INFORMAČNÝ BULLETIN 1994 -2 012
JUBILEJNÝ 18. ROČNÍK
O
Č
E
PRM NA
SO
E
T
E
SV R ADA
R Á D/
CENA MINISTRA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY MARKA MAĎARIČA A NÁVRH NA PLAGÁT
MAREK JANKECH, 17, Sny, Spojená škola – špeciálna ZŠ
internátna pre žiakov s NKS, Pod kalváriou 941, Topoľčany
18. ROČNÍK
VÝTVARNÉHO PROJEKTU S PROTIDROGOVÝM ZAMERANÍM
POD ZÁŠTITOU MINISTRA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY MARKA MAĎARIČA
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA 2012
Informačný bulletin jubilejného 18. ročníka projektu s protidrogovým zameraním
pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Marka Maďariča
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM –
hlavný garant a realizátor projektu
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA
PP.. Jozef
Jozzef
Joz
Joze
ef Buček,
Bučček
Buč
ek,
k štátny
štát
št
átny
átn
tnny tajomník
tajo
jomní
mníkk Ministerstva
Mini
Mi
nis
isterstva
t tva vnútra
útra SR,
a Simona Jakubcová z Levíc, ocenená Cenou ministra
vnútra SR
P. Emília Kováčová
Kováč á odovzdáv
odovzdáva
dovzddáva
dávaa Cen
Cenuu N
Nadácie
adácie
adá
dácie Em
EEmílie
Emíli
míli
íliee
a Michala
M h l Kováčovcov
Mi
K áč
ZZuzane Jánošíkovej
Já šík j zo Sk
Skalice
li
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRIMA
VYSLOVUJÚ TOUTO CESTOU POĎAKOVANIE POROTE 18. ROČNÍKA
SÚŤAŽNEJ ČASTI PROJEKTU:
predsedovi – akademickému sochárovi Vladimírovi Kordošovi, tajomníčke poroty – PhDr. Ingrid
Hupkovej, PhD., členom poroty: akademickému maliarovi Dušanovi Nágelovi, veľvyslankyni
Daniele Rozgoňovej, Mgr. Kataríne Salayovej z Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov,
Mgr. Ivane Szemzö z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a študentom
Simone Podhradskej a Michalovi Durecovi z Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave za
namáhavú, ale precíznu prácu v porote projektu, spojenú s vyhodnotením 1 129 prác slovenských i zahraničných mladých tvorcov (tretí najvyšší počet výtvarných prác v histórii projektu);
P. Pavol
Pavoll Ši
ŠŠimunič
Šimunič,
imu ič, ge
gener
generálny
nerál
álny
áln
lny rirriaditeľa
iadi
iad
dite
iteľa
iteľ
ľa sek
sekcie
kcie
i
kultúrneho
kultúrn
ultúrneho dedičstva MK SR,
SR a ocenená Ema Cepková
z Bratislavy
P.
P Janka
J kkaa Motyčková,
Ja
Jan
M tyč
Mot
yčk
č ová
vá, gge
vá
generálna
eene
nerál
ráln
álna
na ria
riaditeľka
iadi
diteľk
eľka
ľ a ssekcie
ekkkci
cie
ie
umenia
enia a štátneho jazyka MK SR
SSR,
a manažérka projektu Ingrid Hupková
KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SR
za jubilejnú desaťročnú spoluprácu pri realizácii vernisáže spojenej s vyhodnotením projektu
a výstavy v priestoroch Národnej rady SR – Galérie na Západnej terase Bratislavského hradu,
ktorá sa v 18. ročníku konala 5. júna 2012.
ZA PODPORU PROJEKTU OSOBITNE ĎAKUJEME
p. Pavlovi Šimuničovi, generálnemu riaditeľovi sekcie kultúrneho dedičstva
Ministerstva kultúry SR;
p. Stanislavovi Vallovi, generálnemu riaditeľovi sekcie medzinárodnej spolupráce
Ministerstva kultúry SR;
p. Janke Motyčkovej, generálnej riaditeľke sekcie umenia a štátneho jazyka
Ministerstva kultúry SR;
p. Imrichovi Šteliarovi, riaditeľovi Národného monitorovacieho centra
pre drogy, Úrad vlády SR;
p. Elene Buksovej, tajomníčke Rady vlády SR pre prevenciu kriminality,
Ministerstvo vnútra SR;
p. Zuzane Zajacovej, náčelníčke Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy
veľvyslankyňa, a p. Stanislav Vallo
Vallo,
P. Daniela
Daniiela
l Rozgoňová,
Rozgoňová veľvyslankyňa
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce MK SR,
pri odovzdávaní ceny pre finalistu z Malty
P. Imrich Šteliar
riaditeľa
Národného
Šteliar odovzdáva
odo
d vzdáva
dáva Cenu
Cenu ria
riadit
i di
diteľa
ľ Ná
ároddnéh
ného
éhho
monitorovacieho centra pre drogy,
SR,
drogy Úrad vlády SR
Štefanovi Tormovi zo Želiezoviec
3
Milí priatelia,
náš projekt je dnes plnoletý. Už 18. ročníkov ojedinelého a bez nadsádzky neopakovateľného
výtvarného projektu Prečo som na svete rád/rada s protidrogovým zameraním, jeho zahraničné prezentácie a aktívne zapojenie nielen slovenských, ale i zahraničných autorov potvrdzujú, že právom získal stabilné a nezameniteľné miesto medzi aktivitami zameranými na redukciu požiadavky mládeže po drogách
v Slovenskej republike i v zahraničí.
Výnimočnosť a nesporný úspech projektu pre mňa ako autorku a generálnu manažérku potvrdzuje
jeho udržateľnosť, no predovšetkým atraktivita pre cieľovú skupinu (14- až 18-ročných mladých ľudí) –
táto konštanta platí bezmála dve desaťročia.
Náš projekt sa tak zaradil medzi najstaršie cyklické kontinuálne projekty v oblasti prevencie závislostí v Slovenskej republike a ako jeden z mála slovenských projektov zameraných na drogovú prevenciu – azda aj jediný – bol prezentovaný na najprestížnejších miestach vo svete, akými sú Organizácia Spojených národov (Viedeň, New York, Ženeva) či Rada Európy (Štrasburg). Hrdí sa aj udelením
prestížnych ocenení Organizácie Spojených národov (Viedeň, New York) a je držiteľom významného
slovenského ocenenia Protidrogový čin roka.
Pri krátkom poohliadnutí do jeho histórie treba uviesť, že projekt vznikol v roku 1994 v Bratislave.
Aktívne sa na ňom svojimi autorskými výtvarnými prácami zúčastnilo viac ako 20 277 tvorcov a výstava
zaznamenala viac ako 570 repríz v Slovenskej republike a vo svete počas doterajšej existencie projektu.
Do súťaže sa od roku 2000 postupne aktívne zapájali mladí ľudia z Fínska, Nórska, Talianska, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Poľska, Malty a od roku 2010 aj z Maďarska, čím projekt nadobudol medzinárodný
charakter. Pôvodný slovenský projekt Prečo som na svete rád/rada tak prekročil hranice štyroch kontinentov – Európy, Austrálie, Ameriky a Ázie.
Mimoriadne významnou sa stala v uplynulých rokoch práve medzinárodná spolupráca na projekte.
Pripomeňme si aspoň najvýznamnejšie momenty zahraničnej prezentácie a spolupráce na projekte:
Výstava vybraných výtvarných prác reprezentovala Slovenskú republiku na prestížnej pôde OSN
vďaka osobnej intervencii p. Daniely Rozgoňovej (v roku 1998 vo Viedni a New Yorku a v marci 2002 vo
Viedni).
Vybrané práce boli v rokoch 2000, 2001, 2002 prezentované v Helsinkách v prestížnom múzeu
moderného umenia KIASMA a Sanomatalo s mediálnou podporou najväčšieho denníka v Škandinávii
– Helsingin Sanomat – vďaka spolupráci s p. Emilom Kuchárom, vtedajším veľvyslancom SR vo Fínsku.
V roku 2001 práce našich mladých autorov reprezentovali Slovensko v austrálskej Canberre,
Sydney, Adelaide a v Tasmánii.
V roku 2003 sme nadviazali spoluprácu s Nórskym kráľovstvom a realizovali sme výstavy v mestách Oslo, Molde a Trondheim vďaka spolupráci s p. Zuzanou Chudou, vtedajšou zástupkyňou veľvyslanca SR v Nórsku. Výstavy sa uskutočnili aj v ďalekom Uzbekistane (v Taškente, Samarkande a púštnom
meste Navoi) vďaka p. Petrovi Juzovi, vtedajšiemu chargé d’affaires Slovenskej republiky v Uzbekistane.
V októbri 2004 sme spoločne so zastupiteľským úradom SR vo Veľkej Británii pripravili s anglickými partnermi prezentáciu projektu v Londýne spolu s odborným programom.
Na jeseň 2005 sme v spolupráci so Stálou misiou Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve zrealizovali prezentáciu vybraných prác vo Švajčiarsku. Projekt významne podporil p. Drahoš Štefánek, vtedajší
zástupca veľvyslanca Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN. Za výnimočný úspech považujeme, že
nad prezentáciou projektu v sídle OSN v Ženeve prevzal záštitu p. Sergei Odzhonikidze, generálny riaditeľ
Úradovne OSN v Ženeve.
V roku 2006 sme v spolupráci so Slovenským inštitútom v Poľsku realizovali výstavu vo viacerých
poľských mestách. Tu projekt významne podporil p. František Ružička, vtedajší veľvyslanec SR v Poľsku,
a p. Cecília Kandráčová, vtedajšia riaditeľka Slovenského inštitútu v Poľsku.
V novembri 2007 sme v spolupráci so Stálou misiou Slovenskej republiky pri Rade Európy,
p. veľvyslancom Emilom Kuchárom, uskutočnili prezentáciu projektu na prestížnej pôde Rady Európy
vo francúzskom Štrasburgu.
V roku 2011 sa v spolupráci so Slovenským inštitútom v Ríme uskutočnila prezentácia výstavy
projektu v talianskych mestách. V roku 2012 sa vďaka spolupráci s p. Máriou Krásnohorskou, veľvyslankyňou SR v Ríme, konala výstava za prítomnosti významných politických a spoločenských predstaviteľov
Malty. V mesiacoch jún – júl 2012 sme výstavu realizovali v prestížnych priestoroch Úradu vlády SR
v Bratislave.
AKO MOŽNO HODNOTIŤ 18. ROČNÍK PROJEKTU?
Výstava prezentuje spolu 58 prác na 55 paspartoch. Okrem finálových prác zo Slovenska sú to aj
práce z Uzbekistanu a Malty. Do finálového kola projektu bolo zapojených rekordných 1 129 autorov, čo
predstavuje v histórii projektu tretí najvyšší počet tvorcov (najvyšší počet autorov bol v roku 2011). Do
finálového kola prišlo 164 prác zo základných škôl, 92 z detských domovov a diagnostických centier,
385 zo stredných škôl, 116 zo špeciálnych škôl a 154 prác z umeleckých škôl. Iba 31 výtvarných prác
nespĺňalo podmienky zaradenia do súťaže (z dôvodu veku autora). V nesúťažnej kolekcii sme predstavili
aj práce pacientov s diagnózou drogových závislostí z Centra pre liečbu drogových závislostí z Bratislavy
a z Kliniky drogových závislostí z Pinelovej nemocnice v Pezinku.
Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, Úradu vlády SR, Ministerstva vnútra SR – Rady
vlády SR pre prevenciu kriminality, a Obvodného úradu v Trnave aj v tomto roku zabezpečíme výrobu tričiek, nástenných kalendárov, puzzle, plagátov, bulletinov, pričom ako predlohu použijeme motívy
víťazných diel v jednotlivých kategóriách z 18. ročníka projektu. Poslúžia nám pri propagácii projektu
i ako ocenenia pre najlepších účastníkov a pomôžu nám celoročne realizovať mnohé sprievodné protidrogovo zamerané aktivity v regiónoch Slovenskej republiky, kde bude výstava hosťovať, tak ako je to
uvedené v harmonograme celoštátnej putovnej výstavy.
Ďakujem všetkým za podporu, bez ktorej by náš projekt nemohol rásť...
smerom k dospelosti.
PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
projektová manažérka
Pri 18. narodeninách projektu Prečo som na svete rád/rada sa priam natíska paralela s ľudským
životom, v ktorom sa práve tento vek považuje za hranicu oddeľujúcu dospelosť a detstvo. Napriek
sugestívnemu prirovnaniu si myslím, že tento projekt je dospelý už dávno. Svojou ideou, svojím záberom,
svojou organizáciou. A ako to býva aj u ľudí, že kvalitu vývoja determinuje kvalita zázemia, dobrá a súdržná
rodina s jasne určenou hodnotovou hierarchiou, tak je to aj v prípade tohto projektu. Starostlivou mamou je pani doktorka Hupková a rodinou je celý kolektív spolupracovníkov, ktorých ona svojím nadšením
a usilovnou prácou stmelila a nadchla, aby projekt ustavične cítil, že je dieťaťom želaným, aby úspešne
prechádzal turbulenciami premien spoločenského a politického života a prežíval aj v nežičlivých časoch
krízy a materiálneho nedostatku. A nielen prežíval, ale sa aj ďalej rozvíjal a dozrieval.
Hodnota myšlienky, na ktorej projekt vznikol, je určite trvácnejšia než len po prah dospelosti. A tak
verím, že aj v budúcnosti sa obrázky a obrazy vznikajúce rukami detí dotknú sŕdc a myslí tých, ktorí budú
o jeho podpore a existencii rozhodovať, a že namiesto odmietania mu dajú zelenú na ceste jeho ďalšieho
rozvoja. Že ich zaujme takáto kultivovaná možnosť upútania pozornosti na úskalia ciest prekonávaných
s falošnou a nezmyselnou oporou cudzorodých toxických látok, že ich osloví posolstvo, vynechávajúce
tak často sprofanované slová, že sa ich rovnako ako mňa dotknú tváre a oči odmenených detí – aj tých,
ktorým šťastné zázemie niekedy suplujú podobné aktivity, akou je práca na projekte. No ani tieto deti
nerezignujú, ale – dávajúc tak lekciu tým, čo to už vzdali – sa cez svoje výtvory zamýšľajú, prečo sú na
svete rady.
Bez ohľadu na to, či na to prídu, alebo či odpoveď v ich výtvarnom podaní len naklíči, už to samotné
hľadanie je obohacujúce pre ne aj pre všetkých okolo. A ja želám projektu, a tým aj nám ostatným, aby
sme sa spolu s autormi mohli zamýšľať nad touto otázkou po ďalšie úspešné roky.
RNDr. Imrich Šteliar
Š
riaditeľ Národného monitorovacieho centra
pre drogy, Úrad vlády SR
4
5
V apríli t. r. bolo slávnostné otvorenie výstavy prác víťazov a maltských účastníkov medzinárodného projektu Prečo som na svete rád/rada na Malte. Na podujatí, ktoré sa konalo v priestoroch
Ministerstva vnútra a parlamentných vecí Maltskej republiky, sa zúčastnil bývalý prezident Malty
Dr. Hugo Mifsud Bonnici, zástupcovia mnohých maltských inštitúcií, experti na prevenciu drogových
závislostí a v neposlednom rade Dr. Godwin Bencini, honorárny konzul Slovenskej republiky na Malte.
O úspešnosti projektu aj v medzinárodnom kontexte svedčí pretrvávajúci záujem predovšetkým zo strany
Malty (pre ktorú je Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Ríme akreditovaný), kde sa o účasť na jednotlivých ročníkoch pravidelne a aktívne hlásia stredné školy.
Samozrejme, za úspešnosťou projektu treba hľadať aj jeho iniciátora a organizátora, ktorý mravčou
prácou pripravuje každý raz nový ročník s rovnakou dôslednosťou a vytrvalosťou ako v časoch jeho zrodu.
Želám celému tímu organizátorov, ako aj podporovateľov projektu Prečo som na svete rád/rada
ešte veľa úspešných ročníkov, bohatú účasť slovenskej mládeže i mládeže zo zahraničia, ktorá v ňom
stále nachádza jeden z nástrojov, ako sa konfrontovať so životnou realitou a prekonávať s ňou spojené
negatívne nástrahy.
Na záver si dovolím vyjadriť ešte jedno prianie pre Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Ríme:
aby bol ešte dlho sprostredkovateľom projektu pre Taliansko, Sanmarínsku republiku a Maltu a aby
odovzdal ešte mnoho ocenení výhercom z týchto krajín, tak ako sa to stalo v posledných ročníkoch.
Vážení priatelia,
sme veľmi radi, že sa nám podarilo dodržať minuloročný sľub a finančne podporiť aj 18. ročník
medzinárodného projektu Prečo som sa svete rád/rada. Teší nás, že organizátori udelili už druhú cenu
Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov účastníčke celoštátnej výtvarnej súťaže. Stala sa ňou študentka –
sedemnásťročná Zuzana Jánošíková zo Skalice.
Rovnako ďakujeme organizátorom projektu, že zástupkyňa našej nadácie sa mohla zúčastniť ako
členka odbornej poroty pri výbere výtvarných prác, a tak sa nám naskytla možnosť lepšie sa oboznámiť
s veľkým počtom mladých talentovaných študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
prof. Emília Kováčová
predsedníčka správnej rady
Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov
Vážení priatelia,
Mária Krásnohorská
veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Ríme
Tento rok sa mi po prvý raz dostalo cti odovzdať osobne dve z ocenení... a obe smerovali do
zahraničia. Práve tento medzinárodný rozmer súťaže je to, čo by sme mali všetci spoločne kultivovať
a ďalej zveľaďovať, posúvať ho k vyššej a vyššej kvalite. Podľa výsledkov tohto ročníka sa to organizátorom darí.
Robme teda všetci, naše zastupiteľské úrady predovšetkým, i všetci tí, čo majú z titulu svojich
postavení akékoľvek možnosti v tomto smere, všetko v prospech ďalšieho šírenia myšlienky tejto súťaže.
Nazdávam sa, že nestačí iba držať palce organizátorom. Treba im pomáhať konkrétnymi krokmi.
človek má kľúčové postavenie, je hlavnou osou a pólom sveta. Nehovoriac o mladom človeku, ktorý
sa môže niekedy dostať na nesprávnu cestu. Možno aj preto, že sa cíti nepochopený.
Francúzsky filozof Teilhard de Chardin tvrdil, že ,,... na to, aby sme pochopili vesmír, stačilo by
pochopiť človeka...“.
Slovenský projekt Prečo som na svete rád/rada sa už po osemnástykrát snaží (podľa mňa úspešne)
preštúrať do duše mladého človeka, pochopiť ho a ukázať mu tú správnejšiu cestu, cestu bez návykových
látok.
Ale život je už taký. Niečo odchádza a niečo prichádza. Preto nech žije budúci, devätnásty ročník
projektu Prečo som na svete rád/rada, na ktorom sa – v čo pevne verím – opäť zúčastnia tradiční
zástupcovia z Uzbekistanu, ktorí ho obohatia o civilizačne iné videnie a chápanie vesmíru.
o
anizát
A ešte niečo. Vďaka patrí neúnavným slovenským orga
organizátorom
a vďaka tiež do Taškentu...
doc. Mgr. Peter Juza, Ph.D., MBA
bývalý chargé d’ affaires SR v Uzbekistane
Mgr. Stanislav Vallo
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce
Ministerstva kultúry SR
Dámy a páni, milí študenti,
k 18. narodeninám prajem projektu Prečo som na svete rád/rada veľa tvorivej energie do ďalších
rokov. Prajem mu, aby aj v budúcnosti inšpiroval mladých ľudí, aby vyjadrili výtvarným prejavom svoju
radosť zo života a svoje nie uzatváraniu do temnôt omamnej drogy. Zároveň prajem pedagógom týchto
mladých ľudí, aby nestrácali chuť podporovať v tom svojich študentov.
Gratulujem a ďakujem pani doktorke Hupkovej aj Národnému osvetovému centru za neúnavnú
a nezištnú oddanosť tomuto projektu za uplynulých 18 rokov a dúfam, že im budeme môcť gratulovať
k mnohým ďalším ročníkom.
Projekt Prečo som na svete rád/rada poznám od roku 1997 a je mi cťou a potešením, že s ním
môžem spolupracovať.
Milí mladí priatelia,
po roku sa opäť stretávame pri vyhodnotení výtvarnej súťaže Prečo som na svete rád/rada. Tá
tohtoročná je výnimočná tým, že je to 18. ročník a „dosiahla“ plnoletosť. Sme radi, že aj Centrum pre
liečbu drogových závislostí v Bratislave od jej začiatku dostalo priestor na vzájomnú spoluprácu s organizátormi súťaže. Vytvoril sa tak pomyselný most spájajúci „čistých“ a zdravých s chorými a závislými... dúfajúc, že i on napomáha mladým ľuďom správne sa rozhodnúť, čo chcú v budúcnosti robiť, ako
neskĺznuť do pasce závislostí akéhokoľvek typu. Svojím výtvarným prejavom preukazujú, že im to nie je
jedno, hľadajú a naznačujú cesty riešení.
Prajeme všetkým súťažiacim aj ich pedagógom mnoho tvorivých a netradičných nápadov, ako
aj silu, presvedčenie a trpezlivosť pri ich hľadaní. Veľa šťastia, priatelia!
Mgr.
Szemzö
M Ivana
I
S
ö
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava
6
PhDr. Daniela Rozgoňová
veľvyslankyňa SR pri Organizácii Spojených
národov vo Viedni (1994 –1998)
a riaditeľka Slovenského inštitútu v Ríme
(2008 – 2009)
7
Milí priatelia,
pacienti našej kliniky sa už piaty rok nesúťažne zúčastnili svojimi prácami na projekte Prečo som na
svete rád/rada. Považujem za veľmi hodnotné, že sa týmto projektom pripomína krása sveta okolo nás,
posilňuje sa fantázia a kreativita a schopnosť vnímať malé i veľké radosti každodenného života. Výtvarné
spracovanie je jasné a prístupné všetkým bez rozdielu veku, pohlavia, mentálnej schopnosti či jazyka.
Môže osloviť široké masy ľudí a dopriať im v rýchlom behu povinností možnosť zastaviť sa a nahliadnuť
do svojho vnútra. Preto dúfame, že projekt bude naďalej pokračovať. Na ďalší ročník sa už teraz tešíme.
MUDr. Silvia Lúčna
primárka Kliniky drogových závislostí SZU
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
ZOZNAM OCENENÝCH AUTOROV 18. ROČNÍKA PROJEKTU
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA 2012
MIMORIADNE OCENENIA
CENA PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PAVLA PAŠKU
A NÁVRH NA PUZZLE
Jana Rácová, 17, Cesty skrytých želaní, SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
CENA MINISTRA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY MARKA MAĎARIČA
A NÁVRH NA PLAGÁT
Marek Jankech, 17, Sny, Spojená škola – špeciálna ZŠ internátna pre žiakov s NKS, Pod
kalváriou 941, Topoľčany
CENA MINISTRA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROBERTA KALIŇÁKA
A NÁVRH NA PLAGÁT
Simona Jakubcová, 18, Pohľad na muža, SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
ODBORNÉ VYHODNOTENIE PRÁC
ABSOLÚTNY VÍŤAZ MALTSKÉHO NÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE
Sam Mangion, 18, Smoking skull, Malta
Vážení priatelia,
tak sme sa stretli po roku opäť. Tentoraz však nebudem ani chváliť, ani zatracovať, ako mám už vo
zvyku, ale vám prezradím, prečo som na svete... pardon... prečo sú vystavené práve tieto práce, a nie iné.
Začnem Domom umenia, konkrétne v Národnom osvetovom centre, kde naša generálna manažérka projektu Ingrid Hupková, ešte k tomu aj tajomníčka poroty, spolu so svojím tímom dlho sústreďuje a triedi
do rôznych kategórií zaslané práce. Tie sa rozdeľujú podľa veku či typu školy, aby sa neporovnávalo
neporovnateľné. Mojou úlohou je koordinovať porotcov odborníkov – v tomto zložení: PhDr. Daniela
Rozgoňová, Mgr. Katarína Szalayová, Mgr. Ivana Szemzö, akad. maliar Dušan Nágel. Pohľad mladých
ľudí predstavujú už tradične dvaja študenti z Gymnázia L. Sáru v Bratislave. Celý proces výberu prebieha
vo väčšom priestore, kde sa podľa už spomenutých kategórií posudzujú práce z hľadiska ich myšlienky
a výtvarnej kvality a rozdeľujú na tie, čo nevyhovujú, a tie, čo postupujú do ďalšieho kola. Následný
výber je už náročnejší. Práce rozložené vedľa seba vedú dialóg medzi sebou navzájom i nami. Pretože sú
vytvorené ľuďmi, majú aj ľudské vlastnosti. Stáva sa, že tie, čo chcú upútať za každú cenu, hasnú a často
akási „sivá myška“ začína žiariť. Tu už členovia poroty dlho diskutujú a argumentujú prečo...
Aj preto verím, že sa nám podaril zostaviť výber prác, ktorý vás môže zaujať svojím posolstvom,
originalitou a kultivovaným výtvarným prejavom.
akad. sochár Vladimír Kordoš
predseda odbornej poroty
ABSOLÚTNY VÍŤAZ UZBECKÉHO NÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE
Hilola Sharipova, 16, Death dance, Republic of Uzbekistan
ABSOLÚTNY VÍŤAZ MAĎARSKÉHO NÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE
neudelené
CENA VEĽVYSLANKYNE DANIELY ROZGOŇOVEJ
Lucia Sokolová, 17, bez názvu, Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby,
Vlastenecké námestie 1, Bratislava
CENA RIADITEĽA NÁRODNÉHO MONITOROVACIEHO CENTRA PRE DROGY
IMRICHA ŠTELIARA
Štefan Torma, 17, Ber život vážne, maj zdravé vášne, Gymnázium J. A. Komenského
s VJM, Štúrova 16, Želiezovce
CENA GENERÁLNEHO RIADITEĽA NÁRODNÉHO OSVETOVÉHO CENTRA
Matúš Záhradník, 15, Vráť sa späť, Stredná zdravotnícka škola, Školský internát,
Hlboká cesta 23, Žilina
CENA NADÁCIE EMÍLIE A MICHALA KOVÁČOVCOV
A NÁVRH NA VRECKOVÝ KALENDÁRIK
Zuzana Jánošíková, 17, Dlhá cesta predo mnou, ZUŠ, Kráľovská 16, Skalica
CENA NÁČELNÍČKY MESTSKEJ POLÍCIE V BRATISLAVE ZUZANY ZAJACOVEJ
Diana Keherová, 14, Úspešný únik z krajiny Agord, Základná škola, Fábryho 44, Košice
CENA PRIMÁTORA MESTA BRATISLAVY MILANA FTÁČNIKA
Rudolf Suran, 16, Rozklad osobnosti, Spojená škola, org. zložka Stredná umelecká škola,
Hattalova 471, Nižná
8
9
KATEGÓRIA: PRVÝCH TRISTO PRÁC
KATEGÓRIA: ZÁKLADNÉ ŠKOLY
1. miesto: Ema Cepková, 16, Hra s osudom, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru,
Dúbravská cesta 11, Bratislava
2. miesto: Atila Jonáš, 18, Pre ňu, SÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
+ návrh na potlač trička
3. miesto: Dominika Janitorová, 15, O čom sníva moja duša, Základná škola,
Fábryho 44, Košice
3. miesto: Juliána Biela, 15, Harmonogram, SOŠ drevárska,
Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
1. miesto: Viktória Smolíková, 14, Viera, láska a nádej, Základná škola, Fábryho 44, Košice
2. miesto: Alexandra Saganová, 15, Stop bulímii a anorexii, Základná škola,
Za vodou 14, Stará Ľubovňa
3. miesto: Nikola Ďorková, 15, Krajina bez závislostí, Základná škola, Slovinky 71, Slovinky
KATEGÓRIA: MAĽBA
1. miesto: Eva Nagyová, 17, Zvyk je železná košeľa, SOŠ, Ul. J. Zigmundíka 334/5, Vrbové
2. miesto: neudelené
3. miesto: Veronika Bozdošová, 18, Facebook na zahryznutie, Obchodná akadémia,
Komenského 1, Humenné
KATEGÓRIA: UMELECKÉ ŠKOLY
1. miesto: Vladimír Krajňák, 16, Do you have it under control?, Súkromná stredná umelecká
škola, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
2. miesto: Daniela Krempaská, 17, Skrytá hrozba, Základná umelecká škola Jána Melkoviča,
Okružná 9, Stará Ľubovňa
3. miesto: Jaroslav Mesároš, 18, Križovatky života, SUŠ Ladislava Bielika,
Vajanského 23, Levice
KATEGÓRIA: DIAGNOSTICKÉ CENTRÁ A DETSKÉ DOMOVY
KATEGÓRIA: KRESBA
1. miesto: Denisa Šteruská, 16, Svet viacerých tvárí, Stredná zdravotnícka škola,
Lichardova 1, Skalica
2. miesto: Katarína Urgelová, 16, Decht, SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, Zvolen
3. miesto: Samuel Kuchcík, 16, Pád, Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov
1. miesto: Róbert Belej, 16, Karneval, Diagnostické centrum pre mládež, Trstínska 2,
Záhorská Bystrica
2. miesto: Dominika Pavlíková, 14, Každodenný život teenagera, Diagnostické centrum,
Skalka 36, Lietavská Lúčka
3. miesto: Lenka Bondová, 15, bez názvu, Detský domov, Rábska 12, Kolárovo
3. miesto: Nikola Poláková, 15, bez názvu, Diagnostické centrum, Skalka 36, Lietavská Lúčka
KATEGÓRIA: GRAFIKA
KATEGÓRIA: ŠPECIÁLNE ŠKOLY
1. miesto: neudelené
2. miesto: neudelené
3. miesto: Erika Fialová, 15, Jazdci, Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra
1. miesto: Lucia Záhorská, 19, Prečo!, Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce
2. miesto: Martina Gažiková, 15, Rodinné stretnutie, Spojená škola, Nová 803, Dobšiná
3. miesto: Dávid Ščuka, 14, Život je taký krásny, Špeciálna základná škola,
Slnečná 421, Spišský Štiavnik
KATEGÓRIA: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A KOLÁŽ
1. miesto: Ivana Geletová, 14, Kto som, kam idem, Gymnázium Janka Kráľa,
Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
2. miesto: neudelené
3. miesto: neudelené
10
11
ZOZNAM PRÁC PUTOVNEJ VÝSTAVY 2012/2013
Okrem 35 ocenených prác finalistov, uvedených v zozname ocenených autorov, tvorí
putovnú celoštátnu výstavu aj týchto ďalších 23 výtvarných prác:
1. Uktam Isirgapov, 15, Grief of 21st, Uzbekistan
2. Bekhzod Rakhmatullaev, 16, bez názvu, Uzbekistan
3. Davron Sobirov, 15, Uzbekistan
4. Marek Spišák, 15, Zdravé ovocie, Spojená škola – špeciálna ZŠ internátna
pre žiakov s NKS, Topoľčany, Slovensko
5. Simona Mendíková, 15, Hlava, Základná škola, Hanušovce nad Topľou, Slovensko
6. Mária Dvorská, 14, Chorá predstavivosť, ZŠ, Senica, Slovensko
7. Richard Švec, 14, Sme už na dne?, ZŠ, Zlaté Moravce, Slovensko
8. Daniela Lučiková, 14, Život je krásna kniha, ale nemá cenu pre toho,
kto ju nevie čítať, ZŠ, Humenné, Slovensko
9. Petra Grošíková, 15, Prečo som na svete rada? Lebo mám priateľov,
KATEGÓRIA ŠPECIÁLNE ŠKOLY – 1. MIESTO
LUCIA ZÁHORSKÁ, 19, Prečo!, Spojená škola internátna,
Školská 12, Michalovce
Súkromná ZUŠ, Vranov nad Topľou, Slovensko
10. Natália Šefčíková, 14, Okná závislých duší, ZŠ, Slovinky, Slovensko
11. Zuzana Baldovičová, 18, Sloboda žitia, gymnázium, Snina, Slovensko
12. Ján Orem, 16, bez názvu, SOŠ drevárska, Zvolen, Slovensko
13. Dávid Ferko, 17, ... lebo každý okamih stojí za to..., SOŠ, Trebišov, Slovensko
14. Kristián Kleman, 15, Pozor, zákruta!, ZUŠ, Nováky, Slovensko
15. Monika Tomková, 15, Metamorfózy nehy, ZŠ, Košice, Slovensko
16. Richard Papp, 15, Mám rád futbal, ZŠ, Kráľovský Chlmec, Slovensko
17. Daniela Šiandorová, 16, Radosť v meste, SUŠ scénického výtvarníctva,
Bratislava, Slovensko
18. Daniel Tocik, 16, Human Face, Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa,
Trebišov, Slovensko
19. Csilla Kovácsová, 16, Život je..., Pedagogická a sociálna akadémia, Levice, Slovensko
20. Róbert Demeter, 18, Game or blame, SOŠ Alexandra Dubčeka,
Vranov nad Topľou, Slovensko
21. Kristína Bánovská, 18, bez názvu, SOŠ V. Paulínyho-Tótha, Senica, Slovensko
22. Dominika Sabová, 18, Vrana k vrane sadá, moja je však osamelá,
Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou, Slovensko
23. Pace Dylan, 16, Puzzle of life, Malta
KATEGÓRIA ŠPECIÁLNE ŠKOLY – 2. MIESTO
MARTINA GAŽIKOVÁ, 15, Rodinné stretnutie,
Spojená škola, Nová 803, Dobšiná
12
13
CENA PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY PAVLA PAŠKU A NÁVRH NA PUZZLE
JANA RÁCOVÁ, 17, Cesty skrytých želaní,
SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
CENA RIADITEĽA NÁRODNÉHO MONITOROVACIEHO CENTRA PRE DROGY IMRICHA ŠTELIARA
ŠTEFAN TORMA, 17, Ber život vážne, maj zdravé vášne, Gymnázium
12
J. A. Komenského s VJM, Štúrova 16, Želiezovce
14
CENA VEĽVYSLANKYNE DANIELY ROZGOŇOVEJ
LUCIA SOKOLOVÁ, 17, bez názvu, Súkromná stredná umelecká škola
animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
CENA GENERÁLNEHO RIADITEĽA NÁRODNÉHO OSVETOVÉHO CENTRA
MATÚŠ ZÁHRADNÍK, 15, Vráť sa späť, Stredná zdravotnícka škola,
Školský internát, Hlboká cesta 23, Žilina
15
PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA – 18. ROČNÍK
Časový harmonogram putovnej celoštátnej výstavy s protidrogovým zameraním
Národné osvetové centrum a Prečo som na svete rád/rada, o. z. v spolupráci s regionálnymi osvetovými
a kultúrnymi strediskami v SR, školský rok 2012/2013
Termín
Zariadenie
Zodpovedný pracovník
VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN
CENA NADÁCIE EMÍLIE A MICHALA KOVÁČOVCOV
A NÁVRH NA VRECKOVÝ KALENDÁRIK
ZUZANA JÁNOŠÍKOVÁ, 17, Dlhá cesta predo mnou, ZUŠ,
Kráľovská 16, Skalica
10. augusta – 17. septembra 2012
Podduklianske osvetové stredisko,
Svidník
Mária Rodáková
17. septembra – 28. septembra 2012
Hornozemplínske osvetové stredisko,
Vranov nad Topľou
Mgr. Martina Jurčová
28. septembra – 12. októbra 2012
Vihorlatské osvetové stredisko,
Humenné
Oľga Suchaničová
12. októbra – 26. októbra 2012
Kultúrne centrum Abova,
Bidovce
Mgr. Renáta Kočišová, PhD.
26. októbra – 9. novembra 2012
Ľubovnianske osvetové stredisko,
Stará Ľubovňa
Viera Filičková
9. novembra – 23. novembra 2012
Šarišské osvetové stredisko,
Prešov
Iveta Sykorová
23. novembra – 21. decembra 2012
Spišské osvetové stredisko,
Spišská Nová Ves
Bc. Milada Wembo
STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN
21. decembra – 25. januára 2013
Oravské osvetové stredisko,
Dolný Kubín
Adam Záň
25. januára – 8. februára 2013
Považské osvetové stredisko,
Považská Bystrica
Mária Labudíková
8. februára – 22. februára
Stredoslovenské osvetové stredisko,
Banská Bystrica
Mgr. Dušan Jablonský
22. februára – 8. marca 2013
Pohronské osvetové stredisko,
Žiar nad Hronom
Mgr. Helena Žňavová
8. marca – 22. marca 2013
Novohradské osvetové stredisko,
Lučenec
Anna Víťazová
22. marca – 5. apríla 2013
Gemersko-malohontské osvetové stredisko,
Rimavská Sobota
Mgr. Aneta Cvachová
5. apríla – 19. apríla 2013
Podpolianske osvetové stredisko,
Zvolen
Helena Janáková
ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN
19. apríla – 3. mája 2013
Trenčianske osvetové stredisko,
Trenčín
Ľubica Juríčková
3. mája – 17. mája 2013
Krajské osvetové stredisko,
Nitra
Mgr. Jana Ondrušková
17. mája – 31. mája 2013
Tribečské osvetové stredisko,
Topoľčany
Mária Štubendeková
31. mája – 14. júna 2013
Záhorské osvetové stredisko,
Senica
Mária Hladká
14. júna – 31. júla 2013
Regionálne osvetové stredisko,
Nové Zámky
Peter Lakata
CENA NÁČELNÍČKY MESTSKEJ POLÍCIE V BRATISLAVE ZUZANY ZAJACOVEJ
VÝBER STARŠÍCH ROČNÍKOV
12
DIANA KEHEROVÁ, 14, Úspešný únik z krajiny Agord, Základná škola, Fábryho 44, Košice
16
24. septembra – 8. novembra 2012
Galantské osvetové stredisko,
Galanta
Mgr. Andrej Popluhár
17
NAŠE OSOBITNÉ POĎAKOVANIE ZA FINANČNÚ PROJEKTU PODPORU PATRÍ:
Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky
Úradu vlády Slovenskej republiky – Národnému monitorovaciemu centru pre drogy
CENA PRIMÁTORA MESTA BRATISLAVY MILANA FTÁČNIKA
RUDOLF SURAN, 16, Rozklad osobnosti, Spojená škola, org. zložka Stredná
umelecká škola, Hattalova 471, Nižná
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
Za poskytnutie významného príspevku na zakúpenie vecných cien pre finalistov súťažnej časti projektu
ďakujeme Nadácii Emílie a Michala Kováčovcov a občianskemu združeniu Prima.
Pedagógom, rodičom, kultúrno-osvetovým pracovníkom, osobitne pracovníkom regionálnych kultúrnych
a osvetových stredísk, ďakujeme za podporu a spoluprácu a vám, dievčatá a chlapci, za aktívnu účasť
tlmočenú cez výtvarné výpovede.
Za podporu pri realizácii projektu ďakujeme:
Mgr. Kataríne Salayovej, manažérke Nadácie Emílie a Michala Kováčovcov,
Mgr. Darine Jahelkovej – z oddelenia komunikácie s verejnosťou Kancelárie
Národnej rady Slovenskej republiky,
Mgr. Zuzane Petráškovej – z oddelenia komunikácie s verejnosťou Kancelárie
Národnej rady Slovenskej republiky,
Mgr. Barbore Kuchárovej, výkonnej riaditeľke občianskeho združenia Prima,
Mgr. Monike Carta – zo slovenského inštitútu v Ríme,
ENERGETING ŠAHY – Ferdinandovi Csalovi
Za organizátorov
Ingrid Hupková
ABSOLÚTNY VÍŤAZ MALTSKÉHO NÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE
SAM MANGION, 18, Smoking skull, Malta
18
19
KATEGÓRIA PRVÝCH TRISTO PRÁC – 1. MIESTO
EMA CEPKOVÁ, 16, Hra s osudom, Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa
Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
KATEGÓRIA PRVÝCH TRISTO PRÁC – 2. MIESTO A NÁVRH NA POTLAČ TRIČKA
ATILA JONÁŠ, 18, Pre ňu, SÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
ABSOLÚTNY VÍŤAZ UZBECKÉHO NÁRODNÉHO KOLA SÚŤAŽE
HILOLA SHARIPOVA, 16, Death dance, Republic of Uzbekistan
20
KATEGÓRIA MAĽBA – 1. MIESTO
EVA NAGYOVÁ, 17, Zvyk je železná košeľa, SOŠ, Ul. J. Zigmundíka 334/5, Vrbové
21
KATEGÓRIA KRESBA – 1. MIESTO
DENISA ŠTERUSKÁ, 16, Svet viacerých tvárí, Stredná zdravotnícka škola,
Lichardova 1, Skalica
KATEGÓRIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY – 2. MIESTO
ALEXANDRA SAGANOVÁ, 15, Stop bulímii a anorexii, Základná škola, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
KATEGÓRIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY – 1. MIESTO
VIKTÓRIA SMOLÍKOVÁ, 14, Viera, láska a nádej, Základná škola, Fábryho 44, Košice
22
KATEGÓRIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY – 3. MIESTO
NIKOLA ĎORKOVÁ, 15, Krajina bez závislostí, Základná škola, Slovinky 71, Slovinky
23
KATEGÓRIA UMELECKÉ ŠKOLY – 1. MIESTO
VLADIMÍR KRAJŇÁK, 16, Do you have it under control?, Súkromná
stredná umelecká škola, Vlastenecké námestie 1, Bratislava
KATEGÓRIA UMELECKÉ ŠKOLY –3. MIESTO
JAROSLAV MESÁROŠ, 18, Križovatky života, SUŠ Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice
KATEGÓRIA UMELECKÉ ŠKOLY – 2. MIESTO
DANIELA KREMPASKÁ, 17, Skrytá hrozba, Základná umelecká škola
Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa
24
KATEGÓRIA DIAGNOSTICKÉ CENTRÁ A DETSKÉ DOMOVY – 1. MIESTO
RÓBERT BELEJ, 16, Karneval, Diagnostické centrum pre mládež, Trstínska 2, Záhorská Bystrica
25
WHY AM I HAPPY IN THE WORLD (1994 – 2012)
Informative bulletin of the Slovak anti-drug art project with international participation – 18th run of the
project under the auspices of Culture Minister Marek Maďarič
ORGANIZERS:
NATIONAL CULTURAL CENTER –
The main sponsor and organizer
Bureau of the National Council of the Slovak Republic
Civic association Why am I happy in the world
Civic association Prima
THE MOST IMPORTANT AWARDS:
UN Awards (Vienna, New York 1998), Award of the Speaker of the Slovak Parliament, Slovak Deputy
Prime Minister for the European integration Award, Award of the Slovak Deputy Prime Minister – chairman of the Panel of Ministers for drug abuse and drug control, Minister of Culture Award, Slovak Foreign
Minister award, Anti Drug fund award - Antidrug act of the year 2005, commemorative plaque of the
Bureau of fight against organized crime at the Presidium of Police Force (2010)
vystúpenie
skupiny
Tanečné vyst
túpenie
i skupi
kupiny
i SPIN
SPI
SP
PIIN pod
podd vedením
veddení
ením
ím
JJara Bekra
Bk
PP. Zuzana
Zuzana
annaa Zajacová
Zajac
Zaj
jaccová
ováá od
odovz
odovzdáva
dovzdáv
dáva
va Cenu
C náč
náčelníčky
áčelln
lníčk
íčky
Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy
Diane Keherovej z Košíc
The bulletin brings words of authors and supporters of the project, pictures from the exhibition and jury
of the 18th run of the project, catalogue of awarded authors and awards, schedule of nationwide exhibition planned for 2012/2013 as well as presentation of finalists´ works of the 18th run of project Why
am I happy in the world. The project has gained a stable position within activities, aimed at reduction
of youth demand for drugs in the Slovak Republic and abroad. It belongs to the oldest cyclic continual
project in the field of addictions prevention in the Slovak Republic. The project was presented at the
most prestigious places, such as the United Nations (Vienna, New York, Geneva) or Council of Europe
(Strasbourg). It was awarded by the UN (Vienna, New York) and named the Anti-drug act of the year in
the Slovak Republic.
The project originated in 1994 in Bratislava. During the 20 years number of participants exceeded
20 277 and we have organized more than 570 re-runs in the Slovak Republic and abroad.
Since 2000 the competition gradually attracted young people from Finland, Norway, Italy, Uzbekistan,
Tajikistan, Poland, Malta and since also from Hungary, which meant the project became international.
EVALUATION OF THE 18TH YEAR OF THE PROJECT
The exhibition presents 58 works on 55 mounts. Apart from the works from Slovakia, there are also
pieces from Uzbekistan and Malta. The final round of the project attracted a record number of 1 129
authors, amounting to the second higher number of authors in the history of the project. In the collection that was not part of the competition we also presented works of patients from Centre for treatment
of drug addictions from Bratislava and from Clinic of drug addictions from the Pinel´s hospital in
Pezinok.
Pohľad
Poh
ohľad
ľad na hos
hhostí
ostítí ((vernisáž
vernisáž
i áž 55.. júna 2012, Národná rada SR)
2012,
Národná
rada
SR)
Pohľad na hostí
ho í ((vernisáž
verni
vernisáž
áž 55.. jún
jjúna
úna
na 20
2012
12, Ná
12
N
roddnáá rad
da SSR
R)
R)
We would like to thanks for financial contribution to:
Ministry of Culture of the Slovak Republic
Bureau of the Government of the Slovak Republic – National drug monitoring centre
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Elena
vlády
P. Ele
l na BBuksová,
ukksovváá, taj
ttajomníčka
tajomn
ajomníč
níčka RRady
ady
dy vl
vlád
lády SRR pr
pree prev
pprevenciu
revenc
rev
enciiu
enc
iu
vnútra
kkriminality,
i i li Ministerstvo
Mi i
ú SR,
SR odovzdáva
d dá cenu
Lucii Záhorskej z Michaloviec
P. Jarmila
J milila Strelková,
Jar
SStrelk
lková, poverená generálna riaditeľka
Národného osvetového centra, odovzdáva cenu Samuelovi
Kuchtíkovi z Bardejova
Porotcovia
Por
otc
t ovia
i projektu
projjekt
ktu (10.
(10. mája
(10
máj
ája 2012,
20122, Bratislava)
201
Bratislava)
26
27
CENA MINISTRA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROBERTA KALIŇÁKA A NÁVRH NA PLAGÁT
SIMONA JAKUBCOVÁ, 18, Pohľad na muža, SUŠ Ladislava
Bielika, Vajanského 23, Levice
18. ročník celoštátnej tematickej výtvarnej súťaže a putovnej výstavy
s protidrogovým zameraním
Prečo som na svete rád/rada 2012
Informačný bulletin
Zostavili: PhDr. Ingrid Hupková, PhD., Mgr. Alena Šprtová, Ing. Zuzana Kubicová
Jazyková úprava: PhDr. Katarína Vrablicová
Preklad: Ing. Agáta Staneková
Vydalo: občianske združenie Prečo som na svete rád/rada
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Rok vydania: 2012
Náklad: 500 ks
Nepredajné.
Bulletin slúži na propagáciu projektu.
Download

Prečo som na svete rád/rada 2012