OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI
I. Úvodné ustanovenia
1.1. Týmito Obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi Morgan Steel, spol. s r. o. (spoločnosť) so
sídlom Pekárska 11, Trnava a zákazníkom spoločnosti.
1.2. Právne vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a ustanoveniami
príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka ako zvoleného právneho predpisu podľa § 262 ods.
1 tohto zákona a považujú sa vždy za vzťah obchodný.
1.3. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb alebo objednávka medzi
spoločnosťou a zákazníkom.
1.4. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú podľa § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka prednosť pred znením
Obchodných podmienok.
II. Objednávka a dodanie
2.1. Zmluva vzniká písomným objednaním tovaru, služby, diela alebo kúpou v obchode spoločnosti.
2.2. Pri objednávke je jej obsah záväzný pre obe strany. Táto môže byť vo forme listovej, faxovej, e-mailovej alebo
ústnej nespochybňujúcej rozsah a určitosť požiadavky na budúci predmet plnenia.
2.3. Každá objednávka (na jej forme nezáleží) sa považuje za záväznú a považuje sa za návrh kúpnej zmluvy s
dodacími a obchodnými podmienkami v zmysle týchto Obchodných podmienok. Takáto objednávka je nezáväzná
len vtedy, ak je v nej výslovne uvedené, že je nazáväzná.
2.4. Potvrdením návrhu kúpnej zmluvy je zálohová faktúra predávajúceho obsahujúca najmä predmet plnenia, cenu
a termín dodávky.
2.5. Ak takéto potvrdenie kúpnej zmluvy predávajúci doručí na základe objednávky kupujúcemu, kúpna zmluva je
uzavretá okamihom doručenia potvrdenia zmluvy (objednávky) kupujúcemu.
2.6. Od objednávky môže zákazník odstúpiť v prípade objednania tovaru alebo služby, s výnimkou zmluvy o dielo,
najneskôr do prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby, pričom je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške zálohy
objednaného tovaru alebo služby.
2.7. Termín dodania je dohodnutý v objednávke alebo v zmluve o dielo. Lehota na plnenie začína plynúť od
zloženia zálohy a zamerania diela ( objednávka so službami ).
2.8. V prípade vzniku prekážok pre dodanie tovaru alebo služby v dojednanom termíne je spoločnosť povinná
bezodkladne túto skutočnosť oznámiť zákazníkovi a navrhnúť nový termín dodania.
2.9. Zákazník má nárok na odškodnenie, pokiaľ spoločnosť písomne vyzval na plnenie po uplynutí dohodnutého
termínu a poskytol jej dodatočný termín na plnenie, ktorý nemôže byť kratší ako 15 pracovných dní. Ak ani v tomto
dodatočnom termíne spoločnosť riadne neplnila, zákazník môže odstúpiť od zmluvy a uplatniť si nárok na náhradu
škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v súvislosti s nedodržaním dodatočného termínu plnenia. Ak zákazník
písomne neodstúpi od zmluvy po uplynutí dodatočného termínu plnenia má sa za to, že má naďalej záujem
o plnenie. Spoločnosť je povinná zákazníkovi oznámiť nový termín plnenia. Ak sa spoločnosť a zákazník nedohodnú
na novom termíne plnenia, zmluva zaniká 15. dňom od oznámenia nového termínu zákazníkovi.
2.10. Kupujúci je povinný v lehote do 5 dní od uzavretia zmluvy predávajúcemu doručiť podklady, potrebné pre
osadenie predmetu plnenia na požadované miesto určenia (stavebnú situáciu miesta určenia). Pri nesplnení tejto
povinnosti predávajúci neručí za obmedzenia pri užívaní predmetu plnenia vzniknuté dôsledkom nedostatočného
informovania predávajúceho, resp. má právo odmietnuť osadenie, ak to technicky nie je možné vzhľadom na
prekážky na mieste určenia a tým sa považuje dodávka za splnenú.
2.11. Kupujúci je povinný v lehote do 10 dní od uzavretia zmluvy predávajúcemu doručiť zoznamy vlastníkov bytov
(bývajúcich) podľa jednotlivých vchodov v tvare akom bude zobrazenie na schránkach, prípadne komunikačnom
table s počtom požadovaných čipových kľúčov podľa jednotlivých bytov s uvedením kontaktného tel. čísla na
zodpovedného vlastníka (bývajúceho) s vyznačením čísla bytu a poschodia.
2.12. Predávajúci je oprávnený predmet plnenia dodávať aj priebežne a tento priebežne aj fakturovať.
III. Predmet plnenia
3.1. Predmetom plnenia je hnuteľná vec, prípadne služba predávajúceho, uvedená v kúpnej zmluve, resp. v záväznej
ponuke vystavenej predávajúcim.
3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo technických zmien na predmete plnenia, ktoré nemajú vplyv na požiadavky
kupujúceho špecifikované v jeho objednávke a neobmedzujú alebo zásadným spôsobom nemenia jeho funkčnosť.
3.3. Ak nie je dohodnuté inak, kupujúci si dopravu na miesto určenia zabezpečí na vlastné náklady.
IV. Cena a platobné podmienky
4.1. Zákazník podpísaním objednávky súhlasí s cenou uvedenou v objednávke.
4.2. Cena v prípade písomnej objednávky je splatná takto :
a) pri objednávke tovaru bez služby montáž, preddavok vo výške 100 % je splatný pri zadaní objednávky,
b) pri objednávke tovaru so službou montáž, preddavok vo výške 70 % je splatný pri podpise objednávky a zostatok
po realizácii diela so splatnosťou 7 dní, pokiaľ nie je uvedené inak v zmluve o dielo.
4.3. Cena v prípade kúpy v obchode bez písomnej objednávky je splatná ihneď s prevzatím tovaru.
4.4. Prípadné nedostatky tovaru, služby, alebo diela, ktoré neobmedzujú jeho používanie, nemajú odkladný účinok
na platbu.
4.5. Ceny uvádzané v cenníkoch a cenových ponukách sú nezáväzné, záväznými sú iba ceny dohodnuté v kúpnej
zmluve. Každá cenová ponuka je časovo obmedzená dobou 30 dní od vystavenia ponuky.
4.6. Ceny v cenníkoch a cenových ponukách sú uvádzané bez DPH.
4.7. Ak predávajúci odstúpi od zmluvy z dôvodu, že kupujúci nezaplatil zálohovú faktúru, kupujúci je povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu predstavujúcu náklady za prípravné a konštrukčné práce a ďalšie súvisiace náklady,
minimálne však 30% z ceny predmetu plnenia.
V. Prevzatie tovaru a výhrada vlastníctva
5.1. Zákazník, ak nie je výslovne a preukázateľne dojednané inak ( služba doprava tovaru, služba montáž ) preberá
tovar na predajnom mieste spoločnosti, prípadne v mieste montáže. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru alebo
diela ich riadne obhliadnuť za prítomnosti zamestnanca spoločnosti a potvrdiť na dodacom liste alebo
odovzdávacom protokole, že ich prevzal bez viditeľných vád. Pokiaľ zákazník zistí vady tovaru alebo diela, je
povinný o nich bezodkladne upovedomiť prítomného zamestnanca spoločnosti alebo poverenú osobu
a vady presne označiť v dodacom liste.
5.2. Vlastníkom tovaru alebo vecí tvoriacich dodané dielo ostáva až do úplného zaplatenia ceny spoločnosť.
5.3. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku voči predávajúcemu v lehote dlhšej ako 90 dní, má
predávajúci právo už dodaný predmet plnenia alebo jeho časť odobrať naspäť na náklady kupujúceho bez
povinnosti vrátenia už zaplatenej časti finančného plnenia.
5.4. Kupujúci nesmie preniesť vlastnícke právo na jeho odberateľa pokiaľ nemá voči predávajúcemu všetky finančné
povinnosti vysporiadané.
5.5. Kupujúci nie je oprávnený použiť zakúpený tovar pre účely vyhotovenia rovnakého alebo podobného výrobku
alebo príslušenstva k takémuto výrobku, ani ho poskytnúť tretej osobe na ďalšiu podnikateľskú činnosť, ktorá by
mala čo i len náznak konkurencie. Pri porušení tohto ustanovenia je kupujúci zodpovedný za škodu tým spôsobenú
a je povinný predávajúcemu túto škodu zaplatiť formou zmluvnej pokuty v sume 300.000,- EUR, ak však škoda
prevýši túto sumu, je povinný zaplatiť tiež škodu prevyšujúcu sumu zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta resp. škoda
je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu.
5.6. Vrátenie tovaru alebo služby podlieha reklamačnému konaniu a jeho výsledku. Bez tohto procesu spoločnosť
odmieta akékoľvek vrátenie tovaru alebo služieb.
5.7. Ak zákazník neprevezme predmet plnenia alebo neumožní dodanie diela v dohodnutom termíne môže
spoločnosť zákazníka písomne vyzvať na prevzatie plnenia alebo poskytnutie súčinnosti pri zabudovaní diela. Ak
zákazník ani po dodatočnej lehote predmet plnenia neprevezme alebo neposkytne potrebnú súčinnosť môže
spoločnosť vyúčtovať zákazníkovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške zaplatenej zálohy.
5.8. Ak zákazník odmietne prevziať predmet plnenia, má povinnosť písomne (najneskôr pri odovzdávaní predmetu
plnenia) do dodacieho listu alebo inej k tomu určenej písomnosti (protokol, záznam...) uviesť dôvody, pre ktoré
odmieta plnenie prevziať a označiť ustanovenia zmluvy alebo týchto podmienok, s ktorými je predmet plnenia
v rozpore. Ak tak nevykoná z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane, má sa za to, že spoločnosť splnila riadne.
5.9.Zákazník má právo neprevziať zabudované dielo, len v prípade, že dielo trpí takými vadami, ktoré znemožňujú
jeho užívanie.
VI. Záručné podmienky
6.1. Každé uplatňovanie práv a zodpovednosti za vady tovaru, služieb alebo výrobkov a ich montáže, ktoré boli
dodané spoločnosťou sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi,
ďalej smernicami pre posudzovanie kvality jednotlivých materiálov použitých pri výrobe. Na posúdenie, ktorý
právny prepis je nutné v konkrétnom reklamačnom prípade aplikovať, slúži typ zmluvy (kúpna zmluva, zmluva
o dielo, zmluva o službe) alebo objednávka, ktorá bola uzavretá medzi zákazníkom a spoločnosťou.
6.2. Oprávnenie prijímať reklamácie má reklamačné oddelenie spoločnosti alebo predajné miesta, ktoré majú
oprávnenie uzatvárať zmluvy alebo objednávky.
6.3. Spoločnosť poskytuje na svoje výrobky a služby záruku 24 mesiacov.
6.4. Uvedené záručné doby platia v uvedenom rozsahu, pokiaľ nie je v zmluve uzatvorenej medzi objednávateľom a
spoločnosťou uvedené inak.
6.5. Ak nie je uvedené inak, záručná doba začína plynúť prvý deň, ktorý nasleduje po dni, kedy bol výrobok,
služba alebo dielo prevzaté zákazníkom.
6.6. Zákazník musí spoločnosti poskytnúť dostatočnú súčinnosť pri prevzatí predmetu plnenia, ktorý si objednal.
Pokiaľ sa tak nestane, spoločnosť nezodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré nastali po tom, ako bol zákazník
riadne a podľa zmluvy vyzvaný na prevzatie predmetu plnenia.
6.7. Koniec záručnej doby je ohraničený posledným dňom jej dohodnutej lehoty. Reklamácia musí byť uplatnená
najneskôr v posledný deň záručnej doby.
VII. Vady vylúčené z reklamácie
7.1. Vada je nedostatok vlastnosti výrobku, ktorú požadoval zákazník alebo ktorý vyplýva z právnych, resp.
technických noriem platných pre daný výrobok.
Nie je možné reklamovať najmä tieto vady:
a) vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo nesprávnou údržbou po prevzatí
výrobkov alebo diela,
b) vady spôsobené neodbornou manipuláciou a montážou, ktorá bola vykonaná po prevzatí výrobkov,
c) vady vzniknuté v podmienkach s chemickou alebo fyzickou nerovnováhou v náväznosti na vlastnosti stavby
(napr. vady projektu a použitých materiálov pri stavbe, nadmerná prašnosť, vlhkosť, emisie...),
d) vady vzniknuté v dôsledku vlastného alebo cudzieho zavinenia po prevzatí výrobku alebo diela (rozumie sa aj
bezdôvodné odmietnutie prevzatia podľa článku 5.5. tohto dokumentu),
e) vady, ktoré vznikli na základe tzv. vyššej moci (požiar, záplavy, krupobitie, vojnový stav, štrajk a pod.).
7.2. Za vady nie je možné považovať chyby vzniknuté pred poskytnutím služby, odovzdaním výrobkov alebo diela a
počas realizácie prác na diele, ak na dané služby, výrobky alebo dielo bola vzhľadom na tieto vady poskytnutá zľava.
To isté platí aj pre príslušenstvo.
7.3. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za kompatibilitu súčiastok výplní stavebných otvorov, pokiaľ si ich zákazník
zabezpečuje sám.
7.4. Na komponenty, ktoré v priebehu záruky sú bežne opotrebované používaním, sa záruka nevzťahuje. Ich oprava,
resp. výmena je predmetom bežnej prevádzkovej údržby. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady poškodenia tovaru
alebo jeho súčastí neodbornou obsluhou.
7.5. Nutnosť znovunastavenia prevádzkových parametrov samozatváračov nie je reklamovateľnou vadou a spadá
pod bežnú prevádzkovú údržbu a túto môže vykonať aj zaučená osoba.
7.6. Počas záručnej doby je kupujúci povinný zabezpečiť pravidelnú údržbu tovaru. Pri porušení tejto povinnosti sa
na predmetný tovar záruka nevzťahuje. Nedodržanie tejto povinnosti zbavuje predávajúceho zodpovednosti za
akékoľvek vzniknuté vady. Na pravidelnú údržbu a pozáručný servis kupujúci môže uzatvoriť samostatnú zmluvu s
predávajúcim. V prípade, že počas záručnej doby bude servis vykonávať iná osoba, ktorá nemá poverenie od
predávajúceho, záruka okamihom zistenia tohto stavu zaniká.
VIII. Reklamačný poriadok a reklamácie všeobecne
8.1. Opodstatnenosť reklamácie posudzuje predávajúci. Ak predávajúci zistí, že reklamácia je neopodstatnená,
kupujúci je povinný zaplatiť všetky náklady súvisiace s vybavením takejto reklamácie. Nezaplatením týchto
nákladov predávajúci má právo odmietnuť vykonať záručný a pozáručný servis na reklamovanom tovare, právo na
vymáhanie pohľadávky zostane nedotknuté. Ak ide o tovar, ktorý pre užívanie vyžaduje osadenie, predávajúci dáva
záruku na takýto tovar len v prípade, ak si kupujúci spolu s tovarom objedná aj osadenie (montáž) a toto osadenie
(montáž) vykoná výhradne predávajúci alebo ním poverená tretia osoba. Kupujúci nemá právo okrem nárokov z vád
tovaru uplatnených v rámci reklamácie na ďalšie plnenia. Reklamovateľné sú výhradne vady zjavné, vady, ktoré
bránia riadnemu užívaniu výrobku. Posudzovanie, čo je reklamovateľnou vadou, vychádza z nasledovných zásad:
a) Optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý zodpovedá
bežnému využitiu konkrétneho priestoru. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok viditeľné, nemôže byť uznaná
reklamácia (všeobecne platí, že vady menšie ako 3 mm sú prípustné, pretože spravidla nie sú rozpoznateľné voľným
okom za uvedených podmienok).
b) Plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti nie sú vadou a sú prípustné, ak ich
najväčší rozmer je menší ako 3 mm a ich počet nepresiahne 5 ks na jednom prvku.
c) Škrabance nezasahujúce do podkladu povrchovej úpravy sú prípustné tiež za podmienky, že súčet ich dĺžok na
jednom prvku nepresiahne 90 mm a súčasne dĺžka najväčšieho z nich je menšia alebo rovná 30 mm.
d) Estetické alebo líniové odchýlky, ktoré sa dajú odstrániť začistením alebo korekciou sa nepovažujú za vady
výrobku.
e) Dosadanie dverného krídla k zárubni nesmie presiahnuť 3 mm v priehybe na spodku a vrchu (priehyb dverí).
8.2. Ostatné doplnky
Na ostatné doplnky, ktoré sú dodávané spolu ako príslušenstvo a nie sú priamo spomenuté v tomto reklamačnom
poriadku, sa vo všeobecnosti vzťahujú reklamačné poriadky subdodávateľov, ktorí tieto výrobky dodávajú
spoločnosti.
8.3 Stavebné a montážne práce
a) Reklamovať je možné len práce, ktoré boli vykonané spoločnosťou a boli riadne objednané v zmluve. Reklamáciu
stavebných a montážnych prác nie je možné uznať ak boli po odovzdaní diela urobené ďalšie zásahy, ktoré
nerealizovala spoločnosť .
b) Pod montážne práce nespadá úprava stavebných otvorov a omietky v okolí stavebných otvorov, pokiaľ nebolo
dojednané inak v objednávke, alebo zmluve.
c) Uvedené zásady posudzovania kvality jednotlivých výrobkov a prác sú v súlade so smernicami
príslušných subdodávateľov a výrobcov.
IX. Miesto a spôsob uplatňovania reklamácií, priebeh odstraňovania vád
9.1. Spoločnosť prijíma reklamácie písomne (rozumie sa aj faxová alebo e-mailová forma) prostredníctvom na to
poverených pracovníkov na predajných miestach spoločnosti. V reklamácii musí byť zreteľne uvedené číslo zmluvy
(objednávky), uzatvorenej medzi spoločnosťou a zákazníkom a presný popis reklamovanej vady. Reklamácia musí
byť vecná, aby sa z nej dalo jednoznačne určiť, o akú vadu sa jedná. Na reklamáciu je potrebné použiť formulár,
ktorý je k dispozícii na predajných miestach spoločnosti alebo na vyžiadanie zašleme v elektronickej alebo tlačenej
podobe. Z reklamácie musí byť zrejmé ktorá osoba ju uplatňuje (meno, priezvisko, adresa u občanov). Ak uplatňuje
reklamáciu podnikateľ alebo iná osoba - presný názov, sídlo, identifikačné údaje, priezvisko, meno a funkcia osoby,
ktorá reklamáciu uplatnila, dátum a podpis.
9.2. Kupujúci je povinný dopraviť reklamovaný tovar na reklamačné miesto ( predajné miesto ) na svoje náklady za
účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne opodstatnenosť
reklamácie posúdiť inak.
9.3. Zabudované dielo spoločnosťou sa posudzuje po podaní reklamácie na mieste zabudovania.
9.4. Pri podaní reklamácie je zákazník povinný predložiť doklad o zaplatení.
9.5. Predpokladom uplatnenia zodpovednosti za vady v reklamačnom konaní voči spoločnosti je preukázateľný
prechod vlastníckeho práva k výrobkom na zákazníka (zákazník musí byť vlastníkom výrobkov a prác), t.j. musia byť
uhradené všetky splatné faktúry týkajúce sa daných výrobkov a prác.
9.6. Spoločnosť sa k riadne prijatej reklamácii zaväzuje vyjadriť a v prípade opodstatnenej reklamácie ju odstrániť do
30 dní odo dňa jej prijatia. Toto platí, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
9.7. O každej reklamácii je vyhotovený zápis – reklamačný protokol, ktorý podpisuje zákazník a zástupca spoločnosti.
9.8. V prípade neopodstatnenej reklamácie má spoločnosť právo požadovať náhradu nákladov spojených
s obhliadkou, prípadne ďalšie účelne vynaložené náklady. Zákazník má povinnosť tieto náklady bezodkladne
uhradiť po ich vyúčtovaní.
X. Omeškanie
V prípade omeškania zákazníka s peňažným plnením má spoločnosť nárok na zmluvnú pokutu stanovenú zákonom
z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorá je splatná v deň nasledujúci po doručení výzvy na zaplatenie. Zmluvná
pokuta nevylučuje uplatnenie nároku na náhradu škody.
XI. Riešenie sporov
Všetky spory medzi spoločnosťou a zákazníkom sú príslušné riešiť všeobecné súdy Slovenskej republiky podľa
platného právneho poriadku Slovenskej republiky a to i medzi spoločnosťou a zahraničnými subjektmi.
XII. Záverečné ustanovenia
12.1. Obchodné podmienky platia v plnom rozsahu a znení. V prípade, že niektoré ustanovenia, týchto Obchodných
podmienok alebo celok sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými, nie je tým dotknutá platnosť
a účinnosť ostatných ustanovení.
12.2. Podaním objednávky potvrdzuje zákazník, že akceptuje výšku ceny diela a Obchodné podmienky zhotoviteľa v
znení platnom ku dňu odoslania objednávky.
12.3. Písomnosti, ktoré sa doručujú klasickou poštou, doručujú zmluvné strany doporučene na adresu uvedenú
v zmluve alebo zapísanú v obchodnom alebo živnostenskom registri. V prípade pochybností alebo ak sa zásielka
vrátila alebo ju adresát odmietol prevziať, sa má za doručené uplynutím tretieho dňa od odoslania písomnosti.
Doručenie elektronickou poštou je povinná zmluvná strana potvrdiť.
12.4. Zákazník odoslaním objednávky udeľuje spoločnosti v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme
spoločnosti za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a
produktov spoločnosti, zasielaní informácií o činnosti spoločnosti a to aj elektronickými prostriedkami (najmä email, SMS správy, telemarketing). Súhlas udeľuje na dobu do jeho odvolania. Zákazník má právo udelený súhlas
kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu spoločnosti alebo na vyššie uvedenej
poštovej adrese spoločnosti. Zákazník vyhlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická
forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
12.5. Zákazník kúpou tovaru, podpisom objednávky, alebo zmluvy vyslovuje súhlas s obsahom týchto Obchodných
podmienok, potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a vyslovuje vôľu byť nimi viazaný.
12.6. Výrobky spoločnosti Morgan Steel spol. s r.o. sú chránené autorskými právami, ich porušenie je trestné v
zmysle platných právnych predpisov.
12.7. Tieto obchodné podmienky sú platné od 26.04.2012.
12.8. Tieto Obchodné podmienky sú v plnom znení verejne dostupné na našej internetovej stránke a majú rovnaký
právny účinok ako Obchodné podmienky doručené kupujúcemu poštou alebo osobne.
Pavol Janoga
konateľ spoločnosti
Download

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI