alebo vykonávanie úkonov súvisiacich s vyššie uvedeným. Ak spĺňate všetky
kritériá, môžete navštíviť akúkoľvek kanceláriu na Slovensku (Bratislava, Žilina, Hlohovec, Banská Bystrica,
Trenčín, Prešov, Košice, Nitra, Rimavská Sobota, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Humenné, Svidník).
Web stránka: www.legalaid.sk
Oficiálne preklady a tlmočenie
Zoznam odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov registrovaných na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej
republiky: www.jaspi.justice.gov.sk
www.iomtoronto.ca
3
Contacts
Zoznam právnikov: www.zoznampravnikov.sk
Zoznam advokátov: www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/vyhladanie
Zoznam notárov: www.notar.sk
V prípade, že máte nárok na reintegračnú asistenciu, príspevok na právnu asistenciu Vám môže pokryť
niektoré z nákladov (napr. poplatky u notára, advokáta, oficiálne preklady, atď.).
V. PSYCHO-SOCIÁLNA ASISTENCIA
Psycho-sociálne poradenstvo
Referát poradensko-psychologických služieb na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny – viac než 30
miest po Slovensku – poskytované služby sú zdarma.
Individuálne a skupinové poradenstvo v oblasti osobnej, rodičovskej, rodinnej, atď.
Rodinné konzultácie vo veciach domáceho násilia, rozvodov, drogovej závislosti, atď.
Psychologické poradenstvo pre deti.
Web stránka: http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSVaR/OPPS/novy_adresar_012014.pdf
Helplinka pre krízovú intervenciu s deťmi
Linka detskej dôvery
Konzultácie pre deti a ich rodičov
Telefón: 00421907 401 749 – pondelok, streda, piatok od 15:00 do 21:00
V prípade, že máte nárok na reintegračnú asistenciu, príspevok na zdravotnú asistenciu Vám môže pokryť
niektoré z týchto výdavkov ( napr. psychologické poradenstvo).
VI. POMOC ŠPECIFICKÝM ETNICKÝM SKUPINÁM
Sociálna pomoc pre Rómov
Informačné poradenské Centrum Rómov RS
Malohontská 1931
979 01 Rimavská Sobota
Web stránka: http://ipcrrs.webnode.sk
- sociálne, pracovné, vzdelávacie poradenstvo pre Rómov; podpora Rómskeho kultúrneho dedičstva
4
www.iomtoronto.ca
ETP SLOVENSKO
Zemplínska 15/A
040 01 Košice
Phone: 00421 55 72 888 56
E-mail: [email protected]
- sociálny, kultúrny a vzdelávací rozvoj marginalizovaných komunít
VII. INÉ
Oficiálne dokumenty:
Uistite sa, že máte všetky dôležité dokumenty so sebou.
Napr. rodné listy; sobášny list; potvrdenia z kanadských škôl, či zamestnávateľov.
Dajte si overiť Vaše doklady formou superlegalizácie1 (aby mohli byť overené na Slovensku).
Postup: Originál dokladov, alebo kanadskými notármi úradne osvedčené kópie je potrebné priniesť
osobne alebo zaslať na autorizáciu na Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného obchodu (DFAIT) - Departement of Foreign Affairs and International Trade, 125 Sussex Drive Ottawa,
K1A 0G2, (telefón: 613-995-0119) a následne ho pošlite na konzulárne oddelenie ZÚ SR na superlegalizáciu:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe
50 Rideau Terrace, K1M 2A1 Ottawa, Ontario, Kanada
Tel.: +1 6137494442
Fax: +1 6137494989
Mobil: 001613296 8659 (pohotovostný mobil)
Web stránka: www.mzv.sk/ottawa
E-mail: [email protected]
Uistite sa, že Vaše občianske preukazy a cestovné pasy sú platné v čase Vášho odchodu z Kanady.
V prípade, že Vám vyprší platnosť cestovných dokladov, môžete si požiadať o vydanie nových dokladov na
Veľvyslanectve Slovenskej republiky, ktoré sprocesuje Vašu žiadosť a pošle ju na Oddelenie cestovných
dokladov Odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I, na ulici
Sasinkova 23. Celý proces trvá 2-3 mesiace.
V prípade, že máte nárok na reintegračnú asistenciu, vydanie cestovných dokladov môže byť financovaný
z reintegračného grantu.
1 Konzulárne vyššie overenie oficiálnych dokumentov nadobudnutých v Kanade. http://www.mzv.sk/ottawa
www.iomtoronto.ca
5
Služby spoločnosti na Slovensku:
Telefónna linka Ministerstva vnútra SR
Informácie o agendách poskytovaných okresnými úradmi (dokumenty, autá, adresy, úradne hodiny, atď.)
Telefón: 0800 222 222 – bez poplatku
Internetový porátal pre občanov SR
Web stránka: www.slovensko.sk
VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA NA VYUŽITIE REINTEGRAČNÉHO GRANTU (len pre navrátilcov zo
zoznamu non-designated krajín pôvodu)
Hoci sú potreby navrátilcov rozdielne , tu nájdete niekoľko užitočných rád a odporúčaní ako využiť
reintegračný grant:
•
•
•
•
•
•
•
Skontaktujte sa s Vašou rodinou a priateľmi, predtým než sa rozhodnete ako využiť reintegračný grant.
Zistite si formy asistencie, ktoré Vám vedia poskytnúť miestni sociálni pracovníci a mimovládne
organizácie, v prípade, že budete potrebovať právne poradenstvo, informácie ohľadom škôl, či
vybavovania administratívnych záležitostí.
Po príchode si zaobstarajte len tie najnevyhnetenejšie hmotné veci (nábytok, domáce spotrebiče,
oblečenie) z reintegračného grantu.
Pred zaobstaraním si hmotných vecí (nábytok, domáce spotrebiče, oblečenie, materiály na renováciu)
sa informujte o aktuálnych cenách a navštívte viacero obchodov, aby ste vedeli porovnať ceny a nájsť najprijateľnejšiu.
Zamerajte sa na viac, než jednu kategóriu reintegračnej asistencie. Využite financie na ďalšie
vzdelávanie, či kurzy pre Vás a Vašu rodinu.
Investujte financie do aktivít/podnikania, v ktorých máte skúsenosti.
V prípade, že chcete začať podnikať, zistite si všetky potrebné podmienky a pravidlá pre dané odvetvie.
INÉ ODPORÚČANIA PRE NAVRÁTILCOV – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ZOZNAM DODÁVATEĽOV SLUŽIEB:
1. Príspevok na cestovné:
Taxi služba z letiska Košice: ABe-Taxi
(viacmiestne autá, lacné ceny)
Telefón: 055 674 74 74
Mobil: 0911 900 915
6
www.iomtoronto.ca
2. Materiálna pomoc:
Oblečenie a obuv: Tesco (Košice, Vranov nad Topľou, Bardejov)
Košice: Hasso móda, Hlavná 85
Liptovský Mikuláš: Xin Wang, Štúrova 13
Vranov nad Topľou: YI CE, J. Kráľa 140; CHENG LONG, Mlynská
1628; T.Q.T. Nám. Osloboditeľov 2
Nábytok: Merkury Market (Košice, Poprad, Prešov)
Prešov: JYSK, Arm. gen. Ludvíka Svobodu 21
Vranov nad Topľou: MIA, Hronského 1180
Sobrance: ELTEX, Kúpeľská 17
Elektronika: Vranov nad Toľou: 3 soft, Duklianskych hrdinov 2473; EDISON SK, Prešovská 537
Renovácie: Merkury Market (Košice, Poprad, Prešov)
Vranov nad Topľou: Tribe , Boženy Nemcovej 1154; Ondrej Fober –
Ján Hlad, Soľ 50
FOBER, Hviezdoslavova 151;
3. Školy a kurzy:
Vzdelávacie kurzy: Akadémia vzdelávania (v 29 mestách na Slovensku)
Košice: Rooseveltova 4
Vranov nad Topľou: Námestie Slobody 1
Liptovský Mikuláš: Ulica 1. mája 697/26
Informácie súvisiace s návratmi obsiahnuté v tomto dokumente sú starostlivo spracované. Avšak,
IOM negarantuje presnosť, úplnosť alebo správnosť informácií, ani neschvaľuje žiadne pohľady,
názory a zásady organizácií alebo jednotlivcov, uvedených v tomto dokumente. Zobrazenie a
použitie hraníc, zemepisných názvov a ďalších dát uvedených na mapách obsiahnutých v tomto
dokumente môžu obsahovať chyby a nemusí sa zhodovať s oficiálnym prijatím IOM. Tento dokument
sa nevyjadruje k ekonomickej, politickej alebo bezpečnostnej situácie v krajine. IOM nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek vykonané závery alebo akékoľvek následky, ktoré vyplynú z čerpania
informácií uvedených v tomto dokumente.
www.iomtoronto.ca
7
IOM Slovak Republic
Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM
Grösslingová 4
811 09 Bratislava I
Slovak Republic
Tel.: +421 2 5263 1598
8
www.iomtoronto.ca
Download

Medzinárodná organizácia pre migráciu