Vzorový formulár pro odstúpenie od zmluvy
(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)
Oznámenie o odstúpení od zmluvy
Adresát:
World CZ s.r.o.
so sídlom Drtinova 1109/12, 150 00 Praha 5, Česká republika
IČO 267 31 851,
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 90205
[email protected]
Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o
nákupe tohto tovaru (*) / o poskytnutí týchto služieb (*)
Dátum objednania (*) / dátum obdržania (*)
Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov
Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov
Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba vtedy, ak je tento formulár zasielaný v listovej
forme)
Dátum
(*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte.
Download

Vzorový formulár pro odstúpenie od zmluvy