Príloha č. 2 k Reklamačnému poriadku a Obchodným podmienkam spoločnosti m:zone s.r.o.
VZOROVÝ FORMULÁR
NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Spoločnosti m:zone s.r.o. so sídlom Dukelská 852/28, 952 01 Vráble, IČO: 34 146 týmto oznamujem
(oznamujeme), že odstupujem (odstupujeme) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Dátum objednania/dátum prijatia ...........................................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov ...............................................................................................................................
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............................................................................................................................
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
Dátum a miesto ..............................................................
* Nehodiace sa prečiarknite.
Formulár Odstúpenia od zlmuvy prosím zasielajte výhardne na uvedenú adrese:
poštová adresa: m:zone s.r.o., Radlinského 26, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
elektornicky na e-mailovú adresu: [email protected]
Download

vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy