REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDAJNE FURMENTA
Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky
vzťahujúcimi sa na vzťah predávajúceho a spotrebiteľa.
1. Úvodné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste
dostupnom spotrebiteľovi v každej predajni predávajúceho. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo
zodpovednosti za vady výrobku zakúpeného spotrebiteľom u predávajúceho. Vybavením reklamácie sa na účely tohto
reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou
výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie
plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
2. Základné podmienky reklamácie
2.1.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú
po prevzatí veci v záručnej dobe. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu
cenu z dôvodu vady je záručná doba 12 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola
dojednaná nižšia cena. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Po uplynutí
záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
2.2.
Prípadná reklamácia musí byť uplatnená v predajni, kde bola obuv zakúpená a to bez odkladu, najlepšie
ihneď po zistení chyby.
2.3.
K reklamácii je treba predkladať originál dokladu o zakúpení tovaru, ktorý je zároveň záručným listom a
výhradne obuv vyčistenú a zbavenú všetkých nečistôt, v pevnej najlepšie v pôvodnej škatule označenej
kódom vzoru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, ktorý nebude
spĺňať zásady všeobecnej hygieny.
2.4.
Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku
jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku
prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom
či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby
predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne, alebo ním poverený zamestnanec povinný o
reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa
však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
2.5.
Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo
dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so
zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu. Zákazník je povinný po ukončení reklamačného konania prevziať
predmet reklamácie. Ak tak neurobí do 3 mesiacov, bude komisionálne zlikvidovaný. Záručná lehota sa
predlžuje o dobu kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar
prevziať.
2.6.
Rozsah záruky
Záruka sa vzťahuje na :
Výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou (napr. nepáru v obuvi, chýbajúcu časť výrobku.), ktoré sa
vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania
a údržby uvedenej v záručnom liste. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou,
po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu
a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie
používanie (napr. prasknutá podošva, ...), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné
či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.
Záruka sa nevzťahuje na:
Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru i ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení behom záručnej doby
Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
Opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
Mechanické poškodenie ( okopanie obuvi, deformácia opätkovsposobené obúvaním bez obuváka, bez
rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu
ostrými predmetmi)
Znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu
Predratie podšívok v päte pri nosení nezaviazanej obuvi
Predratie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvodnej
šírky. Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok
3. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie
3.1.
Kupujúci si uplatňuje právo na opravu zásadne v predajni, v ktorej tovar kúpil; ako i práva zo zodpovednosti
za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na
primeranú zľavu.
3.3.
Vedúci predajne alebo iný poverený zamestnanec poučí spotrebiteľa o jeho právach pri uplatnení
reklamácie, pričom vedúci predajne alebo iný poverený zamestnanec môže v tejto súvislosti odkázať
spotrebiteľa aj na tento reklamačný poriadok. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie
ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30
dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
3.4.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy a ide o reklamáciu vzťahujúcu sa na záručbné
podmienky, môže ju predávajúci zamietnuť aj na základe odborného posúdenia (vyjadrenie znalca alebo
stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, a určenou osobou). Náklady,
bez ohľadu na výsledok posúdenia, znáša predávajúci. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch
od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení
reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným
posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas
vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do
14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky objektívne náklady vynaložené na odborné posúdenie.
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
3.5.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie.
3.6.
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu
uplatnenia reklamácie.
4. Spôsob vybavenia reklamácie
4.1.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O
spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:
- odovzdaním alebo zaslaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru ^
alebo závažnosť vady,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie
4.2
V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
Predávajuci je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. O prevedení opravy rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený pracovník a
vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak.
4.3.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti. Ak raz kupujúci akceptuje návrh predávajúceho na výmenu veci, je predávajúci
vždy oprávnený vymeniť tovar za bezvadný.
4.4
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez
vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
4.5.
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide
síce o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne
užívať.
Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej
aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. O rovnakú vadu však nejde, keď sa po predchádzajúcej oprave
objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná.
4.6.
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o
odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa
považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní veci.
4.7.
Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má právo na vrátenie peňazí alebo na výmenu
tovaru.
4.8.
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na
primeranú zľavu z ceny výrobku.
4.9.
Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z
týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne
meniť.
Download

REKLAMAČNÝ PORIADOK PREDAJNE FURMENTA