CENNÍK VÝROBKOV
2013/2014
CENY, BALENIE, DOPRAVA
Ceny sú uvedené bez DPH za balenie(kus), kg alebo m. Ceny sú bez dopravy ku konečnému zákazníkovi.
Výrobky sú dodávané v štandardnom balení. Výrobky sú balené v papierových fóliovaných vreciach, vedrách alebo bandaskách v
závislosti od druhu materiálu a sú dodávané na europaletách. Presný spôsob balenia je uvedený pri každom výrobku osobitne. Europalety sú vratné a sú zálohované čiastkou 7,00 € / kus v cene bez DPH. Pri odbere tovaru nad 20 ton bude poskytnutá odberateľovi
doprava tovaru na miesto určenia v SR zdarma. Na neštandardné RAL odtiene pre epoxidové a polyuretánové podlahy sú účtované
príplatky podľa aktuálneho cenníka pre epoxidy a polyuretány (viac info a aktuálne príplatky na www.kema-on.net alebo e-mailom na
[email protected]).
VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
Úvodné ustanovenia
Na základe kúpno-predajnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar z aktuálnej
ponuky spoločnosti KEMA Stavebné materiály s.r.o. (ďalej predávajúci) v cene podľa platného cenníka predávajúceho. Kupujúci bude
od predávajúceho kupovať tovar na základe tohto zmluvného vzťahu za podmienok uvedených v obchodnej zmluve. Predávajúci
sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom termíne, množstve a kvalite. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar
prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne, včas a podľa platných platobných podmienok uvedených v
kúpno-predajnej zmluve. Predávajúci predloží kupujúcemu aktuáne platný cenník svojich predávaných výrobkov v Slovenskej republike. Kupujúci sa s týmto cenníkom oboznámi a tento cenník je tak neoddeliteľnou súčasťou kúpno-predajnej zmluvy medzi kupujúcim
a predávajúcim. Kúpne ceny a platobné podmienky osobitne riadi kúpno-predajná zmluva.
Objednávka tovaru
Kupujúci sa zaväzuje objednať tovar u predávajúceho v písomnej forme zaslanej predávajúcemu poštou, faxom, e-mailom resp.
osobne. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje ako je: meno kupujúceho a predávajúceho, presné údaje o kupujúcom a
predávajúcom, presné označenie tovaru a objednané množstvo, termín dodávky tovaru resp. vlastného odberu v sklade predávajúceho , presnú adresu dodávky tovaru predávajúcim, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Kupujúci zodpovedá za správnosť a
úplnosť vyplnenia objednávky. Predávajúci je povinný do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky potvrdiť kupujúcemu prevzatie
objednávky. Potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim sa stáva objednávka záväznou pre obidve strany.
Dodávka tovaru
Predávajúci je povinný na základe správne a úplne vyplnenej objednávky dodať tovar kupujúcemu v termíne podľa potvrdenia objednávky resp. osobnej dohody kupujúceho s predávajúcim, ak sa kupujúci rozhodol pre osobný odber tovaru v sklade predávajúceho.
Pri dodaní tovaru kupujúcemu sa predávajúci zbavuje zodpovednosti za tovar v momente naloženia tovaru na dopravný prostriedok
a potvrdenia prevzatia tovaru prepravcom. Pri osobnom odbere tovaru kupujúcim v sklade predávajúceho sa predávajúci zbavuje
zodpovednosti za tovar v momente naloženia tovaru na dopravný prostriedok kupujúceho a potvrdenia prevzatia tovaru kupujúcim.
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v štandartnom balení tak, aby sa vylúčilo jeho poškodnie počas dopravy do skladu resp. miesto
dodania kupujúceho. Pri prevzatí tovaru bude kupujúcemu odovzdaný dodací list v dvoch vyhotoveniach. Kupujúci na kópiu tohto
dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru resp. poznačí výhrady spojené s prevzatím tovaru. Ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar
resp. množstvo, ktoré neboli objednané kupujúcim, kupujúci má právo tento neobjednaný tovar alebo množstvo neprevziať ale taktiež
neprevziať ho ani do úschovy. Tento neobjednaný tovar môže kupujúci vrátiť predávajúcemu späť na náklady predávajúceho. V
prípade, že kupujúci tento neobjednaný tovar alebo množstvo prevezme, vzniká mu povinnosť za tento tovar zaplatiť tak, ako by si
ho objednal. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k dodanému tovaru až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny uvedenej na
faktúre predávajúceho.
Kvalita tovaru a reklamácia
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar, ktorý zodpovedá platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Predávajúci
poskytuje na tovar záruku podľa podmienok výrobcu. Kupujúci je povinný si prevzatý tovar skontrolovať a to jeho správne množstvo,
skladbu sortimentu, kvalitu balenia a to pred podpisom dodacieho listu. Reklamácie uzná predávajúci iba v tom prípade, ak kupujúci
uplatní u predávajúceho do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru s doložením záznamu spísaného s dopravcom tovaru resp. vodičom
prepravcu. Poškodenie časti dodávky tovaru neoprávňuje kupujúceho vrátiť celú zásielku predávajúcemu resp. na reklamáciu celej
dodávky tovaru. Skryté vady zistené v priebehu dalšieho spracovania dodávky tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bez
zbytočného odkladu po ich zistení. Reklamácie si uplatňuje kupujúci u predávajúceho výhradne písomnou formou. Nepatrné odchýlky
vo farebnosti so vzorkovníkom predávajúceho sa nepovažujú za vady a nemôžu byť preto predmetom reklamácie. Všetky ostatné
zodpovednosti za vady sa budú riešiť príslušnými ustanoveniami Obchodného Zákonníka.
Špeciálne ujednania
Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu vratné palety (ak tieto boli predmetom dodávky) na ktorých bol dodaný tovar čisté a
nepoškodené a to pri nasledujúcej dodávke tovaru resp. najneskôr do 90 dní od ich obdržania. Predávajúci má právo od kupujúceho
neprevziať poškodené alebo znečistené palety. Za všetky nedodané palety kupujúcim resp. za dodané palety v poškodenom alebo
znečistenom stave má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu hodnotu za jednu paletu vo výške 7,00 € bez DPH.
Sankcie
Kupujúci uhradí predávajúcemu úroky z omeškania za nezaplatený tovar vo výke 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
Pre prípad uplynutia splatnosti faktúry resp. po neakceptovaní upomienky predávajúceho kupujúcim, je kupujúci uzrozumený, že
predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy či splnenia jednotlivej objednávky a vymáhať všetky svoje pohľadávky voči kupujúcemu súdnou cestou. Všetky náklady s tým spojené budú účtované kupujúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude kupujúci v omeškaní
so splácaním faktúry za dodaný tovar viac ako 15 dní po splatnosti faktúry tovaru, má právo predávajúci odmietnuť dodať ďalší tovar
až do uhradenia omeškanej faktúry.
Vyššia moc
Prírodné katastrofy, vojna, mobilizácia, blokáda, zákaz exportu a importu, zlyhanie strojového parku, štrajk, zmena legislatívy a všetky
podobné udalosti, ktorým nevie predávajúci zabrániť, ktoré znemožnia plnenie zmluvy alebo jej plnenie neprimeranie sťažia oprávňujú
predávajúceho k tomu, aby od zmluvy odstúpil alebo aby plenie zmluvy na primerane dlhé obdobie prerušil. V prípade akéhokoľvek
sporu sa predávajúci a kupujúci budú snažiť riešiť tento spor prednostne dohodou, pokiaľ takto nedôjde k dohode, miestne príslušný
súd na prejednanie veci je súd v mieste sídla predávajúceho.
Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 6. 2013. Súčasne sa rušia doterajšie obchodné podmienky 2012.
KEMA SLOVENSKO l CENNÍK VÝROBKOV l vydal KEMA Stavebné materiály s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
T: 02 455 22 800, F: 02 455 22 801, E: [email protected], W: www.kema-on.net
náklad 3000 ks l vyhradzujeme si právo na zmenu cien a výrobného programu l za tlačové chyby nezodpovedáme
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
Obsah
LEPIDLÁ NA OBKLADY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
TESNIACE PÁSKY
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
HOTOVÉ OMIETKY A MALTY
VYROVNÁVACIE HMOTY NA STENY A STROPY
FARBY
SPOJIVÁ
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY
INJEKTÁŽNE A HYDROFOBIZAČNÉ PROSTRIEDKY VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
Samonivelačné podlahové vyrovnávacie hmoty
Podlahové vyrovnávacie malty
Potery
Príprava podkladu
LEPIDLÁ NA PODLAHOVÉ KRYTINY
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
Príprava podkladu
Tenkovrstvové epoxidové a polyuretánové systémy
Samonivelačné epoxidové a polyuretánové systémy Quartz color epoxidové a polyuretánové systémy
Antistatické epoxidové systémy
Ostatné epoxidové systémy
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
Plastifikátory
Superplastifikátory
Urýchľovače a spomaľovače tuhnutia, aeranty
Prísady pre zimné betónovanie
Ostatné prísady
KREMENNÉ PIESKY VO VRECIACH
DOPLNKOVÉ VÝROBKY
KEMA Stavebné materiály, s.r.o.,
Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 36797014 DIČ: 2022411006 IČ DPH: SK2022411006
zap. v OR súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č: 46673/B
Banka: Banka č.1 - VÚB Bratislava
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 2327467955/0200
IBAN: SK24 02000 0000 0023 2746 7955
4
6
12
13
15
17
17
18
18
19
20
21
22
23
23
24
24
24
25
26
28
28
29
30
30
30
31
32
32
32
34
35
36
37
39
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
KEMABOND 109
Lepidlo na obklady a dlažby
03025
25/1
48 vriec/paleta
6,00 €/kus
3 831009 430256
25/1
48 vriec/paleta
8,50 €/kus
3 831009 430188
5/1
6 krabíc/kartón
2,55 €/kus
3 831009 405438
10/1
60 bandasiek/paleta
63,00 €/kus
3 831009 404998
1/1
8 fliaš/kartón
6,60 €/kus
3 831009 404974
25/1
48 vriec/paleta
10,75 €/kus
3 831009 430270
25/1
48 vriec/paleta
14,50 €/kus
3 831009 430034
5/1
6 krabíc/kartón
4,40 €/kus
3 831009 439990
17,5/1 56 vriec/paleta
23,10 €/kus
9 004329 267503
KEMABOND 120
Lepidlo na obklady a dlažby
03018
00543
KEMALASTIC
Elastická disperzia na vylepšenie cementových lepidiel
00499
00497
KEMABOND FLEX 131
Flexibilné lepidlo
03027
KEMAKOL FLEX 170
Flexibilné lepidlo na obklady a dlažby
03003
03999
KEMA STARLIGHT FLEX
Vyľahčené flexibilné univerzálne lepidlo
00970
KEMAKOL MARMOR 180
Biele flexibilné lepidlo na lepenie keramických obkladov a mramoru
03005
03998
25/1
48 vriec/paleta
18,00 €/kus
3 831009 430058
5/1
6 krabíc/kartón
3,70 €/kus
3 831009 439983
25/1
48 vriec/paleta
18,50 €/kus
3 831009 430065
KEMAKOL MARMOR 181
Biele flexibilné strednovrstvové lepidlo
03006
KEMAKOL MOSAIC 182
Biele, rýchlo tuhnúce, flexibilné, jemné tenkovrstvové lepidlo na lepenie sklenenej mozaiky a sklenených obkladov
4
06753
25/1
48 vriec/paleta
31,00 €/kus
3 831009 467535
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
LEPIDLÁ NA OBKLADY A DLAŽBY, PRÍRODNÝ KAMEŇ, PÓROBETÓN
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
KEMAKOL RAPID 193
Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo na dlažby veľkého formátu
03009
25/1
48 vriec/paleta
16,50 €/kus
3 831009 430096
25/1
48 vriec/paleta
16,50 €/kus
3 831009 430102
5/1
90 plast. vedier/paleta 50,00 €/kus
3 831009 467726
5/1
90 plast. vedier/paleta 50,00 €/kus
3 831009 467719
5/1
90 plast. vedier/paleta 50,00 €/kus
3 831009 467733
5/1
90 plast. vedier/paleta 50,00 €/kus
3 831009 467740
25/1
48 vriec/paleta
5,75 €/kus
3 831009 430218
25/1
48 vriec/paleta
13,75 €/kus
3 831009 405179
KEMAKOL RAPID 195
Rýchlotuhnúce flexibilné lepidlo
03010
KEMAPOX LF
Kyselinovzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota
06772
E15 medium grey
06771
E20 dark grey
06773
E60 white
06774
E80 beige
KEMAMIX SPX
Lepidlo na pórobetón
00506
KAMENOL
Malta na lepenie kameňa
00517
5
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
NANOCOLOR
Vysoko odolná flexibilná škárovacia hmota na báze cementu (CG2, SIST EN 13888), na šírku škáry od 2–20 mm
6
5*5/1
24,25 €/kus
3 831009 435268
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435534
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435275
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435282
N40 light brown
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435299
03530 N50 brown
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435305
03531 N60 white
5*5/1
24,25 €/kus
3 831009 435312
03532 N70 manhattan
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435329
03533 N75 vanilla
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435336
03534 N80 beige
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435343
03535 N85 almond
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435350
03536 N90 sahara
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435367
03541 N100 terracotta
5*5/1
32,50 €/kus
3 831009 435411
03546 N105 yellow
5*5/1
32,50 €/kus
3 831009 435466
03547 N110 pink
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435473
03548 N115 ice blue
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435480
03549 N120 light blue
5*5/1
45,00 €/kus
3 831009 435497
03550 N130 blue
5*5/1
72,50 €/kus
3 831009 435503
03551 N135 green
5*5/1
53,00 €/kus
3 831009 435510
03552 N140 light green
5*5/1
27,00 €/kus
3 831009 435527
03526 N10 grey
03553 N15 medium grey
03527 N20 dark grey
03528 N30 anthracite grey
03529 CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
NANOCOLOR
Vysoko odolná flexibilná škárovacia hmota na báze cementu (CG2, SIST EN 13888), na šírku škáry od 2–20 mm
5/1
6 krabíc/kartón
5,85 €/kus
3 831009 435701
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435718
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435725
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435732
N40 light brown
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435749
03575 N50 brown
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435756
03576 N60 white
5/1
6 krabíc/kartón
5,85 €/kus
3 831009 435763
03577 N70 manhattan
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435770
03578 N75 vanilla
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435787
03579 N80 beige
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435794
03580 N85 almond
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435800
03581 N90 sahara
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435817
03582 N100 terracotta
5/1
6 krabíc/kartón
8,25 €/kus
3 831009 435824
03583 N105 yellow
5/1
6 krabíc/kartón
8,25 €/kus
3 831009 435831
03584 N110 pink
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435848
03585 N115 ice blue
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435855
03586 N120 light blue
5/1
6 krabíc/kartón
9,80 €/kus
3 831009 435862
03587 N130 blue
5/1
6 krabíc/kartón
16,50 €/kus
3 831009 435879
03588 N135 green
5/1
6 krabíc/kartón
11,10 €/kus
3 831009 435886
03589 N140 light green
5/1
6 krabíc/kartón
7,45 €/kus
3 831009 435893
03570 N10 grey
03571 N15 medium grey
03572 N20 dark grey
03573 N30 anthracite grey
03574 7
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
NANOCOLOR
Vysoko odolná flexibilná škárovacia hmota na báze cementu (CG2, SIST EN 13888), na šírku škáry od 2–20 mm
8
2/1
8 vedier/kartón
2,98 €/kus
3 831009 435008
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435015
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435022
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435039
N40 light brown
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435046
03505 N50 brown
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435053
03506 N60 white
2/1
8 vedier/kartón
2,98 €/kus
3 831009 435060
03507 N70 manhattan
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435077
03508 N75 vanilla
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435084
03509 N80 beige
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435091
03510 N85 almond
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435107
03511
N90 sahara
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435114
03512 N100 terracotta
2/1
8 vedier/kartón
4,46 €/kus
3 831009 435121
03513 N105 yellow
2/1
8 vedier/kartón
4,46 €/kus
3 831009 435138
03514 N110 pink
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435145
03515 N115 ice blue
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435152
03516 N120 light blue
2/1
8 vedier/kartón
5,30 €/kus
3 831009 435169
03517 N130 blue
2/1
8 vedier/kartón
9,00 €/kus
3 831009 435176
03518 N135 green
2/1
8 vedier/kartón
5,30 €/kus
3 831009 435183
03519 N140 light green
2/1
8 vedier/kartón
3,68 €/kus
3 831009 435190
03500 N10 grey
03501 N15 medium grey
03502 N20 dark grey
03503 N30 anthracite grey
03504 CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
KEMAPOX ARTCOLOR
Revolučná, veľmi ľahko čistiteľná 2K kyselinovzdorná epoxidová škárovacia a lepiaca hmota s viacerými exkluzívnymi odtieňmi
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467764
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467771
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467788
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467849
A50 brown
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467795
06775 A60 white
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467757
06780 A85 almond
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467801
06783 A110 pink
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467832
06785 A105 yellow
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467856
06781 A125 turquoise blue
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467818
06782 A145 limette
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467825
06786 A200 orient red
2,5/1
34,65 €/kus
3 831009 467863
75 g
35,00 €/kus
3 831009 467900
06776 A15 medium grey
06777 A20 dark grey
06778 A30 anthracite grey
06784 A35 brown grey
06779 ARTCOLOR PRÍSADA
Prísada na vytváranie špeciálnych efektov
06790 SPARK
06791 SILVER
75 g
35,00 €/kus
3 831009 467917
06792 GOLD
75 g
45,00 €/kus
3 831009 467924
5/1
50,00 €/kus
3 831009 467726
5/1
50,00 €/kus
3 831009 467719
5/1
50,00 €/kus
3 831009 467733
5/1
50,00 €/kus
3 831009 467740
KEMAPOX LF
Kyselinovzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota
06772 E15 medium grey
06771 E20 dark grey
06773 E60 white
06774 E80 beige
9
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
ARTCOLOR CLEANER LIQUID
Čistiaci detergent v podobe koncentrátu kvapaliny na odstránenie zvyškov epoxidovej malty z horizontálnych povrchov
06788 1/1
12 plast. nádob/kartón 30,00 €/kus
3 831009 467887
ARTCOLOR CLEANER GEL
Čistiaci detergent v podobe gélu na odstránenie zvyškov epoxidovej malty z vertikálnych povrchov
06787 1/1
12 plast. nádob/kartón 30,00 €/kus
3 831009 467870
1/1
10 kusov/krabica
4,32 €/kus
3 831009 467894
1/1
10 kusov/krabica
4,32 €/kus
3 831009 468518
1/1
10,80 €/kus
3 831009 468501
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433509
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433516
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433783
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433523
KEMAPOX WHIPE WHITE
Biely jemný filc
06789 KEMAPOX WHIPE BLACK
Čierny jemný filc
06851 ČISTIACE HLADÍTKO
Hladítko na čistenie s ARTCOLOR CLEANER (komplet)
06850 KEMASIL
Silikónový tmel
10
03350 S150 transparent
03351 S10 grey
03378 S15 medium grey
03352 S20 dark grey
03379 S30 anthracite grey
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433790
03354 S40 light brown
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433547
03355 S50 brown
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433554
03356 S60 white
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433561
03357 S70 manhattan
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433578
03380 S75 vanilla
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433806
03358 S80 beige
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433585
03381 S85 almond
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433813
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
ŠKÁROVACIE HMOTY A TESNIACE TMELY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
03359 S90 sahara
03382 S100 terracotta
03383 €/KUS, M
EAN KÓD
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433592
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433820
S105 yellow
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433837
03384 S110 pink
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433844
03385 S115 ice blue
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433851
03362 S120 light blue
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433622
03363 S130 blue
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433639
03386 S135 green
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433868
03387 S140 light
310 ml/1 kartuša
4,54 €/kus
3 831009 433875
310 ml/1 kartuša
2,70 €/kus
3 831009 433769
310 ml/1 kartuša
2,70 €/kus
3 831009 433752
310 ml/1 kartuša
2,70 €/kus
3 831009 433776
600 ml/1 ALU črievko
16,00 €/kus
3 831009 433721
600 ml/1 ALU črievko
9,70 €/kus
3 831009 401362
29,20 €/kus
3 831009 467931
0,45 €/m
3 831009 433899
KEMAFLEX ACRYL
Trvalo pružný akrylový tmel
03376 grey
03375 white
03377 brown
KEMAFLEX MS
Trvalo pružný tmel na báze hybridného MS polyméru
03372 KEMAFLEX PU
Jednozložková polyuretánová tesniaca hmota
00136 siva
PU PRIMER
Jednozložková polyuretánová penetrácia a impregnácia
06793 1/1 20 kusov/krabica
KEMAFLEX PE X10
Polyetylénový kruhový tesniaci profil, priemer 10 mm
03389 100 m/1 rolka
11
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
HIDROSTOP 94
1-zložková vodotesná hmota na báze cementu
03308 00127 25/1 48 vriec/paleta
15,00 €
3 831009 433080
5/1 6 vreciek/kartón
5,55 €
3 831009 401270
20/1 + 8/1
61,60 €/kus
3 831009 433103
17,5/1 (12,5+5)
56,00 € /kus
3 831009 433998
7/1 (5+2)
27,30 €/kus
3 831009 433974
20/1 60 vriec/paleta
36,00 €/kus
3 831009 401256
10/1 vedro
40,50 €
3 831009 402482
5/1 vedro
21,53 €
3 831009 401478
10/1
bandaska
30,60 €/kus
3 831009 433172
5/1
bandaska
17,45 € /kus
3 831009 433165
1/1 plast. fľaša
4,31 €/kus
3 831009 433158
26,25 €/kus
3 831009 433127
HIDROSTOP ELASTIK
2-zložková pružná vodotesná hmota
03310 03399 03397 HIDROSTOP FLEX
1-zložková elastická vodotesná hmota
00125 HIDROSTOP DP
Vodotesný disperzný náter
00248 00147 HIDROSTOP ACRYL (komp. B)
Polymérová disperzia
03317 03316 03315 HIDROSTOP VH (komp. A)
2-zložkový vodotesný náter pre plavecké bazény a nádrže na pitnú vodu
03312 25/1 48 vriec/paleta
HIDROSTOP FW
2-zložkový vodotesný náter bielej farby a jemnej zrnitosti na bazény a nádrže s pitnou vodou
00101 25/1 48 vriec/paleta
29,00 €/kus
3 831009 401010
29,75 €/kus
3 831009 433073
HIDROSTOP PENETRAT
Cementový hydroizolačný sulfátom odolný penetračný náter (kryštalická izolácia)
12
03307 25/1 48 vriec/paleta
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
VODOTESNÉ HMOTY A RÝCHLOTUHNÚCE MALTY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, M
EAN KÓD
HIDROSTOP KIT
Cementový rýchlo tuhnúci tmel
03319 03968 25/1 48 vriec/paleta
22,50 €/kus
3 831009 433196
5/1 6 škatúľ/kartón
6,35 €/kus
3 831009 439686
25/1 48 vriec/paleta
31,75 €/kus
3 831009 401317
5/1 6 škatúľ/kartón
8,15 €/kus
3 831009 401324
10,50 €/kus
3 831009 467955
HIDROZAT
Rýchlo tuhnúca cementová malta
00131 00132 HIDROZAT MOMENT
Cementom viazaný reaktívny prášok na zastavenie aktívneho prietoku vody
06795 1/1 250 vedier/paleta
50/1 m 1,95 €/m
3 831009 403816
10/1 m 10 m/krabica
2,10 €/m
3 831009 433202
50/1 m 50 m/krabica
2,09 €/m
3 831009 433332
10/1 m 10 m/krabica
2,20 €/m
3 831009 433325
20/1 m 20 m/krabica
2,15 €/m
3 831009 433349
kus
4,80 €/kus
3 831009 433226
kus
4,80 €/kus
3 831009 433233
HIDROSTOP SUPERFLEX FILC
Filc na vystuženie tenkovrstvových náterov
00381 TESNIACE PÁSKY
KEMABAND tesniaca páska 12
Tesniaca páska šírky 12 cm
03320 03333 KEMABAND TACK 12
Samolepiaca tesniaca páska
03332 03334 KEMABAND Y rohový tesniaci element
Vnútorný rohový prvok tesniacej pásky
03322 1/1 KEMABAND X rohový tesniaci element
Vonkajší rohový prvok tesniacej pásky
03323 1/1 13
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
TESNIACE PÁSKY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, M
EAN KÓD
KEMABAND manžeta M12
Stenová manžeta, rozmery 120 x 120 mm
03324 1/1 kus 3,49 €/kus
3 831009 433240
1/1 kus 14,49 €/kus
3 831009 433882
25/1 m 100 mm 10,10 €/m
3 831009 433370
25/1 m 200 mm 19,00 €/m
3 831009 433387
400 ml/1 ALU črievko
15,81 €/kus
3 831009 433394
5/1 m 45,43 €/kus
3 831009 433400
168,00 €/kus
3 831009 468341
42,00 €/kus
3 831009 433424
7,68 €/m
3 831009 433431
KEMABAND manžeta M35
Podlahová manžeta, rozmery 350 x 350 mm
03388 KEMABAND tesniaca páska HN
Tesniaca páska vyrobená z nitrilovej gumy (NBR)
03337 03338 KEMA Fixer
Viacúčelové, 1-zložkové elastické MS-polymérové lepidlo
03339 KEMA SWELL
Hydrofilický bentonitový tesniaci pás šírky 25 mm
03340 6x5 m/krabica KEMA SWELL 05
Polyuretánový vodou napučiavací tesniaci pás, šírka 20 mm a hrúbka 5 mm
06834 15/1 m 10 roliek/krabica KEMA MASTIC WA
Vodou napučiavaci tesniaci tmel na mokré povrchy
03342 600 ml/1 ALU črievko
KEMAFOIL
Elastická vodotesná fólia
03343 30/1 m 30 m/krabica
KEMAFOIL Y rohový element
Vnútorný rohový prvok tesniacej fólie
03344 1/1 kus
5,20 €/kus
3 831009 433448
1/1 kus
5,20 €/kus
3 831009 433455
KEMAFOIL X rohový element
Vonkajší rohový prvok tesniacej fólie
14
03345 CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
STYROKEM 215
Lepidlo a armovacia hmota na polystyrén
00524 25/1 48 vriec/paleta
8,00 €/kus
3 831009 405247
25/1 48 vriec/paleta
8,25 €/kus
3 831009 402710
25/1 48 vriec/paleta
9,00 €/kus
3 831009 430225
48 vriec/paleta
10,25 €/kus
3 831009 430317
48 vriec/paleta
18,00 €/kus
3 831009 430324
16,25 €/kus
3 831009 402727
6,75 €/kus
3 831009 431451
KEMATERM 224
Lepiaca a armovacia hmota na termoizolačné dosky
030xx KEMATERM 225
Lepiaca a armovacia hmota na termoizolačné dosky
03022 KEMATERM 228
Špeciálna lepiaca a armovacia hmota na termoizolačné dosky z MW
03031 25/1 KEMATERM 235
Špeciálna lepiaca a armovacia hmota na termoizolačné dosky
03032 25/1 KEMATERM 240 LIGHT
Ľahčená, strojom aplikovateľná lepiaca a stierkovacia hmota na termoizolačné dosky
00272 25/1 48 vriec/paleta
KEMATERM PU
Polyuretánové lepidlo na tepelnoizolačné dosky
03145 750 ml/1 aerosol dóza
KEMATERM GRUND 210
Základný penetračný náter pod omietky Kematerm
03036 03037 25/1 24 vedier/paleta
55,50 €/kus
3 831009 430362
5/1 48 vedier/paleta 13,40 €/kus
3 831009 430379
25/1 24 vedier/paleta
45,00 €/kus
25/1 24 vedier/paleta
54,50 €/kus
KEMATERM PL-G
Tenkovrstvová pastovitá akrylátová omietka
KEMATERM PL-S
Tenkovrstvová pastovitá silikátová omietka
15
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
KEMATERM PL-X
Tenkovrstvová pastovitá silikónová omietka
25/1 24 vedier/paleta
59,75 €/kus
25/1 24 vedier/paleta
63,50 €/kus
25/1 24 vedier/paleta
87,50 €/kus
25/1 24 vedier/paleta
49,00 €/kus
3 831009 430294
40/1 35 vriec/paleta
32,00 €/kus
3 831009 412252
30/1 24 vedier/paleta
75,00 €/kus
3 831009 430430
25/1 16 vedier/paleta
105,00 €/kus
5/1 48 vedier/paleta 24,00 €/kus
25/1 16 vedier/paleta
107,50 €/kus
5/1 48 vedier/paleta 23,50 €/kus
25/1 16 vedier/paleta
120,00 €/kus
5/1 48 vedier/paleta 28,00 €/kus
KEMATERM PL-SX
Tenkovrstvová pastovitá polysiloxanová omietka
KEMATERM PL-VIVA
Tenkovrstvová pastovitá sýtofarebná omietka
KEMATERM PL-FINE
Tenkovrstvová pastovitá jemná omietka
30029
KEMATERM PL-SPECIAL
Tenkovrstvová vrchná omietka
01225
KEMATERM PL-MOSAIC
Mozaiková omietka z pestrých kamienkov
03043
KEMACOLOR G
Akrylátová farba
KEMACOLOR S
Silikátová farba
KEMACOLOR X
Silikónová farba
16
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY KEMATERM
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
KEMACOLOR VIVA
Sýtofarebná akrylátová farba
25/1 16 vedier/paleta
257,50 €/kus
5/1 48 vedier/paleta 54,50 €/kus
25/1 48 vriec/paleta 5,00 €/kus
3 831009 402505
20/1 60 vriec/paleta 4,20 €/kus
3 831009 431048
HOTOVÉ OMETKY A MALTY
KEMAMIX G
Hrubá vápenno-cementová omietka
00250 KEMAMIX F
Jemná vápenno-cementová omietka, štuk
03104 VYROVNÁVACIE HMOTY NA STENY A STROPY
KEMAGLET FX
Sadrová vyrovnávacia stierka
00621 00627 20/1 50 vriec/paleta
9,60 €/kus
3 831009 406213
4/1 5 vreciek/kartón
2,96 €/kus
3 831009 406275
20/1 60 vriec/paleta
10,00 €/kus
3 831009 406183
5/1 5 vreciek/kartón
3,60 €/kus
3 831009 406145
25/1 48 vriec/paleta
28,75 €/kus
3 831009 402451
25/1 48 vriec/paleta
21,50 €/kus
9 004329 266926
KEMAGLET G
Vyrovnávacia stierka z bieleho cementu
00618 00614 KEMAGLET KIT
Vnútorná disperzná stierka
00245 KEMA AM RAPID
Rýchlo tuhnúca vyrovnávacia hmota
00619 17
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
FARBY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
KEMACOLOR INTERIOR
Biela vnútorná disperzná farba
06800 15/1 L 24 vedier/paleta 22,00 €/kus
3 831009 468006
15/1 L 24 vedier/paleta 26,00 €/kus
3 831009 403830
15/1 L 24 vedier/paleta 57,00 €/kus
3 831009 403847
15/1 L 24 vedier/paleta 61,80 €/kus
3 831009 403854
15/1 L 24 vedier/paleta
69,00 €/kus
3 831009 403878
15/1 L 24 vedier/paleta 57,00 €/kus
3 831009 403861
4/1 5 vreciek/kartón 2,60 €/kus
3 831009 402987
20/1 60 vriec/paleta
16,60 €/kus
3 831009 431086
5/1 5 vreciek/kartón
4,50 €/kus
3 831009 439853
KEMA INTERIOR PRO
Vnútorná disperzná farba s výborným krytím
00383 KEMA INTERIOR SWIFT
Disperzná farba s vynikajúcim krytím pre vnútorné steny a stropy
00384 KEMA INTERIOR LATEX
Vnútorná latexová disperzná farba
00385 KEMA INTERIOR LIME
Vápenná farba na vnútorné a vonkajšie povrchy
00387 KEMA INTERIOR MINERAL
Vnútorná disperzná silikátová farba na steny a stropy
00386 SPOJIVÁ
KEMAFIN ELEKTRO GYPSUM
Montážna sadra
00298 KEMAFIN CEMENT W
Biely cement CEM I 52,5 N
18
03108 03985 CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
KEMACRYL
Polymérová disperzia – spájanie »staré–nové«
00323 00322 00321 00320 50/1
bandaska
136,00 €/kus
3 831009 403236
10/1
bandaska
29,80 €/kus
3 831009 403229
5/1
bandaska
16,40 €/kus
3 831009 403212
1/1 8 plast. fliaš/kartón
4,00 €/kus
3 831009 403205
KEMAGRUND A
Penetračný náter na slabo nasiakavé a nenasiakavé minerálne podklady
00365 00364 00363 10/1
bandaska
38,00 €/kus
3 831009 403656
5/1
bandaska
20,00 €/kus
3 831009 403649
1/1
8 plast. fliaš/kartón
4,20 €/kus
3 831009 403632
KEMAGRUND S
Základný náter vysoko a stredne nasiakavých minerálnych povrchov
00360 00361 00362 10/1
bandaska
21,50 €/kus
3 831009 430430
5/1
bandaska
11,65 €/kus
3 831009 403618
1/1
8 plast. fliaš/kartón
2,75 €/kus
3 831009 403625
KEMALATEX
Polymérová disperzia slúžiaca ako spojovací mostík (spoj staré-nové) na prekrývanie starých betónových povrchov
00329 00328 00327 Rinf. (1000L kont.)
na objednávku/kg
3 831009 403298
50/1
bandaska
188,00 €/kus
3 831009 403281
10/1
bandaska
42,00 €/kus
3 831009 403274
10/1 bandaska
63,00 €/kus
3 831009 404998
1/1
8 plast. fliaš/kartón
6,60 €/kus
3 831009 404974
KEMALASTIC
Elastická disperzia na vylepšenie cementových lepidiel
00499 00497 19
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PENETRÁCIE A IMPREGNÁCIE
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
KEMAGRUND PU
1-zložková polyuretánová penetrácia
00286 5/1L 49,00 €/kus
3 831009 402864
5/1L 30,80 €/kus
3 831009 467993
PU SOLVENT
Riedidlo pre KEMAGRUND PU
06799 RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY
KEMASAN 580
Sušiaca omietka
03411 30/1 42 vriec/paleta 21,00 €/kus
3 831009 434117
30/1 42 vriec/paleta 21,00 €/kus
3 831009 434124
48 vriec/paleta 18,75 €/kus
3 831009 434193
48 vriec/paleta 18,75 €/kus
3 831009 434209
KEMASAN 580 F
Jemná sušiaca omietka
03412 KEMASAN 590
Sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna
03419 25/1 KEMASAN 590 F
Jemná sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna
03420 25/1 KEMASAN 590 FF
Jemná vyrovnávacia stierka na báze prírodného Románskeho vápna
03421 15/1 3x5 kg/vedro 26,70 €/kus
3 831009 434216
25/1 48 vriec/paleta 11,75 €/kus
3 831009 434063
25/1 48 vriec/paleta 11,75 €/kus
3 831009 434179
25/1 48 vriec/paleta 9,50 €/kus
3 831009 434049
KEMASAN 550
Sanačná omietka
03406 KEMASAN 550 S
Sanačná omietka na strojné nanášanie
03417 KEMASAN 520
Hrubá vápenná omietka
20
03404 CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
RENOVÁCIE OMIETOK / SANAČNÉ OMIETKY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
KEMASAN 520 F
Jemná vápenná omietka
03405 20/1 60 vriec/paleta 7,80 €/kus
3 831009 434056
25/1 16 vedier/paleta 71,00 €/kus
3 831009 403892
5/1 48 vedier/paleta 16,62 €/kus
3 831009 403885
KEMASAN COLOR S
Silikátová farba na systémy KEMASAN
00389 00388 INJEKTÁŽNE A HYDROFOBIZAČNÉ PROSTRIEDKY
KEMAFOB
Silikónová vodoodpudivá impregnácia
00225 00224 10/1 plechovka
70,00 €/kus
3 831009 402253
1/1 6 plechoviek/krabica 8,20 €/kus
3 831009 402246
10/1 plechovka
53,00 €/kus
3 831009 402376
1/1 8 plast. fliaš/krabica 6,20 €/kus
3 831009 402369
Rinf. (1000L kont.) na objednávku/kg
3 831009 402086
50/1 bandaska
139,00 €/kus
3 831009 402109
10/1 bandaska
29,40 €/kus
3 831009 402031
1/1 8 plast. fliaš/krabica 3,40 €/kus
3 831009 402000
10/1 bandaska
600,00 €/kus
3 831009 401355
1/1 8 plast. fliaš/krabica
62,00 €/kus
3 831009 401348
49,50 €/kus
3 831009 436999
KEMAFOB AQUA
Vodoodpudivá impregnácia na báze vody
00237 00236 KEMASOL
Emulzia na zastavenie kapilárnej vlhkosti
00208 00210 00203 00200 KEMASOL MICRO
Mikroemulzia na zastavenie kapilárnej vlhkosti
00135 00134 KEMA EXPAND
Chemická prášková plastifikačná prísada pre kompenzáciu zmrašťovania
03699 5/1 5 vreciek/kartón 21
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
BETONPROTEKT RT
Vláknami vystužená tixotropná reprofilačná malta EN 1504-3:PCC malta na opravu betónov, trieda R4
00344 25/1 48 vriec/paleta 16,75 €/kus
3 831009 403441
BETONPROTEKT RP
Vláknami vystužená reprofilačná malta EN 1504-3:PCC malta na opravu betónov, trieda R2 (podmienečne R4)
02539 25/1 48 vriec/paleta 15,00 €/kus
3 831009 425399
BETONPROTEKT F
Jemná malta na vyrovnávanie a antikoróznu ochranu betónových povrchov, EN 1504-2:PCC malta na opravu betónov
00346 25/1 48 vriec/paleta 19,50 €/kus
3 831009 403465
33/1 (25+8) 47,12 €/kus
3 831009 403519
3,3/1 (2,5+0,8) 10,50 €/kus
3 831009 468013
24,9/1 (16,6+8,3) 17,00 €/kg
3 831009 417998
4,2/1 (2,8+1,4) 20,00 €/kg
3 831009 402840
28/1 (10+18)
16,80 €/kg
3 831009 484501
5,6/1 (2+3,6)
17,00 €/kg
3 831009 484518
50/1
bandaska
136,00 €/kus
3 831009 403236
10/1
bandaska
29,80 €/kus
3 831009 403229
5/1
bandaska
16,40 €/kus
3 831009 403212
1/1 8 plast. fliaš/kartón
4,00 €/kus
3 831009 403205
BETONPROTEKT K2
Ochrana oceľovej výstuže a spojovací mostík
00351 06801 KEMAPOX EPOTAR
Uhoľno dechtová epoxidová antikorózna ochrana výstuže a spojovací mostík
01799 00284 KEMAPOX LINK
2-zložkový epoxidový spojovací mostík
08450 08451 KEMACRYL
Polymérová disperzia – spájanie »staré–nové«
00323 00322 00321 00320 KEMAGRUND A
Penetračný náter na slabo nasiakavé a nenasiakavé minerálne podklady
22
00365 00364 10/1
38,00 €/kus
3 831009 403656
5/1
20,00 €/kus
3 831009 403649
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
VÝROBKY NA SANÁCIU A OCHRANU BETÓNU
ID. Č.
00363 NÁZOV
BALENIE
1/1
€/KUS, KG
8 plast. fliaš/kartón
4,20 €/kus
EAN KÓD
3 831009 403632
KEMALATEX
Polymérová disperzia slúžiaca ako spojovací mostík (spoj staré-nové) na prekrývanie starých betónových povrchov
00329 00328 00327 Rinf. (1000L kont.)
na objednávku/kg
3 831009 403298
50/1
bandaska
188,00 €/kus
3 831009 403281
10/1
bandaska
42,00 €/kus
3 831009 403274
30/1 42 vriec/paleta 17,70 €/kus
3 831009 403588
28/1 (20+8) 15,00 €/kg
3 831009 484990
3,5/1 (2,5+1) 17,50 €/kg
3 831009 484983
17,5/1 (12,5+5) 16,50 €/kg
3 831009 418223
3,5/1 18,50 €/kg
3 831009 425351
15,00 €/kus
3 831009 406336
ISOTAL
Zálievková hmota
00358 KEMAPOX FILL 1000
Epoxidová injektážna živica
08499 08498 KEMAPUR FILL 1150
Polyuretánová injektážna živica
01822 02535 (2,5+1) PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
Samonivelačné podlahové vyrovnávacie hmoty
LINEA 803 SL
Samonivelačná podlahová stierka, 1–3 mm, C25/F6/B2 podľa normy EN 13813
00633 25/1 48 vriec/paleta LINEA 810 SL
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, 1–10 mm, C25/F6/B2 podľa EN 13813
00635 25/1 48 vriec/paleta 16,75 €/kus
3 831009 406350
LINEA 811 SL
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, v hrúbke do 20 mm, C40/F10/B2 podľa EN 13813
00628 25/1 48 vriec/paleta 15,50 €/kus
3 831009 406282
23
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
LINEA 821 SL
Rýchlotuhnúca nezmrašťujúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, 3–30 mm, C20/F7/B2 podľa EN 13813
06860 25/1 48 vriec/paleta 14,00 €
3 831009 468600
LINEA 830 SL
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, 5–30 mm, C40/F10/B2 podľa EN 13813
00629 25/1 48 vriec/paleta 15,75 €
3 831009 406299
LINEA 841 SL
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, 3–40 mm, C25/F6/B2 podľa EN 13813
00631 25/1 48 vriec/paleta 15,75 €
3 831009 406312
11,40 €/kus
3 831009 406343
Podlahové vyrovnácie malty
LINEA 820 M
Podlahová vyrovnávacia hmota, 5–20 mm, C40/F7/B1,5 podľa EN 13813
00634 30/1 42 vriec/paleta LINEA 840 M
Nezmrašťujúca podlahová vyrovnávacia hmota, 5–40 mm, C40/F7/B2 podľa EN 13813
00632 30/1 42 vriec/paleta 18,00 €/kus
3 831009 406329
25/1 48 vriec/paleta 10,00 €/kus
3 831009 432113
40/1 35 vriec/paleta 4,32 €/kus
3 831009 425849
28/1 (10+18)
16,80 €/kg
3 831009 484501
5,6/1 (2+3,6)
17,00 €/kg
3 831009 484518
Potery
KEMA FLOOR RAPID
Rýchlo schnúci poter
03211 KEMA FLOOR ESTRICH
Cementový poter
02584
Príprava podkladu
KEMAPOX LINK
2-zložkový epoxidový spojovací mostík
08450 08451 KEMALATEX
Polymérová disperzia slúžiaca ako spojovací mostík (spoj staré-nové) na prekrývanie starých betónových povrchov
24
00329 00328 00327 Rinf. (1000L kont.)
na objednávku/kg
3 831009 403298
50/1
bandaska
188,00 €/kus
3 831009 403281
10/1
bandaska
47,00 €/kus
3 831009 403274
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PODLAHOVÉ VYROVNÁVACIE HMOTY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
KEMAGRUND A
Penetračný náter na slabo nasiakavé a nenasiakavé minerálne podklady
00365 00364 00363 10/1
bandaska
38,00 €/kus
3 831009
403656
5/1
bandaska
20,00 €/kus
3 831009 403649
1/1
8 plast. fliaš/kartón
4,20 €/kus
3 831009 403632
LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY
FLOOROKOL UNI
Univerzálne disperzné lepidlo
00939 20/1 24 vedier/paleta 74,00 €/kus
3 831009 409399
20/1 24 vedier/paleta 116,00 €/kus
3 831009 409351
25/1 24 vedier/paleta 53,75 €/kus
3 831009 409368
14/1 (12,85+1,15) 119,00 €/kus
3 831009 408699
2x7 kg
116,48 €/kus
3 831009 409375
5/1L
46,80 €/kus
3 831009 402864
5/1L
30,80 €/kus
3 831009 467993
FLOOROKOL LINO-GUM
Lepidlo na linoleum a gumenné podlahoviny
00935 FLOOROKOL PARKET
Disperzné lepidlo na parkety
00936 FLOOROKOL PARKET PU 2K
2-zložkové polyuretánové lepidlo na drevené podlahy
00869 FLOOROKOL PARKET SMP
1-zložkové reaktívne lepidlo na parkety
00937 KEMAGRUND PU
1-zložková polyuretánová penetrácia
00286 PU SOLVENT
Riedidlo pre KEMAGRUND PU
06799 25
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
TAL M KVARC
Minerálny vsyp na výrobu betónových podláh s nižším zaťažením
30/1 42 vriec/paleta 11,10 €/kus
3 831009 408187
30/1 42 vriec/paleta 14,70 €/kus
3 831009 408248
okrová
30/1 42 vriec/paleta 17,10 €/kus
3 831009 408262
00825 zelená
30/1 42 vriec/paleta 21,00 €/kus
3 831009 408255
00838 antracitová
30/1 42 vriec/paleta 18,60 €/kus
3 831009 408385
03209 tmavo šedá
30/1 42 vriec/paleta 18,60 €/kus
3 831009 432090
03217 hnedá
30/1 42 vriec/paleta 18,60 €/kus
3 831009 432175
03218 modrá
30/1 42 vriec/paleta 138,00 €/kus
3 831009 432182
00818 šedá
00824 červená
00826 TAL M SYNT
Minerálny vsyp na výrobu betónových podláh so stredným zaťažením
30/1 42 vriec/paleta 12,30 €/kus
3 831009 402420
30/1 42 vriec/paleta 17,10 €/kus
3 831009 402932
okrová
30/1 42 vriec/paleta 17,10 €/kus
3 831009 402925
00296 zelená
30/1 42 vriec/paleta 21,90 €/kus
3 831009 402963
00290 antracitová
30/1 42 vriec/paleta 19,50 €/kus
3 831009 402901
00295 tmavo šedá
30/1 42 vriec/paleta 19,50 €/kus
3 831009 402956
00294 hnedá
30/1 42 vriec/paleta 19,50 €/kus
3 831009 402949
00291 modrá
30/1 42 vriec/paleta 147,00 €/kus
3 831009 402918
00242 šedá
00293 červená
00292 TAL M KORUND 3
Minerálny vsyp na výrobu betónových podláh s vysokým zaťažením
26
30/1 42 vriec/paleta 14,70 €/kus
3 831009 408408
30/1 42 vriec/paleta 18,00 €/kus
3 831009 408415
okrová
30/1 42 vriec/paleta 18,00 €/kus
3 831009 408422
zelená
30/1 42 vriec/paleta 25,20 €/kus
3 831009 408439
00840 šedá
00841 červená
00842 00843 CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
03220 antracitová
00872 tmavo šedá
03221 hnedá
03222 modrá
€/KUS
EAN KÓD
30/1 42 vriec/paleta 18,00 €/kus
3 831009 432205
30/1 42 vriec/paleta 20,40 €/kus
3 831009 408729
30/1 42 vriec/paleta 18,00 €/kus
3 831009 432212
30/1 42 vriec/paleta 124,50 €/kus
3 831009 432229
TAL M STRONG
Minerálny vsyp na výrobu betónových podláh s extrémnym zaťažením
30/1 42 vriec/paleta 20,40 €/kus
3 831009 408491
30/1 42 vriec/paleta 21,90 €/kus
3 831009 408484
okrová
30/1 42 vriec/paleta 21,90 €/kus
3 831009 408460
00847 zelená
30/1 42 vriec/paleta 29,70 €/kus
3 831009 408477
00867 antracitová
30/1 42 vriec/paleta 28,20 €/kus
3 831009 408675
00874 tmavo šedá
30/1 42 vriec/paleta 28,20 €/kus
3 831009 408743
00868 hnedá
30/1 42 vriec/paleta 28,20 €/kus
3 831009 408682
00866 modrá
30/1 42 vriec/paleta 124,80 €/kus
3 831009 408668
30/1 42 vriec/paleta 13,80 €/kus
3 831009 408507
30/1 42 vriec/paleta 15,60 €/kus
3 831009 408514
00849 šedá
00848 červená
00846 TAL M KORUND 10
Tvrdá minerálna stierka/vsyp
00850 šedá
00851 červená
00852 okrová
30/1 42 vriec/paleta 15,60 €/kus
3 831009 408521
00853 zelená
30/1 42 vriec/paleta 20,70 €/kus
3 831009 408538
03225 antracitová
30/1 42 vriec/paleta 19,20 €/kus
3 831009 432250
00873 tmavo šedá
30/1 42 vriec/paleta 19,20 €/kus
3 831009 408736
00855 hnedá
30/1 42 vriec/paleta 19,20 €/kus
3 831009 408552
03226 modrá
30/1 42 vriec/paleta 117,00 €/kus
3 831009 432267
27
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PRIEMYSELNÉ PODLAHY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
KEMACURE EKO
Tekutý prostriedok na tvrdnutie čerstvého betónu
00885 30/1 bandaska
144,00 €/kus
3 831009 408859
500/1 (1000L kont.) 15,00 €/kg
3 831009 401140
10/1 165,00 €/kus
3 831009 401133
50/1 bandaska
190,00 €/kus
3 831009 402871
10/1 bandaska
42,00 €/kus
3 831009 402888
1/1 fľaška
4,50 €/kus
3 831009 402895
0,91/1 12 vreciek/kartón 14,50 €/kus
3 831009 402680
0,91/1 12 vreciek/kartón 14,00 €/kus
3 831009 402697
130,00 €/kus
3 831009 470207
KEMA IMPREGNATOR POWDER
Prášková prísada na spevnenie betónového povrchu
00114 00113 KEMA IMPREGNATOR
Tekutá prísada na spevnenie betónového povrchu
00287 00288 00289 KEMA PP Fiber 3
Polypropylénové vlákna do betónov a poterov
00268 KEMA PP Fiber 6
Polypropylénové vlákna do betónov a poterov
00269 KEMA FLOOR SEAL
Tekutá impregnácia na betón
07020 20/1 22 vedier/paleta EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
Príprava podkladu (uvedené ceny sú za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX FILL 1000
Epoxidová injektážna živica
08499 08498 28/1 (20+8) 15,00 €/kg
3 831009 484990
3,5/1 (2,5+1) 17,50 €/kg
3 831009 484983
17,5/1 (12,5+5) 16,50 €/kg
3 831009 418223
3,5/1 18,50 €/kg
3 831009 425351
KEMAPUR FILL 1150
Polyuretánová injektážna živica
28
01822 02535 (2,5+1) CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KG
EAN KÓD
KEMAPOX GRUND 2000
Impregnačný epoxidový náter
08481 28/1 (20+8) 10,45 €/kg
200/1 (2x100kg) 24/1 (18+6) 10,77 €/kg
200/1 (2x100kg) 10,16 €/kg
3 831009 484815
9,20 €/kg
KEMAPOX GRUND 2001
Farebný impregnačný epoxidový náter
KEMAPOX GRUND 2040
Impregnačný epoxidový náter na podklady s vlhkosťou až do 10 %
08483 32/1 (20+12) 11,96 €/kg
3 831009 484839
19,9/1 (17,7+2,2) 14,40 €/kg
3 831009 423869
27,6/1 (20+7,6) 13,41 €/kg
3 831009 484822
KEMAPOX GRUND 2060
Špeciálny impregnačný epoxidový náter – podklady s olejovými škvrnami
02386 KEMAPOX GRUND 2150 ELASTIC
Flexibilný epoxidový impregnačný náter
08482 Tenkovrstvové epoxidové a polyuretánové systémy (ceny sú za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX FINAL 6000
Tenkovrstvový epoxidový náter
24/1 (20+4) 8,22 €/kg
(20+5) 8,70 €/kg
20/1 (5+15) 10,65 €/kg
20/1 (15+5) 14,16 €/kg
KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES
Chemicky odolný tenkovrstvový epoxidový náter
25/1 KEMAPOX FINAL 6500 AQUA
Tenkovrstvový epoxidový náter na báze vody – paropriepustný
KEMAPUR FINAL 6000
Tenkovrstvový polyuretánový náter
29
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KG
EAN KÓD
Samonivelačné epoxidové a polyuretánové systémy (ceny za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX FINAL 5000
Samonivelačná epoxidová stierka
24/1 (20+4) 7,92 €/kg
(20+5) 9,06 €/kg
18/1 (3+15) 11,74 €/kg
24/1 (20+4) 8,59 €/kg
KEMAPOX FINAL 5100 CHEMRES
Chemicky odolná samonivelačná finálna epoxidová stierka
25/1 KEMAPOX FINAL 5500 AQUA
Samonivelačná finálna epoxidová stierka na vodnej báze
KEMAPUR FINAL 5000
Samonivelačná polyuretánová stierka
Quartz color epoxidové a polyuretánové systémy (ceny za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX BASIC 3000
Epoxidová živica pre Quartz Color systém
25/1 (21+4) 7,03 €/kg
15/1 (10+5) 12,46 €/kg
3 831009 484655
15/1 (10+5) 15,97 €/kg
3 831009 424866
15/1 (10+5) 17,30 €/kg
3 831009 424873
KEMAPOX FINAL 4000
Transparentný epoxidový lak, lesklý
08465 KEMAPUR FINAL 4000
Transparentný polyuretánový lak, lesklý
02486 KEMAPUR FINAL 4000 M
nsparentný polyuretánový lak, matný
02487 Antistatické epoxidové systémy (ceny za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX BASIC 3200 AS BLACK
Čierna epoxidová živica na vodivú vrstvu
06762 22/1 (20+2) 18,88 €/kg
25/1 (20+5) 15,80 €/kg
25/1 (20+5) 16,09 €/kg
KEMAPOX FINAL 6300 AS
Antistatický finálny epoxidový náter
KEMAPOX FINAL 5300 AS
Antistatická samonivelačná epoxidová stierka
30
3 831009 467627
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
Ostatné epoxidové systémy (ceny za štandardné RAL farebné odtiene)
KEMAPOX COLOR
Tenkovrstvová epoxidová podlahová farba
4/1 (1+3) 13,43 €/kg
KEMAPOX EPOTAR
Uhoľno dechtová epoxidová antikorózna ochrana výstuže a spojovací mostík
01799 00284 24,9/1 (16,6+8,3) 16,09 €/kg
3 831009 417998
4,2/1 (2,8+1,4) 18,51 €/kg
3 831009 402840
28/1 (10+18) 14,25 €/kg
3 831009 484501
5,6/1 (2+3,6) 14,64 €/kg
3 831009 484518
40 vriec/paleta 7,50 €/kus
40 vriec/paleta 17,50 €/kus
KEMAPOX LINK
2-zložkový epoxidový spojovací mostík
08450 08451 EPOXY SAND ES
Suchý kremičitý piesok, prírodne sfarbený, rôzne zrnitosti
25/1 EPOXY SAND OC
Jednofarebný suchý kremičitý piesok, zrnitosť 0,3–0,8 mm
25/1 EPOXY SAND ESC
Viacfarebný suchý kremičitý piesok, zrnitosť 0,3–0,8 mm, viacfarebné zmesi
25/1 40 vriec/paleta 22,50 €/kus
1/1 27,07 €
3 831009 484525
15/1 8,26 €
3 831009 484549
3/1 7,83 €
3 831009 484532
0,5/1 17,12 €/kus
3 831009 484556
0,5/1 17,12 €/kus
3 831009 484563
KEMAPOX DENS SM
Prísada na zvýšenie tixotropie epoxidových živíc
08452 KEMAPOX DENS PL
Prísada na výrobu fabiónu
08454 08453 KEMAPOX CHIPS
Dekoratívne vločky
08455 biela
08456 čierna
31
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
EPOXIDOVÉ A POLYURETÁNOVÉ PODLAHY A NÁTERY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
08457 modrá
0,5/1 17,12 €/kus
3 831009 484570
08458 červená
0,5/1 17,12 €/kus
3 831009 484587
50/1 m
0,96 €/m
3 831009 419787
10/1 bandaska
11,89 €/kg
3 831009 484716
1/1 plast. fľaša
14,72 €/kg
3 831009 484709
10/1 bandaska
8,07 €/kg
3 831009 484730
1/1 plast. fľaša
10,90 €/kg
3 831009 484723
€/KUS, KG, M
EAN KÓD
KEMAPOX BAND CU
Samolepiaca medená páska
01978 KEMAPOX SOLVENT
Riedidlo na epoxidové živice
08471 08470 KEMAPOX CLEANER
Čistič náradia
08473 08472 PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
Plastifikátory
KEMAMENT BV
Bezchloridový plastifikátor so spomaľovacím účinkom
00441 00440 00476 Rinf. (1000L kont.) 0,90 €/kg
3 831009 404417
50/1 bandaska
70,50 €/kus
3 831009 404400
10/1 bandaska
16,40 €/kus
3 831009 404769
KEMAMENT ES
Bezchloridový plastifikátor do poterov na výrobu zavlhnutých zmesí
04329 04319 50/1 bandaska
81,00 €/kus
3 831009 443294
10/1 bandaska
16,50 €/kus
3 831009 443195
Superplastifikátory
KEMAMENT L 10
Univerzálny melamínový bezchloridový superplastifikátor na prípravu betónov, mált a predpätých betónov.
32
00450 Rinf. (1000L kont.) 1,11 €/kg
3 831009 404509
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
ID. Č.
04452 00446 00448 00447 NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
50/1 bandaska
81,00 €/kus
3 831009 444529
10/1 bandaska
16,00 €/kus
3 831009 404462
5/1 bandaska
8,50 €/kus
3 831009 404486
1/1 plast. fľaša
1,80 €/kus
3 831009 404479
3,64 €/kg
3 831009 442136
KEMAMENT VDP
Vysoko koncentrovaná prísada pre vodotesné betóny a vyrovnávacie potery
04213 04214 04223 Rinf. (1000L kont.) 50/1 bandaska
187,50 €/kus
3 831009 442143
10/1 bandaska
39,50 €/kus
3 831009 442235
KEMAMENT FM
Univerzálny bezchloridový naftalénový superplastifikátor na výrobu transportbetónu alebo/a
zníženie vodného súčiniteľa betónu
00454 04551 00459 Rinf. (1000L kont.) 1,90 €/kg
3 831009 404547
50/1 bandaska
110,00 €/kus
3 831009 445519
10/1 bandaska
23,00 €/kus
3 831009 404592
3,75 €/kg
3 831009 442563
KEMAMENT HIPER X
Bezchloridový superplastifikátor na báze polykarboxylových polymérov
04256 04257 04258 Rinf. (1000L kont.) 50/1 bandaska
187,50 €/kus
3 831009 442570
10/1 bandaska
37,50 €/kus
3 831009 442587
KEMAMENT HIPER P
Univerzálny polymérový superplastifikátor (hyperplastifikátor) s extrémnym plastifikačným účinkom a
rýchlym nábehom počiatočných pevností
04220 04221 04222 Rinf. (1000L kont.) 3,30 €/kg
3 831009 442204
50/1 bandaska
177,50 €/kus
3 831009 442211
10/1 bandaska
38,00 €/kus
3 831009 442228
33
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
KEMAMENT HIPER F
Superfluid
04190 04191 04192 Rinf. (1000L kont.) 3,12 €/kg
3 831009 441900
50/1 bandaska
185,00 €/kus
3 831009 441917
10/1 bandaska
35,40 €/kus
3 831009 441924
3,44 €/kg
3 831009 403793
KEMAMENT FLOOR S
Superplastifikátor na báze polykarboxylátov, bez chloridov
00379 00378 00377 Rinf. (1000L kont.) 50/1 bandaska
182,00 €/kus
3 831009 403786
10/1 bandaska
38,50 €/kus
3 831009 403779
Rinf. (1000L kont.) 2,29 €/kg
3 831009 441993
50/1 bandaska
119,50 €/kus
3 831009 441986
10/1 bandaska
25,00 €/kus
3 831009 441979
2,30 €/kg
3 831009 441108
KEMAZIM SUPER
Superplastifikátor na báze naftalén sulfonátov
04199 04198 04197 Urýchľovače a spomaľovače tuhnutia, aeranty
KEMACON BE
Bezchloridový urýchľovač tuhnutia na báze vodného skla
04110 04111 04112 Rinf. (1000L kont.) 50/1 bandaska
130,00 €/kus
3 831009 441115
10/1 bandaska
28,50 €/kus
3 831009 441122
Rinf. (1000L kont.) 0,80 €/kg
3 831009 404127
50/1 bandaska
50,00 €/kus
3 831009 441023
14/1 bandaska
17,50 €/kus
3 831009 443157
7/1 bandaska
10,85 €/kus
3 831009 443164
1/1 plast. fľaša
1,85 €/kus
3 831009 404141
KEMAZIM OC
Bezchloridový urýchľovač tvrdnutia
34
00412 04102 04315 04316 00414 CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
KEMACON RAPID
Nealkalický urýchľovač tuhnutia pre striekané betóny
00399 00400 Rinf. (1000L kont.) 1,87 €/kg
3 831009 403991
50/1 bandaska
2,20 €/kus
3 831009 404004
Rinf. (1000L kont.) 1,80 €/kg
3 831009 404622
50/1 bandaska
100,00 €/kus
3 831009 446332
10/1 bandaska
21,00 €/kus
3 831009 446318
Rinf. (1000L kont.) 3,20 €/kg
3 831009 404707
50/1 bandaska
175,00 €/kus
3 831009 447032
10/1 bandaska
na objednávku/kus
3 831009 447018
50/1 bandaska
2,30 €/kg
3 831009 446837
10/1 bandaska
na objednávku/kus
3 831009 404653
5/1 bandaska
na objednávku/kus
3 831009 404899
1/1 plast. fľaša
na objednávku/kus
3 831009 404660
Rinf. (1000L kont.) 0,80 €/kg
3 831009 404127
50/1 bandaska
50,00 €/kus
3 831009 441023
14/1 bandaska
17,50 €/kus
3 831009 443157
7/1 bandaska
10,85 €/kus
3 831009 443164
1/1 plast. fľaša
1,85 €/kus
3 831009 404141
KEMACON VZ
Vysoko aktívny bezchloridový spomaľovač tuhnutia
00462 04633 04631 KEMACON MOT
Prísada na predĺženie času tuhnutia malty
00470 04703 04701 KEMACON LPA
Prevzdušňovač do betónov a mált
04683 00465 00489 00466 Prísady pre zimné betónovanie
KEMAZIM OC
Bezchloridový urýchľovač tvrdnutia
00412 04102 04315 04316 00414 35
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
KEMAZIM SUPER
Superplastifikátor na báze naftalén sulfonátov
04199 04198 04197 Rinf. (1000L kont.) 2,29 €/kg
3 831009 441993
50/1 119,50 €/kus
3 831009 441986
10/1 25,00 €/kus
3 831009 441979
Ostatné prísady
KEMA MIKROSILIKA
Antikorózna prášková prísada do betónov a malt na báze amorfného SiO2 (microsilica, silica fume)
00390 17,5/1 30 vriec/paleta 36,75 €/kus
3 831009 403908
40,00 €/kus
3 831009 436999
8,60 €/kg
3 831009 442617
KEMA EXPAND
Chemická prášková plastifikačná prísada na kompenzáciu zmrašťovania
03699 5/1 5 vreciek/kartón Rinf. (1000L kont.) 50/1 bandaska
450,00 €/kus
3 831009 442624
10/1 bandaska
93,00 €/kus
3 831009 442631
Rinf. (1000L kont.) 4,65 €/kg
3 831009 403663
50/1 bandaska
262,50 €/kus
3 831009 403670
10/1 bandaska
54,00 €/kus
3 831009 403687
Rinf. (1000L kont.) 1,70 €/kg
3 831009 403731
50/1 bandaska
91,00 €/kus
3 831009 403724
10/1 bandaska
na objednávku/kus
3 831009 403717
KEMA NONSHRINK
Tekutá chemická prísada na zníženie zmrašťovania
04261 04262 04263 KEMAMENT STABILIZER
Prísada na zlepšenie pumpovateľnosti betónu
00366 00367 00368 KEMAMENT PR
Prísada do betónu na výrobu nízko poréznych betónov
36
00373 00372 00371 CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
PRÍSADY DO BETÓNOV A CEMENTOVÝCH MÁLT
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, KG
EAN KÓD
KEMACON MINERAL
Olej na debnenie a paženie s antikoróznym účinkom
04300 04302 50/1 360,00 €/kus
3 831009 443003
10/1 76,00 €/kus
3 831009 443027
Rinf. (1000L kont.) 7,70 €/kg
3 831009 439464
220/1 1.980,00 €/kus
3 831009 439471
25/1 275,00 €/kus
3 831009 439488
30/1 bandaska
144,00 €/kus
3 831009 408859
0,91/1 12 vreciek/kartón 14,50 €/kus
3 831009 402680
0,91/1 12 vreciek/kartón 14,50 €/kus
3 831009 402697
KEMA FORMWAX
Odformovací vosk na pohľadové betóny
03946 03947 03948 KEMACURE EKO
Tekutý prostriedok na tvrdnutie čerstvého betónu
00885 KEMA PP Fiber 3
Polypropylénové vlákna do betónov a poterov
00268 KEMA PP Fiber 6
Polypropylénové vlákna do betónov a poterov
00269 KREMENNÉ PIESKY VO VRECIACH
JEMNÝ STAVEBNÝ PIESOK
Na prípravu jemných omietok/finálnych omietok
06600 06610 40/1 30 vriec/paleta 7,20 €/kus
3 831009 466002
25/1 40 vriec/paleta 4,75 €/kus
3 831009 466101
40/1 30 vriec/paleta 7,20 €/kus
3 831009 466026
25/1 40 vriec/paleta 4,75 €/kus
3 831009 466125
BIELY JEMNÝ STAVEBNÝ PIESOK
Na jemné biele omietky
06602 06612 37
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
KREMENNÉ PIESKY VO VRECIACH
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS, TONA
EAN KÓD
PIESOK DO MÁLT A OMIETOK
Na hrubozrnnú maltu a omietku
06601 06611 40/1 30 vriec/paleta 8,80 €/kus
3 831009 466019
25/1 40 vriec/paleta 5,75 €/kus
3 831009 466118
BABY SAND - PIESOK DO DETSKÝCH IHRÍSK
Biely piesok do detských pieskovísk
06603 06613 40/1 30 vriec/paleta 8,80 €/kus
3 831009 466033
25/1 40 vriec/paleta 5,75 €/kus
3 831009 466132
FUGA SAND 80
Piesok na škárovanie dlažobných kociek, vymývaných dlažieb, atď. (0,1-0,8 mm)
06111 06110 40/1 30 vriec/paleta 8,40 €/kus
3 831009 461113
25/1 40 vriec/paleta 5,50 €/kus
3 831009 461106
FUGA SAND 200
Piesok na škárovanie dlažobných kociek, vymývaných dlažieb, atď. (1-2 mm)
06124 06123 40/1 30 vriec/paleta 8,40 €/kus
3 831009 461243
25/1 40 vriec/paleta 5,50 €/kus
3 831009 461236
40/1 30 vriec/paleta 7,60 €/kus
3 831009 461137
25/1 40 vriec/paleta 5,25 €/kus
3 831009 461120
40/1 30 vriec/paleta na objednávku/kus
25/1 40 vriec/paleta na objednávku/kus
DRESSING SAND
Kremičitý piesok na vyrovnávanie a starostlivosť o trávnaté plochy
06113 06112 FILTER SAND
Na filtráciu a čistenie vody
BEACHVOLLEY SAND
Piesok na plážový volejbal (kremičitý piesok)
06114
Rinfuza 0,19 €/kg
EPOXY SAND ES
Suchý kremičitý piesok, prírodne sfarbený, rôzne zrnitosti
38
25/1 40 vriec/paleta 7,50 €/kus
3 831009 461144
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
KREMENNÉ PIESKY VO VRECIACH
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
EPOXY SAND OC
Jednofarebný suchý kremičitý piesok, zrnitosť 0,3–0,8 mm
25/1 40 vriec/paleta 17,50 €/kus
EPOXY SAND ESC
Viacfarebný suchý kremičitý piesok, zrnitosť 0,3–0,8 mm, viacfarebné zmesi
25/1 40 vriec/paleta 22,50 €/kus
1/1 12,00 €/kus
3 831009 439495
90,00 €/kus
3 831009 433264
48,00 €/kus
3 831009 433271
15,00 €/kus
3 831009 433288
120,00 €/kus
3 831009 439594
60,00 €/kus
3 831009 439570
30,00 €/kus
3 831009 439563
3,00 €/kus
3 831009 439556
KEMA GARDENCLEAN
Prírodný repelent na odháňanie mačiek a psov
03949 DOPLNKOVÉ VÝROBKY
KEMA PROFIL CPCI/75-10
Ukončovací profil
03326 KEMA PROFIL CPCI/75-10E
Roh pre ukončovací profil
03327 KEMA PROFIL CPCI/75-10G
Predlžovacia spojka ukončovacieho profilu
03328 KLINCOVÝ VALEC
Valec na odstránenie vzduchových bublín z náteru
03959 KLINCOVÉ PAPUČE
Papuče na chôdzu po čerstvo nanesených epoxidoch
03957 HLINÍKOVÁ STIERKA
Stierka na nanášanie
03956 OZUBENÁ ČEPEĽ
Čepeľ na nanášanie epoxidov
03955 39
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
DOPLNKOVÉ VÝROBKY
ID. Č.
NÁZOV
BALENIE
€/KUS
EAN KÓD
VEĽKOPLOŠNÉ HLADÍTKO
Hladítko na aplikáciu
03954 100,00 €/kus
3 831009 439549
47,25 €/kus
3 831009 439532
HLADÍTKO Z PENOVEJ GUMY
Gumenné hladítko
03953 INJEKTÁŽNE PAKERY
Vysoko tlakové pakery na injektáž
40
03952
90 mm
na objednávku/kus
3 831009 439525
03951
115 mm
na objednávku/kus
3 831009 439518
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
POZNÁMKY
41
CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014
POZNÁMKY
42
KEMA CENNÍK SLOVENSKO I Vydal: KEMA Stavebné materiály, s.r.o., Nádražná 34, 900 28
Ivanka pri Dunaji, Slovensko T: 02 455 22 800 I F: 02 455 22 801 I E: [email protected] I W: www.kema-on.net I rok vydania 2013 I obrázky sú symbolické I vyhradzujeme si právo na zmenu cien a sortimentu výrobkov I za tlačové chyby nezodpovedáme.
Skvalitníme stavby.
KEMA Stavebné materiály, s.r.o.
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovensko
T: +421 (0)2 455 22 800
F : +421 (0)2 455 22 801
E: [email protected]
www.kema-on.net
Download

CENNÍK VÝROBKOV 2013/2014