VÝROČNÁ
SPRÁVA
O ČINNOSTI
STREDOEURÓPSKEJ
VYSOKEJ ŠKOLY V SKALICI
ZA ROK 2011
VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
STREDOEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY V SKALICI ZA ROK 2011
Skalica, marec 2012
Obsah
1. Základné informácie o Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
4
2. Najdôležitejšie fakty a činnosti SEVŠ za rok 2011
7
3. Vysokoškolské vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
11
4. Ďalšie vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
18
5. Vedecká a výskumná činnosť Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
19
6. Zamestnanci Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
29
7. Podpora študentov Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
31
8. Podporné činnosti Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
33
9. Rozvoj Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
35
10. Medzinárodné aktivity Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
38
11. Systém kvality na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
41
12. Kontaktné údaje
51
13. Sumár
52
14. Prílohy
54
3
I.
Základné informácie o Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
Názov vysokej školy: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (ďalej len „SEVŠ“)
Začlenenie vysokej školy: vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné
vysoké školy ani medzi odborné vysoké školy
Typ vysokej školy: súkromná vysoká škola
Poslanie vysokej školy:
Poslaním Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici je:
 výchova a vzdelávanie vysokoškolských odborníkov s takými poznatkami,
vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré im umožnia úspešne sa
uplatniť na trhu práce doma i v konkurenčnom prostredí v zahraničí,
 rozvíjať poznanie a vzdelanosť na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti
medzinárodných vzťahov na medzinárodnej, európskej a regionálnej úrovni, pri
ochrane a tvorbe životného prostredia a vytvoriť tak základňu pre zabezpečovanie
a zdokonaľovanie kvality vzdelávacieho procesu a jeho činnosti s cieľom rozvoja
a podpory talentu a výnimočnosti jeho subjektov,
 posilniť pozíciu SEVŠ pri jej začleňovaní do siete vysokoškolských inštitúcií
európskeho typu a jej zapájaní sa do spolupráce v hospodárskej praxi
a spoločnosti,
 pripraviť SEVŠ na meniace sa vonkajšie a vnútorné prostredie vysokoškolského
vzdelávania a rozvoja vedy a výskumu v Slovenskej republike s rešpektovaním
požiadaviek konkurencieschopnosti v Európskej únii.
Vedenie vysokej školy:
Rektor: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., prvé funkčné obdobie, 28. júna 2007
Prorektor pre vzdelávanie: doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc., prvé funkčné
obdobie, 18. marca 2009 – 30. apríla 2011
Poverený prorektor pre vzdelávanie: prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., prvé funkčné
obdobie, 2. mája 2011
Prorektor pre medzinárodné vzťahy: doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD., prvé funkčné
obdobie, 4. decembra 2008 - 30. apríla 2011
Poverený prorektor pre medzinárodné vzťahy: Ing. Hedy Schwarczová, PhD., prvé
funkčné obdobie, 2.mája 2011
4
Poverený prorektor pre vedu a výskum: Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, Dr.Sc., prvé
funkčné obdobie, 8. júna 2009
Zakladateľka a riaditeľka: Ing. Heidy Schwarczová, PhD.
Akademický senát vysokej školy:
Predseda: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., druhé funkčné obdobie, 9. februára 2011,
zamestnanecká časť
Podpredseda: Mgr. Rudolf Medek, druhé funkčné obdobie, 9. februára 2011, zam. časť
Členovia:
Mgr. Zuzana Balážová, prvé funkčné obdobie, 16. marca 2009 - 2011, zam.časť
Bc. Jana Chrastinová, druhé funkčné obdobie, 9. februára 2011, študentská časť
Martin Koleják, druhé funkčné obdobie, 9. februára 2011, študentská časť
Erika Križanová, prvé funkčné obdobie, 24. marca 2010 – 8. februára 2011, štud. časť
Andrej Maretta, prvé funkčné obdobie, 9. februára 2011, študentská časť
Mgr. Katarína Michalicová, druhé funkčné obdobie, 9. februára 2011, zam. časť
Mgr. Abdallah Mkades, druhé funkčné obdobie, 9. februára 2011, zamestnanecká časť
Mgr. Jana Pobjecká, prvé funkčné obdobie, 1. decembra 2011, zamestnanecká časť
doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc., druhé funkčné obdobie, 9. februára 2011, zamestnanecká
časť
Vedecká rada vysokej školy:
Členovia akademickej obce školy:
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., obchod a marketing, environmentálne manažérstvo
prof. Ing. Dušana Baran, PhD., priemyselné inžinierstvo
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., ekonómia a bankovníctvo
doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., medzinárodná bezpečnosť, medzinárodná politika
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, Dr.Sc., kvalita, environmentálne inžinierske aspekty
doc. RNDr. Milada Holecová, CSc., zoológia, ekológia, ochrana biodiverzity
Dr.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, Dr.Sc., manažmet v poľnohosp. a potravinárstve
Ing. Eva Ivanová, CSc., mikroekonómia, člen VR do 31.8.2011
doc. PhDr. Peter Juza, PhD., medzinárodné politické vzťahy, člen VR do 30.4.2011
doc. JUDr. Vlasta Kovalančíková, CSc., občianske právo, člen VR do 31.8.2011
PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD., EÚ, energetická bezpečnosť, člen VR od 11.4.2011
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD., environmentalistika
doc. RNDr. Jana Marenčáková, PhD., sociálna a ekonomická geografia
prof. Dr. Carlo Masala, medzinárodné vzťahy
doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD., európska integrácia, člen VR do 31.8.2011
JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD. Dr.iur., ústavné právo, dejiny práva
Ing. Heidy Schwarczová, PhD., manažérstvo kvality
doc. RNDr. Jana Zlinská, CSc., botanika a ekológia, ochrana biodiverzity
prof. Ing. Edita Virčíková, CSc., hutníctvo kovov, kvalita produkcie, člen VR do 30.9.2011
5
Ostatní:
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek
Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec
Ing. Anton Korauš, PhD.
doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.
prof. Ing. Ján Rudy, PhD.
Dr.h.c. Ing. Rudolf Schuster, CSc.
Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov:
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., zamestnanec
Mgr. Peter Hoffman, PhD., zamestnanec
Ing. Igor Varga, zamestnanec, člen DK do 15.4.2011
Ing. Lucia Chovancová, zamestnanec
Miroslav Róža, študent
Ing. Rastislav Strhan, PhD., člen od 6.4.2011
Súčasti vysokej školy:
Ostatné súčasti vysokej školy:
Ústav politických vied
Ústav ekológie a environmentálnych vied
Útvar pre ekonomické, personálne a sociálne činnosti
Útvar účelových zariadení a verejného obstarávania
Útvar pre štúdium
Útvar pre medzinárodné vzťahy
Útvar pre vedu a výskum
Centrum marketingu a rozvoja
Akademická knižnica
Správna rada vysokej školy:
Dr.h.c. doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD., 31. marca 2008, predseda
Dr.h.c. JUDr. Ing. Ján Bílek, 12. októbra 2004
Ing. Anton Bobrík, Mestský úrad Skalica, 12. októbra 2004
Bc. Zdenko Čambal, primátor Mesta Holíč, 12. októbra 2004
Ing. Ladislav Haspel, Grafobal Group, a.s., 31. marca 2008
Ing. Pavel Horváth, Grafobal Group, a.s., 31. marca 2008
Dr.h.c. Ing. Stanislav Chovanec, primátor Mesta Skalica, 12. októbra 2004
PhDr. Pavel Komorník, MBA, Grafobal Group, a.s., 31. marca 2008
prof. Ing. Ján Rudy, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, 31. marca 2008
6
II.
Najdôležitejšie fakty a činnosti Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
v roku 2011
Vedeckovýskumná a vzdelávacia činnosť SEVŠ, jej spolupráca s hospodárskou praxou
ako aj s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckovýskumnými inštitúciami sa
realizovala v roku 2011 prostredníctvom účasti tvorivých pracovníkov a ich tímov na
iniciovaní a riešení výskumných úloh domácich i zahraničných projektov, skvalitňovaní
vzdelávacieho procesu a intenzifikácii výstupov z vedeckovýskumnej práce. Výsledky
vedeckovýskumnej činnosti sa tak stali zdrojom inovácií vzdelávacieho procesu na
všetkých jeho stupňoch a formách. Publikované výstupy tvorivých pracovníkov
a skvalitňovanie vzdelávacích aktivít sa koncentrovalo na pracoviskách SEVŠ jednak vo
vedeckých a tiež v pedagogických publikačných výstupoch. Priorita bola zameraná na
splnenie kritérií atribútov hodnotených v rámci komplexnej akreditácie SEVŠ.
Vedeckovýskumná činnosť pritom sledovala dva hlavné zámery: rozvoj a skvalitňovanie
potenciálu výskumných pracovníkov a pedagógov a tvorbu finančných zdrojov.
Existencia kvalitných vedeckých výstupov determinuje kvalitatívnu úroveň
pedagogických výkonov pracovníkov. Aj preto je ich kvalitatívna i kvantitatívna
mobilizácia kľúčovou zložkou konkurencieschopnosti SEVŠ tak vo výskumných, ako i vo
vzdelávacích službách. Predmetné činnosti sa v roku realizovali v súvislosti
s definovanými hlavnými úlohami na rok 2011 vo vedeckovýskumnej činnosti ako
i s Dlhodobým zámerom SEVŠ.
Zámerom vedeckovýskumnej činnosti, skvalitňovania vzdelávacích aktivít, spolupráce
s akademickou a společensko – hospodárskou praxou doma a v zahraničí bolo v roku
2011 prispieť k naplneniu prioritných úloh, ktorými sú:
postupne zavádzať zmeny orientácie vedeckej tvorby na medzinárodné
a externé projekty s akcentom na internacionálny a interdisciplinárny rozmer
projektov,
zintenzívniť kvalifikačný rast tvorivých zamestnancov SEVŠ,
sústrediť sa na prednostné prezentovanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti
v kategóriách publikácií vyšších hodnôt na národnej a medzinárodnej úrovni,
organizovať vedecké podujatia k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti za
účelom ich prezentácie a udržovania kontaktov s domácimi a zahraničnými
pracoviskami a hospodárskou praxou,
stimulovať doktorandov k zahraničným mobilitám a k prezentácii výsledkov
vedeckovýskumnej činnosti doma a v zahraničí,
organizačne a obsahovo skvalitňovať a zabezpečovať priebeh doktorandského
štúdia,
certifikačným auditom potvrdiť certifikáciu systému zabezpečovania
a zdokonaľovanie systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001,
prezentovať výsledky zo všetkých oblastí a činností SEVŠ v rámci agentúry ARRA.
7
Dňa 28. februára 2011 navštívil SEVŠ Juraj Smatana, poradca pre oblasť životného
prostredia zo Zboru poradcov predsedníčky vlády Slovenskej republiky Ivety Radičovej.
Téma prednášky Environmentálna výchova a práca s verejnosťou bol atraktívna najmä
pre študentov študijných programov Životné prostredie a Environmentálne
manažérstvo. Pre študentov študijného programu Medzinárodné vzťahy bola
atraktívnejšou prednáška poslanca NR SR Róberta Fica na tému Ľudské práva a ústava,
ktorá sa uskutočnila 13. marca 2011.
Pri príležitosti Svetového dňa vody organizovala SEVŠ Dni otvorených dverí. Prvá
etapa sa realizovala 25. marca 2011 v priestoroch kinosály na Sasinkovej ulici v Skalici.
Počas tohto dňa navštívilo našu školu a sprievodné podujatia 153 študentov. V rámci
sprievodných podujatí boli návštevníkom premietané filmy z medzinárodného festivalu
filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM. Po organizovanej prehliadke filmov
bola študentom prezentovaná ponuka študijných programov na SEVŠ s následnou
možnosťou prezrieť si priestory školy. Druhá etapa sa realizovala 26. marca 2011 v
priestoroch SEVŠ na Kráľovskej ulici.
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Grécka na Slovensku Nicolaos D. Kanellos
navštívil Stredoeurópsku vysokú školu v Skalici dňa 6. apríla 2011 a študentom
prednášal na tému Oblasť Balkánu a ich európska perspektíva. Dňa 10. mája 2011
navštívil SEVŠ honorárny konzul Holandského kráľovstva v SR Matúš Murajda, ktorý
s vedením školy prerokoval a navrhol ďalšie formy spolupráce a ocenil kvalitu
vzdelávacieho procesu na SEVŠ.
Dňa 19. apríla 2011 sa 25 študentov zo SEVŠ spolu s pedagógmi zúčastnilo odbornej
študijnej exkurzie vo firme AVE Bratislava s.r.o. Študenti mali možnosť oboznámiť sa
so separovaným zberom vo firme AVE a navštíviť skládku odpadov v Senci. Konateľ
firmy pripravil pre študentov fundovanú prehliadku svojich zariadení.
Na základe pozvania zástupcu primátora mesta Schwechat, Gerharda Frauenbergera,
a združenia Abfallwirtschoft (Regionálne združenie na spracovanie odpadu) sa
pracovníci SEVŠ mali možnosť dňa 29. apríla 2011 zúčastniť pracovného stretnutia
a exkurzie do zberného centra a kompostárne vo Schwechate.
SEVŠ, ako spoluorganizátor, realizovala dňa 11. mája 2011 na svojej pôde seminár
Environmentálne označovanie v produkcii a službách. Spoluorganizátormi boli
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného
prostredia. Cieľom seminára bolo poskytnúť informácie o environmentálnych značkách
udeľovaných na Slovensku, ktoré umožňujú zvyšovať konkurencieschopnosť výrobcov
a poskytovateľov služieb, zviditeľňovať ich výrobky a služby šetrnejšie k životnému
prostrediu a zdraviu človeka a zároveň poskytnúť informácie o možnostiach ich
propagácie a získania. Okrem iných významných osobností sa seminára aktívne
zúčastnil riešiteľ projektu Európskej komisie Andreas Scherlofsky.
8
Dňa 13. mája 2011 sa na akademickej pôde SEVŠ stretli predseda medzinárodnej
organizácie European Public Organization /EPLO/, Spyridon Flogaitis, veľvyslanec
Helénskej republiky na Slovensku, Nicolaos D. Kanellos, a riaditeľka SEVŠ, Heidy
Schwarczová, za účelom budúcej spolupráce. Cieľom Európskej organizácie verejného
práva EPLO je vytváranie a šírenie znalosti v oblasti verejného práva, vrátane národného
práva, porovnávanie európskeho verejného práva, ľudských práv, práva životného
prostredia a presadzovanie európskych hodnôt prostredníctvom verejného práva po
celom svete. Od septembra 2011 sa SEVŠ stala oficiálnym členom správnej rady
medzinárodnej organizácie.
Svetový deň Afriky bol príležitosťou k tematickému organizovaniu ďalších dní
otvorených dverí na SEVŠ v dňoch 13. a 14. mája 2011. Prostredníctvom sprievodných
podujatí Karel Molin priblížil študentom organizáciu UNICEF, oboznámil ich s právami
dieťaťa, s rozvojovým vzdelávaním a informoval študentov o projekte Školy pre Afriku.
Úspešne bolo prezentované pôsobenie Slovenskej katolíckej charity, ktorej zástupcovia
oboznámili študentov s projektom Adopcia na diaľku, s budovaním škôl na Haiti, s
prevenciou obchodovania s ľuďmi, s pomocou pri povodniach. SEVŠ sa počas týchto dní
sama stala členom projektu Adopcia na diaľku prostredníctvom podania žiadosti
o poskytovanie podpory pre dieťaťa v afrických krajinách. Dňa 21. júna 2011 sa SEVŠ
úspešne stala adoptívnym rodičom 9 – ročného chlapčeka Vijendri Vendulkara z Indie.
Študenti SEVŠ sa v dňoch 20. - 23. júna 2011 zúčastnili študijnej exkurzie v Bruseli.
Cieľom pobytu bolo oboznámiť sa s prácou a fungovaním európskych inštitúcii. Študenti
sa stretli s poslancami Európskeho parlamentu, zástupcami slovenských regiónov
v Bruseli a tiež s komisárom v Európskej komisii za Slovenskú republiku, Marošom
Šefčovičom.
Na základe rozhodnutia Vedeckej rady SEVŠ bol dňa 22. septembra 2011 slávnostne
udelený čestný titul DOCTOR HONORIS CAUSA pánovi Laurence Harvey Zeiger,
umeleckým menom Larry King. Čestný titul SEVŠ získal ako medzinárodne uznávaná
osobnosť svetovej publicistiky za mimoriadnu angažovanosť a pozitívny prínos pri
rozvoji medzinárodných vzťahov.
Dňa 19. septembra 2011 sa v historickej koncertnej sále Kultúrneho domu v Skalici
konalo Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012. Na slávnostnom
otvorení sa zúčastnili študenti a zamestnanci školy, pozvanie prijali aj osobnosti
samosprávy a štátnej správy, veľvyslanectiev a družobných vysokých škôl. Pri tejto
slávnostnej príležitosti sa konalo tiež slávnostné otvorenie kancelárie organizácie
European Public Low Organization /EPLO/ na Slovensku, ktorá sídli práve v Skalici.
Kanceláriu slávnostne otvoril riaditeľ medzinárodnej organizácie EPLO, pán Spyridon
Flogaitis.
Týždeň Vedy a techniky na Slovensku 2011 bol na SEVŠ zahájený dňa 7. novembra
2011 vedeckým stretnutím študentov a vedeckopedagogických pracovníkov SEVŠ.
9
Podujatie otvorila pani riaditeľka, Heidy Schwarczová. Významnou súčasťou bola
prednáška profesora Kani Kabdiho z Kazachstanu a prezentácia knihy, ktorej
spoluautormi sú riaditeľka SEVŠ, Heidy Schwarczová a vedeckopedagogický pracovník
Milan Majerník. Primátor mesta Skalica, Stanislav Chovanec, otvoril vedecko-technické
stretnutie podnikateľov skalického regiónu na tému Náš podnik a ochrana životného
prostredia, ktoré sa konalo sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Skalici. Ďalším
podujatím v rámci týždňa vedy a techniky bola prednáška z praxe pre študentov.
Problematiku spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky prezentoval pre študentov
SEVŠ dňa 9. novembra 2011 Michal Olexa z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky. Študenti mali možnosť prezentovať svoje vedecké výstupy na školskom kole
Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Víťazom školského kola sa stal Bc. Peter
Brunovský, ktorý spracoval tému Staré environmentálne záťaže a ich riešenie.
Významným medzníkom v rade podujatí bolo aj otvorenie LCA laboratória pre
environmentálne analýzy prostredníctvom LCA metódy na SEVŠ. Štvrtok 10. november
2011 sa niesol v premietaní filmov z pofestivalovej prehliadky Envirofilm 2011.
S vynikajúcim ohlasom sa v tento deň stretla návšteva Ministra zahraničných vecí
Slovenskej republiky, Mikuláša Dzurindu, ktorý prednášal na tému Aktuálne dianie v EÚ
a hodnotová zahraničná politika.
Dňa 30. novembra 2011 navštívil SEVŠ klimatický kampanier Greenpeace Slovensko,
Pavol Široký. Vo svojej prednáške sa pútavou formou venoval téme klimatických zmien.
S danou témou úzko súvisia problémy ako povodne, sucho, topenie ľadovcov, zdvíhanie
hladiny morí, vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo, vývoj emisií
skleníkových plynov. Ďalšou časťou jeho prednášky bola prezentácia aktivít a činnosti
organizácie Greenpeace a nábor mladých dobrovoľníkov.
Slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka denného štúdia sa konala dňa
5. decembra 2011. Na základe správy o splnení podmienok prijatia študentov do
akademickej obce Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, ktorú prezentoval predseda
Akademického senátu SEVŠ, Jiří Blažek, dal rektor SEVŠ, Vojtech Kollár, súhlas na
vykonanie slávnostného imatrikulačného aktu. Slávnostnému imatrikulačnému aktu
predchádzal sľub denných študentov 1. ročníka bakalárskych a magisterských
študijných programov. Na záver predseda Akademického senátu SEVŠ zablahoželal
študentom k prijatiu do akademickej obce SEVŠ a vyjadril presvedčenie, že študenti
budú zodpovedne pristupovať k právam a povinnostiam, ktoré z tohto postu vyplývajú.
Študentom zaprial veľa úspechov v študijnom aj osobnom živote a vyjadril prianie, aby
sa SEVŠ stala pre študentov alma mater, na ktorú budú právom hrdí.
Dňa 8. decembra 2011 navštívil SEVŠ izraelský veľvyslanec, Alexander Ben- Zvi. Téma
prednášky bola Aktuálny vývoj v Izraelsko Palestínských vzťahoch. Prednáška Ministra
školstva, vedy, výskumu a športu, Eugena Jurzycu, na tému Zvyšovanie kvality
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku bola realizovaná na pôde SEVŠ dňa 12.
decembra 2011. Posledná tohoročná odborná prednáška odznela dňa 13. decembra
2011 od Ministra životného prostredia Slovenskej republiky, Józsefa Nagyho.
10
III.
Vysokoškolské vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
V oblasti vzdelávania bolo nosnou úlohou v roku 2011 úspešné ukončenie komplexnej
akreditácie činností Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Vysoká škola má po
komplexnej akreditácii priznané právo udeľovať akademické tituly v troch študijných
programoch pre bakalársky, dvoch pre magisterský a v jednom študijnom programe pre
doktorandský stupeň štúdia. Akreditované študijné programy (viď. tabuľka č. 10 prílohy
č. 2 tejto výročnej správy) svojím obsahovým zameraním, vzájomnou nadväznosťou
a štruktúrou študijných predmetov zodpovedajú poslaniu SEVŠ, ktoré je stanovené v jej
dlhodobom zámere rozvoja. Nadväznosť študijných programov v rámci úplného
univerzitného vzdelania, teda z bakalárskeho stupňa cez inžiniersky až po
doktorandský, je zabezpečená v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment.
V študijnom odbore 3.1.5 je zabezpečená nadväznosť na úrovni bakalárskeho
a magisterského štúdia. Všetky študijné programy sú dostupné v dennej aj externej
forme štúdia, ktoré sú realizované prezenčnou metódou štúdia s rozvíjajúcim sa
využitím informačných a komunikačných technológií. Právo realizovať študijné
programy akreditované študijnom odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy a bakalársky
študijný program Životné prostredie (4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny) dostala SEVŠ
bez časového obmedzenia do najbližšej komplexnej akreditácie. V prípade študijných
programov v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment je právo realizovania
študijných programov obmedzené do 31. augusta 2014 z dôvodu veku garantov týchto
študijných programov.
V roku 2011 realizovala SEVŠ výučbu
v akreditovaných študijných programoch:
realizovanú
prezenčnou
metódou
bakalársky študijný program Environmentálne manažérstvo
/4.3.3 Environmentálny manažment/ - denná aj externá forma štúdia
bakalársky študijný program Životné prostredie
/4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny/- denná aj externá forma štúdia
bakalársky študijný program Medzinárodné vzťahy
/3.1.5 Medzinárodné vzťahy/- denná aj externá forma štúdia
magisterský študijný program Environmentálne manažérstvo
/4.3.3 Environmentálny manažment/- denná aj externá forma štúdia
magisterský študijný program Medzinárodné vzťahy
/3.1.5 Medzinárodné vzťahy/- denná aj externá forma štúdia
doktorandský študijný program Environmentálne manažérstvo
/4.3.3 Environmentálny manažment/- denná aj externá forma štúdia
11
Štruktúru študentov z pohľadu stupňov vysokoškolského vzdelávania, formy štúdia
a jednotlivých študijných programov realizovaných na SEVŠ v akademickom roku
2011/2012 dokumentujú nižšie uvedené grafy č. 1 – 3 tejto výročnej správy.
Graf č. 1 Štruktúra študentov bakalárskych študijných programov na SEVŠ k 31.10.2011
Počet študentov
Štruktúra študentov bakalárskych študijných programov na SEVŠ
v AR 2011/2012
130
145
60
100
31
1
3
77
43
31
Životné
prostredie D
2
3
Životné
Medzinárodné Medzinárodné
Enviro.
Enviro.
prostredie E
vzťahy D
vzťahy E manažérstvo D manažérstvo E
Muži
Ženy
Graf č. 2 Štruktúra študentov magisterských študijných programov na SEVŠ k 31.10.2011
Počet študentov
Štruktúra študentov magisterských študijných programov na SEVŠ
v AR 2011/2012
100
39
49
17
15
29
28
Environmentálne
manažérstvo D
Environmentálne
manžérstvo E
Muži
39
Medzinárodné vzťahy Medzinárodné vzťahy
D
E
Ženy
12
Graf č. 3 Štruktúra študentov doktorandských študijných programov na SEVŠ k 31.10.2011
Štruktúra študentov doktorandkého študijného programu na SEVŠ v AR
2011/2012
Počet študentov
3
11
9
Environmentálne manažérstvo D
Muži
Environmentálne manžérstvo E
Ženy
V prvom stupni vysokoškolského vzdelávania študuje na SEVŠ v akademickom roku
2011/2012 celkovo 626 študentov, z čoho 59% tvoria ženy. V magisterských študijných
programoch študuje celkom 316 študentov a pomer žien na celkovom počte študujúcich
je 65%. Vývoj celkového počtu študentov z hľadiska formy a stupňa štúdia dokumentujú
grafy č. 4 a 5 tejto výročnej správy a tabuľka č.1a, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 tejto
výročnej správy.
Graf č. 4 Vývoj počtu študentov na SEVŠ v dennej forme štúdia
Počet študentov k 31.10. daného roka
Vývoj počtu študentov SEVŠ - denná forma štúdia
347
335
296
286
193
109
102
95
45
9
2006
2007
2008
2009
2010
I. stupeň
II. stupeň
III. stupeň
9
2011
13
Graf č. 5 Vývoj počtu študentov na SEVŠ v externej forme štúdia
Počet študentov k 31.10. daného roka
Vývoj počtu študentov SEVŠ - externá forma štúdia
540
484
448
383
330
221
209
207
139
31
2006
2007
2008
I. stupeň
14
12
2009
II. stupeň
2010
2011
III. stupeň
V akademickom roku 2011/2012 navštevuje SEVŠ 6 zahraničných študentov v dennej
forme štúdia a 11 študentov v externej forme štúdia. Najväčší podiel zahraničných
študentov tvoria občania Českej republiky (10), menšie zastúpenie majú študenti
z Rakúskej republiky (1), Gruzínska (1), Kazachstanu (1) a Kirgizka (4). Vývoj celkového
počtu zahraničných študentov na SEVŠ v medziročnom porovnaní je uvedený v grafe č. 6
tejto správy.
Graf č. 6 Vývoj zahraničných študentov na SEVŠ v období rokov 2006 - 2011
Vývoj počtu zahraničných študentov na SEVŠ
Počet zahraničných študentov
20
17
17
17
11
9
2006
2007
2008
2009
2010
2011
14
Mobility študentov sa v hodnotenom období na SEVŠ uskutočňovali na základe
uzatvorených bilaterálnych dokumentov. V rámci Erasmus University Charter na roky
2007-2013 (č. 239319-IC-1-2007-1-SK-ERASMUS-EUC-1) SEVŠ realizuje Program
celoživotného vzdelávania Európskeho spoločenstva.
V roku 2011 úspešne ukončili svoj zahraničný študijný pobyt štyria zahraniční študenti
(2x Grécko, 2x Turecko), ktorí boli prijatí na SEVŠ v rámci programu ERASMUS
v zimnom semestri akademického roka 2010/2011 a jeden zahraničný študent
z Turecka, ktorý bol prijatý v letnom semestri akademického roka 2010/2011.
V zimnom semestri akademického roka 2011/2012 sa v rámci programu Erasmus
realizovali 4 prijaté študentské mobility z Turecka. Prehľad prijatých zahraničných
študentov v rámci programu Erasmus počas roka 2011 je uvedený v tabuľke č. 1 tejto
výročnej správy. V zimnom semestri akademického roka 2010/2011 bol v rámci
programu Erasmus vyslaný jeden študent zo SEVŠ, ktorý pokračoval v zahraničnom
študijnom pobyte aj v letnom semestri rovnakého akademického roka. V letnom
semestri akademického roka 2010/2011 bolo vyslaných 12 študentov zo SEVŠ. Prehľad
vyslaných študentov zo SEVŠ v rámci programu Erasmus počas roka 2011 je uvedený
v tabuľke č. 2 tejto výročnej správy. Nakoľko na akademický rok 2011/2012 nedostala
SEVŠ finančný grant, neboli v sledovanom období realizované vyslané študentské
mobility z programu Erasmus. V rámci programu Erasmus pôsobili na vzdelávacom
procese pre prijatých zahraničných študentov pedagógovia z Ústavu politických vied aj
Ústavu ekológie a environmentálnych vied. Výučba pre zahraničných študentov
prebiehala v anglickom a ruskom jazyku.
Tabuľka č. 1: Študentské mobility v rámci programu Erasmus – prijatí študenti v roku 2011
Meno
Georgia Aikaterini
Eleni
Muzeyyen Imge
Ali
Idris
Halil Oktay
Ilknur
Sibel Deniz
Said Mohammad
Priezvisko
Zanaki
Ntinopoulou
Kaya
Bagci
Sahin
Erbas
Ozdemir
Erten
Ehsan Lalib
Vysielajúca krajina
Grécko
Grécko
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
Turecko
Študijné obdobie
9/2010 – 2/2011
2/2011 – 6/2011
2/2011 – 6/2011
2/2011 – 6/2011
2/2011 – 8/2011
9/2011 – 2/2012
9/2011 9/2011 9/2011 -
Tabuľka č. 2: Študentské mobility v rámci programu Erasmus – vyslaní študenti v roku 2011
Meno
Lukáš
Alena
Veronika
Jozef
Martin
Lenka
Jakub
Priezvisko
Behúň
Švorčíková
Zubjaková
Bobek
Koleják
Motlová
Húserka
Prijímajúca krajina
Turecko
Česká republika
Grécko
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Česká republika
Študijné obdobie
9/2010 – 6/2011
2/2011 – 6/2011
2/2011 – 6/2011
2/2011 – 6/2011
2/2011 – 6/2011
2/2011 – 6/2011
2/2011 – 6/2011
15
Milan
Kristína
Mariana
Lucia
Slavomíra
Matej
Homola
Hargašová
Petruchová
Valachovičová
Janegová
Džubák
Grécko
Estónsko
Fínsko
Fínsko
Česká republika
Česká republika
2/2011 – 6/2011
2/2011 – 6/2011
1/2011 – 5/2011
1/2011 – 5/2011
2/2011 – 6/2011
2/2011 – 6/2011
V rámci prijímacieho konania na akademický rok 2011/2012 prejavilo o študijné
programy prvého stupňa záujem 297 potenciálnych študentov, prijatých bolo 278
študentov, z ktorých sa na štúdium zapísalo 65%. SEVŠ eviduje v akademickom roku
2011/2012 celkovo 175 prihlášok na magisterské štúdium. Na magisterský študijný
program Medzinárodné vzťahy bolo prijatých 111 študentov a na magisterský študijný
program Environmentálne manažérstvo 50 študentov. Do prvého ročníka druhého
stupňa vysokoškolského štúdia sa riadne zapísalo 148 študentov. Na doktorandský
študijný program Environmentálne manažérstvo sa prihlásilo 14 uchádzačov, 12 z nich
sa zúčastnilo prijímacích skúšok. V akademickom roku 2011/2012 začali študovať
v prvom ročníku doktorandského štúdia 4 novoprijatí študenti. Prijímacie konanie na
študijné programy realizované na SEVŠ je tiež zdokumentované v tabuľkách č. 3 a 4 tejto
výročnej správy a v tabuľkách č. 3a, 3b a 3c, ktoré sú súčasťou prílohy č. 2 tento výročnej
správy.
Tabuľka č. 3 Prijímacie konanie na denné štúdium v AR 2011/2012
Bakalársky študijný program
Počet prihlášok Počet prijatých
Medzinárodné vzťahy
128
120
Životné prostredie
28
25
Environmentálne manažérstvo
15
13
Magisterský študijný program
Medzinárodné vzťahy
42
36
Environmentálne manažérstvo
16
15
Doktorandský študijný program
Environmentálne manažérstvo
6
1
Počet zapísaných
69
17
4
36
14
1
Tabuľka č. 4 Prijímacie konanie na externé štúdium v AR 2011/2012
Bakalársky študijný program
Počet prihlášok Počet prijatých
Medzinárodné vzťahy
85
81
Životné prostredie
33
31
Environmentálne manažérstvo
8
8
Magisterský študijný program
Medzinárodné vzťahy
79
75
Environmentálne manažérstvo
38
35
Doktorandský študijný program
Environmentálne manažérstvo
8
3
Počet zapísaných
59
27
5
67
31
3
16
Ponuka študijných programov v rámci prijímacieho konania na akademický rok
2011/2012 bola propagovaná počas mesiacov september 2010 až august 2011.
Propagácia bola realizovaná viacerými nástrojmi marketingovej komunikácie, najmä
nástrojmi z oblasti reklamy a public relations. V rámci mediálnej kampane sa
propagovala ponuka študijných programov vo viacerých slovenských denníkoch,
týždenníkoch a časopisoch /SME, Plus jeden deň, Hospodárske noviny, Senicko –
Skalicko, Entrez a i./, ktoré svojim zameraním najlepšie obsiahli cieľovú skupinu
ponúkaného vysokoškolského štúdia, ďalej prostredníctvom regionálneho rádia
/Záhorácke rádio/, celoslovenskej televízie TA3 a regionálnej televízie /Skalická
televízia/. V rámci internetovej mediálnej kampane sa študijné programy a prijímacie
konanie na SEVŠ propagovalo na portále etarget.sk a zahraničnej webovej lokalite Public
Service. Veľmi úspešná bola opätovne prezentácia SEVŠ na veľtrhoch vzdelávania
v Slovenskej republike /Academia a i./ a v Českej republike /Gaudeamus a i./. SEVŠ
opätovne ponúkla svojim záujemcom o štúdium možnosť nahliadnuť do priestorov
školy, vypočuť si prezentáciu študijných programov a zúčastniť sa bohatého
sprievodného programu počas Dňa otvorených dverí na SEVŠ, ktorý sa realizoval pri
príležitosti Svetového dňa vody a ďalší pri príležitosti Svetového dňa Afriky. Výstavy,
workshopy, dobrovoľnícke a charitatívne podujatia organizované SEVŠ, ako aj
distribúcia reklamných predmetov a letákov sú tiež významnými nástrojmi komunikácie
školy navonok, ktorými sa propaguje aj samotné štúdium. V sledovanom roku 2011
začala SEVS vydávať a bezplatne distribuovať školský časopis sevs.sk a pravidelne
publikuje tlačové správy pre verejnosť zo všetkých organizovaných podujatí.
V akademickom roku 2010/2011 úspešne ukončilo štúdium na SEVŠ 229 absolventov
bakalárskeho štúdia a 146 absolventov magisterského štúdia (viď. graf č. 7 tejto
výročnej správy a tabuľka č. 2, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 tejto výročnej správy). Pre
potreby kvalifikovaného výkonu práce bolo pripravených 241 absolventov študijného
odboru 3.1.5 Medzinárodné vzťahy a 134 absolventov z podskupiny študijného odboru
4.3 Ekologické a environmentálne vedy. V dennej forme štúdia úspešne ukončilo
štúdium na SEVŠ štátnou skúškou 92 študentov, ktorí získali titul bakalár a 41
študentov, ktorí získali titul magister. V externej forme štúdia úspešne vykonalo štátnu
záverečnú skúšku 137 študentov bakalárskeho štúdia a 105 študentov magisterského
štúdia. Riadny termín štátnych bakalárskych skúšok bol 16. – 27. mája 2011,
magisterské štátne bakalárske skúšky sa konali v riadnom termíne 6. – 10. júna 2011.
Študenti, ktorých bakalárske práce boli hodnotené školiteľmi ako nadpriemerne
odborne spracované, získali Cenu rektora SEVŠ a dekrét im bol slávnostne odovzdaný na
promóciách, ktoré sa konali v poslednom júnovom týždni.
17
IV.
Ďalšie vzdelávanie na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
Ďalšie vzdelávanie bolo v roku 2011 realizované formou vzdelávacieho programu
určeného pre seniorov na Univerzite tretieho veku pri SEVŠ (ďalej len „UTV SEVŠ“).
Realizáciou záujmového nekvalifikačného štúdia na UTV SEVŠ poskytuje SEVŠ seniorom
možnosť sebarealizácie a nového životného naplnenia, vedie ich k aktivizovaniu
tvorivých schopností, posilňuje tiež ich vzájomné sociálne väzby a iniciuje integráciu
starších ľudí do spoločnosti. Snahou tvorcov vzdelávacích programov na UTV SEVŠ je
priblížiť poslucháčom historický vývoj a aktuálnu problematiku z vedných odborov,
v ktorých má škola akreditované bakalárske, magisterské a doktorandské študijné
programy, čo podstatne zvyšuje profesionalitu a odbornosť tohto štúdia.
Počas letného semestra akademického roka 2010/2011 boli realizované prednášky pre
poslucháčov záverečného tretieho ročníka UTV SEVŠ v študijných programoch
Medzinárodné vzťahy a Životné prostredie a regionálny rozvoj. Poslucháči sa oboznámili
s problematikou environmentálneho manažérstva, udržateľného rozvoja, sociálnych
faktorov regionálneho rozvoja, sociológie a komunikácie. Trojročné štúdium
poslucháčov seniorov na UTV SEVŠ bolo zavŕšené slávnostnou promóciou absolventov,
ktorá sa konala 20. júna 2011 v priestoroch Jezuitského kostola v Skalici. Osvedčenie
o absolvovaní záujmového nekvalifikačného štúdia na UTV SEVŠ si prevzalo 17
absolventov študijného programu Medzinárodné vzťahy a 28 absolventov študijného
programu Životné prostredie a regionálny rozvoj.
V septembri 2011 sa konalo slávnostné zahájenie nového trojročného študijného
programu Globalizácia a medzinárodné vzťahy, na ktorý sa prihlásilo 31 poslucháčov
a v mesiacoch október až december 2011 boli realizované prednášky z prvého
tematického okruhu Európska únia – súčasnosť a perspektívy. Na vyučovacom procese
sa podieľali interní pedagogický zamestnanci školy, ktorí poslucháčom prvého ročníka
záujmového štúdia poskytli relevantné informácie z danej problematiky (viď tabuľka č.
5 tejto správy).
Tabuľka č. 5 Prednášky realizované na UTV SEVŠ v zimnom semestri AR 2011/2012
Tematický okruh
Primárne a sekundárne právo Európskej únie
Európska menová únia – súčasnosť a perspektívy
Voľný pohyb tovaru, kapitálu a služieb
Inštitúcie Európskej únie a procesy rozhodovania
Vnútorné a vonkajšie vzťahy Európskej únie
Demografické trendy a kvalita života v Európskej únii
Bezpečnostná politika Európskej únie
Prednášajúci
Mgr, Peter Hoffmann, PhD.
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Ing. Rastislav Strahan, PhD.
PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD.
PhDr. Mgr. Štefan Maceják, PhD.
doc. RNDr. Jana Marenčáková, PhD.
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
18
V.
Vedecká a výskumná činnosť Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
V roku 2011 sa vedeckovýskumná činnosť na SEVŠ realizovala v súlade s dlhodobým
zámerom SEVŠ a v zmysle potrieb spoločensko – hospodárskej praxe a v neposlednom
rade v úzkej nadväznosti na aktualizované vnútorné predpisy SEVŠ a požiadavky
plynúce z priebežného monitoringu plnenia zámerov vedeckovýskumnej činnosti školy.
Vzhľadom na odborové zameranie SEVŠ v oblasti akreditovaných študijných programov
bola prioritná pozornosť vo vedeckovýskumnej činnosti orientovaná na zvyšovanie
kvality i kvantity výstupov tvorivých zamestnancov SEVŠ, študentov nevynímajúc.
Pozornosť bola zameraná aj na trvalé zvyšovania požiadaviek na vedeckú prácu
v kontexte s poslaním SEVŠ a závermi komplexnej akreditácie školy v období rokov
2007-2010.
V medziročnom hodnotení vedeckovýskumnej činnosti sa zefektívnilo plnenie vedeckej
časti študijných plánov študentov doktorandského štúdia, projektová aktivita školy sa
prejavila v aktualizácii študijných predmetov jednotlivých študijných programov,
pozitívne možno zhodnotiť aj vyšší záujem študentov SEVŠ o zapojenie sa do
vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom Študentskej vedeckej odbornej činnosti.
V oblasti edičnej a publikačnej činnosti nastúpila škola na trajektóriu zvyšovania úrovne
a kvality výstupov samotnej publikačnej činnosti vedeckovýskumných pracovníkov
SEVŠ, čím napĺňa nie len svoje poslanie, ale aj ciele stanovené v dlhodobom zámere školy
na dané časové obdobie. Vedeckovýskumná činnosť sa stáva plnohodnotnou aktívnou
zložkou v oblasti plnenia poslania SEVŠ ako vedeckovýskumnej inštitúcie pôsobiacej
v domácom vzdelávacom priestore s efektívnym prepojením na medzinárodný
vzdelávací proces.
V nadväznosti na plnenie cieľov Dlhodobého zámeru SEVŠ zvýšila škola v roku 2011
svoju proaktívnu projektovú aktivitu v oblasti domácich aj zahraničných grantových
schém. V sledovanom období podala škola úspešne niekoľko nových projektov, zapojila
sa do riešených multilaterálnych projektov a pokračovala v úspešnom riešení projektu
podporovaného z Európskej únie. V medziročnom porovnaní je potrebné vyzdvihnúť
najmä medzinárodnú angažovanosť SEVŠ a jej úspešnosť v rozvoji medzinárodnej
spolupráce v oblasti vedy a výskumu na úrovni vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií.
Prehľad projektov, na ktorých SEVŠ participovala v roku 2011 prostredníctvom svojich
vedeckovýskumných pracovníkov a študentov doktorandského štúdia je uvedený
v prílohe č. 4 tejto správy.
V spolupráci so zahraničnou vysokou školou Univerzita Novi Sad, Fakulta technických
vied participuje SEVŠ na projekte Intenzifikácia LCA metódy na podporu
neformálnych nástrojov environmentálneho manažérstva. Projekt je orientovaný na
bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Srbskom. Primárnym cieľom projektu je
zvyšovanie povedomia a reporting o problematike udržateľného rozvoja, tvorbe
a ochrane životného prostredia ako aj precizovanie a integrácia LCA metodológie pre
implementáciu v štátnom vzdelávacom a priemyselnom sektore na Slovensku
19
a v Srbsku. Vychádzajúc zo stupňa implementácie LCA metódy vo vzdelávacom
a výskumnom priestore na Slovensku a v Srbsku, v porovnaní s priemyselne vyspelými
krajinami, je hlavným cieľom projektu výskum a vývoj metodológie LCA smerom
k úrovni a stavu implementácie v priemyselne rozvinutých a environmentálne
uvedomelých štátoch. Ďalším cieľom projektu je rozvoj a verifikácia LCA metódy pre
kontinuálne zlepšovanie kvality procesov a produktov z aspektu ochrany životného
prostredia počas celého ich životného cyklu. Partnerská inštitúcia v Novom Sade má
vybudované vyhovujúce technologické a personálne zázemie pre prácu s LCA metódou.
Doterajšie skúsenosti by mali byť dôležitou výhodou pri realizácii projektu a rozvoji
problematiky hlavne pri metodike implementácie v špecifických podmienkach
Slovenskej republiky. Jednou zo základných priorít projektu je „integrácia mladých
vedcov“ do projektu s cieľom ich zapojenia do vedecko-výskumnej činnosti a
zdokonaľovania v oblasti výskumu a implementácie LCA metódy. Pri riešení projektu by
mladí výskumníci získali nové vedomosti a poznatky, vytvoril by tým nový priestor pre
definovanie modelov, ich štandardizáciu a metódy výskumu pri realizácii ich
dizertačných prác.
Na základe medzinárodnej spolupráce s partnerskými inštitúciami Univerzita Miškolc,
Univerzita Poznaň, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem a Univerzita Novi Sad podala
SEVŠ multilaterálny projekt na Medzinárodný vyšehradský fond s názvom Rozvoj
a aplikácia LCA metódy na podporu menej formálnych nástrojov pre riadenie
ochrany životného prostredia. Nosným zámerom projektu je prispieť k rozvoju siete
LCA centier zriaďovaných v pedagogických a vedeckovýskumných procesoch v strednej
a juhovýchodnej Európe - CASE-LCA. Už od svojho vzniku možno SEVŠ zaradiť
k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim vzdelávacím inštitúciám na Slovensku v oblasti
environmentálneho manažérstva. Aj táto skutočnosť umocňuje možnosť vytvoriť
prostredníctvom predkladaného projektu edukačno-komunikačnú sieť medzi
partnerskými inštitúciami v strednej a juhovýchodnej Európe na podporu a rozvoj LCA
metodológie. Metodológia patrí v priemyselne vyspelých a environmentálne
uvedomelých štátoch medzi bežný nástroj environmentálneho manažérstva, slúžiaci
k zefektívneniu tvorby a ochrany životného prostredia a sociálno-ekonomickej
prijateľnosti produkcie. V súčasnosti nemá LCA metóda v štátoch strednej Európy
vybudované dostatočné vedecké, pedagogické a vedomostné zázemie, aby mohla byť
efektívne využívaná v prospech tvorby a ochrany životného prostredia a zefektívnenia
nákladov na produkciu, čo patrí medzi jej hlavné strategické ciele. Úlohou
predkladaného projektu je čo najvýraznejšie vstúpiť a prispieť k rozvoju vedomostného
zázemia, komunikácii, implementácii a popularizácii LCA metódy v Slovenskej republike
a v Srbsku prostredníctvom reportingu a komunikácie s partnerskými organizáciami
v regióne strednej a juhovýchodnej Európy.
V roku 2011 vstúpila SEVŠ spolu s partnerskými vzdelávacími inštitúciami Univerzita
Poznaň, Univerzita Miškolc, Univerzita Ljublana, Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad
Labem, Univerzita Josipa Juraja Strossmayera Osijek do multilaterálneho projektu
20
s názvom Sieť vedeckovýskumných inštitúcií strednej a juhovýchodnej Európy
zaoberajúcich sa LCA metódou. V rámci partnerských organizácií sú evidentné zhody
v zabezpečovaných
študijných
programoch,
vedeckovýskumnej
profilácii
a v aplikovanom výskume v oblasti environmentálneho manažérstva pre trvalo
udržateľný spoločenský rozvoj. Zámerom predkladaného projektu je organizácia
tematických konferencií, workshopov a výstupov v podobe vedecko-odborných
publikácií o LCA problematike medzi jednotlivými partnerskými organizáciami.
Očakávaným výsledkom tejto snahy by mal byť hlbší výskum a vytváranie nových
poznatkov o LCA metóde a jej postupné zavádzanie do povedomia nielen študentov, ale
prostredníctvom absolventov, aj do povedomia praxe a verejnosti v najširšom slova
zmysle. Projekt kladie dôraz aj na prezentáciu možností zavádzania LCA metódy do
podnikateľskej sféry, čím by sa mohlo prostredníctvom metódy prispieť k identifikácii
možných zlepšení v produktovej politike podnikov a k obmedzeniu negatívnych
environmentálnych aspektov počas životného cyklu produktu. Jedným z nosných
spoločensko-ekonomických cieľov projektu je kreovanie kompetentného a fundovaného
vedeckovýskumného tímu pre rozvoj a implementáciu LCA metodológie v praxi.
SEVŠ v spolupráci so srbskou partnerskou vysokou školou Univerzita Ľjubľana
participovali v roku 2011 na projekte z Programu vedy a technologického rozvoja AP
Vojvodiny s názvom Kontinuálne zvyšovanie kvality produktov a procesov v rámci
celého životného cyklu. Riešenie projektu je rozčlenené do troch logických častí.
Prvým čiastkovým zámerom projektu je identifikovanie relevantných aspektov
ovplyvňujúcich kvalitu produktov, ktorú možno charakterizovať ako schopnosť
produktov splniť požiadavky a očakávania spotrebiteľov. Miera zhody kvality produktov
s požiadavkami trhu závisí na výrobcovi, jeho odborných, technických a technologických
možností, jeho zamerania na trh a cieľové skupiny zákazníkov, pre ktoré je výrobok
určený. Ďalšou rovinou skúmania v projekte je životný cyklus produktov a procesov
s dôrazom na vývoj a projektovanie s ohľadom na ich technické parametre, energetickú
náročnosť, funkčné, štrukturálne a estetické vlastnosti, vplyv na životné prostredie
a charakteristiku trhu. Treťou logickou časťou projektu je sledovanie produktov
a procesov počas ich životného cyklu, ktorý zahŕňa výber výrobných surovín, možnosť
použitia šetrnejších technológií, dopravu a balenie, ktoré následne môžu byť
prostriedkom znižovania záťaží životného prostredia pri likvidácii produktov po
uplynutí ich životnosti. Výsledky hodnotenia budú realizované vo forme úpravy
(zvýšenie kvality, zlepšenie technologických parametrov, konštrukčné zmeny,
implementácia analýzy životného cyklu), diferenciácie (rozširovanie existujúcich
produktových radov) a diverzifikácie produktov (nové typy výrobkov). Projektové
zameranie na tri predmetné oblasti vyústi do naplnenia hlavného cieľa projektu, ktorým
je kontinuálne zvyšovanie kvality produktov a procesov počas ich životnosti a tým
znižovanie negatívneho vplyvu produktov a procesov na ľudské zdravie a kvalitu
ekosystému a znížiť spotrebu zdrojov.
21
Súčasťou vedeckovýskumného procesu na SEVŠ sa stala realizácia aktivít projektu
technologického rozvoja
podporovaného Ministerstvom školstva
vedy
a technologického rozvoja Srbska s názvom Výskum a vývoj metód a prístupov
modelovania pri výrobe zubných implantátov s využitím moderných technológií
a počítačmi podporovaných systémov. Oblasť protetiky je charakteristická výrazným
prepojením s technickými vednými odbormi. Výsledky informačnej revolúcie sa
postupom času preniesli do väčšiny výrobných procesov, protetika však v tejto oblasti
vykazuje značné zaostávanie. Vo vyspelých krajinách sa preto v posledných rokoch
venuje značné úsilie výskumu a vývoju v oblasti modelovania procesov výroby zubných
náhrad s využitím moderných informačných technológií a výpočtovej techniky s cieľom
zvýšenia efektívnosti samotného procesu výroby. V Srbsku sa dnes zubné náhrady
vyrábajú prevažne tradičným procesom, ktorý je z veľkej časti založený na manuálnej
zručnosti prípravy, resp. výroby, čo so sebou nesie podstatné riziko subjektívnych chýb.
Vďaka intenzívnej spolupráci viacerých zainteresovaných inštitúcií na projekte je možné
očakávať výrazné zlepšenie situácie v oblasti stomatologickej protetiky v Srbsku
prostredníctvom intenzívneho výskumu a koordinácie zavádzania moderných
technológií a CAx systémov do výrobných procesov. Úspešná realizácia plánovaných
aktivít projektu prispeje k zníženiu nákladov ako aj k zvýšeniu efektívnosti pri výrobe
zubných implantátov, otvoria sa nové možnosti pre dentálny turizmus a preferenciu
domácich vysoko kvalitných produktov v oblasti zubnej protetiky, čím sa vytvoria aj
nové pracovné miesta pre zamestnancov s vyšším vzdelaním.
V hodnotenom období realizovala SEVŠ prostredníctvom svojich vedeckovýskumných
pracovníkov aj projekt z operačného programu Tempus s názvom Sieť univerzít
pre inžiniersky tréning – školenie profesorov stredných škôl. Základným cieľom
projektu je prispieť k zlepšeniu ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja
v Srbsku. Ďalšou prioritou projektu je harmonizácia legislatívy Srbska o životnom
prostredí s legislatívnymi štandardmi Európskej únie ako súčasť predvstupovej
stratégie Srbskej republiky. Čiastkovými cieľmi projektu sú tiež: zlepšenie kvalifikácie
a schopností neuniverzitných profesorov zo Srbska v oblasti ochrany životného
prostredia, udržateľného rozvoja a environmentálnych technológií a zabezpečenie
rozvoja moderných vzdelávacích kurzov v oblasti ochrany životného prostredia,
environmentálnych technológií a udržateľného rozvoja. Partnerskými inštitúciami
projektu sú Technische Universität Wien, Univerzita Belehrad, Univerzita Kragujevac,
Univerzita Niš, Technická univerzita Košice, UMB Banská Bystrica, Stredoeurópska
vysoká škola v Skalici, STU Trnava, Univerzita Ljublana, Ministerstvo školstva pre
autonómnu provinciu Vojvodina, Technická škola Zrenjanin, Univerzita Porto.
Na plnení zámerov v oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa v hodnotenom období začala
SEVŠ podieľať aj prostredníctvom schváleného projektu Zvýšenie kvality
vysokoškolského vzdelávania na SEVŠ v Skalici v študijnom programe
Environmentálne manažérstvo realizovaného v rámci Operačného programu
Vzdelávanie, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
22
Európskeho sociálneho fondu. Strategickým cieľom projektu je „zvýšenie kvality
vysokoškolského vzdelávania na SEVŠ v Skalici v študijnom programe Environmentálne
manažérstvo“ prostredníctvom zavedenia systému priameho merania kvality
vzdelávania a inováciou študijného programu Environmentálne manažérstvo. Zavedenie
systematického a dlhodobo objektívneho merania výsledkov vysokoškolského
vzdelávania a inovácia študijného programu vytvára priame predpoklady na zvýšenie
kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVŠ v študijnom programe Environmentálne
manažérstvo. Zároveň predstavuje naplnenie cieľa zosúladenia vysokoškolského
vzdelávania s požiadavkami vedomostnej spoločnosti, ktorá si vyžaduje ľudské zdroje,
ktoré budú disponovať teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami, ktoré si
vyžadujú nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Navrhované aktivity
projektu plne podporujú dosiahnutie globálneho cieľa a plánované výstupy a výsledky
projektu zabezpečujú prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej
spoločnosti. Tým sa prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. Do realizácie
aktivít projektu sa predpokladá zapojiť 160 osôb. Cieľovou skupinou v rámci projektu sú
študenti magisterského štúdia študijného programu Environmentálne manažérstvo a
pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu v rámci študijného programu
Environmentálne manažérstvo. Celková výška oprávnených výdavkov v rámci rozpočtu
projektu je 465 875,96 €. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je
442 582,16 €, čo predstavuje 95 % intenzitu pomoci.
V rámci operačného programu Výskum a vývoj pokračovali vedeckovýskumní tvoriví
pracovníci a interní doktorandi školy v plnení cieľov aktivít projektu zo štrukturálnych
fondov Európskej únie s názvom Podpora prenosu výsledkov výskumu, vývoja
a transferu technológií na SEVŠ n.o. Skalica do praxe. Na riešení tohto projektu sa
v sledovanom období roku 2011 podieľali vedeckovýskumní pracovníci a študenti
doktorandského štúdia. Projekt, ktorý bol riešený v rámci prioritnej osi Prenos
poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe bol ukončený v júny
2011 s dĺžkou riešenia 18 mesiacov.
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR schválila
SEVŠ v roku 2011 projekt s názvom Globálne bezpečnostné problémy ľudstva na
začiatku 21. storočia – ich dôsledky a možnosti riešenia so začiatkom riešenia
v januári 2012. Hlavným cieľom projektu je analýza globálnych bezpečnostných
problémov ľudstva, ako aj ich transnacionálnych politických, ekonomických, sociálnych
a environmentálnych dôsledkov, so zameraním na možnosti a perspektívy riešenia
týchto problémov. Východiskom analýzy je spracovanie teoretických a metodologických
poznatkov z problematiky globálnych bezpečnostných problémov v snahe
charakterizovať ich jednotlivé oblasti ako aj relevantné indikátory umožňujúce
postihnúť tieto oblasti. Cieľom hodnotenia súčasného stavu globálnych bezpečnostných
problémov ľudstva bude kvantitatívna i kvalitatívna analýza aktuálnych bezpečnostných
problémov sveta ako aj identifikácia príčin ich vzniku a faktorov ich šírenia. Hodnotenie
dôsledkov, dopadov uvažovaných problémov bude realizované na základe komplexného
23
hodnotenia
ekonomických,
sociálnych,
environmentálnych,
politických
a bezpečnostných dôsledkov v globálnom aspekte s cieľom poukázať na vzájomnú
prepojenosť jednotlivých študovaných globálnych problémov ako aj ich dopadov.
Vyústením predchádzajúcich analýz bude hodnotenie možností a perspektív riešenia
globálnych bezpečnostných problémov z hľadiska medzinárodnej politickej
a ekonomickej spolupráce ako aj z hľadiska medzinárodnej vedeckej spolupráce.
Plnenie zámerov v oblasti výskumu na SEVŠ v sledovanom roku 2011 opätovne
podporili výstupy vedeckovýskumných a vedecko-teoretických aktivít akademických
pracovníkov školy, ktorými sú vedecké publikácie. Významným prínosom prezentácie
výsledkov výskumu sú príspevky tvorivých zamestnancov SEVŠ prednesené na
podujatiach organizovaných domácimi aj zahraničnými vzdelávacími, výskumnými
a odbornými inštitúciami. Publikačná činnosť tvorivých pracovníkov SEVŠ v štruktúre
jednotlivých kategórií je uvedená v tabuľke č. 6 tohto dokumentu. Pozitívne možno
hodnotiť celkový medziročný nárast celkovej publikačnej činnosti s výrazným zvýšením
publikačného zamerania na oblasť domácich a zahraničných vedeckých článkov vo
vedeckých časopisoch, čo je kladným obrazom vnášania vedecko-teoretických výsledkov
výskumnej práce tvorivých pracovníkov SEVŠ. V hodnotenom období sa úspešne
zrealizovala myšlienka vyššej tvorby spoločných autorských kolektívov a cieľom
zabezpečenia prezentácie výsledkov v prierezových odvetviach výskumu.
Škola pokračovala v hodnotenom období vo vlastnej vydavateľskej činnosti vedeckých
publikácií ako aj v určenej periodicite vydávania vlastného vedeckého časopisu Vedecký
obzor /Scientific Horizon/, ktorého obsahové zameranie na aktuálne problémy z oblasti
medzinárodných vzťahov, životného prostredia a environmentálneho manažérstva,
odborná a vedecká úroveň autorov príspevkov a dôsledné oponovanie posilnili úroveň
a vnímanie tohto vedeckého periodika na poli odbornej a laickej verejnosti.
Tabuľka č. 5 Publikačná činnosť tvorivých pracovníkov SEVŠ v roku 2011
Kategória
AAA
AAB
ABA
ACB
BCI
BAA
BAB
ADC
ADD
ABC
ADE
ADF
AEC
AED
AEF
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zah. vyd.
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Skriptá a učebné texty
Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách
Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet
214
2
1
6
5
4
2
1
8
3
7
6
53
13
35
2
24
AFB
AFC
AFD
AFH
BDE
BDF
BDC
BEF
CAH
EDI
GHG
GII
FAI
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Odborné práce v nekarentovaých domácich časopisoch
Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonf.)
Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v domácej produkcii
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Práce zverejnené na internete
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predch. kategórií.
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, a i.)
1
5
9
1
5
20
4
5
1
2
6
4
3
V oblasti aplikovaného výskumu SEVŠ realizovala a zabezpečovala implementáciu
poznatkov do praxe a efektívne využívanie výstupov vedeckovýskumnej práce tvorivých
zamestnancov pri prezentovaní v prostredí odbornej i laickej verejnosti
prostredníctvom vedecko-teoretických podujatí – seminárov, workshopov a pod. Tieto
prezentujú výsledky vedeckovýskumnej práce na SEVŠ, poskytujú príležitosti pre
prezentáciu a diskusiu názorov na aktuálne odborné a vedecké okruhy problémov
a iniciujú námety na spracovanie nových vedeckovýskumných projektov. V sledovanom
období sa úspešne rozvíjala v oblasti aplikovaného výskumu intenzívna spolupráca pri
realizácii spoločných podujatí a zefektívnilo sa vzájomné pozývanie na organizované
vedecké podujatia.
V rámci pozornosti venovanej študentom doktorandského študijného programu, ich
zapojenia do vedeckovýskumného procesu a ich publikačnej činnosti sa v dňoch 16. – 17.
februára 2011 realizovalo vedecko-odborné stretnutie – workshop doktorandov
a učiteľov v študijnom programe Environmentálne manažérstvo na SEVŠ s názvom
Teoreticko-metodické aspekty implementácie a rozvoja dobrovoľných nástrojov
environmentálneho manažérstva. Cieľom stretnutia bolo definovanie stratégie
a vymedzenie konkrétnych cieľov a úloh vedeckovýskumnej a odbornej činnosti
a vedecká environmentálno-manažérska profilácia SEVŠ. Výstupy z workshopu vytvorili
bázu pre formulovanie vedeckovýskumných projektov a budúcich doktorandských
dizertácií, sú motivačným faktorom pre súčasných doktorandov a ich vedeckovýskumnú
činnosť
v rámci
aktuálnych
individuálnych
študijných
plánov
v oblasti
environmentálneho manažérstva. Program toho podujatia bol rozčlenený do šiestich
sekcií:
Globálne environmentálne problémy
Systémy, formy a nástroje zlepšovania environmentálneho správania organizácie.
Štandardizácia environmentálneho manažérstva, rozvojové trendy udržateľnej
spotreby a výroby, zelený rast a jeho nástroje v podmienkach EÚ a SR
25
Metodológia LCA a podporné metódy rozhodovania ako nástroje intenzifikácie
environmentálneho manažérstva a hodnotenia environmentálneho správania
Meranie – monitoring znečisťujúcich látok a fyzikálnych veličín v zložkách
životného prostredia
Organizačno-technické prostriedky intenzifikácie doktorandského štúdia na SEVŠ
SEVŠ v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenskou agentúrou
životného prostredia organizovala 11. mája 2011 seminár s medzinárodnou účasťou
Environmentálne označovanie v produkcii a službách. Cieľom seminára bolo
poskytnutie informácií týkajúcich sa udeľovania národnej a európskej environmentálnej
značky, významu environmentálnej značky pre konkurencieschopnosť výrobcov
a poskytovateľov služieb a možností propagácie produktov s environmentálnou
značkou. Na seminári odzneli príspevky od fundovaných odborníkov zamerané na
súčasný stav a perspektívy environmentálne vhodných produktov v SR, vhodné spôsoby
predaja a propagácie výrobkov a služieb s environmentálnou značkou, environmentálne
označovanie v kontexte udržateľnej spotreby a výroby, pracovného plánu Európskej
komisie pre tvorbu environmentálnych kritérií na produkty, tvorbu národných
a európskych environmentálnych kritérií a udeľovanie environmentálnej značky na
národnej a európskej úrovni.
Vedeckovýskumní a pedagogickí pracovníci z oboch ústavov SEVŠ prezentovali svoje
príspevky na medzinárodnej vedeckej konferencii Masmédiá a politika: Komunikácia
či manipulácia? Organizátorom konferencie, ktorá sa konala 28.10.2011 bola Fakulta
masmédií Paneurópskej vysokej školy a SEVŠ spolu s Ústavom politických vied SAV boli
spoluorganizátormi tohto podujatia.
Ďalšie z úspešných vedecko-technických podujatí organizovaných SEVŠ nieslo názov
Náš podnik a ochrana životného prostredia. Zámerom podujatia, organizovaného
7. novembra 2011 v rámci aktivít Týždňa vedy a techniky na Slovensku, bola prezentácia
dosiahnutých výsledkov v oblasti zavádzania nástrojov environmentálneho manažérstva
v podnikoch pôsobiacich v skalickom regióne a vzájomná diskusia podnikateľov,
akademických pracovníkov a doktorandov SEVŠ. Do programu boli zaradené
prezentácie zástupcov spoločností INA Skalica, spol. s r.o., PROTHERM PRODUCTION,
s.r.o., GRAFOBAL, a.s., VEPOS Skalica, s.r.o., Roľnícko-obchodné družstvo Skalica, a.s.,
Eissmann Automotive Slovensko s.r.o. a EDYMAX HOLDING a.s.
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý trval od 7. novembra 2011 do
11. novembra 2011 bolo na SEVŠ otvorené LCA laboratórium pre environmentálne
analýzy prostredníctvom LCA metódy. Vychádzajúc zo stupňa implementácie LCA
metódy vo vzdelávacom a výskumnom priestore na Slovensku, v porovnaní
s priemyselne vyspelými krajinami, je hlavným cieľom laboratória výskum a vývoj
metodológie LCA smerom k úrovni a stavu implementácie v priemyselne rozvinutých
a environmentálne uvedomelých štátoch. Ďalším, čiastkovým cieľom činnosti
laboratória, je zvyšovanie povedomia a reporting o problematike udržateľného rozvoja,
26
tvorbe a ochrane životného prostredia ako aj precizovanie a integrácia LCA metodológie
pre implementáciu v štátnom vzdelávacom a priemyselnom sektore na Slovensku.
Projekt kladie dôraz nielen na zavádzanie LCA metódy medzi študentmi a vedeckými
pracovníkmi SEVŠ, ale aj do podnikateľskej sféry, čím by sa mohlo prostredníctvom
metódy prispieť k identifikácii možných zlepšení v produktovej politike podnikov a
k obmedzeniu negatívnych environmentálnych aspektov počas životného cyklu
produktu. Pre účely vypracovávania environmentálnych analýz pomocou LCA metódy sa
pracuje v laboratóriu so softvérovým nástrojom SIMA Pro-softvérový nástroj, ktorý
umožňuje zhromaždenie a analýzu environmentálnych charakteristík výrobkov
a služieb. Pomocou tohto nástroja môže používateľ ľahko navrhovať a analyzovať celý
životný cyklus výrobku, systematickým a transparentným spôsobom.
Pri plnení úloh rozvoja vedy a výskumu v oblasti zapojenia študentov do
vedeckovýskumnej činnosti bola v sledovanom roku tradične realizovaná Študentská
vedecká odborná činnosť. Do školského kola sa prihlásilo šesť študentov a víťazom sa
stal Bc. Peter Brunovský, študent prvého ročníka magisterského štúdia v študijnom
programe Environmentálne manažérstvo, ktorý prezentoval prácu na tému Staré
environmentálne záťaže a ich riešenie. Jeho úspech možno pozitívne hodnotiť aj
s pohľadu spolupráce pri tvorbe práce s internou doktorandkou SEVŠ Ing. Barborou
Tomekovou, čo umocňuje kvalitu vedecko-praktickej práce študentov doktorandského
štúdia na SEVŠ. V tabuľke č. 7 sú uvedení všetci študenti zapojení do Študentskej
vedeckej odbornej činnosti v roku 2011.
Tabuľka č. 7 Študentská vedecká odborná činnosť SEVŠ v roku 2011
Meno a priezvisko, ŠP
Bc. Peter Brunovský, 1 EMm
Mgr. Kristína Hirnerová, 1EMd
Bc. Zuzana Balážiková, 2MVm
Miroslav Roža, 3ZPb
Bc. Ľudmila Novotná, 2 EMm
Bc. Tomáš Stríž, 1 EMm
Téma
Staré environmentálne záťaže a ich riešenie
Jelšové lužné lesy v okolí Malaciek a Borskej nížiny
Palestínski utečenci
Emisie hotovostných peňazí
Recyklácia a jej prínos pre životné prostredie
Výroba tepla z biomasy
Vysoká priorita je vo vedeckovýskumnej oblasti pôsobenia SEVŠ prisudzovaná
doktorandskému štúdiu. V sledovanom období sa dvadsaťštyri študentov
doktorandského štúdia v študijnom programe Environmentálne manažérstvo aktívne
podieľalo na výskumných projektoch, ktorých spoluriešiteľom alebo samostatným
riešiteľom je SEVŠ ako aj na vedeckých podujatiach organizovaných v danom roku.
Výsledkom ich tvorivej činnosti, ktorou napĺňajú svoje individuálne študijné plány sú
publikačné výstupy v podobe príspevkov na domácich a zahraničných vedeckých
konferenciách a state vo vedeckých knižných publikáciách. V roku 2011 úspešne
vykonali dizertačnú skúšku prvé tri študentky denného doktorandského štúdia a denní
ako aj externí študenti pokračovali vo vykonávaní skúšok z povinných a povinne
voliteľných predmetov študijného plánu. Prehľad o študentoch III. stupňa
27
vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 4.3.3. Environmentálny manažment je
uvedený v tabuľke č. 8 tejto výročnej správy.
Tabuľka č. 8
Prehľad o študentoch doktorandského štúdia v roku 2011 v študijnom odbore
4.3.3. Environmentálne manažérstvo
Forma š.
Začiatok
štúdia
Ing. Arpád Figura
Externá
20.12.2009
prof.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
Ing. Jana Figurová
Externá
20.12.2009
doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc.
Ing. Stanislav Haviar
Externá
20.12.2009
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Ing. Lucia Chovancová
Denná
20.12.2009
doc. RNDr. Jana Marenčáková, PhD.
Ing. Ivo Knápek
Externá
20.12.2009
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Mgr. Andrej Kolesík
Externá
15.12.2009
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Eliška Kubová
Denná
20.12.2009
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Mgr. Katarína Michalicová
Denná
15.12.2009
doc. RNDr. Jana Marenčáková, PhD.
Ing. Martin Ranuša
Externá
20.12.2009
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Ing. Zuzana Vyskočilová
Denná
16.12.2009
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Lenka Bekeová
Denná
1.10.2010
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Michaela Bíliková
Denná
1.10.2010
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Ing. Dušan Blattner
Externá
1.10.2010
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Emília Boďová
Externá
1.10.2010
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Ing. Zdenko Gecelovský
Externá
1.10.2010
prof.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
Ing. Alžbeta Košíková
Denná
1.10.2010
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
Ing. Artur Kottner
Externá
1.10.2010
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Ing. Erika Petriková
Externá
1.10.2010
doc. RNDr. Jana Marenčáková, PhD.
Ing. Barbora Tomeková
Denná
1.10.2010
prof.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
Mgr. Jozef Vlčej
Externá
1.10.2010
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Mgr. Radoslav Baran
Externá
1.10.2011
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Ing. Marek Čepko
Externá
1.10.2011
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Mgr. Kristína Hirnerová
Denná
1.10.2011
doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc.
Mgr. Erika Macová
Externá
1.10.2011
prof.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
Meno a priezvisko
Meno školiteľa
28
VI.
Zamestnanci Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Personálne zabezpečenie vedeckovýskumnej činnosti, realizácie vzdelávania
v akreditovaných študijných programoch a ostatných činností a aktivít SEVŠ je
realizované v zmysle Štatútu SEVŠ a v zmysle vnútorného predpisu SEVŠ – Zásady
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov na SEVŠ, ktorý bol schválený Akademickým senátom SEVŠ dňa
28. októbra 2008 a zaregistrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky
19. decembra 2008.
Zmena počtu vysokoškolských učiteľov, ktorá nastala v priebehu roka 2011 (viď graf
č. 8 tejto výročnej správy a tiež tabuľka č. 7 prílohy č. 2 tejto výročnej správy)
vychádzala z aktuálnych potrieb vedeckovýskumnej činnosti SEVŠ a výchovno –
vzdelávacej činnosti v jednotlivých študijných programoch realizovaných na SEVŠ.
Priorita rozvoja ľudských zdrojov bola orientovaná na optimalizáciu počtu interných
pedagógov v požadovanej kvalifikačnej štruktúre zodpovedajúcej vedným odborom,
v ktorých má SEVŠ akreditované študijné programy. V priebehu roka 2011 neboli na
SEVŠ realizované žiadne výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov, nárast
poštu vysokoškolských učiteľov s PhD. a CSc. bol realizovaný bez realizácie výberového
konania.
Graf č. 8 Medziročný vývoj vysokoškolských učiteľov SEVŠ (roky 2010 a 2011)
18
17
Počet vysokoškolských učiteľov
15
14
11
11
10
prof. a doc. s DrSc. doc bez DrSc.
2010
2011
4
ost. s PhD., CSc. ost. bez ved. hod.
29
V oblasti kvalifikačného rastu vedecko-pedagogických pracovníkov v roku 2011 bol
internému vedeckovýskumnému zamestnancovi JUDr. MUDr. Danielovi Šmihulovi, PhD.,
Dr. iur. priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa /samostatný vedecký pracovník/
v odbore politológia. Vedecký kvalifikačný stupeň mu udelila Slovenská akadémia vied.
Traja interní vedeckopedagogickí pracovníci pôsobiaci na SEVŠ na pracovnej pozícii
asistent sú študentmi externého doktorandského štúdia na iných vysokých školách
v Slovenskej republike (viď tab. č. 9 tejto výročnej správy) a v roku 2011 úspešne
pokračovali v ďalších ročníkoch svojho externého doktorandského štúdia.
Tabuľka č. 9: Zoznam študentov externého doktorandského štúdia (interní zamestnanci SEVŠ)
Doktorand
Ročník
štúdia
Vysoká škola
Študijný odbor
Mgr. Rudolf Medek
5.
Filozofická fakulta UK
v Bratislave
Teória literatúry a dejiny
konkrétnych národných
kultúr
Ing. Zuzana Juríčková
5.
Prírodovedecká fakulta
UMB v Banskej Bystrici
Environmentálne
manažérstvo
Ing. Michaela Feriková
Kremlová
5.
Prírodovedecká fakulta
UMB v Banskej Bystrici
Environmentálne
manažérstvo
V oblasti vzdelávania administratívnych a prevádzkových zamestnancov SEVŠ sa
v roku 2011 kládol dôraz na zvyšovanie ich odbornej kvalifikácie súvisiacej s náplňou
práce, ktorá vyplýva z ich pracovného zaradenia na SEVŠ. Zamestnanci sa zúčastnili na
odborných školeniach a kurzoch, ktorých poslaním bolo vyškolenie odborníkov
v predmetných oblastiach, napr. personalistika, mzdy, verejné obstarávanie,
elektronické výberové konania a pod. Školenie v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej
ochrany sa konalo opakovane počas roka 2011 s cieľom preškolenia súčasných
a školenia novoprijatých zamestnancov. V súvislosti s používaním Akademického
informačného systému a jeho funkcií prebehli v roku 2011 zaškolenia nových interných
a externých zamestnancov, ktorí sa posielali na pedagogickom procese SEVŠ a tiež
školenia administratívnych pracovníkov na jednotlivých organizačných útvaroch SEVŠ.
Dve študentky denného doktorandského štúdia boli, v nadväznosti na ich pôsobenie
v Akademickej knižnici SEVŠ, zaškolené v oblasti knižnično – informačného systému.
Pracovné prostredie SEVŠ v oblasti hardwarovej a softwarovej výbavy pracovísk
možno hodnotiť v kvalitatívnej oblasti ako nadštandardné. V roku 2011 pokračovala
renovácia hardwarovej a softwarovej výbavy pracovísk, ktorá spočíva aj v dovybavení
kancelárií osobnými počítačmi zostavy Lenovo A3, Intel T6600 2.2 GHz 2MB, 4GB.
Objemový balík inštalácií jednotlivých terminálov obsahoval všetky najzákladnejšie
programy potrebné pre bezchybnú funkciu pracovísk. Koncepcia počítačového
vybavenia na SEVŠ vychádza z pravidla, že každý interný vedeckopedagogický alebo
administratívny pracovník je vybavený osobným počítačom alebo notebookom. Všetky
pracoviská SEVŠ sú pripojené pomocou internetovej siete prevádzkovanej spoločnosťou
Slovak Telecom.
30
VII.
Podpora študentov Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
V oblasti finančnej podpory je SEVŠ limitovaná právnym postavením neziskovej
organizácie, ktoré umožňuje využitie vytvoreného zisku len na znovuinvestovanie, ktoré
SEVŠ realizuje aj vo forme zlepšovania materiálneho vybavenia učební a tiež vo forme
zliav na školnom. Na základe Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na
SEVŠ je pre študentov prijatých na magisterské štúdium, ktorí absolvovali bakalárske
štúdium na SEVŠ znížené školné. Zľava na školnom je stanovená na základe
dosiahnutého váženého študijného priemeru študenta počas bakalárskeho štúdia na
SEVŠ v troch úrovniach: 5%, 15% a 30%. V oblasti sociálnej finančnej podpory
študentov denného štúdia má SEVŠ vypracovaný sociálny program, nad ktorým prevzala
záštitu Ing. Silvia Gašparovičová, prvá dáma Slovenskej republiky. Priamou formou
sociálnej podpory sú sociálne a prospechové štipendiá, ktorých poskytovanie upravuje
Zmluva s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V letnom semestri
akademického roka 2010/2011 bolo vyplatené štipendium 29 študentom vo výške 27
470 Eur a v zimnom semestri akademického roka 2011/2012 bolo vyplatené
štipendium v úhrnnej výške 15 300 Eur rozdelené medzi 25 študentov. Prospechové
štipendium bolo v roku 2011 vyplatené 42 študentom, ktorí vykázali najlepšie študijné
výsledky za akademický rok 2010/2011.
Konzultantské a poradenské činnosti boli v roku 2011 realizované všetkými
pedagogickými zamestnancami pôsobiacimi na jednotlivých ústavoch SEVŠ v rámci nimi
vymedzených a zverejnených konzultačných hodín a tiež ostatnými administratívnymi
zamestnancami SEVŠ v rámci oblasti činnosti vyplývajúcej z ich pracovnej pozície. So
študentmi študujúcimi v externej forme si pedagógovia stanovovali konzultačné hodiny
individuálne podľa časových možností študentov aj učiteľov. Časovo najnáročnejšie sú
konzultácie k bakalárskym a diplomovým záverečným prácam, ktoré realizovalo
v sledovanom roku 63 školiteľov záverečných prác. V roku 2011 prebiehali konzultácie
k 231 bakalárskym a 146 diplomovým prácam (viď. tab. č. 8 prílohy č. 2 tejto výročnej
správy), ktoré boli predložené na obhajobu ako súčasť štátnych záverečných skúšok.
S cieľom zvýšenia spokojnosti študentov s dostupnosťou a kvalitou poskytovaných
konzultantských a poradenských služieb boli upravené prevádzkové hodiny študijného
oddelenia SEVŠ tak, aby bolo časovo dostatočne prístupné aj pre externých študentov.
V roku 2011 sa pokračovalo v renovácia hardwarového a softwarového vybavenia
učební a zintenzívnilo sa využívanie počítačových technológií prostredníctvom
rozširovania funkcií Akademického informačného systému a aplikáciou e-learningového
vzdelávania. Študenti SEVŠ mali denne k dispozícii 27 počítačových zostáv Lenovo A3,
Intel T6600 s internetovým pripojením zabezpečovaným firmou T-com s rýchlosťou
pripojenia 12Mb/512kb v budove školy na Kráľovskej ulici v Skalici a 6Mb/512kb v
budove SEVŠ na ulici Vally 2A v Skalici. V súvislosti s technickým dovybavením učební
boli zakúpené v roku 2011 tri nové dataprojektory.
31
Neoddeliteľnou súčasťou akademického života na SEVŠ sú aj študentské aktivity
kultúrneho, športového a spoločenského charakteru organizované študentským
parlamentom a vedením vysokej školy s cieľom zefektívnenia využitia voľného času
študentov. V roku 2011 škola organizovala, alebo podporila organizáciu viacerých
voľnočasových aktivít študentov. V. reprezentačný ples Stredoeurópskej vysokej školy
v Skalici patrí každoročne medzi významné reprezentačné spoločenské udalosti
(18. februára 2011, Dom kultúry v Skalici). Dňa 17. júna 2011 bolo vydané prvé číslo
školského časopisu s názvom sevs.sk, v ktorého redakčnej rade sú aj študenti SEVŠ
a počas roku 2011 sa príspevkami študenti SEVŠ aktívne podieľali na tvorbe tohto
časopisu. Väčšina zo spoločenských akcií pre študentov (koncerty, kurzy, prednášky,
premietanie filmov) sa realizuje v študentskom bare Studiosus Pub, ktorý okrem
spoločenských miestností ponúka študentom aj možnosť ubytovania a stravovania.
Studiosus Pub aj kaviareň na Kráľovskej ulici v Skalici, ktorá ponúka študentom
občerstvenie najmä vo forme nápojov a sladkých jedál s možnosťou posedenia na terase
v letných mesiacoch, prevádzkované SEVŠ, ponúkajú zároveň možnosti práce pre
študentov. V roku 2011 prví absolventi magisterského štúdia na SEVŠ zahájili tradíciu
spomienkových podpisov absolventov SEVŠ. Na spomienkové podpisy majú k dispozícií
príjemnú uličku lemujúcu hlavnú budovu SEVŠ.
Ubytovacie kapacity pre študentov sa v porovnaní s rokom predchádzajúcim značne
rozšírili. Študenti mali možnosť uchádzať sa o ubytovanie v troch vysokoškolských
internátoch a dvoch stredoškolských internátoch so sídlom v Skalici s ponukou
zabezpečenia celodenného stravovania počas pracovných dní. Ubytovacie kapacity sa
v roku 2011 rozšírili o vysokoškolský internát Didaktik, ktorý je umiestnený v tesnej
blízkosti SEVŠ na ulici Pod Kalváriou. Ide o novostavbu, ktorá má nízku energetickú
náročnosť, modernú infraštruktúru a dobré technické vybavenie. Študentom poskytuje
pokojné, príjemné a bezpečné prostredie. Vysokoškolský internát Didaktik disponuje 23
izbami s kapacitou 52 lôžok. Pribudla možnosť ubytovania v penzióne Pod rotundou,
ktorý je umiestnený v objekte starého meštianskeho domu v historickej časti mesta na
konci Potočnej ulice. Penzión Pod rotundou ponúka útulné, pohodlné a pokojné
ubytovanie penziónového typu. Kapacita penziónu je 10 izieb. Tieto sú vybavené
zariadením, ktoré plne zodpovedá súčasnému štandardu. Študenti taktiež využívajú
možnosti ubytovania v súkromí.
V oblasti zabezpečovania praxe pre študentov SEVŠ spolupracuje pri propagovaní
rôznych pracovných ponúk pre študentov. Atraktívne sú pre študentov aj možnosti stáží
a praxe v zahraničných inštitúciách, s ktorými má SEVŠ nadviazanú zmluvnú spoluprácu,
alebo je ich členom /napr. EPLO/. V roku 2011 sa škola aktívne zúčastnila na
medzinárodnom veľtrhu pracovných príležitostí Profesia days v Bratislave. Výsledkom
účasti na tomto veľtrhu bolo získanie kontaktov na inštitúcie, ktoré by mohli byť
zaujímavé pre realizáciu praxe študentov SEVŠ, príp. samotné uplatnenie absolventov
školy.
32
VIII.
Podporné činnosti Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Významná podpora vzdelávacieho a vedeckovýskumného procesu na SEVŠ je
realizovaná službami akademickej knižnice, ktorá je centrálnym knižničnoinformačným pracoviskom SEVŠ. Poslaním Akademickej knižnice SEVŠ je vytváranie
podmienok pre efektívnu podporu pedagogického a vedeckovýskumného procesu
realizovaného na SEVŠ v rámci akreditovaných študijných programov a oblastí
vedeckovýskumného odborového zamerania SEVŠ. Knižnično-informačné služby
poskytuje akademická knižnica vedeckovýskumným pracovníkom SEVŠ, študentom
v dennej aj externej forme štúdia a po spojení s Mestskou knižnicou Skalica v roku 2010
tiež odbornej verejnosti. Integrujúcim prvkom knižnično-informačného systému SEVŠ je
automatizovaný knižnično-informačný systém Dawinci. V súčasnosti využíva
Akademická knižnica SEVŠ všetky jeho moduly. Knižnica plní tiež funkciu vydavateľstva
vedeckého časopisu Vedecký obzor/Scientific horizont, vysokoškolských učebníc
a textov (zoznam vydaných publikácií vo vydavateľstve SEVŠ v roku 2011 je uvedený
v prílohe č. 3 tejto výročnej správy), internetového kníhkupectva i fyzickej predajne
skrípt a vysokoškolských učebníc.
V roku 2011 pracovníci akademickej knižnice zabezpečovali plynulé plnenie úloh
knižnice v súlade s jej poslaním, funkciami a plánom činnosti. Vykonávali činnosti
súvisiace so zabezpečením kvalitných informačných zdrojov, ochranou knižničného
fondu a využívaním elektronických informačných zdrojov. V sledovanom období
prebehlo tiež riešenie personálneho obsadenia akademickej knižnice a skvalitnenie
technického a technologického vybavenia. Používatelia mali k dispozícii 24 študijných
a čitateľských miest a 11 počítačových zostáv s pripojením na internet, piati pracovníci
akademickej knižnice využívali štyri počítačové zostavy s automatizovaným knižničnoinformačným systémom a internetovým pripojením. V rámci spolupráce s externými
knižnično-informačnými pracoviskami na Slovensku aj v zahraničí realizovala
Akademická knižnica SEVŠ vzájomnú medziknižničnú výpožičnú službu. V sledovanom
roku 2011 sa realizovalo v Akademickej knižnici SEVŠ 6 645 výpožičiek (viď tabuľka
č. 10 tejto výročnej správy), počet registrovaných užívateľov vzrástol na 852, z čoho viac
ako 50% tvoria študenti školy. Mnohí študenti zostávajú používateľmi akademickej
knižnice aj po skončení štúdia na SEVŠ.
Tabuľka č. 10: Výpožičky a služby Akademickej knižnice SEVŠ v roku 2011
Výpožičky spolu
Prezenčné výpožičky
Absenčné výpožičky
Výpožičky periodík
Medziknižničná výpožičná služba
6 645 ks
993 ks
5 652 ks
421 ks
29 ks
33
K 31. decembru 2011 predstavuje knižničný fond Akademickej knižnice SEVŠ spolu
13 861 knižničných jednotiek v klasickej i elektronickej podobe (štruktúra knižničného
fondu je uvedená v tab. č. 11 tejto výročnej správy). V medziročnom porovnaní s rokom
2010 ide o nárast knižničného fondu o 907 kusov publikácií. Knižnica získala
v sledovanom roku 238 publikácií kúpou a 669 darom, pričom pravidelne realizuje
akvizíciu domácich i zahraničných dokumentov v rámci profilácie študijných programov
a výskumu na SEVŠ. Prírastky knižničného fondu sa priebežne menne a vecne
spracovávali. Do databázy publikačnej činnosti boli spracovávané a následne do
Centrálnej evidencie publikačnej činnosti exportované publikačné výstupy
vedeckopedagogických zamestnancov SEVŠ. Priebežne sa evidovali aj ohlasy/citácie na
publikačnú činnosť. Nahlasovanie údajov o publikačnej činnosti prebiehalo na základe
evidenčných listov, ktoré boli doručované v elektronickej alebo tlačenej podobe.
Tabuľka č. 11: Knižničný fond Akademickej knižnice SEVŠ k 31.12.2011
Knižné jednotky spolu
Knihy a zviazané periodiká
Audiovizuálne a elektronické dokumenty
Počet titulov dochádzajúcich periodík
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom kúpou
darom
13 861 ks
13 845 ks
16 ks
23 ks
907 ks
238 ks
669 ks
Významným medzníkom v oblasti zvyšovania kvality výskumnej infraštruktúry v
roku 2011 bolo otvorenie Laboratória pre environmentálne analýzy pomocou LCA
metódy, ktoré je potrebné aj pre zvýšenie kvality výučby a výskumnej činnosti
v študijných programoch Environmentálne manažérstvo a Životné prostredie. Účelom
tohto laboratória je rozšírenie problematiky LCA v povedomí študentov a vedeckých
pracovníkov SEVŠ a zvýšenie záujmu študentov o zapojenie sa do vedecko-výskumnej
činnosti ako aj zdokonalenie sa v oblasti výskumu a implementácie LCA metódy. V LCA
laboratóriu na SEVŠ sa pracuje so softvérovým nástrojom SIMA Pro, čo je softvérový
nástroj, ktorý umožňuje zhromaždenie a analýzu environmentálnych charakteristík
výrobkov a služieb. Pomocou tohto nástroja môže používateľ ľahko navrhovať a
analyzovať celý životný cyklus výrobku, systematickým a transparentným spôsobom.
LCA metodológia patrí v priemyselne vyspelých a environmentálne uvedomelých
štátoch medzi bežný nástroj environmentálneho manažérstva, slúžiaci k zefektívneniu
tvorby a ochrany životného prostredia a sociálno-ekonomickej prijateľnosti produkcie.
V súčasnosti nemá LCA metóda v štátoch strednej Európy vybudované dostatočné
vedecké, pedagogické a vedomostné zázemie, aby mohla byť efektívne využívaná
v prospech tvorby a ochrany životného prostredia a zefektívnenia nákladov na
produkciu, čo patrí medzi jej hlavné strategické ciele.
34
IX.
Rozvoj Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
V roku 2011 pokračovala na SEVŠ úspešná implementácia projektu zo štrukturálnych
fondov Európskej únie s názvom Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu
technológií na SEVŠ n.o. Projekt bol financovaný podielom 80,75% z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, 14,25% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a podielom 5%
z vlastných zdrojov SEVŠ n.o. Riešiteľské aktivity boli realizované od januára 2010 do
júna 2011 s oprávnenými výdavkami vo výške 462 366, 58 Eur.
Hlavnými cieľmi projektu boli:



podpora výskumu na SEVŠ n.o. v Skalici orientovaného na reálne využitie jeho
výsledkov v spoločenskej a hospodárskej praxi,
vytváranie poznatkov a podpora prenosu existujúcich a novozískaných
poznatkov na SEVŠ n.o. v Skalici do spoločenskej a hospodárskej praxe,
podpora riadenia ochrany práv duševného vlastníctva na SEVŠ n.o. v Skalici.
Implementácia projektu realizovaného v rámci Operačného programu Výskum a vývoj,
prioritnej osi 2 Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií
získaných výskumom a vývojom do praxe, bola v roku 2011 úspešne ukončená
a z jednotlivých aktivít boli zdokumentované nasledovné výstupy.
Aktivita 1.1 Úvodné pracovné stretnutie – „Kick of meeting“ riešiteľov projektu“. Výstup:
Textová príručka „Úvodné pracovné stretnutie riešiteľov projektu“, ktorej súčasťou sú
informácie o jednotlivých aktivitách, harmonogram realizácie jednotlivých aktivít, rozpis
pracovníkov a ich kapacity v hodinách na jednotlivých aktivitách projektu, rozpis
pracovníkov, hodín a sadzba na jednotlivých aktivitách projektu. Vytvorený bol
informačný plagát o projekte a powerpointová prezentácia o aktivitách a časovej
realizácii projektu.
Aktivita 1.2 Transformácia aplikovaného výskumu bioty v regióne Záhorskej nížiny do
praxe. Výstup: Záverečná správa z aplikovaného výskumu bioty Záhorskej nížiny. Jej
súčasťou sú už publikované články a do tlače pripravené články, ktoré využije ochrana
prírody, obce a mestá v územno-plánovacej dokumentácii, hospodárska prax pri ochrane
drevín Záhorskej nížiny, alergologická prax využije analýzu alergénov v sledovanom
území v profylaxii alergických ochorení.
Aktivita 1.3 Centrum transferu technológií I. – Analýza a implementácia prototypu
knižničnej databázy. Výstup: Záverečná správa s analýzou knižničných softvérov,
návrhom softvérovej nadstavby pre knižničný program DAWINCI, návrhom na zlepšenie
celého knižničného servisu SEVŠ, návrhom knižničného dokumentu – Knižničný
poriadok, manuálom pre digitálne spracovanie záverečných prác, návrhmi na
dovybavenie Akademickej knižnice SEVŠ titulmi v súlade s existujúcimi študijnými
programami SEVŠ. Realizácia knihovníckej databázy.
35
Aktivita: 1.4 Organizácia pracovnej konferencie pre hlavné cieľové skupiny a užívateľov
výstupov. Výstup: Zorganizová konferencia „Aplikovaný výskum a jeho uplatnenie
v prírodnej a spoločenskej sfére“ na SEVŠ.
Aktivita 2.1 Analýza súčasného stavu aplikácie výsledkov výskumu do spoločenskej
a hospodárskej praxe. Aktivita bola zameraná na analýzu súčasného stavu výskumu
v oblasti environmentálneho manažmentu ako nástroja prenosu výsledkov do praxe.
Výstup: Záverečná správa
Aktivita 2.2 Centrum transferu technológií II. – Analýzy pre výskum a transfer poznatkov
o zložkách životného prostredia do praxe. Výstup: Nákup prístrojov pre analýzy zložiek
životného prostredia. Vytvorenie centra transferu technológií, ktoré zabezpečuje zber
dát, ich ukladanie do databáz a prenos k užívateľom. Vytvorenie prototypu databázy –
Informačný systém bioty, pre ukladanie botanických, zoologických a fytocenologických
dát.
Aktivita 2.3 Implementácia poznatkov výskumu na SEVŠ n.o. Skalica prostredníctvom
moderných IKT (informačných a komunikačných technológií). Výstup: Záverečná správa
s hlavnými kapitolami - Zhodnotenie významu IKT v celoživotnom vzdelávaní;
Porovnanie e-learningových softwarov dostupných v SR; Metodika tvorby učebných
materiálov a metodika vedenia dištančných kurzov pomocou programu Moodle;
Užívateľská príručka Moodle pre učiteľov v slovenskom jazyku; Užívateľská príručka
Moodle pre učiteľov v anglickom jazyku; Užívateľská príručka Moodle pre študentov
v slovenskom jazyku; Užívateľská príručka Moodle pre študentov v anglickom jazyku;
Technické pokyny pre prípravu materiálov do e-learningového programu Moodle;
Prípadové štúdie.
Aktivita 2.4 Rozpracovanie metód prenosu výsledkov výskumu v súlade s existujúcimi
študijnými odbormi. Výstup: Záverečná správa s kapitolami: Význam spolupráce
a prenosu poznatkov medzi SEVŠ a spoločenskou praxou; Návrh foriem komunikácie
medzi SEVŠ a spoločenskou praxou; Manuál pre zisťovanie kvality komunikácie;
Záverečná správa z konferencie pod názvom Ochrana duševného vlastníctva a jeho
význam pri napĺňaní poslania vysokých škôl v spoločnosti; Záverečná správa
z konferencie pod názvom Ochrana duševného vlastníctva a jeho význam pri napĺňaní
poslania vysokých škôl v spoločnosti; Záverečná správa z workshopu s názvom
Aplikovaný výskum a jeho implementácia do vzdelávacieho procesu; Vyhodnocovacia
správa z realizovaných workshopov.
Aktivita 3.1 Centrum ochrany duševného vlastníctva na SEVŠ n.o. v Skalici. Výstup:
Vypracovanie štúdie Duševné vlastníctvo a jeho právna ochrana v Slovenskej republike
(Pojem duševného vlastníctva a jeho historický vývoj, Právo duševného vlastníctva
a jeho odvetvia, Právna úprava práv duševného vlastníctva v Slovenskej republike,
Autorské právo, Právo príbuzné autorskému právu, Práva súvisiace s autorským
právom, Právo priemyselného vlastníctva, Priemyselné práva, Priemyselné práva na
označenie, Práva príbuzné priemyselným právam). Správa Testovanie e-learningového
36
programového vybavenia pre podporu implementácie prvkov duševného vlastníctva na
SEVŠ v Skalici. Vytvorenie Metodiky tvorby učebných materiálov a metodiky vedenia
dištančných kurzov pomocou programu Moodle.
Aktivita 3.2 Usporiadanie konferencie „Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach
SEVŠ n.o. Skalica“. Výstup: Zorganizová konferencia „Ochrana duševného vlastníctva
a jeho význam pri napĺňaní poslania vysokých škôl v spoločnosti“ na SEVŠ v Skalici.
Dôležitým medzníkom v oblasti rozvojových aktivít SEVŠ v roku 2011 je získanie
ďalšieho, v poradí druhého projektu spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov
Európskej únie s názvom Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVŠ
v Skalici v študijnom programe Environmentálne manažérstvo. Projekt je
realizovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie a je spolufinancovaný zo
štrukturálnych fondov Európskej únie, Európskeho sociálneho fondu.
Strategickým cieľom projektu je „zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVŠ
v Skalici v študijnom programe Environmentálne manažérstvo“ prostredníctvom
zavedenia systému priameho merania kvality vzdelávania a inováciou študijného
programu Environmentálne manažérstvo. Zavedenie systematického a dlhodobo
objektívneho merania výsledkov vysokoškolského vzdelávania a inovácia študijného
programu vytvára priame predpoklady na zvýšenie kvality vysokoškolského
vzdelávania na SEVŠ v študijnom programe Environmentálne manažérstvo. Zároveň
predstavuje naplnenie cieľa zosúladenia vysokoškolského vzdelávania s požiadavkami
vedomostnej spoločnosti, ktorá si vyžaduje ľudské zdroje, ktoré budú disponovať
teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné
miesta s vysokou pridanou hodnotou. Navrhované aktivity projektu plne podporujú
dosiahnutie globálneho cieľa a plánované výstupy a výsledky projektu zabezpečujú
prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Tým sa
prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR.
Obdobie realizácie projektu je stanovené na november 2011 až apríl 2013.
Implementácia dopytovo – orientovaného projektu bude prebiehať v rámci štyroch
aktivít: 1.1 Návrh a overenie systému priameho merania kvality v študijnom programe,
1.2 Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality v študijnom programe, 1.3 Návrh
a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu vysokej školy
k verejnosti, 1.4 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení v systéme priameho
merania. Do realizácie aktivít projektu sa predpokladá zapojiť 160 osôb. Cieľovou
skupinou v rámci projektu sú študenti magisterského štúdia študijného programu
Environmentálne manažérstvo a pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu v rámci
študijného programu Environmentálne manažérstvo. Celková výška oprávnených
výdavkov v rámci rozpočtu projektu je 465 875,96 €. Výška poskytnutého nenávratného
finančného príspevku je 442 582,16 €, čo predstavuje 95 % intenzitu pomoci.
37
X.
Medzinárodné aktivity Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Medzinárodná spolupráca SEVŠ sa v uplynulom období roku 2011 uskutočňovala aj
naďalej na základe bilaterálnych zmlúv, medzinárodných programov, projektov a iných
relevantných dokumentov. SEVŠ aktívne pokračovala v efektívnej spolupráci
s tradičnými zahraničnými partnermi s cieľom prehĺbiť kvalitu a kvantitu tejto
spolupráce. Na základe zhodnotenia výsledkov doterajšej zmluvnej a nezmluvnej
spolupráce určilo vedenie školy nových strategických partnerov SEVŠ, prehodnotená
bola efektivita doterajšej spolupráce a s novými partnermi boli podpísané zmluvy tak,
aby sa vytvorili reálne predpoklady pre vzájomne výhodné mobilitné výmeny, spoločné
vedeckovýskumné projekty a spoločný prienik do vedeckých časopisov. K 31. decembru
2011 mala SEVŠ uzatvorených 12 zmlúv so zahraničnými partnermi.
Dohoda o spolupráci medzi SEVŠ a University of Business in Almaty /15.10.2005/
Zmluva o spolupráci medzi SEVŠ a Vysokou školou evropských a regionálních studií,
o.p.s. v Českých Budějoviccích /14.12.2006/
Protokol o vzájomnom porozumení vo vedecko-technickej spolupráci medzi SEVŠ
a Technological University MTU, Oaxaca, Mexiko /21.9.2008/
Memorandum o vzájomnom pochopení medzi SEVŠ a Akadémiou budovania štátu
a sociálneho rozvoja pri prezidentovi Uzbeckej republiky /23.2.2009/
Memorandum o spolupráci medzi SEVŠ a Rusko – arménskou univerzitou, Jerevan,
Arménsko /25.8.2009/
Zmluva o vedeckovýskumnej a vzdelávacej spolupráci medzi SEVŠ a Fakultou
technických vied Univerzity v Novom Sade /9.10.2009/
Memorandum o vzájomnom pochopení medzi SEVŠ a univerzitou Tomáše Bati
v Zlíne, Česká republika /4.11.2009/
Memorandum medzi SEVŠ a Understanding St. Clements University Higher
Education School, Niue, Austrália /14.12.2010/
Memorandum medzi SEVŠ a Understanding St. Clements University College,
Paynesville city, Libéria /21.2.2011/
Memorandum medzi SEVŠ a Understanding St. Clements Private Swiss University,
Lausanne, Švajčiarsko /23.3.2011/
Memorandum o vzájomnom pochopení medzi SEVŠ a Kazašskou národnou
univerzitou umenia v Kazachstane /27.4.2011/
Zmluva o spolupráci medzi SEVŠ a Fakultou technických vied Univerzity v Novom
Sade, Fakultou strojov a dopravy Technologickej univerzity v Poznani, Ekonomickou
fakultou Univerzity v Miškolci, Fakultou životného prostredia Univerzity J.E. Purkyně
v Ústí nad Labem, Fakultou prírodných vied a strojárstva Univerzity v Ljubljane
a Fakultou strojného inžinierstva Univerzity J.J. Strossmayera v Osijeku /19.9.2011/
38
V rámci medzinárodného programu ERASMUS spolupracuje SEVŠ aj s ďalšími
vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami v zahraniční:
Ślaska Wyżsa Szkoła Zarządzania (Silesian School of Managment), Katowice, Poľsko
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., Česká republika
International University Audentes, Tallin, Estónsko
Česká zemědelská universita v Praze (Czech University of Life Sciences Prague),
Česká republika
University of Piraeus G-Pireas, Piraeus, Grécko
Ankara Üniversity, Anakra, Turecko
Uludag Üniversitesi, Bursa, Turecko
Jyväskylä University of Applied Sciences, Jyväskylä, Fínsko
Universitat Autonoma de Barcelona, Španielsko
Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a spoločenských věd, Česká
republika
SEVŠ rozvíjala v roku 2011 medzinárodnú spoluprácu aj na úrovni členstva
v medzinárodných organizáciách. Dňa 13. mája 2011 sa konalo prvé stretnutie
vedenia SEVŠ so zástupcami organizácie Eurpean Public Organization /EPLO, Európska
organizácia verejného práva, Atény, Grécko/ za účelom nadviazania vzájomnej
spolupráce. V nadväznosti na výsledky stretnutia mali študenti SEVŠ počas letných
prázdnin akademického roka 2010/2011 možnosť prihlásiť sa na stáž v tejto organizácii
a pre absolventov bakalárskeho štúdia na SEVŠ bola prezentovaná možnosť uchádzať sa
o štúdium na Akadémii európskeho verejného práva v Aténach, Grécko. V septembri
2011 sa SEVŠ stala oficiálnym členom správnej rady EPLO, ktorej cieľom je vytváranie
a šírenie znalosti v oblasti verejného práva, vrátane národného práva, porovnávanie
európskeho verejného práva, ľudských práv, práva životného prostredia
a presadzovanie európskych hodnôt prostredníctvom verejného práva po celom svete.
Prezident organizácie prof. Spyridon Flogaits navštívil SEVŠ v septembri 2011 a počas
slávnostného otvorenia akademického roka 2011/2012 predniesol slávnostný príhovor
a otvoril priestory v meste Skalica, v ktorých bude mať organizácia EPLO svoje zázemie
v rámci Slovenskej republiky.
V rámci zahraničných pracovných ciest a návštev boli na pôde SEVŠ v roku 2011
prijatý viacerí významní zahraniční hostia. Dňa 18. marca 2011 navštívil Skalicu
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bieloruskej republiky so sídlom v Bratislave
J. E. Vladimír Michajlovič Serpikov v sprievode radcu bieloruského veľvyslanectva
Vladimíra Čechlova. V rámci svojho programu navštívil aj SEVŠ, kde sa zoznámil s jej
zameraním, študijnými programami a prezrel si nové priestory školy.
Dňa 6. apríla 2011 navštívil SEVŠ mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Grécka na
Slovensku, J. E. Nicolaos Kanellos. Po oficiálnom prijatí vedením SEVŠ nasledovala
39
prednáška veľvyslanca určená pre študentov SEVŠ na tému Oblasť Balkánu a ich
európska perspektíva. Prijatie izraelského veľvyslanca na Slovensku, J. E. Alexandra Ben
– Zviho na pôde SEVŠ sa konalo 8. decembra 2011. Úspešnosť prednášky veľvyslanca na
tému Aktuálny vývoj v izraelsko – palestínskych vzťahoch bola pre študentov SEVŠ bola
potvrdená záverečnou efektívnou diskusiou veľvyslanca so študentmi. V dňoch
30. novembra 2011 – 2. decembra 2011 navštívil SEVŠ významný ruský akademik,
hlavný redaktor vedeckého časopisu Observer, prof. Vladimir Vladimirovich Shtol. Počas
svojej návštevy boli prerokované možnosti spolupráce so SEVŠ v oblasti
vedeckovýskumnej, vydavateľskej, publikačnej a pedagogickej činnosti. V novembri
2011 navštívila riaditeľka školy, Ing. Heidy Schwarczová, PhD. a JUDr. Ivo Hlaváček, PhD.
Akadémiu práce a sociálnych vzťahov v Moskve. Cieľom návštevy bolo prerokovanie
spolupráce Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici s Akadémiou práce a sociálnych
vzťahov v Moskve v oblasti výmeny študentov a pedagogických pracovníkov a tiež
spolupráce na projektoch podporujúcich širšiu a bližšiu medzinárodnú spoluprácu
oboch krajín.
40
XI.
Systém kvality na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici
SEVŠ zabezpečuje kvalitu procesov vzdelávania a výskumu podľa kritérií medzinárodnej
normy STN EN ISO 9001:2008. Certifikát manažérstva kvality získala SEVŠ podľa
uvedenej normy v máji roku 2009 ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku.
Certifikát jej udelila nezávislá, kontrolná, konzultačná a certifikačná organizácia, SGS
Slovakia spol. s r.o. (Sociéte Generále d.e. Surveilane Geneva), pobočka Košice.
Aplikovaný systém manažérstva kvality na SEVŠ vychádza z dlhodobého zámeru školy,
čiastkovými cieľmi zavedenia systému manažérstva kvality na SEVŠ sú: zlepšenie
spokojnosti zákazníkov, sprehľadnenie činnosti SEVŠ, presné a jasné určenie
zodpovedností a právomocí jednotlivých súčastí a pracovníkov školy, zvyšovanie úrovne
komunikácie v internom prostredí vysokej školy a v styku so zákazníkmi a dodávateľmi,
získanie konkurenčnej výhody, určenie metód a postupov na zber a analýzu údajov,
motivovanie pracovníkov k lepším výkonom a vyššej kvalite odvedenej práce, detailne
zdokumentované pracovné postupy a procesy a eliminovanie chýb a nedostatkov vo
všetkých procesoch realizovaných na SEVŠ.
Vedecká rada SEVŠ na svojom zasadnutí dňa 23. januára 2012 hodnotila a úroveň
SEVŠ vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej oblasti. Na základe predloženej Správy
o vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti za rok 2011 boli zhodnotené dosiahnuté
výsledky a kvalita vzdelávacej činnosti ako aj výstupy vo vedeckovýskumnej oblasti.
V rámci procesu neustáleho zlepšovania kvality procesov a činností na SEVŠ
v pedagogickej oblasti je každoročne vykonávané hodnotenie kvality vzdelávacieho
procesu. Hodnotenie sa uskutočňuje prostredníctvom procesu jednorazovej vnútornej
evaluácie, ktorá je realizovaná ad hoc podľa aktuálnej potreby a konkrétneho zamerania
hodnotenia a procesu pravidelného priebežného hodnotenia, v ktorom ide o analýzu
pravidelne zisťovaných informácií:
vyhodnocovanie výsledkov prijímacieho konania, vývoja záujmu o štúdium
a počtu študentov,
hodnotenie študijných výsledkov a študijnej neúspešnosti,
spätná väzba od študentov v podobe ankety realizovanej po skončení semestra,
hodnotenie personálnej štruktúry akademických pracovníkov a ich kompetencií.
Dominantným zdrojom informácií je Akademický informačný systém (AIS), ktorý bol na
škole aplikovaný, a ktorý umožňuje viesť podrobnú evidenciu ako o študentoch,
priebehu ich štúdia, ale i o zamestnancoch školy. Súčasne potom umožňuje robiť
kvalitné výstupy agregovaných informácií v rôznych kombináciách, a to ako pre potreby
vyšších organizácií, tak i pre potreby školy. Kľúčovým aspektom hodnotenia, ktorý sa
aplikuje vo všetkých vyššie uvedených procesoch, je napĺňanie poslania SEVŠ, miera
prepojenosti s praxou, jej potrebami a podnetmi a miera internacionalizácie,
41
prepojenosti, kompatibility a porovnateľnosti v európskom a svetovom vzdelávacom
procese.
Pre hodnotenie kvality a efektivity vyučovacieho procesu je pre učiteľa dôležitá spätná
väzba, t. j. interakcia študent - učiteľ. Za takúto väzbu možno považovať aj súbor znalostí
a vedomostí, ktoré študent získa a príslušnou formou ich preukáže, a ktorých úroveň
učiteľ ohodnotí, klasifikuje, čiže hodnotenie študijných výsledkov. Takéto ohodnotenie
študenta však neposkytuje viaceré informácie o kvalite vyučovacieho procesu, ktorá
v sebe zahŕňa odbornú aj didaktickú stránku vyučovacieho procesu. Jednou z možností
hodnotenia kvalitatívnej stránky vyučovacieho procesu je individuálne anketové
hodnotenie jednotlivých predmetov (resp. učiteľov) študentom, ktoré obsahuje
vyjadrenie názorov a postojov študenta na všetky stránky vyučovacieho procesu. Spolu
s klasifikáciou študentových znalostí z jednotlivých predmetov, ktorá je štandardnou
záverečnou súčasťou vyučovacieho procesu, poskytujú relatívne komplexné hodnotenie
vyučovacieho procesu. Cieľom anketového prieskumu je získanie spätných informácií od
študentov o kvalite vyučovania na vybraných predmetoch a získané výsledky
sprostredkovať príslušným učiteľom.
V roku 2011 bolo na SEVŠ realizované anketové hodnotenie vzdelávacieho procesu pre
vybrané vyučované predmety v akademickom roku 2010/2011. Študenti hodnotili
konkrétne vyučované predmety a vyučujúcich týchto predmetov. Z tohto dôvodu bol
dotazník rozdelený na dve časti. Prvou bolo celkové hodnotenie osobnosti učiteľa, kde
boli vyhodnotené odpovede týkajúce sa učiteľových vedomostí z predmetu
a podnecovanie záujmu študentov o predmet. Druhá časť obsahovala celkové
hodnotenie organizácie vyučovacieho procesu, kde boli vyhodnotené odpovede týkajúce
sa kvality študijného materiálu a spravodlivosti kritérií hodnotenia. Na vyjadrenie
svojho názoru mali študenti päť- stupňovú škálu: 1 – veľmi nadpriemerná, 2 –
nadpriemerná, 3 – priemerná, 4 – podpriemerná, 5 – veľmi podpriemerná
a možnosť neviem. Prvým krokom ku štatistickému spracovaniu a vyhodnoteniu bolo
prvotné spracovanie údajov v počítačovom prostredí, čiže sa vytvorila databáza
všetkých odpovedí na jednotlivé otázky z dotazníkov v programe Excel. Celkový počet
spracovaných dotazníkov bol 282. Na niektoré otázky v dotazníkoch neboli uvedené
odpovede, ale percento neuvedených odpovedí na jednotlivé otázky neprekročilo 15 %,
takže všetky otázky mohli byť matematicko-štatisticky vyhodnotené. Následne boli
otázky vyhodnotené pomocou kruhových grafov s percentuálnym zobrazením
jednotlivých odpovedí. V rámci anketového prieskumu boli hodnotené dva predmety z
bakalárskeho študijného programu Medzinárodné vzťahy /Medzinárodné právo
verejné, Medzinárodná politika I/, jeden predmet z bakalárskeho študijného programu
Životné prostredie /Základy environmentalistiky/ a jeden predmet z magisterského
študijného programu Environmentálne manažérstvo /Technológie v životnom
prostredí/. Vyhodnotenie ankiet v rámci jednotlivých vyššie uvedených predmetov je
zdokumentované textovo a graficky v tejto výročnej správe.
42
Vyhodnotenie predmetu Medzinárodné právo verejné I
Učiteľove vedomosti z predmetu Medzinárodné právo verejné I hodnotila prevažná
väčšina študentov ako veľmi nadpriemerné, 21% uviedlo, že sú učiteľove vedomosti
nadpriemerné a malá časť študentov hodnotila učiteľove vedomosti z predmetu
známkou 3 a horšie.
Graf č. 9: Učiteľove vedomosti z predmetu Medzinárodné právo verejné I
Učiteľove vedomosti z predmetu
0%
4%
1%
0%
1-veľmi nadpriemerná
2-nadpriemerná
21%
3-priemerná
4-podpriemerná
74%
5-veľmi podpriemerná
neviem
Pri otázke podnecovania záujmu študentov o predmet Medzinárodné právo verejné
I boli odpovede študentov pomerne rovnomerne rozložené medzi prvé tri známky. Len
9% študentov si myslí, že vyučujúci podnecoval ich záujem o predmet podpriemerne
a len jedno percento študentov hodnotilo podnecovanie záujmu o predmet veľmi
podpriemerne alebo sa nevedelo vyjadriť k tejto problematike.
Graf č. 10: Podnecovanie záujmu študentov o predmet Medzinárodné právo verejné I
Podnecovanie záujmu študentov o
predmet
1%
1%
1-veľmi nadpriemerná
9%
32%
2-nadpriemerná
3-priemerná
4-podpriemerná
35%
22%
5-veľmi podpriemerná
neviem
43
Vyše polovica, čiže 52% študentov považuje kvalitu študijného materiálu z predmetu
Medzinárodné právo verejné I za veľmi nadpriemernú. 22% za nadpriemernú, 18% za
priemernú, 7% za podpriemernú a 1% nevedelo na túto otázku odpovedať.
Graf č. 11: Kvalita študijného materiálu z predmetu Medzinárodné právo verejné I
Kvalita študijného materiálu
0%
1%
7%
1-veľmi nadpriemerná
2-nadpriemerná
18%
3-priemerná
52%
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
22%
neviem
44% študentov považuje spravodlivosť kritérií hodnotenia z predmetu Medzinárodné
právo verejné za veľmi nadpriemerné, 30% za nadpriemerné, 17% za priemerné, 7% za
podpriemerné a len jedno percento študentov za veľmi podpriemerné a takisto 1%
študentov sa nevedelo vyjadriť.
Graf č. 12: Spravodlivosť kritérií hodnotenia z predmetu Medzinárodné právo verejné I
Spravodlivosť kritérií hodnotenia
1%
1%
7%
1-veľmi nadpriemerná
2-nadpriemerná
17%
44%
3-priemerná
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
30%
neviem
44
Vyhodnotenie predmetu Medzinárodná politika I
Až 83% študentov, ktorí absolvovali predmet Medzinárodná politika I považuje
učiteľove vedomosti z predmetu za veľmi nadpriemerné, 17% za nadpriemerné. Žiadny
študent neuviedol horšie hodnotenie.
Graf č. 13: Učiteľove vedomosti z predmetu Medzinárodná politika I
Učiteľove vedomosti z predmetu
0%
0%
0%
0%
17%
1-veľmi nadpriemerná
2-nadpriemerná
3-priemerná
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
83%
neviem
Hodnotenie podnecovania záujmu študentov o predmet Medzinárodná politika I bolo
pozitívne, pričom 41% študentov ho považuje za veľmi nadpriemerné, 31% za
nadpriemerné a 24% za priemerné. Ostatné stupne škály boli zastúpené minimálne.
Graf č. 14: Podnecovanie záujmu študentov o predmet Medzinárodná politika I
Podnecovanie záujmu študentov o
predmet
4%
0%
0%
1-veľmi nadpriemerná
2-nadpriemerná
24%
41%
3-priemerná
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
31%
neviem
45
53% študentov si myslí, že kvalita študijného materiálu z predmetu Medzinárodná
politika I bola veľmi nadpriemerná. Približne rovnaké hodnoty, 24% a 20% má
zastúpené hodnotenie nadpriemerne a priemerne. Len malé percentá študentov si
myslia, že kvalita študijných materiálov bola podpriemerná a horšie, alebo sa nevedelo k
tomuto vyjadriť.
Graf č. 15: Kvalita študijného materiálu z predmetu Medzinárodná politika I
Kvalita študijného materiálu
2%
0%
1%
1-veľmi nadpriemerná
20%
2-nadpriemerná
3-priemerná
53%
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
24%
neviem
Hodnotenie spravodlivosti kritérií hodnotenia z predmetu Medzinárodná politika I malo
zostupný charakter. 34% študentov uviedlo, že ju hodnotí ako veľmi nadpriemernú,
28% ako nadpriemernú, 26% ako priemernú, 8% ako podpriemernú a 3% ako veľmi
podpriemernú. Jedno percento študentov nevedelo na túto otázku odpovedať.
Graf č. 16: Spravodlivosť kritérií hodnotenia z predmetu Medzinárodná politika I
Spravodlivosť kritérií hodnotenia
8%
3% 1%
1-veľmi nadpriemerná
34%
2-nadpriemerná
3-priemerná
26%
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
neviem
28%
46
Vyhodnotenie predmetu Základy environmentalistiky
Až 81% študentov považuje učiteľove vedomosti z predmetu Základy
environmentalistiky za veľmi nadpriemerné. 17% študentov uviedlo, že ich považuje za
nadpriemerné, 2% za priemerné. Ostatné možnosti odpovedí neboli zastúpené.
Graf č. 17: Učiteľove vedomosti z predmetu Základy environmentalistiky
Učiteľove vedomosti z predmetu
0%
0%
2%
0%
1-veľmi nadpriemerná
17%
2-nadpriemerná
3-priemerná
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
81%
neviem
Pri otázke podnecovania záujmu študentov o predmet Základy environmentalistiky
najviac študentov odpovedalo, že ho považujú za nadpriemerné. 29% toto považuje za
veľmi nadpriemerné. Oproti tomu len 12% a 10% uviedlo, že podľa ich názoru bolo
podnecovanie záujmu študentov o predmet priemerné a podpriemerné.
Graf č. 18: Podnecovanie záujmu študentov o predmet Základy environmentalistiky
Podnecovanie záujmu študentov o
predmet
5%
0%
10%
1-veľmi nadpriemerná
29%
12%
2-nadpriemerná
3-priemerná
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
44%
neviem
47
39% študentov ohodnotilo kvalitu študijného materiálu z predmetu Základy
environmentalistiky ako veľmi nadpriemernú, 34% ako nadpriemernú a 20% ako
priemernú. 5% študentov považuje kvalitu študijného materiálu za podpriemernú a 2%
študentov sa nevedelo k tomuto vyjadriť.
Graf č. 19: Kvalita študijného materiálu z predmetu Základy environmentalistiky
Kvalita študijného materiálu
0%
5%
2%
1-veľmi nadpriemerná
20%
39%
2-nadpriemerná
3-priemerná
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
neviem
34%
Spravodlivosť kritérií hodnotenia z predmetu Základy environmentalistiky podľa
odpovedí v dotazníku považuje 61% študentov za veľmi nadpriemernú, 24% za
nadpriemernú a 12% za podpriemernú. Ďalšie možnosti boli zastúpené minimálne.
Graf č. 20: Spravodlivosť kritérií hodnotenia z predmetu Základy environmentalistiky
Spravodlivosť kritérií hodnotenia
3%
0%
0%
12%
1-veľmi nadpriemerná
2-nadpriemerná
3-priemerná
24%
4-podpriemerná
61%
5-veľmi podpriemerná
neviem
48
Vyhodnotenie predmetu Technológie v životnom prostredí
Učiteľove vedomosti z predmetu Technológie v životnom prostredí drvivá väčšina
študentov považuje za veľmi nadpriemerné, čo dokazuje 96% odpovedí. Zvyšné
percento v tomto prípade môžeme považovať za zanedbateľné.
Graf č. 21: Učiteľove vedomosti z predmetu Technológie v životnom prostredí
Učiteľove vedomosti z predmetu
0%
2%
0% 2%
0%
1-veľmi nadpriemerná
2-nadpriemerná
3-priemerná
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
96%
neviem
73% študentov si myslí, že učiteľ podnecoval ich záujem o predmet Technológie
v životnom prostredí veľmi nadpriemerne, 20% nadpriemerne a 5% priemerne. Žiadny
zo študentov nezvolil možnosť podpriemerného podnecovania záujmu o predmet
a možnosť neviem. Len 2% študentov zvolilo možnosť veľmi podpriemerného
podnecovania záujmu o daný predmet.
Graf č. 22: Podnecovanie záujmu študentov o predmet Technológie v životnom prostredí
Podnecovanie záujmu študentov o
predmet
5%
0% 2%
0%
1-veľmi nadpriemerná
20%
2-nadpriemerná
3-priemerná
4-podpriemerná
73%
5-veľmi podpriemerná
neviem
49
Kvalitu študijného materiálu považuje 73% študentov za veľmi nadpriemernú a 18%
študentov za nadpriemernú. Iné možnosti boli zvolené len v 9% prípadov.
Graf č. 23: Kvalita študijného materiálu z predmetu Technológie v životnom prostredí
Kvalita študijného materiálu
5%
2%
0%
2%
1-veľmi nadpriemerná
18%
2-nadpriemerná
3-priemerná
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
73%
neviem
77% študentov považuje spravodlivosť kritérií hodnotenia z predmetu Technológie
v životnom prostredí za veľmi nadpriemernú, 14% za nadpriemernú a 5% za priemernú.
Dve percentá študentov považuje spravodlivosť kritérií hodnotenia z daného predmetu
za veľmi podpriemernú a takisto dve percentá študentov sa k danej téme nevedelo
vyjadriť.
Graf č. 24: Spravodlivosť kritérií hodnotenia z predmetu Technológie v životnom prostredí
Spravodlivosť kritérií hodnotenia
5%
0%
2%
2%
14%
1-veľmi nadpriemerná
2-nadpriemerná
3-priemerná
4-podpriemerná
5-veľmi podpriemerná
77%
neviem
50
XII.
Kontaktné údaje
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica
IČO: 36077631
DIČ: 2021802596
Kompetentné osoby na poskytnutie doplňujúcich a vysvetľujúcich informácií k výročnej správe sú uvedené v tabuľke č. 12 tejto
výročnej správy.
Tabuľka č. 12: Kompetentné osoby na poskytnutie informácií k výročnej správe SEVŠ za rok 2011
Meno a priezvisko
Funkcia
Telefonický kontakt
Mailový kontakt
Ing. Heidy Schwarczová
riaditeľka
+421 34 696 5215
[email protected]
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
rektor
+421 34 696 5215
[email protected]
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Poverený prorektor pre vedu a výskum
+421 34 696 5215
[email protected]
Ing. Michaela Feriková Kremlová
zodpovedný spracovateľ VS
+421 34 651 1563
[email protected]
51
XIII.
Sumár
Výchova a vzdelávanie predstavujú jednu z prioritných oblastí práce SEVŠ, ktorá
sa zameriava sa na tvorbu, rozvoj i sprostredkovanie poznatkov v akreditovaných
študijných programoch, modernizáciu a internacionalizáciu vzdelávania s cieľom
permanentnej starostlivosti o jej kvalitu a kvalitu jej subjektov. Nemenej dôležitou
oblasťou je prepojenie vzdelávacieho procesu s výskumom a hospodárskou
a spoločenskou praxou.
V oblasti vzdelávania bolo nosnou úlohou v roku 2011 úspešné ukončenie komplexnej
akreditácie činností Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Vysoká škola má po
komplexnej akreditácii priznané právo udeľovať akademické tituly v troch študijných
programoch pre bakalársky, dvoch pre magisterský a v jednom študijnom programe pre
doktorandský stupeň štúdia. Akreditované študijné programy svojím obsahovým
zameraním, vzájomnou nadväznosťou a štruktúrou študijných predmetov zodpovedajú
poslaniu SEVŠ, ktoré je stanovené v jej dlhodobom zámere rozvoja. Nadväznosť
študijných programov v rámci úplného univerzitného vzdelania, teda z bakalárskeho
stupňa cez inžiniersky až po doktorandský, je zabezpečená v študijnom odbore 4.3.3
Environmentálny manažment. V študijnom odbore 3.1.5 je zabezpečená nadväznosť na
úrovni bakalárskeho a magisterského štúdia. Všetky študijné programy sú dostupné
v dennej aj externej forme štúdia, ktoré je realizovaná prezenčnou metódou štúdia
s rozvíjajúcim sa využitím informačných a komunikačných technológií.
Ďalšie vzdelávanie bolo v roku 2011 realizované formou vzdelávacieho programu
určeného pre seniorov na Univerzite tretieho veku pri SEVŠ. Realizáciou záujmového
nekvalifikačného štúdia na UTV SEVŠ poskytuje SEVŠ seniorom možnosť sebarealizácie
a nového životného naplnenia, vedie ich k aktivizovaniu tvorivých schopností, posilňuje
tiež ich vzájomné sociálne väzby a iniciuje integráciu starších ľudí do spoločnosti. V roku
2011 bolo trojročné štúdium poslucháčov seniorov na UTV SEVŠ zavŕšené slávnostnou
promóciou absolventov, ktorá sa konala v priestoroch Jezuitského kostola v Skalici.
V septembri 2011 sa konalo slávnostné zahájenie nového trojročného študijného
programu Globalizácia a medzinárodné vzťahy.
V medziročnom hodnotení vedeckovýskumnej činnosti sa zefektívnilo plnenie vedeckej
časti študijných plánov študentov doktorandského štúdia, projektová aktivita školy sa
prejavila v aktualizácii študijných predmetov jednotlivých študijných programov,
pozitívne možno zhodnotiť aj vyšší záujem študentov SEVŠ o zapojenie sa do
vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom Študentskej vedeckej odbornej činnosti.
V oblasti edičnej a publikačnej činnosti nastúpila škola na trajektóriu zvyšovania úrovne
a kvality výstupov samotnej publikačnej činnosti vedeckovýskumných pracovníkov
SEVŠ, čím napĺňa nie len svoje poslanie, ale aj ciele stanovené v dlhodobom zámere školy
na dané časové obdobie. Vedeckovýskumná činnosť sa stáva plnohodnotnou aktívnou
zložkou v oblasti plnenia poslania SEVŠ ako vedeckovýskumnej inštitúcie pôsobiacej
v domácom vzdelávacom priestore s efektívnym prepojením na medzinárodný
52
vzdelávací proces. V nadväznosti na plnenie cieľov Dlhodobého zámeru SEVŠ zvýšila
škola v roku 2011 svoju proaktívnu projektovú aktivitu v oblasti domácich aj
zahraničných grantových schém. V sledovanom období podala škola úspešne niekoľko
nových projektov, zapojila sa do riešených multilaterálnych projektov a pokračovala
v úspešnom riešení projektu podporovaného z Európskej únie.
Dôležitým medzníkom v oblasti rozvojových aktivít SEVŠ v roku 2011 je získanie
ďalšieho, v poradí druhého projektu spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov
Európskej únie s názvom Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVŠ
v Skalici v študijnom programe Environmentálne manažérstvo. Projekt je realizovaný
v rámci Operačného programu Vzdelávanie a je spolufinancovaný zo štrukturálnych
fondov Európskej únie, Európskeho sociálneho fondu. Strategickým cieľom projektu je
zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVŠ v študijnom programe
Environmentálne manažérstvo prostredníctvom zavedenia systému priameho merania
kvality vzdelávania a inováciou študijného programu Environmentálne manažérstvo.
Medzinárodná spolupráca SEVŠ sa v uplynulom období roku 2011 uskutočňovala aj
naďalej na základe bilaterálnych zmlúv, medzinárodných programov, projektov a iných
relevantných dokumentov. SEVŠ aktívne pokračovala v efektívnej spolupráci
s tradičnými zahraničnými partnermi s cieľom prehĺbiť kvalitu a kvantitu tejto
spolupráce. Na základe zhodnotenia výsledkov doterajšej zmluvnej a nezmluvnej
spolupráce určilo vedenie školy nových strategických partnerov SEVŠ, prehodnotená
bola efektivita doterajšej spolupráce a s novými partnermi boli podpísané zmluvy tak,
aby sa vytvorili reálne predpoklady pre vzájomne výhodné mobilitné výmeny, spoločné
vedecko-výskumné projekty a spoločný prienik do vedeckých časopisov.
SEVŠ zabezpečuje kvalitu procesov vzdelávania a výskumu podľa kritérií medzinárodnej
normy STN EN ISO 9001:2008. Certifikát manažérstva kvality získala SEVŠ podľa
uvedenej normy v máji roku 2009 ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku.
V rámci procesu neustáleho zlepšovania kvality procesov a činností na SEVŠ je jednou
z možností hodnotenia kvalitatívnej stránky vyučovacieho procesu individuálne
anketové hodnotenie jednotlivých predmetov (resp. učiteľov) študentom, ktoré
obsahuje vyjadrenie názorov a postojov študenta na všetky stránky vyučovacieho
procesu. Spolu s klasifikáciou študentových znalostí z jednotlivých predmetov, ktorá je
štandardnou záverečnou súčasťou vyučovacieho procesu, poskytuje relatívne
komplexné hodnotenie vyučovacieho procesu. Cieľom anketového prieskumu je získanie
spätných informácií od študentov o kvalite vyučovania na vybraných predmetoch a
získané výsledky sprostredkovať príslušným učiteľom. V roku 2011 bolo na SEVŠ
realizované anketové hodnotenia vzdelávacieho procesu pre vybrané vyučované
predmety v akademickom roku 2010/2011.
53
XIV.
Prílohy
Príloha č. 1: Fotodokumentácia najdôležitejších faktov a činností SEVŠ v roku 2011
Príloha č. 2: Tabuľkové prílohy k Výročnej správe SEVŠ za rok 2010 podľa Smernice
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 46/2011
Príloha č. 3: Zoznam vydavateľskej činnosti SEVŠ v roku 2011
Príloha č. 4: Prehľad podaných a implementovaných projektov SEVŠ v roku 2011
Príloha č. 5: Zoznam publikačnej činnosti SEVŠ v roku 2011
54
Príloha č. 1: Fotodokumentácia najdôležitejších faktov a činností SEVŠ
v roku 2011
Fotografia č. 1:
V. reprezentačný ples SEVŠ
Fotografia č. 2:
Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012 na SEVŠ
Fotografia č. 3:
Prednáška gréckeho veľvyslanca J.E. Nicolaosa D. Kanellosa
Fotografia č. 4:
Seminár na tému Environmentálne označovanie v produkcii a službách
Fotografia č. 5:
Študijná exkurzia v Osvienčime
Fotografia č. 6:
Prednáška izraelského veľvyslanca J.E. Alexandra Ben - Zviho
Fotografia č. 1: V. reprezentačný ples SEVŠ
Fotografia č. 2: Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012 na SEVŠ
Fotografia č. 3: Prednáška gréckeho veľvyslanca J.E. Nicolaosa D. Kanellosa
Fotografia č. 4: Seminár na tému Environmentálne označovanie v produkcii a službách
Fotografia č. 5: Študijná exkurzia v Osvienčime
Fotografia č. 6: Prednáška izraelského veľvyslanca J.E. Alexandra Ben - Zviho
Príloha č. 2: Tabuľkové prílohy k Výročnej správe SEVŠ za rok 2011 podľa
Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 46/2011
Tabuľka č. 1:
Počet študentov vysokej školy k 31.10.2011
Tabuľka č. 1a:
Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)
Tabuľka č. 2:
Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v AR 2010/2011
Tabuľka č. 3a:
Prijímacie konanie na štud. programy v prvom stupni v roku 2011
Tabuľka č. 3b:
Prijímacie konanie na štud. programy v druhom stupni v roku 2011
Tabuľka č. 3c:
Prijímacie konanie na štud. programy v treťom stupni v roku 2011
Tabuľka č. 4:
Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2010/2011)
Tabuľka č. 5:
Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií
v danom akademickom roku k 31.12.2011
Tabuľka č. 6:
Prehľad akademických mobilít – študenti v AR 2010/2011
a porovnanie s AR 2009/2010
Tabuľka č. 7:
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Tabuľka č. 8:
Informácie o záver. prácach predložených na obhajobu v roku 2011
Tabuľka č. 9:
Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2011 a porovnanie
s rokom 2010
Tabuľka č. 10:
Zoznam akreditovaných
k 1.9.2011
Tabuľka č. 11:
Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2011
študijných
programov
ponúkaných
Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2011
Stupeň
štúdia
Fakulta
SEVŠ
spolu podľa stupňov
Spolu SEVŠ
1
2
3
Denná forma
Externá forma
občania SR cudzinci občania SR cudzinci
291
5
324
6
108
1
203
4
9
13
1
408
6
540
11
Spolu
626
316
23
965
Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)
Stupeň
1
2
3
Spolu
2006
95
95
Stupeň
1
2
3
Spolu
Rok
1
2
3
Spolu
Denná forma
2007
2008
193
286
193
286
2009
347
45
392
2006
209
Externá forma
2007
2008
383
540
31
2009
484
139
209
383
623
2006
304
0
0
304
571
V dennej aj v externej forme spolu
2007
2008
2009
576
826
831
0
31
184
0
0
0
576
857
1015
2010
335
102
9
446
2011
296
109
9
414
2010
448
221
12
681
2011
330
207
14
551
2010
783
323
21
1127
2011
626
316
23
965
Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v AR 2010/2011
Fakulta
SEVŠ
Spolu SEVŠ
Stupeň
štúdia
1
2
Denná forma
občania SR
91
40
131
cudzinci
1
1
2
Externá forma
občania SR
135
101
236
cudzinci
2
4
6
Spolu
229
146
375
Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni v roku 2011
Denná forma
Podskupina študijného odboru
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Plánovaný
počet
150
Počet
prihlášok
128
80
230
43
171
-
120
69
Prihlášky/
plán
0,9
-
38
158
21
90
0,5
0,7
-
0,6
0,6
0,3
0,4
Prijatie/
účasť
-
Zápis/
prijatie
0,7
Zápis/
plán
0,6
-
0,8
0,8
0,5
0,5
Účasť Prijatie Zápis
Prijatie/
účasť
-
Zápis/
prijatie
0,6
Zápis/
plán
0,5
Externá forma
Podskupina študijného odboru
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Plánovaný
počet
100
Počet
prihlášok
85
70
170
41
126
-
81
59
Prihlášky/
plán
0,9
-
39
120
32
91
0,6
0,7
Účasť Prijatie Zápis
Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí
%
%
%
Počet
z celkového
z celkového
Podskupina študijného odboru
Účasť
Prijatie Zápis
z celkového
prihlášok
počtu
počtu
počtu účasti
prihlášok
prijatia
spoločenské a behaviorálne vedy
9
5
5
4,2
2,5
spolu
9
5
5
3,0
1,8
%
z celkového
počtu
zápisov
3,9
2,8
Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2011
Denná forma
Podskupina študijného odboru
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Plánovaný
počet
50
Počet
prihlášok
42
30
80
16
58
-
36
36
Prihlášky/
plán
0,8
-
15
51
14
50
0,5
0,7
-
0,9
1,0
0,5
0,6
Prijatie/
účasť
-
Zápis/
prijatie
0,9
Zápis/
plán
0,7
-
0,9
0,9
0,6
0,7
Účasť Prijatie Zápis
Prijatie/
účasť
-
Zápis/
prijatie
1,0
Zápis/
plán
0,7
Externá forma
Podskupina študijného odboru
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Plánovaný
počet
100
Počet
prihlášok
79
50
150
38
117
-
75
67
Prihlášky/
plán
0,8
-
35
110
31
98
0,8
0,8
Účasť Prijatie Zápis
Z toho počet absolventov SEVŠ
Podskupina študijného odboru
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
-
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
spolu
106
46
152
-
106
46
152
96
40
136
-
%
%
%
z celkového
z celkového
z celkového
počtu
počtu
počtu účasti
prihlášok
prijatia
87,6
95,5
85,2
92,0
86,9
94,4
%
z celkového
počtu
zápisov
93,2
88,9
91,9
Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2011
Denná forma
Podskupina študijného odboru
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
3
3
9
9
Účasť Prijatie Zápis
9
9
2
2
2
2
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
3,0
3,0
0,2
0,2
1,0
1,0
0,7
0,7
Prihlášky/
plán
Prijatie/
účasť
Zápis/
prijatie
Zápis/
plán
1,0
1,0
0,4
0,4
1,0
1,0
0,4
0,4
Externá forma
Podskupina študijného odboru
ekologické a environmentálne vedy
spolu
Plánovaný
počet
Počet
prihlášok
5
5
5
5
Účasť Prijatie Zápis
5
5
2
2
2
2
Z toho počet absolventov SEVŠ
Podskupina študijného odboru
Počet
prihlášok
Účasť
Prijatie
Zápis
-
spoločenské a behaviorálne vedy
spolu
6
6
6
6
1
1
1
1
-
%
%
%
z celkového
z celkového
z celkového
počtu
počtu
počtu účasti
prihlášok
prijatia
42,9
42,9
25,0
42,9
42,9
25,0
%
z celkového
počtu
zápisov
25,0
25,0
Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2010/2011)
Počet študentov
Forma štúdia
stupeň
Denná forma
Spolu denná
forma
Externá forma
Spolu externá
forma
obe formy spolu
Spolu
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Počty študentov
z toho počet študentov,
ktorým
ktorým
ktorým
vznikla
vznikla v ak.
vznikla
povinnosť cudzincov,
roku
povinnosť
ktorým bolo
uhradiť
ktorí
2010/2011
uhradiť
školné
školné za
uhrádzajú
povinnosť
školné v
odpustené
prekročenie
školné
uhradiť
externej
štandardnej
školné
forme
dĺžky štúdia
335
3
5
102
1
3
9
ktorým
bolo
školné
znížené
Počet
Počet
žiadostí
žiadostí o
o
odpustenie
zníženie
školného
školného
2
93
2
4
2
446
448
221
12
4
7
6
1
8
8
4
2
95
2
202
2
2
6
7
3
2
681
783
323
21
1127
14
10
7
1
18
14
13
7
2
22
204
4
295
2
4
299
4
12
11
5
2
18
Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2011
Akademický rok začatia štúdia
Podskupina študijných odborov
Stupeň
dosiahnutého
vzdelania
Forma
štúdia
2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007
spoločenské a behaviorálne vedy
I.
denná
81%
79%
64%
spoločenské a behaviorálne vedy
I.
externá
74%
60%
77%
spoločenské a behaviorálne vedy
II.
denná
90%
spoločenské a behaviorálne vedy
ekologické a environmentálne vedy
II.
externá
90%
I.
denná
74%
78%
93%
ekologické a environmentálne vedy
I.
externá
81%
63%
74%
ekologické a environmentálne vedy
II.
denná
93%
ekologické a environmentálne vedy
II.
externá
100%
ekologické a environmentálne vedy
III.
denná
ekologické a environmentálne vedy
III.
externá
77%
Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v AR 2010/2011 a porovnanie s AR 2009/2010
V roku 2010/2011
Fakulta
SEVŠ
Spolu
Fyzický
počet
vyslaných
študentov
16
16
Počet osobomesiacov vyslaných študentov
programy ES
NŠP
iné (CEEPUS,
NIL, ..)
16/82
16/82
Fyzický
počet
prijatých
študentov
5
5
Počet osobomesiacov, prijatých študentov
programy ES
NŠP
iné (CEEPUS,
NIL, ..)
5/26
5/26
V roku 2009/2010
Fakulta
SEVŠ
Spolu
Rozdiel 2011 a
2010
Rozdiel v %
Fyzický
počet
vyslaných
študentov
5
5
11
220,0
Počet osobomesiacov vyslaných študentov
programy ES
5/39
5/39
11/43
NŠP
iné (CEEPUS,
NIL, ..)
Fyzický
počet
prijatých
študentov
2
2
3
150,0
Počet osobomesiacov, prijatých študentov
programy ES
2/10
2/10
3/16
NŠP
iné (CEEPUS,
NIL, ..)
Tabuľka č. 7: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2011
Ostatní
učitelia s
PhD, CSc.
Ostatní
učitelia
bez
vedeckej
hodnosti
17
4
0
17
4
26,2
0,0
40,5
9,5
18,97
31,03
0
24,14
25,86
-47,3
-64,6
0,0
-29,6
-84,5
Spolu
Profesori,
docenti s
DrSc.
Docenti,
bez DrSc.
SEVŠ
42
10
11
Spolu
42
10
11
Podiel v %
100
23,8
Podiel v % v 2010
Rozdiel 2011 - 2010
0,0
Ostatní
učitelia s
DrSc.
Tabuľka č. 8: Informácie o záverečných prácach predl. na obhajobu v roku 2011
Fyzický
počet
vedúcich
záverečných
prác bez
PhD.
Fyzický
počet
vedúcich
záverečných
prác
(odborníci z
praxe)
Záverečná
práca
Počet
predložených
záverečných
prác
Počet
obhájených
Fyzický
počet
vedúcich
záverečných
prác
Bakalárska
231
229
38
13
5
Diplomová
146
146
25
0
1
Spolu
377
375
63
13
6
Tabuľka č. 9: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2011 a porovnanie s rokom 2010
V roku 2011
Kategória
fakulta
SEVŠ
Spolu
AAA, AAB,
ABA, ABB
9
9
ACA, ACB, BAA,
BAB, BCB, BCI,
FAI
EAI, CAA, CAB,
EAJ
12
12
3
3
ADC, BDC
ADD, BDD
8
8
4
4
ADC, BDC
ADD, BDD
CDC, CDD
Ostatné Spolu
178
178
214
214
V roku 2010
Kategória
fakulta
AAA, AAB,
ABA, ABB
ACA, ACB, BAA,
BAB, BCB, BCI,
FAI
EAI, CAA, CAB,
EAJ
SEVŠ
Spolu
3
3
8
8
Rozdiel
6
4
3
-8
200,0
50,0
0,0
-50,0
Rozdiel v %
16
16
4
CDC, CDD
Ostatné Spolu
63
63
90
90
115
124
182,5
137,8
Tabuľka č. 10: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných k 1.9.2011
1. stupeň
Škola
SEVŠ
SEVŠ
SEVŠ
Študijný odbor
Študijný program
Forma Jazyky
4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny Životné prostredie
DE
4.3.3 Environemntálny manažment Enviornemntálne manažérstvo DE
3.1.5 Medzinárodné vzťahy
Medzinárodné vzťahy
DE
S
S
S
Skratka
titulu
Bc.
Bc.
Bc.
2. stupeň
Škola
SEVŠ
SEVŠ
Študijný odbor
Študijný program
Forma Jazyky
4.3.3 Environemntálny manažment Enviornemntálne manažérstvo DE
3.1.5 Medzinárodné vzťahy
Medzinárodné vzťahy
DE
S
S
Skratka
titulu
Mgr.
Mgr.
3. stupeň
škola
SEVŠ
Študijný odbor
Študijný program
Forma Jazyky
4.3.3 Environemntálny manažment Enviornemntálne manažérstvo DE
S
Skratka
titulu
PhD.
Tabuľka č. 11: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2011
Poskytovateľ
finančých
Domáce
Grant
prostriedkov
(D)/zahr
Fakulta
(G)/objed
(grantová
aničné
návka (O)
agentúra,
(Z)
objednávateľ)
ÚEEV
Agentúra
MŠVVŠ SR
G
D
Číslo/
identifikácia
projektu
26220220017
Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu
doc. RNDr. Janka
Zlinská, CSc.
Názov projektu
Obdobie
riešenia
projektu
(od - do)
Podpora prenosu
výsledkov
výskumu, vývoja a
1.1.2010transferu
30.6.2011
technológií
získaných na SEVŠ
n.o. do praxe.
Objem
Objem
dotácie/finančných dotácie/finančných
prostriedkov
prostriedkov
prijatých VŠ
prijatých VŠ
na jej účet
na jej účet
v období od 1.1. do v období od 1.1. do
31.12.
31.12.
v eur
v eur
v kategórii BV
v kategórii KV
281 010
Príloha č. 3: Zoznam vydavateľskej činnosti SEVŠ v roku 2011
Vedecký obzor (Scientific Horizont) - vedecký časopis SEVŠ. Periodicita 4 x do roka.
ISSN 1337-9054
Hodolič, J. – Marenčáková, J. – Turisová, R. – Hadžistevič, M.: Matematicko – štatistické
metódy pre environemntalistov. ISBN 978-80-89391-27-1
Šmihula, D. – Blažek, L. – Csontos, J.: – Európa za oceánom (Zámorské územia krajín
Európskej únie). ISBN 978-80-89391-26-4
Hodolič, J. a kol.: Teoreticko – metodické aspekty implementácie a rozvoja
dobrovoľných nástrojov environmentálneho manažérstva. ISBN978-80-89391-23-3
Schwarczová, H. – Hronec, O. a kol.: Monitoring a sanácia v životnom prostredí. ISBN
978-80-89331-28-8
Príloha č. 4: Prehľad podaných a implement. projektov SEVŠ v roku 2011
Názov projektu
Podpora prenosu výsledkov výskumu, vývoja
a transferu technológií získaných na SEVŠ n.o. Skalica
do praxe
Operačný program
Kód výzvy
Názov prioritnej osi
Opatrenie
Výskum a vývoj
OPVaV-2008/2.2/01-SORO
2 Podpora výskumu a vývoja
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom
a vývojom do praxe
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šprotu SR
v zastúpení Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre štrukturálne fondy
18 mesiacov
26220220017
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Poskytovateľ
Trvanie projektu
ITMS kód projektu
Riešiteľská org.
Vedúci projektu
doc. RNDr. Janka Zlinská, CSc.
Názov projektu
Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVŠ
v Skalici v študijnom programe Environmentálne
manažérstvo
Operačný program
Kód výzvy
Názov prioritnej osi
Vzdelávanie
OPV-2010/1.2/02-SORO
Prioritná os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej
prípravy
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šprotu SR
v zastúpení Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre štrukturálne fondy
18 mesiacov
26110230046
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Opatrenie
Poskytovateľ
Trvanie projektu
ITMS kód projektu
Riešiteľská org.
Vedúci projektu
Ing. Anton Novák,
Názov projektu
Intenzifikácia LCA metódy na podporu neformálnych
nástrojov environmentálneho manažérstva
Poskytovateľ
Kód výzvy-číslo pr.
Trvanie projektu
Typ projektu
Riešiteľská org.
Partnerská inštitúcia
Vedúci projektu
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
SK-SRB-0013-11
24 mesiacov
Bilaterálny Slovensko-Srbskej spolupráce
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Univerzita Novi Sad, Fakulta technických vied
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič,
DrSc.
Názov projektu
Rozvoj a aplikácia LCA metódy na podporu menej
formálnych nástrojov pre riadenie ochrany životného
prostredia
Poskytovateľ
Trvanie projektu
Typ projektu
Riešiteľská org.
Partnerské inštitúcie
Medzinárodný vyšehradský fond
12 mesiacov
Multiraterálny projekt
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Univerzita Miškolc, Univerzita Poznaň, Univerzita J. E. Purkyně
Ústí nad Labem, Univerzita Novi Sad
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc., prof. Ing. Vojtech Kollár,
PhD.,
Ing. Heidy Schwarczová, PhD.
Vedúci projektu
Názov projektu
Sieť univerzít pre inžiniersky trening-školenie
profesorov stredných škôl
Operačný program
Kód výzvy-číslo proj.
Poskytovateľ
Trvanie projektu
Riešiteľská
organizácia
Vedúci projektu
Partnerské inštitúcie
Tempus
511325-TEMPUS-1-2010-1-AT-TEMPUS-JPCR
Európska Komisia
36 mesiacov
Univerzita Novi Sad, Fakulta technických vied
Projektový manažérexpert zo ŠEVS Skalica
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Technische Universität Wien, Univerzita Belehrad, Univerzita
Kragujevac, Univerzita Niš, Technická univerzita Košice, UMB Banská
Bystrica, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, STU Trnava,
Univerzita Ljublana, Ministerstvo školstva pre autonómnu provinciu
Vojvodina, Technická škola Zrenjanin, Univerzita Porto,
Dr.h.c Prof. Ing Ondrej Hronec, DrSc.
Názov projektu
Kontinuálne zlepšovanie kvality produktov počas jeho
životného cyklu
Operačný program
Kód výzvy-číslo
projektu
Poskytovateľ
Program vedy a technologického rozvoja AP Vojvodiny
114-451-1924
Riešiteľská
organizácia
Trvanie projektu
Vedúci projektu
Partnerské inštitúcie
Projektový manažérexpert zo ŠEVS Skalica
Pokrajinský sekretariát pre vedu a technologický rozvoj AP
Vojvodina
Univerzita Novi Sad, Fakulta technických vied
36 mesiacov
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Univerzita Ljubľana, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Názov projektu
Výskum a vývoj metód a prístupov modelovania pri
výrobe zubných implantátov s využitím moderných
technológií a počitačmi podporovaných systémov
Operačný program
Kód výzvy-číslo
projektu
Poskytovateľ
Trvanie projektu
Riešiteľská
organizácia
Vedúci projektu
Partnerské inštitúcie
Projekty technologického rozvoja
TR-035020
Projektový manažérexpert zo ŠEVS Skalica
Ministerstvo školstva vedy a technologického rozvoja Srbska
48 mesiacov
Univerzita Novi Sad, Fakulta technických vied
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Univerzita Ljubľana, Univerzita Osijek, Univerzita Rieka,
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Technická Univerzita
Viedeň
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Ing. Alžbeta Košíková
Názov projektu
Sieť vedeckovýskumných inštitúcií Strednej
a Juhovýchodnej Európy zaoberajúcich sa LCA metódou
Typ projektu
Trvanie projektu
Riešiteľská
organizácia
Vedúci projektu
Partnerské inštitúcie
Multilaterálny projekt
24 mesiacov (s možnosťou predĺženia)
Univerzita Novi Sad, Fakulta technických vied
Projektový manažérexpert zo ŠEVS Skalica
Dr.h.c. prof. Ing. Janko Hodolič, DrSc.
Univerzita Poznaň, Univerzita Miškolc, Univerzita Ljublana,
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Univerzita Josipa Juraja
Strossmayera Osijek Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., Ing. Heidy Schwarczová, PhD.,
Mgr. Jozef Vlčej
Príloha č. 5: Zoznam publikačnej SEVŠ v roku 2011
Download

Výročná správa 2011 - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici