Informačný Spravodaj spoločnosti Služby pre bývanie, s.r.o., 1. vydanie, rok 2014
„Te
p r e Vá š d o m o v “
o
l
p
BIOMASOVÁ KOTOLŇA
MÁ NOVÉ FILTRE
str. 6
ROZHOVOR S JOZEFOM
MIKLÁŠOM
str. 4
AKO ČÍTAŤ
VYÚČTOVANIE
str. 6
NEZABUDNITE NA SÚŤAŽ!
2
Milí čitatelia,
aj tento rok by sme radi pokračovali v tradícii vydávania
nášho Spravodaja. Veríme, že ste si na jeho štruktúru už zvykli a
sami nám budete posielať tipy na témy, ktoré vás zaujímajú alebo
problémy, ktoré vás v rámci svojho bývania trápia. Aj tentokrát
ponúkame motivujúce i poučné články odhaľujúce nielen život
v našej spoločnosti, ale aj žitie našich klientov.
Vzhľadom na prichádzajúce obdobie vyúčtovania nákladov
spojených s užívaním bytu sme za nosnú tému zvolili práve
problematiku vyúčtovania. Na vzorom príklade sa vám budeme
snažiť vysvetliť jednotlivé položky a ozrejmiť aj ich spôsob
vypočítania. Naša vďaka patrí aj predsedovi SVB Jozefovi
Miklášovi, ktorý pre nás poskytol motivujúci a hlavne ľudský
rozhovor o svojej funkcii a výraznom rekonštrukčnom pokroku
ich bytového domu. Opäť navštívime aj biomasovu kotolňu
na sídlisku Juh, ktorá prešla za uplynulé obdobie výraznými
zmenami. Bližšie sme vás o nich informovali v predchádzajúcich
vydaniach. Poslednou investíciou bola výmena filtrov a
následné kontrolné meranie tuhých znečisťujúcich látok. O jeho
výsledkoch informuje článok na nasledujúcich stranách. Novými
balkónmi sa môžu pochváliť obyvatelia Nábrežnej ulice, ktorých k
sanácii prinútil ich havarijný stav. Nazrieme aj do zákulisia našej
firmy, kde poodhalíme nielen pripravované akcie a dáme vám
možnosť zasúťažiť si.
Nech je pre vás toto jarné čítanie relaxom, poučením
i motiváciou niečo vo svojich bytových domoch zmeniť.
Všetko dobré vám praje Ing. Eva Rybárová,
vedúca ekonomiky a marketingu
Biomasová kotolňa má nové
filtre
V predchádzajúcich číslach Spravodaja sme vás informovali
o postupných zmenách, ktorými prechádza biomasová kotolňa
na sídlisku Juh. „Je v našom záujme, aby bolo jej fungovanie
efektívne, spoľahlivé a pre okolitých obyvateľov bezproblémové“,
hovorí Jozef Greňo, konateľ spoločnosti. Kotolňa na spaľovanie
štiepky je v očiach ľudí stále vnímaná viac negatívne. Za roky jej
fungovania majiteľov potrápili sťažnosti na prašnosť, hlučnosť či
zápach. „Každým podnetom a vzniknutým problémom sme sa
vždy precízne venovali. Sme pod drobnohľadom úradov, ktorý
sledujú každý náš krok,“ dopĺňa Greňo.
Doposiaľ poslednou investíciou bola komplexná
rekonštrukcia a obnova prídavného filtra odvodu spalín, ktorá
prebehla v polovici februára. Filter zabezpečuje splnenie
sprísneného limitu tuhých znečisťujúcich látok a to zo 150
mg/m3 na 50 mg/m3. Tento limit je určený Obvodným úradom
životného prostredia v Trenčíne.
„Po jeho inštalácii, v rokoch 2011 až 2014 boli dosahované
hlboko podlimitné výsledky TZL a to až v hodnotách (6-13 mg/
m3),“ vysvetľuje Dušan Chudík, vedúci oddelenia prevádzky
tepelných zariadení. Podnety ľudí na prašnosť stoja za
posúdenie. Zdrojom nemusí byť automaticky biomasová kotolňa.
V rámci plánovanej rekonštrukcie a obnovy sa vymenilo
288 rámov na filtre a 288 filtrov, vodiace rošty a servisné
dvere filtrov. „Výrobca filtrov garantuje udržanie podielu TZL
pod hodnotou 30 mg/m3 a to po dobu 20 tisíc prevádzkových
hodín,“ hovorí Chudík.
Obnovené filtre by mali zabezpečiť bezproblémovú čistotu
ovzdušia, čo bude pravidelne kontrolované. Posledné meranie
TZL emisií bolo realizované 19. marca tohto roka certifikovanou
firmou. Hodnoty sú potešujúce, dosahujú limity v stredných
hodnotách od 0,7 do 1,7 mg/m3 spalín, čo znamená, že
momentálne dosahujeme hodnoty hlboko pod sprísnený limit.
Ďalšiemu dianiu v biomasovej prevádzke sa budú majitelia
pozorne venovať. „Technologické zariadenia sú nevyspytateľné,
problémy boli, sú a napriek nášmu úsiliu zaiste budú. Je naším
cieľom, aby sme odberateľom dodávali teplo, ktoré bude
vyrábané efektívne a ekologicky. Biomasové vykurovanie určite
tieto atribúty spĺňa,“ uzatvára Greňo.
3
KOST prináša výhody pre
ďalších našich odberateľov
Prvá etapa inštalácie KOST – kompaktných odovzdávacích
staníc tepla, ktorú sme zrealizovali na okruhu kotolne Beckovská
sa u našich klientov stretla s prevažne pozitívnym ohlasom. Na
jeseň minulého roka sme začali pracovať na príprave ďalšej etapy
a to na okruhu kotolne Šmidkeho. „V súčasnosti sú nainštalované
štyri stanice tepla v bytových domoch na spomínanom okruhu
a do tejto etapy sme zaradili aj Domov sociálnych služieb (DSS)
a jeden bytový dom na Opatovskej ulici,“ hovorí Dušan Chudík,
vedúci oddelenia prevádzky tepelných zariadení. Inštaláciou
KOST na Opatovskej ulici boli plánovane odstránené problémy
v kvalite dodávky teplej vody, vzniknuté v časoch výstavby
bytového domu. V Domove sociálnych služieb sme osadili novú
technológiu výmenníkových staníc v koordinácií s plánovanou
komplexnou rekonštrukciou prípravy TÚV, ÚK a vzduchotechniky,
ktoré realizoval DSS pre zvýšenie kvality svojich služieb klientom.
„Pilotný projekt sa neobišiel bez chýb a nedostatkov,
ktoré už teraz vieme definovať a čo je dôležité, vieme sa im
vyvarovať,“ dodáva Miroslav Marko, konateľ spoločnosti. Podľa
konateľových slov samotná inštalácia KOST v druhej etape
prebehla plynulejšie a bez viacerých technických turbulencií,
ktoré sprevádzali bytové domy z beckovského okruhu. Úlohou
KOST je skvalitniť spôsob vykurovania a prípravy TÚV, znížiť
energetickú náročnosť TÚV a v neposlednom rade priniesť
konečnú finančnú úsporu pre spotrebiteľa. O tom, ako sú s
KOST spokojní ľudia z bytových domov sme sa opýtali: Rudolfa
Čiernika – predsedu SVB Šmidkeho 2650 a Slavomíra Kubínyiho
– predsedu SVB Šmidkeho 2654
Aké ste mali od KOST – kompaktnej stanice tepla očakávania?
Rudolf Čiernik: Od stanice KOST sme očakávali možnosť
kúrenia podobne ako vlastnou kotolňou, t.j. možnosť prikúrenia
v dome i mimo vykurovacieho obdobia. Ďalším očakávaním bolo
zníženie ceny pri výrobe TÚV, nižšou spotrebou tepla na výrobu
TÚV a nižšou spotrebou studenej vody na výrobu teplej.
Slavomír Kubínyi: V plnej miere sa splnili naše predpoklady,
že sa podstatne zníži merná spotreba tepla na 1 m3 TÚV – od
12.2. k 19.3. je merná spotreba 71,2 kWh/m3 oproti mernej
spotrebe za rok 2013 96,5 kWh/m3 , to je pokles o 27 % . Za
predpokladu nezmenenej ceny za teplo v roku 2014 a približne
rovnakej spotrebe TÚV užívateľmi, je predpokladaná ročná
úspora okolo 9 000 kWh - 3 200 €. Meranie spotrebovaného
tepla a studenej vody na prípravu TÚV priamo v dome, vylučuje
nepresnosti v rozúčtovaní spoločného merania parametrov TÚV
na distribučnej vetve medzi domami a motivuje vlastníkov v
jednotlivých domoch k tomu, aby mali rozvody TÚV v dome
vo výbornom technickom stave čo sa týka hydraulického
vyregulovania, kvality rozvodov a hlavne kvalitnej tepelnej
izolácie horizontálnych a vertikálnych rozvodov. Ekvitermická
regulácia teploty pre ÚK v dome umožňuje nastaviť teplotné
parametre presne podľa priania užívateľov v dome nielen podľa
požadovanej teploty v bytoch, ale v našom konkrétnom prípade
i lepšie zohľadnenie potrieb tepla na dosiahnutie teplotného
komfortu v bytoch v severnej a južnej vetvy ÚK v dome.
Umožňuje aj nastaviť priebeh vykurovacej krivky podľa zmien
najmä v prechodnom období a zmenu času pre nočný útlm v
kúrení.
Boli ste spokojný so samotnou realizáciou?
Rudolf Čiernik: Predstavovali sme si, že realizácia bude
rýchlejšia, v kratšom časovom rozmedzí, ale dĺžka realizácie
bola do značnej miery ovplyvnená subdodávateľmi. Samotná
realizácia zamestnancami spoločnosti Služby pre bývanie bola
bezproblémová.
Slavomír Kubínyi: Všetci pracovníci, ktorí sa podieľali na
montáži a uvedenia do prevádzky KOST odviedli veľmi kvalitnú
prácu v maximálne krátkej dobe, takže neboli žiadne problémy s
obmedzeniami dodávky tepla a TÚV. Myslím si, že naša vzájomná
komunikácia bola bezproblémová.
Zaznamenali ste negatívne prejavy po spustení prevádzky?
Rudolf Čiernik: Spustenie stanice KOST do prevádzky
bolo riešené na dve etapy. Najskôr bola spustená prevádzka
vykurovania bytov a v druhej etape bola spustená do prevádzky
výroba teplej vody. Počas skúšobnej prevádzky bola stanica KOST
nastavená na parametre a požiadavky domu, boli odstránené
vadné časti na stanici.
Slavomír Kubínyi: Vyskytuje sa zvýšená hlučnosť v
niektorých stúpačkách ÚK. Zatiaľ sa nám nepodarilo celkom
identifikovať príčinu. Určite bude nutné znovu vykonať
hydraulickú reguláciu celého vykurovacieho systému v dome.
Prvý krát sa vykonala regulácia po rekonštrukcii horizontálnych
rozvodov ÚK a inštalácii meračov tepla a termostatických ventilov
na radiátoroch. Druhý krát sa vykonala regulácia po zateplení
domu, inštalácii regulátorov tlakovej diferencie na oboch vetvách
a po zistení, že bolo vymenené značné množstvo oceľových
rebrových radiátorov za doskové. Bude nutné spraviť znovu
inventúru všetkých vykurovacích telies v systéme a vypracovať
projekt hydraulického vyregulovania systému s prihliadnutím
na zmeny vyplývajúce z inštalácie KOST. Predpokladáme, že
vlastná regulácia sa vykoná až v období, kedy budú požiadavky
na kúrenie maximálne.
Ako s odstupom času hodnotíte prínos KOST pre váš bytový
dom?
Rudolf Čiernik: Po spustení KOST sme v dome ocenili, že
teplá voda tečie skoro okamžite a je teplejšia ako pri dodávke
teplej vody z kotolne. Už podľa predbežných meraní môžeme
povedať, že náklady na nahriatie TÚV klesajú.
Slavomír Kubínyi: Napriek zatiaľ krátkemu obdobiu od
spustenia KOST je prínos jednoznačný. Radi by sme si ešte
vyhodnotili aký vplyv by mala zmena dodávky TÚV na mernú
spotrebu tepla a to pokiaľ by dodoávka TÚV bola predĺžená do
1:00 h.
Vzhľadom na zverejnené výsledky s KOST z okruhu beckovskej
kotolne sme prvýkrát realizovali kombinované financovanie, čo
znamená, že jeden objekt bol financovaný z prostriedkov našej
spoločnosti a tri objekty z prostriedkov vlastníkov bytov daných
domov. K tomuto riešeniu sa pristúpilo po vzájomnej dohode,
nakoľko tri bytové domy majú komplexne zrekonštruované a
vyregulované rozvody ÚK a TÚV a prejavili záujem šetriť náklady
na prípravu TÚV v predstihu s našim investičným plánom.
Súčasťou spoločnej realizácie bolo podpísanie zmluvy, že naša
spoločnosť, vlastníkmi bytov, vyfinancované KOST od nich odkúpi
do piatich rokov v pôvodných nadobúdacích cenách.
4
ROZHOVOR
robil v trenčianskej Konštrukte, manažoval som viaceré projekty,
najmä po ekonomickej stránke. To mi zostalo do dnes. Viete, ja
všetko dávam do priorít, nič nahádžem za hlavu. Táto funkcia je o
manažovaní, či už o finančnom alebo ľudskom.
4. Boli aj ťažšie časy...
Áno, bolo aj ťažšie obdobie. Spomínam sa na to ako keby sa
to stalo dnes.... jeden vlastník napadol naše SVB na súde. Stálo
ma to veľa síl, chcel som s tým skončiť. Hovoril som si: ‘Je mi
toto treba?’ Výsledok ma však nenormálne posilnil a zostal som
v tejto funkcii ďalej.
„Tí, ktorí sa nebudú starať o obnovu
svojho bytového domu, musia začať
šetriť na jeho demoláciu.“
V Trenčíne bol medzi prvými, ktorý založil Spoločenstvo
vlastníkov bytov (SVB). Funkciu predsedu vykonáva už 19
rokov a stále má veľké plány. Na svoj dom je hrdý, stará
sa nielen o jeho zovňajšok, ale aj o medziľudské vzťahy.
Jubilantom v dome chodí osobne gratulovať. Aktívny,
ctižiadostivý a zároveň skromný človek - Jozef Mikláš,
predseda SVB na ul. Soblahovskej 1115 v Trenčíne.
1. Ako sa žije vo vašom dome? Predstavte nám miesto,
ktorému tak trochu „šéfujete“?
Náš dvanásťpodlažný dom má 48 bytov a je domovom pre
110 vlastníkov a niekoľkých nájomníkov už 37 rokov. Navzájom
sa všetci poznáme a za toto obdobie sa z nás stala jedna rodina.
Ľudia sú tu veľmi družní, priateľskí. Menší rozruch nám v istú
dobu spôsoboval jeden zo susedov, ale to už je za nami. Ako
predseda som nikdy nedopustil, aby sa konalo bezprávne. Tejto
zásady sa držím aj dnes.
2. Začiatky bývajú ťažké. Čo bolo pre vás podnetom založiť
spoločenstvo vlastníkov bytov a ako vyzerala cesta za
úspechom?
Môžem sa pochváliť, že som patril medzi prvých, ktorí
chceli založiť SVB. Spolu s kamarátom zo susedného domu
sme sa o túto možnosť začali zaujímať okolo roku 1994. V
tom čase sa otvárala otázka odpredaja štátnych bytov do
osobného vlastníctva. Pomohla mi vtedajšia správcovská
spoločnosť Tebys, ktorá zabezpečila prepis bytov. Podľa
nastavených podmienok stačilo odkúpiť alikvotnú čiastku
pozemku a zaplatiť prevod do vlastníctva. Každý, kto vtedy
odkúpil svoj byt zaplatil sedem tisíc korún. Hodnota bytu
bola nula korún. Tak boli nastavené legislatívne podmienky,
mne sa to podarilo včas zachytiť a zmobilizovať ľudí.
O dianie v dome som sa neustále zaujímal. V médiách
som zachytil informáciu, že sa pripravuje možnosť zakladať
spoločenstvá. V tej dobe nás spravoval Tebys, ktorého zamestnanci
odcestovali na prieskum do Holandska, kde už podobný systém
fungoval. Vtedy som si povedal: ‘keby ma tak zobrali so sebou’. O
rok neskôr sme mali SVB založené.
3. Ako Jozef Mikláš vníma funkciu predsedu spoločenstva?
Po založení SVB som sa do toho vehementne vložil. Dal
som všetko úsilie do vzniku, takže funkcia predsedu bola pre
mňa čerešničkou na torte. Počas svojho aktívneho života som
5. Váš dom prešiel výraznou zmenou. Určite sa aj vďaka Vám
môže pýšiť významným progresom..
Keď chce človek pekne a spokojne bývať, musí sa o svoj
príbytok starať. Hneď po založení SVB som si vytýčil moje prvé
priority. V akútnom stave sme mali strechu nad hlavou. Peňazí
sme veľa nemali a tak sme zvolili najlacnejšiu variantu – asfaltovú
krytinu. Vydržala však veľmi krátko, ani nie do záručnej doby.
Ideme zatepľovať...
Pozorne som sledoval všetko, čo by sa dalo využiť v
prospech domu. V roku 2006 som sa začal pohrávať s myšlienkou
zateplenia. Motivátorom bola pre mňa veľká odborníčka
profesorka Sternová z STU v Bratislave. Jej slová si pamätám do
teraz: „Tí, ktorí sa nebudú starať o obnovu domu, musia začať
šetriť na jeho demoláciu.“ To ma presvedčilo a povedal som si...
ideme zatepľovať. Publikácie boli dosť drahé a tak som chodil do
knižnice a kopíroval si state, ktoré som neskôr rozdal susedom
v dome, aby som ich presvedčil. Podarilo sa. V roku 2007 začali
práce. Zastávam názor, že keď sa má niečo rekonštruovať, tak nech
sa to robí poriadne. Rozhodli sme sa pre zateplenie nobasilom,
čo je prakticky minerálne vlna. Cena tohto materiálu bola vyššia
ako v prípade polystyrénu, ale prieskumy spokojnosti a horľavosti
materiálov nás presvedčili. Túto akciu sme financovali čiastočne
pomocou stavebného úveru a čiastočne cez štátnu dotáciu. Na
štátnu podporu sme sa teda načakali. Stavbári už behali po lešení
a my sme stále nevedeli či môžeme počítať so štátnou injekciou.
Dobrej správy sme sa nakoniec dočkali. Z Trenčianskeho kraja
bolo vybraných 26 žiadostí o dotáciu a náš dom skončil na 24.
mieste. Priznávam v prvom momente som bol zaskočený, ale
nesmierne spokojný. Zároveň sme obnovili aj vchod, vymenili
sme dlažbu, obklady, dvere.
Náš dom priniesol pre stavebnú firmu, ktorá realizovala
zateplenie, pekný úspech. Na výstave Coneco v Bratislave v roku
2010 získali prvú cenu „ENVIRO NAJ“ a to vďaka kvalitnému
zatepľovaciemu systému a celkovej energetickej úspore nášho
domu.
Tieklo nám na hlavy...
O ďalší rok sa začala ozývať strecha. Asfaltová krytina
vypovedala svoju funkciu a tak som začal pokukovať po novej,
kvalitnejšej. Vo výbere zvíťazila plechová strecha, pričom sme
urobili aj lepšie spádovanie smerom do stredu. Vďaka tomu sa
nám netvoria žiadne kaluže, navyše sme ju aj zateplili.
V roku 2011 ma pre zmenu potrápila kanalizačná prípojka k
domu. V suteréne nám vyrážala voda, stále som volal preplachovu
službu. Nakoniec som dal urobiť monitoring a potvrdil sa
dezolátny stav kanalizačnej rúry. Keďže prípojka patrí k domu,
museli sme ju zafinancovať.
5
Fínske výťahy v Trenčíne...
V súčasnosti čakáme na nové výťahy. Ako som už spomínal,
aktívne sledujem dianie v okolí. Za posledné obdobie som
spozoroval kopiace sa negatívne správy o stave výťahov, ktoré
majú veľa skrytých závad. Navyše výťahy majú spĺňať európske
normy a opravovať starý sa predsa neoplatí. Riešime to teda
absolútnou výmenou. Opäť budeme v Trenčíne prví s fínskymi
výťahmi, ktoré sú špičkovej kvality a budú pre nás veľkým
prínosom. Je pravda, že táto investícia zase prevetrá náš fond
opráv, ale som rád, že s tým ľudia súhlasili. Snažíme sa hospodáriť
ako sa len dá, pokiaľ máme úspory za teplo, prikladáme ich do
fondu opráv na horšie časy.
6. Čo by ste odporúčali tým, ktorí sa zamýšľajú nad obnovou
svojich domov a nevedia sa rozhýbať?
Treba vyvíjať aktivity, pokiaľ sa nerozhýbu, bude to len na ich
škodu. Funkcia predsedu je síce náročná, ale pekná. Treba si ísť za
svojim a nenechať sa manažovať ľuďmi.
7. Je vidieť po Vás kus dobre odvedenej práce. Ste spokojný?
S doterajšou prácou – áno, mám však nové plány. Chceli by
sme video-elektronického vrátnika, vymeniť potrubie v šachtách
či vymaľovať chodby. Pokiaľ budem vládať, budem sa naďalej
venovať nášmu domu a prispievať tak k zvyšovaniu komfortu
bývania.
Nášmu klientovi – odberateľovi tepla p. Miklášovi ďakujeme,
že sa ochotne podelil s bohatými skúsenosťami s našimi čitateľmi
a v mene spoločnosti želáme veľa zdravia a úspechov pri ďalších
investičných akciách v bytovom dome.
Autor: Andrea Krchlíková
6
VYÚ TOVANIE NÁKLADOV SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM BYTU
Obdobie 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
1 2
Údaje
Dom
Vchod
Osobomes./ vý ah / osvet.
974,00 /
Osobomes. (uprav)
1 090,00
Plocha na ÚK (m2)
2 021,60 2 021,60
Odpo
et vodom. SV (m3)
1 574,00
Od
Od
Odpo
Od
Od
et vodom. TV (m3)
916,00
Zdroj tepla OST - 2717, T.Vansovej
Služby pre bývanie, s.r.o.
Krátka 2412
91101 Tren ín
n
DI : 2020384993
I DPH: SK 2020384993
993
93
Typ nákladu (objekt)
Fond opráv
Správa
Ústredné kúrenie - celkové náklady
4
Typ
obj.
Byt
24,00
70,35
58,00
29,00
Vyú t. za byt / VS: 2747032
OPÁT PETER
Bazovského 2747/12-32
911 08 Tren ín
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
3
20. 5. 2013
3
Množstvo
spotreby
dom
20 725,32
dom
2 292,48
dom
27 975,92
Ústredné kúrenie - fixné náklady po ich prerozdelení
pre
pr
erro
ozzd
de
elle
en
níí
dom
Ústredné kúrenie variabilná zl. - namer.množstvo
mno
mn
ožžssttvvo
o
dom
TÚV - celkové náklady na teplo na prípravu
avu TÚV
av
TÚV
TÚ
V
dom
TÚV ohrev - fixné náklady po ich prerozdelení
delení
ní
dom
215,9999 EUR / kW
32,369 kW
0,0592 EUR / kWh
6 991,70
151130,000 kWh
8 947,66
9 235,11
215,9948 EUR / kW
17,994 kW
3 886,61
TÚV ohrev - výpo et nameraného množstva
stva
dom
0,0609 EUR / kWh
98872,239 kWh
6 022,35
TÚV surovina
dom
2,2459 EUR / m3
947,312 m3
2 127,60
dom
2,2459 EUR / m3
1872,000 m3
Vodné a sto né
Elektrická energia bytov/bytu
Upratovanie
4 204,34
dom
1 135,88
dom
919,32
Vý ah
vchod
910,00
Poistenie domu
dom
503,73
Zrážková voda
dom
240,95
Rozpis nákladov a záloh (Bytu)
Fond opráv
Správa
Ústredné kúrenie - celkové náklady
TÚV-ohrev
TÚV surovina
Vodné a sto né
Elektrická energia bytov/bytu
Upratovanie
Vý ah
Poistenie domu
Zrážková voda
STA
Spolu:
5
Množstvá
Predpísané
zálohy
6
716,64
0,00
71,64
71,64
0,00
705,60
605,49
100,11
29,000 m3
354,12
292,00
62,12
29,000 m3
76,44
67,36
9,08
58,000 m3
154,08
154,92
-0,84
-14,69
24,000 Osm
10,32
25,01
24,000 Osm
21,12
20,24
0,88
24,000 Osm
18,36
22,42
-4,06
71,970 m2
18,96
17,42
1,54
71,970 m2
10,32
8,33
1,99
2,40
2 160,00
EUR
Preplatok (+)/ Nedoplatok (-) z ro . vyu . 2012
Preplatok (+)/ Nedoplatok (-) k 30. 4. 2013
Nedoplatok na penáloch k 30. 4. 2013
3
Preplatok (+)/ Nedoplatok (-) / iný:
Celkom Vám vraciame (Preplatok):
Celkom k úhrade (Nedoplatok)
716,64
158,53
-19,06
0,00
0,00
139,47
2,40
2 001,47
158,53 EUR
Po et bytov: 32
Ohrev teplej vody zákl. zložka
Ohrev teplej vody spotr. zložka
%
10
90
7
Objekt
m.j.
923,51 EUR
UR
UR
8 311,62 EUR
UR
UR
Ú et BD: SK52 5600 0000 0006 0194 5747
Váš bankový ú et:
Objekt rozpo ítania
12747
Vykurovaný objem
Zdroj tepla
Primárny okruh OST Skuto ná merná spotreba objektu
Regula ný príkon ÚK
Normalizovaná spotreba tepla na vykurovanie objektu
Regula ný príkon na teplo v TÚV
Spotreba tepla na ohrev TV
Spotreba TV v okruhu zásobovania TV
m3
Normalizovaná spotreba tepla na ohrev TV
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre odberate ov a kone ných spotrebite ov okrem domácností
Variabilná zložka max. ceny tepla pre domácnosti
8
Užívate
28,86
263,14
0,00
0,00 kWh/m2
0,33 kWh
1,33 kWh
0,37 kWh
Eur/kWh
Eur/kWh
7
Ako čítať vyúčtovanie?
platbách a realizovaných úhradách vlastníka. Zostatok vyjadruje
kumulatívny rozdiel medzi predpísanými zálohami a prijatými
platbami od vlastníka bytu.
O niekoľko týždňov sa do vašich rúk dostane ročné vyúčtovanie
nákladov spojených s užívaním bytu. Vyúčtovanie je pre mnohých
vlastníkov strašiakom. Napriek niekoľkoročnej nemennej forme
vyúčtovania sa i dnes stretávame s názormi klientov, že nie je
pre nich dostatočne zrozumiteľné. Nasledujúce vysvetlenie by
vám malo pomôcť v orientácií a teda prispieť k jeho pochopeniu.
Vyúčtovanie, ktoré uvádzame ako vzor, je vyhotovené za rok
2012. Jeho forma však zostáva aj tento rok nezmenená. Hlavička
sa skladá z troch stĺpcov:
Spôsob rozpočítavania
1. názov správcovskej spoločnosti, spolu s identifikačnými údajmi
2. údaje týkajúce sa celého bytového domu a konkrétneho bytu.
Medzi údaje patrí:
• počet osobomesiacov / výťah/ osvetlenie – celkový
počet osôb užívajúcich byt za kalendárny rok, ktoré majú
možnosť využívať výťah aj osvetlenie spoločných priestorov
v dome
• počet osobomesiacov - celkový počet osôb užívajúcich
byt za kalendárny rok, ktoré využívajú výťah a osvetlenie
príslušného vchodu
• vykurovaná plocha bytu
• súčet spotrieb bytových vodomerov studenej vody/
spotreba vodomeru studenej vody za byt
• súčet spotrieb bytových vodomerov teplej vody/
spotreba vodomeru teplej vody za byt
• zdroj tepla
3. variabilný symbol konkrétneho bytu, adresa vlastníka, dátum
vystavenia vyúčtovania a dátum jeho splatnosti
4./5. Druhú časť vyúčtovania tvorí údajová základňa za bytový
dom. Tu sa udáva typ nákladu, jednotková cena, množstvo
spotreby a celkový náklad v eurách. Nižšie je uvedený rozpis
nákladov a záloh za konkrétny byt. Informuje vlastníka o:
• predpísaných ročných zálohách,
• skutočných nákladoch za všetky služby , ktoré boli počas
roka poskytnuté,
• rozdieloch medzi predpísanými zálohami a skutočnými
nákladmi za jednotlivé služby
6. Rozdiel medzi nákladmi a predpísanými zálohami tvorí
preplatok alebo nedoplatok z vyúčtovania. Tento je upravený
o prípadný preplatok alebo nedoplatok voči predpísaným
zálohovým platbám k 31.3. resp. 30.4. príslušného roka.
Výsledkom je preplatok resp. nedoplatok.
7. Na podnet klientov sme do vyúčtovania zaradili aj údaje
o počte bytov, percentuálne vyjadrenie ohrevu teplej vody,
účty klienta a bytového domu v IBAN podobe.
8. V spodnej časti vyúčtovania nájdete tzv. technickú údajovú
základňu.
Súčasťou vyúčtovania je aj príloha, v ktorej je grafické
porovnanie spotreby energie na ÚK a TÚV za príslušný
kalendárny rok s rokom predchádzajúcim. Novinkou sú tabuľky
informujúce o počiatočných a koncových stavoch bytových
vodomerov a to zvlášť pre studenú a zvlášť pre teplú vodu.
Tabuľka o prehľade platieb informuje o predpísaných mesačných
Veríme, že naše vysvetlenie vám zjednoduší orientáciu a ušetrí
čas. Vždy sa však môžete obrátiť na našich pracovníkov, ktorí
vám radi poradia. Vyúčtovanie je vykonané podľa Vyhlášky
ÚRSO č. 630/2005 a v zmysle platnej legislatívy. Všetky údaje,
ktoré uvádzame sú i v ročnom vyúčtovaní nákladov spojených
s užívaním bytu. Vyúčtovanie nákladov obsahuje údajovú
základňu o celom bytovom dome a byte.
Ústredné kúrenie – celkové náklady
Ročný náklad na vykurovanie v dome sa vypočíta ako súčet
variabilných a fixných nákladov.
Tento náklad sa delí na základnú a spotrebnú zložku, pričom
pomer rozdelenia si odsúhlasujú vlastníci bytov v bytovom dome.
Základná zložka sa rozpočítava podľa plochy, spotrebná zložka sa
rozpočítava podľa stavu meračov na pomerových rozdelovačoch
tepla umiestnených na vykurovacích telesách v bytoch Vášho
bytového domu. Súčet základnej a spotrebnej zložky tvorí náklad
tepla Vášho bytu.
Teplá voda (TÚV)
Teplá voda sa skladá z dvoch položiek:
TÚV surovina – voda použitá na ohrev
TÚV ohrev – náklad tepla potrebný na ohrev vody
TÚV ohrev:
Ročný náklad TÚV ohrev sa delí na základnú a spotrebnú
zložku. Základná zložka tvorí 10% z nákladu a rozpočítava
sa medzi konečných spotrebiteľov rovnakým dielom pre každý
byt v bytovom dome. Spotrebná zložka tvorí 90% nákladu
a rozpočítava sa medzi konečných spotrebiteľov v pomere
súčtu spotrieb bytových vodomeroch v bytovom dome
a vynásobí sa spotrebou vodomeru TV Vášho/príslušného
bytu. Súčet vypočítanej základnej a spotrebnej zložky tvorí
náklad TÚV – ohrevu Vášho bytu.
TÚV surovina
Ročný náklad sa prerozdelí v pomere súčtu spotrieb bytových
vodomerov a vynásobí sa spotrebou vodomeru TV Vášho bytu:
Vodné a stočné (studená voda)
Ročný náklad sa prerozdelí v pomere súčtu spotrieb bytových
vodomerov a vynásobí sa spotrebou vodomeru SV Vášho bytu:
Osvetlenie spoločných priestorov
Ročný náklad sa prerozdelí podľa počtu osobomesiacov
v bytovom dome a vynásobí sa počtom osobomesiacov
Vášho bytu.
Upratovanie
Ročný náklad sa prerozdelí podľa počtu bytov a nebytových
priestorov v bytovom dome.
Podľa rozhodnutia vlastníkov bytov je možné náklad upratovania
rozpočítať aj podľa osobomesiacov. (ročný náklad sa prerozdelí
podľa počtu osobomesiacov v bytovom dome a vynásobí sa
počtom osobomesiacov Vášho/príslušného bytu.)
8
Výťah
Do ročného nákladu za výťah sa započítava mesačný paušál
za užívanie výťahu, komunikácia výťahu a drobné opravy.
Takto vzniknutý náklad sa v ročnom vyúčtovaní rozpočítava
podľa osobomesiacov (ročný náklad sa prerozdelí podľa
počtu osobomesiacov v bytovom dome a vynásobí sa počtom
osobomesiacov Vášho bytu.)
Na základe rozhodnutia vlastníkov bytov je možné náklad Výťah
rozpočítať aj na počet bytov v bytovom dome.
Zrážková voda
Ročný náklad sa prerozdelí podľa plochy katastrálneho podielu
všetkých bytov a NP v bytovom dome.
Poistenie bytového domu
Ročný náklad sa prerozdelí podľa plochy katastrálneho podielu
všetkých bytov a NP v bytovom dome
oddelenia správy bytových domov.
Balkóny sa musia odstrániť
Odborný posudok projektanta Juraja Cirfusa poukázal
na viaceré systémové poruchy predmetnej konštrukčnej
sústavy bytového domu. Záver bol jednoznačný - súčasný
stav týchto konštrukcii je životu nebezpečný. Obyvatelia
domu tak boli nútení pristúpiť k radikálnemu riešeniu a to
k totálnemu odstráneniu balkónov. Sanáciu nových balkónov
sme s vlastníkmi bytov riešili nielen po ekonomickej, ale
aj po technickej stránke, aby prioritnou bola bezpečnosť
ich užívania,“ dopĺňa Soňa Hankociová.
S prvými prácami sa začalo na jeseň minulého roka,
kedy pracovníci realizačnej firmy postavili lešenie. „Zo
začiatku sa ľuďom nepáčilo, že sa pracuje pomaly. Keď
sem nabehli väčšie partie robotníkov, všetko sa rozbehlo.
Frflanie nahradila spokojnosť,“ hovorí Jaroslav Michalík,
obyvateľ domu.
Odmena zástupcovi, odmena predsedovi SVB
Do ročného nákladu odmien sa započítavajú okrem vyplatenej
odmeny zástupcovi, resp. predsedovi SVB aj odvody do
zdravotnej a sociálnej poisťovne a daň z príjmu. Tento náklad
sa najčastejšie rozpočítava na byty v bytovom dome. Podľa
rozhodnutia vlastníkov je možné i iné rozpočítanie.
V zmysle Zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov, sa pri rozúčtovaní
úhrad za plnenia zohľadňuje miera využívania spoločných
častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov
Nové balkóny sú
už bezpečné
Od minulého roka je v bytovom dome na Nábrežnej
ulici 1635 stavebný ruch. Havarijný stav balkónov prinútil
obyvateľov k ich sanácii. Nevyhovujúce balkóny nahradili
nové a hlavne bezpečné, na ktorých si už dnes môžu
majitelia vychutnávať kávu.
Trenčín, 20. marca - Celé sa to začalo pre jedenástimi
rokmi. Pokojný februárový večer narušil silný pád. Z jedného
balkóna došlo k utrhnutiu železobetónovej dosky, ktorá spadla
na stojace auto. Bol to signál, že treba začať konať. „Šťastie,
že sa nikomu nič nestalo, keby v tom čase stál niekto pod
tým balkónom, mohlo dôjsť k smrteľnému úrazu,“ hovorí
jeden z obyvateľov.
„Príčin havárie bolo niekoľko – absencia hydroizolácie
železobetónovej dosky, chybné oplechovanie, zatekanie
vody, zahlienený betón obsahujúci nevhodnú zrnitosť
kameniva či skorodovaná výstuž,“ informuje projektant
Juraj Cirfus a stavebný dozor. Niektorí vlastníci bytov,
ku ktorým balkóny patria, už v minulosti realizovali ich
opravy. Išlo však len o vonkajšie úpravy, ako je pokládka
dlažby a oprava omietky. Pád balkóna bol začiatkom
dlhého rekonštrukčného procesu, ktorý je už v tejto
dobe vo svojom finále. „Schválenie rekonštrukcie patrilo
k tým náročným. Pre schválenie dotácie je potrebný
súhlas dvojtretinovej väčšiny vlastníkov bytov, čo bol
pri tak veľkom dome problém. V záujme vlastníkov som
rada, že sa to podarilo,“ hovorí Soňa Hankociová, vedúca
Nové balkóny sú z oceľovej rámovej konštrukcie, pripevnené
na fasádu cez obvodové murivo pomocou nerezových
závitových tyčí. Balkónová konzola je teda riadne ukotvená
a zateplená s prerušeným tepelným mostom. Najvyššie
položené balkóny pred poveternostnými podmienkami
chránia konzolové striešky, rovnakej konštrukcie, ktoré
pôvodne chýbali.
V rámci rekonštrukcie fasády museli vlastníci riešiť aj
opravu vodorovných atikových ríms bytového domu, na
ktorých sa vytvárali dilatačné trhliny v hrubej cementovej
omietke. Oprava spočívala v osekávaní uvoľnenej omietky a
následnom zateplení polystyrénom s použitím tenkovrstvej
omietkovej zmesi.
Tento bytový dom je charakteristický typickými črtami
fasády zo začiatku šesťdesiatych rokoch minulého storočia.
Rekonštrukcia bola navrhnutá tak, aby sa zachovali všetky
pôvodné tvaroslovné prvky a farebné riešenie fasády vrátane
zámočníckych a klampiarskych konštrukcii.
pomoc pri každom probléme z oblasti správy bytového
fondu,“ konateľove slová doplnila Soňa Hankociová, vedúca
oddelenia správy bytových domov.
Všetko niečo stojí
Na každú obnovu či výstavbu sa viaže finančná otázka.
„Ako správcovia tohto domu sme postupovali tak, aby
sme úverom nezaťažili tých vlastníkov bytov, ktorí nemajú
balkóny. Požiadali sme o dotáciu na odstránenie systémových
porúch, ktorá bola pre bytový dom schválená. Finančná
injekcia predstavovala sumu približne 76 tisíc eur,“ hovorí
Hankociová.
Práce na bytovom dome sú z jeho vnútornej strany
dvora takmer dokončené. Zhotoviteľ pokračuje na vonkajšom
priečelí, kde fasáda s rímsami získa nový vzhľad. Obyvatelia
tak budú mať príjemné, komfortné a hlavné bezpečné
bývanie.
Dobrý správca pomôže
Naša pomoc spočívala v organizovaní niekoľkých
stretnutí, počas ktorých sme prítomných najskôr oboznámili
s pôsobnosťou a terminológiou zákona, potom sme sa
podrobne venovali konkrétnym povinnostiam. Najväčšie obavy
vyvolala registrácia informačných systémov. Po spoločnom
vyplnení vzorového registračného formulára, už bola situácia
jasnejšia,“ podotkla Andrea Krchlíková, školiteľka.
Zákon o ochrane
osobných údajov sa stal
strašiakom spoločenstiev
vlastníkov bytov
Minuloročná júlová novelizácia zákona o ochrane
osobných údajov spôsobila rozruch azda v každej spoločenskej
oblasti. Nevyhli sa mu ani veľké správcovské spoločnosti
či menšie spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB). Do konca
vlaňajška si mali spoločenstvá vlastníkov bytov podobne
ako iné organizácie zaregistrovať na Úrade na ochranu
osobných údajov svoje informačné systémy. Prikazuje im
to nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý upravuje
práva a povinnosti okrem iného aj prevádzkovateľov
informačných systémov osobných údajov.
Trenčín, 04. marca 2014 – Počas februára sme ponúkli
predsedom SVB, ktorých bytové domy spravujeme na
základe Mandátnej zmluvy, súčinnosť pri plnení povinnosti
vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov. „Tento
krok z našej strany vyplynul z požiadaviek predsedov,
keďže mali o spomínanom zákone minimálne alebo žiadne
vedomie,“ uviedol Miroslav Marko, konateľ spoločnosti
Služby pre bývanie. „Našou snahou je byť stále bližšie ku
klientom. Naučili sme sa vnímať ich potreby a ponúknuť
Predsedom sme vyšli v ústrety aj pri samotnom
vypracovaní potrebných dokumentov, akými sú záznam o
poučení oprávnených osôb, zmluva medzi prevádzkovateľom
a sprostredkovateľom či bezpečnostná smernica. „Chceli sme
dať našim klientom najavo, že sme tu pre nich a urobíme
všetko preto, aby ani tento zákon nebol pre nich strašiakom,“
dodal Marko.
Povinnosti treba splniť čo najskôr
Stretnutí sa zúčastnilo vyše sedemdesiat klientov,
pričom sme zaznamenali záujem aj zo širokého okolia.
Predsedovia začali túto problematiku intenzívnejšie vnímať
až po našom upozornení. Aj napriek tomu, že niektoré
opatrenia bolo potrebné vykonať ešte minulý rok, stále je
šanca na nápravu. Poučenia oprávnených osôb, registráciu
alebo evidenciu už existujúcich informačných systémov
osobných údajov bolo potrebné mať do konca minulého
roka, ostatné bezpečnostné opatrenia je potrebné zosúladiť
do deviatich mesiacov od účinnosti nového zákona, teda
do konca marca tohto roka, zmluvy so sprostredkovateľom
musia prevádzkovatelia zosúladiť s novým zákonom najneskôr
do 30. júna 2014.
Sankcie za nesplnenie
povinnosti by mali
byť dostatočnou
motiváciou pustiť sa
do legislativného boja,
ktorý môže byť vďaka
dobrému správcovi
hravo zvládnutý.
9
ZO ZÁKULISIA...
Trenčín, 13. februára - Na priečelie našej budovy sme
nainštalovali 3D nápis našej spoločnosti. Nápis je vyrobený z
tvrdého polystyrénu, v matnej striebornej farbe s bielym led
podsvietením.Viditeľné označenie dlhodobo absentovalo. Naši
klienti a záujemci, najmä pri prvej návšteve mali problém s
orientáciou. Veríme, že cesta k nám bude jednoduchšia.
Terchová, 28. február – 1. marec. Zamestnanci z oddelenia správy bytových domov a marketingu
absolvovali odborné školenie zamerané na komunikáciu s klientom, asertívne správanie a budovanie
teamu. Vedenie spoločnosti plánuje aj do budúcna podporovať rozvoj zamestnancov.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov je každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné
údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb, povinný mať poverenú zodpovednú osobu. Jej
hlavnou úlohou je vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov. Pre výkon svojej funkcie musí
byť vyškolená a musí úspešne zložiť skúšku na Úrade o ochrane osobných údajov. Zodpovednými
osobami na základe poverenia Úradu o ochrane osobných údajov v našej spoločnosti sú Mgr. Andrea
Krchlíková a Bc. Soňa Hankociová.
Tento rok sa naše rady klientov rozrástli o Spoločenstvo vlastníkov bytov na ulici Partizánska 797
z Trenčína, Spoločenstvo vlastníkov bytov na ul. Duk. Hrdinov 869 a bytový dom na ul. Liptovskej
7559. Bytové domy vítame a tešíme sa na spoluprácu.
Kotolňa na ul. 28. októbra 3058 prechádza zmenou. Jeden z plynových kotlov sme nahradili
biomasovým kotlíkom, s výkonom 300 kW, ktorý postačuje na prípravu TÚV v letnom období.
Na základe vyhovujúcich výsledkov merania emisií sme požiadali o vydanie rozhodnutia na trvalú
prevádzku, ktorá nám bola koncom decembra 2013 schválená.
Pre minuloročný záujem a prvé dopyty o seminár k výkonu správy
bytových domov plánujeme obdobnú akciu zorganizovať aj tento
rok. Dňa 4. júna sa s vami radi stretneme v kongresovej sále hotela
Elizabeth v Trenčíne. Čakajú vás zaujímavé témy, odborní lektori a
bohatý sprievodný program. O akcii vás budeme včas informovať.
Pre spoločenstvá vlastníkov bytov pripravujeme ponuku profesionálneho predsedu SVB. Profesionálny
predseda bude vykonávať svoju funkciu v bytových domoch, ktoré o neho prejavia záujem. Získajú
tak profesionálnu správu a odborný prístup.
V pripomienkovom konaní je aj nový zákon o výkone správy nehnuteľnosti, ktorý pochádza z
dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zákon by mal spolu so Zákonom o
vlastníctve bytov a nebytových priestorov bližšie určovať podmienky správy bytového fondu.
NR SR schválila 20. marca novelu zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z.z.
Novela obsahuje zmeny riešiace po novom výrobu tepla v bytových domoch s domovými
kotolňami, povinnosť zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených
meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa.
Do konca roka 2016 si budú musieť spotrebitelia namontovať merače tepla aj v domoch s
centrálnym vykurovaním. Podľa ministerstva hospodárstva sa tým zvýši energetická efektívnosť a
naopak sa znížia náklady na teplo. Tejto povinnosti sa vyhnú iba domy, ktoré majú menej ako 500
metrov štvorcových.
Od 1. januára 2014 je platný nový výnos ÚRSO č. 0045/2014/P zo dňa 5.11.2013, čo spôsobilo, že
v kategórií M4 sa navýšila cena poplatkov distribučných a prepravných položiek plynu a to približne
o 5 %. Zvýšená cena zemného plynu, ktorý sa používa na výrobu tepla sa tak prejaví v bytových
domoch, ktoré vyrábajú teplo vo vlastných kotolniach. Pre bytové domy, ktoré sú vykurované z
centrálneho zdroja tepla sa výška distribučných poplatkov medziročne nezmení. Cena tepla v roku
2014 je pre našich odberateľov zhodná s cenou tepla v roku 2013.
SÚŤAŽ
Aj v tomto vydaní je pre vás pripravená súťaž. Stačí správne odpovedať na nižšie uvedené kvízové otázky, mať trochu šťastia
pri žrebovaní a môžete sa tešiť z pekných cien.
Kvízové otázky:
1. Teplo na ústredné vykurovanie a teplú úžitkovú vodu dodávame do ...
A/ 11 820 bytov
B/ 16 355 bytov
C/ 9 880 bytov
2. Pre koľko bytových domov vykonávame správu a mandát pre SVB?
A/ 178 bytových domov
B/ 60 bytových domov
C/ 148 bytových domov
3. Koľkokrát sme počas minulého roka 2013 menili cenu tepla?
A/ dvakrát
B/ ani raz
C/ jedenkrát
4. Súčasťou exkluzívneho poistenia bytových domov cez poisťovňu Allianz je poistenie ...
A/ vrátane sprejerstva a grafitov
B/ okrem sprejerstva a grafitov
C/ vrátane poistenia vlastníkov bytov v príslušnom bytovom dome
Do žrebovania budú zaradené len správne odpovede na všetky štyri kvízové otázky.
Svoje odpovede pošlite poštou na adresu:
Služby pre bývanie, s.r.o.
Krátka 2412, 91101 Trenčín
alebo emailom na [email protected]
Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, telefónny príp. emailový kontakt.
S výhercami sa skontaktujeme a ich mená uverejníme na našej webovej stránke a v ďalšom vydaní Spravodaja.
OD 1. APRÍLA 2014 SME PRE VÁS
ROZŠÍRILI KLIENTSKÉ HODINY
Utorok 12.30-15.30 hod.
Streda 08.00-11.00, 12.30-16.00 hod.
Piatok 08.00-12.00 hod.
NON-STOP DISPEČING
032/65 222 54
0905 648 437
0905 648 438
Služby pre bývanie, s.r.o.
Krátka 2412, 91101 Trenčín
Tel.: 032/65 234 95
Web: www.spbtn.sk
Email: [email protected]
Spravodaj vydáva spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o., Krátka 2412, 91109 Trenčín. Zodpovedný redaktor: Mgr. Andrea Krchlíková.
Grafické spracovanie a tlač zabezpečuje INCOMP, s.r.o., Bratislavská 15/51, 91105 Trenčín. Spravodaj je nepredajný. Akékoľvek
rozmnožovanie alebo kopírovanie je možné len so súhlasom marketingového oddelenia.
Download

Spravodaj - Služby pre bývanie, sro