Zoznam publikačnej činnosti
Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Chovancová, Jarmila 100%: Liberalizmus verzus komunitarizmus : aspekt spravodlivosti, práva a moci
[elektronický zdroj]. - 4. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, 2012. - 179 s. [CD ROM]. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 35)
Lit. 146 zázn.
ISBN 978-80-7160-336-8
URL: https://stella.uniba.sk/epc/PA/2012/vtls000262821.pdf
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Chovancová, Jarmila 80% - Valent, Tomáš 20%: Filozofia pre právnikov : (filozoficko-právne aspekty). - 2.
preprac. a dopln. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - 357 s. (Učebnice Právnickej fakulty)
Lit. 199 zázn.
ISBN 978-80-7160-337-5
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADD01 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť v liberalizme
In: Filozofia. - Roč. 51, č. 5 (1996), s. 301-308
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE01 Chovancová, Jarmila 100%: Hodnoty práva vo svetle súčasného sveta
Lit. 5 zázn.
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 11, č. 4 (2003), s. 341-343
ADE02 Chovancová, Jarmila 100%: Diskusie k spravodlivosti v trestnom práve = Discussions to justice in criminal
law
Lit. 14 zázn.
In: Bezpečnostní teorie a praxe. - [Roč. 16], č. 1 (2011), s. 37-43
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF01 Chovancová, Jarmila 100%: Filozofia demokracie
In: Právny obzor. - Roč. 74, č. 8 (1991), s. 193-197
POZNÁMKA: v angličtine - Human affairs. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 3-8. ADF02 Chovancová, Jarmila 100%: Otázka legitimizácie a delegitimizácie vedy v postmodernizme
In: Právny obzor. - Roč. 75, č. 4 (1992), s. 388-392
ADF03 Chovancová, Jarmila 100%: Súčasné liberalistické koncepcie spravodlivosti
In: Právny obzor. - Roč. 76, č. 4 (1993), s. 347-352
ADF04 Chovancová, Jarmila 50% - Križanová, Anna 50%: K cieľom Rawlsovej teórie spravodlivosti : (polícia spravodlivá inštitúcia)
In: Policajná teória a prax. - Roč. 2, č. 1 (1994), s. 103-111
ADF05 Chovancová, Jarmila 100%: Problém spravodlivosti v demokratickej spoločnosti
1
In: Policajná teória a prax. - Roč. 3, č. 4 (1995), s. 66-72
ADF06 Chovancová, Jarmila 100%: Transformácia nespravodlivej spoločnosti na spravodlivú spoločnosť
In: Policajná teória a prax. - Roč. 4, č. 2 (1996), s. 108-114
ADF07 Chovancová, Jarmila 100%: Ako by sme nemali uvažovať o spravodlivosti
In: Medzinárodné otázky. - Roč. 6, č. 4 (1997), s. 71-75
Ohlasy (1):
[o4] 2003 Vaculíková Nadežda: Právny obzor, roč. 86, 2003, č. 3, s. 281
ADF08 Chovancová, Jarmila 100%: Idea spravodlivosti a identifikácia nespravodlivosti
In: Právny obzor. - Roč. 80, č. 6 (1997), s. 597-602
Ohlasy (2):
[o4] 2005 Ďurica, Milan: Etika ako podmienka efektivity práva. Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity
M. Bela, 2005, S. 88
[o4] 2005 Fábry, Branislav: Slovensko v procese európskej integrácie. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška,
2005, S. 17
ADF09 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť v 20. storočí: metafyzická a politická
In: Medzinárodné otázky. - Roč. 6, č. 1 (1997), s. 76-81
Ohlasy (1):
[o4] 2003 Vaculíková Nadežda: Právny obzor, roč. 86, 2003, č. 3, s. 281
ADF10 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť ako komplexný konsenzus a jeho súčasné riešenie
In: Policajná teória a prax. - Roč. 5, č. 1 (1998), s. 65-73
ADF11 Chovancová, Jarmila 100%: Úloha informácií a vízia filozofie v 21. storočí
In: Policajná teória a prax. - Roč. 8, č. 1 (2000), s. 227-331
ADF12 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť a liberálne hodnoty
In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 6-7 (2003), s. 690-695
Ohlasy (1):
[o4] 2003 Dulak, Anton - Dulaková Jakúbeková, Denisa: Slovensko v procese Európskej integrácie. Bratislava :
Právnická fakulta UK, 2003, S. 79
ADF13 Chovancová, Jarmila 100%: Vzťah právnych princípov k prirodzenému právu a spravodlivosti
In: Právny obzor. - Roč. 86, č. 3 (2003), s. 306-312
ADF14 Chovancová, Jarmila 100%: Morálny relativizmus a otázka spravodlivého prístupu k informáciám = Moral
relativism and the issue of fair access to information
Recenzované
In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [2], č. 1 (2008), s. 88-94
ADF15 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť a právo na spravodlivý súdny proces = Justice and the right to a fair
trial
Lit. 4 zázn.
In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [3], č. 2 (2009), s. 16-22
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Maderová, Lucia: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011).
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 58
ADF16 Chovancová, Jarmila 100%: Koncept spravodlivosti v trestnom práve = The concept of justice in criminal law
Lit. 12 zázn.
In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [4], č. 2 (2010), s. 3-8
ADF17 Chovancová, Jarmila 100%: Súčasné prístupy k chápaniu sociálnej spravodlivosti = Actual tendences to
2
undestanding of social justice
Lit. 12 zázn.
In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [4], č. 4 (2010), s. 15-22
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC01 Chovancová, Jarmila 100%: Filozoficko-právne aspekty spravodlivosti v trestnom práve
Lit. 6 zázn.
In: K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně-filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. - S. 178-184. - ISBN 978-80-7380-070-3
AEC02 Chovancová, Jarmila 100%: To the Principles of Democracy
Lit. 27 zázn.
In: Die Stellung des Arbeitsrechts im Rechtssystem der Slowakischen Republik : Sammelband
wissenschaftlicher Beiträge. - Wien : Paul Gerin, 2012. - S. 99-106. - ISBN 978-3-200-02915-6
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED01 Chovancová, Jarmila 100%: L.P. Lyotard - Problém legitimity poznania
Lit. 1 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 14/1992. - Bratislava : Univerzita Komenského,
1993. - S. 79-82. - ISBN 80-223-0721-1
AED02 Chovancová, Jarmila 100%: Rawlsova a Nozickova teória spravodlivosti
Lit. 1 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : Pocta prof. JUDr. Karolovi Rebrovi, DrSc. k 80. nar.
venovaná Právnickou fakultou UK, roč. 15/1993. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1994. - S. 71-76. ISBN 80-223-0764-5
AED03 Chovancová, Jarmila 100%: Problém rovnosti a pluralizmu v sociálnej filozofii M. Walzera
Lit. 5 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 17/1995. - Bratislava : Univerzita Komenského,
1997. - S. 40-52. - ISBN 80-223-1133-2
AED04 Chovancová, Jarmila 100%: Činnosť Rímskeho klubu a ochranno-právny aspekt environmentalistiky
Lit. 4 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 17/1995. - Bratislava : Univerzita Komenského,
1997. - S. 85-91. - ISBN 80-223-1133-2
Ohlasy (1):
[o4] 2000 Piteková, Otília: Aktuálne problémy verejnej správy. Bratislava : Veda, 2000, s. 125
AED05 Chovancová, Jarmila 100%: Idea univerzálnej histórie u F. Fukuyamu
Lit. 6 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 18/1999. - Bratislava : Univerzita Komenského,
1999. - S. 125-129. - ISBN 80-223-1329-7
AED06 Chovancová, Jarmila 100%: Popperova sociálna filozofia
Lit. 4 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 18/1999. - Bratislava : Univerzita Komenského,
1999. - S. 131-136. - ISBN 80-223-1329-7
AED07 Chovancová, Jarmila 100%: Filozofia a politická filozofia 20. storočia
Lit. 4 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 19/2000. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2000. - S. 85-91. - ISBN 80-223-1426-9
3
AED08 Chovancová, Jarmila 100%: Liberalizmus Michaela Sandela : Konfrontácia Sandelových východísk
liberalizmu s Rawlsovou teóriou spravodlivosti
Lit. 7 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 19/2000. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2000. - S. 93-107. - ISBN 80-223-1426-9
AED09 Chovancová, Jarmila 100%: Politický liberalizmus a snaha o zakotvenie liberálnej spravodlivosti v tradícii
západných demokracií
Lit. 3 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 22/2003. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2003. - S. 73-83. - ISBN 80-223-1791-8
AED10 Chovancová, Jarmila 100%: Demokratický štát a úsilie o spravodlivo usporiadanú spoločnosť
Lit. 4 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 22/2003. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2003. - S. 65-72. - ISBN 80-223-1791-8
AED11 Chovancová, Jarmila 100%: Vízia filozofie v treťom tisícročí a základné zásady právneho myslenia u H. L. A.
Harta a L. L. Fullera
Lit. 8 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 23/2005. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2005. - S. 45-52. - ISBN 80-223-1946-5
AED12 Chovancová, Jarmila 100%: Alasdair Mac Intyre - kritika liberalizmu
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 24/2006. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2006. - S. 31-35. - ISBN 80-223-2236-9
AED13 Chovancová, Jarmila 100%: Problém moci, tolerancie a zodpovednosti
Lit. 7 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 24/2006. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2006. - S. 37-44. - ISBN 80-223-2236-9
Ohlasy (1):
[o3] 2009 Čambáliková, Monika: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie. Sládkovičovo : Vysoká škola v
Sládkovičove, 2009, S. 22
AED14 Chovancová, Jarmila 100%: Liberalizmus - komunitarizmus a otázka morálnej povinnosti rešpektovať právo
Lit. 9 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 25/2007. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2007. - S. 155-174. - ISBN 978-80-223-2331-4
AED15 Chovancová, Jarmila 100%: Otázka identity v liberalizme
Lit. 6 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 25/2007. - Bratislava : Univerzita Komenského,
2007. - S. 175-178. - ISBN 978-80-223-2331-4
AED16 Chovancová, Jarmila 100%: Prístup k moci a otázka zodpovednosti
Lit 7 zázn.
In: Historické štúdie : k životnému jubileu Mikuláša Píscha. - Bratislava : Stimul, 2008. - S. 98-105. - ISBN
978-80-89236-37-4. - (Acta historica Posoniensia ; Zv. 8)
AED17 Chovancová, Jarmila 100%: Morálka a právo - ich odraz v spoločnosti = Moral und Recht und deren
Widerspielgelung in der Gesellschaft = Morals and law - their reflection in the society
Lit. 10 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 26/2008. - Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, 2008. - S. 121-131. - ISBN 978-80-223-2615-5
Ohlasy (1):
4
[o4] 2012 Hamuľák, Juraj: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011).
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 13
AED18 Chovancová, Jarmila 100%: Právne normy a ich vplyv na optimálne fungovanie spoločnosti = Die
Rechtsnormen und deren Einfluss auf das optimale Funtionieren der Gesellschaft = Legal rules and their
influence upon optimal operating of society
Lit. 3 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 26/2008. - Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, 2008. - S. 133-138. - ISBN 978-80-223-2615-5
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Záhorčáková, Jana: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe
(2001-2011). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 114
AED19 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť ako realizácia zákonnosti v kontexte dejín
Lit. 11 zázn.
In: Historické štúdie : k životnému jubileu Zuzany Ševčíkovej. - Bratislava : Stimul, 2009. - S. 198-204. - ISBN
978-80-89236-57-2. - (Acta historica Posoniensia ; Zv. 10)
AED20 Chovancová, Jarmila 100%: Francis Fukuyama a jeho "Veľký rozvrat" = Francis Fukuyama and his work "The
Great Disruption"
Lit. 4 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, 2009. - S. 225-229. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED21 Chovancová, Jarmila 100%: Samuel Huntington - tretia vlna demokracie - demokratizácia koncom 20.
storočia = Samuel Huntington - third wave of democracy
Lit. 2 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 27/2009. - Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, 2009. - S. 231-235. - ISBN 978-80-223-2633-9
AED22 Chovancová, Jarmila 100%: Pragmatizmus - koncepcia poznania, pravdy - problematika pravdivosti právnych
noriem
Lit. 21 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 28/2010. - Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, 2010. - S. 175-182. - ISBN 978-80-223-2918-7
AED23 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivý prístup k informáciám
Lit. 9 zázn.
In: Acta Iuridica Sladkoviciensia 1. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2010. - S. 98-106. - ISBN
978-80-89267-42-2
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Seidner, Róbert: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011).
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 157
AED24 Chovancová, Jarmila 100%: F. Fukuyama a S. Huntingon o demokratizácii spoločnosti v 20. storočí
In: Historické štúdie : medzi antikou a stredovekom, rímska a germánska spoločnosť v barbarských
zákonníkoch. - Bratislava : Stimul, 2010. - S. 248-253. - ISBN 978-80-89236-87-9. - (Acta historica Posoniensia
; Zv. 13)
AED25 Chovancová, Jarmila 100%: Jednotlivé stanoviská k trestu smrti
Lit. 14 zazn.
In: Acta Iuridica Sladkoviciensia 2. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, 2011. - S. 121-128. - ISBN
978-80-89267-55-2
AED26 Chovancová, Jarmila 100%: Právne normy - ich účinnosť a pojem platnosti práva u Roberta Alexyho
Lit. 1 zázn.
5
In: Právo a jeho prostredie. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011. - S. 260-266. - ISBN
978-80-8095-072-9
AED27 Chovancová, Jarmila 100%: Kauzalita a niektoré jej aspekty = Die Kausalität und einige ihrer Gesichtspunkte
= Causation and some its aspects
Lit. 15 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, 2011. - S. 141-146. - ISBN 978-80-223-3132-6
AED28 Chovancová, Jarmila 100%: K problematike trestu smrti (pár poznámok) = Einige Bemerkungen zur
Todesstrafeproblematik = Death penalty (some sentences)
Lit. 14 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 29/2011. - Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, 2011. - S. 147-152. - ISBN 978-80-223-3132-6
AED29 Chovancová, Jarmila 100%: Reflexia k hraniciam práv človeka = Überlegungen zu den Grenzen von
Menschenrechten = Considerations on limits of human rights
Lit. 19 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 30/2012. - Bratislava : Univerzita Komenského v
Bratislave, 2012. - S. 57-62. - ISBN 978-80-223-3282-8
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 Chovancová, Jarmila 100%: Social Justice as one of the Attributes of Democracy
Lit. 1 zázn.
In: Social Justice : For and Against. - Geneva, University of Geneva, [1992]. - nestr. [5 s.]
[Social Justice : For and Against : konferenia. Geneva, 13.-15.2.1992]
AFC02 Chovancová, Jarmila 100%: Kant filozof a právnik : (zamyslenie sa nad dielom I. Kanta). - (Acta Universitatis
Masarykianae Brunensis. Iuridica ; No. 276)
Lit. 5 zázn.
In: Právně filosofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S.
160-164. - ISBN 80-210-3508-0
[Právně filosofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení : medzinárodná konferencia. Brno, 4.-5. 3. 2004]
AFC03 Chovancová, Jarmila 100%: Filozofia - jej výuka a význam pre právnické vzdelanie
Lit. 1 zázn.
In: Univerzita v novém miléniu. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. - S. 212-216. - ISBN
80-86473-62-7
[Univerzita v novém miléniu : medzinárodná konferencia. Plzeň, 23.-24.10.2003]
AFC04 Chovancová, Jarmila 100%: Morálka a právo - ich hodnotová pozícia v spoločnosti
Recenzované
In: Ianua ad linguas hominesque reserata. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2008. - S. 42-45. - ISBN
978-2-915255-85-0
[Ianua ad linguas hominesque reserata. Medzinárodná konferencia. Paríž, 6.6.2007]
AFC05 Chovancová, Jarmila 100%: Problematika pravdy v pragmatizme a otázka pravdivosti noriem [elektronický
dokument]. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 337)
Recenzované. - Popis urobený 10.2.2009
Lit. 15 zázn.
In: Dny práva - 2008 - Days of Law [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 1243-1247.
- ISBN 978-80-210-4733-4. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; No. 337)
[Dny práva - 2008 - Days of Law. 2. Medzinárodná konferencia. Brno, 4.-5.11.2008]
URL: http://www.law.muni.cz/edicni/dp08/files/pdf/SBORNIK.pdf
6
AFC06 Chovancová, Jarmila 100%: Historický a aktuálny pohľad na občiansku neposlušnosť
Recenzované
Lit. 5 zázn.
In: Społeczeństwo, kultura, moralność = Spoločnosť, kultúra, morálka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo
Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. - S. 147-152. - ISBN 978-83-60714-44-7
[Człowiek w społeczeństwie. Medzinárodná konferencia. Bielsko-Biała, 20.-21.4. 2007]
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 Chovancová, Jarmila 100%: K polemike o súčasných koncepciách spravodlivosti a ich nedostatkoch
In: Slušnosť v práve : 2. Lubyho dni. - Bratislava : Nadácia Štefana Lubyho, Právnická fakulta UK, Právnický
inštitút MS SR 1993. - S. 73-76. - (Dies Luby Iurisprudentiae ; Nr. 2)
[Slušnosť v práve. 2. Lubyho dni. Trenčianske Teplice, 22.-24.9.1992]
AFD02 Chovancová, Jarmila 100%: Sociálno-politický aspekt skúmania stavu životného prostredia
Lit. 3 zázn.
In: Právo na životné prostredie : Základné právo človeka. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej
fakulty UK, 1996. - S. 57-59. - ISBN 80-7160-087-3
[Právo na životné prostredie : základné právo človeka : medzinárodné kolokvium. Bratislava, 2.-3.10.1996]
AFD03 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivý prístup v trestnoprávnych zásahoch k základným ľudským právam a
slobodám
In: Trestnoprávne zásahy do základných ľudských práv a slobôd. - [Bratislava] : [Akadémia policajného zboru],
1998. - S. 60-63. - ISBN 80-8054-0632
[Trestnoprávne zásahy do základných ľudských práv a slobôd : vedecká konferencia. Bratislava, 1998]
AFD04 Chovancová, Jarmila 100%: Sloboda a zodpovednosť v konaní indivídua
In: Filozofia a doba. - Bratislava : Iris, 2000. - S. 522-527. - ISBN 80-88778-23-9
[Filozofia a doba. 2. slovenský filozofický kongres. Bratislava, 26.-28.10.2000]
AFD05 Chovancová, Jarmila 100%: Sloboda v občianskej spoločnosti
In: Občan a občianstvo 2002. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2002. - S.
33-34. - ISBN 80-89075-09-6
[Občan a občianstvo 2002. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 6. 2. 2002]
AFD06 Chovancová, Jarmila 100%: Hodnoty vo svetle súčasného sveta
In: Hodnotové aspekty súčasného sveta. - Bratislava : Iris, 2003. - S. 161-164. - ISBN 80-89018-57-2
[Hodnotové aspekty súčasného sveta : vedecká konferencia. Nitra, 18.-19.9.2003]
AFD07 Chovancová, Jarmila 100%: Ľudské práva a hlavné smery reformných aktivít Európskej únie
Recenzované
Lit. 3 zázn.
In: Slovensko v procese európskej integrácie. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2003. - S.
11-13. - ISBN 80-7160-185-3
[Slovensko v procese Európskej integrácie : medzinárodná konferencia. Bratislava, 6.11. 2003]
AFD08 Chovancová, Jarmila 100%: Abdikácia moderny : Alasdair MacIntyre a jeho vzbura proti liberalizmu
Lit. 7 zázn.
In: Filozofia : minulé podoby, súčasné perspektívy. - Bratislava : Maxima press, 2003. - S. 77-80. - ISBN
80-969083-4-0
[Filozofia : minulé podoby, súčasné perspektívy : konferencia. Bratislava, 6.2.-7.2.2003]
AFD09 Chovancová, Jarmila 100%: Hlavné smery reformných aktivít Európskej únie
In: Právna kultúra a európsky integračný proces. - Košice : Právnická fakulta UPJŠ, 2003. - S. 144-147. - ISBN
80-7097-533-4
[Právna kultúra a európsky integračný proces. Vedecká konferencia. Košice, október 2003]
7
AFD10 Chovancová, Jarmila 100%: Morálne a právne princípy v reálnom živote
In: Filozofia a / ako umenie. - Bratislava : FO ART, 2004. - S. 193-196. - ISBN 80-88973-14-7
[Filozofia a / ako umenie. Konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 28.1.2004]
AFD11 Chovancová, Jarmila 100%: Problém moci a jej dôsledky
Recenzované
In: Desať rokov slovenskej štátnosti, zákonodarstva a jeho perspektívy : 2. Právnické dni Karola Planka. Bratislava : Nadácia profesora Karola Planka, 2004. - S. 186-192. - ISBN 80-968898-1-8
[Desať rokov slovenskej štátnosti, zákonodarstva a jeho perspektívy . Medzinárodná vedecká konferencia. Jasná
pod Chopkom, 13.-14.11.2003]
AFD12 Chovancová, Jarmila 100%: Ľudské práva - ich ochrana a terorizmus : ľudské práva sú večnou a veľmi citlivou
oblasťou pre diskusiu
Lit. 3 zázn.
In: Ochrana ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike 1993-2004. - Bratislava : Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva, 2004. - S. 73-77. - ISBN 80-89016-10-3
[Ochrana ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike 1993-2004 : medzinárodná konferencia. Bratislava,
20.5.2004]
AFD13 Chovancová, Jarmila 100%: Demokratická spoločnosť a jej dominantné problémy
In: Slovensko v procese európskej integrácie. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2005. - S. 5-11. - ISBN
80-7165-551-1. - (Spoločnosť)
[Slovensko v procese európskej integrácie : konferencia. Bratislava, 10.-11.12.2005]
AFD14 Chovancová, Jarmila 100%: Filozoficko-právne východiská ľudských práv a slobôd a problém občianskej
neposlušnosti
Lit. 5 zázn.
In: Od federácie k samostatnosti Slovenskej republiky a jej rozvoj : Pocta profesorovi Jaroslavovi Chovancovi k
70. narodeninám. - Bratislava : Procom, 2005. - S. 296-305. - ISBN 80-85717-16-6
[Od federácie k samostatnosti Slovenskej republiky a jej rozvoj : vedecká konferencia. Topoľčianky,
28.-29.4.2005]
AFD15 Chovancová, Jarmila 100%: Európska únia - zóna bezpečnosti, slobody a spravodlivosti
In: Ústavný poriadok Európskej únie a jeho vplyv na Ústavu a zákony členských štátov. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2007. - S. 43-46. - ISBN 978-80-7160-249-1
[Ústavný poriadok Európskej únie a jeho vplyv na Ústavu a zákony členských štátov : medzinárodná
konferencia. Bratislava, 24.10.2007]
AFD16 Chovancová, Jarmila 100%: Právny štát, právna istota - základné východiská vývoja demokratickej
spoločnosti
Recenzované
In: Úlohy a funkcie práva v Slovenskej republike v súčasnej etape spoločenského vývoja. - Sládkovičovo :
Vysoká škola, 2007. - S 149-156. - ISBN 978-80-89267-11-8
[Úlohy a funkcie práva v Slovenskej republike v súčasnej etape spoločenského vývoja. Medzinárodná
konferencia. Sládkovičovo, 4.-5.10.2007]
AFD17 Chovancová, Jarmila 100%: Právo a spravodlivosť v medzinárodnom kontexte v období globalizácie
Lit. 4 zázn.
In: Sociálna práca v globalizácii. - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2007. - S. 93-97. - ISBN
978-80-89267-04-0
[Sociálna práca v globalizácii : medzinárodná konferencia. Sládkovičovo, 25.10. 2007]
AFD18 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť v trestnom práve (filozoficko-právne aspekty)
Recenzované
Lit. 11 zázn.
8
In: Miesto spoločenskovedných disciplín v systéme vzdelávania na APZ. - Bratislava : Akadémia Policajného
zboru v Bratislave, 2007. - S. 94-99. - ISBN 978-80-8054-420-1
[Miesto spoločenskovedných disciplín v systéme vzdelávania na APZ : vedecká konferencia. Bratislava,
7.11.2007]
AFD19 Chovancová, Jarmila 100%: Účinnosť právnych noriem a ich vplyv na kvalitu ekonomickej sféry v spoločnosti
Recenzované
In: Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku. - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta sociálnych
štúdií, 2007. - S. 45-53. - ISBN 978-80-89267-07-1
[Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku. Konferencia. Sládkovičovo, 12.10.2006]
AFD20 Chovancová, Jarmila 100%: Aspekty spravodlivosti a ich realizácia v spoločnosti [elektronický optický disk]
Recenzované
Lit. 12 zázn.
In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Chudoba (CD ROM). - Ružomberok : Katolícka
univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 194-198. - ISBN 978-80-8084-459-2
[Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : medzinárodná konferencia. Ružomberok,
POZNÁMKA: Vyšlo aj - Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : integrácia marginalizovaných
skupín do spoločnosti. - Ružomerok : KU, 2011. - S. 210-214. - ISBN 978-80-8084-737-1
AFD21 Chovancová, Jarmila 100%: K otázke platnosti právnych noriem (retroaktivita)
Recenzované
Lit. 8 zázn.
In: Normatívna analýza inštitútu legisvakancie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. - S.
42-47. - ISBN 978-80-7160-292-7
[Normatívna analýza inštitútu legisvakancie. Kolokvium. Bratislava, 27.11.2009]
AFD22 Chovancová, Jarmila 100%: Ľudské práva a ich legitimita v EÚ
Recenzované
Lit. 9 zázn.
In: Európska únia - právo a skutočnosť. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009. - S 135-148. - ISBN
978-80-969320-6-1
[Európska únia - právo a skutočnosť : medzinárodná konferencia. Bratislava, 6.-7.4.2009]
AFD23 Chovancová, Jarmila 100%: Otázka suverenity štátu a harmonizácia práv členských štátov EÚ [elektronický
optický disk] = Question of sovereignity of State and harmonisation of legal systems of EU members
Recenzované
Lit. 7 zázn.
In: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo (CD ROM). - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. - S. 93-98. - ISBN 978-80-7160-305-4
[Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo. Medzinárodná konferencia. Bratislava,
28.-29.6.2010]
AFD24 Chovancová, Jarmila 100%: Ľudské práva a ich súčasná právna ochrana v rámci Európskej únie [elektronický
optický disk] = Human rights and their current legal protection within the European Union
Recenzované
Lit. 12 zázn.
In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : rozvojové trendy - manažment a podnikanie (CD ROM). - Trenčín
: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. - S. 181-194. - ISBN 978-80-970802-1-1
[Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : rozvojové trendy - manažment a podnikanie. Medzinárodná
konferencia. Bratislava, 10.11.2011]
POZNÁMKA: Vyšlo aj zborník abstraktov - Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. - Bratislava : Vysoká
škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. - S. 28. - ISBN 978-80-89458-18-9
AFD25 Chovancová, Jarmila 100%: Liberalizmus a komunitarizmus v kontexte súčasného pohľadu
Recenzované
9
Lit. 10 zázn.
In: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011). - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. - S. 20-25. - ISBN 978-80-7160-327-6
[Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011) : vedecká konferencia.
Bratislava, 21.12.2011]
AFD26 Chovancová, Jarmila 100%: F. Fukuyama a jeho vízia ďalšieho vývoja spoločnosti
Recenzované
Lit. 4 zázn.
In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných
zmien. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. - S. 224-227 [CD-ROM]. - ISBN
978-80-8084-956-6
[Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Medzinárodná konferencia. Poprad, 22.-23.3.2012]
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFH01 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť - význam a úloha spravodlivých inštitúcií = Justice - importance
and role of just institutions
In: Právo ako zjednocovateľ Európy -- veda a prax. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2010. - S. 149. - ISBN 978-80-7160-301-6
[Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 21.-23.10.2010]
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01 Chovancová, Jarmila 100%: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. storočia. 1. diel. - 1. vyd. - Bratislava
: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1994. - 54 s. [4 AH]. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 5)
Lit. 69 zázn.
ISBN 80-7160-061-X
Ohlasy (6):
[o4] 1998 Križanová, Anna: Sociálno-kultúrna dimenzia trestnoprávnych zásahov do základných ľudských práv
a slobôd. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 1998, S. 85
[o6] 1995 Králik, J.: Právny obzor, roč. 78, 1995, č. 2, s. 181-182
[o2] 1996 Mičaninová, M.: Filozofia, roč. 51, č. 3, 1996, s. 215 - AHCI
[o6] 1996 Jurina, Ľ.: Národná obroda, 2.4.1996, s. 7
[o4] 1995 Prusák, Jozef: Teória práva. Bratislava : Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 1995, S. 303
[o4] 2011 Capíková, Silvia: Sociálne problémy a spravodlivosť v spoločnosti. Bratislava : Slovenská akadémia
vied, 2011, S. 34
BAB02 Chovancová, Jarmila 100%: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. storočia. 2. diel. - 1. vyd. - Bratislava
: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1996. - 88 s. - (Studia Iuridica Bratislavensia ; Nr. 11)
Lit. 60 zázn.
ISBN 80-7160-081-4
Ohlasy (3):
[o4] 2002 Münz, Teodor: Listy filozofom : Vyznania a polemiky. Bratislava : Kalligram, 2002, S. 29
[o4] 1995 Prusák, Jozef: Teória práva. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995, S. 303
[o4] 2005 Čečotová, Vlasta: Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Epos, 2005, S. 216
BAB03 Cibulka, Ľubor 24% - Beňa, Jozef 23% - Valentovič, Zoltán 22% - Valent, Tomáš 8% - Chovancová, Jarmila
8% - Ottová, Eva 11% - Stanek, Dušan 4%: Vybrané kapitoly z dejín a občianskej náuky : príručka na prijímacie
skúšky na Právnickú fakultu UK vBratislave. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty
UK, 1999. - 186 s. - (Príručka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)
ISBN 80-7160-122-5
BAB04 Cibulka, Ľubor 24,5% - Ottová, Eva 9% - Kolárik, Jozef 15,5% - Vitkóová, Andrea 15,5% - Valentovič,
Zoltán 19,5% - Valent, Tomáš 7% - Chovancová, Jarmila 7% - Stanek, Dušan 2%: Vybrané kapitoly z dejín a
náuky o spoločnosti : príručka na prijímacieskúšky na Právnickú fakultu UK v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava :
10
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2001. - 207 s. - (Príručka Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave)
ISBN 80-7160-160-8
POZNÁMKA: dotlač 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Vydavateľské oddelenie, 2004 ISBN 80-7160-181-0
BAB05 Chovancová, Jarmila 100%: Liberalizmus verzus komunitarizmus. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2003. - 147 s. - (Studia Iuridica
Bratislavensia ; Nr. 25)
Lit. 82 zázn.
ISBN 80-7160-159-4
Ohlasy (11):
[o6] 2004 Králik, Jozef: Justičná revue, roč. 56, 2004, č. 1, s. 132-133
[o5] 2004 Večeřa, Miloš: Právník, roč. 143, 2004, č. 1, s. 107-108
[o4] 2003 Večeřa, Miloš: Slovensko v procese Európskej integrácie. Bratislava : Právnická fakulta UK, 2003, S.
74
[o4] 2005 Sedláčková, Eulália: Základy filozofie a etiky. Bratislava : NOI, 2005, S. 57, 61, 97
[o4] 2005 Čečotová, Vlasta: Dobré mravy v slovenskom súkromnom práve. Bratislava : Epos, 2005, S. 37, 216
[o4] 2005 Fábry, Branislav: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 23/2005. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2005, S. 21
[o4] 2005 Gregušová, Daniela - Dulak, Anton - Chlipala, Miroslav - Susko, Boris: Právo informačných a
komunikačných technológií. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005, S. 185
[o3] 2005 Horniaková, Ľubica - Králik, Jozef: Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci :
(historie, realita, vize). Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005, S. 72
[o4] 2006 Králik, Jozef - Horniaková, Ľubica: Strojárstvo. Energetika. Elektrotechnika. Elektronika. Bratislava :
Infoma Bussines Trading, 2006, S. 67
[o4] 2011 Capíková, Silvia: Sociálne problémy a spravodlivosť v spoločnosti. Bratislava : Slovenská akadémia
vied, 2011, S. 34
[o4] 2011 Večeřa, Miloš: Právo a jeho prostredie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011, S. 22
BAB06 Chovancová, Jarmila 100%: Liberalizmus verzus komunitarizmus : aspekt spravodlivosti, práva a moci. - 2.
dopln. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie,
2006. - 160 s. - (Studia IuridicaBratislavensia ; Nr. 27)
Lit. 94 zázn.
ISBN 80-7160-216-7
POZNÁMKA: 3. nezmen. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Vydavateľské oddelenie, 2009 ISBN 978-80-7160-283-5
Ohlasy (5):
[o6] 2007 Ficová, Svetlana: Právny obzor, roč. 90, 2007, č. 3, s. 298-299
[o3] 2009 Čambáliková, Monika: Sociálny štát:: občianstvo, práva, začlenenie. Sládkovičovo : Vysoká škola v
Sládkovičove, 2009, S. 22
[o4] 2011 Júda, Vieroslav: Teória práva. Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011, S. 24
[o4] 2012 Borgula, Juraj: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011).
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 6
[o4] 2012 Seidner, Róbert: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011).
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 85
BAB07 Alijevová, Dilbar - Babiak, Michal - Baďuríková, Zita - Baštín, Štefan - Boboková, Jarmila - Buzássyová,
Ľudmila - Danadová, Alica - Daniš, Miroslav - Gahér, František - Hlavčáková, Svetlana - Horňák, Pavel Huttová, Mária - Hvišč, Jozef - Jurčacková, Zora - Katuščák, Dušan - Kimlička, Štefan - Komorovský, Ján Konečná, Vlasta - Kováč, Milan - Krankus, Milan - Laiferová, Eva - Leščák, Milan - Makulová, Soňa Matthaeidesová, Marta - Mlacek, Jozef - Múcska, Vincent - Páleníková, Jana - Pauliny, Ján - Petrovská,
Miroslava - Rankov, Pavol - Roháč, Juraj - Sakálová, Elena - Serafínová, Danuša - Schenk, Juraj - Slobodník,
Martin - Sopóci, Ján - Száraz, Peter - Szomolányi, Ján - Škoviera, Daniel - Šušol, Jaroslav - Vatrál, Jozef - Veľas,
Štefan - Vojtek, Juraj - Zelenák, Peter - Zigo, Milan - Žibritová, Gabriela - Žigo, Pavol - Huťanová, Jana Hurbanič, Martin - Haviernik, Pavol - Bernadičová, Helena - Bazovská, Sylvia - Beniak, Milan - Beňuška, Jozef
11
- Bernadič, Marián - Borovský,Miroslav - Ferenčík, Miroslav - Jalili, Nasir - Kukurová, Elena - Ostatníková,
Daniela - Osuský, Peter - Pagáčová, Eva - Satko, Ivan - Turecký, Ladislav - Žucha, Ivan - Kriška, Milan Jurkovičová, Jana - Čečot, Vladimír - Hruškovič, Ivan - Chovancová, Jarmila - Králik,Jozef - Kunová, Vlasta Majeríková, Melánia - Mráz, Stanislav - Vaculíková, Nadežda - Nemec, Matúš - Ďurech, Miroslav - Grexa, Ján Hamar, Dušan - Hellebrandt, Vladimír - Macejková, Yvetta - Melicher, Alexander - Melišová, Lýdia - Peráček,
Pavol - Perútka, Jaromír - Strešková, Elena - Šimonek, Jaromír - Štulrajter, Vojtech - Varga, Gabriel - Zaťko,
Juraj - Žiškay, Július - Gavurníková, Gabriela - Horváth, Anton - Kiššová, Ingrid - Neboháčová, Martina Polčic, Peter - Zeman, Igor - Bobák, Milan - Gurňák, Daniel - Kolény, Mladen - Bizubová, Mária - Machová,
Zora - Minár, Jozef - Trizna, Milan - Zaťko, Michal - Gbelská, Yvetta - Mistríková, Jela - Obernauerová, Margita
- Blažík, Tibor - Kasala, Karol - Zubriczký, Gabriel - Moczo, Peter - Vlček, Daniel - Čizmár, Ján - Grones, Jozef,
Marenčáková, Jana - Hrouzková, Eva - Šebesta, Juraj - Žitný, Milan: Encyclopaedia Beliana : slovenská
všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 2. zv. Bell - Czy. - 1. vyd. - Bratislava : Encyklopedický ústav
SAV, 2001. - 686 s. ISBN 80-224-0671-6
BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Chovancová, Jarmila 55% - Filo, Ondrej 21% - Valent, Tomáš 24%: Vybrané kapitoly z filozofie pre
poslucháčov PF. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1990. - 176 s.
BCI02 Valent, Tomáš 33% - Filo, Ondrej - Chovancová, Jarmila 53%: Antológia z diel filozofov pre právnikov 2. - 1.
vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1991. - 194 s. - (Vysokoškolské skriptá)
ISBN 80-223-0391-7
POZNÁMKA: 2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995 ISBN 80-223-0873-0
Ohlasy (1):
[o6] 1992 Turčan, Ľ.: Filozofia, roč. 47, 1992, č. 9, s. 576
BCI03 Valent, Tomáš 33% - Filo, Ondrej 14% - Chovancová, Jarmila 53%: Antológia z diel filozofov pre právnikov 1.
- 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1991. - 195 s. - (Vysokoškolské skriptá)
ISBN 80-223-0491-3
POZNÁMKA: 2. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995 ISBN 80-223-0872-2
Ohlasy (4):
[o6] 1992 Turčan, Ľ.: Filozofia, roč. 47, 1992, č. 9, s. 576
[o4] 1997 Krsková, Alexandra: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava :
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997, S. 45, 62, 93, 193, 276
[o4] 2002 Krsková, Alexandra: Štát a právo v európskom myslení. Bratislava : Iura edition, 2002, S. 61, 91
[o4] 2011 Krsková, Alexandra: Dejiny politickej a právnej filozofie. Bratislava: Iura Edition, 2011, S. 51, 83
BCI04 Chovancová, Jarmila 78% - Filo, Ondrej - Valent, Tomáš : Vybrané kapitoly z filozofie pre poslucháčov
Právnickej fakulty. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1992. - 152 s. (Vysokoškolské učebné texty)
ISBN 80-7160-035-0
BCI05 Valent, Tomáš 50% - Chovancová, Jarmila 50%: Kapitoly z filozofie dejín. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské
oddelenie Právnickej fakulty UK, 1996. - 124 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave)
Lit. 34 zázn.
ISBN 80-7160-027-X
Ohlasy (2):
[o2] 1997 Turčan, Ľudovít: Historický časopis, roč. 45, 1997, č. 3, s. 529-531 - AHCI
[o4] 1997 Krsková, Alexandra: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava :
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997, S. 214
BCI06 Chovancová, Jarmila 50% - Valent, Tomáš 50%: Základy filozofie pre právnikov. - 1. vyd. - Bratislava :
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997. - 181 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave)
Lit. 70 zázn.
12
ISBN 80-7160-031-8
Ohlasy (5):
[o2] 1998 Filo, O.: Filozofia, roč. 53, č. 3, 1998, s. 198-201 - AHCI
[o6] 1997 Križanová, Anna: Policajná teória a prax, roč. 5, 1997, č. 4, s. 128-129
[o4] 1999 Turayová, Yvetta - Fedorovičová, Iveta - Mencerová, Ingrid - Čečot, Vladimír - Prokeinová, Margita:
Vybrané kapitoly z kriminológie. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999, S. 23
[o3] 2004 Balko, Ladislav: Právník, roč. 143, 2004, č. 9, s. 929
[o4] 2005 Turayová, Yvetta - Čečot, Vladimír - Fedorovičová, Iveta - Gazareková, Lucia - Hanzel, Milan Havrlentová, Darina - Mamojková, Eva - Mencerová, Ingrid - Polák, Peter - Prokeinová, Margita: Vybrané
kapitoly z kriminológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské
oddelenie, 2005, S. 42
BCI07 Valent, Tomáš 47% - Chovancová, Jarmila 53%: Filozofická antológia. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľské
oddelenie Právnickej fakulty UK, 1998. - 345 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave)
ISBN 80-7160-104-47
Ohlasy (1):
[o4] 2006 Júda, Vieroslav: Právna istota verzus retroaktivita v práve. Banská Bystrica : Právnická fakulta
Univerzity M. Bela, 2006, S. 196
BCI08 Chovancová, Jarmila 78% - Valent, Tomáš 12%: Základy filozofie pre právnikov. - 2. dopl. vyd. - Bratislava :
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2000. - 248 s. - (Učebné texty Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave)
Lit. 70 zázn.
ISBN 80-7160-120-9
POZNÁMKA: dotlač 2. dopl. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Vydavateľské oddelenie, 2002 ISBN 80-7160-170-5
Ohlasy (4):
[o4] 2002 Košičiarová Soňa: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 21/2002. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2002, s. 184
[o3] 2004 Balko, Ladislav: Právník, roč. 143, 2004, č. 9, s. 929
[o4] 2006 Júda, Vieroslav: Právna istota verzus retroaktivita v práve. Banská Bystrica : Právnická fakulta
Univerzity M. Bela, 2006, S. 196
[o4] 2012 Gavalec, Miroslav: Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej republike. Bratislava :
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2012, S. 58
BCI09 Valent, Tomáš 69% - Chovancová, Jarmila 39%: Kapitoly z filozofie dejín. - 2. dopl. vyd. - Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2001. - 159 s. - (Učebné texty
Právnickej fakulty UniverzityKomenského v Bratislave)
Lit. 52 zázn.
ISBN 80-7160-143-8
BCI10 Valent, Tomáš 51% - Chovancová, Jarmila 41% - Fábry, Branislav 3% - Krošlák, Daniel 5%: Texty z dejín
právnej filozofie. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské
oddelenie, 2006. - 374 s. - (Svetová a domáca jurisprudencia)
ISBN 80-7160-208-6
Ohlasy (4):
[o5] 2006 Machalová, Tatiana: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 14, 2006, č. 3, s. 332-333
[o6] 2007 Cuper, Ján: Právny obzor, roč. 90, 2007, č. 1, s. 84-85
[o6] 2007 Králik, Jozef: Policajná teória a prax, roč. 15, 2007, č.3, s. 143-145
[o4] 2011 Júda, Vieroslav: Teória práva. Banská Bystrica: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011, S.
24,158
BCI11 Chovancová, Jarmila 100%: Antológia z politickej a právnej filozofie. - 1. vyd. - Bratislava ; Žilina :
Bratislavská vysoká škola práva ; Eurokódex, 2007. - 297 s.
ISBN 978-80-88931-81-2
13
POZNÁMKA: 2. vyd. - Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008 978-80-89363-17-9
Ohlasy (5):
[o6] 2008 Večeřa, Miloš: Právny obzor, roč. 91, č. 2, 2008, s.156, 157
[o3] 2009 Čambáliková, Monika: Sociálny štát : občianstvo, práva, začlenenie. Sládkovičovo : Vysoká škola v
Sládkovičove, 2009, S. 22
[o4] 2012 Záhorčáková, Jana: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe
(2001-2011). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 114
[o4] 2012 Maderová, Lucia: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011).
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 56
[o4] 2012 Kuril, Jozef: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011).
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 139
BCI12 Chovancová, Jarmila 80% - Valent, Tomáš 20%: Filozofia pre právnikov. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. - 357 s. - (Učebnice Právnickej
fakulty)
Lit.147 zázn.
ISBN 978-80-7160-248-4
Ohlasy (3):
[o6] 2008 Ficová, Svetlana: Právny obzor, roč. 91, 2008, č. 5, s. 473
[o4] 2010 Ottová, Eva: Teória práva. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010,
S. 314
[o4] 2010 Čírtková, Ludmila - Dianiška, Gustáv - Havrlentová, Darina - Marešová, Alena - Sochůrek, Jan:
Psychológia pre právnikov. Bratislava : Iura Edition, 2010, S. 254
BCI13 Chovancová, Jarmila 100%: Antológia z politickej a právnej filozofie. - 3. rozšír. vyd. - Bratislava :
Bratislavská vysoká škola práva, 2009. - 384 s.
ISBN 978-80-89447-07-7
Ohlasy (2):
[o6] 2010 Kováčová, Denisa: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, roč. 4, č. 2, 2010, s. 117-118
[o4] 2012 Záhorčáková, Jana: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe
(2001-2011). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 114
BCI14 Valent, Tomáš 69% - Chovancová, Jarmila 31%: Kapitoly z filozofie dejín. - 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2009. - 185 s. (Učebné texty Právnickej fakulty)
Lit. 67 zázn.
ISBN 978-80-7160-272-9
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
BDE01 Chovancová, Jarmila 100%: Gerechtigkeit und Anständigkeit : (Betrachtungen)
In: Magazin für die Polizei. - Roč. 31, č. 294 (2000), s. 17-18
BDE02 Chovancová, Jarmila 100%: Philosophie und Praxis
In: Magazin für die Polizei. - Roč. 31, č. 295 (2000), s. 1-3
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF01 Chovancová, Jarmila 100%: Filozoficko-politická iniciatíva v súčasnom americkom myslení
In: Právny obzor. - Roč. 74, č. 9-10 (1991), s. 553-555
BDF02 Chovancová, Jarmila 100%: Filozofický aspekt vzťahu etiky a práva
In: Policajná teória a prax. - Roč. 3, č. 1-2 (1995), s. 73-85
BDF03 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť ako komplexný konsenzus a jeho súčasné riešenie
In: Policajná teória a prax. - Roč. 4, č. 3 (1996), s. 32-41
14
BDF04 Chovancová, Jarmila 100%: Obhajca otvorenej spoločnosti : dominanty Popperovej sociálnej filozofie
In: Historická revue. - Roč. 8, č. 9 (1997), s. 19-20
BDF05 Chovancová, Jarmila 100%: Problémy spravodlivosti 20. storočia
In: Justičná revue. - Roč. 49, č. 6-7 (1997), s. 61-63
Ohlasy (2):
[o4] 2002 Fedorovičová, Iveta: Teoreticko-metodologické otázky kriminalistiky. Bratislava : Epos, 2002, S. 154
[o4] 2005 Prokeinová, Margita: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, roč. 23/2005. Bratislava :
Univerzita Komenského, 2005, S. 121
BDF06 Chovancová, Jarmila 100%: Normy a ich rešpektovanie
In: Justičná revue. - Roč. 50, č. 2 (1998), s. 62-64
BDF07 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť a slušnosť
In: Justičná revue. - Roč. 50, č. 12 (1998), s. 29-32
BDF08 Chovancová, Jarmila 100%: Spravodlivosť ako dominantná dimenzia spoločnosti
In: Policajná teória a prax. - Roč. 7, č. 2 (1999), s. 69-72
BDF09 Chovancová, Jarmila 100%: Dimenzie spravodlivosti : (úvaha)
In: Justičná revue. - Roč. 51, č. 6-7 (1999), s. 35-38
Ohlasy (2):
[o4] 2001 Jakúbeková, Denisa: Justičná revue, roč. 53, 2001, č. 11, s. 1196
[o4] 1999 Jakúbeková, Denisa: Justičná revue, roč. 51, 1999, č. 6-7, s. 38
BDF10 Chovancová, Jarmila 100%: Princípy spravodlivosti u H. L. A. Harta
In: Justičná revue. - Roč. 52, č. 4 (2000), s. 441-444
BDF11 Chovancová, Jarmila 100%: F. A. Hayek a jeho hľadanie spravodlivosti
In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 10 (2002), s. 1151-1153
BDF12 Chovancová, Jarmila 100%: Sloboda znamená vedieť niesť aj zodpovednosť
In: Justičná revue. - Roč. 54, č. 2 (2002), s. 182-184
BDF13 Chovancová, Jarmila 100%: Význam filozofie pre právnikov
In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 10 (2003), s. 931-933
BDF14 Chovancová, Jarmila 100%: Ľudské práva - ich ochrana a terorizmus
In: Saes news. - Roč. 5, č. 8-9 (2004), s. 5-6
BDF15 Chovancová, Jarmila 100%: K Dworkinovej teórii princípov a Alexyho testu proporcionality
Lit. 14 zázn.
In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. - Roč. [5], č. 2 (2011), s. 35-39
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01 Chovancová, Jarmila 100%: Overlapping Consensus as a Form of Communication= Presahujúci konsenzus
ako forma komunikácie
In: Do we Understand Human Communication=Rozumieme ľudskej komunikácii? - Bratislava : Veda, 1995. - S.
37-38 / 107-111. - ISBN 80-224-0436-5. - (Human Communication Studies ; vol. 2)
[Problém ľudskej komunikácie vo svetle filozofickej reflexie : sympózium. Bratislava, 17.-18.1.1995]
BED02 Chovancová, Jarmila 100%: Fenomén sociálnej spravodlivosti
In: Ľudské práva a občania so zdravotným postihnutím. - [S.l.] : Sekretariát KVOZPO SR, 1998. - S. 13-15
[Ľudské práva a občania so zdravotným postihnutím. Piešťany, 16.-17.10.1998]
15
Ohlasy (1):
[o4] 2000 Repková, Kvetoslava: Právny obzor, roč. 83, 2000, č. 6, s. 503
BED03 Valent, Tomáš 50% - Chovancová, Jarmila 50%: Filozofia
In: Encyklopédia k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike. - Bratislava : Pedagogika,
2001. - S. 145-159. - ISBN 80-968541-0-0
POZNÁMKA: Vyšlo aj - Encyklopédia k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike. Bratislava : Pedagogika, 2002S. 145-159
Vyšlo aj - Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike. - Bratislava : Slovenský
inštitút vzdelávania, 2005S. 205-218
Vyšlo aj - Vademékum k prijímacím skúškam na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, 2008. - S. 222-241. Ohlasy (1):
[o6] 2002 Vaňo, Vladimír: Obchodné právo, roč. 3, 2002, č. 1, s. 65-66
BED04 Chovancová, Jarmila 100%: Pravidlo spravodlivosti
Lit. 3 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : Pocta prof. JUDr. Jurajovi Cúthovi, DrSc., k 75.
narodeninám, roč. 21/2002. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 153-156. - ISBN 80-223-1646-6
BED05 Chovancová, Jarmila 100%: Výučba filozofie na Právnickej fakulte UK
In: Philosophica 33 : filozofia v škole, filozofia v živote. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S.
205-208. - ISBN 80-223-1665-2
[Filozofia v škole, filozofia v živote. Konferencia. Bratislava, 8.2.2001]
BED06 Chovancová, Jarmila 100%: Politická filozofia - jej status v spoločnosti
Lit. 4 zázn.
In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : Pocta prof. JUDr. Jurajovi Cúthovi, DrSc., k 75.
narodeninám, roč. 21/2002. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 149-151. - ISBN 80-223-1646-6
BED07 Chovancová, Jarmila 100%: Účinnosť právnych noriem a Alexyho právny a morálny pojem platnosti práva
Recenzované
Lit. 7 zázn.
In: Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2011. - S. 5-11. - ISBN 978-80-7160-319-1. - ((Sympóziá, kolokviá, konferencie))
[Aktuálne otázky pracovnej a sociálnej legislatívy. Vedecký seminár. Bratislava, 8.4.2011]
Ohlasy (1):
[o4] 2012 Kuril, Michal: Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce : desať rokov aplikačnej praxe (2001-2011).
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, S. 39
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEF01 Chovancová, Jarmila 100%: K filozofickému aspektu spravodlivosti vo vysokoškolskej príprave absolventov
PZ
In: Miesto a úloha spoločensko-vedných disciplín v systéme vysokoškolskej prípravy príslušníkov policajného
zboru. - Bratislava : Katedra spoločensko-vedných disciplín Akadémie Policajného zboru SR, 1994. - S. 41-44. ISBN 80-88751-07-1
[Miesto a úloha spoločensko-vedných disciplín v systéme vysokoškolskej prípravy príslušníkov policajného
zboru. Bratislava, 23.11.1993]
BEF02 Chovancová, Jarmila 100%: Some aspects and limits of language games in postmodern philosophy
Lit. 3 zázn.
In: Discourse - Intellectuals - Social communication. - Bratislava : Veda, 1997. - S. 102-104. - ISBN
80-224-0516-7. - (Human Communication Studies ; vol. 3)
BEF03 Chovancová, Jarmila 100%: Filozofia a prax
16
In: Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie : zborník z príspevkov z 2. výročného stretnutia SFZ v
Banskej Bystrici. - Bratislava : Iris, 1998. - S. 104-108. - ISBN 80-88778-86-7
[Filozofia výchovy a problémy vyučovania filozofie : výročné stretnutie. 2, Banská Bystrica, 17.-19. 9. 1998]
Ohlasy (1):
[o4] 2003 Dulak, Anton: Právny obzor, roč. 86, 2003, č. 4, s. 409
BEF04 Chovancová, Jarmila 100%: Význam výučby filozofie na Právnickej fakulte UK
In: Právna kultúra a význam právnického vzdelávania v súčasnosti na Slovensku. - Bratislava : Vydavateľské
oddelenie Právnickej fakulty UK, 2002. - S. 103-106. - ISBN 80-7160-166-7
[Právna kultúra a význam právnického vzdelávania v súčasnosti na Slovensku : medzinárodné sympózium.
Bratislava, 10.10.2001]
BEF05 Chovancová, Jarmila 100%: Právo a problém spravodlivosti v strednej a východnej Európe po roku 1989
In: Právne postavenie štátneho zamestnanca. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru, Katedra
súkromnoprávnych disciplín, 2002. - S. 56-61. - ISBN 80-8054-229-5
[Právne postavenie štátneho zamestnanca. Odborný seminár. Liptovský Ján, 22.-24. 10. 2001]
BEF06 Chovancová, Jarmila 100%: Hľadanie identity Slovenska v rámci Európskej únie
Lit. 3 zázn.
In: Perspektívy výchovy k občianstvu po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. - Bratislava :
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2004. - S. 39-41. - ISBN 80-89075-24-X
[Perspektívy výchovy k občianstvu po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie : vedecká konferencia s
medzinárodnou účasťou. Bratislava, 10.11.2004]
BEF07 Chovancová, Jarmila 100%: Niektoré aspekty politických vied
In: Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike. - Bratislava : Slovenský inštitút
vzdelávania, 2005. - S. 219-222. - ISBN 80-969289-0-2
BEF08 Valent, Tomáš 50% - Chovancová, Jarmila 50%: Filozofia
In: Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike. - Bratislava : Slovenský inštitút
vzdelávania, 2005. - S. 205-218. - ISBN 80-969289-0-2
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01 Chovancová, Jarmila 100%: Filozofické aspekty prognózovania v procese riadenia spoločnosti. - Bratislava :
[s.n.], 1988. - 137 s.
Kandidátska dizertačná práca (Kandidát vied; CSc.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 1988
Lit. 162 zázn.
DAI02 Chovancová, Jarmila 100%: Filozofické východiská skúmania spravodlivosti v práve. - Bratislava : [s.n.],
1999. - 138 s.
Habilitačná práca (Docent; Doc.) -- Univerzita Komenského, Bratislava, 1999
Lit. 68 zázn.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Chovancová, Jarmila 100%: Európske politické a právne myslenie
In: Filozofia. - Roč. 53, č. 5 (1998), s. 334-336
Rec.: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia / Alexandra Krsková. - Bratislava :
Právnická fakulta UK, 1997
POZNÁMKA: vyšlo aj - Policajná teória a prax. - Roč. 6, č. 2 (1998), s.122-124. EDI02 Chovancová, Jarmila 100%: Svetlana Ficová: Systém opravných prostriedkov v civilnom procese
In: Právny obzor. - Roč. 83, č. 3 (2000), s. 260-261
Rec.: Systém opravných prostriedkov v civilnom procese / Svetlana Ficová. - Bratislava: Manz, 1998
17
EDI03 Chovancová, Jarmila 100%: I. Buraj: Foucault a moc
In: Právny obzor. - Roč. 84, č. 1 (2001), s. 74-76
Rec.: Foucault a moc / Ivan Buraj. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000
EDI04 Chovancová, Jarmila 100%: Anton Dulak: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom
In: Právník. - Roč. 142, č. 6 (2003), s. 647-648
Rec.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom / Anton Dulak. - Bratislava : Vydavateľské
oddelenie Právnickej fakulty UK, 2002
EDI05 Chovancová, Jarmila 100%: Večeřa, M.: Spravedlnost v právu
In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 8-9 (2003), s. 849-851
Rec.: Spravedlnost v právu / Miloš Večeřa. - Brno : Masarykova Univerzita, 1997
EDI06 Chovancová, Jarmila 100%: Urbanová, M. - Večeřa, M. - Hungr, P.: Základy rétoriky pro právniky
In: Justičná revue. - Roč. 55, č. 5 (2003), s. 600-601
Rec.: Základy rétoriky pro právniky / M. Urbanová - M. Večeřa - P. Hungr. - Brno : Masarykova Univerzita,
2001
EDI07 Chovancová, Jarmila : Dulak, A. - Dulaková, D. - Smyčková, R.: Vybrané vzory zmlúv a podaní z občianskeho
práva
In: Justičná revue. - Roč. 57, č. 6-7 (2005), s. 940
Rec.: Vybrané vzory zmlúv a podaní z občianskeho práva / Anton Dulak - Denisa Dulaková - Romana
Smyčková. - Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2004
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 - Chovancová, Jarmila - Kunová, Vlasta : Slovensko v procese európskej integrácie : zborník príspevkov z
konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej pri príležitosti ukončenia výskumnej úlohy grantu VEGA MŠ
SR č. 1/8085/01 dňa 6. novembra 2003. -1. vyd. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2003.
- 79 s.
ISBN 80-7160-185-3
FAI02 - Chovancová, Jarmila 100%: Rozhodovacie procesy EÚ a ich dopad na vnútroštátne právo : zborník z
medzinárodnej konferencie Bratislava 28.-29. jún 2010. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2010. - 272 s.
ISBN 978-80-7160-305-4
18
Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 150):
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (17)
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (29)
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (6)
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (26)
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1)
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách (7)
BCI Skriptá a učebné texty (14)
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (15)
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (7)
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (8)
DAI Dizertačné a habilitačné práce (2)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (7)
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (2)
Štatistika ohlasov (75):
[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (3)
[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (6)
[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (51)
[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2)
[o6] Recenzie v domácich publikáciách (13)
30.1.2013
19
Download

Zoznam publikačnej činnosti