F
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
(Vyplňte tento formulár, len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu: Okay Slovakia spol. s r.o. , Krajná 86, Bratislava 821 04, web: www.okay.sk
e-mail: [email protected] , telefón 0850 444 002
-
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí
tejto služby*: .......................................................
Číslo objednávky**: ....................................
Dátum objednania/Dátum prijatia* .............................................
Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...............................................
Adresa spotrebiteľa : .......................................
Číslo bankového účtu (na ktorý bude vrátená kúpna cena)** : ........................./.............
Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) : .....................
Dátum : ...............................
*Nehodiace sa prečiarknite
** Nepovinný údaj (jeho uvedenie však urýchli vybavenie žiadosti o odstúpenie od
KZ)
Okay Slovakia spol. s r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava, tel. 0850 444 002, +421-2-40251 511, Fax:+421-2-40251 512,
E-mail: [email protected], IČO: 35 82 59 79, DIČ: SK2020237736 Okresný súd Bratislava, v.č. 25493/B, Banka: Tatra
banka Bratislava,č.ú.:2629709040/1100, IBAN: SK47 1100 0000 0026 2970 9040
Download

vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy