PODMIENKY WEBOVEJ STRÁNKY SPOLOČNOSTI NESTLÉ
Prečítajte si, prosím, pozorne zmluvné podmienky obsiahnuté v tomto dokumente z dôvodu, ţe akékoľvek
pouţívanie tejto webovej stránky je zaloţené na vašom súhlase so zmluvnými podmienkami podanými
v tomto dokumente.
Vo všetkých častiach tejto stránky termíny “my”, "náš" (vo všetkých gramatických pádoch), “Nestlé”
a “Nestlé Group” odkazujú na spoločnosť Nestlé S. A. a na ktorúkoľvek z jej sesterských spoločností, ako to
vyplýva z daného kontextu. „Vy“ sa vzťahuje na kaţdého, kto tieto stránky navštívi a/lebo uţije.
POLITIKA ZACHOVANIA SÚKROMIA NA WEBOVEJ STRÁNKE
Všetky osobné informácie alebo materiály podobného charakteru poslané na webové stránky spoločnosti
Nestlé Group podliehajú zásadám spoločnosti Nestlé Group o zachovaní tajomstva a ochrane osobných
údajov vysvetlenými v Oznámení o ochrane údajov, ktoré sa nachádza na tejto stránke.
Registráciou na týchto stránkach dávate v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov, v platnom znení (ďalej iba „zákon o OOÚ“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov
v rozsahu registračných údajov za účelom preverenia platnej registrácie, odovzdania výhry v súťaţi a pre
ďalšie obchodné a marketingové účely Nestlé, a to na dobu do odvolania. Takisto vyjadrujete súhlas s tým,
aby Vaše osobné údaje boli v rozsahu a k účelu vyše uvedeným spracovávané aj prostredníctvom tretích
osôb poverených Nestlé, najmä organizátorom a spoločnosťou zabezpečujúcou prevádzku webových
stránok.
Subjekt údajov si je vedomý toho, ţe tento jeho súhlas sa spracovaním údajov, udelený v súlade so
zákonom o OOÚ je dobrovoľný a subjekt údajov je oprávnený jej kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu
musí byť smerom k spoločnosti Nestlé učinené písomne.
V zmysle 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 284/2002 Z.z., v platnom znení, dávate svojou registráciou súhlas s pouţitím svojej emailovej
adresy k zasielaniu obchodných oznamov, informácií o priebehu súťaţí a ďalších marketingových akcií
Nestlé.
PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A NADČASOVOSŤ INFORMÁCIÍ
Nenesieme zodpovednosť, pokiaľ informácie, ktoré na tejto stránke dávame k dispozícii, nie sú presné
alebo úplné. Akékoľvek spoliehanie sa na skutočnosti uvedené na tejto stránke je na vaše vlastné
nebezpečenstvo. Návštevník stránky súhlasí, ţe je sám zodpovedný za sledovanie ľubovoľných zmien
v skutočnostiach a informáciách nachádzajúcich sa na tejto webovej stránke. Názory a odporúčania
odborníkov sú v súlade s ich profesionálnym vzdelaním, pričom webové stránky sú pripravené pre širokú
verejnosť a nezohľadňujú individuálne potreby jedincov, z toho dôvodu spoločnosť Nestlé nenesie ţiadnu
škodu, ktorá vznikne tým, ţe sa budete riadiť informáciami získanými z tejto webovej stránky.
PRENOS
Všetky príspevky alebo materiály neosobného charakteru, ktoré posielate elektronickou poštou (e-mailom)
alebo iným spôsobom na túto webovú stránku, vrátane akýchkoľvek údajov, otázok, poznámok, návrhov
a tak podobne nie sú a nebudú povaţované za dôverné ani súkromné. Čokoľvek prenášate alebo posielate
sa stáva vlastníctvom spoločnosti Nestlé Group a môţe byť pouţité na rôzne účely, vrátane, no nie výlučne,
rozmnoţovania, predávania informácií, prenosu, publikovania, vysielania a posielania. Okrem toho,
akékoľvek nápady, výtvarné diela, vynálezy, vývojové trendy, návrhy alebo koncepcie obsiahnuté
v ktoromkoľvek príspevku, ktorý pošlete na túto stránku, môţe spoločnosť Nestlé Group pouţiť
na akékoľvek účely (vrátane, no nie výlučne, vývoja, výroby, propagácie a trhového predaja produktov).
Na ţiadne takéto pouţitie sa nevzťahuje finančné ohodnotenie v prospech strany, ktorá poskytla informácie.
Poskytnutím informácií tieţ zaručujete, ţe poskytnuté materiály/obsah vlastníte, ţe tieto materiály/obsah nie
sú uráţlivé a ţe ich pouţitie spoločnosťou Nestlé Group neporuší práva nijakej tretej strany. Spoločnosť
Nestlé Group nie je zaviazaná pouţiť poskytnuté informácie.
PRÁVA NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
® Registrovaná ochranná známka Société des Produits Nestlé S.A. Všetky práva vyhradené. Všetky
autorské práva a iné práva na duševné vlastníctvo spojené s textom, obrázkami a inými materiálmi
zverejnenými na tejto webovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti Nestle Group resp. boli umiestnené
na webovú stránku so súhlasom príslušných vlastníkov.
Návštevníci stránky si môţu prezerať túto stránku, rozmnoţovať výťahy prostredníctvom tlače, stiahnutím
(tzv. download) na pevný disk (hard disk) alebo na účely rozširovania ďalším jednotlivcom. Toto všetko len
pod podmienkou, ţe návštevník ponechá neporušené všetky autorské práva a iné zákonom chránené
oznámenia, a ţe sa uvedené upozornenie s ochrannou známkou objaví na týchto kópiách. Ţiadna kópia
akejkoľvek časti tejto webovej stránky nesmie byť predmetom predaja alebo rozširovaná za účelom zisku,
ani upravovaná alebo pripojená k nijakému inému dielu, k publikácii alebo k webovej stránke.
Ochranné známky, logá, znaky a servisné značky (spoločne “ochranné známky") zobrazené na tejto
webovej stránke patria spoločnosti Nestlé Group. Nič, čo sa nachádza na tejto webovej stránke, sa nesmie
chápať ako uznanie povolenia alebo práva pouţiť ktorúkoľvek z ochranných známok zobrazených na tejto
stránke. Akékoľvek pouţitie/zneuţitie ochranných známok zobrazených na tejto stránke, alebo v rámci
ľubovoľného obsahu na tejto stránke, s výnimkou prípadov stanovených v týchto zmluvných podmienkach,
je prísne zakázané. Návštevníkom stránky spoločnosť Nestlé Group oznamuje, ţe bude rázne dbať
na dodrţiavanie svojich práv na duševné vlastníctvo v plnom rozsahu práva, vrátane trestného stíhania
za závaţné porušenie zákona.
PREPOJENIA (ODKAZY) NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Prepojenia (links) na webových stránkach spoločnosti Nestlé Group môţu preniesť návštevníka mimo siete
Nestlé Group a spoločnosť Nestlé Group nenesie ţiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť alebo
fungovanie týchto webových stránok. Prepojenia (links) sú poskytované v dobrej viere a spoločnosť Nestlé
Group nemoţno činiť zodpovednou za akékoľvek neskoršie zmeny na iných webových stránkach, ku ktorým
poskytujeme prepojenie (link). Zahrnutie ľubovoľného prepojenia (link) na iné webové stránky v sebe
nezahŕňa schválenie spoločnosťou Nestlé Group. Odporúčame návštevníkom stránky, aby vzali
na vedomie a pozorne si prečítali právne oznámenia a oznámenia o ochrane údajov všetkých webových
stránok, na ktoré sa prepoja.
ZÁRUKY A OBMEDZENIE ZÁRUK
Návštevníci tejto webovej stránky ju pouţívajú výlučne na vlastné nebezpečenstvo.
ZÁRUKY (RUČENIE)
Táto webová stránka je poskytovaná v “súčasnom stave” a “tak ako je dostupná”, a teda spoločnosť Nestlé
Group nedáva nijaké záruky akejkoľvek formy, či uţ výslovné, naznačené, vyplývajúce zo zákona ani iné
(vrátane implikovaných záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel), vrátane záruk alebo vyjadrení, ţe
materiály na tejto webovej stránke sú úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne, nezasahujúce práva tretích osôb;
ţe prístup na túto webovú stránku bude neprerušovaný alebo bezchybný; ţe táto webová stránke je
bezpečná; ţe akákoľvek rada alebo názor získané od spoločnosti Nestlé Group prostredníctvom tejto
webovej stránky sú presné alebo spoľahlivé a akýchkoľvek vyjadrení alebo záruk k nim sa spoločnosť
výslovne zrieka.
Návštevníkov prosíme, aby si povšimli, ţe súdna pôsobnosť niektorých krajín nemusí povoľovať výnimky
z implikovaných záruk, takţe niektoré z týchto výnimiek sa ich nemusia týkať. Prosíme, aby si overili
miestne zákony.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zamedziť alebo prerušiť návštevníkom prístup na túto webovú stránku
alebo ľubovoľnú časť tejto stránky, alebo akýkoľvek ich bod alebo časť.
Spoločnosť Nestlé Group ani iná strana zapojená do tvorby, výroby alebo dodávania tejto stránky v našom
mene nijako neručí ani nemá nijakú zodpovednosť za akékoľvek priame, náhodné, následné, nepriame
alebo trestné škody, náklady, straty alebo dlhy vyplývajúce z vášho prístupu, pouţívania, neschopnosti
pouţívať, zmeny v obsahu tejto webovej stránky, alebo vyplývajúce z ktorejkoľvek inej webovej stránky
na ktorú vstúpite pomocou prepojenia (link) z tejto stránky alebo z akejkoľvek činnosti, ktorú vykonávame,
alebo ktorú sa nám nepodarí vykonať, v dôsledku správ prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré nám
posielate.
Spoločnosť Nestlé Group ani iná strana zapojená do tvorby, výroby alebo dodávania tejto stránky nenesie
nijakú zodpovednosť za udrţovanie materiálov a sluţieb sprístupnených na tejto webovej stránke, ani
za zabezpečovanie opráv, aktualizácií alebo vydaní s nimi súvisiacimi. Kaţdý materiál na tejto webovej
stránke môţe byť menený bez predchádzajúceho upozornenia.
Okrem toho spoločnosť Nestlé Group neručí ani nenesie vôbec ţiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty
zaznamenané v dôsledku vírusov, ktoré môţu nakaziť vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok
vplyvom vášho pouţívania, prístupu a sťahovania ľubovoľných materiálov z tejto webovej stránky.
Akékoľvek sťahovanie materiálov z tejto webovej stránky konáte na vlastné nebezpečenstvo
ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
Návštevníkom stránky sa zakazuje vykonávať na tejto webovej stránke akýkoľvek úkon, ktorý by spoločnosť
Nestlé Group po rozumnej úvahe mohla povaţovať za nevhodný a/alebo by mohol byť povaţovaný
za nezákonný skutok alebo je príslušnými zákonmi zakázaný, vrátane, no nie výlučne:




akéhokoľvek úkonu, ktorý by mohol znamenať porušenie súkromia (vrátane presunutia
súkromných informácií na centrálny počítač (tzv. upload) bez súhlasu zainteresovanej osoby),
alebo iných zákonných práv jednotlivcov
pouţívania tejto webovej stránky na očierňovanie alebo krivé obvinenie spoločnosti Nestlé Group,
jej zamestnancov alebo iných jednotlivcov, alebo podobného konania, ktoré by znamenalo stratu
dobrého mena spoločnosti Nestlé Group
presúvania takých súborov na centrálny počítač (tzv. upload), ktoré obsahujú vírusy a môţu
spôsobiť poškodenie vlastníctva spoločnosti Nestlé Group alebo vlastníctva iných jednotlivcov.
zverejnenia alebo nahrávania akýchkoľvek neautorizovaných materiálov na tieto stránky vrátania
tých, ktoré by mohli spôsobiť nepríjemnosti alebo hanobení Nestlé Group alebo systémov a
bezpečnostných sietí tretích strán, nactiutŕhanie, rasizmus, neslušnosť, vyhráţky, pornografii či iné
protiprávne jednanie.
MIESTNE URČENIE WEBOVÝCH STRÁNOK A ROZHODNÉ PRÁVO
Výrobky, materiály, ponuky a informácie ponúkané na týchto stránkach Nestlé Group sú určené výhradne
pre uţívateľov alebo zákazníkov v Slovenskej republike. Nestlé Group prehlasuje, ţe výrobky a obsah
týchto stránok neodpovedajú a ani nie sú vhodné pre iné trhy.
V prípade Vášho záujmu sa informujte u miestneho distribútora o dostupnosti výrobkov na Vašom trhu.
Výrobky uvedené na týchto stránkach sú čisto vizuálna prezentácia a ako taká neodpovedá skutočnej
veľkosti, farebnosti obalu apod.
Vy a Nestlé Group súhlasne prehlasujeme, ţe akýkoľvek spor alebo nárok vzniknutý z pouţití tejto webové
stránky alebo vzťahujúci sa k tejto webové stránke sa bude riadiť podľa slovenského práva a bude riešený
výhradne vecne a miestne príslušnými súdmi v Slovenskej republike.
AKTUALIZÁCIA PRÁVNYCH OZNÁMENÍ
Vyhradzujeme si právo vykonať v tomto oznámení ľubovoľné zmeny a úpravy. Prosíme vás, aby ste
priebeţne navštevovali túto stránku a prezreli si spomínané zmeny a nové doplnkové informácie.
Copyright © Société des Produits Nestlé S.A.
Prievidza, august 2012
Download

Podmienky použitia dát