7-8/2014
http://casopis.vzdor.org
NECHCEME ĎALŠIU VOJNU!
Z OBSAHU:
Odmietame Kiskove snahy o účasť prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka na oslavách SNP! Dve tváre Roberta Fica—Ţupan Baška čelil v myjavskej nemocnici spŕške otázok na telo—
Ukrajina sa stala horúcou geopolitickou šachovnicou—Svet zatvára oči pred ďalším nekonečným besnením izraelskej armády v pásme Gazy—Nedělitelnost lidských práv
VZDOR 7-8/2014
Z DOMOVA
Odmietame Kiskove snahy o účasť prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka na oslavách SNP!
Vzdor-strana práce rázne
odmieta a protestuje proti
kroku prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý oficiálne pozval na oslavy Slovenského národného povstania prezidenta Ukrajiny
Petra Porošenka. Tento
jeho krok povaţujeme za
neprijateľný aj z toho hľadiska, ţe práve nový ukrajinský prezident vedie barbarskú vojenskú intervenciu proti svojim vlastným občanom na východe Ukrajiny, kde
zomiera aj mnoţstvo civilistov. Povaţujeme to tieţ za totálny
výsmech všetkým našim antifašistickým bojovníkom, ktorí bojovali proti nacizmu a fašizmu a za zneváţenie celého Slovenského
národného povstania, keď zoberieme do úvahy fakty, ţe Ukrajinský štát vyzbrojuje domácich fašistov prostredníctvom dobrovoľníckeho práporu Azov, ktorý je pod kontrolou neofašistickej organizácie Sociálno-národné zhromaţdenie, ktorej cieľom je oslobodenie bielej rasy a ktorý Ukrajina nasadila do bojov na východe krajiny. Práporu dokonca velí líder tejto organizácie Andrij
Biletskij. Stanica BBC tieţ informovala, ţe v jednotke pôsobí aj
viacero zahraničných neonacistov.
V čele Ukrajinskej vlády a úradov je mnoţstvo neofašistických ţivlov, ktorí sa hrdo hlásia k odkazu tzv. Banderovcov,
ktorí bojovali počas 2. svetovej vojny za rasovo čistú Ukrajinu, v
ktorej podľa nich, nemal okrem Ukrajincov nikto miesto a dopustili sa počas 2. svetovej vojny obrovských zverstiev a počet ich
obetí sa počíta na státisíce. Banderovci aktívne kolaborovali s
nemeckými nacistami, čo sa ukázalo vytvorením SS jednotky
Galizien, do ktorej bolo prijatých vyše 14-tisíc Ukrajincov a z
ďalších niekoľkých tisícov ukrajinských fašistických dobrovoľníkov vytvorili Nemci pohotovostné policajné jednotky, ktoré nasadzovali proti domácim antifašistickým partizánom a na terorizovanie vlastných obyvateľov. Ukrajinská jednotka SS- Galizien
sa podieľala aj na potlačovaní práve nášho Slovenského národného povstania a stojí za viacerými masakrami na našom území.
stvá“ a vo viacerých
mestách na Ukrajine
vyplácajú bývalým ukrajinským SSákom vyššie
dôchodky, ako vďaka za
“sluţby vlasti“. Na Ukrajine môţu legálne pôsobiť neofašistické zoskupenia, či ich polovojenské jednotky,ako uţ spomenutý prápor Azov, či
iné dobrovoľnícke bataliony zo západnej Ukrajiny. Spomeňme aj neofašistickú stranu Sloboda, ktorá sa stala
významnou politickou silou v krajine s reálnym vplyvom, nakoľko jej členovia získali po februárovom puči vysoké štátne
posty.
Ukrajinská armáda sa podľa viacerých svedectiev dopúšťa
na obsadených územiach na východe Ukrajiny masových popráv
zajatých bojovníkov Luhanskej a Doneckej ľudovej republiky.
Dochádza k prenasledovaniu a perzekúcii podporovateľov týchto
republík. Vojaci sa v dobytých dedinách a mestách krvavo pomstili nie len muţom, ktorí sa v proruskom odboji účastnili, ale aj
ich ţenám a deťom. Podľa odhadov analytikov Ukrajinská armáda stojí za smrťou pribliţne 2 000 obyvateľov východnej Ukrajiny, ktorí boli zabití pri vojenských operáciách. Tieto zahŕňajú
delostrelecké ostreľovanie obývaných štvrtí miest, letecké bombardovanie obcí, ba dokonca aj tých, kde nikdy domobrana nebola. Prezident Porošenko si zvolil cestu násilia, zabíjania a vojny,
pred mierom, pokojom a rokovaním s predstaviteľmi tzv. Novoruska. Z východnej Ukrajiny utieklo pred Ukrajinskou armádou
do Ruska desiatky tisíc obyvateľov, ktorí sa boja o svoje ţivoty.
Vyzývame preto obyvateľov Slovenskej republiky, aby
rázne odmietli Kiskove snahy o účasť prezidenta Ukrajiny Porošenka na oslavách Slovenského národného povstania. Vojnového
štváča a človeka, ktorého kroky napomáhajú šíreniu fašizmu a
intolerancie na Ukrajine na Slovensku nebudeme tolerovať a pri
jeho prípadnej návšteve Slovenska mu to Vzdor- strana práce dá
jasne pocítiť!
Nové vedenie Ukrajiny na čele s prezidentom Porošenkom
nijak nenamieta, keď bývalí členovia SS-Galizien oficiálne pochodujú po ukrajinských mestách a pripomínajú si “svoje hrdin-
Vzdor- strana práce
Korupce v České exportní bance
Protikorupční policie obvinila pět osob
v souvislosti se schválení úvěru České exportní banky na obchodní úvěr v Číně.
Těchto pět osob bude čelit obvinění
z porušování povinností při správě cizího
majetku a porušování závazných pravidel
obchodního styku. Svým jednáním údajně
způsobila Českému státu škody ve výši 221
miliardy korun, jde tedy další závaţný, byt
ne tak medializovaný případ korupce. Takto aspoň mluvil státní zástupce Zdeněk
Matula. Tento čin bude ještě posuzován podle starého občanského zákoníku. Je to další případ korupce a finančních machinací
v této instituci. Dřívější byl odhalen v květnu tohoto roku, kdy
vrchní státní zastupitelství informovalo o kauze související se
2
stavbo u luxusních apartmá
v Tunisku. V této souvislosti jsou
dva lidé s stíháni pro úvěrový podvod za vylákání půjčky ve výši 308
milionů korun. Třetí osoba byla
obviněna z porušování povinností
při drţbě cizího majetku a porušování závazných pravidel hospodářského styku. Police ale cítí další
případy a bude Českou exportní
banku nadále a situaci v ní sledovat. Otázkou je, s jakým úspěchem. Důleţité je totiţ zlikvidovat
samotný kořen korupce a ten leţí pevně v nitru samotného systému ve které si lze vše koupit a peníze znamenají moc. Tedy
v kapitalismu.
TMU
VZDOR 7-8/2014
Z DOMOVA
Ostravské přednádraţí a sociální bydlení v ČR
Jiţ od loňského léta byl areál cihlových domů Ostravského přednádraţí neobývaný. Bývalý romští nájemníci byly vystěhováni
poté, co byly podmínky bydlení shledány nehygienickými. Příčinou byl konflikt města a vlastníka domů Oldřicha Roztočila o
vlastnictví a zodpovědnost za kanalizaci. Celý komplex, který se
před vystěhováním nájemníků dal beze sporu označit za chudinské ghetto, je nyní zchátralý a zničený. Protoţe se domy neprodali za pevně stanovenou částku, půjdou v tuto chvíli na návrh věřitele do draţby.
Vyvolávací cena je zhruba 1,5 milionu korun. Avšak
v jedné typické tragické situaci kapitalistické ČR se rýsuje zajímavá alternativa. O domy má zájem obecně prospěšná společnost
vzájemné souţití. Jejím mluvčím je aktivista Indického původu
Kumar Vishwanathanem. Společnost se jiţ delší domu zabývá
souţitím sociálně izolované části romů s tzv. „majoritou“. Právě
v Ostravě jiţ tato organizace vytvořila jednu „vesničku souţití“ a
nyní by chtěla po zakoupení domů vytvořit další. Co tyto vesničky souţití jsou? Lokální omezené oblasti ve kterých pomocí
vlastních sil místních obyvatel dochází k udrţování pořádku a
souţití. Je otázkou, nakolik se v současných podmínkách tento
ušlechtilý záměr daří a můţe dařit. Je pravdou, ţe náš kapitalistický reţim rasismus a klíny mezi lidmi potřebuje, tudíţ uměle
nefoukává bublinu falešné nenávisti mezi lidmi. Na druhou stranu při realizaci takovýchto programů stojí mezi přáním a skutečností mnoho praktických překáţek. I v případě Ostravského přednádraţí ještě není dořešen ani základní problém vlastnictví kanalizace, coţ bylo bezprostřední příčinou této krize.
Jsou zde i další problémy spjaté s tím, jak velké jsou vůbec finanční moţnosti výše zmíněné i podobných společností
v porovnání s náklady nejen koupi domů, ale i jejich údrţby, která se v souvislosti s mnoha sociálně izolovanými ghetty ukázalo
jako největší problém. Další otázkou ve spojitosti právě s
„vesničkami souţití“ je, nakolik dokáţe svými vlastními silami
nějaký konkrétní subjekt měnit tak sloţité a tolika faktory ovlivněné skutečnosti, jako je trvalý vztah mezi desítkami a stovkami
lidí v daných oblastech.
Kaţdopádně je se při celé události projevila slabost a ubohost tuzemského sociálního bydlení. Romové byli vystěhováni
zejména do ubytoven a soukromých bytů. Vishwanathanem o
tom říká: „Oni jsou v těch ubytovnách neštastní. Na přednádraţí
ale vzpomínají v dobrém, to jejich skutečný domov.
V soukromých domech musí pliti vysoké nájmy a kauce, přitom
to jsou byty kolikrát dost nevyhovující. Rodiny se tam třeba dělí
o dvě plotýnky. Je to navíc úplně mimo jejich platební schopnost“. Tento popis se plně shoduje s lonským hodnocení sociálního bydlení mezinárodní organizace Social Watch. Ta ČR kritizuje právě za přibýváni cenově i kvalitou nevyhovujících ubytoven
pro chudé
Zatlieskajú, bez toho, aby sa nad problémom hlbšie zamysleli. Uţ
z tejto stručnej správy sa natíska jednoduchá otázka. Prečo Robert Fico tieto svoje kritické slová prišiel vysloviť do Lehoty pod
Vtáčnikom a nevyriekol ich tam, kde to mohlo mať svoju váhu,
teda v Bruseli. No bohuţiaľ naši predstavitelia sa vţdy cestou do
Bruselu pohybujú v hlbokom predklone a so servilným úsmevom
a po návrate na Slovensko sa razom vystrú vypnú hruď a začnú
rozprávať niečo o národných záujmoch o zlých sankciách,
o súdrţnosti, spolupatričnosti a podobne.
Vzdor – strana práce odmieta kolenačkovú zahraničnú
politiku našej vlády. Ak je Robert Fico presvedčený o tom čo
rozprával na oslavách, tak by mal byť chlapom a dokázať to povedať aj v Bruseli. SR by mala otvorene odmietnuť a prestať realizovať sankcie voči Ruskej federácii, čo by mohlo byť prvým
krokom k tomu, aby aj Ruská federácii vyňala Slovenskú republiku z odvetných sankčných opatrení, ktoré prijala. Sankcie budú
mať totiţ výrazný dopad na beţných občanov tejto krajiny. Bude
nasledovať zákonité prepúšťanie a nárast nezamestnanosti, nárast
chudoby a zhoršovanie ţivotnej úrovne a to sa uţ nebude dať
zvaliť na krízu.
Kaţdý, kto príde pod tlakom sankcií o prácu, sa zato môţe
isť otvorene poďakovať vláde Slovenskej republiky, Robertovi
Ficovi, ministrovi zahraničných veci a taktieţ prezidentovi republiky, ktorý sa síce priamo na zavedení sankcii nepodieľal, no
ich zavedenie plne podporuje.
Sme presvedčení o tom, ţe sociálno-demokratická strana
Smer lavíruje a svojou zahraničnou politikou poškodzuje našich
občanov, keď zoberieme do úvahy, ţe sa bez námietok podvoľuje
hystérii EÚ a USA voči Rusku, ktoré chcú silou mocou zatiahnúť
svet do novej studenej vojny a poštvať európske národy a svet
proti Rusom. Ide o nebezpečnú hru, ktorú rozohrali USA a EÚ a
ktorá sa môţe skončiť pre celý svet veľkou katastrofou. Slovensko by malo zachovať pokoj, ukázať triezvy rozum a stať sa
lídrom, ktorý pomôţe zblíţiť štáty EÚ a Rusko a zamedziť eskalácii nepriateľstva na oboch stranách a napomôcť k zrušeniu nezmyselných sankcií.
Vyslovenie kritiky voči sankciám na regionálnych oslavách SNP je na rovnakej úrovni, ako keby to predseda vlády napísal na padajúci plot na konci „Horne Dolnej“, okolo ktorého
takmer nikto nechodí.
Sme presvedčení, ţe toto divadlo sa nedá pred občanmi
hrať donekonečna. To čo tejto lavírujúcej strane zlomí väz, bude
zahraničná politika a ani pripravované ekonomické balíčky ktorými si chce Smer -SD kúpiť odchádzajúcich voličov túto stranu
nezachránia.
Smer-SD sa uţ dávno ukázala ako klasická kapitalistická
strana, no okrem toho sa mu v tomto období darí odkrývať aj
vlastnú falošnosť
Vzdor – strana práce
Dve tváre Roberta Fica, alebo koho záujmy háji
slovenská zahraničná politika…
Predseda vlády Robert Fico na sobotných oslavách SNP v Lehote
pod Vtáčnikom označil vzájomné sankcie za nezmyselné a vyzval na spojenie opozície a vlády pri ochrane záujmov Slovenska.
„Obojstranné sankcie, teda nielen Európskej únie smerom
k Rusku, ale aj opačne – Ruskej federácie vo vzťahu k Západu
poškodzujú aj Slovenskú republiku,“ uviedla premiérova hovorkyňa Beatrice Szabóová. Fico v prejave spomenul, ako to bolo
počas povstania. „V povstaní drţali spolu všetci s jednotným
cieľom – oslobodiť a ochrániť Slovensko.
Toľko stručná správa z médií a mnohým ľudom to stačí.
3
VZDOR 7-8/2014
Z DOMOVA
Ţupan Baška čelil v myjavskej nemocnici spŕške otázok na telo
V pondělí 23.6.2014 navštívil myjavskou
nemocnici ţupan Trenčianského samosprávného kraje Jaroslav Baška (SMER),
aby se seznámil s hospodářskou situací
myjavské nemocnice a navrhl moţná řešení z pohledu samosprávného kraje jako
zřizovatele tohoto zdravotního zařízení. V
kinosále nemocnice se střetl se zástupci
vedení nemocnice v čele s MUDr. Jozefem Markovičem, primáři jednotlivých
oddělení a přítomen byl i primátor města
Myjavy pan Pavel Halabrín. Po úvodním
proslovu dal pan ţupan prostor k diskuzi a
názorům přítomných zaměstnanců. Zdeněk Rajchl (VZDOR- strana práce) jako
zástupce nezdravotního personálu mu poloţil otázku zda-li povaţuje platy těchto
zaměstnanců ve výši 350 EUR za adekvátní odměnu za odvedenou práci. Odpověď
pana Baška byla, ţe to opravdu není adekvátní odměna a proto bude zvýšená mzda
těchto zaměstnanců o 2%. To jest po zdanění asi o 4 EUR. Stejný dotaz týkající se
platů nezdravotních pracovníků zde poloţila i zástupkyně odborového svazu paní
Katarína Holanová.
Zdeněk Rajchl vyuţil přítomnosti
zástupce města a další otázku směroval k
nedostavěnému skeletu u nemocnice, který je v soukromých rukách firmy Drochseria, aby se s tímto objektem začalo něco
dělat neţ dojde k dalším úmrtím, protoţe
skelet vyuţívají ke hrám i děti. Pan primátor k danému problému přiznal chybu
města a odpověď jeho i zástupce samosprávného kraje byla, ţe to nejde protoţe
je to soukromý majetek. O snaze najít
zákonný způsob k vyvlastnění takovýchto
objektů ohroţujících lidské ţivoty nejen
na Myjavě bohuţel nepadlo ani slovo.
Zdeněk Rajchl ve svém posledním
dotazu poukázal na skutečnost sniţování
zaměstnanců v rámci šetření financí nemocnice pro potřeby úpravy a údrţby zeleně areálu nemocnice. Z původních 4
zaměstnanců pracují nyní 2 se zastaralou
technikou a není v jejich silách udrţet 10
ha areál nemocnice v patřičném vzhledu.
Zdeněk Rajchl proto poţádal pana ţupana
zda-li by samosprávný kraj nenašel finanční prostředky pro nákup techniky,
která by těmto dvěma zaměstnancům
ulehčila práci a vytvořila odpovídající
pracovní podmínky. Na koleně se opravdu
nedá dost dobře pracovat. Budeme čekat
zda-li se v této věci něco změní k lepšímu.
Zástupkyně primariátu dětského
oddělení rozvedla problém výkonů a neproplácení těchto pojišťovnami. Na ní
navázal primář fyzioterapeutického oddělení MUDr. Ján Košík, který k danému
problému uvedl příklad chování pracovníka jisté zdravotní pojišťovny po té co léčil
75 letého pacienta a tento pracovník mu
sdělil, ţe mu jeho výkon pojišťovna neproplatí, protoţe pacient byl uţ příliš starý. Pan doktor poukázal na morální a etic-
ký smysl práce lékaře v této době pokud
se páni z pojišťoven takto chovají. Dále
poloţil panu Baškovi přímou otázku jak
můţe stát prodávat ziskové věci do soukromých rukou, které tyto stejné sluţby
neúměrně následně prodraţují. Na tuto
otázku neuměl pan Baška odpovědět a
zmohl se pouze jen na pokyvování hlavou.
Bylo vidět, ţe panu předsedovi jsou takovéto otázky nepříjemné načeţ ho pan ředitel upozornil, ţe on sám byl iniciátorem
diskuze a chtěl slyšet názory zaměstnanců.
Po ukončení setkání se zaměstnanci nemocnice se pan předseda odebral na prohlídku nemocničního areálu a jednotlivých
oddělení. Uvidíme jaké hmatatelné změny
jeho návštěva přinese.
V areálu je potřeba opravit cesty a
chodníky, veškeré lavičky k sezení jsou
poškozené a špinavé. Stejně tak odpadkové koše, které nemají jiţ dno. V areálu se
mnoţí případy rozdělávání ohníčků a stahují se sem bezdomovci, drogově závislí,
kteří areál znečišťují odpadky a výkaly. Z
místa na spalování dřeva a travní hmoty se
stala městská spalovna odpadů, kam si
nezodpovědní občané hází nepotřebné
věci patrně aby ušetřili za odvoz odpadů.
Přitom areál by se mohl stát vedle svého
hlavního poslání rekonvalescence pacientů i takovým malým vyukovým arboretem
pro mládeţ, jeţto se zde nachází řada zajímavých dřevin jako je například kanadský
ořech.
Spracoval: Zdeněk Rajchl
Ohlasujeme začiatok billboardovej kampane do ktorej sa môţete zapojiť
Od augusta spúšťame billboardovú kampaň, ktorej cieľom bude vyburcovať ľudí
k činom. Konkrétne k organizovaniu protestov a nátlakovým akciám proti neúnosnej sociálnej situácii na Slovensku.
4
Predpokladáme, ţe sa
do našej akcie zapoja aj
naši
sympatizanti
a
pomôţu
tak
v organizovaní sa ľudí
po celom Slovensku.
Propagačná akcia bude
pod heslom „Voliť nestačí – organizujte sa!“
Financovanie
kampane bude zaloţené
jednak po finančnej
podpore spriatelených
strán bojujúcich za práva vykorisťovaných po
celom svete, zdruţených v medzinárodnej
radikálne ľavicovej organizácii ICOR
a jednak na základe financií vyzbieraných
od ľudí, ktorí sa rozhodnú v téjto kampani
pomôcť.
Kaţdý sympatizant môţe pomôcť tak, ţe
prispeje na náš účet príspevkom 15 Eur.
Za to v meste ktoré si sám vyberie,
umiestnime billboard nášho hnutia. Podporiť nás môţe kaţdý, kto sa stotoţňuje
s našimi cieľmi.
SUMA : 15 Eur = 1 billboard
IBAN: SK8409000000005054276611
Do poznámky uveďte mesto alebo lokalitu, kde chcete billboard umiestniť
VZDOR – strana práce spúšťa nepretrţitú propagáciu, nakoľko sa nesústredíme iba na voľby, ktoré neprínášajú skutočnú zmenu. Strany doslova robia z ľudí
iba hlasovací nástroj, no po voľbách prichádza na miesto plnenia sľubov krutá
realita.
Otvorene preto hovoríme, ţe čo si
ľudia nevybojujú – to nemajú.
Z DOMOVA
VZDOR 7-8/2014
Stop zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku
V poslednom období sa
v médiách, ale i v internetových diskusiách,
objavila téma zvyšovania veku odchodu do
dôchodku. S tým ţe
dnešní 30tnici (podľa
inej verzie dnešní 40tnici) by mali do
dôchodku odchádzať
vo veku 65 rokov. Je to
vraj preto, lebo slovenská populácia starne a
ľudia sa doţívajú
vyššieho veku a na
dôchodcov nebude mať
kto robiť.
Odmietame tieto
lţi, demagógiu a protiľudovosť súčasného
systému. Kapitalistický
politický systém, ktorý
sa ujal moci v roku 89
cielene likviduje všetky
sociálne práva, hodnoty
a realizuje tvrdú protiľudovú politiku vo
všetkých oblastiach
spoločenského ţivota.
Celý politický systém
ktorý tu máme uţ 25
rokov je nehumánny,
no to, čo je najviac zákerné a hyenistické, je
neustále zvyšovanie
hranice odchodu do
dôchodku. Systém zámerne zamieňa príčinu s dôsledkom a
predkladá „riešenia“ ktoré ešte viac utláčajú beţných pracujúcich. Uţ roky nám
tvrdia, ţe populácia starne a do dôchodkového veku prichádzajú silné povojnové
ročníky.
Čo v tejto súvislosti teda stojí za
povšimnutie a reţim to nepriamo priznal,
ţe najmä začiatok 50tych rokov ktoré sú
všade vykresľované iba v najčernejších
farbách boli ţivotné podmienky ľudí také
dobré, ţe sa rodili silné populačné ročníky
a naopak dnešná, vraj demokracia po roku
89 spôsobila výrazný pokles populačnej
krivky.
Teda ak hovoríme o silných populačných ročníkoch z 50tych rokov, tak by
bolo potrebné, aby proreţimná propaganda povedal aj druhú polovicu pravdy. Teda tak ako sme uţ spomenuli, po roku 89
výrazne poklesla pôrodnosť a preto prichádza populačne veľmi slabá generácia.
Čo sa samozrejme nestalo iba náhodou,
ale je to dôsledok zlých podmienok na
zaloţenie si rodiny. Všetci veľmi dobre
vieme, ţe ak sa chce dnes mladá rodina
osamostatniť a postaviť sa na vlastné nohy
ide to veľmi ťaţko a väčšinou za cenu
celoţivotného zadlţenia sa a celoţivotného strachu z toho, ţe príde exekútor a zoberie človeku strechu nad hlavou, ak sa
náhodou prepadne medzi nezamestnaných
a nebude schopný splácať hypotéku.
Takţe na jednej strane reţim
prestal stavať cenovo dostupné byty pre
kaţdého, nedokáţe resp. nechce zabezpečiť plnú zamestnanosť a ďalšie sociálne
práva, ktoré boli pred rokom 89 samozrejmosťou a následne keď súhrn týchto skutočností spôsobuje pokles pôrodnosti, spoločnosť dostáva ďalšiu ranu. Ranu v
podobe neustáleho zvyšovania veku odchodu do dôchodku. Lebo vraj nemá na
dôchodky dnešných dôchodcov kto robiť.
To ţe dnešní dôchodcovia, celý ţivot poctivo odpracovali tento reţim vôbec nezaujíma. A je jedno či sú pri moci modrí,
alebo oranţoví gauneri. Tomuto systému
by najviac vyhovovalo aby sa vek odchodu do dôchodku dostal na takú úroveň,
aby človek po dovŕšení tohto veku ani
neodchádzal z posledného zamestnania do
Sociálnej poisťovne podať si
ţiadosť o dôchodok ale išiel
si hneď ľahnúť do truhly.
Odmietame takúto
politiku a takýto prístup k
ľudom čo celý ţivot tvorili
hodnoty a v čase, keď dosiahnu jeseň svojho ţivota, sa
stavajú pre systém iba nepotrebnou príťaţou, ktorej sa
treba čím skôr zbaviť. Drahé
lieky a nízke dôchodky sú
iba zámernou kombináciu
ktorá smeruje k tomu, aby sa
spoločnosť starých, chorých
a chudobných ľudí zbavovala.
Odmietame takúto
protiľudovú politiku. Ţiadame okamţité zastavenie zvyšovania veku odchodu do
dôchodku. Pretoţe zvyšovanie veku odchodu do
dôchodku povaţujeme za
nehumánne a protiľudové. Z
tohto dôvodu ţiadame , aby
bol vek odchodu do starobného dôchodku vrátený na
úroveň spred „dôchodkovej
reformy“ Teda muţi v 60tich rokoch a ţeny v 55.
Odmietame akékoľvek výhovorky, ţe je to nemoţné a nedá sa to. Pretoţe
všetci, ktorí majú aspoň 30
rokov veľmi dobre vedia, ţe
do roku 89 sa to dalo. A
pred rokom 89 nikoho ani zo ţartu nenapadlo aby vek odchodu do dôchodku zvyšoval čo i len o jeden deň.
Ak to dokázal socializmus, mal by
to dokázať aj tento reţim, pretoţe všade sa
hrdo pýši , ţe je lepší ako ten do roku 89.
Je teda čas aby to v praxi po 25 rokoch aj
začal dokazovať.
Vzdor- strana práce, je pripravená
podporiť akékoľvek aktivity ktoré prinútia
tento systém vrátiť vek odchodu do
dôchodku na úroveň spred „reformy“ . V
prípade, ţe takéto aktivity spoločnosti
nebudú prebiehať, naša strana rozbehne
vlastné aktivity a iniciatívy k dosiahnutiu
toho cieľa.
Vyzývame najmä pracujúcich ktorých sa táto téma bude v najbliţších
rokoch týkať, ale aj tých ktorých sa táto
téma bude týkať aţ o niekoľko desaťročí k
aktívnemu zápasu za svoje práva. Pretoţe
iba tak si ich môţeme vydobyť.
Vzdor – strana práce
5
VZDOR 7-8/2014
ZO SVETA
Ukrajina sa stala horúcou geopolitickou šachovnicou: Pozrime sa kto vládne Ukrajine a akými zmenami prešla
Konflikt a udalosti na
Ukrajine sa začínajú
stále viac vyhrocovať.
Ako je väčšine známe,
od februára 2014 vládnu Ukrajine predstavitelia tzv. Euromajdanu,
ktorí sa dostali k moci
po prevrate, v ktorom
hrali aktívnu úlohu
okrem domácich fašistov aj USA a EU. Veľa
ľudí, ktorí veľkohubo
hovoria, ţe za konflikt
na Ukrajine je zodpovedné Rusko a povstalci z Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky,
veľmi rýchlo zabudli, čo sa reálne udialo a
deje na Ukrajine. Zabudlo sa uţ na pouličné násilie, v ktorom dominovali neofašistické zoskupenia na čele s Pravým sektorom?
Celý svet obleteli fotky a videá, na
ktorých demonštranti zapaľovali molotovými koktejlami policajtov, strieľali po
nich strelnými zbraňami, ktorí vlastnými
telami bránili demonštrantom rozpútať v
krajine ešte väčšiu vlnu násilia.
Keď fašisti vládnu uliciam
V rukách demonštrantov sa začali objavovať zbrane, medzi ktorými nechýbali aj
rôzne pušky, či pištole. Guľkami ostreľovačov zomreli desiatky ľudí a vyšetrovanie dokázalo, ţe títo ostreľovači neboli
vyslaní vládou, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to boli členovia neofašistických polovojenských zoskupení, ktorých
členovia bojovali aj v Čečensku proti ruským vojakom a dopúšťali sa aj sadistického mučenia a vraţdenia. Toto všetko malo
vyvolať ešte väčší hnev ľudí. Vláda bola
zvrhnutá ulicou, ktorú ovládli neofašisti.
Zákony a zmena vlády bola vydupaná za
prítomnosti neofašistických ozbrojencov.
Musíme si tieţ otvorene povedať,
ţe vláda Viktora Janukovyča bola skorumpovaná a tento politik sa dokázal za
niekoľko rokov svojej vlády poriadne nabaliť a zabezpečiť si svoju rodinu, preto
chápeme opodstatnený hnev Ukrajincov
na vládu tohto muţa. Vzdor- strana práce
preto ani nikdy nepodporovala Janukovyča a s napätím sme sledovali a sledujeme
dianie na Ukrajine.
Od začiatku násilných protestov
však bolo jasné, ţe celé toto dobrodruţstvo sa uberá veľmi nebezpečným smerom. Len pre zaujímavosť, koľko korupčných, či privatizačných afér sa dejú vo
vládach štátov EÚ, či USA a keď do ulíc
6
vyrazia protestovať nahnevaní ľudia, tak
reakcia vlády je okamţité nasadenie polície, ktorá aj pokojné demonštrácia veľmi
rýchlo rozpráši.
Európski politici tvrdia, ţe ulica
nemá právo zvrhnúť demokraticky zvolenú vládu, ktorá vzišla zo slobodných volieb… Zaujímavé je, ţe pri zvrhnutí Janukovyčovej vlády sa len tak predbiehali
európski a svetoví kapitalistickí politici s
legitimizovaním novej pučistickej vlády.
Ako by reagovali na ozbrojené demonštrácie vo svojej krajine, to si vieme ţivo
predstaviť… Pri Ukrajine im to samozrejme nevadilo, lebo z geopolitického hľadiska to bol pre nich prevrat, ktorý im náramne vyhovoval. Proruskú kapitalistickú
vládu nahradila prozápadná a profašistická
vláda a o to, ţe ide o tak isto skorumpovaných politikov nás presvedčí aj príklad
nového prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka.
Skorumpovaný prezident Porošenko
Porošenko patrí k najbohatším Ukrajincom. Podľa časopisu Forbes z marca
2014, Porošenko je siedmym najbohatším
človekom na Ukrajine. Prezývajú ho aj
čokoládový kráľ, lebo vlastní cukrárenské
impérium, či spoločnosť ktorá je najväčším výrobcom čokolády na Ukrajine, plus
má podiely v ďalších spoločnostiach, ktoré podnikajú v rôznych odvetviach.
Podľa tajných depeší Wikileaks,
Porošenko sa netešil medzi rokmi 20062009 veľkej dôvere zo strany amerických
politikov a diplomatov, to sa však zmenilo
od doby, kedy sa stal ministrom zahraničných vecí a vyslovil sa, ţe nechce, aby
bola Ukrajina pod vplyvom Ruska. Od tej
doby začali ku nemu pristupovať pozitívne aj americkí diplomati a politici, ktorí
ho dovtedy obviňovali z korupcie, na
ktorú existovali priame dôkazy. Vyslovo-
vali sa o ňom, ţe
je to nepopulárny
a zdiskreditovaný
oligarcha. Porošenko mal údajne
palce aj v korupčných aférach
pri
privatizácii
štátnych podnikov.
Od doby,
kedy začal výraznejšie kritizovať Rusko, zmenil sa aj postoj
americkej diplomacie a zrazu sa
stal pre USA
dôveryhodným partnerom a razom boli
zabudnuté všetky jeho prehrešky, ktoré
mu boli z americkej strany vyčítané. Môţeme predpokladať, ţe výrazný vplyv na
presadení tohto politika do čela Ukrajiny
majú samotné USA, ktoré s ním začali po
jeho antiruských vyhláseniach reálne počítať na najvyšších pozíciách v krajine. Veď
nie je nič lepšie, ako mať v čele štátu človeka, ktorý je známy svojou podplatiteľnosťou a ešte k tomu vyznáva nepriateľský postoj k Rusku. Čo viac by si USA
mohli ţelať…
Fašistickí pohrobkovia v čele vlády
Spomeňme však ďalšie vedúce postavy
novej ukrajinskej vlády. V kresle tajomníka Národnej bezpečnosti a obrannej rady
sedí Andrej Parubij, ktorý stojí za zaloţením neofašistickej strany- Sociálno- nacionalistická strana. Jeho zástupcom sa stal
líder neonacistickej organizácie Pravý
sektor Dmytro Jaroš, ktorý bojoval aj po
boku čečenských islamistov v ruskočečenskej vojne a aktívne spolupracuje aj
v tejto dobe s emírom Severného Kaukazu
Doku Umarovom, ktorý je podľa OSN
člen Al-kájdy.
Vo vláde figurujú aj títo členovia
krajne pravicovej nacionalistickej strany
Sloboda- Alexander Sych, minister obrany
Ihor Tenyukh, minister školstva Serhiy
Kvit, minister ekológie a národných zdrojov Andrej Mochnyk, minister poľnohospodárstva Ihor Shvaika, generálny prokurátor Oleh Makhnitsky či neonacistickej
strany Ukrajinské národné zhromaţdenieUkrajinská národná sebaobrana (UNAUNSO)- minister mládeţe a športu Dmytro Boulatov a predsedkyňa Národného
protikorupčného výboru Tetiana Tchornovol.
Po Ukrajine operujú polovojenské
ozbrojené neonacistické milície z Pravého
VZDOR 7-8/2014
sektora, ktoré nie sú nikým kontrolované a
berú moc do svojich rúk. Po celej Ukrajine terorizujú, zastrašujú, fyzicky napádajú
a dopúšťajú sa aj vraţdenia ľudí s opozičnými a antifašistickými názormi.
Neonacistické milície stoja za vypálením a vyrabovaním 500 kancelárii
niekdajšej vládnej politickej Strany regiónov, a stoviek kancelárií Komunistickej
strany Ukrajiny, ktorej členovia sú neustále fyzicky napádaní a neonacisti sa im
vyhráţajú fyzickou likvidáciou a to ţe
svoje vyhráţky myslia smrteľne váţne,
sme sa mohli presvedčiť v tento štvrtok
(24.7.), keď bolo nájdené zavraţdené telo
regionálneho vedúceho funkcionára komunistickej strany Doneckej oblasti V. M.
Kovshun. Jeho telo bolo posiate modrinami a početnými strelnými ranami. Predsedovi Komunistickej strany Ukrajiny dokonca vypálili a vyrabovali jeho dom. Po
Ukrajine si tieto neofašistické milície robia čo chcú, bez akejkoľvek kontroly zo
strany polície a úradov. V zabratých kanceláriách týchto strán si zriaďujú svoje
sídla a prisvojujú si aj celé ich vybavenie.
Komunistická strana Ukrajiny mieri do
ilegality
V týchto dňoch nová ukrajinská vláda
rozpustila frakciu Komunistickej strany
Ukrajiny v parlamente a chystá jej zákaz.
O akej demokracii a slobode to teda na
Ukrajine hovoríme, keď jej vládnu skorumpovaní oligarchovia a neonacisti, po
krajine je nelegálne zaberaný majetok a
nehnuteľnosti opozičných strán, fyzicky
sú napádaní, vraţdení a zastrašovaní ľudia
s opozičnými názormi, neofašistické milície si robia čo chcú a všetko to robia pod
hrozbou zbraní a v krajine chystajú zakázať najstaršiu politickú stranu, ktorá má
podporu obyvateľstva a ktorá bola do parlamentu riadne zvolená vo voľbách, v
krajine sú okliešťované práva ruskej menšiny a ukrajinská vláda vedie barbarskú
vojenskú operáciu proti vlastným obyvateľom?
Komunistická strana Ukrajiny nedisponuje ţiadnymi polovojenskými milíciami a od vzniku Ukrajiny presadzuje
svoje ciele mierovou cestou a to aj v tejto
napätej dobe, keď sú jej kancelárie obsadzované, členovia bití, zastrašovaní a fyzicky likvidovaní. Novej vláde sa však nepáči jej pravdivé pomenovanie dnešnej situácie na Ukrajine, potrebuje umlčať najváţnejšiu opozíciu v krajine. Z historických skúseností vieme, ţe antikomunistická doktrína, prenasledovanie a vraţdenia
komunistov a zákaz činnosti komunistických strán sa vyznačovali väčšinou štáty,
v ktorých boli nastolené fašistické, či brutálne antiľudové reţimy.
ZO SVETA
Vysporiadanie sa s ruskou menšinou
Ukrajinská vláda začala tvrdé kroky proti
7 miliónovej ruskej menšine, ktorá ţije
najmä na východe krajiny. Dobre si pamätáme tieţ na upálenie 50-tich protimajdanských aktivistov v Dome odborov
v Odesse, ktorých zaţiva upálili členovia
Pravého sektora. Anarchia a strach o svoje
práva a existenciu naštartovali proces odčlenenia Krymu a vyhlásenia nezávislosti
Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky.
Nasledovala tvrdá vojenská odveta
ukrajinskej armády, ktorá sa podľa viacerých svedectiev dopúšťa na obsadených
územiach na východe Ukrajiny aj popráv
zajatých bojovníkov Luhanskej a Doneckej ľudovej republiky. Dochádza k prenasledovaniu a perzekúcii podporovateľov
týchto republík. Vojaci sa v dobytých dedinách a mestách krvavo pomstili nie len
muţom, ktorí sa odboja zúčastnili, ale aj
ich ţenám a deťom. Podľa odhadov analytikov Ukrajinská armáda stojí za smrťou
pribliţne 2 000 obyvateľov východnej
Ukrajiny, ktorí boli zabití pri vojenských
operáciách. Tieto zahŕňajú delostrelecké
ostreľovanie obývaných štvrtí miest, letecké bombardovanie obcí, ba dokonca aj
tých, kde nikdy domobrana nebola.
Prezident Porošenko si zvolil cestu
násilia, zabíjania a vojny, pred mierom,
pokojom a rokovaním s predstaviteľmi
tzv. Novoruska. Z východnej Ukrajiny
utieklo pred Ukrajinskou armádou do
Ruska desiatky tisíc obyvateľov, ktorí sa
boja o svoje ţivoty. Poloţte si otázku, čo
by robili napr. USA, keby nejaký štát vo
svete takto začal potláčať práva Američanov a začala by ich vraţdiť aj regulárna
armáda niektorého štátu… asi všetci dobre
vieme, ako by to dopadlo…
Ukrajinský štát vyzbrojuje domácich fašistov prostredníctvom dobrovoľníckeho práporu Azov, ktorý je pod kontrolou neofašistickej organizácie Sociálnonárodné zhromaţdenie, ktorej cieľom je
oslobodenie bielej rasy a ktorý Ukrajina
nasadila do bojov na východe krajiny.
Práporu dokonca velí líder tejto organizácie Andrij Biletskij. Stanica BBC tieţ informovala, ţe v jednotke pôsobí aj viacero
zahraničných neonacistov.
Po tom všetkom, čo sa udialo a
deje na Ukrajine je logické, ţe ruská menšina ţijúca na dnešnej Ukrajine sa ozbrojila a začala si ochraňovať svoje práva a
región v ktorom ţije. Toto všetko sa stalo
aţ po tom, čo videli, ako sa po krajine
beztrestne premávajú ozbrojené neofašistické milície (ktoré terorizovali, vykrádali,
napádali, vraţdili a obsadzovali budovy
ich ideologických rivalov), národná garda,
v ktorej majú tieţ veľký vplyv fanatickí
nacionalistickí Ukrajinci a armáda prešla
pod kontrolu, ako sme uţ vyššie spomínali
dvoch nebezpečných banderovských pohrobkov.
Nebezpečná hra…
Vzdor- strana práce stojí v tvrdej opozícii
voči dnešnému reţimu, ktorý vládne na
Ukrajine. Ţeláme si, aby Ukrajinci a Rusi
našli spoločnú reč a ukončilo sa krviprelievanie. Musíme si uvedomiť, ţe kapitalizmus so sebou prináša fašizmus a vyhrotení nacionalizmus, čoho dôsledkom sú podobné konflikty, aký môţeme sledovať na
Ukrajine. Tento systém a vládnuca oligarchia tohto sveta stavajú proti sebe jednotlivé národy a národnosti tak, ako im to
vyhovuje.
Rôzni svetoví politici a novinári
píšu o zostrelení dopravného lietadla ako
o hotovej veci, za ktorou sú Rusi a pritom
ţiadne rozhodujúce dôkazy o tom kto
zostrelil lietadlo neexistujú a vyšetrovanie
stále prebieha, no oni uţ začali vyvolávať
antiruskú hystériu. USA a EÚ chce uvaliť
ďalšie sankcie na Rusko a generálny tajomník NATO Anders Rasmussen sa nechal počuť, ţe z Ruska sa stal nepriateľ
NATO a preto aliancia vyzbrojí a vycvičí
ukrajinskú armádu. Dôleţitým faktom je
aj to, čo sa veľmi nahlas nehovorí, ţe Rusko aktívne pomáha zadrţiavať islamský
terorizmus. Rusko otvorilo svoj vzdušný
priestor pre lietadlá USA a NATO, ktoré
smerovali do Afganistanu. Bez ruskej pomoci USA…by Taliban v Afganistane uţ
dávno naplno kraľoval.
Na Ukrajine sa rozohrala veľká
šachová partia medzi kapitalistickým Západom a kapitalistickým Ruskom. Túto
nebezpečnú hru spustili západné mocnosti
na čele s USA, ktorej cieľom je ešte viac
obkolesiť hranice Ruska nepriateľskými
vládami, základňami a armádami NATO.
NATO sa od pádu Sovietskeho
zväzu stále viacej rozširuje okolo Ruska,
rozmiestňuje do okolitých štátov svoje
základne a vţdy pomáha štátom, ktoré
zaujmú nepriateľský postoj voči Rusku…
tak si poloţme otázku, kto je vlastne v
tomto strete tým provokatérom a kto sa
chová celé tie roky nepriateľsky?
Rusko od pádu Sovietskeho zväzu
neviedlo ţiadne imperiálne vojny a zasahovalo iba v lokálnych konfliktoch na
svojich hraniciach, kedy išlo o obranné
akcie. Na druhej strane si porovnajme, kde
všade vojensky zasahovalo NATO, USA,
EÚ…koľko krajín okupovali, rozvrátili a
koľké milióny ľudí povraţdili. Čo sa nám
to teda snaţia nahovoriť…
Miroslav Pomajdík
podpredseda Vzdor-strana práce
7
ZO SVETA
VZDOR 7-8/2014
SMKČ k sionismu a mezinárodnímu společenství
SMKČ poukazuje na bezzubost
mezinárodního společenství, které je limitováno zájmy burţoazie a nadnárodních
korporací či jiných šovinistických zájmů
bez ohledu na reálná lidská práva, jako je
tomu v případě Palestiny. Dlouhodobě
upozorňujeme,ţe toto společenství, které
se snaţí být rozhodcem celosvětového
dění, je jen nástrojem imperialistické
politiky – bez jakéhokoli ohledu na pracující třídy světa. Příklad Palestiny, u
kterého se v mnoha situacích pouze vyjmenovával počet válečných zločinů Izraele bez konkrétních kroků, slouţí jako
dokonalá ukázka alibismu a reálného přitakávání (byť s verbálním nesouhlasem)
politice sionistického rasismu a etnického
čištění. V mezích těchto jednání nebude
palestinská otázka, ve které jiţ palestinský
lid udělal celou řadu obrovských ústupků,
nikdy dořešena – coţ je i cíl sionistů.
Jakékoli
vyjmenovávání
„přestupků“ proti mezinárodnímu právu,
které má objektivně na svědomí, byť nepřímo, nejméně stovky mrtvých, je alibismem před jednoznačným vyjádřením pochybností o legitimitě sionistického
„státu“ Izrael, bašty imperialismu a vraţdící ruky USA. Jakou legitimitu má „stát“,
vzniklý na základě svévole, etnické čistky
a udrţovaný rasistickou šikanou? SMKČ
od počátku svého vzniku uvádí a za
svým stanoviskem si stojí, ţe neuznává
sionistický reţim, protestuje proti jeho
rasistické agresivní politice, proti náboţenskému fundamentalismu, který je
jedním z nebezpečí pro světový mír a
podporuje všechny snahy pro poráţku
tohoto apartheidního systému – jak
pokrokové demokratické síly z řad ţidovského obyvatelstva, tak palestinský
národně-osvobozenecký boj. Nikoli společenství burţoazie, společenství reprezentující zájmy reakčních vrstev, ale reálná spolupráce pracujících tříd národů světa bez šovinismu a rasismu ale i kapitalismu je zárukou míru a budoucnosti v lepším světě.
Ústřední rada SMKČ
Beseda s Alexandrem Batovem
Ve čtvrtek 19. června se v
budově ÚV KSČM konala
beseda s Alexandrem Batovem, tajemníkem Ústředního výboru Ruské komunistické dělnické strany pro
práci s mládeţí. Tématem
byly vztahy Ruské federace
a Ukrajiny, stavu společnosti v Rusku a situace ve
vládě Ruské federace.
Na setkání dorazilo
zhruba 20 lidí, včetně zástupců SMKČ, avšak posluchačů mohlo být více. Zklamáním pro mne bylo, ţe
mladých komunistů bylo
zhruba stejně jako komunistů v důchodovém věku.
Negativně také hodnotím
začátek besedy, která mohla být zahájena
delším úvodem, řádným představením
Alexandra Batova a zástupce jedné z pořádajících organizací mohl mluvit více nahlas a směřovat ke konkrétním tématům.
Nejvíce komunikativní byli starší posluchači besedy. I přes vysokou kvalitu této
akce a získaných informací panovala v
místnosti strnulá nálada a z řad nejmladších komunistů nebyly vznášeny ţádné
dotazy. Důleţitých poznatků ovšem bylo
mnoho.
Alexandr Batov hovořil nejdříve o
problémech Ruské federace. Mluvil o
stagnaci společnosti SSSR v 80. letech 20.
století a rozpadu SSSR v roce 1991. Mluvil především o zhoršující se situaci Ruska
za vlády Borise Jelcina, kdy došlo k zničení hospodářství, zastavily se provozy v
největších průmyslových podnicích a došlo k prudkému sníţení ţivotní úrovně
všech pracujících obyvatel. Dodal, ţe situ-
8
ace se zhoršovala dále aţ do konce 90. let
20. století a poté i s nástupem Vladimíra
Putina. Ruská federace se dnes potýká s
velkým úbytkem obyvatel, vymíráním
vesnic, chudobou a nespokojeností pracujících. Současná vláda se skládá z vazeb
nejbohatších oligarchů a církevních hodnostářů. Pravoslavná církev získává stále
silnější moc a podílí se často, i kdyţ nepřímo, na vládě. Spolu s rostoucí nespokojeností pracujícího ruského lidu vláda Vladimíra Putina posiluje vnitřní bezpečnostní sloţky! Stále více se ruská vláda ozbrojuje proti vlastním lidem neţ proti vnějším
nepřátelům. Vztahy RF a Ukrajiny se
podle A. Batova řídí dnešním kapitalistickým systémem, hlavní řečník setkání vidí
nebezpečí v dalším zbídačování ruského a
ukrajinského národa. Poukázal na to, co se
opravdu děje na Ukrajině. Dochází k boji
mezi ruským a ukrajinským kapitálem.
Vládě RF záleţí pouze na udrţení svých
pozic – chtějí silné Rusko.
Jejich imperiální politika
chce ovšem kapitálově silné
Rusko a je v rozporu se
zájmy ruského lidu.
Ukrajina je v těţké
situaci. Lepší variantou je
dle hlavního vystupujícího
přiklonění se k Rusku,
ovšem A. Batov upozornil,
abychom si nedělali iluze o
současném Rusku. Tvrdí, ţe
nynější situace bude i nadále neúnosná, jak na Ukrajině, tak v Rusku. Nespokojenost pracujících v dnešních
dnech neustále roste. Alexandr Batov sdělil posluchačům svou domněnku, ţe
bude v Rusku docházet k
potlačování nespokojenosti ruského lidu a
ţe bude vláda Vladimíra Putina připravena pouţít i cizí prostředky k potlačení této
nespokojenosti.
Na závěr zástupce Ruské komunistické a
dělnické strany kritizoval komunistické
strany a organizace za směřování špatným
směrem, neuvědomění si váţnosti situace
v dnešním světě a neschopnost sjednotit
všechny pracující.
V diskuzi ještě padla otázka na
současné postavení posledního prezidenta
SSSR Michaila Gorbačova. Podle A. Batova uţ Michail Gorbačov nemá ţádnou
autoritu, ani v Rusku, ani v USA. Po tomto dotazu se bohuţel všichni zúčastnění
rozjeli domů.
Václav Slavík
ZO SVETA
VZDOR 7-8/2014
Krátke správy zo sveta
V Gaze zahynul aj taliansky videoreportér
V Gaze umierajú ľudia aj po ukončení oficiálnych vojenských
operácii izraelskej armády. Aţ šesť ţivotov si vyţiadalo neúspešné zneškodňovanie nevybuchnutej izraelskej rakety, ktorá leţala
v severnej časti pásma Gazy v meste Bajt Lahíja. O jej zneškodnenie sa pokúšal palestínsky policajný tím, nastala však explózia,
ktorá zabila vedúceho tímu na zneškodňovanie výbušnín, jeho
dvoch kolegov, jedného civilistu a o ţivot prišiel aj taliansky videoreportér americkej agentúry AP Simone Camillia jeho tlmočník, ktorí natáčali zneškodňovanie rakety. Váţne zranenia utrpel
aj fotograf AP HátimaMúsu a ďalší štyria Palestínčania.
Afriku čaká populačný boom
Africký kontinent čaká ďalší populačný boom. Organizácia UNICEF odhaduje, ţe do roku 2050 bude ţiť v Afrike pribliţne 4,2
miliardy ľudí, čo bude štvrtina svetovej populácie. Pôjde
o zdvojnásobenie dnešného počtu obyvateľov, čo predstavuje
vyše 2 miliardy nových narodených detí. Afrika sa bude môcť
popýšiť aj ďalším ukazovateľom, keď v roku 2050 bude najviac
detí do 5 rokov ţiť práve na tomto kontinente, čo bude predstavovať aţ 40% všetkých detí do 5 rokov na celom svete.
Bojovníci Islamského štátu v Iraku a Sýrii sú na postupe
V Iraku to naďalej vrie. Bojovníci z fanatickej moslimskej organizácie Islamský štát v Iraku a Sýrii ( ISIS) naďalej postupujú
a získavajú nové územia. Do ich podrúčia sa dostali aj oblasti
obývané náboţenskou islamskou menšinou jezídov. Tradiční
moslimovia ich učenie neuznávajú a povaţujú ich za uctievačov
diabla. Jezídi sa povaţujú za Kurdov. Husajnov reţim tvrdil, ţe
sú potomkami kalifa JazídaibnMuavíju, ktorého šiitski moslimovia povaţujú za vraha svojho kalifa Alího.
Bojovníci ISIS jezídov prenasledujú a vraţdia, čo vyvolalo
obrovskú vlnu vysťahovalectva. Jezídi utekajú zo svojich domovov a útočisko hľadajú v pre nich posvätnom pohorí Sindţar, za
stáleho prenasledovania a vraţdenia zo strany islamistov z ISIS.
Odhaduje sa, ţe na úteku je pribliţne 30 aţ 40-tisíc jezídov, ktorí
nemajú vodu ani jedlo. Na ich ochranu zasiahli uţ aj USA, ktoré
prostredníctvom svojho letectva bombardovali pozície islamistov,
ktorí prenasledujú príslušníkov tejto náboţenskej menšiny. Utečenci smerujú do kurdských oblastí v Sýrii a Iraku. Kurdská armáda taktieţ pomáha jezídom a vytvorila 10-kilometrový koridor
cez rieku Tigris.
Islamisti z ISIS dobyli aj najväčšiu baštu kresťanov
v Iraku, mesto Karakoš, ktoré chránili kurdskí bojovníci. V meste
vládne chaos. Irackí kresťania húfne opúšťajú svoje domovy.
Islamisti začali s ničením kresťanských pamätníkov, plienením
kostolov, pálením náboţenských kníh a symbolov, označujú tieţ
domy, kde bývajú kresťania a nútia obyvateľov, aby konvertovali
na islam, inak ich čaká smrť. Z obsadených území, ktoré kontroluje organizácia ISIS ušlo uţ vyše 200-tisíc ľudí. Islamisti vyhlásili na nimi obsadenom území v Sýrii a Iraku kalifát a podarilo sa
im dostať pod svoju kontrolu aj druhé najľudnatejšie mesto
v Iraku Mosúl.
tri roky a vyţiadala si ţivoty 30-tisíc ľudí. Tieto krajiny uzavreli
prímerie a prakticky sú stále vo vojnovom stave. V Náhornom
Karabachu ţije silná arménska menšina. Po rokoch relatívneho
kľudu sa v týchto dňoch v oblasti začalo opäť bojovať a počet
mŕtvych sa odhaduje na niekoľko desiatok. Prezident Putin inicioval mierové rokovania medzi prezidentmi oboch republík.
Do bojov v Sýrii odišlo vyše 400 islamistov z Nemecka
Nemecká tajnás lužba odhaduje, že do Sýrie odcestovalo bojovať
viac ako 400 islamistických fanatikov z Nemecka a už približne
25 z nich sa do krajiny vrátilo. Veľkým nebezpečenstvom je, že
títo muži majú bojové skúsenosti, svoje fanatické presvedčenie a
teraz sa vracajú naspäť do Európy. Pripomeňmne prípad, kedy sa
Francúz, ktorý bojoval v Sýrii na strane islamských fanatikov
vrátil naspäť do Francúzska a v máji zavraždil v bruselskom židovskom múzeu štyroch ľudí.
Do Ruska utieklo pred občianskou vojnou už vyše 730-tisíc
obyvateľov Ukrajiny
Pred ukrajinskou armádou a jej bezohľadnými vojenskými operáciami na východe Ukrajiny utieklo z doneckej a luhanskej oblasti
uţ vyše 730- tisíc obyvateľov Ukrajiny. S touto správou prišlo
OSN, ktoré doplnilo, ţe denne na Ukrajine pribudne ďalších 1
200 nových utečencov. Ukrajinská armáda blokuje aj metropolu
povstalcov mesto Luhansk, kde odrezala od vody a elektriny vyše
250-tisíc ľudí. Pred občianskou vojnou, ktorá sa rozpútala
v tomto roku, ţilo v mesto pribliţne 400-tisíc obyvateľov. Miestne úrady v Luhansku hovoria o humanitárnej katastrofe, no ukrajinská vláda daný stav ignoruje a nepodniká ţiadne kroky, na
záchranu civilného obyvateľstva. Rusko sa preto rozhodlo vyslať
do týchto území humanitárnu misiu s cieľom pomôcť trpiacemu
obyvateľstvu.
USA vyčlenili ďalšie milóny na vojenskú pomoc Izraelu
USA vyčlenilo ďalších 225 miliónov dolárov pre Izrael, ktorý ich
pouţije na zdokonalenie mobilnej protiraketovej obrany Ţelezná
kupola. Prezident USA Barack Obama túto dotáciu uţ stihol aj
schváliť. USA uţ pred tým zo svojho rozpočtu podporili izraelský
vojenský projekt Ţelezná kupola stovkami miliónov dolárov.
Izrael tento systém pouţíva hlavne na obranu proti primitívnym
raketám Hamasu vypálených z Gazy. Líder republikánov
v americkom Senáte MitchMcConnell sa vyjadril, ţe USA vysielajú Hamasu schválením ďalšej dotácie pre Izrael jasný odkaz, ţe
jeho teroristické taktiky a snahy terorizovať izraelské obyvateľstvo nebudú úspešné. Tento výrok vyznieva viac neţ cynicky,
keď zoberieme do úvahy fakt, ţe len za posledný mesiac zahynulo následkom izraelskej vojenskej operácie v pásme Gazy viac
ako 2-tisíc Palestínčanov, z toho väčšinu tvorili ţeny a deti a od
začiatku vzniku štátu Izrael, zabil sionistický reţim vyše 60-tisíc
Palestínčanov. Na druhej strane Izrael prišiel počas posledného
konfliktu o niekoľko desiatok ľudí, prevaţne vojakov. USA tak
naďalej napomáhajú Izraelu zdokonaľovať jeho armádu, ktorá sa
stala efektívnym nástrojom na masové vyhladzovanie Palestínčanov.
V Náhornom Karabachu sa opäť bojuje
Z Náhorného Karabachu je zase hlásená streľba. Toto územie je
na papieri súčasťou Azerbajdţanu, no od roku 1994 ho kontrolujú
arménski vojaci. Po rozpade ZSSR sa v roku 1991 o toto územie
rozpútala vojna medzi Azerbajdţanom a Arménskom, ktorá trvala
Stránku pripravil MP
9
ZO SVETA
VZDOR 7-8/2014
Svet zatvára oči pred ďalším nekonečným besnením izraelskej armády v pásme Gazy, ktorú obýva pribliţne 1,8 milióna ľudí
atentátnikov. O akej
sp ravod livosti
hovoríme?
Prečo palestínskych
bojovníkov
naz ýva me
teroristami
a štátnikov
Izraelu nariaďujúcich
vraţdenie,
politikmi?
Krivá moZa posledné dva týždne zahynulo počas
vojenskej operácie Izraela už približne
600 Palestínčanov, z čoho väčšinu tvoria
civilné obete a viac ako 100 detí. Čo majú
robiť Palestínčania, keď impotentné OSN
už vyše 60 rokov proti tejto genocíde nič
nerobí?
V Gaze pokračuje genocída Palestínčanov: Ţiadame prerušenie diplomatických stykov s Izraelom!
Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun sa
pri tomto krviprelievaní nezmohol na nič
iné, ako na pokrytecké a cynické vyhlásenia a vyzval Izrael, aby vyvinul väčšie
úsilie s cieľom vyhnúť sa civilným obetiam v radoch Palestínčanov a odsúdil násilnosti. Teraz odcestoval na Blízky východ,
aby tam sprostredkoval prímerie. Bezpečnostná rada OSN vyzvala taktieţ na okamţité zastavenie nepriateľských aktivít.
Izrael bombarduje v Gaze naozaj
všetko. Ich rakety zasiahli aj mešity, nemocnice, civilné domy, školy, ihriská…
civilné ciele sú pre Izrael legitímnym terčom. Od vzniku štátu Izrael bolo z týchto
území vyhnaných vyše 4 milióny Palestínčanov, ktorí sú nútení ţiť v katastrofálnych podmienkach v utečeneckých táboroch v okolitých štátoch. Izrael stihol za tú
dobu vyvraţdiť desiatky tisíc Palestínčanov a oklieštiť územie Palestíny na 6 220
km2, z celkovej niekdajšej rozlohy
pribliţne 27 000 km2 ( na ktorej sa dnes
rozprestiera štát Izrael ).
Táto beznádej plodí radikálny a
legitímny odpor Palestínčanov. Proti nim
stojí jedna z najmodernejších a najdokonalejších armád na svete. Čo majú okrem
výbušnín, AK-47, či podomácky vyrobenej rakety Palestínčania? Muţ, ktorému
izraelské letectvo pri bombardovaní zabije
celú rodinu, deti, ţenu, netúţi po ničom
inom, ako po pomste. Izrael svojou genocídnou politikou stvoril samovraţedných
10
rálka!
Palestínčania ţijú v Gaze na území,
ktoré nie je väčšie ako Praha. Je to roky
blokované a devastované územie Izraelom, kam sa nedostane ani humanitárna
pomoc. Gaza je obklopená najväčším segregačným plotom, aký kedy ľudstvo postavilo, Berlínsky múr by sa určite červenal. Gaza sa stáva dejiskom pravidelnej
genocídy uţ dlhé roky. Pri poslednom
vojenskom zásahu Izraela v Gaze v roku
2012 ostalo 1250 mŕtvych Palestínčanov,
z čoho bolo viac ako 800 detí, ţien a starcov! Izraelská vláda sa bránila tým, ţe
nemôţeme sa na tieto obete pozerať očami
Európy, lebo prakticky kaţdý Palestínčan
je potenciálny terorista..
Svetoznámy dokumentarista John
Pilger vyhlásil: „Mali by sme pochopiť, ţe
to nemá nič spoločné s Hamasom, alebo
jeho raketami. Je to pokračujúci útok na
Palestínčanov. A hlavne na ľudí ţijúcich v
Gaze a plánom je sa ich účinne zbaviť ako
celku. A ja to nepreháňam, je často zloţité
vnímať späť históriu v dobách, ako je táto,
ale je to veľmi dôleţité, aby sme pochopili
súvislosti. Neslávnym plánom D, ktorý
bol prevedený tesne predtým, ako bol vytvorený Izrael, bolo vyhnať obyvateľstvo
Palestíny a zbaviť sa ich. Bolo napadnutých 369 dedín, ľudia boli
vyhnaní, niektorí povraţdení, doklady o tom sú.
Historický záznam je veľmi jasný, izraelskí historici
to zdokumentoval, ale
následne to izraelské archívy vyhodili. Výsledkom je, ţe vidíme formu
genocídy prebiehajúcej v
Palestíne. A to vo finálnej
fáze. A o čom nemôţe byť
pochýb je to, ţe aj keď
bombardujú Izraelčania,
sú to v skutočnosti USA,
ktoré tlačia tlačítko. Sú to
americké lietadlá, dodáva-
né k tomuto účelu a keď sa pozriete na
vyjadrenia prezidenta Obamu, pochopíte,
ţe je to v skutočnosti americko-izraelský
útok na ľudí, ktorí ţijú v otvorenom väzení.“
Vzdor- strana práce uznáva Palestínu ako zvrchovaný štát s hlavným mestom
východným Jeruzalemom. Ţiadame uvalenie vojenských (zbrojné embargo), diplomatických a hospodárskych sankcií na
Izrael za genocídu, ktorú pácha na Palestínčanoch. Ţiadame vládu Slovenskej
republiky, aby prerušila diplomatické a
hospodárske styky so štátom Izrael a vyhostila jej diplomatov z nášho územia. Nie
je moţné, aby sa svetoví a naši vládni
predstavitelia stretávali a jednali s členmi
izraelskej vlády, ktorá pácha vojnové zločiny a genocídu. Ţiadame, aby boli pred
Medzinárodný trestný súd v Haagu predvedení všetci vrcholoví izraelskí politici
zodpovední za vraţdenie Palestínčanov a
čelili obvineniu z genocídy, zločinov proti
ľudskosti, vojnových zločinov a zločinov
agresie.
Štát Izrael sa od svojho vzniku
vysmieva celému svetu, nerešpektuje ţiadne nariadenia OSN, vraţdí civilné obyvateľstvo a veselo napáda aj okolité štáty,
kedy sa mu zachce. Na jednej strane Západ neváha s uvalením rôznych sankcií na
Rusko, Bielorusko, Kubu, Irán, Venezuelu, Čínu, Sýriu…no na strane druhej pred
genocídou Izraela zatvára oči a okrem
slovného odsúdenia sa nikdy na nič nezmohol.
Podporujeme Palestínčanov v ich
neľahkom boji a uznávame ich legitímne
právo na obranu svojho územia a obyvateľstva. Palestína sa musí stať svedomím
ľudstva! Bojkotujme Izrael !
Vzdor- strana práce
Ústredná rada
NAPÍSALI STE NÁM
VZDOR 7-8/2014
„Daj mi obrázky a ja ti dám vojnu!“
Diskusie okolo konfliktu na Ukrajine v
uplynulých týţdňoch postupne strácali na
atraktivite. Celá situácia sa začínala reflektovať ako regionálny problém. Správy
nadobúdali dojem prísľubu mieru a svetová pozornosť sa od Ukrajiny odklonila.
Dnes, pár dní po páde civilného lietadla
malajských aeroliniek v doneckej oblasti,
je situácia iná. Internetové siete a svetová
denná tlač sú preplnené militantnými vyhláseniami, nepodloţenými obvineniami a
historicky overenou lacnou propagandou,
ktorá vţdy účinkuje. Málokto sa pomedzi
toľkými správami, ktoré sú uţ od začiatku
roka vysielané a predkladané verejnosti,
zamyslí nad historickými analógiami podobných konfliktov.
Čo sa ale stane so súčasnou situáciou na Ukrajine, ak sa na ňu pozrieme cez
optiku podobných situácií v minulosti?
Ako sa robili revolúcie a prevraty v mene
„demokracie“ a „slobody“ a ako boli predkladané verejnosti? Dejiny sú dômyselnou
učebnicou, ktorá pomáha pochopiť súčasnosť, práve preto sa venuje toľká pozornosť ich prekrúcaniu. Spomeňme niektoré
podobné situácie, ktoré nám práve dejiny
predkladajú:
Rok 1898 – kubánska vojna
o nezávislosť
Španielsko usiluje o udrţanie svojej poslednej kolónie v Latinskej Amerike. Kubánci vedení národným hrdinom José
Martím bojujú za svoju nezávislosť od
vonkajšej mocnosti. Spojené štáty pod
zámienkou, ţe ich občania ţijúci na Kube
sú vojnou ohrození, pošlú do havanského
prístavu pancierovú loď Maine. V prístave
kotví od 25. januára. Odrazu, v utorok 15.
februára o 21: 40, v zálive havanského
prístavu loď exploduje. Výbuch si vyţiada
256 mŕtvych. Ako Spojené štáty tak i Španieli explóziu vyšetrujú, no obe strany
dochádzajú k odlišným záverom. Spojené
štáty majú okamţite jasného vinníka – je
ním Španielsko. V duchu slov politika,
vydavateľa a tlačového magnáta Williama
Randolpha Hearsta : „Daj mi obrázky a ja
ti dám vojnu“, sa rozpútala masívna propagandistická kampaň voči Španielsku.
Na základe nepodloţeného obvinenia zo
zavinenia explózie americkej lode, vstupujú Spojené štáty do vojny o nezávislosť
Kuby. Porazia Španielsko a získavajú poručníctvo nad ostrovom. Kto mal záujem
na tragédii v havanskom zálive? Nesúvisí
táto udalosť s predchádzajúcimi neúspešnými pokusmi Spojených štátov Kubu od
Španielska odkúpiť (v roku 1848 za sto
miliónov dolárov, v roku 1854 za 120
miliónov dolárov a počas McKinleyho
legislatívy za 300 miliónov dolárov)?
Rok 1933 – Poţiar v ríšskom sneme
Dňa 27. februára 1933 je zaloţený poţiar
budovy nemeckého ríšskeho snemu v Berlíne. Bezprostredne po ňom Adolf Hitler
vyhlasuje, ţe poţiar mal byť výzvou ku
komunistickému puču. Ďalší deň oficiálna
agentúra Preussische Pressedienst (Pruská
tlačová sluţba) napísala, ţe tento „čin
podpaľačstva je najnestvornejším teroristickým činom vykonaným boľševizmom v
Nemecku“.
Pod zámienkou poţiaru prezident
Paul von Hindenburg podpisuje mimoriadne dve nariadenia, a to Na ochranu národa a štátu a Proti zrade a velezradným
činom. Na základe nich sú stíhané komunistické organizácie a rozširuje sa okruh
zločinov spadajúcich pod trest smrti.
Poţiar v ríšskom sneme legitimuje
nástup nacistickej diktatúry v Nemecku.
Podobná metóda je pouţitá nacistami o
šesť rokov neskôr, kedy príslušníci SS
preoblečení do poľských rovnošiat zaútočili na dve colnice v Sliezsku a na nemecký vysielač Gliwice. Tieto útoky boli zámienkou pre vpád nemeckých jednotiek
na poľské územie, čím sa začala druhá
svetová vojna.
Rok 2001 – Pád budov Svetového obchodného centra v New Yorku
V utorok 11. septembra 2001 v ranných
hodinách postupne narazia dve unesené
civilné lietadlá do „Dvojičiek“ – budov
Svetového obchodného centra v New Yorku. Zároveň v ten istý deň tretie unesené
lietadlo narazí do budovy Pentagonu a
štvrté unesené lietadlo sa zrúti v Pensylvánii. Útoky si vyţiadali 2995 obetí.
Udalosti sú sériou teroristických
útokov, z ktorých je medzinárodnými médiami a politickými predstaviteľmi USA
obvinená arabská skupina al-Káida. Začína sa mediálna kampaň šíriaca presvedčenie o vine arabských militantov. Globálnymi médiami sa šíria titulky viniace Arabov a ešte v ten deň nik na svete nepochybuje o tom, ţe za útoky je zodpovedný
Usáma bin Ládin. Spojené štáty odpovedajú tzv. „vojnou proti terorizmu“ – fašistickým besnením, v ktorom teroristom
môţe ktokoľvek.
V rámci boja proti terorizmu v nasledujúcich rokoch podnikajú vojenské
ťaţenia do Afganistanu a Iraku a pravidelne sa politicky i vojensky intervenujú do
arabských štátov Blízkeho východu. Napokon pre inváziu vojsk na územie suverénneho štátu uţ netreba ani dôkazy z
hrozby „terorizmu“ v podobe fotografií
alebo videosnímok, stačí len aby Donald
Rumsfeld nakreslil vláčiky so zbraňami,
ktorými disponuje iracká vláda.
Zároveň, a v neposlednom rade, sa
útoky na „Dvojičky“ stávajú zámienkou
pre obmedzenie základných ľudských
slobôd, pre hlbšie monitorovanie
„podozrivých“ jedincov a ich väznenie
bez súdnych procesov. Bol prijatý zákon o
patriotizme (USA Patriot Act) a nie len v
USA, ale i v ďalších krajinách bola posilnená tzv. protiteroristická legislatíva a
rozširované právomoci mocenských zloţiek.
Rok 2002 – vojenský puč vo Venezuele
Obrázky z verejnej demonštrácie v Caracase obleteli celý svet, ktorý mal uveriť,
ţe venezuelský ľud odmieta zvoleného
prezidenta Huga Cháveza. 12. apríla píše
Financial Times, ţe „nútená rezignácia
prezidenta prišla vo chvíli, kedy sa mu
postavila skupina vysokých dôstojníkov,
keď prezidentovi prívrţenci zahájili paľbu
do účastníkov veľkej protivládnej demonštrácie čítajúcej 150 tisíc osôb a zastrelili
13 ľudí a zranili viac ako sto ďalších.“
Začala sa globálna masová kampaň poukazujúca na diktátorský násilný reţim. Z
pár stovák ľudí nahnaných do ulíc vykonštruovali západné médiá masu odporcov
Chávezovho mandátu. Puč skončil neúspechom a vyšetrovania ako i svedectvá
účastníkov a pozorovateľov situácie dokazujú účasť CIA na jeho zosnovaní.
Rok 2014 – Ukrajina
Po odmietnutí asociačnej dohody s Európskou úniou je odrazu Kyjev plný demonštrantov. Objavujú sa nové politické osobnosti prejavujúce nesúhlas s rozhodnutím
prezidenta Janukovyča. Médiami sa šíria
správy o obrovskom revolučnom hnutí,
ktoré odmieta vládu, pre umocnenie zdania krutej diktatúry tejto vlády sú demonštranti odstreľovaní. Obvinený je kabinet
prezidenta Janukovyča, no stále to nestačí.
Situácia sa skomplikuje, keď povstalcov
odmieta rešpektovať východ krajiny a
najmä obyvateľstvo Krymu. Referendum,
v ktorom sa jasne vyjadrila drvivá väčšina
obyvateľstva tejto oblasti k vôli pripojiť sa
k Rusku, je západnými mocnosťami označené za nelegitímne. Anexia Krymu je
sankcionovaná, no to nestačí. Búria sa
ďalšie východné regióny odmietajúce novú vládu v Kyjeve.
Krajina neprijíma vstup západného
kapitálu a ten potrebuje akumulovať svoj
zisk. Ako poukazuje uţ Róza Luxemburgová pred sto rokmi, kapitalizmus musí
expandovať a práve militarizmus je nevyhnutným zdrojom jeho akumulácie. Do
11
REFLEXIE
VZDOR 7-8/2014
konfliktov na Ukrajine sa húţevnato zapája NATO a svetový arbiter demokracie
USA súdi počínanie Ruska. Dlhodobo
trvajúce nepokoje však nevyvolávajú
veľký ohlas, nie taký, aby boli dostatočným spúšťačom otvoreného vojenského
konfliktu. A tak treba urobiť viac. Treba
zostreliť civilné lietadlo, označiť nepriateľa za vinníka a na základe tejto skutočnosti sa intervenovať v plnej zbroji do
celej situácie. Barack Obama to priznáva
slovami : „Zostrelenie civilného lietadla
spoločnosti Malaysia Airlines by malo byť
„budíčkom“ pre Západ.“ Inými slovami
povedané, Západ by mal konečne začať
vojenské ťaţenie proti ďalšiemu nepriateľovi porušujúcemu mier. No kto by spochybnil legitimitu takéhoto vojenského
zásahu? Bez vyšetrovania je za vinníka
označované Rusko. Svet obleteli fotky
amerických pasov obetí (napokon sa zistilo, ţe občania USA sa na palube lietadla
nenachádzali), čierna skrinka je záhadne v
rukách separatistov, tí tieţ kradnú telá
mŕtvych a noviny a televízia sú preplnené
spoveďami príbuzných obetí.
Je ohavné, čo dokáţe robiť kapitál
len za účelom akumulácie svojho zisku. Je
ohavné nie len vraţdiť, ale nešťastie i prostituovať. Je to ohavné, no propagandisticky stále účinné a tak sme svedkami ďalšej
Foto:Kia.sk
psychologickej hry, ktorá oprávni opäť
jedno vojenské ťaţenie. Bude sa zbrojiť,
ekonomika tak bude rásť a získajú sa nové
sféry vplyvu. A to všetko v krásnom humánnom obale – v záujme mieru, slobody
a demokracie. Otázkou je, či sme stále
ochotní veriť dejinami opakovaným klamstvám, či veríme, ţe vybojujeme mier so
zbraňami v ruke a získame slobodu vraţdením a väznením tzv. nepriateľov. Je toto
príchuť demokracie alebo pozdvihujúceho
sa fašizmu?
Rok 2014 je okrem iného výročím
vypuknutia prvej svetovej vojny – imperiálnej kapitalistickej vojny, ktorá si vyţiadala milióny ţivotov. Hoci kladieme vence k pamätníkom, oceňujeme pozostalých
po vojnových hrdinoch a predstavitelia
štátov pochodujú na miestach tragédií,
popri tomto divadle sa rozpútavajú ďalšie
imperialistické ťaţenia, v ktorých denne
hynú milióny nevinných ţivotov. Čo sa
teda za tých sto rokov zmenilo? Sociálna
veda rojčí o globálnom kapitalizme, o
neprehľadnom procesuálnom systéme,
postmoderná kultúra a filozofia hovorí o
zániku človeka a prehodnocuje hodnoty a
pokým sa intelektuáli zapodievajú svojimi
„vedeckými“ hrami, vojenské fašistické
junty plienia krajiny, vyhladzujú mestá,
zostreľujú lietadlá a kapitalistické moc-
Dominika DINUŠOVÁ
Mýtus o „poskytovateľoch práce“
Nástupu revolučnej situácie
vo svete dnes
v silnej miere
bráni spôsob
uvaţovania
ľudí. Súčasný
reţim si veľmi dobre uvedomuje dôleţitosť toho, ako ľudia zmýšľajú, čo je
pre nich normálne, morálne a čo nie, či sú triedne uvedomelí alebo sú ohlúpnutí, naháňajúci sa za zábavkami, alkoholom, a pritom papagájujúci kaţdú „in“ vec z Facebooku. Či akceptujú kapitalistický svetonázor, alebo naopak, či ho vysmejú.
Propagácii istého spôsobu uvaţovania, ako aj mediálnej
propagande sme sa venovali uţ mnohokrát, chcem však poukázať
na jej prejavy v beţnom ţivote. S príchodom nejakého nového
zamestnávateľa sú vţdy spájané slová ako „pracovné príleţitosti“,
zamestnávatelia dostávajú aj rôzne stimuly, dotácie a daňové úľavy. Taký zamestnávateľ, ktorý príde aj bez stimulov je opisovaný
ako šľachetný záchranca.
Pri kritike kapitalizmu s kolegami na stavbe jeden z pracovníkov zahlásil: najviac nadávame na tých, ktorí nás platia. A
otrokár vari za otroka nezaplatil? Nedal mu najesť?Neraz sa tieţ
stáva, ţe zamestnávateľ pri ţiadosti o vyšší plat povie, „buď rád,
ţe máš prácu“.
Zamestnávateľ je teda poskytovateľ pracovných príleţitostí a zamestnanec je ten, ktorý pracuje a môţe mu za to ďakovať.
Dávať prácu – to je podľa súčasnej propagandy hlavná príčina
existencie vykorisťovateľov.
Práca, práca práca …. Práca to je pre mňa, práca je to pre
zvárača, ţeriavnika, šoféra, SBSkára aţ po manaţment, ktorý
12
nosti zbroja. Novodobý militarizmus je
prejavom medzinárodného imperializmu,
monopolného kapitálu, ktorý sme odeli do
masky tzv. globálneho kapitalizmu, len
aby sme sofistikovane zakrývali jeho pravú prehnitú podstatu. Konflikt na Ukrajine
je konfliktom monopolistických veľmocí,
konfliktom o sféru ekonomického vplyvu
a zároveň blahodarným zdrojom zisku
prostredníctvom vojny.
Cornelius Castoriadis hovorí, ţe
problém súčasného stavu našej modernej
spoločnosti je v tom, ţe sme si prestali
klásť otázky. Naozaj, sledujúc davy poslušne opakujúce novinárske kačice, frázy
a nepodloţené obvinenia môţu nasvedčovať o tejto črte súčasného človeka. Je ale
práve dnes na mieste zamyslieť sa a spýtať, komu vojnové konflikty vyhovujú?
Aký je ich cieľ? Kto na nich profituje?
Kto má záujem na destabilizácii Ukrajiny
a rozoštvaní Európy? Poloţme si otázku
skôr neţ vyhlásime vinníka, neţ ho odsúdime a neţ so zbraňami napochodujeme
v mene pravdy, ktorú sme si vykonštruovali a uverili jej, aby sme zničili ďalšieho
pomyselného nepriateľa – Ţida, komunistu, „teroristu“, Araba, Rusa …
prácu riadi. Je to ale o práci aj pre majiteľov? Bavia sa oni o práci, alebo sa bavia o číslach, ziskoch, stratách, investíciach, kúpe,
predaji atď. Celá fabrika je pre nich len vec na vytĺkanie zisku. Tí
ľudia nemajú nič s prácou, sú to ľudia, ktorí len prídu s kufríkom
a zobchodujú vo svoj osobný prospech výsledky cudzej práce.
Zvlášť to platí v období obrovských finančných skupín,
ktoré uţ len skupujú a predávajú podniky, banky a iné inštitúcie
rôznych zameraní. Pre svoj zisk dokáţu cielene zruinovať nemocnicu či nákladnú dopravu.
Ak by im šlo o pracovné miesta, tak by nebolo masového
prepúšťania pre zvyšovanie ziskov.
Ak by im šlo o pracovné miesta, nešetrili by na zamestnancoch, neokliešťovali by ich zamestnanecké práva, nestrhávali
by im z hodiny (pod zámienkou „je ťaţká doba“, lebo vedia, ţe
zamestnanec do štatistiky nevidí), aby si sami zachovali či zvýšili
svoj zisk.
Ak by im šlo o pracovné miesta, tak namiesto kaţdoročného zvyšovania výkonu (napr. v automobilke) by skôr zvýšili počet zamestnancov.
Ak by im šlo o pracovné miesta, tak by sa nezbalili a neodišli do zahraničia pre ešte lacnejšiu pracovnú silu
Vidíme teda, ţe hlavnou motiváciou nie je „poskytovať
prácu“ (a to uţ nerozoberáme neraz katastrofálne podmienky) ale
špekulácia za účelom zvýšenia zisku a zaujatia pozície na trhu.
Pracujúci je len príveskom kapitalistickej súťaţe v anarchii trhu.
Keď kapitalista povie „buď rád, ţe máš prácu“ tak potvrdzuje, ţe kapitalizmus ju nedokáţe riadne zabezpečiť, ţe práca je
tu nástrojom na vydieranie a zároveň dosahovanie ziskov. Aj
preto presadzujeme vyvlastnenie triedy kapitalistov a z práce
otrockej chceme spraviť prácu oslobodenú – prácu pre seba.
Stanislav Pirošík
REFLEXIE
VZDOR 7-8/2014
Nedělitelnost lidských práv
Po ustavující schůzi
VZDOR - Hnutie práce
Bratislava, která se
uskutečnila 28.6. t. r. a
kde jsem se stal kandidátem členství tohoto
občanského sdruţení,
jsem s dalším členem
této jediné slovenské
organizace orientující
se na dělnickou a další
pracující třídy, vyrazil
na "Dúhový PRIDE
Bratislava". Uţ z názvu
poměrně jasně vyplývá,
ţe se jednalo o setkání a pochod sexuálních menšin.
Na bratislavském Hviezdoslavově
náměstí se poslední červnovou sobotu, za
krásného počasí, sešly pribliţne dvě tisícovky lidí. V davu jsme viděli mnoho
duhových vlajek a transparentů s hesly
jako: „Transfóbia váţne škodí vám a ľuďom okolo vás“, „Istoty pre geyov“ nebo
„Rôznorodosť je krásna“. Po celou dobu
na shromáţdění i pochod přes bratislavské
Staré město dohlíţelo mnoţství policistů,
ale pochod byl naprosto pokojný a obešel
se bez problémů. Policie ovšem zadrţela 7
existencí, které se akci pokoušely narušit.
Jednalo se nejspíše o polofašistické blázny, které jsme cestou na náměstí zahlédli i
my. Jinak pro účastníky na náměstí bylo
připraveno i hudební vystoupení obstarané
skupinami Dreamfield či King Shaolin.
Osobně nejsem úplným příznivcem
těchto akcí - myslím, ţe to mnozí lidé ve
společnosti na Západě oprávněně chápou
jako obyčejnou exhibici a tak, ţe se gayové a lesby sami ze společnosti vyčleňují souvisí s tím i propagace komerčního a
dekadentního homosexualismu, který je
mediálně "kůl". Mnozí homosexuálové se
tedy těchto akcí neúčastní.
Schválně jsem uvedl "na Západě",
protoţe tam, kde se sexuální menšiny musí potýkat s fašistickými zákony, nebo
velkými, vlivnými skupinami společnosti
s fašistickými, nenávistnými či zvrhlými
náboţenskými názory, to má význam velký.
Snad se Slovensko nechce zařadit
mezi tyto země - a to rovnou novou Ústavou republiky - organizátoři bratislavské
akce reagovali právě na změnu Ústavy
SR, která začala v červnu privilegovat jen
jeden typ sloţení rodiny. Tato akce měla z
klasického happeningu jen část. Povětšinou však shromáţdění mělo jasný charakter protestní akce, demonstrace svéprávných lidí, kteří se nechtějí stát "oficiálně"
občany druhého řádu. Po zprávách, ţe na
Slovensku něchtějí některé lékarny vydá-
vat antikoncepci, coţ je dle mě skandální
a takové lékarně by se měla okamţitě odebrat licence, se teď Slovensko připojilo k
Rusku, minimálně tedy v tom, ţe vydává
ústavní zákon proti homosexuálům!
Na první pohled to tak nevypadá,
ale na ten druhý uţ ano. Slovensko zakotví do své ústavy, ţe "manţelství tvoří svazek muţe a ţeny". Tato formulace zcela
vylučuje, ţe by se někdy v budoucnu
mohly v zemi sezdávat páry stejného pohlaví. Slovenští mocní tak chtějí tzv.
"zvýraznit tradiční uspořádání rodinných
vztahů". Tato úprava bude součástí širších
změn Ústavy, které zahrnují také reformu
justice. Dohodli se na nich zástupci vládních sociálních demokratů (Smer-SD)
premiéra Roberta Fica s opozičními křesťanskými demokraty (KDH), kteří dohromady mají ve sněmovně třípětinovou většinu potřebnou ke změně ústavy. Tento
krok vyvolal v zemi kritiku. Aktivisti to
povaţují za krok zpět.
Na pódiu na Hviezdoslavě náměstí
proto v průběhu akce nevystoupil jen homosexuální pár. Na změnu slovenského
nejvyššího právního předpisu reagoval i
zástupce "tradiční rodiny", svobodná matka a heterosexuální pár bez formálního
manţelského svazku.
Samotný pochod centrem města si
pak účastníci naplno uţívali. Stovky lidí
mávaly vlajkami, tancovaly a projevovaly
hrdost na svou sexuální orientaci. Podpořit
ho prišli i gayové z Prahy. „Do Bratislavy
sem přijel, protoţe oblast práv homosexuálů je tu v plenkách. Na praţský Pride
například nechodím, tam je to rozběhnuté
dobře, ale tady to musíme podpořit,“ konstatoval Michal (24). Podle vlastních slov
je odhodlaný přijet i příští rok.
Bohuţel se ale jinak zdařilá akce
nevyhnula tomu, čemu se nevyhne prakticky ţádný protest, pokud není organizován utlačovanými a uvědomělými třídními
silami. A to je zneuţití protestu samotným
reţimem diktatury burţoazie - kapitalismem, který je sám o sobě příčinou všech
nerovností, včetně těch týkajících se práv sexuálních menšin.
Ne náhodou bylo pódium protestu umístěno u ambasády USA ozdobené taktéţ duhovou vlajkou. Ne náhodou byl
na akci rozměrný stánek podivné a jednostrané organizace,
která má euro-americkému kapitalismu nasazovat lidskou
tvář, tedy "Amnesty international", která měla na stánku velkou podobiznu ruského prezidenta Putina, který byl ovšem
namalován - i rtěnkou - jako
kdyby byl dívka, nebo transexuál. Bylo
zřejmé pro koho, resp. proti komu je stánek zbudován. Kdyţ jsem se přítomných
členek výše zmíněné organizace zeptal, co
dělají na Slovensku k osvobození Pětice
kubánských národních hrdinů, nespravedlivě a dlouhodobě vězněných ve Spojených státech, vůbec nevěděly o co se jedná, aţ mi jedna aktivistka řekla: "Ale to je
jen celosvětová kampaň AI...", ale protikubánských akcí na území bývalého Československa udělali bezpočet. "Ale na
Kubě je to hrozné..", kontrovala aktivistka. Na to jsem se slečny zeptal, zda ví, co
mají na Kubě a nemají v jiných latinskoamerických zemích. Nevěděla. Říkám
"důchodce", kterých je jinak v regionu
mizivé procento. "Je to důkaz, ţe se na
Kubě důchodového věku mohou lidi bez
problémů doţít". Aktivistka na to povídá
"No, to je pravda, to zdravotníctví a péče
tam". "Ale to jsou také lidská práva", a s
tím jsem odešel. To je totiţ přesně ono.
Jako kdyby lidská práva bylo moţno oddělovat od sebe. To je obrovská leţ dnešního systému, kterou uţ od školky vtloukají do lidí, zejména mladších.
5.ročník Pridu podpořilo i 20 zahraničních velvyslanectví na Slovensku
společně ze Zastoupením Evropské komise na Slovensku. Ve společném stanovisku uvedli, ţe jako členové mezinárodního
společenství podporují dodrţovaní všeobecných lidských práv, kam patří i práva
homosexuálů. Situace v oblasti lidských
práv se v posledních týdnech vyostřila i
pro plánované přijetí celostátní strategie,
která měla zaručit zlepšení práv znevýhodněných skupin včetně homosexuálů.
To povaţuji za naprosté pokrytectví - imperialistická Evropská unie
(zejména její hlavní a nikým nevolený
orgán - Evropská komise) je hlavní příčinou bezdomovectví, obrovské nezaměstnanosti v EU, nedůstojné odměny za práci, toho, ţe pracovní předpisy jsou, díky
hrozbě ztráty zaměstnání, pouze cárem
papíru, toho, ţe na řeckém národě je
13
VZDOR 7-8/2014
páchána genocida, kvůli dluhům řecké
burţoazie. EU je příčinou i mnoha válečných konfliktů, toho, ţe v Evropě bují,
díky degeneraci vzdělávání a politice rozdělující lidi, fašismus, nacionalismus a
rasismus, které si evropští imperialisté
schovávají do zálohy. Tak bych mohl ještě
dlouho pokračovat. Je to jako kdyţ Adolf
Hitler říkal, ţe chce mír, jen s tím rozdílem, ţe Hitler sám byl poskok velkoburţoazie proti komunistům.
A jsme tu opět - lidská práva nelze
oddělovat, ale my jsme neustále svědky
nadřazování občanských práv nad jiné samozřejmě - jde o ty práva, která si můţe
burţoazie pro sebe zaplatit. Aby totiţ
mohli občanská práva uplatňovat pracující, kteří nevlastní výrobní prostředky, museli by mít zajištěna práva sociální. I ti
největší odpůrci minulého reţimu dostali
práci v kotelně - kolik lidí by dnes zachránil tento "hrozný bolševický teror"?
Dúhový PRIDE prišli podpořit (čti
- povětšinou - zviditelnit se) téţ některé
osobnosti. Na pódium sa postavil i primátor města Bratislava Milan Ftáčnik, který
je členem strany Smer - SD, která se na
změně Ústavy s katolickými fanatiky z
KDH domluvila. A to podotýkám, ţe
Ftáčnik je předpřevratovým členem Komunistické strany Slovenska (KSS). Ať si
tedy pan exsoudruh Ftáčnik svou schizofrenii uţije.
Ani tato změna ústavy však rejdišti
REFLEXIE
pedofilů a největší zločinecké organizaci,
katolické církvi, nestačí (podotýkám, ţe
rozděluji křesťany a katolickou církev jde o zcela odlišné skupiny). Chtějí vyvolat na Slovensku "referendum o rodině". A
těmto šílencům uţ chybí jen asi 50 tisíc
podpisů (uţ mají víc neţ 300 000 za 3
měsíce!), hlasovat chtějí na podzim společně s komunálními volbami. Věta o
manţelství jako svazku muţe a ţeny, kterou poslanci dostali do Ústavy, "tradiční
rodinu" (děsí mě, co si pod tímto termínem tihle tmáři asi představují) dostatečně
neochrání, myslí si aktivisti z "Aliancie za
rodinu". Párům lidí se stejným pohlavím
chtějí zakázat i adopce dětí, rovněţ by rádi
skoncovali s povinnou sexuální výchovou
na školách. K tomu uţ není co dodat.
Já nesouhlasím ani v České republice platným zákonem o registrovaném
partnerství, byť u předkladatelů předpokládám záměr prosadit co největší rovnoprávnost pro osoby, které se od ostatních
liší pouze tím, ţe chodí s osobou stejného
pohlaví. Nejsem prosazovatelem
"maximálních práv" pro homosexuály,
tyto "maximální" práva povaţují heterosexuálové za samozřejmá a nezcizitelná a
nechápu proč by měli být omezováni tím,
ţe nemohou zaloţit manţelství i rodinu.
Otec homosexuál, nebo dvě maminky jsou
rozhodně lepší neţ otec flákač, tyran či
despota. Kdo chce tvrdit, ţe by mohly ony
dvě maminky, nebo dva tatínci ovlivnit
sexuální orientaci a chování svého dítěte
směrem od heterosexuality je samozřejmě
zcela zcestné a zavání inkvizicí a zeměplochou.. Jeden z racionálních argumentů
proti adopcím dětí rodiči stejného pohlaví
jsem slyšel ten, ţe děti budou terčem předsudků ostatních dětí, rodičů či učitelů, ale
to se v praxi neděje, navíc taky nezakáţeme chodit do školy obézním dětem, protoţe se jim ostatní děti smějí... Adopce dětí
jsou u tohoto zákona velkým problémem.
Zákon zakazuje, aby některý z registrovaných partnerů mohl adoptovat dítě. Přitom
před vstupem do partnerství o adopci poţádat můţe... Vítejte v Kocourkově!
V květnu sice získal registrovaný
pár dítě do pěstounské péče, pěstounem se
však stal jen jeden z partnerů. Zákon o
registrovaném partnerství pouze zavádí
segregaci určité části populace kvůli jejich
sexuální orientaci a je výhodný pouze k
přelévání majetku - z logiky věci - u majetných homosexuálů. Navíc je vlastně
zákon diskriminační i pro heterosexuály, z
nichţ někteří by oficální partnerství uvítali
daleko více neţ vstup do manţelství. Například ve Francii, kde mají homosexuálové moţnost plnoprávného sňatku, vyuţívá
institut registrovaného partnerství, které
zde existuje souběţně, z celých 90% heterosexuálové, kteří se nechtějí ţenit/vdávat,
ale například chtějí mít moţnost získat v
nemocnici právo na informace o partnerově stavu apod.
Třídně je nám samozřejmě jedno,
stýká-li se intimně někdo s osobou stejného nebo jiného pohlaví, to je pro nás při
stabilním počtu těchto lidí v populaci
(populační růst, ale "epidemie homosexuality" nám opravdu nehrozí), naprosto
nepodstatné. Jde stále o to, vlastní-li výrobní prostředky homosexuál/heterosexuál
a má tedy právo na cizí práci, nebo je nevlastní a svou pracovní sílu prodává, proto
aby přeţil.
Na závěr se rozloučím citátem Jana
Wericha: "Boj proti blbosti se nedá vyhrát, ale musí se vést!"
David PAZDERA
http://nezavisli.blogspot.sk/
14
REFLEXIE
VZDOR 7-8/2014
Vliv (nejen) víceletých gymnázií na společenské vědomí mládeţe
Kapitalismus, stejně jako kaţdá třídně
rozdělená společnost, vyţaduje vţdy ve
všech nejrozmanitějších oblastech ţivota
značnou míru sociální segregace. Třídy
jako takové jsou ekonomický koncept a
jejich výraznou vlastností je sociální mobilita, tzn. jsou propustné. Člověk nesetrvává nutně po celý ţivot v jedné společenské třídě a svoji třídní příslušnost můţe za
ţivot změnit i několikrát. Tato skutečnost,
zesílená v moderní kapitalistické společnosti ještě formální rovností (tedy před
zákonem, coţ rozhodně nemusí znamenat
a neznamená skutečnou rovnost
v kaţdodenním ţivotě. Ta je totiţ dána
mnoha jinými faktory, zejména ekonomickou silou jednotlivých skupin a od toho se
odvíjejícím sociálním postavením) oproti
předchozím sociálně-ekonomickým formacím však často dává vznikat mýtům o
„rovných příleţitostech“, kdy je kaţdý
strůjcem svého štěstí a kaţdý můţe dosáhnout bohatství a úspěchu. Toto naivní přesvědčení je silně podporováno reţimní
propagandou, které se tento povrchní argument hodí. Své odpůrce pak můţe vţdy
snadno obvinit ze „závisti“,
„neschopnosti“ a „lenosti“ (divili byste se,
jak často reţimní ideologové přesně tyto
fráze pouţívají vůči všem komunistům, či
jen těm, kteří se pro lidi domáhají sociálních práv a kořen jejich absence vidí přesně v sociální nerovnosti). Je to však také
skvělý prostředek jak mezi lidi zaráţet
klíny, rozdělovat je na „úspěšné a neúspěšné“, „lepší a horší“ nebo „uţitečné a
příţivníky“. Tímto poněkud abstraktním
úvodem bych se chtěl dostat k tématu,
které je nastíněno v nadpise článku. Zdůrazňuji, ţe se v tomto článku nebudu zabývat tím, jakým způsobem současné kapitalistické školství vytváří jiţ od raného
mládí předpoklady pro budoucí nerovnost
nerovnoměrným poskytováním vzdělání a
informací jednotlivým sociálním skupinám. Ani tím, v jakém stavu naše školství
je z hlediska kvality pedagogů a schopnosti tvořivě a prakticky rozvíjet mládeţ.
Budu se snaţit soustředit na ono působení
na vědomí, na vytváření sociální identifikace, která slouţí v současné době
k ospravedlnění oněch výše popsaných
neduhů a k jejich „normalizaci“ v mysli
lidí, protoţe vytváří-li současná společnost od útlého věku objektivně materiální
podmínky pro budoucí nerovnost a stabilní třídní rozdělení, musí se zákonitě tato
skutečnost odrazit v mysli lidí, v jejich
vědomí.
Připomenu první z věcí, které nás
marxismus učí, a to, ţe lidské vědomí je
jen více či méně věrným odrazem bytí,
vnější skutečnosti. Lidé si tedy rozpory ve
skutečném ţivotě („základně“) zkresleně
uvědomují v rozporech jiných, většinou
myšlenkových, hodnotových, politických,
morálních atd. („nadstavbě“). Je otázkou,
nakolik si současná vládnoucí třída při
zdeformované „společenskovědní“ pavědě, kterou propaguje tento stav věcí, uvědomuje, jisté však je, ţe aby si stabilitu
své dominace udrţela, musí sama často
(aspoň z části) uvědoměle působit prostřednictvím své moci na „poddané“, na
pracující a zastírat realitu své nadvlády.
Vědomí dnešní mládeţe tak formuje jak
„základna“, tedy nesporná skutečnost kaţdodenního ţivota, jeţ vytváří v lidech
hodnoty, názory a postoje, tak zpětně
„nadstavba“ skrze vědomé působení moci
burţoazie. A jsou-li tedy deformace vědomí dnešní mládeţe ovlivňovány všemi
těmito faktory, je jisté, ţe se nejsilněji
projeví tam, kde základna i nadstavba
v této společnosti nejsilněji působí na ni
optikou současného reţimu. Tradičně jsou
takovýmto místem gymnázia. Speciálně ta
v Praze (kvůli ţivenému praţskému kosmopolitismu a intelektualismu) a hlavně ta
víceletá (jeţ jsou přesně případem vytváření předpokladů pro budoucí rozdělení
společnosti jiţ od „malých nohou“).
Kdyţ zde budu psát o gymnáziích,
nechci k tomuto tématu přistupovat
s předsudky se zevšeobecňujícími závěry
o jednotlivcích, nebo dokonce někoho
obvinovat, tedy kromě těch, kteří drţí
v rukou otěţe, tedy systému. Sám mohu
říci, ţe jsem jednu dobu gymnázium dokonce navštěvoval a poznal jsem zde
mnoho zajímavých lidí. Ovšem také to
zesílilo moje zkušenosti s touto institucí,
které teď mohu také v článku pouţít.
Gymnázia jsou obecně nejčastějším
semeništěm všech maloměšťáckých postojů, názorů a předsudků existujících
v prostředí současné mládeţe. Typické pro
ně je vytvářet atmosféru vzbuzující u mladých lidí pocit nadřazenosti, arogance a
naopak „neúspěch“ a „méněcennost“
ostatních. Je zde velice silná tendence
k intelektualismu zaloţeném na pózách,
dokazování si svého „intelektu“ při kaţdé
příleţitosti, nejčastěji při bezúčelných
debatách odříznutých od jakékoliv reality
(s tím, ţe účastníci těchto debat buď o
realitě ţivota většiny společnosti diskutovat nemohou, protoţe s ní absolutně nepřicházejí do styku, nebo na ni nahlíţí jako
na něco určené pro „lůzu“, coţ je
v kontrastu k jejich snobskému „lepšímu“
ţivotnímu stylu). Kdyţ se nad tím zamyslíme, je to z mnoha hledisek logické. Vezměme si nejprve vůbec podstatu této instituce v kontextu celé kapitalistické společnosti. Lidé jsou v kapitalismu redukováni
na zboţí. Jako kaţdé zboţí, i člověk se
stává v kaţdém aspektu ţivota závislým
na konkurenci, na nestabilním trhu a na
všudypřítomné nabídce a poptávce. Proměnit vše v jeden velký trh a kaţdou věc
ve volně směnitelné zboţí je velkým snem
mnohých kapitalistických ideologů. Je
jasné, ţe tomuto pojetí společnosti se musí
přizpůsobit i to, co vytváří podmínky k
tomu, aby se člověk vůbec mohl stát zboţím v jakékoliv hodnotě. Mám tedy na
mysli školství. To musí trţnímu hospodářství, pro které zpracovává lidi, přizpůsobit
svoji strukturu a účel. A v této věčné trţní
hře nabídky a poptávky, kde vše má svoji
cenu, vše je moţné koupit a prodat, se
nacházejí právě gymnázia. Ta jsou onou
„prestiţní“ institucí, která vytváří
„kvalitnější“ zboţí. Při naprosté likvidaci
kdysi kvalitního učňovského školství
v ČR po roce 1989, v době kdy celé školství trpí nekvalitou a těţkopádností. Nenacházejí se pro něj dostatečné prostředky ze
státního rozpočtu. Jsou zde právě gymnázia jako falešné „záchranné čluny“. Reţim
dbá na jejich prestiţ, dává najevo, ţe toto
je „elita“. A přesně v tomto duchu se nese
celá atmosféra kolem škol tohoto typu.
Sami mladí lidé jsou jiţ v dětském věku
naučeni, ţe je třeba „bojovat za budoucnost“. V souladu s bezohlednou mantrou
individualizmu jsou hnáni k „vítězství“
proti „konkurenci“, protoţe to je ono lidské odcizení v praxi. Člověk, který pozbývá své lidství, a stává se jenom kdykoliv
směnitelným zboţím, jemuţ hodnota klesá
a stoupá jako kaţdému jinému zboţí, se
odcizuje především vůči ostatním lidem a
společnosti jako takové. Není divu, ţe
v takové atmosféře jsou mladí lidé na
gymnáziích všemi okolnostmi vedeni
k pocitu „důleţitosti“, nutného boje za
„sebe“ proti „ostatním“. S tím, ţe tato
„důleţitost“ není dána neustálým sebezdokonalováním, snahou či prospěchem společnosti. Z psychologického hlediska je
15
VZDOR 7-8/2014
dána především sebeidentifikací s
„přirozeně“ lepší skupinou, s elitou, s těmi
„chytřejšími, od narození úspěšnějšími“.
Není to nic jiného, neţ ten stejný hlas
vládnoucích tříd rozléhající se během historie, který ve svém vlastním vězení spílal
svým vězňům, ţe jsou neschopní, líní a
odsouzeni být vězni, a ještě je nutil na tyto
ţvásty kývnout a vnucoval jim je od mala
jako „ţebříček hodnot“. V kapitalismu byl
tento hlas vţdy provázen patolízalským
hlasem intelektuála a nejuboţejšího maloměšťáckého pokrytce, který se styděl za
svůj původ a ještě stokrát arogantněji si
přisuzoval „nadřazené“ vlastnosti a nazýval se „lepším“, jen aby mohl říci, ţe je
také onou „elitou“ a ne „obyčejnou lůzou“. A na gymnáziích se tyto dva hlasy
setkávají. Mladým lidem duní pak v uších
opravdu silně. Znovu opakuji, mladí lidé
jsou všemi objektivními okolnostmi vedeni k tomu, aby se označili za „lepší“, většinou však tím jen skrývají svůj vlastní
strach a frustraci ze současné společnosti a
z jejich nástrah. Systém uţ ale takový je,
kaţdý den zaráţí mezi lidi klíny.
Jestliţe jsem se zde pokusil stručně
nastínit, jak jsou k elitářství a individualismu lidé od mládí vedeni uţ z podstaty
společnosti, zkusím ještě popsat, jak si
sama vládnoucí třída moţnost aktivně
ovlivňovat vědomí mladých lidí uvědomu-
REFLEXIE
je a jak s tímto faktem nakládá. Jestliţe
vládnoucí třída pohlíţí na většinu společnosti jako na své „výkonné roboty“ a obyčejné „zboţí“, musí tomuto svému pohledu společně se sociální rozmanitostí přizpůsobit i míru působení své vlastní propagandy a rozvrstvit její intenzitu. Je jasné, ţe jestliţe existují nějaké objektivní
podmínky, které vedou určitou skupinu
k nějakému způsobu uvaţování, typickým
vzorcům chování, vůbec vědomí, jsou jen
omezené prostředky jak na ně působit
pouhým přesvědčováním, tedy propagandou. Je-li proletariát v protikladu
s burţoazií, bude tedy moţnost vládnoucí
kapitalistické třídy ovlivnit ve vývoji vědomí ryze dělnické prostředí jen velice
omezená. Kdyţ si vezmeme třeba učňovské prostředí, je zde dosah i zájem reţimní
propagandy poměrně malý. Proto, kdyţ se
na její působení v tomto prostředí podíváme, objevuje se zde většinou jen několik
vágně podaných základních pouček antikomunismu a to je zhruba všechno. Větší
a sociálně rozmanitější je prostředí středních škol. Ani zde nemůţe reţimní propaganda odstranit třídní protiklady, které
objektivně v kapitalismu existují a znamenají rozpory mezi zájmy většiny společnosti a vládnoucí třídou. Avšak propaganda je zde jiţ důslednější. Antikomunistické bludy jsou v tomto prostředí šířeny
hojně. V tzv. společenských vědách jsou
ignorovány objevy marxismu a vůbec
bádání posledních 200 let a za nejdokonalejší objev lidstva je vydávána „občanská
společnost“ (coţ byla ve své době významná teorie, dnes ale jiţ dávno překonána). I přes to všechno zde není mládeţ
přesvědčována a vedena k úplnému splynutí s reţimem, není jí vnucován ţivotní
styl (tedy samozřejmě je, ale s menším
úspěchem a s větším zapojením samotné
mládeţe na vytváření alespoň částečně
svébytného ţivotního stylu) odpovídající
představám kapitalistů, svoji budoucí redukci na čísla na účtech burţoů není mládeţ nucena oslavovat jako „přirozené“ a
„efektivní“ součásti ţivota. Naproti tomu
v gymnáziích si reţim vytváří svoji skutečnou základnu, notně se podílí na vzniku
hodnot, názorů, cítění vůči zbytku společnosti. Toto působení je zcela v souladu
s třídním zájmem kapitalistů. Komunisté,
jako předvoj pracujících, musí vţdy a všude bojovat za zájmy proletářů, musí probouzet vědomí proletářské („všude tam,
kde nepůsobí na dělníky naše ideologie,
působí na ně burţoazní ideologie“-V. I.
Lenin)., musí dát mládeţi jiný styl ţivota
neţ ten, který jim je předhazován současnou společností jako slabá útěcha za ţivot
v námezdním otroctví.
PJA
70 rokov od vyhlásenia Slovenského národného povstania v Istebnom
1. júna si ţiaci ZŠ Istebné nad Oravou pripomenuli 70. výročie
SNP, kedy ZO SZPB,
obecný úrad a Základná
škola zorganizovali
kvíz o histórii povstania
– odbojového hnutia
našich prarodičov a
starých rodičov, ktorí sa
bez bázne zapojili do
protifašistického boja –
boja za našu slobodu.
Pred zahájením
súťaţe predniesla krátky príhovor tajomníčka
obl. výboru SZPB Ruţomberok A. Špirková,
ktorá zdôraznila nevyhnutnosť pripomínania
si nebezpečnosť rôznych extrémnych síl
propagujúcich nacionalizmus, šovinizmus,
rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus,
neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
Súťaţiaci ţiaci
sa potom rozdelili do
16
skupín a pomenovali ako partizáni, odbojári, protifašisti atď. Učiteľ dejepisu Mgr.
P. Teták digitálnou formou pripravil otázky, na ktoré jednotlivé druţstvá odpovedali a kde mali moţnosť vybrať si témy
podľa obtiaţnosti a samozrejme v niektorých otázkach bola zabudovaná aj zlatá
tehlička ako bonus. Ţiaci sa prejavili ako
veľmi zdatní a dobre pripravení. Na prvý
pohľad bolo zjavné, ţe história SNP a
osudy národnooslobodzovacieho boja sa
natrvalo zaryla do ich pamätí a aspoň touto formou si uctili pamiatku hrdinských
činov svojich predkov.
Na prvom mieste skončili ţiaci druţstva :
Odbojári – G.Štítiková, D.Greguška,
D.Gregorec a J.Ziavka
Na druhom mieste :
Partizáni – V.Katreniaková, J.Labuda, a
P.Hanuliak
Na treťom mieste :
Protifašisti – I.Kostrošová, N.Uhričíková,
J.Zaťko a V.Pavelek
Text a foto – Dušan Sabol,
predseda ZO SZPB Istebné
Z ČINNOSTI
VZDOR 7-8/2014
VZDOR uţ aj v Bratislave
Po tom, ako sa našej strane podarilo dobudovať
štruktúry na severnom
Slovensku, ľady sa pohli
aj v západnej časti našej
krajiny.
Dňa 28. júna sa
nám podaril ďalší významný úspech a to
zaloţenie organizácie v Bratislave. Vznik
organizácie v Bratislave je z hľadiska
našej politiky a cieľov dôleţitým medzníkom v našej práci. Nakoľko v hlavnom
meste sa aktívnejšie zapájať do akcii ktoré sa v hlavnom meste konajú, pokiaľ sú v
súlade s našimi cieľmi a tieţ dokumentovať a informovať verejnosť o týchto akciách či našom pohľade na tieto akcie či
udalosti.
Druhým dôleţitým momentom je
skutočnosť, ţe sme sa vznikom organizácie v Bratislave viac priblíţili k ľuďom
ktorí sa k našim názorom hlásia no doteraz nemali moţnosť vstúpiť medzi nás.
Uţ krátko po vzniku tejto organizácie nás
kontaktovali ľudia nielen z Bratislavy, ale
aj z okolitých miest a dedín v blízkosti
nášho hlavného mesta ktorí prejavujú
záujem vstúpiť medzi nás. Preto je predpoklad, ţe do konca roka vzniknú ďalšie
organizácie na západnom Slovensku.
Na spadnutie je vznik organizácie
podjavorina ktorá by mala vzniknúť v
najbliţšom období v okresoch Myjava a
Nové mesto nad Váhom.
Brigáda aj na Orave
23. augusta, členovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a
VZDOR-u- strany práce, priloţili ruky
k dielu a poctivo vyčistili pamätník
partizánskych skupín a dolnokubínskej
posádky v Lučivnej na Orave, ktorí tu
operovali počas SNP. Zasadili nové
kvety, pokosili a upravili okolie. Takto
je toto pietne miesto pripravené na
kladenie vencov dňa 30.8. za účasti
obyvateľov Istebného a Párnice.
VZDOR-strana práce
Orava
Kontakt na Bratislavskú organizáciu je :
[email protected]
Brigáda pri príleţitosti 70.výročia SNP
Mnohí iste poznáte známy pomník húfnicu z časov II. svetovej vojny, ktorý
sa nachádza oproti čerpacej stanici poniţe
Vrútok. V rámci chystajúceho sa 70. výročia povstania (nie len) slovenského národa
proti fašizmu sa členovia regionálnej rady
VZDOR-hnutie práce Sever rozhodli
aspoň v rámci svojich moţností a na vlast-
né náklady obnoviť toto pamatné miesto.
Práce sa ujali predovšetkým členovia z
Turca, ktorí pokosili zanedbané okolie
pamatníku. V sobotu 26. júla im prišli na
pomoc aj členovia z organizácie Liptov.
Spoločne očistili a nanovo natreli kovové
časti okolo húfnice predovšetkým rámy na
informačné tabule a plot pred húfnicou.
Pokosili aj širšie okolie a
pozbierali odpad. Počas brigády sa členovia VZDORu
sami presvedčili ţe o pomník
je veľký záujem
zo strany verejnosti, nakoľko
okoloidúci sa
pristavovali
kaţdú chvíľu. V
poslednej fáze
rekonštrukcie členovia chystajú znovuosadenie informačných tabúľ.
VZDOR-strana práce Liptov a Turiec
17
NAPÍSALI STE NÁM
VZDOR 7-8/2014
Lampa—vlastníctvo múch?
No narazil som na zaujímavú diskusiu.
Teda nie ţeby aţ dnes. Dosť často na také
názory naráţam. Ako vraj za socializmu
komunisti pobrali ľudom polia. Je to často
opakovaná myšlienka z príručky správneho antikomunistu . Lenţe tá príručka obsahuje iba frázy a absentuje v nej zdravý
rozum.
Sám sebe si kladiem otázku. Kde
človek prišiel k vlastníctvu pôdy? No logicky ju asi zdedil po predkoch. No dobre,
ale kde ju zobrali tí predkovia? No zasa ju
logicky buď zdedili alebo ju kúpili od
niekoho kto ju mal. No, ale kde ju zobrali
tí pred nimi? A tí ešte pred nimi? A tí ešte.. ešte, ešte,… Aţ som sa po tom pomyselnom strome dostal aţ niekde do dôb
keď ľudia ţili v tlupách a lovili zver.
Ktorú si spoločne upiekli a zjedli.
A niekde medzi týmto stavom spoločnosti a tým kedy človek začal vlastniť
pôdu je ten pes zakopaný. Alebo ten kameň úrazu. Jako vlastne ten prvý človek
keď chcel vlastniť pôdu a nikto ju ešte
nevlastnil od koho ju zobral? Kto mu ju
daroval? Od koho ju kúpil a čím ju zaplatil.?
No ak by som bol veriaci iste by
som lo gicky predpokladal, ţe ľudia kúpili
pôdu od pána boha. No vystáva ďalšia
otázka čím tú pôdu zaplatili? Biblia síce
píše:” Túto zem Ti dávam, ale musíš si ju
dobyť ostrím meča.”
Teda boh dal svojmu vyvolenému
národu, zem ktorú síce uţ pred tým obýval
niekto iný a stačilo pôvodných ľudí iba
vyvraţdiť a bolo to.
Aaa do frasa teraz mi vlastne došlo
čím sa inšpirovali nasledovníci toho zvedavého blba Krištofa Kolombusa. Ale
vráťme sa k biblii. Jako sa tam píše, myslím si, ţe sa dá z toho vyrozumieť, ţe
“túto zem” je myslené, konkrétne územie
pre jeho vyvolený národ. Teda nie ţe po-
slal geodetov, ktorí priamo vymerali kaţdému občanovi jeho kúsok pôdy.
Takţe dochádzam k tomu, ţe prvý
vlastník pôdy ju pravdepodobne nekúpil
od pána boha. Ako ateista som presvedčený o evolučnom vývoji planéty. Takţe tu
si uţ na otázku ani hypoteticky neviem
odpovedať od koho kúpil prvý vlastník
pôdy svoju pôdu. Preto logicky môţeme
vylúčiť ţe išlo o kúpu. Ako to teda v skutočnosti bolo?
Odpoveď sa natíska priamo sama. Ak čosi
človek vlastní a pritom to nekúpil a ani
mu to nikto nedaroval, tak to musel logicky si iba tak “prisvojiť” Moderne sa tomu
hovorí tuším privatizácia, či tak dáko. Ale
o to nejde. Teda v časoch otrokárstva pôdu vlastnili otrokári, v časoch feudalizmu
ju vlastnili feudáli. Ak by sme sa vrátili o
50 rokov spať tak by sme našli veľa ľudí
ktorí by vedeli rozprávať o prácach na
panskom. Dnes uţ ţiaľ neţijú a o tomto
nám uţ nemá kto porozprávať. No a v
kapitalizme sa pôda dostala aj do rúk beţných ľudí, teda niektorým aj v časoch
feudalizmu. Lebo uţ vtedy panovník vedel, ţe keď sa ľud búri treba mu niečo
podhodiť, čo ho naivne uspokojí. A hoci
bude trieť naďalej biedu, uţ sa nebude
môcť vyhovárať toľko na feudála. Pretoţe
ak to čo dorobí mu feudál zoberie vţdy
mu môţe povedať, ţe mal viac.
Takţe Zhrňme si to. Pôda je súčasťou prírody. Je súčasťou tejto planéty.
Preto by nemala nikomu patriť. To ţe pôda niekomu patrí, je rovnako nezmyselné,
ako keď si muchy rozdelia lampu po ktorej se.., pardon sedia som chcel napísať.
No uznajte môţu si muchy rozdeliť lampu
ktorá im nepatrí? Ani nám nepatrí táto
zem. My na nej iba ţijeme ako naši predkovia po ktorých zostali len spomienky a
prach v zemi. A budú na tejto planéte ţiť i
generácie ktoré prídu po nás. Samozrejme
ak tú zem dovtedy nezničíme ďalšou svetovou vojnou. Sme iba muchy chodiace po
lampe a ideme sa hádať kto komu predá
kúsok políčka, kto z nevyuţívanej parcely
na ktorej rastie tŕnie a burina vytrieska bez
práce obrovské prachy len preto, lebo tadiaľ pôjde čoskoro diaľnica. Aké to absurdné.
Celá spoločnosť sa vyskladá, aby
zaplatila človeku ktorý zem “vlastní” no
nemá k nej ţiaden vzťah, pretoţe sa o tú
pôdu nestará. Teda aby sme sa mohli všetci dostať rýchlejšie na iný koniec krajiny
musíme peniazmi zabezpečiť nadštandardný ţivot, pre nejakého darebáka, čo nieje
schopný ani trávu na “vlastnom” pozemku
pokosiť. Teda pozor, netvrdím, ţe kaţdý
majiteľ pozemku je darebák. To by som si
tvrdiť nedovolil . Moja úvaha bola a j o
niečom inom.
A síce tak ako na všetkých svieti
večné slnko a zohrieva nás hrejivými lúčmi, tak ako voda ktorá prší či tečie potokom osvieţuje prírodu a hasí smäd rastlinám , zvieratám i ľudom, tak kyslík ktorý
dýchame aby sme mohli ţiť a dýchame ho
všetci. Tak aj pôda by mala slúţiť na prospech celému ľudstvu a nemali by sme
akceptovať stav, keď na jednej strane sa
mrhá “prebytkami” a na druhej strane ľudia zomierajú od hladu. Ano takto to je.
Pôda by nás mala nasýtiť všetkých a nemala by byť zdrojom obohacovania sa, ale
i súrodeneckých sporov a svárov pri dedičských konaniach.
Ešte šťastie, ţe tu neţil ţiaden človek, ktorý by preukázal, ţe vlastní slnko.
Pretoţe by som určite presadzoval, aby
mu bolo slnko zobraté a vrátené tam kam
patrí. Teda aby svietilo pre všetkých, aby
všetkým dávalo teplo.
Lukáš Abram
Splietli ste si nás s desiatkami politických strán
Rasto Anwo
Vráťte sa na smetisko “politických” skrachovancov Takých ako vy tu uţ bolo … o
4 roky moţno pritiahnete s ďalšou trápnou
fraškou na politiku pravý, ľavý,
veľký,malý sme neformený a bezfarebný
Prajem pekný trapas
Odpoveď:
Nedá mi aj keď po dlhšej dobe nereagovať, chápem, ţe si nás zrejme pretiete s
inými “narýchlozaloţenými” stranami,
ktoré hovoria to, čo ľudia chcú počuť. Viď
99% a pod. Moţno aj preto nás slušných
18
ľudí bez váhania označíte hyenami. Chápem, dnes človek nemá čas všetko študovať a preto si pri 10% informácii niečo
zaškatuľkuje a 90% si domyslí.
My sme však nikdy neboli
“bezfarební” či nebodaj “praví” – vţdy
sme boli červení a ľaví, vţdy sme boli
komunisti a aj preto me zaloţili VZDORstranu práce. Nech sa páči, dajte si do google mená Stanislav Pirošík, Miroslav
Pomajdík či Ivan Gaľa a zistíte, ţe sme
nikdy neprezliekali kabát. Zaloţenie strany nebolo nič “narýchlo”, bol to dlhodobý
proces formovania vovnútri komunistického hnutia, nakoľko ako bývalí členovia
KSS sme sa presvedčili, ţe KSS nie je
skutočne komunistickou stranou, ale inklinuje len k ľavicovej, nie však revolučnej
politike – a predovšetkým k pasivite a to
po tom, ako sme sa ju roky snaţili zmeniť.
A práve preto, ţe sme stále verní
svojmu presvedčeniu, rozhodli sme sa ako
sme sa rozhodli, je to pravý opak prezliekania kabátov. Naša činnosť aj medzi voľbami nech Vás presvedčí, ţe nie sme stranou, ktorá vznikla len pre účasť vo voľbách.
S pozdravom
Stanislav Pirošík,
predseda
VZDOR 7-8/2014
KULTÚRA
Morálně závadný systém
Nedávno americký prezident Barack Obama
vystoupil před zaměstnanci filmového studia a
řekl, ţe americký zábavní průmysl formuje světovou kulturu, udává
směr americkým hodnotám a dělá ze Spojených
států světovou velmoc. „Vaše produkce je
součástí toho, co nás
činí mimořádnými, je
součástí toho, co z nás
dělá světovou velmoc,“ řekl Obama zaměstnancům Hollywoodu. Zřejmě měl na mysli
ty „trháky“, v kterých se
míra atraktivity měří
počtem hektolitrů prolité krve, či stupidní filmy
z prostředí amerických
univerzit, kde znuděná mládeţ neví co s
volným časem. Ano, taková je skutečně
jejich (nejen) zábavní kultura, tedy krvavá
jatka a flákačství. Výsledky nedávno zveřejněného průzkumu dokonce tvrdí, ţe v
USA malé dítě ještě před dosaţením desátého roku svého ţivota uvidí v televizi
průměrně aţ 8 tisíc vraţd…
Kdyţ Obama hovořil o vlivu jejich
zábavního průmyslu do okolního světa,
měl na mysli proces, který se běţně nazývá „amerikanizací“. Tedy o promyšlený
proces, jehoţ cílem je, aby americké kulturní hodnoty byly se samozřejmostí masově přijímány pokud moţno po celém
světě. Počínaje od prezidenta Woodrowa
Wilsona hovoří američtí představitelé přímo o vývozu masové kultury a spotřebního zboţí jako o ústředním tématu globalizační americké misie.
Tato mašinérie je uskutečňována
gigantickými mediálními společnostmi,
které mají výrobu a vývoz mediální produkce na starosti. Není náhodou, proč
jedním ze zájmů této korporacemi vytvořené sítě je pěstovat u lidí kult násilí a
zvrácenosti. Proč? Protoţe je to další z
řady způsobů, jak ovládat masy lidí a stavět je proti sobě. Snadněji se pak kapitalistickým vládnoucím strukturám podaří
přesvědčit lidi o správnosti svých opatření, které oţebračují 99% ostatního obyvatelstva či vedou k mezinárodnímu teroru
proti občanům jiných států, které vzdorují
jejich dobyvačné politice. Lidé s hlavami
vymytými promyšlenou mediální manipulací se v důsledku toho o taková témata
nezajímají či nekriticky souhlasí. Strůjci
této manipulace totiţ moc dobře vědí, ţe
takto se dají masy lépe ovládat a nedokáţí
se domluvit na perspektivním řešení při
postupu proti 1% kapitalistických teroristů. Je to dlouhodobý boj o lidské podvědomí, prováděný médii, pseudokulturou,
společenskou hierarchií apod.
Jde o masivní průnik do myšlení
občanů, jehoţ posláním je vtáhnout člověka do ,,matrixu“ konstrukcí, polopravd a
iluzí o tom, co je světlo a co je tma, v jakém prostředí je dobré ţít, co smysl má a
co nikoliv. Cílem tohoto kroku je překroutit pravdu, zmást pojmy a postavit občany
proti sobě. S tím souvisí cílevědomé znevaţování všeho, co by ve vědomí občana
mohlo představovat blok znemoţňující
další manipulaci. A tak jsou hodnoty jako
pravda, pokora, skromnost a láska, národní hrdost, kulturní prostředí a tradice, jakoţ i etické odkazy předků terčem zesměšňování. Jejich slovy, jsou to znaky
slabošství, které do moderního „cool“
světa nepatří. Proč? Aby se co nejvíce
oslabilo vnitřní pouto, které spojuje člověka se vším, co je mu vlastní a na co má
právo. Jinými slovy, připravit občana o
jeho národní identitu, o hlubší vztah ke
všemu, co mu má být odcizeno, aby zapomněl, čím ve skutečnosti je, a ztratil zájem
o to, co mu patří.
K tomu poslouţí i padělání historie
a znevaţování kulturního dědictví. Vytunelovat národního ducha, kulturní tradici,
mezilidské vztahy a svědomí člověka však
není tak jednoduché, jako ukrást lidem
výrobní podniky během privatizace ekonomiky. Tady se stratégové nadvlády nad
člověkem směle pouštějí na tenký led –
musí totiţ zničit i to, co dělá člověka člověkem, tedy kouzlo ţivota v lásce, hřejivý
pocit sounáleţitosti v rodinách, mezi přá-
teli, skupinami a národy.
Nejmocnější zbraní těchto
vládců se v tuto chvíli stává
čas – přesněji jeho nedostatek. Člověk je účelově zahlcován nesmyly – bezcennými vjemy a destruktivními
informacemi. Je stále více
vytěţován, nucen k větším
výkonům, odváděn od podstaty k jevům, od důleţitého
k zbytečnostem. Odčerpává
se mu tak prostor k posezení
s blízkými, k zamyšlení,
četbě, tvoření, lásce a přemýšlení. Místo toho je zahlcován brakem, vydávajícím
se za „kulturu“ (televizní
pořady plné násilí a neúcty k
ţivotu, vodopádů slov s nulovým obsahem, bulvární
pořady o „celebritách“,
„umělecké“ výtvory pracující s toaletním papírem, kondomy a vloţkami atd.). Tento vjemový smog však plní
velmi důleţitou roli – válcuje svébytnost
kaţdé bytosti, plení hodnotový základ a
zamlţuje racionální úsudek.
Současně probíhá zatemňování
svědomí občana rozvojem chamtivosti tj.
vidinou zisku a moci, aby v blíţícím se
procesu změn nebránil rozbíjení vyšších
principů mravních, sociální destrukci v
okolí apod. V tomto světle je zřejmé, ţe
všeobecný přehled, vnímání hlubších souvislostí, respektování vyšších zákonů ţivota, kreativita a nezávislost jsou pro systém zcela nepřijatelné! Proto na scénu
vstupují „odborníci“, jejichţ úkolem je
zdevastovat systém školství, rozbít osnovy, vypustit z výuky etický rozměr, zlikvidovat nejkvalitnější učebnice, vyhodit
nejmoudřejší učitele, měnit historii a znehodnotit vzdělání jako takové (soukromé
školy – prodejny titulů). Devastace školství je však jen součástí záměru většího:
řád nahradit neřádem (chaosem)! Cílem je
pošlapat úctu k ţivotu, přírodě, zákonům
bytí, k vyšším principům mravním a nahradit je modlou zisku.
My, komunisté, takovému světu,
který pro ţivot v blahobytu jedné, ač nepočetné, avšak mocné třídy znásilňuje
drtivé většině společnosti hmotný i duchovní ţivot, vypovězujeme poslušnost.
Nenechme si od nich brát to, na co máme
právo. Pravda je na naší straně.
D. NOVÁK
19
Čítaj, píš, rozširuj, organizuj sa!
Časopis si môţeš predplatiť na adrese:
[email protected]
Na danú adresu tieţ môţeš posielať svoje
námety, pripomienky, texty, polemiku i
kritiku.
Bez pravdy, lásky se nedá krásně žít!
Řekněme si na rovinu,
ţe špinavec vţdy házel na pravdu špínu
a lotr pravdu taky nikdy nemusí.
A co umí oba stejně
škodí každému i veřejně,
nic dobrého nenosí !
A kdo je u nás k moci dostal,
s nimi stejnou zanotoval,
zlobou a zlem svět naočkoval
a pravdu v lež otočil !
Celou zemi i svět do té špíny schoval
a všichni v ní teď musí žít !
Nutí všechny napříč světem
jen štvát, válčit a kořistit !
A ten kdo chce žít lépe, jinak,
nemůže se na to jenom dívat,
z neštěstí druhých radost mít !
K pravé lásce vede vždy jen pravá láska
a k pravdě zase jenom pravda,
bez pravdy nemůže být skutečná láska
a bez ní se nedá krásně žít !
Bez pravdy nelze nic vědět,
o lásce, štěstí, kráse
nic pravdivě vypovědět,
spravedlnost prosadit !
Proto pravdu nad vším vždy ctil si
český národ, český lid !
J. Juráň, čitateľ Vzdoru
Váţení priatelia, ako si uţ mnohí uvedomujeme, v dnešnom svete rozhoduje
moc peňazí, a teda tí, ktorí ich vlastnia a obracajú. Jeden vplyvný človek si
dokáţe presadiť svoje aj proti miliónom obyvateľov krajiny. Trieda kapitalistov de facto ovláda celý svet a aj súčasný zákon a právo je na ich strane.
Dokáţu si platiť rôzne „nezávislé inštitúty“, masmédiá, farebné kontrarevolúcie a vojny. Aj Európska únia a jej politici sú úplne pod vplyvom mocných
korporácií a všetko čo sa tu deje, deje sa v ich prospech a proti nám.
Keď začínajú kapitalistické politické strany, okamţite si dokáţu zaplatiť funkcionárov aj na regionálnej úrovni a drahú kampaň. Sú plné papalášov a podporujú ich rôzne podnikateľské kruhy.
Na rozdiel od nich, my sme stranou, ktorá vychádza z ľudu a ľud
chce nekompromisne obhajovať. Mnohí od nás akosi očakávajú, ţe keďţe
sme strana, tak máme aj peniaze a mnoţstvo času venovať sa politickej práci. Pravda je však taká, ţe my svoju činnosť vykonávame popri škole, zamestnaní alebo popri hľadaní si zamestnania. Vykonávame ju podľa svojich moţností čo najlepšie. Je vlastne pre nás aj istým uznaním, ak niekto
napíše, ţe sme niekým platení. Je to dôkazom toho, ţe politiku robíme popri
práci a škole tak, akoby to bola naša jediná úloha.
Ako naše hnutie rastie, zvyšujú sa aj poţiadavky kladené na nás.
Ozýva sa nám mnoţstvo ľudí, či uţ študentov, zamestnancov, nezamestnaných i dôchodcov. Partnerské organizácie nás pozývajú na stretnutia doma
i v zahraničí. Stúpa aj mnoţstvo korešpondencie a organizátorskej práce. Ak
chceme splniť dané poţiadavky a posunúť sa ďalej, tak si musíme dokázať
zaplatiť aspoň jedného profesionálneho revolucionára, ktorý sa politickej
práci bude venovať naplno kaţdý deň.
Obraciame sa preto s prosbou na Vás – všetci proti svojej vôli platíme z daní politické strany, ktoré nás 25 rokov okrádajú, kapitalistické korporácie vyváţajú z fabrík, kde im pracujeme ako lacná sila, milióny do svojich
vreciek. Teraz máme moţnosť vedome a z presvedčenia podporiť človeka,
ktorý bude robiť presný opak, nebude hájiť triedu otrokárov, ale triedu vykorisťovaných, do ktorej sami patríme.
Vyriešiť to môţeme tým, ţe získame mnoţstvo ľudí, ktorí nám budú
pravidelne posielať menšiu sumu peňazí podľa toho, ako sami uváţia. Naši
vlastní členovia idú sami príkladom a okrem členských príspevkov budú tí,
ktorí si to môţu finančne dovoliť, sami mesačne prispievať i na plat profesionálneho revolucionára.
Všetky prebytočné peniaze sa presunú do pripravovaného fondu solidarity, ktorý bude pouţitý na priamu pomoc triede vykorisťovaných, či uţ
po stránke sociálnej, právnej alebo ďalších.
TRVALÚ MESAČNÚ PLATBU, môţete nastaviť na ľubovoľnú sumu (5,
10 alebo viac Eur). Ak do špecifického symbolu uvediete svoj email, budeme Vás 2x ročne informovať, ako s peniazmi nakladáme.
Číslo účtu: 5054276611/0900
IBAN: SK84 0900 0000 0050 5427 6611
Download

NECHCEME ĎALŠIU VOJNU!