Záruka bleskovej výmeny
So zárukou bleskovej výmeny získavate tieto výhody:
• Vašu reklamáciu vybavíme okamžite a bez čakania. Už nebudete musieť stráviť dlhé dni bez vášho výrobku.
• Nikdy nebudete mať opravovaný výrobok. Ak sa vám počas záručnej doby pokazí, obratom vám ho vymeníme
za nový s novou dvojročnou zárukou (podľa podmienok uvedených nižšie).
ZÁRUKA BLESKOVEJ VÝMENY SA VZŤAHUJE NA VYBRANÉ VÝROBKY KAŽDODENNÉHO POUŽÍVANIA
DO PREDAJNEJ CENY 200 € A MÔŽETE JU UPLATNIŤ U VÁD, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ZÁKONNÁ ZÁRUKA.
Podmienky využitia Záruky bleskovej výmeny
1) Záruka bleskovej výmeny je platenou službou na spôsob vyriešenia reklamácie. Táto služba nadobúda platnosť dňom zakúpenia
výrobku a trvá po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku. Počas doby trvania Záruky bleskovej výmeny je zákazník
povinný dbať a dodržiavať predpisy stanovené v Reklamačnom poriadku spoločnosti DATART INTERNATIONAL, a. s. (ďalej iba
DATART). Záruku bleskovej výmeny je možné dojednať najneskôr 14. deň po zakúpení tovaru.
2) Reklamácia výrobku, ku ktorému sa vzťahuje táto služba, bude vybavená v deň jej uplatnenia zákazníkom. Podmienkou je
uplatnenie reklamácie v ktorejkoľvek predajni DATART a odovzdanie reklamovaného výrobku reklamačnému pracovníkovi
DATARTu. Reklamáciou sa rozumie oprávnené uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci, za ktoré zodpovedá
predávajúci podľa § 619 a násl. Občianskeho zákonníka (t.j. za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe).
Nárok na Záruku bleskovej výmeny bude uznaný v prípade, že zákazník predloží účtenku, faktúru či iný doklad preukazujúci
zakúpenie reklamovaného výrobku v obchodoch DATART. Nárok na Záruku bleskovej výmeny sa vzťahuje iba k výrobku,
ku ktorému bola Záruka bleskovej výmeny zakúpená, prípadne k výrobkom, ktorými bol pôvodný výrobok v rámci Záruky
bleskovej výmeny nahradený. Zákazník berie na vedomie, že podmienkou vybavenia reklamácie v deň jej uplatnenia je
preukázanie udanej vady pri odovzdaní výrobku reklamačnému pracovníkovi DATARTu. V prípade, že sa vada v predajni
neprejaví alebo výrobok vzhľadom na jeho povahu nie je možné odskúšať priamo v predajni, DATART si vyhradzuje právo
odoslať výrobok na odborné posúdenie vady do autorizovaného servisu výrobcu alebo k inej k tomu oprávnenej osobe (ďalej
len servis). DATART je oprávnený využiť rovnaké právo tiež v prípade podozrenia na vadu, na ktorú sa nevzťahuje zákonná
záruka (napr. mechanické poškodenie, bežné opotrebovanie a pod.).
Reklamáciu je oprávnený uskutočniť namiesto kupujúceho tiež jeho manžel/manželka či iná, k tomu zvlášť splnomocnená osoba.
3) Reklamácia bude vyriešená jedným zo spôsobov v tomto poradí:
1) Zákazník dostane zhodný výrobok - za predpokladu, že sa zhodný výrobok bude nachádzať na sklade v predajni; alebo
2) Zákazník dostane darčekovú kartu DATART (s platnosťou minimálne 6 mesiacov) v hodnote kúpnej ceny pôvodného výrobku
3) V prípade, že zákazník si uplatní nárok na Záruku bleskovej výmeny v prvých šiestich (6) mesiacoch od zakúpenia výrobku
a zhodný výrobok sa nenachádza na sklade v predajni, zákazník si môže namiesto darčekovej karty zvoliť riešenie
reklamácie formou výmeny za iný alternatívny výrobok v rovnakej cene, ku ktorému automaticky získa novú Záruku
bleskovej výmeny na celé dva roky trvania záručnej doby. Pokiaľ predajná cena nového výrobku a Záruky bleskovej výmeny
k tomuto výrobku bude vyššia ako predajná cena pôvodného výrobku a Záruky bleskovej výmeny, cenový rozdiel výrobku
i služby zákazník doplatí priamo v predajni pri odbere nového výrobku;
to všetko za podmienky, že zákazník odovzdá DATARTu dôvodne reklamovaný výrobok s jeho príslušenstvom. Ak pre
potvrdenie vady, na ktorú sa Záruka bleskovej výmeny vzťahuje, bude nutné odovzdať výrobok do servisu, reklamácia bude
vybavená v súlade s vyjadrením servisu a to bezodkladne po jeho obdržaní. V prípade potvrdenia vady, na ktorú sa Záruka
bleskovej výmeny vzťahuje, bude reklamácia následne vybavená už uvedenými spôsobmi. Ak vada nebude potvrdená alebo
sa bude jednať o vadu, na ktorú sa zákonná záruka nevzťahuje, nárok na Záruku bleskovej výmeny uznaný nebude.
4) Výmenou výrobku nárok na túto Záruku bleskovej výmeny nezaniká. Obdržaním Darčekovej karty je Záruka bleskovej výmeny
spotrebovaná a nárok na jej uplatnenie zaniká.
5) Nárok na Záruku bleskovej výmeny nemôže byť uznaný v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje zákonná záruka. Záruka bleskovej
výmeny sa nevzťahuje na vady spôsobené vonkajšími príčinami (napr. dopravnou nehodou, nárazom alebo iným mechanickým
alebo tepelným vplyvom, bleskom, búrkou, výkyvmi elektrického prúdu, vniknutím tekutiny a pod.), použitím, inštaláciou alebo
zapojením v rozpore so špecifikáciami a predpismi výrobcu, takým používaním, ktoré je nezlučiteľné so zachovaním prístroja,
používaním komerčného alebo kolektívneho charakteru, používaním nevhodného príslušenstva, doplnkov alebo materiálu.
Ďalej sa Záruka bleskovej výmeny nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebovaním (napr. zníženie kapacity batérie
po jej životnosti spôsobené používaním výrobku).
6) Zákazník berie na vedomie, že Záruka bleskovej výmeny môže byť poskytnutá len spotrebiteľom – t.j. nepodnikateľom;
v opačnom prípade sú nároky z nej vyplývajúce nevymáhateľné.
Podmienky Záruky bleskovej výmeny nájdete tiež na www.datart.sk alebo sa môžete informovať na Zákazníckej linke 0850 328 278.
Skutočný elektrošpecialista
Infolinka 0850 DATART (0850 328 278) www.datart.sk
Download

Záruka bleskovej výmeny