Simple Solutions s.r.o., Račianska 8, 831 01 Bratislava, prevádzkovateľ internetového obchodného domu www.lacne-nakupy.sk,
ICO: 36261131, DIČ: 2021820438, IČ DPH: SK2021820438, Tatra Banka a.s.: 2921840257/1100, Československá obchodná banka a.s.:
4011030000/7500, obchodné oddelenie: [email protected], reklamačné oddelenie: [email protected],0910100300
reklamácia číslo:
objednávka číslo:
REKLAMAČNÝ PROTOKOL
Priezvisko, meno, spoločnosť:
Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ):
Kontakt (e-mail, mobil, pevná linka):
Pôvodný obal:
ÁNO
NIE
Záručný list:
ÁNO
NIE
Faktúra číslo:
Dátum kúpy tovaru:
Názov reklamovaného tovaru:
Výrobné číslo reklamovaného tovaru:
Názov a výrobné číslo príslušenstva:
Podrobný popis závady a podrobný vizuálny stav reklamovaného tovaru:
reklamačný protokol
V
dňa
kópia dokladu o kúpe
---------------------------podpis pracovníka
záručný list
---------------------------podpis zákazníka
Neoddeliteľnou súčasťou reklamácie je doklad o kúpe a platný záručný list s potvrdením o odbornej inštalácii, ak to vyžaduje
charakter výrobku (kópiu tohto dokladu priložte k reklamačnému protokolu). V reklamačnom protokole vyplňte všetky položky (veľký
dôraz klaďte na správnosť údajov). V opačnom prípade budeme Vašu reklamáciu považovať za neoprávnenú.
Digitally signed by
Simple Solutions
s.r.o.
DN: cn=Simple
Solutions s.r.o.,
o=Simple
Solutions s.r.o., ou,
[email protected]
cne-nakupy.sk,
c=SK
Date: 2011.01.12
22:50:29 +01'00'
Simple Solutions s.r.o., Račianska 8, 831 01 Bratislava, prevádzkovateľ internetového obchodného domu www.lacne-nakupy.sk,
ICO: 36261131, DIČ: 2021820438, IČ DPH: SK2021820438, Tatra Banka a.s.: 2921840257/1100, Československá obchodná banka a.s.:
4011030000/7500, obchodné oddelenie: [email protected], reklamačné oddelenie: [email protected],0910100300
reklamácia číslo:
objednávka číslo:
SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
Reklamácia bola vybavená dňa:
Oznámenie zákazníkovi dňa, forma:
Zákazník prevzal reklamáciu dňa:
Typ reklamácie:
Spôsob vybavenia reklamácie:
ZÁRUČNÁ
OPRAVA
POZÁRUČNÁ
VÝMENA
DOBROPIS
Špecifikuj bližšie vykonanú opravu (aká oprava, aká výmena, nový model a výrobné číslo, €):
Vyjadrenie zákazníka:
---------------------------Podpis pracovníka
Digitally signed by
Simple Solutions
s.r.o.
DN: cn=Simple
Solutions s.r.o.,
o=Simple
Solutions s.r.o., ou,
[email protected]
ne-nakupy.sk, c=SK
Date: 2011.01.12
22:47:46 +01'00'
---------------------------Podpis zákazníka
Odovzdaním do servisu súhlasím so skutočnosťou, že v prípade neoprávnenej reklamácie mi budú účtované
všetky náklady spojené s jej spracovaním, opravou, alebo výmenou reklamovaného tovaru (Porucha bola spôsobená nesprávnou
alebo neodbornou obsluhou, nevhodným zaobchádzaním, alebo tovar je po záruke. Pozn: Uvedené príklady nie sú zoznamom
všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.), minimálne vo výške 15 € (451,89 Sk) s DPH.
Download

REKLAMAČNÝ PROTOKOL - Lacne