Reklamačný formulár
Informácie o klientovi
Meno a priezvisko (Názov firmy)
Adresa (Sídlo spoločnosti)
Kontaktná osoba
Tel
e-mail
Informácie o dodávke
Číslo objednávky/ faktúr
Kód (názov) produkt
Dôvod reklamácie a
popis vady
Spôsob vysporiadania
reklamácie
Dátum vystavenia
Cena produktu
□ vrátenie peňazí na bankový účet alebo poštovou
poukážkou
□ úplný/čiastočný zápočet ceny reklamovaného
tovaru s inou objednávkou
□ výmena za rovnaký tovar alebo iný tovar v
rovnakej cene
□ iný spôsob – návrh spôsobu vysporiadania
reklamácie uviesť v poznámke
Poznámky klient
V prípade vzniku nároku na vrátenie peňazí, peniaze zaslať:
i) Na číslo účtu ............................................................................................................................
ii) Poštovou poukážkou na adresu ............................................................................................
Za vrátenie peňazí poštovou poukážkou účtujeme poplatok vo výške poplatku za zaslanie peňazí poštovou
poukážkou účtovanou spoločnosťou Slovenská pošta, a.s., platného v čase vzniku takéhoto poplatku.
Svojim podpisom klient potvrdzuje, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom
internetového obchodu
www.topdetail.sk a zároveň potvrdzuje správnosť a
pravdivosť všetkých údajov uvedených v tomto reklamačnom formulári.
V.........................Dňa ......................
..................................
Podpis klienta
Download

Reklamačný formulár