Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
Správa je vypracovaná v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra
2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských zariadení a s Metodickým usmernením Ministerstva
školstva SR č. 10/2006 R z 25. mája 2006.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
Názov školy
Adresa školy Komenského 1, 066 01 Humenné
057/7752432
Telefón
[email protected]
E-mail
WWW stránka oahe.edupage.org
Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 070 01 Prešov
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Telefón
Služ. mobil
e-mail
[email protected]
Ing. Židová Alena 0577752432 0911 227 714 vucpo.sk
ZRŠ pre pedagogickú PhDr. Ringerová
[email protected]
0577752432
vucpo.sk
Eva
činnosť
ZRŠ pre technickoIng. Pankovčinová
administratívne a
[email protected]
0577752432
edu.sk
hospodársko-správne Ľudmila
veci
Riaditeľka
Rada školy
Titl., priezvisko, meno
Kontakt
Ing. Kačurová Mária
0904 118 196
predseda
pedagogickí zamestnanci Mgr. Taňkošová Ľubica 0907 422 044
Drobňáková Emília
0905 458 655
ostatní zamestnanci
Mgr. Hoptová Oxana
0905 550 746
zástupcovia rodičov
Kávová Eva
0915 545 300
Ing. Zaťko Pavel
0908 332 440
0907 952 717
zástupca zriaďovateľa Ing. Kulanová Mária
MUDr. Kostilnik Vladimír 0917 805 882
Ing. Marcinčin František 0903 041 413
PhDr. Hopta Ivan, Csc.
0917 523 720
Pavlíková Miroslava
0908 155 142
zástupca ŽSR
2
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
Poradné orgány školy
Názov MZ a PK
Vedúci
Slovenský jazyk a
Mgr.
komunikácia,
človek, hodnoty a Babejová
spoločnosť
Členovia PK
D. Babejová, O. Chalachan,
M. Saloňová, J. Olekšák, M. Kurty
SJL, ETV, NBV,
DEJ, OBN
P. Fečová,A. Firdová, E. Havajová,
ANJ, NEJ, RUJ,
Z. Ihnátová, . Jirásková, M. Lenartová,
SJA, KAJ, KNJ,
S. Maťašová, E. Ringerová,
KRJ
M. Šmajda, Ľ.Taňkošová
Cudzie jazyky
Mgr.
Havajová
Matematika,
človek a príroda,
zdravie a pohyb
PaedDr.
A. Biľová, V. Hajžušová, M. Polák,
Hajžušová M. Vladovič
Ing.
Teoretické
odborné predmety Dudinská
Zastúpenie
predmetov
A.Biľová, Ľ. Demková, I.Dudinská,
Ľ.Jurčišinová, M. Kačurová,
M.Karasová, I.Marcák
S.Lišaníková, Ľ.Lukšová, T.Masica, ,
V. Nasterová,J.Olekšák, M. Sivecká,
Ľ. Šepeľová , A. Štibľaríková,
M. Vladovič,
MAT, CVM, BIE,
TEV, TSV
POE, TVZ,
KMM, PRN,
USP, MEU, GEX,
SBV, DSU
Praktické odborné Ing.
Lukšová
predmety
Ľ. Bálintová, Ľ. Demková, I.Dudinská,
A. Firdová, V. Hajžušová, M.Kačurová,
M.Karasová, M. Lenartová,
S.Lišaníková, Ľ.Lukšová, T.Masica,
UCT, ADK, CSH,
I.Marcák, Ľ. Milovčiková,V. Nasterová, CEI, INF, EKC,
Ľ. Pankovčinová,M. Sivecká
CVU, PRAX
V. Hajžušová, J. Olekšák,
Ľ. Milovčíková, , Ľ.Šepeľová,
A. Štibľaríková, M. Vladovič, A. Židová
Odborová
organizácia
predseda
Mgr.
Olekšák
PaedDr. Firdová, Ing. Masica, Mgr.
Komisia pre prácu Ing.
Maťašová, Ing. Biľová, Ing. Sivecká,
Lišaníková
s mládežou
Mgr. Fečová, Mgr. Polák
Mgr.
Bezpečnostný
Šmajda
technik
PhDr.
Výchovná
Ihnátová
poradkyňa
Koordinátorka
primárnej
Ing. Biľová
prevencie
drogových
závislostí
Koordinátorka pre Ing.
3
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
výchovu k
manželstvu a
rodičovstvu
Koordinátorka pre
informatizáciu
Koordinátorka pre
rodičovské
združenia
Karasová
Rodičovská rada
Ing.
Kulanová
Miroslava
Pavlíková
Žiacka školská
rada
Ing.
Bálintová
Ing.
Šepeľová
zástupkyňa rodičov - predsedníčka
I. C
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 462
Počet tried: 17
Podrobnejšie informácie:
Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP
29
I.A
28
I.B
28
I.C
II.A 24
II.B 28
II.C 27
II.D 26
III.A 27
III.B 24
III.C 26
III.D 28
III.E 26
IV.A 26
IV.B 28
IV.C 28
IV.D 27
IV.E 27
4
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 159 / 106
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 159 / 106
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 120 /84
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011: 82 / 51
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: 85 / 51
§ 2. ods. 1 e
Klasifikácia tried
Trieda ADK ANJ BIE CEI CSH CVM DEJ EKC GEX INF KAJ KNJ KRJ MAT TVZ UCT
1,41 2,28 1,86
2,1
2,28
1,79 1,76
2,79 1,45
I.A
1,5 2,11 1,75
1,71
1,96
1,57 1,86
2,43 1,64
I.B
1,86 2,46 2,25
2,14
2,18
2,18 2,39
2,96 2,07
I.C
1,75
1,88
1,83
2,21 1,46 2,21
II.A 1,54 2,17 1,08
2,64
2,39
1,71
2,96 1,82 2,82
II.B 1,86 2,79 1,61
1,96
2,19
2,3
3,22 1,15 2,52
II.C 1,63 2,33 1,7
1,88
2,19
2,15
2,65 1,35 2,92
II.D 1,69 2,38 1,54
2,19
2,96
2,7
III.A 2,04 2,63
2,67
2,42
3
2,5
III.B 2
2,19
2,96
2,46
III.C 2,12 2,62
2,61
3,11
2,68
III.D 2,29 2,64
2,12
2,88
2,5
III.E 1,77 1,96
2,5
2,35
1,96
2
2,85
IV.A 2,19 2,04
2,86
2,54
2,13
2,75
2,71
IV.B 1,68 2,36
2,7
2,52
2,4 2,5 2,4
2,96
IV.C 1,15 2,56
2,81
2,48
2,57 2,85
2,63
IV.D 1,44 2,78
2,67
2,04
2,57 2,25
2,52
IV.E 1,7 2,41
Trieda NEJ OBN POE PRN OPR RUJ SBV DSU SJL KMM SPR SJA TSV TEV MEU USP
1,97 2,62
2,29
2,66
1,1 1,53 1,15
I.A
1,81 1,89 2
2,25
2,39
1
1,08
I.B
2,25 1,36 2,18
2,46
1
1,14
I.C
1,38 2,29
2,04 1
1
1,83 1
II.A
2,25 2,71
2,12
2,14 1,57 1
2,45 1,32
II.B
2,18
2,67 1,89 1
1,17
II.C 2,5 2,37 2,74
2,35 1,81 1,27
1,13
II.D 2,69 1,73 2,31
2,57 2,63
2,33 1,44 1,11
1
1,7
III.A 2,23 1,56 2,19 2,33 1
2,13 1,58 1,04
1,05
2,42
III.B 2,18 1,71 2,63 2,63 1,08 2,54 2,13
5
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
III.C
III.D
III.E
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
IV.E
2,31 1,54 2,23 2,08 1,12 2,23 2,85
1,85 1,5
2,54 2,25 2,25 2,79 1,07 2,53 3,11
2,04 1,43
2,58 1,81 2,27 2,69 1
2,54
2,35 1,5
2
2,42
2,17
2,27 2,5
2,29
2,54
2,07
2,61 2,57
2,43
2,96
2,38
2,89 2,26
3,08
2,3
2,74 2,3
2,42
2,11
2,33 2,3
1,04
1,11
1
1,12
1
1
1
2,43
1
2,33
1,13
1,09
1,18
1,04
1
1
1
1
2,19
2,07
2
2,88
2,79
3,19
2,41
2,3
Prospech žiakov
VyznaTrieda Počet
menaní
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
II.D
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
IV.E
Spolu
29
28
28
24
28
27
26
27
24
26
28
26
26
28
28
27
27
457
6
7
3
7
3
1
3
4
2
3
3
1
5
2
2
2
6
60
Veľmi
dobre
10
10
11
13
6
12
10
9
8
10
4
10
6
6
5
6
8
144
Prospeli
29
28
28
24
28
27
26
26
23
26
28
26
26
28
27
27
26
249
Neprospeli
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
Neklasifikovaní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Správanie
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
Správanie
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Správanie
4
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
6
Dochádzka žiakov
Triedni učitelia v správach uvádzali najčastejšie príčiny absencie zdravotné, ale aj rodinné
dôvody. Vedenie školy konštatuje, že žiaci sú krytí rodičmi, lekármi (únik pred písomnými
prácami, skúšaním, neúčasť na účelových cvičeniach), ale aj nejednotným prístupom
triednych učiteľov pri ospravedlňovaní hodín. Na ospravedlňovanie vymeškaných hodín sú
zavedené študentské zápisníky, ale aj napriek tomu niektorí vyučujúci ospravedlňovali hodiny
žiakov na základe rôznych iných dokladov.
6
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
Trieda Počet
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
II.C
II.D
III.A
III.B
III.C
III.D
III.E
IV.A
IV.B
IV.C
IV.D
IV.E
Spolu
29
28
28
24
28
27
26
27
24
26
28
26
26
28
28
27
27
457
Zamešk.
hod.
3791
2694
2161
3449
4315
3927
3897
4922
2777
3568
3532
3200
3471
3850
4536
3738
3041
60753
Zam. na
žiaka
130,72
96,21
77,18
143,71
154,11
145,44
149,88
182,30
115,71
137,23
126,14
123,08
133,50
137,50
168,00
138,44
112,63
133,82
Ospravedlnené
3770
2694
2160
3449
4315
3922
3756
4906
2766
3541
3351
3199
3408
3850
4516
3729
3031
60257
Ospr. na
žiaka
130,00
96,21
77,14
143,71
154,11
145,26
144,46
181,70
115,25
136,19
119,68
123,04
131,08
137,50
167,26
138,11
112,26
132,72
Neospravedlnené
21
0
1
0
0
5
141
16
11
27
181
1
63
0
20
9
10
496
Neosp. na
žiaka
0,72
0,00
0,04
0,00
0,00
0,19
5,42
0,59
0,46
1,04
6,46
0,04
2,42
0,00
0,74
0,33
0,37
1,09
Výsledky externých meraní
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet
Anglický
jazyk
Matematika
Nemecký
jazyk
Praktická
časť
odbornej
zložky
Ruský
jazyk
Slovenský
jazyk a
literatúra
Španielsky
jazyk
Teoretická
časť
odbornej
zložky
Úroveň Počet (M/Ž)
B1
B1
B1
B1
PFEČ PFEČ PFIČ PFIČ 1
2
3
4
5
Ústna Ústna
priemer počet priemer počet Ústna Ústna Ústna Ústna Ústna priemer počet
96
(22/74) 44,24% 95
9
(5/4)
34
(9/25) 51,84% 29
135
(36/99)
14
(5/9)
135
(36/99) 58,83% 135
4
135
71,37% 95
33
28
3
1
69,14% 29
12
9
13
55,45% 11
5
3
5
71,32% 135
43
51
33
(0/4)
2
2
(36/99)
43
36
37,03% 9
58,78% 11
7
31
37
3
2,04
95
1,25
4
2,03
34
1
2,14
14
7
2,03
134
1,50
4
2,23
134
17
1
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky
Predmet Úroveň Počet (M/Ž)
Praktická
časť
odbornej
zložky
135
1
2
3
4
5
Praktická Praktická
Praktická Praktická Praktická Praktická Praktická priemer
počet
(36/99) 15
31
57
30
2
2,80
135
Žiaci, ktorí boli hodnotení z PČMS známkou výborný a chválitebný, dostali od firmy KROS
certifikát o úspešnom zvládnutí ekonomického softvéru OMEGA.
§ 2. ods. 1 f
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných
plánov
Žiaci 1. až 4. ročníka postupovali podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý bol
schválený od 1. 9. 2008. Všetci žiaci študujú študijný odbor 6317 6 00 obchodná
akadémia.
§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Pracovný
pomer
TPP
Znížený
úväzok
ZPS
Na dohodu
Počet pedag. Počet nepedag.
prac.
prac.
36
7
Počet úväzkov
pedag. prac.
34
Počet úväzkov
nepedag. prac.
7
2
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda
Predmet Počet hodín týždenne
II. B,C,D
TVZ
6
II. A, B, C, D, III. B, C KMM
6
I. A, B, C, II. A, B, C, D DEJ
7
I. A
OBN
1
I. B, C
TSV
4
III. A
TEV
2
I. A, B, C, II. A, B, C, D NBV
7
8
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
2
34
36
učiteľov
§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Druh
vzdelávania
Názov vzdelávacieho programu
Počet
prihlásených
adaptačné
2
špecializačné
funkčné
2
0
Prihlásení
Fečová,
Polák
Pankovčinová,
Babejová
Dudinská,
Štibľaríková,
Karasová
Jurčišinová,
Pankovčínová.
Štibľaríková,
Karasová,
Dudinská
inovačné
On line ekonómia a základy trhovej
ekonomiky
5
aktualizačné
Maturitné skúška z OP na SOŠ
Aktivizujúce metódy vo výučbe odb.
predmetov
Finančná gramotnosť
2
Šepeľová
Karasová,
Štibľaríková
Textový editor WORD 2007 pre
začiatočníkov
2
Babejová,
Lukšová,
2
Babejová,
Biľová
prípravné
atestačné
Funkčné
inovačné
Kvalifikačné
Vzdelanie na
doplnenie
kvalifikačných
predpokladov
3
1
1
0
0
9
Ringerová
Ukončili
2
2
0
3
5
0
0
2
1
0
0
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
§ 2. ods. 1 i
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
PK SLOVENSKÝ JAZYK A KOMUNIKÁCIA, ČLOVEK, HODNOTY A SPOLOČNOSŤ
Názov súťaže
Timravina studnička
Štúrovo pero
Vansovej Lomnička
Literárne talenty
Literárne talenty
Prečo som na svete
rada
Prečo som na svete
rada
Cesty za poznaním
minulosti
Meno a priezv. žiaka
Lucia Taňkošová
Barbora Hodorová
Lucia Taňkošová
Ivana Pavelková
Adriana Poláková
Trieda
I. C
III. E
I. C
III. E
III. D
Úspešnosť
3. miesto
účasť
1. miesto
účasť
účasť
I. B
účasť
IV. B
3. miesto
I. B
účasť
Biblická olympiáda
Lenka Kočanová
IV. E
2. miesto
Biblická olympiáda
Mária Mitrová
IV. E
2. miesto
Biblická olympiáda
Ľudmila Petruňová
II. C
2. miesto
SOČ
SOČ
HK
Miroslava Seňková
Martin Ruščanský
Lucia Taňkošová
III. E
III. D
I. C
účasť
účasť
účasť
Patrícia Folentová
Veronika Bozdošová
Patrícia Folentová
Pripravoval
Mgr. Babejová
Mgr. Olekšák
Mgr. Babejová
Mgr. Olekšák
Mgr. Olekšák
Mgr. Olekšák
Mgr. Babejová
Mgr. Olekšák
PaedDr.
Chalachan
PaedDr.
Chalachan
PaedDr.
Chalachan
Mgr. Olekšák
Mgr. Kurty
Mgr. Babejová
PK CUDZÍCH JAZYKOV
Názov súťaže
Meno a priezv. žiaka
Denis Hrobko
Trieda
II. A
Úspešnosť
Pripravoval
2. miesto Mgr. Maťašová
Olympiáda ANJ
Olympiáda NEJ
Barbora Šeteščáková
J. Boňko
Miriama Micanová
III. A
IV. D
IV. D
Nikola Vargová
10 žiakov umiestnených
v 1. stovke v rámci SR
II. A
Olympiáda SJA
Expert geniality show
Modelový európsky
parlament
Veronika Bozdošová
Patrik Mihoč
Lívia Begová, Ján Lukáč
10
7.miesto
4. miesto
PhDr. Ihnátová
Mgr. Havajová
Účasť na
PhDr. Firdová
krajskom kole
Mgr. Taňkošová
IV. B
III. C
II. C
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Mgr. Taňkošová,
Mgr.Jirásková,
Mgr. Maťašová,
PhDr. Lenartová,
Mgr. Havajová,
PhDr. Firdová
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
PK MATEMATIKA, ČLOVEK A PRÍRODA,ZDRAVIE A POHYB
Názov súťaže
Matematický klokan
Génius logicus
Futsal(okresné kolo)
Stolný tenis-dievčatá
Medzinár.basketbal.tur
naj
Medzinár.basketbal.tur
naj
Basketbal
Stolný tenis
Nohejbal
Atletika-vrh guľou
Územná súťaž
družstiev1.pomoci
Výtvarná súťaž
Meno a priezv. žiaka
Hrežo David
Černegová Lucia
Molokáčová Dominika
Kuchár František
Sopková Katarína
Harvila Lukáš
Tyč Ján
Gromovská Alžbeta
Úspešnosť
62. miesto
62. miesto
88 %
84%
82%
84%
81%
81%
3. miesto
1. miesto
Pripravoval
RNDr. Vladovič
RNDr. Vladovič
PaedDr. Hajžušová
PaedDr. Hajžušová
PaedDr. Hajžušová
PaedDr. Hajžušová
PaedDr. Hajžušová
PaedDr. Hajžušová
Mgr. Polák
Mgr. Polák
chlapci
4. miesto
Mgr. Polák
dievčatá
4. miesto
Mgr. Polák
dievčatá
dievčatá
2. miesto
3. miesto
4. miesto
2. miesto
Mgr. Polák
Mgr. Polák
Mgr. Polák
Mgr. Polák
5. miesto
Ing. Biľová
3. miesto
Ing. Biľová
Bozdošová Veronika
Trieda
IV. D
IV. D
I. B
I. B
I. B
IV. B
III. A
IV. B
IV. B
PK TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV
Názov súťaže
SOČ – krajské kolo
SOČ – krajské kolo
SOČ – krajské kolo
Meno a priezv. žiaka
Seňková Miroslava
Ruščanský Martin
Pavelková Ivana
Trieda
Úspešnosť
Pripravoval
III. E 4. miesto
Mgr. Olekšák
III. D 4. miesto
Mgr. Kurty
III. E 4. miesto
PK PRAKTICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV
Názov súťaže
Mladý účtovník-RO
Mladý účtovník-RO
Úprava textu na
počítači- ŠK
Meno a priezv. žiaka
Miriam Kuchtaninová
Viliam Kucan
Anna Titová
Trieda
Úspešnosť
Pripravoval
IV. A 13. miesto
Ing. Šepeľová
IV. A 16. miesto
Ing. Šepeľová
IV. E
11
1. miesto
Ing. Sivecká
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
Aktivity a prezentácia na verejnosti
Dátum
september
21. 10. 2011
26. 10. 2011
október
27. 10. 2011
18. 11. 2011
08. 12. 2011
12. 12. 2011
14. 12. 2012
16. 12. 2012
22. 12. 2011
10. 01. 2012
27. 01. 2012
19. 03. 2012
26. 03. 2012
30. 03. 2012
Názov podujatia
exkurzia vo firme LKW Walter
Beseda pre dievčatá 1. ročníka
Divadelné predstavenie
Týždeň demokracie
Imatrikulačná akadémia
Výchovný koncert: Sila rytmu
Expert Geniality Show
Deň otvorených dverí
Podujatie v DSS- Cestovanie v obývačke Taliansko
Živé knižnice
Vianočná akadémia
Školské kolo súťaže v písaní na PC a UTX
Prednáška pracovníčky banky pre 3. ročník
Matematický klokan – školské kolo
Podujatie v DSS- Cestovanie v obývačke Ukrajina
Modelový európsky parlament
12. 04. 2012
17. 04. 2012
Medziročníkový veľkonočný futbalový
turnaj
Podujatie v DSS- Deň kozmonautiky
PISA – papierová forma testovania
17. 04. 2012
PISA – elektronická forma testovania
11. 05. 2012
21. 05. 2012
Rozlúčková akadémia so štvrtákmi
Výchovný koncert pre 1. a 2. ročník
Slávnostné odovzdávanie maturitných
vysvedčení
MDD pre ZŠ Hrnčiarsku
04. 04. 2012
01. 06. 2012
jún
jún
výstava „Anna Frankova“
exkurzia „ ...ku svojim koreňom“ –
1150.výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda
12
Organizátor
Mgr. Havajová
Program: S tebou o tebe
Divadlo Zvolen
PK SJL
Študentská spoločnosť
MSKS
Mgr. Taňkošová
Vedenie školy
Ing. Lišaníková a ŽŠR
Ing. Lišaníková a ŽŠR
Ing. Lišaníková a ŽŠR
Ing. Štibľaríková,
Ing. Židziková
RNDr. Vladovič
Ing. Lišaníková a ŽŠR
PK CUJ, Ing. Lišaníková a
ŽSR
Mgr. Polák
Ing. Lišaníková a ŽŠR
PhDr. Ringerová,
Ing. Bálintová
PhDr. Ringerová,
Ing. Bálintová
Ing. Lišaníková a ŽŠR
Vedenie školy
Ing. Lišaníková a ŽŠR
Mgr. Šmajda
PaedDr. Chalachan
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
§ 2. ods. 1 j
Projekty
Škola je zapojená do týchto dlhodobých projektov:
1. Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc: Chrám múdrosti a svet okolo nás
projekt je ukončený
2. Projekt EÚ - opatrenie 1. 1. Regionálny operačný program na realizáciu projektov
STAVEBNÉ ÚPRAVY JESTVUJÚCICH PRIESTOROV NA NÁMESTÍ SLOBODY
(k tomuto projektu bolo schválených 5% spolufinancovania VÚC Prešov a prefinancovaná
projektová dokumentácia - projekt je zrealizovaný).
3. Projekt na zabezpečenie praxe pre tretiakov a štvrtákov s firmou LKW Walter.
V školskom roku 2011/2012 sme vypracovali projekt v rámci výzvy Premena tradičnej školy
na modernú: Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania vo vzdelávacom procese OA
v Humennom. Projekt splnil všetky kritériá hodnotenia, ale aj napriek tomu sme neboli
úspešní.
§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 04. 06. 2012
Druh inšpekcie: tematická inšpekcia
Predmet školskej inšpekcie: Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym
vzdelávacím programom v strednej odbornej škole.
Záver školskej inšpekcie:
Pozitívom ŠkVP bolo vypracovanie učebného plánu školy v súlade s rámcovým učebným
plánom. Využitím disponibilných hodín na všeobecné a odborné vzdelávanie bol vytvorený
priestor na realizáciu zámerov školy a profiláciu jej absolventov. Priestorové a materiálnotechnické vybavenie školy umožňovalo napĺňať stanovené ciele výchovy a vzdelávania.
Štátna školská inšpekcia nám uložila tri opatrenia, ktoré boli splnené a bola zaslaná aj spáva
o ich splnení.
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
Škola v tomto školskom roku zmenila sídlo zo Štefánikovej ulice č. 39 na Komenského ulicu
č. 1. Tento školský rok bol náročný na adaptáciu žiakov i učiteľov. V budove, do ktorej sme
sa presťahovali, sídli aj SPŠCH a P, ktorá bola správcom budovy do 30. 6. 2012. Od 1. 7.
2012 je správcom budovy školy obchodná akadémia.
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú dobré. Zásady psychohygieny žiakov
i učiteľov sú dodržiavané. Snažíme sa eliminovať nulté a ôsme vyučovacie hodiny, pretože
veľa žiakov dochádza z okolitých dedín. V školskom roku 2011/2012 mala škola:
–
17 klasických tried,
–
3 jazykové učebne,
–
5 učební na vyučovanie ADK, INF, CEI a EKC,
–
2 učebne na delené predmety,
13
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
–
premietaciu učebňu.
Od septembra v areáli školy sme začali spoločne využívať priestory telocvične a ostatné
športové objekty. Materiálne vybavenie telocvične zodpovedá požiadavkám kladeným na
vyučovanie TEV, resp. TSV. Veľkým nedostatkom je, že v zimných mesiacoch je nízka
teplota vzduchu v telocvični (9 stupňov Celzia). Je to spôsobené tým, že telocvičňa má malé
plechové okienka, ktoré sú nefunkčné. Výmenou týchto okien za plastové a zateplením
objektu školy by sa tento problém vyriešil.
Vonkajšie športoviská:
– asfaltové multifunkčné ihrisko,
– volejbalové ihrisko,
– rozbehová dráha s doskočiskom,
– strelnica,
– atletická dráha s ihriskom pre vrhy a hody.
Všetky športoviská sú zanedbané a žiadajú si generálnu údržbu, pretože bývalý správca SPŠCHaP sa o tieto objekty vôbec nestaral.
Na údržbu zelene sme sponzorsky dostali pokosovú kosačku, ktorá nám veľmi pomáha pri
údržbe zelených plôch a ihrísk. Športoviská potrebujú novú antuku, nové basketbalové koše,
opraviť hádzanárske bránky.
Počas školského roka sme inštalovali do vybraných učební dataprojektory, premietacie plátna
a ďalšiu techniku potrebnú pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Od septembra 2011
máme internetové pripojenie SANET, ktorým sú zosieťované počítače v učebniach INF, CEI,
ADK, EKC. Počítačové pripojenie je rýchlejšie a spoľahlivejšie, ako sme mali doteraz.
Internetové prípojky sú takmer v každej kmeňovej učebni, v administratíve a v niektorých
kabinetoch. Chýba nám však WIFI pripojenie, ktorého prekládku nám ešte neuskutočnil Ústav
informatizácie a prognóz školstva Bratislava. Dúfame, že aj tento problém sa čoskoro vyrieši
a aj naši žiaci budú môcť toto pripojenie využívať.
Stravovanie žiakov je zabezpečené v Školskom internáte SPŠCHaP a v školskom bufete.
Ubytovanie žiakov, ktorí dochádzajú z veľkej vzdialenosti, je možné takisto v Školskom
internáte SPŠCHaP, ktorý je v blízkosti školy. Niektorí žiaci bývajú aj v iných školských
internátoch v meste.
Učebné pomôcky pre žiakov a učiteľov zabezpečujeme z prostriedkov neinvestičného fondu
Ekonóm, prípadne z prostriedkov rodičovského združenia a z normatívnych finančných
prostriedkov. Veľkú pomoc máme z holandského projektu „Počítače pre Slovensko“, v rámci
ktorého dostávame počítače do počítačových učební.
Vďaka sťahovaniu sú naše triedy a odborné učebne vybavené novým školským nábytkom,
ktorý spĺňa základné psychohygienické požiadavky.
V budúcnosti plánujeme naďalej zlepšovať prostredie školy, jeho interiér a exteriér, dopĺňať
moderné učebné pomôcky tak, aby mali naši žiaci vytvorené všetky podmienky na kvalitné
vzdelávanie.
14
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
§ 2. ods. 1 m
Finančné a hmotné zabezpečenie
Príloha č. 1: Rozbor hospodárenia - dotácie zo štátneho rozpočtu
Príloha č. 2: Vzdelávacie poukazy - spôsob ich použitia
Príloha č. 3: Správa o hospodárení rodičovského združenia
Príloha č. 4: Správa o hospodárení neinvestičného fondu Ekonóm n. f.
§ 2. ods. 1 n
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia
KONCEPČNÉ ZÁMERY ŠKOLY A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA
1. počet tried a študijné odbory
Naplnili sme 3 triedy v odbore 6317 6 00 obchodná akadémia. V budúcnosti plánujeme
naplniť 5 tried prvého ročníka. Tento cieľ nie je splnený. Škola od septembra pôsobí v nových
priestoroch. Bude potrebné uskutočniť propagáciu školy podľa predmetových komisií
otvorenými hodinami, propagovať školu v regionálnych médiách a na webovom sídle školy.
2. zlepšenie vybavenia počítačmi
V rámci projektu "Počítače pre Slovensko" sme získali počítače z holandskej školy ROC de
Leijgraaf. Táto spolupráca pokračuje. Vybavenie našej školy sa tak posunulo na veľmi dobrú
úroveň. Žiaci píšu desaťprstovou hmatovou metódou v programe ATF (INFOVEK),
vyučujeme účtovnícke programy od firmy KROS (OMEGA, OLYMP, ALFA ), ktoré sa v
praxi bežne využívajú. Žiaci a vyučujúci môžu využívať počas vyučovacieho procesu internet
na 120 počítačoch. V nových priestoroch máme pripojenie na internet cez SANET, je
potrebné nainštalovať WIFI pripojenie. Tento cieľ je splnený.
3. uplatnenie absolventov v praxi
Naši absolventi sa snažia študovať na vysokých školách, pretože si uvedomujú význam
vzdelania v našom regióne. Po absolvovaní maturity hľadajú zamestnanie doma i v zahraničí.
12 % našich absolventov sa zaregistruje na ÚPSVaR. Tento cieľ je splnený čiastočne a vyvíja
sa od počtu pracovných príležitostí v našom regióne.
4. počet pedagogických zamestnancov
V koncepčnom zámere bolo plánovaných pre školský rok 2010/2011 41 pedagogických
zamestnancov. Mali sme 36 pedagogických zamestnancov zamestnaných na dobu neurčitú a
dvoch na znížený pracovný úväzok. Tento počet postačuje na zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu, cieľ je splnený.
5. počet nepedagogických zamestnancov
V koncepčnom zámere je plánovaných pre tento školský rok 10 nepedagogických
zamestnancov. V rámci úsporných opatrení máme 7 nepedagogických zamestnancov. Tento
cieľ je splnený.
15
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
§ 2. ods. 1 o
Úspechy a nedostatky
SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY, PRÍLEŽITOSTI A RIZIKÁ
Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:
-
-
záujem uchádzačov o štúdium,
aktivita a skúsenosť pedagogických zamestnancov,
dobré vybavenie odborných učební,
záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru,
50 % našich absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách ekonomického
zamerania,
spolupráca s partnerskými školami v Holandsku, Poľsku i Česku,
spolupráca s firmou LKW Walter na zabezpečnie praxe žiakov,
záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom, nemeckom,
španielskom i ruskom jazyku (záujem žiakov sa prejavuje v ich účasti na štúdiu jazykov
v čase mimo vyučovania),
100 % kvalifikovanosť učiteľského zboru,
záujem vyučujúcich o inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu,
veková rôznorodosť pedagogického zboru,
dlhodobá tradícia našej školy v našom regióne. Mnohí rodičia, ktorí boli našimi
študentmi, chcú, aby ich dieťa študovalo na tejto škole tiež,
veľmi dobrá vybavenosť školy počítačmi, ktoré sú permanentne pripojené na internet,
žiaci môžu tieto počítače využívať počas vyučovania, po vyučovaní i v čase prázdnin,
bohatá mimoškolská činnosť - oblasť informatiky, telovýchovy, jazykov,
pripravenosť učiteľov pracovať s modernými informačnými technológiami,
organizovanie školských súťaží vo viacerých oblastiach,
starostlivosť o spoločenské, kultúrne a športové vyžitie pedagogického zboru,
dobrá spolupráca s firmami a inštitúciami pri zabezpečovaní odbornej praxe pre žiakov
tretieho a štvrtého ročníka,
možnosť praxe i pracovného miesta vo firme LKW Walter (Rakúsko),
modernizácia učební, zborovne, posilňovne.
Slabou stránkou školy je:
-
-
nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried,
nízky počet mužov v pedagogickom kolektíve (jedna pätina), slabé finančné
ohodnotenie učiteľov, ktorí pracujú nad rámec svojich povinností, naši absolventi majú
problém na vysokých školách s matematikou, pretože na tento predmet je oproti
študentom gymnázií nižšia dotácia vyučovacích hodín,
slabá disciplinovanosť súčasnej populácie, ktorá je veľmi ovplyvnená médiami,
čiastočne zastaralé učebnice pre vyučovanie odborných predmetov (zastaralé vydania a
vzhľadom na neustále zmeny v ekonomike už aj novovydané sú staré),
predimenzovanosť učiva,
memorovanie učiva,
nedostatočná podpora školy zo strany rodičov,
nedostatočné posilňovanie potreby žiakov celoživotného vzdelávania,
16
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
nesystémová spolupráca s inštitúciami trhu práce,
nedostatočné kariérne poradenstvo na zabezpečenie uplatnenia sa absolventov v praxi či
na vysokých školách.
-
Príležitosti školy signalizujú:
možnosť pôsobenia školského psychológa,
upustiť od klasického vyučovania tabuľa, krieda, zošit, kniha,
diskutovať so žiakmi, snažiť sa spoznávať ich názor, spoznávať povahové vlastnosti
žiakov, odbúravanie duplicity učiva vo viacerých predmetoch,
zohľadnenie financovania školy, pretože nepridelenie plného normatívu na žiaka
spôsobuje zníženie kvality vyučovania,
naďalej spolupracovať s rodičmi, s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
podnikateľskými subjektami, základnými školami,
vyvážené vekové zloženie pedagogického zboru,
možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách,
možnosť praxe v zahraničných firmách,
možnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov (metodicko-pedagogické centrum, akreditované
inštitúcie, vysoké školy),
možnosť využitia štrukturálnych fondov ako mimorozpočtových zdrojov financovania,
funkčný informačný systém SŠ pre žiakov ZŠ,
využívanie prostriedkov EKONÓM n. f.
-
Prekážky v rozvoji školy:
-
nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy,
nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,
nedostatočné ohodnotenie práce učiteľov vzhľadom na nároky, ktoré sa na nich kladú,
učitelia cudzích jazykov hľadajú lepšie platené pracovné príležitosti. Tak isto aj
učitelia odborných ekonomických premetov,
nepružnosť legislatívy riešiť školské problémy. Sú veľmi špecifické a pre právnikov
nezaujímavé,
uvoľňovanie disciplíny žiakov,
drogy, fajčenie a alkohol,
krádeže,
neustále sa zvyšujúca administratíva,
neustále meniaca sa legislatíva,
málo vypestovaná zodpovednosť u žiakov,
nezabezpečená valorizácia normatívneho financovania školy,
nepriaznivý demografický vývoj,
malý počet ponúkaných miest na trhu práce,
17
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku
Počet detí Počet skupín
Vedúci
18
1
Ing. Andrea Biľová
Bedmintonový krúžok
11
1
Mgr. Martin Polák
Futbal - dievčatá
16
1
Mgr. Martin Polák
Futbal - chlapci
20
1
PaedDr. Viera Hajžušová
Matematický krúžok 1
45
2
RNDr. Michal Vladovič
Matematický krúžok 2
19
1
Mgr. Eva Havajová
Nemčina v praxi
18
1
Ing. Ľudmila Milovčiková
Spracovanie ekonomických informácií
16
1
Ing. Andrea Biľová
Stolnotenisový krúžok
14
1
Ing. Mária Sivecká
Študentská spoločnosť
17
1
Ing. Andrea Biľová
Turisticko-horolezecký krúžok
13
1
Ing. Ľubomíra Lukšová
Účtovnícky krúžok
22
1
Mgr. Martin Polák
Volejbal - dievčatá
13
1
PhDr. Zita Ihnátová
Využitie internetu v ANJ
45
2
Ing. Silvia Lišaníková
Žiacka školská rada
Záver
Vypracovala: Ing. Alena Židová
V Humennom 26. septembra 2012
18
Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch bola prerokovaná a schválená
pedagogickou radou 26. septembra 2012
.................................
Ing. Alena Židová
riaditeľka školy
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch bola prerokovaná a schválená
Radou školy pri Obchodnej akadémii Humenné 26. septembra 2012
.................................
Ing. Mária Kačurová
predsedníčka RŠ
Schválenie zriaďovateľom školy
Odbor školstva PSK schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach v Obchodnej akadémii, Komenského 1, 066 01 Humenné za školský rok
2011/2012.
Prešov ..........................
............................................
Ing. Karol Lacko, PhD.
vedúci Odboru školstva PSK
19
Download

Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné