A)
AAB01 (1,0) Biologické vlastnosti jarabiny oskorušovej Sorbus domestica L. v meniacich sa
podmienkach prostredia: vedecká monografia/ Viera Paganová, Ladislav Bakay. 1. vyd. Nitra
: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 91 s. ISBN 978-80-552-0425-3
ACD 01 (0,2) Projektovanie vegetačných úprav v poľnohospodárskej krajine. Paganová, V.
In: Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajinnom priestore / Milan
Demo, Zuzana Jureková, Dušan Húska a kol. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2011. s. 487-524. ISBN 978-80-552-0547-2
ADC01 (0,2) The occurrence and morphological characteristics of the wild pear lower taxa in
Slovakia / Viera Paganová. In: Horticultural Science. Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, Vol. 36, No. 1 (2009), s. 1-13, ISSN 0862-867X
ADD01 (0,8) Growth of the dominant woody plants of floodplain communities in the
changing hydrological and climatic conditions / Viera Paganová, Zuzana Jureková, Ján
Merganič. In: Wood research. Bratislava : Slovenský drevársky výskumný ústav, 2009. ISSN
1336-4561. Vol. 54, no. 1 (2009), s. 23-36
ADE01 (1,0) Physiological responses of six tomato (Lycopersicon esculetum Mill.) cultivars
to water stress. Jureková, Zuzana, Németh-Molnár Kristína, Paganová, Viera. In: Journal of
Horticulture and Forestry. Vol. 3, No. 10 (2011), pp.294-300
ADF01 (0,5) Reakcie semenáčikov Acer tataricum ssp. Ginnala maximowicz, Vesmael
(1980) na zmenené životné podmienky / Marcel Raček, Helena Lichtnerová, Marta
Dragúňová, Marcin Kubus. In Acta horticulturae et regiotecturae. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita. ISSN 1335-2563. Roč. 12, č. 2 (2009), s. 49-50
ADF02 (1,0) Generative propagation of Daphne arbuscula Čelak in vitro conditions / Pavol
Filipovič, Marcel Raček, Viera Paganová. In Acta horticulturae et regiotecturae. - Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita. ISSN 1335-2563. Roč. 13, spec. issue (2010), s. 6971
ADF03 (1,0) Monitoring of physiological characteristics for assortment selection of woody
plants in urban areas / Viera Paganová, Zuzana Jureková, Marta Dragúňová, Helena
Lichtnerová. In Acta horticulturae et regiotecturae. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita. ISSN 1335-2563. Roč. 13, spec. issue (2010), s. 7-11
ADF04 (1,0) Germination rate and qualitative characteristics of true sevice tree (Sorbus
domestica L.) seeds from different stands / Lenka Drobná, Viera Paganová. In Acta
horticulturae et regiotecturae. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. ISSN 13352563. Roč. 13, spec. issue (2010), s. 17-20
ADF05 (1,0) Identification key of the wild pear (Pyrus pyraster L. Burgsd.) - phenological
stages and potential for application in research and practice / Radovan Šenšel, Viera
Paganová. In Acta horticulturae et regiotecturae. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita. ISSN 1335-2563. Roč. 13, spec. issue (2010), s. 21-23
ADF06 (1,0) Zhodnotenie fenologickej aktivity potomstiev jarabiny oskorušovej (Sorbus
domestica L.) z lokality Jelenec / Ladislav Bakay, Viera Paganová. In Acta horticulturae et
regiotecturae. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. ISSN 1335-2563. Roč. 13, č. 2
(2010), s. 38-41
ADF07 (0,8) Vplyv diferencovaného závlahového režimu na vývoj obsahu chlorofylu v
listoch semenáčikov Acer buergerianum miguel / Marcel Raček, Helena Lichtnerová, Marta
Dragúňová, Katarína Rovná, Marcin Kubus. In Acta horticulturae et regiotecturae. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita. ISSN 1335-2563. - Roč. 13, mimoriadne č. (2010), s.
61-63
ADF08 (1,0) The influence of water scarcity on choosen physiological reactions of Ginko
biloba L. seedlings / Marcel Raček, Helena Lichtnerová, Marta Dragúňová. In Acta
horticulturae et regiotecturae. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. ISSN 13352563. Roč. 13, spec. issue (2010), s. 24-26
ADF 09 (1,0) Response of ground cover shrubs to water deficit Cornus stolonifera ´Kelsey´
and Spiraea japonica ´Little Princess´/ Daniela Bartošová Krajčovičová. In: Acta
horticulturae aet regiotecturae, special issue, Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae, 2010, p.
12-17
ADF10 (0,9) Overovanie metodiky viziuálneho hodnotenia extenzívnych bylinných zmesí /
Dagmar Hillová. In Acta horticulturae et regiotecturae. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita. ISSN 1335-2563. Roč. 13, mimoriadne č. (2010), s. 37-41
ADF11 (1,0) Naturalistic herbaceous planting in open ground / Dagmar Hillová, Katarína
Bojňanská. In Acta horticulturae et regiotecturae. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita. ISSN 1335-2563. Roč. 13, spec. issue (2010), s. 77-81
ADF12 (1,0) Naturalistic herbaceous planting in woodland edge / Dagmar Hillová. In Acta
horticulturae et regiotecturae. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. ISSN 13352563. Roč. 13, spec. issue (2010), s. 73-77
DAI01 (1,0) Rast, vývin a vitalita jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.) vo vzťahu k jej
využitiu v urbanizovanom prostredí / Ladislav Bakay ; školiteľ: Viera Paganová, 2010. - 119
s. Doktorandská dizertačná práca (PhD.). Katedra biotechniky parkových a krajinných úprav
FZKI SPU v Nitre
DAI02 (0,8) Využitie reprodukčných metód pre zachovanie vybraných zložiek genofondu
Lykovca muránskeho (Daphne arbuscula Čelak.) / Pavol Filipovič, školiteľ: Viera Paganová,
2011 – 100 s. Doktorandská dizertačná práca (PhD.). Katedra biotechniky parkových a
krajinných úprav FZKI SPU v Nitre
B)
ABC01 (1,0) Adaptability of woody plants in conditions of soil aridity. Viera Paganová,
Zuzana Jureková. In: Ayse Irmak (ed.) Evapotranspiration/Book 1. INTECH Open Access
Publisher. 2011. ISBN 979-953-307-009-3
C)
AEC01 (1,0) Drought tolerance of open woodland edge herbaceous perennials / Dagmar
Hillová, Helena Lichtnerová, Marta Dragúňová. In: Proceedings of the XVth International
Eco Conference in Novi Sad. Novi sad : Ecological movement of Novi Sad, 2011. ISBN 97886-83177-44-8. S. 425 -432
AEC02 (1,0) Influence of water on physiological reactions of woody plants used in Urban
environment./ Viera Paganová, Zuzana Jureková. In: Proceedings of the XVth International
Eco Conference in Novi Sad. Novi sad : Ecological movement of Novi Sad, 2011. ISBN 97886-83177-44-8. S. 147 – 155
AED01 (1,0) Význam fenotypovej klasifikácie jarabiny oskorušovej (Sorbus domestica L.)
v podmienkach SR/ Viera Paganová, Miroslava Maceková. In: Aktuáne otázky štúdia
introdukovaných drevín : Zborník referátov z vedeckej konferencie. Arborétum Mlyňany
SAV. ISBN 978-80-970849-8-1. S. 136-142.
AFC01 (0,1) Present value and perspective of the curly birch growing in Slovakia/ Paganová
Viera, Pagan Jozef. In: Structural and functional deviations from normal growth and
development of plants under influence of environmental factors. Novitskaya L. (ed.) Material
of International conference : Karelian Research Center of the Russian Academy of Sciences,
2011. ISBN 978-5-9274-0467-4. S. 241-245.
AFC02 (1,0) Reactions of Ginkgo biloba L. seedlings on water scarcity / Marcel Raček,
Helena Lichtnerová, Marta Dragúňová. In Structural and Functional Deviations from Normal
Growth and Development of Plants Under the Influence of Environmental Factors :
Petrozavodsk 20 – 24.6.2011. Petrozavodsk : Karelian Research Center of the Russian
Academy of Sciences, 2011. ISBN 978-5-9274-0467-4. p. 257-260.
AFD01 (1,0) Zhodnotenie poškodenia plodov Sorbus domestica L. škodcom Cydia pomonella
L. / Ladislav Bakay, Pavol Filipovič, Ján Kollár, Viera Paganová. In: Dendrologické dni v
Arboréte Mlyňany SAV 2009 : vždyzelené dreviny v strednej Európe - ich introdukcia a
využitie : zborník referátov z vedeckej konferencie: Arborétum Mlyňany SAV, 2009. ISBN
978-80-970254-4-1. S. 26-31
AFD02 (1,0) Reakcie Ginkgo biloba L. na zmeny životných podmienok/ Marcel Raček,
Helena Lichtnerová, Marta Dragúňová. In Zborník referátov z vedeckej konferencie = Days
of dendrology in the Arboretum Mlynany SAS 2009 : evergreen trees and shrubs in the
Central Europe - their intoduction and utilization : proceedings of papers of the scientific
conference : Arborétum Mlyňany SAV, 2009. ISBN 978-80-970254-4-1. S. 186-189
AFD03 (1,0) Vplyv diferencovaného vodného režimu na vybrané fyziologické
parametre Cornus stolonifera Michx.´KELSEYI´ a Spiraea japonica L. ´LITTLE
PRINCESS´/ Viera Masárová, Ladislav Bakay, Daniela Bartošová Krajčovičová. - In Zborník
referátov z vedeckej konferencie : Arborétum Mlyňany SAV, 22. november 2011 = Day of
dendrology in the Arboretum Mlynany SAS 2011 : proceedings of papers from scientific
conference : Arborétum Mlyňany SAV, 2011. ISBN 978-80-970849-8-1. S.130-135.
AFD04 (1,0) Metodický vstup do výskumu genetickej podmienenosti adaptácie Sorbus
domestica L. na zmenené podmienky prostredia / Lenka Košecká, Viera Paganová. In
Študentská vedecká konferencia FZKI 2010: zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej
konferencie, Nitra - 29. apríla 2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
2011. ISBN 978-80-552-0679-0. S. 221-225.
AFD05 (1,0) Genetická podmienenosť adaptácie hrušky planej (Pyrus pyraster (l.) Burgsd.)
na zmenené podmienky prostredia / Radovan Šenšel, Viera Paganová. In Študentská vedecká
konferencia FZKI 2010: zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie, Nitra - 29.
apríla 2010. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011. ISBN 978-80-5520679-0. S. 240-244.
AFD06 (1,0) Zhodnotenie fenologickej aktivity potomstiev hrušky planej v roku 2010/
Radovan Šenšel, Viera Paganová. In Študentská vedecká konferencia FZKI 2011: zborník
príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie, Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2011. ISBN 978-80-552-0676-9. S. 131-137.
AFD07 (1,0) Princípy hodnotenia fenotypových znakov drevín v urbanizovanom prostredí/
Miroslava Maceková, Viera Paganová. In Študentská vedecká konferencia FZKI 2011:
zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie, Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2011. ISBN 978-80-552-0676-9. S. 144-150.
AFD08 (1,0) Adaptačné mechanizmy Cornus stolonifera Michx. ´KELSEYI´ a Spiraea
japonica L. ´LITTLE PRINCESS´ na zmenené podmienky prostredia / Viera Masárová,
Daniela Bartošová Krajčovičová. In Študentská vedecká konferencia FZKI 2011: zborník
príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie, Nitra, Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2011. ISBN 978-80-552-0676-9. S. 138-143.
AFK01 (0,2) A házi berkenye (Sorbus domestica L.) elterjedése a Börzsönyben / Ladislav
Bakay, József Nagy, Anikó Hajagos, György Végvári. In XVI. Növénynemesítési
tudományos napok : összefoglalók, Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 2010. ISBN
neuvedené
Download

A) AAB01 (1,0) Biologické vlastnosti jarabiny