Spotrebiteľ: ....................................................................................................................................
(meno a priezvisko, adresa spotrebiteľa)
E-mail, kontakt: …...........................................................................................................................
Predávajúci:
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
Duklianska 11, 080 01 Prešov
VEC
Odstúpenie od zmluvy (uzavretej v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov)
Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
Dátum objednania ............................................
Dátum prijatia ............................................
Číslo objednávky .............................................
Zaplatená cena za tovar ..............................
Druh tovaru .....................................................................................................................................
Množstvo tovaru ..............................................
Na základe vyššie uvedeného Vám uvádzam, že:
- Podľa § 7 ods. 1 z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých
zákonov je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
- Podľa §9 ods. 5 z. č. 102/2014 Z. z. pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je
povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ
nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
- Podľa § 10 ods. 1 z. č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.
- Podľa § 10 ods. 3 z. č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša iba náklady na vrátenie tovar
predávajúcemu.
Výrobok Vám vraciam spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, záručným listom,
daňovým dokladom o zaplatení kúpnej ceny. Výrobok nie je poškodený a je bez známok
opotrebenia.
Zároveň Vás vyzývam, aby ste mi v súlade s § 9 ods. 1 z. č. 102/2014 Z. z. do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátili všetky platby vo výške .......................... €,
a to prevodom na môj bankový účet č. ...................................................................................... ,
resp. na adresu ................................................................................................................................... .
V ........................... dňa ..................................
…………………………..
podpis spotrebiteľa
Download

MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov