REKLAMAČNÝ PORIADOK
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Spoločnosť KORADOOR®, s.r.o. vydáva týmto nasledujúci reklamačný poriadok, v súlade s § 18 ods. 1
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ktorým riadne informuje
spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady tovaru. Reklamačný
poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, so zákonom o ochrane spotrebiteľa a všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Tento reklamačný poriadok je v súlade s ust. § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na
internetovej stránke http://www.koradoor.net.
Článok I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Reklamačný poriadok je záväznou vnútropodnikovou smernicou a zároveň nástrojom ochrany zákazníkov.
Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho – KORADOOR®, s.r.o. na jednej strane
(ďalej len ako predávajúci) a jeho zákazníkov na druhej strane (ďalej len ako kupujúci) v oblasti
reklamácie výrobkov.
2. Reklamačným konaním sa rozumie súbor pracovných činností zahrňujúci zistenie vád, rozhodnutí
o oprávnenosti reklamácie, vybavenie nárokov vyplývajúcich z reklamácie a vykonanie potrebných
účtovných operácií spojených s danou reklamáciou.
Článok II.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZARUČNÉ PODMIENKY
1. Na svoje výrobky poskytuje predávajúci záruku 24 mesiacov, pokiaľ v konkrétnom prípade nebolo
dohodnuté inak.
2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má
predaný výrobok pri prevzatí kupujúcim.
3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to
povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
4. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady materiálu a na poruchy funkčnosti výrobku. Záruka sa nevzťahuje na
závady vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov,
neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním. Záručná doba sa predlžuje o dobu vybavovania
reklamácie.
Článok III.
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO, POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE
1. Kupujúci je povinný prezrieť výrobok bezodkladne po prevzatí od predajcu. Prehliadku musí previesť tak,
aby zistil všetky zjavné závady na dodávanom výrobku (škrabance, mechanické poškodenia, povrchová
úprava, nevyhovujúce okutie zámkov a závesov, nedodržanie rozmerov a iné... ). V prípade takéhoto
zistenia musí kupujúci bezodkladne (do nasledujúceho pracovného dňa po zistení závady) oznámiť
predávajúcemu zistené nedostatky a je povinný prísť uplatniť si reklamáciu do predajne predávajúceho,
resp. na predajné miesto, alebo predávajúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti písomne, emailom, alebo telefonicky.
2. Za predpokladu, že sú splnené podmienky uplatnenia reklamácie, výrobok predávajúci vymení za nový
kus alebo vráti peniaze. Dodatočné reklamácie zjavných vád výrobkov, na ktoré nebol predávajúci
bezodkladne po prevzatí výrobku kupujúcim upozornený, nebudú zo strany predávajúceho akceptované.
3. V prípade reklamácie výrobku je kupujúci povinný preukázať nákup a oprávnenosť tejto reklamácie
dokladom o zaplatení. Pokiaľ sa kupujúci nepreukáže týmito dokladmi bude reklamácia považovaná za
mimozáručnú.
4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je
povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Takýmto dokladom je kópia reklamačného protokolu, mailová správa o vybavení reklamácie,
prípadne list obsahujúci písomné vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie. Pri uplatnení reklamácie
je predávajúci povinný vydať o tom kupujúcemu príslušné potvrdenie.
Článok IV.
REKLAMAČNÉ PODMIENKY
1. Pri predkladaní výrobku na opravu v záručnej dobe do predajne, resp. do predajného miesta, musia byť
splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
- predložený originálny doklad preukazujúci kúpu výrobku v spoločnosti KORADOOR®, s. r. o.
- predložený čitateľný doklad o zaplatení
- predložený záručný list, ak bol vystavený
- výrobok zároveň spĺňa všetky podmienky pre záručnú reklamáciu uvedenú v čl. II a v čl. V bod 3.
2. V prípade, že tovar zakúpený kupujúcim bol montovaný a nebol namontovaný predávajúcim alebo ním
poverenou montážnou firmou, je kupujúci povinný k reklamácii doložiť:
- doklad o spôsobilosti montážnej firmy na vykonanie montáže
- doklad osvedčujúci kontrolu a vyhodnotenie výsledkov merania pre osadenie interiérových dverí
a zárubní (rovnosti, vlhkosti a teploty)
- v prípade, že predmetom reklamácie je dodržanie špecifických parametrov požadovaných
zákazníkom(výkresy atypu a pod.), môže predávajúci pre posúdenie reklamácie požadovať od
kupujúceho predloženie tejto dokumentácie.
3. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú spravidla na reklamačnom oddelení spoločnosti alebo
obchodnom oddelení, ktoré má právo uzatvárať zmluvy alebo objednávky písomnou formou alebo iným
preukázateľným spôsobom. V reklamácií musí byť zreteľne uvedené číslo zmluvy (objednávky, cenovej
ponuky), uzatvorenej medzi predávajúcim a zákazníkom a presný popis reklamovanej vady. Reklamácia
musí byť vecná, aby sa z nej dalo jednoznačne určiť o akú vadu sa jedná. Na reklamáciu je možné použiť
reklamačný protokol, ktorý je k dispozícii na obchodnom oddelení, alebo ktorý na vyžiadanie zašleme
v elektronickej podobe.
4. Zodpovední pracovníci spoločnosti KORADOOR®, s.r.o. sú povinní pri vybavovaní reklamácií postupovať
v zmysle § 18 zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., najmä reagovať na každé podanie, ktoré sa
dá kvalifikovať ako reklamácia. Zodpovední pracovníci sú povinní ihneď, inak v lehote 3 dní zistiť skutočný
stav veci, reklamáciu zaevidovať, vyplniť reklamačný protokol, v ktorom sa presne spíšu vady a spôsob,
akým sa vada prejavuje. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie
(reklamačný protokol). V reklamačnom protokole musia byť uvedené kontaktné údaje zákazníka
uplatňujúceho reklamáciu, jeho meno, kontaktná adresa, telefónne číslo, príp. e-mail, na ktorú bude
predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Ak uplatňuje reklamáciu podnikateľ alebo
iná osoba – presný názov, sídlo, identifikačné údaje, priezvisko, meno a funkcia osoby, ktorá reklamáciu
uplatnila), dátum a podpis.
Článok V.
SPOSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia
vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým
predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady.
Kupujúci sa môže domáhať výmeny veci (vadnej súčasti veci) namiesto práva na odstránenie vady len
vtedy, ak vec nebola ešte použitá.
2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a bráni riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu
výrobku alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tieto práva patria kupujúcemu aj vtedy, ak sa na výrobku
opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo pre väčší počet vád súčasne, pre ktoré nemôže byť
výrobok riadne užívaný.
3. Reklamovateľné sú výhradne vady zjavné, ktoré bránia riadnemu užívaniu dverí a zárubní. Posudzovanie,
čo je reklamovateľnou vadou, vychádza z nasledovných zásad:
a) optické vady musia byť posudzované za denného svetla zo vzdialenosti 1 meter pod uhlom, ktorý
zodpovedá bežnému využitiu konkrétneho priestoru. Na vady, ktoré nie sú za týchto podmienok
viditeľné, nemôže byť uznaná reklamácia (všeobecne platí, že za vady nemožno považovať chyby, ktoré
spravidla nie sú rozpoznateľné voľným okom za uvedených podmienok, spravidla menšie ako 2 mm),
b) bodové alebo plošné poškodenia ako škrabance, farebné zmeny, povrchové nerovnosti, kresba
prírodného materiálu, farebné odlišnosti ako dôsledok prirodzených vlastností použitého materiálu nie
sú vadou a sú prípustné. Škrabance nezasahujúce do podkladu povrchovej úpravy sú prípustné tiež za
podmienky, že súčet ich dĺžok na jednom prvku nepresiahne 90 mm a súčasne dĺžka najväčšieho z nich je
menšia alebo rovná 30 mm,
d) estetické alebo líniové odchýlky, ktoré sa dajú odstrániť začistením alebo korekciou, sa nepovažujú za
vady výrobku,
e) dosadenie dverného krídla k zárubni nesmie presiahnuť 3 mm v priehybe na spodku a vrchu (priehyb
dverí),
f) rozdiel teplôt v miestnostiach, ktoré oddeľujú interiérové dvere, nesmie byť väčší ako 10oC.
Maximálna vlhkosť miestnosti, v ktorých sú dvere pevne osadené resp. uložené alebo skladované
môže byť 40 – 50%. Vady na prehnutí dverí, prípadné porušenie povrchovej úpravy spôsobené týmito
vonkajšími faktormi, sa nepovažujú za vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci. Výrobky určené ako
interiérové nesmú byť skladované ani prechodne vo vonkajších a od vonkajšieho prostredia neuzavretých
priestoroch.
Výrobky prezentované predávajúcim v jeho obchodných priestoroch ako vzorové, prípadne katalógy
a vzorkovníky ním prezentované majú len informatívny charakter.
4. Na ostatné doplnky, ktoré sú dodávané spolu s interiérovými dverami a nie sú priamo spomenuté v tomto
reklamačnom poriadku, sa vo všeobecnosti vzťahujú reklamačné poriadky subdodávateľov, ktorí tieto
výrobky dodávajú predávajúcemu.
5. Reklamáciu na stavebné práce je možné podať, len ak boli vykonané predávajúcim a boli riadne
objednané v zmluve. Reklamáciu stavebných a montážnych prác nie je možné uznať, ak boli po
odovzdaní diela urobené ďalšie zásahy, ktoré nezrealizovala spoločnosť. Pod montážne práce nespadá
úprava stavebných otvorov a omietky v okolí stavebných otvorov, pokiaľ nebolo dojednané inak
v objednávke, alebo v zmluve o dielo.
6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol
povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene výrobku, začne plynúť záručná
doba znova od prevzatia nového výrobku.
7. Kupujúci je povinný uplatniť svoje práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho v záručnej dobe, inak
zaniknú. Len čo si kupujúci zvolí jedno z práv, nemôže už túto voľbu sám, jednostranne meniť, ibaže sa
stane ním zvolené právo na výmenu veci nemožným.
8. Kupujúci je povinný dopraviť reklamovaný tovar na reklamačné miesto (predajné miesto) na svoje náklady
za účelom posúdenia opodstatnenosti reklamácie okrem prípadu, že predávajúci sa rozhodne
opodstatnenosť reklamácie posúdiť inak.
9. Zabudované dielo spoločnosťou sa posudzuje po podaní reklamácie na mieste zabudovania. Pri
neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo
výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar
peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
Článok VI.
REKLAMÁCIA POUŽITÉHO A VADNÉHO TOVARU
1. Pri predaji použitých, alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný
alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa, o akú vadu ide – táto informácia
musí byť uvedená na cenovke a obale veci. Takýto tovar musí byť vystavený osobitne a predáva sa
oddelene od bezvadového tovaru. Tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za akú sa predáva
rovnaký, ale bezvadný tovar.
2. Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo
opotrebením, pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná
nižšia cena.
Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky a služby objednané a zakúpené v spoločnosti
KORADOOR®,, s.r.o.
2. Zákazník bol oboznámený s Reklamačným poriadkom a platnými všeobecnými obchodnými
podmienkami, a to, že ich akceptuje, potvrdzuje zákazník svojim podpisom Kúpnej zmluvy, Zmluvy
o dielo, objednávky, Dodacieho listu, alebo iného účtovného dokladu.
3. Pri všetkých sporoch a sťažnostiach sa postupuje podľa tohto Reklamačného poriadku, Občianskeho
zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
4. V prípade, že reklamácia bola neoprávnená, odstránenie vád predávajúci uskutoční len v prípade
osobitnej dohody predávajúceho s kupujúcim, ktorej súčasťou bude písomný súhlas kupujúceho
s uhradením všetkých nákladov, ktoré sú spojené s odstránením vady, či poškodenia.
5. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2013.
Download

(Reklamačný poriadok KORADOOR)